Förfarande : 2011/0458(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0208/2012

Ingivna texter :

A7-0208/2012

Debatter :

PV 10/12/2012 - 18
CRE 10/12/2012 - 18

Omröstningar :

PV 11/12/2012 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0466

BETÄNKANDE     ***I
PDF 245kWORD 183k
25.6.2012
PE 488.020v02-00 A7-0208/2012

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Kirgizistan

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Vital Moreira

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Kirgizistan

(COM(2011)0925 – C7‑0521/2011 – 2011/0458(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0925),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0521/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0208/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Villkoren för den ekonomiska politiken, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal, kommer att bifogas unionens makroekonomiska stöd. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla sådana villkor med de kirgiziska myndigheterna under övervakning av medlemsstaternas kommitté, såsom fastställs i förordning (EU) nr 182/2011. Det faktum att stödets högsta belopp är begränsat ger den motivering som krävs i andra meningen i artikel 2.3 i förordning (EU) nr 182/2011 om att antagandet av samförståndsavtalet ska vara beroende av det rådgivande förfarandet.

(18) Villkoren för den ekonomiska politiken, vilka ska fastställas i ett samförståndsavtal, kommer att bifogas unionens makroekonomiska stöd. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet, och av effektivitetsskäl, bör kommissionen bemyndigas att förhandla sådana villkor med de kirgiziska myndigheterna under övervakning av medlemsstaternas kommitté, såsom fastställs i förordning (EU) nr 182/2011.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan

Referensnummer

COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

17.1.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

17.1.2012

BUDG

17.1.2012

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

11.1.2012

BUDG

18.1.2012

 

 

Föredragande

       Utnämning

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Behandling i utskott

29.5.2012

 

 

 

Antagande

21.6.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Françoise Castex, Marielle Gallo

Ingivande

25.6.2012

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy