Procedura : 2011/0453(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0209/2012

Teksty złożone :

A7-0209/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2012 - 7.3
CRE 12/09/2012 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/01/2014 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0329
P7_TA(2014)0007

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 656kWORD 283k
25.6.2012
PE 489.351v02-00 A7-0209/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji

(COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Vital Moreira

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji

(COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0918),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0005/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0209/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 2008/97, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do przyjmowania dostosowań niezbędnych do stosowania przedmiotowego rozporządzenia w przypadku gdy obecne warunki szczególnych ustaleń określone w układzie o stowarzyszeniu uległy zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w przypadku zawarcia nowego układu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, również z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów rozporządzenia (WE) nr 2008/97 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjmowania dostosowań niezbędnych do stosowania tego rozporządzenia w przypadku, gdy obecne warunki szczególnych ustaleń określone w układzie o stowarzyszeniu ulegną zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w przypadku zawarcia nowego układu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem i wdrożeniem aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Zgodnie z pierwszym i drugim zbiorczym aktem prawnym w sprawie handlu sprawozdawca proponuje podkreślenie konieczności należytego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w prace dotyczące opracowywania i wdrażania aktów delegowanych. To ułatwi kontrolę aktów delegowanych i zapewni skuteczne wykonywanie przekazanych uprawnień dzięki uniknięciu sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Punkt 5 a preambuły (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:

 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

 

____________________

 

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie zajęto się punktami preambuły zmienianych rozporządzeń. Sprawozdawca uważa, że konieczna jest zmiana punktów preambuły aktów podstawowych w celu wyjaśnienia stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Punkt 6 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a. punkt 6 preambuły otrzymuje brzmienie:

 

„W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjmowania niezbędnych dostosowań niniejszego rozporządzenia w przypadku, gdy obecne warunki szczególnych ustaleń określone w układzie o stowarzyszeniu ulegną zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w przypadku zawarcia nowego układu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem i wdrożeniem aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów delegowanych.”

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie zajęto się punktami preambuły zmienianych rozporządzeń. Sprawozdawca uważa, że konieczna jest zmiana punktów preambuły aktów podstawowych w celu wyjaśnienia stosowania aktów delegowanych oraz dokładnego określenia celu, treści i zakresu przekazania uprawnień.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje środki niezbędne do wdrożenia zasad w celu stosowania szczególnych ustaleń dotyczących przywozu, określonych w niniejszym rozporządzeniu. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [323 ust. 2] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku] *.

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje środki niezbędne do wdrożenia zasad w celu stosowania szczególnych ustaleń dotyczących przywozu, określonych w niniejszym rozporządzeniu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a ust. 2.

Uzasadnienie

W przypadku wszystkich trzech rozporządzeń wniosek Komisji odnosi się do procedury komitetowej, którą ma ustanawiać przyszłe dostosowane rozporządzenie ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. Sprawozdawca proponuje skreślenie tych odniesień i dodanie do każdego ze zmienianych rozporządzeń przepisu dotyczącego procedury komitetowej. W ten sposób można zagwarantować zmienione zastosowanie procedury pisemnej, jakie wprowadzono w zbiorczych aktach prawnych w sprawie handlu. Ponadto taka zmiana zapewni przyszłe zaangażowanie komisji INTA w wykonywanie prawa kontroli.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1. dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia ... .......... [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku]*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011**.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.

 

_____________

 

* Dz.U. L [...] z [...], s. [...].

 

** Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Uzasadnienie

Przewodniczący danego komitetu doradczego lub komitetu przeprowadzającego procedurę sprawdzającą może – zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 – zarządzić zastosowanie w prostych sprawach procedury pisemnej. W rozporządzeniu przewiduje się, że o ile nie ustalono inaczej, procedura pisemna nie może zostać przeprowadzona, jeśli jedno z państw członkowskich zgłosi sprzeciw. Zgodnie z pierwszym i drugim zbiorczym aktem prawnym w sprawie handlu sprawozdawca proponuje, by procedura pisemna kończyła się bez osiągnięcia rezultatu wyłącznie wówczas, gdy wniesie o to kwalifikowana większość państw członkowskich. Należy zachęcać do stosowania procedury pisemnej ze względu na jej znacznie niższe koszty oraz większą skuteczność.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Artykuł 8a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 8, przekazuje się Komisji na czas nieokreślony od dnia [proszę wprowadzić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

–––––––––––––––––

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że uprawnienia przyznane Komisji należy ograniczyć w czasie. Takie ograniczenie przyczynia się do wzmocnienia kontroli parlamentarnej, zobowiązując Komisję do sporządzenia sprawozdania w sprawie przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem ustalonego okresu. Z drugiej strony automatyczne przedłużenie przekazania uprawnień na identyczny okres pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia prawodawców i ułatwia wdrożenie wspólnej polityki handlowej. Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone przez dwa zbiorcze akty prawne w sprawie handlu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 2008/97

Artykuł 8a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od przekazania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Wspomniany termin przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Ze względu na dynamikę prac parlamentarnych, wewnętrzne procedury i terminy należy zadbać, by prawodawca miał wystarczająco dużo czasu na należyte skontrolowanie aktu delegowanego. Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone przez dwa zbiorcze akty prawne w sprawie handlu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 779/98

Punkt 4 a preambuły (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:

 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

 

_____________________

 

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 779/98

Artykuł 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy niezbędne do stosowania systemu przywozu w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pochodzących z Turcji i przywożonych do Unii na podstawie warunków określonych w decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [323 ust. 2] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku] *.

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy niezbędne do stosowania systemu przywozu w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pochodzących z Turcji i przywożonych do Unii na podstawie warunków określonych w decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 2a ust. 2.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 779/98

Artykuł 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 2a

 

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia ... .......... [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku]*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011**.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.

 

_____________

 

* Dz.U. L […] z […], s. [...].

 

** Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1506/98

Punkt 6 a preambuły (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu:

 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

 

__________________

 

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1506/98

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja – w drodze aktu wykonawczego – potwierdza zakończenie zawieszenia, o którym mowa w art. 2, z chwilą zniesienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji. Przedmiotowy akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [323 ust. 2] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku] *.

Komisja – w drodze aktu wykonawczego – potwierdza zakończenie zawieszenia, o którym mowa w art. 2, z chwilą zniesienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 3a ust. 2.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1506/98

Artykuł 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 3a

 

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia ... ............ [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku]*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011**.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu.

 

_______________

 

* Dz.U. L […] z […], s. [...].

 

** Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”


UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest dostosowanie trzech rozporządzeń Rady w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji do wprowadzonego na mocy Traktatu z Lizbony systemu aktów delegowanych i aktów wykonawczych (art. 290 i 291 TFUE).

Proponuje się przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 2008/97, w szczególności w zakresie kwot obniżek stawki cła, lub w przypadku zawarcia nowego układu z Turcją.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/97 przyznaje Komisji uprawnienia w zakresie przyjmowania środków niezbędnych do wdrożenia zasad w celu stosowania szczególnych ustaleń przy przywozie oliwy z oliwek i innych produktów rolnych pochodzących z Turcji. Przyznaje ono również Komisji uprawnienia do przyjmowania dostosowań do niniejszego rozporządzenia w przypadku zmiany szczegółowych zasad określonych w odpowiednim układzie o stowarzyszeniu.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji przyznaje Komisji uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych w zakresie stosowania systemu przywozu w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu, pochodzących z Turcji i dopuszczonych do przywozu do Unii na podstawie warunków ustanowionych w decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja.

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1506/98 z dnia 13 lipca 1998 r. ustanawiającym koncesję w formie wspólnotowego kontyngentu taryfowego dla Turcji na rok 1998 w odniesieniu do orzechów laskowych oraz zawieszającym niektóre koncesje przyznano Komisji uprawnienia w zakresie uchylania środków, o których mowa w art. 2 przedmiotowego rozporządzenia, z chwilą zniesienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji.

Znaczna część prawodawstwa w zakresie wspólnej polityki handlowej jest obecnie dostosowywana do art. 290 i 291 TFUE za pośrednictwem dwóch zbiorczych aktów prawnych w sprawie handlu, tj. zbiorczego aktu prawnego w zakresie handlu I – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (COD 2011/0039) – i zbiorczego aktu prawnego w zakresie handlu II – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków (COD 2011/0153). Nad oboma dossier toczą się prace i będą one negocjowane przez obu współprawodawców.

Z myślą o spójności prawodawstwa w zakresie handlu sprawozdawca proponuje poprawki do wniosku Komisji, które odzwierciedlają zmiany, jakie przyniosły dwa zbiorcze akty prawne w sprawie handlu, a mianowicie:

· dodanie do aktów podstawowych nowych punktów preambuły, w których mowa o aktach wykonawczych/aktach delegowanych,

· zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w przygotowywanie aktów delegowanych,

· ograniczenie przekazania Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych do okresu 5 lat, automatycznie przedłużanego na taki sam okres,

· rozszerzenie ewentualnego przedłużenia okresu na wyrażenie sprzeciwu wobec projektu aktu delegowanego z 2 do 4 miesięcy, co przedłuża okres przeznaczony na kontrolę z 4 (2+2) do 6 miesięcy (2+4),

· zmianę zasad stosowania procedury pisemnej, w wyniku której taka procedura kończy się bez osiągnięcia rezultatu jedynie wówczas, gdy wniesie o to większość państw członkowskich (w przeciwieństwie do zwyczajowej praktyki, w przypadku której wystarczy sprzeciw jednego państwa członkowskiego).

W przypadku wszystkich trzech rozporządzeń wniosek Komisji odnosi się do procedury komitetowej, którą ma ustanowić przyszłe dostosowane rozporządzenie ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku). Sprawozdawca proponuje skreślenie tych odniesień i dodanie do każdego ze zmienianych rozporządzeń przepisu dotyczącego procedury komitetowej. W ten sposób można zagwarantować zmienione zastosowanie procedury pisemnej, jakie wprowadzono w zbiorczych aktach prawnych w sprawie handlu.

Co więcej, to te trzy zmieniane rozporządzenia, a nie rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku, staną się aktami podstawowymi dla przyszłych aktów wykonawczych. W rezultacie prawo kontroli dotyczące tych aktów wykonawczych zachowa Komisja Handlu Międzynarodowego, a nie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca jest absolutnie przekonany, że jest to właściwy sposób monitorowania wdrażania prawodawstwa w zakresie wspólnej polityki handlowej w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 207 TFUE.


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji

Odsyłacze

COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)

Data przedstawienia w PE

21.12.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.1.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

17.1.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AGRI

12.1.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2012

 

 

 

Data przyjęcia

21.6.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Marielle Gallo

Data złożenia

25.6.2012

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności