Postup : 2012/2043(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0216/2012

Předložené texty :

A7-0216/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 23
CRE 02/07/2012 - 23

Hlasování :

PV 04/07/2012 - 7.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0290

ZPRÁVA     
PDF 239kWORD 231k
26. 6. 2012
PE 480.644v02-00 A7-0216/2012

o strategii Evropské uniev oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015

(2012/2043(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Marit Paulsen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Petičního výboru
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015

(2012/2043(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. ledna 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–   s ohledem na články 7 a 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2008 o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013)(2),

–   s ohledem na usnesení ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o vyhodnocení a posouzení akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2006–2010(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o rezistenci vůči antibiotikům(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o zemědělství v EU a mezinárodním obchodě(6),

–   s ohledem na své písemné prohlášení č. 0049/2011 ze dne 15. března 2012 o zavedení limitu pro přepravu zvířat na porážku v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin(7),

–   s ohledem na své písemné prohlášení č. 0026/2011 ze dne 13. října 2011 o regulaci populace psů v Evropské unii(8),

–   s ohledem na závěry Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2011 o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (COM(2011)0748),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2011 o dopadu nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy (COM(2011)0700),

–   s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 2. prosince 2010 k dobrým životním podmínkám zvířat během přepravy(9),

–   s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 13. prosince 2011 k pokynům k hodnocení rizik pro dobré životní podmínky zvířat(10),

–   s ohledem na definici dobrých životních podmínek zvířat podle Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE)(11),

–   s ohledem na dvanáct dalších zásad a kritérií dobrých životních podmínek zvířat, které byly vytvořeny v rámci Projektu o kvalitě dobrých životních podmínek zvířat(12),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 78/923/EHS ze dne 19. června 1978 o uzavření Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely(13),

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu(14),

–   s ohledem na nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat(15),

–   s ohledem na směrnici Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách(16),

–   s ohledem na směrnici 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely(17),

–   s ohledem na sdělení Komise o začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009 (COM(2009)0400),

–   s ohledem na sdělení Komise o možnostech značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat (COM(2009)0584);

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Petičního výboru (A7-0216/2012),

A. vzhledem k tomu, že vysoká úroveň životních podmínek zvířat, která je součástí udržitelného rozvoje, je důležitá pro ochranu zdraví zvířat a pro zajištění produktivity, ačkoli zahrnuje dodatečné provozní náklady, které nejsou rovnoměrně rozloženy na celý potravinový řetězec;

B.  vzhledem k tomu, že zhoršování zdravotního stavu volně žijících zvířat, jejichž počty ve většině členských států rostou, by mohlo vést ke zvýšenému šíření nakažlivých chorob na domácí zvířata a současně mít nepříznivý dopad na veřejné zdraví;

C. vzhledem k tomu, že předpisy EU a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vytvářejí v důsledku své složitosti a rozdílných výkladů právní nejistotu a mohou pro producenty v některých členských státech znamenat závažnou konkurenční nevýhodu; vzhledem k tomu, že pokud jde o provádění práva EU, jeho nedodržování, neharmonizované normy a chybějící právní milníky narušují hospodářskou soutěž a vedou k nerovným podmínkám;

D. vzhledem k tomu, že vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nesmí být v rozporu se zásadami jednotného trhu EU;

E.  vzhledem k tomu, že nový přístup k dobrým životním podmínkám zvířat by měl vycházet ze spolehlivých vědeckých důkazů a nejlepších vědeckých poznatků a měl by při tom zohledňovat potřebu zjednodušení, nákladové efektivity, použitelnosti norem a souladu, zejména s politikou v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví,

F.  vzhledem k tomu, že moderní spotřebitelé důvodně očekávají, že hospodářská zvířata mají právo na stejné základní potřeby jako lidé: řádnou stravu, dobré životní podmínky a odpovídající lékařskou péči;

G. vzhledem k tomu, že normy týkající se zdraví zvířat mají pro živočišnou výrobu v Evropě zásadní význam, což má rostoucí dopad na úroveň konkurenceschopnosti zemědělských podniků;

1.  vítá obsáhlou strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v EU pro období 2012–2015;

2.  připomíná, že článek 13 Smlouvy má obecnou působnost, a je tudíž stejně důležitý jako ustanovení týkající se ochrany životního prostředí a spotřebitelů, přičemž z právního hlediska je nadřazen všem politikám v oblasti vnitřního trhu;

3.  zdůrazňuje, že problematika dobrých životních podmínek zvířat je komplexní problematikou s mnoha aspekty, jež má významný etický, vědecký, hospodářský, kulturní a politickým rozměr a dopad na mezinárodní a domácí politiky;

4.  vítá záměr Komise přednostně řešit otázku dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek;

5.  vítá skutečnost, že strategický dokument vymezuje politiku, podle níž volba spotřebitele mobilizuje spotřebitelské trhy s produkty příznivými pro dobré životní podmínky zvířat a využívá sil jednotného trhu ve prospěch dobrých životních podmínek hospodářských zvířat;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že některá opatření z akčního plánu na období 2006–2010 nemohla být dokončena, a vyzývá Komisi, aby přizpůsobila termíny pro provedení nových opatření zákonným lhůtám;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že strategie nezískala finanční podporu, kterou Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 5. května 2010; vyzývá Komisi, aby náležitě zvýšila svou podporu stanovením nových priorit a zajištěním lepšího a ucelenějšího začlenění tématu dobrých životních podmínek zvířat do ostatních oblastí politiky EU, jako je spotřebitelská politika, výzkumné programy a společná zemědělská politika;

8.  vítá reformní návrhy Komise a její úsilí o dobré životní podmínky zvířat; zdůrazňuje význam poskytování silné podpory zemědělcům, kteří dodržují normy a používají osvědčené postupy v živočišné výrobě a kteří investují do lepších zemědělských zařízení; zdůrazňuje důležitost náležitého financování pro budoucí společnou zemědělskou politiku, protože potřebujeme rozpočet, který bude odpovídat míře našich ambicí;

9.  zdůrazňuje, že zemědělci dnes stojí před mnoha problémy, jako je například změna klimatu, a musí plnit četné požadavky, přičemž dobré životní podmínky zvířat představují pouze jeden z nich; vyzývá proto Komisi, aby zajistila řádnou soudržnost politiky v souladu s článkem 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

10. vyzývá členské státy, aby efektivněji využívaly příležitosti k pomoci, které nabízí fondy rozvoje venkova EU a sedmý rámcový program (2007–2013) GŘ pro výzkum na podporu aplikovaného výzkumu a pro investice do inovativních a moderních řešení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá členské státy a Komisi, aby navýšily investice do výzkumu a vývoje nových technik a technologií v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

11. vyjadřuje politování nad tím, že strategie na podporu vysokých standardů dobrých životních podmínek zvířat nevyužívá příležitosti, které nabízejí politiky udržitelné spotřeby a výroby, ekologických veřejných zakázek a sociální odpovědnosti podniků;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby byla ambicióznější, pokud jde o začleňování a upřednostňování reciprocity norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jakožto netržního zájmu do své obchodní politiky a o vyjednávání mnohostranných a dvoustranných mezinárodních obchodních dohod, a aby prosazovala dobré životní podmínky zvířat ve třetích zemích tím, že bude požadovat rovnocenné normy v této oblasti u dovážených zvířat a produktů a provádět přísné kontroly jejich dodržování;

13. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve třetích zemích a podala o nich zprávu před zahájením jednání o obchodních dohodách; žádá Komisi, aby tyto kroky neprodleně provedla i v zemích, kde v současné době probíhají obchodní jednání;

14. vyzývá Komisi, aby v budoucnu nepředkládala Evropskému parlamentu dohody o volném obchodu, které nezajistí, aby pro dovážené produkty platily normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat rovnocenné s normami pro produkty evropské;

15. vítá rovněž záměr Komise přezkoumat, jak by tato oblast mohla být lépe integrována do rámce evropské politiky sousedství;

16. vyzývá Komisi, aby trvala na tom, aby Světová obchodní organizace rychle začlenila problémy neobchodní povahy do světové obchodní strategie s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže mezi třetími zeměmi a členskými státy EU, které jsou v oblasti dobrých životních podmínek zvířat povinny dodržovat ty nejpřísnější normy na světě;

17. domnívá se, že by měla existovala povinnost informovat spotřebitele o tom, jestli se dovážený produkt, popř. produkt obsahující dovážený produkt, vyrábí ze zvířat chovaných za podmínek, které se liší od podmínek požadovaných evropskými předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

18. vyjadřuje politování nad tím, že strategie nezohledňuje význam zdraví zvířat pro dobré životní podmínky zvířat a souvislost mezi zdravím zvířat a veřejným zdravím; vyzývá Komisi, aby na tuto strategii uplatnila zásadu „jednoho zdraví“ a zajistila účinnou koordinaci se strategií v oblasti zdraví zvířat, neboť kromě dalších faktorů napomáhá dobrý chov zvířat předcházet šíření nemocí a antimikrobiální rezistence;

19. připomíná, že Parlament ve svém usnesení ze dne 12. května 2011 o rezistenci vůči antibiotikům zdůraznil, že je třeba získat úplnou představu o tom, kdy, kde, jak a u kterých zvířat jsou antimikrobiální látky v dnešní době skutečně používány, a je přesvědčen, že tyto údaje by Komise měla neprodleně shromáždit, analyzovat a zveřejnit;

20. konstatuje, že v EU je povoleno nouzové očkování a někdy očkování preventivní, ale že předpisy stále brání mezinárodnímu prodeji produktů z očkovaných zvířat; konstatuje, že tato omezení neberou odpovídajícím způsobem v úvahu pokrok v technologii očkování a diagnostice; žádá, aby Evropská komise v případech, kde to je možné, odvolala opatření omezující obchod, která zbytečně brání použití očkování;

21. vyzývá Komisi, aby věnovala řádnou pozornost zdravotním rizikům, která představují volně žijící zvířata; zastává názor, že značný počet nových nakažlivých chorob jsou choroby zoonotické (přenosné mezi volně žijícími zvířaty, domácími zvířaty a člověkem), a uznává, že obchod s volně žijícími zvířaty i změny ve využití a správě pozemků mohou vést k novým nebo pozměněným styčným plochám mezi lidmi, domácími zvířaty a volně žijícími zvířaty, které by mohly podpořit přenos chorob; zdůrazňuje nutnost souladu mezi politikami v oblasti zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat a obchodu se zvířaty;

22. vyzývá Komisi, aby do roku 2015 vypracovala zprávu o stavu zdraví volně žijících zvířat a riziku vzájemné nákazy domácích zvířat a lidí;

23. vyzývá Komisi, aby aktivně a trvale zlepšovala právní předpisy v rámci nařízení (ES) č. 338/97(18) (v pozměněném znění) o obchodování s volně žijícími živočichy;

24. zdůrazňuje, že počet koček a psů v EU se odhaduje na přibližně sto milionů a že neexistují žádné právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zájmovém chovu;

25. vyzývá, aby byla na seznam opatření přidána zpráva o toulavých zvířatech, která by doporučila konkrétní, etická a udržitelná řešení pro členské státy a obsahovala by hodnocení koordinovaného systému registrace a elektronické identifikace zvířat v zájmovém chovu;

26. zdůrazňuje, že povinná identifikace psů a koček v kombinaci s účinným a spolehlivým systémem registrace zajišťuje vysledovatelnost a je zásadní pro úspěšné řízení oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, neboť napomáhá při podpoře odpovědného vlastnictví a při ochraně veřejného zdraví;

27. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu a aby prováděly její ustanovení ve vnitrostátních právních systémech;

28. vyzývá členské státy, aby přijaly komplexní strategie v oblasti řízení populace psů, které budou zahrnovat opatření, jako jsou například právní předpisy o kontrole psů a zákazu krutého zacházení, podpora veterinárních postupů zahrnujících očkování proti vzteklině a sterilizaci, pokud je nezbytná pro regulaci počtu nechtěných psů, a podpora zodpovědného vlastnictví zvířat v zájmovém chovu, jak to požaduje písemné prohlášení 0026/2011, které přijal Evropský parlament;

29. naléhavě žádá Komisi, aby ve své studii v roce 2014 o dobrých životních podmínkách psů a koček chovaných pro obchodní účely doporučila konkrétní řešení, které by chránilo psy a kočky před tím, aby byli chováni a prodáváni způsobem, jež by narušoval jejich dobré životní podmínky;

Vymáhání předpisů na prvním místě

30. sdílí názor Komise, že navzdory pokroku učiněnému v některých oblastech dosud přetrvávají nedostatky, pokud jde o dodržování pravidel týkajících se dobrých životních podmínek zvířat; připomíná Komisi, že přestože stávající právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jsou již v mnoha ohledech dostačující, nejsou ve všech členských státech v žádoucí míře uplatňovány; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat budou ve všech členských státech dodržovány;

31. vyjadřuje politování nad tím, že ani sedm let po lhůtě stanovení pro její plné provedení není směrnice Rady 1999/22/ES(19) o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách v plné míře provedena ve všech členských státech; znovu opakuje, že tato směrnice konkrétně stanoví podmínky v oblasti dobrých životních podmínek pro zvířata chovaná v zoologických zahradách, které by měly být vymáhány;

32. vítá dokument Komise „Preferovaný kodex postupů pro zoologické zahrady“ a žádá, aby Komise do tohoto kodexu začlenila pokyny týkající se osvědčených postupů v oblasti chovu zvířat volně žijících druhů v zajetí;

33. zastává názor, že jednou oblastí, která vyžaduje lepší prosazování práva, je přeprava zvířat, která, ačkoli tvoří jen velmi omezenou část života zvířete, musí být zlepšena s ohledem na vědecké údaje, které shromáždil Evropský úřad pro bezpečnost potravin dle požadavků nařízení (ES) č. 1/2005(20);

34. zdůrazňuje, že všechny stávající právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat by měly být plně prováděny a dodržovány ve všech členských státech EU; domnívá se však, že nedodržování by nemělo bránit novým právním předpisům v oblastech, v nichž je třeba právní předpisy zaktualizovat na základě nových vědeckých poznatků nebo v případě mezer v zákonech;

35. připomíná, že v potravinovém řetězci existuje nerovnováha, která znevýhodňuje primární producenty, a že tato skutečnost omezuje rozsah investic do dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských podniků;

36. upozorňuje na náklady, které vznikají producentům, a na možnou ztrátu konkurenceschopnosti v důsledku přijetí nových a změněných norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; konstatuje, že tyto náklady často nejsou zohledněny v ceně placené zemědělcům;

37. vítá návrh, aby byli spotřebitelé lépe informováni o stávajících předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby účinněji začlenila zemědělce do výzkumných projektů a kampaní; zdůrazňuje, že je nutné zvyšovat povědomí spotřebitelů o dodatečných nákladech spojených se zlepšením životních podmínek zvířat a tyto náklady rovnoměrně rozložit na celý potravinový řetězec;

38. naléhavě vyzývá Komisi, aby přizpůsobila či zavedla nové politické nástroje na vyřešení problémů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a přepravy zvířat tam, kde o nich existují jasné vědecké důkazy, a aby do nich zapracovala způsoby rovnoměrnějšího rozložení nákladů na dobré životní podmínky zvířat na celý potravinový řetězec; domnívá se, že tyto nástroje by mohly zahrnovat právní předpisy pro jednotlivé druhy zvířat, ukazatele dobrých životních podmínek zvířat založené na výsledcích a kritéria propojená se systémem hodnocení rizika, která jsou uplatňována v oblasti bezpečnosti potravin;

39. zdůrazňuje, že ve spolupráci se všemi zúčastněnými subjekty je třeba během přechodného období zavést do budoucích právních přepisů o dobrých životních podmínkách zvířat tzv. „právní milníky“;

40. požaduje zřízení nového systému komplexní včasné intervence s cílem zajistit dodržování předpisů; zdůrazňuje, že členské státy, které mají problémy se splněním lhůty, by měly být včas určeny prostřednictvím nového postupu, který vyžaduje úzkou spolupráci s Komisí; zdůrazňuje, že by měla být zřízena fóra osvědčených postupů, která by umožnila Komisi, členským státům a příslušným zúčastněným subjektům vyměňovat si informace o nejlepším způsobu, jak uvedené lhůty splnit, že by členské státy měly vypracovat prováděcí plán s milníky a cíli, které by vedly ke splnění lhůty po jednotlivých fázích a že by měl být dán podnět k vypracování studie, jejímž cílem by bylo označit možnosti, jak by evropské orgány mohly pomoci zajistit plné dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

41. zdůrazňuje, že Komise, zejména Potravinový a veterinární úřad, musí s přihlédnutím k rozpočtovým doporučením a pravomocem EU získat více prostředků na dostatečnou kontrolu inspekcí dobrých životních podmínek zvířat, které provádějí členské státy, a na řešení porušování předpisů, přičemž jistou část kontrol by měly tvořit kontroly neohlášené; vyzývá členské státy, aby zajistily dostatečný počet inspektorů pro oblast dobrých životních podmínek zvířat, kteří jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni, aby zavedly harmonizovaná měřítka výkonnosti pro zajištění jednotných kontrol ve všech členských státech a aby zvážily možnost udělit větší odpovědnost a více pravomocí organizacím producentů;

42. vyzývá členské státy EU, aby zajistily účinné a úměrné tresty za porušení pravidel EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby každou sankci doprovázely dostatečné informace a pokyny ze strany příslušných orgánů, jakož i odpovídající nápravná opatření;

43. připomíná, že Evropský parlament se staví proti využívání soukromých smluvně zajištěných inspekčních asistentů na jatkách v odvětví červeného masa; zastává názor, že hygienické inspekce v tomto odvětví musí provádět nezávislí inspektoři masa;

44. bere na vědomí konečnou lhůtu stanovenou na březen 2013, po jejímž uplynutí nebude povolen prodej nových kosmetických přípravků testovaných na zvířatech; podporuje tuto lhůtu a vyzývá Komisi, aby ji neprodlužovala;

45. připomíná povinnost Komise provádět kontroly vnitrostátních inspekcí s cílem ověřit dodržování směrnice 2010/63/EU o zkouškách na zvířatech(21) v případech, kdy existuje vážný důvod k obavám;

46. požaduje, aby Komise nadále podporovala výzkum zaměřený na zkušební metody vyžadující méně zvířat a prosazovala jejich používání všude, kde to je možné; v této souvislosti požaduje, aby Komise uznala a používala „rozšířenou“ zkoušku podle nařízení REACH;

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že výzkumný program Horizont 2020 vytvoří vhodné příležitosti pro výzkum v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, obchodu s volně žijícími druhy, rozvoje a potvrzení alternativních metod, které nevyužívají zvířata, a v oblasti dopadu nových technologií;

48. vyzývá Komisi, aby začlenila dobré životní podmínky zvířat mezi cíle budoucího sedmého akčního programu pro životní prostředí, a zejména aby zajistila, že budou zahrnuty strategie a kroky zaměřené na snížení počtu zvířat využívaných pro potřeby výzkumu;

49. poukazuje na to, že ve svých peticích adresovaných Parlamentu vyjádřili občané EU obavy ohledně zneužívání výjimek pro porážku zvířat bez jejich předchozího omráčení, ke kterému v EU dochází; je znepokojen zejména tím, že nynější výjimka umožňující porážku bez předchozího omráčení je v některých členských státech ve značném rozsahu zneužívána, což je na úkor dobrých životních podmínek zvířat i na úkor zemědělců a spotřebitelů; naléhavě vyzývá Komisi, aby urychlila své hodnocení označování masa pocházejícího ze zvířat poražených bez předchozího omráčení a aby svou zprávu předložila do roku 2013, v návaznosti na závazek provést toto hodnocení v roce 2011; upozorňuje, že z důvodů transparentnosti i utrpení zvířat je předmětem velkého veřejného zájmu problematika špatné informovanosti spotřebitelů o tom, zda maso, které kupují, pochází ze zvířat poražených bez předchozího omráčení; zdůrazňuje však, že označování není alternativou k řádnému vymáhání předpisů, neboť může být vodítkem pro spotřebitele pouze tehdy, pokud jsou poskytované informace ověřené a správné;

50. zdůrazňuje, že je nutné zavést účinnější opatření na ochranu zvířat, která jsou na porážku vyvážena z EU do třetích zemí;

51. domnívá se, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat by měly být provázeny proveditelnými, harmonizovanými pokyny, které vysvětlí, jak by měla být pravidla vykládána a uplatňována, a zodpoví například otázky, jako je vhodnost k přepravě a zajištění vody před přepravou a během ní, při zastávkách a v místě určení;

52. uznává, že nedostatky při uplatňování jsou často způsobeny právními ustanoveními, která nelze v praxi provádět;

53. zdůrazňuje, že evropští občané pravidelně předkládají Parlamentu petice ohledně selhání členských států při vymáhání právních předpisů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat;

54. připomíná Komisi a členským státům jejich povinnost poskytovat porovnatelné informace o dobrých životních podmínkách zvířat, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 882/2004; vyzývá Komisi, aby v případech nesplnění této povinnosti přijímala účinná opatření;

55. vyzývá všechny velké evropské maloobchodní subjekty, aby se přijetím společného veřejného prohlášení zavázaly prodávat pouze produkty, které dodržují právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat či jdou za rámec jejich požadavků;

Komunikace a vzdělávací činnost

56. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly informace přizpůsobeny a zpřístupněny na regionální a místní úrovni, aby vzdělávací činnost probíhala například prostřednictvím regionálně organizovaných seminářů a s využitím moderní technologie, a aby se informace o nových právních předpisech a vědeckých pokrocích dostaly ke všem osobám manipulujícím se zvířaty; připomíná, že v tomto ohledu by síť center pro dobré životní podmínky zvířat koordinovaná na úrovni EU mohla hrát významnou úlohu;

57. domnívá se, že evropská síť referenčních center musí členským státům a ostatním zúčastněným subjektům poskytovat relevantní, vysoce kvalitní, profesionální a důslednou podporu týkající se osvědčených postupů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

58. vyzývá Komisi, aby propagovala stávající pokyny v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a ostatní dobrovolné iniciativy tím, že zřídí internetový portál, jehož prostřednictvím by bylo možné po ověření takové dokumenty shromažďovat a šířit;

59. vyzývá členské státy, aby v souvislosti s programy pro rozvoj venkova a regionální rozvoj financovanými EU lépe využívaly ustanovení o předávání poznatků o dobrých životních podmínkách zvířat, způsobech chovu a kontrole onemocnění napříč členskými státy;

60. domnívá se, že požadavky týkající se dobrých životních podmínek zvířat by v budoucnosti měly být povinně zapracovávány do programů rozvoje venkova; dále je přesvědčen o tom, že evropská přidaná hodnota velmi dobrých životních podmínek zvířat by se měla odrazit v mírách spolufinancování;

61. připomíná Komisi, že existuje spojitost mezi dobrými životními podmínkami zvířat a životními podmínkami producentů; vyzývá Komisi a členské státy, aby investovaly do projektů zaměřených na výzkum a vývoj metod propagace dobrých životních podmínek mezi producenty, na vývoj služeb náhradního krytí a na zlepšení zdravotní péče pro producenty;

Rámcový zákon

62. vítá skutečnost, že evropský rámcový zákon o dobrých životních podmínkách zvířat byl zařazen do strategie, jak navrhoval Parlament, a vyzývá Komisi, aby svůj návrh předložila spolu s revizí směrnice 98/58/ES, která je plánována na rok 2013; domnívá se, že tento rámcový zákon by měl být napsán srozumitelně, po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami, měl by se zaměřit jak na vstupy, tak výsledky, a měl by ve výsledku zlepšit životní podmínky zvířat;

63. poukazuje na to, že takový rámcový zákon by měl být nástrojem pro zjednodušení a zefektivnění stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; konstatuje, že hlavním cílem rámcového zákona by mělo být dosažení lepší a důkladnější úrovně dodržování stávajících právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

64. připomíná, že producenti jsou nadměrně zatíženi administrativními požadavky a že v rámci pokračující snahy o administrativní zjednodušení by tento evropský rámcový právní předpis neměl tuto zátěž dále zvyšovat;

65. připomíná, že se Parlament domnívá, že by měl takový rámcový zákon vycházet z ověřených vědeckých poznatků a prokázaných zkušeností a měl by se vztahovat na všechna držená a opuštěná zvířata, včetně toulavých zvířat domestikovaných druhů; připomíná, že v případě zvířat chovaných k produkci potravin Parlament vyzval k dalšímu rozvíjení projektu zlepšování životních podmínek zvířat ve smyslu jeho zjednodušení a praktického uplatnění;

66. domnívá se, že rámcový zákon úzce spjatý s definicemi a doporučeními Světové organizace pro zdraví zvířat by na mezinárodním trhu zvýšil konkurenceschopnost chovatelů a majitelů zvířat z EU i subjektů působících tamtéž v živočišné výrobě a napomohl by rovněž zajistit jim spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu;

67. domnívá se, že evropský rámcový zákon o dobrých životních podmínkách zvířat by měl stanovit základní úroveň dobrých životních podmínek zvířat v Evropské unii jako základní podmínku volné a spravedlivé soutěže na vnitřním trhu, jak pro domácí výrobky, tak pro výrobky dovezené ze třetích zemí; domnívá se však, že členské státy a regiony by měly povolit jednotlivým producentům nebo skupinám producentů zřízení dobrovolných systémů s hlubšími dopady, jež by nenarušily hospodářskou soutěž a chránily konkurenceschopnost EU na mezinárodních trzích;

68. připomíná, že se Parlament domnívá, že by takový rámcový zákon neměl producentům bránit v zavedení dobrovolných systémů nad rámec pravidel EU, a vyjadřuje přesvědčení, že by i tyto systémy měly být vědecky podložené a mohly by být propagovány pomocí jednotných certifikovaných označení; vyzývá Komisi, aby dále stavěla na svém sdělení COM(2009)584 a vypracovala studii, případně vhodně doplněnou návrhy právních předpisů, o celoevropských systémech označování masa a mléčných výrobků, jejichž cílem by bylo informovat spotřebitele o způsobech chovu a jejich dopadu na dobré životní podmínky zvířat, čímž by se dosáhlo maximálně účinné a důsledné transparentnosti a komunikace se spotřebiteli;

69. domnívá se, že evropský rámcový zákon o dobrých životních podmínkách zvířat by měl obsahovat:

a)  společnou definici založenou na kritériích Světové organizace pro zdraví zvířat a obecné vědecky podložené cíle;

b)  zásadu povinné péče pro všechny chovatele a osoby manipulující se zvířaty, přičemž za toulavá zvířata by vzhledem k souvisejícím rizikům pro veřejné zdraví a bezpečnost měly být odpovědné orgány členských států;

c)  nástroje pro zvyšování povědomí a pokyny pro zaměstnance orgánů veřejné správy ohledně toho, jak v rámci svých povinností odhalovat problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat;

d)  v případě potřeby požadavek na osvědčení nebo jiný důkaz způsobilosti každé osoby, která v rámci svých pracovních povinností manipuluje se zvířaty, a to s uznáním všech dovedností a znalostí nabytých v praxi či v rámci školení, a rovněž požadavky na odpovídající školení v souvislosti s konkrétní odpovědností za dobré životní podmínky zvířat;

e)  povinnost členských států předložit Komisi každé dva roky zprávu o provádění právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně plánu na další dva roky, a požadavek, aby Komise tyto zprávy neprodleně zveřejnila spolu se základním shrnutím;

f)   účinná a včasná opatření proti těm členským státům, které nepředkládají zprávy nebo neplní své povinnosti provádět kontroly a inspekce;

g)  vytvoření koordinované evropské sítě pro dobré životní podmínky zvířat, která bude vycházet ze zkušeností pilotního projektu X/2012 a bude podporovat informační a vzdělávací kampaně, posuzovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat na základě nejnovějších vzájemně posouzených vědeckých poznatků a koordinovat systém EU pro předběžné zkoušení nových technologií v souladu se stávajícími programy podporovanými Komisí a jejími agenturami a výbory;

h)  strukturu pro vědecky podložené právní předpisy pro toto odvětví a nelegislativní opatření;

i)   ustanovení o přezkumu, které umožní rámcový zákon pravidelně přizpůsobovat novému vědeckému vývoji a zároveň respektovat potřebu právní jistoty a bude přihlížet k ekonomické životnosti investice;

*

*        *

70. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 170-178.

(2)

Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 89-98.

(3)

Úř. věst. C 212 E, 6.5.2009, s. 326-346.

(4)

Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 25.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0238.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0083.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0096

(8)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0444.

(9)

Věstník EFSA 2011; 9(1)1966.

(10)

Věstník EFSA 2012; 10(1):2513.

(11)

Kodex zdraví suchozemských živočichů OIE, článek 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm.

(12)

www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22.

(13)

Úř. věst. L 323, 17.11.1978, s. 12-13.

(14)

ETS 125 – Ochrana zvířat v zájmovém chovu, 13.11.1987.

(15)

Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1-141.

(16)

Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24-26.

(17)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33-79.

(18)

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1-69.

(19)

Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24-26.

(20)

Úř. věst. L 3, 5.1.2006, s. 1-44.

(21)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33-79.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dobré životní podmínky zvířat v současnosti

Sdělení Komise COM(2012)0006 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 je velice vítáno, zejména proto, že obsahuje mnoho hledisek z usnesení Parlamentu ze dne 5. května 2010. Sdělení lze vnímat jako otevřené dveře, které povedou – bude-li řádně využito – k jednoznačné a stejné úrovni životních podmínek zvířat v rámci EU.

Vysoká úroveň životních podmínek zvířat je součástí udržitelného rozvoje a je důležitá pro ochranu zdraví zvířat, veřejného zdraví a pro produktivitu a konkurenceschopnost odvětví chovu hospodářských zvířat v Evropě. Složité evropské a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat však společně s nedostatkem informací o těchto předpisech vytvářejí právní nejistotu, přičemž jejich nedodržování a chybějící „právní milníky“ narušují hospodářskou soutěž. Proto je zapotřebí zaujmout k dobrým životním podmínkám zvířat nový přístup, který musí vycházet z vědeckých poznatků a prokázaných zkušeností získaných v uplynulých letech, a příslušné právní předpisy musí být snadno srozumitelné a snadno kontrolovatelné.

Složitá a odlišná pravidla v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

I když doposud neexistují právní předpisy týkající se určitých hledisek dobrých životních podmínek zvířat, například předpisy ohledně zvířat v zájmovém chovu a dojnic, obecně dnes legislativa související s dobrými životními podmínkami nechybí. Kromě toho se v současné době používají nesčetné a navzájem odlišné vnitrostátní právní požadavky. Neexistují společné definice a složité soubory pravidel a požadavků ztěžují jednotlivým osobám manipulujícím se zvířaty či majitelům zvířat pochopení dobrých postupů zacházení se zvířaty. V důsledku toho se v dnešní EU životní podmínky zvířat mezi jednotlivými zeměmi a druhy zvířat značně liší.

Nedodržování předpisů a jejich vymáhání

Kromě toho dosud přetrvávají závažné nedostatky, pokud jde o dodržování určitých právních předpisů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, a to i navzdory pokroku učiněnému v některých oblastech. Stávající soubor pravidel s dlouhými přechodnými a prováděcími obdobími bez jakýchkoli „právních milníků“ vyústil například v nedodržování směrnice Rady 1999/74/ES o ochraně nosnic. Rovněž existuje velice reálné riziko, že obdobná situace vznikne v souvislosti se směrnicí Rady 2008/120/ES o ochraně prasat a směrnicí 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků. Dalším příkladem, kdy nejsou chráněny dobré životní podmínky zvířat, je zneužívání výjimek zavedených pro porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů nebo pro rituální účely, což způsobuje zbytečné utrpení zvířat a uvádí spotřebitele v omyl.

Je zjevné, že Komise neměla dostatečnou kapacitu a zdroje, aby zajistila řádné vymáhání předpisů. Dodržování povinností by však mohlo být očekáváno i od samotné Komise. Některé kroky v rámci akčního plánu na období 2006–2010, jako jsou dvě zprávy o prasatech, nebyly dokončeny. Kromě toho by měl být časový plán pro nová opatření přizpůsoben lhůtám stanoveným ve stávajících právních předpisech(1).

Nová strategie

Oblast působnosti

Rozsáhlý přístup, který Komise zaujala, je velice vítaný. V jeho rámci je například prostor ke zlepšování podmínek zvířat v zájmovém chovu, i když nesmíme zapomínat na to, že v Evropě manipulují zhruba s 95 % všech domestikovaných zvířat zemědělci – společně s dopravci, inspektory, veterinárními lékaři atd.

Je však politováníhodné, že Komise nezohledňuje souvislost mezi dobrými životními podmínkami zvířat a veřejným zdravím. Zásada „jednoho zdraví“ by se měla uplatnit i na tuto strategii, protože dobré zacházení se všemi zvířaty – včetně zvířat v zájmovém chovu – je prostředkem k omezení šíření nemocí a antimikrobiální rezistence.

Soudržnost politiky a koordinace financování

Dalším nedostatkem nové strategie je to, že chybí řádný rozpočet na vyjmenovaná opatření. Parlament ve svém usnesení ze dne 5. května 2010 výslovně vyzval k tomu, aby se nové strategii dostalo dostatečné finanční podpory. Je tedy nanejvýš důležité, aby Komise vyvinula veškeré možné úsilí – prostřednictvím soudržnosti politik – o zvýšení prostředků, jež jsou k dispozici na opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v Evropě.

Dobrým životním podmínkám zvířat by se měla například věnovat větší pozornost ve spotřebitelské politice EU, v rámcových programech pro výzkum a ve společné zemědělské politice tam, kde je to vhodné (samozřejmě by rozhodně nebylo na místě, aby společná zemědělská politika platila za kočky a psy v městských oblastech). Investice do dobrých životních podmínek zvířat jsou nákladné, a proto je velmi důležité zajistit, aby byly budovy, technologie atd. odpovídající a vydržely po mnoho let. Dosud také přetrvává nerovnováha v potravinovém řetězci, která znevýhodňuje primární producenty a omezuje rozsah investic do dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských podniků. To by bylo třeba v nové strategii zohlednit.

Možná má smysl upozornit také na to, že soudržnost politik vyplývá z článku 7 Smlouvy a ve skutečnosti není otázkou politické volby. Článek 13 Smlouvy totiž stanoví, že Unie a členské státy plně zohledňují požadavky na dobré životní podmínky zvířat a musí zvažovat činnosti v ostatních oblastech politiky, které by mohly podpořit dobré životní podmínky zvířat, a zabránit jakémukoli negativnímu vlivu ostatních politik na zvířata.

V tomto ohledu je velmi důležité, aby Komise nadále zajišťovala, že záležitosti týkající se dobrých životních podmínek zvířat budou mít v její obchodní politice a ve dvoustranných a mezinárodních obchodních dohodách přednost a že budou podporovány dobré životní podmínky zvířat ve třetích zemích, a to začleněním požadavku na rovnocennost s normami EU u dovážených produktů.

Dobré životní podmínky zvířat v budoucnosti

Věda

V oblasti dobrých životních podmínek zvířat došlo v posledních deseti letech k nárůstu počtu výzkumů v EU i jinde, byl například proveden Projekt o kvalitě dobrých životních podmínek zvířat. Neustále se rozrůstající vědecké poznatky jsou nejlogičtějším základem pro strategii a právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Je důležité, aby se tyto znalosti využívaly ve všech souvislostech zacházení se zvířaty, od rozvoje nových technologií a budování prostor k ustájení zvířat prostřednictvím předběžného zkoušení až po všeobecný dohled nad dobrými životními podmínkami zvířat a jejich kontrolu na úrovni Unie.

Vymáhání předpisů

Jak bylo uvedeno výše, nejdůležitějším problémem je dnes v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v Evropě nedodržování právních předpisů a jejich vymáhání. Budoucí právní předpisy by měly obsahovat „právní milníky“ pro přechodná období, aby měla Komise příležitost posoudit pokrok učiněný v provádění a v případě potřeby proaktivně zasáhnout. Nestačí pouze čekat na porušení a poté záležitost řešit před Evropským soudním dvorem.

Dále naše zvířata potřebují určitý „federální vyšetřovací úřad“, který by kontroloval, jak členské státy provádějí vlastní inspekce. Potravinový a veterinární úřad proto musí dostat více prostředků, aby mohl dostatečně kontrolovat inspekce, které provádějí členské státy ohledně dobrých životních podmínek zvířat, vyšetřovat nedodržování předpisů a postihovat jej. Hlavní odpovědnost za řádné vymáhání předpisů však mají členské státy, jež musí zajistit dostatečný počet inspektorů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, kteří jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni.

Dalším důležitým nástrojem je transparentnost. Komise a členské státy již mají povinnost stanovenou v nařízení (ES) č. 882/2004 poskytovat porovnatelné informace o dobrých životních podmínkách zvířat v EU a tyto informace zveřejňovat. Nařízení jednoznačně vyžaduje, aby členské státy sestavily víceleté plány kontrol a předkládaly každoročně Komisi zprávy. Zdá se, že toto nařízení není plně využíváno, a Komise by měla zvážit, jaká účinná opatření učinit proti jeho nedodržování, například zavedení systému veřejného označení států, které neplní povinnost („naming and shaming“).

Komunikace

Nezbytným prvkem, který by měl doprovázet jednotnou normu pro dobré životní podmínky zvířat v EU, je poskytnutí správných, konkrétních a srozumitelných školení, informací a pokynů, které se dostanou k osobám, jež každodenně manipulují se zvířaty. Tyto informace by měly zahrnovat právní předpisy i vědecké poznatky, z nichž vycházejí.

Aby byla zajištěna jejich srozumitelnost a dostupnost pro všechny osoby, jež každodenně manipulují se zvířaty, musí být přizpůsobeny a zpřístupněny na regionální a místní úrovni. V této záležitosti by mohla hrát důležitou úlohu evropská koordinovaná síť center pro dobré životní podmínky zvířat.

Evropský rámcový zákon o dobrých životních podmínkách zvířat

Komise do svého sdělení zahrnula myšlenku Parlamentu týkající se evropského rámcového zákona o dobrých životních podmínkách zvířat. Jeho základními koncepcemi jsou srozumitelnost, zjednodušení a praktická použitelnost na vědeckém základě.

Takový zákon by rovněž posílil konkurenceschopnost na vnitřním trhu i v obchodu s třetími zeměmi a zvýšil by kvalitu živočišných produktů. Bude-li mít Evropa společnou a dobře zavedenou úroveň životních podmínek zvířat, může být pro EU snadnější požadovat, aby dovozy ze třetích zemí splňovaly stejné normy.

Na rok 2013 se plánuje přezkum směrnice Rady 98/58/ES, což je vynikající příležitost ji přeměnit v rámcový zákon a tím ji rozšířit, vyjasnit a posílit. Jak Komise ve svém sdělení uznala, je důležité se zaměřit na ukazatele založené na výsledcích. Tento přístup je velice vítán, je však také důležité upozornit na to, že takové ukazatele by měly doplnit, nikoli nahradit ustanovení o hodnocení životních podmínek zvířat na základě kvality vstupních hodnot. Vstupy, například způsob ustájení a poskytnutý prostor, nelze přehlížet, protože pokud jsou špatné, nelze dosáhnout dobrých výsledků, pokud jde o životní podmínky.

Rámcový zákon vytváří rovné podmínky tím, že zavádí společnou definici a výklad dobrých životních podmínek zvířat. Poskytnul by společný základ, podobně jako tomu bylo při vytvoření obecného potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002). Neměl by však bránit producentům v zavedení dobrovolných systémů, které přesahují pravidla EU, pokud budou rovněž vycházet z vědeckých poznatků.

Je rozumné začít rámcový zákon všeobecnou definicí dobrých životních podmínek zvířat podle Světové organizace pro zdraví zvířat. Kromě obecných vědecky podložených cílů by měl obsahovat také zásadu řádné péče. Je nezbytné, aby u každého zvířete, na které se rámcový zákon vztahuje, existovala fyzická nebo právnická osoba, která je za něj v každém článku řetězce odpovědná. Za opuštěná zvířata, včetně toulavých zvířat domestikovaných druhů, by měly mít odpovědnost orgány členských států, protože tato zvířata představují rovněž riziko z hlediska veřejného zdraví (např. vzteklina).

Měl by být zaveden požadavek na způsobilost všech osob, které v rámci svých pracovních povinností manipulují se zvířaty, a v případě potřeby na jejich vhodné proškolení. Od lidí, jako jsou zemědělci nebo přepravci zvířat, kteří by chtěli zahájit podnikání bez příslušných zkušeností, by mělo být vyžadováno osvědčení nebo jiné ověření jejich způsobilosti. Kromě toho by měl být zaveden systém povolení předběžného zkoušení pro výstavbu nebo přestavbu prostor, kde mají být držena zvířata.

Členské státy by měly mít povinnost každoročně podávat Komisi zprávu o provádění právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, včetně plánu na další rok, podobně jako to požaduje nařízení o kontrolách ((ES) č. 882/2004). Komise by měla tyto zprávy neprodleně zveřejnit spolu se zprávou shrnující informace poskytnuté členskými státy.

Za dodržování předpisů jsou v prvé řadě odpovědné členské státy, které musí zavést odrazující a účinné sankce. Rámcový zákon však musí obsahovat rovněž nástroje, které umožní Komisi přijímat účinná opatření proti těm členským státům, které nepředkládají zprávy nebo neplní své povinnosti.

Rámcový zákon by měl stanovit podmínky pro vytvoření koordinované evropské sítě pro dobré životní podmínky zvířat. Tato síť by neměla nahrazovat ani zdvojovat úkoly, které již provádí Komise a její agentury, například EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Na základě zkušeností z pilotního projektu z roku 2012 by měla poskytovat podporu pomocí informací a vzdělávacích činností, hodnotit požadavky na životní podmínky zvířat na základě nejnovějších vědeckých poznatků a také koordinovat systém EU pro předběžné zkoušení nových technologií.

Rámcový zákon by měl být následován skupinou specifických nebo vertikálních právních předpisů, které zaplní mezery tam, kde taková legislativa chybí, jako je tomu v případě dojnic, zvířat v zájmovém chovu atd. Také tyto právní předpisy musí vycházet z vědeckých poznatků a musí být snadné je vyložit i uplatnit v praxi.

Rovněž je důležité, aby byl rámcový zákon pravidelně přezkoumáván a přizpůsobován příslušným novým vědeckým poznatkům a zároveň aby byla zajištěna právní jistota, to vše v rámci hlavního cíle upravit, zjednodušit a vyjasnit požadavky na životní podmínky zvířat v Evropě.

(1)

Například směrnice 2007/43/ES o kuřatech chovaných na maso stanoví jako lhůtu pro podání zprávy o dobrých životních podmínkách kuřat, včetně vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek, 30. červen 2012 – nikoli rok 2015, jak navrhuje strategie.

„Dobrými životními podmínkami zvířat je myšleno to, jak zvíře zvládá podmínky, v nichž žije. Zvíře má dobré životní podmínky, jestliže je (podle ukazatelů založených na vědeckých důkazech) zdravé, klidné, dobře živené, zabezpečené a má možnost vyjádřit přirozené chování a jestliže netrpí nepříjemnými stavy, jako je bolest, strach a rozrušení. Dobré životní podmínky zvířat vyžadují prevenci nemocí a veterinární ošetření, vhodný přístřešek a péči, výživu, humánní zacházení a humánní porážku/usmrcení. Dobré životní podmínky zvířat poukazují na stav zvířete; na péči, kterou zvíře dostává, se vztahují další pojmy, jako je péče o zvířata, chov zvířat a humánní zacházení.“


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (5. 6. 2012)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

ke strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015

(2012/2043(INI))

Navrhovatelka: Kartika Tamara Liotard

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že článek 13 Smlouvy má obecnou působnost, a je tudíž stejně důležitý jako ochrana životního prostředí a spotřebitelů a z právního hlediska je prvořadý pro všechny politiky v oblasti vnitřního trhu; zdůrazňuje, že strategie EU pro dobré životní podmínky zvířat proto musí zahrnovat iniciativy, opatření a nástroje k zabezpečení dobrých životních podmínek zvířat ve všech politických oblastech;

2.  vítá strategii Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat 2012–2015, avšak s politováním konstatuje, že tato strategie nepoukazuje na to, jaký význam mají zdravá zvířata pro veřejné zdraví, jak prosazuje koncepce „zvířata + lidé = jedno zdraví“, ani na úzký vztah mezi zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat;

3.  jednoznačně vyjadřuje politování nad tím, že Komise v rámci strategie nepředložila nové legislativní návrhy, které by zlepšily životní podmínky zvířat v EU; uznává, že lepší vymahatelnost právních předpisů je pro dosažení lepších životních podmínek zvířat v EU klíčovým prvkem, ale trvá na tom, že v zájmu zlepšení současných norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat musí být předloženy nové právní předpisy;

4.  zdůrazňuje, že lepší životní podmínky zvířat souvisí s bezpečností potravin a ekonomickými přínosy pro potravinový řetězec;

5.  vítá začlenění evropského rámcového zákona o dobrých životních podmínkách zvířat do strategie, ovšem za předpokladu, že tímto rámcovým zákonem nebudou oslabeny stávající vnitrostátní právní předpisy a že bude pečlivě přezkoumána zásada subsidiarity; znovu opakuje, že tento rámcový zákon by měl být založen na aktuálních a vědecky ověřených poznatcích a měl by se vztahovat na všechna zvířata, domestikovaná i toulavá, volně žijící zvířata chovaná v zoologických zahradách a akváriích a na invazivní cizí druhy; dále vítá, že byla uznána nutnost lepšího informování široké veřejnosti o ochraně zvířat;

6.  zdůrazňuje, že je zapotřebí zlepšit životní podmínky zvířat prostřednictvím zachování a rozvíjení politik a právních norem v oblasti chovu hospodářských zvířat, přepravy živých zvířat (označované také jako vývoz živých zvířat), ochrany přírody a zvířat využívaných k výzkumným účelům a testování;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby v případech, kde existují jasné vědecké důkazy o problémech souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat a s přepravou zvířat, zejména v případech, které se týkají mléčného skotu, jatečného skotu, králíků, chovaných ryb a přepravy živých zvířat, přizpůsobila či zavedla nové politické nástroje na jejich vyřešení, jako jsou právní předpisy pro jednotlivé druhy zvířat, ukazatele a kritéria dobrých životních podmínek zvířat založené na výsledcích propojené se systémem hodnocení rizika tak, jak jsou uplatňovány v oblasti bezpečnosti potravin, a aby neopomenula lépe rozdělit náklady na dobré životní podmínky zvířat ve všech stádiích potravinového řetězce; zdůrazňuje, že by se v této souvislosti mělo uplatňovat vědecké doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že strategie nevyužívá na podporu vysokých standardů dobrých životních podmínek zvířat příležitosti, které nabízejí politiky udržitelné spotřeby a výroby, ekologických veřejných zakázek a sociální odpovědnosti podniků;

9.  zdůrazňuje, že seznam opatření zařazených do strategie musí zahrnovat:

–   revizi nařízení Rady (ES) č. 1/2005, včetně návrhu na omezení doby přepravy hospodářských zvířat na 8 hodin, jak požaduje mimo jiné písemné prohlášení 49/2011 přijaté dne 15. března 2011a také petice o 8 hodinovém omezení, kterou podepsalo více než 1 100 000 stoupenců, a skutečný krok ke zjednodušení platných právních předpisů a snížení správních nákladů, což povede k větší flexibilitě hospodářských subjektů;

–   legislativní návrh na zavedení zákazu klonování a uvádění výrobků pocházejících z klonovaných zvířat a jejich potomků na trh;

–   legislativní návrh na zavedení zákazu genetické modifikace zvířat a uvádění produktů z geneticky modifikovaných zvířat a jejich potomků na trh;

–   legislativní návrhy stanovující minimální normy ochrany skotu a králíků;

–   zavedení norem pro označování produktů etiketami informujícími spotřebitele o způsobu porážky zvířete;

–   zavedení pokynů či prováděcích pravidel EU pro ochranu zvířat při porážce;

–    provádění Evropské deklarace o alternativách chirurgické kastrace prasat;

10. domnívá se, že evropský rámcový zákon o životních podmínkách zvířat by měl zavedením účinných sterilizačních opatření řešit otázku toulavých zvířat, jež představuje vážný problém zejména v jižních a východních členských státech EU; vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou dohodu o ochraně domácích zvířat;

11. domnívá se, že evropský rámcový zákon o dobrých životních podmínkách zvířat by měl zahrnovat opatření zaměřená na řešení problému týkajícího se vlastnictví volně žijících ptáků, kteří jsou drženi v zajetí a pro hospodářské účely a jsou v některých členských státech využíváni jako živá návnada při lovu tažných ptáků, a to v podmínkách, které pro ně nejsou přirozené;

12. vyzývá Komisi, aby v rámci revize právních předpisů EU a v kontextu nových technologií, jako jsou např. nanotechnologie či klonování, co nejdříve přijala celoevropskou strategii rozvoje a využívání alternativních metod testování, při nichž se nebudou využívat zvířata; připomíná, že bezpečnost spotřebitelů ovšem musí být i nadále prioritou; podporuje konečnou lhůtu stanovenou na březen 2013, do jejíhož uplynutí má být zastaven prodej nových kosmetických přípravků testovaných na zvířatech, a vyzývá Komisi, aby ji neprodlužovala ani neudělovala žádné výjimky;

13. žádá Komisi, aby aktivně podporovala vypracování vhodné strategie a přezkoumala funkce referenční laboratoře EU (Společné výzkumné středisko) s cílem určit prioritní oblasti, v nichž by měly být postupy výzkumu prováděného na zvířatech nahrazeny, a to i prostřednictvím určení toxicity pro člověka a sledováním vývoje nemocí a vypracováním modelů in vitro a výpočtových modelů lidských nemocí;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že výzkumný program Horizont 2020 bude počítat s vhodnými příležitostmi pro výzkum v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, obchodu s volně žijícími druhy, rozvoje a potvrzení alternativních metod, které nevyužívají zvířata, a v oblasti dopadu nových technologií, jako jsou například nanotechnologie a klonování;

15. naléhavě žádá Komisi, aby pečlivě přezkoumala dopad současných neudržitelných metod živočišné výroby na zdraví zvířat, lidí a na životní prostředí a aby zajistila, že plánovaná součinnost se SZP zahrnutá ve strategii povede k větší podpoře udržitelných systémů výroby a lepším životním podmínkám zvířat, čímž zároveň pomůže zabránit šíření nemocí a antimikrobiální odolnosti; doporučuje, aby byly využívány zkušenosti z praxe a aby byla vypracována zpráva, která zhodnotí rozsah rutinního profylaktického a neléčebného využívání antibiotik v zemědělství a stávající systémy monitorování a vykazování těchto skutečností ve všech členských státech EU;

16. naléhavě vyzývá Radu, aby prostřednictvím rozvoje venkova zaručila podstatné zlepšení životních podmínek zvířat, zejména tak, že na dobré životní podmínky zvířat poskytne dostatečné finanční prostředky a zajistí, aby všechny programy rozvoje venkova pro období 2014–2020 zahrnovaly opatření pro dobré životní podmínky zvířat;

17. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby SZP po roce 2013 podporovala ty zemědělce, kteří uplatňují přísnější normy pro dobré životní podmínky zvířat nad rámec křížové podmíněnosti, a aby byla v jejím rámci přijata specifická opatření, díky nimž by se zemědělství EU přeorientovalo z průmyslové živočišné výroby na udržitelnější, ekologičtější a humánnější formy chovu zvířat;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby křížovou podmíněnost využívaly jako nástroj ke zlepšení vymáhání právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat; je v tomto smyslu přesvědčen, že křížová podmíněnost by měla zahrnovat všechny normy EU týkající se ochrany hospodářských zvířat a že postihy by měly být natolik vysoké, aby měly odrazující funkci;

19. zdůrazňuje jasnou souvislost mezi zdravím zvířat, lidským zdravím a ochranou životního prostředí a vyzývá Komisi, aby začlenila dobré životní podmínky zvířat mezi cíle budoucího sedmého akčního programu pro životní prostředí, a zejména aby zajistila, že do programu budou zahrnuty strategie a opatření zaměřená na omezení počtu zvířat využívaných při výzkumu, na ochranu divokých zvířat, na účinnou ochranu a posílení biologické rozmanitosti a podporu udržitelné živočišné výroby;

20. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření pro vzdělávání zainteresovaných subjektů v oblasti požadavků na chov volně žijících druhů zvířat v zajetí a aby zajistily účinné využívání programu na obohacování životního prostředí konkrétních druhů zvířat v zajetí, jehož cílem je zajistit jim v zájmu zlepšení jejich životních podmínek odpovídající psychickou a fyzickou stimulaci; požaduje bezodkladné a důsledné provedení směrnice o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách a k prosazování toho, aby zaměstnanci odpovědní za její vymáhání a veterináři v zoologických zahradách byli adekvátně proškoleni a kvalifikováni;

21. podporuje zásadu používání štítků pro označování potravinářských produktů vyhovujících normám dobrých životních podmínek zvířat, které jsou přísnější než zákonné požadavky; vyzývá Komisi, aby na základě své zprávy COM(2009)0584 předložila legislativní návrhy týkající se používání štítků k označování masa, mléčných a vaječných výrobků v celé EU, které by spotřebitele informovaly o způsobu chovu a jeho dopadech na životní podmínky zvířat, s cílem dosáhnout maximálně efektivní a jednotné komunikace se spotřebiteli;

22. vyzývá Komisi, aby zavedla označování masa pocházejícího ze zvířat poražených bez omráčení;

23. žádá Komisi, aby zahájila rozsáhlou kampaň, v níž spotřebitelům poskytne informace o evropských právních předpisech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a bude je průběžně informovat o změnách, které se od evropských producentů vyžadují, aby si uvědomili jejich souvislost se zvyšováním cen, aby se zviditelnilo úsilí, které producenti vynakládají, a aby vzrostla přidaná hodnota jejich produkce;

24. připomíná úlohu, kterou by mohla hrát koordinovaná síť středisek EU pro dobré životní podmínky zvířat při poskytování významné, vysoce kvalitní, profesionální a jednotné podpory členským státům a dalším zainteresovaným subjektům, pokud jde o osvědčené postupy v oblasti životních podmínek zvířat;

25. vítá skutečnost, že Komise hodlá řešit otázku dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek přednostně; vybízí Komisi, aby do každého legislativního návrhu v této oblasti začlenila povinnost členských států vytvářet prováděcí plány a aby zavedla systémy včasné identifikace členských států, které se při dodržování lhůt potýkají s problémy, s možností intervence v případě jejich neplnění;

26. vyzývá Komisi, aby během jednání v rámci WTO (Světové obchodní organizace) a během dvoustranných jednání přiznala dobrým životním podmínkám zvířat nejvyšší prioritu;

27. naléhavě žádá Komisi, aby při jednáních o uzavření dvoustranných obchodních dohod se třetími zeměmi požadovala, aby tyto země při vývozu dobytka a masných výrobků na trh Společenství dodržovaly evropské právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

30.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

16

11

Členové přítomní při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Gaston Franco, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni


STANOVISKO Petičního výboru (10. 5. 2012)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

ke strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015

(2012/2043(INI))

Navrhovatel: Victor Boştinaru

NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zemědělství jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje politování nad skutečností, že ačkoli zavádění agendy dobrých životních podmínek zvířat pokročilo i přijímáním konkrétních předpisů, stále existuje příliš mnoho oblastí, kde zvláštní právní předpisy EU stále chybí;

2.  zdůrazňuje, že oblast dobrých životních podmínek zvířat je komplexní problematikou s mnoha aspekty, dopadem na mezinárodní a domácí politiky a významným etickým, vědeckým, hospodářským, kulturním a politickým rozměrem;

3.  upozorňuje na stále se zvyšující počet peticí od občanů EU ze všech členských států, které žádají zpřísnění cílených a podrobných předpisů týkajících se ochrany a dobrých životních podmínek zvířat, zejména v parcích a zahradách, kde jsou zvířata chována, a v zoologických zahradách, aby došlo k odstranění četných současných nedostatků;

4.  vítá cíl Komise, jímž je zvážit proveditelnost zavedení zjednodušeného legislativního rámce EU se zásadami pro dobré životní podmínky zvířat pro všechna zvířata chovaná pro hospodářskou činnost, případně včetně zvířat v zájmovém chovu; zastává však názor, že prvním krokem by mělo být zlepšení dodržování stávajících právních předpisů, které se týkají dobrých životních podmínek zvířat, a zdůrazňuje potřebu zavést během přechodného období do budoucích právních přepisů o dobrých životních podmínkách zvířat tzv. „právní milníky“;

5.  podotýká, že někteří občané EU ve svých peticích silně protestují proti býčím zápasům a dalším podívaným, která zvířata vystavují zbytečnému stresu nebo jim způsobují zranění či smrt;

6.  zdůrazňuje, že počet koček a psů v EU se odhaduje na přibližně sto milionů a že neexistují žádné právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zájmovém chovu; z tohoto důvodu v souladu se závěry Rady z roku 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček vyzývá Komisi, aby stanovila minimální požadavky na ochranu zvířat v zájmovém chovu a zacházení s nimi a povinnost zvířata registrovat a označit je mikročipem, a podporovala tak dobré životní podmínky těchto zvířat;

7.  zdůrazňuje, že povinná identifikace zvířat v zájmovém chovu vede – pouze v kombinaci s účinným a spolehlivým systémem registrace – k vysledovatelnosti a je zásadní pro úspěchy v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, neboť napomáhá při propagaci odpovědného vlastnictví a ochraně veřejného zdraví;

8.  domnívá se, že evropský rámcový právní předpis v oblasti dobrých životních podmínek zvířat by měl obsahovat opatření řešící problém toulavých zvířat, který je obzvláště palčivý v jižních a východních členských státech, a naléhavě žádá, aby byly poskytnuty finanční prostředky EU na provedení účinných opatření na sterilizaci a kastraci; vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně zvířat v zájmovém chovu a aby provedly její ustanovení do vnitrostátních právních systémů;

9.  vyzývá členské státy, aby přijaly komplexní strategie v oblasti řízení populace psů, které budou zahrnovat opatření, jako jsou například právní předpisy o kontrole psů a zákazu krutého zacházení, podpora veterinárních postupů zahrnujících očkování proti vzteklině a sterilizaci, pokud je nezbytná pro regulaci počtu nechtěných psů, a podpora zodpovědného vlastnictví zvířat v zájmovém chovu, jak to požaduje písemné prohlášení 0026/2011, které přijal Evropský parlament;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly opatření nezbytná k zajištění provedení směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách;

11. zdůrazňuje, že je nutné zavést účinnější opatření na ochranu zvířat, která jsou na porážku vyvážena z EU do třetích zemí;

12. vyzývá členské státy, aby zajistily účinnější provádění nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností;

13. poukazuje na obavy občanů EU vyjádřené v jejich peticích Evropskému parlamentu ohledně výjimek pro porážku zvířat bez předchozího omráčení zvířete, ke kterému v EU dochází; vyzývá členské státy, aby zajistily účinnější vymáhání předpisů umožňujících výjimku z omračování zvířat pouze v případě prokazatelných náboženských důvodů a v souladu s přísnými ustanoveními o výjimce;

14. žádá, aby spotřebitelé byli lépe informováni o způsobech výroby produktů živočišného původu a vedlejších produktů a jejich dopadu na dobré životní podmínky zvířat, a to pomocí jasného a vhodného označování produktů a příbalových letáků, povinného uvádění informací o zemích původu zvířat a označování výrobků;

15. zdůrazňuje, že občané EU pravidelně předkládají Parlamentu petice ohledně selhání členských států při vymáhání právních předpisů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat; z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby v případě, že je zjištěno porušování předpisů, účinně zasáhla;

16. vítá záměr Komise začlenit oblast dobrých životních podmínek zvířat do bilaterálních obchodních dohod a fór pro spolupráci a naléhá, aby byla veškerá taková ustanovení závazná a aby se na ně vztahovaly mechanismy pro urovnávání sporů stanovené v dohodách a volném obchodu; vítá rovněž záměr Komise přezkoumat, jak by tato oblast mohla být lépe integrována do rámce evropské politiky sousedství;

17. vyzývá, aby v souladu s úpravou ve směrnici 2010/63 o zkouškách na zvířatech byla zavedena povinnost používat v co nejvyšší možné míře alternativní metody, jež nevyužívají pokusů na zvířatech, s cílem minimalizovat počet pokusů, při kterých zvířata vážně a dlouho trpí;

18. vyzývá Komisi, aby zpřísnila povinnosti týkající se koordinace a podpory rozvoje a využívání alternativ k používání zvířat v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a zákonem vyžadovaných zkoušek v souladu s přílohou VII směrnice 2010/63, a to prostřednictvím aktivní podpory příslušných funkcí referenční laboratoře EU (Společné výzkumné středisko) v oblasti stanovení strategie a výzkumu s cílem stanovit prioritní oblasti pro nahrazení výzkumných postupů s využitím zvířat.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

8.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Daniel Caspary, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Keith Taylor

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Krzysztof Lisek


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

19.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klaß, Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver

Právní upozornění - Ochrana soukromí