ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

28. 6. 2012 - (COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Leonardo Domenici


Postup : 2011/0360(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0220/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0746),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0419/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. dubna 2012[1],

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0220/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Následkem finanční krize investoři včetně SKIPCP a alternativních investičních fondů při investování do dluhových nástrojů nadměrně spoléhají na rating, aniž by prováděli vlastní hodnocení bonity emitentů těchto nástrojů. Aby se zvýšila kvalita investic SKIPCP a alternativních investičních fondů, a byli tak chráněni investoři do těchto fondů, je vhodné požadovat, aby se osoby spravující SKIPCP a alternativní investiční fondy při posuzování rizika spojeného s investicemi SKIPCP a alternativních investičních fondů, které spravují, výhradně nebo automaticky nespoléhaly na externí rating. Všeobecná zásada o zamezení nadměrnému spoléhání na externí rating by proto měla být začleněna do systémů a postupů pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů, a přizpůsobena jejich specifickým rysům.

(2) Následkem finanční krize investoři včetně SKIPCP a alternativních investičních fondů při investování do dluhových nástrojů nadměrně spoléhají na rating, aniž by prováděli vlastní hodnocení bonity emitentů těchto nástrojů. Aby se zvýšila kvalita investic SKIPCP a alternativních investičních fondů, a byli tak chráněni investoři do těchto fondů, je vhodné požadovat, aby se osoby spravující SKIPCP a alternativní investiční fondy při posuzování rizika spojeného s investicemi SKIPCP a alternativních investičních fondů, které spravují, výhradněautomaticky nespoléhaly na externí rating nebo ho nadměrně nevyužívaly. Všeobecná zásada o zamezení nadměrnému spoléhání na externí rating by proto měla být začleněna do systémů a postupů pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů, a přizpůsobena jejich specifickým rysům. Ze střednědobého hlediska by měly být posouzeny další iniciativy s cílem vyjmout ratingy z finančních předpisů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) S cílem dále specifikovat všeobecnou zásadu o nadměrném spoléhání na rating, která by měla být zavedena do směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU, by měla být Komisi svěřena pravomoc k přijímání aktů v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména aby se účinně zabránilo tomu, aby správci SKIPCP a alternativních investičních fondů při hodnocení bonity aktiv držených SKIPCP nebo alternativními investičními fondy nadměrně spoléhali na externí rating. V tomto ohledu je vhodné v těchto směrnicích upravit pravomoc Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci s ohledem na obecná ustanovení týkající se systémů a postupů pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(3) S cílem dále specifikovat všeobecnou zásadu o nadměrném spoléhání na rating, která by měla být zavedena do směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU, by měla být Komisi svěřena pravomoc k přijímání aktů v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména aby se účinně zabránilo tomu, aby správci SKIPCP a alternativních investičních fondů při hodnocení bonity aktiv držených SKIPCP nebo alternativními investičními fondy nadměrně spoléhali na externí rating. V tomto ohledu je vhodné v těchto směrnicích upravit pravomoc Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci s ohledem na obecná ustanovení týkající se systémů a postupů pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby zveřejňovala jejich výsledky.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Jelikož cíle této směrnice, konkrétně přispění ke snížení nadměrného spoléhání SKIPCP a alternativních investičních fondů na externí rating při uskutečňování investic, nelze odpovídajícím způsobem dosáhnout na úrovni členských států, ale lze ho z důvodu celounijní struktury a dopadu činnosti SKIPCP, alternativních investičních fondů a ratingových agentur lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(5) Jelikož cíle této směrnice, konkrétně přispění ke snížení nadměrného spoléhání SKIPCP a alternativních investičních fondů na externí rating při uskutečňování investic, nelze odpovídajícím způsobem dosáhnout koordinovaným postupem na úrovni členských států, ale lze ho z důvodu celounijní struktury a dopadu činnosti SKIPCP, alternativních investičních fondů a ratingových agentur lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Článek -1 (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Článek 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1

 

Změny směrnice 2003/41/ES1

 

V článku 18 směrnice 2003/41/ES se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Instituce nesmí stanovit investiční pravidla, která by vedla k automatickému prodeji aktiv v případě, že externí ratingová agentura sníží jejich úvěrové hodnocení.“

 

______________

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí zaměstnaneckého životního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst.L 235, 23.9.2003, s.3).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. - 1 a – bod 1 (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 2 – odst. 1 – písm. p a až p d (nová) a článek 18 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -1a

 

Změny směrnice 2004/109/ES1

 

Směrnice 2004/109/ES se mění takto:

 

1. V čl. 2 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

 

„pa) ,finančním nástrojem‘ nástroj uvedený v oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů;

 

pb) ,sekuritizací‘ sekuritizace ve smyslu čl. 4 bodu 36 směrnice 2006/48/ES;

 

pc) ,strukturovaným finančním nástrojem‘ finanční nástroj nebo jiná aktiva vyplývající ze sekuritizace;

 

pd) ,původcem‘ původce ve smyslu čl. 4 bodu 41 směrnice 2006/48/ES;

 

pe) ,sponzorem‘ sponzor ve smyslu čl. 4 bodu 42 směrnice 2006/48/ES;“

 

2. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 18a

 

Další informační povinnosti emitentů, jejichž strukturované finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

 

1. Emitent zajistí, aby buď původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje usazení v Unii zveřejnil podle odstavce 4 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti jednotlivých podkladových aktiv tohoto strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, jakož i jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice.

 

2. Povinnost zveřejnit informace podle odstavce 1 nesmí být rozšířena na poskytování informací, které by měly za následek porušení zákonných ustanovení o ochraně důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů.

 

3. Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž stanoví:

 

a) informace, které osoby uvedené v odstavci 1 musí zveřejnit;

 

b) četnost aktualizace těchto informací;

 

c) formát, v němž jsou tyto informace zveřejňovány.

 

ESMA předloží návrhy těchto regulačních technických norem Komisi do 1. ledna 2013.

 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010.

 

4. ESMA zřídí internetovou stránku pro zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích v souladu s odstavcem 1.“

 

_____________

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2009/65/ES

Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správcovská nebo investiční společnost musí uplatňovat postupy pro řízení rizik, které jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko otevřených pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu portfolia. Při hodnocení bonity aktiv SKIPCP především výhradně nebo mechanicky nespoléhá na externí rating.

Správcovská nebo investiční společnost musí uplatňovat postupy pro řízení rizik, které jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko otevřených pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu portfolia. Při hodnocení bonity aktiv SKIPCP především výhradně nespoléhá na externí rating.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2009/65/ES

Čl. 51. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„3a. SKIPCP nezahrnou do statutů svých fondů žádná pravidla, která by vedla k automatickému prodeji aktiv v případě, že externí ratingová agentura sníží jejich úvěrové hodnocení.“

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2009/65/ES

Článek 82 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Za článek 82 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 82a

 

Používání externích ratingů

 

Investiční firmy, správcovské společnosti a pojišťovací společnosti nenavrhují svým klientům, aby do standardních investičních smluv, statutů fondů nebo pojistných smluv vkládali odkazy o spoléhání na ratingy.“

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 2011/61/EU

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správce zavede přiměřené systémy řízení rizik, aby mohl zjišťovat, měřit, řídit a sledovat veškerá rizika související s investiční strategií každého alternativního investičního fondu a rizika, kterým je nebo smí být každý alternativní investiční fond vystaven. Při hodnocení bonity aktiv alternativního investičního fondu správce především výhradně nebo mechanicky nespoléhá na externí rating.

Správce zavede přiměřené systémy řízení rizik, aby mohl zjišťovat, měřit, řídit a sledovat veškerá rizika související s investiční strategií každého alternativního investičního fondu a rizika, kterým je nebo smí být každý alternativní investiční fond vystaven. Při hodnocení bonity aktiv alternativního investičního fondu správce především výhradně nespoléhá na externí rating.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2011/61/EU

Čl. 15. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) vkládá se nový odstavec, který zní:

 

„3a. Správce zajistí, aby alternativní investiční fond nebyl povinen automaticky prodat žádná ze svých aktiv v případě, že externí ratingová agentura sníží jejich úvěrové hodnocení.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2011/61/EU

Článek 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Za článek 23 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 23a

 

Používání externích ratingů

 

Investiční firmy, správcovské společnosti a pojišťovací společnosti nenavrhují svým klientům, aby do standardních investičních smluv, statutů fondů nebo pojistných smluv vkládali odkazy o spoléhání na ratingy.“

  • [1]  OJ C 167, 13.6.2012, p. 2.
  • [2]  Not yet published in the Official Journal.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (27. 4. 2012)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating
(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))

Navrhovatel: Sebastian Valentin Bodu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj zastává názor, že ratingové agentury poskytují pokrokové názory a provádějí výzkum úvěrového rizika, přičemž hrají významnou úlohu na finančních trzích, neboť udávají orientační bod, který je snadno srozumitelný pro účastníky trhu, jako jsou investoři  subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a alternativních investičních fondů (AIF).

SKIPCP a AIF by však měly samostatně posuzovat stanoviska ratingových agentur a úvěrové riziko, čímž dají najevo svůj souhlas či nesouhlas se stanovisky agentur. V tomto ohledu je rating pro trhy důležitý, protože se osvědčil jako cenný nástroj hodnocení úvěrového trhu. Neměl by však být chápán jako jediný ukazatel úvěrového rizika.

Rating vyjadřuje pouze stanovisko k relativnímu budoucímu úvěrovému riziku subjektů, úvěrovým závazkům, dluhopisům nebo obdobným cenným papírům a je užitečným měřítkem budoucí bonity. Nehodnotí však žádné další riziko a jako takový by neměl být zástupným hodnocením dalších charakteristik cenných papírů, do kterých investují SKIPC a AIF, jako je riziko likvidity, nestálost cen nebo obchodovatelnost.

Zpravodaj se dále domnívá, že oficiální uznání a používání ratingu může vést ke zkreslení v podnikání ratingových agentur. Dalekosáhlé začlenění ratingu do právních nástrojů, jako jsou směrnice o UCITS a AIF, může ovlivnit způsob jeho využívání ze strany regulovaných podniků, kritéria, na jejichž základě si manažeři těchto podniků vybírají ratingové agentury a soutěž mezi jednotlivými agenturami.

Přímé zahrnutí ratingu do režimu dohledu nad SKIPC a AIF vytváří pobídky pro účastníky trhu, aby namísto provádění vlastních úvěrových analýz nadměrně zohledňovali stanoviska ratingových agentur. Vzhledem k výše uvedenému zpravodaj podporuje tento legislativní návrh, který předložila Evropská komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrh:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Následkem finanční krize investoři včetně SKIPCP a alternativních investičních fondů při investování do dluhových nástrojů nadměrně spoléhají na rating, aniž by prováděli vlastní hodnocení bonity emitentů těchto nástrojů. Aby se zvýšila kvalita investic SKIPCP a alternativních investičních fondů, a byli tak chráněni investoři do těchto fondů, je vhodné požadovat, aby se osoby spravující SKIPCP a alternativní investiční fondy při posuzování rizika spojeného s investicemi SKIPCP a alternativních investičních fondů, které spravují, výhradně nebo automaticky nespoléhaly na externí rating. Všeobecná zásada o zamezení nadměrnému spoléhání na externí rating by proto měla být začleněna do systémů a postupů pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů, a přizpůsobena jejich specifickým rysům.

(2) Následkem finanční krize investoři včetně SKIPCP a alternativních investičních fondů při investování do dluhových nástrojů nadměrně spoléhají na rating, aniž by prováděli vlastní hodnocení bonity emitentů těchto nástrojů. Aby se zvýšila kvalita investic SKIPCP a alternativních investičních fondů, a byli tak chráněni investoři do těchto fondů, je vhodné požadovat, aby se osoby spravující SKIPCP a alternativní investiční fondy při posuzování rizika spojeného s investicemi SKIPCP a alternativních investičních fondů, které spravují, výhradně nebo automaticky nespoléhaly na externí rating. Proto by měly být aktualizovány interní systémy a postupy pro řízení rizik, které používají správci SKIPCP a alternativních investičních fondů, a měla by být zavedena všeobecná zásada o zamezení nadměrnému spoléhání na externí rating.

POSTUP

Název

Koordinace právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

Referenční údaje

COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

30.11.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sebastian Valentin Bodu

19.12.2011

 

 

 

Datum přijetí

26.4.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Náhradníkci) (čl. 187 odst. 2) přítomnýí) při konečném hlasování

Karin Kadenbach

POSTUP

Název

Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating

Referenční údaje

COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)

Datum predložení EP

15.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

30.11.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Leonardo Domenici

10.5.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.12.2011

29.2.2012

26.4.2012

 

Datum přijetí

19.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Datum předložení

28.6.2012