RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele

28.6.2012 - (COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Leonardo Domenici


Menetlus : 2011/0360(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0220/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele

(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0746),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0419/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2. aprilli 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust[2],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A7-0220/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Finantskriisi tingimustes on ilmnenud, et investorid (sealhulgas eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid) tuginevad võlainstrumentidesse investeerimisel liigselt krediidireitingutele, ilma et nad ise alati hindaksid selliste võlainstrumentide emitentide krediidikvaliteeti. Eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide investeeringute kvaliteedi parandamiseks ning seega kõnealustesse fondidesse investeerijate kaitseks on asjakohane nõuda, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei tugineks nende valitsetavate fondide investeeringutega seotud riskide hindamisel ainult ja automaatselt välistele krediidireitingutele. Seepärast tuleks välistele krediidireitingutele liigse tuginemise vältimise üldpõhimõte integreerida eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide riskijuhtimise protseduuridesse ja süsteemidesse ning kohandada seda vastavalt nende eripärale.

(2) Finantskriisi tingimustes on ilmnenud, et investorid (sealhulgas eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid) tuginevad võlainstrumentidesse investeerimisel liigselt krediidireitingutele, ilma et nad ise alati hindaksid selliste võlainstrumentide emitentide krediidikvaliteeti. Eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide investeeringute kvaliteedi parandamiseks ning seega kõnealustesse fondidesse investeerijate kaitseks on asjakohane nõuda, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei tugineks nende valitsetavate fondide investeeringutega seotud riskide hindamisel ainult ja automaatselt välistele krediidireitingutele ega kasutaks neid liigselt. Seepärast tuleks välistele krediidireitingutele liigse tuginemise vältimise üldpõhimõte integreerida eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide riskijuhtimise protseduuridesse ja süsteemidesse ning kohandada seda vastavalt nende eripärale. Keskpikas perspektiivis tuleks hinnata veel muid algatusi, et eemaldada reitingud finantsmäärusest.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selleks et täpsemini kindlaks määrata liigse tuginemise vältimise üldpõhimõte, mis tuleks lisada direktiividesse 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 vastu õigusakte, millega eelkõige tagatakse, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid takistatakse tulemuslikult liigselt tuginemast välistele krediidireitingutele fondide varade krediidikvaliteedi hindamisel. Sellega seoses on asjakohane muuta kõnealuste direktiivide kohaseid komisjoni volitusi võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kasutatavaid riskijuhtimise protseduure ja süsteeme käsitlevate üldsätetega. Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi vastavad konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil.

(3) Selleks et täpsemini kindlaks määrata liigse tuginemise vältimise üldpõhimõte, mis tuleks lisada direktiividesse 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 vastu õigusakte, millega eelkõige tagatakse, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid takistatakse tulemuslikult liigselt tuginemast välistele krediidireitingutele fondide varade krediidikvaliteedi hindamisel. Sellega seoses on asjakohane muuta kõnealuste direktiivide kohaseid komisjoni volitusi võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kasutatavaid riskijuhtimise protseduure ja süsteeme käsitlevate üldsätetega. Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi vastavad konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil, ning avaldaks nende konsultatsioonide tulemused.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on aidata vähendada seda, et eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid investeeringute tegemisel liigselt tuginevad välistele krediidireitingutele, ei suuda liikmesriigid piisaval määral saavutada ning seda eesmärki on ELi ülese ulatuse ja mõju tõttu võimalik paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(5) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on aidata vähendada seda, et eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid investeeringute tegemisel liigselt tuginevad välistele krediidireitingutele, ei suuda liikmesriigid kooskõlastatult tegutsedes piisaval määral saavutada ning seda eesmärki on ELi ülese ulatuse ja mõju tõttu võimalik paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel -1 (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1

 

Direktiivi 2003/41/EÜ1 muudatused

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklile 18 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Asutused ei lisa investeerimiseeskirju, mille tulemusel toimuks varade automaatne müük, kui väline reitinguagentuur langetab nende krediidikvaliteeti.”

 

______________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 23.9.2003, lk 3).

Muudatusettepanek  5

Määruse ettepanek

Artikkel -1 a (uus) – punkt 1

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 2 – lõige 1 – punktid p a kuni p d (uued) – artikkel 18 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -1 a

 

Direktiivi 2004/109/EÜ1 muudatused

 

Direktiivi 2004/109/EÜ muudetakse järgmiselt:

 

1. artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

 

„p a) „finantsinstrument” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) I lisa C jaos loetletud instrument;

 

p b) „väärtpaberistamine” – väärtpaberistamine direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 punkti 36 tähenduses;

 

p c) „struktureeritud finantsinstrument” – väärtpaberistamisest tulenev finantsinstrument või muu vara;

 

p d) „väärtpaberistamise tehingu algataja” – väärtpaberistamise tehingu algataja direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 punkti 41 tähenduses;

 

p e) „sponsor” – sponsor direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 punkti 42 tähenduses;

 

2. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 18 a

 

Täiendavad teabenõuded reguleeritud turul kauplemisele lubatud struktureeritud finantsinstrumentide emitentidele

 

1. Emitent tagab, et kas struktureeritud finantsinstrumendi väärtpaberistamise tehingu algataja või sponsor, kes on asutatud Euroopa Liidus, avaldab vastavalt lõikele 4 teabe struktureeritud finantsinstrumendi konkreetse alusvara krediidikvaliteedi ja tulemuste kohta, väärtpaberistatud tehingu struktuuri, väärtpaberistatud riskipositsiooniga seotud rahavood ja mis tahes tagatise, samuti mis tahes teabe, mida on vaja rahavoogude ja aluspositsioonide tagatise väärtuse põhjaliku ja hästiinformeeritud stresstesti läbiviimiseks.

 

2. Lõikes 1 osutatud kohustus avaldada teavet ei laiene sellise teabe esitamisele, mis oleks vastuolus teabeallikate konfidentsiaalsust või isikuandmete töölemist käsitlevate õigusnormidega.

 

3. ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks:

 

a) teave, mida lõikes 1 osutatud isikud peavad avaldama;

 

b) kõnealuse teabe ajakohastamise sagedus;

 

c) teabe avaldamise vorm.

 

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2013.

 

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

 

4. ESMA loob veebilehe struktureeritud finantsinstrumentide kohta teabe avaldamiseks vastavalt lõikele 1.”

 

_____________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 2009/65/EÜ

Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond rakendab riskijuhtimise protseduure, mis võimaldavad igal ajal jälgida ja mõõta positsioonide riske ning nende mõju portfelli üldisele riskiprofiilile. Eelkõige ei tugine fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond eurofondi varade krediidikvaliteedi hindamisel ainult või automaatselt välistele krediidireitingutele.

Fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond rakendab riskijuhtimise protseduure, mis võimaldavad igal ajal jälgida ja mõõta positsioonide riske ning nende mõju portfelli üldisele riskiprofiilile. Eelkõige ei tugine fondivalitseja või äriühinguna asutatud fond eurofondi varade krediidikvaliteedi hindamisel ainult välistele krediidireitingutele.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2009/65/EÜ

Artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Eurofond ei lisa oma fonditingimustesse mis tahes eeskirju, mille tulemusel toimuks varade automaatne müük, kui väline reitinguagentuur langetab tema krediidikvaliteeti.”

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2009/65/EÜ

Artikkel 82 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) Artikli järele 82 lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 82 a

 

Välisreitingute kasutamine

 

Investeerimisühingud, fondivalitsejad ja kindlustusandjad ei soovita oma klientidel lisada tüüp-investeerimislepingutesse, fonditingimustesse või kindlustuslepingutesse viiteid reitingutele tuginemisele.”

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1

Direktiiv 2011/61/EL

Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

AIFi valitseja rakendab riskijuhtimise süsteeme, et nõuetekohaselt tuvastada, mõõta, juhtida ja jälgida kõiki riske, mis on seotud iga AIFi investeerimisstrateegiaga ja millega iga AIF puutub kokku või võib kokku puutuda. Eelkõige ei tugine AIFi valitseja AIFi varade krediidikvaliteedi hindamisel ainult või automaatselt välistele krediidireitingutele.

AIFi valitseja rakendab riskijuhtimise süsteeme, et nõuetekohaselt tuvastada, mõõta, juhtida ja jälgida kõiki riske, mis on seotud iga AIFi investeerimisstrateegiaga ja millega iga AIF puutub kokku või võib kokku puutuda. Eelkõige ei tugine AIFi valitseja AIFi varade krediidikvaliteedi hindamisel ainult välistele krediidireitingutele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2011/61/EL

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. AIFi valitseja tagab, et AIF ei ole automaatselt kohustatud müüma oma mis tahes vara, kui väline reitinguagentuur langetab tema krediidikvaliteeti.”

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2011/61/EL

Artikkel 23 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) Artikli järele 23 lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 23 a

 

Välisreitingute kasutamine

 

Investeerimisühingud, fondivalitsejad ja kindlustusandjad ei soovita oma klientidel lisada tüüp-investeerimislepingutesse, fonditingimustesse või kindlustuslepingutesse viiteid reitingutele tuginemisele.”

  • [1]  ELT C 167, 13.6.2012, lk 2.
  • [2]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (27.4.2012)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele
(COM(2011)0746 – C7‑0419/2011 – 2011/0360(COD))

Arvamuse koostaja: Sebastian Valentin Bodu

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on seisukohal, et krediidireitinguagentuurid esitavad tulevikku suunatud arvamusi ja uuringuid krediidiriski kohta ning omavad finantsturgudel olulist rolli, sest nad annavad võrdlusaluse, millest finantsturu osalised, sealhulgas vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) ja alternatiivsed investeerimisfondid hästi aru saavad.

Sellegipoolest peaksid eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid ise hindama reitinguagentuuride esitatud arvamusi ning koostama omaenda krediidihinnangu, milles võetakse agentuuride arvamustega nõustuv või neist lahknev seisukoht. Seda arvestades on krediidireitingud turgude jaoks olulised, sest nad on osutunud väärtuslikeks krediidituru hinnanguteks. Kuid krediidireitinguid ei peaks käsitama krediidiriski ainsate määravate näitajatena.

Krediidireitingud on üksnes arvamused ettevõtjate, krediidikohustuste, võlainstrumendi või võlasarnase finantsinstrumendi võimaliku tulevase krediidiriski kohta, mis on kasuks tulevase krediidivõime hindamisel. Nendega ei mõõdeta muid riske ning seetõttu ei peaks eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid kasutama krediidireitinguid selleks, et hinnata muid omadusi väärtpaberite puhul, millesse nad investeerivad, nagu likviidsusrisk, hinnavolatiilsus või turustatavus.

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et reitingute ametlik tunnustamine ja kasutamine võib krediidireitinguagentuuride tegevust moonutada. Reitingute ulatuslik lisamine õigusaktidesse, nagu näiteks eurofonde ja alternatiivseid investeerimisfonde käsitlevad direktiivid, võib mõjutada seda, kuidas reguleeritud ettevõtted reitinguid kasutavad, lähtealuseid, millele tuginedes nimetatud ettevõtete juhid agentuure valivad, ning agentuuride omavahelist konkurentsi.

Kui krediidireitingud üksnes otse lisada eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide järelevalvekorda, siis loob see turuosaliste jaoks stiimuli krediidireitinguagentuuride arvamusi ületähtsustada, selle asemel, et ise krediidianalüüs teha. Eespool esitatut arvesse võttes toetab arvamuse koostaja Euroopa Komisjoni esildatud seadusandlikku ettepanekut.

MUUDATUSETTEPANEK

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmine muudatusettepanek:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Finantskriisi tingimustes on ilmnenud, et investorid (sealhulgas eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid) tuginevad võlainstrumentidesse investeerimisel liigselt krediidireitingutele, ilma et nad ise alati hindaksid selliste võlainstrumentide emitentide krediidikvaliteeti. Eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide investeeringute kvaliteedi parandamiseks ning seega kõnealustesse fondidesse investeerijate kaitseks on asjakohane nõuda, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei tugineks nende valitsetavate fondide investeeringutega seotud riskide hindamisel ainult ja automaatselt välistele krediidireitingutele. Seepärast tuleks välistele krediidireitingutele liigse tuginemise vältimise üldpõhimõte integreerida eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide riskijuhtimise protseduuridesse ja süsteemidesse ning kohandada seda vastavalt nende eripärale.

(2) Finantskriisi tingimustes on ilmnenud, et investorid (sealhulgas eurofondid ja alternatiivsed investeerimisfondid) tuginevad võlainstrumentidesse investeerimisel liigselt krediidireitingutele, ilma et nad ise alati hindaksid selliste võlainstrumentide emitentide krediidikvaliteeti. Eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide investeeringute kvaliteedi parandamiseks ning seega kõnealustesse fondidesse investeerijate kaitseks on asjakohane nõuda, et eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei tugineks nende valitsetavate fondide investeeringutega seotud riskide hindamisel ainult ja automaatselt välistele krediidireitingutele. Seepärast tuleks eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide sisemisi riskijuhtimise protseduure ja süsteeme täiustada ning lähtuda üldpõhimõttest, et tuleb vältida liigset tuginemist välistele krediidireitingutele.

MENETLUS

Pealkiri

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine ning direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele

Viited

COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

30.11.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

30.11.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Sebastian Valentin Bodu

19.12.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.4.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Karin Kadenbach

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2009/65/EÜ (vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) ning direktiivi 2011/61/EL (alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele) muutmine

Viited

COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.11.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

30.11.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

30.11.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Leonardo Domenici

10.5.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.12.2011

29.2.2012

26.4.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

3

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Esitamise kuupäev

28.6.2012