RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta

23.8.2012 - (COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Leonardo Domenici


Menetlus : 2011/0361(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0221/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta

(COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0747),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0420/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2. aprilli 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2012. aasta arvamust[2],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A7-0221/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta on nõutud, et reitinguagentuurid täidavad tegevuseeskirju, et leevendada võimalikke huvide konflikte, tagada reitingute ja krediidireitingu andmise menetluse kõrge kvaliteet ja piisav läbipaistvus. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 513/2011 muudatustele on antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) õigus registreerida reitinguagentuure ja teostada nende üle järelevalvet. See muudatus täiendab praegust reitinguagentuuride õigusraamistikku. Mõned käsitletud probleemid („emitent maksab” mudelist tulenev huvide konflikt, struktureeritud finantsinstrumentidega seotud avalikustamine) küll tuvastati, kuid neid ei ole lahendatud olemasolevate eeskirjadega. Praegune riigivõlakriis on toonud esile vajaduse vaadata läbi eelkõige riigireitingute läbipaistvus- ja menetlusnõuded.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta on nõutud, et reitinguagentuurid täidavad tegevuseeskirju, et leevendada võimalikke huvide konflikte, tagada reitingute ja krediidireitingu andmise menetluse kõrge kvaliteet ja piisav läbipaistvus. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 513/2011 muudatustele on antud Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA)) õigus registreerida reitinguagentuure ja teostada nende üle järelevalvet. See muudatus täiendab praegust reitinguagentuuride õigusraamistikku. Käsitletud on mõnd kõige olulisemat küsimust („emitent maksab” mudelist tulenev huvide konflikt, struktureeritud finantsinstrumentidega seotud avalikustamine) ning pärast seda, kui raamistik on mõistliku aja kehtinud, on vaja see läbi vaadata, et hinnata, kas see lahendab nimetatud küsimused täielikult. Praegune riigivõlakriis on ühtlasi toonud esile vajaduse vaadata läbi eelkõige riigireitingute läbipaistvus- ja menetlusnõuded ning avaldamise ajastamine.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Krediidireitinguid ja reitingute väljavaateid tuleks väljendada arvudes, mis näitavad makseviivituse tõenäosust ja millega kaasneb põhjendus.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Euroopa Keskpank (EKP) tugineb oma otsuses eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku (ECAF) likviidsust lisavates toimingutes tagatisena kasutatavatele turukõlblikele varadele. ECAF kasutab peamiselt väliseid krediidireitinguid registreeritud krediidikvaliteeti hindavate asutuste (ECAI) loetelust, mis on arvuliselt piiratud ainult nelja reitinguagentuuriga. EKP peaks selle tava läbi vaatama ning vähemalt kohandama ja laiendama oma väliste krediidireitingute hulka ESMA heakskiidu saanud reitinguagentuuridele liidus. Ühtlasi peaksid EKP ja riikide keskpangad vaatama läbi väliste krediidireitingute kasutuse ning arendama välja asjatundlikkuse, et luua oma mudelid likviidsust lisavates toimingutes tagatisena kasutatavate kõlblike varade krediidistandardi hindamiseks ning vähendada sõltuvust välistest krediidireitingutest üldiselt.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 c) Komisjon peaks looma horisontaalse meetme, millega hinnatakse viidet krediidireitingutele siseriiklikus õiguses, sõltumata sellest, kas see tugineb liidu õiguse rakendamisele või mitte, ja kui kõnealused viited kutsuvad esile pädevate asutuste või finantsturu osaliste mehhaanilise tuginemise krediidireitingutele, vaadatakse need viited läbi ja kõrvaldatakse mõistliku ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Reitingu väljavaadete olulisus investoritele ja emitentidele ning nende mõju turgudele on võrreldav krediidireitingute olulisuse ja mõjuga. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõudeid, mille eesmärk on tagada, et krediidireitingu andmisel ei esine huvide konflikti ning see on täpne ja läbipaistev, kohaldada reitingu väljavaadete suhtes. Järelevalve praeguse tava kohaselt kohaldatakse mitmeid määruse nõudeid reitingu väljavaadete suhtes. Käesolevas määruses defineeritakse reitingu väljavaated ja selgitatakse, milliseid spetsiifilisi sätteid kohaldatakse nende väljavaadete suhtes. Tänu sellele peaks nõuded saama selgemaks ja tagatama õiguskindlus. Reitingu väljavaadete definitsioon vastavalt käesolevale määrusele peaks samuti hõlmama arvamusi seoses krediidireitingu tõenäolise muutumise suunaga lähemal ajal, mida on üldiselt nimetatud ka reitingu ülevaatamiseks.

(4) Reitingu väljavaadete olulisus investoritele ja emitentidele ning nende mõju turgudele on võrreldav krediidireitingute olulisuse ja mõjuga. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõudeid, mille eesmärk on tagada, et krediidireitingu andmisel ei esine huvide konflikti ning see on täpne ja läbipaistev, kohaldada ka reitingu väljavaadete suhtes. Järelevalve praeguse tava kohaselt kohaldatakse mitmeid määruse nõudeid reitingu väljavaadete suhtes. Käesolevas määruses defineeritakse reitingu väljavaated ja selgitatakse, milliseid spetsiifilisi sätteid kohaldatakse nende väljavaadete suhtes. Tänu sellele peaks nõuded saama selgemaks ja tagatama õiguskindlus. Reitingu väljavaadete definitsioon vastavalt käesolevale määrusele peaks samuti hõlmama arvamusi seoses krediidireitingu tõenäolise muutumise suunaga lähemal ajal, mida on üldiselt nimetatud ka reitingu ülevaatamiseks. Komisjon peaks võtma vastu ESMA välja töötatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et vajadusel lisada käesoleva määruse raames järelevalve alla kuuluvatele tegevustele reitinguagentuuride muud väljaanded.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Reitinguagentuurid on finantsturgude olulised osalised. Seepärast on reitinguagentuuride ja nendepoolse reitingute andmise sõltumatus ja ausus eriti olulised, et tagada nende usaldusväärsus turuosaliste silmis, seda eriti investorite ja teiste hulgas, kes kasutavad reitinguid. Määrusega nr 1060/2009 on ette nähtud, et reitinguagentuurid peavad olema registreeritud ja nende üle peab teostama järelevalvet, kuna nende teenustel on märkimisväärne mõju avalikele huvidele. Krediidireitingud, erinevalt investeerimisanalüüsist, ei ole pelgalt arvamused finantsinstrumendi või finantskohustuse väärtuse või hinna kohta. Reitinguagentuurid ei ole lihtsalt finantsanalüütikud ega investeerimisnõustajad. Krediidireitingutel on regulatiivne väärtus reguleeritud investoritele, nt krediidiasutustele, kindlustusandjatele ja teistele institutsionaalsetele investoritele. Kuigi ajendit liigselt tugineda krediidireitingutele on vähendatud, on krediidireitingud jätkuvalt investeerimisotsuste aluseks eelkõige teabe ebasümmeetrilisuse tõttu ja selleks, et tagada tõhusus. Sellega seoses peavad reitinguagentuurid olema sõltumatud ja sellisena peavad neid tajuma ka turuosalised.

(5) Keskpikas perspektiivis tuleks hinnata täiendavaid meetmeid, et võtta reitingud finantsreguleerimisest välja ja kaotada varade riskiga kaalumine väliste reitingute või sisemudelite abil. Esialgu on reitinguagentuurid siiski finantsturgude olulised osalised. Seepärast on reitinguagentuuride ja nendepoolse reitingute andmise sõltumatus ja ausus eriti olulised, et tagada nende usaldusväärsus turuosaliste silmis, seda eriti investorite ja teiste hulgas, kes kasutavad reitinguid. Määrusega nr 1060/2009 on ette nähtud, et reitinguagentuurid peavad olema registreeritud ja nende üle peab teostama järelevalvet, kuna nende teenustel on märkimisväärne mõju avalikele huvidele. Krediidireitingud, erinevalt investeerimisanalüüsist, ei ole pelgalt arvamused finantsinstrumendi või finantskohustuse väärtuse või hinna kohta. Reitinguagentuurid ei ole lihtsalt finantsanalüütikud ega investeerimisnõustajad. Krediidireitingutel on regulatiivne väärtus reguleeritud investoritele, nt krediidiasutustele, kindlustusandjatele ja teistele institutsionaalsetele investoritele. Kuigi ajendit liigselt tugineda krediidireitingutele on vähendatud, on krediidireitingud jätkuvalt investeerimisotsuste aluseks eelkõige teabe ebasümmeetrilisuse tõttu ja selleks, et tagada tõhusus. Sellega seoses peavad reitinguagentuurid olema sõltumatud ja sellisena peavad neid tajuma ka turuosalised ning nende reitingumeetodid peavad olema läbipaistvad ja selliselt tajutavad.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Kui finantseerimisasutused ja institutsionaalsed investorid tuginevad ainult reitinguagentuuride antud reitingutele ega võta arvesse oma hoolsuskohustust ja organisatsioonisisest riskijuhtimiskohustust, tuginevad nad liigselt välistele krediidireitingutele. Seetõttu on väga oluline tugevdada finantstoodete, eriti keeruka ülesehitusega või struktureeritud toodete omandamisel finantseerimisasutuste ja institutsionaalsete investorite hoolsuskohustust ja organisatsioonisisest riskijuhtimiskohustust. Finantsreguleerimine peaks ühtlasi suurendama finantstoodete emitentide avalikustamise kohustust, eriti väga keeruka ülesehitusega või struktureeritud toodete puhul.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Arvestades suurt müügitulu, mida üle 10%lise turuosaga reitinguagentuurid saavad, peaksid liikmesriigid kooskõlastama erimaksu kehtestamise, mille tulud võiksid aidata rahastada alternatiivseid reitingumudeleid.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Liigset tuginemist välistele krediidireitingutele tuleks vähendada ja kõik automaatsed mõjud, mis tulenevad reitingutest, tuleks järk-järgult kõrvaldada. Seega peaks määrus julgustama krediidiasutusi ja investeerimisühinguid kehtestama riskihindamise sisemudeleid ja kehtestama investoritele hoolsuskohustuse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EÜ) nr 1060/2009 on juba ette nähtud esimesed meetmed, millega lahendada reitinguagentuuride ja nendepoolse reitingute andmise sõltumatuse ja aususe küsimus. Reitinguagentuuride sõltumatuse tagamine ja tekkida võiva huvide konflikti tuvastamine, haldamine ja võimalikul määral vältimine olid ka 2009. aasta määruse sätete eesmärgiks. Kuigi olemasolevad nõuded on tugevaks aluseks, ei ole nende mõju olnud piisav. Reitinguagentuure ei peeta siiski piisavalt sõltumatuteks osalisteks. Hinnatava üksuse poolne reitinguagentuuri valik ja tasu maksmine („emitent maksab” mudel) tekitab iseenesest huvide konflikte, mida praegused nõuded piisavalt ei lahenda. Selle mudeli alusel on reitinguagentuuridel motivatsioon väljastada emitendile rahuldustpakkuv reiting, et tagada pikaajaline ärisuhe, mis kindlustab sissetuleku või lisatöö ja -tulud. Lisaks võivad suhted reitinguagentuuride aktsionäride ja hinnatavate üksuste vahel põhjustada huvide konflikte, mida olemasolevad nõuded piisavalt ei puuduta. Selle tulemusena võib „emitent maksab” mudeli alusel antud krediidireitinguid pidada reitinguteks, mis sobivad pigem emitendile, mitte aga krediidireitinguteks, mida vajab investor. Ilma et see piiraks selle aruande järeldusi, mille komisjon esitab „emitent maksab” mudeli kohta 2012. aasta detsembriks vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 39 lõikele 1, on oluline tugevdada reitinguagentuuride sõltumatuse tingimusi, et suurendada „emitent maksab” mudeli alusel antud reitingute usaldusväärsust.

(6) Määrusega (EÜ) nr 1060/2009 on juba ette nähtud esimesed meetmed, millega lahendada reitinguagentuuride ja nendepoolse reitingute andmise sõltumatuse ja aususe küsimus. Reitinguagentuuride sõltumatuse tagamine ja tekkida võiva huvide konflikti tuvastamine, haldamine ja võimalikul määral vältimine olid ka 2009. aasta määruse sätete eesmärgiks. Reitinguagentuure ei peeta siiski piisavalt sõltumatuteks osalisteks. Hinnatava üksuse poolne reitinguagentuuri valik ja tasu maksmine („emitent maksab” mudel) tekitab iseenesest huvide konflikte, mida praegused nõuded piisavalt ei lahenda. Selle mudeli alusel on reitinguagentuuridel motivatsioon väljastada emitendile rahuldustpakkuv reiting, et tagada pikaajaline ärisuhe, mis kindlustab sissetuleku või lisatöö ja -tulud. Lisaks võivad suhted reitinguagentuuride aktsionäride ja hinnatavate üksuste vahel põhjustada huvide konflikte, mida olemasolevad nõuded piisavalt ei puuduta. Selle tulemusena võib „emitent maksab” mudeli alusel antud krediidireitinguid pidada reitinguteks, mis sobivad pigem emitendile, mitte aga krediidireitinguteks, mida vajab investor. Ilma et see piiraks selle aruande järeldusi, mille komisjon esitab „emitent maksab” mudeli kohta 2012. aasta detsembriks vastavalt määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 39 lõikele 1, on oluline tugevdada reitinguagentuuride sõltumatuse tingimusi, et suurendada „emitent maksab” mudeli alusel antud reitingute usaldusväärsust.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Et suurendada konkurentsi turul, mida on valitsenud kolm reitinguagentuuri, tuleks võtta meetmeid, et julgustada selliste väiksemate agentuuride kasutamist, mille turuosa ei ole tulu põhjal mõõdetuna üle 10%. Viimasel ajal on emitentidel olnud tavaks taotleda reitingut kahelt või enamalt reitinguagentuurilt ja seetõttu, kui taotletakse kahte või enamat reitingut, peaks vähemalt üks nendest tulema registreeritud agentuurilt, mille turuosa on alla 10%.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Krediidireitingute turg näitab, et traditsiooniliselt astuvad reitinguagentuurid ja hinnatavad üksused pikaajalisse suhtesse. See tekitab tuttavlikkuse ohu, kuna reitinguagentuur võib muutuda hinnatava ettevõtte soovidele liiga vastuvõtlikuks. Sellisel juhul võib reitinguagentuuri erapooletus muutuda aja jooksul küsitavaks. Tõepoolest, korporatiivse emitendi volitatud ja tema poolt makstud reitinguagentuuril on stiimul anda ülemäära soodus reiting hinnatavale üksusele või tema võlainstrumendile, et säilitada ärisuhe sellise emitendiga. Emitentidel on samuti pikaajalisi suhteid soodustavad stiimulid, nt seotuse efekt: emitent võib hoiduda reitinguagentuuri vahetamisest, kuna see võib tekitada investoritel kahtlusi emitendi krediidikvaliteedis. See probleem oli tuvastatud juba määruses (EÜ) nr 1060/2009, millega nõuti, et reitinguagentuurid kasutavad rotatsioonimehhanismi, nähes ette analüütikute meeskondade ja krediidireitingukomisjonide koosseisu järkjärgulise muutmise, nii et reitinguanalüütikud ja reitinguid heakskiitvad isikud ei muutuks erapoolikuks. Nende nõuete järgimise edu sõltus suuresti ikkagi reitinguagentuuri sisemistest käitumislahendusest: töötajate tegelik sõltumatus ja professionaalsus vis-à-vis reitinguagentuuri enda ärihuvid. Neid nõudeid ei kavandatud, et pakkuda piisavat tagatist kolmandatele isikutele seoses sellega, et pikaajalisest suhtest tekkivaid huvide konflikte saaks tõhusalt leevendada või vältida. Seepärast tundub vajalik näha ette struktuurne lahendus, millel on suurem mõju kolmandatele isikutele. Seda saaks tõhusalt saavutada, piirates aega, mille jooksul reitinguagentuur võib järjepidevalt anda krediidireitinguid samale emitendile või tema võlainstrumendile. Hinnatava emitendi või emitendi, kes on emiteerinud hinnatava võlainstrumendi, ja reitinguagentuuri vahelise ärisuhte maksimaalse kestuse kehtestamine peaks kõrvaldama stiimuli anda kõnealusele emitendile soodsaid reitinguid. Peale selle peaks nõue, et reitinguagentuurid roteeruvad ja et see on normaalne ja tavaline turutava, tõhusalt kõrvaldama seotuse efekti, mille korral emitent hoidub reitinguagentuuri muutmisest, kuna see võiks tekitada investoritel kahtlusi emitendi krediidikvaliteedis. Lõpetuseks, reitinguagentuuride roteerumine peaks positiivselt mõjuma reitinguturule, kuna see lihtsustaks esmast sisenemist turule, ning pakkuma olemasolevatele reitinguagentuuridele võimalust laiendada äritegevust uutele valdkondadele.

(7) Krediidireitingute turg näitab, et traditsiooniliselt astuvad reitinguagentuurid ja hinnatavad üksused pikaajalisse suhtesse. See tekitab tuttavlikkuse ohu, kuna reitinguagentuur võib muutuda hinnatava ettevõtte soovidele liiga vastuvõtlikuks. Sellisel juhul võib reitinguagentuuri erapooletus muutuda aja jooksul küsitavaks. Tõepoolest, korporatiivse emitendi volitatud ja tema poolt makstud reitinguagentuuril on stiimul anda ülemäära soodus reiting hinnatava üksuse emiteeritud instrumendile, et säilitada ärisuhe sellise emitendiga. Emitentidel on samuti pikaajalisi suhteid soodustavad stiimulid, nt seotuse efekt: emitent võib hoiduda reitinguagentuuri vahetamisest, kuna see võib tekitada investoritel kahtlusi emitendi krediidikvaliteedis. See probleem, mis on struktureeritud finantstoodete puhul veelgi tõsisem, oli tuvastatud juba määruses (EÜ) nr 1060/2009, millega nõuti, et reitinguagentuurid kasutaksid rotatsioonimehhanismi, nähes ette analüütikute meeskondade ja krediidireitingukomisjonide koosseisu järkjärgulise muutmise, nii et reitinguanalüütikud ja reitinguid heakskiitvad isikud ei muutuks erapoolikuks. Nende nõuete järgimise edu sõltus suuresti ikkagi reitinguagentuuri sisemistest käitumislahendusest: töötajate tegelik sõltumatus ja professionaalsus vis-à-vis reitinguagentuuri enda ärihuvid. Neid nõudeid ei kavandatud, et pakkuda piisavat tagatist kolmandatele isikutele seoses sellega, et pikaajalisest suhtest tekkivaid huvide konflikte saaks tõhusalt leevendada või vältida. Seepärast tundub vajalik näha ette struktuurne lahendus, millel on suurem mõju kolmandatele isikutele struktureeritud finantstoodete osas. Seda saaks tõhusalt saavutada, piirates aega, mille jooksul reitinguagentuur võib järjepidevalt anda krediidireitinguid sama emitendi struktureeritud finantstoodetele. Hinnatavate struktureeritud finantstoodete emitendi ja reitinguagentuuri vahelise ärisuhte maksimaalse kestuse kehtestamine peaks kõrvaldama stiimuli anda kõnealusele emitendile soodsaid reitinguid. Peale selle peaks nõue, et reitinguagentuurid roteeruvad ja et see on normaalne ja tavaline turutava, tõhusalt kõrvaldama seotuse efekti, mille korral emitent hoidub reitinguagentuuri muutmisest, kuna see võiks tekitada investoritel kahtlusi emitendi krediidikvaliteedis. Lõpetuseks, reitinguagentuuride roteerumine peaks positiivselt mõjuma reitinguturule, kuna see lihtsustaks esmast sisenemist turule, ning pakkuma olemasolevatele reitinguagentuuridele võimalust laiendada äritegevust uutele valdkondadele. Turu mitmekesistumise soodustamiseks tuleks väikesed reitinguagentuurid siiski roteerumisest kõrvale jätta.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Selleks et edendada konkurentsi reitinguagentuuride vahel, peaks kõikides järgnevates reitingu valdkondades sisse seadma künnise, üle mille ei tohi reitinguagentuurid tellitud reitingute ulatust suurendada. Esiteks peaks panganduse, kindlustuse ja ettevõtete reitingute vallas kehtestama kõigi kolme varaliigi puhul maksimaalseks tellitud reitingute protsendiks kuni 25% turu nimiväärtusest. Teiseks peaks struktureeritud finantstoodete puhul kehtestama maksimaalseks tellitud reitingute protsendiks 25% turu nimiväärtusest. 25%lise künnise kehtestamise põhjuseid on kaks: esiteks ei määraks ükski reitinguagentuur enamikku võlakirjade emiteerijaid / võlakirju kindla varaliigi alla; teiseks, kuna võlakirjade emiteerijaid hindavad tavaliselt kaks reitinguagentuuri, võimaldaks künnis enamatel reitinguagentuuridel anda reiting kuni 25%-le võlakirjade emiteerijatest või kindla varaliigi võlakirjadest.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Reitinguagentuuri tunnustamine krediidikvaliteeti hindava asutusena ei tohiks suurendada juba praegu kolme peamise ettevõtja poolt valitsetud turu piiratust. EKP, Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)) ja liikmesriikide keskpangad peaksid ilma, et see muudaks protsessi lihtsamaks või vähem rangeks, tagama enamate reitinguagentuuride tunnustamise krediidikvaliteeti hindavate asutustena, et avada turg uute ettevõtjate sisenemiseks.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Nende reitinguagentuuride korrapärane roteerumine, kes annavad krediidireitinguid emitendile või tema võlainstrumentidele, peaks mitmekesistama selle emitendi krediidikvaliteedi hindamist, kes valib kõnealuse reitinguagentuuri ja maksab talle. Reitinguagentuuride kasutatavate arvukate ja erinevate vaadete, seisukohtade ja meetoditega peaks saadama erinevamaid krediidireitinguid ning see peaks parandama emitentide krediidikvaliteedi hindamist Et sellisel mitmekesisusel oleks oma roll ja et vältida nii emitentide kui ka reitinguagentuuride rahuolu enesega, tuleb reitinguagentuuri ja maksva emitendi ärisuhet piirata tasemeni, mis tagab pideva värske pilgu emitentide krediidikvaliteedile. Kui võtta arvesse ka vajadust tagada krediidireitingute teatav järjepidevus, tundub olevat asjakohane periood kolm aastat. Huvide konflikti oht suureneb olukordades, kus reitinguagentuur sageli annab lühikese aja jooksul krediidireitinguid sama emitendi võlainstrumentidele. Sellisel juhul peaks sarnaste tulemuste tagamiseks olema ärisuhte maksimaalne kestus lühem. Seega peaks ärisuhe lõppema pärast seda, kui reitinguagentuur on andnud reitingu sama emitendi kümnele võlainstrumendile. Et siiski vältida emitentide ja reitinguagentuuride ebaproportsionaalset koormust, ei tuleks kehtestada nõuet muuta reitinguagentuuriga sõlmitud ärisuhte esimese 12 kuu jooksul. Kui emitent annab volitused rohkem kui ühele reitinguagentuurile kas seetõttu, et ta on struktureeritud finantsinstrumentide emitendina kohustatud nii tegema, või vabatahtlikult, peaks olema piisav, et range rotatsiooniperiood kohaldub üksnes ühe reitinguagentuuri suhtes. Siiski ei peaks ka sellisel juhul ületama emitendi ja täiendavate reitinguagentuuride vaheline ärisuhe kuut aastat.

(8) Nende reitinguagentuuride korrapärane roteerumine, kes annavad krediidireitinguid emitendi struktureeritud finantstoodetele, peaks mitmekesistama selle emitendi krediidikvaliteedi hindamist, kes valib kõnealuse reitinguagentuuri ja maksab talle. Reitinguagentuuride kasutatavate arvukate ja erinevate vaadete, seisukohtade ja meetoditega peaks saama erinevamaid krediidireitinguid ning see peaks parandama struktureeritud finantstoodete krediidikvaliteedi hindamist. Et sellisel mitmekesisusel oleks oma roll ja et vältida nii emitentide kui ka reitinguagentuuride rahuolu enesega, tuleb reitinguagentuuri ja maksva emitendi ärisuhet piirata tasemeni, mis tagab pideva värske pilgu emitentide krediidikvaliteedile. Kui võtta arvesse ka vajadust tagada krediidireitingute teatav järjepidevus, tundub olevat asjakohane periood viis aastat.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Nõue emitentidele korrapäraselt vahetada seda reitinguagentuuri, kelle nad volitavad andma reitingut, on vastavuses taotletava eesmärgiga. See nõue kehtib ainult teatavatele reguleeritud asutustele (registreeritud reitinguagentuurid), kes osutavad teenuseid, mis mõjutavad avalikku huvi (krediidireitingud, mida saab kasutada regulatiivsetel eesmärkidel) teatavatel tingimustel („emitent maksab” mudel). Privileegiga, et reitinguagentuuri teenustel loetakse olevat oluline osa finantsteenuste turu reguleerimisel ja teda tunnustatakse selle funktsiooni täitjana, kaasneb kohustus täita teatavaid kohustusi, et tagada sõltumatus ja sõltumatuse maine igas olukorras. Reitinguagentuur, kes ei saa osutada krediidireitingu andmise teenust teatavale emitendile, võib siiski osutada seda teenust teistele emitentidele. Turuolukorras, kus rotatsiooninõue kehtib kõigile osalistele, tekivad uued ärivõimalused, kuna reitinguagentuuri peavad vahetama kõik emitendid. Peale selle võivad reitinguagentuurid alati anda samale emitendile krediidireitinguid omal algatusel, võttes aluseks oma kogemuse. Tellimata reitinguid ei piira „emitent maksab” mudel ja seega ohustavad neid võimalikud huvide konfliktid vähem. Emitentide jaoks reitinguagentuuriga ärisuhte maksimaalse kestuse kehtestamine või nõue rohkem kui ühe reitinguagentuuri palkamise kohta piirab samuti nende äritegevuse vabadust. Selline piirang on siiski vajalik avaliku huvi põhjustel, võttes arvesse vastuolu „emitent maksab” mudeli ja reitinguagentuuri vajaliku sõltumatuse vahel, et tagada sõltumatud krediidireitingud, mida saaksid kasutada investorid regulatiivsetel eesmärkidel. Samal ajal ei lähe kõnealused piirangud kaugemale sellest, mida on vaja ja mida võiks pigem näha elemendina, mis tõstab emitentide krediidikvaliteeti teiste osaliste ja kokkuvõttes turu silmis.

(11) Nõue emitentidele korrapäraselt vahetada seda reitinguagentuuri, kelle nad volitavad andma reitingut, on vastavuses taotletava eesmärgiga. See nõue kehtib ainult teatavatele reguleeritud asutustele (registreeritud reitinguagentuurid), kes osutavad teenuseid, mis mõjutavad avalikku huvi (krediidireitingud, mida saab kasutada regulatiivsetel eesmärkidel), ja ainult teatud toodetele (struktureeritud finantstooted) ning teatavatel tingimustel („emitent maksab” mudel). Privileegiga, et reitinguagentuuri teenustel loetakse olevat oluline osa finantsteenuste turu reguleerimisel ja teda tunnustatakse selle funktsiooni täitjana, kaasneb kohustus täita teatavaid kohustusi, et tagada sõltumatus ja sõltumatuse maine igas olukorras. Reitinguagentuur, kes ei saa osutada krediidireitingu andmise teenust teatava emitendi teatud struktureeritud finantstoodetele, võib siiski osutada seda teenust sama emitendi teiste toodete osas või teistele emitentidele. Turuolukorras, kus rotatsiooninõue kehtib kõigile osalistele, tekivad uued ärivõimalused, kuna reitinguagentuuri peavad vahetama kõik emitendid. Peale selle võivad reitinguagentuurid alati anda samale emitendile krediidireitinguid omal algatusel, võttes aluseks oma kogemuse. Tellimata reitinguid ei piira „emitent maksab” mudel ja seega ohustavad neid võimalikud huvide konfliktid vähem. Emitentide jaoks reitinguagentuuriga ärisuhte maksimaalse kestuse kehtestamine või nõue rohkem kui ühe reitinguagentuuri palkamise kohta piirab samuti nende äritegevuse vabadust. Selline piirang on siiski vajalik avaliku huvi põhjustel, võttes arvesse vastuolu „emitent maksab” mudeli ja reitinguagentuuri vajaliku sõltumatuse vahel, et tagada sõltumatud krediidireitingud, mida saaksid kasutada investorid regulatiivsetel eesmärkidel. Samal ajal ei lähe kõnealused piirangud kaugemale sellest, mida on vaja ja mida võiks pigem näha elemendina, mis tõstab emitentide krediidikvaliteeti teiste osaliste ja kokkuvõttes turu silmis ning soodustab siseturu tõeliselt tasakaalustatud toimimist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Lisaks rotatsiooni põhimõttele ja eesmärgiga võimaldada reitinguagentuuride maksimaalset sõltumatust ülesannete täitmisel emiteerivates asutustes, tuleks samuti kehtestada keeld pikendada lepinguid teatud reitinguagentuuri ja teatud emitendi vahel, isegi kui lepingusuhte maksimaalne kestus ei ole läbi. Samuti peaksid olema keelatud lepingutingimused, mis võiksid mingil viisil suhestada antavaid reitinguid reitinguagentuuri tasustamisega või lepingu lõpetamise võimalusega. Sellega püütakse minimeerida katseid seada reitinguagentuuride tööle tingimusi lepingutingimuste kaudu või kaudse ähvardusega lepingut mitte pikendada.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Riigireitingutel on üks eripära, nimelt ei kohaldata „emitent maksab” mudelit. Selle asemel antakse enamik reitinguid omal algatusel, luues sellega aluse asjaomase riigi finantseerimisasutuste nii tellitud kui ka tellimata reitingutele. Seepärast ei ole vaja nõuda nende reitinguagentuuride roteerumist, kes annavad riigireitinguid.

välja jäetud

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Sõltumatuse ja huvide konfliktide ennetamise nõuded võivad muutuda ebatõhusaks, kui reitinguagentuurid ei ole üksteisest sõltumatud. Nende nõuete toimivaks kohaldamiseks on vaja piisavalt suurt hulka reitinguagentuure, mis ei ole seotud ei rotatsiooni tõttu lõpetava reitinguagentuuriga ega samale emitendile paralleelselt reitingut andva reitinguagentuuriga. Kui emitendil ei ole hetke turuolukorras piisavat valikut reitinguagentuuride hulgast, muutuvad ebatõhusaks nõuded, mille eesmärk on parandada sõltumatuse tingimusi. Seepärast on asjakohane nõuda, et rotatsiooni korral on lõpetav ja alustav reitinguagentuur ning samale emitendile paralleelselt reitinguteenust osutavad kaks reitinguagentuuri üksteisest rangelt eraldatud. Asjaomased reitinguagentuurid ei tohiks olla omavahel seotud läbi kontrolli, kuuluda samasse reitinguagentuuride gruppi, olla mis tahes teise agentuuri aktsionärid või liikmed ega suuta kasutada selles hääleõigusi, samuti ei tohiks nad omada võimalust määrata mis tahes teise reitinguagentuuri haldus- või järelevalvenõukogu või juhatuse liikmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Registreeritud reitinguagentuuride võimalikud ühinemised, eriti sellised, mis hõlmavad suuri agentuure, vähendaksid emitendi valikut turul tegutsevate eri agentuuride vahel ja ka konkurentsi. See tekitaks tõenäoliselt ka emitendile probleeme hetkel, mil ta peab määrama ühe või mitu uut reitinguagentuuri. Seetõttu on kohane keelata suurte reitinguagentuuride ja nende konkurentide ühinemised.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b) Reitinguagentuurid peaksid looma, säilitama ja jõustama tõhusa sisekontrolli struktuuri, millega juhitakse poliitikasuundade ja menetluste rakendamist võimalike huvide konfliktide ennetamiseks ja kontrollimiseks, ning seda dokumenteerima, et tagada reitingute, analüütikute ja reitingumeeskondade sõltumatus seoses aktsionäride, haldus- ja juhtorganitega ning müügi- ja turustustegevusega. Kehtestada tuleks standardne töökord ettevõtte juhtimise, organisatsioonilise ja huvide konfliktide käsitlemise valdkonnas. Standardsed töökorrad tuleb perioodiliselt läbi vaadata ja hinnata sisekontrolli struktuuri tõhusust ja kas seda struktuuri tuleks ajakohastada.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c) Reitinguagentuurid peaksid esitama ESMA-le iga-aastase sisekontrolli aruande, mis sisaldab juhatuse vastutuse kirjeldust tõhusa sisekontrolli struktuuri loomisel ja säilitamisel ning sisekontrolli struktuuri tõhususe hinnangut.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Seda, kuidas tajutakse reitinguagentuuride sõltumatust, mõjutaks eriti asjaolu, kui samad aktsionärid või liikmed investeerivad eri reitinguagentuuridesse, mis ei kuulu samasse reitinguagentuuride gruppi, kui investeering saavutab teatava taseme, mis võimaldaks nendel aktsionäridel või liikmetel mõjutada teataval määral agentuuri äritegevust. Seepärast on reitinguagentuuride sõltumatuse (ja sõltumatuse tajumise) tagamiseks asjakohane näha ette rangemad nõuded seoses reitinguagentuuride ja nende aktsionäride suhetega. Sel põhjusel ei tohiks keegi omada samal ajal 5 %-list või suuremat osalust rohkem kui ühes reitinguagentuuris, välja arvatud juhul, kui agentuurid kuuluvad samasse gruppi.

(15) Seda, kuidas tajutakse reitinguagentuuride sõltumatust, mõjutaks eriti asjaolu, kui samad aktsionärid või liikmed investeerivad eri reitinguagentuuridesse, mis ei kuulu samasse reitinguagentuuride gruppi. Seepärast on reitinguagentuuride sõltumatuse (ja sõltumatuse tajumise) tagamiseks asjakohane näha ette rangemad nõuded seoses reitinguagentuuride ja nende aktsionäride suhetega. Sel põhjusel ei tohiks aktsionäril või liikmel, kes omab 5%-list või suuremat osalust ühes reitinguagentuuris, lubada omada mis tahes osalust muus reitinguagentuuris, välja arvatud juhul, kui agentuurid kuuluvad samasse gruppi.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Eesmärk tagada reitinguagentuuride piisav sõltumatus tingib, et investorid ei tohiks samal ajal omada rohkem kui ühes reitinguagentuuris investeeringuid, mis moodustavad investeeringutest 5 % või rohkem. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiviga 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) nõutakse, et need isikud, kes kontrollivad noteeritud äriühingus 5 % häältest, avalikustavad selle muu hulgas investorite huvides, et nad oleks teadlikud muutustest sellise äriühingu häälte struktuuris. 5 % häältest loetakse seega oluliseks osaluseks, mis võib mõjutada äriühingu häälte struktuuri. Seepärast on asjakohane kasutada 5 % taset samaaegselt rohkem kui ühte reitinguagentuuri investeerimise piiramisel. Seda meedet ei saa pidada ebaproportsionaalseks, võttes arvesse asjaolu, et kõik registreeritud reitinguagentuurid liidus on noteerimata äriühingud, seega ei kohaldata nende suhtes läbipaistvus- ja menetlusnõudeid, mida kohaldatakse ELis noteeritud äriühingute suhtes. Noteerimata äriühinguid juhitakse sageli aktsionäride protokollide ja kokkulepetega ning aktsionäride ja liikmete arv on tavaliselt väike. Seepärast võib isegi vähemuspositsioonil olla noteerimata reitinguagentuuris mõju. Siiski, et tagada, et puhtalt majanduslikud investeeringud reitinguagentuuridesse on siiski võimalikud, ei peaks laiendama samal ajal rohkem kui ühte reitinguagentuuri investeerimist investeeringutele, mida vahendab kollektiivne investeerimisskeem, mida juhib kolmas isik, kes on sõltumatu investorist, ja mis ei ole investori mõju all.

välja jäetud

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Uued nõuded, mis piiravad emitendi ja reitinguagentuuri vahelise ärisuhte kestust, kujundaks liidus oluliselt ümber krediidireitingute turu, mis praegusel ajal on suures osas koondunud. Uued turuvõimalused tekiksid väikestel ja keskmise suurusega reitinguagentuuridel, kes peaks veel arenema, et võtta vastu uute nõuete jõustumisele järgnevate esimeste aastate väljakutse. Need arengud lisaksid turule tõenäoliselt mitmekülgsust. Uute nõuete eesmärgid ja mõju oleksid aga ohus, kui nende esimeste aastate jooksul takistaksid suured reitinguagentuurid konkurentidel usaldusväärsete alternatiivide loomist, ostes teised reitinguagentuurid üles. Krediidireitingute turu jätkuv koondumine, mida tingivad suured sissetöötanud tegijad, vähendaks registreeritud reitinguagentuuride arvu, tekitades seega emitendile valikuprobleeme hetkel, mil ta on seadusega kohustatud määrama ühe või mitu reitinguagentuuri, ning häiriks uute nõuete ladusat toimimist. Veelgi olulisem, suurte sissetöötatud reitinguagentuuride juhitud jätkuv koondumine takistaks eelkõige turul mitmekesisuse tekkimist.

(17) Krediidireitingute turu jätkuv koondumine, mida tingivad suured sissetöötanud tegijad, vähendaks registreeritud reitinguagentuuride arvu, tekitades seega emitendile valikuprobleeme ning häiriks turu ladusat toimimist. Veelgi olulisem, suurte sissetöötatud reitinguagentuuride juhitud jätkuv koondumine takistaks eelkõige turul mitmekesisuse tekkimist.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Rotatsioonimehhanismi toetamiseks ja kontsentratsiooni vähendamiseks reitinguturul nähakse ühtlasi ette, et igale emitendile kehtestatakse piirnorm 50% iga reitinguagentuuri poolt hinnatud nominaalväärtusest. Sellega püütakse emitente julgustada töötama erinevate reitinguagentuuridega. Selleks et mitte seada emitente, kes otsustavad kasutada või on seaduslikult kohustatud kasutama teatud väärtpaberi puhul enam kui ühte reitingut, ja ainult ühe väärtpaberi emiteerinud emitente ebasoodsamasse olukorda, tuleks enam kui ühe reitinguagentuuri poolt hinnatud väärtpaberite nominaalväärtused käesolevaga kehtestatud piirväärtusest lähtuvalt jagada neid väärtpabereid hindavate reitinguagentuuride vahel.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Mõju, mis on sõltumatust ja huvide konfliktide ennetamist nõudvatel nõuetel, mille kohaselt reitinguagentuurid ei tohiks pika aja jooksul osutada krediidireitingualaseid teenuseid samale emitendile, võib jääda saavutamata, kui reitinguagentuuridel lubataks saada otse või kaudselt teiste reitinguagentuuride aktsionäriks või liikmeks.

välja jäetud

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Oluline on tagada, et reitinguandmise meetodite muutmine ei muudaks meetodeid vähem karmiks. Selleks peaks emitentidel, investoritel ja teistel huvitatud isikutel olema võimalus kommenteerida reitinguandmise meetodi mis tahes kavandatud muutmist. See aitab neil mõista uute meetodite taga olevaid põhjusi ja kõnealuseid muudatusi. Kavandatud meetodite kohta emitentide ja investorite tehtud kommentaarid võivad anda reitinguagentuuridele väärtuslikku teavet meetodi kindlaksmääramisel. Peale selle peaks ESMA enne meetodite rakendamist kontrollima ja kinnitama uute reitinguandmise meetodite vastavust määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikele 3 ja asjaomasele regulatiivsele tehnilisele standardile. ESMA peaks kontrollima, et kavandatud meetodid on ranged, süsteemsed, järjepidevad ja need tuleb kinnitada, võttes aluseks ajaloolise kogemuse, sealhulgas järeltestimise. Selline kontrollimenetlus ei peaks siiski andma ESMA-le õigust hinnata kavandatud meetodi asjakohasust või meetodi rakendamise järel antud krediidireitingute sisu.

(19) Oluline on tagada, et reitinguandmise meetodite muutmine ei muudaks meetodeid vähem karmiks. Selleks peaks emitentidel, investoritel ja teistel huvitatud isikutel olema võimalus kommenteerida reitinguandmise meetodi mis tahes kavandatud muutmist. See aitab neil mõista uute meetodite taga olevaid põhjusi ja kõnealuseid muudatusi. Kavandatud meetodite kohta emitentide ja investorite tehtud kommentaarid võivad anda reitinguagentuuridele väärtuslikku teavet meetodi kindlaksmääramisel. Peale selle peaks ESMA enne meetodite rakendamist kontrollima ja kinnitama uute reitinguandmise meetodite vastavust määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 8 lõikele 3 ja asjaomasele regulatiivsele tehnilisele standardile. ESMA peaks kontrollima, et kavandatud meetodid on ranged, süsteemsed, järjepidevad ja need tuleb kinnitada, võttes aluseks ajaloolise kogemuse, sealhulgas järeltestimise. Selline kontrollimenetlus ei peaks siiski andma ESMA-le mingil moel õigust hinnata eelnevalt kavandatud meetodi asjakohasust või meetodi rakendamise järel antud krediidireitingute sisu. ESMA peaks tagama paljude eri meetodite jätkuva kasutamise.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Reitingumeetodites tuleks võtta arvesse finantsriske, mis tulenevad keskkonnaohtudest. Sellised riskid hõlmavad muu hulgas võlgnike pikemaajalise krediidikõlblikkuse riski ja olulist kokkupuudet keskkonnateguritega või muudatusi keskkonnaasjadega seonduvates seaduslikes nõuetes, keskkonnaasjade mõju kaubahindade riskidele ja selliste kindlustusega hõlmamata riskide mõju, mida krediidiasutuste ja investeerimisühingute õigusraamistikus ja tegevusriski siseraamistikus ei ole veel arvesse võetud.

Selgitus

Deepwater Horizoni ja TEPCO Fukushima õnnetused tekitasid asjaomastele ettevõtetele, pankadele ja riikidele märkimisväärseid finantskulusid, sellest tuleneb vajadus lisada krediidireitingutesse keskkonnariski mainimine.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Struktureeritud finantsinstrumentide keerukuse tõttu ei ole reitinguagentuuridel alati õnnestunud tagada sellistele instrumentidele antud krediidireitingute kõrget kvaliteeti. See on vähendanud turu usaldust sellist tüüpi krediidireitingute vastu. Usalduse taastamiseks oleks asjakohane nõuda, et emitendid või nendega seotud kolmandad isikud kaasavad kaks eri reitinguagentuuri struktureeritud finantsinstrumentidele reitingu andmisesse, mis võiks viia erinevate või konkureerivate hinnanguteni. See võiks vähendada ka liigset tuginemist ühele krediidireitingule.

(20) Struktureeritud finantsinstrumentide keerukuse tõttu ei ole reitinguagentuuridel alati õnnestunud tagada sellistele instrumentidele antud krediidireitingute kõrget kvaliteeti. See on vähendanud turu usaldust sellist tüüpi krediidireitingute vastu. Usalduse taastamiseks oleks asjakohane nõuda, et emitendid või nendega seotud kolmandad isikud kaasaksid vähemalt kaks eri reitinguagentuuri struktureeritud finantsinstrumentidele reitingu andmisesse, mis võiks viia erinevate või konkureerivate hinnanguteni. See võiks vähendada ka liigset tuginemist ühele krediidireitingule. Kuna reitingute kvaliteedinõuded on erilise tähtsusega, tuleks arutada üldise, korrapärase reitinguagentuuride kvaliteedikontrolli kehtestamist, et tulevikus vältida eespool nimetatud ekslikke reitinguid, mida võib selgitada pädevuse puudumisega.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Reitinguagentuuride antud reitingud peaksid olema otseselt seotud krediidiriskiga. See on ainus viis, kuidas tagada nende võrreldavus nii eri reitinguagentuuride kasutatavates süsteemides kui ka hinnatavate eri tüüpi finantsinstrumentide osas. Ei ole vastuvõetav, et investoritel ja reguleerivatel asutustel ei ole konkreetset, objektiivset ja vähemalt tagantjärele kontrollitavat kriteeriumit, mis võimaldaks neil võrrelda eri agentuuride antud reitinguid ja nende agentuuride tulemusi riski hindamisel. Ka ei saa ükski reitingusüsteem olla usaldusväärne, kui finantsinstrumentidele antakse võrdne hinnang, kuigi makseviivituse tõenäosus ei ole sama. ESMA peaks töötama välja ühtlustatud reitinguskaala, milles võetakse reitingute andmisel otsustava kriteeriumina arvesse makseviivituse tõenäosust.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] direktiiviga xxx/xx/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, on kehtestatud nõue, et pangad ja investeerimisühingud hindavad nende üksuste ja finantsinstrumentide krediidiriski, millesse nad investeerivad ise, ega tugine selles küsimuses välisreitingutele. Seda nõuet tuleks laiendada teistele liidu õigusaktidega reguleeritud finantseerimisasutustele, sealhulgas investeeringu valitsejatele. Liikmesriikidel ei tohiks olla õigust kehtestada nõudeid, mis võimaldavad kõnealustel investoritel rohkem tugineda välisreitingutele.

(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] direktiiviga xxx/xx/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, on kehtestatud nõue, et pangad ja investeerimisühingud hindavad nende üksuste ja finantsinstrumentide krediidiriski, millesse nad investeerivad ise, ega tugine selles küsimuses välisreitingutele. Seda nõuet tuleks laiendada teistele liidu õigusaktidega reguleeritud finantseerimisasutustele, sealhulgas investeeringu valitsejatele. Liikmesriikidel ei tohiks olla õigust kehtestada nõudeid, mis võimaldavad kõnealustel investoritel rohkem tugineda välisreitingutele. Lisaks peaksid liikmesriigid vaatama läbi oma riigisisese õiguse ja tehnilised standardid, et tagada olukord, kus krediidireitingutele viitamisel välditakse võimalikku mehhanilist tuginemist neile krediidireitingutele. Lisaks peaksid liikmesriigid vaatama läbi oma riigisisesed eeskirjad ja tehnilised standardid, et kõrvaldada viide krediidireitingutele, kui need kutsuvad esile mehhanilise tuginemist krediidireitingutele. Liikmesriigid peaksid vaatama läbi ka kõik viited konkreetsetele krediidireitingutele, et võtta arvesse kõiki registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuure.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Reitingute kasutamise korral ei peaks võlainstrumendi reitingu alandamine tingima automaatset reaktsiooni, olenemata sellest, kas instrumentidega kaubeldakse börsil või mitte. Riigi võlakohutuste reitingu alandamisel alandatakse automaatselt ka kõnealuses liikmesriigis tegutsevate kohalike omavalitsuste ja äriühingute reitinguid, isegi siis kui nad on finantsiliselt usaldusväärsed. Selline automaatne reitingu alandamine ei tohiks viia automaatse varade müümiseni, kuna investorid peaksid ise emitenti hindama.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Investoritel, emitentidel ja teistel huvitatud isikutel peaks olema juurdepääs ajakohasele reitinguid käsitlevale teabele kesksel veebilehel. ESMA loodud Euroopa reitinguindeks (EURIX) peaks võimaldama investoritel hõlpsasti võrrelda kõiki olemasolevaid reitinguid seoses teatava hinnatud üksusega ning varustama neid keskmiste reitingutega. Selleks et investoritel oleks võimalik võrrelda samale üksusele eri reitinguagentuuride antud reitinguid, on vaja, et reitinguagentuurid kasutaksid ühtset reitinguskaalat, mille töötab välja ESMA ja võtab vastu komisjon regulatiivse tehnilise standardina. Ühtse reitinguskaala kasutamine peaks olema kohustuslik ainult EURIXi veebilehel reitingute avaldamiseks, kuna reitinguagentuuridel peaks oma veebisaidil reitingute avaldamisel olema õigus kasutada nende oma reitinguskaalasid. Ühtse reitinguskaala kohustuslikul kasutamisel ei peaks olema ühtlustav mõju reitinguagentuuride meetoditele ja menetlustele, vaid see peaks piirduma sellega, et reitingud tehakse võrreldavaks. On oluline, et EURIXi veebilehel on lisaks agregeeritud reitinguindeksile esitatud kõik võimalikud reitingud instrumentide kaupa, et investorid saaksid enne investeerimisotsuse tegemist kaaluda kõiki võimalikke arvamusi. Agregeeritud reitinguindeks võib aidata investoritel saada esimese näidu üksuse krediidikvaliteedi kohta. EURIX võiks aidata väiksematel ja uutel reitinguagentuuridel muutuda nähtavamaks. Euroopa reitinguindeks täiendaks teavet ajalooliste tegevusandmete kohta, mille reitinguagentuurid peavad avaldama ESMA keskses teabehoidlas. Euroopa Parlament toetas sellise Euroopa reitinguindeksi loomist 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis reitinguagentuuride kohta.

(23) Investoritel, emitentidel ja teistel huvitatud isikutel peaks olema juurdepääs ajakohasele reitinguid käsitlevale teabele kesksel veebilehel ja sisendandmete kaudu ning nad peaksid saama juurdepääsu tulevastele andmeedastuskanalitele. ESMA loodud Euroopa reitinguindeks (EURIX) peaks võimaldama investoritel hõlpsasti võrrelda kõiki olemasolevaid reitinguid seoses teatava hinnatud üksusega ning varustama neid keskmiste reitingutega. Selleks et investoritel oleks võimalik võrrelda samale üksusele eri reitinguagentuuride antud reitinguid, on vaja, et reitinguagentuurid kasutaksid ühtset reitinguskaalat, mille töötab välja ESMA koostöös EBA ja Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)) ning võtab vastu komisjon regulatiivse tehnilise standardina. Ühtse reitinguskaala kasutamine peaks olema kohustuslik ainult EURIXi veebilehel reitingute avaldamiseks, kuna reitinguagentuuridel peaks oma veebisaidil reitingute avaldamisel olema õigus kasutada nende oma reitinguskaalasid. Ühtse reitinguskaala kohustuslikul kasutamisel ei peaks olema ühtlustav mõju reitinguagentuuride meetoditele ja menetlustele, vaid see peaks piirduma sellega, et reitingud tehakse võrreldavaks. On oluline, et EURIXi veebilehel on lisaks agregeeritud reitinguindeksile esitatud kõik võimalikud reitingud instrumentide kaupa, et investorid saaksid enne investeerimisotsuse tegemist kaaluda kõiki võimalikke arvamusi. Agregeeritud reitinguindeks võib aidata investoritel saada esimese näidu üksuse krediidikvaliteedi kohta. EURIX võiks aidata väiksematel ja uutel reitinguagentuuridel muutuda nähtavamaks. Reitinguagentuuridele, mis töötavad tellimus- vüi investoripõhise maksemudeli alusel, tuleks teha üksikute krediidireitingute avaldamise osas erand ja need peaksid kajastuma vaid keskmiste reitingute koostamisel. Euroopa reitinguindeks täiendaks teavet ajalooliste tegevusandmete kohta, mille reitinguagentuurid peavad avaldama ESMA keskses teabehoidlas. Euroopa Parlament toetas sellise Euroopa reitinguindeksi loomist 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis reitinguagentuuride kohta.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Krediidireitingutel, olgu need antud regulatiivsel eesmärgil või mitte, on oluline mõju investeerimisotsustele.Seega on reitinguagentuuridel oluline vastutus investorite ees, tagades, et nad järgivad määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõudeid, nii et nende reitingud on sõltumatud, objektiivsed ja piisava kvaliteediga. Kui puudub lepinguline suhe reitinguagentuuri ja investori vahel, ei ole investoril alati lihtne sundida agentuuri olema tema uhtes vastutustundlik. Seepärast on oluline näha ette nende investorite õigus õiguskaitsele, kes tuginesid krediidireitingule, mis ei olnud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1060/2009. Investoritel peaks olema võimalus pidada reitinguagentuuri vastutavaks kõnealuse määruse sellisest rikkumisest tingitud mis tahes kahju eest, millel on mõju reitingule. Rikkumised, mis ei mõjuta reitingut, nt läbipaistvuskohustuste rikkumised, ei peaks käivitama tsiviilvastutusega seotud nõudeid.

(24) Krediidireitingutel, olgu need antud regulatiivsel eesmärgil või mitte, on oluline mõju investeerimisotsustele. Seega on reitinguagentuuridel oluline vastutus investorite ees, tagades, et nad järgivad määruse (EÜ) nr 1060/2009 nõudeid, nii et nende reitingud on sõltumatud, objektiivsed ja piisava kvaliteediga. Kui puudub lepinguline suhe reitinguagentuuri ja kolmandate isikute vahel, ei ole kolmandatel isikutel alati lihtne sundida agentuuri olema nende suhtes vastutustundlik. Seepärast on oluline näha ette nende kolmandate isikute õigus õiguskaitsele, kes tuginesid krediidireitingule, mis ei olnud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1060/2009. Kolmandatel isikutel peaks olema võimalus pidada reitinguagentuuri vastutavaks kõnealuse määruse sellisest rikkumisest tingitud mis tahes kahju eest, millel on mõju reitingule. Rikkumised, mis ei mõjuta reitingut, nt läbipaistvuskohustuste rikkumised, ei peaks käivitama tsiviilvastutusega seotud nõudeid.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Reitinguagentuure saab pidada vastutavaks ainult siis, kui nad tahtlikult või suure hooletusega rikuvad määrusega (EÜ) nr 1060/2009 kehtestatud kohustusi. See süükriteerium tähendab, et reitinguagentuurid ei peaks saama hüvitisnõudeid, kui nad eiravad määruse kohaseid individuaalseid kohustusi, eiramata oma ülesandeid tõsisel viisil. See süükriteerium on asjakohane, kuna reitinguagentuuri tegevus hõlmab teataval määral keeruliste majandustegurite hindamist ja eri meetodite rakendamine võib anda tulemuseks eri reitingud, millest ühtegi ei saa pidada valeks.

(25) Reitinguagentuure saab pidada vastutavaks ainult siis, kui nad tahtlikult või suure hooletusega rikuvad määrusega (EÜ) nr 1060/2009 kehtestatud kohustusi. Mis tahes reitinguagentuuride korraldus- ja tööeeskirjade rikkumine, isegi kui ESMA on määranud distsiplinaarkaristuse, ei tohiks võimaldada kolmandatel isikutel esitada reitinguagentuuride vastu nõuet. Reitinguagentuure tuleb pädevates tsiviilkohtutes vastutavaks tunnistada nende kohtute poolt kohaldatavate eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Oluline on pakkuda investoritele tõhusat õigust õiguskaitsele reitinguagentuuride vastu. Kuna investoritel puudub täpne ülevaade reitinguagentuuride sisemenetluste kohta, tundub olevat asjakohane kasutada tõendamiskohustuse ümberpööramist seoses rikkumise ja rikkumise mõjuga reitingu tulemusele, kui investor on mõistlikul seisukohal, et selline rikkumine on aset leidnud. Samas peaks tõendamiskohustus seoses kahju olemasoluga ja kahju tekitanud rikkumise põhjuslikkus, mis mõlemad on pigem seotud investori valdkonnaga, olema täielikult investoril.

(26) Oluline on pakkuda kolmandatele isikutele tõhusat õigust õiguskaitsele reitinguagentuuride vastu. Kuna kolmandatel isikutel puudub täpne ülevaade reitinguagentuuride sisemenetluste kohta, tundub olevat asjakohane kasutada tõendamiskohustuse ümberpööramist seoses rikkumise ja rikkumise mõjuga reitingu tulemusele, kui kolmandad isikud on mõistlikul seisukohal, et selline rikkumine on aset leidnud. Samas peaks tõendamiskohustus seoses kahju olemasoluga ja kahju tekitanud rikkumise põhjuslikkus, mis mõlemad on pigem seotud kolmanda isiku valdkonnaga, olema täielikult kolmandal isikul.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Seoses küsimustega, mis on seotud reitinguagentuuri tsiviilvastutusega ja mis ei ole käesoleva määrusega hõlmatud, peaksid sellised küsimused kuuluma kohaldatava siseriikliku õiguse alla vastavalt rahvusvahelise eraõiguse asjaomastele eeskirjadele. Milline on pädev kohus tegema otsust investori esitatud tsiviilvastutust käsitleva kaebuse kohta, tuleks määrata rahvusvahelise kohtualluvuse asjaomaste eeskirjade alusel.

(27) Arvestades liikmesriikide tsiviilõiguse erinevusi, tuleks eriti hoolikas olla seoses kohaldatava jurisdiktsiooni määratlusega. Seoses küsimustega, mis on seotud reitinguagentuuri tsiviilvastutusega ja mis ei ole käesoleva määrusega hõlmatud, peaksid sellised küsimused kuuluma kohaldatava siseriikliku õiguse alla vastavalt rahvusvahelise eraõiguse asjaomastele eeskirjadele. Milline on pädev kohus tegema otsust investori esitatud tsiviilvastutust käsitleva kaebuse kohta, tuleks määrata rahvusvahelise kohtualluvuse asjaomaste eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Et veelgi leevendada huvide konflikte ja toetada ausat konkurentsi krediidireitingute turul, on oluline tagada, et reitinguagentuuride poolt klientidelt võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad. Sama tüüpi teenuse eest võetavad erinevad tasud oleksid õigustatud üksnes juhul, kui eri klientidele selle teenuse osutamise kulud tegelikult erinevad. Lisaks ei tohiks kõnealuselt emitendilt reitinguteenuse eest nõutud tasud sõltuda tehtud töö tulemusest või seotud (kõrvalteenused) teenuste osutamisest. Et oleks võimalik teostada tõhusat järelevalvet kõnealuste nõuete täitmise üle, peaksid reitinguagentuurid ESMA-le avaldama igalt oma kliendilt saadud tasud ja oma üldise hinnapoliitika.

(29) Et veelgi leevendada huvide konflikte ja toetada ausat konkurentsi krediidireitingute turul, on oluline tagada, et reitinguagentuuride poolt klientidelt võetavad tasud ei oleks diskrimineerivad. Sama tüüpi teenuse eest võetavad erinevad tasud oleksid õigustatud üksnes juhul, kui eri klientidele selle teenuse osutamise kulud tegelikult erinevad. Lisaks ei tohiks kõnealuselt emitendilt reitinguteenuse eest nõutud tasud sõltuda tehtud töö tulemusest või seotud (kõrvalteenused) teenuste osutamisest. Et oleks võimalik teostada tõhusat järelevalvet kõnealuste nõuete täitmise üle, peaksid reitinguagentuurid alati ESMA-le avaldama igalt oma kliendilt saadud tasud ja oma üldise hinnapoliitika.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Et toetada ajakohaste ja usaldusväärsete riigireitingute andmist ja muuta kasutajatele lihtsamaks nende mõistmine, on oluline reitingud korrapäraselt üle vaadata. Samuti on oluline suurendada läbipaistvust seoses läbiviidud uurimistöö, reitinguandmise ettevalmistamiseks määratud töötajate ja riigivõlaga seoses reitinguagentuuride antud krediidireitingu aluseks olevate eeldustega.

(30) Et toetada ajakohaste ja usaldusväärsete riigireitingute andmist ja muuta kasutajatele lihtsamaks nende mõistmine, on oluline reitingud korrapäraselt üle vaadata. Selleks et suurendada reitingute mõistetavust, tuleks – lisaks korrapärastele kontrollidele – anda ülevaade, mis võimaldab kasutajatel mõista reitingute arvutamist. Samuti on oluline suurendada läbipaistvust seoses läbiviidud uurimistöö, reitinguandmise ettevalmistamiseks määratud töötajate, nende kohalolekuga ja riigivõla ning kohalike omavalitsuste võlaga seoses reitinguagentuuride antud krediidireitingu aluseks olevate eeldustega.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 a) Komisjon peaks kaaluma võimalust asutada sõltumatu Euroopa reitinguagentuur või koostada Euroopa reitinguagentuuridele eeskirjad selleks, et nad saaksid konkreetsete hinnatavate liikmesriikide spetsiifilisest majanduslikust ja sotsiaalsest arengust lähtuvalt anda liikmesriikide kohta erapooletu ja objektiivse krediikvaliteedi hinnangu. Vajaduse korral peaks komisjon esitama asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 b) Riigi- ja kohalike omavalitsuste võlakirjade hindamisel tuleks analüütikute meeskondade füüsiline asukoht avalikustada. Lisaks peaks analüütikute meeskonna kohapealne kohalolek asjaomase aja jooksul olema kohustuslik. Kohapeal veedetud aeg tuleks ka avalikuks teha.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Võttes arvesse riigireitingute eripära ja et vähendada volatiilsuse ohtu, on asjakohane nõuda, et reitinguagentuurid avaldavad kõnealused reitingud alles pärast liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist ja vähemalt üks tund enne nende avamist.

(32) Võttes arvesse riigireitingute eripära ja et vähendada volatiilsuse ohtu, on asjakohane nõuda, et reitinguagentuurid avaldavad kõnealused reitingud alles pärast liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist ja vähemalt üks tund enne nende avamist. Tähtis on ka tugevdada konfidentsiaalse teabe käsitlemise eeskirju. Reitinguagentuur peaks olema võimeline konfidentsiaalse teabe avalikuks tegemisega viivitama, kui selline viivitus ei ole tõenäoliselt avalikkust eksitav ning emitent on tegelikult võimeline sellise teabe konfidentsiaalsuse tagama. Nimekiri inimestest, kes võivad saada teavet 12 tunni eeskirja alusel, peaks samuti olema piiratud ning hinnatav üksus peaks selle selgelt määratlema.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a) Selleks et riigivõlakirjade probleemi paremini lahendada, peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande täiesti sõltumatu avaliku Euroopa reitinguagentuuri asutamise kohta, mille ülesandeks oleks liikmesriikide võlakirjade krediidikvaliteedi hindamine. Selles aruandes tuleks välja selgitada, kas mõni juba olemasolev institutsioon võiks riigivõlakirjadele reitingu andmise ülesannet täita. Aruanne peaks vajadusel sisaldama ka seadusandlikku ettepanekut. Uus avalik Euroopa reitinguagentuur peaks olema varustatud vajaliku personali ja vahenditega, et tagada kõrgekvaliteediline hindamine.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 b) Riigivõlakirjade reitingute eripära arvestades ja selleks, et vältida ülekanduvat mõju teistes liikmesriikides peaksid teatud riikide grupi reitingute läbivaatamisest teavitavad avaldused olema keelatud isegi siis, kui nendega kaasnevad individuaalsed aruanded riikide kohta.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 c) Konkurentsi edendamiseks tuleks asutada täielikult sõltumatu Euroopa reitingute sihtasutus. Sellega seoses tuleks suhtuda positiivselt kõikidesse paljulubavatesse ja tõeliselt sõltumatutesse erasektori algatustesse uute osalejate kaasamiseks sektorisse.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 d) Riigireitingud on investorite jaoks oluline näitaja ja need peaksid olema sõltumatud, sh riigivõimust. Kui riik kasutab täiendavaid tugimeetmeid, võib selle ära näidata kommentaaris.

Selgitus

Programmiriigi stabiilsus võib olla suurem kui eraldi võetud reiting.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 e) Kõiki liidu õigusakte arvestades ei saa pankadele ja muudele äriühingutele, kes ei ole tellinud reitingut või ei saa tugineda kauplemise objektiks olevatele krediidiriski vahetustehingutele, kohaldada ühtki hinnangut, mis on automaatselt seotud reitingute või krediidiriski vahetustehingutega. Seda keeldu tuleks kohaldada nii siis, kui hindamist tehaks regulatiivsetel eesmärkidel, kui ka seoses äritehingutega. Nende üksuste riski hindamist tehakse alati kooskõlas pädevate asutuste poolt kinnitatud meetoditega.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 f) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, et uurida alternatiivseid hindamis- ja reitingumudeleid, mis põhinevad emitendi tegelikul makseviivituse riskil. Selles aruandes tuleks välja selgitada sellise mudeli eelised seoses liikmesriikide krediidikvaliteedi hindamisega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 g) Reitinguagentuuride roll seisneb finantsanalüüsi esitamises ja krediidikvaliteedi hindamises. See ei seisne mingilgi määral valitsuse majanduspoliitika hindamises ega sellega seotud soovituste esitamises. Igale reitinguagentuurile, kes ületab oma volitusi, tuleks kõigepealt teha avalik hoiatus ESMA poolt ning korduva sekkumise korral tuleks määrata karistus, mis võiks tähendada isegi litsentsi äravõtmist.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 h (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 h) Väiksemaid reitinguagentuure tuleks julgustada looma Euroopa reitinguagentuuride võrgustikku – kas partnerluse kaudu või ühisvõrgustiku struktuurides –, et kasutada ära olemasolevaid vahendeid ja töötajaid, mis võimaldaks neil katta laiemat valdkonda ja konkureerida suuremate reitinguagentuuridega, kes tegutsevad piiriüleselt ja üleilmsel tasandil.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 i) Kolmandas riigis asutatud reitinguagentuuride krediidireitinguid peaks olema võimalik liidus kasutada tingimusel, et need reitingud kinnitab käesoleva määrusega kooskõlas liidus asutatud ja registreeritud reitinguagentuur.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34) Komisjon peaks võtma vastu ESMA välja töötatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu seoses järgmisega: üleandmistoimiku sisu reitinguagentuuri asendamise korral teisega; emitentide struktureeritud finantsinstrumentide kohta esitatava teabe sisu, esitamise sagedus ja esitamise viis; reitinguagentuuride kasutatava standardreitinguskaala ühtlustamine, teabe esitamine, sealhulgas seoses EURIXiga reitinguagentuuride ESMA-le esitatavate aruannete struktuur, vorm, meetod ja esitamise aeg; reitinguagentuuride võetavate tasusid käsitlevate aruannete sisu ja vorm, et ESMA saaks teostada pidevat järelevalvet. Komisjon peaks kõnealused standardid võtma vastu delegeeritud õigusaktidena vastavalt aluslepingu artiklile 290 ja määruse (EL) 1095/2010 artiklitele 10–14.

(34) Komisjon peaks võtma vastu ESMA välja töötatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu seoses järgmisega: emitentide struktureeritud finantsinstrumentide kohta esitatava teabe sisu, esitamise sagedus ja esitamise viis; reitinguagentuuride kasutatava standardreitinguskaala ühtlustamine, teabe esitamine, sealhulgas seoses EURIXiga reitinguagentuuride ESMA-le esitatavate aruannete struktuur, vorm, meetod ja esitamise aeg; reitinguagentuuride võetavate tasusid käsitlevate aruannete sisu ja vorm, et ESMA saaks teostada pidevat järelevalvet. Komisjon peaks kõnealused standardid võtma vastu delegeeritud õigusaktidena vastavalt aluslepingu artiklile 290 ja määruse (EL) 1095/2010 artiklitele 10–14.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a) Käesoleva määruse kohaseid ülesandeid täites peaks ESMA pidama silmas rahvusvaheliste järelevalvestandardite sidususe säilitamist reitinguagentuuride osas ja reitingute ülemaailmse võrreldatavuse tagamist.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ja vajaduse korral ettepaneku, milles hinnatakse komisjoni raames sellise Euroopa võlaasutuse loomise võimalikkust, mis vastutaks liikmesriikide iga-aastase võlakirjade emiteerimise kavadega seotud kõikide küsimuste haldamise ja koordineerimise, väljaostmata võlakohustuste pikendamise ja kõikide liikmesriikide valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse hindamise eest. Ka peaks selline Euroopa võlaasutus avaldama korrapäraselt kõik andmed liikmesriikide riigivõla, eelarvepuudujäägi ja muude makromajanduslike näitajate kohta ühel veebisaidil. Kuigi Euroopa võlaasutus ei ole ise reitinguagentuur ega anna ise välja krediidireitinguid, peaks ta pakkuma investoritele kõiki asjakohaseid andmeid riigivõla ja muude peamiste makromajanduslike näitajate kohta. Selline avaldamine ühel veebisaidil peaks aitama vähendada liigset tuginemist krediidireitingutele ja soodustama läbipaistvust.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 b) Komisjon peaks esitama 2012. aasta lõpuks aruande väiksemate reitinguagentuuride võrgustiku elujõulisuse kohta, et suurendada konkurentsi turul. Selles aruandes tuleks hinnata liidu rahalist ja mitterahalist toetust ja algatusi sellise võrgustiku loomiseks, võttes arvesse sellisest riiklikust rahastamisest tulenevat võimalikku huvide konflikti.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a) Komisjon peaks hindama viimaseid regulatiivseid ja järelevalvealaseid arenguid liidus, et näha, kas investorid ja laiem avalikkus on ise võimelised teostama krediidiriski hindamist. Seda saaks saavutada eelkõige emitentide avalikustamise nõuete märkimisväärse suurendamisega ja paralleelselt reitinguagentuuride juurdepääsu piiramisega mitteavalikule või siseteabele.

Selgitus

See hinnang peaks hõlmama kogu ELi õigus- ja järelevalveraamistikku, eriti selles osas, mis puudutab struktureeritud krediiti (üksikasjalik teave struktureeritud väärtpaberite alusvarade kohta), ettevõtetest emitente (piirang reitinguagentuuride avalikustamata teabele) või riiklikke emitente (riigieelarve suurem läbipaistvus).

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne regulatiivne lähenemisviis, et edendada krediidireitingualase tegevuse terviklikkust, läbipaistvust, vastutustunnet, head valitsemistava ja usaldusväärsust, aidates parandada liidus antud krediidireitingute kvaliteeti, andes seeläbi panuse siseturu sujuvale toimimisele ning saavutades ühtlasi tarbijate ja investorite kõrgetasemeline kaitse. Sellega kehtestatakse krediidireitingute andmise tingimused ja reitinguagentuuride organisatsiooni ja tegevuse eeskirjad, sealhulgas nende aktsionärid ja liikmed, et suurendada reitinguagentuuride sõltumatust, vältida huvide konflikte ja parandada tarbija ja investori kaitset.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne regulatiivne lähenemisviis, et edendada krediidireitingualase tegevuse terviklikkust, läbipaistvust, vastutustunnet, head valitsemistava ja sõltumatust, aidates parandada liidus antud krediidireitingute kvaliteeti, andes seeläbi panuse siseturu sujuvale toimimisele ning saavutades ühtlasi tarbijate ja investorite kõrgetasemeline kaitse. Sellega kehtestatakse krediidireitingute andmise tingimused ja reitinguagentuuride organisatsiooni ja tegevuse eeskirjad, sealhulgas nende aktsionärid ja liikmed, et suurendada reitinguagentuuride sõltumatust, vältida huvide konflikte ja parandada tarbija ja investori kaitset.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:

 

„Käesolevat määrust kohaldatakse reitingute suhtes, mis puudutavad liikmesriike ja nende võlga.”

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a) „krediidireiting” – investoritele ja tarbijatele osutatav teabeteenus, mis annab teavet ettevõtte krediidikvaliteedi, võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide kohta või sellise võla- või finantskohustuse, võlakirjade, eelisaktsiate või muude finantsinstrumentide emitendi kohta, mis on esitatud kindlaksmääratud reitingukategooriate järjestamise süsteemi abil ja on allutatav vastutuse korrale;”

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) „väike reitinguagentuur” – reitinguagentuur, millel on alla 50 töötaja või aastane käive grupi tasandil alla 10 miljoni euro;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

w) „reitingu väljavaade” – arvamus seoses krediidireitingu tõenäolise muutumise suunaga lühikeses ja keskmises perspektiivis.

w) „reitingu väljavaade” – avaldus seoses krediidireitingu tõenäolise muutumise suunaga ajavahemikus, mille selles avalduses täpsustab asjaomane reitinguagentuur, kaasa arvatud objektiivsetel kriteeriumitel põhinevad reitingu ülevaatamised;

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

w a) „tellimata reiting” – krediidireiting, mille reitinguagentuur väljastab muidu kui emitendi taotluse alusel;

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt w b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

w b) „täpsuse määr” – määr, millega mõõdetakse reitinguagentuuri võimet anda kõrged reitingud emitentidele, kes ei jäta võlakohustusi täitmata, ning madalad reitingud emitentidele, kellel jäävad kohustused täitmata;

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 5a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5a

Artikkel 5a

Finantseerimisasutuste liigne tuginemine krediidireitingutele

Finantseerimisasutuste liigne tuginemine krediidireitingutele

Krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, tööandjapensioni kogumisasutused, investeerimis- ja valitsemisäriühingud, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ning kesksed vastaspooled, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu xx xxx 201x. aasta määruses (EL) nr xx/201x börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, peavad ise hindama krediidiriski ning nad ei tugine üksnes ja mehaaniliselt krediidireitingutele, hinnates üksuse või finantsinstrumendi krediidikvaliteeti. Kõnealuste ettevõtete järelevalve eest vastutavad pädevad asutused kontrollivad hoolega ettevõtete krediidihindamise menetluse asjakohasust.

Krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, tööandjapensioni kogumisasutused, investeerimis- ja valitsemisäriühingud, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ning kesksed vastaspooled, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu xx xxx 2012. aasta määruses (EL) nr xx/2012 börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, peavad ise hindama krediidiriski ning nad ei tugine üksnes krediidireitingutele, hinnates üksuse või finantsinstrumendi krediidikvaliteeti. Keskpangad ei nõua, et krediidiasutused peaksid saama keskpanga-poolse refinantseerimise eesmärgil oma tagatisele reitinguagentuurilt reitingu.

 

Kõnealuste ettevõtete järelevalve eest vastutavad pädevad asutused jälgivad nende ettevõtete tegevuse olemust, ulatust ja keerulisust arvestades hoolega ettevõtete krediidihindamise menetluse asjakohasust ja tagavad selle, et nad ei nõustu ei lepingutingimustega, mis toovad kaasa varade automaatse müügi krediidikvaliteedi hinnangu alandamise korral välise reitinguagentuuri poolt ega konkreetse reitinguagentuuri kasutamist nõudva eeskirjaga.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 5b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5b a

 

Liigne tuginemine krediidireitingutele liidu õiguses

 

Liidu õiguses ei viidata regulatiivsetel eesmärkidel krediidireitingutele ja kõik valdkondlike õigusaktide sätted, millega nähakse ette kohustus võtta välisreitinguid arvesse enne investeeringu tegemist või teistele investeerimiseks nõu andmist, tunnistakse kehtetuks. ...* esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üksikasjaliku aruande kõnealuse artikli rakendamise kohta liidu õiguses ja vajadusel seadusandlikud ettepanekud. Aruandes antakse soovitusi oma reitinguvõime arendamiseks, et vältida automaatset protsüklilist reaktsiooni reitingute muutmisele.

 

ESMA annab ka soovitusi oma reitinguvõime arendamiseks, et vältida automaatset protsüklilist reaktsiooni reitingute muutmisele.

 

____________

 

*Väljaannete talitus, palun sisestada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 5b b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5b b

 

Hoolsuskohustuse nõuded ja sisemine riskijuhtimine

 

Finantseerimisasutused ja institutsioonilised investorid täidavad finantstoodete omandamisel kõik hoolsuskohustuse ja sisemise riskijuhtimise nõuded, eriti seoses keeruliste või struktureeritud toodetega. Kui investor ei ole tahtlikult või raske hooletuse tõttu järginud hoolsuskohustuse ja sisemise riskijuhtimise nõudeid, ei loeta reitinguagentuure vastutavaks sellisest käitumisest tuleneva kahju või kahjumi eest.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6 – lõige 3 - sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a) Artikli 6 lõikes 3 asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:

 

„3. Reitinguagentuuri taotlusel võib ESMA vabastada reitinguagentuuri I lisa A jao punktides 2, 5, 6 ja 9 ning artikli 7 lõigetes 2 ja 4 esitatud nõuete täitmisest, kui reitinguagentuur suudab tõendada, et arvestades tema äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning krediidireitingute andmise laadi ja ulatust, ei ole need nõuded proportsionaalsed, ning kui:”

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Reitinguagentuurid loovad, säilitavad ja jõustavad tõhusa sisekontrolli struktuuri, millega juhitakse poliitikasuundade ja menetluste rakendamist võimalike huvide konfliktide ennetamiseks ja kontrollimiseks, ning dokumenteerivad seda, et tagada reitingute, analüütikute ja reitingumeeskondade sõltumatus seoses aktsionäride, haldus- ja juhtorganitega ning müügi- ja turustustegevusega. Kehtestatakse standardne töökord, mis puudutab äriühingu üldjuhtimist, organisatsiooni ning huvide konfliktide haldamist. Standardset töökorda jälgitakse korrapäraselt ja see vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi, et hinnata selle mõjusust ning seda, kas seda oleks vaja ajakohastada.”

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuuri aktsionär või liige, kes omab vähemalt 5 % kapitalist või häältest kõnealuses agentuuris, ei

1. Reitinguagentuuri aktsionär või liige, kes omab vähemalt 5 % kapitalist või häältest kõnealuses agentuuris, ei

a) oma 5 % või rohkem mis tahes teise reitinguagentuuri kapitalist. Seda keeldu ei kohaldata osaluste suhtes hajutatud investeerimiskavades, sealhulgas niisugustes valitsetud fondides nagu pensioni- või elukindlustusfondid, eeldusel et kõnealune osalus hajutatud investeerimiskavades ei pane reitinguagentuuri aktsionäri või liiget olukorda, kus ta saab avaldada olulist mõju kõnealuste kavade äritegevusele;

a) ole mõne teise reitinguagentuuri aktsionär või liige ning tal ei ole muid otseseid ega kaudseid omandiga seotud huvisid sellises reitinguagentuuris;

b) oma õigust või volitust kasutada 5 % või rohkem häältest mis tahes muus reitinguagentuuris;

b) oma õigust või volitust kasutada hääleõigust mis tahes muus reitinguagentuuris;

c) oma õigust või volitust määrata või kõrvaldada mis tahes teise reitinguagentuuri juhatuse või haldus- või järelevalveorgani liikmeid;

c) oma õigust või volitust määrata või kõrvaldada mis tahes teise reitinguagentuuri juhatuse või haldus- või järelevalveorgani liikmeid;

d) ole mis tahes teise reitinguagentuuri juhatuse võib haldus- või järelevalveorgani liige;

d) ole mis tahes teise reitinguagentuuri juhatuse võib haldus- või järelevalveorgani liige;

e) oma volitust rakendada ega praktikas rakenda valitsevat mõju ega teosta kontrolli mis tahes teise reitinguagentuuri üle.

e) oma volitust rakendada ega praktikas rakenda valitsevat mõju ega teosta kontrolli mis tahes teise reitinguagentuuri üle.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Alates ...* ei ühine registreeritud reitinguagentuur, kes on saanud rohkem kui 20% kogutulust krediidireitingualasest tegevusest liidus või kes kuulub sellise tulu saanud reitinguagentuuride gruppi, teise registreeritud reitinguagentuuriga ega omanda sellist agentuuri, välja arvatud juhul, kui nad kuuluvad samasse reitinguagentuuride gruppi.

 

___________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Maksimaalne lepingulise suhte kestus reitinguagentuuriga

Maksimaalne lepingulise suhte kestus reitinguagentuuriga struktureeritud finantsinstrumentide osas

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reitinguagentuur on sõlminud lepingu emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga kõnealusele emitendile krediidireitingu andmiseks, ei anna ta kõnealusele emitendile reitinguid enam kui kolme aasta pikkuseks perioodiks.

1. Kui reitinguagentuur on sõlminud lepingu struktureeritud võlakirjade emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga kõnealusele emitendile krediidireitingu andmiseks, ei anna ta kõnealusele emitendile reitinguid enam kui viie aasta pikkuseks perioodiks.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reitinguagentuur on sõlminud emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga lepingu krediidireitingute andmiseks kõnealuse emitendi võlainstrumentidele, kohaldatakse järgmisi sätteid:

välja jäetud

a) kui need krediidireitingud antakse perioodi jooksul, mis on pikem kui esialgne 12kuuline periood, kuid lühem kui kolm aastat, ei anna reitinguagentuur kõnealustele võlainstrumentidele järgmisi krediidireitinguid alates hetkest, kui reiting on antud kümnele võlainstrumendile;

 

b) kui 12kuulise algperioodi jooksul on antud vähemalt kümme krediidireitingut, ei anna kõnealune reitinguagentuur järgmisi krediidireitinguid kõnealustele võlainstrumentidele pärast kõnealuse perioodi lõppu;

 

c) kui antud on alla kümne krediidireitingu, ei anna reitinguagentuur järgmisi krediidireitinguid kõnealustele võlainstrumentidele alates hetkest, kui täitub kolmeaastane periood.

 

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui emitent on sõlminud lepingu seoses sama küsimusega rohkem kui ühe reitinguagentuuriga, kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud piiranguid üksnes ühe agentuuri suhtes. Samas ei ole ühelgi nendest agentuuridest emitendiga lepingulist suhet üle kuue aasta.

3. Kui emitent on sõlminud lepingu seoses sama küsimusega rohkem kui kahe reitinguagentuuriga, sealhulgas väikese reitinguagentuuriga, kohaldatakse lõikes 1 osutatud piiranguid üksnes ühe agentuuri suhtes, jättes välja väikese reitinguagentuuri.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1–3 osutatud reitinguagentuur ei sõlmi lepingut emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga emitendile või tema võlainstrumentidele krediidireitingu andmiseks neljaks aastaks alates lõigetes 1–3 osutatud lepingulise suhte maksimaalse kestuse lõpust.

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud reitinguagentuur ei sõlmi lepingut emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga struktureeritud finantsinstrumentide emitendile krediidireitingu andmiseks neljaks aastaks alates lõikes 1 osutatud lepingulise suhte maksimaalse kestuse lõpust.

Esimest lõiku kohaldatakse ka järgmise suhtes:

Esimest lõiku kohaldatakse ka järgmise suhtes:

a) Reitinguagentuur, kes kuulub samasse reitinguagentuuride gruppi lõigetes 1 ja 2 osutatud reitinguagentuuriga;

a) reitinguagentuur, kes kuulub samasse reitinguagentuuride gruppi lõikes 1 osutatud reitinguagentuuriga;

b) reitinguagentuur, kes on lõigetes 1 ja 2 osutatud reitinguagentuuri aktsionär või liige;

b) reitinguagentuur, kes on lõikes 1 osutatud reitinguagentuuri aktsionär või liige;

c) reitinguagentuur, kelles lõigetes 1 ja 2 osutatud reitinguagentuur on aktsionär või liige.

c) reitinguagentuur, kelles lõikes 1 osutatud reitinguagentuur on aktsionär või liige.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lõikeid 1–4 ei kohaldata riigireitingute suhtes.

välja jäetud

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui pärast lepingulise suhte maksimaalse kestuse lõppu vastavalt lõigetele 1 ja 2 vahetatakse reitinguagentuur teise reitinguagentuuri vastu välja, esitab olemasolev reitinguagentuur alustavale reitinguagentuurile üleandmistoimiku. Kõnealune toimik hõlmab asjaomast teavet hinnatava üksuse ja võlainstrumentide kohta, mis võib mõistlikul määral olla vajalik, et tagada olemasoleva reitinguagentuuri antud reitingute võrreldavus.

6. Kui pärast lepingulise suhte maksimaalse kestuse lõppu vastavalt lõikele 1 vahetatakse reitinguagentuur teise reitinguagentuuri vastu välja, esitab olemasolev reitinguagentuur alustavale reitinguagentuurile üleandmistoimiku. Kõnealune toimik hõlmab asjaomast teavet hinnatava üksuse ja struktureeritud finantsinstrumentide kohta, mis võib mõistlikul määral olla vajalik, et tagada olemasoleva reitinguagentuuri antud reitingute võrreldavus.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 7 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määratleda tehnilised nõuded lõikes 5 osutatud üleandmistoimiku sisule.

7. ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määratleda tehnilised nõuded lõikes 4 osutatud üleandmistoimiku sisule.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6b a

 

Konkurentsi tagamine krediidireitingute turul

 

Komisjon koostab igal aastal aruande konkurentsi kohta krediidireitingute turul ja avaldab arvandmed registreeritud reitinguagentuuride kogu turuosa kohta protsentides tulu põhjal arvutatuna.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuur võtab vastu, rakendab ja jõustab asjakohaseid meetmeid, et tagada tema antavate krediidireitingute ja reitingute väljavaadete põhinemine kogu reitinguagentuurile kättesaadava teabe põhjalikul analüüsil, mis on analüüsimise seisukohalt vastavalt reitingu andmise meetoditele asjakohane. Agentuur võtab kõik vajalikud meetmed, et krediidireitingute ja nende väljavaadete koostamiseks kasutatav teave oleks piisavalt kvaliteetne ja pärineks usaldusväärsest allikast.

2. Reitinguagentuur võtab vastu, rakendab ja jõustab asjakohaseid meetmeid, et tagada tema antavate krediidireitingute ja reitingute väljavaadete põhinemine kogu reitinguagentuurile kättesaadava igat liiki finantsriske, sealhulgas keskkonnariski hõlmava teabe põhjalikul analüüsil, mis on analüüsimise seisukohalt vastavalt reitingu andmise meetoditele asjakohane. Agentuur võtab kõik vajalikud meetmed, et krediidireitingute ja nende väljavaadete koostamiseks kasutatav teave oleks piisavalt kvaliteetne ja pärineks usaldusväärsest allikast. Reitinguagentuur annab välja krediidireitingud ja reitingu väljavaated objektiivsuse standardeid järgides ja seades tingimuseks, et reiting on agentuuri arvamus ning sellele tuleks tugineda piiratud ulatuses.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõiked 2 a ja 2 b (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tellimata krediidireitingute puhul on reitinguagentuurile kättesaadav teave börsil noteeritud emitentide osas piiratud reguleeritud avalikustatud teabega ja börsil noteerimata emitentide osas sarnase iseloomuga teabega, kuna selline teave on saadud usaldusväärsest allikatest.

 

2 b. Krediidireitingute muudatused antakse välja vastavalt reitinguagentuuri avaldatud metoodikale.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 5a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5a. Reitinguagentuur, kes kavatseb muuta või kasutada uut reitinguandmise meetodit, mudelit või peamisi eeldusi, avaldab kavandatud muudatused või uue meetodi oma veebilehel koos üksikasjalike põhjenduste ja kavandatud muudatuste või uute meetodite mõjuga ja kutsub sidusrühmi üles saatma kommentaare perioodi jooksul, mis ei ole lühem kui üks kuu.

5a. Reitinguagentuur, kes kavatseb oluliselt muuta või kasutada uut reitinguandmise meetodit, annab meetodis tehtavatest muudatustest ESMA-le teada ja avaldab asjakohase teabe oma veebilehel koos põhjenduste ja kavandatud oluliste muudatuste või uute meetodite mõjuga ja kutsub sidusrühmi üles saatma kommentaare ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 5a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast esimeses lõigus osutatud konsultatsiooniperioodi lõppemist teavitab reitinguagentuur ESMAt kavandatud muudatustest ja uutest meetoditest.

Pärast esimeses lõigus osutatud konsultatsiooniperioodi lõppemist teavitab reitinguagentuur ESMAt konsultatsiooni tulemustest ja kavandatud olulistest muudatustest ja uutest meetoditest.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d − alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6 – lõige 6 - sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui reitingualases tegevuses kasutatud meetodeid, mudeleid või peamisi eeldusi muudetakse vastavalt artikli 22a lõikes 3 osutatud ESMA otsusele, teeb reitinguagentuur järgmist:

6. Kui reitingualases tegevuses kasutatud meetodeid, mudeleid või peamisi eeldusi muudetakse pärast artikli 22a lõikes 3 osutatud ühekuulise perioodi lõppu, mille jooksul ESMA teostab kontrolli, teeb reitinguagentuur järgmist:

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d − alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 6 – punkt aa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) avaldab kohe oma veebisaidil uue meetodi koos selle üksikasjaliku selgitusega;

aa) teavitab kohe ESMAt ja avaldab oma veebisaidil konsulteerimise tulemused ja uue meetodi koos selle üksikasjaliku selgitusega ning kuupäeva, millest alates uut meetodit hakatakse kasutama;

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d − alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 6 – punkt aa a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

aa a) avaldab kohe oma veebisaidil artikli 8 lõikes 5a osutatud konsultatsiooni käigus saadud kommentaarid;

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel -8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a. Artikli järele 8 lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel -8 a

 

Riigivõlakirjade reitingud

 

1. Riigivõlakirjade reitingud väljastatakse viisil, millega tatakse see, et analüüsitakse ka antud riigi individuaalset eripära. Teatud riikide grupi reitingu läbivaatamist käsitleva avalduse tegemine on keelatud isegi siis, kui sellega kaasnevad individuaalsed aruanded riikide kohta.

 

2. Riigivõlaga seotud krediidireitingud ega reitingu väljavaated ei sisalda poliitika muutmist käsitlevaid ettekirjutusi, suuniseid ega märkusi. Mis tahes muu avalik teavitamine, mis ei ole krediidireiting ega reitingu väljavaade ega nendega kaasnevad pressiteated riigireitingute võimaliku muutmise kohta on keelatud.

 

3. Reitinguagentuur avaldab oma veebisaidil ja saadab ESMA-le vastavalt I lisa D jao III osa lõikele 3 iga aasta detsembri lõpus järgmise 12-kuulise perioodi ajakava, milles on kindlaks määratud riigireitingute ja nendega seotud reitingu väljavaadete avaldamise kuupäevad.

 

4. Iga 12-kuulise perioodi puhul määrab reitinguagentuur kindlaks kaks või kolm kuupäeva riigireitingute avaldamiseks ja vastavalt sellele kõige rohkem kolm kuupäeva sellega seotud reitingu väljavaadete avaldamiseks.

 

Pärast ESMAga konsulteerimist lubatakse riigireitingu või sellega seotud reitingu väljavaadete avaldamist muudel kui riigireitingute ajakavas ära toodud juhtudel ainult erakorraliste ja ettenägematute asjaolude korral, millel võib olla märkimisväärne mõju asjaomasele liikmesriigile.

 

5. Reitinguagentuurid avaldavad läbi vaadatud riigireitingud pärast liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist ja vähemalt üks tund enne nende avamist.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Struktureeritud finantsinstrumente käsitlev teave

Finantsinstrumente ja struktureeritud finantsinstrumente käsitlev teave

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Struktureeritud finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor, kes on asutatud Euroopa Liidus, avaldab vastavalt lõikele 4 teabe struktureeritud instrumendi krediidikvaliteedi ja individuaalsete alusvarade toimimise kohta, väärtpaberistatud tehingute struktuuri, rahavood ja mis tahes tagatise, mis toetab väärtpaberistatud positsiooni, samuti mis tahes teabe, mida on vaja põhjaliku ja teadliku stressitesti tegemiseks seoses rahavoogude ja aluspositsioone toetava tagatise väärtusega.

1. Finantsinstrumendi emitent, algataja ja sponsor, kes on asutatud Euroopa Liidus, avaldab vastavalt lõikele 4 kogu teabe finantsinstrumentide krediidikvaliteedi ja võimaluse korral toimimise kohta. Struktureeritud finantsinstrumentide puhul avaldatakse kogu teave struktureeritud finantsinstrumendi krediidikvaliteedi ja individuaalsete alusvarade toimimise kohta, väärtpaberistatud tehingute struktuur, rahavood ja mis tahes tagatis, mis toetab väärtpaberistatud positsiooni, samuti mis tahes teave, mida on vaja põhjaliku ja teadliku stressitesti tegemiseks seoses rahavoogude ja aluspositsioone toetava tagatise väärtusega.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui emitent või seotud kolmas isik kavatseb taotleda struktureeritud finantsinstrumendile krediidireitingu, teeb ta selle ülesandeks vähemalt kahele reitinguagentuurile. Iga reitinguagentuur annab oma sõltumatu krediidireitingu.

1. Kui emitent või seotud kolmas isik kavatseb taotleda struktureeritud finantsinstrumendile krediidireitingu, esitab ta võrdsel arvul emitentidest ja investoritest koosnevale ühiskomiteele otsuse, millega ta teeb selle ülesandeks vähemalt kahele reitinguagentuurile. Iga reitinguagentuur annab oma sõltumatu krediidireitingu.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8b a

 

Väikeste agentuuride kohustuslik kasutamine

 

1. Kui emitent või seotud kolmas isik kavatseb taotleda ühe ja sama emissiooni või üksuse jaoks krediidireitingut vähemalt kahelt reitinguagentuurilt, peab neist reitinguagentuuridest vähemalt ühe turuosa liidus jääma alla ESMA seatud künnise.

 

2. Lõike 1 kohaldamiseks seab ESMA liidus krediidireitingualase tegevusega seotud turuosale künnise. ESMA vaatab künnise kord aastas läbi ja avaldab oma veebisaidil nimekirja reitinguagentuuridest, kes jäävad künnise piiresse. ESMA eesmärk künnise kehtestamisel on tagada oligopoolsete suundumusteta turu areng, eelkõige selliselt, et ühegi reitinguagentuuri kontrolli all ei oleks üle 35% kogu turust tulude põhal avestatuna ja et kolme suurema reitinguagentuuri kontrolli all ei oleks üle 70% kogu turust tulude põhjal arvestatuna.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reitinguagentuur avaldab kõik krediidireitingud või reitingu väljavaated, samuti kõik otsused krediidireitingute andmine lõpetada mittevalikuliselt ja õigeaegselt. Kui krediidireitingute andmine otsustatakse lõpetada, esitatakse avaldatavas teabes sellise otsuse põhjused täies ulatuses.

1. Reitinguagentuur avaldab kõik tellitud krediidireitingud või reitingu väljavaated, samuti kõik otsused krediidireitingute andmine lõpetada mittevalikuliselt ja õigeaegselt. Kui krediidireitingute andmine otsustatakse lõpetada, esitatakse avaldatavas teabes sellise otsuse põhjused täies ulatuses.

Selgitus

Reitinguagentuuride Euroopa Assotsiatsiooni kohaselt ei ole emitent tellimata reitingu puhul emitent reitingu andmise protsessi otseselt kaasatud. Asjaomasele emitendile antakse asjast teada 12 tundi enne reitingu andmist. Peale selle ei nõua investorid, kes tellimata reitinguid taotlevad (kes teavad ja võivad isegi soovida, et emitenti ei ole kaasatud), sellist täiendavat lõplikku kontrollimist emitendi poolt.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Tellimata reitingute suhtes, mille eest tasub investor, I lisa D jao I osa punktis 3 osutatud avaldamisnõuet ei kohaldata.

Selgitus

Reitinguagentuuride Euroopa Assotsiatsiooni kohaselt ei oleemitent tellimata reitingu puhul reitingu andmise protsessi otseselt kaasatud. Asjaomasele emitendile antakse asjast teada 12 tundi enne reitingu andmist. Peale selle ei nõua investorid, kes tellimata reitinguid taotlevad (kes teavad ja võivad isegi soovida, et emitenti ei ole kaasatud), sellist täiendavat lõplikku kontrollimist emitendi poolt.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuurid tagavad, et krediidireitinguid ja reitingute väljavaateid esitatakse ja käsitletakse I lisa D jaos sätestatud nõuete kohaselt.

2. Reitinguagentuurid tagavad, et krediidireitinguid ja reitingute väljavaateid esitatakse ja käsitletakse I lisa D jaos sätestatud nõuete kohaselt. Reitinguagentuurid ei esita muid asjaolusid peale reitingutega seotud asjaolude ja hoiduvad mis tahes poliitilisest hinnangust.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Seni kuni turule pole avaldatud reitinguga seotud teavet, peab reitinguagentuur kinni konfidentsiaalsuse nõuetest. Reitinguagentuuril on nimekirja inimestest, kellel on sellisele teabele juurdepääs enne selle avalikuks tegemist, ja inimestest, kellele selline teave edastatakse enne selle avaldamist.

 

Nimekiri inimestest, kellele antakse reitingust ette teada, peaks piirduma iga hinnatud üksuse poolt selleks otstarbeks määratud isikutega.

 

Kohaldatakse direktiivi 2003/6/EÜ artiklit 6 konfidentsiaalse teabe käsitlemise siseringi isikute loetelu kohta.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a) Artikli 10 lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„5. Kui reitinguagentuur annab tellimata krediidireitingu, on krediidireitingus selgelt ja reitingukategooriat selgelt eristava eri värvikoodiga kirjas, kas hinnatav ettevõte või seotud kolmas isik osales krediidireitingu andmise protsessis ja kas reitinguagentuuril oli juurdepääs hinnatava ettevõtte või seotud kolmanda isiku raamatupidamisele, juhtimisalastele ja teistele asjaomastele sisedokumentidele.”

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. ESMA loob Euroopa reitinguindeksi, mis hõlmab kõiki ESMA-le vastavalt lõikele 1 edastatud krediidireitinguid ning kõigi hinnatud võlainstrumentide agregeeritud indeksit. Indeks ja üksikud krediidireitingud avaldatakse ESMA veebisaidil.

2. ESMA loob Euroopa reitinguindeksi, mis hõlmab kõiki ESMA-le vastavalt lõikele 1 edastatud krediidireitinguid, kõigi hinnatud võlainstrumentide agregeeritud indeksit ja I lisa D jao lõike 2 kohast keskmist makseraskustesse sattumise tõenäosust. Indeks ja üksikud krediidireitingud, v.a krediidireitingud, mille eest maksavad investorid, avaldatakse ESMA veebisaidil.

 

ESMA viib oma sellealase tegevuse EBA ja EIOPA juba tehtava tööga kooskõlasse.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kõik registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid avaldavad makseviivituse määrad iga varaliigi kohta igas reitingukategoorias ja täpsuse määrad iga varaliigi kohta. ESMA esitab nende määrade kohta tähelepanekud, tuues välja iga reitinguagentuuri tugevused ja nõrkused.

 

ESMA analüüsib ja hindab reitinguagentuuride tegevust oma kesksesse teabehoidlasse kogutud andmete põhjal. ESMA võrdleb reitinguagentuuride antud teavet makseviivituste kohta ja täpsuse määra iga varaliigi kohta eraldi. ESMA avaldab aastaaruandes oma võrdleva hindamise, mis sisaldab tulemusi puudutavat reitingusüsteemi.

 

Aastaaruanne avaldatakse ESMA veebilehel.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 17

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. ESMA võtab reitinguagentuuridelt tasu vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 2 osutatud tasusid käsitlevale määrusele. Need tasud katavad täielikult ESMA vajalikud kulutused, mis on seotud reitinguagentuuride registreerimise, sertifitseerimise ja järelevalvega ning kõigi nende kulude hüvitamise, mis pädevatel asutustel võivad tekkida käesoleva määruse alusel ülesannete täitmisel, eelkõige ülesannete delegeerimise tõttu vastavalt artiklile 30.

1. ESMA võtab tasu reitinguagentuuridelt, mis on registreeritud vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 2 osutatud tasusid käsitlevale määrusele. Need tasud hõlmavad ainult, kuid ühtlasi katavad täielikult ESMA vajalikud ja mõistlikud kulutused, mis on seotud reitinguagentuuride registreerimise, sertifitseerimise ja järelevalvega ning kõigi nende kulude hüvitamise, mis pädevatel asutustel võivad tekkida käesoleva määruse alusel ülesannete täitmisel, niivõrd kui need ülesanded on seotud reitinguagentuuride järelevalvega, eelkõige ülesannete delegeerimise tõttu vastavalt artiklile 30.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 21 – lõige 4a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) ühtne standardreitinguskaala, mida peavad vastavalt artiklile 11a kasutama registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid, mis põhineb krediidiriski mõõtmise meetristikul ja mitmel reitingukategoorial ning iga reitingukategooria piirväärtusel;

a) ühtne standardreitinguskaala, mida peavad vastavalt artiklile 11a kasutama registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid, mis põhineb krediidiriski mõõtmise meetristikul ja mitmel reitingukategoorial ning iga reitingukategooria piirväärtusel, mis määratakse kindlaks vastavalt makseviivituse tõenäosusele;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 18 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 21 – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) ESMA-le vastavalt artikli 11a lõikele 1 reitinguagentuuride esitatud teabe sisu, sealhulgas aruannete struktuur, vorm, meetod ja nende esitamise aeg; ning

b) ESMA-le vastavalt artikli 11a lõikele 1 reitinguagentuuride poolt esitatud teabe sisu, sealhulgas aruannete struktuur, vorm, meetod ja nende esitamise aeg, ning EBA ja riiklike keskpankade poolt vastavalt artikli 11a lõikele 2 ESMA-le esitatud teave; ning

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 22a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reitinguandmismeetodite kontrollimine

Reitinguandmismeetoditesse uute ja oluliste muudatuste kehtestamiseks kasutatavate menetluste kontrollimine

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 22a – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. ESMA kontrollib ka, et kõik reitinguandmismeetodite kavandatud muudatused, millest on reitinguagentuur teatanud vastavalt artikli 8 lõikele 5a, vastavad artikli 8 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, nagu on kindlaks määratud artikli 21 lõike 4 punktis d osutatud regulatiivsetes tehnilistes standardites. Reitinguagentuur võib uut reitinguandmise meetodit rakendada üksnes alles pärast seda, kui ESMA on kinnitanud meetodi vastavust artikli 8 lõikele 3.

3. ESMA kontrollib ka, et kõik reitinguandmismeetodite kavandatud muudatused, millest on reitinguagentuur teatanud vastavalt artikli 8 lõikele 5a, vastavad artikli 8 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, nagu on kindlaks määratud artikli 21 lõike 4 punktis d osutatud regulatiivsetes tehnilistes standardites. ESMA tagab siiski mitme eri meetodi kasutamise, et ergutada konkurentsi reitinguagentuuride vahel parimate meetodite kasutamiseks nimel ning hoida ära meetodite standardimine. Kui ESMA tuvastab mis tahes kõrvalekalde, likvideerib reitinguagentuur see kõrvalekalde ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 19 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 24 a

 

Volitusi ületavate reitinguagentuuride karistused

 

Kui Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem tuvastab, et reitinguagentuur on ületanud oma volitusi, andes hinnangu mõne valitsuse majanduspoliitikale või tehes selle suhtes soovitusi, võtab ta rikkumise raskusest ja sagedusest sõltuvalt vastu ühe või mitu järgmistest otsustest:

 

a) avalik teadaanne;

 

b) ajutine keeld reitinguagentuurile anda krediidireitinguid terve liidu ulatuses;

 

c) reitinguagentuuri trahvimine vastavalt artiklile 36a;

 

d) reitinguagentuuri eemaldamine registrist.”

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 19 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 32 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 32 a

 

Andmekaitse

 

Seoses isikuandmete töötlemisega liikmesriikides käesoleva määruse raames kohaldavad pädevad asutused direktiivi 95/46/EÜ. Töödeldes isikuandmeid käesoleva määruse raames, järgib ESMA määrust (EÜ) nr 45/2001.

 

Isikuandmeid säilitatakse kuni viis aastat.”

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 35a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reitinguagentuur on tahtlikult või suure hooletusega sooritanud III lisas loetletud rikkumise, millel on mõju krediidireitingule, millele investor tugines hinnatud instrumendi ostmisel, võib kõnealune investor esitada hagi kõnealuse reitinguagentuuri vastu kõnealusele investorile põhjustatud mis tahes kahjuga seoses.

1. Kui reitinguagentuur on tahtlikult või suure hooletusega sooritanud III lisas loetletud rikkumise vastavalt artikli 24 lõike 2 punktile d ning kui see on avaldanud mõju krediidireitingule, millele investor/emitent tugines hinnatud instrumendi ostmisel või müümisel, võib kõnealune investor/emitent esitada hagi kõnealuse reitinguagentuuri vastu kõnealusele investorile/emitendile põhjustatud mis tahes kahjuga seoses.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 35a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui investor tuvastab faktid, millest võib järeldada, et reitinguagentuur on sooritanud III lisas loetletud mis tahes rikkumise, peab reitinguagentuur tõestama, et ta ei ole rikkumist sooritanud või et see rikkumine ei mõjutanud antud krediidireitingut.

4. Kui investor või emitent tuvastab täpselt ja üksikasjalikult faktid, millest võib järeldada, et reitinguagentuur on sooritanud rikkumise, peab reitinguagentuur tõestama, et ta ei ole rikkumist sooritanud või et see rikkumine ei mõjutanud antud krediidireitingut.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 35a – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Rakendatav tsiviilvastutus jääb liikmesriigi kanda, kus oli kahju kannatanud investori peamine elukoht kahju kannatamise hetkel.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 35a – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Käesolevas artiklis sätestatud õiguskaitse ei takista ESMA-l täiel määral kasutamast artiklis 36a sätestatud volitusi.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 21 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 2 – punkt i a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„i a) selliste rikkumiste puhul, kus reitinguagentuur ei täida artikli 10a nõudeid, peatatakse tema registreerimine viieks aastaks.”

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 39 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Hiljemalt 31. detsembril 2013 esitab komisjon liidu õigus- ja järelevalveraamistiku arengut silmas pidades Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande vahenditest, mis võimaldavad investoritel ja laiemal avalikkusel ise koostada emitentide kohta krediidiriski hinnanguid, hindab alternatiivsete maksemudelite teostatavust ning lisab neile vajadusel oma ettepanekud.”;

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 39a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 39a a

 

Euroopa krediidikvaliteedi hinnang

 

EL hindab liidu sees liikmesriikide krediidikvaliteeti. Selleks tuleks töötada välja sõltumatu avalik liidu-sisene Euroopa krediidikvaliteedi hinnang, et anda investoritele kõik asjakohased andmed riigi võlakohustuste reitingute ja muude avaldatud makromajanduslike näitajate kohta. Euroopa krediidikvaliteedi hinnangu peaksid tagama olemasolevad liidu institutsioonid, kellel on selles küsimuses pädevus. Komisjon esitab ...* Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, et hinnata, kas käesolevas artiklis nimetatud ülesanne teha kohustuslikuks uuele või juba olemasolevale institutsioonile, ja esitab soovituse, vajadusel koos seadusandliku ettepanekuga. Komisjon hindab ka institutsiooni täieliku sõltumatuse tagamiseks vajalikke personali ja ressurssidega seotud küsimusi.

 

___________

 

*Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 39a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 39a b

 

ESMA töötajad ja ressursid

 

ESMA hindab ...* käesoleva määruse kohaste volituste ja ülesannete võtmisest tulenevaid personali- ja ressursivajadusi ning esitab aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

 

___________

 

*Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast jõustumist.”

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 24 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40 a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

24 c) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 40 a a

 

Reitinguagentuuride võrgustik

 

Komisjon esitab hiljemalt 2012. aasta lõpuks aruande väiksemate reitinguagentuuride võrgustiku otstarbekuse kohta eesmärgiga suurendada konkurentsi turul. Aruandes hinnatakse rahalise ja mitterahalise toetuse andmist sellise võrgustiku loomiseks, võttes arvesse sellistest avalikest vahenditest rahastamisest tulenevat võimalikku huvide konflikti.”

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 8b lõike 1 sätteid kohaldatakse ainult instrumentidele, mis emiteeritakse …* või pärast seda.

 

______________

 

* Väljaannete talitus, palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – B jagu – punkt 3 – lõik 1 – alapunkt aa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

aa) reitinguagentuuri aktsionär või liige, kes omab otse või kaudselt 10 % või rohkem kas kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või häältest või kes muul viisil saab oluliselt mõjutada reitinguagentuuri äritegevust, omab otse või kaudselt hinnatud üksuse või seotud kolmanda isiku finantsinstrumente, või tal on mis tahes muu otsene või kaudne omanikuhuvi kõnealuses üksuses või isikus, mis ei ole osalus hajutatud investeerimiskavades, sealhulgas niisugustes valitsetud fondides nagu pensionifondid või elukindlustusfondid ning mis ei anna talle võimalust avaldada olulist mõju kava äritegevusele;

aa) reitinguagentuuri aktsionär või liige, kes omab otse või kaudselt 2 % või rohkem kas kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või häältest või kes muul viisil saab mõjutada reitinguagentuuri äritegevust, omab otse või kaudselt hinnatud avalik- või eraõigusliku üksuse või seotud kolmanda isiku finantsinstrumente, või tal on mis tahes muu otsene või kaudne omanikuhuvi kõnealuses üksuses või isikus, mis ei ole osalus hajutatud investeerimiskavades, sealhulgas niisugustes valitsetud fondides nagu pensionifondid või elukindlustusfondid ning mis ei anna talle võimalust avaldada olulist mõju kava äritegevusele;

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iii

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ba) krediidireiting antakse seoses hinnatava üksuse või seotud kolmanda isikuga, mis otse või kaudselt omab 10 % või rohkem kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või hääleõigustest;

ba) krediidireiting antakse seoses hinnatava üksuse või seotud kolmanda isikuga, mis otse või kaudselt omab 2 % või rohkem kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või hääleõigustest;

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt iv

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – B jagu – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ca) aktsionär või liige, kes omab otse või kaudselt 10 % või rohkem kas kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või hääleõigustest või kes muul viisil saab oluliselt mõjutada reitinguagentuuri äritegevust, on hinnatava üksuse või seotud kolmanda isiku haldus- või järelevalvenõukogu liige;

ca) aktsionär või liige, kes omab otse või kaudselt 2 % või rohkem kas kõnealuse reitinguagentuuri kapitalist või hääleõigustest või kes muul viisil saab oluliselt mõjutada reitinguagentuuri äritegevust, on hinnatava üksuse või seotud kolmanda isiku haldus- või järelevalvenõukogu liige;

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – B jagu – punkt 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a. Reitinguagentuur tagab, et klientidelt reitingu andmise või kõrvalteenuse osutamise eest nõutud tasud ei ole diskrimineerivad ja põhinevad tegelikel kuludel. Reitingualaste teenuste eest võetavad tasud ei sõltu reitinguagentuuri antud krediidireitingu tasemest või tehtud töö mis tahes muust tulemusest.

3a. Reitinguagentuur tagab, et klientidelt reitingu andmise või kõrvalteenuse osutamise eest nõutud tasud ei ole diskrimineerivad ning on vastavuses tegelike kuludega. Reitingualaste teenuste eest võetavad tasud ei sõltu reitinguagentuuri antud krediidireitingu tasemest või tehtud töö mis tahes muust tulemusest.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 2 – alapunkt d

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – C jagu – punkt 8 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Juhtival reitinguanalüütikul, kes läheb üle teise reitinguagentuuri, on keelatud nelja aasta jooksul osalemine reitingualases tegevuses, mis on seotud hinnatava üksuse või seotud kolmanda isikuga, millega see juhtiv reitinguanalüütik oli enne mujale tööle minemist seotud.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – D jagu – I osa – punkt 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Krediidireitinguid ja reitingu väljavaateid väljendatakse samuti makseviivituse tõenäosust näitavate arvnäitajatena koos kaasneva seletuskirjaga.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – alapunkt f

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – D jagu – I osa – punkt 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Krediidireitingu või reitingu väljavaate teatamisel selgitab reitinguagentuur oma pressiteates või aruandes peamisi elemente, millel krediidireiting või selle väljavaade põhineb.

5. Krediidireitingu või reitingu väljavaate teatamisel selgitab reitinguagentuur oma pressiteates ja seletuskirjas peamisi elemente, millel krediidireiting või selle väljavaade põhineb.

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – alapunkt g

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – D jagu – I osa – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Reitinguagentuur avaldab oma veebisaidil jooksvalt teabe kõigi üksuste ja võlainstrumentide kohta, mis on talle esitatud esialgseks läbivaatamiseks või esialgse reitingu saamiseks. Teave avalikustatakse olenemata sellest, kas emitent sõlmib reitinguagentuuriga lepingu lõpliku reitingu saamiseks.

6. Reitinguagentuur esitab ESMA-le jooksvalt üksikasjaliku teabe kõigi üksuste ja võlainstrumentide kohta, mis on talle esitatud esialgseks läbivaatamiseks või esialgse reitingu saamiseks. Teave esitatakse olenemata sellest, kas emitent sõlmib reitinguagentuuriga lepingu lõpliku reitingu saamiseks.

Selgitus

Avalikustamisega on seotud spekulatsioonioht. Lisaks on emitendi jaoks tähtis hoida oma reitingu tellimise kavatsused saladuses enne tulemuste avaldamist.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – D jagu – III osa – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui reitinguagentuur annab riigireitingud või nendega seotud reitingu väljavaated, avaldab ta kõnealused reitingud või väljavaated üksnes pärast liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist ja üks tund enne nende avamist. D jao I osa punkt 3 jääb muutmata.

3. Kui reitinguagentuur annab riigireitingud või nendega seotud reitingu väljavaated, avaldab ta kõnealused reitingud vastavalt artiklis 8 a osutatud ajakavale reedel pärast liidus asuvate kauplemiskohtade sulgemist ja vähemalt üks tund enne nende avamist. D jao I osa punkt 3 jääb muutmata, välja arvatud erakorraliste ja ettenägematute asjaolude korral, mis võivad asjaomast liikmesriiki oluliselt mõjutada.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

III lisa – I osa – punktid 26a–26f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lisatakse järgmised uued punktid 26a–26f:

välja jäetud

„26a. Reitinguagentuur, kes on sõlminud lepingu emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga kõnealusele emitendile krediidireitingu andmiseks, rikub artikli 6b lõiget 1, kui ta annab kõnealusele emitendile reitinguid üle kolme aasta.

 

26b. Reitinguagentuur, kes on sõlminud lepingu emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga emitendi võlainstrumentidele krediidireitingu andmiseks, rikub artikli 6b lõiget 2, kui ta annab krediidireitinguid sama emitendi vähemalt kümnele võlainstrumendile ajavahemiku jooksul, mis ületab 12 kuud, või kui ta annab emitendi võlainstrumentidele krediidireitinguid ajavahemiku jooksul, mis ületab 3 aastat.

 

26c. Reitinguagentuur, kes on kõrvuti vähemalt ühe reitinguagentuuriga sõlminud lepingu emitendiga, rikub artikli 6b lõiget 3, kui tal on lepinguline suhe emitendiga ajavahemiku jooksul, mis ületab kuus aastat.

 

26d. Reitinguagentuur, kes on sõlminud lepingu emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga emitendile või tema võlainstrumentidele krediidireitingu andmiseks, rikub artikli 6b lõiget 4, kui ta eirab keeldu anda krediidireitinguid emitendile või tema võlainstrumentidele nelja aasta jooksul pärast artikli 6b lõigetes 1–3 osutatud lepingulise suhte maksimumkestuse lõppu.

 

26e. Reitinguagentuur, kes on sõlminud lepingu emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga emitendile või tema võlainstrumentidele krediidireitingu andmiseks, rikub artikli 6b lõiget 6, kui ta ei tee emitendiga või tema seotud kolmanda isikuga lepingulise suhte maksimaalse kestuse lõpus üleandmistoimikut koos vajaliku teabega kättesaadavaks emitendi või temaga seotud kolmanda isikuga lepingu sõlminud alustavale reitinguagentuurile, et anda krediidireitinguid kõnealusele emitendile või tema võlainstrumentidele.”

 

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

III lisa – I osa – punkt 42 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

42 a. Reitinguagentuur rikub ariklit 8, kui ta küsib selle artikli kohaldamisalast välja jäävat teavet või kui reitingute muutmine ei ole kooskõlas agentuuri avaldatud meetoditega.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

III lisa – III osa – punkt 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a. Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõiget 5a, kui ta ei avalda oma veebisaidil meetodite, mudelite või peamiste eelduste kavandatud muudatusi ega kavandatud uusi meetodeid, mudeleid või peamisi reitinguandmise eeldusi koos muutmise üksikasjaliku selgituse ja kavandatud muudatuste mõjuga.

3a. Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 5a esimest lõiku, kui ta ei teavita ESMAt või avalda oma veebisaidil kavandatud uusi meetodeid või meetodite muudatusi koos muutmise põhjuste ja muudatuste mõju selgitusega.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

III lisa – III osa – punkt 4a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4a. Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 6 punkti aa, kui ta kavatseb kasutada uusi meetodeid, avaldamata kohe oma veebisaidil uued meetodid koos nende üksikasjaliku selgitusega.

4a. Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 6 punkti aa, kui ta kavatseb kasutada uusi meetodeid, teavitamata sellest ESMAt ja avaldamata kohe oma veebisaidil uusi meetodeid.

  • [1]  ELT C 167, 13.6.2012, lk 2.
  • [2]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata

SELETUSKIRI

1. Ettepaneku taust

Reitinguagentuuride tegevusel on kaugeleulatuv mõju majandus- ja finantsvaldkonnas tegutsejate käitumisele ning ametiasutuste tegevusele. Nende tegevus pakub avalikkusele jätkuvalt suurt huvi ja annab ainet elavateks poliitilisteks aruteludeks. Seetõttu on reitinguagentuuride tegevuse reguleerimine finantsturgude toimimise üldise reformimise eriline ja väga tundlik aspekt.

Euroopa institutsioonid käsitlesid seda teemat suhteliselt hiljuti määruses (EÜ) nr 1060/2009 ja seejärel määruses (EL) nr 513/2011, mis on finantssektori järelevalve reformiga seotud muutmisakt ja mõeldud eelkõige erivolituste ja vastutuse andmiseks vastasutatud järelevalveasutusele – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA). Euroopa Parlament käsitles seda teemat 2011. aasta juuni mitteseadusandliku resolutsiooniga (Euroopa Komisjoni 2010. aasta juuni teatise põhjal), milles ta nõudis õigusliku raamistiku tugevdamist ning toonitas vajadust vähendada liigset tuginemist reitinguagentuuridele.

Asjaolu, et veidi enam kui kahe aasta jooksul tullakse kolmandat korda selle teema juurde tagasi, näitab küsimuse keerukust, aga ka vajadust leida mõnele veel lahendamata probleemile tulemuslikumad lahendused.

2. Euroopa Komisjoni ettepaneku kõige olulisemad elemendid

a) Määruse kohaldamisala laiendamine ka reitingu väljavaadetele

Ettepanekus võtta vastu määrus (COM(2011) 747 lõplik), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009, käsitletakse eelkõige seda, kuidas vähendada investorite ja emitentide liigset tuginemist reitinguagentuuride antud välistele reitingule ja püütakse soodustada sisereitingute kasutamist.

Komisjoni ettepanekus laiendatakse krediidireitingute nõuete kohaldamist vajaduse korral ka reitingu väljavaadetele. Muudetud tekstis nõutakse eelkõige, et reitinguagentuurid täpsustaksid, millises ajavahemikus võib oodata krediidireitingu muutmist.

b) Muudatused seoses krediidireitingute kasutamisega

Uue määruse artikliga 5a keelatakse finantseerimisasutustel tugineda krediidikvaliteedi hindamisel ainult välistele krediidireitingutele. See nõue on kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu 2010. aasta oktoobris kehtestatud põhimõtetega vähendada tuginemist reitinguagentuuride antud reitingutele. Muude muudatuste eesmärk on hoida ära oht, et finantsturul osalejad tugineksid struktureeritud rahastamise korral liigselt reitingutele. Struktureeritud finantsinstrumentide emitendid peavad taotlema samaaegselt kaht krediidireitingut kahelt eri agentuurilt.

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate puhul nõutakse riikide seadusandjatelt, et ühenduse õigusaktide ülevõtmisel saaks kinnistatud krediidireitingutele liigse tuginemise vältimise põhimõte.

c) Reitinguagentuuride sõltumatus

Seda küsimust käsitlevate muudatustettepanekute eesmärk on lahendada huvide konflikt, mis on seotud „emitent maksab” mudeli ja reitinguagentuuride aktsionäridega. Kehtestatakse teatud põhimõtted: a) agentuuri liikmele või aktsionärile teises reitinguagentuuris kuuluva aktsiaosaluse maksimummääraks on kehtestatud 5%; b) rotatsioonipõhimõte (mida rakendatakse tellitud reitingute puhul) nende reitinguagentuuride puhul, kelle on palganud emitent, selleks et tagada see, et sama agentuuri ei kasutataks üle kolme aasta või üle ühe aasta juhul, kui ta annab krediidireitinguid sama emitendi rohkem kui kümnele võlainstrumendile. Reitinguagentuuride roteerumise põhimõtte kohustuslikuks muutmisega tahetakse suurendada konkurentsi reitinguturul.

d) Reitingu avaldamine

Ettepanekuga karmistatakse reitingute emitentide suhtes kohaldatavat avaldamise kohustust, et hinnataval asutusel oleks aega ja võimalust kontrollida, kas hindamises on tehtud vigu, ja esitada vastuväiteid.

e) Riigi võlakohustuste reitingud

Riigi võlakohustustele antavad reitingud on kahtlemata omaette teema. Seda küsimust rõhutatakse esmakordselt eesmärgiga toonitada asjaolu, et kõikidele riigi võlakohustustele reitingute andmise eeskirju tuleks tugevdada, et reitingu andmise standardit tõsta. Artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et reitinguagentuurid peavad vaatama riigi võlakohustustele antud reitingud üle kaheteistkümne kuu asemel iga kuue kuu järel. Reitinguid ei tohiks avaldada enne turgude sulgumist ja vähemalt üks tund enne kauplemiskohtade avanemist ELis. Reitinguagentuuridele tuleks kehtestada uued läbipaistvuskohustused, eriti personali suhtes, keda nad kasutavad krediidireitingute andmiseks.

f) Euroopa reitinguagentuur

Vastupidiselt sellele, mida Euroopa Parlament nõudis oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni ettepanekus, ei näe komisjoni ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009, ette Euroopa reitinguagentuuri asutamist. Seda teemat tuleks siiski selle raportiga seoses arutada.

g) Ettepanek sisaldab muid olulisi uuendusi, nimelt reitinguagentuuride kasutatavate meetodite kontrollimist ESMA poolt ja reitinguagentuuridele vastutuse panemist tõendamiskohustuse ümberpööramise põhimõttel.

Esitatud ettepanekud on üldjoontes väga olulised ja neid võib suures osas toetada, aga mõnda aspekti on siiski vaja selgitada ja tugevdada, et ära hoida soovimatuid tagajärgi meetmete rakendamisel.

3. Raportööri ettepanekud

Osa raportööri ettepanekuid käsitlevad samu teemasid mis komisjoni tekst, osade ettepanekutega püütakse käsitleda uuest määruse ettepanekust välja jäänud küsimusi, esitatakse uuenduslikke ettepanekuid ja juhitakse tähelepanu võimalikele alternatiivsetele lahendustele.

Muudatusettepanekud puudutavad konkreetselt järgmiseid punkte:

1)  asendada praegune krediidireitingu käsitlemine arvamusena uue määratlusega, mis põhineb reitingu käsitlemisel „teabeteenusena”;

2)  keelata riigi võlakohustustele tellimata reitingute andmine ning komisjoni kutsutakse üles tegema kindlaks, kas liikmesriikide krediidikvaliteeti võiks hinnata mõni olemasolev asutus või tuleks luua selleks uus asutus;

3)  kehtivad eeskirjad on vaja põhjalikult läbi vaadata lisaks uue määruse ettepanekus ette nähtule, et kaotada kõik sätted, millega avaliku ja erasektori sidusrühmi kohustatakse võtma reitinguid ja nende tagajärgi automaatselt arvesse (see puudutab eriti lepingutingimusi, mis näevad ette väärtpaberite automaatse müümise nende reitingu alandamise korral või varajase hüvitamise, kui reiting langeb alla teatud taseme);

4)  keelata ristosalused, kui tegemist on rohkem kui ühe reitinguagentuuri kontrollimise või juhtimisega; keelata reitinguagentuuril omada aktsiaid või finantshuve hinnatavates üksustes;

5)  võidakse kehtestada piirangud reitinguagentuuride omandamise või ühinemise suhtes, kui nende agentuuride tegevuse maht ELi reitinguturul on juba märkimisväärne;

6)  võidakse kehtestada turuosa puudutavad piirangud finantseerimisasutuste ja struktureeritud toodete krediidireitingute mahu ja/või väärtuse osas;

7)  ESMAle tehakse ülesandeks esitada igal aastal täpsete kriteeriumide alusel hinnang reitinguagentuuride tegevuse mõjususe ja tulemuste kohta;

8)  ESMA peaks töötama välja uued ettepanekud maksemudelite kohta, et reitinguagentuuride valimine ja tasustamine oleks hinnatavast asutusest täielikult sõltumatu.

Peamine eesmärk on seega alustada arutelu, milles võetakse arvesse eri lähenemisviise ja seisukohti, aga saavutatakse siiski eesmärk anda reitinguagentuuridele tagasi nende õige koht, st et nende antavaid reitinguid tuleks käsitleda teabena, mida võetakse arvesse, ilma et neil oleks siiski eriline staatus või et nad mõjutaksid automaatselt negatiivsete protsükliliste mõjudega majandus- ja finantsvaldkonnas osalejate ja avalik-õiguslike institutsioonide tegevust. Ei või enam juhtuda nii – nagu liiga tihti on juhtunud –, et reitinguagentuurid teevad ühepoolselt otsuse tulemuste avaldamise aja ja viisi kohta olenemata sellest, kas avaldatav teave on tõepoolest uus või algupärane, eriti kui tegemist on valitsemissektori olukorra või väljavaadetega.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (3.5.2012)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta
(COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD))

Arvamuse koostaja: Cecilia Wikström

LÜHISELGITUS

Majandus- ja rahanduskomisjonile arvamust koostades püüdis arvamuse koostaja keskenduda eelkõige õiguskomisjoni põhipädevustele. See tähendab, et mitut valdkonda, kus arvamuse koostajal võivad olla ettepaneku teatud osade kohta väga selged seisukohad, ei ole käesolevas arvamuses käsitletud, et mitte minna vastuollu kodukorra artikli 49 lõikega 2. Õiguskomisjon otsustas ühtlasi keskenduda oma arvamuses ainult tsiviilvastutuse küsimusele, et oleks võimalik saavutada ulatuslik konsensus ühes peamises komisjoni pädevusse kuuluvas küsimuses. Pärast pikki ja põhjalikke läbirääkimisi fraktsioonide vahel saavutati tsiviilvastutuse osas kompromiss, mis viis peaaegu ühehäälse toetuseni komisjonis.

Tsiviilvastutus

On äärmiselt oluline tagada see, et reitinguagentuurid täidaksid käesolevas määruses sätestatud eeskirju. Parlament ja õiguskomisjon on nõudnud, et lisataks ühtsed eeskirjad tsiviilvastutuse kohta, mida rakendatakse määruse sätete tahtlike ja hooletusest tingitud rikkumiste korral. See ei tähenda siiski, et mis tahes kavandatud eeskirjad on automaatselt vastuvõetavad.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et sobiva tasakaalu leidmiseks sidusrühmade huvide vahel ja õiguse aluspõhimõtete järgimiseks on vaja teha mitu muudatust.

Raportöör soovib selgitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) rolli seoses selle menetlusega. Kõigepealt on vaja teha tehniline muudatus artikli 24 lõike 2 punktis d, et võtta olemasolevates reitinguagentuuride järelevalvet puudutavates ESMA menetlustes kasutusele suure hooletuse mõiste. See viiks praeguse rikkumisi käsitleva menetluse kooskõlla uues vastutuse eeskirjas kasutatava terminoloogiaga. Arvamuse koostaja teeb ühtlasi ettepaneku jätta välja kavandatav määratlus, milles suurt hooletust selgitatakse kui reitinguagentuuride tõsist hooletust, kuna selles ei määratleta „tõsise hooletuse” tähendust ning seega ei lisata ka selgust.

Arvamuse koostaja sooviks ka luua seose kavandatava tsiviilvastutuse menetluse ja olemasolevate ESMA järelevalvemeetmete vahele. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et küsimusega tegelev kohus nõuaks ESMA arvamust ja võtaks arvesse ESMA ametlikku otsust, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et see ei ole vajalik. See vähendaks ohtu, et ESMA ja kohtud jõuavad eri seisukohtadele selles, kas määrust rikuti või mitte.

Arvamuse koostaja soovib samuti muuta artiklit 35a. Ta ei nõustu, et oleks asjakohane kasutada ümberpööratud tõendamiskohustust – s.t et reitinguagentuur peaks tõendama oma süütust küsimuses, kas rikkumine on mõjutanud antud krediidireitingut. Investoril, kes on enda väitel kahju kannatanud, peaks olema kohustus näidata, et investeerimisotsus põhines ekslikul krediidireitingul, mis omakorda oli tingitud asjaolust, et reitinguagentuur rikkus eeskirju.

Asjakohase tasakaalu tagamiseks kohtuasja osapoolte vahel seoses muude komisjoni tehtud muudatustega teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et pädev kohus on selle liikmesriigi kohus, mis oli kahju kannatanud investori elukoht kahju saamise ajal.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 19 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19 a) Artikli 24 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

 

„d) kas rikkumine pandi toime tahtlikult, suure hooletuse või ettevaatamatuse tõttu.”

Selgitus

Tehniline muudatus, et lisada uus suure hooletuse määratlus, mis võeti kasutusele määruse läbivaatamist käsitlevas ESMA järelevalvenõukogu analüüsis.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 20

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 35a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui reitinguagentuur on tahtlikult või suure hooletusega sooritanud III lisas loetletud rikkumise, millel on mõju krediidireitingule, millele investor tugines hinnatud instrumendi ostmisel, võib kõnealune investor esitada hagi kõnealuse reitinguagentuuri vastu kõnealusele investorile põhjustatud mis tahes kahjuga seoses.

1. Kui reitinguagentuur on tahtlikult või suure hooletusega sooritanud III lisas loetletud rikkumise, millel on mõju krediidireitingule, millele investor tugines hinnatud instrumendi ostmisel, võib kõnealune investor esitada hagi kõnealuse reitinguagentuuri vastu kõnealusele investorile põhjustatud mis tahes kahjuga seoses.

2. Rikkumisel loetakse olevat mõju krediidireitingule, kui reitinguagentuuri antud krediidireiting erineb reitingust, mis oleks antud, kui reitinguagentuur ei oleks sooritanud kõnealust rikkumist.

2. Rikkumisel loetakse olevat mõju krediidireitingule, kui reitinguagentuuri antud krediidireiting erineb reitingust, mis oleks antud, kui reitinguagentuur ei oleks sooritanud kõnealust rikkumist.

3. Reitinguagentuur tegutseb suure hooletusega, kui ta tõsiselt eirab käesoleva määrusega kehtestatud kohustusi.

3. Küsimusega tegelev kohus küsib asjaomase rikkumise kohta ESMA arvamust, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et see ei ole vajalik. Kohus võtab arvesse ESMA ametlikku otsust käsitletava asja kohta.

4. Kui investor tuvastab faktid, millest võib järeldada, et reitinguagentuur on sooritanud III lisas loetletud mis tahes rikkumise, peab reitinguagentuur tõestama, et ta ei ole rikkumist sooritanud või et see rikkumine ei mõjutanud antud krediidireitingut.

4. Kui investor esitab hagi reitinguagentuuri vastu seoses investorile tekitatud kahjuga, mis on tingitud käesolevat määrust rikkudes välja antud krediidireitingust, peab investor tõendama, et rikkumine mõjutas antud krediidireitingut ning see mõjutas omakorda investori investeerimisotsust.

5. Lõikes 1 osutatud tsiviilvastutust ei välistata ega piirata ennetavalt lepinguga. Kõik sellise lepingu punktid, mis ennetavalt välistavad või piiravad tsiviilvastutust, loetakse tühiseks ja kehtetuks.

5. Lõikes 1 osutatud tsiviilvastutust ei välistata ega piirata ennetavalt lepinguga. Kõik sellise lepingu punktid, mis ennetavalt välistavad või piiravad tsiviilvastutust, loetakse tühiseks ja kehtetuks.

 

6. Pädev kohus on selle riigi kohus, kus oli kahju kandnud investori elukoht kahju tekkimise hetkel.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) muutmine

Viited

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

30.11.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

30.11.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Cecilia Wikström

21.11.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

25.1.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.4.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Karin Kadenbach

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) muutmine

Viited

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.11.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

30.11.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Leonardo Domenici

10.5.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.12.2011

29.2.2012

26.4.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Esitamise kuupäev

24.8.2012