ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

3.7.2012 - (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Françoise Grossetête


Διαδικασία : 2011/0339(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0224/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0224/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

(COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0709),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0399/2011),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο του 35,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0399/2011),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 με θέμα «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013»,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008 -2013» (COM(2007)0630),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2012[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0224/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020·

3.  τονίζει ότι ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η προσαρμογή των ποσών χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα νομοθετική διαδικασία σε συνάρτηση με το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

4.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς[3]· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, εφόσον δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

5.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος "Υγεία για την ανάπτυξη" του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος "Υγεία για τους πολίτες και την ανάπτυξη" του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

 

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλο το κείμενο.)

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων τους, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της υγείας και να οργανώνουν και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης και το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων τους, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της υγείας και να οργανώνουν και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία και θετικός αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η καινοτομία στην υγεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο εξής: το «πρόγραμμα»).

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής ψυχικής και σωματικής υγείας σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, μεταξύ άλλων και με τη βελτίωση των γνώσεών τους σε θέματα υγείας, θα υπάρξουν συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, μεταξύ των οποίων μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, και θετικός αντίκτυπος στην ποιότητα της ζωής τους, στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η υποστήριξη στην καινοτομία και η αναγνώρισή της σε όλους τους παράγοντες και τα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στην υγεία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην ψυχική και σωματική υγεία είναι σημαντική για την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» και συμβάλλουν στο στόχο της Ένωσης για «την ευημερία των λαών της» που ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (το «πρόγραμμα»).

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία πρέπει να ενθαρρύνεται με τα δέοντα μέτρα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Το νέο πρόγραμμα πρέπει επίσης να στηριχθεί σε δραστηριότητες και επιτεύγματα που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία της 13ης Ιουνίου 2008 και να αναγνωρίζει ρητώς τον αδιάσειστο σύνδεσμο ανάμεσα στη σωματική και ψυχική υγεία.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων στόχων και δράσεων με σαφή, αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία και επικέντρωση της στήριξης σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων σε τομείς προτεραιότητας. Θα δοθεί έμφαση σε τομείς στους οποίους η μεμονωμένη δράση του κάθε κράτους μέλους δεν μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική, όπου διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά ζητήματα ή θέματα της εσωτερικής αγοράς ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από πλευράς αποτελεσματικότητας.

(4) Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων και επαληθεύσιμων στόχων και δράσεων με σαφή, αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία και επικέντρωση της στήριξης σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων σε τομείς προτεραιότητας. Θα δοθεί έμφαση σε τομείς στους οποίους η μεμονωμένη δράση του κάθε κράτους μέλους δεν μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική, όπου διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά ζητήματα ή θέματα της εσωτερικής αγοράς ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από πλευράς αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις σε τομείς στους οποίους είναι προφανής η ενωσιακή προστιθέμενη αξία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών· στήριξη δικτύων ανταλλαγής γνώσεων ή αμοιβαίας μάθησης· αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών για την υγεία με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους· αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, όπου η ΕΕ διαθέτει ουσιαστική νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας στην υγεία· δράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· βελτίωση των οικονομιών κλίμακας με την αποφυγή της σπατάλης λόγω αλληλεπικαλύψεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων.

(5) Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις σε τομείς στους οποίους είναι προφανής η ενωσιακή προστιθέμενη αξία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών· στήριξη δικτύων ανταλλαγής γνώσεων ή αμοιβαίας μάθησης· επίτευξη βασικών κοινωνικών στόχων όπως η προώθηση της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της μείωσης των ανισοτήτων σε θέματα υγείας· αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών για την υγεία με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι και να μετριαστούν οι επιπτώσεις τους· αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, όπου η ΕΕ διαθέτει ουσιαστική νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας στην υγεία· δράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· βελτίωση των οικονομιών κλίμακας με την αποφυγή της σπατάλης λόγω αλληλεπικαλύψεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και η ελευθερία τους να αποφασίζουν σχετικά με το είδος των υπηρεσιών υγείας που θεωρούν ενδεδειγμένο να παρέχουν, με απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού προς τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης και προς τις ειδικές προσεγγίσεις που τα κράτη μέλη επέλεξαν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Σε περίπτωση ζητημάτων ηθικής φύσης, πρέπει να εξακολουθήσει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν κατά πόσον μια συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί υπηρεσία υγείας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην Ευρώπη επισημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν τη βελτίωση της υγείας ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματά τους και να ωφεληθούν από την καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων χορήγησης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ για την υγεία. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στις εθνικές πολιτικές υγείας.

(6) Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην Ευρώπη επισημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν την ψυχική και σωματική βελτίωση της υγείας ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματά τους και να ωφεληθούν από την καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων χορήγησης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ για την υγεία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα μπορεί με χρήσιμο τρόπο να διευκολύνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στις εθνικές πολιτικές υγείας, ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να παρέχονται μόνο σε εθνικά προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α). Τα μέτρα λιτότητας σε όλα τα κράτη μέλη επηρεάζουν την υγειονομική περίθαλψη καθώς μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες και κατά συνέπεια αυξάνουν την άνιση δυνατότητα πρόσβασης στην περίθαλψη των ανθρώπων με χαμηλό εισόδημα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η καινοτομία στην υγεία από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών, οργάνωσης και παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς και να καλύψει ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά και να βελτιώσει τη σχέση κόστους–αποτελεσματικότητας και τη βιωσιμότητα της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση της καινοτομίας από την υγειονομική περίθαλψη.

(7) Η καινοτομία στην υγεία πρέπει να εκληφθεί ως στρατηγική δημόσιας υγείας που δεν περιορίζεται σε τεχνολογικές προόδους από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών. Η ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία, των στρατηγικών πρόληψης, της διαχείρισης των συστημάτων υγείας και οργάνωσης και παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα επί της δημόσιας υγείας, να ενισχύσει την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς και να καλύψει ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά και να βελτιώσει τη σχέση κόστους–αποτελεσματικότητας και τη βιωσιμότητα της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση της καινοτομίας στη δημόσια υγεία και στην υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και την αυξανόμενη πίεση στα δημόσια οικονομικά και την ιδιωτική παραγωγικότητα λόγω των αυξημένων δαπανών για την υγεία εξαιτίας του γηράσκοντος πληθυσμού, το οποίο αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα των κρατών μελών, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να στηρίξει σθεναρά την προώθηση της αρχής της πρόληψης (από πλευράς ιατρικών πρακτικών καθώς και ενθάρρυνσης υγιέστερων τρόπων ζωής) και την καθιέρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η θέση του ασθενή πρέπει να ενισχυθεί, για να επιτευχθούν καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα στην υγεία. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την υγεία τους και την υγειονομική τους περίθαλψη πιο ενεργητικά. Η διαφάνεια των δραστηριοτήτων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και η παροχή πληροφοριών στους ασθενείς πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Οι πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζονται με στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς και σε επικοινωνία με τους ασθενείς. Η παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, στις οργανώσεις ασθενών και στους παράγοντες του τομέα έχει καθοριστική σημασία και θα πρέπει να συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να βοηθά αποτελεσματικά τους ασθενείς, και ιδίως όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους, να αξιοποιούν τις δυνατότητες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

(9) Η θέση του ασθενή πρέπει να ενισχυθεί με την προώθηση της γνώσης σε θέματα υγείας, για να επιτευχθούν καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα στην υγεία. Χρειάζεται να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα διαχείρισης της υγείας τους, πρόληψης της υποβάθμισης της υγείας, πιο ενεργούς συνεργασίας με την υγειονομική περίθαλψη και πιο ενημερωμένων επιλογών, μεταξύ άλλων με την απόκτηση περισσότερων γνώσεων σε θέματα υγείας. Πρέπει να βελτιστοποιηθούν η διαφάνεια και οι επικεντρωμένες στον ασθενή δραστηριότητες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η διαθεσιμότητα αξιόπιστων, ανεξάρτητων και φιλικών προς το χρήστη πληροφοριών στους ασθενείς. Οι πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζονται με στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς και σε επικοινωνία με τους ασθενείς. Η παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, στις οργανώσεις ασθενών και στους παράγοντες του τομέα έχει καθοριστική σημασία και θα πρέπει να συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να βοηθά αποτελεσματικά τους ασθενείς, και ιδίως όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους, να αξιοποιούν τις δυνατότητες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή έρευνα για γνώσεις σε θέματα υγείας (2011, την οποία στήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέδειξε το συσχετισμό ανάμεσα στις γνώσεις σε θέματα υγείας και την πρόληψη/διαχείριση της υγείας των ανθρώπων. Η βελτίωση των γνώσεων των πολιτών και των ασθενών σε θέματα υγείας οδηγεί σε καλύτερες επιλογές λόγω ενημέρωσης και αποτελεί στοιχείο κλειδί για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για την υγεία και πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι χρόνιες νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με τον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και συγκεκριμένα στο κάπνισμα, την κατάχρηση οινοπνεύματος και την παχυσαρκία, όπως και τον ιό HIV/AIDS, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτροπή των νόσων και στην προαγωγή της καλής υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

(10) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες επενδύσεις για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και την πρόληψη των νόσων μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα, εάν επιθυμούν, να συνεχίσουν να εργάζονται, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό και υγιή γήρανση. Οι χρόνιες νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με τον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και συγκεκριμένα στο κάπνισμα, τη βλαβερή χρήση οινοπνεύματος, τη μη υγιεινή διατροφή, τον καθιστικό τρόπο ζωής και την παχυσαρκία, τη χρήση ναρκωτικών και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και τις μεταδιδόμενες νόσους, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτροπή των νόσων και στην προαγωγή της καλής υγείας, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη το φύλο, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και τις επιπτώσεις ορισμένων αναπηριών στην υγεία.

Αιτιολόγηση

Για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Πέρα από τις διαφορές που έχουν σχέση με τις αναπαραγωγικές λειτουργίες, οι βιολογικές διαφορές ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης κοριτσιών σε βρεφική ηλικία, ασθένειες ανάλογα με το φύλο, διαφορές στα συμπτώματα των ασθενειών, ή μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες, οι οποίες σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους κοινωνικούς παράγοντες που ενέχουν οι ανισότητες λόγω φύλου όπως περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους, μεγαλύτερο άχθος εργασίας, βία σε βάρος των γυναικών και διακρίσεις λόγω φύλου, επηρεάζουν σημαντικά το καθεστώς της υγείας των γυναικών και ως εκ τούτου απαιτούν να ενσωματωθεί δεόντως το θέμα του φύλου ως καθοριστικός παράγοντας υγείας στις πολιτικές δημόσιας υγείας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Πρόληψη σημαίνει πρωτογενής πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών προαγωγής της υγείας, καθώς και δευτερογενής πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εμβολιασμού, έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αγωγή για την πρόληψη της ανάπτυξης μιας νόσου, καθώς και τριτογενής πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων για το μετριασμό και τη μείωση των επιπλοκών μιας νόσου.

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη χρειάζεται να εξετασθεί στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, για να αποφευχθεί να φθάσει μια ασθένεια στο τελικό της στάδιο.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ) Η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένη. Σύμφωνα με την έκθεση σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για το 2009, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ, άνω του 1,7 εκατ. θάνατοι (ήτοι το 18% του συνόλου) αποδίδονται κάθε χρόνο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η φύση των παραγόντων κινδύνου ενέχει αναντίρρητα μία διαμεθοριακή διάσταση. Έτσι, η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει την συχνότητα των αναπνευστικών διαταραχών και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ομοίως, η παρουσία τοξικών προϊόντων στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τις κατοικίες και τα τρόφιμα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, ιδίως των πλέον ευπαθών ομάδων, όπως τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι. Είναι συνεπώς σκόπιμο να ενισχύει η ΕΕ τα κράτη μέλη για την πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων επί θεμάτων περιβαλλοντικής υγείας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10 δ) Εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά κενά στην εμπειρογνωμοσύνη και τις γενικές γνώσεις για τις διαφορές στις διεργασίες των νόσων μεταξύ ανδρών και γυναικών, και περαιτέρω μελέτες, αναλύσεις, έρευνες σε σχέση με τα φύλα, και τα στοιχεία τα διαχωρισμένα ανά φύλο θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση έγκυρων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης προς αντιμετώπιση συνθηκών υγείας και νόσων ανάλογα με το φύλο.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που μπορούν να κυμαίνονται από τη μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων έως τις πανδημίες, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο), το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και εργαλείων για την ανίχνευση, την εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με βάση σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των εργασιών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει και διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, περιλαμβανομένων όσων προκαλούνται από βιολογικά και χημικά συμβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης και να διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που μπορούν να κυμαίνονται από τη μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων έως τις πανδημίες, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) ή νόσους από αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες μέσω των ανά τον κόσμο μετακινήσεων πληθυσμών αποτελούν όλο και περισσότερο πραγματικότητα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και εργαλείων για την ανίχνευση, την εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με βάση σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των εργασιών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει επίσης να καλύπτει και διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, περιλαμβανομένων όσων προκαλούνται από βιολογικά και χημικά συμβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης και να διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Αιτιολόγηση

Η δράση σε σχέση με τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας που προκαλούνται από βιολογικά και χημικά συμβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να αποτελεί μια ακαθόριστη πιθανότητα. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι το πρόγραμμα θα συμβάλλει και σε αυτά τα θέματα.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης, η νομοθεσία την οποία εκδίδει η Ένωση για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για τη στήριξη των δράσεων που είναι απαραίτητες και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, του αίματος, των ανθρώπινων οργάνων, των μεταδοτικών νόσων και άλλων απειλών κατά της υγείας, των δικαιωμάτων των ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και των προϊόντων καπνού και της διαφήμισής τους.

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης, η νομοθεσία την οποία εκδίδει η Ένωση για τη δημιουργία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για τη στήριξη των δράσεων που είναι απαραίτητες και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, του αίματος, των ανθρώπινων οργάνων, των μεταδοτικών νόσων και άλλων απειλών κατά της υγείας, των δικαιωμάτων των ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (π.χ. πρόσβαση σε κέντρα εμπειρογνωμοσύνης) και των προϊόντων καπνού και της διαφήμισής τους.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Σύμφωνα με μελέτες η Ένωση υστερεί κατά πολύ σε σχέση με πολλές άλλες χώρες του κόσμου ως προς την εκπαίδευση σε θέματα υγείας και την επίγνωση των ασθενών όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας· είναι επομένως ουσιώδες να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της εκπαίδευσης των πολιτών της ΕΕ σε θέματα υγείας και στην ενίσχυση της επίγνωσης που θα έχουν οι ασθενείς και οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οι παράγοντες του τομέα της υγείας, και ιδίως οι οργανώσεις των ασθενών και οι ενώσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στην Επιτροπή πληροφορίες και συμβουλές που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του προγράμματος. Για να εκπληρώσουν τον εν λόγω ρόλο τους, μπορεί να χρειαστούν ενίσχυση από το πρόγραμμα για να μπορούν να λειτουργήσουν. Για τον λόγο αυτόν θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα οι αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ και οι οργανώσεις ασθενών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας και που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. με τη συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές ομάδες, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτόν, στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.

(15) Οι ανεξάρτητοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οι παράγοντες του τομέα της υγείας, και ιδίως οι ανεξάρτητες οργανώσεις των ασθενών και οι ενώσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στην Επιτροπή πληροφορίες και συμβουλές που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του προγράμματος. Για να εκπληρώσουν τον εν λόγω ρόλο τους, μπορεί να χρειαστούν ενίσχυση από το πρόγραμμα για να μπορούν να λειτουργήσουν. Για τον λόγο αυτόν θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα οι αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ και οι οργανώσεις ασθενών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας και που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. με τη συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές ομάδες, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτόν, στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία είναι ένα από τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των επιχορηγήσεων. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη χρήση άλλων κεφαλαίων και προγραμμάτων της Ένωσης, και ιδίως των σημερινών και μελλοντικών ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία και των αποτελεσμάτων τους, των διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία στην εργασία, του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, του προγράμματος-πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), του προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-2020), του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (2014-2020), του κοινού προγράμματος «Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον», του προγράμματος «Εκπαίδευση – Ευρώπη» και του στατιστικού προγράμματος της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

(16) Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί τις συνέργειες με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας τις αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη χρήση άλλων κεφαλαίων και προγραμμάτων της Ένωσης, και ιδίως των σημερινών και μελλοντικών ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία και των αποτελεσμάτων τους, των διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία στην εργασία, του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, του προγράμματος-πλαισίου για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), του προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-2020), του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (2014-2020), του κοινού προγράμματος «Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον», του προγράμματος «Εκπαίδευση – Ευρώπη» και του στατιστικού προγράμματος της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, καθώς και της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη των ασθενειών, καθώς τούτο θα συμβάλει στη μείωση των κατοπινών δαπανών θεραπείας.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Αυτό το πρόγραμμα πρέπει επίσης να συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών με τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας, με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα της υγείας και διασφαλίζοντας ότι περιορισμένοι εθνικοί ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Για να μετουσιωθεί η έρευνα σε έμπρακτη καινοτομία εντός των συστημάτων υγείας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε παράγοντες με ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, οι οποίοι παρόλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21a) Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της εκπόνησης των αιτήσεων προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, στις οποίες περιλαμβάνονται και διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και τη σύνταξη κατεξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει μία ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της διαφάνειας και με λογική ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στόχων του. Θα πρέπει να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά κριτήρια επιλογής των πιθανών δικαιούχων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της διαφάνειας. Η κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού μεταξύ των στόχων πρέπει να είναι ανάλογη με τα οφέλη που αναμένονται σε σχέση με τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει επομένως να μην ιεραρχηθούν οι διάφοροι στόχοι του προγράμματος. Θα πρέπει να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά κριτήρια επιλογής των πιθανών δικαιούχων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους.

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των στόχων αυτών αποδίδοντας στον καθένα προκαθορισμένο χρηματοδοτικό κονδύλιο θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό της εμβέλειας ορισμένων προγραμμάτων.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η αξία και ο αντίκτυπος του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ενδέχεται να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκειά του.

(24) Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Οι δείκτες πρέπει να παρέχουν τη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α) Κατά τον ΠΟΥ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας αντιστοιχούν στο 40% περίπου των ετών ζωής με αναπηρία. Ένας στους τέσσερις ευρωπαίους θα παρουσιάσει πρόβλημα ψυχικής υγείας κάποια στιγμή στη ζωή του. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι επί πλέον ευρέος φάσματος, μακράς διάρκειας και αποτελούν πηγή διακρίσεων, συμβάλλουν δε σημαντικά σε ανισότητα από πλευράς υγείας στην Ένωση και ως εκ τούτου αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αξίες. Συν τοις άλλοις, η οικονομική κρίση επηρεάζει τους παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία καθώς οι προστατευτικοί παράγοντες εξασθενούν ενώ αυξάνονται οι παράγοντες κινδύνου. Οι οικονομικές συνέπειες των προβλημάτων ψυχικής υγείας, κυρίως λόγω της απώλειας της παραγωγικότητας, υπολογίζονται ότι ανέρχονται στο 3-4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ένωση. Επειδή τα ψυχικά προβλήματα συχνά εμφανίζονται ήδη από την εφηβεία ή την ενηλικίωση, η απώλεια της παραγωγικότητας μπορεί να είναι μακράς διάρκειας· είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά σε νεαρή ηλικία. Παρά ταύτα, η πρόληψη και η παροχή υπηρεσιών είναι συχνά ανεπαρκείς και οι άνθρωποι δεν τυγχάνουν της αγωγής ή στήριξης που χρειάζονται. Η κοινωνική στήριξη, μια υγιής κοινότητα και ένα υγιές περιβάλλον, η ύπαρξη επαρκούς απασχόλησης και η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορούν να αποτρέψουν την ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε κάποιο άτομο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα γενικότερα για την κοινωνία.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28β) Το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», καθιστά την προαγωγή της ισότητας στόχο της Ένωσης. Η μείωση των ανισοτήτων, και συγκεκριμένα των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν στόχους της Ένωσης, και το πρόγραμμα «Υγεία για ανάπτυξη» συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας θα είναι άκρως σημαντική για την επίτευξη των 8 στόχων της «Ευρώπης 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» για να βγουν από τη φτώχεια 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Τοιουτοτρόπως το πρόγραμμα μπορεί να συμπληρώσει την ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 10 περί προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, την Στρατηγική για Ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες (2010-2015), το Σύμφωνο για τη Νεολαία, την Στρατηγική για άτομα με αναπηρία, και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία και την Ευημερία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στον εντοπισμό των αιτίων των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και να ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28γ) Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει έμφαση στη βελτίωση της υγείας των παιδιών και των νέων και την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και νοοτροπίας πρόληψης μεταξύ αυτών.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28 δ) Το πρόγραμμα θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα υγείας που σχετίζονται με το φύλο και τη γήρανση.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» είναι η συνεργασία με τα κράτη μέλη με σκοπό να προαχθεί η καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη και να αυξηθεί η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, να βελτιωθεί η υγεία των πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η προστασία τους από τις διασυνοριακές απειλές υγείας.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» είναι να συμπληρώσουν, να υποστηρίξουν και να προσθέσουν αξία στις πολιτικές των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όλων των πολιτών της ΕΕ και να μειωθούν οι ανισότητες σε θέματα υγείας με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία, των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων οι οποίες τίθενται από έναν γηράσκοντα πληθυσμό και τον αυξανόμενο αριθμό χρόνιων παθήσεων, με την προώθηση της υγείας και την αρχή της πρόληψης, με την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη, με την αύξηση της βιωσιμότητας και της συγκρισιμότητας των συστημάτων υγείας, με τη λειτουργία εντός πλαισίου ανάλογα με το φύλο και με την προστασία των πολιτών της ΕΕ από σοβαρές διασυνοριακές απειλές υγείας.

Αιτιολόγηση

Η μεταβολή της δημογραφικής δομής προκαλεί ορισμένα διακυβεύματα και προκλήσεις , τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία εν γένει.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας.

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις ή τα πλεονάσματα πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η εθελούσια υιοθέτηση της καινοτομίας στις επεμβάσεις δημόσιας υγείας, τις στρατηγικές πρόληψης και τη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που θα αναπτυχθούν και τις συμβουλές που θα παρέχονται.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν στα συστήματα υγείας των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τους σχετικούς δείκτες όπως ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προώθηση της έρευνας και των συγκρίσεων μεταξύ εθνικών συστημάτων υγείας για τη βελτίωση των γνώσεων σε θέματα υγείας, των δυνατοτήτων που παρέχονται στους ασθενείς, της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα: την αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που θα χρησιμοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη που συγκεντρώνεται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (στο εξής: «ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς»)· την αύξηση του αριθμού των ασθενών που θα χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα· και την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που θα χρησιμοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτιστούν.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα: την αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που θα χρησιμοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (στο εξής: «ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς»)· την αύξηση του αριθμού των ασθενών που θα χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα· και την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που θα χρησιμοποιούν τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτιστούν.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της βλαβερής χρήσης οινοπνεύματος, της μη υγιεινής διατροφής, του καθιστικού τρόπου ζωής και της παχυσαρκίας, της χρήσης ναρκωτικών, και των περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και των μεταδιδόμενων νόσων, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, και λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη το φύλο, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες και στους ασθενείς της ΕΕ με την αύξηση των γνώσεών τους σε θέματα υγείας να επιτύχουν καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία.

Αιτιολόγηση

Για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες προαγωγής της καλής υγείας και πρόληψης των νόσων, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που θα επικυρωθούν.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί ιδίως με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των νομοθετικών μέτρων και δράσεων των κρατών μελών που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες προαγωγής της καλής υγείας και πρόληψης των χρόνιων νόσων, καθώς και μέσω της παρακολούθησης των επιπέδων γνώσεων σε θέματα υγείας σε ολόκληρη την Ένωση χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τους σχετικούς δείκτες στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων βάσει στοιχείων, με την προώθηση της ενημέρωσης σε θέματα υγείας, τη συλλογή και την ανάλυση εναρμονισμένων δεδομένων υγείας καθώς και τη διάδοση βασικών δεικτών υγείας.

Αιτιολόγηση

Η συμβατότητα και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με σκοπό την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας θα πρέπει να επιδιώκονται στις δράσεις και τα μέτρα στήριξης. Το φύλο, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η ηλικία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υγείας. Η συλλογή στοιχείων θα πρέπει, ει δυνατόν, να βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες και οι προτάσεις για νέες συλλογές θα πρέπει να κοστολογούνται και να βασίζονται σε σαφείς ανάγκες. Η συλλογή στοιχείων θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές νομικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 επιτυγχάνονται μέσω των δράσεων που παρατίθενται κατωτέρω και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 επιτυγχάνονται μέσω των δράσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

(1) Συμβολή σε καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα υγείας:

 

1.1. Ανάπτυξη συνεργασίας, σε επίπεδο ΕΕ, για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης·

 

1.2. Προώθηση της υιοθέτησης καινοτομιών στον τομέα της υγείας και προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας με την αύξηση της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας·

 

1.3. Υποστήριξη της βιωσιμότητας του υγειονομικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ με την προώθηση αποδοτικών μεθόδων πρόβλεψης και προγραμματισμού και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και διατήρησης του σχετικού προσωπικού·

 

1.4. Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη των κρατών μελών που προωθούν μεταρρυθμίσεις των εθνικών τους συστημάτων υγείας·

 

Υποστήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση, που είναι ένα πιλοτικό σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Κοινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

 

Υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται βάσει των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ή συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών), καθώς και από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες αφορούν την ηλεκτρονική υγεία και την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας·

 

Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, και μέσω επιστημονικών επιτροπών, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

(2) Μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες:

 

2.1. Κατάρτιση κριτηρίων διαπίστευσης και υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς·

 

2.2. Υποστήριξη των δράσεων που αναλαμβάνονται στον τομέα των σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς (σύμφωνα με το σημείο 2.1), παροχή πληροφοριών και κατάρτιση μητρώων βάσει κοινών κριτηρίων διαπίστευσης·

 

2.3. Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, με την αύξηση των πληροφοριών που παρέχονται στους ασθενείς, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών· υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των χρόνιων νόσων και ενίσχυση της σχετικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών·

 

2.4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για να βελτιωθεί η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων στην ιατρική και να μειωθούν οι πρακτικές που αυξάνουν τη μικροβιακή αντοχή·

 

2.5. Υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται βάσει των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα κύτταρα, το αίμα, τα όργανα, τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τα φαρμακευτικά προϊόντα (ή συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών)·

 

2.6. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

(3) Προώθηση της καλής υγείας και πρόληψη των νόσων:

 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·

 

3.2. Υποστήριξη των προσπαθειών πρόληψης των χρόνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και με την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων·

 

3.3. Υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται βάσει των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και τη διαφήμισή τους (ή συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών)·

 

3.4. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

(4) Προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας:

 

4.1. Ενίσχυση της ετοιμότητας και του τρόπου αντιμετώπισης σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας·

 

4.2. Ενίσχυση της ικανότητας εκτίμησης της επικινδυνότητας, με την αύξηση των δυνατοτήτων επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και με τη «χαρτογράφηση» των υφιστάμενων εκτιμήσεων·

 

4.3. Υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων για την αντιμετώπιση απειλών κατά της υγείας στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη σχεδίων προγραμματισμού και συντονισμού σε θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, με την καθιέρωση κοινών προσεγγίσεων στον τομέα του εμβολιασμού και με την κατάρτιση κατευθιυντήριων γραμμών και μηχανισμών για την από κοινού λήψη ιατρικών αντιμέτρων·

 

4.4. Υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται βάσει των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τις μεταδοτικές νόσους και τις άλλες απειλές κατά της υγείας (ή συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών)·

 

4.5. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

Λεπτομερέστερη περιγραφή του πιθανού περιεχομένου των εν λόγω δράσεων παρέχεται στο παράρτημα Ι. Ενδεικτικός κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας παρέχεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Ενδεικτικός κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας παρέχεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Όλες οι τροπολογίες που υποβάλλονται στο άρθρο 4 πρέπει να θεωρούνται ότι γίνονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο θα αναδιατυπωθεί ανάλογα. (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 4 και του Παραρτήματος Ι. Η έγκρισή της θα απαιτήσει αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.). Δεν υπάρχει ανάγκη να αναπαραχθούν στο άρθρο 4 οι επιλέξιμες δράσεις οι οποίες παρατίθενται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι. Μία απλή αναφορά του άρθρου 4 στο Παράρτημα Ι επαρκεί. Το Παράρτημα έχει την ίδια νομική αξία με ένα άρθρο.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον τομέα της δημόσιας υγείας ή από τρίτες χώρες που συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 6 ή από μη κυβερνητικούς φορείς εντεταλμένους από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές·

α) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον τομέα της δημόσιας υγείας ή από τρίτες χώρες που συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 6 ή από μη κυβερνητικούς φορείς και ειδικευμένα δίκτυα εντεταλμένα από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές·

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του Προγράμματος Δημόσιας Υγείας αναγνώριζε την προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης και υποστήριξης δικτύων μεταξύ των ενωσιακών εμπειρογνωμόνων στον χώρο της υγείας, των εθνικών και των περιφερειακών υγειονομικών αρχών και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων και στη συγκρότηση υγειονομικού δυναμικού εντός της ΕΕ. Η πείρα και η εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών δημόσιας υγείας και των οργανώσεων ασθενών είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των ασθενειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν όντως τον ασθενή στο επίκεντρο.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας·

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των επίσημα αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του·

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) έργων που προτείνονται από μη κυβερνητικούς φορείς οι οποίοι επιδιώκουν την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί στους μη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ή έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους, να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για συγκεκριμένα έργα.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Το 60% των επιλέξιμων δαπανών για τη λειτουργία ενός μη κυβερνητικού φορέα. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης προς τους εν λόγω φορείς μπορεί να ανέλθει έως το 80% των επιλέξιμων δαπανών·

β) Το 60% των επιλέξιμων δαπανών για τη λειτουργία ενός μη κυβερνητικού φορέα ή των έργων του. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης προς τους εν λόγω φορείς μπορεί να ανέλθει έως το 80% των επιλέξιμων δαπανών·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί στους μη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση ή έχουν ανάγκη χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους, να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για συγκεκριμένα έργα.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα εγκρίνοντας ετήσια σχέδια εργασίας τα οποία καθορίζουν τα στοιχεία που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως:

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16α υπό μορφή ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, με τη συνδρομή ενδιαφερομένων μερών του τομέα της υγείας και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων οργανώσεων ασθενών, τα οποία καθορίζουν τα στοιχεία που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως:

α) τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα αναληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων·

α) τις ετήσιες προτεραιότητες και τις δράσεις που θα αναληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων·

β) λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 8·

β) λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 8, ιδίως σε ό,τι αφορά τη νομική ανεξαρτησία, την οικονομική ανεξαρτησία, τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων και της χρηματοδότησης των υποψηφίων και την αποτελεσματική αξιολόγηση της ανεξαρτησίας·

γ) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσοστού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων για την αξιολόγηση του αν υφίσταται ή όχι περίπτωση εξαιρετικής χρησιμότητας, και για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ποσοστού συγχρηματοδότησης·

γ) κριτήρια για τον καθορισμό του ποσοστού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων για την αξιολόγηση του αν υφίσταται ή όχι περίπτωση εξαιρετικής χρησιμότητας, και για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ποσοστού συγχρηματοδότησης·

δ) τα βασικά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των προτάσεων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση·

δ) τα βασικά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των προτάσεων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση·

ε) το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

 

στ) κατά περίπτωση, την εξουσιοδότηση για τη χρησιμοποίηση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα ή κατ’ αποκοπή ποσοστών χρηματοδότησης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

 

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα.

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και τους κανόνες εφαρμογής του.

2. Το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεσπίζεται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εφαρμόζει τα ετήσια προγράμματα εργασίας ορίζοντας:

 

α) το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

 

β) κατά περίπτωση, την εξουσιοδότηση για τη χρησιμοποίηση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων κλιμάκων κόστους κατά μονάδα ή κατ’ αποκοπήν χρηματοδότησης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

 

2a. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεσπίζονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση μηχανισμών για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών των δεδομένων.

3. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση μηχανισμών για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Καθώς το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν βασικές επιλογές πολιτικής με σκοπό τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των στοιχείων που διαμορφώνουν την κύρια πολιτική, όπως καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σε σχέση με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την εν γένει συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος και των άλλων πολιτικών, μέσων και δράσεων της Ένωσης.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την εν γένει συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος και των άλλων πολιτικών, μέσων και δράσεων της Ένωσης, αλλά και των δραστηριοτήτων οργανισμών των οποίων οι αρμοδιότητες καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, η οποία αποφεύγει τη δυσανάλογη αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης των κρατών μελών, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τυχόν διαθέσιμα στοιχεία για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος.

2. Τα κράτη μέλη παρουσιάζουν κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα και τους πόρους που δαπανώνται σε δράσεις του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, δραστηριοτήτων δικτύωσης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης διασυνοριακά.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντικτύπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος.

3. Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης και την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντικτύπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της συνάφειας όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 168 της Συνθήκης. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Ο βαθμός προστασίας της υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, πρέπει να είναι ένα από τα σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση του προγράμματος, όχι οι προτεραιότητες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εξασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους.

4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα και εξασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους, για να τεκμηριώσει τη συμβολή του προγράμματος στην αύξηση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της ΕΕ.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων

 

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από ...*

 

3. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, κατά δύο μήνες.

 

____________

 

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Καθώς το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν βασικές επιλογές πολιτικής με σκοπό τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των στοιχείων που διαμορφώνουν την κύρια πολιτική, όπως καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σε σχέση με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας

1. Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η εθελούσια υιοθέτηση της καινοτομίας από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της διαλειτουργικότητας των μητρώων ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας· στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση της καινοτομίας από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Αυτό θα εξυπηρετήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της διαλειτουργικότητας των μητρώων ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας, περιλαμβανομένης της εθελοντικής χρήσης κάρτας υγείας η οποία θα περιέχει τις δέουσες πληροφορίες για τον ασθενή· στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση της καινοτομίας από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Αυτό θα εξυπηρετήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.2a. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφοράς από ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– 1.2β. Ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υγεία, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της υγείας προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και να προστατεύονται οι ασθενείς και η ιδιωτική τους ζωή.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– 1.2γ. Ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υγεία στον τομέα των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης έξυπνων συστημάτων μεταφοράς στις υπηρεσίες αυτές.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού πρόβλεψης και προγραμματισμού για το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας από πλευράς αριθμών, πεδίου άσκησης του επαγγέλματος και δεξιοτήτων, παρακολούθηση της κινητικότητας (στο εσωτερικό της ΕΕ) και της μετανάστευσης επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και παραμονής στην υπηρεσία και ανάπτυξη ικανοτήτων.

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού πρόβλεψης και προγραμματισμού για το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας από πλευράς αριθμών, ισότητας των φύλων, πεδίου άσκησης του επαγγέλματος και του βαθμού στον οποίο η κατάρτιση ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες δεξιότητες, περιλαμβανομένης της ικανότητας χρήσης νέων συστημάτων πληροφόρησης και λοιπών προηγμένων τεχνολογιών, παρακολούθηση της κινητικότητας (στο εσωτερικό της ΕΕ) και της μετανάστευσης επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και παραμονής στην υπηρεσία και ανάπτυξη ικανοτήτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη ζητήματα εξάρτησης και γήρανσης του πληθυσμού και διεξάγοντας περιοδικές αξιολογήσεις αυτών των νέων απαιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού με την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αριστεία και να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες των επαγγελματιών στο πλαίσιο της ΕΕ.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 1.3a. Στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας εντός της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ελλείψεις ή πλεόνασμα σε ανθρώπινους πόρους·

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 1.3β. Προώθηση και στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πιλοτικών έργων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία των παρεμβάσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, στις στρατηγικές πρόληψης και στη διαχείριση του συστήματος υγείας.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 1.3γ. Στήριξη της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών στα συστήματα υγείας, για να διευκολυνθούν η διαχείριση πληροφοριών και οι διαδικασίες επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη μπορούν εθελοντικά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ενδεχόμενου πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού του τομέα υγείας στα σχετικά έργα.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας: δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για την παροχή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμβουλών για αποτελεσματικές και αποδοτικές επενδύσεις στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που υποστηρίζονται βάσει του 7ου προγράμματος-πλαισίου και, πιο μακροπρόθεσμα, από τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 2014-2020 («Ορίζοντας 2020»).

1.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας: δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για την παροχή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμβουλών για αποτελεσματικές και αποδοτικές επενδύσεις στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας, προωθώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων. Διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που υποστηρίζονται βάσει του 7ου προγράμματος-πλαισίου και, πιο μακροπρόθεσμα, από τις δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 2014-2020 («Ορίζοντας 2020»).

Αιτιολόγηση

Οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να πραγματοποιούνται περιλαμβάνοντας μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική των κοινωνικών και οικονομικών συμμετεχόντων.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.4a. Δημιουργία συνεργειών με τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και έμπρακτη εφαρμογή των βασικών ερευνητικών καινοτομιών στα συστήματα υγείας.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση όσον αφορά τα τρία θέματά της: καινοτομία στην ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτομία στη θεραπεία και την περίθαλψη και καινοτομία στην ενεργό γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση.

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση όσον αφορά τα τρία θέματά της: καινοτομία στην ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτομία στη θεραπεία και την περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση νευροεκφυλιστικών νόσων, και καινοτομία στην ενεργό γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση.

Αιτιολόγηση

Η σύμπραξη αυτή πρέπει επίσης να επισπεύσει τις καινοτόμες λύσεις σε σχέση με τη θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νόσων και την περίθαλψη των πασχόντων από αυτές .

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.7. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και συμπεριλαμβανομένης της παροχής υποστήριξης στις επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής.

 

1.7. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων μεθόδων για τη συλλογή δεδομένων, του συντονισμού, της συλλογής και της παρακολούθησης δεδομένων που αφορούν χρόνιες παθήσεις και της παροχής υποστήριξης στις επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.7a. Δράσεις που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η συνεχής παρακολούθηση του βαθμού γνώσεων σε θέματα υγείας εντός της Ένωσης και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την προώθηση των γνώσεων σε θέματα υγείας στο εργατικό δυναμικό και για τον σχεδιασμό παροχής υπηρεσιών σχετικών με τις εν λόγω γνώσεις.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 1.7β. Ενθάρρυνση της συλλογής συγκριτικών στατιστικών στοιχείων των επί μέρους εθνικών συστημάτων υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.7 γ. Η Επιτροπή πρέπει να επεξεργασθεί, σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών, κοινά κριτήρια αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογεί τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις επιτευχθείσες βελτιώσεις.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, ενημέρωση και επεξεργασία για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη, σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις ενωσιακές αξίες της καθολικότητας, της υψηλής ποιότητας, της ισότητας στην πρόσβαση και της αλληλεγγύης.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2 Σπάνιες νόσοι: υποστήριξη των κρατών μελών, των οργανώσεων των ασθενών και των σχετικών παραγόντων, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη των ασθενών που υποφέρουν από σπάνιες νόσους. Περιλαμβάνεται η δημιουργία δικτύων αναφοράς (σύμφωνα με το σημείο 2.1), κέντρων πληροφόρησης και μητρώων για τις σπάνιες νόσους βάσει κοινών κριτηρίων διαπίστευσης.

2.2 Σπάνιες νόσοι: υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της δικτύωσης και της ενημέρωσης στον τομέα των σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στα κράτη μέλη, στις οργανώσεις ασθενών και σε άλλους παράγοντες του τομέα. Δράσεις υποστήριξης που συμβάλλουν στους στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις σπάνιες νόσους: οι ευρωπαϊκές προκλήσεις1 και της σύστασης του Συμβουλίου για δράσεις στον τομέα των σπάνιων νόσων2. Περιλαμβάνεται η δημιουργία κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, δικτύων αναφοράς (σύμφωνα με το σημείο 2.1), κέντρων πληροφόρησης και μητρώων για τις σπάνιες νόσους βάσει κοινών κριτηρίων διαπίστευσης.

 

_________________

 

1 COM(2008)0679

 

2 (2009/C 151/02)

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.2a. Νόσοι που συνδέονται με το γήρας: υποστηρικτικές δράσεις που προωθούν τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις νόσους που συνδέονται με το γήρας, συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών νόσων.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.3. Ποιότητα και ασφάλεια: ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη και τον έλεγχο των ιατρογενών λοιμώξεων· ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας· ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας· αύξηση της παροχής πληροφοριών στους ασθενείς για θέματα ασφάλειας και ποιότητας, βελτίωση της ανατροφοδότησης και της διάδρασης μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και των ασθενών· υποστήριξη των δράσεων ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την περίθαλψη των πασχόντων από χρόνιες νόσους, την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας και την έρευνα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών.

2.3. Ποιότητα και ασφάλεια: ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη και τον έλεγχο των ιατρογενών λοιμώξεων· ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας· ανάπτυξη κλινικών και θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας· ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας για τους πολίτες της ΕΕ· αύξηση της παροχής πληροφοριών στους ασθενείς για θέματα ασφάλειας και ποιότητας, βελτίωση της ανατροφοδότησης και της διάδρασης μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και των ασθενών· υποστήριξη των δράσεων ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την περίθαλψη των πασχόντων από χρόνιες νόσους, αφενός χρόνιες νόσους που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής αλλά και αφετέρου νόσους που έχουν συγγενείς, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές αιτίες, την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας και την έρευνα, περιλαμβανομένης της κατάρτισης ευρωπαϊκών κλινικών και θεραπευτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση αντιμικροβιακών στα φάρμακα και μείωση των πρακτικών που αυξάνουν τη μικροβιακή αντοχή· μείωση του βάρους των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών.

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση αντιμικροβιακών στα φάρμακα αφενός στην ιατρική για τον άνθρωπο και αφετέρου στην κτηνιατρική και μείωση των πρακτικών που αυξάνουν τη μικροβιακή αντοχή, μεταξύ άλλων και στον τομέα της κτηνιατρικής, ιδίως στα νοσοκομεία· μείωση του βάρους των ανθεκτικών λοιμώξεων και των ιατρογενών λοιμώξεων και διασφάλιση της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών αντιβιοτικών, συνεχείς επενδύσεις στη βελτίωση μεθόδων ανάλυσης για τον εντοπισμό και την πρόληψη της αντοχής, ιδίως με τον ενδελεχή έλεγχο των δοσολογιών στις οποίες χορηγούνται, τη διάρκεια της θεραπείας και τη χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, και βελτίωση της δικτύωσης μεταξύ όλων των φορέων υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους νοσοκομειακούς χώρους όπου η εξάπλωση των λοιμώξεων μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή στοχευμένων υγειονομικών μέτρων. Τούτο θα μπορούσε να έχει τριπλό αποτέλεσμα δηλαδή τον περιορισμό του αριθμού των λοιμώξεων, τον περιορισμό της κατανάλωσης αντιβιοτικών και την ανάπτυξη αντιστάσεων στα αντιβιοτικά αυτά..

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.5. Δράσεις που απαιτούνται ή συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα κύτταρα, το αίμα, τα όργανα, τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων και τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης αυτής της νομοθεσίας.

2.5. Δράσεις που απαιτούνται ή συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα κύτταρα, το αίμα, τα όργανα, τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων και τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων και των ηθικών αρχών που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στους τομείς αυτούς. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης αυτής της νομοθεσίας.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο 2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.6. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

2.6 Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, και της στήριξης των προσπαθειών για την περιοδική επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων και τη βελτίωση της συγκρισιμότητάς τους μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή κοινωνικά και οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.6a. Ανάπτυξη συγκρίσιμων δεικτών υγείας με πανενωσιακή εμβέλεια, για να μειωθούν οι ανισότητες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη στην Ένωση και να παρασχεθεί μία βάση για τη λήψη αποφάσεων η οποία θα αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών υγείας.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – σημείο 2.6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 2.6β. Εδραίωση της κεντρικής θέσης του ασθενούς, κατανόηση των συστημάτων υγείας και αύξηση των γνώσεων των πολιτών σε θέματα υγείας, για να γίνουν τα συστήματα υγείας πιο προσβάσιμα και κατανοητά στους ασθενείς.

Αιτιολόγηση

Οι γνώσεις σε θέματα υγείας δεν εξαρτώνται μόνο από τις ικανότητες του ατόμου αλλά και από την κατανόηση του συστήματος. Το να γίνουν τα συστήματα υγείας πιο εύληπτα, π.χ. με τη βελτίωση της διατύπωσης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του υγειονομικού προσωπικού αλλά και των σημάνσεων στα νοσοκομεία, είναι επομένως μία σημαντική παράμετρος η οποία βοηθά το άτομο να προσανατολίζεται μέσα στο σύστημα.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας

3. Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της βλαβερής χρήσης οινοπνεύματος, της μη υγιεινής διατροφής, του καθιστικού τρόπου ζωής και της παχυσαρκίας, της χρήσης ναρκωτικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και των μεταδιδόμενων νόσων, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή των γνώσεων σε θέματα υγείας και της καλής υγείας, και με την υποστήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης που προωθούν τους υγιείς τρόπους ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης συμπεριφορών υγιούς τρόπους ζωής στους νέους.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προώθησης και πρόληψης: περιλαμβάνεται η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής σημασίας για την υγεία όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα αυτά.

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προώθησης και πρόληψης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων: περιλαμβάνεται η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής προβολής, παιδείας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής σημασίας για την υγεία όπως η εξάλειψη περιβαλλοντικών κινδύνων υγείας, η ψυχική υγεία, η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και ναρκωτικών, η μη υγιεινή διατροφή και ο καθιστικός τρόπος ζωής στο πλαίσιο αντιμετώπισης της συνδεόμενης με τη διατροφή παχυσαρκίας, και προγράμματα προώθησης της υγείας που στοχεύουν στο ευρύ κοινό, εσωτερική και εξωτερική ρύπανση της ατμόσφαιρας με έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα αυτά, και λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη το φύλο.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.1a. Στήριξη αποτελεσματικών αντιμετωπίσεων σε μεταδοτικές νόσους με τον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης ορθών πρακτικών με σκοπό την οικονομική πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 3 – σημείο 3.1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.1β. Στήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για να μειωθούν οι βλάβες στην υγεία από τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης.·

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης για την πρόληψη και τη βελτίωση της αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών και της ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της πρόληψης. Καρκίνος: συνέχιση και παρακολούθηση των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει· δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τον καρκίνο με συγκρίσιμα δεδομένα· στήριξη του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών εθελοντικής διαπίστευσης· στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη, όπου υπάρχουν σοβαρές ανισότητες.

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης για την πρόληψη και τη βελτίωση της αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και των νευροεκφυλιστικών νόσων, λειτουργώντας εντός ενός πλαισίου που λαμβάνει υπόψη το φύλο και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές εξέλιξης της νόσου στις γυναίκες και στους άνδρες, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών, της προώθησης της παιδείας, της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν τους βασικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες χρόνιων νόσων και της ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου· συνέχιση και παρακολούθηση των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει· δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τις χρόνιες νόσους με συγκρίσιμα δεδομένα· στήριξη του προσυμπτωματικού ελέγχου των χρόνιων νόσων και της έγκαιρης διάγνωσης των χρόνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών εθελοντικής διαπίστευσης· στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, όπου υπάρχουν σοβαρές ανισότητες.

Αιτιολόγηση

Το σύνολο των χρόνιων νόσων και όχι μόνον ο καρκίνος, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων ενωσιακής συνεργασίας σε σχέση με την πρόληψη.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– 3.2a. Στήριξη της έγκαιρης διάγνωσης νευρογενετικών και άλλων εγκεφαλικών νόσων με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.3. Δράσεις που απαιτούνται ή συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και τη διαφήμισή τους. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης αυτής της νομοθεσίας.

 

3.3. Δράσεις που απαιτούνται ή συμβάλλουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της διαφήμισης και της εμπορίας προϊόντων καπνού, οινοπνεύματος και τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Οι δράσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αναθεώρησης αυτής της νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ΕΕ έχει νομοθετικές εξουσίες στους τομείς των τροφίμων και του οινοπνεύματος καθώς και των προϊόντων καπνού, είναι λογικό να συμπεριληφθούν αυτά τα θέματα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εμπορία είναι κάτι ευρύτερο από την απλή διαφήμιση και οι ευρύτερες πλευρές όπως το περιεχόμενο του προϊόντος, η διαθεσιμότητα και ο καθορισμός των τιμών πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 3.3a. Προώθηση των γνώσεων σε θέματα υγείας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό μέσω ειδικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς, όπως η προβολή της υγείας, η πρόληψη και η φροντίδα που έχει στο επίκεντρο τον ασθενή.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- 3.3β. Διασφάλιση του ότι τα συστήματα υγείας σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν οι ασθενείς να λαμβάνουν, να κατανοούν, να εκτιμούν και να εφαρμόζουν τις σχετικές πληροφορίες, για να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την πρόληψη της νόσου, την προώθηση της υγείας και την υγειονομική περίθαλψη και να κάνουν έτσι καλύτερη και βιωσιμότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 3 – σημείο 3 – σημείο 3.3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-3.3γ. Προώθηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία των ατόμων από το παθητικό κάπνισμα στους εργασιακούς χώρους, όπως αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009 για περιβάλλον χωρίς καπνό (2009/C 296/02)1·

 

______________

 

1 ΕΕ C 296, 5.12.2009, σ. 4.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.4. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

3.4. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για την υγεία και της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της στήριξης των προσπαθειών για την περιοδική επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων και τη βελτίωση της συγκρισιμότητάς τους μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή κοινωνικά και οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας.

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας· εισαγωγή καινοτομιών προς όφελος των ασθενών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες και εντάσσονται όλο και περισσότερο στην πραγματικότητα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.3. Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη μέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραμματισμού σε θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, συντονισμός της λήψης μέτρων για τη δημόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον τομέα του εμβολιασμού· ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για προστατευτικά μέτρα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για θέματα ενημέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής πρακτικής· ανάπτυξη νέου μηχανισμού για την από κοινού λήψη ιατρικών αντιμέτρων· ανάπτυξη κοινών στρατηγικών επικοινωνίας.

4.3. Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη μέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραμματισμού σε θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, συντονισμός της λήψης μέτρων για τη δημόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον τομέα του εμβολιασμού, περιλαμβανομένης της θέσπισης βέλτιστης κάλυψης με εμβολιασμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επανεμφάνισης λοιμωδών νόσων· ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για προστατευτικά μέτρα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για θέματα ενημέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής πρακτικής· ανάπτυξη νέου μηχανισμού για την από κοινού λήψη ιατρικών αντιμέτρων· ανάπτυξη κοινών στρατηγικών επικοινωνίας· ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος στα συστήματα δημόσιας υγείας από την αυξανόμενη εισροή παράνομων μεταναστών.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει μια πιο προορατική στάση με πανευρωπαϊκές στρατηγικές σε σχέση με τον εμβολιασμό εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχετική κάλυψη.

  • [1]  ΕΕ C 143, 12.5.2012, σ. 102.
  • [2]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 446 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή άνω των 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος του είναι να επικεντρωθεί στους κύριους τομείς για τους οποίους η δράση της ΕΕ μπορεί να φέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στον τομέα της υγείας. Εντάσσεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ευεξία των ευρωπαίων πολιτών.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές συμπληρώνουν ορισμένα μέτρα σχετικά με την υγεία μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (2007-2013), η προικοδότηση του προγράμματος παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 5,7%.

Οι δυνάμει υποψήφιοι για τις χρηματοδοτήσεις θα είναι οι εθνικές αρχές, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί και οι ΜΚΟ μέσω συγχρηματοδότησης. Είναι ουσιώδους σημασίας οι διαδικασίες και η πρόσβαση στους πόρους να είναι όσο δυνατόν απλούστερες προκειμένου τα κράτη μέλη και οι επαγγελματίες της υγείας να είναι σε θέση να τους χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Είναι εξάλλου προφανές ότι η υγεία δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μια λογική της ανάπτυξης και του τίτλου του προγράμματος. Ο τίτλος «Υγεία για την ανάπτυξη» ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση. Πρέπει ωστόσο να υπενθυμιστεί ότι η επιλογή αυτή έχει ως στόχο να αποδείξει κατά την περίοδο αυτή οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη ότι η υγεία δεν αποτελεί απλώς συνώνυμο ελλειμμάτων. Οι γενικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τα δημόσια οικονομικά καθιστούν υποχρεωτική τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας προκειμένου να ελέγχονται οι δαπάνες βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την απόδοση του τομέα και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου τα συστήματα υγείας να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση περίθαλψης που απορρέει από τη δημογραφική γήρανση και να εξακολουθήσουν να παρέχουν ποιοτική περίθαλψη στις επερχόμενες γενεές. Ο τίτλος «Υγεία και ανάπτυξη» θα ήταν ορθότερος προς αποφυγήν κάθε παρανόησης.

Ο τομέας της υγείας δεν περιορίζεται πράγματι αποκλειστικά στην αξία της θεραπευτικής προόδου. Πρέπει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, δημιουργό απασχόλησης σε περίοδο κρίσης και να εμφανίζεται ως πραγματικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε ένα πλαίσιο χαρακτηριζόμενο από αποβιομηχάνιση, η βιομηχανία της υγείας αποτελεί σπάνιο παράδειγμα βιομηχανίας αιχμής τοποθετημένη σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή επικράτεια, από την έρευνα έως τη διανομή. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται ως βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Υπενθυμίζεται επί παραδείγματι ότι ενυπάρχει παρόμοιος βαθμός τεχνολογίας σε ένα φάρμακο κατά του καρκίνου και σε ένα αεροσκάφος Airbus. Η μετάβαση από την ανακάλυψη μιας ενεργούς ουσίας στη βιομηχανική παρασκευή ενός φαρμάκου αποτελεί πρόκληση μηχανικής και τεχνολογίας. Για να κερδηθεί η μάχη της καινοτομίας, χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι παρούσες δυνάμεις και να συνεργαστούν ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και οι ερευνητές στους διαφόρους τομείς.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί έτσι, επικεντρωνόμενο καλύτερα στους στόχους, στην αποφυγή των επικαλύψεων και την καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων που αρχίζουν να σπανίζουν. Είναι πράγματι απαραίτητο να αποφευχθεί η σύνταξη ενός καταλόγου δεδομένου ότι τούτο θα είχε ως συνέπεια τον κατακερματισμό των διαθεσίμων χρηματοδοτήσεων. Το πρόγραμμα δεν προσφέρεται για απαρίθμηση ενός εξαντλητικού καταλόγου παθολογιών. Πρέπει κατ' αρχήν να επικεντρωθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό στόχων προτεραιότητας.

Η κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού μεταξύ των τεσσάρων στόχων του προγράμματος (ενίσχυση της καινοτομίας, βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καλύτερης ποιότητας και ασφαλέστερη, προώθηση της πρόληψης των ασθενειών και προστασία των πολιτών από τις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές) δεν πρέπει να είναι τυποποιημένη. Η κατάταξη των στόχων αυτών αποδίδοντας στον καθένα προκαθορισμένο οικονομικό φάκελο θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό της εμβέλειας ορισμένων προγραμμάτων.

Ενδέχεται εξάλλου να αποδειχθεί αναγκαία η προσαρμογή των ποσών σχετικά με την παρούσα νομοθετική διαδικασία σε συνάρτηση με τον οικονομική φάκελο που προορίζεται για το πρόγραμμα «Υγεία και ανάπτυξη» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση των διαφόρων στόχων του προγράμματος πρέπει να πραγματοποιείται υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων που καταγράφονται στα συστήματα υγείας των κρατών μελών με τους ενδεδειγμένους δείκτες (ποσοστιαίο κόστος επί του ΑΕΠ, αποτελέσματα σε σχέση με το προσδόκιμο επιβίωσης των κατοίκων και έτη υγιούς βίου....).

Όσον αφορά το στόχο της πρόληψης, πρέπει κατ’ αρχήν να εντοπίζονται οι παράγοντες κινδύνου για την εκπόνηση επαρκών στρατηγικών. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου – περιλαμβανομένων των κακών διατροφικών συνηθειών και της καθιστικής ζωής – πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων. Επί παραδείγματι, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία που παρατηρούνται στα μικρά παιδιά θα επιδράσουν αναμφισβήτητα στην εμφάνιση καρδιακών νοσημάτων κατά την ενηλικίωση.

Χωρίς να στοχοθετείται κάποια ιδιαίτερη παθολογία, καλό θα ήταν ωστόσο να ληφθούν έγκαιρα υπόψη οι συνέπειες της γήρανσης των πληθυσμών μας. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης συνεπάγεται πολύ σημαντική αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων στον πληθυσμό που θα μπορούσε να φτάσει το 40% έως το 2030.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει κάποιες προκλήσεις τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία του μεμονωμένου ατόμου και την ικανότητά του να παραμείνει ενεργό, τόσο σωματικά όσο και κοινωνικά, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη θετική του επίδραση στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων μας όχι μόνο θα τους προστατέψει από τις ταλαιπωρίες που συνδέονται με την ηλικία, αλλά και θα ελαφρύνει τις κοινωνικές και ιατρικές δαπάνες που βαρύνουν την κοινωνία.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται ευκταίο να επικεντρωθεί εξαρχής το πρόγραμμα στις νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Πρόκειται για χρόνιες ασθένειες με ειδικά χαρακτηριστικά. πλήττουν κυρίως τους ηλικιωμένους, οδηγούν στην πλήρη εξάρτηση του ασθενούς και στην ανάγκη διαρκούς φροντίδας. Οι ασθένειες αυτές πλήττουν επομένως υψηλό αριθμό ατόμων (άνω των 7 εκατ. ατόμων υποφέρει από κάποια μορφή άνοιας στην Ευρώπη). Τούτο έχει βαρείες υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα πρέπει επομένως να ενσωματώσει καλύτερα τη γήρανση του πληθυσμού και τις ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία. Πρόκειται για μια εγκάρσια προβληματική που αφορά το στόχο 1 (συμβολή σε συστήματα υγείας καινοτόμα και βιώσιμα), το στόχο 2 (βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καλύτερης ποιότητας και ασφαλέστερη για τους πολίτες της Ένωσης) και το στόχο 3 (πρόληψη των ασθενειών και προώθηση της καλής υγείας).

Οι συνέπειες της γήρανσης των πληθυσμών μας πρέπει έτσι να προβλεφθούν προκειμένου να διασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την κατάρτιση και την αναβάθμιση των θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό. Η ΕΕ πρέπει κατ’ ανάγκη να προωθήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις όπως η κατ’ οίκον φροντίδα ή σε δομές ειδικά για τα εξαρτώμενα άτομα, ηλικιωμένα ή μη, και να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση προκειμένου να τις προσαρμόζει στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των ατόμων που τους περιθάλπουν.

Ο τέταρτος και τελευταίος στόχος του προγράμματος αφορά τέλος την προστασία των πολιτών από τις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές. Για την καταπολέμηση των κινδύνων αυτών, ο εμβολιασμός των πληθυσμών αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσον σε περιπτώσεις σοβαρών υγειονομικών κινδύνων.

Αν και ο εμβολιασμός επέτρεψε να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση από υγειονομικής πλευράς για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, η πρόοδος αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει πολυάριθμες απειλές και συγκεκριμένα την υψηλή κινητικότητα των πληθυσμών, την ύπαρξη μη εμβολιασμένων ομάδων λόγω περιορισμένης πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες και τη διαρκή χαμηλή αποδοχή των εμβολίων από τον πληθυσμό. Η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει σήμερα τις πρόσφατες και συνεχείς εξάρσεις ιλαράς ή ακόμη και την επανεμφάνιση κρουσμάτων φυματίωσης.

Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει μια πιο προορατική στάση με πανευρωπαϊκές στρατηγικές σε σχέση με τον εμβολιασμό εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχετική κάλυψη. Θα καταφέρουμε να μειώσουμε τη θνησιμότητα από τις ασθένειες αυτές με διαρκείς προσπάθειες συνεργασίας και καινοτομίας, κοινές δραστηριότητες σχεδιασμού και με την εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών  (4.6.2012)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Werthmann

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει περίπου το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί το ένα δέκατο του συνολικού εργατικού δυναμικού, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του απαρτίζεται από πτυχιούχους. Η υγεία στο πλαίσιο μιας καλύτερης ποιότητας ζωής αντιπροσωπεύει για τους ανθρώπους όχι μόνο μια αξία καθεαυτή, αλλά και μία ισχυρή κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή προτείνει το 3ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ «Υγεία για την ανάπτυξη» (2014-2020) στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στο οποίο δίνεται έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και ενός υγιούς πληθυσμού.

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την ΓΔ SANCO και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), καθώς και εν μέρει σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον ΠΟΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ.

Το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» εστιάζεται σε τέσσερις ειδικούς στόχους με ισχυρή δυναμική οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης της υγείας:

(1) καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα υγείας·

(2) αυξημένη πρόσβαση των πολιτών σε βελτιωμένη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη·

(3) πρόληψη της ασθένειας και προαγωγή της υγείας, ιδίως για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου, που είναι το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνεύματος, η παχυσαρκία και το HIV/AIDS·

(4) προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Επιτροπή θεωρεί κυρίως ότι είναι απαραίτητο να δραστηριοποιηθούν άμεσα και εντονότερα τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό απλοποίησε την εκτέλεση και τη διαχείριση στο νέο πρόγραμμα: Το επίπεδο της ενωσιακής συγχρηματοδότησης θα εναρμονιστεί στο 60% του επιλέξιμου κόστους και μέχρι το 80% σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας.

Μέχρι το 2020 θα έχουν απολεσθεί ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη» πρέπει να μεριμνήσει και για να δοθεί ώθηση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στο να θέσει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας για τα προϊόντα ιατροτεχνολογικής χρήσης, να καταπολεμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις του ολοένα αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής και να συμβάλει στην πρόληψη κυρίως των χρόνιων ασθενειών, οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και χαμηλής ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα βασίζεται στα αποτελέσματα του 1ου και του 2ου προγράμματος δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008 / 2008 - 2013).

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονται σε 446 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται μακροπρόθεσμα και κατά συνέπεια αυξάνεται διαρκώς η δημογραφική γήρανση, το ζήτημα της υγείας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία από οικονομική σκοπιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθούν οι τροπολογίες που προτείνονται ακολούθως για το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» που προτείνει η Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, εφόσον δεν συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

 

______________

 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία και θετικός αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η καινοτομία στην υγεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο εξής: το «πρόγραμμα»).

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία και θετικός αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής τους, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Η καινοτομία στην υγεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο εξής: το «πρόγραμμα»).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων στόχων και δράσεων με σαφή, αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία και επικέντρωση της στήριξης σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων σε τομείς προτεραιότητας. Θα δοθεί έμφαση σε τομείς στους οποίους η μεμονωμένη δράση του κάθε κράτους μέλους δεν μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική, όπου διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά ζητήματα ή θέματα της εσωτερικής αγοράς ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από πλευράς αποτελεσματικότητας

(4) Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων και επαληθεύσιμων στόχων και δράσεων με σαφή, αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία και επικέντρωση της στήριξης σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων σε τομείς προτεραιότητας. Θα δοθεί έμφαση σε τομείς στους οποίους η μεμονωμένη δράση του κάθε κράτους μέλους δεν μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική, όπου διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά ζητήματα ή θέματα της εσωτερικής αγοράς ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από πλευράς αποτελεσματικότητας

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην Ευρώπη επισημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν τη βελτίωση της υγείας ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματά τους και να ωφεληθούν από την καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων χορήγησης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ για την υγεία. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να διευκολύνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στις εθνικές πολιτικές υγείας.

(6) Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην Ευρώπη επισημαίνει ότι υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν τη βελτίωση της υγείας ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματά τους και να ωφεληθούν από την καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων χορήγησης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ για την υγεία. Προκειμένου το πρόγραμμα να μπορεί αποτελεσματικά να διευκολύνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στις εθνικές πολιτικές υγείας είναι απαραίτητο να συνδεθεί η χορήγηση των ευρωπαϊκών πόρων με εθνικά προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τροπολογία   6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) ) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι χρόνιες νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με τον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και συγκεκριμένα στο κάπνισμα, την κατάχρηση οινοπνεύματος και την παχυσαρκία, όπως και τον ιό HIV/AIDS, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτροπή των νόσων και στην προαγωγή της καλής υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

(10) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται και/ή να καθίστανται εργαζομένοι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι χρόνιες νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με τον εντοπισμό, τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και συγκεκριμένα στο κάπνισμα, την κατάχρηση οινοπνεύματος, την καθιστική ζωή, την περιβαλλοντική ρύπανση, την τοξικομανία, την παχυσαρκία λόγω διατροφής, και τον ιό HIV/AIDS, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτροπή των νόσων και στην προαγωγή της καλής υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. έχοντας συγχρόνως υπόψη τους υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα..

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Η αξία και ο αντίκτυπος του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ενδέχεται να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκειά του.

(24) Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Οι δείκτες πρέπει να παρέχουν τη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος.

 

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος, της καθιστικής ζωής, των κακών διατροφικών συνηθειών, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της χρήσης ναρκωτικών, της παχυσαρκίας λόγω διατροφής, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 3,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·

3.1. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος, η χρήση ναρκωτικών και η παχυσαρκία λόγω διατροφής·

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) άλλες χώρες σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με σχετική διμερή ή πολυμερή συμφωνία

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας·

(β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των επίσημα αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα.

(ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από επίσημα αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος, με γνώμονα τους στόχους και τους δείκτες του, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για το ύψος των σχετικών με το κλίμα δαπανών. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή του άρθρου 13 και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος, με γνώμονα τους στόχους και τους δείκτες του, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για το ύψος των σχετικών με το κλίμα δαπανών. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή του άρθρου 16 παράγραφος 1 και ενημερώνει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία φορά ετησίως.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντικτύπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος. Πρέπει να αξιολογούνται οι πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την πιθανή παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή ενός επόμενου προγράμματος.

3. Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντικτύπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος. Πρέπει να αξιολογούνται οι πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την πιθανή παράταση, την τροποποίηση, την αναστολή, ή τον τερματισμό ενός επόμενου προγράμματος.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προώθησης και πρόληψης: περιλαμβάνεται η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής σημασίας για την υγεία όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, με έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα αυτά.

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προώθησης και πρόληψης: περιλαμβάνεται η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής σημασίας για την υγεία όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος, η χρήση ναρκωτικών, η καθιστική ζωή, η περιβαλλοντική ρύπανση και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας λόγω διατροφής, με έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα αυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υγεία για την ανάπτυξη, τρίτο πολυετές πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

30.11.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Angelika Werthmann

6.2.2012

Ημερομηνία έγκρισης

31.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (26.4.2012)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Badia i Cutchet

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» εμφανίζεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, συνδεόμενων με την παγκοσμιοποίηση και την ευαίσθητη οικονομική κατάσταση, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020 και των νέων δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή δρομολογεί το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» ως ένα μέσο για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη, την αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, την βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την προστασία τους από διασυνοριακές απειλές υγείας. Με το πρόγραμμα αυτό, η Επιτροπή συμπληρώνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας της ΕΕ. Η υγεία συνεπώς αντιμετωπίζεται, σε οικονομικούς όρους, ως ένα βασικό αγαθό με προτεραιότητα: η υγεία και η ευζωία των πολιτών της Ευρώπης αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον της.

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει επίσης – κατά την άποψη του εισηγητή – πολλές ευκαιρίες για ενίσχυση των προτεραιοτήτων και των δράσεων της ΕΕ σε άλλους σχετικούς με την υγεία τομείς. Θα μπορούσε να διευρυνθεί το πεδίο του Προγράμματος Υγεία για την Ανάπτυξη και να συμπεριλάβει διατομεακές προτάσεις δράσης. Έχοντας αυτά κατά νου, ο συντάκτης:

­ επισημαίνει την ανάγκη να επωφεληθούμε της ευκαιρίας του Προγράμματος «Υγεία για την Ανάπτυξη» για την προώθηση της ιατρικής έρευνας και το συντονισμό της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων· η ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της υγείας θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την βιωσιμότητά του·

­ ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ασθένειες που οφείλονται στη φτώχεια και στην εγκατάλειψη, οι οποίες ευθύνονται για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και την επιδείνωση της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες, και γίνονται ολονέν και περισσότερο πραγματικότητα σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της παγκοσμιοποίησης και των μεταναστευτικών τάσεων. Η ΕΕ χρειάζεται να αυξήσει τη δράση της στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας συγχρόνως στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην τόνωση των οικονομιών τους·

­ επισημαίνει ότι το Πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη» συμπληρώνει ουσιαστικά την εμβληματική πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», ιδιαίτερα όσον αφορά τις «λευκές θέσεις εργασίας» (θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών). Η ΕΕ χρειάζεται να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την παροχή κατάρτισης και δια βίου μάθησης για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό, στον οποίο απασχολούνται περί τα 20 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει καλές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού·

­ θεωρεί ότι, αναφορικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης για τους απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, και προκειμένου να εκσυγχρονισθούν τα εργαλεία και οι πόροι στον χώρο εργασίας, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού των υπηρεσιών υγείας και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόοδος της τεχνολογίας που βασίζεται στην Ραδιοσυχνική Αναγνώριση (RFID), όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων τους, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της υγείας και να οργανώνουν και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων τους, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα της υγείας και να οργανώνουν και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Οι δράσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημόσιων συστημάτων υγείας, καθώς είναι βασικός μηχανισμός διατήρησης της κοινωνικής ευημερίας και αντιμετώπισης των ανισοτήτων που αυξάνονται ανησυχητικά λόγω της παρούσας οικονομικής αβεβαιότητας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Περί τα 20 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ απασχολούνται σε «λευκές θέσεις εργασίας» στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα θα πρέπει να αποτελέσουν κύρια προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ανάγκη για λευκές θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε σύγχρονες δεξιότητες, όπως η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών της ενημέρωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που μπορούν να κυμαίνονται από τη μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων έως τις πανδημίες, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο), το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και εργαλείων για την ανίχνευση, την εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με βάση σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των εργασιών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει και διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, περιλαμβανομένων όσων προκαλούνται από βιολογικά και χημικά συμβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης και να διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, που μπορούν να κυμαίνονται από τη μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων έως τις πανδημίες, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) ή ασθένειες από αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες μέσω της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών εντάσσονται όλο και περισσότερο στην πραγματικότητα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και εργαλείων για την ανίχνευση, την εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με βάση σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των εργασιών για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει και διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, περιλαμβανομένων όσων προκαλούνται από βιολογικά και χημικά συμβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης και να διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Αυτό το πρόγραμμα πρέπει επίσης να συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών με τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας, με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στον τομέα υγείας και διασφαλίζοντας ότι περιορισμένοι εθνικοί ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Για να μετουσιωθεί η έρευνα σε έμπρακτη καινοτομία εντός των συστημάτων υγείας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε παράγοντες με ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, οι οποίοι παρόλα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική μεγέθυνση και ευημερία.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της διαφάνειας και με λογική ισορροπία μεταξύ των διαφόρων στόχων του. Θα πρέπει να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά κριτήρια επιλογής των πιθανών δικαιούχων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της διαφάνειας. Ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται οι πιστώσεις μεταξύ των στόχων πρέπει να είναι ανάλογος προς τα οφέλη που μπορεί να αναμένουμε όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά κριτήρια επιλογής των πιθανών δικαιούχων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδείξουν την ανεξαρτησία τους.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας.

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων συστημάτων υγείας και να μειωθούν οι ανισότητες εντός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών υγείας.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα του καπνίσματος, της κατάχρησης οινοπνεύματος, της παχυσαρκίας και των ναρκωτικών, όπως και του VIH/AIDS, με εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της καλής υγείας.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και δράσεων και επίδειξη της αξίας τους για μια καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό όσον αφορά την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών οι οποίες, λόγω της μικρής συχνότητας εμφάνισής τους, μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– 1.2α. Ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υγεία, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα της υγείας και να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και να προστατεύονται οι ασθενείς και η ιδιωτική τους ζωή.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 1.2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

– 1.2β. Ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υγεία στον τομέα των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης έξυπνων συστημάτων μεταφοράς στις υπηρεσίες αυτές.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– 2.2 Υποστήριξη των δράσεων που αναλαμβάνονται στον τομέα των σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς (σύμφωνα με το σημείο 2.1), παροχή πληροφοριών και κατάρτιση μητρώων βάσει κοινών κριτηρίων διαπίστευσης·

– 2.2 Υποστήριξη των δράσεων που αναλαμβάνονται στον τομέα των σπάνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών και κατάρτισης μητρώων βάσει κοινών κριτηρίων διαπίστευσης

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η κατάχρηση οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη του καπνίσματος, η χρήση ναρκωτικών και κατάχρηση οινοπνεύματος καθώς και η παχυσαρκία·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– 3.2 Υποστήριξη των προσπαθειών πρόληψης των χρόνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και με την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων·

Υποστήριξη των προσπαθειών πρόληψης των χρόνιων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της ηπατίτιδας Β και Γ καθώς και του καρκίνου, με την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και με την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας·

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία που συγχρηματοδοτούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό1 και τους εκτελεστικούς κανόνες του2·

 

__________

 

1 Κανονισμός του Συμβουλίου(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1).

 

2 Κανονισμός της Επιτροπής (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Είναι μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί και ανεξάρτητοι από βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα·

α) Είναι μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί και ανεξάρτητοι από βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά, πολιτικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα·

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα.

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται κατάλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς του κανόνες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο εφαρμογής και τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντίκτυπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος.

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων και αντίκτυπου), την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προηγούμενου προγράμματος.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της διαλειτουργικότητας των μητρώων ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας· στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση της καινοτομίας από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Αυτό θα εξυπηρετήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της διαλειτουργικότητας των μητρώων ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής υγείας όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(IoT)· στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση της καινοτομίας από τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Αυτό θα εξυπηρετήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.2α. Καινοτομία στην υγεία και ηλεκτρονική υγεία: χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφοράς από ιατρικές υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού πρόβλεψης και προγραμματισμού για το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας από πλευράς αριθμών, πεδίου άσκησης του επαγγέλματος και δεξιοτήτων, παρακολούθηση της κινητικότητας (στο εσωτερικό της ΕΕ) και της μετανάστευσης επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και παραμονής στην υπηρεσία και ανάπτυξη ικανοτήτων.

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού πρόβλεψης και προγραμματισμού για το εργατικό δυναμικό του τομέα της υγείας από πλευράς αριθμών, πεδίου άσκησης του επαγγέλματος και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας χρησιμοποίησης νέων συστημάτων πληροφόρησης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών, παρακολούθηση της κινητικότητας (στο εσωτερικό της ΕΕ) και της μετανάστευσης επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης και παραμονής στην υπηρεσία και ανάπτυξη ικανοτήτων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1.4α. Δημιουργία συνεργειών με τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και έμπρακτη εφαρμογή των βασικών ερευνητικών καινοτομιών στα συστήματα υγείας.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, ενημέρωση και αγωγή για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας.

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας· εισαγωγή καινοτομιών προς όφελος των ασθενών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες και εντάσσονται όλο και περισσότερο στην πραγματικότητα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υγεία για την ανάπτυξη, τρίτο πολυετές πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Maria Badia i Cutchet

14.12.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υγεία για την ανάπτυξη, τρίτο πολυετές πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.11.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

30.11.2011

EMPL

30.11.2011

ITRE

30.11.2011

FEMM

30.11.2011

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

17.11.2011

FEMM

27.4.2012

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Françoise Grossetête

15.12.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.5.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

63

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Νίκος Χρυσόγελος, Minodora Cliveti, Gaston Franco, James Nicholson, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Véronique Mathieu

Ημερομηνία κατάθεσης

3.7.2012