SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

3.7.2012 - (COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête
PR_COD_1amCom


Procedura : 2011/0339(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0224/2012
Teksty złożone :
A7-0224/2012
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

(COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0709),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0399/2011),

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 35,

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0399/2011),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013”,

–   uwzględniając białą księgę pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008–2013” (COM(2007)0630),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 lutego 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.[2],

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania nierówności zdrowotnych w UE,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0224/2012),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może być traktowana jak ostateczna do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;

3.  podkreśla, że niezbędne może okazać się dostosowanie kwot dotyczących przedmiotowej procedury ustawodawczej stosownie do puli finansowej przyznanej na program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach prowadzonych obecnie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych;

4.  przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”[3]; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;

5.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie i wzrost gospodarczy dla obywateli”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

 

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii powinno się zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 168 Traktatu. Unia uzupełnia i wspiera krajowe polityki zdrowotne, zachęca do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i promuje koordynację pomiędzy ich programami, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności organów krajowych za kształtowanie swoich polityk zdrowotnych oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

(1) Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii powinno się zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 168 Traktatu i art. 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Unia uzupełnia i wspiera krajową politykę zdrowotną, zachęca do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i promuje koordynację pomiędzy ich programami, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności organów krajowych za kształtowanie ich polityki zdrowotnej oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych starań, aby osiągnąć cele ustanowione w art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego zdrowia na poziomie UE stanowi nieodłączny element programu „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez dłuższy czas, przyniesie ogólne pozytywne skutki dla zdrowia oraz będzie miało korzystny wpływ na wydajność i konkurencyjność, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń budżetów krajowych. Innowacje w opiece zdrowotnej pomagają podjąć wyzwanie, jakim jest zapewnienie stabilności tego sektora w kontekście zmian demograficznych, a działania dążące do zmniejszania nierówności w zakresie zdrowia są istotne dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W tym kontekście właściwym jest ustanowienie programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (zwanego dalej „programem”).

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych starań, aby osiągnąć cele ustanowione w art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego na poziomie UE stanowi nieodłączny element programu „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez dłuższy czas, oraz umożliwienie im odgrywania czynnej roli w dbaniu o własne zdrowie, m.in. przez poprawę ich kompetencji zdrowotnych, przyniesie ogólne pozytywne skutki dla zdrowia, w tym zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia, oraz będzie miało korzystny wpływ na jakość życia, wydajność i konkurencyjność, zmniejszając jednocześnie obciążenia spoczywające na budżetach krajowych. Wspieranie i uznawanie innowacji dotyczących wszelkich czynników i środków mających wpływ na zdrowie sprzyja podejmowaniu wyzwania, jakim jest zapewnienie stabilności sektora opieki zdrowotnej w kontekście zmian demograficznych, a działania mające na celu zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego są istotne dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz dla przyczyniania się do realizacji zapisanego w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej celu Unii, jakim jest dobrobyt jej mieszkańców. W tym kontekście należy ustanowić program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeci unijny program działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (zwany dalej „programem”).

Uzasadnienie

Należy zachęcać do innowacji poprzez odpowiednie środki.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Nowy program powinien bazować również na działaniach i osiągnięciach Europejskiego paktu na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego z dnia 13 czerwca 2008 r. oraz jednoznacznie uznawać bezsporny związek między zdrowiem fizycznym a psychicznym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” program powinien skoncentrować się na zestawie odpowiednio określonych celów i działań o wyraźnej, potwierdzonej wartości dodanej dla UE, a także ukierunkować wsparcie na rzecz mniejszej liczby działań w obszarach priorytetowych. Zgodnie z zasadą pomocniczości szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary, w których państwa członkowskie nie mogą działać w odosobnieniu w sposób racjonalny pod względem kosztów, w których w grę wchodzą wyraźne kwestie transgraniczne bądź dotyczące rynku wewnętrznego lub w których w wyniku współpracy na szczeblu UE mają miejsce znaczące korzyści, w tym w zakresie wydajności.

(4) Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” program powinien skoncentrować się na zestawie jasno określonych i możliwych do zweryfikowania celów i działań o wyraźnej, potwierdzonej wartości dodanej dla UE, a także ukierunkować wsparcie na rzecz mniejszej liczby działań w obszarach priorytetowych. Zgodnie z zasadą pomocniczości szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary, w których państwa członkowskie nie mogą działać w odosobnieniu w sposób racjonalny pod względem kosztów, w których w grę wchodzą wyraźne kwestie transgraniczne bądź dotyczące rynku wewnętrznego lub w których współpraca na szczeblu UE przynosi znaczące korzyści i wzrost wydajności.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Program zakłada przeprowadzenie działań w obszarach, w których istnieje potwierdzona wartość dodana dla UE, zgodnie z następującymi kryteriami: wymiana najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi; wspieranie sieci służących dzieleniu się wiedzą i wzajemnemu uczeniu się; przeciwdziałanie zagrożeniom transgranicznym w celu ograniczenia ryzyka i łagodzenia jego następstw; zajęcie się pewnymi kwestiami związanymi z rynkiem wewnętrznym w przypadku, gdy UE ma rzeczywistą legitymację uprawniającą do zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich; uwalnianie potencjału innowacyjnego w dziedzinie zdrowia; działania, które mogą doprowadzić do utworzenia systemu w zakresie analizy porównawczej, aby umożliwić podejmowanie świadomych decyzji na szczeblu europejskim; poprawa korzyści skali poprzez zapobieganie marnotrawstwu wskutek powielania prac oraz optymalne wykorzystywanie zasobów finansowych.

(5) Program zakłada przeprowadzenie działań w obszarach, w których istnieje potwierdzona wartość dodana dla UE, zgodnie z następującymi kryteriami: wymiana najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi; wspieranie sieci służących dzieleniu się wiedzą i wzajemnemu uczeniu się; osiąganie kluczowych celów społecznych, takich jak propagowanie równości i solidarności oraz zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia; przeciwdziałanie zagrożeniom transgranicznym w celu ograniczenia ryzyka i łagodzenia jego następstw; zajęcie się pewnymi kwestiami związanymi z rynkiem wewnętrznym w przypadku, gdy UE ma rzeczywistą legitymację uprawniającą do zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich; uwalnianie potencjału innowacyjnego w dziedzinie zdrowia; działania, które mogą doprowadzić do utworzenia systemu w zakresie analizy porównawczej, aby umożliwić podejmowanie świadomych decyzji na szczeblu europejskim; poprawa oszczędności wynikających ze skali działań poprzez zapobieganie marnotrawstwu będącego skutkiem powielania prac oraz optymalne wykorzystywanie zasobów finansowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) W programie należy przestrzegać właściwości państw członkowskich w dziedzinie zdrowia oraz ich prawo do swobodnego zdecydowania, świadczenie jakich usług zdrowotnych uznają za wskazane, przy zachowaniu pełnej zgodności z zasadą pomocniczości, co obejmuje również poszanowanie różnorodności systemów zarządzania oraz indywidualnych podejść państw członkowskich do łączenia usług zdrowotnych świadczonych przed podmioty publiczne i prywatne.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Jeżeli powstaną kwestie natury etycznej, ustalenie, czy dana usługa wchodzi w zakres usług zdrowotnych, powinno pozostawać w gestii państw członkowskich.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W sprawozdaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o stanie zdrowia w Europie z 2009 r. stwierdzono możliwości zwiększenia inwestycji na rzecz zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej. W tym względzie państwa członkowskie są zachęcane do określenia poprawy stanu zdrowia jako priorytetu w swoich programach krajowych, a także do korzystania z większej wiedzy na temat możliwości unijnego finansowania zdrowia. Program powinien zatem ułatwiać wdrażanie jego wyników w krajowych politykach zdrowotnych.

(6) W sprawozdaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o stanie zdrowia w Europie z 2009 r. stwierdzono możliwości zwiększenia inwestycji na rzecz zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej. W tym względzie państwa członkowskie są zachęcane do określenia poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego jako priorytetu w swoich programach krajowych, a także do korzystania z większej wiedzy na temat możliwości unijnego finansowania zdrowia. Aby zapewnić aktywne sprzyjanie wdrażaniu wyników programu w krajowej polityce zdrowotnej, zasoby europejskie należy przyznawać tylko na programy krajowe spełniające określone wymogi.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Środki oszczędnościowe we wszystkich państwach członkowskich wpływają na opiekę zdrowotną, gdyż powodują ograniczenie wydatków publicznych, a w rezultacie większe nierówności w dostępie osób o niskich dochodach do opieki zdrowotnej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Innowacje w obszarze zdrowia w zakresie produktów i usług, jak również organizacji i świadczenia opieki, mogą doprowadzić do poprawy jakości opieki zapewnianej pacjentom oraz pomóc zareagować na niezaspokojone potrzeby, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów i poprawie stabilności opieki. Program powinien zatem ułatwiać wdrażanie innowacji w obszarze opieki zdrowotnej.

(7) Innowacje w obszarze zdrowia należy rozumieć jako strategię na rzecz zdrowia publicznego, która nie ogranicza się do postępu technologicznego w zakresie produktów i usług. Wspieranie innowacji w dziedzinie interwencji w zakresie zdrowia publicznego, strategii profilaktyki, zarządzania systemem opieki zdrowotnej, jak również organizacji i świadczenia opieki mogą doprowadzić do poprawy wyników w dziedzinie zdrowia publicznego i jakości opieki zapewnianej pacjentom oraz pomóc zareagować na niezaspokojone potrzeby, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów i poprawie stabilności opieki. Program powinien zatem ułatwiać wdrażanie innowacji w obszarze zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Ze względu na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz rosnącą presję na finanse publiczne i wydajność w sektorze prywatnym, wynikającą ze wzrostu wydatków na to starzejące się społeczeństwo, co stanowi problem strukturalny dla państw członkowskich, program powinien też wspierać zdecydowane propagowanie zasady profilaktyki (z punktu widzenia praktyk medycznych oraz zachęcania do zdrowszego stylu życia) oraz wdrażanie usług e-zdrowia. Wskaźniki zdrowotne przyczynią się do znacznej poprawy wskaźników gospodarczych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Pozycja pacjenta powinna zostać umocniona w celu osiągnięcia lepszych i bezpieczniejszych wyników w zakresie zdrowia. Pacjenci muszą mieć możliwość zarządzania swoim zdrowiem i swoją opieką zdrowotną w bardziej aktywny sposób. Przejrzystość działalności oraz systemów opieki zdrowotnej, jak również dostępność informacji dla pacjentów, powinny zostać zoptymalizowane. Praktyki w dziedzinie opieki zdrowotnej powinny opierać się na wiedzy uzyskanej dzięki uwzględnianiu uwag i komunikacji z pacjentami. Wsparcie dla państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów oraz zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie i powinno być skoordynowane na poziomie UE w celu zapewnienia pacjentom, w szczególności tym cierpiącym na rzadkie choroby, skutecznej pomocy przy korzystaniu z transgranicznej opieki zdrowotnej.

(9) Pozycja pacjenta powinna zostać umocniona przez poprawę kompetencji zdrowotnych w celu osiągnięcia lepszych i bezpieczniejszych wyników w zakresie zdrowia. Obywatele muszą mieć możliwość zarządzania swoim zdrowiem, zapobiegania złemu stanowi zdrowia, aktywniejszej współpracy z systemem opieki zdrowotnej oraz dokonywania świadomych wyborów, m.in. dzięki poprawie swoich kompetencji zdrowotnych. Należy zoptymalizować przejrzystość działalności oraz systemów opieki zdrowotnej i ich ukierunkowanie na potrzeby pacjenta, jak również dostępność wiarygodnych, niezależnych i łatwych w odbiorze informacji dla pacjentów. Praktyki w dziedzinie opieki zdrowotnej powinny opierać się na wiedzy uzyskanej dzięki uwzględnianiu uwag i komunikacji z pacjentami. Wsparcie dla państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów oraz zainteresowanych stron ma zasadnicze znaczenie i powinno być skoordynowane na poziomie UE w celu zapewnienia pacjentom, w szczególności tym cierpiącym na rzadkie choroby, skutecznej pomocy przy korzystaniu z transgranicznej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Przeprowadzone przy wsparciu Komisji Europejskiej w 2011 r. europejskie badanie kompetencji zdrowotnych wykazało związek między tymi kompetencjami a profilaktyką i ochroną zdrowia. Poprawa kompetencji zdrowotnych obywateli i pacjentów umożliwia dokonywanie bardziej świadomych wyborów i jest kluczowym elementem lepszych wyników w dziedzinie zdrowia oraz efektywniejszego wykorzystywania zasobów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W kontekście starzejącego się społeczeństwa właściwie ukierunkowane inwestycje na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki chorób mogą doprowadzić do zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i umożliwić tym samym osobom starszym kontynuowanie pracy w miarę starzenia się. Choroby przewlekłe odpowiadają za ponad 80 % przypadków przedwczesnych zgonów w UE. Program, poprzez określanie, upowszechnianie i promowanie wdrażania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod względem kosztów środków profilaktycznych skoncentrowanych na najważniejszych czynnikach ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, będzie przyczyniać się do zapobiegania chorobom i promowania dobrego zdrowia, mając również na uwadze czynniki o charakterze społecznym i środowiskowym.

 

(10) W kontekście starzejącego się społeczeństwa właściwie ukierunkowane inwestycje na rzecz promowania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz profilaktyki chorób mogą doprowadzić do zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i tym samym umożliwić chcącym tego osobom starszym kontynuowanie pracy w miarę starzenia się, a zarazem sprzyjać aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Choroby przewlekłe odpowiadają za ponad 80 % przypadków przedwczesnych zgonów w UE. Poprzez określanie, upowszechnianie i promowanie wdrażania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod względem kosztów środków profilaktycznych skoncentrowanych na najważniejszych czynnikach ryzyka, takich jak palenie tytoniu, szkodliwe używanie alkoholu, niezdrowa dieta, siedzący tryb życia i otyłość, używanie narkotyków oraz czynniki środowiskowe, jak również choroby zakaźne, program będzie przyczyniać się do zapobiegania chorobom i promowania dobrego zdrowia, funkcjonując przy tym w sposób należycie uwzględniający aspekty związane z płcią oraz pamiętając o czynnikach o charakterze społecznym i wpływ niektórych rodzajów niepełnosprawności na zdrowie.

Uzasadnienie

Należy uwzględniać wszystkie wymienione czynniki ryzyka, aby odpowiednio skutecznie zapobiegać chorobom przewlekłym.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Oprócz różnic związanych z funkcjami rozrodczymi biologiczne różnice między kobietami a mężczyznami obejmują też na przykład lepsze wskaźniki przeżywalności niemowląt płci żeńskiej, choroby typowe dla danej płci, zróżnicowane objawy danych chorób czy też dłuższą średnią życia kobiet, co w połączeniu z istniejącymi czynnikami społecznymi odzwierciedlonymi w formie nierówności płci, takimi jak mniejszy dostęp do zasobów, większe obciążenie pracą, uwarunkowana płcią przemoc wobec kobiet i dyskryminacja ze względu na płeć, poważnie wpływa na stan zdrowia kobiet, w związku z czym niezbędne jest właściwe uwzględnienie w polityce zdrowia publicznego aspektu płci jako czynnika warunkującego stan zdrowia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) Profilaktyka oznacza profilaktykę pierwotną, w tym politykę promocji zdrowia, a także profilaktykę wtórną, w tym programy szczepień, wczesną diagnostykę i odpowiednie leczenie w celu zapobiegania rozwojowi choroby, a także profilaktykę III fazy, w tym metody łagodzenia i ograniczania komplikacji chorobowych.

Uzasadnienie

Aby nie dopuszczać do sytuacji, w której choroba osiąga ostatnie stadium, należy postrzegać profilaktykę holistycznie przy uwzględnieniu profilaktyki pierwotnej, wtórnej i profilaktyki III fazy.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c) Związki między środowiskiem a zdrowiem są obecnie dobrze udokumentowane. Zgodnie ze sprawozdaniem WHO o stanie zdrowia w Europie za 2009 r. w regionie WHO obejmującym Europę ponad 1,7 mln zgonów rocznie (czyli 18% ich łącznej liczby) można przypisać czynnikom środowiskowym. Czynniki ryzyka mają wyraźnie transgraniczny wymiar. Na przykład zanieczyszczenie powietrza zwiększa częstość występowania zaburzeń oddechowych i chorób układu krążenia. Podobnie występowanie substancji toksycznych w wodzie, powietrzu, glebie, budynkach mieszkalnych i żywności może mieć poważny wpływ na zdrowie, szczególnie w przypadku najbardziej podatnych grup społecznych, takich jak dzieci czy osoby starsze. Unia powinna w związku z tym wspierać państwa członkowskie w zapobieganiu środowiskowym zagrożeniom zdrowotnym i ograniczaniu ich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10d) Nadal istnieją poważne braki w wiedzy specjalistycznej i ogólnej na temat różnic w procesach chorobowych zachodzących u kobiet i mężczyzn, dlatego też dalsze badania i analizy uwzględniające aspekt płci oraz dane z podziałem na płeć przyczyniłyby się do określenia, upowszechnienia i propagowania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod względem kosztów środków profilaktycznych dotyczących warunków zdrowotnych i chorób uwarunkowanych płcią.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki dla zdrowia publicznego wynikające z transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, które mogą obejmować zakres od masowych zanieczyszczeń spowodowanych zdarzeniami chemicznymi lub radiologicznymi aż do pandemii, takich jak te wywołane ostatnio przez E. coli i szczep grypy H1N1 lub związane z SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), program powinien przyczynić się do tworzenia i utrzymywania solidnych mechanizmów i narzędzi do celów wykrywania, oceny i opanowywania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z racji charakteru wspomnianych zagrożeń program powinien wspierać skoordynowane środki w zakresie zdrowia publicznego na poziomie UE odnoszące się do różnych aspektów, w oparciu o planowanie gotowości i reagowania, rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a także solidne ramy zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. W tym kontekście istotne jest, aby program wykorzystał komplementarność z programem prac Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w walce z chorobami zakaźnymi, a także działania wspierane w ramach unijnych programów na rzecz badań i innowacji. Należy podjąć szczególne wysiłki w celu zapewnienia spójności i synergii pomiędzy programem a działaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie, prowadzonymi w ramach innych programów i instrumentów wspólnotowych, głównie w odniesieniu do grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w państwach trzecich. Działania prowadzone w ramach programu mogą także objąć transgraniczne zagrożenia dla zdrowia spowodowane incydentami biologicznymi i chemicznymi, a także zmianą środowiska i klimatu. Jak określono w komunikacie Komisji „Budżet z perspektywy Europy 2020”, Komisja zobowiązała się do uwzględniania zmian klimatu w ogólnych unijnych programach wydatkowania, jak również do skierowania co najmniej 20 % budżetu Unii na cele związane z klimatem. Wydatkowanie przy realizacji programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach celu 4 przyczyni się w sposób ogólny do osiągnięcia tego celu poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze zmianą klimatu. Komisja będzie informować o wydatkach związanych ze zmianą klimatu w ramach programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”.

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki dla zdrowia publicznego wynikające z transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, które mogą obejmować zakres od masowych zanieczyszczeń spowodowanych zdarzeniami chemicznymi lub radiologicznymi aż do pandemii, takich jak te wywołane ostatnio przez E. coli i szczep grypy H1N1 lub związane z SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), czy też z chorobami pochodzącymi z krajów rozwijających się, które to choroby w wyniku przepływów ludności na świecie coraz częściej występują w niektórych krajach europejskich, program powinien przyczynić się do tworzenia i utrzymywania solidnych mechanizmów i narzędzi do celów wykrywania, oceny i opanowywania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z racji charakteru wspomnianych zagrożeń program powinien wspierać skoordynowane środki w zakresie zdrowia publicznego na poziomie UE odnoszące się do różnych aspektów, w oparciu o planowanie gotowości i reagowania, rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a także solidne ramy zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. W tym kontekście istotne jest, aby program wykorzystał komplementarność z programem prac Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w walce z chorobami zakaźnymi, a także działania wspierane w ramach unijnych programów na rzecz badań i innowacji. Należy podjąć szczególne wysiłki w celu zapewnienia spójności i synergii pomiędzy programem a działaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie, prowadzonymi w ramach innych programów i instrumentów wspólnotowych, głównie w odniesieniu do grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w państwach trzecich. Działania prowadzone w ramach programu powinny także objąć transgraniczne zagrożenia dla zdrowia spowodowane incydentami biologicznymi i chemicznymi, a także zmianą środowiska i klimatu. Jak określono w komunikacie Komisji „Budżet z perspektywy Europy 2020”, Komisja zobowiązała się do uwzględniania zmian klimatu w ogólnych unijnych programach wydatkowania, jak również do skierowania co najmniej 20 % budżetu Unii na cele związane z klimatem. Wydatkowanie przy realizacji programu w ramach celu 4 przyczyni się w sposób ogólny do osiągnięcia tego celu poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze zmianą klimatu. Komisja będzie informować o wydatkach związanych ze zmianą klimatu w ramach programu.

Uzasadnienie

Działania dotyczące transgranicznych zagrożeń dla zdrowia spowodowanych incydentami biologicznymi i chemicznymi, a także zmianą środowiska i klimatu nie powinny być jedynie mało konkretną możliwością. Należy wyjaśnić, że również te kwestie będą rozwiązywane w ramach programu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zgodnie z art. 114 Traktatu w prawodawstwie przyjmowanym przez Unię w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia. Zgodnie z powyższym celem przy realizacji programu należy dołożyć szczególnych starań w kierunku wspierania działań wymaganych w ramach celów prawodawstwa UE, lub przyczyniających się do ich realizacji, w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ludzkich tkanek i komórek, krwi, narządów ludzkich, chorób zakaźnych i innych zagrożeń dla zdrowia, praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz wyrobów tytoniowych i ich reklamy.

(12) Zgodnie z art. 114 Traktatu w prawodawstwie przyjmowanym przez Unię w odniesieniu do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia. Zgodnie z powyższym celem przy realizacji programu należy dołożyć szczególnych starań w kierunku wspierania działań wymaganych w ramach celów prawodawstwa UE lub przyczyniających się do ich realizacji w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ludzkich tkanek i komórek, krwi, narządów ludzkich, chorób zakaźnych i innych zagrożeń dla zdrowia, praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (np. dostęp do ośrodków wiedzy specjalistycznej) oraz wyrobów tytoniowych i ich reklamy.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Badania wykazują, że Unia pozostaje daleko w tyle za wieloma państwami na świecie pod względem edukacji zdrowotnej oraz wiedzy pacjentów na temat bezpieczeństwa i jakości. W związku z tym kluczowe znaczenie ma zwrócenie większej uwagi na poprawę edukacji zdrowotnej obywateli UE oraz podnoszenie świadomości pacjentów i pracowników służby zdrowia w kwestiach bezpieczeństwa i jakości.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Podmioty pozarządowe i strony zainteresowane polityką w dziedzinie zdrowia, w szczególności organizacje zrzeszające pacjentów i stowarzyszenia pracowników służby zdrowia, odgrywają istotną rolę w dostarczaniu Komisji informacji i doradztwa niezbędnych do realizacji programu. Przy odgrywaniu tej roli mogą one wymagać wkładu ze strony programu, który umożliwi im funkcjonowanie. Z tej właśnie przyczyny program powinien być dostępny dla reprezentatywnych organizacji pozarządowych i organizacji zrzeszających pacjentów, działających w obszarze zdrowia publicznego, które odgrywają skuteczną rolę w procesach dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblu UE, na przykład poprzez uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, i przyczyniają się w ten sposób do realizacji celów szczegółowych programu.

(15) Niezależne podmioty pozarządowe i strony zainteresowane polityką w dziedzinie zdrowia, w szczególności niezależne organizacje zrzeszające pacjentów i stowarzyszenia pracowników służby zdrowia, odgrywają istotną rolę w dostarczaniu Komisji informacji i doradztwa niezbędnych do realizacji programu. Przy odgrywaniu tej roli mogą one wymagać wkładu ze strony programu, który umożliwi im funkcjonowanie. Z tej właśnie przyczyny program powinien być dostępny dla reprezentatywnych organizacji pozarządowych i organizacji zrzeszających pacjentów, działających w obszarze zdrowia publicznego, które odgrywają skuteczną rolę w procesach dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblu UE, na przykład poprzez uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, i przyczyniają się w ten sposób do realizacji celów szczegółowych programu.

Uzasadnienie

Niezależność jest jednym z kryteriów kwalifikowalności do korzystania z dotacji. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w powyższym punkcie preambuły.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Program powinien wspierać synergię przy jednoczesnym zapobieganiu powielania prac prowadzonych już w ramach powiązanych unijnych programów i działań. Należy właściwie wykorzystywać, w zakresie ich odnośnych działań, unijne fundusze i programy, w szczególności istniejące i przyszłe unijne ramowe programy badań i innowacji oraz ich wyniki, fundusze strukturalne, program na rzecz zmiany społecznej i innowacji, Europejski Fundusz Solidarności, europejską strategię ochrony zdrowia w miejscu pracy, program na rzecz konkurencyjności i innowacji, ramowy program na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu (LIFE), unijny program działań w dziedzinie polityki konsumenckiej (2014–2020), program Sprawiedliwość (2014–2020), wspólny program „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym”, (program „Europa edukacji”) oraz unijny program statystyczny.

(16) Program powinien wspierać synergię przy jednoczesnym zapobieganiu powielaniu prac prowadzonych już w ramach powiązanych unijnych programów i działań. Należy właściwie wykorzystywać, w zakresie ich odnośnych działań, unijne fundusze i programy, w szczególności istniejące i przyszłe unijne ramowe programy badań i innowacji oraz ich wyniki, fundusze strukturalne, program na rzecz zmiany społecznej i innowacji, Europejski Fundusz Solidarności, europejską strategię ochrony zdrowia w miejscu pracy, program na rzecz konkurencyjności i innowacji, ramowy program na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu (LIFE), unijny program działań w dziedzinie polityki konsumenckiej (2014–2020), program Sprawiedliwość (2014–2020), wspólny program „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym”, (program „Europa edukacji”) oraz unijny program statystyczny, a także europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Należy zwrócić większą uwagę na zapobieganie chorobom, ponieważ przyczyni się to do ograniczenia późniejszych wydatków na leczenie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Program powinien również przyczyniać się do tworzenia synergii w europejskim sektorze badań naukowych dzięki wprowadzaniu i stosowaniu w sektorze opieki zdrowotnej innowacyjnych odkryć oraz dzięki zapewnianiu wydajnego wykorzystywania ograniczonych zasobów krajowych w Europie. Aby z badań wynikały rzeczywiste innowacje w systemach opieki zdrowotnej, należy zwrócić szczególną uwagę na osoby szczególnie podatne, takie jak kobiety i dzieci, które wnoszą jednak istotny wkład we wzrost i dobrobyt społeczny i gospodarczy.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) W celu wdrożenia programu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do sporządzania rocznych programów prac. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Program powinien być realizowany przy pełnym poszanowaniu zasady przejrzystości i z zachowaniem należytej równowagi pomiędzy jego poszczególnymi celami. Do celów realizacji i finansowania w ramach programu należy wybrać odpowiednie działania ujęte w ramach celów szczegółowych programu i posiadające wyraźną wartość dodaną dla UE. Roczne programy prac powinny określać, w szczególności, zasadnicze kryteria wyboru mające zastosowanie do potencjalnych beneficjentów, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w celu zapewnienia, aby posiadali oni zdolność finansową i operacyjną do podjęcia działań finansowanych w ramach programu oraz, w stosownych przypadkach, dowody niezbędne do wykazania ich niezależności.

(23) Program powinien być realizowany przy pełnym poszanowaniu zasady przejrzystości. Podział środków budżetowych między cele powinien być proporcjonalny do korzyści, jakich można się spodziewać, w formie poprawy zdrowia obywateli Unii. Nie należy zatem ustalać z góry hierarchii celów programu. Do celów realizacji i finansowania w ramach programu należy wybrać odpowiednie działania ujęte w ramach celów szczegółowych programu i posiadające wyraźną wartość dodaną dla UE. Roczne programy prac powinny określać, w szczególności, zasadnicze kryteria wyboru mające zastosowanie do potencjalnych beneficjentów, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w celu zapewnienia, aby posiadali oni zdolność finansową i operacyjną do podjęcia działań finansowanych w ramach programu oraz, w stosownych przypadkach, dowody niezbędne do wykazania ich niezależności.

Uzasadnienie

Hierarchizacja celów i przyznawanie każdemu z nich z góry określonej puli środków może doprowadzić do ograniczenia zasięgu niektórych projektów.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Znaczenie i oddziaływanie programu należy regularnie monitorować i poddawać ocenie. Przy jego ocenie należy uwzględnić fakt, że osiągnięcie celów programu może wymagać czasu dłuższego niż okres jego trwania.

(24) Komisja powinna monitorować wdrażanie programu, stosując główne wskaźniki oceny wyników i skutków. Wskaźniki te powinny zapewniać podstawę oceny stopnia realizacji celów programu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a) Według WHO problemy ze zdrowiem psychicznym występują przez niemal 40% czasu (lat) życia z niepełnosprawnością. Co czwarty Europejczyk napotka problemy ze zdrowiem psychicznym na którymś etapie swojego życia. Problemy ze zdrowiem psychicznym są też różnorodne i długotrwałe oraz stanowią źródło dyskryminacji, przyczyniając się w znacznej mierze do nierówności w zakresie zdrowia w Unii, a przez to uderzają w samą podstawę europejskich wartości. Ponadto kryzys gospodarczy wpływa na czynniki warunkujące zdrowie psychiczne, ponieważ czynniki ochronne ulegają osłabieniu, a czynniki ryzyka – nasileniu. Szacuje się, że gospodarcze konsekwencje problemów ze zdrowiem psychicznym, wynikające głównie z utraty wydajności, odpowiadają 3 do 4% PKB w Unii. Jako że problemy psychiczne często zaczynają się już w okresie dojrzewania lub we wczesnym wieku dorosłym, przez co utrata wydajności może być długotrwała, należy zajmować się tymi problemami już we wczesnym wieku. Jednak profilaktyka i świadczone usługi często są niewystarczające, a pacjenci nie otrzymują potrzebnego leczenia i wsparcia. Wsparcie społeczne, zdrowa społeczność i otoczenie, odpowiednie miejsce pracy i dostęp do usług związanych ze zdrowiem psychicznym mogą zapobiegać rozwojowi problemów ze zdrowiem psychicznym i zwiększać ogólną wydajność z korzyścią dla społeczeństwa.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b) Art. 8 TFUE, który stanowi, że „we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”, uznaje wspieranie równości za jeden z celów Unii. Zmniejszenie nierówności, a w szczególności nierówności w zakresie zdrowia, oraz propagowanie spójności społecznej są celami Unii, a program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” przyczynia się do ich osiągnięcia. Zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia ma kluczowe znaczenie dla realizacji ośmiu celów programu „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” dotyczących wyjścia 20 mln osób z ubóstwa. W związku z tym program może uzupełniać zintegrowaną wytyczną nr 10 dotyczącą wspierania włączenia społecznego i zapobiegania ubóstwu, strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015, pakt na rzecz młodzieży, strategię w sprawie niepełnosprawności oraz Europejski paktu na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego. Program powinien pomóc określić przyczyny nierówności w zakresie zdrowia i zachęcać m.in. do wymiany najlepszych praktyk mających na celu usuwanie takich nierówności.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28c) Program powinien kłaść nacisk na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz propagowanie wśród nich zdrowego trybu życia i kultury profilaktyki.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28d) Program powinien podejmować kwestie zdrowotne mające związek z płcią i ze starzeniem się.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele ogólne programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” to wspólna praca z państwami członkowskimi na rzecz zachęcania do wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej i zwiększania stabilności systemów opieki zdrowotnej, a także poprawy stanu zdrowia obywateli UE i ich ochrony przez transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Cele ogólne programu to uzupełnianie i wspieranie polityki państw członkowskich oraz wnoszenie do niej wartości dodanej w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich obywateli UE oraz ich dostępu do opieki zdrowotnej, a także zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia dzięki podejmowaniu związanych ze zdrowiem wyzwań społecznych i gospodarczych wynikających ze starzenia się społeczeństwa i rosnącej liczby chorób przewlekłych, dzięki wspieraniu zdrowia i zasady profilaktyki, zachęcaniu do innowacji w sektorze opieki zdrowotnej, zwiększaniu stabilności i porównywalności systemów opieki zdrowotnej, funkcjonowaniu w sposób należycie uwzględniający aspekty płci oraz ochronie obywateli UE przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Uzasadnienie

Zmiany demograficzne oznaczają szereg skutków i wyzwań zarówno dla gospodarki, jak i dla całego społeczeństwa.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak by zwiększać innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej.

1) Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów lub nadmiaru zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie dobrowolnego wdrażania innowacji w dziedzinie działań z zakresu zdrowia publicznego, strategii profilaktyki i zarządzania opieką zdrowotną, tak by zwiększać innowacyjność, wydajność i stabilność systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności w drodze oceny zwiększenia liczby państw członkowskich korzystających z opracowanych narzędzi, mechanizmów i porad.

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności na podstawie wyników uzyskiwanych przez systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich.

Uzasadnienie

Cele programu należy oceniać na podstawie odpowiednich wskaźników, na przykład średniej długości życia w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE.

2) Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych, wspieranie badań i porównań między krajowymi systemami opieki zdrowotnej w celu podniesienia kompetencji zdrowotnych, zwiększania praw pacjenta, jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE w całej Unii.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności w drodze oceny zwiększenia liczby pracowników służby zdrowia korzystających z wiedzy specjalistycznej zgromadzonej za pośrednictwem europejskich sieci referencyjnych w kontekście dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dalej zwanych „europejskimi sieciami referencyjnymi”); zwiększenia liczby pacjentów korzystających ze wspomnianych sieci; a także zwiększenia liczby państw członkowskich korzystających z opracowanych wytycznych.

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności w drodze oceny zwiększenia liczby pracowników służby zdrowia korzystających z wiedzy specjalistycznej i informacji zgromadzonych za pośrednictwem europejskich sieci referencyjnych w kontekście dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dalej zwanych „europejskimi sieciami referencyjnymi”); zwiększenia liczby pacjentów korzystających ze wspomnianych sieci; a także zwiększenia liczby państw członkowskich korzystających z opracowanych wytycznych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wdrażania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, szkodliwe używanie alkoholu, niezdrowa dieta, siedzący tryb życia i otyłość, używanie narkotyków oraz czynniki środowiskowe, jak również choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego i dzięki funkcjonowaniu w sposób należycie uwzględniający aspekty związane z płcią oraz, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia, poprawy pozycji obywateli UE i zwiększania praw pacjenta dzięki podnoszeniu kompetencji zdrowotnych z myślą o uzyskiwaniu lepszych i bezpieczniejszych wyników w zakresie zdrowia.

Uzasadnienie

Należy uwzględniać wszystkie wymienione czynniki ryzyka, aby odpowiednio skutecznie zapobiegać chorobom przewlekłym.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności w drodze oceny zwiększenia liczby państw członkowskich zaangażowanych w promowanie dobrego zdrowia i profilaktykę chorób przy użyciu zatwierdzonych najlepszych praktyk.

Stopień realizacji tego celu będzie mierzony w szczególności w drodze oceny zwiększenia liczby środków ustawodawczych i działań podejmowanych przez państwa członkowskie zaangażowane w promowanie dobrego zdrowia i profilaktykę chorób przewlekłych, jak również w drodze monitorowania poziomu kompetencji zdrowotnych w Unii przy użyciu właściwych wskaźników.

Uzasadnienie

Cele programu należy oceniać na podstawie odpowiednich wskaźników w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) Przyczynianie się do podejmowania decyzji opartych na dowodach przez wspieranie systemu informacji na tematy zdrowotne, zbieranie i analizowanie ujednoliconych danych dotyczących zdrowia i rozpowszechnianie kluczowych wskaźników zdrowotnych.

Uzasadnienie

W działaniach i środkach wsparcia powinno się dążyć do kompatybilności i interoperacyjności systemów i sieci wymiany informacji i danych z myślą o rozwoju zdrowia publicznego. W dziedzinie zdrowia istotne znaczenie mają płeć, status społeczno-ekonomiczny i wiek. Przy gromadzeniu danych powinno się więc w miarę możliwości korzystać z istniejących prac, a wnioski dotyczące nowych zbiorów danych powinny być oceniane pod względem kosztów i uzasadnione wyraźną potrzebą. Gromadzenie danych powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele, o których mowa w art. 3, realizuje się za pośrednictwem działań wyszczególnionych poniżej i zgodnie z priorytetami określonymi w programie prac, o którym mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia.

Cele, o których mowa w art. 3, realizuje się za pośrednictwem działań wyszczególnionych w załączniku I i zgodnie z priorytetami określonymi w programie prac, o którym mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia.

1) Zwiększanie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej:

 

1.1. Rozwijanie współpracy na szczeblu UE w dziedzinie oceny technologii medycznych w kontekście dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;

 

1.2. Promowanie wdrażania innowacji w dziedzinie zdrowia oraz e-zdrowia poprzez zwiększanie interoperacyjności aplikacji e-zdrowia;

 

1.3. Wspieranie stabilności zatrudnienia w służbie zdrowia w UE poprzez promowanie skutecznego prognozowania i planowania, jak również efektywnych strategii naboru i zatrzymywania pracowników;

 

1.4. Udostępnianie wiedzy specjalistycznej w celu pomocy państwom członkowskim podejmującym się przeprowadzenia reform systemów opieki zdrowotnej;

 

1.5. Wspieranie Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu – projektu pilotażowego w ramach inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” pod nazwą Unia innowacji;

 

1.6. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa UE, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie wyrobów medycznych, jak również przepisów dotyczących e-zdrowia i oceny technologii medycznych w prawodawstwie dotyczącym transgranicznej opieki zdrowotnej;

 

1.7. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia, w tym komitetów naukowych, w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach.

 

2) Zwiększanie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli:

 

2.1. Tworzenie systemów akredytacji i wsparcia dla europejskich sieci referencyjnych;

 

2.2. Wspieranie działań w dziedzinie rzadkich chorób, w tym utworzenie europejskich sieci referencyjnych (zgodnie z pkt 2.1), informacji i rejestrów w oparciu o wspólne kryteria dotyczące akredytacji;

 

2.3. Zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie dostępności informacji dla pacjentów, wymianę najlepszych praktyk oraz opracowanie wytycznych; wspieranie działań w dziedzinie opieki i badań naukowych w zakresie rzadkich chorób, w tym opracowanie europejskich wytycznych;

 

2.4. Opracowanie wytycznych w celu poprawy w zakresie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi oraz ograniczenia praktyk zwiększających oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;

 

2.5. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa UE, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie tkanek i komórek, krwi, narządów, praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz produktów leczniczych;

 

2.6. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach.

 

3) Promocja zdrowia i profilaktyka chorób:

 

3.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu oraz nadużywaniu alkoholu i otyłości;

 

3.2. Wspieranie profilaktyki chorób przewlekłych, w tym raka, poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk oraz opracowywanie wspólnych działań;

 

3.3. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa UE, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie wyrobów tytoniowych i ich reklamy;

 

3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach.

 

4) Ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia:

 

4.1. Wzmacnianie gotowości oraz reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia;

 

4.2. Poprawa w zakresie zdolności do oceny ryzyka poprzez zapewnienie dodatkowych zdolności w odniesieniu do specjalistycznej wiedzy naukowej oraz identyfikację i analizę istniejących ocen;

 

4.3. Wspieranie budowania potencjału na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia w państwach członkowskich poprzez, między innymi, opracowanie planowania i koordynacji gotowości i reagowania, wspólne podejścia do kwestii szczepień, opracowanie wytycznych i mechanizmów w zakresie wspólnych zamówień medycznych środków zapobiegawczych;

 

4.4. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa UE, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie chorób zakaźnych i innych zagrożeń dla zdrowia;

 

4.5. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach.

 

Bardziej szczegółowy opis treści, jakie mogą być ujęte w ramach wspomnianych działań, przedstawiono w załączniku I. Orientacyjny wykaz stosownego prawodawstwa zamieszczono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Orientacyjny wykaz stosownego prawodawstwa zamieszczono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki do art. 4 należy traktować jak poprawki do załącznika I, który należy odpowiednio przeredagować. (Ta poprawka ma zastosowanie do całego tekstu art. 4 i załącznika I. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie). Zbędne jest powtarzanie w art. 4 kwalifikowalnych działań określonych bardziej szczegółowo w załączniku I. Wystarczy wprowadzić w art. 4 odniesienie do załącznika I. Załącznik ma takie samo znaczenie prawne jak zapis artykułu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez właściwe organy państw członkowskich odpowiedzialne za zdrowie publiczne, lub państw trzecich uczestniczących na mocy art. 6, lub przez podmioty pozarządowe upoważnione przez wspomniane właściwe organy;

a) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez właściwe organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne w państwach członkowskich lub w państwach trzecich uczestniczących na mocy art. 6, lub przez podmioty pozarządowe i specjalistyczne sieci upoważnione przez wspomniane właściwe organy;

Uzasadnienie

W ocenie programu zdrowia publicznego uznano wartość dodaną tworzenia i wspierania sieci europejskich specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej, krajowych i regionalnych organów odpowiedzialnych za służbę zdrowia oraz innych zainteresowanych stron, które przyczyniają się do wymiany wiedzy i budowania potencjału zdrowotnego w UE. Doświadczenie i specjalistyczna wiedzy struktur zdrowia publicznego i organizacji pacjentów ma szczególne znaczenie dla polityki i programów profilaktyki i leczenia chorób, aby zapewnić, że będą one rzeczywiście ukierunkowane na potrzeby pacjentów.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub organy prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac);

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub podmioty prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym przez oficjalnie uznane międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac), zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) projektów zgłoszonych przez podmioty pozarządowe, przyczyniających się do wdrożenia rocznego programu prac;

Uzasadnienie

Należy umożliwić podmiotom pozarządowym, które nie kwalifikują się do ubiegania się o finansowanie swojej działalności, otrzymanie wsparcia finansowego na konkretne projekty.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) 60 % kosztów kwalifikowalnych na funkcjonowanie podmiotu pozarządowego. W przypadkach wyjątkowej użyteczności wspomniane podmioty mogą korzystać z wkładu finansowego do maksymalnej wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych;

b) 60% kosztów kwalifikowalnych na funkcjonowanie podmiotu pozarządowego lub jego projekty; w przypadkach wyjątkowej użyteczności wspomniane podmioty mogą korzystać z wkładu finansowego do maksymalnej wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych;

Uzasadnienie

Należy umożliwić podmiotom pozarządowym, które nie kwalifikują się do ubiegania się o finansowanie swojej działalności, otrzymanie wsparcia finansowego na konkretne projekty.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja realizuje program w drodze ustanowienia rocznych programów prac, w których przedstawia szczegółowo elementy przewidziane w rozporządzeniu finansowym, a w szczególności:

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16a w postaci rocznych programów prac uwzględniających wkład zainteresowanych stron w dziedzinie zdrowia oraz ich organizacji przedstawicielskich, w tym niezależnych organizacji pacjentów, w których to programach przedstawia szczegółowo elementy przewidziane w rozporządzeniu finansowym, a w szczególności:

a) priorytety i działania, które zostaną podjęte, w tym przydział środków finansowych;

a) roczne priorytety i działania do wykonania, w tym przydział środków finansowych;

b) szczegółowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do beneficjentów zgodnie z art. 8;

b) szczegółowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do beneficjentów zgodnie z art. 8, w szczególności w odniesieniu do niezależności prawnej i finansowej, przejrzystości działalności i finansowania wnioskodawcy oraz skutecznej oceny niezależności;

c) kryteria dotyczące procentowego udziału wkładu finansowego Unii, w tym kryteria dotyczące oceny, czy ma zastosowanie zasada wyjątkowej użyteczności, oraz mającą zastosowanie stawkę współfinansowania;

c) kryteria dotyczące procentowego udziału wkładu finansowego Unii, w tym kryteria oceny, czy ma zastosowanie zasada wyjątkowej użyteczności, oraz mającą zastosowanie stawkę współfinansowania;

d) zasadnicze kryteria wyboru i przyznania, które będą stosowane przy wyborze wniosków otrzymujących wkład finansowy;

d) zasadnicze kryteria wyboru i przyznania środków, do zastosowania przy wyborze wniosków otrzymujących wkład finansowy;

e) harmonogram planowanych zaproszeń do składania ofert i zaproszeń do składania wniosków;

 

f) w stosownych przypadkach zezwolenie na stosowanie kwot ryczałtowych, standardowych skal kosztów jednostkowych lub finansowanie według stawek jednolitych zgodnie z rozporządzeniem finansowym;

 

g) działania współfinansowane przez organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione.

g) działania współfinansowane przez organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione, zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi.

2. Program prac, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

2. Komisja wdraża roczne programy prac, wydając:

 

a) harmonogram planowanych zaproszeń do składania ofert i zaproszeń do składania wniosków;

 

b) w stosownych przypadkach zezwolenie na stosowanie kwot ryczałtowych, standardowych skal kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek jednolitych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

 

2a. Środki, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

3. Przy realizowaniu programu Komisja, wraz z państwami członkowskimi, zapewnia zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, w odpowiednich przypadkach, wprowadzenie mechanizmów zapewniających poufność i bezpieczeństwo tych danych.

3. Przy realizowaniu programu Komisja wraz z państwami członkowskimi zapewnia zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, w odpowiednich przypadkach, wprowadzenie mechanizmów zapewniających poufność i bezpieczeństwo tych danych.

Uzasadnienie

W związku z tym, że roczny program prac zawiera elementy stanowiące ważne decyzje polityczne służące uzupełnieniu lub zmianie pierwotnych elementów kształtujących politykę, określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do przyjęcia rocznego programu prac.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

We współpracy z państwami członkowskimi Komisja zapewnia całkowitą spójność i komplementarność pomiędzy programem i innymi politykami, instrumentami i działaniami Unii.

We współpracy z państwami członkowskimi Komisja zapewnia ogólną spójność i komplementarność programu i innych dziedzin polityki, instrumentów i działań Unii oraz działalności agencji, których właściwości należą do zakresu programu.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wniosek Komisji, która unika nieproporcjonalnego wzrostu obciążenia administracyjnego państw członkowskich, państwa członkowskie przedkładają wszelkie dostępne informacje w sprawie realizacji i skutków programu.

2. Państwa członkowskie co dwa lata składają sprawozdanie dotyczące przyjętych środków i zasobów wykorzystanych na działania w ramach programu, w szczególności na działania polegające na tworzeniu sieci oraz wymianie najlepszych praktyk i specjalistycznej wiedzy ponad granicami.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. Ocena uwzględnia dodatkowo możliwości w zakresie uproszczenia, spójność wewnętrzną i zewnętrzną programu, zachowanie użytecznego charakteru wszystkich celów, jak również wkład środków w unijne priorytety dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

3. Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. W ocenie uwzględnia się ponadto kwestie uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia wszystkich celów, a także wkładu środków w osiągnięcie celów określonych w art. 168 Traktatu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

Uzasadnienie

Jednym z punktów odniesienia przy ocenie programu powinno być osiąganie wysokiego poziomu ochrony zdrowia zgodnie z art. 168 TFUE, a nie priorytety strategii „Europa 2020”.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja przekazuje do publicznego wglądu wyniki działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i zapewnia, aby były upowszechniane w szerokim zakresie.

4. Komisja udostępnia publicznie wyniki i zapewnia ich upowszechnianie w szerokim zakresie, by wykazać wkład programu w podnoszenie jakości opieki zdrowotnej świadczonej obywatelom UE.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od dnia …*.

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

____________

 

* Dz.U:. proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W związku z tym, że roczny program prac zawiera elementy stanowiące ważne decyzje polityczne służące uzupełnieniu lub zmianie pierwotnych elementów kształtujących politykę, określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do przyjęcia rocznego programu prac.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak by zwiększać innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej

1. Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie dobrowolnego wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak by zwiększać innowacyjność, wydajność i stabilność systemów opieki zdrowotnej

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie: zwiększanie interoperacyjności rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań w zakresie e-zdrowia; wspieranie europejskiej współpracy w zakresie e-zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrów oraz wykorzystania przez pracowników służby zdrowia. Będzie to służyć europejskiej dobrowolnej sieci do spraw e-zdrowia ustanowionej dyrektywą 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie: zwiększanie interoperacyjności rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań w zakresie e-zdrowia, w tym dobrowolnego stosowania karty zdrowia zawierającej istotne informacje dotyczące pacjenta; wspieranie europejskiej współpracy w zakresie e-zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrów oraz wykorzystania przez pracowników służby zdrowia. Będzie to służyć europejskiej dobrowolnej sieci do spraw e-zdrowia ustanowionej dyrektywą 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.2a. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie: stosowanie inteligentnych systemów transportu (ITS) w usługach ratownictwa medycznego.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.2b. Opracowanie norm i protokołów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dziedzinie e-zdrowia, by właściwie wykorzystywać te technologie w sektorze opieki zdrowotnej z myślą o zagwarantowaniu ochrony danych osobowych, a także pacjentów i ich życia prywatnego.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.2c. Opracowanie norm i protokołów TIK w dziedzinie e-zdrowia w odniesieniu do służb ratunkowych, w tym jeśli chodzi o korzystanie przez te służby z inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3. Pracownicy służby zdrowia: opracowanie skutecznego prognozowania i planowania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia w kategoriach liczb, zakresu praktyki i umiejętności, monitorowanie mobilności (w Unii) oraz migracji pracowników służby zdrowia, ustanowienie efektywnych strategii naboru i zatrzymywania pracowników oraz rozwoju potencjału.

1.3. Pracownicy służby zdrowia: opracowanie skutecznego prognozowania i planowania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia w kategoriach ich liczby, równości płci, zakresu praktyki i zgodności między szkoleniami a wymaganymi umiejętnościami, w tym umiejętnościami korzystania z nowych systemów informacyjnych i innych zaawansowanych technologii, monitorowanie mobilności (w Unii) oraz migracji pracowników służby zdrowia, ustanowienie efektywnych strategii naboru i zatrzymywania pracowników oraz rozwoju potencjału, z należytym uwzględnieniem problematyki zależności i starzenia się społeczeństwa oraz przy regularnej ocenie tych nowych wymogów.

Uzasadnienie

Do szkolenia pracowników służby zdrowia należy przywiązywać szczególną uwagę, tworząc skuteczną strategię optymalizacji wiedzy specjalistycznej i zaspokajania różnych potrzeb pracowników w Unii Europejskiej

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3a. Wspieranie mobilności pracowników służby zdrowia i rozwój e-zdrowia w Unii w celu przeciwdziałania brakom lub nadwyżkom zasobów ludzkich.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3b. Promowanie i wspieranie wymiany najlepszych praktyk i projektów pilotażowych mających na celu stymulowanie innowacji w dziedzinie interwencji w zakresie zdrowia publicznego, strategii profilaktyki i zarządzania systemem opieki zdrowotnej.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.3c. Wspieranie włączania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do systemów opieki zdrowotnej w celu ułatwiania zarządzania informacjami i procesów komunikacyjnych. Państwa członkowskie mogą na zasadzie dobrowolności zachęcać do udziału w stosownych przedsięwzięciach ewentualne nadwyżki pracowników służby zdrowia.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4. Podejmowanie decyzji w sprawie reform systemów opieki zdrowotnej: utworzenie mechanizmu łączenia wiedzy specjalistycznej na poziomie Unii w celu zapewnienia rozsądnych i opartych na dowodach porad w sprawie skutecznego i efektywnego inwestowania w obszarze zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej. Ułatwianie wykorzystania wyników uzyskanych przy realizacji projektów badawczych objętych wsparciem w ramach siódmego programu ramowego oraz, w dłuższej perspektywie, działań, które zostaną podjęte przy realizacji przyszłych programów w zakresie badań i innowacji w latach 2014–2020 (Horyzont 2020).

1.4. Podejmowanie decyzji w sprawie reform systemów opieki zdrowotnej z punktu widzenia zdrowia psychicznego i fizycznego: utworzenie mechanizmu łączenia wiedzy specjalistycznej na poziomie Unii w celu zapewnienia rozsądnych i opartych na dowodach porad w sprawie skutecznego i efektywnego inwestowania w obszarze zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej przy wspieraniu konkurencyjności poszczególnych podmiotów. Ułatwianie wykorzystania wyników uzyskanych przy realizacji projektów badawczych objętych wsparciem w ramach siódmego programu ramowego oraz, w dłuższej perspektywie, działań, które zostaną podjęte przy realizacji przyszłych programów w zakresie badań i innowacji w latach 2014–2020 (Horyzont 2020).

Uzasadnienie

Reformy systemów opieki zdrowotnej należy przeprowadzać z uwzględnieniem średnio- i długoterminowej perspektywy podmiotów społecznych i gospodarczych.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.4a. Tworzenie synergii w europejskim sektorze badań, by można było wprowadzać i rzeczywiście stosować ważne odkrycia naukowe w systemach opieki zdrowotnej.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.5. Wspieranie Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu w jego trzech obszarach tematycznych: innowacje w zakresie świadomości, profilaktyki i wczesnej diagnostyki; innowacje w zakresie leczenia i opieki; a także innowacje na rzecz aktywnego starzenia się i samodzielnego życia.

1.5. Wspieranie Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu w jego trzech obszarach tematycznych: innowacje w zakresie świadomości, profilaktyki i wczesnej diagnostyki; innowacje w zakresie leczenia i opieki, zwłaszcza w przypadku leczenia chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, a także innowacje na rzecz aktywnego starzenia się i samodzielnego życia.

Uzasadnienie

To partnerstwo musi również przyspieszyć powstawanie nowatorskich rozwiązań w zakresie leczenia i opieki w przypadku chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.7. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, włącznie ze zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojonym upowszechnianiem wyników programu, a także z uwzględnieniem wsparcia dla komitetów naukowych powołanych zgodnie z decyzją Komisji 2008/721/WE.

 

1.7. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, w tym zbieranie i analizowanie danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojone upowszechnianie wyników programu, a także znormalizowane metody gromadzenia danych, koordynacji, zbierania i monitorowania danych na temat chorób przewlekłych, a także z uwzględnieniem wsparcia dla komitetów naukowych powołanych zgodnie z decyzją Komisji 2008/721/WE.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.7a. Działania niezbędne do ułatwienia stałego monitorowania kompetencji zdrowotnych w Unii oraz do opracowania skutecznych metod zwiększania tych kompetencji u pracowników i projektowania świadczenia usług cechującego się wysokim poziomem kompetencji zdrowotnych.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.7b. Zachęcanie do gromadzenia porównawczych danych statystycznych dotyczących poszczególnych systemów zdrowotnych w Europie.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt 1.7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.7c. Wspólne kryteria oceny, które opracuje Komisja w porozumieniu z organami państw członkowskich, służące ocenie osiąganych wyników i udoskonaleń.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE

2. Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej, informacji i leczenia szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE, zgodnie z podstawowymi wartościami Unii, jakimi są: powszechność, wysoka jakość, równy dostęp i solidarność.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2 Rzadkie choroby: wspieranie państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów i zainteresowanych stron za pośrednictwem skoordynowanych działań na poziomie Unii w celu zapewnienia skutecznej pomocy pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby. Obejmuje to utworzenie sieci referencyjnych (zgodnie z pkt 2.1), informacji i rejestrów dotyczących rzadkich chorób w oparciu o wspólne kryteria dotyczące akredytacji.

2.2 Rzadkie choroby: wspieranie europejskiej współpracy, tworzenia sieci i systemu informacji na temat rzadkich chorób oraz nowych rzadkich chorób, w tym wsparcie dla państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów i innych stosownych zainteresowanych stron. Wspieranie działań przyczyniających się do realizacji celów, o których mowa w komunikacie Komisji pt. „Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą”1 i w zaleceniu Rady w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób2. Obejmuje to utworzenie ośrodków wiedzy specjalistycznej, sieci referencyjnych (zgodnie z pkt 2.1), informacji i rejestrów dotyczących rzadkich chorób w oparciu o wspólne kryteria dotyczące akredytacji.

 

_________________

 

1 COM(2008)0679.

 

2 (2009/C 151/02).

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.2a. Choroby związane z wiekiem: wpieranie działań propagujących współpracę, wymianę informacji i tworzenie programów badań dotyczących chorób związanych z wiekiem, w tym chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.3. Jakość i bezpieczeństwo: zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej poprzez, między innymi, wdrażanie zaleceń Rady w sprawie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną; wymiana najlepszych praktyk w zakresie systemów zapewnienia jakości; opracowanie wytycznych i narzędzi w celu promowania bezpieczeństwa pacjentów i jakości; zwiększanie dostępności informacji dla pacjentów dotyczących bezpieczeństwa i jakości; polepszenie informacji zwrotnych i wzajemnego oddziaływania pomiędzy podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną i pacjentami; wspieranie działań w kierunku wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie opieki w przypadku rzadkich chorób, reagowania systemów opieki zdrowotnej oraz badań naukowych, włącznie z opracowaniem europejskich wytycznych.

2.3. Jakość i bezpieczeństwo: zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej między innymi poprzez wdrażanie zaleceń Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz profilaktyki i kontroli zakażeń, do których dochodzi w systemach opieki zdrowotnej; wymiana najlepszych praktyk w zakresie systemów zapewniania jakości; opracowanie wytycznych i narzędzi klinicznych i dotyczących leczenia w celu promowania bezpieczeństwa pacjentów i jakości; rozwój edukacji obywateli UE w zakresie zdrowia; zwiększanie dostępności dla pacjentów informacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości; polepszenie informacji zwrotnych i wzajemnego oddziaływania pomiędzy podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną i pacjentami; wspieranie działań w kierunku wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie chorób przewlekłych, zarówno chorób przewlekłych związanych z trybem życia, jak również chorób wrodzonych lub mających podłoże społeczne lub środowiskowe, reagowania systemów opieki zdrowotnej oraz badań naukowych, w tym opracowania europejskich wytycznych klinicznych i dotyczących leczenia.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.4. Bezpieczeństwo: poprawa w zakresie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produktach leczniczych oraz ograniczenie praktyk zwiększających oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe; zmniejszanie obciążeń związanych z zakażeniami opornymi oraz zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną, a także zapewnienie dostępności skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych.

2.4. Bezpieczeństwo: poprawa w zakresie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produktach leczniczych zarówno w leczeniu ludzi, jak i w weterynarii oraz ograniczenie praktyk zwiększających oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym w sektorze weterynaryjnym, a zwłaszcza w szpitalach; zmniejszanie obciążeń związanych z zakażeniami szczepami opornymi oraz z zakażeniami, do których dochodzi w systemach opieki zdrowotnej, a także zapewnienie dostępności skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych, trwałe inwestycje w doskonalenie metod analiz w celu wykrywania oporności i zapobiegania jej, w szczególności przez dokładną kontrolę dozowania tych środków, długości leczenia i łączenia z innymi produktami leczniczymi, a także lepsze tworzenie sieci wszystkich podmiotów sektora opieki zdrowotnej mających na celu rozwiązywanie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Uzasadnienie

Należy zwrócić większą uwagę na szpitale, gdzie rozwoju infekcji można unikać przez stosowanie ukierunkowanych środków sanitarnych. Przyniosłoby to potrójny pozytywny efekt w postaci ograniczenia liczby infekcji, zużycia antybiotyków i rozwoju oporności na nie.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.5. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa Unii, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie tkanek i komórek, krwi, narządów, stosowanie produktów leczniczych oraz praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Działania tego rodzaju mogą obejmować działania ukierunkowane na wdrażanie, stosowanie, monitorowanie i dokonywanie przeglądu wspomnianego prawodawstwa.

2.5. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do ich realizacji w dziedzinie tkanek i komórek, krwi, narządów, stosowanie produktów leczniczych oraz praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, przy pełnym poszanowaniu właściwości i wyborów etycznych dokonywanych w tej dziedzinie przez państwa członkowskie. Działania tego rodzaju mogą obejmować działania ukierunkowane na wdrażanie, stosowanie, monitorowanie i dokonywanie przeglądu wspomnianego prawodawstwa.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.6. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, włącznie ze zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojonym upowszechnianiem wyników programu.

2.6 Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, włącznie ze zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojonym upowszechnianiem wyników programu, a także wspieranie wysiłków mających na celu okresową aktualizację tych danych i poprawianie porównywalności danych z poszczególnych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Brak porównywalnych danych z państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi ważną przeszkodę w prowadzeniu polityki zdrowotnej skutecznej i trwałej pod względem społecznym i gospodarczym.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 2.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.6a. Opracowanie porównywalnych ogólnounijnych wskaźników zdrowotnych, by przyczynić się do zmniejszenia nierówności w zakresie opieki zdrowotnej w Unii oraz dać podstawy do podejmowania decyzji mających na celu poprawę skuteczności polityki zdrowotnej.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt 2.6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.6b. Większe ukierunkowanie na potrzeby pacjenta i czytelność systemów opieki zdrowotnej oraz zwiększenie kompetencji zdrowotnych obywateli, by systemy opieki zdrowotnej stały się lepiej dostępne i bardziej zrozumiałe dla pacjentów.

Uzasadnienie

Kompetencje zdrowotne zależą nie tylko od indywidualnych możliwości, ale również od zrozumienia systemu. Poprawa czytelności systemów opieki zdrowotnej, np. przez poprawę języka i kompetencji komunikacyjnych pracowników służby zdrowia, a także poprawę oznakowania w szpitalach, jest zatem ważnym aspektem, który pomaga w poruszaniu się po systemie.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia

3. Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, szkodliwe używanie alkoholu, niezdrowa dieta, siedzący tryb życia czy otyłość, używanie narkotyków oraz czynniki środowiskowe, jak również choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i podnoszenia kompetencji zdrowotnych oraz promocji zdrowia, a także przez wspieranie kampanii uświadamiających promujących zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem zachęcania do kształtowania zachowań zgodnych ze zdrowym trybem życia u małych dzieci.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. Racjonalne pod względem kosztów środki w zakresie promocji i profilaktyki: w tym obszarze zostaną uwzględnione działania w kierunku ustanowienia ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw angażujących szerokie spektrum podmiotów w realizację działań komunikacyjnych oraz uświadamiających w sprawie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu czy przeciwdziałanie otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego oraz państw członkowskich, w których działania we wspomnianych kwestiach nie są prowadzone lub jest ich niewiele.

3.1. Racjonalne pod względem kosztów środki w zakresie promocji i profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych: w tym obszarze zostaną uwzględnione działania w kierunku ustanowienia ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw angażujących szerokie spektrum podmiotów w realizację działań komunikacyjnych, edukacyjnych oraz uświadamiających w sprawie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak eliminowanie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, zdrowie psychiczne, zapobieganie paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków, niezdrowa dieta i siedzący tryb życia w kontekście rozwiązywania problemu otyłości związanej z odżywianiem, a także programy promocji zdrowia skierowane do szerokich rzesz odbiorców, zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego oraz państw członkowskich, w których działania we wspomnianych kwestiach nie są prowadzone lub jest ich niewiele, a także funkcjonowania w sposób należycie uwzględniający aspekty płci.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – punkt 3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.1a. Wspieranie skutecznego reagowania na choroby zakaźne przez wskazywanie, rozpowszechnianie i promowanie stosowania racjonalnych pod względem kosztów dobrych praktyk w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i opieki.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 3 – podpunkt 3.1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.1b. Wspieranie wymiany dobrych praktyk w celu ograniczenia negatywnych dla zdrowia skutków zażywania narkotyków, w tym wymiany informacji i profilaktyki.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2. Choroby przewlekłe: wspieranie europejskiej współpracy i tworzenia sieci w dziedzinie profilaktyki oraz poprawy reagowania na choroby przewlekłe, w tym raka, poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz opracowywanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki. Rak: kontynuacja już podjętych prac; ustanowienie europejskiego systemu informacji na temat raka, zawierającego porównywalne dane; wspieranie badań przesiewowych w kierunku raka, włącznie z dobrowolnymi mechanizmami akredytacji; wspieranie opracowywania europejskich wytycznych dotyczących profilaktyki w obszarach występowania poważnych nierówności.

3.2. Choroby przewlekłe: wspieranie europejskiej współpracy i tworzenia sieci w dziedzinie profilaktyki oraz poprawy reagowania na choroby przewlekłe, w tym raka i chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, funkcjonowania w sposób należycie uwzględniający aspekty płci i z uwzględnieniem różnic w procesach chorobowych zachodzących u kobiet i mężczyzn, poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk, wspieranie edukacji, opracowywanie wytycznych dotyczących czynników środowiskowych warunkujących choroby przewlekłe oraz opracowywanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki, w tym dotyczących środowiskowych czynników ryzyka; kontynuacja już podjętych prac; ustanowienie europejskiego systemu informacji na temat chorób przewlekłych, zawierającego porównywalne dane; wspieranie badań przesiewowych w kierunku chorób przewlekłych i ich wczesnej diagnozy, włącznie z dobrowolnymi mechanizmami akredytacji; wspieranie opracowywania europejskich wytycznych dotyczących profilaktyki i wczesnej diagnozy w obszarach występowania poważnych nierówności.

Uzasadnienie

Wszelkie choroby przewlekłe, a nie tylko rak, muszą być przedmiotem działań europejskiej współpracy w zakresie profilaktyki.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.2a. Wspieranie wczesnej diagnostyki chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego i innych chorób mózgu przez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk oraz opracowywanie wspólnych działań.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.3. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa Unii, lub przyczyniające się do ich realizacji, w dziedzinie wyrobów tytoniowych i ich reklamy. Działania tego rodzaju mogą obejmować działania ukierunkowane na wdrażanie, stosowanie, monitorowanie i dokonywanie przeglądu wspomnianego prawodawstwa.

 

3.3. Działania wymagane w ramach celów prawodawstwa UE lub przyczyniające się do ich realizacji w dziedzinie reklamy i wprowadzania na rynek wyrobów tytoniowych, alkoholu i produktów żywnościowych o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli. Działania tego rodzaju mogą obejmować działania ukierunkowane na wdrażanie, stosowanie, monitorowanie i dokonywanie przeglądu wspomnianego prawodawstwa.

Uzasadnienie

UE ma uprawnienia ustawodawcze w dziedzinie żywności i alkoholu, jak również wyrobów tytoniowych, uzasadnione jest zatem, aby te zagadnienia zostały włączone do zakresu omawianego rozporządzenia. Uwzględnione powinny zostać również szersze aspekty, takie jak zawartość produktu, jego dostępność i cena, a termin „wprowadzanie na rynek” ma szersze znaczenie niż sama reklama.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.3a. Rozwój kompetencji zdrowotnych wśród Europejczyków dzięki konkretnym programom we wszystkich obszarach, takich jak promocja zdrowia, profilaktyka i opieka ukierunkowana na potrzeby pacjentów.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.3b. Dopilnowanie, aby systemy opieki zdrowotnej były tak opracowane, by obywatele byli w stanie dotrzeć do informacji, zrozumieć je, ocenić i wykorzystać przy podejmowaniu decyzji o profilaktyce chorób, promowaniu zdrowia i opiece zdrowotnej, co sprawi, że będą mogli lepiej i w bardziej zrównoważony sposób korzystać z usług zdrowotnych.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.3c. Wspieranie działań mających na celu ochronę przed biernym paleniem w miejscu pracy, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02)1.

 

______________

 

1 Dz.U. C 296 z 5.12.2009, s. 4.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, włącznie ze zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojonym upowszechnianiem wyników programu.

3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat zdrowia w celu przyczynienia się do podejmowania decyzji opartych na dowodach, włącznie ze zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących zdrowia oraz szeroko zakrojonym upowszechnianiem wyników programu, a także wspieranie wysiłków mających na celu okresową aktualizację tych danych i lepszą porównywalność danych z poszczególnych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Brak porównywalnych danych z państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi ważną przeszkodę w prowadzeniu polityki zdrowotnej skutecznej i trwałej pod względem społecznym i gospodarczym.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – punkt 4 – podpunkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1. Gotowość oraz reagowanie na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, przy uwzględnieniu ogólnoświatowych inicjatyw oraz koordynacji z nimi: wprowadzanie wspólnych elementów ogólnego i szczególnego planowania w zakresie gotowości, w tym w odniesieniu do grypy pandemicznej, a także regularne przedkładanie sprawozdań z wykonywania planów w zakresie gotowości.

4.1. Gotowość oraz reagowanie na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, przy uwzględnieniu ogólnoświatowych inicjatyw oraz koordynacji z nimi: wprowadzanie wspólnych elementów ogólnego i szczególnego planowania w zakresie gotowości, w tym w odniesieniu do grypy pandemicznej, a także regularne przedkładanie sprawozdań z wykonywania planów w zakresie gotowości; dostarczanie pacjentom innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób wywodzących się z krajów rozwijających się, które to choroby coraz częściej występują w niektórych krajach europejskich.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.3. Wspieranie budowania potencjału na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia w państwach członkowskich: opracowanie planowania gotowości i reagowania, koordynacja reagowania w zakresie zdrowia publicznego, wspólne podejścia do kwestii szczepień; opracowanie wytycznych w sprawie działań ochronnych w sytuacji nadzwyczajnej, wytycznych dotyczących informacji i przewodników po dobrych praktykach; utworzenie nowego mechanizmu w zakresie wspólnych zamówień medycznych środków zapobiegawczych; opracowanie wspólnych strategii w zakresie komunikacji.

4.3. Wspieranie budowania potencjału na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia w państwach członkowskich: opracowanie planowania gotowości i reagowania, koordynacja reagowania w zakresie zdrowia publicznego, wspólne podejścia do kwestii szczepień, w tym wprowadzenie optymalnego objęcia ludności szczepieniami w celu skutecznego przeciwdziałania powrotowi chorób zakaźnych; opracowanie wytycznych w sprawie działań ochronnych w sytuacji nadzwyczajnej, wytycznych dotyczących informacji i przewodników po dobrych praktykach; utworzenie nowego mechanizmu w zakresie wspólnych zamówień medycznych środków zapobiegawczych; opracowanie wspólnych strategii w zakresie komunikacji; zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi w celu zajęcia się kwestią wpływu coraz większych przepływów nielegalnych imigrantów na publiczne systemy opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

UE powinna bardziej aktywnie wdrażać wspólne podejście do kwestii szczepień przez zapewnienie wprowadzenia optymalnego objęcia ludności szczepieniami.

  • [1]  Dz.U. C 143 z 12.5.2012, s. 102.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [3]  Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

UZASADNIENIE

Na program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” przeznaczono łączne środki budżetowe w wysokości 446 milionów EUR na lata 2014-2020, czyli ponad 60 milionów EUR na rok. Ma on skoncentrować się na głównych dziedzinach, w których działania Unii Europejskiej mogą wnieść prawdziwą wartość dodaną do sektora ochrony zdrowia. Program ten wpisuje się w strategię Europa 2020 i ma zachęcać do innowacji w zakresie ochrony zdrowia i zapewniać stabilność systemów opieki zdrowotnej, a zarazem poprawiać dobrobyt obywateli europejskich.

Środki finansowe przeznaczone na program uzupełniają szereg działań dotyczących ochrony zdrowia finansowanych z funduszy strukturalnych i ramowego programu badań i innowacji na lata 2014-2020. W porównaniu do bieżącego okresu (2007-2013) środki przeznaczone na program zwiększono o 5,7%.

Potencjalnymi kandydatami do uzyskania finansowania będą organy krajowe, podmioty sektora publicznego i prywatnego, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe, które mogą występować o współfinansowanie swoich inicjatyw. Tryb funkcjonowania programu i procedury wnioskowania o środki muszą być jak najprostsze, by państwa członkowskie i pracownicy służby zdrowia mogli wykorzystywać je jak najlepiej.

Ponadto oczywiste jest, że zdrowie nie ogranicza się tylko do logiki wzrostu i że tytuł programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” może być mylący. Należy jednak przypomnieć, że wybór takiego tytułu ma pokazywać, że w okresie kryzysu gospodarczego w Europie opieka zdrowotna nie jest tylko synonimem deficytu. Ograniczanie finansów publicznych zmusza do reformowania systemów opieki zdrowotnej w celu kontrolowania wydatków przy jednoczesnym zoptymalizowaniu rentowności tego sektora i wprowadzaniu innowacji. Reformy te mają istotne znaczenie, aby umożliwić systemom opieki zdrowotnej zaspokajanie wzrastającego zapotrzebowania na opiekę w związku ze starzeniem się społeczeństwa i aby dalej zapewniać wysokiej jakości opiekę zdrowotną przyszłym pokoleniom. Tytuł „Zdrowie i wzrost gospodarczy” wydaje się bardziej odpowiedni, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień.

Sektor ochrony zdrowia nie ogranicza się do samej wartości, jaką jest postęp w leczeniu. Musi stanowić również czynnik wzrostu, tworzyć miejsca pracy w czasach kryzysu i być postrzegany jako filar europejskiej gospodarki. W okresie dezindustrializacji branża ochrony zdrowia stanowi rzadki przykład nowoczesnego sektora działającego głównie na terytorium europejskim, począwszy od badań, a kończąc na dystrybucji. Z tego względu należy uznać, że jest to branża wysoce zaawansowana. Przypomnijmy na przykład, że wyprodukowanie leku na raka wymaga zawarto tyle samo różnorodnych technologii, co zbudowanie samolotu typu Airbus. Przejście od odkrycia substancji czynnej do rozpoczęcia produkcji przemysłowej produktu leczniczego stanowi wyzwanie dla inżynierii i technologii. Zwycięstwo w walce na rzecz innowacji wymaga wzmożonych wysiłków, a przez to współpracy między podmiotami sektora publicznego i prywatnego, między badaczami z różnych dyscyplin.

W związku z powyższym program ma zatem na celu unikanie dublowania działań i jak najlepsze wykorzystywanie uboższych obecnie środków finansowych dzięki skuteczniejszej hierarchizacji celów. Dlatego też należy unikać przedstawiania katalogu działań, ponieważ mogłoby to w konsekwencji doprowadzić do rozdrobnienia dostępnych środków. Program nie ma przedstawiać wyczerpującej listy chorób, które należy zwalczać. Trzeba raczej skoncentrować się na ograniczonej liczbie celów priorytetowych.

Podział środków budżetowych między cztery cele programu (stymulowanie innowacji, poprawa jakości opieki zdrowotnej, lepsza ochrona przed chorobami i ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia) nie powinien być sztywny. Hierarchizacja celów i przyznawanie każdemu z nich z góry określonych środków budżetowych może doprowadzić do ograniczenia zasięgu niektórych projektów.

Ponadto niezbędne może się okazać dostosowanie kwot dotyczących przedmiotowej procedury ustawodawczej do środków finansowych przyznanych na program „Zdrowie i wzrost gospodarczy” w ramach prowadzonych obecnie negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Ocena poszczególnych celów programu powinna zależeć od wyników odnotowywanych w systemach opieki zdrowotnej państw członkowskich na podstawie odpowiednich wskaźników (koszty wyrażone jako procent PKB, średnia długość życia mieszkańców, liczba lat zdrowego życia itp.).

W przypadku celu dotyczącego profilaktyki należy dokładniej określać czynniki ryzyka, aby sporządzać skuteczniejsze strategie. Główne czynniki ryzyka – w tym niewłaściwe nawyki żywieniowe i siedzący tryb życia – muszą być uwzględnione w celu właściwej i skutecznej profilaktyki chorób przewlekłych. Przykładowo częste przypadki nadwagi i otyłości u małych dzieci oznaczają bez wątpienia większe ryzyko wystąpienia chorób serca w późniejszym wieku.

Nie wskazując konkretnych chorób, należy jednak bardziej uwzględniać konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Zwiększenie długości życia pociąga za sobą istotny wzrost proporcji osób starszych w społeczeństwie, która do 2030 r. ma sięgnąć 40%.

Ten proces oznacza szereg skutków i wyzwań zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństwa. Zachowując jak najdłużej zdrowie człowieka, a także utrzymując jego zdolność do aktywności fizycznej i społecznej, możemy zoptymalizować pozytywny wpływ tego procesu na produktywność i konkurencyjność.

Poprawa stanu zdrowia seniorów nie tylko zapobiegnie cierpieniom związanym z wiekiem, ale jednocześnie zmniejszy ciężar wydatków społecznych i medycznych, które ponosi społeczeństwo.

W tej perspektywie pożądane jest, aby w programie kłaść większy nacisk na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i inne formy demencji. Są to choroby przewlekłe o szczególnych cechach: występują głównie u osób starszych, prowadzą do całkowitej zależności osoby, u której wystąpiła choroba, i powodują konieczność stałej opieki. Te choroby dotykają dużą liczbę osób (w Europie ponad 7 milionów osób cierpi na jakąś formę demencji). Ma to poważne konsekwencje zdrowotne, gospodarcze i społeczne.

Program musi więc lepiej uwzględniać problematykę starzenia się społeczeństwa i chorób wynikających z wieku. Chodzi o problematykę przekrojową, która dotyczy jednocześnie celu 1 (zwiększyć innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej), celu 2 (poprawić dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE) i celu 3 (zapobiegać chorobom i promować dobre zdrowie).

Należy również przewidywać konsekwencje starzenia się naszych społeczeństw, aby zapewnić konieczne środki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w tym sektorze. Unia Europejska będzie musiała wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, aby odpowiedzieć na nowe wyzwania społeczne, takie jak pomoc w opiece domowej lub w ośrodkach dostosowanych do potrzeb osób zależnych bez względu na ich wiek, a także dokonywać regularnej oceny w celu dopasowania tych środków do rzeczywistych potrzeb osób chorych i ich opiekunów.

Czwarty i ostatni cel programu dotyczy ochrony obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Szczepienia ludności to szczególnie skuteczne narzędzie w przypadkach poważnych niebezpieczeństw dla zdrowia.

Szczepienia pozwoliły znacznie poprawić sytuację zdrowotną społeczeństwa w Europie, jednak postępy te mogą być unicestwione przez wiele zagrożeń: wzmożona mobilność ludności, występowanie grup nieszczepionych z powodu ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej lub z powodu ciągłego wzrostu niechęci do szczepień wśród ludności. UE musi dziś uporać się z niedawnymi uporczywymi falami nawrotów odry czy też ze wzrostem liczby przypadków gruźlicy.

UE powinna prowadzić bardziej aktywne działania, stosując wspólne podejścia do kwestii szczepień poprzez zapewnienie wprowadzenia optymalnego objęcia ludności szczepieniami. Doprowadzimy do zmniejszenia ofiar tych chorób, kontynuując wysiłki na rzecz współpracy i innowacji, wspólne planowanie oraz wdrażanie skutecznych środków zapobiegawczych.

OPINIA Komisji Budżetowej (4.6.2012)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angelika Werthmann

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opieka zdrowotna należy do największych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej. Wytwarza około 10% produktu krajowego brutto UE i zatrudnia 10% całej siły roboczej, w tym ponadprzeciętną liczbę naukowców. Zdrowie zapewniające lepszą jakość życia jest dla ludzi nie tylko wartością samą w sobie, ale również ważną siłą napędzającą wzrost gospodarczy.

W związku z tym Komisja proponuje w kolejnych wieloletnich ramach finansowych trzeci program działań UE „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” (2014–2020), w którym na pierwszy plan wysunięto zależność między wzrostem gospodarczym a zdrowiem obywateli.

Programem mają zarządzać centralnie DG SANCO i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC), a jego pewnymi częściami wspólnie z ONZ, WHO, Radą Europy i OECD.

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” koncentruje się na czterech celach szczegółowych, które charakteryzują się znacznym potencjałem na rzecz wzrostu gospodarczego poprzez zapewnienie lepszego stanu zdrowia:

(1) innowacyjne i trwałe systemy opieki zdrowotnej;

(2) zwiększenie dostępu obywateli do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej;

(3) zapobieganie chorobom i promocja zdrowia, w szczególności w odniesieniu do najważniejszych czynników ryzyka takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, otyłość i HIV/AIDS;

(4) ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Komisja uważa, że do osiągnięcia tych celów konieczne jest bardziej bezpośrednie zaangażowanie poszczególnych państw członkowskich na szczeblu krajowym. Dlatego Komisja uprościła w nowym programie kwestię wdrażania i zarządzania: wysokość współfinansowania ze środków UE ujednolicono na poziomie 60%, a w przypadkach wyjątkowej użyteczności do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Do roku 2020 w służbie zdrowia w Unii Europejskiej będzie brakować miliona pracowników. Z tego powodu program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” powinien również przyczyniać się do pobudzenia rynku pracy. Program ma również na celu określenie wysokich norm bezpieczeństwa, jakości i skuteczności wyrobów medycznych, przeciwdziałanie gospodarczym skutkom rosnącej znacznie średniej długości życia oraz w szczególności zapobieganie chorobom przewlekłym, gdyż są one główną przyczyną śmierci i niskiej jakości życia w Europie.

Program opiera się na wynikach pierwszego i drugiego programu działań UE w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008 i 2008–2013).

Środki finansowe przyznane na realizację programu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wyniosą 446 milionów EUR (według cen bieżących).

Z uwagi na zmniejszanie się liczby ludności Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej, a co za tym idzie z uwagi na stałe starzenie się ludności, kwestia gospodarczego aspektu zdrowia nabiera coraz większego znaczenia. W związku z tym należy przyjąć zaproponowany przez Komisję program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” na lata 2014–2020 z następującymi zmianami.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. zwraca uwagę, że określony we wniosku legislacyjnym przydział środków finansowych stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać ostatecznie ustalony do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wieloletnich ram finansowych;

Poprawka  2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować, pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;

 

______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych starań, aby osiągnąć cele ustanowione w art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego zdrowia na poziomie UE stanowi nieodłączny element programu „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnegozrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez dłuższy czas, przyniesie ogólne pozytywne skutki dla zdrowia oraz będzie miało korzystny wpływ na wydajność i konkurencyjność, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń budżetów krajowych. Innowacje w opiece zdrowotnej pomagają podjąć wyzwanie, jakim jest zapewnienie stabilności tego sektora w kontekście zmian demograficznych, a działania dążące do zmniejszania nierówności w zakresie zdrowia są istotne dla osiągnięcia „wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W tym kontekście właściwym jest ustanowienie programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (zwanego dalej „programem”).

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych starań, aby osiągnąć cele ustanowione w art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego zdrowia na poziomie UE stanowi nieodłączny element programu „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez dłuższy czas, przyniesie ogólne pozytywne skutki dla zdrowia oraz będzie miało korzystny wpływ na jakość ich życia, wydajność i konkurencyjność, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń budżetów krajowych. Innowacje w opiece zdrowotnej pomagają podjąć wyzwanie, jakim jest zapewnienie stabilności tego sektora w kontekście zmian demograficznych, a działania dążące do zmniejszania nierówności w zakresie zdrowia są istotne dla osiągnięcia „wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W tym kontekście właściwym jest ustanowienie programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (zwanego dalej „programem”).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” program powinien skoncentrować się na zestawie odpowiednio określonych celów i działań o wyraźnej, potwierdzonej wartości dodanej dla UE, a także ukierunkować wsparcie na rzecz mniejszej liczby działań w obszarach priorytetowych. Zgodnie z zasadą pomocniczości szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary, w których państwa członkowskie nie mogą działać w odosobnieniu w sposób racjonalny pod względem kosztów, w których w grę wchodzą wyraźne kwestie transgraniczne bądź dotyczące rynku wewnętrznego lub w których w wyniku współpracy na szczeblu UE mają miejsce znaczące korzyści, w tym w zakresie wydajności.

(4) Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” program powinien skoncentrować się na zestawie jasno określonych i możliwych do zweryfikowania celów i działań o wyraźnej, potwierdzonej wartości dodanej dla UE, a także ukierunkować wsparcie na rzecz mniejszej liczby działań w obszarach priorytetowych. Zgodnie z zasadą pomocniczości szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszary, w których państwa członkowskie nie mogą działać w odosobnieniu w sposób racjonalny pod względem kosztów, w których w grę wchodzą wyraźne kwestie transgraniczne bądź dotyczące rynku wewnętrznego lub w których w wyniku współpracy na szczeblu UE mają miejsce znaczące korzyści, w tym w zakresie wydajności.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W sprawozdaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o stanie zdrowia w Europie z 2009 r. stwierdzono możliwości zwiększenia inwestycji na rzecz zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej. W tym względzie państwa członkowskie są zachęcane do określenia poprawy stanu zdrowia jako priorytetu w swoich programach krajowych, a także do korzystania z większej wiedzy na temat możliwości unijnego finansowania zdrowia. Program powinien zatem ułatwiać wdrażanie jego wyników w krajowych politykach zdrowotnych.

(6) W sprawozdaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o stanie zdrowia w Europie z 2009 r. stwierdzono możliwości zwiększenia inwestycji na rzecz zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej. W tym względzie państwa członkowskie są zachęcane do określenia poprawy stanu zdrowia jako priorytetu w swoich programach krajowych, a także do korzystania z większej wiedzy na temat możliwości unijnego finansowania zdrowia. Aby program mógł w sposób aktywny ułatwiać wdrażanie jego wyników w krajowych politykach zdrowotnych, zasoby europejskie powinny być przeznaczane jedynie na programy krajowe spełniające określone wymogi.

Poprawka       6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W kontekście starzejącego się społeczeństwa właściwie ukierunkowane inwestycje na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki chorób mogą doprowadzić do zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i umożliwić tym samym osobom starszym kontynuowanie pracy w miarę starzenia się. Choroby przewlekłe odpowiadają za ponad 80 % przypadków przedwczesnych zgonów w UE. Program, poprzez określanie, upowszechnianie i promowanie wdrażania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod względem kosztów środków profilaktycznych skoncentrowanych na najważniejszych czynnikach ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, będzie przyczyniać się do zapobiegania chorobom i promowania dobrego zdrowia, mając również na uwadze czynniki o charakterze społecznym i środowiskowym.

(10) W kontekście starzejącego się społeczeństwa właściwie ukierunkowane inwestycje na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki chorób mogą doprowadzić do zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i umożliwić tym samym osobom starszym kontynuowanie pracy w miarę starzenia się. Choroby przewlekłe odpowiadają za ponad 80 % przypadków przedwczesnych zgonów w UE. Program, poprzez określanie, upowszechnianie i promowanie wdrażania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod względem kosztów środków profilaktycznych skoncentrowanych na najważniejszych czynnikach ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, zanieczyszczenie środowiska, nadużywanie narkotyków, otyłość związana z odżywianiem, jak również HIV/AIDS, będzie przyczyniać się do zapobiegania chorobom i promowania dobrego zdrowia, mając również na uwadze czynniki o charakterze społecznym i środowiskowym.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Znaczenie i oddziaływanie programu należy regularnie monitorować i poddawać ocenie. Przy jego ocenie należy uwzględnić fakt, że osiągnięcie celów programu może wymagać czasu dłuższego niż okres jego trwania.

(24) Komisja powinna dokonywać rocznego monitorowania realizacji programu, stosując główne wskaźniki oceny wyników i skutków. Wskaźniki te powinny zapewniać podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele programu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, złe nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie środowiska, otyłośćHIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków czy otyłość związana z odżywianiem, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu oraz nadużywaniu alkoholu i otyłości;

3.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu oraz nadużywaniu alkoholu i narkotyków oraz otyłości związanej z odżywianiem;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) innych państw zgodnie z warunkami określonymi w stosownej umowie dwu- lub wielostronnej.

skreślona

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub organy prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac);

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub organy prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym oficjalnie uznane międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac);

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) działania współfinansowane przez organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione.

g) działania współfinansowane przez oficjalnie uznane organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, monitoruje realizację działań w ramach programu w świetle jego celów i wskaźników, włącznie z informacjami na temat kwoty wydatków związanych z klimatem. Przedstawia ona komitetowi, o którym mowa w art. 13, sprawozdania w tym zakresie oraz informuje na bieżąco Parlament Europejski i Radę.

1. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, monitoruje realizację działań w ramach programu w świetle jego celów i wskaźników, włącznie z informacjami na temat kwoty wydatków związanych z klimatem. Przedstawia ona komitetowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1, sprawozdania w tym zakresie oraz informuje Parlament Europejski i Radę raz w roku.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. Ocena uwzględnia dodatkowo możliwości w zakresie uproszczenia, spójność wewnętrzną i zewnętrzną programu, zachowanie użytecznego charakteru wszystkich celów, jak również wkład środków w unijne priorytety dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

3. Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. Ocena uwzględnia dodatkowo możliwości w zakresie uproszczenia, spójność wewnętrzną i zewnętrzną programu, zachowanie użytecznego charakteru wszystkich celów, jak również wkład środków w unijne priorytety dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

Bardziej długofalowe oddziaływanie oraz zrównoważony charakter skutków programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” należy ocenić, mając na względzie wniesienie wkładu w decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia, zmiany lub zawieszenia następnego programu.

Bardziej długofalowe oddziaływanie oraz zrównoważony charakter skutków programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” należy ocenić, mając na względzie wniesienie wkładu w decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia, zmiany, zawieszenia lub zakończenia następnego programu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1. Racjonalne pod względem kosztów środki w zakresie promocji i profilaktyki: w tym obszarze zostaną uwzględnione działania w kierunku ustanowienia ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw angażujących szerokie spektrum podmiotów w realizację działań komunikacyjnych oraz uświadamiających w sprawie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu czy przeciwdziałanie otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego oraz państw członkowskich, w których działania we wspomnianych kwestiach nie są prowadzone lub jest ich niewiele.

3.1. Racjonalne pod względem kosztów środki w zakresie promocji i profilaktyki: w tym obszarze zostaną uwzględnione działania w kierunku ustanowienia ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw angażujących szerokie spektrum podmiotów w realizację działań komunikacyjnych oraz uświadamiających w sprawie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków, siedzący tryb życia, zanieczyszczenie środowiska czy przeciwdziałanie otyłości związanej z odżywianiem, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego oraz państw członkowskich, w których działania we wspomnianych kwestiach nie są prowadzone lub jest ich niewiele.

PROCEDURA

Tytuł

„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” - trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na okres 2014-2020

Odsyłacze

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

30.11.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angelika Werthmann

6.2.2012

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (26.4.2012)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7‑0399/2011 – 2011/0339(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Badia i Cutchet

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” powstaje w okresie poważnych trudności wynikających z globalizacji i niełatwej sytuacji gospodarczej, szczególnie silnie odczuwanej w Unii Europejskiej. Komisja inicjuje program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach strategii Europa 2020 i nowej perspektywy finansowej na okres 2014-2020, chcąc sprzyjać innowacyjności w sektorze opieki zdrowotnej, uzyskać bardziej zrównoważony charakter systemów ochrony zdrowia, poprawić stan zdrowia obywateli UE i chronić ich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dzięki temu programowi Komisja uzupełnia starania o tworzenie w UE dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki. Zdrowie postrzegane jest zatem w wymiarze gospodarczym, jako niezbędna i priorytetowa wartość: zdrowie i dobre samopoczucie obywateli ma być gwarancją na przyszłość.

Niezależnie od tego wniosek Komisji oferuje również – zdaniem sprawozdawczyni komisji opiniodawczej – liczne możliwości wspierania priorytetów i działań UE w innych dziedzinach powiązanych ze zdrowiem. Zakres programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” można rozszerzyć, proponując działania międzydyscyplinarne. W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

­ podkreśla konieczność wykorzystania programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” do pobudzania badań z zakresu medycyny i skoordynowania ich na szczeblu europejskim, by zapewnić wydajne korzystanie z dostępnych zasobów; rozwój europejskich badań naukowych dotyczących zdrowia pozwoli zapewnić wzrost i zrównoważony charakter tego sektora;

­ apeluje o zwrócenie większej uwagi na choroby związane z ubóstwem i choroby zaniedbane (poverty-related and neglected diseases, PNRD), będące przyczyną wysokiej śmiertelności i spadku jakości życia milionów mieszkańców krajów rozwijających się; globalizacja i przepływy migracyjne powodują coraz częstsze występowanie tych chorób w niektórych krajach europejskich; w związku z tym należy zintensyfikować europejskie działania w tym obszarze, a jednocześnie UE powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia w krajach rozwijających się, a tym samym sprzyjać pobudzaniu ich gospodarki;

­ zauważa nieuniknioną komplementarność programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” i inicjatywy przewodniej „Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy”, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. białe miejsca pracy, czyli miejsca pracy w sektorze opieki zdrowotnej i usług społecznych; UE powinna gwarantować zasoby niezbędne do kształcenia i szkolenia pracowników tego sektora, w którym zatrudnionych jest około 20 milionów osób i który daje realne perspektywy wzrostu, głównie ze względu na coraz większą liczbę osób starszych w piramidzie wieku ludności;

­ w nawiązaniu do kwalifikacji pracowników służby zdrowia, akcentując równocześnie kwestię modernizacji zasobów i narzędzi pracy, przypomina o konieczności wykorzystywania możliwości płynących z nowych technologii do pełnego rozwoju potencjału usług zdrowotnych oraz do poprawy ich wydajności i skuteczności; w tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera postęp w rozwoju technologii opartych na identyfikacji przy użyciu fal radiowych (RFID), w tym technologii internetu przedmiotów.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii powinno się zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 168 Traktatu. Unia uzupełnia i wspiera krajowe polityki zdrowotne, zachęca do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i promuje koordynację pomiędzy ich programami, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności organów krajowych za kształtowanie swoich polityk zdrowotnych oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

(1) Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich dziedzin polityki i działań Unii trzeba zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zgodnie z art. 168 Traktatu. Unia uzupełnia i wspiera krajową politykę zdrowotną, zachęca do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i promuje koordynację pomiędzy ich programami, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności organów krajowych za kształtowanie ich polityki zdrowotnej oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Działania zaplanowane w programie powinny służyć doskonaleniu europejskich systemów publicznej opieki zdrowotnej, ponieważ stanowią one kluczowy mechanizm zachowania ochrony socjalnej i niwelowania nierówności, które rosną w niepokojącej mierze w wyniku obecnej niepewności gospodarczej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Około 20 milionów osób w całej UE pracuje w sektorze opieki zdrowotnej i usług społecznych (tzw. białe miejsca pracy), przy czym w nadchodzących latach liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie ze względu na starzenie się społeczeństwa. Priorytetem w tym kluczowym sektorze powinno być szkolenie i kształcenie ustawiczne. W związku z tym należy dokładniej ocenić zapotrzebowanie na białe miejsca pracy oraz inwestycje w nowoczesne umiejętności, takie jak korzystanie z technologii informacyjnych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki dla zdrowia publicznego wynikające z transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, które mogą obejmować zakres od masowych zanieczyszczeń spowodowanych zdarzeniami chemicznymi lub radiologicznymi aż do pandemii, takich jak te wywołane ostatnio przez E. coli i szczep grypy H1N1 lub związane z SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), program powinien przyczynić się do tworzenia i utrzymywania solidnych mechanizmów i narzędzi do celów wykrywania, oceny i opanowywania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z racji charakteru wspomnianych zagrożeń program powinien wspierać skoordynowane środki w zakresie zdrowia publicznego na poziomie UE odnoszące się do różnych aspektów, w oparciu o planowanie gotowości i reagowania, rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a także solidne ramy zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. W tym kontekście istotne jest, aby program wykorzystał komplementarność z programem prac Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób12 w walce z chorobami zakaźnymi, a także działania wspierane w ramach unijnych programów na rzecz badań i innowacji. Należy podjąć szczególne wysiłki w celu zapewnienia spójności i synergii pomiędzy programem a działaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie, prowadzonymi w ramach innych programów i instrumentów wspólnotowych, głównie w odniesieniu do grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w państwach trzecich. Działania prowadzone w ramach programu mogą także objąć transgraniczne zagrożenia dla zdrowia spowodowane incydentami biologicznymi i chemicznymi, a także zmianą środowiska i klimatu. Jak określono w komunikacie Komisji „Budżet z perspektywy „Europy 2020””, Komisja zobowiązała się do uwzględniania zmian klimatu w ogólnych unijnych programach wydatkowania, jak również do skierowania co najmniej 20 % budżetu Unii na cele związane z klimatem. Wydatkowanie przy realizacji programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach celu 4 przyczyni się w sposób ogólny do osiągnięcia tego celu poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze zmianą klimatu. Komisja będzie informować o wydatkach związanych ze zmianą klimatu w ramach programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”.

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki dla zdrowia publicznego wynikające z transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, które mogą obejmować zakres od masowych zanieczyszczeń spowodowanych zdarzeniami chemicznymi lub radiologicznymi aż do pandemii, takich jak te wywołane ostatnio przez E. coli i szczep grypy H1N1 lub związane z SARS (zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), czy też z chorobami pochodzącymi z krajów rozwijających się, które to choroby w wyniku światowych przepływów ludności coraz częściej występują w niektórych krajach europejskich, program powinien przyczynić się do tworzenia i utrzymywania solidnych mechanizmów i narzędzi do celów wykrywania, oceny i opanowywania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z racji charakteru wspomnianych zagrożeń program powinien wspierać skoordynowane środki w zakresie zdrowia publicznego na poziomie UE odnoszące się do różnych aspektów, w oparciu o planowanie gotowości i reagowania, rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a także solidne ramy zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. W tym kontekście istotne jest, aby program wykorzystał komplementarność z programem prac Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób12 w walce z chorobami zakaźnymi, a także działania wspierane w ramach unijnych programów na rzecz badań i innowacji. Należy podjąć szczególne wysiłki w celu zapewnienia spójności i synergii pomiędzy programem a działaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na świecie, prowadzonymi w ramach innych programów i instrumentów wspólnotowych, głównie w odniesieniu do grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w państwach trzecich. Działania prowadzone w ramach programu mogą także objąć transgraniczne zagrożenia dla zdrowia spowodowane incydentami biologicznymi i chemicznymi, a także zmianą środowiska i klimatu. Jak określono w komunikacie Komisji „Budżet z perspektywy „Europy 2020””, Komisja zobowiązała się do uwzględniania zmian klimatu w ogólnych unijnych programach wydatkowania, jak również do skierowania co najmniej 20 % budżetu Unii na cele związane z klimatem. Wydatkowanie przy realizacji programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach celu 4 przyczyni się w sposób ogólny do osiągnięcia tego celu poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze zmianą klimatu. Komisja będzie informować o wydatkach związanych ze zmianą klimatu w ramach programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Program powinien również przyczyniać się do tworzenia synergii w europejskim sektorze badań naukowych dzięki wprowadzaniu i stosowaniu w sektorze opieki zdrowotnej innowacyjnych odkryć oraz dzięki zapewnianiu wydajnego wykorzystywania ograniczonych zasobów krajowych w Europie. Aby z badań wynikały rzeczywiste innowacje w systemach opieki zdrowotnej, należy zwrócić szczególną uwagę na osoby szczególnie narażone, takie jak kobiety i dzieci, które wnoszą jednak istotny wkład we wzrost i dobrobyt społeczny i gospodarczy.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Program powinien być realizowany przy pełnym poszanowaniu zasady przejrzystości i z zachowaniem należytej równowagi pomiędzy jego poszczególnymi celami. Do celów realizacji i finansowania w ramach programu należy wybrać odpowiednie działania ujęte w ramach celów szczegółowych programu i posiadające wyraźną wartość dodaną dla UE. Roczne programy prac powinny określać, w szczególności, zasadnicze kryteria wyboru mające zastosowanie do potencjalnych beneficjentów, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w celu zapewnienia, aby posiadali oni zdolność finansową i operacyjną do podjęcia działań finansowanych w ramach programu oraz, w stosownych przypadkach, dowody niezbędne do wykazania ich niezależności.

(23) Program powinien być realizowany przy pełnym poszanowaniu zasady przejrzystości. Środki budżetowe powinny być rozdzielane na poszczególne cele proporcjonalnie do korzyści, jakich można się spodziewać pod względem poprawy zdrowia obywateli europejskich. Do celów realizacji i finansowania w ramach programu należy wybrać odpowiednie działania ujęte w ramach celów szczegółowych programu i posiadające wyraźną wartość dodaną dla UE. Roczne programy prac powinny określać w szczególności zasadnicze kryteria wyboru mające zastosowanie do potencjalnych beneficjentów, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w celu zapewnienia posiadania przez nich zdolności finansowej i operacyjnej do podjęcia działań finansowanych w ramach programu, a w stosownych przypadkach także dowody niezbędne do wykazania ich niezależności.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak by zwiększać innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej.

1) Opracowanie wspólnych narzędzi i mechanizmów na szczeblu UE w celu rozwiązywania problemu niedoborów zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, a także ułatwianie wdrażania innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej, tak by zwiększać innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej oraz niwelować nierówności występujące w europejskich systemach opieki zdrowotnej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE.

2) Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE na całym jej obszarze.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

3) Określanie, upowszechnianie i promowanie wykorzystywania zatwierdzonych najlepszych praktyk w odniesieniu do środków profilaktycznych racjonalnych pod względem kosztów poprzez przeciwdziałanie najważniejszym czynnikom ryzyka, takim jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, otyłość i narkotyki, jak również HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru transgranicznego, w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wypracowanie wspólnego podejścia i działań oraz wykazanie ich wartości z punktu widzenia lepszego przygotowania i koordynacji badań nad rzadkimi chorobami, zapobiegania im i leczenia ich, gdyż ze względu niski poziom występowania tych chorób skuteczne działania w ich zakresie można podjąć wyłącznie na szczeblu europejskim.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– 1.2a. Opracowanie norm i protokołów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dziedzinie e-zdrowia, by właściwie wykorzystywać te technologie w sektorze opieki zdrowotnej oraz gwarantować ochronę danych osobowych, a także ochronę pacjentów i ich życia prywatnego;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 1.2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– 1.2b. Opracowanie norm i protokołów TIK w dziedzinie e-zdrowia w odniesieniu do służb ratunkowych, w tym jeśli chodzi o korzystanie przez te służby z inteligentnych systemów transportowych (ITS);

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– 2.2 Wspieranie działań w dziedzinie rzadkich chorób, w tym utworzenie europejskich sieci referencyjnych (zgodnie z pkt 2.1), informacji i rejestrów w oparciu o wspólne kryteria dotyczące akredytacji;

– 2.2 Wspieranie działań w dziedzinie rzadkich chorób, w tym informacji i rejestrów w oparciu o wspólne kryteria dotyczące akredytacji;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– 3.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu oraz nadużywaniu alkoholu i otyłości;

– 3.1. Wymiana najlepszych praktyk w zakresie najważniejszych zagadnień zdrowotnych, takich jak zapobieganie paleniu tytoniu, stosowaniu narkotyków oraz nadużywaniu alkoholu, a także otyłości;

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– 3.2 Wspieranie profilaktyki chorób przewlekłych, w tym raka, poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk oraz opracowywanie wspólnych działań;

– 3.2 Wspieranie profilaktyki chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz raka, poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk oraz opracowywanie wspólnych działań;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub organy prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac);

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla UE, współfinansowanych przez inne organy sektora publicznego lub organy prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym międzynarodowe organizacje aktywne w dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych ostatnich w stosownych przypadkach nie jest wymagane wcześniejsze zaproszenie do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione w rocznych programach prac), zgodnie z rozporządzeniem finansowym1 i jego przepisami wykonawczymi2;

 

__________

 

1 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

 

2 Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) są to podmioty pozarządowe, niekomercyjne, niezależne od interesów branżowych, handlowych, gospodarczych lub innego rodzaju sprzecznych interesów;

a) są to podmioty pozarządowe, niekomercyjne, niezależne od interesów branżowych, handlowych, gospodarczych, politycznych lub innego rodzaju sprzecznych interesów;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) działania współfinansowane przez organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione.

g) działania współfinansowane przez organizacje międzynarodowe działające w obszarze zdrowia, bez uprzedniego zaproszenia do składania wniosków, o ile jest to należycie uzasadnione, zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie dotyczące sposobu realizacji programu i jego skutków.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. Ocena uwzględnia dodatkowo możliwości w zakresie uproszczenia, spójność wewnętrzną i zewnętrzną programu, zachowanie użytecznego charakteru wszystkich celów, jak również wkład środków w unijne priorytety dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

Nie później niż w połowie 2018 r. Komisja sporządza i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z oceny w sprawie osiągnięcia celów wszystkich działań (na poziomie wyników i skutków), efektywności wykorzystania zasobów oraz wartości dodanej programu dla Europy w celu podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia, zmiany lub zawieszenia działań. Ocena uwzględnia dodatkowo możliwości w zakresie uproszczenia, spójność wewnętrzną i zewnętrzną programu, zachowanie użytecznego charakteru wszystkich celów, jak również wkład środków w unijne priorytety dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Uwzględnia ona wyniki oceny dotyczącej długoterminowego wpływu poprzedniego programu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie: zwiększanie interoperacyjności rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań w zakresie e-zdrowia; wspieranie europejskiej współpracy w zakresie e-zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrów oraz wykorzystania przez pracowników służby zdrowia. Będzie to służyć europejskiej dobrowolnej sieci do spraw e-zdrowia ustanowionej dyrektywą 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie: zwiększanie interoperacyjności rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań w zakresie e-zdrowia, takich jak internet przedmiotów; wspieranie europejskiej współpracy w zakresie e-zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrów oraz wykorzystania przez pracowników służby zdrowia. Będzie to służyć europejskiej dobrowolnej sieci do spraw e-zdrowia ustanowionej dyrektywą 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.2a. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowia: wykorzystanie inteligentnych systemów transportu (ITS) w systemach ratownictwa medycznego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.3. Pracownicy służby zdrowia: opracowanie skutecznego prognozowania i planowania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia w kategoriach liczb, zakresu praktyki i umiejętności, monitorowanie mobilności (w Unii) oraz migracji pracowników służby zdrowia, ustanowienie efektywnych strategii naboru i zatrzymywania pracowników oraz rozwoju potencjału.

1.3. Pracownicy służby zdrowia: opracowanie skutecznego prognozowania i planowania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia pod względem ich liczby, zakresu praktyki i umiejętności, w tym umiejętności korzystania z nowych systemów informacyjnych oraz innych zaawansowanych technologii, monitorowanie mobilności (w Unii) oraz migracji pracowników służby zdrowia, ustanowienie efektywnych strategii naboru i zatrzymywania pracowników oraz rozwoju potencjału.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.4a. Tworzenie synergii w europejskim sektorze badań, by można było wprowadzać i rzeczywiście stosować ważne odkrycia naukowe w systemach opieki zdrowotnej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE.

2. Zwiększanie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej i informacji dotyczących szczególnych chorób oraz ich leczenia, także ponad granicami państw, oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i wytycznych na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, tak by zwiększyć dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1. Gotowość oraz reagowanie na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, przy uwzględnieniu ogólnoświatowych inicjatyw oraz koordynacji z nimi: wprowadzanie wspólnych elementów ogólnego i szczególnego planowania w zakresie gotowości, w tym w odniesieniu do grypy pandemicznej, a także regularne przedkładanie sprawozdań z wykonywania planów w zakresie gotowości.

4.1. Gotowość oraz reagowanie na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, przy uwzględnieniu ogólnoświatowych inicjatyw oraz koordynacji z nimi: wprowadzanie wspólnych elementów ogólnego i szczególnego planowania w zakresie gotowości, w tym w odniesieniu do grypy pandemicznej, a także regularne przedkładanie sprawozdań z wykonywania planów w zakresie gotowości; dostarczanie pacjentom innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób wywodzących się z krajów rozwijających się, które to choroby coraz częściej występują w niektórych krajach europejskich.

PROCEDURA

Tytuł

„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeci wieloletni program działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

Odsyłacze

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

30.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Maria Badia i Cutchet

14.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău

PROCEDURA

Tytuł

„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” – trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na okres 2014–2020

Odsyłacze

COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)

Data przedstawienia w PE

9.11.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

30.11.2011

EMPL

30.11.2011

ITRE

30.11.2011

FEMM

30.11.2011

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

17.11.2011

FEMM

27.4.2012

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Françoise Grossetête

15.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.5.2012

 

 

 

Data przyjęcia

20.6.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

63

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, James Nicholson, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Véronique Mathieu

Data złożenia

3.7.2012