ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

16. 7. 2012 - (COM(2011)0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Postup : 2011/0374(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0236/2012
Předložené texty :
A7-0236/2012
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0794),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0453/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0236/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Roztříštěnost jednotného trhu brzdí úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti a růstu. Nestejná dostupnost a kvalita jednoduchých, účinných a levných prostředků řešení sporů vznikajících při prodeji zboží či poskytování služeb po celé Unii a nestejné povědomí o těchto prostředcích navíc představují překážku jednotnému trhu, která podkopává důvěru spotřebitelů a obchodníků v přeshraniční nakupování a prodej.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Realizace potenciálu online obchodování by významně přispěla k návratu Unie k hospodářskému růstu, avšak aby se tak stalo, bude muset dojít ke skutečné integraci platformy pro online řešení sporů a subjektů alternativního řešení sporů, jak je uvedeno ve směrnici …./../EU1.

 

______________

 

1 Úř. věst.: vložte prosím název a odkaz na zveřejnění v Úředním věstníku směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele každodenní realitou, když cestují, nakupují a provádí platby. Spotřebitelé jsou na vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by jim měla být věnována náležitá péče. Digitální rozměr vnitřního trhu se stává důležitým pro spotřebitele i obchodníky. Spotřebitelé stále více nakupují po internetu a čím dál větší počet obchodníků prodává online. Spotřebitelé a obchodníci by měli mít důvěru v provádění transakcí v digitálním prostředí.

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele každodenní realitou, když cestují, nakupují a provádí platby. Spotřebitelé jsou na vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by jim měla být věnována náležitá péče. Digitální rozměr vnitřního trhu se stává důležitým pro spotřebitele i obchodníky. Spotřebitelé stále více nakupují po internetu a čím dál větší počet obchodníků prodává online. Spotřebitelé a obchodníci by měli mít důvěru v provádění transakcí v digitálním prostředí. V období krize, které nyní zažíváme, je nezbytné přijímat taková opatření, která podpoří hospodářský růst, vytváření pracovních míst a oživení spotřeby. Digitální trh poskytuje velkou příležitost k dosažení těchto cílů, avšak pokud jí má Unie využít, musí být schopna vytvořit vnitřní digitální trh v plném rozsahu. Na jedné straně je nezbytné odstranit stávající překážky a na druhé straně zvýšit důvěru spotřebitelů. Zvýšení důvěry spotřebitelů uvnitř Unie by mohlo zásadním způsobem napomoci zavedení spolehlivého a účinného systému online řešení sporů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Online řešení sporů nabízí snadné a levné mimosoudní vyřešení sporů vzniklých v souvislosti s přeshraničními online transakcemi. V současnosti však chybějí mechanismy, díky kterým by spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto spory elektronickými prostředky. To je na úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro přeshraniční online transakce, vytváří nerovné podmínky pro obchodníky, a tak dochází k poškozování rozvoje elektronického obchodu.

(7) Online řešení sporů nabízí snadné, efektivní a levné mimosoudní vyřešení sporů vzniklých v souvislosti s přeshraničními i vnitrostátními online transakcemi. V současnosti však chybějí mechanismy, díky kterým by spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto spory elektronickými prostředky. To je na úkor spotřebitelů, působí jako překážka především pro přeshraniční online transakce, vytváří nerovné podmínky pro obchodníky, a tak dochází k poškozování celkového rozvoje elektronického obchodu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na mimosoudní řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s přeshraničním online prodejem zboží nebo poskytováním služeb obchodníky. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb, jestliže alespoň jeden z nich není usazen nebo nemá bydliště v členském státě Unie v době, kdy si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto služby, anebo jestliže spotřebitel i obchodník je usazen nebo má bydliště ve stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků mezi spotřebiteli s bydlištěm v Unii a obchodníky usazenými v Unii, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb, na které se vztahuje směrnice .../...EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů]. Tyto spory by měly zahrnovat spory, které vznikají v souvislosti s prodejem či poskytováním digitálního obsahu za úplatu. Ačkoli bude tento mechanismus online řešení sporů přínosem zejména pro spotřebitele a obchodníky uskutečňující přeshraniční online transakce, toto nařízení by se mělo vztahovat i na vnitrostátní online transakce, což umožní skutečné rovné podmínky v oblasti elektronického obchodu. Tyto spory by měly zahrnovat i spory, které vznikají v souvislosti s prodejem či poskytováním digitálního obsahu za úplatu. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb, jestliže alespoň jeden z nich není usazen nebo nemá bydliště v členském státě Unie v době, kdy si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto služby.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Definice „online prodeje zboží nebo poskytování služeb“ by měla pokrývat transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal. To by se mělo vztahovat i na případy, kdy se spotřebitel dostal na internetovou stránku anebo k jiné službě informační společnosti prostřednictvím mobilního elektronického zařízení, jímž je například mobilní telefon.

(11) Definice „online prodeje zboží nebo poskytování služeb“ by měla pokrývat transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal. To by se mělo vztahovat i na případy, kdy se spotřebitel dostal na internetovou stránku anebo k jiné službě informační společnosti prostřednictvím mobilního elektronického zařízení, jímž je například mobilní telefon. Služby, které nejsou poskytovány elektronickými systémy pro zpracování/ukládání dat, jako jsou telefonní hlasové služby nebo telefax, například lékařské konzultace po telefonu nebo telefaxu, právnické konzultace po telefonu nebo telefaxu či přímý prodej po telefonu nebo telefaxu, by se za služby poskytované elektronickými prostředky považovat neměly.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vzniknou v souvislosti s přeshraničním prodejem zboží nebo poskytováním služeb offline. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi obchodníky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Členské státy by ještě před tím, než spotřebitelé předloží prostřednictvím platformy pro online řešení sporů svůj spor subjektu pro alternativní řešení sporů, měly tyto spotřebitele vybídnout, aby vynaložili veškeré úsilí ke kontaktování obchodníka prostřednictvím jeho internetových stránek, e-mailu či jiných vhodných elektronických prostředků s cílem vyřešit spor smírem.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření platformy pro online řešení sporů na evropské úrovni. Platforma pro online řešení sporů by měla mít podobu interaktivní internetové stránky nabízející jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického obchodu. Měla by umožnit spotřebitelům a obchodníkům předkládat stížnosti vyplněním elektronického formuláře dostupného ve všech úředních jazycích Evropské unie a tyto stížnosti postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu. Platforma by měla subjektům alternativního řešení sporů nabídnout možnost vést postup řešení sporu prostřednictvím platformy.

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření platformy pro online řešení sporů na evropské úrovni. Za vytvoření a správu této platformy by měla odpovídat Komise. Tato platforma by měla mít podobu interaktivní internetové stránky nabízející jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického obchodu. Platforma pro online řešení sporů by měla poskytovat obecné informace o mimosoudním řešení smluvních sporů mezi obchodníky a spotřebiteli, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb. Měla by umožnit spotřebitelům předkládat stížnosti vyplněním elektronického formuláře dostupného ve všech úředních jazycích Evropské unie a informovat je o možnosti obrátit se v případě potřeby na kontaktní místa, která jim pomohou tento formulář správně vyplnit. Platforma by měla tyto stížnosti postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu. Platforma pro online řešení sporů by měla být schopna spolupráce se stávajícími subjekty alternativního řešení sporů, jež působí online. Formulář stížnosti by měl obsahovat pouze ty informace, jež jsou nezbytné pro identifikaci subjektu či subjektů alternativního řešení sporů, které jsou příslušné pro řešení sporu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Platforma pro online řešení sporů by měla umožnit spotřebitelům a obchodníkům předkládat stížnosti vyplněním elektronického formuláře dostupného ve všech úředních jazycích Evropské unie a tyto stížnosti elektronickou cestou postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu.

 

Platforma by měla bezplatně nabízet nástroj elektronické správy případů, jenž jednotlivým stranám a subjektu alternativního řešení sporů umožní vést postup řešení daného sporu online prostřednictvím platformy. Subjekty alternativního řešení sporů by měly mít možnost tento nástroj používat a uzpůsobit si jej pro účely vlastních postupů. Tento nástroj by měl stranám a subjektům alternativního řešení sporů umožnit uploadovat příslušná prohlášení a důkazy. V souladu s postupem alternativního řešení sporu uplatňovaným příslušným subjektem alternativního řešení sporů by tento nástroj měl stranám automaticky stanovit lhůty, mimo jiné pro podání dokumentů. Měl by rovněž v rámci platformy pro online řešení sporů vytvořit internetové stránky s omezeným přístupem, k nimž budou mít přístup strany řízení, subjekt alternativního řešení sporů a v případě potřeby kontaktní místa.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Komise by měla poskytnout pro fungování této platformy nezbytné technické vybavení, mimo jiné i pro účely překladu. Tento nástroj by měl stranám řízení a subjektu alternativního řešení sporů nabídnout funkci elektronického překladu. Ta by měla být schopna zpracovávat veškeré nezbytné překlady a měla by být podporována překladateli. Komise by měla v rámci platformy pro online řešení sporů spotřebitelům rovněž poskytovat informace o možnosti požádat o pomoc kontaktní místa. Před předložením stížnosti platformě pro online řešení sporů by však měli být spotřebitelé vybízeni k tomu, aby nejprve navázali kontakt s obchodníkem a přímo usilovali o smírné řešení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14c) Platforma pro online řešení sporů by měla být přístupná pouze prostřednictvím tematického internetového portálu „Vaše Evropa“, neboť tento portál je existujícím jednotným kontaktním místem pro spotřebitele i obchodníky, kteří hledají pomoc či informace o svých právech, jež jim poskytují právní předpisy EU. Platforma pro online řešení sporů by měla být na portálu „Vaše Evropa“ výrazně viditelná.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na evropské úrovni by měl navazovat na stávající subjekty alternativního řešení sporů v členských státech a respektovat právní tradice členských států. Subjekty alternativního řešení sporů, které obdržely stížnost prostřednictvím platformy pro online řešení sporů, by proto měly používat svoje procedurální předpisy, včetně předpisů týkajících se nákladů. Toto nařízení má však v úmyslu zavést určitá společná pravidla použitelná na tyto postupy, které zajistí jejich účinnost. To by mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že takové řešení sporů proběhne co nejrychleji.

(15) Systém online řešení sporů na evropské úrovni by měl navazovat na stávající subjekty alternativního řešení sporů v členských státech a respektovat právní tradice členských států. Subjekty alternativního řešení sporů, které obdržely stížnost prostřednictvím platformy pro online řešení sporů, by proto měly používat svoje procedurální předpisy, včetně předpisů týkajících se nákladů. Toto nařízení má však v úmyslu zavést určitá společná pravidla použitelná na tyto postupy, které zajistí jejich účinnost. Strany sporu by měly mít možnost přístupu k platformě pro online řešení sporů vytvořené tímto nařízením, aniž by byla v rámci postupu řešení sporu vyžadována jejich fyzická účast. Mělo by však být možné, aby se obě strany dohodly na tom, že jejich fyzická přítomnost je nutná.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Zajištění toho, aby všechny subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [= směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] byly elektronicky propojeny s evropskou platformou pro online řešení sporů, by mělo umožnit úplné pokrytí systémů mimosoudní nápravy online u přeshraničních sporů vznikajících v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb online.

(16) Zajištění toho, aby všechny subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [= směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] byly elektronicky propojeny s platformou pro online řešení sporů, by mělo umožnit úplné pokrytí systémů mimosoudní nápravy online u sporů vznikajících v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb online.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení nebrání fungování žádného subjektu online řešení sporů, který působí v Unii. Nemělo by bránit subjektům alternativního řešení sporů v tom, aby se zabývaly přeshraničními spory online, které jim byly předloženy jinými prostředky než prostřednictvím platformy pro online řešení sporů.

(17) Toto nařízení nebrání fungování žádného subjektu online řešení sporů, který působí v Unii. Nemělo by bránit subjektům alternativního řešení sporů v tom, aby se zabývaly spory online, které jim byly předloženy jinými prostředky než prostřednictvím platformy pro online řešení sporů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů by měla poskytovat podporu řešení sporů týkajících se stížností předložených prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. Uvedená síť by se měla skládat z kontaktních míst pro online řešení sporů v členských státech, ve kterých sídlí asistenti pro online řešení sporů.

(18) Měla by být vytvořena kontaktní místa s cílem poskytnout podporu spotřebitelům, kteří usilují o vyřešení svého sporu s obchodníkem prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. Kontaktní místa by měla poskytovat pomoc s podáním stížnosti a poskytovat obecné informace týkající se postupů při online řešení sporů. Kontaktní místa by neměla mít povinnost překládat jakékoli dokumenty ani přímo řešit spory.

Odůvodnění

Navržené znění je zbytečnou duplikací k určení kontaktního místa pro online řešení sporů a asistentů pro online řešení sporů. Bylo by lepší vymezit funkce kontaktních míst pro online řešení sporů a ponechat na členských státech, aby rozhodly, jak nejlépe tyto funkce plnit. Bylo by rovněž užitečné vyjasnit, jaký druh pomoci by měl být poskytován.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces jsou základní práva zaručená v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Postupy řešení sporů online nemohou nahrazovat soudní řízení a neměly by zbavovat spotřebitele nebo obchodníky jejich práva na zjednání nápravy před soudem. Nic v tomto nařízení by proto nemělo bránit stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup k soudnictví.

(19) Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces jsou základní práva zaručená v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie. Postupy řešení sporů online nemají a nemohou nahrazovat soudní řízení, ani by neměly zbavovat spotřebitele nebo obchodníky jejich práva na zjednání nápravy před soudem. Nic v tomto nařízení by proto nemělo bránit stranám sporu ve výkonu jejich práva na přístup k soudnictví.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Subjekty údajů by měly být informovány o zpracování svých osobních údajů v platformě online řešení sporů a o svých právech souvisejících s uvedeným zpracováním, a sice prostřednictvím souhrnného oznámení o ochraně osobních údajů, které má být zveřejněno Komisí a jasným a jednoduchým jazykem objasňovat operace zpracování prováděné v rámci odpovědnosti různých aktérů platformy, v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 a s vnitrostátními právními předpisy přijatými v souladu s články 10 a 11 směrnice 95/46/ES.

(21) Subjekty údajů by měly být informovány o zpracování svých osobních údajů v platformě online řešení sporů, s nímž by měly vyslovit svůj souhlas, a o svých právech souvisejících s uvedeným zpracováním, a sice prostřednictvím souhrnného oznámení o ochraně osobních údajů, které má být zveřejněno Komisí a jasným a jednoduchým jazykem objasňovat operace zpracování prováděné v rámci odpovědnosti různých aktérů platformy, v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 a s vnitrostátními právními předpisy přijatými v souladu s články 10 a 11 směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit některé prvky tohoto nařízení, které nejsou podstatné, měla by být přenesena na Komisi pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o druh informací, které žalující strana musí uvést v elektronickém formuláři pro podávání stížností, který je k dispozici v platformě online řešení sporů. Je zvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Až bude Komise připravovat a vypracovávat akty v přenesené pravomoci, měla by zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit některé prvky tohoto nařízení, které nejsou podstatné, měla by být přenesena na Komisi pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o funkce platformy pro online řešení sporů, možnosti spolupráce mezi kontaktními místy, druh informací, které žalující strana musí uvést v elektronickém formuláři pro podávání stížností, který je k dispozici v platformě online řešení sporů, a typy elektronických formulářů pro podávání stížností. Je zvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Až bude Komise připravovat a vypracovávat akty v přenesené pravomoci, měla by zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení, totiž zřídit evropskou platformu pro online řešení přeshraničních sporů fungující podle společných pravidel, nelze z důvodu jeho rozsahu a účinků uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(25) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení, totiž zřídit evropskou platformu pro online řešení přeshraničních a vnitrostátních sporů fungující podle společných pravidel, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej z důvodu rozsahu a účinků tohoto opatření lze lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět k fungování vnitřního trhu, a zejména jeho digitálního rozměru, a k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím platformy pro usnadnění nestranného, transparentního, účinného a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky online.

Účelem tohoto nařízení je přispět k efektivnímu fungování vnitřního trhu, a zejména jeho digitálního rozměru, a k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím online platformy pro usnadnění nezávislého, nestranného, transparentního, účinného a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky online.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní řešení smluvních sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického prodeje zboží nebo poskytování služeb mezi obchodníky a spotřebiteli, a sice prostřednictvím zásahu subjektu alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a s využitím evropské platformy pro online řešení sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní řešení smluvních sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi elektronického prodeje zboží nebo poskytování služeb mezi obchodníky a spotřebiteli, a sice prostřednictvím zásahu subjektu alternativního řešení sporů, jenž je ustaven na trvalém základě, splňuje kritéria kvality uvedená v kapitole II směrnice …./../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], byl v souladu s čl. 17 odst. 2 této směrnice oznámen Komisi a zahrnuje využití evropské platformy pro online řešení sporů.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) se „obchodníkem“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém nebo veřejném vlastnictví, jež jedná, včetně jakékoli osoby jednající jejím jménem nebo z jejího pověření, za účelem souvisejícím s jejím obchodem, živností nebo řemeslem anebo výkonem jejího svobodného povolání;

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) se „online prodejem zboží nebo poskytováním služeb“ rozumí transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal;

c) se „online prodejem zboží nebo poskytováním služeb“ rozumí transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, na něž se vztahuje směrnice .../.../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] a kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal;

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že toto nařízení se vztahuje pouze na přeshraniční smlouvy, na něž se vztahuje rovněž směrnice o alternativním řešení sporů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. d – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– služby s materiálním obsahem, a to ani v případě, kdy jsou poskytované prostřednictvím elektronických prostředků, jako jsou stroje pro automatický výdej peněz nebo lístků (bankovky, jízdenky), přístup k silničním sítím, parkovištím, poplatky za používání, a to ani v případě, kdy jsou elektronické prostředky nainstalovány u vstupu nebo výstupu za účelem kontroly přístupu a/nebo zajištění správné platby,

– služby poskytované prostřednictvím elektronických prostředků, jako jsou stroje pro automatický výdej peněz nebo lístků (bankovky, jízdenky), přístup k silničním sítím, parkovištím, poplatky za používání, a to ani v případě, kdy jsou elektronické prostředky nainstalovány u vstupu nebo výstupu za účelem kontroly přístupu a/nebo zajištění správné platby,

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. d – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– služby, které nejsou poskytovány elektronickými systémy pro zpracování/ukládání dat, jako jsou telefonní hlasové služby, telefax nebo telex, služby poskytované prostřednictvím telefonu nebo faxu, lékařské konzultace po telefonu nebo telefaxu, právnické konzultace po telefonu nebo telefaxu, přímý prodej po telefonu nebo telefaxu;

– služby, které nejsou poskytovány elektronickými systémy pro zpracování/ukládání dat, jako jsou telefonní hlasové služby, telefax nebo telex, služby poskytované prostřednictvím telefonu nebo telefaxu;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) se „vnitrostátním online prodejem zboží nebo poskytováním služeb“ rozumí online prodej zboží nebo poskytování služeb, jestliže v době objednání tohoto zboží nebo služeb má spotřebitel bydliště v tomtéž členském státě, ve kterém je usazen obchodník;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. g – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) se „postupem alternativního řešení sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu prostřednictvím zásahu subjektu řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení nebo dává dotyčné strany dohromady s cílem usnadnit smírné řešení.

g) se „postupem alternativního řešení sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu prostřednictvím zásahu subjektu řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení nebo dává dotyčné strany dohromady s cílem usnadnit smírné řešení, jak je stanoveno v článku 2 směrnice ..../../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], a který byl oznámen Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy jsou za řešení sporu odpovědné fyzické osoby zaměstnané výhradně obchodníkem, postupy před odděleními pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanými obchodníkem, přímé jednání mezi spotřebitelem a obchodníkem, ať už v zastoupení, či nikoli, a pokusy soudce urovnat spor v průběhu soudního řízení týkajícího se příslušného sporu se nepovažují za alternativní postupy řešení sporů;

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy jsou za řešení sporu odpovědné fyzické osoby zaměstnané výhradně obchodníkem, se nepovažují za alternativní postupy řešení sporů, pokud tyto subjekty nesplňují obecné požadavky kapitoly II směrnice ..../../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] a zejména článek 17 této směrnice a pokud nejsou splněny tyto dodatečné podmínky:

 

- fyzické osoby odpovědné za řešení sporu nejsou ve vztahu hierarchické závislosti na obchodníkovi a nemohou podléhat jeho pokynům;

 

- odměna fyzických osoby odpovědných za řešení sporu nezávisí na výsledku postupu řešení sporu;

 

- fyzické osoby odpovědné za řešení sporu nepracovaly pro dotyčného obchodníka během tří let předcházejících přijetí této funkce;

 

- subjekt pro řešení sporu podléhá každoročnímu hodnocení ze strany příslušného orgánu členského státu, v němž byl ustaven, které se týká dodržování zásad stanovených touto směrnicí;

Odůvodnění

Zprostředkování poskytnutá obchodníky nebo interní zprostředkování by neměla být vyloučena, neboť představují významnou součást mechanismů alternativního řešení sporů. Doporučení 98/257/ES tento druh zprostředkování nevyloučilo, jsou-li splněny určité podmínky. Interní zprostředkování může mít skutečnou přidanou hodnotu pro mimosoudní řešení sporů, protože zajišťuje technické/místní znalosti a umožňuje rozvoj blízkého zprostředkování, které má velkou hodnotu pro strany sporu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) se „subjektem alternativního řešení sporů“ rozumí subjekt, na nějž se vztahuje čl. 4 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), který byl oznámen Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 uvedené směrnice;

h) se „subjektem alternativního řešení sporů“ rozumí subjekt, který byl zapsán na seznam v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice ..../../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů].

Odůvodnění

Je vhodnější definovat subjekt alternativního řešení sporů v souladu se subjekty uvedenými na seznamu podle čl. 17 odst. 2 směrnice o alternativním řešení sporů, a nikoli podle čl. 4 písm. e) směrnice o alternativním řešení sporů, neboť poskytovatelé alternativního řešení sporů by měli být považováni za subjekty alternativního řešení sporů pouze tehdy, pokud příslušný orgán uzná, že splňují požadované normy kvality.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro online řešení sporů.

1. Komise zřizuje Evropskou platformu pro online řešení sporů, zpřístupní ji rovněž prostřednictvím tematického internetového portálu pro online řešení sporů „Vaše Evropa“ a zajistí viditelné odkazy na platformu také na dalších internetových stránkách Komise, jež poskytují informace spotřebitelům, jako jsou např. internetové stránky sítě ESC.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropská platforma pro online řešení sporů je interaktivní internetová stránka, která umožňuje elektronický a bezplatný přístup ve všech úředních jazycích Unie. Evropská platforma pro online řešení sporů je jediným místem vstupu pro spotřebitele a obchodníky usilující o mimosoudní řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení.

2. Evropská platforma pro online řešení sporů je interaktivní internetová stránka, která umožňuje elektronický a bezplatný přístup ve všech úředních jazycích Unie. Evropská platforma pro online řešení sporů je jediným místem vstupu pro spotřebitele a obchodníky usilující o předložení sporu subjektům alternativního řešení sporů oznámeným Evropské komisi v souladu se směrnicí ..../../EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů].

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Platforma pro online řešení sporů poskytuje informace o mimosoudním řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) informovat obchodníka o stížnosti, která byla proti němu předložena;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) navrhovat jednotlivým stranám na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů a poskytovat informace o případných poplatcích, o jazyce nebo jazycích, ve kterých bude postup veden a přibližnou délku postupů nebo informovat žalující stranu o tom, že na základě předložených informací nebylo možné identifikovat žádný subjekt alternativního řešení sporů;

b) na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností identifikovat jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů, jež jsou pro předmětný spor příslušné, a poskytovat stranám informace o případných nákladech spojených s jejich postupem, o případných procedurálních předpisech týkajících se prahových hodnot a časových lhůt, o jazyce nebo jazycích, ve kterých bude postup veden, o průměrné délce postupu a o závazné či nezávazné povaze jeho výsledků;

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) nelze-li identifikovat žádný příslušný subjekt alternativního řešení sporů, informovat žalující stranu o tom, že na základě poskytnutých informací nebylo možné identifikovat příslušný subjekt alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) vyzývat odpůrce, aby, pokud je obchodníkem, uvedl, zda je povinen nebo zda se zavázal využít k řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení, konkrétní subjekt alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) vyzývat strany k dohodě ohledně příslušného subjektu alternativního řešení sporů, jejž k řešení svého sporu využijí, nebo – bylo-li těchto subjektů identifikováno několik – vyzývat strany, aby se dohodly na jednom z nich;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) předat stížnosti tomu subjektu alternativního řešení sporů, na kterém se jednotlivé strany shodly;

(netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) umožnit jednotlivým stranám a subjektu alternativního řešení sporů vést postup řešení sporu online;

d) nabízet bezplatně nástroj elektronické správy případů, který jednotlivým stranám a subjektu alternativního řešení sporů umožní vést postup řešení sporu online prostřednictvím platformy;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) poskytnout stranám a subjektu alternativního řešení sporů funkci elektronického překladu;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) poskytnout elektronický formulář, pomocí nějž budou subjekty alternativního řešení sporů předávat informace uvedené v čl. 9 písm. c);

e) poskytnout elektronický formulář, pomocí nějž budou subjekty alternativního řešení sporů předávat informace uvedené v článku 9;

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zveřejňovat informace o subjektech alternativního řešení sporů oznámených Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení;

g) zveřejňovat informace o subjektech alternativního řešení sporů oznámených Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení. Informace se poskytují jasným a jednoznačným způsobem, jsou snadno dostupné elektronickou cestou a jsou pravidelně aktualizovány;

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) zveřejňovat informace o kontaktních místech v členských státech a o příslušných kontaktních místech pro řešení sporů uvedených v článku 6, včetně kontaktních údajů;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) poskytovat obecné informace o alternativním řešení sporů jakožto prostředku mimosoudního řešení sporů;

h) poskytovat obecné informace o alternativním řešení sporů a prosazovat je jakožto prostředek mimosoudního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) poskytovat obecné informace o právech spotřebitelů, které jsou jasné, vyčerpávající a srozumitelné, včetně „často kladených otázek“ (FAQ) týkajících se témat, kterými se spotřebitelé mohou zabývat nejčastěji, případně s využitím interaktivních nástrojů;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 5. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Informace poskytnuté v souladu s prvním pododstavcem jsou přístupné spotřebitelům a obchodníkům, kteří se zajímají o funkce platformy, bez ohledu na to, zda jejich zájem souvisí s podáním stížnosti či nikoli.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Subjekty alternativního řešení sporů, které byly Komisi oznámeny v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)] a které podle prvků, jež jsou nezbytné pro zjištění jejich způsobilosti, oznámených v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], jsou na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností uvedeném v odst. 3 písm. a) způsobilé k řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení, se musí elektronicky zaregistrovat v platformě pro online řešení sporů.

4. Subjekty alternativního řešení sporů, které byly Komisi oznámeny v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …/…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] a které podle prvků, jež jsou nezbytné pro zjištění jejich způsobilosti, oznámených v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. g) uvedené směrnice …./…/EU, jsou na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností uvedeném v odst. 3 písm. a) způsobilé k řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení, musí být elektronicky registrovány v platformě pro online řešení sporů.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro online řešení sporů, pokud jde o její vývoj a provoz, včetně veškerých překladatelských nástrojů nezbytných pro účely tohoto nařízení, údržbu, financování a ochranu údajů. Pro účely vývoje, provozu, snadné ovladatelnosti a údržby platformy jsou dodržovány zásady „soukromí již od návrhu“ a – pokud je to možné –„ univerzální koncepce“ (použitelnost pro všechny, včetně zranitelných osob, aniž by byla potřebná zvláštní úprava).

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise dbá na to, aby informace o existenci a charakteristikách postupů alternativního řešení sporů obsažené v platformě pro online řešení sporů byly správné a aktualizované.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise přijme opatření ohledně způsobů provádění funkcí stanovených v odstavci 3 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 15 odst. 3.

6. Komise přijme v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci ohledně způsobů provádění funkcí stanovených v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Síť asistentů pro online řešení sporů

Síť kontaktních míst pro online řešení sporů

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní místo pro online řešení sporů a sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje. Členské státy mohou odpovědnost za kontaktní místa pro online řešení sporů přenést na svá centra sítě evropských spotřebitelských center, na sdružení spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt. V každém kontaktním místě pro online řešení sporů musí působit alespoň dva asistenti pro online řešení sporů.

1. Každý členský stát určí své vlastní centrum sítě evropských spotřebitelských center jakožto kontaktní místo a sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje. V každém kontaktním místě pro online řešení sporů musí působit alespoň dvě kontaktní místa.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Asistenti pro online řešení sporů poskytují podporu při řešení sporů týkajících se stížností předložených prostřednictvím platformy tím, že plní tyto funkce:

2. Kontaktní místa poskytují podporu při řešení sporů týkajících se stížností předložených prostřednictvím platformy tím, že plní tyto funkce:

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v případě nutnosti usnadňují komunikaci mezi stranami a příslušným subjektem alternativního řešení sporů;

a) na požádání pomáhají stranám a usnadňují komunikaci mezi nimi a příslušným subjektem alternativního řešení sporů. Tento postup může zahrnovat zejména:

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 6. – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) pomoc s předkládáním stížnosti a případně s předkládáním související dokumentace;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii) poskytování obecných informací jednotlivým stranám a subjektům alternativního řešení sporů, pokud jde o práva spotřebitele ve věci prodeje zboží či poskytování služeb, která se uplatňují v členském státě kontaktního místa, v jehož rámci dotyčná kontaktní místa působí;

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii) poskytování informací o fungování platformy pro online řešení sporů;

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iv) poskytování vysvětlení stranám o procedurálních předpisech identifikovaných subjektů alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informují spotřebitele o jiných prostředcích nápravy, pokud spor nelze vyřešit prostřednictvím platformy, například pokud obchodník nesouhlasí s využitím alternativního řešení sporu;

b) informují žalující stranu o jiných prostředcích nápravy, pokud spor nelze vyřešit prostřednictvím platformy pro online řešení sporů, například pokud strany nesouhlasí s využitím alternativního řešení sporu, nelze-li identifikovat příslušný subjekt alternativního řešení sporů nebo nemůže-li se subjekt alternativního řešení sporů stížnosti ujmout vzhledem k svým procedurálním předpisům;

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) na základě praktických zkušeností získaných při výkonu své funkce předkládají Komisi a členským státům výroční zprávu o činnosti;

c) na základě praktických zkušeností získaných při výkonu své funkce předkládají Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům výroční zprávu o činnosti;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise zřídí síť asistentů pro online řešení sporů, která umožní spolupráci mezi asistenty pro online řešení sporů a bude pomáhat při výkonu jejich funkcí stanovených v odstavci 2.

3. Komise zřídí síť kontaktních míst, která umožní spolupráci mezi kontaktními místy a bude pomáhat při výkonu jejich funkcí stanovených v odstavci 2.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí odpovídající odbornou přípravu pro kontaktní místa pro spotřebitelské spory, kde tato místa získají potřebné odborné znalosti k plnění svých povinností v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise uspořádá alespoň jednou za rok setkání členů sítě asistentů pro online řešení sporů, aby umožnila výměnu osvědčených postupů a diskusi o jakýchkoli problémech, se kterými se setkali v souvislosti s fungováním platformy pro online řešení sporů.

4. Komise uspořádá alespoň dvakrát za rok setkání členů sítě kontaktních míst, aby umožnila výměnu osvědčených postupů a diskusi o jakýchkoli problémech, se kterými se setkali v souvislosti s fungováním platformy pro online řešení sporů.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise přijme pravidla týkající se způsobů spolupráce mezi asistenty pro online řešení sporů prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 15 odst. 3.

5. Komise je oprávněna přijímat v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci upravující pravidla týkající se způsobů spolupráce mezi kontaktními místy.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Platforma pro online řešení sporů umístí na internet pokyny určené pro pomoc stěžovatelům s vyplněním elektronického formuláře stížnosti.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace, které má žalující strana předkládat, musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné určit příslušný subjekt alternativního řešení sporů. Tyto informace jsou popsány v příloze.

2. Informace, které má žalující strana předkládat, musí být dostatečné k tomu, aby bylo možné určit příslušný subjekt alternativního řešení sporů. Tyto informace budou zadány do elektronického formuláře stížnosti, jehož vzor je popsán v příloze.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy informací uvedených v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti.

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu s článkem 16 a po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy informací uvedených v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví podrobnosti týkající se elektronického formuláře pro podávání stížností formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

5. Komise je v souladu s článkem 16 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví podrobnosti týkající se elektronického formuláře pro podávání stížností, přičemž vezme v úvahu technický pokrok. Před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Stížnost předložená platformě se zpracuje, pokud je formulář stížnosti úplně vyplněný.

1. Stížnost předložená platformě pro online řešení sporů se zpracuje pouze tehdy, pokud jsou všechna nezbytná pole formuláře stížnosti úplně vyplněná. Není-li tomu tak, informuje platforma pro online řešení sporů žalující stranu o rozhodnutí formulář nezpracovat a o důvodech pro toto rozhodnutí. Platforma rovněž žalující straně nabídne, aby – pokud si to přeje – využila při vyplnění svého elektronického formuláře stížnosti služeb kontaktního místa. V případě souhlasu asistent žalující stranu za tímto účelem kontaktuje.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře stížnosti sdělí platforma pro online řešení sporů žalující straně v jazyce žádosti a zašle e-mailem odpůrci v jazyce smlouvy tyto informace:

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře stížnosti pošle platforma pro online řešení sporů neprodleně a ve snadno srozumitelné formě odpůrci v jazyce smlouvy nebo internetových stránek tyto informace:

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) informace o tom, že strany se musí shodnout na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, aby mu mohla být stížnost postoupena;

a) informace o tom, že strany se musí shodnout na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, aby mu mohla být stížnost postoupena, a že zvolením tohoto subjektu alternativního řešení sporů projevují souhlas s tím, aby byl zahájen postup řešení sporu;

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v případě, že odpůrcem je obchodník, výzvu odpůrci, aby do sedmi dnů od obdržení sdělení uvedl, zda je na základě vnitrostátních právních předpisů povinen nebo se zavázal využívat určitý konkrétní subjekt alternativního řešení sporů, popřípadě zda je ochoten využít jiný subjekt alternativního řešení sporů uvedený v seznamu podle písmene c);

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a b(nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) v případě, že odpůrcem je spotřebitel, výzvu pro odpůrce, aby do sedmi dnů od obdržení sdělení zvolil jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů z poskytnutého seznamu, s upozorněním na to, že nemá povinnost takovou volbu učinit;

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac) v případě, že odpůrcem je spotřebitel a obchodník jako žalující strana ve formuláři stížnosti uvedl, že je na základě vnitrostátních právních předpisů povinen nebo se zavázal využívat určitý konkrétní subjekt alternativního řešení sporů, výzvu odpůrci, aby do sedmi dnů od obdržení sdělení souhlasil s využitím tohoto konkrétního subjektu alternativního řešení sporů, s upozorněním na to, že spotřebitel nemá povinnost toto rozhodnutí učinit;

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ad) informace o tom, že v případě, že spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, který je obchodník povinen nebo ochoten využít nebo k jehož využití se zavázal, platforma stížnost danému subjektu alternativního řešení sporů automaticky předá;

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) seznam všech příslušných subjektů alternativního řešení sporů, pokud byly jako takové identifikovány;

c) seznam všech příslušných subjektů alternativního řešení sporů, pokud byly jako takové identifikovány. Tento seznam musí zahrnovat popis těchto charakteristik každého subjektu:

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) název a internetovou adresu subjektu alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii) případné náklady na postup;

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii) jazyk nebo jazyky, v nichž bude postup veden;

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iv) průměrnou délku postupu alternativního řešení sporu;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod v (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

v) závaznou či nezávaznou povahu výsledku postupu;

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c – bod vi (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

vi) důvody, na jejichž základě může subjekt alternativního řešení sporů odmítnout zabývat se daným sporem v souladu s čl. 5 odst. 4 a 5 směrnice …./…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů];

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) výzvu pro spotřebitele, aby si zvolil jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů z poskytnutého seznamu, s upozorněním na to, že nemá povinnost takovou volbu uskutečnit;

vypouští se

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) výzvu pro obchodníka, aby si zvolil jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů z poskytnutého seznamu, pokud se žádný z těchto subjektů neshoduje se subjektem, k jehož využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)];

vypouští se

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) informace o tom, že v případě, že spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, k jehož využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], platforma automaticky předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Sdělení uvedené v odstavci 2 musí zahrnovat popis těchto charakteristik každého subjektu:

vypouští se

a) jeho poplatků, pokud je uplatňuje;

 

b) jazyka nebo jazyků, v nichž bude postup veden;

 

c) přibližné délky postupu;

 

d) případně potřeby fyzické přítomnosti stran nebo jejich zástupců;

 

e) závazné či nezávazné povahy výsledku postupu.

 

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Po přijetí informací uvedených v odstavci 2 od odpůrce sdělí platforma neprodleně snadno srozumitelným způsobem v jazyce stížnosti žalující straně:

 

a) informace o tom, že strany se musí shodnout na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, aby mu mohla být stížnost postoupena;

 

b) informace o tom, že v případě, že spotřebitel jako žalující strana zvolí subjekt alternativního řešení sporů, který je obchodník povinen nebo ochoten využít nebo k jehož využití se zavázal, platforma stížnost danému subjektu alternativního řešení sporů automaticky předá;

 

c) informace o tom, že pokud se strany nedohodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů nebo pokud žádný příslušný subjekt alternativního řešení sporů nebyl identifikován, nebude stížnost dále zpracovávána;

 

d) subjekt, popřípadě subjekty, alternativního řešení sporů, který/které odpůrce zvolil v souladu s odstavcem 2, včetně následujících informací o daném subjektu, nebo je-li jich více, o každém z těchto subjektů:

 

i) názvu a internetové adresy subjektu alternativního řešení sporů;

 

ii) případných poplatků za postup;

 

iii) jazyka nebo jazyků, v nichž bude postup veden;

 

iv) průměrné délky postupu alternativního řešení sporu;

 

v) závazné či nezávazné povahy výsledku postupu;

 

vi) důvodů, na jejichž základě může subjekt alternativního řešení sporů odmítnout zabývat se daným sporem v souladu s čl. 5 odst. 4 a 5 směrnice;

 

e) výzvu žalující straně, aby do sedmi dnů od obdržení sdělení přijala subjekt alternativního řešení sporů zvolený odpůrcem nebo případně zvolila jeden ze subjektů alternativního řešení sporů zvolených odpůrcem v souladu s odstavcem 2, s upozorněním na to, že spotřebitel nemá povinnost takovou volbu učinit;

 

f) informace o tom, že pokud žalující strana zvolí příslušný subjekt alternativního řešení sporů identifikovaný v souladu s ustanoveními tohoto článku, platforma stížnost danému subjektu alternativního řešení sporů automaticky předá;

 

g) název a kontaktní údaje kontaktního místa v místě bydliště (pro spotřebitele) a v místě podnikání (obchodníka) a rovněž stručný popis funkcí uvedených v [čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a d)].

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. V případě, že si žalující strana vybere příslušný subjekt alternativního řešení sporů identifikovaný v souladu s ustanoveními tohoto článku, platforma stížnost danému subjektu alternativního řešení sporů automaticky předá;

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud strany platformě neodpoví nebo se neshodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, stížnost nebude dále zpracovávána. Spotřebitel musí být informován o možnosti kontaktovat asistenta pro online řešení sporů za účelem získání informací o jiných prostředcích nápravy.

4. Pokud strany platformě do 20 dnů neodpoví nebo se neshodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, stížnost nebude dále zpracovávána.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, k jehož využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], nebo pokud strany ve svých odpovědích zvolí tentýž subjekt alternativního řešení sporů, platforma automaticky předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů.

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, k jehož využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], nebo pokud strany ve svých odpovědích zvolí tentýž subjekt alternativního řešení sporů, platforma pro online řešení sporů automaticky a bez prodlení předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud se strany dohodnou na několika subjektech alternativního řešení sporů, bude spotřebitel požádán o to, aby vybral jeden z dohodnutých subjektů alternativního řešení sporů. Platforma tomuto subjektu alternativního řešení sporů stížnost automaticky předá.

6. Pokud se strany dohodnou na několika subjektech alternativního řešení sporů, bude spotřebitel požádán o to, aby vybral jeden z dohodnutých subjektů alternativního řešení sporů. Platforma pro online řešení sporů tomuto subjektu alternativního řešení sporů stížnost automaticky a bez prodlení předá.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany dohodnou na zahájení řízení před tímto subjektem, dokončí postup řešení sporu do 30 dnů od zahájení tohoto řízení. V případě složitých sporů může subjekt alternativního řešení sporů tuto lhůtu prodloužit;

b) pokud se po oznámení sporu strany dohodnou na zahájení řízení před tímto subjektem, dokončí postup řešení sporu v časovém rámci 90 kalendářních dnů ode dne, kdy daný subjekt obdržel stížnost. V případě složitých či technických sporů může subjekt alternativního řešení sporů tuto lhůtu prodloužit, aby tak zajistil kvalitní řešení sporu;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) bez prodlení předají platformě pro online řešení sporů následující:

 

i) datum přijetí stížnosti a předmět sporu;

 

ii) jakoukoli žádost o dodatečné informace nebo překlad týkající se příslušných dokumentů, jež jsou od stran zapotřebí;

 

iii) datum uzavření postupu řešení sporu a výsledek tohoto postupu.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bez prodlení předají platformě pro online řešení sporů tyto informace:

vypouští se

i) datum přijetí a předmět sporu;

 

ii) datum oznámení sporu stranám;

 

iii) datum uzavření a výsledky postupu.

 

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Relevantní informace uvedené v odst. 1 písm. b) platforma pro online řešení sporů neprodleně sdělí stranám sporu a příslušnému subjektu alternativního řešení sporů .

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Jestliže je jazyk postupu řešení sporu stejný jako jazyk žalující strany, může subjekt alternativního řešení sporů rozhodnout, že tento postup nebude veden prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. V takových případech se nepoužije čl. 9 odst. 1a.

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme opatření nezbytná k zavedení a provozování elektronické databáze, v níž uchovává údaje zpracovávané v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 9 písm. c).

Komise přijme opatření nezbytná k zavedení a provozování elektronické databáze, v níž uchovává údaje zpracovávané v souladu s čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přístup k informacím, včetně osobních údajů, týkajícím se sporu a uloženým v databázi uvedené v článku 10 se umožní pro účely uvedené v článku 9 pouze subjektu alternativního řešení sporů, kterému byl spor postoupen v souladu s článkem 8. Přístup k těmto informacím se pro účely uvedené v čl. 6 odst. 3 umožní také asistentům pro online řešení sporů.

1. Přístup k informacím, včetně osobních údajů, týkajícím se sporu a uloženým v databázi uvedené v článku 10 se umožní pro účely uvedené v článku 9 pouze subjektu alternativního řešení sporů, kterému byl spor postoupen v souladu s článkem 8. Přístup k těmto informacím se pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 umožní také kontaktním místům, pokud to bude nezbytné.

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise musí mít přístup k informacím zpracovávaným v souladu s článkem 9 pro účely sledování používání a fungování platformy pro online řešení sporů a vypracovávání zpráv uvedených v článku 17. Zpracovává osobní údaje uživatelů platformy, pokud je to nezbytné pro provoz a správu platformy a rovněž pro účely sledování využívání platformy subjekty alternativního řešení sporů a asistenty pro online řešení sporů.

2. Komise musí mít přístup k informacím zpracovávaným v souladu s článkem 9 pro účely sledování používání a fungování platformy pro online řešení sporů a vypracovávání zpráv uvedených v článku 17. Zpracovává osobní údaje uživatelů platformy, pokud je to nezbytné pro provoz a správu platformy a rovněž pro účely sledování využívání platformy subjekty alternativního řešení sporů a kontaktními místy.

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Osobní údaje týkající se sporu se uchovávají v databázi uvedené v odstavci 1 pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly shromažďovány, a aby se zaručilo, že subjekty údajů mají přístup ke svým osobním údajům za účelem výkonu svých práv, a musí být automaticky vymazány nejpozději po 6 měsících následujících po datu uzavření sporu, který byl postoupen platformě pro online řešení sporů v souladu s čl. 9 písm. c) bodem iii). Výše uvedené období uchovávání údajů se vztahuje také na osobní údaje uchovávané ve vnitrostátních souborech subjektem alternativního řešení sporů nebo asistentem pro online řešení sporů, který se zabýval dotčeným sporem, s výjimkou případu, kdy procedurální předpisy uplatňované subjektem alternativního řešení sporů nebo jakákoli konkrétní ustanovení vnitrostátního práva stanoví delší období uchovávání údajů.

3. Osobní údaje týkající se sporu se uchovávají v databázi uvedené v odstavci 1 pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly shromažďovány, a aby se zaručilo, že subjekty údajů mají přístup ke svým osobním údajům za účelem výkonu svých práv, a musí být automaticky vymazány nejpozději po 6 měsících následujících po datu uzavření sporu, který byl postoupen platformě pro online řešení sporů v souladu s čl. 9 písm. c) bodem iii). Výše uvedené období uchovávání údajů se vztahuje také na osobní údaje uchovávané ve vnitrostátních souborech subjektem alternativního řešení sporů nebo kontaktním místem, které se zabývalo dotčeným sporem, s výjimkou případu, kdy procedurální předpisy uplatňované subjektem alternativního řešení sporů nebo jakákoli konkrétní ustanovení vnitrostátního práva stanoví delší období uchovávání údajů.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každý subjekt alternativního řešení sporů a každý asistent pro online řešení sporů je považován za správce v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES, pokud jde o činnosti v oblasti zpracovávání údajů podle tohoto nařízení, a je odpovědný za zajištění toho, aby tyto činnosti byly v souladu s pravidly na ochranu údajů stanovenými ve vnitrostátních předpisech přijatých podle směrnice 95/46/ES. Komise je vzhledem ke své působnosti podle tohoto nařízení a s tím spojeným zpracováním osobních údajů považována za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

4. Každé kontaktní místo a každý subjekt alternativního řešení sporů jsou považovány za správce v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES, pokud jde o činnosti v oblasti zpracovávání údajů podle tohoto nařízení, a jsou odpovědny za zajištění toho, aby tyto činnosti byly v souladu s pravidly na ochranu údajů stanovenými ve vnitrostátních předpisech přijatých podle směrnice 95/46/ES. Komise je vzhledem ke své působnosti podle tohoto nařízení a s tím spojeným zpracováním osobních údajů považována za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise poskytne stranám postupu alternativního řešení sporu pokyny obsahující jasné a konkrétní informace týkající se zpracování jejich osobních údajů platformou pro online řešení sporů v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy přijatými podle článků 10 a 11 směrnice 95/46/ES a informuje je v tomto ohledu o jejich právech.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na asistenty pro online řešení sporů a subjekty alternativního řešení sporů se vztahují pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti ohledně zachování důvěrnosti stanovená ve vnitrostátních předpisech.

1. Na kontaktní místa se vztahují pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti ohledně zachování důvěrnosti stanovená v právních předpisech členského státu jejich kontaktního místa pro online řešení sporů.

 

Na subjekty alternativního řešení sporů se vztahují pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti ohledně zachování důvěrnosti stanovená v právních předpisech členského státu, v němž mají sídlo.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme příslušná opatření technického a organizačního rázu, aby zajistila bezpečnost informací zpracovávaných podle tohoto nařízení, včetně vhodné kontroly přístupu k údajům, plánu bezpečnosti a řízení problémů v oblasti bezpečnosti v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 45/2001.

2. Komise přijme příslušná opatření technického a organizačního rázu, aby zajistila bezpečnost informací zpracovávaných podle tohoto nařízení, včetně vhodné kontroly přístupu k údajům, plánu bezpečnosti, posouzení dopadů na soukromí a řízení problémů v oblasti bezpečnosti v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující přeshraniční online prodej zboží nebo poskytování služeb musí informovat spotřebitele o platformě pro online řízení sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. Tyto informace musí být uvedeny na internetových stránkách obchodníka snadným, přímým, zřetelným a trvale přístupným způsobem a pokud se nabídka činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného textového sdělení předávaného pomocí elektronických prostředků, pak v takovém textovém sdělení. Musí obsahovat elektronický odkaz na domovskou internetovou stránku platformy pro online řešení sporů. Obchodníci musí rovněž informovat spotřebitele o platformě pro online řešení sporů, pokud spotřebitel předložil stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii provozující přeshraniční online prodej zboží nebo poskytování služeb musí informovat spotřebitele o své e-mailové adrese a o existenci platformy pro online řízení sporů a poskytnout jim elektronický odkaz na internetové stránky této platformy. Tyto informace musí být formulovány jasnýmsrozumitelným způsobem. Musí obsahovat elektronický odkaz na domovskou internetovou stránku platformy pro online řešení sporů. Obchodníci musí rovněž informovat spotřebitele o platformě pro online řešení sporů, pokud spotřebitel předložil stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Informace pro spotřebitele stanovené v tomto článku musí být na internetových stránkách obchodníka seskupeny na stejném místě, aby měli spotřebitelé možnost získat přehled o všech příslušných právech, která v tomto ohledu mají.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty

vypouští se

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

 

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 platí na dobu neurčitou od [Úřad pro úřední tisky: vložit totéž datum jako v čl. 18 odst. 1 = den vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedenáčl. 5 odst. 6, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od ... * .

 

_____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 5 odst. 6, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Sankce

 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé tři roky a poprvé nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu o jeho uplatňování. Ke zprávě přiloží v případě potřeby návrhy na změny tohoto nařízení.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé 2 roky a poprvé nejpozději do ...* zprávu o uplatňování tohoto nařízení, zejména o míře přijetí platformy pro poskytování informací online a o použitelnosti formuláře pro podávání stížností, o případné nutnosti upravit informace uvedené v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti, a rovněž o možnostech dalšího rozvoje interaktivních způsobů komunikace. Ke zprávě přiloží v případě potřeby návrhy na změny tohoto nařízení.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající třem rokům ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Příloha – nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace, které mají být poskytnuty při vyplňování elektronického formuláře pro podávání stížností

Vzor elektronického formuláře pro podávání stížností

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Příloha – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Jméno/název, adresa a případně e-mail a internetové stránky žalující strany.

1) Informace o tom, zda je žalující strana spotřebitelem, nebo obchodníkem*.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Příloha – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Informace o tom, zda je žalující strana spotřebitelem, nebo obchodníkem.

2) Jméno, e-mail a zeměpisná adresa spotřebitele.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Příloha – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Jméno/název, adresa a případně e-mail a internetové stránky odpůrce.

3) Jméno/název, adresa, e-mail, zeměpisná adresa a internetové stránky obchodníka.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Příloha – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) Informace o tom, zda je odpůrce spotřebitelem, nebo obchodníkem.

4) Druh prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, na které se stížnost vztahuje*.

 

* zvolí se z rozevíracího seznamu.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Příloha – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Druh prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, na které se stížnost vztahuje.

5) Jazyk, kterým hovoří spotřebitel**.

 

** zvolí se z rozevíracího seznamu s možností zvolit více než jeden jazyk.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Příloha – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) Důvody, o které se stížnost opírá.

6) Způsob sdělení, jakým bylo zboží nebo služby nabídnuty, a způsob sdělení, jakým byly objednány*.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Příloha – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) Místo bydliště spotřebitele, v době, kdy bylo zboží nebo služby objednány.

7) Případně, pokud byla učiněna nabídka ze strany obchodníka nebo zboží nebo služby byly nebo měly být dodány z činnosti pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, místo, kde se uvedená pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna nachází.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Příloha – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) Způsob sdělení, jakým bylo zboží nebo služby nabídnuty a způsob sdělení, jakým byly objednány.

8) Jazyk smlouvy, nebo pokud není známý, jazyk používaný na internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Příloha – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9) Případně, pokud byla učiněna nabídka ze strany obchodníka nebo zboží nebo služby byly nebo měly být dodány z činnosti pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, místo, kde se uvedená pobočka, zastoupení nebo jiná provozovna nachází.

9) Subjekty alternativního řešení sporů, k jejichž využívání se obchodník zavázal [pokud jsou známy].

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Příloha – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10) Jazyk smlouvy.

10) Důvody, o které se žádost opírá [popis stížnosti, max. 1 000 slov].

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Příloha – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) Subjekty alternativního řešení sporů, k jejichž využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], pokud jsou známy.

11) Přílohy.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem návrhu Komise je zřízení evropské platformy pro online řešení sporů. Bude se jednat o interaktivní internetové stránky nabízející spotřebitelům a obchodníkům jednotné kontaktní místo pro mimosoudní řešení některých sporů – smluvních sporů vzniklých v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického prodeje zboží nebo poskytování služeb obchodníkem, který je usazen v jednom členském státě, spotřebiteli, který má bydliště v jiném členském státě. Platforma bude dostupná ve všech úředních jazycích EU a její využívání bude bezplatné.

Návrh je třeba vnímat v souvislosti s návrhem směrnice o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů („směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů“). Cílem návrhu směrnice je zvyšovat šance spotřebitelů na nápravu tím, že se zajistí, aby bylo možné všechny stížnosti spotřebitelů předložit subjektu alternativního řešení sporů (např. rozhodci, mediátorovi, ombudsmanovi nebo orgánu pro přijímání stížností) k mimosoudnímu řešení sporu.

Platforma pro online řešení sporů bude moci identifikovat příslušný subjekt alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí o alternativním řešení sporů a sdělit stranám důležité informace o tomto subjektu (poplatky, jazyk(y) užívané v rámci postupu, zda je výsledek postupu závazné nebo nezávazné povahy, atd.) Na základě dohody mezi stranami ohledně subjektu alternativního řešení sporů, který by se měl stížností zabývat, platforma automaticky předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů, který bude usilovat o to, aby spor vyřešil do 30 dnů v souladu se svými procedurálními předpisy. Souhlas obchodníka s využitím alternativního řešení sporu lze předpokládat v případě, že se dle ustanovení směrnice o alternativním řešení sporů ohledně poskytování informací spotřebitelům zavázal k využívání daného subjektu alternativního řešení sporů na svých internetových stránkách.

Platforma umožní jednotlivým stranám a subjektu alternativního řešení sporů vést postup řešení sporu online. Vznikne síť asistentů pro online řešení sporů, která bude poskytovat podporu řešení sporů předložených prostřednictvím platformy pro online řešení sporů.

Oblast působnosti nařízení

Zpravodajka podporuje obecnou zásadu, že dobrovolné systémy alternativního řešení sporů by měly být pro usnadnění nápravy z hlediska spotřebitele dostupné v každém hospodářském odvětví.

Zpravodajka vítá skutečnost, že se návrh nařízení vztahuje na stížnosti podané nejen spotřebiteli, nýbrž i obchodníky. Zpravodajka sice souhlasí s tím, že z čistě statistického pohledu bude stížností podaných spotřebiteli nejvíce, je ovšem důležité, aby byl tento nástroj k dispozici i obchodníkům, například pro případ, že spotřebitel nezaplatí či odmítne převzít dodávku zboží. To vše je tím důležitější vzhledem k tomu, že systém alternativního řešení sporů stanovený v návrhu směrnice je dobrovolný, a je tudíž nezbytné, aby právní předpisy obchodníky podněcovaly k jeho využívání.

Zpravodajka však lituje toho, že nařízení se vztahuje pouze na spory vznikající v souvislosti s přeshraničním online prodejem zboží nebo přeshraničním poskytováním služeb, je-li obchodník usazen v jiném členském státě, než ve kterém má spotřebitel bydliště.

Zpravodajka vybízí členské státy, aby hledaly ambicióznější řešení, než jsou řešení uvedená v návrhu nařízení, a navrhuje, aby se jeho oblast působnosti rozšířila tak, aby zahrnovala i vnitrostátní online spory, jelikož pro spotřebitele je při uskutečňování online transakcí často obtížné rozlišit, zda se jedná o nákup zboží a služeb na přeshraniční bázi či nikoli.

Internetová ekonomika je navíc založena na tzv. síťovém efektu (tedy čím více jsou nástroje, jako např. Google nebo Facebook, využívány, tím je to pro jejich uživatele výhodnější); to znamená, že čím větší počet sporů uživatelé platformě pro online řešení sporů předloží, tím spíše budou mít subjekty alternativního řešení sporů a obchodníci důvod s ní spolupracovat, čímž vznikne „magický kruh“, který přinese výhody spotřebitelům, podpoří elektronický obchod a zlepší fungování maloobchodu na vnitřním trhu. Protože na fixní náklady na vytvoření platformy nemá oblast působnosti nařízení vliv, bude přínosů sítě dosaženo, aniž by to znamenalo výrazný nárůst nákladů na provoz rozšířené platformy.

Úloha asistentů

Zpravodajka konstatuje, že úloha asistentů pro online řešení sporů (jejichž označení má zpravodajka v úmyslu změnit na „poradenští pracovníci pro spotřebitele“) je v návrhu nařízení poměrně omezená. Předpokládá se, že tito poradenští pracovníci pro online řešení sporů budou fungovat pouze jako jakási poslední možnost a budou informovat spotřebitele o jiných prostředcích nápravy, pokud spor nelze vyřešit prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. Dále budou, výhradně na vyžádání, usnadňovat komunikaci mezi stranami a příslušným subjektem alternativního řešení sporů. Navíc každoročně vypracují zprávu o činnosti platformy.

Uvedené je přímým důsledkem protichůdnosti obsažené v nařízení – že platforma bude IT nástrojem provozovaným Evropskou komisí z Bruselu, ovšem asistenti pro online řešení sporů budou usazeni v členských státech.

Zpravodajka vyzývá k posílení úlohy poradenských pracovníků pro spotřebitele tak, aby je stěžovatelé mohli kontaktovat kdykoli během postupu řešení své stížnosti. Poradenští pracovníci by měli být úzce napojeni na provoz platformy a být k dispozici, aby mohli spotřebitele „vést za ruku“ od okamžiku vyplnění formuláře. Poradenští pracovníci pro spotřebitele budou stranám pomáhat s výběrem subjektu alternativního řešení sporů v případě, že je platformou online řešení sporů identifikován více než jeden takový subjekt. Dále mohou v případě sporů přeshraniční povahy pomoci s řešením jazykových překážek a se zajištěním překladu. Kromě pomoci stěžovatelům s využíváním platformy pro online řešení sporů by poradenští pracovníci pro spotřebitele měli spotřebitelům poskytovat obecné informace o jejich právech a navrhovat jim jiné kroky, například kontaktovat obchodníka, podat žalobu k soudu atd. V případě, že není možné identifikovat žádný subjekt alternativního řešení sporů příslušný k řešení sporu, budou poradenští pracovníci pro spotřebitele fungovat rovněž jako poslední možnost pro strany, jimž pomohou při hledání smírného řešení.

Úloha evropských spotřebitelských center

Návrh nařízení umožňuje, aby členské státy přenesly odpovědnost z asistentů pro online řešení sporů na centra sítě evropských spotřebitelských center, na sdružení spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt. Zpravodajka by ráda upozornila na skutečnost, že o evropských spotřebitelských centrech se zmiňuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006 o programu na ochranu spotřebitele v letech 2007 až 2013, a že tato centra již spotřebitelům informace a pomoc poskytují, čímž jim napomáhají s uplatňováním jejich práv a se získáním přístupu k vhodnému řešení sporu.

S ohledem na to se jeví jako vhodné změnit návrh nařízení tak, aby stanovil, že poradenští pracovníci pro spotřebitele budou sídlit v evropských spotřebitelských centrech. Takové posílení úlohy evropských spotřebitelských center výrazně napomůže k vytvoření jednotného kontaktního místa pro veškeré stížnosti občanů EU. Za tím účelem zpravodajka navrhuje, aby byla platforma pro online řešení sporů umístěna na portálu Vaše Evropa, který je spravován Evropskou komisí a poskytuje praktickou pomoc a poradenství ohledně práv občanů EU.

Lhůty

Zpravodajka si dovoluje připomenout tradiční zásadu, že zpožděná spravedlnost rovná se odepřená spravedlnost, a konstatuje, že ustanovení o zpracovávání a předávání stížností nestanoví žádné lhůty pro časovou prodlevu mezi vyplněním formuláře stížnosti v rámci platformy pro online řešení sporů a předložením stížnosti platformou příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, nebo, nedojde-li k dohodě mezi spotřebitelem a obchodníkem ohledně postoupení záležitosti, okamžikem, od kterého stížnost nebude dále zpracovávána. Z toho důvodu je pro zpracování stížnosti platformou stanovena lhůta sedmi pracovních dnů. Tato navrhovaná změna je doprovázena ještě jinými úpravami, které mají ujasnit či zjednodušit pracovní postupy platformy pro online řešení sporů.

Zpravodajka se domnívá, že je zapotřebí změnit maximální třicetidenní lhůtu pro vyřešení sporu subjektem alternativního řešení sporů. Navrhuje se tedy, aby byla lhůta pro řešení sporu prodloužena na 90 dnů, v souladu s ustanoveními směrnice o alternativním řešení sporů. Tato lhůta počíná běžet okamžikem, kdy je spor předložen subjektu alternativního řešení sporů.

Ochrana údajů

Zpravodajka si dovoluje připomenout stanovisko evropského inspektora ochrany údajů, který uvítal skutečnost, že do textu byly promítnuty zásady ochrany osobních údajů, zejména co se týče omezení účelu a přístupu, omezení doby uchovávání údajů a bezpečnostních opatření uvedených v článku 11. Kromě toho zpravodajka navrhuje, aby sdílení údajů s poradenskými pracovníky pro spotřebitele probíhalo pouze na úrovni nezbytných informací a aby Komise posuzovala dopady na soukromí.

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci

Zpravodajka chápe, že Komise potřebuje k vytvoření tohoto nového nástroje a jeho uvedení do praxe určitý manévrovací prostor.

Aby však bylo zajištěno, že Evropský parlament bude plnit svoji roli v oblasti dohledu ve prospěch spotřebitelů, navrhuje se, aby byly prováděcí pravomoci požadované Komisí ve vztahu k bodům i) fungování platformy, ii) způsobů spolupráce mezi asistenty pro online řešení sporů a iii) vzorů elektronického formuláře stížnosti nahrazeny akty v přenesené pravomoci.

Zpravodajka má obavy především o překladatelskou kapacitu platformy pro online řešení sporů a má zájem zajistit, aby platforma řádně fungovala v jakékoli jazykové kombinaci. Dále by ráda zajistila, aby rozhraní pro komunikaci mezi spotřebiteli a platformou (tedy elektronický formulář stížnosti) bylo uživatelsky vstřícné a jednoduché. Nejlepší cestou, jak těchto cílů dosáhnout, je zajistit, aby si Parlament ponechal své právo veta ohledně návrhů Komise v tomto směru.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (21. 6. 2012)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Navrhovatel: Luigi Berlinguer

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů předložený Komisí, neboť přispěje k fungování vnitřního trhu a zlepší pokrytí alternativního řešení sporů, jelikož přístup k tomuto způsobu řešení sporů může být obtížný kvůli jazykovým překážkám, postupům, se kterými nejsou spotřebitelé obeznámeni, atd.

Rozhodně se však domnívá, že navržený systém může těchto cílů dosáhnout pouze tehdy, bude-li komplexní (včetně vnitrostátních, přeshraničních a online a offline transakcí), v souladu s vysokými standardy (vysoká úroveň ochrany spotřebitele, nestrannost, účinnost, transparentnost), snadno použitelný a pokud poskytne účinné výsledky a zachová přístup ke spravedlnosti, tj. především nezbaví spotřebitele jejich práva na zjednání nápravy před soudem.

Předložené pozměňovací návrhy usilují o dosažení tohoto cíle, zejména:

· rozšířením oblasti působnosti návrhu nařízení i na přeshraniční a vnitrostátní transakce, neboť není důvod rozlišovat mezi oběma druhy transakcí (a v praxi to často ani není možné); z téhož důvodu by do oblasti působnosti měly být zahrnuty i spory, které vznikají v souvislosti s offline transakcemi;

· přejmenováním platformy na „platforma pro poskytování informací online“ s cílem přesněji vymezit její funkci („poskytovat informace“) a oblast působnosti (jakožto online nástroje pro online i offline transakce);

· zajištěním toho, že platforma pro poskytování informací online skutečně poskytuje spotřebitelům maximální podporu, aby měli z alternativního řešení sporů prospěch, tím, že přístup ke službám obchodníka pro podávání stížností bude začleněn do platformy, všem zúčastněným stranám budou poskytovány úplné veřejně přístupné informace o postupech alternativního řešení sporů a subjektech alternativního řešení sporů, budou v platformě zpřístupněny kontaktní údaje asistentů, spotřebitelům bude poskytována pomoc, i na kontaktních místech a ze strany asistentů, s vyplněním formuláře pro podání stížnosti a při výběru nejvhodnějšího subjektu alternativního řešení sporů a v případě, že by spotřebitel a obchodník nebyli schopni v první fázi identifikovat žádný společný příslušný subjekt alternativního řešení sporů, bude jim prostřednictvím ad hoc mechanismu složeného z příslušných asistentů poskytnuta podpora;

· co nejsrozumitelnějším konstatováním skutečnosti, že za online platformu je odpovědná Komise;

· podporou levného alternativního řešení sporů a využívání online nástrojů, a to informováním spotřebitelů v nejvyšší možné míře a co nejdříve o takových aspektech, jako jsou poplatky a nutnost fyzické přítomnosti, a konkrétním uvedením online komunikace v doložce o přezkumu;

· jasně vymezenými lhůtami, v nichž musí být identifikován příslušný subjekt alternativního řešení sporů a spor vyřešen;

· novým uspořádáním pravomocí přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci oproti návrhu Komise s cílem lépe zohlednit cíle stanovené v článcích 290 a 291 SFEU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o online platformě pro alternativní řešení spotřebitelských sporů

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve vnitřní trh a aby využívali výhod jeho digitálního rozměru, je nezbytné, aby měli přístup k jednoduchým a levným způsobům řešení sporů vzniklých v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb online. To je důležité zejména v případě, že spotřebitelé nakupují v zahraničí.

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve vnitřní trh a aby využívali jeho výhod, je nezbytné, aby měli přístup k jednoduchým a levným způsobům řešení sporů vzniklých v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb. To je zjevně důležité v případě, že spotřebitelé nakupují v zahraničí, ale také v případě vnitrostátních transakcí. Rovněž by mohlo být obtížné rozlišovat mezi přeshraniční a vnitrostátní transakcí na straně jedné a mezi online a offline transakcí na straně druhé. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat na přeshraniční i vnitrostátní transakce a rovněž na online i offline transakce.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele každodenní realitou, když cestují, nakupují a provádí platby. Spotřebitelé jsou na vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by jim měla být věnována náležitá péče. Digitální rozměr vnitřního trhu se stává důležitým pro spotřebitele i obchodníky. Spotřebitelé stále více nakupují po internetu a čím dál větší počet obchodníků prodává online. Spotřebitelé a obchodníci by měli mít důvěru v provádění transakcí v digitálním prostředí.

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele každodenní realitou, když cestují, nakupují a provádí platby. Spotřebitelé jsou na vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by jim měla být věnována náležitá péče. Spotřebitelé a obchodníci by v provádění transakcí na vnitřním trhu měli mít důvěru.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení sporů může posílit důvěru spotřebitelů a obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a obchodníci přesto stále čelí mnoha překážkám při hledání mimosoudního řešení, zejména v případě sporů vzniklých v souvislosti s přeshraničními online transakcemi. Tyto spory tak v současnosti zůstávají často nevyřešené.

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení sporů může posílit důvěru spotřebitelů a obchodníků ve vnitřní trh. Spotřebitelé a obchodníci přesto stále čelí mnoha překážkám při hledání mimosoudního řešení sporů. Spory tak v současnosti zůstávají často nevyřešené.

 

(Tento pozměňovací návrh (vypuštění slov „přeshraničními“ a „online transakcemi“) se týká celého textu návrhu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Online řešení sporů nabízí snadné a levné mimosoudní vyřešení sporů vzniklých v souvislosti s přeshraničními online transakcemi. V současnosti však chybějí mechanismy, díky kterým by spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto spory elektronickými prostředky. To je na úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro přeshraniční online transakce, vytváří nerovné podmínky pro obchodníky, a tak dochází k poškozování rozvoje elektronického obchodu.

(7) Alternativní řešení sporů nabízí snadné a levné mimosoudní vyřešení sporů. V současnosti však chybějí mechanismy, díky kterým by spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit spory elektronickými prostředky. To je na úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro transakce, vytváří nerovné podmínky pro obchodníky, a tak dochází k poškozování rozvoje vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na mimosoudní řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s přeshraničním online prodejem zboží nebo poskytováním služeb obchodníky. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s online prodejem zboží nebo poskytováním služeb, jestliže alespoň jeden z nich není usazen nebo nemá bydliště v členském státě Unie v době, kdy si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto služby, anebo jestliže spotřebitel i obchodník je usazen nebo má bydliště ve stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na mimosoudní řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb obchodníky. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, jestliže alespoň jeden z nich není usazen nebo nemá bydliště v členském státě Unie v době, kdy si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto služby. Toto nařízení by mělo být omezeno na stížnosti předložené spotřebiteli vůči obchodníkům.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s pozměňovacími návrhy, které se týkají návrhu směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Definice „online prodeje zboží nebo poskytování služeb“ by měla pokrývat transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal. To by se mělo vztahovat i na případy, kdy se spotřebitel dostal na internetovou stránku anebo k jiné službě informační společnosti prostřednictvím mobilního elektronického zařízení, jímž je například mobilní telefon.

vypouští se

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, které vzniknou v souvislosti s přeshraničním prodejem zboží nebo poskytováním služeb offline. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na spory mezi obchodníky.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření platformy pro online řešení sporů na evropské úrovni. Platforma pro online řešení sporů by měla mít podobu interaktivní internetové stránky nabízející jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického obchodu. Měla by umožnit spotřebitelům a obchodníkům předkládat stížnosti vyplněním elektronického formuláře dostupného ve všech úředních jazycích Evropské unie a tyto stížnosti postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu. Platforma by měla subjektům alternativního řešení sporů nabídnout možnost vést postup řešení sporu prostřednictvím platformy.

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření platformy pro poskytování informací online na evropské úrovni. Platforma by měla mít podobu interaktivní internetové stránky nabízející jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní vyřešení sporů. Měla by umožnit spotřebitelům a obchodníkům předkládat stížnosti vyplněním elektronického formuláře dostupného ve všech úředních jazycích Evropské unie a tyto stížnosti postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu. Platforma by měla subjektům alternativního řešení sporů nabídnout možnost vést postup řešení sporu prostřednictvím platformy.

 

(Tento pozměňovací návrh („platforma pro poskytování informací online“) se týká celého textu návrhu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Komise by měla stanovit, rozvíjet, udržovat a zajišťovat činnost platformy, zejména poskytováním nezbytných finančních prostředků a odborných znalostí.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Je také třeba vzít v úvahu, že se navzdory kontroverzi zdá, že členské státy, jejichž vnitrostátní právní předpisy překračují základní požadavky směrnice o mediaci, dosáhly významných výsledků, co se týče podpory mimosoudního vyrovnání občanskoprávních a obchodních sporů, a že dosažené výsledky, zejména v Itálii, Bulharsku a Rumunsku, dokazují, že mediace může přispět k rychlému a efektivnímu mimosoudnímu řešení sporů prostřednictvím postupů odpovídajících potřebám stran a chránících spotřebitele, což platí tím spíše, když se jedná o elektronicky uzavřený obchod.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na evropské úrovni by měl navazovat na stávající subjekty alternativního řešení sporů v členských státech a respektovat právní tradice členských států. Subjekty alternativního řešení sporů, které obdržely stížnost prostřednictvím platformy pro online řešení sporů, by proto měly používat svoje procedurální předpisy, včetně předpisů týkajících se nákladů. Toto nařízení má však v úmyslu zavést určitá společná pravidla použitelná na tyto postupy, které zajistí jejich účinnost. To by mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že takové řešení sporů proběhne co nejrychleji.

(15) Systém na evropské úrovni by měl navazovat na stávající subjekty alternativního řešení sporů v členských státech a respektovat právní tradice členských států. Subjekty alternativního řešení sporů, které obdržely stížnost prostřednictvím platformy pro poskytování informací online, by proto měly používat svoje procedurální předpisy, včetně předpisů týkajících se nákladů. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že v souladu s čl. 8 písm. c) směrnice …./…/EU [= směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů] Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] by náklady spotřebitelů neměly být příliš vysoké. Toto nařízení má však v úmyslu zavést určitá společná pravidla použitelná na tyto postupy, které zajistí jejich účinnost. To by mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že takové řešení sporů proběhne co nejrychleji.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Pokud se strany nedohodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, měl by mít spotřebitel, aby bylo podpořeno zpracování stížnosti prostřednictvím platformy, možnost zvolit si jednoho asistenta ve svém místě bydliště, který se pokusí identifikovat subjekt alternativního řešení sporů, s nímž budou obě strany souhlasit.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů by měla poskytovat podporu řešení sporů týkajících se stížností předložených prostřednictvím platformy pro online řešení sporů. Uvedená síť by se měla skládat z kontaktních míst pro online řešení sporů v členských státech, ve kterých sídlí asistenti pro online řešení sporů.

(18) Síť asistentů pro řešení sporů by měla poskytovat podporu řešení sporů prostřednictvím platformy pro poskytování informací online. Uvedená síť by se měla skládat z kontaktních míst v členských státech, ve kterých sídlí asistenti.

 

(Tento pozměňovací návrh (vypuštění slov „online“ a „online řešení sporů“ v souvislosti s asistenty a kontaktními místy) se týká celého textu návrhu. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Aby se neznásoboval počet přístupových míst pro spotřebitele, měly by členské státy především přenést odpovědnost za kontaktní místa na svá centra v rámci sítě evropských spotřebitelských center. Asistenti by měli poskytovat podporu řešení sporů prostřednictvím platformy, zejména poskytováním pomoci a informací spotřebitelům. Vzhledem k tomu, že úspěch platformy tak bude závislý i na schopnostech a odborných znalostech asistentů, měla by jim Komise a členské státy zajistit odpovídající odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Obchodníci by měli na svých internetových stránkách informovat spotřebitele o platformě online řešení sporů a uvést odkaz na její domovskou stránku. Měli by rovněž tyto informace poskytovat, pokud spotřebitel podal stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti. Touto povinností by neměl být dotčen čl. 10 odst. 1 až 3 směrnice .…/…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] týkající se informování spotřebitelů ze strany obchodníků o postupech alternativního řešení sporů, které se vztahují na uvedené obchodníky, a o tom, zda se k řešení sporů se spotřebiteli zavázali používat postupy alternativního řešení sporů či nikoli. Kromě toho by touto povinností neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t) a článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 písm. t) směrnice 2011/83/EU se stanoví, že v případě spotřebitelských smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory musí být spotřebitel před uzavřením smlouvy obchodníkem informován o možnosti využití mechanismu mimosoudního urovnání stížností a nápravy, který se na obchodníka vztahuje, a o způsobu přístupu k němu.

(22) Obchodníci by měli na svých internetových stránkách jasným a lehce srozumitelným způsobem informovat spotřebitele o platformě pro poskytování informací online a uvést odkaz na její domovskou stránku. Měli by rovněž tyto informace poskytovat, pokud spotřebitel podal stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti. Touto povinností by neměl být dotčen čl. 10 odst. 1 až 3 směrnice .…/…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo]. Kromě toho by touto povinností neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t) a článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 písm. t) směrnice 2011/83/EU se stanoví, že v případě spotřebitelských smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory musí být spotřebitel před uzavřením smlouvy obchodníkem informován o možnosti využití mechanismu mimosoudního urovnání stížností a nápravy, který se na obchodníka vztahuje, a o způsobu přístupu k němu. Povinnost informovat spotřebitele o existenci platformy pro poskytování informací online by neměla vést k nadměrné administrativní zátěži malých podniků a mikropodniků, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků1. Malé podniky a mikropodniky by měly spotřebiteli poskytnout veškeré relevantní informace, pokud se potýká s konkrétním problémem.

 

___________

 

1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit některé prvky tohoto nařízení, které nejsou podstatné, měla by být přenesena na Komisi pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o druh informací, které žalující strana musí uvést v elektronickém formuláři pro podávání stížností, který je k dispozici v platformě online řešení sporů. Je zvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Až bude Komise připravovat a vypracovávat akty v přenesené pravomoci, měla by zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit některé prvky tohoto nařízení, které nejsou podstatné, měla by být přenesena na Komisi pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o druh informací, které žalující strana musí uvést v elektronickém formuláři pro podávání stížností, který je k dispozici v platformě pro poskytování informací online, i o technické postupy týkající se podávání stížností. Je zvlášť důležité, aby Komise během svých přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni, a zejména konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů. Až bude Komise připravovat a vypracovávat akty v přenesené pravomoci, měla by zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o fungování platformy online řešení sporů, způsoby podávání stížností a spolupráce se sítí asistentů pro online řešení sporů. Uvedené pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Pro přijímání prováděcích aktů týkajících se elektronického formuláře pro podávání stížností by měl být použit poradní postup, jelikož má čistě technickou povahu. Pro přijímání pravidel týkajících se způsobů spolupráce mezi asistenty sítě asistentů pro online řešení sporů by měl být použit přezkumný postup.

(24) Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o fungování platformy pro poskytování informací online a spolupráci se sítí asistentů. Uvedené pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Pro přijímání pravidel týkajících se způsobu provádění funkcí platformy pro poskytování informací online by měl být použit přezkumný postup.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět k fungování vnitřního trhu, a zejména jeho digitálního rozměru, a k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím platformy pro usnadnění nestranného, transparentního, účinného a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky online.

Účelem tohoto nařízení je přispět k fungování vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím online platformy pro usnadnění nestranného, transparentního, účinného a spravedlivého mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní řešení smluvních sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi přeshraničního elektronického prodeje zboží nebo poskytování služeb mezi obchodníky a spotřebiteli, a sice prostřednictvím zásahu subjektu alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a s využitím evropské platformy pro online řešení sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní řešení smluvních sporů, které vznikly v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb mezi obchodníky a spotřebiteli a které spotřebitelé postoupili subjektu alternativního řešení sporů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a s využitím evropské online platformy pro alternativní řešení sporů.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) se „online prodejem zboží nebo poskytováním služeb“ rozumí transakce v rámci online prodeje zboží nebo poskytování služeb, kdy obchodník nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného elektronického prostředku objednal;

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) se „přeshraničním online prodejem zboží nebo přeshraničním poskytováním služeb“ rozumí online prodej zboží nebo poskytování služeb, jestliže v době objednání tohoto zboží nebo služeb má spotřebitel bydliště v jiném členském státě než ve kterém je usazen obchodník;

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. g – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) se „postupem alternativního řešení sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu prostřednictvím zásahu subjektu řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení nebo dává dotyčné strany dohromady s cílem usnadnit smírné řešení.

g) se „postupem alternativního řešení sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu, kdy se zúčastněné strany snaží řešit svůj spor prostřednictvím zásahu subjektu řešení sporů, který přijímá pro strany závazná či nezávazná rozhodnutí nebo dává dotyčné strany dohromady s cílem dosáhnout vzájemně přijatelné dohody.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. g – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy jsou za řešení sporu odpovědné fyzické osoby zaměstnané výhradně obchodníkem, postupy před odděleními pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanými obchodníkem, přímé jednání mezi spotřebitelem a obchodníkem, ať už v zastoupení, či nikoli, a pokusy soudce urovnat spor v průběhu soudního řízení týkajícího se příslušného sporu se nepovažují za alternativní postupy řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

Definice a oblast působnosti alternativního řešení sporů jsou stanoveny v článcích 2 a 4 směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Není nutné uvádět je v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) se „žalující stranou“ rozumí spotřebitel nebo obchodník, který předložil stížnost prostřednictvím evropské platformy pro online řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Žalující stranou může být pouze spotřebitel.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) se „odpůrcem“ rozumí spotřebitel nebo obchodník, proti němuž byla vznesena stížnost prostřednictvím evropské platformy pro online řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Odpůrcem může být pouze obchodník.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropská platforma pro online řešení sporů je interaktivní internetová stránka, která umožňuje elektronický a bezplatný přístup ve všech úředních jazycích Unie. Evropská platforma pro online řešení sporů je jediným místem vstupu pro spotřebitele a obchodníky usilující o mimosoudní řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení.

2. Evropská platforma pro poskytování informací online je interaktivní internetová stránka, která umožňuje elektronický a bezplatný přístup ve všech úředních jazycích Unie. Evropská platforma pro poskytování informací online je jediným místem vstupu pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají informace o mimosoudním řešení smluvních sporů vzniklých v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb mezi spotřebiteli a obchodníky nebo kteří usilují o mimosoudní řešení sporů, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) obsahovat elektronický formulář pro podávání stížností pro vyplnění žalující stranou;

a) obsahovat elektronický formulář pro podávání stížností pro vyplnění spotřebitelem;

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Žalující stranou může být pouze spotřebitel. Vztahuje se na celý text.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) navrhovat jednotlivým stranám na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů a poskytovat informace o případných poplatcích, o jazyce nebo jazycích, ve kterých bude postup veden a přibližnou délku postupů nebo informovat žalující stranu o tom, že na základě předložených informací nebylo možné identifikovat žádný subjekt alternativního řešení sporů;

b) na základě informací obsažených v elektronickém formuláři pro podávání stížností

 

i) identifikovat pro jednotlivé strany jeden nebo několik subjektů alternativního řešení sporů a poskytovat informace o případných poplatcích, o jazyce nebo jazycích, ve kterých bude postup veden, a případně o přibližné délce postupů, o nutnosti fyzické přítomnosti jednotlivých stran nebo jejich zástupců, o dobrovolné nebo povinné účasti při postupech alternativního řešení sporů a o závazné nebo nezávazné povaze výsledku postupu v souladu s platnými právními předpisy daného státu; nebo

 

ii) informovat spotřebitele o tom, že na základě předložených informací nebylo možné identifikovat žádný subjekt alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) zveřejňovat informace o kontaktních místech v členských státech a o příslušných asistentech pro řešení sporů uvedených v článku 6, včetně kontaktních údajů;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) poskytovat obecné informace o alternativním řešení sporů jakožto prostředku mimosoudního řešení sporů;

h) poskytovat obecné informace o alternativním řešení sporů a prosazovat je jakožto prostředek mimosoudního řešení sporů;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) poskytovat informace o nejčastěji používaných metodikách a statistické údaje rozčleněné podle různých zpracovávaných témat;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) poskytovat obecné informace o právech spotřebitelů, které jsou jasné, vyčerpávající a srozumitelné, včetně „často kladených otázek“ (FAQ) týkajících se témat, kterými se spotřebitelé mohou zabývat nejčastěji, případně s využitím interaktivních nástrojů;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Informace poskytnuté v souladu s prvním pododstavcem jsou přístupné spotřebitelům a obchodníkům, kteří se zajímají o funkce platformy, bez ohledu na to, zda jejich zájem souvisí s podáním stížnosti či nikoli.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro poskytování informací online, pokud jde o její vývoj, provoz a údržbu, zejména zajištěním dostatečných finančních prostředků a odborných znalostí, a související ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní místo pro online řešení sporů a sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje. Členské státy mohou odpovědnost za kontaktní místa pro online řešení sporů přenést na svá centra sítě evropských spotřebitelských center, na sdružení spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt. V každém kontaktním místě pro online řešení sporů musí působit alespoň dva asistenti pro online řešení sporů.

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní místo pro řešení sporů (dále jen „kontaktní místo“) a sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje.

 

1a. Členské státy přenesou odpovědnost za kontaktní místa především na svá centra sítě evropských spotřebitelských center. Pokud příslušné centrum sítě evropských spotřebitelských center nemůže tento úkol vykonávat, mohou členské státy přenést odpovědnost i na sdružení spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt. Při rozhodování o přenesení odpovědnosti členské státy v každém případě upřednostní stávající struktury.

 

1b. V každém kontaktním místě musí působit alespoň dva asistenti pro řešení sporů. Kontaktní místa zajistí, aby spotřebitelé mohli asistenty kontaktovat přímo prostřednictvím platformy pro poskytování informací online.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise a členské státy poskytnou asistentům odpovídající odbornou přípravu, aby zajistily, že mají odborné znalosti nezbytné k plnění svých úkolů v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy informací uvedených v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti.

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu s článkem 16 a po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů akty v přenesené pravomoci za účelem úpravy informací uvedených v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví podrobnosti týkající se elektronického formuláře pro podávání stížností formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

5. Komise je v souladu s článkem 16 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví podrobnosti týkající se elektronického formuláře pro podávání stížností, přičemž vezme v úvahu technický pokrok. Před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Po přijetí úplně vyplněného formuláře stížnosti zpracuje platforma pro poskytování informací online stížnost následujícím způsobem:

 

a) platforma poskytne informace uvedené v odstavci 2 a 3, zejména seznam všech příslušných subjektů alternativního řešení sporů, jsou-li identifikovány;

 

b) spotřebitel může z daného seznamu zvolit jeden nebo několik subjektů;

 

c) obchodník může z daného seznamu zvolit jeden nebo několik subjektů, pokud se již nezavázal využít jednoho z nich v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)];

 

d) platforma automaticky rozhodne, zda stížnost předá

 

i) subjektu alternativního řešení sporů identifikovanému v souladu s odstavcem 1b nebo 1c; nebo

 

ii) asistentovi pro účely odstavce 1d;

 

nebo zda stížnost nebude dále zpracovávat v souladu s odstavcem 1e.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, k jehož využívání se zavázal obchodník v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], nebo pokud strany ve svých odpovědích zvolí tentýž subjekt alternativního řešení sporů, platforma automaticky předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 5.)

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Pokud se strany dohodnou na několika subjektech alternativního řešení sporů, bude spotřebitel požádán o to, aby vybral jeden z dohodnutých subjektů alternativního řešení sporů. Platforma tomuto subjektu alternativního řešení sporů stížnost automaticky předá.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 6.)

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. Pokud se strany nedohodnou na jednom příslušném subjektu řešení sporů, informuje platforma spotřebitele, že si může zvolit jednoho asistenta ve svém místě bydliště, který se pokusí identifikovat subjekt alternativního řešení sporů, s nímž mohou souhlasit obě strany. Není-li tento pokus úspěšný, je stížnost dále zpracovávána v souladu s odstavcem 1e.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e. Pokud není příslušný subjekt alternativního řešení sporů identifikován nebo strany platformě neodpoví, není stížnost dále zpracovávána. Spotřebitel musí být informován o možnosti kontaktovat asistenta za účelem získání informací o jiných prostředcích nápravy.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 4.; znění bylo upraveno.)

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře stížnosti sdělí platforma pro online řešení sporů žalující straně v jazyce žádosti a zašle e-mailem odpůrci v jazyce smlouvy tyto informace:

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře stížnosti sdělí platforma pro poskytování informací online spotřebiteli v jazyce žádosti a zašle e-mailem obchodníkovi v jazyce smlouvy tyto informace:

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti. Odpůrcem může být pouze obchodník.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) informace o tom, že v případě, pokud se strany nedohodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů nebo pokud nebyl žádný příslušný subjekt alternativního řešení sporů identifikován, nebude stížnost dále zpracovávána;

b) informace o tom, že v případě, pokud strany neodpoví platformě nebo pokud nebyl žádný příslušný subjekt alternativního řešení sporů identifikován, nebude stížnost dále zpracovávána;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) informace o tom, že pokud se strany nedohodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, je stížnost na žádost spotřebitele předána jednomu asistentovi v místě bydliště strany, jež stížnost podala, který se pokusí identifikovat subjekt alternativního řešení sporů, s nímž mohou souhlasit obě strany;

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) název a kontaktní údaje kontaktního místa pro online řešení sporů v místě bydliště (pro spotřebitele) a v místě podnikání (obchodníka) a rovněž stručný popis funkcí uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a d);

d) název a kontaktní údaje kontaktního místa, včetně asistentů, v místě bydliště (pro spotřebitele) a v místě podnikání (obchodníka) a rovněž stručný popis funkcí uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a d);

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jeho poplatků, pokud je uplatňuje;

a) jeho poplatků;

Odůvodnění

Každý spotřebitel, který chce zahájit určitý postup, si musí být jasně vědom nákladů a výdajů s ním spojených.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) případně potřeby fyzické přítomnosti stran nebo jejich zástupců;

d) případně potřeby fyzické přítomnosti stran nebo jejich zástupců s uvedením, zda je možné spor řešit bez fyzické přítomnosti stran či jejich zástupců v případech, kdy je místo bydliště nebo místo obvyklého bydliště stran v různých členských státech;

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Platforma předá stížnost příslušnému subjektu alternativního řešení sporů ve lhůtě 30 dnů.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud strany platformě neodpoví nebo se neshodnou na jednom příslušném subjektu alternativního řešení sporů, stížnost nebude dále zpracovávána. Spotřebitel musí být informován o možnosti kontaktovat asistenta pro online řešení sporů za účelem získání informací o jiných prostředcích nápravy.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1e (novému)).

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt alternativního řešení sporů, k jehož využívání se obchodník zavázal v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], nebo pokud strany ve svých odpovědích zvolí tentýž subjekt alternativního řešení sporů, platforma automaticky předá stížnost uvedenému subjektu alternativního řešení sporů.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1b (novému)).

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud se strany dohodnou na několika subjektech alternativního řešení sporů, bude spotřebitel požádán o to, aby vybral jeden z dohodnutých subjektů alternativního řešení sporů. Platforma tomuto subjektu alternativního řešení sporů stížnost automaticky předá.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1c (novému)).

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany dohodnou na zahájení řízení před tímto subjektem, dokončí postup řešení sporu do 30 dnů od zahájení tohoto řízení. V případě složitých sporů může subjekt alternativního řešení sporů tuto lhůtu prodloužit;

b) pokud se po oznámení sporu strany dohodnou na zahájení řízení před tímto subjektem, dokončí postup řešení sporu do 90 dnů ode dne oznámení stížnosti stranám v souladu s čl. 8 písm. ca) směrnice …/.../EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)]. V případě složitých nebo velmi technických sporů může subjekt alternativního řešení sporů tuto lhůtu prodloužit. Každé prodloužení lhůty spolu s přibližnou očekávanou dobou nutnou pro uzavření sporu musí být oznámeno jednotlivým stranám.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přístup k informacím, včetně osobních údajů, týkajícím se sporu a uloženým v databázi uvedené v článku 10 se umožní pro účely uvedené v článku 9 pouze subjektu alternativního řešení sporů, kterému byl spor postoupen v souladu s článkem 8. Přístup k těmto informacím se pro účely uvedené v čl. 6 odst. 3 umožní také asistentům pro online řešení sporů.

1. Přístup k informacím, včetně osobních údajů, týkajícím se sporu a uloženým v databázi uvedené v článku 10 se umožní pro účely uvedené v článku 9 pouze subjektu alternativního řešení sporů, kterému byl spor postoupen v souladu s článkem 8. Přístup k těmto informacím se pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 umožní také asistentům, kterým byl daný spor postoupen.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V platformě pro poskytování informací online musí být k dispozici souhrnné oznámení o ochraně osobních údajů, v němž jsou subjekty údajů informovány o zpracování svých osobních údajů a o svých právech souvisejících s uvedeným zpracováním. V oznámení o ochraně osobních údajů jsou jasně uvedeny jednotlivé operace zpracování údajů, za které odpovídají různí aktéři platformy.

Odůvodnění

V souladu s návrhem bodu odůvodnění 21.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující přeshraniční online prodej zboží nebo poskytování služeb musí informovat spotřebitele o platformě pro online řízení sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. Tyto informace musí být uvedeny na internetových stránkách obchodníka snadným, přímým, zřetelným a trvale přístupným způsobem a pokud se nabídka činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného textového sdělení předávaného pomocí elektronických prostředků, pak v takovém textovém sdělení. Musí obsahovat elektronický odkaz na domovskou internetovou stránku platformy pro online řešení sporů. Obchodníci musí rovněž informovat spotřebitele o platformě pro online řešení sporů, pokud spotřebitel předložil stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii provozující přeshraniční online prodej zboží nebo poskytování služeb musí informovat spotřebitele o platformě pro poskytování informací online a sdělit jim svou e-mailovou adresu. Tyto informace musí být uvedeny na internetových stránkách obchodníka jasným a snadno přístupným způsobem a pokud se nabídka činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného textového sdělení předávaného pomocí elektronických prostředků, pak v takovém textovém sdělení. Musí obsahovat elektronický odkaz na domovskou internetovou stránku platformy pro poskytování informací online. Obchodníci musí rovněž informovat spotřebitele o platformě pro poskytování informací online, pokud spotřebitel předložil stížnost obchodníkovi, oddělení pro vyřizování stížností spotřebitelů provozovanému obchodníkem nebo ombudsmanovi společnosti.

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)] týkající se informování spotřebitelů obchodníky o postupech alternativního řešení sporů, které se na uvedené obchodníky vztahují, a o tom, zda se uvedení obchodníci zavázali používat k řešení sporů se spotřebiteli postupy alternativního řešení sporů.

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)].

3. Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž jsou dotčena ustanovení článků 6 a 8 směrnice 2011/83/EU o informacích pro spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory.

3. Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž jsou dotčena ustanovení článků 6 a 8 směrnice 2011/83/EU o informacích pro spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/EU ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku1 a článku 185 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/EU ze dne 25. listopadu 2008 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)2.

 

3a. Povinnost informovat spotřebitele o existenci platformy pro poskytování informací online ve všech textových zprávách v souladu s odstavcem 1 neplatí, pokud je obchodník malý podnik nebo mikropodnik, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků1. V takovém případě obchodník poskytne informace o platformě pro poskytování informací online teprve poté, co mu spotřebitel podá stížnost.

 

1 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.

 

2 Úř. věst. L 335, 17.12.2008, s. 1.

 

3 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 platí na dobu neurčitou od [Úřad pro úřední tisky: vložit totéž datum jako v čl. 18 odst. 1 = den vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 a 5 platí na dobu neurčitou od [Úřad pro úřední tisky: vložit totéž datum jako v čl. 18 odst. 1 = den vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 4 a 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé tři roky a poprvé nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu o jeho uplatňování. Ke zprávě přiloží v případě potřeby návrhy na změny tohoto nařízení.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky a poprvé nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu o jeho uplatňování, zejména o míře přijetí platformy pro poskytování informací online a o použitelnosti formuláře pro podávání stížností, případně o nutnosti upravit informace uvedené v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž subjekty alternativního řešení sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit číslo směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)], které se zabývají spory, na něž se vztahuje toto nařízení, vymezují svou příslušnou oblast působnosti, a rovněž o možnostech dalšího rozvoje interaktivních způsobů komunikace. Ke zprávě přiloží v případě potřeby návrhy na změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije ode dne [Úřad pro úřední tisky: vložit datum = šest měsíců od lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), která bude ve zmíněné směrnici uvedena v souladu s čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice], s výjimkou čl. 5 odst. 1, 4, 5 a 6, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 7 odst. 4 a 5 a článků 10, 15 a 16, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Toto nařízení se použije ode dne [Úřad pro úřední tisky: vložit datum = šest měsíců od lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů), která bude ve zmíněné směrnici uvedena v souladu s čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice], s výjimkou čl. 5 odst. 1, 4, 5 a 6, čl. 6 odst. 1, 1a, 1b, 2 a 5, čl. 7 odst. 4 a 5 a článků 10, 15 a 16, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

POSTUP

Název

Online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Referenční údaje

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.12.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Projednání ve výboru

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Datum přijetí

19.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Patrice Tirolien

POSTUP

Název

Online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Referenční údaje

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Datum předložení EP

29.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Datum přijetí

10.7.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Datum předložení

17.7.2012