RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)

16.7.2012 - (COM(2011)0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Menetlus : 2011/0374(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0236/2012

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0794),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0453/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A7-0236/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Ühtse turu killustatus pärsib jõupingutusi konkurentsivõime ja kasvu tõstmiseks. Peale selle on ühtsel turul takistuseks puudulikud kaupade müügist või teenuste osutamisest tekkivate vaidluste lihtsad, tõhusad ja odavad lahendamise viisid, kvaliteet ja teadlikkus kogu Euroopa Liidus, mis vähendab tarbijate ja kauplejate usaldust piiriülese ostu ja müügi suhtes.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Veebikaubanduse potentsiaali ärakasutamine aitaks olulisel määral kaasa liidu majanduskasvu taastamisele, kuid selleks on vaja nõuetekohast veebipõhiste vaidluste lahendamise platvormi ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste integreerimist nagu kirjeldatud direktiivis …/EL1.

 

______________

 

Väljaannete talitus: palun sisestage selle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pealkiri ja ELT viide, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv).

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Siseturg on saanud tarbijate igapäevaelu osaks reisimisel, ostude sooritamisel ja maksude maksmisel. Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast võtmeroll ja seega tuleks ta asetada kesksele kohale. Siseturu digitaalne mõõde on saamas eluliselt tähtsaks nii tarbijate kui ka kauplejate jaoks. Tarbijad ostavad üha enam interneti teel ja üha suurem hulk kauplejaid müüb interneti teel. Tarbijad ja kauplejad peaksid digitaalkeskkonnas tehinguid sooritades tundma end kindlalt.

(5) Siseturg on saanud tarbijate igapäevaelu osaks reisimisel, ostude sooritamisel ja maksude maksmisel. Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast võtmeroll ja seega tuleks ta asetada kesksele kohale. Siseturu digitaalne mõõde on saamas eluliselt tähtsaks nii tarbijate kui ka kauplejate jaoks. Tarbijad ostavad üha enam interneti teel ja üha suurem hulk kauplejaid müüb interneti teel. Tarbijad ja kauplejad peaksid digitaalkeskkonnas tehinguid sooritades tundma end kindlalt. Kriisi ajal, nagu praegu, on väga oluline arendada algatusi, mis soodustaksid majanduskasvu, töökohtade loomist ja tarbimise taaskäivitamist. Digitaalturg on suurepärane võimalus kõnealuste eesmärkide saavutamiseks, kuid selleks peab Euroopa Liit olema suuteline looma ühtse digitaalse siseturu. Ühelt poolt on väga oluline kõrvaldada olemasolevad takistused ning teisalt suurendada tarbijate usaldust. Liidu tarbijate usaldust võib aidata oluliselt suurendada usaldusväärse ja tõhusa veebipõhise vaidluste lahendamise süsteemi olemasolu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Lihtne ja odav võimalus piiriüleste veebipõhiste tehingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks oleks veebipõhine vaidluste lahendamine. Praegu aga pole süsteemi, mis võimaldaks tarbijatel ja kauplejatel lahendada selliseid vaidlusi elektrooniliste vahendite kaudu. See tekitab tarbijale kahju, tõkestab piiriüleste veebipõhiste tehingute tegemist, loob kauplejate seas ebavõrdsed tingimused ning pärsib seega e-kaubanduse arengut.

(7) Lihtne, tõhus ja odav võimalus nii piiriüleste kui ka riigisiseste veebipõhiste tehingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks oleks veebipõhine vaidluste lahendamine. Praegu aga pole süsteemi, mis võimaldaks tarbijatel ja kauplejatel lahendada selliseid vaidlusi elektrooniliste vahendite kaudu. See tekitab tarbijale kahju, tõkestab eelkõige piiriüleste veebipõhiste tehingute tegemist, loob kauplejate seas ebavõrdsed tingimused ning pärsib seega e-kaubanduse üldist arengut.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste piiriülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega seotud lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes. Seda ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul vähemalt ühe poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija asjaomase kauba või teenuse tellis, ei olnud Euroopa Liidu liikmesriigis, või kui kaupleja asukoht ja tarbija elukoht on samas liikmesriigis.

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada liidus elavate tarbijate ja liidus asuvate kauplejate vaheliste veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega seotud lepingukohustusi puudutavate vaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes, mis kuuluvad direktiivi …/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] reguleerimisalasse. See peaks hõlmama vaidlusi, mis tulenevad digitaalse infosisu tasu eest müümisest või osutamisest. Kuigi asjaomasest vaidluste veebipõhise lahendamise mehhanismist saavad kasu eelkõige piiriüleseid veebipõhiseid tehinguid sooritavad tarbijad ja kauplejad, tuleks käesolevat määrust kohaldada ka riigisisestele veebipõhistele tehingutele, et võimaldada e-kaubanduse valdkonnas tõeliselt võrdseid tingimusi. See peaks hõlmama vaidlusi, mis tulenevad digitaalse infosisu tasu eest müümisest või osutamisest. Seda ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul vähemalt ühe poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija asjaomase kauba või teenuse tellis, ei olnud Euroopa Liidu liikmesriigis.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” peaks hõlmama kaupade müügi või teenuste osutamise tehinguid, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu infoühiskonna teenuse juurde mobiilse elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni abil.

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” peaks hõlmama kaupade müügi või teenuste osutamise tehinguid, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu infoühiskonna teenuse juurde mobiilse elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni abil. Teenused, mida ei ole osutatud elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide abil, nagu teenused, mis on osutatud kõnesuunamisteenuste või telefaksi abil, nagu arsti poolt telefoni või faksi teel antavad konsultatsioonid või juristi poolt telefoni või faksi teel antavad konsultatsioonid või otseturustamine telefoni või faksi teel, ei tohiks käsitada elektroonilisel teel pakutud teenustena.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud piiriülese kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul sidusühendust ei kasutatud. Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada kauplejate vaheliste vaidluste suhtes.

(12) Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada kauplejate vaheliste vaidluste suhtes.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Liikmesriigid peaksid tarbijaid julgustama, et nad enne kaebuse esitamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kaudu Veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile teeksid kõik endast oleneva, et võtta kauplejaga veebilehe, e-posti või muul elektroonilisel viisil ühendust eesmärgiga lahendada vaidlus rahumeelselt.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm. Kõnealune platvorm peaks sisuliselt olema interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda piiriülese e-kaubandusega seotud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. See peaks võimaldama tarbijatel ja kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval kõigis liidu keeltes, ja need kaebused edastataks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema. Platvorm peaks võimaldama vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel ja pooltel viia vaidluse lahendamise menetlus läbi platvormi kaudu.

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm. Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi rajamise ja hooldamise eest peaks vastutama komisjon. Kõnealune platvorm peaks olema vormilt interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda piiriülese e-kaubanduse tehingutega seotud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm peaks pakkuma üldist teavet kaupleja poolt tarbijale müüdud kaupade või osutatud teenusega seotud lepinguliste vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. See peaks võimaldama tarbijatel esitada kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval kõigis liidu keeltes, ja teavitama neid võimalusest pöörduda vajaduse korral abi saamiseks veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunkti, et vaidluste lahendamise vormi korrektselt täita. Platvorm peaks edastama need kaebused vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm peaks olema olemasolevate veebipõhiste vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustega koostalitlusvõimeline. Kaebuse vorm peaks sisaldama ainult seda teavet, mis on vajalik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse või nende üksuste tuvastamiseks, kes on pädevad vaidlusega tegelema.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm peaks võimaldama tarbijatel ja kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, mis on saadaval kõigis liidu ametlikes keeltes, ja edastada kaebused vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema.

 

Platvorm peaks pakkuma tasuta kasutamiseks elektroonilist juhtumite haldamise vahendit, mis võimaldab pooltel ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel viia vaidluse lahendamise menetlus läbi interneti teel platvormi kaudu. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peaksid suutma seda kasutada ja kohandada oma menetlustele. Vahend peaks andma pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele võimaluse laadida üles asjakohased selgitused ja tõendid. Kooskõlas asjaomase vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poolt kohaldatava vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusega peaks vahend seadma pooltele automaatselt tähtajad näiteks seisukohtade esitamiseks. Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormil tuleks ette näha ka piiratud juurdepääsuga veebisait, millele on juurdepääs pooltel, vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel ja vajaduse korral kontaktpunktidel.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b) Komisjon peaks ette nägema tehnilised vahendid platvormi toimimiseks, sealhulgas tõlketoimingud. Vahend peaks võimaldama elektroonilist tõlkefunktsiooni osapooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele. See funktsioon peaks teostama kõik vajalikud tõlketoimingud ja seda peaksid toetama tõlkijad. Samuti peaks komisjon andma veebipõhisel vaidluste lahendamise platvormil tarbijatele teavet tarbijakaitse nõuandjailt abi taotlemise võimaluse kohta. Tarbijaid tuleks aga julgustada enne veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile kaebuse esitamist võtma esmalt ühendust kauplejaga ja proovima nii jõuda vahendajateta rahumeelse lahenduseni.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 c) Juurdepääs veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile peaks toimuma üksnes läbi portaali „Sinu Euroopa” temaatilise veebisaidi, kuna see portaal on ühtne olemasolev sisenemispunkt nii tarbijatele kui kauplejatele, kes otsivad abi või teavet oma õiguste kohta, mis on sätestatud ELi õigusaktidega. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm tuleks teha portaalis „Sinu Euroopa” silmatorkavaks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise süsteem peaks põhinema liikmesriikides asuvatel vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel ning see peaks arvesse võtma liikmesriikide õigustraditsioone. Seepärast peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kellele on veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kaebus edasi saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. Samas püütakse käesoleva määrusega kehtestada menetluste suhtes mõningad ühised eeskirjad, et tagada menetluste tõhusus. Need peaksid hõlmama eeskirju, mis tagaksid vaidluse kiire lahendamise.

(15) Üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise süsteem peaks põhinema liikmesriikides asuvatel vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel ning see peaks arvesse võtma liikmesriikide õigustraditsioone. Seepärast peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kellele on veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kaebus edasi saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. Samas püütakse käesoleva määrusega kehtestada menetluste suhtes mõningad ühised eeskirjad, et tagada menetluste tõhusus. Pooltel peab olema juurdepääs käesoleva määrusega sätestatud veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, ilma et nõutaks nende füüsilist kohalolu menetlusel. Mõlemad pooled võivad aga otsustada, et nende füüsiline kohalolek on vajalik.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kui tagatakse, et kõik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, millest on komisjonile teada antud direktiivi …./…/EL [=tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] Office of Publications insert reference number] artikli 17 lõike 2 kohaselt, on elektrooniliselt ühendatud Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi alla.

(16) Kui tagatakse, et kõik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, millest on komisjonile teada antud direktiivi …./…/EL [=tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] Office of Publications insert reference number] artikli 17 lõike 2 kohaselt, on elektrooniliselt ühendatud veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi alla.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Käesoleva määrusega ei takistata ühegi liidus juba toimiva veebipõhise vaidluste lahendamise üksuse tegevust. Määrusega ei tohiks takistada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel tegelda selliste piiriüleste veebipõhiste vaidlustega, mis on nendeni jõudnud muude vahendite kui veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu.

(17) Käesoleva määrusega ei takistata ühegi liidus juba toimiva veebipõhise vaidluste lahendamise üksuse tegevust. Määrusega ei tohiks takistada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel tegelda selliste veebipõhiste vaidlustega, mis on nendeni jõudnud muude vahendite kui veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu esitatud kaebuste lahendamist peaks toetama veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustik. See võrgustik peaks koosnema liikmesriikides asuvatest veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunktidest, kus töötavad veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajad.

(18) Tuleks luua veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunktid, et pakkuda abi tarbijatele, kes püüavad lahendada vaidlust kauplejaga veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu. Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunktid peaksid abistama kaebuse esitamisel ja pakkuma üldist teavet veebipõhise vaidluste lahendamise menetluste kohta. Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunktid ei peaks olema kohustatud tõlkima mis tahes dokumente või lahendama vahetult vaidlusi.

Selgitus

Veebipõhiste vaidluste lahendamise kontaktpunktide ja veebipõhiste vaidluste lahendamise korraldajate täpsustamine on tarbetu dubleerimine. Oleks parem sätestada veebipõhiste vaidluste lahendamise kontaktpunktide ülesanded ja lasta liikmesriikidel otsustada, kuidas neid kõige paremini täita. Samuti oleks kasulik selgitada, millist abi tuleb anda.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele on põhiõigused, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47. Veebipõhine vaidluste lahendamise menetlus ei ole kavandatud asendama kohtumenetlust ning ei võta tarbijatelt või kauplejatelt õigust pöörduda õiguskaitse saamiseks kohtu poole. Ühtegi käesoleva määruse sätet ei tohiks seepärast tõlgendada selliselt, et see takistaks pooltel kohtusüsteemi poole pöörduda.

(19) Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele on põhiõigused, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47. Veebipõhine vaidluste lahendamise menetlus ei ole mõeldud ega kavandatud asendama kohtumenetlust, samuti ei peaks see võtma tarbijatelt või kauplejatelt õigust pöörduda õiguskaitse saamiseks kohtu poole. Ühtegi käesoleva määruse sätet ei tohiks seepärast tõlgendada selliselt, et see takistaks pooltel kohtusüsteemi poole pöörduda.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Kui veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu töödeldakse isikuandmeid, tuleb sellest andmesubjektidele teatada ning teavitada neid nende õigustest seoses sellise töötlemisega põhjaliku isikuandmete puutumatust käsitleva teate kaudu, mille komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks ja milles selgitatakse lihtsalt ja selgelt platvormi eri osaliste vastutusel tehtavaid töötlemistoiminguid, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 12 ning direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 11 kohaselt vastu võetud siseriiklike õigusaktidega.

(21) Kui veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu töödeldakse isikuandmeid, tuleb sellest andmesubjektidele teatada, saada neilt vastav nõusolek ning teavitada neid nende õigustest seoses sellise töötlemisega põhjaliku isikuandmete puutumatust käsitleva teate kaudu, mille komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks ja milles selgitatakse lihtsalt ja selgelt platvormi eri osaliste vastutusel tehtavaid töötlemistoiminguid, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 12 ning direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 11 kohaselt vastu võetud siseriiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida volitused võtta vastu õigusakte selle kohta, mis liiki teabe peab kaebuse esitaja esitama veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud elektroonilisel kaebuse vormil. Eriti tähtis on, et komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud ekspertidega. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida volitused võtta vastu õigusakte veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi funktsioonide, kontaktpunktide vahelise koostöövormi ja selle kohta, mis liiki teabe peab kaebuse esitaja esitama veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud elektroonilisel kaebuse vormil, samuti selle vormi üksikasjade kohta. Eriti tähtis on, et komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud ekspertidega. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Kuna käesoleva määruse eesmärki, mis on luua piiriüleste veebipõhiste vaidluste menetlemiseks ühiste eeskirjadega reguleeritud Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(25) Kuna käesoleva määruse eesmärki, mis on luua piiriüleste ja riigisiseste veebipõhiste vaidluste menetlemiseks ühiste eeskirjadega reguleeritud Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaasa siseturu toimimisele, eelkõige selle digitaalse mõõtme kasutamisele, ning tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele selle kaudu, et luuakse platvorm, mis hõlbustab tarbijate ja veebikauplejate vahelistes vaidlustes erapooletute, läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaasa siseturu tõhusale toimimisele, eelkõige selle digitaalse mõõtme kasutamisele, ning tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele selle kaudu, et luuakse veebiplatvorm, mis hõlbustab tarbijate ja veebikauplejate vahelistes vaidlustes sõltumatute, erapooletute, läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate ja kauplejate vahel piirülesest veebipõhisest kaupade müügist või teenuste osutamisest tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse direktiivi [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] kohast vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ja Euroopa veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi.

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate ja kauplejate vahel veebipõhisest kaupade müügist või teenuste osutamisest tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, mis on loodud püsival alusel, vastab kvaliteedikriteeriumidele, mis on sätestatud direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] II peatükis, millest on teavitatud komisjoni nimetatud direktiivi artikli 17 lõike 2 kohaselt ning mis kasutab Euroopa veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline isik, olenemata sellest, kas viimane on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes tegutseb – kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes tegutsevad tema nimel või ülesandel – eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või kutsetegevusega;

(b) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” – kaupade müügi või teenuste osutamise tehing, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu;

(c) „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” – kaupade müügi või teenuste osutamise tehing, mis kuulub direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] reguleerimisalasse, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu;

Selgitus

On oluline selgitada, et käesolev määrus hõlmab ainult piiriüleseid lepinguid, mis kuuluvad ka vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt d – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

materiaalse sisuga teenuseid, kuigi neid osutatakse elektrooniliste seadmete abil, näiteks raha- ja piletiautomaatide abil osutatavad teenused (sularaha, rongipiletid), juurdepääs tasulistele teelõikudele, parklatele, kuigi sisse- või väljapääsude juures on elektroonilised seadmed juurdepääsuõiguse ja/või õigesti sooritatud makse kontrollimiseks;

– teenuseid, mida osutatakse elektrooniliste seadmete abil, näiteks raha- ja piletiautomaatide abil osutatavad teenused (sularaha, rongipiletid), juurdepääs tasulistele teelõikudele, parklatele, kuigi sisse- või väljapääsude juures on elektroonilised seadmed juurdepääsuõiguse ja/või õigesti sooritatud makse kontrollimiseks;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt d – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– teenuseid, mida ei osutata andmete elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide abil, näiteks kõnesuunamisteenused, telefaksi- ja teleksiteenused, telefoni või faksi teel osutatavad teenused; arsti poolt telefoni või faksi teel antav konsultatsioon; advokaadi poolt telefoni või faksi teel antav konsultatsioon; telefoni või faksi teel toimuv otseturustamine;

– teenuseid, mida ei osutata andmete elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide abil, näiteks kõnesuunamisteenused, telefaksi- ja teleksiteenused, telefoni või telefaksi teel osutatavad teenused;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ea) „riigisisene veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” – veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine, mille puhul tarbija on kaupade või teenuste tellimise ajal resident liikmesriigis, kus on kaupleja asukoht;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus” – menetlus vaidluse lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab võib määrab lahenduse või viib pooled kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse lahenduseni.

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus” – menetlus vaidluse lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab võib määrab lahenduse või viib pooled kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse lahenduseni, nagu sätestatud direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artiklis 2 ning millest on teavitatud komisjoni kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 17 lõikega 2.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt g – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusena ei käsitata selliseid vaidluste lahendamise menetlusi, mille puhul vaidluste lahendamise eest vastutavad füüsilised isikud on palgatud üksnes kaupleja poolt; menetlusi, mis on esitatud kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile; tarbija ja kaupleja vahelisi otseseid läbirääkimisi, olenemata sellest, kas kasutatakse esindajaid või mitte; ning püüdeid vaidlust lahendada seda käsitleva kohtumenetluse käigus;

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusena ei käsitata selliseid vaidluste lahendamise menetlusi, mille puhul vaidluste lahendamise eest vastutavad füüsilised isikud on palgatud üksnes kaupleja poolt, välja arvatud juhul, kui need üksused vastavad direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] II peatükis ja eelkõige selle artiklis 17 sätestatud üldnõuetele ja kui on täidetud järgmised lisatingimused:

 

– füüsilised isikud, kes vastutavad vaidluste lahendamise eest, on kauplejast hierarhiliselt sõltumatud ja ei järgi kaupleja antud juhiseid;

 

– vaidluste lahendamise eest vastutavate füüsiliste isikute töötasu ei sõltu vaidluste lahendamise menetluse tulemusest;

 

– füüsilised isikud, kes vastutavad vaidluste lahendamise eest, ei või olla töötanud asjaomase kaupleja jaoks kolme aasta jooksul enne ametisse asumist;

 

– vaidluste lahendamise üksuse käesolevas direktiivis sätestatud põhimõtete järgimist hindab igal aastal selle liikmesriigi pädev asutus, kus üksus on asutatud.

Selgitus

Kauplejate poolt pakutud või nn ettevõttesisest vahendusmenetlust ei tohiks välja arvata, kuna see moodustab olulise osa võimalikest vaidluste lahendamise mehhanismidest. Soovitus 98/257/EÜ ei välista sellist tüüpi vahendusmenetlusi, juhul kui teatud tingimused on täidetud. Ettevõttesisene vahendusmenetlus võib tuua tõelist lisaväärtust vaidluste kohtuvälisesse lahendamisse, sest see tagab tehnilised/valdkondlikud teadmised ja võimaldab lähedase vahendusmenetluse arengut, mis on väärtuslik mõlemale poolele.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) „vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus” – direktiivi [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 4 punkti e kohane üksus, millest on komisjonile teatatud kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 17 lõikega 2;

(h) „vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus” – direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt nimekirja kantud üksus.

Selgitus

Asjakohasem oleks määratleda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus kooskõlas vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi artikli 17 lõike 2 järgi nimekirja kantud üksustega, mitte vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi artikli 4 punktiga e, sest vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuseosutajaid tuleks käsitada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustena ainult siis, kui pädev asutus on kinnitanud, et nad vastavad ettenähtud kvaliteedistandarditele.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon loob Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (edaspidi „veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm”).

1. Komisjon loob Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (edaspidi „veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm”), teeb selle kättesaadavaks portaalis „Sinu Euroopa” veebipõhist vaidluste lahendamist käsitleva temaatilise veebisaidi kaudu ja lisab silmatorkavad lingid platvormile ka teistele komisjoni veebisaitidele, mis pakuvad tarbijale teavet, nagu Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku (ECC Net) koduleht.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on interaktiivne veebisait, millele on elektroonilisel teel tasuta juurdepääs kõigis liidu keeltes. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on ühtne portaal tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda käesoleva määrusega reguleeritud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni.

2. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on interaktiivne veebisait, millele on elektroonilisel teel tasuta juurdepääs kõigis liidu keeltes. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on ühtne portaal tarbijate ja kauplejate jaoks, kes soovivad esitada vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, millest on komisjonile teatatud, nagu näeb ette direktiiv .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv].

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm pakub üldist teavet kaupleja poolt tarbijale müüdud kaupade või osutatud teenusega seotud lepinguliste vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) teavitab kauplejat tema vastu esitatud kaebusest;

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) soovitab elektroonilisel kaebuse vormil esitatud teabe põhjal pooltele üht või mitut vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ning esitab teabe nende poolt võetavate teenustasude kohta, kui see on asjakohane, samuti menetluse keele või keelte kohta ning menetluse eeldatava kestuse kohta, või teatab kaebuse esitajale, et esitatud teabe põhjal ei ole võimalik pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust kindlaks teha.

(b) teeb elektroonilisel kaebuse vormil esitatud teabe põhjal kindlaks sellise vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse või üksused, mis on pädevad vaidlust käsitlema ja annab pooltele teavet menetluste maksumuse, kui see on asjakohane, olemasolu korral piirmäärasid ja ajapiiranguid käsitleva menetluskorra, menetluse keele või keelte, menetluse keskmise kestuse ning selle tulemuse siduva või mittesiduva laadi kohta;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ei ole võimalik kindlaks teha, siis teavitab kaebuse esitajat, et esitatud teabe põhjal ei ole võimalik teha kindlaks pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b) palub kostjat, kui ta on kaupleja, anda teada, kas ta on kohustatud või on võtnud endale kohustuse kasutada käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidluste lahendamiseks kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust;

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b c) palub pooltel kokku leppida pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, keda kasutada oma vaidluse lahendamiseks, või kui kindlaks on tehtud rohkem kui üks pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, siis ühe kindlakstehtud pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) suunab kaebused edasi vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelle teenust pooled on otsustanud kasutada;

(c) edastab kaebused vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelle teenust pooled on otsustanud kasutada;

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) annab pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele võimaluse viia vaidluse lahendamise menetlus läbi elektroonilisel teel;

(d) pakub tasuta kasutamiseks elektroonilist juhtumite haldamise vahendit, mis võimaldab pooltel ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel viia vaidluse lahendamise menetlus läbi elektroonilisel teel platvormi kaudu;

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) näeb pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele ette võimaluse kasutada elektroonilist tõlkefunktsiooni;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) pakub elektroonilise vormi, mille abil vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus edastab artikli 9 punktis c osutatud teabe;

(e) pakub elektroonilise vormi, mille abil vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus edastab artiklis 9 osutatud teabe;

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) avaldab teabe vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohta, mis on komisjonile teatavaks tehtud direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega;

(g) avaldab teabe vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohta, mis on komisjonile teatavaks tehtud direktiivi ..../.../EL [ tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega. Teave peab olema esitatud selgelt ja üheselt mõistetavalt, olema elektrooniliselt kergesti ligipääsetav ja ajakohastatud;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) avaldab teabe liikmesriikides asuvate kontaktpunktide ning vastavate vaidluste lahendamise kontaktpunktide kohta vastavalt artiklile 6, sealhulgas kontaktandmed;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kui ühe vaidluste alternatiivse lahendamise võimaluse kohta.

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ja edendab seda kui üht vaidluste alternatiivse lahendamise võimalust.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h b) annab üldist teavet tarbijate õiguste kohta selgel, terviklikul ja arusaadaval kujul, kaasa arvatud rubriik „Korduma kippuvad küsimused”, mis koondab tarbijate kõige sagedasemaid küsimusi, kasutades vajaduse korral interaktiivseid vahendeid;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimeses lõigus esitatud teave on platvormi toimimisest huvitatud tarbijatele ja kauplejatele juurdepääsetav olenemata sellest, kas nende huvi on seotud kaebuse esitamisega või mitte.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, mis on komisjonile teatavaks tehtud direktiivi./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis kooskõlas nende pädevuse tõestamiseks vajalike elementidega, millest on teatatud direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 16 lõike 1 punkti g kohaselt, ning mis on lõike 3 punktis a osutatud elektroonilisel kaebuste vormil esitatud teabe kohaselt pädevad tegelema käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, registreeritakse elektrooniliselt veebipõhisel vaidluste lahendamise platvormil.

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, mis on komisjonile teatavaks tehtud direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis kooskõlas nende pädevuse tõestamiseks vajalike elementidega, millest on teatatud nimetatud direktiivi artikli 16 lõike 1 punkti g kohaselt, ning mis on lõike 3 punktis a osutatud elektroonilisel kaebuste vormil esitatud teabe kohaselt pädevad tegelema käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, registreeritakse elektrooniliselt veebipõhisel vaidluste lahendamise platvormil.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon vastutab veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi väljatöötamise, toimimise, hoolduse ning selles töödeldavate andmete kaitse eest.

5. Komisjon vastutab veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi väljatöötamise ja toimimise, sealhulgas kõik käesoleva määruse eesmärgi täitmiseks vajalikud tõlkefunktsioonid, hoolduse, rahastamise ning selles töödeldavate andmete kaitse eest. Platvormi arendus, toimimine, kasutajasõbralikud lahendused ja hooldus järgivad lõimitud eraelukaitse (privacy by design) põhimõtet ning on võimalikult universaalsed (ilma erikohandusteta saavad kasutada kõik, sh erivajadustega isikud).

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon jälgib, et veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi teave vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste ja menetluse aspektide kohta oleks õige ja ajakohastatud.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab lõikes 3 sätestatud funktsioonide rakendamise üksikasju käsitlevad meetmed vastu rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

6. Komisjon võtab artiklis 16 sätestatud korras vastu lõikes 3 sätestatud funktsioonide rakendamise üksikasju käsitlevad delegeeritud õigusaktid.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustik

Veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktide võrgustik

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks ühe veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti ning teatab komisjonile selle nime ja kontaktandmed. Liikmesriigid võivad veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktina tegutsemise kohustuse panna oma riigis asuvatele Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskustele, tarbijaliitudele või mis tahes muudele asutustele. Igas veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktis peab töötama vähemalt kaks veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajat.

1. Iga liikmesriik määrab oma Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskuse veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktiks ning teatab komisjonile selle nime ja kontaktandmed. Igas veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktis on vähemalt kaks kontaktpunkti.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajad aitavad kõnealuse platvormi kaudu esitatud kaebustega seotud vaidluste lahendamisele kaasa järgmiste ülesannete täitmise kaudu:

2. Veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktid aitavad kõnealuse platvormi kaudu esitatud kaebustega seotud vaidluste lahendamisele kaasa järgmiste ülesannete täitmise kaudu:

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) vajaduse korral hõlbustavad teabevahetust poolte ja pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse vahel;

(a) taotluse korral abistavad pooli ning hõlbustavad teabevahetust nende ja pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse vahel. See võib eelkõige hõlmata:

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i) abi osutamist kaebuse ja vajaduse korral asjakohaste dokumentide esitamisel;

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ii) üldise teabe pakkumist pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele tarbijaõiguste kohta seoses kaupade müügi või teenuste osutamisega, mida kohaldatakse vaidluste lahendamise kontaktpunkti liikmesriigis, kus asuvad asjaomased kontaktpunktid;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iii) teavet veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimise kohta;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iv) pooltele selgituste andmist menetluse korra kohta, mida kohtuvälise vaidluste lahendamise üksused rakendavad.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) teavitavad tarbijaid muudest õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei õnnestu lahendada platvormi kaudu, näiteks juhul, kui kaupleja ei soostu kasutama vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismi;

(b) teavitavad kaebuse esitajat muudest õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei õnnestu lahendada veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, näiteks juhul, kui pooled ei soostu kasutama vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismi, kui ei ole võimalik tuvastada pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust või kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus ei ole võimeline käsitlema kaebust oma menetluskorra alusel;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) esitavad komisjonile ja liikmesriikidele iga-aastase tegevusaruande, toetudes oma ülesannete täitmisel saadud kogemustele;

(c) esitavad Euroopa Parlamendile, komisjonile ja liikmesriikidele iga-aastase tegevusaruande, toetudes oma ülesannete täitmisel saadud kogemustele;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon loob veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku, mis võimaldab korraldajatel koostööd teha ja aitab täita lõikes 2 loetletud ülesandeid.

3. Komisjon loob veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktide võrgustiku (edaspidi „kontaktpunktide võrgustik”), mis võimaldab kontaktpunktidel koostööd teha ja aitab täita lõikes 2 loetletud ülesandeid.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon pakub koostöös liikmesriikidega veebipõhise tarbijavaidluste lahendamise kontaktpunktidele asjakohast koolitust, et nad omandaksid vajalikud oskused lõikes 2 loetletud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon kutsub vähemalt kord aastas kokku veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku koosoleku, et osalistel oleks võimalik jagada häid tavasid ning arutada võimalikke probleeme seoses veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimisega.

4. Komisjon kutsub vähemalt kaks korda aastas kokku kontaktpunktide võrgustiku liikmete koosoleku, et osalistel oleks võimalik jagada häid tavasid ning arutada võimalikke probleeme seoses veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimisega.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate vahelise koostöö üksikasju käsitlevad eeskirjad vastu rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

5. Komisjon on volitatud võtma artiklis 16 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusaktid kontaktpunktide vahelise koostöö üksikasju käsitlevate eeskirjade kohta.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm teeb veebis kättesaadavaks juhise kaebuse esitajatele, kes täidavad elektroonilist kaebuse vormi.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Teave, mille kaebuse esitaja esitab, peab olema piisav selleks, et määrata pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Kõnealuse teabe kirjeldus on esitatud lisas.

2. Teave, mille kaebuse esitaja esitab, peab olema piisav selleks, et määrata pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Kõnealune teave sisestatakse elektroonilisse kaebuse vormi, mille näidis on esitatud lisas.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artiklis 16 sätestatud korras, et kohandada lisas esitatud teavet, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi.

4. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte pärast Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimist ja artiklis 16 sätestatud korras, et kohandada lisas esitatud teavet, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi …./…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab elektroonilise kaebuse vormi üksikasjad rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

5. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 16 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte elektroonilise kaebuse vormi üksikasjade kehtestamiseks, võttes arvesse tehnika arengut. Enne selliste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist konsulteerib komisjon Euroopa andmekaitseinspektoriga.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Platvormile esitatud kaebust hakatakse töötlema juhul, kui kaebuse vorm on täielikult täidetud.

1. Veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile esitatud kaebust hakatakse töötlema ainult juhul, kui kõik kaebuse vormi vajalikud väljad on täielikult täidetud. Vastasel korral teavitab vaidluste lahendamise veebipõhine platvorm kaebuse esitajat kaebuse tagasilükkamisest ja selle põhjustest. Platvorm pakub kaebuse esitajale võimalust saada taotluse korral pädevast vaidluste lahendamise kontaktpunktist abi elektroonilise kaebuse vormi täitmisel. Sellisel juhul võtab vaidluste lahendamise korraldaja kaebuse esitajaga kõnealusel eesmärgil ühendust.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise platvorm on saanud täielikult täidetud kaebuse vormi, saadetakse kaebuse esitajale viimase poolt valitud keeles ja kostjale e-posti teel lepingu keeles teade, milles esitatakse:

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise platvorm on saanud täielikult täidetud kaebuse vormi, saadetakse kostjale hõlpsasti mõistetaval viisil ja viivitamata lepingu või veebilehe keeles teade, milles esitatakse:

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) teave, selle kohta, et pooled peavad jõudma kokkuleppele ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, et saaks kaebuse viimasele menetlemiseks edasi saata;

(a) teave selle kohta, et pooled peavad kokku leppima ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, et kaebus sellele edastataks ning et vastava vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse valimisega nõustuvad pooled vastavas üksuses vaidluste lahendamise menetluse algatamisega;

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) juhul kui kostja on kaupleja, soovitus kostjale teatada seitsme päeva jooksul teabe kättesaamisest, kas tal on riikliku õiguse alusel kohustus kasutada kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust või on ta ise sellise kohustuse võtnud, ning, kui see on asjakohane, kas ta on nõus kasutama erinevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, mis on esitatud punktis c osutatud loetelus;

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b) juhul kui kostja on tarbija, soovitus kostjale valida ette antud nimekirjast seitsme päeva jooksul teabe kättesaamisest üks või mitu vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus(t), täpsustades, et selline valiku tegemine ei ole tarbijale kohustuslik;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a c) juhul kui kostja on tarbija, ja kaupleja kui kaebuse esitaja on märkinud kaebuse vormi, et tal on riikliku õiguse alusel kohustus kasutada kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust või on ta ise sellise kohustuse võtnud, soovitus kostjale nõustuda seitsme päeva jooksul peale teabe kättesaamist kasutama antud kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, täpsustades, et sellise valiku tegemine ei ole tarbijale kohustuslik;

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a d) teave selle kohta, et kui tarbija valib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mille kasutamiseks kaupleja on kohustatud, mille kasutamise kohustuse on kaupleja ise võtnud või mille kasutamisega on kaupleja nõustunud, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele;

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kõiki pädevaid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi sisaldav nimekiri, kui selliseid õnnestus välja selgitada;

(c) kõiki pädevaid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi sisaldav nimekiri, kui selliseid õnnestus välja selgitada; nimekirjas esitatakse iga üksuse kohta järgmised andmed:

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(i) vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse nimi ja veebilehe aadress;

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ii) menetluse maksumus, kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iii) keel või keeled, milles menetlus läbi viiakse;

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(iv) vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse keskmine kestus;

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt v (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(v) kas menetluse tulemus on siduvat või mittesiduvat laadi;

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(vi) alused, millele tuginedes võib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus keelduda kõnealuse vaidluse käsitlemisest kooskõlas direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 5 lõigetega 4 ja 5.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) soovitus tarbijale valida esitatud nimekirjast välja üks või mitu vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, täpsustades seejuures, et tarbija ei ole kohustatud sellist valikut tegema;

välja jäetud

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) soovitus kauplejale valida esitatud nimekirjast välja üks või mitu vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, juhul kui ükski nendest üksustest ei ole üksus, mida kaupleja on kohustunud kasutama direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõike 1 kohaselt;

välja jäetud

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) teave selle kohta, et juhul, kui tarbija valib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mida kaupleja on kohustunud kasutama direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõike 1 kohaselt, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud teates esitatakse iga üksuse kohta järgmised andmed:

välja jäetud

(a) teenustasu suurus, kui see on asjakohane;

 

(b) keel või keeled, milles menetlus läbi viiakse;

 

(c) menetluse eeldatav kestus;

 

(d) kas nõutakse poolte või nende esindajate füüsilist kohalviibimist;

 

(e) kas menetluse tulemus on siduvat või mittesiduvat laadi.

 

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Pärast seda, kui platvorm on kostjalt saanud lõikes 2 osutatud teabe, edastab platvorm viivitamata ja hõlpsasti arusaadaval viisil kaebusega samas keeles kaebuse esitanud poolele:

 

(a) teabe selle kohta, et pooled peavad jõudma kokkuleppele ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, et saaks kaebuse viimasele menetlemiseks edasi saata;

 

(b) teabe selle kohta, et kui tarbija kui kostja pool valib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mille kasutamiseks kaupleja on kohustatud, mille kasutamise kohustuse on kaupleja ise võtnud või mille kasutamisega on kaupleja nõustunud, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele;

 

(c) teabe selle kohta, et juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, või juhul kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust välja selgitada ei õnnestu, kaebuse töötlemine lõpetatakse;

 

(d) kaupleja poolt vastavalt lõikele 2 märgitud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse või kui see on asjakohane, vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, sealhulgas järgmised andmed kõnealuse üksuse või kui see on asjakohane, iga kõnealuse üksuse kohta:

 

(i) vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse nimi ja veebilehe aadress;

 

(ii) menetluse teenustasud, kui need on asjakohased;

 

(iii) keel või keeled, milles menetlus läbi viiakse;

 

(iv) vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse keskmine kestus;

 

(v) kas menetluse tulemus on siduvat või mittesiduvat laadi;

 

(vi) alused, millele tuginedes võib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus keelduda kõnealuse vaidluse käsitlemisest kooskõlas direktiivi artikli 5 lõigetega 4 ja 5;

 

(e) soovituse kaebuse esitanud poolele nõustuda seitsme päeva jooksul teabe kättesaamisest kostja poolt vastavalt lõikele 2 valitud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusega või kui see on asjakohane, valida üks kostja poolt välja valitud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustest, täpsustades ühtlasi, et tarbijal ei ole sellise valiku tegemise kohustust;

 

(f) teabe selle kohta, et juhul kui kaebuse esitanud pool valib pädeva käesoleva artikli sätete põhjal kindlaks tehtava vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, edastab platvorm automaatselt kaebuse sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele;

 

(g) tarbija elukohajärgse ja kaupleja asukohajärgse veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti nime ja kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 punktides a, b ja d osutatud ülesannete lühikirjelduse.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Juhul kui kaebuse esitanud pool valib käesoleva artikli sätete põhjal kindlaks tehtud pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, edastab platvorm automaatselt kaebuse sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui pooled ei ole platvormile vastanud või ei ole jõudnud kokkuleppele ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, lõpetatakse kaebuse menetlemine. Tarbijale antakse teada, et ta võib pöörduda veebipõhise vaidluste lahendamise korraldaja poole, et saada teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

4. Kui pooled ei ole 20 päeva jooksul platvormile vastanud või ei ole jõudnud kokkuleppele ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, lõpetatakse kaebuse menetlemine.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mida kaupleja on kohustunud kasutama kooskõlas direktiivi .../.../EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõikega 1, või kui pooled on oma vastustes valinud sama üksuse, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele.

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mida kaupleja on kohustunud kasutama kooskõlas direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 10 lõikega 1, või kui pooled on oma vastustes valinud sama üksuse, saadab veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata edasi kõnealusele üksusele.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija välja valima ühe neist üksustest. Platvorm saadab kaebuse automaatselt edasi kõnealusele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija välja valima ühe neist üksustest. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm saadab kaebuse automaatselt ja viivitamata edasi kõnealusele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad nad menetluse algatamisega kõnealuses üksuses, viima vaidluse lahendamise menetluse lõpule 30 päeva jooksul alates menetluse algatamisest; keeruliste vaidluste korral võib üksus seda tähtaega pikendada;

(b) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad nad menetluse algatamisega kõnealuses üksuses, viima vaidluse lahendamise menetluse lõpule 90 kalendripäeva jooksul alates ajast, mil vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus sai kätte kõik kaebusega seotud dokumendid; keeruliste või tehniliste vaidluste korral võib üksus seda tähtaega pikendada, et tagada kvaliteetne vaidluste lahendamine;

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) viivitamata edastama veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile järgmise teabe:

 

(i) kaebuse ja vaidlusküsimuse vastuvõtmise kuupäev;

 

(ii) pooltelt nõutavate asjaomaste dokumentide täiendavad teabe- või tõlkimisnõuded;

 

(iii) vaidluse lahendamise menetluse lõpetamise kuupäev ja menetluse tulemus.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) viivitamata edastama veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile järgmise teabe:

välja jäetud

(i) vaidlusküsimuse vastuvõtmise kuupäev;

 

(ii) poolte vaidlusest teavitamise kuupäev;

 

(iii) menetluse lõpetamise kuupäev ja menetluse tulemus.

 

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm edastab asjakohase teabe, millele on osutatud lõike 1 punktis b, viivitamata vaidluse pooltele ja pädevale vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Kui kaebuse lahendamise menetluse keel on sama mis kaebuse esitanud poole keel, võib vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus otsustada seda menetlust veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu mitte läbi viia. Sellistel juhtudel ei kohaldata artikli 9 lõikes 1 a sätestatut.

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajalikud meetmed sellise andmebaasi loomiseks ja haldamiseks, milles säilitatakse artikli 5 lõike 3 ja artikli 9 punkti c kohaselt töödeldud andmeid.

Komisjon võtab vajalikud meetmed sellise andmebaasi loomiseks ja haldamiseks, milles säilitatakse artikli 5 lõike 3 ja artikli 9 lõike 1 punkti b kohaselt töödeldud andmeid.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas isikuandmetele, mis on seotud menetlusega ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud eesmärkidel üksnes sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas artikliga 8. Juurdepääs samale teabele tagatakse ka veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldajatele artikli 6 lõikes 3 nimetatud eesmärkidel.

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas isikuandmetele, mis on seotud menetlusega ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud eesmärkidel üksnes sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas artikliga 8. Juurdepääs samale teabele tagatakse vajaduse korral ka kontaktpunktidele artikli 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjonil on juurdepääs artikli 9 kohaselt töödeldud teabele veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimise seire eesmärgil ja artiklis 17 nimetatud aruannete koostamise eesmärgil. Komisjon töötleb platvormi kasutajate isikuandmeid sel määral, mis on vajalik platvormi toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas selleks, et jälgida platvormi kasutamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate poolt.

2. Komisjonil on juurdepääs artikli 9 kohaselt töödeldud teabele veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimise seire eesmärgil ja artiklis 17 nimetatud aruannete koostamise eesmärgil. Komisjon töötleb platvormi kasutajate isikuandmeid sel määral, mis on vajalik platvormi toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas selleks, et jälgida platvormi kasutamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja kontaktpunktide poolt.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Vaidlusega seotud isikuandmeid hoitakse lõikes 1 osutatud andmebaasis üksnes nii kaua, kui on vaja selleks, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti, ning selleks, et tagada andmesubjektidele juurdepääs oma isikuandmetele, et nad saaksid kasutada oma õigusi, ja need kustutatakse automaatselt hiljemalt kuue kuu möödumisel sellest, kui veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile teatati vaidluse menetlemise lõpetamisest kooskõlas artikli 9 punkti c alapunktiga iii. Eespool osutatud andmete säilitamise tähtaega kohaldatakse ka isikuandmete suhtes, mida hoiavad riiklikes failides vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused või veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajad, kes asjaomase vaidlusega tegelesid, välja arvatud juhul, kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kodukorra või siseriikliku õigusega on ette nähtud pikem säilitamisperiood.

3. Vaidlusega seotud isikuandmeid hoitakse lõikes 1 osutatud andmebaasis üksnes nii kaua, kui on vaja selleks, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti, ning selleks, et tagada andmesubjektidele juurdepääs oma isikuandmetele, et nad saaksid kasutada oma õigusi, ja need kustutatakse automaatselt hiljemalt kuue kuu möödumisel sellest, kui veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile teatati vaidluse menetlemise lõpetamisest kooskõlas artikli 9 punkti c alapunktiga iii. Eespool osutatud andmete säilitamise tähtaega kohaldatakse ka isikuandmete suhtes, mida hoiab riiklikes failides vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus või kontaktpunkt, kes asjaomase vaidlusega tegeles, välja arvatud juhul, kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kodukorra või siseriikliku õigusega on ette nähtud pikem säilitamisperiood.

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kõiki veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajaid ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi käsitatakse vastutavate töötlejatena direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d mõistes, kui nad töötlevad oma andmeid seoses käesoleva määrusega, ning nad vastutavad selle eest, et oleks tagatud nende tegevuse kooskõla direktiivi 95/46/EÜ kohaselt vastu võetud siseriiklikes õigusaktides sätestatud andmekaitse-eeskirjadega. Komisjoni käsitatakse talle käesoleva määrusega pandud kohustuste ja nendega seotud isikuandmete töötlemise suhtes vastutava töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d tähenduses.

4. Kõiki kontaktpunkte ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi käsitatakse vastutavate töötlejatena direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d mõistes, kui nad töötlevad oma andmeid seoses käesoleva määrusega, ning nad vastutavad selle eest, et oleks tagatud nende tegevuse kooskõla direktiivi 95/46/EÜ kohaselt vastu võetud siseriiklikes õigusaktides sätestatud andmekaitse-eeskirjadega. Komisjoni käsitatakse talle käesoleva määrusega pandud kohustuste ja nendega seotud isikuandmete töötlemise suhtes vastutava töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d tähenduses.

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Komisjon teeb kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 12 ning direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 11 kohaselt vastu võetud liikmesriikide õigusaktidega kõikidele vaidluse kohtuvälise lahendamise menetlusega seotud isikutele kättesaadavaks juhise, mis sisaldab selget ja konkreetset teavet nende isikuandmete töötlemise kohta veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi poolt ning poolte õigusi sellega seoses.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, mis on sätestatud siseriiklikes õigusaktides.

(1) Kontaktpunktide suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, mis on sätestatud nende veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti asukohariigi õigusaktides.

 

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, mis on sätestatud üksuste asukohariigi õigusaktides.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada käesoleva määruse kohaselt töödeldava teabe turvalisus, sealhulgas asjakohane andmetele juurdepääsu kontroll, turvalisuse tagamise kava ja infoturbeintsidentide haldamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 22.

2. Komisjon võtab vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada käesoleva määruse kohaselt töödeldava teabe turvalisus, sealhulgas asjakohane andmetele juurdepääsu kontroll, turvalisuse tagamise kava, eraelu puutumatusele avalduva mõju hindamine ja infoturbeintsidentide haldamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 22.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes tegelevad piirülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, esitavad tarbijatele teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ning teatavad oma e-posti aadressi. See teave peab olema kergesti, otseselt, nähtavalt ja pidevalt kättesaadav kaupleja veebisaidil ning juhul, kui pakkumine tehakse e-posti teel või muu elektroonilise vahendi kaudu edastatava tekstisõnumi vormis, selles sõnumis. Teave peab sisaldama elektroonilist linki veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kodulehele. Kaupleja peab esitama tarbijale teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile.

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes tegelevad piirülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, teatavad tarbijatele oma e-posti aadressi ning esitavad teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ja lingi selle veebisaidile. See teave peab olema esitatud selgel ja arusaadaval viisil. Teave peab sisaldama elektroonilist linki veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kodulehele. Kaupleja peab esitama tarbijale teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Käesolevas artiklis sätestatud teave tarbijatele koondatakse kauplejate veebilehtedel samasse kohta, et anda tarbijatele ülevaade kõikidest õigustest, mis neil asjaomases valdkonnas on.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendusaktid

välja jäetud

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5. Kui komisjoni arvamust tuleb küsida kirjaliku menetluse teel, siis peatatakse kõnealune menetlus ilma tulemuseta, kui arvamuse esitamise tähtaja jooksul teeb komitee eesistuja vastavasisulise otsuse või komitee liikmete lihthääleenamus seda nõuab.

 

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõikes 4 osutatud volitused antakse kindlaksmääramata ajaks alates [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation].

2. Komisjonile antakse volitused artikli 5 lõikes 6, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks kindlaksmääramata ajaks alates… *

 

_____________

 

*ELT: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 6, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16a

 

Karistused

 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab käesoleva määruse kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande iga kolme aasta tagant ja esimest korda hiljemalt viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud käesoleva otsuse muutmiseks.

Komisjon esitab käesoleva määruse kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta tagant ja esimest korda hiljemalt … * aruande eelkõige suunamisplatvormi omaksvõtmise ja kaebuse vormi sobivuse kohta ning võimalikku vajadust kohandada lisas loetletud punkte, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi .../.../EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi, ning interaktiivsete kommunikatsioonivahendite edasise arendamise võimaluste kohta. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud käesoleva määruse muutmiseks.

 

_______________

 

* ELT, palun sisestada kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave, mis tuleb esitada elektroonilise kaebuse vormi täitmisel

Elektroonilise kaebuse vormi näidis

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Kaebuse esitaja nimi, aadress ja kui on, siis e-posti ja veebisaidi aadress;

(1) Märge selle kohta, kas kaebuse esitaja on tarbija või kaupleja*;

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Märge selle kohta, kas kaebuse esitaja on tarbija või kaupleja;

(2) Tarbija nimi, e-posti aadress ja postiaadress;

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Kostja nimi, aadress ja kui on, siis e-posti ja veebisaidi aadress;

(3) Kaupleja nimi, aadress, e-posti aadress, postiaadress ja veebisaidi aadress;

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Märge selle kohta, kas kostja on tarbija või kaupleja;

(4) Kauba või teenuse liik, mille müügi või osutamise kohta kaebus esitatakse*;

 

(*) valitakse ripploendist

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selle kauba või teenuse liik, mille müügi või osutamise kohta kaebus esitatakse;

(5) Tarbija keel**;

 

(**) valitakse ripploendist, võimalik on valida rohkem kui üks keel

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Asjaolud, millel kaebus põhineb;

(6) Sidemeetod, mida kasutati kauba või teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida kasutati tellimuse esitamisel*;

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Tarbija elukoht ajal, mil kaup või teenus telliti;

(7) Kui kaupleja pakkumine tehti või kaubad või teenused tarniti või kavatseti tarnida filiaali, esinduse või muu asutuse kaudu, siis selle filiaali, esinduse või muu asutuse asukoht;

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Sidemeetod, mida kasutati kauba või teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida kasutati tellimuse esitamisel;

(8) Lepingu keel või, kui see ei ole teada, keel, mida kasutati veebilehel;

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kui kaupleja pakkumine tehti või kaubad või teenused tarniti või kavatseti tarnida filiaali, esinduse või muu asutuse kaudu, siis selle filiaali, esinduse või muu asutuse asukoht;

(9) Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja on kohustatud kasutama [kui need on teada];

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Lepingu keel;

(10) Asjaolud, millel kaebus põhineb [kaebuse kirjeldus, kuni 1000 sõna];

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja on kohustunud kasutama direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] kohaselt, kui need on teada.

(11) Lisad.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.

SELETUSKIRI

Komisjoni õigusakti ettepaneku eelnõu eesmärk on luua Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm. Sellest saab interaktiivne veebileht, mis on ühtseks portaaliks tarbijatele ja kauplejatele kindlat tüüpi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: lepingulised vaidlused, mis tulenevad kaupade piiriülesest veebipõhisest müügist või teenuste piiriülesest veebipõhisest pakkumisest ühes liikmesriigis asuva kaupleja poolt teises liikmesriigis elavale tarbijale. Käesoleva platvormi kasutamine on tasuta ja see on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.

Ettepanekut peab käsitlema ühenduses tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi eelnõuga. Selle direktiivi eelnõu eesmärgiks on tarbijate õiguskaitsevahendite parandamine, tagades, et kõik tarbijakaebused on võimalik esitada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele (nt vahekohtunikule, lepitajale, ombudsmanile või kaebuste läbivaatamise komisjonile) kohtuväliseks lahendamiseks.

Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm suudab tuvastada vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kohaldamisalasse kuuluva pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse ja pooltele selle üksuse kohta põhiteavet edastada (tasud, menetluse keel(ed), menetluse tulemuse siduvus/mittesiduvus jne). Kui pooled on kokku leppinud, milline vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus peaks kaebust lahendama, edastab platvorm kaebuse automaatselt sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele ning see üksus püüab vaidluse oma kodukorra põhjal 30 päeva jooksul lahendada. Kaupleja nõusolekut vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamiseks eeldatakse juhul, kui ta on vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kliendiandmete sätete kohaselt võtnud oma veebilehel kohustuse kasutada asjaomast vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust.

Platvorm annab pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele võimaluse viia vaidluse lahendamise menetlus läbi veebipõhiselt. Luuakse veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustik, et toetada vaidluste lahendamist, mida edastatakse veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu.

Määruse kohaldamisala

Teie raportöör toetab vabatahtlike vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemide kõigis majandussektorites kättesaadavaks muutmise põhimõtet, et hõlbustada tarbijate juurdepääsu õiguskaitsevahenditele.

Raportöör kiidab heaks asjaolu, et määruse eelnõu on kohaldatav kaebustele, mida ei ole esitanud mitte ainult kliendid, vaid ka kauplejad. Kuigi raportöör nõustub, et puhtstatistilises mõttes esitatakse enamik kaebusi tarbijate poolt, on tähtis, et antud vahend oleks kättesaadav ka kauplejate kaebustele juhuks, kui näiteks keeldutakse maksmast või kaupade tarnet vastu võtmast. See on veelgi tähtsam asjaolu valguses, et direktiivi eelnõus sätestatud vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on vabatahtlik, ning seetõttu on oluline, et õigusaktid pakuks kauplejatele stiimuleid vaidluste kohtuvälise lahendamise kasutamiseks.

Raportöör taunib samas asjaolu, et määruse eelnõu on kohaldatav ainult vaidlustele, mis tulenevad kaupade või teenuste piiriülesest müügist või osutamisest ühes liikmesriigis asuva kaupleja poolt teises liikmesriigis elavale tarbijale.

Raportöör julgustab parlamendiliikmeid määruse eelnõus sisalduvale ambitsioonikamat lahendust otsima ning teeb ettepaneku laiendada määruse kohaldamisala nii, et see hõlmaks ka riigisisesed veebipõhised vaidlused, kuna tarbijatel on veebipõhiseid tehinguid sooritades tihti keeruline tuvastada, kas nad ostavad tooteid ja teenuseid piiriüleselt.

Lisaks eelnevale, kuna internetimajandust veab n-ö võrguefekt (st mida enam mingit vahendit (nagu Google või Facebook) kasutatakse, seda soodsamaks muutub see kasutajate jaoks) – mida suurem on veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutajate poolt esitatud vaidluste arv, seda suurem on vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja kauplejate stiimul sellega koostöö tegemiseks ja tekib „positiivne mõjuring”, mis on kasulik tarbijatele, edendab e-kaubandust ja parandab jaekaubanduse siseturu toimimist. Kuna platvormi loomise püsikulud jäävad selle ulatusest hoolimata samaks, saavutatakse „võrgukasu” suurenenud platvormi käigushoidmise kogukulusid oluliselt suurendamata.

Korraldajate roll

Raportöör märgib, et veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku (mida raportöör soovib „tarbijanõustajateks” umber nimetada) roll on määruse eelnõus suhteliselt piiratud. Nähakse ette, et nimetatud veebipõhise vaidluste lahendamise tarbijanõustajad sekkuvad ainult „viimase võimalusena”, et teavitada tarbijaid muudest õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei ole võimalik platvormi kaudu lahendada. Nad hõlbustavad ka nõudmisel teabevahetust poolte ja vaidluste kohtuvälise lahendamise pädeva üksuse vahel. Nad koostavad ka iga-aastase tegevusaruande platvormi toimimise kohta.

See on otseselt tingitud määruse eelnõus sisalduvast sisemisest vastuolust – platvorm on infotehnoloogiline vahend, mida haldab Euroopa Komisjon Brüsselist, kuid mille korraldajad asuvad liikmesriikides.

Raportöör nõuab tarbijanõustajate rolli suurendamist, et kaebuse esitajatel oleks võimalik kaebuse lahendamise menetluse ajal nendega ükskõik millal ühendust võtta. Nad peaksid olema tihedalt seotud platvormi haldamisega ja kättesaadavad, et abistada tarbijaid alates kaebuse vormi täitmise hetkest. Tarbijanõustajad aitavad osapooltel vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust valida juhul, kui veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on tuvastanud rohkem kui ühe üksuse. Nad võivad aidata ka keele- ja tõlkeprobleeme lahendada, kui vaidlus on loomult piiriülene. Lisaks sellele, et tarbijanõustajad aitavad kaebuse esitajatel veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutada, peaksid nad andma tarbijatele nende õiguste kohta üldteavet ja pakkuma välja muid menetlusvõimalusi, nagu kauplejaga kontakteerumine, kohtumenetluse algatamine jne. Kui vaidluse lahendamiseks ei ole võimalik ühtki pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust tuvastada, on tarbijanõustajad poolte viimaseks võimaluseks, aidates neil vastuvõetavat lahendust leida.

Euroopa tarbijakeskuste roll

Määruse eelnõus sätestatakse, et liikmesriigid võivad korraldajatele määratud ülesannete täitmise kohustuse üle anda Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule, tarbijaorganisatsioonidele või muudele organitele. Raportöör sooviks tähelepanu juhtida asjaolule, et Euroopa tarbijakeskusi mainitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1926/2006, millega kehtestatakse tarbijapoliitika programm aastateks 2007–2013, ning et nad pakuvad juba praegu tarbijatele teavet ja abi, et aidata neil oma põhiõigusi kasutada ja asjakohastele vaidluste lahendamise menetlustele juurdepääsu saada.

Selle põhjal tundub määruse eelnõu muutmine sobilikuna, et sätestada Euroopa tarbijakeskused tarbijanõustajate asukohana. Euroopa tarbijakeskuste rolli tugevdamine soodustab kõigi ELi kodanike päringute suunamist ühte kohta. Selle saavutamiseks teeb raportöör ettepaneku, et veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm paigutataks komisjoni hallatavasse portaali „Teie Euroopa”, mis pakub praktilist abi ja nõu ELi kodanike õiguste kohta.

Tähtajad

Raportöör sooviks meelde tuletada vana põhimõtet, et „hilinenud õigusemõistmine on õigusemõistmise kohaldamata jätmine”, ning märgib, et kaebuste menetlemist ja edastamist puudutavad sätted ei sea piiranguid ajavahemikule, mis jääb veebipõhises vaidluste lahendamise platvormis kaebuse vormi täitmise ning platvormi kaudu asjakohasele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele esitamise vahele või, kui tarbija ja kaupleja vahel ei jõuta kokkuleppele vaidluse suunamises, ajavahemikule vormi täitmise ja kaebuse menetlemise lõpetamise vahele. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada platvormi poolt kaebuse menetlemise tähtajaks seitse tööpäeva. Käesolevat muutmise ettepanekut täiendavad teised muudatused, mis selgitavad ja ühtlustavad veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi töökorraldust.

Selle põhjal usub raportöör, et tuleks muuta maksimaalset 30-päevast perioodi, mille jooksul vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus vaidluse lahendama peab. Selle asemel tehakse ettepanek, et vaidluste lahendamise perioodi pikendataks 90 päevani, mis on kooskõlas vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiviga. See periood algab siis, kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus on vaidlusküsimuse kätte saanud.

Isikuandmete kaitse

Raportöör sooviks tuletada meelde Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, milles kiidetakse heaks asjaolu, et tekst sisaldab andmekaitsepõhimõtteid, eelkõige mis puudutab eesmärki ja juurdepääsu piiramist, säilitamisperioodi piiramist ja artiklis 11 sätestatud turvalisuse meetmeid. Lisaks sellele teeb raportöör ettepaneku, et andmeid jagataks tarbijanõustajatega ainult vastavalt vajadusele ja et komisjon hindaks eraelu puutumatusele avalduvat mõju.

Rakendus- ja delegeeritud aktid

Raportöör mõistab, et komisjon vajab uue instrumendi loomiseks ja selle praktiliseks rakendamiseks otsustusruumi.

Kuid tagamaks, et Euroopa Parlament täidab tarbijate hüvanguks oma järelevalveülesannet, tehakse ettepanek, et komisjoni nõutud rakendusvolitused seoses i) platvormi toimimise, ii) veebipõhiste vaidluste lahendamise korraldajate vahelise koostöö üksikasjade ja iii) elektroonilise kaebuse vormi üksikasjadega asendataks delegeeritud aktidega.

Raportöör on eriti mures veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi tõlkimisvõimekuse pärast ning soovib tagada, et see töötaks nõuetekohaselt kõigis keelekombinatsioonides. Ta soovib ka tagada, et suhtlus tarbijate ja platvormi vahel (st elektrooniline kaebuse vorm) oleks kliendisõbralik ja kerge kasutada. Parim viis nende eesmärkide saavutamiseks on tagada, et parlament säilitaks selles suhtes komisjoni ettepanekute suhtes vetoõiguse.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (21.6.2012)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Arvamuse koostaja: Luigi Berlinguer

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määruse vastuvõtmiseks, sest see aitab parandada siseturu toimimist ja vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusi, arvestades sellega, et vaidluste kohtuvälise lahendamise kasutamist võib takistada keelebarjäär, menetluste mittetundmine jne.

Samas on arvamuse koostaja kindlalt veendunud, et ettepanekus esitatud süsteem aitab eesmärke saavutada ainult siis, kui see on üldine (hõlmates nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid vaidlusi, samuti nii veebipõhiseid kui ka veebiväliseid tehinguid), vastab rangetele nõuetele (kõrgetasemeline tarbijakaitse, erapooletus, tõhusus, läbipaistvus), on kergesti kasutatav, annab tõhusaid tulemusi ja säilitab juurdepääsu kohtusüsteemile, st eelkõige ei võta tarbijalt õigust kohtu poole pöörduda.

Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on saavutada eelnimetatu eelkõige järgmisel viisil:

· laiendades määruse kohaldamisala, nii et see hõlmaks nii piiriüleseid kui ka riigisiseseid tehinguid, arvestades, et ei ole põhjust (ja sageli ka praktilist võimalust) neid kaht tehinguliiki eristada; samal põhjusel peaks kohaldamisala hõlmama ka veebivälistest tehingutest tekkinud vaidlusi;

· nimetada platvorm ümber veebipõhiseks suunamisplatvormiks, et täpsemalt kirjeldada selle ülesannet (suunamine) ja ulatust (veebipõhine vahend nii veebipõhiste kui ka veebiväliste tehingute puhul);

· tagada, et veebipõhine suunamisplatvorm tõepoolest aitab tarbijatel vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismist maksimaalselt kasu saada, võimaldades platvormi kaudu juurdepääsu kauplejate kaebuste esitamise süsteemidele, avaldades huvitatud isikutele täieliku avalikult kättesaadava teabe vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste ja vastavate üksuste kohta; tehes korraldajate kontaktandmed platvormil teatavaks; pakkudes kontaktpunktide ja korraldajate kaudu tarbijatele abi kaebuse vormi täitmisel ja sobivaima vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse valimisel ning juhul, kui tarbija ja kaupleja esimeses etapis mõlemale sobivat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ei leia, aidates neid kogenud korraldajate moodustatud ajutise mehhanismi kaudu;

· teha võimalikult selgelt teatavaks, et veebiplatvormi eest vastutab komisjon;

· toetada odavat kohtuvälist vaidluste lahendamist ja veebipõhiste vahendite kasutamist, teavitades tarbijaid nii varakult ja täielikult kui võimalik niisugustest asjaoludest nagu teenustasud ja füüsilise kohalviibimise vajadus ning lisades läbivaatamisklauslisse selgelt veebipõhise suhtluse aspekti;

· määrata selgesti kindlaks tähtajad pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse leidmiseks ja vaidluste lahendamiseks;

· korraldada ümber rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide jaotus võrreldes komisjoni ettepanekuga, et paremini täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 eesmärke.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise veebipõhist platvormi

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 26 lõikele 2 hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse teenuste vaba liikumine. Selleks, et tarbijail oleks usaldus siseturu digitaalse mõõtme vastu ja et nad saaksid sellest kasu, on vaja neile pakkuda lihtsaid ja odavaid viise, kuidas lahendada tarbijavaidlusi, mis tekivad seoses kaupade müümise ja teenuste osutamisega interneti teel. See on eriti oluline piiriüleste ostude korral.

(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 26 lõikele 2 hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse teenuste vaba liikumine. Selleks, et tarbijail oleks usaldus siseturu vastu ja et nad saaksid sellest kasu, on vaja neile pakkuda lihtsaid ja odavaid viise, kuidas lahendada tarbijavaidlusi, mis tekivad seoses kaupade müümise ja teenuste osutamisega. See on endastmõistetavalt oluline piiriüleste ostude korral, aga ka riigisiseste tehingute korral. Raskusi võib valmistada ka vahetegemine ühelt poolt piiriüleste ja riigisiseste tehingute ning teiselt poolt veebipõhiste ja veebiväliste tehingute vahel. Seetõttu tuleks käesolevat määrust kohaldada nii piiriülestele ja riigisisestele kui ka veebipõhistele ja veebivälistele tehingutele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Siseturg on saanud tarbijate igapäevaelu osaks reisimisel, ostude sooritamisel ja maksude maksmisel. Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast võtmeroll ja seega tuleks ta asetada kesksele kohale. Siseturu digitaalne mõõde on saamas eluliselt tähtsaks nii tarbijate kui ka kauplejate jaoks. Tarbijad ostavad üha enam interneti teel ja üha suurem hulk kauplejaid müüb interneti teel. Tarbijad ja kauplejad peaksid digitaalkeskkonnas tehinguid sooritades tundma end kindlalt.

(5) Siseturg on saanud tarbijate igapäevaelu osaks reisimisel, ostude sooritamisel ja maksude maksmisel. Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast võtmeroll ja seega tuleks ta asetada kesksele kohale. Tarbijad ja kauplejad peaksid siseturul tehinguid sooritades tundma end kindlalt.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kui on võimalik leida lihtne ja odav viis, kuidas lahendada vaidlusi, võib see hüppeliselt suurendada tarbijate ja kauplejate usaldust digitaalse turu vastu. Seni ei ole siiski vahendit, mille abil tarbijad ja kauplejad võiksid jõuda kohtuvälise lahenduseni eelkõige vaidlustes, mis on seotud piiriüleste veebipõhiste tehingutega. Seega on need vaidlused sageli jäänudki lahendamata.

(6) Kui on võimalik leida lihtne ja odav viis, kuidas lahendada vaidlusi, võib see hüppeliselt suurendada tarbijate ja kauplejate usaldust siseturu vastu. Seni ei ole siiski vahendit, mille abil tarbijad ja kauplejad võiksid vaidlustes kohtuvälise lahenduseni jõuda. Seega on vaidlused sageli jäänudki lahendamata.

 

(Käesolev muudatusettepanek (sõnade „piiriülesed veebipõhised tehingud” väljajätmine) on esitatud kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Lihtne ja odav võimalus piiriüleste veebipõhiste tehingutega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks oleks veebipõhine vaidluste lahendamine. Praegu aga pole süsteemi, mis võimaldaks tarbijatel ja kauplejatel lahendada selliseid vaidlusi elektrooniliste vahendite kaudu. See tekitab tarbijale kahju, tõkestab piiriüleste veebipõhiste tehingute tegemist, loob kauplejate seas ebavõrdsed tingimused ning pärsib seega e-kaubanduse arengut.

(7) Lihtne ja odav võimalus vaidluste lahendamiseks oleks kohtuväline vaidluste lahendamine. Praegu aga pole süsteemi, mis võimaldaks tarbijatel ja kauplejatel lahendada vaidlusi elektrooniliste vahendite kaudu. See tekitab tarbijale kahju, tõkestab tehingute tegemist, loob kauplejate seas ebavõrdsed tingimused ning pärsib seega siseturu arengut.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste piiriülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega seotud lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes. Seda ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul vähemalt ühe poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija asjaomase kauba või teenuse tellis, ei olnud Euroopa Liidu liikmesriigis, või kui kaupleja asukoht ja tarbija elukoht on samas liikmesriigis.

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste kaupade müügi või teenuste osutamisega seotud lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes. Seda ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul vähemalt ühe poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija asjaomase kauba või teenuse tellis, ei olnud Euroopa Liidu liikmesriigis. Käesolevat määrust tuleks kohaldada üksnes tarbijate poolt kauplejate vastu esitatud kaebuste suhtes.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla kavandatava tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” peaks hõlmama kaupade müügi või teenuste osutamise tehinguid, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu infoühiskonna teenuse juurde mobiilse elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni abil.

välja jäetud

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud piiriülese kaupade müügi või teenuste osutamisega, mille puhul sidusühendust ei kasutatud. Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada kauplejate vaheliste vaidluste suhtes.

(12) Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada kauplejate vaheliste vaidluste suhtes.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm. Kõnealune platvorm peaks sisuliselt olema interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda piiriülese e-kaubandusega seotud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. See peaks võimaldama tarbijatel ja kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval kõigis liidu keeltes, ja need kaebused edastataks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema. Platvorm peaks võimaldama vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel ja pooltel viia vaidluse lahendamise menetlus läbi platvormi kaudu.

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua üleeuroopaline veebipõhine suunamisplatvorm. Kõnealune platvorm peaks sisuliselt olema interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. See peaks võimaldama tarbijatel ja kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval kõigis liidu keeltes, ja need kaebused edastataks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema. Platvorm peaks võimaldama vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel ja pooltel viia vaidluse lahendamise menetlus läbi platvormi kaudu.

 

(Käesolev muudatusettepanek („veebipõhine suunamisplatvorm”) on esitatud kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Komisjon peaks platvormi looma ning selle toimimist arendama, haldama ja turvama, eelkõige tagades vajaliku rahastamise ja oskusteabe.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b) Ühtlasi tuleb arvesse võtta, et liikmesriigid, kelle riiklikud õigusaktid näevad ette vahendusdirektiivis sätestatud põhinõuetest rangemad nõuded, on ilmselt saavutanud olulised tulemused tsiviil- ja kaubandusasjades vaidluste kohtuvälise lahendamise edendamisel; ning et saavutatud tulemused, eriti Itaalias, Bulgaarias ja Rumeenias, näitavad, et vahendamine võib kaasa aidata vaidluste kiirele ja tulemuslikule kohtuvälisele lahendusele poolte nõuetele ja tarbijakaitsenõuetele kohandatud menetluste kaudu, eelkõige kui tegemist on veebipõhiste ostudega.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Üleeuroopaline veebipõhine vaidluste lahendamise süsteem peaks põhinema liikmesriikides asuvatel vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel ning see peaks arvesse võtma liikmesriikide õigustraditsioone. Seepärast peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kellele on veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kaebus edasi saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. Samas püütakse käesoleva määrusega kehtestada menetluste suhtes mõningad ühised eeskirjad, et tagada menetluste tõhusus. Need peaksid hõlmama eeskirju, mis tagaksid vaidluse kiire lahendamise.

(15) Üleeuroopaline süsteem peaks põhinema liikmesriikides asuvatel vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel ning see peaks arvesse võtma liikmesriikide õigustraditsioone. Seepärast peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kellele on veebipõhise suunamisplatvormi kaudu kaebus edasi saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. Sellega seoses tuleks meelde tuletada, et vastavalt direktiivi .../.../EL [tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv] Office of Publications insert reference number] artikli 8 punktile c peaksid tarbijate kulud jääma mõõdukaks. Samas püütakse käesoleva määrusega kehtestada menetluste suhtes mõningad ühised eeskirjad, et tagada menetluste tõhusus. Need peaksid hõlmama eeskirju, mis tagaksid vaidluse kiire lahendamise.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Kui pooled ei jõua ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes kokkuleppele, peaks kaebuse platvormi kaudu lahendamise edendamiseks olema tarbijal võimalik kutsuda üks korraldaja oma elukohast, kes püüab kindlaks määrata mõlemale poolele sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu esitatud kaebuste lahendamist peaks toetama veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustik. See võrgustik peaks koosnema liikmesriikides asuvatest veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kontaktpunktidest, kus töötavad veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajad.

(18) Vaidluste lahendamist veebipõhise suunamisplatvormi kaudu peaks toetama vaidluste lahendamise korraldajate võrgustik. See võrgustik peaks koosnema liikmesriikides asuvatest kontaktpunktidest, kus töötavad korraldajad.

 

(Käesolev muudatusettepanek (sõnade "veebipõhise vaidluste lahendamise” väljajätmine seoses korraldajate ja kontaktpunktidega) on esitatud kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Et tarbijate kontaktpunkte ei oleks liiga palju, peaksid liikmesriigid panema kontaktpunktina tegutsemise kohustuse kõigepealt oma riigis asuvatele Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskustele. Korraldajad peaksid platvormi kaudu vaidluste lahendamist toetama, eelkõige tarbijate abistamise ja teavitamise teel. Kuna platvormi edu sõltub seega ka korraldajate võimetest ja oskusteabest, peaksid nad komisjonilt ja liikmesriikidelt asjakohase väljaõppe saama.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kauplejad peaksid oma veebisaitidel teavitama tarbijaid veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi olemasolust ja lisama elektroonilise lingi selle kodulehele. Nad peaksid sellekohase teabe esitama ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile. See kohustus ei piira direktiivi .…/…/EL [Office of Publications insert reference number] artikli 10 lõigete 1–3 kohaldamist, milles käsitletakse kaupleja teavet tarbijale selle kohta, millised on vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused, millele kaupleja on allutatud, ning selle kohta, kas kõnealune kaupleja on kohustunud kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks kohtuvälist menetlust või mitte. See kohustus ei tohiks ka piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste kohta) artikli 6 lõike 1 punkti t ja artikli 8 kohaldamist. Direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktis t on sätestatud, et kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate tarbijalepingute puhul peab kaupleja enne tarbija lepinguga sidumist teatama tarbijale võimalusest kasutada kaupleja suhtes kohtuvälist kaebuste lahendamise ja õiguskaitse mehhanismi, millele kaupleja on allutatud, ning selle juurdepääsuviisidest.

(22) Kauplejad peaksid oma veebisaitidel teavitama tarbijaid selgelt ja hõlpsasti juurdepääsetaval viisil veebipõhise suunamisplatvormi olemasolust ja lisama elektroonilise lingi selle kodulehele. Nad peaksid sellekohase teabe esitama ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile. See kohustus ei piira direktiivi .…/…/EL [Office of Publications insert reference number] artikli 10 lõigete 1–3 kohaldamist. See kohustus ei tohiks ka piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste kohta) artikli 6 lõike 1 punkti t ja artikli 8 kohaldamist. Direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 punktis t on sätestatud, et kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate tarbijalepingute puhul peab kaupleja enne tarbija lepinguga sidumist teatama tarbijale võimalusest kasutada kaupleja suhtes kohtuvälist kaebuste lahendamise ja õiguskaitse mehhanismi, millele kaupleja on allutatud, ning selle juurdepääsuviisidest. Kohustus teavitada tarbijaid veebipõhise suunamisplatvormi olemasolust ei tohiks tekitada liigset halduskoormust väikestele ja mikroettevõtetele komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361 (mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust)¹ tähenduses. Konkreetset probleemi kohates peaksid väikesed ja mikroettevõtted edastama tarbijatele kogu asjakohase teabe.

 

___________

 

1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida volitused võtta vastu õigusakte selle kohta, mis liiki teabe peab kaebuse esitaja esitama veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud elektroonilisel kaebuse vormil. Eriti tähtis on, et komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud ekspertidega. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida volitused võtta vastu õigusakte selle kohta, mis liiki teabe peab kaebuse esitaja esitama veebipõhise suunamisplatvormi kaudu kättesaadavaks tehtud elektroonilisel kaebuse vormil, samuti kaebuse esitamist puudutavad asjaomased tehnilised üksikasjad. Eriti tähtis on, et komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud ekspertidega, ning eelkõige Euroopa andmekaitseinspektoriga. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimise ning kaebuse esitamise ja veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku raames tehtava koostöö üksikasjade kehtestamise suhtes. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendusvolituste teostamise suhtes. Selliste rakendusaktide vastuvõtmiseks, mis on seotud elektroonilise kaebuse vormiga, tuleks kasutada nõuandemenetlust, kuna tegemist on puhtalt tehnilist laadi küsimusega. Veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku raames korraldajate vahel tehtava koostöö üksikasju käsitlevate eeskirjade vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust.

(24) Et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused veebipõhise suunamisplatvormi toimimise ning kontaktpunktide võrgustiku raames tehtava koostöö suhtes. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendusvolituste teostamise suhtes. Veebipõhise suunamisplatvormi ülesannete täitmise üksikasju käsitlevate eeskirjade vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaasa siseturu toimimisele, eelkõige selle digitaalse mõõtme kasutamisele, ning tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele selle kaudu, et luuakse platvorm, mis hõlbustab tarbijate ja veebikauplejate vahelistes vaidlustes erapooletute, läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaasa siseturu toimimisele ning tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele selle kaudu, et luuakse veebipõhine platvorm, mis hõlbustab tarbijate ja kauplejate vahelistes vaidlustes erapooletute, läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate ja kauplejate vahel piirülesest veebipõhisest kaupade müügist või teenuste osutamisest tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse direktiivi [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] kohast vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ja Euroopa veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi.

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate ja kauplejate vahel kaupade müügist või teenuste osutamisest tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise suhtes, milleks tarbijad kasutavad direktiivi [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] kohast vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ja Euroopa veebipõhist vaidluste kohtuvälise lahendamise platvormi.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) „veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” – kaupade müügi või teenuste osutamise tehing, mille puhul kaupleja või tema vahendaja on pakkunud kaupu või teenuseid veebisaidil või muu elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija on tellinud neid kaupu või teenuseid veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi kaudu;

välja jäetud

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) „piiriülene veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine” – veebipõhine kaupade müük või teenuste osutamine, mille puhul tarbija on kaupade või teenuste tellimise ajal sellise liikmesriigi resident, mis ei ole liikmesriik, kus on kaupleja asukoht;

välja jäetud

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus” – menetlus vaidluse lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab võib määrab lahenduse või viib pooled kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse lahenduseni.

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus” – menetlus vaidluse lahendamiseks väljaspool kohut, milles asjaomased pooled püüavad konflikti lahendada vaidluste lahendamise üksuse kaudu, kes võtab vastu pooltele siduva või mittesiduva otsuse või viib pooled kokku eesmärgiga jõuda pooltele vastuvõetava kokkuleppeni.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt g – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusena ei käsitata selliseid vaidluste lahendamise menetlusi, mille puhul vaidluste lahendamise eest vastutavad füüsilised isikud on palgatud üksnes kaupleja poolt; menetlusi, mis on esitatud kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile; tarbija ja kaupleja vahelisi otseseid läbirääkimisi, olenemata sellest, kas kasutatakse esindajaid või mitte; ning püüdeid vaidlust lahendada seda käsitleva kohtumenetluse käigus;

välja jäetud

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise mõiste ja reguleerimisala on sätestatud tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi artiklites 2 ja 4. Selle käesolevasse määrusesse lisamine on tarbetu.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) „kaebuse esitaja” – tarbija või kaupleja, kes on esitanud kaebuse Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu;

välja jäetud

Selgitus

Vastavuses käesoleva määruse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi reguleerimisala kohta tehtud muudatusettepanekutega. Ainult tarbija saab olla kaebuse esitaja.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) „kostja” – tarbija või kaupleja, kelle vastu on esitatud kaebus Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu;

välja jäetud

Selgitus

Vastavuses käesoleva määruse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi reguleerimisala kohta tehtud muudatusettepanekutega. Ainult kaupleja saab olla kostja.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on interaktiivne veebisait, millele on elektroonilisel teel tasuta juurdepääs kõigis liidu keeltes. Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on ühtne portaal tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda käesoleva määrusega reguleeritud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni.

2. Veebipõhine suunamisplatvorm on interaktiivne veebisait, millele on elektroonilisel teel tasuta juurdepääs kõigis liidu keeltes. Veebipõhine suunamisplatvorm on ühtne portaal tarbijate ja kauplejate jaoks, kes otsivad teavet tarbijate ja kauplejate vahel kaupade müügist või teenuste osutamisest tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ja/või püüavad jõuda käesoleva määrusega reguleeritud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) pakub kaebuse esitajale täitmiseks elektroonilise vormi;

(a) pakub tarbijale täitmiseks elektroonilise vormi;

 

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Vastavusse viimine käesoleva määruse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi reguleerimisala kohta tehtud muudatusettepanekutega. Ainult tarbija saab olla kaebuse esitaja. Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) soovitab elektroonilisel kaebuse vormil esitatud teabe põhjal pooltele üht või mitut vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ning esitab teabe nende poolt võetavate teenustasude kohta, kui see on asjakohane, samuti menetluse keele või keelte kohta ning menetluse eeldatava kestuse kohta, või teatab kaebuse esitajale, et esitatud teabe põhjal ei ole võimalik pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust kindlaks teha;

(b) elektroonilisel kaebuse vormil esitatud teabe põhjal

 

(i) teeb kindlaks ühe või mitu vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ning esitab teabe nende poolt võetavate teenustasude kohta, kui see on asjakohane, samuti menetluse keele või keelte kohta ning menetluse eeldatava kestuse kohta, kui see on asjakohane, poolte või nende esindajate füüsilise kohalviibimise vajalikkuse kohta, vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustes osalemise vabatahtlikkuse või kohustuslikkuse kohta ning menetluse tulemuste siduva või mittesiduva iseloomu kohta kooskõlas kohaldatavate riiklike seadustega; või

 

(ii) teatab tarbijale, et esitatud teabe põhjal ei ole võimalik pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust kindlaks teha;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) avaldab teabe liikmesriikides asuvate kontaktpunktide ning vastavate vaidluste lahendamise kontaktpunktide kohta vastavalt artiklile 6, sealhulgas kontaktandmed;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kui ühe vaidluste alternatiivse lahendamise võimaluse kohta.

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ja edendab seda kui üht vaidluste alternatiivse lahendamise võimalust.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a) annab teavet kõige sagedamini kasutatavate meetodite kohta ning esitab käsitletavate teemade kaupa jaotatud statistilised andmed;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h b) annab üldist teavet tarbijate õiguste kohta selgel, terviklikul ja arusaadaval kujul, kaasa arvatud rubriik „Korduma kippuvad küsimused”, mis koondab tarbijate kõige sagedasemaid küsimusi, kasutades vajaduse korral interaktiivseid vahendeid;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimeses lõigus esitatud teave on platvormi toimimisest huvitatud tarbijatele ja kauplejatele juurdepääsetav vaatamata sellele, kas nende huvi on seotud kaebuse esitamisega või mitte.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon vastutab veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi väljatöötamise, toimimise, hoolduse ning selles töödeldavate andmete kaitse eest.

5. Komisjon vastutab veebipõhise suunamisplatvormi väljatöötamise, toimimise, hoolduse, eelkõige piisava rahastamise ja oskusteabe tagamise teel, ning selles töödeldavate andmete kaitse eest.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks ühe veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti ning teatab komisjonile selle nime ja kontaktandmed. Liikmesriigid võivad veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktina tegutsemise kohustuse panna oma riigis asuvatele Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskustele, tarbijaliitudele või mis tahes muudele asutustele. Igas veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunktis peab töötama vähemalt kaks veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajat.

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks ühe vaidluste lahendamise kontaktpunkti (edaspidi „kontaktpunkt”) ning teatab komisjonile selle nime ja kontaktandmed.

 

1 a. Liikmesriigid panevad kontaktpunktina tegutsemise kohustuse eelkõige oma riigis asuvatele Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskustele. Kui vastav Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku keskus ei saa seda ülesannet täita, võivad liikmesriigid panna kohustuse ka tarbijaliitudele või mis tahes muudele asutustele. Igal juhul eelistavad liikmesriigid panna selle kohustuse olemasolevatele struktuuridele.

 

1 b. Igas kontaktpunktis peab töötama vähemalt kaks vaidluste lahendamise kontaktpunkti (edaspidi „kontaktpunkt”). Kontaktpunktid tagavad, et tarbijatel oleks võimalik korraldajatega veebipõhise suunamisplatvormi kaudu ühendust võtta.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon ja liikmesriigid näevad korraldajatele ette piisava väljaõppe, tagamaks, et neil on vajalik oskusteave oma ülesannete täitmiseks kooskõlas lõikega 2.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte artiklis 16 sätestatud korras, et kohandada lisas esitatud teavet, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi.

4. Komisjonile antakse õigus pärast Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimist võtta vastu delegeeritud õigusakte artiklis 16 sätestatud korras, et kohandada lisas esitatud teavet, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab elektroonilise kaebuse vormi üksikasjad rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

5. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 16 sätestatud korras vastu delegeeritud õigusakte elektroonilise kaebuse vormi üksikasjade kehtestamiseks, võttes arvesse tehnika arengut. Enne selliste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist peab komisjon nõu Euroopa andmekaitseinspektoriga.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Täielikult täidetud kaebuse vormi saamisel töötleb veebipõhine suunamisplatvorm kaebust järgmiselt:

 

(a) platvorm edastab lõigetes 2 ja 3 viidatud teabe, eelkõige kõigi pädevate kohtuvälise vaidluste lahendamise üksuste nimekirja, kui üksused on olemas;

 

(b) tarbija võib valida nimekirjast ühe või mitu üksust;

 

(c) kaupleja võib valida nimekirjast ühe või mitu üksust, kui ta ei ole juba kohustunud kasutama neist ühte kooskõlas direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõikega 1;

 

(d) platvorm teeb automaatselt valiku, kas saata kaebus edasi

 

(i) lõigete 1 b või 1 c kohaselt kindlaks määratud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele või

 

(ii) korraldajale lõike 1 d tähenduses;

 

või loobuda kaebuse edasisest töötlemisest kooskõlas lõikega 1 e.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mida kaupleja on kohustunud kasutama kooskõlas direktiivi .../.../EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõikega 1, või kui pooled on oma vastustes valinud sama üksuse, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele.

(Vt artikli 8 lõike 5 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Kui pooled on väljendanud nõusolekut mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamise suhtes, palutakse tarbijal välja valida üks neist üksustest. Platvorm saadab kaebuse automaatselt edasi kõnealusele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

(Vt artikli 8 lõike 6 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Kui pooled ei saavuta kokkulepet ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, teavitab platvorm tarbijat, et ta võib kutsuda oma elukohast ühe korraldaja, kes püüab kindlaks määrata mõlemale poolele sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse. Kui see ei õnnestu, töödeldakse kaebust edasi kooskõlas lõikega 1 e.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e. Kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ei leita või kui pooled platvormile ei vasta, lõpetatakse kaebuse töötlemine. Tarbijale antakse teada, et ta võib pöörduda korraldaja poole, et saada teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

(Vt artikli 8 lõike 4 muudatusettepanekut; teksti on kohandatud).

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise platvorm on saanud täielikult täidetud kaebuse vormi, saadetakse kaebuse esitajale viimase poolt valitud keeles ja kostjale e-posti teel lepingu keeles teade, milles esitatakse:

2. Kui veepõhine suunamisplatvorm on saanud täielikult täidetud kaebuse vormi, saadetakse tarbijale viimase poolt valitud keeles ja kauplejale e-posti teel lepingu keeles teade, milles esitatakse:

 

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Vastavuses reguleerimisala kohta tehtud muudatusettepanekutega. Kostjaks saab olla vaid kaupleja.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) teave, selle kohta, et juhul, kui pooled ei saavuta kokkulepet ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, või juhul, kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust välja selgitada ei õnnestu, kaebuse töötlemine lõpetatakse;

(b) teave, selle kohta, et juhul, kui pooled ei vasta platvormile, või juhul, kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust välja selgitada ei õnnestu, kaebuse töötlemine lõpetatakse;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) teave selle kohta, et kui pooled ei jõua ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse üle kokkuleppele, edastatakse kaebus tarbija taotlusel ühele korraldajale selle poole elukohast, kes kaebuse esitas, ning see korraldaja püüab kindlaks määrata mõlemale poolele sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) tarbija elukohajärgse ja kaupleja asukohajärgse veebipõhise vaidluste lahendamise kontaktpunkti nimi ja kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 punktides a, b ja d osutatud ülesannete lühikirjeldus;

(d) tarbija elukohajärgse ja kaupleja asukohajärgse kontaktpunkti nimi ja kontaktandmed, korraldajate nimed ja kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 punktides a, b ja d osutatud ülesannete lühikirjeldus;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) teenustasu suurus, kui see on asjakohane;

(a) teenustasu suurus;

Selgitus

Menetluse kulud ja maksumus peavad olema esitatavad ja kindlad tarbijale, kes peab vajalikuks seda menetlust algatada.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) kas nõutakse poolte või nende esindajate füüsilist kohalviibimist;

(d) kas nõutakse poolte või nende esindajate füüsilist kohalviibimist, ning märge selle kohta, kas vaidlust on võimalik lahendada ilma poolte või nende esindajate füüsilise kohalolekuta, kui poolte elukohad või peamised elukohad on erinevates liikmesriikides;

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Platvorm edastab kaebuse pädevale vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele 30 päeva jooksul.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui pooled ei ole platvormile vastanud või ei ole jõudnud kokkuleppele ühe pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, lõpetatakse kaebuse menetlemine. Tarbijale antakse teada, et ta võib pöörduda veebipõhise vaidluste lahendamise korraldaja poole, et saada teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

välja jäetud

(Vt artikli 8 lõike 1 e (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, mida kaupleja on kohustunud kasutama kooskõlas direktiivi .../.../EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 lõikega 1, või kui pooled on oma vastustes valinud sama üksuse, saadab platvorm kaebuse automaatselt edasi kõnealusele üksusele.

välja jäetud

(Vt artikli 8 lõike 1 b (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija välja valima ühe neist üksustest. Platvorm saadab kaebuse automaatselt edasi kõnealusele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

välja jäetud

(Vt artikli 8 lõike 1 c (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad nad menetluse algatamisega kõnealuses üksuses, viima vaidluse lahendamise menetluse lõpule 30 päeva jooksul alates menetluse algatamisest; keeruliste vaidluste korral võib üksus seda tähtaega pikendada;

(b) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad nad menetluse algatamisega kõnealuses üksuses, viima vaidluse lahendamise menetluse lõpule 90 päeva jooksul alates päevast, mil pooli teavitati direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 8 punkti c a kohaselt; keeruliste või väga tehnilist laadi vaidluste korral võib üksus otsustada seda tähtaega pikendada; pikendamisest teatatakse asjaosalistele koos vaidluse lõpetamise eeldatava ligikaudse ajaga.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas isikuandmetele, mis on seotud menetlusega ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud eesmärkidel üksnes sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas artikliga 8. Juurdepääs samale teabele tagatakse ka veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldajatele artikli 6 lõikes 3 nimetatud eesmärkidel.

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas isikuandmetele, mis on seotud menetlusega ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud eesmärkidel üksnes sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas artikliga 8. Juurdepääs samale teabele tagatakse ka neile korraldajatele, kellele vaidlus anti artikli 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkidel lahendada.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Veebipõhise suunamisplatvormi kaudu tehakse üldsusele kättesaadavaks põhjalik isikuandmete puutumatust käsitlev teade, millega andmesubjekte teavitatakse isikuandmete töötlemisest ning nende õigustest seoses sellise töötlemisega. Isikuandmete puutumatust käsitlevas teates esitatakse selgelt platvormi eri osaliste vastutusel tehtavad töötlemistoimingud.

Selgitus

Vastavuses ettepandud põhjendusega 21.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes tegelevad piirülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, esitavad tarbijatele teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ning teatavad oma e-posti aadressi. See teave peab olema kergesti, otseselt, nähtavalt ja pidevalt kättesaadav kaupleja veebisaidil ning juhul, kui pakkumine tehakse e-posti teel või muu elektroonilise vahendi kaudu edastatava tekstisõnumi vormis, selles sõnumis. Teave peab sisaldama elektroonilist linki veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kodulehele. Kaupleja peab esitama tarbijale teabe veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile.

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes tegelevad piirülese veebipõhise kaupade müügi või teenuste osutamisega, esitavad tarbijatele teabe veebipõhise suunamisplatvormi kohta ning teatavad oma e-posti aadressi. See teave peab olema selgelt ja kergesti kättesaadav kaupleja veebisaidil ning juhul, kui pakkumine tehakse e-posti teel või muu elektroonilise vahendi kaudu edastatava tekstisõnumi vormis, selles sõnumis. Teave peab sisaldama elektroonilist linki veebipõhise suunamisplatvormi kodulehele. Kaupleja peab esitama tarbijale teabe suunamisplatvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või äriühingu ombudsmanile.

2. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 kohaldamist, milles käsitletakse kaupleja teavet tarbijale selle kohta, millised on vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused, millele kaupleja on allutatud, ning selle kohta, kas kõnealune kaupleja on kohustunud kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks kohtuvälist menetlust või mitte.

2. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 10 kohaldamist.

3. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL artiklite 6 ja 8 kohaldamist, milles käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid.

3. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL artiklite 6 ja 8 (milles käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ (milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust)1 artikli 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2008. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta) (Solventsus II)2 artikli 185 kohaldamist.

 

3 a. Kohustust teavitada tarbijaid veebipõhise suunamisplatvormi olemasolust kõikides tekstisõnumites vastavalt lõikele 1 ei kohaldata, kui kaupleja on väike- või mikroettevõte komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361 (mis käsitleb mikroettevõtete, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust)3 tähenduses. Sel juhul annab kaupleja teabe veebipõhise suunamisplatvormi kohta alles siis, kui tarbija on talle kaebuse esitanud.

 

1 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.

 

EÜT L 335, 17.12.2008, lk 1.

 

3 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

välja jäetud

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõikes 4 osutatud volitused antakse kindlaksmääramata ajaks alates [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation].

2. Artikli 7 lõigetes 4 ja 5 osutatud volitused antakse kindlaksmääramata ajaks alates [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation].

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 7 lõigetes 4 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

5. Artikli 7 lõigete 4 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon esitab käesoleva määruse kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande iga kolme aasta tagant ja esimest korda hiljemalt viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud käesoleva otsuse muutmiseks.

Komisjon esitab iga kahe aasta tagant ja esimest korda hiljemalt kolme aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande, kus käsitletakse eelkõige suunamisplatvormi omaksvõtmise määra ja kaebuse vormi sobivust, võimalikku vajadust lisas loetletud teabe kohandamise järele, võttes arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi …./…/EL [Office of Publications please insert number of Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt komisjonile teatavaks tehtud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, kes tegelevad käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, määratlevad oma pädevusvaldkondi, ning interaktiivsete kommunikatsioonivahendite edasise arendamise võimalusi. Aruandele lisatakse vajaduse korral ettepanekud käesoleva otsuse muutmiseks.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates [Office of Publications insert date = 6 months after implementation deadline for Directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR as to be inserted in that Directive in accordance with Art 22(1) of that Directive], välja arvatud artkli 5 lõiked 1, 4, 5 ja 6, artikli 6 lõiked 1, 2 ja 6, artikli 7 lõiked 4 ja 5, artikkel 10, artikkel 15 ja artikkel 16, mida kohaldatakse alates määruse jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates [Office of Publications insert date = 6 months after implementation deadline for Directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR as to be inserted in that Directive in accordance with Art 22(1) of that Directive], välja arvatud artikli 5 lõiked 1, 4, 5 ja 6, artikli 6 lõiked 1, 1a, 1b, 2 ja 5, artikli 7 lõiked 4 ja 5, artikkel 10, artikkel 15 ja artikkel 16, mida kohaldatakse alates määruse jõustumise kuupäevast.

MENETLUS

Pealkiri

Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)

Viited

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Vastutav komisjon

    istungil teada andmise kuupäev

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

    istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.12.2011

Arvamuse koostaja

    nimetamise kuupäev

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Arutamine parlamendikomisjonis

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.6.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Patrice Tirolien

MENETLUS

Pealkiri

Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus)

Viited

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.11.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

      istungil teada andmise kuupäev

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

      istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.12.2011

 

 

 

Raportöör(id)

      nimetamise kuupäev

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.7.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Esitamise kuupäev

17.7.2012