JELENTÉS a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról

16.7.2012 - (COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Eljárás : 2011/0374(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0236/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0236/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0794),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0453/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. március 28-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0236/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az egységes piac szétaprózódása akadályozza a versenyképesség és a növekedés fokozására irányuló törekvéseket. Ezenkívül az Unióban történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az egyszerű, hatékony és olcsó vitarendezési eszközök szórványos elérhetősége, egyenetlen színvonala és a velük kapcsolatos fogyasztói tudatosság nem megfelelő szintje akadályt jelent az egységes piacon belül, ami csökkenti a fogyasztók és kereskedők határokon átnyúló vásárlásba és értékesítésbe vetett bizalmát.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az online kereskedelemben rejlő lehetőség kihasználása jelentősen hozzájárulna ahhoz, hogy az Unió ismét a gazdasági növekedés pályájára álljon, de ehhez az online vitarendezési platform és az alternatív vitarendezési szervezetek megfelelő integrálása szükséges a .../../EU irányelvben1 foglaltaknak megfelelően.

 

______________

 

1 HL: illesszék be a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 20006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv címét és a HL-hivatkozást.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A belső piac mindennapos valóságként van jelen a fogyasztók életében, például utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú szereplői, és ennek fényében kell gondoskodni az igényeikről. A belső piac digitális dimenziója a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten keresztül vásárolnak, és egyre több kereskedő kínálja termékeit az interneten. Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők bizalommal legyenek a digitális környezetben végrehajtott ügyletek iránt.

(5) A belső piac mindennapos valóságként van jelen a fogyasztók életében, például utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú szereplői, és ennek fényében kell gondoskodni az igényeikről. A belső piac digitális dimenziója a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten keresztül vásárolnak, és egyre több kereskedő kínálja termékeit az interneten. Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők bizalommal legyenek a digitális környezetben végrehajtott ügyletek iránt. A jelenlegi válság idején alapvető fontosságúak a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és a fogyasztás serkentését ösztönző kezdeményezések. A digitális piac nagyszerű lehetőséget kínál e célkitűzések elérésére, az Uniónak azonban ahhoz, hogy élhessen e lehetőség biztosította előnyökkel, képesnek kell lennie a digitális belső piac teljes körű megvalósítására. Egyrészt fel kell számolnia a jelenlegi korlátokat, másrészt pedig növelnie kell a fogyasztói bizalmat. Egy megbízható és hatékony online vitarendezési rendszer létrehozása nagyban hozzájárulhatna az uniós fogyasztók bizalmának említett növeléséhez.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az online vitarendezési eljárások egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a határokon átnyúló internetes ügyletekből fakadó vitás ügyek peren kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék a fogyasztók és kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket elektronikus úton rendezzék. Ennek következtében kár éri a fogyasztót, akadályozza a határokon átnyúló internetes kereskedést, egyenlőtlen feltételeket teremt a kereskedők számára, és így hátráltatja az elektronikus kereskedelem fejlődését.

(7) Az online vitarendezési eljárások egyszerű, hatékony és olcsó megoldást kínálnak mind a határokon átnyúló, mind a belföldi internetes ügyletekből fakadó vitás ügyek peren kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék a fogyasztók és kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket elektronikus úton rendezzék. Ennek következtében kár éri a fogyasztót, akadályozza különösen a határokon átnyúló internetes kereskedést, egyenlőtlen feltételeket teremt a kereskedők számára, és így hátráltatja az elektronikus kereskedelem általános fejlődését.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és szolgáltatások internetes úton, országok közötti értékesítésében érintett fogyasztók és kereskedők között felmerült szerződéses viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. Nem alkalmazandó viszont a rendelet abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások interneten keresztül történő értékesítéséből fakadó vitában érintett fogyasztó és kereskedő közül legalább az egyik fél az adott árukra vagy szolgáltatásokra leadott fogyasztói megrendelés idején nem az Unió egyik tagállamában él vagy rendelkezik telephellyel, illetve ha a kereskedő és a fogyasztó ugyanabban a tagállamban él vagy telepedett le.

(8) E rendelet a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások internetes úton történő értékesítéséből fakadó, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők között felmerült, szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozik. Ide kell tartozniuk a digitális tartalom díjazás ellenében történő értékesítésével vagy szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő jogvitáknak is. Jóllehet az ilyen internetes vitarendezési mechanizmusok különösen a határokon átnyúló internetes ügyleteket bonyolító fogyasztók és kereskedők számára hasznosak, a rendeletnek a belföldi internetes ügyletekre ugyancsak alkalmazandónak kell lennie annak érdekében, hogy az elektronikus kereskedelem terén valóban egyenlő versenyfeltételek jöhessenek létre. Ide kell tartozniuk a digitális tartalom díjazás ellenében történő értékesítésével vagy szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő jogvitáknak is. Nem alkalmazandó viszont a rendelet abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások interneten keresztül történő értékesítéséből fakadó vitában érintett fogyasztó és kereskedő közül legalább az egyik fél az adott árukra vagy szolgáltatásokra leadott fogyasztói megrendelés idején nem az Unió egyik tagállamában él vagy rendelkezik telephellyel.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az „áruk és szolgáltatások online értékesítése” meghatározásnak ki kell terjednie az áruk és szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos azon ügyletekre, amelyekben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás azokra az esetekre is érvényes kell, hogy legyen, amikor a fogyasztó valamilyen mobil elektronikus eszközön, például mobiltelefonon keresztül lép be a weboldalra vagy vesz igénybe egyéb információs társadalmi szolgáltatást.

(11) Az „áruk és szolgáltatások online értékesítése” meghatározásnak ki kell terjednie az áruk és szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos azon ügyletekre, amelyekben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás azokra az esetekre is érvényes kell, hogy legyen, amikor a fogyasztó valamilyen mobil elektronikus eszközön, például mobiltelefonon keresztül lép be a weboldalra vagy vesz igénybe egyéb információs társadalmi szolgáltatást. Nem minősülnek elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak az olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak, mint például távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások, például az orvosi tanácsadás telefon/telefax útján, a jogi tanácsadás telefon/telefax útján vagy a direkt marketing telefon/telefax útján.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a fogyasztók és kereskedők közötti azon vitákra, amelyek az áruk vagy szolgáltatások nem internetes úton történő (offline) határokon átnyúló értékesítésével kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet nem alkalmazandó kereskedők közötti viták esetében.

(12) Ez a rendelet nem alkalmazandó kereskedők közötti viták esetében.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Mielőtt a vitát az online vitarendezési platformon keresztül alternatív vitarendezési szervezet elé terjesztik, a tagállamoknak arra kell ösztönözniük a fogyasztókat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy weboldalán keresztül, elektronikus levélben vagy más elektronikus úton felvegyék a kapcsolatot a kereskedővel a vita békés rendezése céljából.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte alkalmazható online vitarendezési platform létrehozása. Ez az online vitarendezési platformot egy interaktív weboldal formájában kell megvalósítani, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell tennie a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a panaszokat az adott vitában illetékes alternatív vitarendezési szervezethez kell továbbítania. A platformnak lehetőséget kell biztosítania az alternatív vitarendezési szervezetek és a felek számára, hogy a vitarendezési eljárást a platformon keresztül folytassák le.

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte alkalmazható online vitarendezési platform létrehozása. Az online vitarendezési platform létrehozásáért és fenntartásáért a Bizottságnak kell felelnie, és egy interaktív weboldal formájában kell megvalósítani, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platformnak általános tájékoztatást kell nyújtania a termékek és szolgáltatások internetes úton történő értékesítésében érintett fogyasztók és kereskedők között felmerült szerződéses viták peren kívüli rendezéséről. Lehetővé kell tennie a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, valamint tájékoztatni kell őket arról, hogy – szükség esetén – a kapcsolattartó pontokon keresztül segítséget vehetnek igénybe az űrlap helyes kitöltéséhez. Ezt követően a panaszokat az adott vitában illetékes alternatív vitarendezési szervezethez (AVR) kell továbbítania. Az online vitarendezési platformnak átjárhatónak kell lennie a meglévő, online működő alternatív vitarendezési szervezetek felé. A panasz bejelentésére szolgáló űrlapnak csak azokat az információkat kell tartalmaznia, amelyek szükségesek a vita rendezésében illetékes alternatív vitarendezési szervezet vagy szervezetek azonosításához.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Az online vitarendezési platformnak lehetővé kell tennie a kereskedők és a fogyasztók számára, hogy panaszaikat – az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre álló – elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a platformnak e panaszokat az adott vitában illetékes alternatív vitarendezési szervezethez kell, ugyancsak elektronikus úton továbbítania.

 

A platformnak díjmentesen biztosítania kell egy elektronikus ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi az érintett felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára, hogy a vitarendezési eljárást a platformon keresztül, online bonyolítsák le. Az alternatív vitarendezési szervezeteknek tudniuk kell használni az eszközt, és hozzáigazítani azt eljárásaikhoz. Az eszköz segítségével a feleknek és az alternatív vitarendezési szervezeteknek lehetőségük lesz a kapcsolódó nyilatkozatok és bizonyítékok feltöltésére. Az eszköznek az illetékes alternatív vitarendezési szervezet által alkalmazott alternatív vitarendezési eljárásnak megfelelően automatikusan ki kell tűznie a határidőket a felek számára, például a beadványok feltöltésére vonatkozóan. Az eszköznek az online vitarendezési platformon biztosítania kell egy korlátozott hozzáféréssel működő webhelyet, amelyre mind a felek, mind az alternatív vitarendezési szervezet, mind pedig – szükség esetén – a kapcsolattartó pontok beléphetnek majd.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b) A platform működtetéséhez – így a fordítási funkciók ellátásához is – a szükséges technikai feltételeket a Bizottság biztosítja. Az eszköznek elektronikus fordítási funkciót kell biztosítania a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára. E funkciónak – fordítói támogatással –képesnek kell lennie minden szükséges fordítás kezelésére. A Bizottságnak az online vitarendezési platformon továbbá tájékoztatnia kell a fogyasztókat a kapcsolattartó pontok segítségének igénybevételével kapcsolatos lehetőségről is. A fogyasztókat azonban arra kell ösztönözni, hogy mielőtt panaszt nyújtanának be az online vitarendezési platformra, vegyék fel a kapcsolatot a kereskedővel és törekedjenek a vita közvetlen, békés úton való rendezésére.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14c) Az online vitarendezési platformnak kizárólag az Európa Önökért portál tematikus weboldalán keresztül kell hozzáférhetőnek lennie, mivel ez a portál egy már létező egyetlen belépési pont azon fogyasztók és kerekedők részére, akik segítséget keresnek vagy tájékoztatást kérnek az uniós jogszabályokban biztosított jogaikról. Az online vitarendezési platformot jól észrevehető formában kell elhelyezni az Európa Önökért portálon.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési rendszernek a meglévő tagállami alternatív vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a tagállamok jogi hagyományainak tiszteletben tartásával. Az online vitarendezési platformon keresztül beérkező panaszokban eljáró alternatív vitarendezési szervezetek ezért saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, beleértve a költségekre vonatkozó szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az eljárások eredményessége érdekében közös szabályokat kíván megállapítani. E szabályok többek között annak biztosítására szolgálnak, hogy a viták rendezése a lehető leggyorsabban megtörténjen.

(15) Az európai szintű online vitarendezési rendszernek a meglévő tagállami alternatív vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a tagállamok jogi hagyományainak tiszteletben tartásával. Az online vitarendezési platformon keresztül beérkező panaszokban eljáró alternatív vitarendezési szervezetek ezért saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, beleértve a költségekre vonatkozó szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az eljárások eredményessége érdekében közös szabályokat kíván megállapítani. Lehetővé kell tenni a felek számára, hogy anélkül hozzáférjenek az e rendelettel létrehozott online vitarendezési platformhoz, hogy fizikai jelenlétük az eljárás során kötelező lenne.. Mindkét félnek lehetőséget kell biztosítani azonban arra, hogy úgy döntsön, szükség van fizikai jelenlétére.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Biztosítani kell, hogy a Bizottságnak a(z) …/…/EU irányelv [= a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelv] [Office of Publications insert reference number] 17. cikkének (2) bekezdése szerint bejelentett valamennyi alternatív vitarendezési szervezet elektronikusan csatlakozzon az európai online vitarendezési platformhoz, hogy ily módon az áruk és szolgáltatások online értékesítéséből fakadó határokon átnyúló viták peren kívüli jogorvoslatát teljes körűen online eljárással lehessen biztosítani.

(16) Biztosítani kell, hogy a Bizottságnak a(z) …/…/EU irányelv [= a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelv] [Office of Publications insert reference number] 17. cikkének (2) bekezdése szerint bejelentett valamennyi alternatív vitarendezési szervezet elektronikusan csatlakozzon az online vitarendezési platformhoz, hogy ily módon az áruk és szolgáltatások online értékesítéséből fakadó viták peren kívüli jogorvoslatát teljes körűen online eljárással lehessen biztosítani.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Ez a rendelet nem akadályozza meg az Unióban működő online vitarendezési szervezetek egyikének működését sem. A rendelet nem akadályozza, hogy az alternatív vitarendezési szervezetek olyan határokon átnyúló vonatkozású online vitákkal foglalkozzanak, amelyeket nem az online vitarendezési platformon keresztül nyújtottak be hozzájuk.

(17) Ez a rendelet nem akadályozza meg az Unióban működő online vitarendezési szervezetek egyikének működését sem. A rendelet nem akadályozza, hogy az alternatív vitarendezési szervezetek olyan online vitákkal foglalkozzanak, amelyeket nem az online vitarendezési platformon keresztül nyújtottak be hozzájuk.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az online vitarendezési platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezését egy online vitarendezéssel foglalkozó szakértői hálózat létrehozásával kell támogatni. Az említett hálózatot az online vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó pontokból kell létrehozni azon tagállamokban, amelyekben az online vitarendezéssel foglalkozó szakértők működnek.

(18) Kapcsolattartó pontokat kell létrehozni azon fogyasztók támogatására, akik kereskedővel fennálló vitájukat az online vitarendezési platformon keresztül kívánják rendezni. A kapcsolattartó pontoknak segítséget kell adniuk a panasz benyújtásában, és általános tájékoztatást kell nyújtaniuk az online vitarendezési eljárásokról. A kapcsolattartó pontok dokumentumok lefordítására vagy a viták közvetlen rendezésére nem kötelezhetők.

Indokolás

Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok és az online vitarendezéssel foglalkozó szakértők meghatározásával felesleges párhuzamosság keletkezik. Jobb lenne, ha az online vitarendezési kapcsolattartó pontok feladatait határoznák meg, és a tagállamokra bíznák annak eldöntését, hogy melyik a legjobb módja e feladatok teljesítésének. Azt is hasznos lenne pontosítani, hogy milyen típusú segítséget kell nyújtani.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében garantált alapvető jogok. Az online vitarendezési eljárások nem helyettesíthetik a bírósági eljárásokat, és nem foszthatják meg a fogyasztókat és a kereskedőket azon joguktól, hogy bíróság előtt keressenek jogorvoslatot. Ezért e rendelet egyetlen része sem akadályozhatja a feleket az igazságszolgáltatási rendszer igénybevételéhez való joguk gyakorlásában.

(19) A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében garantált alapvető jogok. Az online vitarendezési eljárások célja nem a bírósági eljárások helyettesítése – és azokat nem is helyettesíthetik –, valamint nem foszthatják meg a fogyasztókat és a kereskedőket azon joguktól, hogy bíróság előtt keressenek jogorvoslatot. Ezért e rendelet egyetlen része sem akadályozhatja a feleket az igazságszolgáltatási rendszer igénybevételéhez való joguk gyakorlásában.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az adatalanyokat a Bizottság által közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni kell személyes adataiknak az európai online vitarendezési platformban való feldolgozásáról, továbbá az e feldolgozással kapcsolatos jogaikról, amely nyilatkozat egyszerű és közérthető nyelven leírja a platform különböző szereplőinek felelőssége alatt végrehajtott feldolgozási eljárásokat, a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkével, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikke szerint elfogadott nemzeti jogszabályokkal összhangban.

(21) Az adatalanyokat a Bizottság által közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni kell személyes adataiknak az európai online vitarendezési platformban való feldolgozásáról és ehhez a beleegyezésüket kell kérni, továbbá az e feldolgozással kapcsolatos jogaikról, amely nyilatkozat egyszerű és közérthető nyelven leírja a platform különböző szereplőinek felelőssége alatt végrehajtott feldolgozási eljárásokat, a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkével, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikke szerint elfogadott nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon információtípusokra vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az online vitarendezési platformon közzétett elektronikus űrlapon meg kell adnia. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az online vitarendezési platform feladataira, a kapcsolattartó pontok közötti együttműködés részletes szabályaira, az elektronikus űrlapra vonatkozó szabályokra és azon információtípusokra vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az online vitarendezési platformon közzétett elektronikus űrlapon meg kell adnia. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Mivel ezen rendelet célját, nevezetesen azt, hogy a határokon átnyúló online vitás ügyek rendezésére közös szabályok által szabályozott európai online vitarendezési platformot hozzanak létre, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(25) Mivel ezen rendelet célját, nevezetesen azt, hogy a határokon átnyúló és a belföldi online vitás ügyek rendezésére közös szabályok által szabályozott európai online vitarendezési platformot hozzanak létre, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső piac működéséhez, és különösen annak digitális dimenziójához, valamint hogy a fogyasztók és kereskedők közötti viták pártatlan, átlátható, eredményes és méltányos, peren kívüli online rendezését elősegítő platform létrehozásával biztosítsa a fogyasztók védelmének magas szintjét.

E rendelet célja, hogy – a fogyasztóvédelem magas szintjének elérésén keresztül – hozzájáruljon a belső piac hatékony működéséhez, és különösen annak digitális dimenziójához, valamint hogy a fogyasztók és kereskedők közötti viták független, pártatlan, átlátható, eredményes és méltányos, peren kívüli online rendezését elősegítő online platform létrehozásával biztosítsa a fogyasztók védelmének magas szintjét.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti szerződéses viták peren kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív vitarendezési szervezet közreműködésével és egy európai online vitarendezési platformon keresztül történő rendezésére alkalmazandó.

E rendelet az áruk és szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatban felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti szerződéses viták peren kívüli, olyan alternatív vitarendezési szervezet közreműködésével történő rendezésére alkalmazandó, amely tartósan működik, megfelel a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) II. fejezetében foglalt minőségi kritériumoknak, amelyet az említett irányelv 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottságnál bejelentettek, és amely bevon egy európai online vitarendezési platformot.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „kereskedő”: bármely természetes személy vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy magán- vagy állami tulajdonban van-e, aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból cselekszik, beleértve azt is, ha helyette vagy nevében bármely más személy jár el;

b) a magyar nyelvi változatot nem érinti;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „áruk és szolgáltatások online értékesítése”: áruk és szolgáltatások értékesítését célzó ügylet, amelyben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője, egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínált megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül megrendelte az említett árukat vagy szolgáltatásokat.

c) „áruk és szolgáltatások online értékesítése”: a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások értékesítését célzó ügylet, amelyben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínált megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül megrendelte az említett árukat vagy szolgáltatásokat.

Indokolás

Fontos annak pontosítása, hogy ez a rendelet csak azokra a határokon átnyúló szerződésekre vonatkozik, amelyek egyben az AVR-irányelv hatálya alá is tartoznak.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – d pont – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

anyagi tartalommal bíró szolgáltatások, még ha elektronikus úton nyújtják is őket, mint például készpénz- vagy jegykiadó automaták (bankjegyek, vasúti jegyek), belépés fizetésköteles úthálózatokba, gépkocsi-parkolókba, még akkor is, ha a bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző és/vagy a pontos fizetést biztosító elektronikus eszközök vannak elhelyezve;

– elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, mint például készpénz- vagy jegykiadó automaták (bankjegyek, vasúti jegyek), belépés fizetésköteles úthálózatokba, gépkocsi-parkolókba, még akkor is, ha a bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző és/vagy a pontos fizetést biztosító elektronikus eszközök vannak elhelyezve;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – d pont – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak, mint például távbeszélő szolgáltatások, telefax/telex-szolgáltatások, távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások; orvosi tanácsadás telefon/telefax útján; jogi tanácsadás telefon/telefax útján; direkt marketing telefon/telefax útján.

– olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak, mint például távbeszélő szolgáltatások, telefax/telex-szolgáltatások, távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) „áruk és szolgáltatások belföldi online értékesítése”: áruk és szolgáltatások online értékesítése, amennyiben az adott áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor a fogyasztó ugyanabban a tagállamban él, mint ahol az érintett kereskedő letelepedett;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – g pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás ügy peren kívüli rendezésére szolgáló eljárás egy olyan vitarendezési szervezet közreműködésével, amely megoldást javasol és ír elő, vagy amely összehívja a feleket békés megoldás elősegítése céljából;

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás ügy peren kívüli rendezésére szolgáló eljárás egy olyan vitarendezési szervezet közreműködésével, amely megoldást javasol és ír elő, vagy amely összehívja a feleket békés megoldás elősegítése céljából, miként azt a …/.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 2. cikke előírja, továbbá amelyről az említett irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesítették a Bizottságot;

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – g pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó eljárások, amelyekben a vita rendezésével kizárólag a kereskedő alkalmazásában álló természetes személyeket bíztak meg, a kereskedő által működtetett, a fogyasztói panaszokat kezelő rendszerek keretében folyó eljárások, a fogyasztó és a kereskedő, vagy akár képviselőik közötti közvetlen tárgyalások, valamint a bíróság eljárás keretében bíró által megkísérelt vitarendezés nem minősül alternatív vitarendezési eljárásnak;

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó eljárások, amelyekben a vita rendezésével kizárólag a kereskedő alkalmazásában álló természetes személyeket bíztak meg, nem minősülnek alternatív vitarendezési eljárásnak, kivéve, ha e szervezetek megfelelenek a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) II. fejezetében foglalt általános követelményeknek és különösen annak 17. cikkének, és az alábbi kiegészítő feltételek is teljesülnek:

 

– a vita rendezésével megbízott természetes személyek a hierarchiában elfoglalt helyüket tekintve függetlenek a kereskedőtől, és a kereskedő nem utasíthatja őket;

 

– a vita rendezésével megbízott természetes személyek díjazása nem függ a vitarendezési eljárás kimenetelétől;

 

– a vita rendezésével megbízott természetes személyek a feladat elvállalását megelőző három évben nem végeztek munkát a kereskedő részére;

 

– a vitarendezési szervezetet a létesítésének helye szerinti tagállam illetékes hatósága az ezen irányelvben megállapított elvek teljesítése tekintetében évente értékeli;

Indokolás

A kereskedő által biztosított közvetítést vagy a „házon belüli” közvetítést nem kellene kizárni, mivel az alternatív vitarendezési mechanizmusok fontos részét képezik. A 98/257/EK ajánlás – bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem zárta ki az ilyen típusú közvetítést. A „házon belüli” közvetítés valóban hozzáadott értéket jelenthet a peren kívüli vitarendezéshez, mivel technikai/„helyszíni”tudást biztosít, és lehetővé teszi a közelség elvén alapuló közvetítést, ami értékes a felek számára.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló [Office of Publications insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke e) pontjának hatálya alá tartozó szervezet, amelyről az említett irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesítették a Bizottságot;

h) „alternatív vitarendezési szervezet”: a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően felsorolt szervezet

Indokolás

Megfelelőbb, ha az alternatív vitarendezési szervezet fogalmát az AVR-irányelv 4. cikke e) pontjával szemben az AVR-irányelv 17. cikke (2) bekezdésében felsoroltaknak megfelelően határozzuk meg, mert az AVR-szolgáltatók csak akkor minősülnek AVR-szervezetnek, ha az illetékes hatóság elfogadja, hogy megfelelnek az előírt minőségi kritériumoknak.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság európai online vitarendezési platformot hoz létre.

(1) A Bizottság európai online vitarendezési platformot hoz létre, és hozzáférhetővé teszi az Önök Európája portál tematikus online vitarendezési weboldalán keresztül, továbbá a Bizottság más, fogyasztókat tájékoztató weboldalain – köztük az Európai Fogyasztói Központok (ECC) weboldalán – világosan látható linkeket helyez el, amelyek a platformra mutatnak.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhető. Az online vitarendezési platform egyetlen belépési ponton keresztül érhető el azon fogyasztók és kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren kívül kívánják rendezni.

(2) Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhető. Az online vitarendezési platform egyetlen belépési ponton keresztül érhető el azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a .../.../EU irányelvnek (fogyasztói AVR-irányelv) megfelelően az Európai Bizottsághoz bejelentett alternatív vitarendezési szervezetek elé kívánják terjeszteni a vitákat.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)Az online vitarendezési platform tájékoztatást nyújt az áruk és szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatban felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti szerződéses viták peren kívüli rendezését illetően.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) tájékoztatja a kereskedőt a vele szemben benyújtott panaszról;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján egy vagy több, az adott ügyben illetékesség alternatív vitarendezési szervezetet javasol a felek számára és tájékoztatást ad adott esetben ezek díjtételeiről, az eljárások nyelvéről vagy nyelveiről, az eljárások becsült időtartamáról, illetve tájékoztatja a panaszos felet, hogy a benyújtott információk alapján az adott ügyben illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési szervezet nem állapítható meg;

b) az elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján beazonosít egy vagy több, az adott vita rendezése tekintetében illetékes alternatív vitarendezési szervezetet, és tájékoztatást ad adott esetben a felek számára az általuk kezdeményezett eljárás költségeiről, továbbá adott esetben az összeghatárokkal és határidőkkel kapcsolatos eljárási szabályokról, az eljárás nyelvéről vagy nyelveiről, az eljárás átlagos időtartamáról, valamint az eljárás kimenetelének kötelező vagy nem kötelező jellegéről;

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) amennyiben az adott ügyben nem lehetséges illetékes alternatív vitarendezési szervezetet megállapítani, tájékoztatja a panaszos felet, hogy a benyújtott információk alapján nem állapítható meg illetékes alternatív vitarendezési szervezet;

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) felkéri az ellenérdekű felet, ha kereskedő, hogy nyilatkozzon, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó viták rendezésére kötelező-e számára egy bizonyos alternatív vitarendezési szervezet igénybevétele, vagy elkötelezte-e magát egy bizonyos szervezet igénybevétele mellett;

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc) felkéri a feleket, hogy állapodjanak meg arról, hogy vitájuk rendezése céljából melyik illetékes alternatív vitarendezési szervezethez fordulnak, vagy ha a platform több ilyen szervezetet is azonosított, felkéri a feleket, hogy válasszák ki ezek egyikét;

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) továbbítja a panaszokat azon alternatív vitarendezési szervezet felé, amelyikben a felek megállapodtak;

c) A magyar nyelvi változatot nem érinti.;

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) lehetővé teszi a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára, hogy a vitarendezési eljárást az interneten keresztül, online bonyolítsák le;

d) díjmentesen felkínál egy elektronikus ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára, hogy a vitarendezési eljárást a platformon keresztül, online bonyolítsák le;

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) elektronikus fordítási funkciót biztosít a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára;

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a 9. cikk c) pontjában említett információknak az alternatív vitarendezési szervezetek által történő továbbítására szolgáló elektronikus űrlapot biztosít;

e) a 9. cikkben említett információknak az alternatív vitarendezési szervezetek által történő továbbítására szolgáló elektronikus űrlapot biztosít;

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik.

g) tájékoztatást ad a Bizottságnak a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó vitákat kezelik A tájékoztatást világosan és egyértelműen kell megadni, a tájékoztatásnak elektronikus úton könnyen hozzáférhetőnek, valamint naprakésznek kell lennie;

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) tájékoztatást ad a tagállamokban működő kapcsolattartó pontokról és a 6. cikkben említett vitarendezést segítő kapcsolattartó pontokról, azok elérhetőségi adataival együtt;

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) általános tájékoztatást ad az alternatív vitarendezési eljárásokról, mint a peren kívüli vitarendezés egyik módjáról.

h) általános tájékoztatást ad az alternatív vitarendezési eljárásokról, és népszerűsíti azokat, mint a peren kívüli vitarendezés egyik módját.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb) világos, átfogó és érthető formában általános tájékoztatást nyújt a fogyasztói jogokról, beleértve a fogyasztók által leggyakrabban felvetett témákkal kapcsolatos „gyakran ismétlődő kérdéseket”, szükség esetén interaktív eszközök használatával;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első bekezdés alapján nyújtott tájékoztatás a platform által betöltött funkciók iránt érdeklődő fogyasztók és kereskedők számára attól függetlenül elérhető, hogy érdeklődésük panasz benyújtásához kapcsolódik-e vagy sem.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azokat az alternatív vitarendezési szervezeteket, amelyeket a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentettek a Bizottságnak, és amelyek, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (1) bekezdése g) pontjának megfelelően értesített hatáskörük megállapításához szükséges elemek szerint és a (3) bekezdés a) pontjában említett elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján az e rendelet hatálya alá tartozó viták kezelésében illetékességgel rendelkeznek, elektronikus úton regisztrálni kell az online vitarendezési platformon.

(4) Azokat az alternatív vitarendezési szervezeteket, amelyeket a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentettek a Bizottságnak, és amelyek az említett .../.../EU irányelv 16. cikke (1) bekezdése g) pontjának megfelelően értesített hatáskörük megállapításához szükséges elemek szerint és a (3) bekezdés a) pontjában említett elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján az e rendelet hatálya alá tartozó viták kezelésében illetékességgel rendelkeznek, elektronikus úton regisztrálni kell az online vitarendezési platformon.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform fejlesztéséért, üzemeltetéséért, fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a Bizottság felel.

(5) Az online vitarendezési platform fejlesztéséért, üzemeltetéséért – az e rendelet alkalmazásához szükséges fordítási funkciókat is beleértve –, fenntartásáért, finanszírozásáért, illetve az adatbiztonságért a Bizottság felel. A platform fejlesztése, üzemeltetése, felhasználóbarát jellege és fenntartása összhangban van a „beépített adatvédelem” (az adatvédelem biztosítása a tervezés szakaszától kezdve), valamint – a lehetséges mértékig – a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás elvével (bárki – a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek is – különleges változtatás nélkül képesek használni).

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a vitarendezési platformon szereplő, alternatív vitarendezési eljárások működésével és jellemzőivel kapcsolatos információk pontosak és naprakészek legyenek.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság intézkedéseket fogad el a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának módjáról végrehajtási jogi aktusok útján. Az említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 15. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően történik.

(6) A Bizottság a 16. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásának módjáról.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az online vitarendezést segítő szakértői hálózat

Az online vitarendezést segítő kapcsolattartó pontok hálózata

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy online vitarendezési kapcsolattartó pontot, amelynek nevét és elérhetőségét közli a Bizottsággal. A tagállamok az online vitarendezési kapcsolattartó pontok felelősségét átruházhatják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaira, fogyasztói szervezetekre vagy bármely más szervezetre. Valamennyi online vitarendezési kapcsolattartó pontban legalább két online vitarendezést segítő szakértő működik.

(1) Minden egyes tagállam kapcsolattartó pontként kijelöli az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országában található központját, amelynek nevét és elérhetőségét közli a Bizottsággal. Valamennyi online vitarendezési kapcsolattartó pontban legalább két kapcsolattartó pont működik.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az online vitarendezést segítő szakértők támogatást nyújtanak a platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez, a következő feladatok ellátása révén:

(2) A kapcsolattartó pontok támogatást nyújtanak a platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez, a következő feladatok ellátása révén:

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) szükség esetén elősegítik a felek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezet közötti kommunikációt;

a) kérésre segítséget nyújtanak a feleknek, és elősegítik a felek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezet közötti kommunikációt. Ez mindenekelőtt a következőket foglalhatja magában:

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i. a panasz és adott esetben a vonatkozó dokumentumok benyújtásához nyújtott segítség,

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii. az érintett felek és az alternatív vitarendezési szervezetek általános jellegű tájékoztatása az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos azon fogyasztói jogokról, amelyek a kapcsolattartó pontokkal rendelkező kapcsolattartó pontnak otthont adó tagállamban érvényesíthetők;

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii. tájékoztatás az online vitarendezési platform működéséről,

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iv. magyarázat nyújtása a feleknek az azonosított alternatív vitarendezési szervezetek által alkalmazott eljárási szabályokkal kapcsolatban;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tájékoztatják a fogyasztókat a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát a platformon keresztül nem lehet rendezni, például amikor a kereskedő nem egyezik bele az alternatív vitarendezés alkalmazásába;

b) tájékoztatják a panaszos felet a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az online vitarendezési platformon keresztül nem lehet rendezni, például amikor a felek nem egyeznek bele az alternatív vitarendezés alkalmazásába, amikor illetékes alternatív vitarendezési szervezet nem azonosítható, vagy az alternatív vitarendezési szervezet eljárási szabályzata alapján nem tudja kezelni a panaszt;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) feladataik ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataik alapján éves tevékenységi jelentést készítenek a Bizottságnak és a tagállamoknak;

c) feladataik ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataik alapján éves tevékenységi jelentést készítenek az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a tagállamoknak;

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság az online vitarendezést segítő szakértői hálózatot hoz létre, amely lehetővé teszi az online vitarendezést segítő szakértők együttműködését és hozzájárul a (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményességéhez.

(3) A Bizottság létrehozza a kapcsolattartó pontok hálózatát, amely lehetővé teszi a kapcsolattartó pontok együttműködését és hozzájárul a (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményességéhez.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve megfelelő képzésben részesíti a fogyasztói viták rendezését segítő kapcsolattartó pontokat, hogy megszerezzék a (2) bekezdés szerinti feladataik ellátásához szükséges szakértelmet.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság minden évben legalább egy alkalommal találkozóra hívja össze az online vitarendezést segítő szakértői hálózat tagjait, hogy a legjobb gyakorlatokat megoszthassák egymással, illetve hogy az online vitarendezési platform működése során tapasztalt visszatérő problémákat megvitassák.

(4) A Bizottság minden évben legalább két alkalommal találkozóra hívja össze a kapcsolattartó pontok hálózatának tagjait, hogy a legjobb gyakorlatokat megoszthassák egymással, illetve hogy az online vitarendezési platform működése során tapasztalt visszatérő problémákat megvitassák.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el az online vitarendezést segítő szakértők közötti együttműködés módjára vonatkozó szabályokat. Az említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 15. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően történik.

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az online vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjára vonatkozó szabályok tekintetében.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az online vitarendezési platform útmutatót tölt fel, amely segítséget nyújt a panaszos fél számára az elektronikus panaszbejelentési űrlap kitöltéséhez.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A panaszos fél által benyújtott információnak elégségesnek kell lennie az illetékes alternatív vitarendezési szervezet azonosításához. Az ehhez szükséges információkat a melléklet tartalmazza.

(2) A panaszos fél által benyújtott információnak elégségesnek kell lennie az illetékes alternatív vitarendezési szervezet azonosításához. Ezt az információt fel kell tüntetni a panasz bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapon, amelynek modelljét a melléklet tartalmazza.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletben felsorolt információk kiigazítására vonatkozóan, figyelembe véve azokat a kritériumokat, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó, a Bizottságnak az alternatív vitarendezési szervezetek a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetek hatókörét meghatározzák.

(4) Az európai adatvédelmi biztossal való konzultációt követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletben felsorolt információk kiigazítására vonatkozóan, figyelembe véve azokat a kritériumokat, amelyek alapján az e rendelet hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó, a Bizottságnak a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetek saját hatókörüket meghatározzák.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozza meg a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módját. E végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően történik.

(5) A Bizottságot a 16. cikkel összhangban hatáskört kell biztosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjára vonatkozóan, figyelemmel a műszaki haladásra. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megelőzően konzultációt folytat az európai adatvédelmi biztossal.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A platformra benyújtott panaszok a panaszok benyújtására szolgáló űrlap hiánytalan kitöltése esetén kerülnek feldolgozásra.

(1) Az online vitarendezési platformra benyújtott panaszok a panaszok benyújtására szolgáló űrlap valamennyi szükséges rovatának hiánytalan kitöltése esetén kerülnek feldolgozásra. Ellenkező esetben a vitarendezési platform tájékoztatja a panaszos felet a panasza elutasításáról, valamint az elutasítás okairól. A platform emellett – igény esetén – felajánlja egy kapcsolattartó pont támogatását a panaszos fél számára az űrlap hiánytalan kitöltéséhez. Ebben az esetben a segítő fél e célból felveszi a kapcsolatot a panaszos féllel.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online vitarendezési platform a panaszos fél számára a panasz nyelvén, az ellenérdekű fél számára a szerződés nyelvén írt e-mailt küld, amely a következőket tartalmazza:

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online vitarendezési platform a szerződés vagy a webhely nyelvén, könnyen érthető módon, késedelem nélkül továbbítja az ellenérdekű fél számára a következőket:

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg kell egyezniük egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, amelyhez a panaszt továbbítják;

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg kell egyezniük egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, amelyhez a panaszt továbbítják, és az adott alternatív vitarendezési szervezet kiválasztásával egyúttal abban is megegyeznek, hogy elindítják a vitarendezési eljárást;

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) ha az ellenérdekű fél a kereskedő, a kereskedő felkérése, hogy az értesítés kézhezvételétől számított hét napon belül nyilatkozzon, hogy a nemzeti jog értelmében köteles-e egy konkrét alternatív vitarendezési szervezetet igénybe venni, vagy vállalt-e ilyen kötelezettséget, illetve adott esetben, hogy hajlandó-e igénybe venni valamely más, a c) pontban említett jegyzékben szereplő alternatív vitarendezési szervezetet;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) ha az ellenérdekű fél fogyasztó, a fogyasztó felkérése, hogy a közlés kézhezvételétől számított hét napon belül a rendelkezésére bocsátott jegyzékből válasszon ki egy vagy több alternatív vitarendezési szervezetet, hangsúlyozva azt, hogy a kiválasztás a fogyasztó számára nem kötelező;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac) ha az ellenérdekű fél fogyasztó, és a kereskedő mint panaszos fél a panasz bejelentésére szolgáló űrlapon úgy nyilatkozott, hogy a nemzeti jog értelmében köteles egy konkrét alternatív vitarendezési szervet igénybe venni, vagy ilyen kötelezettséget vállalt, az ellenérdekű fél felkérése, hogy a közlés kézhezvételétől számított hét napon belül egyezzen bele a konkrét alternatív vitarendezési szervezet igénybevételébe, hangsúlyozva azt, hogy a fogyasztó nem köteles így dönteni;

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad) tájékoztatás arról, hogy abban az esetben, ha a fogyasztó által választott alternatív vitarendezési szervezetet a kereskedő köteles vagy hajlandó igénybe venni, vagy vállalta, hogy igénybe veszi azt, a platform a panaszt automatikusan továbbítja a szóban forgó alternatív vitarendezési szervezethez;

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) valamennyi illetékes alternatív vitarendezési szervezet jegyzéke, amennyiben ilyen szervezetek meghatározására sor került;

c) valamennyi illetékes alternatív vitarendezési szervezet jegyzéke, amennyiben ilyen szervezetek meghatározására sor került. A lista minden egyes szervezet esetében ismerteti az alábbiakat:

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i. az alternatív vitarendezési szervezet neve és webhelyének címe;

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii. adott esetben az eljárás költségei;

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii. az eljárás lefolytatásához használt nyelv vagy nyelvek;

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iv. az alternatív vitarendezési eljárás átlagos időtartama;

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

v. az eljárás kimenetelének kötelező vagy nem kötelező jellege;

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vi. azok az indokok, amelyek alapján az alternatív vitarendezési szervezet egy adott jogvita rendezését elutasíthatja, a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 5. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a fogyasztó felkérése, hogy a rendelkezésére bocsátott jegyzékből válasszon ki egy vagy több alternatív vitarendezési szervezetet, hangsúlyozva azt, hogy a kiválasztás a fogyasztó számára nem kötelező;

törölve

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a kereskedő felkérése, hogy a rendelkezésre bocsátott jegyzékből válasszon ki egy vagy több alternatív vitarendezési szervezetet, abban az esetben, ha egyik említett szervezet sem felel meg annak a szervezetnek, amelynek igénybevételére a kereskedő kötelezettséget vállalt a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló ../…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően;

törölve

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a fogyasztó olyan alternatív vitarendezési szervezetet választ, amelyre vonatkozóan a kereskedő kötelezettséget vállalt a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek.

törölve

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett tájékoztatás ismerteti az egyes szervezetekre vonatkozó következő adatokat:

törölve

a) adott esetben díjtételeik;

 

b) az eljárás lefolytatásához használt nyelv vagy nyelvek;

 

c) az eljárás becsült időtartama;

 

d) adott esetben a felek, vagy képviselőik személyes megjelenésének szükségessége;

 

e) az eljárás kimenetelének kötelező vagy nem kötelező jellege.

 

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (2) bekezdésben említett, az ellenérdekű féltől származó információk kézhezvételét követően a platform a panasztétel nyelvén, könnyen érthető módon haladéktalanul közli az ellenérdekű féllel az alábbiakat:

 

a) tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg kell egyezniük egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, amelyhez a panaszt továbbítják;

 

b) tájékoztatás arról, hogy abban az esetben, ha a fogyasztó mint ellenérdekű fél által választott alternatív vitarendezési szervezetet a kereskedő köteles vagy hajlandó igénybe venni, vagy vállalta, hogy igénybe veszi azt, a platform a panaszt automatikusan továbbítja a szóban forgó alternatív vitarendezési szervezethez;

 

c) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a felek nem tudnak megegyezni egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, vagy ha nem került sor illetékes alternatív vitarendezési szervezet kijelölésére, a panasz további feldolgozására nem kerül sor;

 

d) az ellenérdekű fél által a (2) bekezdéssel összhangban kiválasztott alternatív vitarendezési szervezet vagy adott esetben szervezetek és a szervezetre (vagy több szervezet esetén minden egyes szervezetre) vonatkozó alábbi információk:

 

i. az alternatív vitarendezési szervezet neve és webhelyének címe;

 

ii. adott esetben az eljárás díjtételei;

 

iii. az eljárás lefolytatásához használt nyelv vagy nyelvek;

 

iv. az alternatív vitarendezési eljárás átlagos időtartama;

 

v. az eljárás eredményének kötelező vagy nem kötelező jellege;

 

vi. azok az indokok, amelyek alapján az alternatív vitarendezési szervezet egy adott jogvita rendezését elutasíthatja, az irányelv 5. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban.

 

e) a panaszos fél felkérése, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított hét napon belül jelezze, hogy elfogadja-e az ellenérdekű fél által a (2) bekezdéssel összhangban megjelölt alternatív vitarendezési szervezet igénybevételét, illetve adott esetben válasszon egyet az ellenérdekű fél által megjelölt szervezetek közül; a fogyasztót egyúttal tájékoztatni kell, hogy az elfogadás, illetve választás nem kötelező rá nézve;

 

f) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a panaszos fél egy e cikk rendelkezései szerint azonosított illetékes alternatív vitarendezési szervezetet választ, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek;

 

g) a fogyasztó illetékessége szerinti országban és a kereskedő székhelye szerinti országban működő kapcsolattartó pont neve, elérhetősége és a 6. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett feladatainak rövid leírása;

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Amennyiben a panaszos fél egy e cikk rendelkezései szerint azonosított illetékes alternatív vitarendezési szervezetet választ, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek;

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a felek nem küldenek választ a platformra, vagy ha nem tudnak megállapodni egy alternatív vitarendezési szervezetben, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. A fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos felvilágosításért online vitarendezési szakértőhöz fordulhat.

(4) Abban az esetben, ha a felek 20 napon belül nem küldenek választ a platformra vagy nem tudnak megállapodni egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által kiválasztott szervezet olyan alternatív vitarendezési szervezetet, amellyel a kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az alternatív vitarendezési szervezetet választják, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek.

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által kiválasztott szervezet olyan alternatív vitarendezési szervezetet, amellyel a kereskedő elkötelezte magát a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 10. cikkének (1) bekezdésének megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az alternatív vitarendezési szervezetet választják, az online vitarendezési platform automatikusan és késedelem nélkül továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a felek több alternatív vitarendezési szervezetben is megállapodnak, a fogyasztót felkérik, hogy válasszon ezek közül egyet. A platform automatikusan továbbítja a panaszt a kiválasztott alternatív vitarendezési szervezetnek.

(6) Abban az esetben, ha a felek több alternatív vitarendezési szervezetben is megállapodnak, a fogyasztót felkérik, hogy válasszon ezek közül egyet. Az online vitarendezési platform automatikusan és késedelem nélkül továbbítja a panaszt a kiválasztott alternatív vitarendezési szervezetnek.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek értesítését követően a felek megegyeznek az eljárás adott szervezet előtti lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az eljárás megindításától számított 30 napon belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében az alternatív vitarendezési hatóság meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

b) amennyiben a vitában érintett felek értesítését követően a felek megegyeznek az eljárás adott szervezet előtti lefolytatásában, a vitarendezési eljárást a panasszal kapcsolatos hiánytalan ügyirat adott szervezethez való beérkezésének időpontjától számított 90 naptári napon belül lezárják. Bonyolult vagy technikai jellegű ügyek esetében az alternatív vitarendezési szervezet a magas színvonalú vitarendezés szavatolása érdekében meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) haladéktalanul továbbítják az online vitarendezési platform felé a következő információkat:

 

i. a panasz beérkezésének időpontja és a vita tárgya;

 

ii. további információk vagy fordítás iránti kérelem a felektől szükséges fontos dokumentumok tekintetében;

 

iii. a vitarendezési eljárás lezárásának dátuma és az eljárás eredménye.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) haladéktalanul továbbítják az online vitarendezési platform felé a következő információkat:

törölve

i. beérkezés időpontja és a vita tárgya;

 

ii. a felek értesítésének időpontja a panasz beérkezéséről;

 

iii. az eljárás lezárulásának időpontja és az eljárás eredménye.

 

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az online vitarendezési platform haladéktalanul továbbítja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt megfelelő információt a vitában érintett feleknek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezetnek.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Ha a vitarendezési eljárás nyelve megegyezik a panasz benyújtója által használt nyelvvel, az alternatív vitarendezési szervezet dönthet úgy, hogy az eljárást nem az online vitarendezési platformon keresztül folytatja le. Ilyen esetekben az 9. cikk (1a) bekezdése nem alkalmazandó.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket egy olyan elektronikus adatbázis létrehozása és fenntartása érdekében, amelyben az 5. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (c) pontja szerint feldolgozott adatokat tárolja.

A Bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket egy olyan elektronikus adatbázis létrehozása és fenntartása érdekében, amelyben az 5. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint feldolgozott adatokat tárolja.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. cikkben említett adatbázisban tárolt információkhoz, beleértve a személyes adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, kizárólag azok az alternatív vitarendezési szervezetek férhetnek hozzá, amelyek számára az adott vitás ügyet továbbították a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen információk az online vitarendezést segítő szakértők számára is hozzáférhetőek, a 6. cikk (3) bekezdésében említett célokból.

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. cikkben említett adatbázisban tárolt információkhoz, beleértve a személyes adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, kizárólag azok az alternatív vitarendezési szervezetek férhetnek hozzá, amelyek számára az adott vitás ügyet továbbították a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen információk szükség esetén a kapcsolattartó pontok számára is hozzáférhetőek, a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében említett célokból.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a 9. cikk szerint feldolgozott információkhoz, az online vitarendezési platform használatának és működésének ellenőrzése, valamint a 17. cikkben említett jelentések elkészítése céljából. A Bizottság a platform működéséhez és fenntartásához szükséges mértékben dolgozza fel a platform felhasználóinak személyes adatait, beleértve a platformnak az alternatív vitarendezési szervezetek és az online vitarendezést segítő szakértők általi használatának ellenőrzését is.

(2) A Bizottság hozzáféréssel rendelkezik a 9. cikk szerint feldolgozott információkhoz, az online vitarendezési platform használatának és működésének ellenőrzése, valamint a 17. cikkben említett jelentések elkészítése céljából. A Bizottság a platformot igénybe vevők személyes adatait a platform működéséhez és fenntartásához szükséges mértékben dolgozza fel, többek között abból a célból, hogy nyomon kövesse a platformnak az alternatív vitarendezési szervezetek és a kapcsolattartó pontok általi használatát.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A vitás ügyekkel kapcsolatos személyes adatok tárolása az (1) bekezdésben említett adatbázisban kizárólag az adatgyűjtés célja szempontjából szükséges ideig történik, illetve annak biztosításáig, hogy az adatalanyok hozzáférhetnek a személyes adataikhoz a jogaik gyakorlása érdekében; az adatok automatikusan törlendők legkésőbb 6 hónappal a vitás ügynek a 9. cikk (c) pontjának iii. alpontjával összhangban az online vitarendezési platform felé továbbított lezárását követően. A fent említett adatmegőrzési időszak az adott vitával foglalkozó alternatív vitarendezési szervezet vagy az online vitarendezési szakértő által a nemzeti adatfájlokban tárolt személyes adatokra is érvényes, kivéve, ha az alternatív vitarendezési szervezet által alkalmazott eljárási szabályok vagy a nemzeti jogszabályok egyedi rendelkezései hosszabb megőrzési időszakot irányoznak elő.

(3) A vitás ügyekkel kapcsolatos személyes adatok tárolása az (1) bekezdésben említett adatbázisban kizárólag az adatgyűjtés célja szempontjából szükséges ideig történik, illetve annak biztosításáig, hogy az adatalanyok hozzáférhetnek a személyes adataikhoz a jogaik gyakorlása érdekében; az adatok automatikusan törlendők legkésőbb 6 hónappal a vitás ügynek a 9. cikk (c) pontjának iii. alpontjával összhangban az online vitarendezési platform felé továbbított lezárását követően. A fent említett adatmegőrzési időszak az adott jogvitával foglalkozó alternatív vitarendezési szerv vagy a kapcsolattartó pont által a nemzeti adatfájlokban tárolt személyes adatokra is érvényes, kivéve ha az alternatív vitarendezési szerv által alkalmazott eljárási szabályzat vagy a nemzeti jogszabályok egyedi rendelkezései hosszabb megőrzési időszakot irányoznak elő.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Valamennyi online vitarendezési szakértő és alternatív vitarendezési szervezet a 95/46/EK irányelv 2. cikkének (d) bekezdése értelmében vett adatkezelőnek minősül, az e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenysége tekintetében, és felelős azért, hogy ezek a tevékenységek összhangban legyenek a 95/46/EK irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályokban előírt adatvédelmi szabályokkal. Az e rendelet alá tartozó feladatok és azokkal összefüggésben a személyes adatok feldolgozása tekintetében a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének (d) bekezdése szerinti adatkezelőnek minősül.

(4) Valamennyi kapcsolattartó pont és alternatív vitarendezési szervezet a 95/46/EK irányelv 2. cikkének (d) bekezdése értelmében vett adatkezelőnek minősül, az e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenysége tekintetében, és felelős azért, hogy ezek a tevékenységek összhangban legyenek a 95/46/EK irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályokban előírt adatvédelmi szabályokkal. Az e rendelet alá tartozó feladatok és azokkal összefüggésben a személyes adatok feldolgozása tekintetében a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti adatkezelőnek minősül.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkével, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikke szerint elfogadott nemzeti jogszabályokkal összhangban világos és pontos tájékoztatót tesz hozzáférhetővé az alternatív vitarendezési eljárásban érintett személyek számára a személyes adataiknak a vitarendezési platform által történő feldolgozásáról, továbbá e feldolgozással kapcsolatos jogaikról.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az online vitarendezési szakértők és az alternatív vitarendezési szervezetek a nemzeti jogszabályokban előírt szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

(1) A kapcsolattartó pontok az online vitarendezési kapcsolattartó pontjuk szerinti tagállam jogszabályaiban előírt szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

 

Az alternatív vitarendezési szervezetek a székhelyük szerinti tagállam jogszabályaiban előírt szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok hatálya alá tartoznak.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az e rendelet szerint feldolgozott információk biztonságának biztosítására, beleértve az adatokhoz való hozzáférés megfelelő ellenőrzését, biztonsági tervet és a biztonságot érintő események kezelését, a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével összhangban.

(2) A Bizottság meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az e rendelet szerint feldolgozott információk biztonságának biztosítására, beleértve az adatokhoz való hozzáférés megfelelő ellenőrzését, biztonsági tervet, adatvédelmi hatásvizsgálatot és a biztonságot érintő események kezelését, a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével összhangban.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésében érintett, az Unióban letelepedett kereskedők tájékoztatják a fogyasztókat az online vitarendezési platformról és e-mail címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, közvetlenül, világosan látható helyen és állandóan elérhető módon el kell helyezni a kereskedők weboldalain, és amennyiben az ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus úton továbbított szöveges üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás magában foglal egy olyan elektronikus hivatkozást is, amely az online vitarendezési platform honlapjára mutat. A kereskedők abban az esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az online vitarendezési platformról, amikor panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő által üzemeltetett fogyasztói panaszokat kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás ombudsmanjához.

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésében érintett, az Unióban letelepedett kereskedők tájékoztatják a fogyasztókat e-mail címűkről, az online vitarendezési platform létéről, és megadják a platform honlapjához vezető elektronikus hivatkozást. Ezt a tájékoztatást világos és közérthető formában kell rendelkezésre bocsátani. A tájékoztatás magában foglal egy olyan elektronikus hivatkozást is, amely az online vitarendezési platform honlapjára mutat. A kereskedők abban az esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az online vitarendezési platformról, amikor panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő által üzemeltetett fogyasztói panaszokat kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás ombudsmanjához.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A fogyasztók e cikkben előírt tájékoztatását és a kereskedők weboldalaira való hivatkozásokat egyazon helyen kell feltüntetni annak érdekében, hogy a fogyasztók valamennyi e tekintetben őket megillető jogot átláthassák.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtási jogi aktusok

törölve

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.

 

(3) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó. Abban az esetben, ha a bizottság véleményét írásos eljárásban kérik ki, ezen eljárást eredmény nélkül meg kell szüntetni, amennyiben a vélemény közlésére megadott határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége azt kéri.

 

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazása határozatlan időre szól [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától].

(2) Az 5. cikk (6) bekezdésében, a 6. cikk (5) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időtartamra a Bizottságra ruházzák. * .

 

_____________

 

* OJ: illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonó határozat megszünteti a határozatban leírt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az 5. cikk (6) bekezdésében, a 6. cikk (5) bekezdésében, valamint a 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja A visszavonó határozat megszünteti a határozatban leírt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Szankciók

 

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén kiszabható szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Háromévente, és első alkalommal legkésőbb öt évvel ennek a rendeletnek hatályba lépését követően, a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásairól. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat.

Kétévente és első alkalommal legkésőbb ...* a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásairól, különösen az online tanácsadó platform elfogadásáról és a panaszok benyújtására szolgáló űrlap használhatóságáról, a mellékletben felsorolt információk átdolgozásának esetleges szükségességéről – figyelembe véve a kritériumokat, amelyek alapján a Bizottságnak a .../.../EU irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett, az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitákkal foglalkozó alternatív vitarendezési szervezetek meghatározzák saját hatáskörüket –, továbbá az interaktív kommunikációs eszközök további fejlesztési lehetőségeiről. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat.

 

_______________

 

*HL: Kérjük, illessze be az időpontot: három évvel e rendelet hatálybalépését követően.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kitöltésekor megadandó információk

A panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlap modellje

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A panaszos fél neve, címe és, adott esetben e-mail címe, valamint honlapjának címe;

(1) Fogyasztó vagy kereskedő-e a panaszos fél;

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Fogyasztó vagy kereskedő-e a panaszos fél;

(2) A fogyasztó neve, e-mail címe, földrajzi címe;

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ellenérdekű fél neve, címe és, adott esetben e-mail címe, valamint honlapjának címe;

(3) A kereskedő neve, címe, e-mail címe, földrajzi címe és honlapja;

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Fogyasztó vagy kereskedő-e az ellenérdekű fél;

(4) Azon értékesített áruk vagy szolgáltatások típusa, amelyekkel kapcsolatban a panasz beérkezett*;

 

(*) kiválasztandó egy legördülő listából

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az értékesített áruk vagy szolgáltatások típusa, amelyekkel kapcsolatban a panasz beérkezett;

(5) A fogyasztó nyelve **

 

(**) egy legördülő listából lehetőség van egynél több nyelv kiválasztására

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A panasz alapját képező tények;

(6) A kommunikációs módszer, amelyen keresztül az árukat vagy szolgáltatásokat megvételre kínálták, illetve amelyen keresztül a megrendelés történt;

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A fogyasztó illetékessége szerint hely az áruk és szolgáltatások megrendelésének időpontjában;

(7) Adott esetben, amennyiben a kereskedő ajánlatának megtételét, illetve a megvételre kínált áruk vagy szolgáltatások kiszállítását kirendeltségen, ügynökségen vagy egyéb szervezeten keresztül végezte vagy feltehetően végezte, az adott kirendeltség, ügynökség vagy egyéb szervezet fellelhetősége;

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A kommunikációs módszerek, amelyeken keresztül az árukat vagy szolgáltatásokat megvételre kínálták, illetve amelyen keresztül a megrendelés történt;

(8) A szerződés nyelve, vagy ha ez nem ismert, a honlapon használt nyelv;

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Adott esetben, amennyiben a kereskedő ajánlatának megtételét, illetve a megvételre kínált áruk vagy szolgáltatások kiszállítását kirendeltség, ügynökség vagy egyéb szervezeten keresztül végezte vagy feltehetően végezte, az adott kirendeltség, ügynökség vagy egyéb szervezet székhelye szerinti ország;

(9) Azon alternatív vitarendezési szervezetek, amelyekkel a kereskedő elkötelezte magát [ha ismertek].

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A szerződés nyelve;

(10) A panasz alapját képező tények [A panasz ismertetése legfeljebb 1000 szó terjedelemben]

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Amennyiben ismert, azon alternatív vitarendezési szervezetek, amelyek tekintetében a kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló .../.../EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(11) Csatolt dokumentumok

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslattervezetének célja egy európai online vitarendezési platform – az „OVR-platform” – létrehozása. A platform egy interaktív weboldal lesz, amely a fogyasztók és a kereskedők számára egyetlen belépési pontot kínál bizonyos jogviták – valamely tagállamban letelepedett kereskedő és egy másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó között áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban keletkezett szerződéses viták – peren kívüli rendezéséhez. A platform az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll majd, és használata ingyenes lesz.

A javaslatot a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvre (a „fogyasztói AVR-irányelvre”) irányuló javaslattervezettel együtt kell szemügyre venni. Az irányelvtervezet célja a fogyasztók rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek javítása annak biztosítása révén, hogy peren kívüli megoldás céljából valamennyi fogyasztói panasz egy alternatív vitarendezési szervezet (pl. választottbíró, békéltető, ombudsman vagy felülbírálati bizottság) elé terjeszthető.

Az OVR-platform képes lesz arra, hogy azonosítson egy, az AVR-irányelv hatálya alá eső illetékes alternatív vitarendezési szervezetet, és e szervezetről a legfontosabb információkat – díjszabás, nyelv(ek), az eljárás eredményének kötelező vagy nem-kötelező jogi ereje stb. – közölje a felekkel. Miután a felek megállapodtak abban, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezet kezelje a panaszt, a platform automatikusan továbbítja a panaszt ehhez az alternatív vitarendezési szervezethez, amely saját eljárási szabályainak alkalmazásával megkísérli a jogvita 30 napon belüli rendezését. Az alternatív vitarendezési rendszer alkalmazásába való beleegyezést vélelmezik a kereskedő részéről, ha az AVR-irányelvben előírt, a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a honlapján kötelezettséget vállalt az érintett alternatív vitarendezési szervezet alkalmazására.

A platform lehetővé teszi majd a felek és az alternatív vitarendezési szervezet számára, hogy a vitarendezési eljárást az interneten keresztül, online bonyolítsák le. Az OVR-platform által továbbított jogviták megoldásának támogatása érdekében létrehozzák az „online vitarendezési szakértői hálózatot”.

A rendelet hatálya

Az előadó támogatja az alapelvet, amely szerint a fogyasztók jogorvoslati lehetőségeinek javítása érdekében minden gazdasági ágazatban önkéntes alternatív vitarendezési rendszereket kell rendelkezésre bocsátani.

Az előadó üdvözli, hogy a rendelettervezet nemcsak a fogyasztók, hanem a kereskedők által tett panaszokra is alkalmazandó. Az előadó elfogadja ugyan, hogy – pusztán statisztikai kimutatások alapján – a legtöbb panasz a fogyasztóktól származik, de fontos, hogy az eszköz a kereskedők panaszaival kapcsolatban is igénybe vehető legyen, például nemfizetés vagy a leszállított áruk átvételének megtagadása esetén. Ennek jelentősége még nagyobb annak fényében, hogy az irányelvtervezet által bevezetett alternatív vitarendezési rendszer önkéntes, ezért lényeges, hogy a jogszabályozás ösztönzőket tartalmazzon a kereskedők számára az AVR-rendszer alkalmazása tekintetében.

Az előadó ugyanakkor sajnálja, hogy a rendelettervezet csak a valamely tagállamban letelepedett kereskedő és egy másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó között áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban keletkezett jogvitákra alkalmazandó.

Az előadó arra bátorítja a képviselőket, hogy a rendelettervezetben szereplő megoldásoknál ambiciózusabb megoldásokra törekedjenek, és tegyenek javaslatot arra, hogy a rendelet hatálya kiterjedjen a belföldi online vitás ügyekre is, a fogyasztó számára ugyanis gyakran nehézséget jelent megbizonyosodni arról, hogy az online ügyletek lebonyolítása révén általuk vásárolt termékek vagy szolgáltatások valójában határon átnyúló ügyletek-e.

Ezen túlmenően, mivel az interneten folyó üzleti élet motorja az úgynevezett „network-hatás” (azaz minél többen használnak egy eszközt, például a Google-t vagy a Facebookot, annál eredményesebb az a felhasználók számára); minél nagyobb a felhasználók által a OVR-platformra benyújtott vitás ügyek száma, annál nagyobb ösztönzést jelent az alternatív vitarendezési szervezetek és a kereskedők számára a rendszerrel való együttműködésre, egyfajta “virtuális kört” hozva így létre, amely hasznos a fogyasztók számára, előmozdítja az e-kereskedelmet és javítja a belső piac jogorvoslati lehetőségeinek működését. Mivel a platform létrehozásának adott költségei a platform kiterjedésétől függetlenül azonosak maradnak, így ez a „network-haszon” a kiszélesített platform működtetési összköltségeinek jelentős emelkedése nélkül érhető el.

Az online vitarendezési szakértői hálózat szerepe

Az előadó megjegyzi, hogy az online vitarendezési szakértői hálózat – amelyet az előadó „a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők hálózatának” kíván átnevezni – szerepe a rendelettervezetben meglehetősen korlátozott. Az elképzelés szerint a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők csak a „legutolsó esélyként” lépnek fel, tájékoztatva fogyasztókat a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az OVR-platformon keresztül nem lehet rendezni. Feladatuk továbbá, hogy – kizárólag felkérés alapján – megkönnyítsék a párbeszédet a felek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezet között. A fentieken kívül éves tevékenységi jelentést is készítenek a platform működéséről.

Ez a rendelettervezet belső ellentmondásának egyik közvetlen következménye: a platformot – mint IT-eszközt – az Európai Bizottság Brüsszelből működteti majd, az online vitarendezési szakértők székhelye azonban a tagállamokban lesz.

Az előadó a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők szerepének megerősítését kéri oly módon, hogy a panaszosok e szakértőket a panaszuk megoldására irányuló eljárás során bármely pillanatban megkereshessék. E szakértőket szorosan be kellene vonni a platform működésébe, lehetővé téve, hogy a fogyasztókat a panasz benyújtására szolgáló űrlap kitöltésétől kezdve az eljárás egészén „végigvezessék”. Ha a vitás ügy határokon átnyúló természetű, akkor a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők segítséget nyújthatnak nyelvi és fordítási problémák áthidalásában is. A fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértőknek azon kívül, hogy segítséget nyújtanak az OVR használatában, általános tájékoztatást is kellene adniuk a fogyasztók számára a jogaikról, és egyéb lépésekre – például kapcsolatba lépésre a kereskedővel, bírósági eljárás kezdeményezésére stb. – is tehetnének javaslatot.

Az Európai Fogyasztói Központok szerepe

A rendelettervezet értelmében a tagállamok a vitarendezési szakértőkhöz rendelt feladat végrehajtásával kapcsolatos hatáskörüket delegálhatják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához, fogyasztói egyesületekhez vagy más szervekhez. Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az Európai Fogyasztói Központokat említi a 2007 és 2013 közötti időszak fogyasztóvédelmi programját létrehozó 1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, és a központok már tájékoztatják, valamint segítik a fogyasztókat abban, hogy jogaikat gyakorolják és hozzáférjenek a megfelelő vitarendezési formákhoz.

Ennek alapján megfelelőnek tűnik a rendelettervezet módosítása azzal, hogy a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők székhelye az Európai Fogyasztói Központokban legyen. Az Európai Fogyasztói Központok szerepének ez a megerősítése jelentős lépés lesz az uniós polgárok kérdései megválaszolásának „egyablakos” intézéséhez. Ennek elérése érdekében az előadó azt javasolja, hogy az OVR az Európai Bizottság által működtetett, az uniós polgárok jogaival kapcsolatban gyakorlati segítséget nyújtó és tanácsot adó „Your Europe” portálon kapjon helyet.

Határidők

Az előadó emlékeztet arra a régi elvre, hogy „a későn szolgáltatott igazság az igazságszolgáltatás megtagadása”, és megjegyzi, hogy a panaszok feldolgozására és továbbítására vonatkozó rendelkezések semmilyen határidőt nem szabnak meg arra az időszakra vonatkozóan, amely az OVR-platformon található, a panasz benyújtására szolgáló űrlap kitöltése és aközött telik el, hogy vagy benyújtja a platform a panaszt a megfelelő AVR-szervezethez, vagy – ha a fogyasztó és a kereskedő nem állapodnak meg abban, hogy hová nyújtsák be az ügyet – addig a z időpontig tart, amikor a panaszt tovább már nem dolgozzák fel. Ezért javaslatunk szerint hét munkanap álljon a platform rendelkezésére a panasz feldolgozásához. E javasolt módosítást más módosítások is kísérik az OVR-platform munkafolyamatának világossá és zökkenőmentessé tétele érdekében.

Mindezek alapján az előadó szerint az AVR-szervezet számára a vitarendezésre rendelkezésre álló legfeljebb 30 napos időszakot módosítani kell. Ehelyett javasolt a vitarendezésre rendelkezésre álló időszakot 90 napra növelni az AVR-irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban. Ez az időszak akkor veszi kezdetét, amikor az AVR-szervezet átveszi a vitarendezés iránti kérelmet.

Adatvédelem

Az előadó emlékeztetni szeretne az európai adatvédelmi biztos véleményére, üdvözölve azt, hogy a szövegbe bekerültek adatvédelmi elvek, különösen a 11. cikkben rögzített célt és a hozzáférés korlátozását, az adatmegőrzési időszak korlátozását és a biztonsági intézkedéseket illetően. Emellett az előadó azt javasolja, hogy a fogyasztók számára tanácsadást nyújtó szakértők csak akkor férhessenek hozzá az adatokhoz, ha szükségük van rájuk, valamint hogy a Bizottság végezzen adatvédelmi hatásvizsgálatokat.

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Az előadó megérti, hogy a Bizottságnak szüksége van mozgástérre az új eszköz kidolgozásával és gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos műveletekhez.

Azonban annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament a fogyasztók érdekét szolgálva teljesítse felügyeleti szerepét, javasolt, hogy a Bizottság által i) a platform funkciói, (ii) az online vitarendezési szakértők együttműködési módozatai és (iii) a panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlap módozatai tekintetében kért végrehajtási jogkörök helyébe felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lépjenek.

Az előadó különösen aggódik az OVR-platform fordítási képességei miatt, és biztosítani kívánja, hogy a platform minden nyelvi kombináció tekintetében megfelelően működjön. Azt is biztosítani kívánja, hogy a fogyasztók és a platform közötti interfész (azaz a panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlap) fogyasztóbarát és könnyen használható legyen. E célokat a legjobban úgy lehet elérni, ha a Parlament garantáltan megtartja erre vonatkozó, a bizottsági javaslat feletti vétójogát.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (21.6.2012)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Előadó: Luigi Berlinguer

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli a fogyasztói viták online rendezésére vonatkozó bizottsági javaslatot, mivel az hozzájárul a belső piac működéséhez és javítja az alternatív vitarendezés hatókörét, figyelemmel arra, hogy az alternatív vitarendezéshez való hozzáférés – többek között a nyelvi akadályok, a szokatlan eljárások miatt – nehézségekbe ütközhet.

Meggyőződése azonban, hogy a tervezett rendszer csak akkor tudja elérni ezeket a célokat, ha átfogó (a belföldi és a határokon átnyúló, illetve az online és nem internetes úton történő (offline) ügyletekre egyaránt kiterjed), megfelel a magas szintű normáknak (magas szintű fogyasztóvédelem, pártatlanság, hatékonyság, átláthatóság), használata egyszerű, hatékony eredményeket ad, és fenntartja az igazságszolgáltatáshoz való jogot, azaz nem fosztja meg a fogyasztókat azon joguktól, hogy bírósághoz forduljanak jogorvoslatért.

A tervezett módosítások ezeket a célokat kívánják elérni, különösen az alábbiakon keresztül:

· a hatály kiterjesztése a határokon átnyúló és a belföldi ügyletekre egyaránt, mivel e két ügylettípus megkülönböztetése nem indokolt (és sokszor nem is lehetséges a gyakorlatban); ugyanezen okból a rendelet hatályának a nem internetes úton történő ügyletekből fakadó jogvitákra is ki kellene terjednie;

· a platform átnevezése „online tanácsadó platformra”, ami kifejezettebben leírja a platform funkcióját („tanácsadás”) és hatályát (online eszközként az online és a nem interneten végrehajtott ügyletekre egyaránt kiterjed);

· annak biztosítása, hogy az online tanácsadó platform valóban segítse a fogyasztókat abban, hogy a lehető legjobban hasznosítsák az alternatív vitarendezés lehetőségét: hozzáférés biztosítása a platformon a kereskedők panaszkezelési szolgálataihoz, nyilvánosan elérhető, átfogó tájékoztatással az alternatív vitarendezési eljárásokról és az alternatív vitarendezési szervezetekről az összes érdekelt fél számára; az online vitarendezési szakértők elérhetőségi adatainak közzététele a platformon; rendelkezés a fogyasztóknak történő segítségnyújtásról – a kapcsolattartó pontok és a szakértők megadásával együtt – a panasz benyújtására szolgáló űrlap kitöltésében és a legmegfelelőbb alternatív vitarendezési szervezet kiválasztásában, továbbá az illetékes szakértők által összeállított ad hoc mechanizmuson keresztül történő segítségnyújtás abban az esetben, ha a fogyasztó és a kereskedő az első lépésben közösen nem tudnak illetékes alternatív vitarendezési szervezetet megjelölni;

· egyértelmű rögzítése annak, hogy a Bizottság felelős az online platformért;

· az alacsony költségű alternatív vitarendezés és az online eszközök használatának elősegítése azzal, hogy a lehető legteljesebb körűen és legkorábban tájékoztatják a fogyasztókat az olyan szempontokról, mint az eljárás díja és a fizikai jelenlét szükségessége, továbbá kifejezetten rögzítik az online kommunikáció szempontját a felülvizsgálati záradékban;

· az alternatív vitarendezési szervezet megtalálására és a jogvita rendezésére vonatkozó határidők egyértelmű meghatározása;

· a végrehajtási, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának átszervezése a bizottsági javaslathoz képest annak érdekében, hogy azok jobban tükrözzék az EUMSZ 290. cikke szerinti célkitűzéseket.

MÓDOSÍTÁS

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló alternatív vitarendezés online platformjáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése alapján a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. Annak érdekében, hogy a fogyasztók bizalommal legyenek a belső piac digitális dimenziója iránt, és annak előnyeit ki tudják használni, gondoskodni kell arról, hogy az áruk és szolgáltatások online értékesítése kapcsán felmerülő viták rendezésére egyszerű és olcsó eszközök álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ez főleg külföldről történő vásárlások esetében bír különös jelentőséggel.

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése alapján a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. Annak érdekében, hogy a fogyasztók bizalommal legyenek a belső piac iránt, és annak előnyeit ki tudják használni, gondoskodni kell arról, hogy az áruk és szolgáltatások értékesítése kapcsán felmerülő viták rendezésére egyszerű és olcsó eszközök álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ez a külföldről történő vásárlások esetében nyilvánvalóan különös jelentőséggel bír, de a belföldi ügyletek esetében is fontos. Ezenfelül nehéz különbséget tenni egyfelől a határokon átnyúló és a belföldi, másfelől az online és a nem interneten történő ügyletek között. Ennek megfelelően ezt a rendeletet a határokon átnyúló és a belföldi, valamint az online és a nem interneten történő ügyletekre egyaránt alkalmazni kell.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A belső piac mindennapos valóságként van jelen a fogyasztók életében, például utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú szereplői, és ennek fényében kell gondoskodni az igényeikről. A belső piac digitális dimenziója a fogyasztók és a kereskedők számára egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten keresztül vásárolnak, és egyre több kereskedő kínálja termékeit az interneten. Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők bizalommal legyenek a digitális környezetben végrehajtott ügyletek iránt.

(5) A belső piac mindennapos valóságként van jelen a fogyasztók életében, például utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú szereplői, és ennek fényében kell gondoskodni az igényeikről. Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők bizalommal legyenek a belső piacon végrehajtott ügyletek iránt.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési megoldások rendelkezésre állása növelheti a fogyasztók és kereskedők digitális piacba vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a fogyasztók, mind a kereskedők számos akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli megoldásokat keresnek különösen a határokon átnyúló online ügyletekből fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek következtében az ilyen jellegű vitás ügyek rendezése gyakran elmarad.

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési megoldások rendelkezésre állása növelheti a fogyasztók és kereskedők belső piacba vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a fogyasztók, mind a kereskedők számos akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli megoldásokat keresnek vitás ügyeik rendezésére. Ennek következtében a vitás ügyek rendezése gyakran elmarad.

 

(Ez a módosítás (a „határokon átnyúló” és az „online ügylet” kifejezések törlése) a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az online vitarendezési eljárások egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a határokon átnyúló internetes ügyletekből fakadó vitás ügyek peren kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék a fogyasztók és kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket elektronikus úton rendezzék. Ennek következtében kár éri a fogyasztót, akadályozza a határokon átnyúló internetes kereskedést, egyenlőtlen feltételeket teremt a kereskedők számára, és így hátráltatja az elektronikus kereskedelem fejlődését.

(7) Az alternatív vitarendezési eljárások egyszerű és olcsó megoldást kínálnak a vitás ügyek peren kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé tennék a fogyasztók és kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket elektronikus úton rendezzék. Ennek következtében kár éri a fogyasztót, akadályozza a kereskedést, egyenlőtlen feltételeket teremt a kereskedők számára, és így hátráltatja a belső piac fejlődését.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) E rendeletet a termékek és szolgáltatások internetes úton, országok közötti értékesítésében érintett fogyasztók és kereskedők között felmerült szerződéses viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. Nem alkalmazandó viszont a rendelet abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások interneten keresztül történő értékesítéséből fakadó vitában érintett fogyasztó és kereskedő közül legalább az egyik fél az adott árukra vagy szolgáltatásokra leadott fogyasztói megrendelés idején nem az Unió egyik tagállamában él vagy rendelkezik telephellyel, illetve ha a kereskedő és a fogyasztó ugyanabban a tagállamban él vagy telepedett le.

(8) E rendelet a termékek és szolgáltatások értékesítésében érintett fogyasztók és kereskedők között felmerült szerződéses viták peren kívüli rendezésére vonatkozik. Nem alkalmazandó viszont a rendelet abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások értékesítéséből fakadó vitában érintett fogyasztó és kereskedő közül legalább az egyik fél az adott árukra vagy szolgáltatásokra leadott fogyasztói megrendelés idején nem az Unió egyik tagállamában él vagy rendelkezik telephellyel. Ez a rendelet kizárólag a fogyasztók kereskedőkkel szemben benyújtott panaszaira korlátozódik.

Indokolás

A módosítás célja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvjavaslat módosításaival való összhang biztosítása.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az „áruk és szolgáltatások online értékesítése” meghatározásnak ki kell terjednie az áruk és szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos azon ügyletekre, amelyekben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás azokra az esetekre is érvényes kell, hogy legyen, amikor a fogyasztó valamilyen mobil elektronikus eszközön, például mobiltelefonon keresztül lép be a weboldalra vagy vesz igénybe egyéb információs társadalmi szolgáltatást.

törölve

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a fogyasztók és kereskedők közötti azon vitákra, amelyek az áruk vagy szolgáltatások nem internetes úton történő (offline) határokon átnyúló értékesítésével kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet nem alkalmazandó kereskedők közötti viták esetében.

(12) Ez a rendelet nem alkalmazandó kereskedők közötti viták esetében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte alkalmazható online vitarendezési platform létrehozása. Ez az online vitarendezési platformot egy interaktív weboldal formájában kell megvalósítani, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a határokon átnyúló elektronikus kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos vitáikat peren kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell tennie a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a panaszokat az adott vitában illetékes alternatív vitarendezési szervezethez kell továbbítania. A platformnak lehetőséget kell biztosítania az alternatív vitarendezési szervezetek és a felek számára, hogy a vitarendezési eljárást a platformon keresztül folytassák le.

(14) E rendelet célja egy Európa-szerte alkalmazható online tanácsadó platform létrehozása. Ezt a platformot egy interaktív weboldal formájában kell megvalósítani, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik vitáikat peren kívül kívánják rendezni. Lehetővé kell tennie a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre álló elektronikus űrlapon nyújtsák be, majd a panaszokat az adott vitában illetékes alternatív vitarendezési szervezethez kell továbbítania. A platformnak lehetőséget kell biztosítania az alternatív vitarendezési szervezetek és a felek számára, hogy a vitarendezési eljárást a platformon keresztül folytassák le.

 

(Ez a módosítás („online tanácsadó platform”) a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A Bizottságnak – különösen a szükséges finanszírozás és szaktudás biztosításával – meg kell határoznia, ki kell dolgoznia, fenn kell tartania és biztosítania kell a platform üzemeltetését.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b) Továbbá figyelembe kell venni, hogy a véleménykülönbségek ellenére úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, amelyeknek nemzeti szabályozása túlmutat a közvetítésről szóló irányelvben szereplő minimumkövetelményeken, jelentős eredményeket értek el a polgári és kereskedelmi viták peren kívüli rendezésének előmozdításában; valamint azt, hogy az elsősorban Olaszországban, Bulgáriában és Romániában elért eredmények azt bizonyítják, hogy a felek szükségleteihez igazított közvetítés a viták gyors és hatékony peren kívüli rendezési módját képezi, és védi a fogyasztót, ami rendkívül fontos az elektronikus úton történő vásárlással kapcsolatos ügyek esetében.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési rendszernek a meglévő tagállami alternatív vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a tagállamok jogi hagyományainak tiszteletben tartásával. Az online vitarendezési platformon keresztül beérkező panaszokban eljáró alternatív vitarendezési szervezetek ezért saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, beleértve a költségekre vonatkozó szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az eljárások eredményessége érdekében közös szabályokat kíván megállapítani. E szabályok többek között annak biztosítására szolgálnak, hogy a viták rendezése a lehető leggyorsabban megtörténjen.

(15) Az európai szintű rendszernek a meglévő tagállami alternatív vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a tagállamok jogi hagyományainak tiszteletben tartásával. Az online tanácsadó platformon keresztül beérkező panaszokban eljáró alternatív vitarendezési szervezetek ezért saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, beleértve a költségekre vonatkozó szabályokat is. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a(z) …./…/EU irányelv [= a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelv] [Office of Publications insert reference number] 8. cikke c) pontjának megfelelően a fogyasztókra háruló költségeknek mérsékeltnek kell lenniük. Ezzel együtt e rendelet az eljárások eredményessége érdekében közös szabályokat kíván megállapítani. E szabályok többek között annak biztosítására szolgálnak, hogy a viták rendezése a lehető leggyorsabban megtörténjen.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A panasz platformon keresztül történő feldolgozásának elősegítése érdekében, amennyiben a felek nem állapodnak meg egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, biztosítani kell a fogyasztó számára a lehetőséget, hogy egy, a lakhelye szerinti vitarendezési szakértőhöz forduljon, aki megpróbálja megtalálni a mindkét fél számára megfelelő alternatív vitarendezési szervezetet.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az online vitarendezési platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezését egy online vitarendezéssel foglalkozó szakértői hálózat létrehozásával kell támogatni. Az említett hálózatot az online vitarendezéshez rendelt kapcsolattartó pontokból kell létrehozni azon tagállamokban, amelyekben az online vitarendezéssel foglalkozó szakértők működnek.

(18) Az online tanácsadó platformon keresztül történő vitarendezést egy vitarendezéssel foglalkozó szakértői hálózat létrehozásával kell támogatni. Az említett hálózatot kapcsolattartó pontokból kell létrehozni azon tagállamokban, amelyekben a szakértők működnek.

 

(Ez a módosítás (az „online”/„online vitarendezés” kifejezések törlése a szakértőkkel és a kapcsolattartó pontokkal összefüggésben) a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A fogyasztók számára elérhető hozzáférési pontok száma növelésének elkerülése érdekében a tagállamoknak a kapcsolattartó pontok felelősségét elsőként az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaira kell ruházniuk. A vitarendezést segítő szakértőknek – különösen a fogyasztók segítésével és tájékoztatásával – támogatniuk kell a viták platformon keresztül történő rendezését. Mivel a siker ennélfogva a szakértők képességein és szaktudásán is múlik, a Bizottságnak és a tagállamoknak megfelelő képzésben kell részesíteniük ezeket a szakembereket.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók számára az európai online vitarendezési platformról, és elektronikus hivatkozást kell biztosítaniuk a platform honlapjára. Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt be a kereskedőhöz, a kereskedő által működtetett panaszkezelési rendszerbe, vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU irányelv [Office of Publications insert reference number] 10. cikkének (1)−(3) bekezdését, amelynek értelmében a kereskedőknek tájékoztatniuk kell a fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre vonatkozó alternatív vitarendezési eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-e alternatív vitarendezési eljárások alkalmazását a fogyasztókkal felmerült viták rendezésére. E kötelezettség továbbá nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) pontja a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül történő szerződéskötés esetén előírja, hogy a kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a fogyasztóra nézve kötelezővé válna − tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a kereskedőre egy a fogyasztó rendelkezésére álló peren kívüli panasz-bejelentési és jogorvoslati mechanizmus vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan veheti igénybe.

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon világos és könnyen elérhető tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók számára az európai online tanácsadó platformról, és elektronikus hivatkozást kell biztosítaniuk a platform honlapjára. Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt be a kereskedőhöz, a kereskedő által működtetett panaszkezelési rendszerbe, vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU irányelv [Office of Publications insert reference number] 10. cikkének (1)−(3) bekezdését. E kötelezettség továbbá nem érinti a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) pontja a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül történő szerződéskötés esetén előírja, hogy a kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a fogyasztóra nézve kötelezővé válna − tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a kereskedőre egy a fogyasztó rendelkezésére álló peren kívüli panasz-bejelentési és jogorvoslati mechanizmus vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan veheti igénybe. A fogyasztóknak az online tanácsadó platform létezéséről történő tájékoztatására vonatkozó kötelezettség a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás1 értelmében nem róhat túlzott adminisztratív terheket a kis- és mikrovállalkozásokra. Amikor konkrét problémával találkoznak, a kis- és mikrovállalkozásoknak minden vonatkozó információt továbbítaniuk kell a fogyasztóknak.

 

___________

 

1 HL L 124., 2003.20.05., 36.o.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon információtípusokra vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az online vitarendezési platformon közzétett elektronikus űrlapon meg kell adnia. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon információtípusokra vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az online tanácsadó platformon elérhető elektronikus űrlapon meg kell adnia, illetve a panasz benyújtásának technikai módozatait illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői, de különösen európai adatvédelmi biztosi szinten. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassa az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni az online vitarendezési platform működésére, a panaszok benyújtásának módjára és az online vitarendezési eljárást segítő szakértői hálózaton belüli együttműködésre vonatkozóan. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. A panaszbejelentésre szolgáló elektronikus űrlappal kapcsolatos végrehajtási jogi aktusok elfogadása során a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel annak tisztán technikai jellegére. Az online vitarendezési eljárást segítő szakértői hálózaton belüli együttműködés módjára vonatkozó szabályok elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(24) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni az online tanácsadó platform működésére és az online vitarendezési eljárást segítő szakértői hálózaton belüli együttműködésre vonatkozóan. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. Az online tanácsadó platform funkciói igénybevételének módjára vonatkozó szabályok elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső piac működéséhez, és különösen annak digitális dimenziójához, valamint hogy a fogyasztók és kereskedők közötti viták pártatlan, átlátható, eredményes és méltányos, peren kívüli online rendezését elősegítő platform létrehozásával biztosítsa a fogyasztók védelmének magas szintjét.

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső piac működéséhez, valamint hogy a fogyasztók és kereskedők közötti viták pártatlan, átlátható, eredményes és méltányos, peren kívüli rendezését elősegítő online platform létrehozásával biztosítsa a fogyasztók védelmének magas szintjét.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti szerződéses viták peren kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő alternatív vitarendezési szervezet közreműködésével és egy európai online vitarendezési platformon keresztül történő rendezésére alkalmazandó.

E rendelet az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban felmerült, fogyasztók és kereskedők közötti, és a fogyasztók által egy alternatív vitarendezési szervezethez utalt szerződéses viták peren kívüli, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő, egy, az alternatív vitarendezésre szolgáló európai online platformon keresztül történő rendezésére alkalmazandó.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „áruk és szolgáltatások online értékesítése”: áruk és szolgáltatások értékesítését célzó ügylet, amelyben a kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője, egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínált megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül megrendelte az említett árukat vagy szolgáltatásokat.

törölve

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „áruk és szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítése”: áruk és szolgáltatások online értékesítése, amennyiben az adott áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor a fogyasztó más tagállamban él, mint ahol az érintett kereskedő letelepedett;

törölve

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – g pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás ügy peren kívüli rendezésére szolgáló eljárás egy olyan vitarendezési szervezet közreműködésével, amely megoldást javasol és ír elő, vagy amely összehívja a feleket békés megoldás elősegítése céljából;

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás ügy peren kívüli rendezésére szolgáló eljárás, amelyben az érintett felek egy olyan vitarendezési szervezet közreműködésével próbálják megoldani vitájukat, amely a felekre nézve kötelező vagy nem kötelező erejű határozatot hoz, vagy amely összehívja a feleket egy kölcsönösen elfogadható megállapodás elérése céljából;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – g pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó eljárások, amelyekben a vita rendezésével kizárólag a kereskedő alkalmazásában álló természetes személyeket bíztak meg, a kereskedő által működtetett, a fogyasztói panaszokat kezelő rendszerek keretében folyó eljárások, a fogyasztó és a kereskedő, vagy akár képviselőik közötti közvetlen tárgyalások, valamint a bíróság eljárás keretében bíró által megkísérelt vitarendezés nem minősül alternatív vitarendezési eljárásnak;

törölve

Indokolás

Az alternatív vitarendezés meghatározásáról és hatályáról a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelv rendelkezik. Ezért ennek a rendeletben történő szerepeltetésére nincs szükség.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „panaszos fél”: az a fogyasztó vagy kereskedő, aki panaszt nyújtott be az európai online vitarendezési platformon keresztül;

törölve

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Csak a fogyasztó lehet panaszos fél.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) „ellenérdekű fél” az a fogyasztó vagy kereskedő, aki ellen panaszt nyújtottak be az európai online vitarendezési platformon keresztül;

törölve

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Ellenérdekű fél kizárólag kereskedő lehet.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhető. Az online vitarendezési platform egyetlen belépési ponton keresztül érhető el azon fogyasztók és kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren kívül kívánják rendezni.

(2) Az online tanácsadó platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhető. Az online tanácsadó platform egyetlen belépési ponton keresztül érhető el azon fogyasztók és kereskedők számára, akik tájékoztatást szeretnének kapni a termékek és szolgáltatások értékesítéséből fakadóan a fogyasztók és a kereskedők között felmerült szerződéses viták peren kívüli rendezésével kapcsolatban, és/vagy az e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren kívül kívánják rendezni.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) biztosítja a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét, amelyet a panaszos fél tölt ki;

a) biztosítja a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét, amelyet a fogyasztó tölt ki;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Csak a fogyasztó lehet panaszos fél. A módosítás a teljes szövegre vonatkozik.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján egy vagy több, az adott ügyben illetékesség alternatív vitarendezési szervezetet javasol a felek számára és tájékoztatást ad adott esetben ezek díjtételeiről, az eljárások nyelvéről vagy nyelveiről, az eljárások becsült időtartamáról, illetve tájékoztatja a panaszos felet, hogy a benyújtott információk alapján az adott ügyben illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési szervezet nem állapítható meg;

b) az elektronikus űrlapon benyújtott panaszok alapján

 

i. egy vagy több, az adott ügyben illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési szervezetet megjelöl a felek számára, és tájékoztatást ad adott esetben ezek díjtételeiről, az eljárások nyelvéről vagy nyelveiről, az eljárások becsült időtartamáról, a felek vagy képviselőik fizikai jelenlétének szükségességéről, az alternatív vitarendezési eljárásokban való önkéntes vagy kötelező részvételről, valamint – az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban – az eljárás kimenetelének kötelező vagy nem kötelező erejéről; vagy

 

ii. tájékoztatja a fogyasztót, hogy a benyújtott információk alapján az adott ügyben illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési szervezet nem állapítható meg;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) tájékoztatást ad a tagállamokban működő kapcsolattartó pontokról és a 6. cikkben említett vitarendezést segítő szakértőkről, azok elérhetőségi adataival együtt;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) általános tájékoztatást ad az alternatív vitarendezési eljárásokról, mint a peren kívüli vitarendezés egyik módjáról.

h) általános tájékoztatást ad az alternatív vitarendezési eljárásokról, és népszerűsíti azokat, mint a peren kívüli vitarendezés egyik módját.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) tájékoztatást nyújt a leggyakrabban használt módszertanokról és statisztikai adatokról, az érintett témakörök szerinti bontásban;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb) világos, átfogó és érthető formában általános tájékoztatást nyújt a fogyasztói jogokról, beleértve a fogyasztók által leggyakrabban felvetett témákkal kapcsolatos „gyakran ismétlődő kérdéseket”, szükség esetén interaktív eszközök használatával;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első bekezdés alapján nyújtott tájékoztatás a platform által betöltött funkciók iránt érdeklődő fogyasztók és kereskedők számára attól függetlenül elérhető, hogy érdeklődésük panasz benyújtásához kapcsolódik-e vagy sem.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform fejlesztéséért, üzemeltetéséért, fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a Bizottság felel.

(5) Az online tanácsadó platform fejlesztéséért, üzemeltetéséért, fenntartásáért (különös tekintettel az elegendő finanszírozás és szaktudás biztosítására), illetve az adatbiztonságért a Bizottság felel.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy online vitarendezési kapcsolattartó pontot, amelynek nevét és elérhetőségét közli a Bizottsággal. A tagállamok az online vitarendezési kapcsolattartó pontok felelősségét átruházhatják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaira, fogyasztói szervezetekre vagy bármely más szervezetre. Valamennyi online vitarendezési kapcsolattartó pontban legalább két online vitarendezést segítő szakértő működik.

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy vitarendezési kapcsolattartó pontot (a továbbiakban: „kapcsolattartó pont”), amelynek nevét és elérhetőségét közli a Bizottsággal.

 

(1a) A tagállamok a kapcsolattartó pontok felelősségét elsősorban az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaira ruházzák át. Amennyiben az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának keretében működő illetékes központ nem tudja elvégezni ezt a feladatot, a tagállamok a felelősséget fogyasztói szervezetekre vagy bármely más szervezetre is ruházhatják. A felelősség elosztása során a tagállamok mindenképpen előnyben részesítik a meglévő struktúrákat.

 

(1b) Valamennyi kapcsolattartó pontban legalább két vitarendezést segítő szakértő működik. A kapcsolattartó pontok biztosítják, hogy a fogyasztók az online tanácsadó platformon keresztül kapcsolatba léphessenek a szakértőkkel.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság és a tagállamok megfelelő képzésben részesítik a vitarendezést segítő szakértőket annak biztosítása érdekében, hogy a szakértők rendelkeznek a (2) bekezdés szerinti feladataik ellátásához szükséges szaktudással.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletben felsorolt információk kiigazítására vonatkozóan, figyelembe véve azokat a kritériumokat, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó, a Bizottságnak az alternatív vitarendezési szervezetek a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetek hatókörét meghatározzák.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően, a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékletben felsorolt információk kiigazítására vonatkozóan, figyelembe véve azokat a kritériumokat, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó, a Bizottságnak az alternatív vitarendezési szervezetek a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően bejelentett alternatív vitarendezési szervezetek hatókörét meghatározzák.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozza meg a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módját. E végrehajtási jogi aktusok elfogadása a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően történik.

(5) A Bizottságot a 16. cikkel összhangban fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjára vonatkozóan, figyelemmel a technikai haladásra. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megelőzően konzultációt folytat az európai adatvédelmi biztossal.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online tanácsadó platform a következők szerint dolgozza fel a panaszt:

 

a) a platform megadja a (2) és (3) bekezdésben említett tájékoztatást, különös tekintettel az összes illetékes alternatív vitarendezési szervezet listájára, amennyiben ilyen szervezetek meghatározására sor került;

 

b) a fogyasztó kiválaszthat egy vagy több szervezetet a rendelkezésére bocsátott listáról;

 

c) a kereskedő kiválaszthat egy vagy több szervezetet a rendelkezésére bocsátott listáról, ha a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló .../.../EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően még nem kötelezte el magát az egyik szervezet igénybevétele mellett;

 

d) a platform automatikusan eldönti, hova kell továbbítani a panaszt:

 

i. az (1b) vagy (1c) bekezdésnek megfelelően kijelölt alternatív vitarendezési szervezethez; vagy

 

ii. az (1d) bekezdés szerinti szakértőhöz;

 

illetve hogy az (1e) bekezdés szerint a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Abban az esetben, ha a fogyasztó által kiválasztott szervezet olyan alternatív vitarendezési szervezetet, amellyel a kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az alternatív vitarendezési szervezetet választják, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek.

(Lásd a 8. cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Abban az esetben, ha a felek több alternatív vitarendezési szervezetben is megállapodnak, a fogyasztót felkérik, hogy válasszon ezek közül egyet. A platform automatikusan továbbítja a panaszt a kiválasztott alternatív vitarendezési szervezetnek.

(Lásd a 8. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) Haa a felek nem tudnak megegyezni egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, a platform tájékoztatja a fogyasztót, hogy jogában áll egy, a lakhelye szerinti vitarendezési szakértőhöz fordulni, aki megpróbálja megtalálni a mindkét fél számára megfelelő alternatív vitarendezési szervezetet. A kísérlet sikertelensége esetén a panaszt a továbbiakban az (1e) bekezdésnek megfelelően kell kezelni.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e) Abban az esetben, ha nem került sor illetékes alternatív vitarendezési szervezet kijelölésére, vagy a felek nem küldenek választ a platformra, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. A fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos felvilágosításért a vitarendezést segítő szakértőhöz fordulhat.

(Lásd a 8. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást; a szöveg ennek megfelelően kiigazításra került.)

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online vitarendezési platform a panaszos fél számára a panasz nyelvén, az ellenérdekű fél számára a szerződés nyelvén írt e-mailt küld, amely a következőket tartalmazza:

(2) A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online tanácsadó platform a fogyasztó számára a panasz nyelvén, a kereskedő számára a szerződés nyelvén írt e-mailt küld, amely a következőket tartalmazza:

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz igazodva. Ellenérdekű fél kizárólag kereskedő lehet.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a felek nem tudnak megegyezni egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, vagy ha nem került sor illetékes alternatív vitarendezési szervezet kijelölésére, a panasz további feldolgozására nem kerül sor;

b) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a felek nem küldenek választ a platformra, vagy ha nem került sor illetékes alternatív vitarendezési szervezet kijelölésére, a panasz további feldolgozására nem kerül sor;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a felek nem tudnak megegyezni egy illetékes alternatív vitarendezési szervezetben, a panaszt a fogyasztó kérésére egy, a panasz benyújtójának lakhelye szerinti országban tevékenykedő vitarendezési szakértőnek továbbítják, aki megpróbál olyan alternatív vitarendezési szervezetet megjelölni, amelyben a kereskedő és a fogyasztó meg tud egyezni;

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a fogyasztó illetékessége szerinti országban és a kereskedő székhelye szerinti országban működő online vitarendezési kapcsolattartó pont neve, elérhetősége és a 6. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett feladatainak rövid leírása;

d) a fogyasztó illetékessége szerinti országban és a kereskedő székhelye szerinti országban működő kapcsolattartó pont – a vitarendezést segítő szakértőket is beleértve – neve, elérhetősége és a 6. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett feladatainak rövid leírása;

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) adott esetben díjtételeik;

a) díjtételeik;

Indokolás

Az eljárást kezdeményezni kívánó fogyasztó számára az eljárással kapcsolatos költségeknek és kiadásoknak egyértelműeknek kell lenniük.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) adott esetben a felek, vagy képviselőik személyes megjelenésének szükségessége;

d) adott esetben a felek, vagy képviselőik személyes megjelenésének szükségessége, valamint arra vonatkozó utalás, hogy a vita rendezésére sor kerülhet-e a felek vagy képviselőik személyes megjelenése nélkül abban az esetben, ha tartózkodási helyük vagy szokásos tartózkodási helyük különböző tagállamokban van;

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A platform az illetékes alternatív vitarendezési szervezet felé megfogalmazott panaszt 30 napon belül továbbítja.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a felek nem küldenek választ a platformra, vagy ha nem tudnak megállapodni egy alternatív vitarendezési szervezetben, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. A fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos felvilágosításért online vitarendezési szakértőhöz fordulhat.

törölve

(Lásd a 8. cikk (1e) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által kiválasztott szervezet olyan alternatív vitarendezési szervezetet, amellyel a kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az alternatív vitarendezési szervezetet választják, a platform automatikusan továbbítja a panaszt az adott alternatív vitarendezési szervezetnek.

törölve

(Lásd a 8. cikk (1b) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Abban az esetben, ha a felek több alternatív vitarendezési szervezetben is megállapodnak, a fogyasztót felkérik, hogy válasszon ezek közül egyet. A platform automatikusan továbbítja a panaszt a kiválasztott alternatív vitarendezési szervezetnek.

törölve

(Lásd a 8. cikk (1c) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amennyiben a vitában érintett felek értesítését követően a felek megegyeznek az eljárás adott szervezet előtti lefolytatásában, a vitarendezési eljárást az eljárás megindításától számított 30 napon belül lezárják. Bonyolult ügyek esetében az alternatív vitarendezési hatóság meghosszabbíthatja ezt az időtartamot;

b) amennyiben a vitában érintett felek értesítését követően a felek megegyeznek az eljárás adott szervezet előtti lefolytatásában, a vitarendezési eljárást a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló…/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke ca) pontjának megfelelően attól a naptól számított 90 napon belül zárják le, hogy a feleket a panasszal kapcsolatosan értesítették. Bonyolult vagy fokozottan technikai jellegű ügyek esetében az alternatív vitarendezési hatóság határozhat úgy, hogy meghosszabbítja ezt az időtartamot. Az időtartam meghosszabbításáról, valamint az ügy lezárásának várható idejéről értesíteni kell a feleket.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. cikkben említett adatbázisban tárolt információkhoz, beleértve a személyes adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, kizárólag azok az alternatív vitarendezési szervezetek férhetnek hozzá, amelyek számára az adott vitás ügyet továbbították a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen információk az online vitarendezést segítő szakértők számára is hozzáférhetőek, a 6. cikk (3) bekezdésében említett célokból.

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. cikkben említett adatbázisban tárolt információkhoz, beleértve a személyes adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, kizárólag azok az alternatív vitarendezési szervezetek férhetnek hozzá, amelyek számára az adott vitás ügyet továbbították a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen információk a vitarendezést segítő azon szakértők számára is hozzáférhetőek a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében említett célokból, akikhez a vitás ügyet utalták.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az adatalanyokat az online tanácsadó platformon közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni kell személyes adataik feldolgozásáról, továbbá az e feldolgozással kapcsolatos jogaikról. Az adatvédelmi nyilatkozatban egyértelműen közölni kell a platform különböző szereplőinek felelőssége alatt végrehajtott feldolgozási eljárásokat.

Indokolás

A javasolt (21) preambulumbekezdéshez igazodva.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésében érintett, az Unióban letelepedett kereskedők tájékoztatják a fogyasztókat az online vitarendezési platformról és e-mail címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, közvetlenül, világosan látható helyen és állandóan elérhető módon el kell helyezni a kereskedők weboldalain, és amennyiben az ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus úton továbbított szöveges üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás magában foglal egy olyan elektronikus hivatkozást is, amely az online vitarendezési platform honlapjára mutat. A kereskedők abban az esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az online vitarendezési platformról, amikor panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő által üzemeltetett fogyasztói panaszokat kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás ombudsmanjához.

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésében érintett, az Unióban letelepedett kereskedők tájékoztatják a fogyasztókat az online tanácsadó platformról és e-mail címükről. Ezt a tájékoztatást világosan és könnyen elérhető módon el kell helyezni a kereskedők weboldalain, és amennyiben az ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus úton továbbított szöveges üzenet útján teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás magában foglal egy olyan elektronikus hivatkozást is, amely az online tanácsadó platform honlapjára mutat. A kereskedők abban az esetben is tájékoztatják a fogyasztókat az online tanácsadó platformról, amikor azok panaszt nyújtanak be a kereskedőhöz, a kereskedő által működtetett panaszkezelési rendszerbe, vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatához.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének rendelkezéseit, amelyek arra vonatkoznak, hogy a kereskedők tájékoztatják a fogyasztókat azokról az alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyek alá az adott kereskedők tartoznak, valamint arról, hogy az adott kereskedők elkötelezték-e magukat a fogyasztókkal felmerült vitás ügyek alternatív vitarendezési eljárások keretében történő rendezésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének rendelkezéseit.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a 2011/83/EU irányelv 6. és 8. cikkének rendelkezéseit, amelyek a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra vonatkoznak.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a 2011/83/EU irányelv 6. és 8. cikkének rendelkezéseit, amelyek a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra vonatkoznak, a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének rendelkezéseit, valamint a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2008. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 (Szolvencia II. irányelv) 185. cikkének rendelkezéseit.

 

(3a) A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás3 értelmében a kis- és mikrovállalkozásokra nem vonatkozik az (1) bekezdésben szereplő azon kötelezettség, hogy a fogyasztót minden szöveges üzenetben tájékoztatni kell az online tanácsadó platform létezéséről. Ebben az esetben a kereskedő csak akkor köteles tájékoztatást adni az online tanácsadó platformról, ha a fogyasztó panaszt nyújtott be hozzá.

 

1 HL L 271., 2002.10.9., 16.o.

 

2 HL L 335., 2008.12.17., 1.o.

 

3 HL L 124., 2003.05.20., 36.o.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.

törölve

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazása határozatlan időre szól [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától].

(2) A 7. cikk (4) és (5) bekezdésében említett felhatalmazás …-tól/-től [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától] határozatlan időre szól.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonó határozat megszünteti a határozatban leírt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (4) és (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonó határozat megszünteti a határozatban leírt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást ellene a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított 2 hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament és a Tanács kezdeményezésére a fenti időszak 2 hónappal meghosszabbodik.

(5) A 7. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást ellene a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított 3 hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament és a Tanács kezdeményezésére a fenti időszak 3 hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Háromévente, és első alkalommal legkésőbb öt évvel ennek a rendeletnek hatályba lépését követően, a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásairól. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat.

Kétévente, és első alkalommal legkésőbb három évvel ennek a rendeletnek hatályba lépését követően, a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásairól, különösen az online tanácsadó platform elfogadásáról és a panaszok benyújtására szolgáló űrlap használhatóságáról, a mellékletben felsorolt információk átdolgozásának esetleges szükségességéről, figyelembe véve a kritériumokat, amelyekkel a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló …/…/EU [Office of Publications please insert number] európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak bejelentett, az e rendelet hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó alternatív vitarendezési szervezetek meghatározzák saját alkalmazási körüket, valamint az interaktív kommunikációs eszközök további fejlesztési lehetőségeiről. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E rendelet [Office of Publications insert date = 6 hónappal a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó határidő lejártát követően, amint azt az említett irányelv 22. cikkének (1) bekezdése szerint az irányelvben fel kell tüntetni]-tól/től alkalmazandó, kivéve az 5. cikk (1), (4), (5) és (6) bekezdését, a 6. cikk (1), (2) és (6) bekezdését, a 7. cikk (4) és (5) bekezdését, a 10. cikket, a 15. cikket és a 16. cikket, amelyek a rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet [Office of Publications insert date = 6 hónappal a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó határidő lejártát követően, amint azt az említett irányelv 22. cikkének (1) bekezdése szerint az irányelvben fel kell tüntetni]-tól/től alkalmazandó, kivéve az 5. cikk (1), (4), (5) és (6) bekezdését, a 6. cikk (1), (1a), (1b), (2) és (5) bekezdését, a 7. cikk (4) és (5) bekezdését, a 10. cikket, a 15. cikket és a 16. cikket, amelyek a rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandók.

ELJÁRÁS

Cím

A fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet)

Hivatkozások

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.12.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Vizsgálat a bizottságban

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Az elfogadás dátuma

19.6.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Patrice Tirolien

ELJÁRÁS

Cím

A fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet)

Hivatkozások

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.11.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Benyújtás dátuma

17.7.2012