Pranešimas - A7-0236/2012Pranešimas
A7-0236/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES)

16.7.2012 - (COM(2011) 0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Procedūra : 2011/0374(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0236/2012

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES)

(COM(2011) 0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0794),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0453/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7–0236/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) bendrosios rinkos susiskaldymas apsunkina pastangas skatinti konkurencingumą ir augimą. Be to, nevienodas prieinamumas, kokybė ir informuotumas apie paprastas, veiksmingas ir ekonomiškas ginčų, kylančių dėl prekių pardavimo arba paslaugų teikimo, sprendimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti visoje Sąjungoje, sudaro bendrajai rinkai kliūtis, kurios mažina vartotojų ir komercinės veiklos subjektų pasitikėjimą tarpvalstybine prekyba ir prekių pardavimu;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) išnaudojus elektroninės prekybos teikiamas galimybes būtų galima svariai prisidėti prie Sąjungos ekonomikos augimo, tačiau siekiant šio tikslo reikės tinkamai sujungti GES platformą ir GAS subjektus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje .../.../ES1.

 

______________

 

1 prašome įrašyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) pavadinimą ir OL nuorodą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek vartotojams, tiek komercinės veiklos subjektams. Vartotojai vis dažniau perka internetu, taip pat vis daugiau komercinės veiklos subjektų parduoda elektroninėmis priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis užtikrinti, atlikdami sandorius skaitmeninėje erdvėje.

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek vartotojams, tiek komercinės veiklos subjektams. Vartotojai vis dažniau perka internetu, taip pat vis daugiau komercinės veiklos subjektų parduoda elektroninėmis priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis užtikrinti, atlikdami sandorius skaitmeninėje erdvėje. Krizės, kurią dabar išgyvename, laikais labai svarbu plėtoti iniciatyvas, skatinančias ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir vartojimo atgaivinimą. Skaitmeninė rinka yra puiki galimybė pasiekti šiuos tikslus, tačiau siekdama pasinaudoti šia vertinga galimybe Sąjunga turi sugebėti sukurti visavertę skaitmeninę vidaus rinką. Viena vertus, būtina pašalinti kliūtis, kita vertus - padidinti vartotojų pasitikėjimą, be to, patikima ir veiksminga ginčų sprendimo internetu sistema galėtų labai padėti siekiant didinti Sąjungos vartotojų pasitikėjimą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) elektroninis ginčų sprendimas – paprastas, veiksmingas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl tarpvalstybinių elektroninių sandorių kylančius ginčus. Tačiau šiuo metu trūksta priemonių tokius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti elektroninėmis priemonėmis. Tai kenkia vartotojams, sudaro kliūčių tarpvalstybiniams elektroniniams sandoriams, neužtikrina visiems komercinės veiklos subjektams vienodų sąlygų ir todėl trukdo plėtoti elektroninę prekybą;

(7) elektroninis ginčų sprendimas – paprastas, veiksmingas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti ir dėl tarpvalstybinių, ir dėl vidaus rinkoje vykdomų elektroninių sandorių kylančius ginčus. Tačiau šiuo metu trūksta priemonių tokius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti elektroninėmis priemonėmis. Tai kenkia vartotojams, sudaro kliūčių visų pirma tarpvalstybiniams elektroniniams sandoriams, neužtikrina visiems komercinės veiklos subjektams vienodų sąlygų ir todėl aplamai trukdo plėtoti elektroninę prekybą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus, susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako prekes arba paslaugas, arba jeigu komercinės veiklos subjektas ir vartotojas yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje valstybėje narėje.

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne teisme sprendžiant Sąjungoje gyvenančių vartotojų ir Sąjungoje įsisteigusių komercinės veiklos subjektų ginčus dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančius dėl tarpvalstybinio elektroniniu prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, kuriuos reglamentuoja Direktyva .../... EB [Direktyva dėl vartotojų GAS]. Tai taip pat turėtų apimti ginčus, susijusius su atlygiu už skaitmeninio turinio prekių pardavimą arba paslaugų teikimą. Nors įdiegus tokį ginčų elektroninio sprendimo mechanizmą visų pirma naudos gautų vartotojai ir komercinės veiklos subjektai, vykdantys tarpvalstybinius elektroninius sandorius, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas vidaus rinkos elektroniniams sandoriams siekiant suteikti įmonėms vienodas sąlygas elektroninės prekybos srityje. Tai taip pat turėtų apimti ginčus, susijusius su atlygiu už skaitmeninio turinio prekių pardavimą arba paslaugų teikimą. Jis neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako prekes arba paslaugas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) terminas „elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas“ turėtų aprėpti prekių pardavimo arba paslaugų teikimo elektroninius sandorius, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jis taip pat turėtų aprėpti atvejus, kai vartotojas prie svetainės ar kitos informacinės visuomenės paslaugos prisijungė mobiliuoju elektroniniu prietaisu, pvz., mobiliuoju telefonu;

(11) terminas „elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas“ turėtų aprėpti prekių pardavimo arba paslaugų teikimo elektroninius sandorius, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jis taip pat turėtų aprėpti atvejus, kai vartotojas prie svetainės ar kitos informacinės visuomenės paslaugos prisijungė mobiliuoju elektroniniu prietaisu, pvz., mobiliuoju telefonu. Elektroninėmis apdorojimo ar inventorizavimo sistemomis neteikiamos paslaugos, pvz., balso telefono ryšiu ar telefaksu teikiamos paslaugos, gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu, teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu, tiesioginė rinkodara telefonu arba telefaksu, neturėtų būti laikomos elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas komercinės veiklos subjektų tarpusavio ginčams;

(12) Šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas komercinės veiklos subjektų tarpusavio ginčams;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) valstybės narės turėtų skatinti vartotojus, kad jie, prieš perduodami per GES platformą savo ginčą spręsti GAS subjektui ir siekdami jį išspręsti taikiai, išnaudotų visas galimybes susisiekti su komercinės veiklos subjektu naudodamiesi jo interneto svetaine, e. paštu arba kitomis atitinkamomis elektroninėmis priemonėmis;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti Europos lygmens ginčų elektroninio sprendimo (GES) platformą. Ši GES platforma turėtų būti sąveiki ir sąžininga interneto svetainė, skirta vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsi ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu e. prekybos sandoriu. Vartotojams ir komercinės veiklos subjektams turėtų būti sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis prieinamą skundo formą ir persiųsti juos ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS subjektams ir ginčo šalims turėtų būti suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo procedūrą atlikti per platformą;

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti Europos lygmens ginčų elektroninio sprendimo (GES) platformą. Komisija turėtų būti atsakinga už tos platformos sukūrimą ir priežiūrą. Tai turėtų būti sąveiki interneto svetainė, skirta vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsti ginčą, susijusį su tarpvalstybiniais e. prekybos sandoriais. GES platformoje turėtų būti teikiama pagrindinė informacija apie sutartinių ginčų, kylančių tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, sprendimą ne teisme. Vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis prieinamą skundo formą ir gauti informaciją apie galimybę prašyti, jei reikia, informacinio centro pagalbos teisingai užpildyti šią formą. Per platformą skundai turėtų būti persiųsti ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą. GES platforma turėtų būti suderinama su elektroninėje erdvėje veikiančiais GAS subjektais. Skundo formoje turėtų būti pateikiama tik ta informacija, kuri yra būtina GAS subjektui (-ams), kompetentingam (-iems) spręsti ginčą, nustatyti;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) GES platforma turėtų vartotojams ir komercinės veiklos subjektams sudaryti sąlygas teikti skundą užpildant elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis prieinamą skundo formą ir elektroniniu būdu persiųsti jį ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą.

 

Platformoje turėtų būti numatyta nemokama elektroninė bylų valdymo priemonė, kuri leistų šalims ir GAS subjektui naudotis ginčo sprendimo procedūra elektroninės platformos pagrindu. GAS subjektams turėtų būti suteikta galimybė naudoti šią priemonę ir pritaikyti ją prie savo procedūrų. Ši priemonė turėtų leisti šalims ir GAS subjektams pateikti susijusius pareiškimus ir įrodymus. Ji turėtų, atsižvelgiant į atitinkamo GAS subjekto naudojamą GAS procedūrą, leisti automatiškai nustatyti šalims terminus, pvz., dokumentų pateikimo terminą. Joje taip pat turėtų būti numatyta ribota prieiga prie GES platformos interneto svetainės, į kurią galėtų patekti tik šalys, GAS subjektas ir prireikus informaciniai centrai;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b) Komisija turėtų suteikti būtinas technines platformos veikimo priemones, įskaitant vertimo funkcijas. Priemonėje turėtų būti numatyta elektroninė vertimo funkcija, kuria galėtų pasinaudoti šalys ir GAS subjektas. Ši funkcija turėtų būti pajėgi išversti visą reikalingą tekstą ir ją įgyvendinti turėtų padėti vertėjai. Komisija taip pat turėtų GES platformoje pateikti vartotojams informaciją apie galimybę prašyti informacinių centrų pagalbos. Tačiau vartotojai turėtų būti skatinami susisiekti visų pirma su komercinės veiklos subjektais ir taip tiesiogiai siekti taikiai išspręsti ginčą per GES platformą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c) galimybė prisijungti prie GES platformos turėtų būti suteikiama per teminį interneto portalą „Jūsų Europa“, nes šis portalas yra bendra prieigos vieta, kurioje ir vartotojai, ir komercinės veiklos subjektai ieško pagalbos ir informacijos apie savo teises, kurios įtvirtintos ES teisės aktuose. GES platforma turėtų būti aiškiai pastebima portale „Jūsų Europa“;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS subjektais ir atitikti valstybių narių teisės tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems skundas perduotas per GES platformą, turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis dėlto, kad šios procedūros būtų veiksmingos, šiame reglamente ketinama nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas taisykles. Jomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami greitai;

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS subjektais ir atitikti valstybių narių teisės tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems skundas perduotas per GES platformą, turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis dėlto, kad šios procedūros būtų veiksmingos, šiame reglamente ketinama nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas taisykles. Šalims turėtų būti suteikta prieiga prie šiuo reglamentu sukurtos GES platformos, iš jų neturėtų būti reikalaujama fiziškai dalyvauti procedūroje. Tačiau šalys turėtų turėti galimybę nuspręsti, kad jų fizinis dalyvavimas yra būtinas;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) užtikrinus, kad visi GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį, būtų elektroniniu būdu susieti su Europos GES platforma, būtų sudarytos visapusiškos sąlygos užtikrinti neteisminį elektroninį teisių gynimą, sprendžiant tarpvalstybinius ginčus dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo;

(16) užtikrinus, kad visi GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį, būtų elektroniniu būdu susieti su GES platforma, būtų sudarytos visapusiškos sąlygos užtikrinti neteisminį elektroninį teisių gynimą, sprendžiant ginčus dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu nesudaroma kliūčių veikti kitiems esamiems Sąjungos ginčų elektroninio sprendimo subjektams. GAS subjektai galės ir toliau nagrinėti jiems ne per GES platformą pateiktus tarpvalstybinius ginčus dėl elektroninių sandorių;

(17) šiuo reglamentu nesudaroma kliūčių veikti kitiems esamiems Sąjungos ginčų elektroninio sprendimo subjektams. GAS subjektai galės ir toliau nagrinėti jiems ne per GES platformą pateiktus ginčus dėl elektroninių sandorių;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų tinklas turėtų padėti spręsti ginčus, susijusius su per GES platformą pateiktais skundais. Šio tinklo nariai turėtų būti valstybių narių GES informaciniai centrai, sudarantys sąlygas ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų veiklai.

(18) turėtų būti įsteigti informaciniai centrai, kurie padėtų vartotojams spręsti savo ir komercinės veiklos subjektų ginčus per GES platformą. Informaciniai centrai turėtų padėti pateikti skundą ir suteikti bendro pobūdžio informaciją, susijusią su ginčų elektroninio sprendimo procedūromis. Informaciniams centrams neturėtų būti nustatoma prievolė versti kokius nors dokumentus arba tiesiogiai spręsti ginčus;

Pagrindimas

Konkrečiai nurodant GES informacinius centrus ir GES tarpininkus sukuriamas nereikalingas dubliavimas. Būtų geriau nustatyti GES informacinių centrų funkcijas ir leisti valstybėms narėms pasirinkti geriausią šių funkcijų įgyvendinimo tvarką. Taip pat būtų naudinga paaiškinti, kokios rūšies pagalba turėtų būti teikiama.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinės teisės, užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu. Ginčų elektroninio sprendimo procedūromis negalima pakeisti teisminių procedūrų ir vartotojams ar komercinės veiklos subjektams neturėtų būti atimamos teisės dėl teisių gynimo kreiptis į teismus. Todėl nė viena šio reglamento nuostata neturėtų trukdyti šalims naudotis savo teise kreiptis į teisminę sistemą.

(19) teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinės teisės, užtikrinamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu. Ginčų elektroninio sprendimo procedūromis negalima pakeisti teisminių procedūrų ir jos nėra tam skirtos, jos taip pat vartotojams ar komercinės veiklos subjektams neatima teisės dėl teisių gynimo kreiptis į teismus. Todėl nė viena šio reglamento nuostata neturėtų trukdyti šalims naudotis savo teise kreiptis į teisminę sistemą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą GES platformoje ir su tuo susijusias jų teises Komisija turėtų pranešti viešai paskelbdama išsamų pranešimą apie privatumo apsaugą, kuriame aiškiai ir paprastai būtų paaiškinta įvairių platformos dalyvių atsakomybė, atliekant įvairius duomenų tvarkymo veiksmus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsnius;

(21) duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą GES platformoje ir su tuo susijusias jų teises Komisija turėtų pranešti viešai paskelbdama išsamų pranešimą apie privatumo apsaugą, kuriame aiškiai ir paprastai būtų paaiškinta įvairių platformos dalyvių atsakomybė, atliekant įvairius duomenų tvarkymo veiksmus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsnius; duomenų subjektai turi duoti sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) šio reglamento neesminėms nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl informacijos, kurią ieškovas turi pateikti GES platformos elektroninėje skundo formoje, pobūdžio. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(23) šio reglamento neesminėms nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl GES platformos funkcijų, informacinių centrų bendradarbiavimo būdų ir informacijos, kurią ieškovas turi pateikti GES platformos elektroninėje skundo formoje, pobūdžio, taip pat to elektroninio skundo formos. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti Europos tarpvalstybinių ginčų elektroninio sprendimo platformą, kurioje galiotų bendros taisyklės, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(25) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti Europos tarpvalstybinių ir vidaus ginčų elektroninio sprendimo platformą, kurioje galiotų bendros taisyklės, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, kurioje būtų sudarytos sąlygos nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus.

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti, užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą, prie tinkamo vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, sukuriant internetinę platformą, kurioje būtų sudarytos sąlygos nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų sutartinių ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant alternatyvaus ginčų sprendimo ne teisme subjektui, atitinkančiam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS), ir naudojančiam Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą.

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų sutartinių ginčų, susijusių su elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, kuris veikia nuolat, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] II skyriuje nustatytus kokybės kriterijus, apie kurį buvo pranešta Komisijai pagal tos direktyvos 17 straipsnio 2 dalį ir kuris naudoja Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) komercinės veiklos subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, nesvarbu, ar privatus, ar priklauso valstybei, kuris veikia arba kurio vardu ar pavedimu kitas asmuo veikia, siekdamas su jo amatu, verslu ar profesija nesusijusių tikslų;

b) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas – prekių pardavimo arba paslaugų teikimo sandoris, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis;

c) elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas – prekių pardavimo arba paslaugų, kurioms taikoma Direktyva .../.../EB [Direktyva dėl vartotojų GAS], teikimo sandoris, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis;

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad šis reglamentas taikomas tik tarpvalstybinėms sutartims, kurioms taip pat taikoma GAS direktyva.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio d punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

materialaus turinio paslaugos, net jei teikiamos elektroniniais įrenginiais, kaip antai bankomatais (pvz., banknotai) arba bilietų automatais (pvz., traukinių bilietai), galimybės naudotis kelių tinklais arba automobilių stovėjimo aikštelėmis apmokestinimo paslaugos, net jei įvažiavimas ar išvažiavimas ir (arba) tinkamas apmokėjimas valdomas elektroniniais įtaisais;

– elektroniniais įrenginiais teikiamos paslaugos, kaip antai bankomatais (pvz., banknotai) arba bilietų automatais (pvz., traukinių bilietai), galimybės naudotis kelių tinklais arba automobilių stovėjimo aikštelėmis apmokestinimo paslaugos, net jei įvažiavimas ar išvažiavimas ir (arba) tinkamas apmokėjimas valdomas elektroniniais įtaisais;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio d punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– elektroninėmis apdorojimo ar inventorizavimo sistemomis neteikiamos paslaugos, pvz., balso telefono ryšio paslaugos, telefakso ar telekso paslaugos, balso telefono ryšiu ar telefaksu teikiamos paslaugos; gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu; teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu; tiesioginė rinkodara telefonu arba telefaksu;

– elektroninėmis apdorojimo ar inventorizavimo sistemomis neteikiamos paslaugos, pvz., balso telefono ryšio paslaugos, telefakso ar telekso paslaugos, balso telefono ryšiu ar telefaksu teikiamos paslaugos;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas vidaus rinkoje – elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas, kai vartotojas užsako prekes ar paslaugas, nuolat gyvendamas valstybėje narėje, kurioje įsteigtas komercinės veiklos subjektas;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) ginčų alternatyvaus sprendimo procedūra (toliau – GAS procedūra) – ginčų sprendimo ne teisme procedūra, kurioje dalyvauja ginčų sprendimo subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima sprendimą arba padeda šalims kartu rasti taikų sprendimą;

g) ginčų alternatyvaus sprendimo procedūra (toliau – GAS procedūra) – ginčų sprendimo ne teisme procedūra, kurioje dalyvauja ginčų sprendimo subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima sprendimą arba padeda šalims kartu rasti taikų sprendimą, kuri atitinka Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS], 2 skyriuje išdėstytas nuostatas ir apie kurią buvo pranešta Komisijai pagal tos direktyvos 17 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies g punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

GAS procedūromis nelaikomos procedūros, kuriose dalyvauja ginčų sprendimo subjektai, jeigu už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto; jeigu ginčas sprendžiamas komercinės veiklos subjekto tvarkomose vartotojų skundų nagrinėjimo sistemose; jeigu vartotojas ir komercinės veiklos subjektas ar jų atstovai tiesiogiai veda derybas ir jeigu ginčą teisėjas mėgina išspręsti teisminio proceso dėl to ginčo metu;

GAS procedūromis nelaikomos procedūros, kuriose dalyvauja ginčų sprendimo subjektai, jeigu už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto, išskyrus atvejus, kai šie subjektai laikosi Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] II skyriuje, ypač jo 17 straipsnyje, nustatytų bendrųjų reikalavimų, ir jei tenkinamos šios sąlygos:

 

– už ginčo sprendimą atsakingi fiziniai asmenys nėra hierarchine prasme pavaldūs komercinės veiklos subjektui ir negali gauti iš jo nurodymų;

 

– už ginčo sprendimą atsakingų fizinių asmenų atlygis nepriklauso nuo ginčo sprendimo procedūros rezultato;

 

– už ginčo sprendimą atsakingi asmenys pastaruosius trejus metus prieš pradėdami eiti pareigas nėra dirbę atitinkamam komercinės veiklos subjektui;

 

– ginčų sprendimo subjekto veiklą kasmet vertina kompetentinga valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs pagal šioje direktyvoje nustatytus principus, institucija.

Pagrindimas

Komercinės veiklos subjektų organizacijos viduje taikomos taikinimo paslaugos neturėtų būti atmestos, nes tai svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo dalis. Rekomendacijoje Nr. 98/257/EB tokios rūšies taikinimas yra galimas, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Taikinimas organizacijos viduje gali sukurti tikrą ne teisme sprendžiamų ginčų pridėtinę vertę, nes per jį užtikrinamos techninės ir konkrečiai organizacijai būdingos žinios ir tai leidžia sukurti abiems šalims naudingą glaudų taikinimą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) ginčų alternatyvaus sprendimo subjektas (toliau – GAS subjektas) – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 4 straipsnio e punkte nurodytas subjektas, apie kurį Komisijai pranešta pagal tos direktyvos 12 straipsnio 2 dalį;

h) ginčų alternatyvaus sprendimo subjektas (toliau – GAS subjektas) – pagal Direktyvos .../../ES [(Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką į sąrašą įtrauktas subjektas;

Pagrindimas

GAS subjektą tinkamiau apibrėžti remiantis GAS direktyvos 17 straipsnio 2 dalies sąraše nustatytais subjektais, o ne pagal GAS direktyvos 4 straipsnio e punktą, nes GAS paslaugų teikėjai turėtų būti laikomi GAS subjektais, jei kompetentinga institucija patvirtina, kad jie atitinka nustatytus kokybės standartus.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija sukuria Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą (toliau – GES platforma).

1. Komisija sukuria Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą (toliau – GES platforma) ir suteikia prie jos prieigą per portalo „Jūsų Europa“ teminį GES portalą, taip pat pateikia aiškias nuorodas į platformą kitose Komisijos interneto svetainėse, kuriose vartotojams teikiama informacija, pvz., Europos vartotojų centro tinklo interneto svetainėje.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. GES platforma yra sąveiki interneto svetainė, kuria galima nemokamai ir visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES platforma yra vienintelis prieigos taškas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsti ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

2. GES platforma yra sąveiki interneto svetainė, kuria galima nemokamai ir visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES platforma yra vienintelis prieigos taškas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems perduoti ginčus GAS subjektams, apie kuriuos pranešta Europos Komisijai pagal Direktyvoje .../../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] nustatytą tvarką.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a GES platformoje teikiama informacija apie sutartinių ginčų, kylančių tarp vartotojų ir komercinės veiklos subjektų dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, sprendimą ne teisme.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) informuoti komercinės veiklos subjektą apie jam pateiktą skundą;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) remiantis elektroninėje skundo formoje pateikta informacija, šalims pasiūlyti vieną arba kelis kompetentingus GAS subjektus, prireikus suteikti informacijos apie jų įkainius, kalbą arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama procedūra, apytikslę procedūros trukmę arba tai, kad pagal šalies ieškovės pateiktą informaciją negalima nustatyti kompetentingo GAS subjekto;

b) remiantis elektroninėje skundo formoje pateikta informacija, nustatyti vieną arba kelis GAS subjektus, kompetentingus nagrinėti ginčą, prireikus suteikti šalims informacijos apie procedūros išlaidas, procesines taisykles, susijusias su ribomis ir terminais, jei tokios taisyklės yra, kalbą arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama procedūra, vidutinę procedūros trukmę ir privalomąjį arba neprivalomąjį šios procedūros rezultatų pobūdį;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) jeigu negalima nustatyti nė vieno kompetentingo GAS subjekto, informuoti šalį ieškovę, kad remiantis pateikta informacija nebuvo galima nustatyti nė vieno kompetentingo GAS subjekto;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) paraginti šalį atsakovę, jei ji yra komercinės veiklos subjektas, nurodyti, ar ji privalo arba įsipareigojo naudotis konkretaus GAS subjekto paslaugomis ginčams, kuriems taikomas šis reglamentas, spręsti;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc) paraginti šalis susitarti dėl kompetentingo GAS subjekto, kurio paslaugomis šalys naudosis spręsdamos savo ginčą, arba, jeigu buvo nustatytas daugiau nei vienas GAS subjektas, paraginti jas susitarti dėl vieno iš nustatytų GAS subjektų;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) perduoti skundus GAS subjektui, į kurį šalys susitarė kreiptis;

c) persiųsti skundus GAS subjektui, į kurį šalys susitarė kreiptis;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sudaryti šalims ir GAS subjektui sąlygas ginčo sprendimo procedūrą atlikti elektroninėmis priemonėmis;

d) pasiūlyti nemokamą elektroninę bylų valdymo priemonę, kuri leidžia šalims ir GAS subjektui ginčo sprendimo procedūrą atlikti elektroninėmis priemonėmis;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) sudaryti šalims ir GAS subjektui sąlygas pasinaudoti elektronine vertimo funkcija;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) pateikti elektroninę formą, kuria GAS subjektai perduoda 9 straipsnyje nurodytą informaciją;

e) pateikti elektroninę formą, kuria GAS subjektai perduoda 9 straipsnyje nurodytą informaciją;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) skelbti informaciją apie GAS subjektus, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį ir kurie nagrinėja ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

g) skelbti informaciją apie GAS subjektus, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį ir kurie nagrinėja ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas. Pateikiama informacija yra aiški ir nedviprasmiška, lengvai prieinama naudojant elektronines priemones ir nuolat atnaujinama;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) skelbti informaciją apie 6 straipsnyje nurodytus informacinius centrus valstybėse narėse ir atitinkamus ginčų sprendimo informacinius centrus, įskaitant jų kontaktinius duomenis;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) teikti bendrąją informaciją apie alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme;

h) teikti bendrąją informaciją apie alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme ir jį propaguoti;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) teikti aiškią, išsamią ir suprantamą informaciją apie vartotojų teises apskritai, taip pat atsakymų į „dažnai užduodamus klausimus“ labiausiai vartotojus dominančiomis temomis forma, jei reikia, naudojant sąveikias priemones;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujantis pirma pastraipa teikiama informacija yra prieinama platformos funkcijomis besidominantiems vartotojams ir komercinės veiklos subjektams nepaisant to, ar jų susidomėjimas susijęs su skundo teikimu, ar ne.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Ginčo alternatyvaus sprendimo subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį ir kurie, remiantis jų kompetencijai nustatyti būtinais duomenimis, kaip pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 16 straipsnio 1 dalies g punktą, ir remiantis 3 dalies a punkte nurodytos elektroninės skundo formos turiniu, yra kompetentingi nagrinėti skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, elektroniniu būdu registruojasi GES platformoje.

4. Ginčo alternatyvaus sprendimo subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį ir kurie, remiantis jų kompetencijai nustatyti būtinais duomenimis, kaip pranešta pagal tos direktyvos .../.../ES 16 straipsnio 1 dalies g punktą, ir remiantis 3 dalies a punkte nurodytoje elektroninėje skundo formoje pateikta informacija, yra kompetentingi nagrinėti skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, elektroniniu būdu turi būti registruojami GES platformoje.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija yra atsakinga už GES platformos plėtotę, veikimą, techninę priežiūrą ir duomenų saugumą.

5. Komisija yra atsakinga už GES platformos plėtotę, veikimą, įskaitant visas šiame reglamente nustatytas vertimo funkcijas, techninę priežiūrą, finansavimą ir duomenų saugumą. Platformos plėtotė, veikimas, patrauklumas ir techninė priežiūra turi atitikti „privatumo nuo pat pradžių“ (angl. privacy by design) principą, be to, platforma, kiek įmanoma, turi būti prieinama visiems (naudojama visų, įskaitant pažeidžiamus asmenis, be specialaus pritaikymo).

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija užtikrina, kad GES platformoje saugoma informacija apie GAS procedūras ir jų ypatumus būtų teisinga ir atnaujinama.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 3 dalyje nurodytų funkcijų vykdymo priemones. Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustato 3 dalyje nurodytų funkcijų vykdymo tvarką.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų tinklas

Ginčų elektroninio sprendimo informacinių centrų tinklas

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną GES informacinį centrą ir pateikia Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius duomenis. Valstybės narės gali perduoti atsakomybę už GES informacinį centrą nacionaliniams Europos vartotojų centrų tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar bet kokioms kitoms įstaigoms. Kiekvienas GES informacinis centras sudaro sąlygas bent dviejų ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų (toliau – GES tarpininkai) veiklai.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria savo Europos vartotojų centro tinklą kaip GES informacinį centrą ir pateikia Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius duomenis. Kiekvienas GES informacinis centras sudaro sąlygas bent dviejų informacinių centrų veiklai.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. GES tarpininkai padeda spręsti su per platformą pateiktais skundais susijusius ginčus, vykdydami šias užduotis:

2. Informaciniai centrai padeda spręsti su per platformą pateiktais skundais susijusius ginčus, vykdydami šias užduotis:

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prireikus padeda šalims ir kompetentingam GAS subjektui keistis informacija;

a) paprašius padeda šalims ir sudaro palankesnes sąlygas šalims ir kompetentingam GAS subjektui keistis informacija. Tai visų pirma gali apimti:

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) pagalbą pateikiant skundą ir, jei tinkama, kitus dokumentus;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punkto i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) teikiant šalims ir GAS subjektams bendro pobūdžio informaciją apie informacinio centro, kuriame veikia susiję informaciniai centrai, valstybėje narėje galiojančias vartotojų teises, susijusias su prekių pardavimu arba paslaugų teikimu;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punkto i i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii) teikiant informaciją apie GES platformos veikimą;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punkto i v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iv) teikiant šalims nustatytuose GAS subjektuose taikomų procesinių taisyklių išaiškinimus;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) praneša vartotojams apie kitus teisių gynimo būdus, jeigu skundo neįmanoma išspręsti per GES platformą, pvz., jeigu komercinės veiklos subjektas nesutinka taikyti GAS;

b) praneša šaliai ieškovei apie kitus teisių gynimo būdus, jeigu skundo neįmanoma išspręsti per GES platformą, pvz., jeigu šalys nesutinka taikyti GAS, negalima nustatyti nė vieno kompetentingo GAS subjekto arba GAS subjektas negali spręsti ginčo remdamasis savo procesinėmis taisyklėmis;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teikia Komisijai ir valstybėms narėms metinę veiklos ataskaitą, pagrįstą praktine patirtimi, sukaupta vykdant jos užduotis;

c) teikia Europos Parlamentui, Komisijai ir valstybėms narėms metinę veiklos ataskaitą, pagrįstą praktine patirtimi, sukaupta vykdant jos užduotis;

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija nustato ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų tinklą (toliau – GES tarpininkų tinklas), kuriuo GES tarpininkams sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir vykdyti 2 dalyje nustatytas užduotis.

3. Komisija nustato informacinių centrų tinklą (toliau – informacinių centrų tinklas), kuriuo informaciniams centrams sudaromos sąlygos bendradarbiauti ir vykdyti 2 dalyje nustatytas užduotis.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, rengia tinkamus vartotojų ginčų informacinių centrų mokymus, kad jie įgytų patirtį, reikalingą jų pareigoms pagal 2 punktą vykdyti.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Bent kartą per metus Komisija rengia GES informacinių centrų tinklo narių susitikimą, kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi ir aptarti su GES platformos veikimu susijusias pasikartojančias problemas.

4. Bent du kartus per metus Komisija rengia informacinių centrų tinklo narių susitikimą, kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi ir aptarti su GES platformos veikimu susijusias pasikartojančias problemas.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato GES tarpininkų bendradarbiavimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl informacinių centrų bendradarbiavimo taisyklių.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. GES platformoje pateikiamas vadovas, skirtas padėti šalims ieškovėms užpildyti elektroninę skundo formą.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šalies ieškovės pateiktos informacijos turi pakakti kompetentingam GAS subjektui nustatyti Ši informacija nurodyta priede. Ši informacija nurodyta priede.

2. Šalies ieškovės pateiktos informacijos turi pakakti kompetentingam GAS subjektui nustatyti. Ta informacija įrašoma į elektroninę skundo formą. Šios formos pavyzdys pateiktas priede.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 16 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priede pateiktos informacijos keitimo, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, pagal 16 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priede pateiktos informacijos keitimo, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato nuostatas dėl elektroninės skundų formos. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

5. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl elektroninės skundų formos nuostatų atsižvelgiant į technikos pažangą. Prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus, Komisija pasikonsultuoja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Platformai pateiktas skundas tvarkomas su sąlyga, kad užpildyta visa skundo forma.

1. GES platformai pateiktas skundas tvarkomas tik tuo atveju, jei užpildytos visos privalomos skundo formos dalys. Jei šio reikalavimo nesilaikoma, GES platforma praneša šaliai ieškovei, kad skundas atmetamas, ir pateikia tokio atmetimo priežastis. Be to, platforma pasiūlo šaliai ieškovei pasinaudoti, jei ji to pageidauja, informacinio centro pagalba pildant elektroninę skundo formą. Jei šalis ieškovė sutinka, tarpininkas šiuo tikslu su ja susisiekia.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš GES platformos išsiunčiami atitinkami e. laiškai: šaliai ieškovei e. laiškas skundo kalba, šaliai atsakovei – e. laiškas sutarties kalba, kuriuose:

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš GES platformos lengvai suprantamu būdu ir nedelsiant šaliai atsakovei sutarties arba interneto svetainės kalba perduodama ši informacija:

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, kuriam būtų galima perduoti skundą;

a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, kuriam būtų galima perduoti skundą, ir kad pasirinkdamos tą GAS subjektą jos susitaria pradėti ginčo sprendimo procedūrą;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) jei šalis atsakovė yra komercinės veiklos subjektas, ji raginama per septynias dienas nuo pranešimo gavimo nurodyti, ar pagal nacionalinę teisę ji privalo arba yra įsipareigojusi naudotis konkretaus GAS subjekto paslaugomis ir, jei tinkama, ar ji nori pasinaudoti kitu c punkte pateiktame sąraše nurodytu GAS subjektu;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) jei šalis atsakovė yra vartotojas, ji raginama per septynias dienas nuo pranešimo gavimo iš nustatyto sąrašo pasirinkti vieną arba daugiau GAS subjektų, tačiau jai nurodoma, kad vartotojas neprivalo to daryti;

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac) jei šalis atsakovė yra vartotojas, o komercinės veiklos subjektas, kaip šalis ieškovė, skundo formoje nurodė, kad ji pagal nacionalinę teisę privalo arba yra įsipareigojusi naudotis konkretaus GAS subjekto paslaugomis, šalis atsakovė raginama per septynias dienas nuo pranešimo gavimo pasinaudoti šio konkretaus GAS subjekto paslaugomis, tačiau jai nurodoma, kad vartotojas neprivalo to daryti;

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad) informacija, kad tuo atveju, jei vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas privalo, yra įsipareigojęs ar pageidauja naudotis, iš platformos skundas automatiškai perduodamas tam GAS subjektui;

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) jei kompetentingi GAS subjektai nustatyti – pateikiamas jų sąrašas;

c) jei kompetentingi GAS subjektai nustatyti – pateikiamas jų sąrašas. Sąraše taip pat pateikiami šie kiekvieno subjekto duomenys:

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i) GAS subjekto pavadinimas ir interneto adresas;

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii) jei taikytina, procedūros išlaidos;

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto i i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iii) kalba (-os), kuria (-iomis) bus atliekama procedūra;

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto i v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iv) vidutinė GAS procedūros trukmė;

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

v) privalomasis arba neprivalomasis procedūros rezultatų pobūdis;

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punkto v i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

vi) priežastys, dėl kurių GAS subjektas gali atsisakyti nagrinėti atitinkamą ginčą pagal Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] 5 straipsnio 4 ir 5 dalis.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) vartotojas raginamas iš pateikto sąrašo pasirinkti vieną arba kelis GAS subjektus, nurodant, kad vartotojas neprivalo to daryti;

Išbraukta.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) komercinės veiklos subjektas raginamas iš pateikto sąrašo pasirinkti vieną ar kelis GAS subjektus, jeigu nė vienas iš tų subjektų nėra subjektas, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) nurodoma, kad jei vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, skundas bus automatiškai per platformą perduotas tam GAS subjektui.

Išbraukta.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytoje informacijoje taip pat pateikiami šie kiekvieno subjekto duomenys:

Išbraukta.

a) prireikus, jų įkainiai;

 

b) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus atliekama procedūra;

 

c) apytikslė procedūros trukmė;

 

d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų atstovams fiziškai dalyvauti;

 

e) privalomasis arba neprivalomasis procedūros rezultatų pobūdis;

 

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Iš šalies atsakovės gavus 2 dalyje nurodytą informaciją, iš platformos nedelsiant lengvai suprantama forma šaliai ieškovei jos skundo kalba išsiunčiama ši informacija:

 

a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, kuriam būtų galima perduoti skundą;

 

b) nurodoma, kad jei vartotojas kaip šalis atsakovė pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas privalo, yra įsipareigojęs ar pageidauja naudotis, iš platformos skundas automatiškai perduodamas tam GAS subjektui;

 

c) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS subjekto arba jei toks subjektas nenustatytas, skundas toliau nebus tvarkomas;

 

d) nurodomas GAS subjektas arba, jei taikytina, GAS subjektai, kuriuos pagal 2 straipsnį pasirinko šalis atsakovė, įskaitant šiuos subjekto arba, jei taikytina, kiekvieno subjekto duomenis:

 

i) GAS subjekto pavadinimą ir interneto adresą;

 

ii) jei taikytina, procedūros mokesčius;

 

iii) kalbą (-as), kuria (-iomis) bus atliekama procedūra;

 

iv) vidutinę GAS procedūros trukmę;

 

v) privalomąjį arba neprivalomąjį procedūros rezultatų pobūdį;

 

vi) pagrindus, kuriais remdamasis GAS subjektas gali atsisakyti nagrinėti pateiktą skundą pagal direktyvos 5 straipsnio 4 ir 5 dalis.

 

e) raginimą vartotojui per septynias dienas nuo pranešimo gavimo pasirinkti GAS subjektą arba, jei taikytina, vieną iš šalies atsakovės pagal 2 dalį pateiktų GAS subjektų, nurodant, kad vartotojas neprivalo to daryti;

 

f) nurodoma, kad jei šalis ieškovė pasirenka kompetentingą GAS subjektą, nustatytą pagal šio straipsnio nuostatas, skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui;

 

g) vartotojo gyvenamosios vietos ir komercinės veiklos subjekto įsisteigimo vietos informacinio centro pavadinimą ir kontaktinius duomenis, taip pat trumpą [6 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktuose] nurodytų funkcijų aprašymą.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Jei šalis ieškovė pasirenka kompetentingą GAS subjektą, nustatytą pagal šio straipsnio nuostatas, skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu šalys nepateikia platformai būtinų atsakymų arba nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, skundas toliau netvarkomas. Vartotojui pranešama apie galimybę kreiptis į GES tarpininką dėl informacijos apie kitus teisių gynimo būdus.

4. Jeigu šalys per 20 dienų nepateikia platformai būtinų atsakymų arba nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, skundas toliau netvarkomas.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, arba jeigu pateiktuose atsakymuose šalys pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas yra įsipareigojęs naudotis pagal Direktyvos ... [Direktyva dėl vartotojų GAS] 10 straipsnio 1 dalį arba jeigu pateiktuose atsakymuose šalys pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas per GES platformą automatiškai ir nedelsiant perduodamas tam GAS subjektui.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti vieną iš jų. Skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

6. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti vieną iš jų. Skundas per GES platformą automatiškai ir nedelsiant perduodamas tam GAS subjektui.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jeigu pateikus ginčo šalims šią informaciją jos sutinka, kad subjektas pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją pabaigia per 30 kalendorinių dienų nuo procedūros pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

b) jeigu pateikus ginčo šalims šią informaciją jos sutinka, kad subjektas pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją paprastai pabaigia per 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai subjektas gavo visus su skundu susijusius dokumentus. Sudėtingų arba techninių ginčų atveju GAS subjektas gali šį laikotarpį pratęsti, kad užtikrintų aukštą ginčo sprendimo kokybę;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) nedelsdamas perduoda GES platformai šią informaciją:

 

i) skundo gavimo datą ir ginčo dalyką;

 

ii) prašymą pateikti papildomos informacijos arba išversti susijusius dokumentus, kuriuos turi pateikti abi šalys;

 

iii) ginčo sprendimo procedūros užbaigimo datą ir tos procedūros rezultatus;

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) nedelsdamas perduoda šią informaciją GES platformai:

Išbraukta.

i) ginčo gavimo datą ir dalyką;

 

ii) pranešimo apie ginčą šalims pateikimo datą;

 

iii) procedūros pabaigos datą ir rezultatą.

 

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. ginčo šalims ir kompetentingam GAS subjektui per GES platformą nedelsiant persiunčiama 1 dalies b Punkte minima susijusi informacija;

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. jei ginčo sprendimo procedūros kalba ta pati, kurią vartoja šalis ieškovė, GAS subjektas gali pasirinkti nevykdyti šios procedūros per GES platformą. Tokiais atvejais 9 straipsnio 1a dalis netaikoma;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija imasi reikiamų veiksmų elektroninei duomenų bazei, kurioje saugoma pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio c punktą tvarkoma informacija, sukurti ir jos veiklai prižiūrėti.

Komisija imasi reikiamų veiksmų elektroninei duomenų bazei, kurioje saugoma pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 1 dalies b punktą tvarkoma informacija, sukurti ir jos veiklai prižiūrėti.

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Galimybė naudoti informaciją, taip pat asmens duomenis, susijusią su ginču ir saugomą 10 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, suteikiama tik GAS subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 straipsnį, 9 straipsnyje nurodytoms reikmėms. Galimybė naudoti šią informaciją taip pat suteikiama GES tarpininkams 6 straipsnio 3 dalyje nurodytoms reikmėms.

1. Galimybė naudoti informaciją, taip pat asmens duomenis, susijusius su ginču ir saugomus 10 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, suteikiama tik GAS subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 straipsnį 9 straipsnyje nurodytoms reikmėms. Galimybė naudoti šią informaciją taip pat suteikiama informaciniams centrams, kiek to reikia 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytoms reikmėms.

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija gali naudoti pagal 9 straipsnį tvarkomą informaciją, vykdydama GES platformos naudojimo ir veikimo stebėseną ir rengdama 17 straipsnyje nurodytas ataskaitas. Ji tvarko platformos naudotojų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina platformos veikimui ir priežiūrai, taip pat vykdant GAS subjektų ir vartotojų patarėjų naudojimosi platforma stebėseną.

2. Komisija gali naudoti pagal 9 straipsnį tvarkomą informaciją, vykdydama GES platformos naudojimo ir veikimo stebėseną ir rengdama 17 straipsnyje nurodytas ataskaitas. Ji tvarko platformos naudotojų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina platformos veikimui ir priežiūrai, taip pat vykdant GAS subjektų ir informacinių centrų naudojimosi platforma stebėseną.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Su ginču susiję asmens duomenys laikomi 1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje tik tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie surinkti, pasiekti ir užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo asmens duomenimis savo teisėms įgyvendinti, po to, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ginčo išsprendimo datos, kuri perduodama GES platformai pagal 9 straipsnio c punkto iii papunktį, jie automatiškai ištrinami. Minėtas saugojimo laikotarpis taip pat taikomas asmens duomenims, kuriuos nacionalinėse bylose saugo atitinkamą ginčą tvarkęs GAS subjektas arba vartotojų patarėjas, nebent GAS subjekto taikomose darbo tvarkos taisyklėse arba konkrečiose nacionalinės teisės nuostatose numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

3. Su ginču susiję asmens duomenys laikomi 1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje tik tiek, kiek būtina tikslams, dėl kurių jie surinkti, pasiekti ir užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų naudotis savo asmens duomenimis savo teisėms įgyvendinti, po to, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ginčo išsprendimo datos, kuri perduodama GES platformai pagal 9 straipsnio c punkto iii papunktį, jie automatiškai ištrinami. Minėtas saugojimo laikotarpis taip pat taikomas asmens duomenims, kuriuos nacionalinėse bylose saugo atitinkamą ginčą tvarkęs GAS subjektas arba informacinis centras, nebent GAS subjekto taikomose darbo tvarkos taisyklėse arba konkrečiose nacionalinės teisės nuostatose numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kiekvienas vartotojų patarėjas ir kiekvienas GAS subjektas, tvarkydami duomenis pagal šį reglamentą, laikomi duomenų valdytojais, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punkte, ir turi užtikrinti, kad jų veikla atitiktų pagal Direktyvą 95/46/EB priimtuose nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos taisykles. Dėl šiuo reglamentu nustatytų pareigų ir su tuo susijusiu asmens duomenų tvarkymu Komisija yra laikoma duomenų valdytoja pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą.

4. Kiekvienas informacinis centras ir kiekvienas GAS subjektas, tvarkydami duomenis pagal šį reglamentą, laikomi duomenų valdytojais, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punkte, ir turi užtikrinti, kad jų veikla atitiktų pagal Direktyvą 95/46/EB priimtuose nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos taisykles. Dėl šiuo reglamentu nustatytų pareigų ir su jų vykdymu susijusio asmens duomenų tvarkymo Komisija yra laikoma duomenų valdytoja pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Komisija GAS procedūroje dalyvaujantiems asmenims sudaro galimybę susipažinti su aiškiu ir tiksliu informaciniu pranešimu apie savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus GES platformoje ir su tuo susijusias jų teises, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose bei nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsnius.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) GES tarpininkai ir GAS subjektai laikosi profesinės paslapties arba kitų lygiaverčių konfidencialumo užtikrinimo taisyklių, nustatytų nacionaliniuose teisės aktuose.

(1) Informaciniai centrai laikosi profesinės paslapties arba kitų lygiaverčių konfidencialumo užtikrinimo taisyklių, nustatytų jų GES informacinio centro valstybės narės teisės aktuose.

 

GAS subjektams taikomos profesinės paslapties išsaugojimo taisyklės ir kitos lygiavertės su konfidencialumu susijusios pareigos, nustatytos valstybių narių, kuriose jie yra įsikūrę, teisės aktuose.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių pagal šį reglamentą tvarkomos informacijos saugumui užtikrinti, taip pat susijusių su tinkama galimybės naudotis duomenimis kontrole, saugumo užtikrinimo planu ir saugumo incidentų valdymu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnyje.

2. Komisija imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių pagal šį reglamentą tvarkomos informacijos saugumui užtikrinti, taip pat susijusių su tinkama galimybės naudotis duomenimis kontrole, saugumo užtikrinimo planu, poveikio privatumui įvertinimu ir saugumo incidentų valdymu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnyje.

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos subjektai, vykdantys elektroninę prekybą prekėmis arba paslaugų teikimu informuoja vartotojus apie GES platformą ir nurodo savo e. pašto adresą. Ši informacija paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama komercinės veiklos subjektų interneto svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas e. paštu arba kitu elektroninėmis priemonėmis perduodamu tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į GES platformos pradžios tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui apie GES platformą, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos subjektai, vykdantys tarpvalstybinę elektroninę prekybą prekėmis arba teikiantys tarptautines paslaugas, nurodo vartotojams savo e. pašto adresą ir informuoja juos apie GES platformą bei pateikia elektroninę nuorodą į jos svetainę. Ši informacija nurodoma aiškiai ir išsamiai. Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į GES platformos pradžios tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui apie GES platformą, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. šiame straipsnyje nurodyta vartotojo informacija grupuojama toje pačioje vietoje, kaip ir komercinės veiklos subjektų interneto svetainės, kad vartotojai galėtų susidaryti bendrą vaizdą, kokios jų teisės šioje srityje;

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo aktai

Išbraukta.

1. Komisijai talkina komitetas. Šis komitetas yra komitetas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

 

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jeigu komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprasta komiteto narių dauguma.

 

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras įrašo tą pačią datą, kaip ir 18 str. 1 dalyje, t. y. šio reglamento įsigaliojimo datą].

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, minėtus 5 straipsnio 6 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 4 dalyje, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo .... * .

 

_____________

 

* OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. 5 straipsnio 6 dalyje, 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Baudos

 

Valstybės narės nustato taisykles, susijusias su baudomis, kurios skiriamos už šio reglamento pažeidimą, ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų šių taisyklių įgyvendinimą. Baudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas treji metai, o pirmą kartą – ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. Kartu su ataskaita prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.

Kas dveji metai, o pirmą kartą – ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nurodo, kiek pripažįstama elektroninė gairių teikimo platforma ir kiek naudojamasi skundų forma, nurodo galimą poreikį keisti priede pateiktą informaciją, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Direktyvos .../.../ES [Direktyva dėl vartotojų GAS] 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį, ir nurodo galimybes toliau plėtoti sąveikias ryšių priemones. Kartu su ataskaita prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.

 

_______________

 

* OL prašome įrašyti datą: treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pildant elektroninę skundo formą teiktina informacija

Elektroninės skundo formos pavyzdys

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Šalies ieškovės vardas pavardė (pavadinimas) ir, jeigu toks yra, e. paštas ir interneto svetainės adresas;

(1) nurodoma, ar šalis ieškovė yra vartotojas, ar komercinės veiklos subjektas*;

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) nurodoma, ar šalis ieškovė yra vartotojas, ar komercinės veiklos subjektas;

(2) vartotojo vardas, pavardė, e. paštas ir geografinis adresas;

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) šalies atsakovės vardas pavardė (pavadinimas) ir, jeigu toks yra, e. paštas ir interneto svetainės adresas;

(3) komercinės veiklos subjekto vardas, pavardė, adresas, e. paštas, geografinis adresas ir interneto svetainės adresas;

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) nurodoma, ar šalis atsakovė yra vartotojas, ar komercinės veiklos subjektas;

(4) prekių ar paslaugų, su kurių pardavimu ar teikimu susijęs skundas, pobūdis*;

 

(*) pasirinkti iš išskleidžiamojo sąrašo

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) prekių ar paslaugų, su kurių pardavimu ar teikimu susijęs skundas, pobūdis;

(5) vartotojo kalba**

 

(**) galimybė pasirinkti daugiau nei vieną kalbą iš išskleidžiamojo sąrašo

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) skundo priežastys;

(6) pasiūlymo dėl prekių ar paslaugų pateikimo būdas ir užsakymo pateikimo būdas*;

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta tuo metu, kai prekės ar paslaugos buvo užsakytos;

(7) jeigu taikytina, tais atvejais, kai komercinės veiklos subjekto pasiūlymą pateikė filialas, agentūra ar kitas subjektas, arba prekes ar paslaugas pristatė ar turėjo pristatyti tas filialas, agentūra ar kitas subjektas, – filialo, agentūros ar kito subjekto vieta;

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) būdas, kuriuo pateiktas pasiūlymas dėl prekių ar paslaugų ir užsakymo įvykdymo būdas;

(8) sutarties kalba arba, jei nežinoma, interneto svetainėje vartojama kalba;

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) jeigu taikytina, tais atvejais, kai komercinės veiklos subjekto pasiūlymą pateikė filialas, agentūra ar kitas subjektas, arba prekes ar paslaugas pristatė ar turėjo pristatyti tas filialas, agentūra ar kitas subjektas, – filialo, agentūros ar kito subjekto vieta;

(9) GAS subjektai, kurių paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis [jei žinomi].

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) sutarties kalba;

(10) skundo priežastys [skundo aprašymas, iki 1 000 žodžių]

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) GAS subjektai, kurių paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, jei šie subjektai žinomi.

(11) Pridedami dokumentai

  • [1]  Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama sukurti Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą (toliau – GES platforma). Tai bus sąveiki interneto svetainė, skirta vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsti ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, kai valstybėje narėje įsisteigęs komercinės veiklos subjektas parduoda prekes ar teikia paslaugas vartotojui, gyvenančiam kitoje valstybėje narėje. Platforma bus parengta visomis oficialiomis ES kalbomis; naudojimasis ja bus nemokamas.

Šis pasiūlymas turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į pasiūlymo dėl direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS direktyva) projektą. Šia direktyva siekiama sustiprinti vartotojų teisių gynimo priemones užtikrinant, kad GAS subjektui būtų galima pateikti visus vartotojų skundus (pvz., arbitrui, taikintojui, tarpininkui, ombudsmenui, skundų tarybai) ir kad jie būtų sprendžiami ne teisme.

GES platforma galės nustatyti kompetentingą GAS subjektą pagal GAS direktyvą ir suteikti šalims svarbiausią su šiuo subjektu susijusią informaciją (įkainius, kalbą (-as), kuria (-omis) bus atliekama procedūra, teisiškai privalomą/neprivalomą procedūros rezultatų pobūdį). Kai šalys susitaria, kuris GAS subjektas nagrinės skundą, platforma skundą automatiškai persiunčia tam GAS subjektui, o jis stengiasi išspręsti ginčą per 30 dienų, taikydamas savo darbo tvarkos taisykles. Bus laikoma, kad komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis GAS subjekto paslaugomis, jei, laikydamasis GAS direktyvos nuostatų dėl informacijos apie klientą pateikimo, jis savo interneto svetainėje įsipareigojo naudotis atitinkamo GAS subjekto paslaugomis.

Platforma sudarys šalims ir GAS subjektui sąlygas ginčo sprendimo procedūrą atlikti elektroninėmis priemonėmis. Siekiant palengvinti per GES platformą pateiktų ginčų sprendimą bus sudarytas elektroninio ginčų sprendimo tarpininkų tinklas.

Reglamento taikymo sritis

Pranešėja palankiai vertina pagrindinį principą, t. y. savanoriškų GAS sistemų kiekviename ekonomikos sektoriuje sukūrimą siekiant palengvinti žalos atlyginimą vartotojams.

Pranešėja taip pat palankiai vertina tai, kad reglamentas taikomas skundams, kuriuos teikia ne tik klientai, bet ir komercinės veiklos vykdytojai. Pranešėja sutinka, kad vertinant vien statistiškai, daugiausia skundų pateiks vartotojai, tačiau svarbu užtikrinti, kad komercinės veiklos vykdytojai taip pat turėtų galimybę pateikti skundą, jei, pvz., klientas nesumokėtų už prekes ar atsisakytų jas priimti. Ši galimybė itin svarbi atsižvelgiant į tai, kad GAS sistema, parengta remiantis direktyvos projektu, yra savanoriška, todėl labai svarbu, kad teisės aktais būtų numatytos paskatos įsipareigoti naudotis GAS.

Tačiau pranešėja apgailestauja dėl to, kad reglamentas taikomas tik ginčams, susijusiems su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, kai valstybėje narėje įsisteigęs komercinės veiklos subjektas parduoda prekes ar teikia paslaugas vartotojui, gyvenančiam kitoje valstybėje narėje.

Pranešėja ragina nares ieškoti ambicingesnio sprendimo nei tas, kuris pateiktas reglamente, ir siūlo išplėsti jo taikymo sritį įtraukiant ginčus dėl elektroninės prekybos ar paslaugų teikimo vidaus rinkoje, kadangi klientams, vykdantiems elektroninius sandorius, dažnai sunku nustatyti, ar jie perka prekes ar paslaugas iš kitos šalies.

Be to, interneto ekonomikos varomoji jėga yra vadinamasis tinklo poveikis (pvz., kuo daugiau naudojamos tokios interneto priemonės, kaip „Google“ ir „Facebook“, tuo jos vertingesnės vartotojui); kuo daugiau skundų bus perduota į GES platformą, tuo labiau GAS subjektai ir komercinės veiklos subjektai stengsis su ja bendradarbiauti. Taip bus sukurta palanki aplinka, teikianti naudą vartotojams, skatinanti elektroninę prekybą ir gerinanti mažmeninės vidaus rinkos veikimą. Kadangi platformos kūrimo fiksuotos sąnaudos bus vienodos, nesvarbu, kokia jos taikymo sritis, ši tinklo teikiama nauda bus gaunama nepatiriant didelių papildomų bendrųjų didesnės platformos veikimo išlaidų.

Tarpininkų vaidmuo

Pranešėja pažymi, kad elektroninio ginčų sprendimo tarpininkų (pranešėja juos ketina pervadinti vartotojų patarėjais) tinklo vaidmuo reglamento projekte gana ribotas. Numatoma, kad GES vartotojų patarėjai įsikiš tik kraštutiniu atveju, kad praneštų vartotojams apie kitus teisių gynimo būdus, jeigu skundo neįmanoma išspręsti per platformą. Jie taip pat, tik gavus prašymą, palengvins šalių ir kompetentingo GAS subjekto bendradarbiavimą. Be to, jie rengs platformos veikimo metinės veiklos ataskaitą.

Tai yra reglamento projekte esančio natūralaus prieštaravimo tiesioginė pasekmė, kurios esmė ta, kad platforma bus IT priemonė, kurią valdys Europos Komisija Briuselyje, o tarpininkai dirbs valstybėse narėse.

Pranešėja ragina skirti didesnį vaidmenį vartotojų patarėjams, kad skundą teikianti šalis su jais galėtų susisiekti bet kuriuo skundo nagrinėjimo proceso momentu. Jie turėtų būti glaudžiai susiję su platformos veikla ir turėtų turėti galimybę „rūpintis“ vartotojais nuo to momento, kai užpildoma skundo forma. Vartotojų patarėjai padės šalims pasirinkti GAS subjektą, jei GES platformoje jų nustatyta daugiau nei vienas. Jie taip pat gali padėti spręsti su kalba ir dokumentų vertimu susijusias problemas, jei ginčas yra tarptautinio pobūdžio. Be pagalbos skundą teikiančiai šaliai naudotis GES platforma, vartotojų patarėjai turėtų teikti bendrąją informaciją vartotojams apie jų teises ir siūlyti kitus veikimo būdus, kaip antai susisiekti su komercinės veiklos vykdytoju, pradėti teismo procesą ir pan. Jei negalima nustatyti GAS subjekto, galinčio išspręsti ginčą, vartotojų patarėjai taip pat bus paskutinė instancija, kuri sieks padėti šalims rasti priimtiną sprendimą.

Europos vartotojų centrų vaidmuo

Reglamento projekte numatyta, kad valstybės narės atsakomybę už tarpininkams priskirtų užduočių atlikimą gali perduoti Europos vartotojų centrų tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar bet kokioms kitoms įstaigoms. Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Europos vartotojų centrai minimi EP ir Tarybos sprendime 1926/2006, kuriuo sukuriama 2007–2013 m. vartotojų politikos programa, ir kad jie jau teikia informaciją ir pagalbą vartotojams, kad padėtų jiems naudotis savo teisėmis ir suteiktų galimybę tinkamai išspręsti ginčą.

Atsižvelgiant į tai, atrodo tinkama iš dalies pakeisti reglamento projektą ir nustatyti, kad vartotojų patarėjai veiktų Europos vartotojų centruose. Toks Europos vartotojų centrų vaidmens sustiprinimas labai padėtų siekiant sukurti vieno langelio principą visoms ES piliečių užklausoms. Kad būtų galima tai įgyvendinti, pranešėja siūlo sukurti GES platformą Europos Komisijos valdomame portale „Jūsų Europa“, kuriame teikiama praktinė pagalba ir patarimai, susiję su ES piliečių teisėmis.

Terminai

Pranešėja norėtų priminti seną principą, kad delsimas vykdyti teisingumą reiškia teisingumo nevykdymą, ir pabrėžia, kad skundų tvarkymo ir perdavimo nuostatos nenumato jokių terminų, per kuriuos per GES platformą užpildyta skundo forma būtų arba persiunčiama per šią platformą atitinkamam GAS subjektui, arba, jei vartotojas ir komercinės veiklos vykdytojas nesutaria perduoti klausimo svarstyti, būtų nuspręsta, kad skundas toliau netvarkomas. Todėl siūloma, kad skundas per platformą būtų sutvarkomas per septynias darbo dienas. Kartu su šiuo siūlomu pakeitimu pateikiami kiti patikslinimai siekiant aiškiau išdėstyti ir racionalizuoti GES platformos darbo procesą.

Remdamasi tuo, pranešėja mano, kad reikėtų pakeisti siūlomą maksimalų 30 dienų laikotarpį, per kurį GAS subjektas turi išspręsti ginčą. Vietoj to siūloma ginčo sprendimo laikotarpį pratęsti iki 90 dienų, kad jis atitiktų GAS direktyvos nuostatas. Šio laikotarpio pradžia yra diena, kurią GAS subjektas gauna ginčą.

Duomenų apsauga

Pranešėja norėtų priminti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę ir tai, kad jis palankiai įvertino faktą, jog į tekstą įtraukti duomenų apsaugos principai, ypač susiję su tikslo ir prieigos ribojimu, saugojimo laikotarpio apribojimu ir 11 straipsnyje numatytomis saugumo priemonėmis. Be to, pranešėja siūlo leisti vartotojų patarėjams suteikti prieigą prie duomenų tik tada, kai to tikrai reikia. Poveikio privatumui įvertinimą atlieka Komisija.

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai

Pranešėja supranta, kad kuriant šią naują priemonę ir ją praktiškai įgyvendinant Komisijai turi būti suteikta daugiau veiksmų laisvės.

Tačiau siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas galėtų atlikti savo, kaip prižiūrėtojo, vaidmenį vartotojų labui, siūloma įgyvendinimo įgaliojimus, kurių prašo Komisija dėl i) platformos funkcijų, ii) GES tarpininkų bendradarbiavimo nuostatų ir iii) nuostatų dėl elektroninės skundų formos, pakeisti deleguotaisiais aktais.

Pranešėja ypač susirūpinusi dėl GES platformos dokumentų vertimo galimybių ir nori užtikrinti, kad ši platforma teisingai veiktų visomis kalbomis. Ji taip pat norėtų užtikrinti, kad vartotojų ir platformos sąsaja (pvz., elektroninė skundo forma) būtų klientui suprantama ir lengva naudoti. Geriausias būdas pasiekti šiuos tikslus yra užtikrinti, kad šiuo aspektu Parlamentas išlaikytų teisę vetuoti Komisijos pasiūlymą.

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (21.6.2012)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Nuomonės referentas: Luigi Berlinguer

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo, kadangi jis padės užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir pagerinti GAS aprėptį turint mintyje, kad prieigą prie GAS gali būti apsunkinti kalbos kliūtys, nepažįstamos procedūros it kt.

Vis dėlto pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad taikant siūlomą sistemą šiuos tikslus galima pasiekti, tik jei ši sistema būtų išsami (apimanti vidaus ir tarpvalstybinius, taip pat elektroninius ir atjungties režimu vykdomus sandorius), atitiktų aukštus standartus (aukšto lygio vartotojų apsaugos, nešališkumo, veiksmingumo, skaidrumo), būtų lengvai naudojama, duotų veiksmingų rezultatų ir nepažeistų teisės kreiptis į teismą, t. y. ją taikant iš vartotojų nebūtų atimta jų teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Siūlomais pakeitimais siekiama visa tai užtikrinti, ypač:

· išplečiant taikymo sritį į ją įtraukus ir tarpvalstybinius, ir vidaus sandorius, kadangi nėra pagrindo (ir dažnai jokios praktinės galimybės) atskirti šių dviejų rūšių sandorius; dėl tos pačios priežasties į taikymo sritį taip pat reikėtų įtraukti ginčus, kylančius dėl atjungties režimu vykdomų sandorių;

· pakeisti platformos pavadinimą ir vadinti ją „elektronine gairių teikimo platforma“ siekiant aiškiau apibrėžti jos funkciją (teikti gaires) ir jos, kaip elektroninės priemonės, taikymo sritį (apimančią ir elektroninius, ir atjungties režimu vykdomus sandorius);

· užtikrinant, kad elektroninė gairių teikimo platforma iš tikrųjų padėtų vartotojams gauti kiek galima daugiau naudos iš GAS, į platformą įtraukus galimybę naudotis komercinės veiklos subjektų skundų teikimo paslaugomis, užtikrinus visoms suinteresuotoms šalims galimybę susipažinti su viešai prieinama išsamia informacija apie GAS procedūras ir GAS subjektus, platformoje teikiant tarpininkų kontaktinius duomenis, numatant pagalbą, kuri pasitelkiant informacinius centrus ir tarpininkus būtų vartotojams pildant skundo formas ir renkantis tinkamiausią GAS subjektą, ir pasitelkus iš kompetentingų tarpininkų sudarytą ad hoc priemonę teikiant pagalbą, kai pirmu etapu vartotojas ir komercinės veiklos subjektas negalėtų sutarti dėl bendro kompetentingo GAS subjekto;

· kiek galima aiškiau apibrėžiant Komisijos atsakomybę už elektroninę platformą;

· skatinant užtikrinti nebrangų GAS ir elektroninių priemonių naudojimą kiek galima išsamiau ir anksčiau informuojant vartotojus apie tokius aspektus kaip įkainiai ir poreikį šalims fiziškai dalyvauti ir informacijos keitimosi elektroniniu būdu aspektą įtraukiant į nuostatą dėl peržiūros;

· aiškiai apibrėžiant galutinius terminus, per kuriuos turi būti rastas GAS subjektas ir išspręstas ginčas;

· pertvarkant įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų pobūdį palyginus su Komisijos pasiūlymu siekiant geresnio atitikimo SESV 291 straipsnio tikslams.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo (Reglamento dėl vartotojų GES)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo elektroninės platformos

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai pasitikėtų skaitmenine vidaus rinkos dalimi ir ji būtų jiems naudinga, būtina sudaryti vartotojams sąlygas paprastai ir nebrangiai spręsti ginčus, kylančius dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo. Tai ypač svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar paslaugas iš kitos valstybės subjektų;

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai pasitikėtų vidaus rinka ir ji būtų jiems naudinga, būtina sudaryti vartotojams sąlygas paprastai ir nebrangiai spręsti ginčus, kylančius dėl prekių pardavimo arba paslaugų teikimo. Tai akivaizdžiai svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar paslaugas iš kitos valstybės subjektų, taip pat vykdant vidaus sandorius. Gali būti sudėtinga atskirti, viena vertus, tarpvalstybinius ir vidaus sandorius, kita vertus, elektroninius ir atjungties režimu vykdomus sandorius. Taigi šis reglamentas turėtų būti taikomas tarpvalstybiniams ir vidaus sandoriams, taip pat elektroniniams ir atjungties režimu vykdomiems sandoriams;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek vartotojams, tiek komercinės veiklos subjektams. Vartotojai vis dažniau perka internetu, taip pat vis daugiau komercinės veiklos subjektų parduoda elektroninėmis priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis užtikrinti, atlikdami sandorius skaitmeninėje erdvėje;

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai turėtų būti svarbiausi. Todėl tiek vartotojai, tiek komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis užtikrinti, atlikdami sandorius vidaus rinkoje;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) vartotojai ir komercinės veiklos subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų, visų pirma ginčams, susijusiems su tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka neišspręsti;

(6) vartotojai ir komercinės veiklos subjektai labiau pasitikėtų vidaus rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų ginčams spręsti. Todėl ginčai dažnai lieka neišspręsti;

 

(Šis pakeitimas (išbraukiamas „tarpvalstybinis“ ir išbraukiamas „elektroninis sandoris“) taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) elektroninis ginčų sprendimas – paprastas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl tarpvalstybinių elektroninių sandorių kylančius ginčus. Tačiau šiuo metu trūksta priemonių tokius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti elektroninėmis priemonėmis. Tai kenkia vartotojams, sudaro kliūčių tarpvalstybiniams elektroniniams sandoriams, neužtikrina visiems komercinės veiklos subjektams vienodų sąlygų ir todėl trukdo plėtoti elektroninę prekybą;

(7) ginčų alternatyvus sprendimas – paprastas ir nebrangus būdas ne teisme spręsti ginčus. Tačiau šiuo metu trūksta priemonių vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti elektroninėmis priemonėmis. Tai kenkia vartotojams, sudaro kliūčių sandoriams, neužtikrina visiems komercinės veiklos subjektams vienodų sąlygų ir todėl trukdo plėtoti vidaus rinką;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus, susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako prekes arba paslaugas, arba jeigu komercinės veiklos subjektas ir vartotojas yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje valstybėje narėje;

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus, susijusius su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako prekes arba paslaugas. Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vartotojų komercinės veiklos subjektams pateiktiems skundams;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) terminas „elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas“ turėtų aprėpti prekių pardavimo arba paslaugų teikimo elektroninius sandorius, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jis taip pat turėtų aprėpti atvejus, kai vartotojas prie svetainės ar kitos informacinės visuomenės paslaugos prisijungė mobiliuoju elektroniniu prietaisu, pvz., mobiliuoju telefonu;

Išbraukta.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio prekių pardavimo ar paslaugų teikimo atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas komercinės veiklos subjektų tarpusavio ginčams;

(12) šis reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas komercinės veiklos subjektų tarpusavio ginčams;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti Europos lygmens ginčų elektroninio sprendimo (GES) platformą. Ši GES platforma turėtų būti sąveiki interneto svetainė, skirta vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsi ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu e. prekybos sandoriu. Vartotojams ir komercinės veiklos subjektams turėtų būti sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis prieinamą skundo formą ir persiųsti juos ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS subjektams ir ginčo šalims turėtų būti suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo procedūrą atlikti per platformą;

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti Europos lygmens elektroninę gairių teikimo platformą. Ši platforma turėtų būti sąveiki interneto svetainė, skirta vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsti ginčą. Vartotojams ir komercinės veiklos subjektams turėtų būti sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis prieinamą skundo formą ir persiųsti juos ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS subjektams ir ginčo šalims turėtų būti suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo procedūrą atlikti per platformą;

 

(Šis pakeitimas („gairių teikimo platforma“) taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Komisija turėtų nustatyti, išplėtoti, palaikyti ir užtikrinti šios platformos veikimą, ypač teikdama būtiną finansavimą ir žinias;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b) taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės, kurių nacionalinių įstatymų nuostatos griežtesnės už bazinius tarpininkavimo direktyvos reikalavimus, pasiekė gerų rezultatų skatindamos neteisminį civilinių ir prekybinių ginčų sprendimą, kad konkrečiai Italijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje pasiekti rezultatai rodo, kad tarpininkavimas gali padėti priimti tinkamus ir greitus neteisminius sprendimus taikant šalių reikalavimus ir vartotojų apsaugos nuostatas atitinkančias procedūras, visų pirma elektroninio pardavimo srityje;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS subjektais ir atitikti valstybių narių teisės tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems skundas perduotas per GES platformą, turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis dėlto, kad šios procedūros būtų veiksmingos, šiame reglamente ketinama nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas taisykles. Jomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami greitai;

(15) Europos lygmens sistema turėtų būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS subjektais ir atitikti valstybių narių teisės tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems skundas perduotas per elektroninę gairių teikimo platformą, turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, taip pat susijusias su sąnaudomis. Todėl reikėtų priminti, kad pagal Direktyvos ..../.../ES [= Direktyva dėl vartotojų GAS] [numerį įrašo Leidinių biuras] 8 straipsnio c punktą išlaidos turėtų būti nedidelės. Vis dėlto, kad šios procedūros būtų veiksmingos, šiame reglamente ketinama nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas taisykles. Jomis taip pat turėtų būti užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami greitai;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) siekiant skatinti skundų nagrinėjimą naudojantis šia platforma, kai šalys nesutaria dėl bendro kompetentingo GAS subjekto, vartotojui turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į tarpininką iš jo gyvenamosios vietos, kuris stengsis nustatyti GAS subjektą, kuriam šalys pritartų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų tinklas turėtų padėti spręsti ginčus, susijusius su per GES platformą pateiktais skundais. Šio tinklo nariai turėtų būti valstybių narių GES informaciniai centrai, sudarantys sąlygas ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų veiklai;

(18) ginčų sprendimo tarpininkų tinklas turėtų padėti spręsti ginčus naudojant elektroninę gairių teikimo platformą. Šio tinklo nariai turėtų būti valstybių narių informaciniai centrai, sudarantys sąlygas tarpininkų veiklai;

 

(Šis pakeitimas (išbraukiamas „elektroninis“ ir „GES“ kalbant apie tarpininkus ir informacinius centrus) taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) kad nedidėtų vartotojams skirtų informacinių centrų skaičius, valstybės narės, visų pirma, atsakomybę už informacinius centrus turėtų perduoti savo nacionaliniams Europos vartotojų centrų tinklo nariams. Tarpininkai turėtų teikti pagalbą sprendžiant ginčus naudojant platformą, ypač teikdami pagalbą vartotojams ir juos informuodami. Kadangi dėl šios priežasties platformos sėkmė taip pat priklausys nuo tarpininkų gebėjimų ir žinių, Komisija ir valstybės narės turėtų pasirūpinti tinkamu jų apmokymu;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų savo interneto svetainėse teikti vartotojams informaciją apie GES platformą ir elektroninę nuorodą į jos pradžios tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią informaciją, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui. Šia prievole nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] 10 straipsnio 1–3 dalių nuostatos dėl informacijos, kurią komercinės veiklos subjektai turi teikti apie jų taikomas GAS procedūras ir apie tai, ar jie įsipareigoja taikyti alternatyvaus sprendimo procedūras ginčams su vartotojais spręsti. Be to, šia prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 1 dalies t punktas ir 8 straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad prieš vartotojui įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį, komercinės veiklos subjektas turi pateikti vartotojui informaciją apie galimybę pasinaudoti neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, taikoma tam komercinės veiklos subjektui, ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe;

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų savo interneto svetainėse teikti vartotojams aiškią ir lengvai prieinamą informaciją apie elektroninę gairių teikimo platformą ir elektroninę nuorodą į jos pradžios tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią informaciją, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui. Šia prievole nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] 10 straipsnio 1–3 dalių nuostatos. Be to, šia prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių18 6 straipsnio 1 dalies t punktas ir 8 straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad prieš vartotojui įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos arba ne prekybai skirtose patalpose sudarytą sutartį, komercinės veiklos subjektas turi pateikti vartotojui informaciją apie galimybę pasinaudoti neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, taikoma tam komercinės veiklos subjektui, ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe. Dėl prievolės informuoti vartotojus apie elektroninės gairių teikimo platformos buvimą neturėtų atsirasti pernelyg didelių administracinių kliūčių 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo apibrėžtoms MVĮ ir mikroįmonėms. MVĮ ir mikroįmonės, susidūrusioms su konkrečia problema, turėtų perduoti visą susijusią informaciją vartotojams.

 

___________

 

1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) šio reglamento neesminėms nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl informacijos, kurią ieškovas turi pateikti GES platformos elektroninėje skundo formoje, pobūdžio. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(23) šio reglamento neesminėms nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl informacijos, kurią ieškovas turi pateikti elektroninės gairių teikimo platformos elektroninėje skundo formoje, pobūdžio ir su skundo pateikimu susijusių techninių nuostatų. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais ir ypač su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad tuo pačiu metu Europos Parlamentui ir Tarybai laiku ir tinkamai būtų perduodami atitinkami dokumentai;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) siekiant užtikrint vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl GES platformos veikimo, skundų pateikimo nuostatų ir GES tarpininkų tinklo narių bendradarbiavimo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Kadangi elektroninės skundų formos pobūdis yra visiškai techninis, su ja susiję įgyvendinimo aktai turėtų būti priimami laikantis patariamosios procedūros. Taisyklės, susijusios su GES tarpininkų tinklo narių bendradarbiavimo nuostatomis, turėtų būti priimamos laikantis nagrinėjimo procedūros;

(24) siekiant užtikrint vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl elektroninės gairių teikimo platformos veikimo ir tarpininkų tinklo narių bendradarbiavimo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai. Taisyklės, susijusios su elektroninės gairių teikimo platformos funkcijų vykdymo nuostatomis, turėtų būti priimamos laikantis nagrinėjimo procedūros;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, kurioje būtų sudarytos sąlygos nešališkai, skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus.

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, sukuriant elektroninę platformą, kurioje būtų sudarytos sąlygos nešališkai, skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne teisme spręsti vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčus.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų sutartinių ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, atitinkančiam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS), ir naudojant Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą.

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir komercinės veiklos subjektų sutartinių ginčų, susijusių su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimui ne teisme, kuriuos vartotojai teikia alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, atitinkančiam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS), ir naudojant Europos elektroninę ginčų alternatyvaus sprendimo platformą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas – prekių pardavimo arba paslaugų teikimo sandoris, kai komercinės veiklos subjektas arba to subjekto tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas interneto svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas tas prekes arba paslaugas užsisako toje svetainėje arba kitomis elektroninėmis priemonėmis;

Išbraukta.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) tarpvalstybinis elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas – elektroninis prekių pardavimas arba paslaugų teikimas, kai vartotojas užsako prekes ar paslaugas, nuolat gyvendamas kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje įsteigtas komercinės veiklos subjektas;

Išbraukta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) ginčų alternatyvaus sprendimo procedūra (toliau – GAS procedūra) – ginčų sprendimo ne teisme procedūra, kurioje dalyvauja ginčų sprendimo subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima sprendimą arba padeda šalims kartu rasti taikų sprendimą;

g) ginčų alternatyvaus sprendimo procedūra (toliau – GAS procedūra) – ginčų sprendimo ne teisme procedūra, pagal kurią dalyvaujančios šalys siekia išspręsti konfliktą dalyvaujant ginčų sprendimo subjektui, kuris pats priima šalims privalomą arba neprivalomą sprendimą arba padeda šalims kartu pasiekti abipusiškai priimtiną susitarimą;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio g punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

GAS procedūromis nelaikomos procedūros, kuriose dalyvauja ginčų sprendimo subjektai, jeigu už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto; jeigu ginčas sprendžiamas komercinės veiklos subjekto tvarkomose vartotojų skundų nagrinėjimo sistemose; jeigu vartotojas ir komercinės veiklos subjektas ar jų atstovai tiesiogiai veda derybas ir jeigu ginčą teisėjas mėgina išspręsti teisminio proceso dėl to ginčo metu;

Išbraukta.

Pagrindimas

GAS apibrėžtis ir taikymo sritis pateiktos Direktyvos dėl vartotojų GAS 2 ir 4 straipsniuose. Šios pastraipos nereikia įtraukti į reglamentą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) šalis ieškovė – vartotojas arba komercinės veiklos subjektas, pateikęs skundą per Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinimas su Reglamento ir Direktyvos dėl vartotojų GAS taikymo srities pakeitimais. Ieškovas gali būti tik vartotojas.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) šalis atsakovė – vartotojas arba komercinės veiklos subjektas, dėl kurio per Europos ginčų elektroninio sprendimo platformą pateiktas skundas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinimas su Reglamento ir Direktyvos dėl vartotojų GAS taikymo srities pakeitimais. Šalis atsakovė gali būti tik komercinės veiklos subjektas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. GES platforma yra sąveiki interneto svetainė, kuria galima nemokamai ir visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES platforma yra vienintelis prieigos taškas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems ne teisme išspręsti ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

2. Elektroninė gairių teikimo platforma yra sąveiki interneto svetainė, kuria galima nemokamai ir visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis naudotis elektroninėmis priemonėmis. Elektroninė gairių teikimo platforma yra vienintelis prieigos taškas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams, norintiems gauti informaciją apie vartotojų ir komercinės veiklos subjektų sutartinių ginčų, susijusių su prekių pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimą ne teisme ir (arba) norintiems ne teisme išspręsti ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) šaliai ieškovei suteikti galimybę pateikti skundą, užpildant elektroninę skundo formą;

a) vartotojui suteikti galimybę pateikti skundą, užpildant elektroninę skundo

formą;

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) remiantis elektroninėje skundo formoje pateikta informacija, šalims pasiūlyti vieną arba kelis kompetentingus GAS subjektus, prireikus suteikti informacijos apie jų įkainius, kalbą arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama procedūra, apytikslę procedūros trukmę arba tai, kad pagal šalies ieškovės pateiktą informaciją negalima nustatyti kompetentingo GAS subjekto;

b) remiantis elektroninėje skundo formoje pateikta informacija,

 

i) nustatyti vieną arba kelis kompetentingus GAS subjektus, prireikus suteikti informacijos apie jų įkainius, kalbą arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama procedūra, apytikslę procedūros trukmę, jei reikia, būtinybę šalims ar jų atstovams fiziškai dalyvauti, savanorišką arba privalomą dalyvavimą GAS procedūrose ir privalomą arba neprivalomą procedūros rezultatų pobūdį atitinkamai vadovaujantis taikomais nacionaliniais įstatymais; arba

 

ii) informuoti vartotoją, kad pagal pateiktą informaciją negalima nustatyti kompetentingo GAS subjekto;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) skelbti informaciją apie 6 straipsnyje nurodytus informacinius centrus valstybėse narėse ir atitinkamus ginčų sprendimo tarpininkus, įskaitant jų kontaktinius duomenis;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) teikti bendrąją informaciją apie alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme;

h) teikti bendrąją informaciją apie alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme ir jį propaguoti;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) teikti informaciją apie dažniausiai taikomus metodus ir pagal skirtingus dalykus suskirstytus statistinius duomenis;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) teikti aiškią, išsamią ir suprantamą informaciją apie vartotojų teises apskritai, taip pat atsakymų į „dažnai užduodamus klausimus“ labiausiai vartotojus dominančiomis temomis forma, jei reikia naudojant sąveikias priemones;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vadovaujantis pirma pastraipa teikiama informacija yra prieinama platformos funkcijomis besidominantiems vartotojams ir komercinės veiklos subjektams nepaisant to, ar jų susidomėjimas susijęs su skundo teikimu, ar ne.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija yra atsakinga už GES platformos plėtotę, veikimą, techninę priežiūrą ir duomenų saugumą.

5. Komisija yra atsakinga už elektroninės gairių teikimo platformos plėtotę, veikimą, techninę priežiūrą, ypač teikdama pakankamą finansavimą ir žinias, ir duomenų saugumą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną GES informacinį centrą ir pateikia Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius duomenis. Valstybės narės gali perduoti atsakomybę už GES informacinį centrą nacionaliniams Europos vartotojų centrų tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar bet kokioms kitoms įstaigoms. Kiekvienas GES informacinis centras sudaro sąlygas bent dviejų ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų (toliau – GES tarpininkai) veiklai.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ginčų sprendimo informacinį centrą (toliau − informacinis centras) ir pateikia Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius duomenis.

 

1a. Valstybės narės, visų pirma, perduoda atsakomybę už informacinį centrą nacionaliniams Europos vartotojų centrų tinklo nariams. Jei šiai užduočiai vykdyti neatsirastų atitinkamo Europos vartotojų centrų tinklo subjekto, valstybės narės taip pat gali perduoti atsakomybę vartotojų asociacijoms ar bet kokioms kitoms įstaigoms. Bet kuriuo atveju valstybės narės, perduodamos atsakomybę, pirmenybę teikia jau esantiems subjektams.

 

1b. Kiekvienas informacinis centras sudaro sąlygas bent dviejų ginčų sprendimo tarpininkų (toliau – tarpininkai) veiklai. Informaciniai centrai užtikrina, kad vartotojai galėtų per elektroninę gairių teikimo platformą susisiekti su tarpininkais.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija ir valstybės narės užtikrina tinkamą tarpininkų apmokymą, kad jie turėtų būtinų žinių 2 dalyje nurodytoms funkcijoms vykdyti.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 16 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priede pateiktos informacijos keitimo, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, pagal 16 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl priede pateiktos informacijos keitimo, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato nuostatas dėl elektroninės skundų formos. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

5. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl elektroninės skundų formos nuostatų atsižvelgiant į technikos pažangą. Prieš priimdama šiuos deleguotuosius aktus, Komisija pasikonsultuoja su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Gavusi visą užpildytą skundo formą, elektroninėje gairių teikimo platformoje skundai tvarkomi taip:

 

a) platformoje pateikiama 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija, ypač visų kompetentingų GAS subjektų sąrašas, jei jie yra nustatyti;

 

b) vartotojas gali iš pateikto sąrašo pasirinkti vieną ar daugiau subjektų;

 

c) komercinės veiklos vykdytojas iš pateikto sąrašo gali pasirinkti vieną ar daugiau subjektų, jei jis dar nėra įsipareigojęs naudotis vienu iš jų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį;

 

d) platforma automatiškai pasirenka, ar skundą perduoti

 

i) pagal 1b ir 1c dalis nustatytam GAS subjektui; ar

 

ii) tarpininkui 1 d punkte nurodytais tikslais;

 

ar toliau netvarkyti skundo pagal 1e dalį.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Jeigu vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, arba jeigu pateiktuose atsakymuose šalys pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

(Žr. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti vieną iš jų. Skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

(Žr. 8 straipsnio 6 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Šalims nesusitarus dėl vieno kompetentingo GAS subjekto vartotojui per platformą pranešama, kad galima kreiptis į tarpininką iš jo gyvenamosios vietos, kuris stengsis nustatyti GAS subjektą, kuriam šalys pritartų. Jei jai tai nepavyksta, skundas toliau tvarkomas pagal 1e dalį.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e. Jei nenustatomas joks kompetentingas GAS subjektas ar jei šalys nepateikia platformai atsakymo, skundas toliau netvarkomas. Vartotojui pranešama apie galimybę kreiptis į tarpininką dėl informacijos apie kitus teisių gynimo būdus.

(Žr. 8 straipsnio 4 dalies pakeitimą; tekstas pakoreguotas.).

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš GES platformos išsiunčiami atitinkami e. laiškai: šaliai ieškovei e. laiškas skundo kalba, šaliai atsakovei – e. laiškas sutarties kalba, kuriuose:

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš elektroninės gairių teikimo platformos išsiunčiami atitinkami e. laiškai: vartotojui e. laiškas skundo kalba, komercinės veiklos subjektui – e. laiškas sutarties kalba, kuriuose:

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Pagrindimas

Suderinimas su taikymo srities pakeitimais. Atsakovas gali būti tik komercinės veiklos subjektas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS subjekto arba jei toks subjektas nenustatytas, skundas toliau tvarkomas nebus;

b) nurodoma, kad jei šalys nepateikia platformai atsakymo arba jei joks kompetentingas GAS subjektas nenustatytas, skundas toliau tvarkomas nebus;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) pateikiama informacija, kad šalims nesusitarus dėl vieno kompetentingo GAS subjekto skundas perduodamas tarpininkui iš skundo pateikusios šalies gyvenamosios vietos, kuris stengsis nustatyti GAS subjektą, kuriam šalys pritartų;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) nurodomas vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ir komercinės veiklos subjekto įsteigimo vietos GES informacinio centro pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, taip pat trumpai apibūdinamos 6 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktuose nurodytos funkcijos;

d) nurodomas vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ir komercinės veiklos subjekto įsteigimo vietos informacinio centro, įskaitant tarpininkus, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, taip pat trumpai apibūdinamos 6 straipsnio 2 dalies -aa, a, b ir d punktuose nurodytos funkcijos;

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prireikus, jų įkainiai;

a) jų įkainiai;

Pagrindimas

Vartotojui turi būti įsivaizduojami ir aiškūs proceso, kurį ketina vykdyti, išlaidos ir kaštai.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų atstovams fiziškai dalyvauti;

d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų atstovams fiziškai dalyvauti ir nurodymas, ar ginčą galima spręsti asmeniškai nedalyvaujant šalims ar jų atstovams tais atvejais, kai nuolatinės ar įprastinės gyvenamosios vietos yra skirtingose valstybėse narėse;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Skundas kompetentingam GAS subjektui perduodamas per platformą per 30 dienų laikotarpį.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu šalys nepateikia platformai būtinų atsakymų arba nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS subjekto, skundas toliau netvarkomas. Vartotojui pranešama apie galimybę kreiptis į GES tarpininką dėl informacijos apie kitus teisių gynimo būdus.

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 1e dalies (naujos) pakeitimą.)

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS subjektą, kurio paslaugomis komercinės veiklos subjektas įsipareigojo naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, arba jeigu pateiktuose atsakymuose šalys pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 1b dalies (naujos) pakeitimą.)

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti vieną iš jų. Skundas per platformą automatiškai perduodamas tam GAS subjektui.

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 1c dalies (naujos) pakeitimą.)

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jeigu pateikus ginčo šalims šią informaciją jos sutinka, kad subjektas pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją pabaigia per 30 dienų nuo procedūros pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

b) jeigu pateikus ginčo šalims šią informaciją jos sutinka, kad subjektas pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją pabaigia per 90 dienų nuo dienos, kurią šalims pranešama apie skundą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 8 straipsnio (ca) punktą. Sudėtingų arba labai techninio pobūdžio ginčų atveju GAS subjektas gali šį laikotarpį pratęsti. Šalims turi būti pranešama apie bet kokį laikotarpio pratęsimą ir apytikslę numatomą ginčo sprendimo procedūros trukmę.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Galimybė naudoti informaciją, taip pat asmens duomenis, susijusią su ginču ir saugomą 10 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, suteikiama tik GAS subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 straipsnį, 9 straipsnyje nurodytoms reikmėms. Galimybė naudoti šią informaciją taip pat suteikiama GES tarpininkams 6 straipsnio 3 dalyje nurodytoms reikmėms.

1. Teisė susipažinti su informacija, be kita ko, asmens duomenimis, susijusia su ginču ir saugoma 10 straipsnyje nurodytoje duomenų bazėje, suteikiama 9 straipsnyje nurodytais tikslais tik GAS subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 straipsnį. Galimybė naudoti šią informaciją taip pat suteikiama tarpininkams, kuriems perduota išspręsti ginčą, 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytoms reikmėms.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Elektroninėje gairių teikimo platformoje pateikiamas išsamus pranešimas apie privatumo apsaugą, kuriame duomenų subjektams pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias teises. Pranešime apie privatumo apsaugą aiškiai nurodomi duomenų tvarkymo veiksmai, atlikti įvairių platformos dalyvių vardu.

Pagrindimas

Suderinimas su pasiūlyta 21 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos subjektai, vykdantys tarpvalstybinę elektroninę prekybą prekėmis arba paslaugų teikimu informuoja vartotojus apie GES platformą ir nurodo savo e. pašto adresą. Ši informacija paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama komercinės veiklos subjektų interneto svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas e. paštu arba kitu elektroninėmis priemonėmis perduodamu tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į GES platformos pradžios tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui apie GES platformą, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos subjektai, vykdantys tarpvalstybinę elektroninę prekybą prekėmis arba paslaugų teikimu informuoja vartotojus apie elektroninę gairių teikimo platformą ir nurodo savo e. pašto adresą. Ši informacija aiškiai ir lengvai prieinama forma teikiama komercinės veiklos subjektų interneto svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas e. paštu arba kitu elektroninėmis priemonėmis perduodamu tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į elektroninės gairių teikimo platformos pradžios tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui apie elektroninę gairių teikimo platformą, kai vartotojas teikia skundą komercinės veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

2. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio nuostatos dėl komercinės veiklos subjektų vartotojams teikiamos informacijos apie GAS procedūras, taikomas tiems komercinės veiklos subjektams, ir apie jų įsipareigojimą ginčus su vartotojais spręsti taikant arba ne ginčų alternatyvaus sprendimo procedūras .

2. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 straipsnio nuostatos.

3. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos Direktyvos 2011/83/ES 6 ir 8 straipsnių nuostatos dėl informacijos, teikiamos vartotojams dėl nuotolinės prekybos sutarčių ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių.

3. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos Direktyvos 2011/83/ES 6 ir 8 straipsnių nuostatos dėl informacijos, teikiamos vartotojams dėl nuotolinės prekybos sutarčių ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių, 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis1 3 straipsnio ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)2 185 straipsnio nuostatos2.

 

3a. Prievolė visuose tekstiniuose pranešimuose informuoti vartotojus apie elektroninės gairių teikimo platformos buvimą pagal 1 dalį netaikoma, jei komercinės veiklos subjektas yra mažoji ar vidutinė įmonė (MVĮ) arba mikroįmonė pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžimo3. Tokiu atveju komercinės veiklos subjektas turi pateikti informaciją apie elektroninę gairių teikimo platformą, tik jei vartotojas pateikė jam skundą.

 

1 OL L 271, 2002 10 9, p. 16.

 

2 OL L 335, 2008 12 17, p. 1.

 

3 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Išbraukta.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras įrašo tą pačią datą, kaip ir 18 str. 1 dalyje, t. y. šio reglamento įsigaliojimo datą].

2. 7 straipsnio 4 dalyje ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras įrašo tą pačią datą, kaip ir 18 str. 1 dalyje, t. y. šio reglamento įsigaliojimo datą].

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada panaikinti 7 straipsnio 4 dalyje ir 7 straipsnio 5 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 3 mėnesiais.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas treji metai, o pirmą kartą – ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą. Kartu su ataskaita prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.

Kas dveji metai, o pirmą kartą – ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje ypač būtų nurodoma, kiek pripažįstama elektroninė gairių teikimo platforma ir kiek naudojamasi skundų forma, nurodomas galimas poreikis keisti priede pateiktą informaciją, atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS), 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį, ir nurodomos galimybės toliau plėtoti sąveikias ryšių priemones. Kartu su ataskaita prireikus pateikiami šio reglamento pakeitimų pasiūlymai.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas nuo [Leidinių biuras įrašo datą – 6 mėnesiai po Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) įgyvendinimo termino, toje direktyvoje nurodytino pagal jos 22 str. 1 dalį, pabaigos], išskyrus 5 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 dalis, 6 straipsnio 1, 2 ir 6 dalis, 7 straipsnio 4 ir 5 dalis, 10 straipsnį, 15 straipsnį ir 16 straipsnį, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Šis reglamentas taikomas nuo [Leidinių biuras įrašo datą – 6 mėnesiai po Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) įgyvendinimo termino, toje direktyvoje nurodytino pagal jos 22 str. 1 dalį, pabaigos], išskyrus 5 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 dalis, 6 straipsnio 1, 1a, 1b, 2 ir 5 dalis, 7 straipsnio 4 ir 5 dalis, 10 straipsnį, 15 straipsnį ir 16 straipsnį, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų ginčų elektroninis sprendimas (Reglamentas dėl vartotojų GES)

Nuorodos

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.12.2011

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Svarstymas komitete

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Priėmimo data

19.6.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Patrice Tirolien

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vartotojų ginčų elektroninis sprendimas (Reglamentas dėl vartotojų GES)

Nuorodos

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.11.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.12.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Priėmimo data

10.7.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Pateikimo data

17.7.2012