ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)

16.7.2012 - (COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referente: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Procedūra : 2011/0374(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0236/2012
Iesniegtie teksti :
A7-0236/2012
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0794),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0453/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0236/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Vienotā tirgus sadrumstalotība kavē centienus stimulēt konkurētspēju un izaugsmi. Turklāt šķēršļus vienotā tirgū rada tādu vienkāršu, lietderīgu un lētu paņēmienu nevienmērīgā pieejamība, kvalitāte un informētība par tiem, kuri paredzēti tādu strīdu izšķiršanai, kas izriet no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas Savienības teritorijā, un tas mazina patērētāju un tirgotāju uzticību pirkšanai un pārdošanai pāri robežai.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Apzinoties tiešsaistes tirdzniecības iespējas, ievērojami tiktu veicināta ekonomikas izaugsmes atjaunošana Savienībā, tomēr, lai to panāktu, nepieciešams pareizi integrēt ODR sistēmu un ADR struktūras, kā noteikts Direktīvā .../.../ES1.

 

______________

 

1 OV: ievietot numuru Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR).

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk iepērkas internetā, un aizvien vairāk tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu justies pārliecinātiem.

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem vajadzētu būt uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk iepērkas internetā, un aizvien vairāk tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu justies pārliecinātiem. Pašreizējā krīzes periodā ir ļoti svarīgi īstenot pasākumus ekonomikas izaugsmei, darbavietu izveidei un patēriņa atjaunošanai. Kaut gan digitālais tirgus sniedz vērtīgu iespēju šos mērķus sasniegt, tomēr, lai izmantotu šīs iespējas priekšrocības, Savienībai jāspēj izveidot pilnīgu digitālo iekšējo tirgu. No vienas puses, ir svarīgi likvidēt esošos šķēršļus un, no otras puses, stimulēt patērētāju uzticēšanos tam. Drošas un efektīvas tiešsaistes sistēmas esamība strīdu izšķiršanai arī varētu ievērojami veicināt patērētāju uzticības palielināšanos Savienībā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Strīdu izšķiršana tiešsaistē var nodrošināt vienkāršu un lētu risinājumu, lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus, kas saistīti ar pārrobežu darījumiem tiešsaistē. Tomēr pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu patērētājiem un tirgotājiem risināt šādus strīdus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis pārrobežu darījumiem tiešsaistē, rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgotājiem un tādējādi kavē elektroniskās tirdzniecības attīstību.

(7) Strīdu izšķiršana tiešsaistē var nodrošināt vienkāršu, efektīvu un lētu risinājumu, lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus, kas saistīti gan ar pārrobežu darījumiem, gan iekšzemes darījumiem tiešsaistē. Tomēr pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu patērētājiem un tirgotājiem risināt šādus strīdus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis jo īpaši pārrobežu darījumiem tiešsaistē, rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgotājiem un tādējādi kavē vispārējo elektroniskās tirdzniecības attīstību.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus, vai ja tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo tajā pašā dalībvalstī.

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kuri saistīti ar līgumsaistībām starp Savienībā dzīvojošiem patērētājiem un Savienībā reģistrētiem tirgotājiem un kuri izriet no pārrobežu tiešsaistes pirkuma līgumiem vai pakalpojuma līgumiem, uz kuriem attiecas Direktīva…/.../ES [Direktīva par patērētāju ADR]. Tā būtu jāattiecina arī uz strīdiem, kas rodas, pārdodot vai nodrošinot digitālo saturu par atlīdzību. Lai gan šāds strīdu izšķiršanas mehānisms būs īpaši izdevīgs tiem patērētājiem un tirgotājiem, kuri veic pārrobežu darījumus tiešsaistē, šī regula būtu jāpiemēro arī iekšzemes tiešsaistes darījumiem, lai elektroniskās komercijas jomā ieviestu patiesi vienlīdzīgus noteikumus. Tā būtu jāattiecina uz strīdiem, kas rodas, pārdodot vai nodrošinot digitālo saturu par atlīdzību. To nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Definīcijā “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē”, būtu jāietver tāds preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums tiešsaistē, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskos līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību. Tai būtu jāaptver arī gadījumi, kad patērētājs ir piekļuvis tīmekļa vietnei vai citiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, izmantojot mobilo elektronisko ierīci, piemēram, mobilo tālruni.

(11) Definīcijā “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē”, būtu jāietver tāds preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums tiešsaistē, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskos līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību. Tai būtu jāaptver arī gadījumi, kad patērētājs ir piekļuvis tīmekļa vietnei vai citiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, izmantojot mobilo elektronisko ierīci, piemēram, mobilo tālruni. Par pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot elektroniskus līdzekļus, nebūtu jāuzskata pakalpojumi, kurus nesniedz ar elektroniskās apstrādes/inventarizācijas sistēmām, piemēram, balss telefona vai telefaksa pakalpojumi, ārsta konsultācijas pa telefonu vai telefaksu, jurista konsultācijas pa telefonu vai telefaksu, tiešā tirdzniecība pa telefonu vai telefaksu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies saistībā ar bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu nevajadzētu piemērot strīdiem starp tirgotājiem.

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot strīdiem starp tirgotājiem.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Pirms strīda iesniegšanas izskatīšanai ADR struktūrā, izmantojot ODR platformu, dalībvalstīm būtu jāmudina patērētāji darīt visu iespējamo, lai sazinātos ar tirgotāju tā interneta vietnē, ar elektroniskā pasta vai citu elektronisko līdzekļu palīdzību nolūkā atrisināt strīdu, panākot mierizlīgumu.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu Eiropas līmenī. Šai ODR platformai vajadzētu būt interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas radušies pārrobežu e-komercijas darījumos. Ar tās palīdzību patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) struktūrai, kas ir kompetenta izskatīt strīdu. Platformai būtu jānodrošina iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt strīdu izšķiršanu platformā.

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu Eiropas līmenī. Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par šīs platformas izveidi un uzturēšanu, kurai vajadzētu būt interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas radušies pārrobežu e-komercijas darījumos. ODR platformā būtu jānodrošina vispārēja informācija par tādu līgumstrīdu ārpustiesas atrisināšanu, kuri rodas, pārdodot preces vai pakalpojumus tiešsaistē. Ar tās palīdzību patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzību veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās, un informēt tos par iespēju lūgt palīdzību kontaktpunktiem, ja nepieciešams, lai veidlapu pareizi aizpildītu. No platformas sūdzības būtu jānosūta alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) struktūrai, kas ir kompetenta attiecīgo strīdu izskatīt. ODR platformai vajadzētu būt sadarbspējīgai ar esošajām tiešsaistes ADR struktūrām. Sūdzību veidlapā būtu jāiekļauj tikai tāda informācija, kas nepieciešama, lai varētu noteikt, kura ADR struktūra vai struktūras ir kompetentas risināt strīdu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Ar ODR platformas palīdzību būtu jādod iespēja patērētājiem un tirgotājiem iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzību veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) struktūrai, kas ir kompetenta attiecīgo strīdu izskatīt.

 

Platformā būtu bez maksas jāpiedāvā elektronisks lietu pārvaldības rīks, kas pusēm un ADR struktūrai, izmantojot šo platformu, dod iespēju strīdu izšķiršanas procedūru veikt tiešsaistē. ADR struktūrām būtu jāspēj to izmantot un pielāgot atbilstoši savām procedūrām. Šādam rīkam būtu jānodrošina arī iespēja pusēm un ADR struktūrām veikt attiecīgo paziņojumu un pierādījumu augšupielādi. Ņemot vērā ADR procedūru, ko attiecīgā ADR struktūra piemēro, rīkam būtu automātiski pusēm jānosaka termiņi, tostarp dokumentu iesniegšanai. Tajā būtu jānodrošina arī ierobežotas pieejamības tīmekļa vietne, kura izvietota uz ODR platformas un kurai var piekļūt gan puses, gan attiecīgā ADR struktūra un, ja nepieciešams, kontaktpunkti.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b) Komisijai būtu jānodrošina tehniskās iespējas, kas nepieciešamas platformas darbībai, tostarp tulkošanas funkcijas. Rīkam būtu jāpiedāvā iespēja pusēm un ADR struktūrām izmantot elektroniskās tulkošanas funkciju. Ar šo funkciju būtu jāspēj nodrošināt visi nepieciešamie tulkojumi, un tulkotājiem būtu jāsniedz atbalsts šai funkcijai. Komisijai ODR platformā būtu arī jāsniedz informācija patērētājiem par iespēju lūgt kontaktpunktu palīdzību. Tomēr patērētāji būtu jāmudina vispirms sazināties ar tirgotāju un tādējādi tiešā veidā censties panākt mierizlīgumu attiecīgajā strīdā pirms sūdzības iesniegšanas ODR platformā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

14.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14c) Piekļuve ODR platformai būtu jānodrošina, izmantojot tikai portāla “Tava Eiropa” tematisko vietni, jo šis portāls ir jau pastāvošs vienas pieejas punkts gan patērētājiem, gan tirgotājiem, kuri vēlas saņemt palīdzību vai informāciju par viņu tiesībām, kas paredzētas Savienības tiesību aktos. ODR platformai portālā “Tava Eiropa” vajadzētu būt labi pamanāmai.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus noteikumus, kas piemērojami šīm procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina ātru šādu strīdu izšķiršanu.

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un tai būtu jāievēro dalībvalstu tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR platformu, būtu jāpiemēro savi procedūras noteikumi, tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus noteikumus, kas piemērojami šīm procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. Pusēm būtu jānodrošina iespēja piekļūt ar šo regulu izveidotajai ODR platformai, nepieprasot pušu fizisku klātbūtni strīda izšķiršanas procedūrā. Tomēr vajadzētu paredzēt iespēju abām pusēm nolemt, ka fiziska klātbūtne ir nepieciešama.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Elektroniski savienojot Eiropas ODR platformu ar visām ADR struktūrām, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā …/…/ES [direktīva par patērētāju ADR] [Office of Publications insert reference number], vajadzētu nodrošināt ārpustiesas tiesību aizsardzības pilnīgu pārklājumu tiešsaistē attiecībā uz pārrobežu strīdiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē.

(16) Elektroniski savienojot ODR platformu ar visām ADR struktūrām, par kurām Komisijai paziņots saskaņā ar Direktīvas …/…/ES [= Direktīva par patērētāju ADR] [Publikāciju birojs ieliek atsauces numuru] 17. panta 2. punktu, vajadzētu nodrošināt ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pilnīgu pārklājumu tiešsaistē attiecībā uz strīdiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Šī regula nekavē jebkuras esošo tiešsaistes strīdu izšķiršanas struktūras darbību Savienībā. Tai nebūtu jākavē ADR struktūras nodarboties ar tādu pārrobežu strīdu izšķiršanu tiešsaistē, kas tām ir iesniegti nevis caur ODR platformu, bet citādi.

(17) Šī regula nekavē jebkuras esošo tiešsaistes strīdu izšķiršanas struktūras darbību Savienībā. Tai nebūtu jākavē ADR struktūras nodarboties ar tādu strīdu izšķiršanu tiešsaistē, kas tām ir iesniegti nevis caur ODR platformu, bet citādi.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar sūdzībām, kuras iesniegtas izmantojot ODR platformu, palīdzību varētu sniegt tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatoru tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj dalībvalstu kontaktpunkti, kuros darbojas tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori.

(18) Būtu jāizveido kontaktpunkti, lai sniegtu palīdzību patērētājiem, kuri cenšas atrisināt strīdu ar tirgotāju, izmantojot ODR platformu. Kontaktpunktiem būtu jāpalīdz iesniegt sūdzības un jāsniedz vispārēja informācija par tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūrām. Nebūtu jāuzliek kontaktpunktiem pienākums tulkot dokumentus vai pienākums tiešā veidā izšķirt strīdus.

Pamatojums

Nav vajadzības īpaši izcelt ODR kontaktpunktus un ODR koordinatorus. Būtu vēlams izklāstīt ODR kontaktpunktu funkcijas un ļaut dalībvalstīm lemt par šo funkciju labāku izpildi. Būtu arī lietderīgi paskaidrot, kādu palīdzību ir nepieciešams sniegt.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu ir pamattiesības, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūras nevar veidot tā, lai tās aizstātu tiesas procedūras un tām nevajadzētu liegt tiesības patērētājiem vai tirgotājiem vērsties tiesā pēc tiesību aizsardzības. Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu sistēmai.

(19) Tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu ir pamattiesības, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūras nav paredzētas, lai aizstātu tiesas procedūras, un tās nedrīkst izstrādāt šādam mērķim, tām arī nevajadzētu liegt tiesības patērētājiem vai tirgotājiem vērsties tiesā, lai saņemtu tiesisko aizsardzību. Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu sistēmai.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Datu subjekti būtu jāinformē par viņu personas datu apstrādi ODR platformā un par viņu tiesībām attiecībā uz šādu apstrādi Komisijas publicētā visaptverošā paziņojumā, kurā viegli saprotamā un vienkāršā valodā paskaidrotas apstrādes darbības, par kurām ir atbildīgi dažādi platformas dalībnieki saskaņā ar 11. un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 45/2001 un ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 10. un 11. pantu Direktīvā 95/46/EK.

(21) Datu subjekti būtu jāinformē un būtu jāsaņem viņu piekrišana par viņu personas datu apstrādi ODR platformā un par viņu tiesībām attiecībā uz šādu apstrādi Komisijas publicētā visaptverošā privātuma paziņojumā, kurā viegli saprotamā un vienkāršā valodā paskaidrotas apstrādes darbības, par kurām ir atbildīgi dažādi platformas dalībnieki saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu un ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantu.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, ņemot vērā informāciju, kādu sūdzētājs norādījis elektroniskajā sūdzības veidlapā, kas pieejama platformā. Sevišķi svarīgi lai sagatavošanas darba gaitā Komisija nodrošinātu pienācīgu apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei.

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz ODR platformas funkcijām, kontaktpunktu sadarbības formām un informāciju, kura sūdzības iesniedzējam jānorāda elektroniskajā sūdzību veidlapā, kas pieejama platformā, kā arī šīs elektroniskās sūdzību veidlapas formu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, izveidot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu pārrobežu tiešsaistes strīdiem, uz kuriem attiecas kopēji noteikumi, ierosinātās rīcības mēroga un ietekmes dēļ nav iespējams pilnā mērā sasniegt dalībvalstīs, un tādēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(25) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu pārrobežu un iekšzemes tiešsaistes strīdiem, uz kuriem attiecas kopēji noteikumi, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga un ietekmes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un sasniegt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu, kā arī sasniegt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot tiešsaistes platformu, kas atvieglotu neatkarīgu, objektīvu, pārredzamu, efektīvu un taisnīgu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un tirgotājiem radušies saistībā ar preču pārrobežu pārdošanu vai pakalpojumu pārrobežu sniegšanu tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos un izmantojot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un tirgotājiem radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu tiešsaistē, izmantojot Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] II nodaļā minētajiem kvalitātes kritērijiem atbilstošas, saskaņā ar minētās direktīvas 17. panta 2. punktu Komisijai paziņotas, ilgstošai darbībai izveidotas alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos un izmantojot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) “tirgotājs” ir jebkura fiziska persona vai jebkura juridiska persona, kas var būt gan privāts vai valsts īpašums, kura rīkojas nolūkos, kas saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību, tostarp ar kādas personas starpniecību, kura rīkojas tās vārdā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē” ir tāds preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskus līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību;

(c) “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē” ir tāds Direktīvas .../... ES (Direktīva par patērētāju ADR) darbības jomā ietvertu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskus līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību;

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka šī regula attiecas tikai uz pārrobežu līgumiem, kuri ir ietverti arī Direktīvā par patērētāju ADR.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

4. pants – d apakšpunkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– pakalpojumus, kam ir materiāls raksturs pat tad, ja tie sniegti ar tādām elektroniskām ierīcēm kā automātiski naudas vai biļešu izsniegšanas aparāti (banknotes, dzelzceļa biļetes), pieeja ceļu tīkliem, autoparkiem u.c., par kuru izmantošanu iekasē samaksu pat tad, ja ir elektroniskas ierīces pie ieejas/izejas, kas kontrolē pieeju un/vai nodrošina maksājumu pareizību;

– pakalpojumus, kas sniegti ar tādām elektroniskām ierīcēm kā automātiski naudas vai biļešu izsniegšanas aparāti (banknotes, dzelzceļa biļetes), pieeja ceļu tīkliem, autoparkiem u. c., par kuru izmantošanu iekasē samaksu pat tad, ja ir elektroniskas ierīces pie ieejas vai izejas, kas kontrolē pieeju un/vai nodrošina maksājumu pareizību;

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

4. pants – d apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– pakalpojumus, ko nesniedz ar elektroniskās apstrādes/inventarizācijas sistēmām, piemēram, balss telefona pakalpojumus, telefaksa avi teleksa pakalpojumus, pakalpojumus, ko sniedz pa balss telefonu vai faksu; ārsta konsultācijas pa telefonu vai telefaksu; jurista konsultācijas pa telefonu vai telefaksu; tiešo tirdzniecību pa telefonu vai telefaksu.

– pakalpojumus, ko nesniedz ar elektroniskās apstrādes/inventarizācijas sistēmām, piemēram, balss telefona pakalpojumus, telefaksa vai teleksa pakalpojumus, pakalpojumus, ko sniedz pa balss telefonu vai telefaksu;

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

4. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana iekšzemē un tiešsaistē” ir preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē, ja laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus, patērētājs ir tās pašas dalībvalsts rezidents, kurā reģistrēts tirgotājs;

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

4. pants – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) “alternatīva strīdu izšķiršanas procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, lai palīdzētu rast izlīgumu;

(g) “alternatīva strīdu izšķiršanas procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, lai atbilstīgi Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 2. pantam palīdzētu rast izlīgumu, un par kuru Komisija ir informēta saskaņā ar minētās direktīvas 17. panta 2. punktu;

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par ADR procedūrām neuzskata procedūras, kas iesniegtas strīdu izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas vienīgais darba devējs ir tirgotājs, procedūras, kas iesniegtas patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmām, ko izmanto tirgotājs, tiešas sarunas starp patērētāju un tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un tiesneša mēģinājumus izšķirt strīdu tiesvedībā, kas ir saistīta ar šo strīdu.

Par ADR procedūrām neuzskata procedūras, kas iesniegtas strīdu izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas vienīgais darba devējs ir tirgotājs, izņemot ja šīs struktūras atbilst Direktīvā …/…/ES [Direktīva par patērētāju ADR] II nodaļas vispārējām prasībām, jo īpaši tās 17. pantam, un ja ir izpildīti šādi papildu nosacījumi:

 

– par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas ir hierarhiski neatkarīgas no tirgotāja un uz tām neattiecas tirgotāja norādījumi;

 

– par strīdu izšķiršanu atbildīgo fizisko personu atlīdzība nav atkarīga no strīda izšķiršanas procedūras iznākuma;

 

– par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas nav strādājušas pie tirgotāja trīs gadus pirms stāšanās amatā;

 

– strīdu izšķiršanas struktūra ir pakļauta dalībvalsts, kurā tā ir izveidota, kompetentās iestādes ikgadējai izvērtēšanai attiecībā uz atbilstību šajā direktīvā noteiktajiem principiem.

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt tirgotāju nodrošināto vai „iekšējo” starpniecību, jo tā ir svarīga alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu daļa. Ieteikums 98/257/EK neizslēdza šāda veida starpniecību, ja bija izpildīti konkrēti nosacījumi. „Iekšējā” starpniecība var dod reālu pievienoto vērtību ārpustiesas strīdu risināšanā, jo tā sniedz tehniskas/„jomas” zināšanas un ļauj attīstīt starpniecību tuvumā, kas ir vērtīgi pusēm.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) “alternatīva strīdu izšķiršanas struktūra” (turpmāk “ADR struktūra”) ir struktūra, uz kuru attiecas Direktīvas [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] 4. panta e) punkts un par kuru Komisijai ir nosūtīts ziņojums saskaņā ar minētās direktīvas 17. panta 2. punktu;

(h) “alternatīva strīdu izšķiršanas struktūra” (turpmāk “ADR struktūra”) ir struktūra, kas ir iekļauta sarakstā saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 17. panta 2. punktu;

Pamatojums

Atbilstošāk būtu definēt ADR struktūru atbilstoši struktūrām, kuras ir iekļautas sarakstā saskaņā ar Direktīvas par patērētāju ADR 17. panta 2. punktā, nevis Direktīvas par patērētāju ADR 4. panta e) apakšpunktā, jo ADR nodrošinātāji būtu uzskatāmi par ADR struktūrām, ja kompetentā iestāde apstiprina, ka tās atbilst nepieciešamajiem kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR platforma”).

1. Komisija izveido Eiropas platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (turpmāk “ODR platforma”), padara to pieejamu, izmantojot arī portāla “Tava Eiropa” ODR tematisko vietni, kā arī ievieto pamanāmas saites uz platformu portālā “Tava Eiropa” un arī citās Komisijas tīmekļa vietnēs, kurās ir sniegta informācija patērētājiem, piemēram, ECC Net tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez maksas visās oficiālajās Savienības valodās. ODR platforma ir kopīgs piekļuves punkts patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, uz kuriem attiecas šī regula.

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez maksas visās oficiālajās Savienības valodās. ODR platforma ir kopīgs piekļuves punkts patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas iesniegt sūdzības ADR struktūrām, par kurām Eiropas Komisijai ir paziņots saskaņā ar Direktīvu .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR].

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a ODR platforma sniedz informāciju par tādu līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) paziņot tirgotājam, ka pret viņu ir iesniegta sūdzība;

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību veidlapā ietverto informāciju, piedāvāt pusēm vienu vai vairākas kompetentas ADR struktūras, norādot informāciju par maksu, attiecīgā gadījumā par valodu vai valodām, kurās procedūra tiks veikta, un aptuvenu procedūras ilgumu vai informējot sūdzības iesniedzēju, ka sniegtā informācija nedod iespēju noteikt kompetentu ADR struktūru;

(b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību veidlapā ietverto informāciju, identificēt vienu vai vairākas ADR struktūras, kuras ir kompetentas izskatīt strīdu, un sniegt informāciju pusēm par viņu procedūras izmaksām, attiecīgā gadījumā par procedūras noteikumiem, ja tādi ir, attiecībā uz robežlielumiem un laika ierobežojumiem, valodu vai valodām, kurās procedūra tiks veikta, vidējo procedūras ilgumu un tās iznākuma saistošo vai nesaistošo spēku;

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) ja nevar noteikt kompetento ADR struktūru, informēt sūdzības iesniedzēju par to, ka, pamatojoties uz iesniegto informāciju, nebija iespējams noteikt kompetentu ADR struktūru;

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb) aicināt atbildētāju, ja viņš ir tirgotājs, norādīt, vai viņam ir pienākums vai viņš ir apņēmies izmantot noteiktu ADR struktūru to strīdu risināšanai, uz kuriem attiecas šī regula;

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bc) aicināt puses vienoties par kompetento ADR struktūru, ko tās izmantos strīda risināšanai, vai aicināt tās vienoties par vienu kompetento ADR struktūru, ja ir noteiktas vairākas šādas struktūras;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) nosūtīt sūdzības ADR struktūrai, kuru puses piekritušas izmantot;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) nodrošināt pusēm un ADR struktūrai iespēju veikt strīdu izšķiršanas procedūru tiešsaistē;

(d) bez maksas piedāvāt elektronisku lietu pārvaldības rīku, kas dod iespēju pusēm un ADR struktūrai veikt strīdu izšķiršanas procedūru tiešsaistē, izmantojot platformu;

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) nodrošināt pusēm un ADR struktūrai iespēju izmantot elektroniskās tulkošanas funkciju;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) nodrošināt iespēju izmantot elektronisku veidlapu, ar kuras palīdzību ADR struktūras nosūtīs informāciju, kas minēta 9. panta c) punktā;

(e) nodrošināt iespēju izmantot elektronisku veidlapu, ar kuras palīdzību ADR struktūras nosūtīs informāciju, kas minēta 9. pantā;

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) publicēt informāciju par ADR struktūrām, par kurām Komisijai ir paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], un kuras izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula;

(g) publicēt informāciju par ADR struktūrām, par kurām Komisijai ir paziņots saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 17. panta 2. punktu un kuras izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula. Informāciju norāda skaidrā un nepārprotamā veidā, tā ir viegli pieejama, izmantojot elektroniskos līdzekļus, un aktuāla;

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) publicēt informāciju par kontaktpunktiem dalībvalstīs un attiecīgajiem 6. pantā minētajiem strīdu izšķiršanas kontaktpunktiem, tostarp kontaktinformāciju;

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) sniegt vispārēju informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu kā ārpustiesas strīdu izšķiršanu;

(h) sniegt vispārēju informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu un popularizēt to kā ārpustiesas strīdu izšķiršanu;

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hb) sniegt informāciju par vispārējām patērētāju tiesībām un to darīt skaidri, visaptveroši un saprotami, tostarp izmantojot iedaļu “Biežāk uzdotie jautājumi” par tematiem, kas visbiežāk varētu patērētājus interesēt, vajadzības gadījumā izmantojot interaktīvus rīkus;

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar pirmo daļu sniegtā informācija ir pieejama patērētājiem un tirgotājiem, kurus interesē platformas funkcijas, neatkarīgi no tā, vai viņu interese ir saistīta ar sūdzības iesniegšanu.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. ODR platformā elektroniski reģistrē alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūras, par kurām Komisija ir informēta saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā …/…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], kuras saskaņā ar šo struktūru kompetences noteikšanai nepieciešamajiem elementiem, kas minēti 16. panta 1. punktā Direktīvā …/…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] un kuras, pamatojoties uz informāciju, kas izklāstīta elektroniskajā sūdzības iesniegšanas veidlapā, kas minēta 3. punkta a) apakšpunktā, ir kompetentas izskatīt strīdus, uz kuriem attiecas šī regula.

4. ODR platformā elektroniski reģistrē alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūras, par kurām Komisija ir informēta saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 17. panta 2. punktu, kuras saskaņā ar šo struktūru kompetences noteikšanai nepieciešamajiem elementiem, kas minēti Direktīvas .../.../ES 16. panta 1. punkta g) apakšpunktā, un kuras, pamatojoties uz informāciju, kas izklāstīta 3. punkta a) apakšpunktā minētajā elektroniskajā sūdzību veidlapā, ir kompetentas izskatīt strīdus, uz kuriem attiecas šī regula.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija ir atbildīga par ODR platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, kā arī uz datu drošību.

5. Komisija ir atbildīga par ODR platformas izstrādi un darbību, tostarp visām tulkošanas funkcijām, kas ir nepieciešamas saskaņā ar šo regulu, par platformas uzturēšanu un finansēšanu, kā arī datu drošību. Attiecībā uz platformas izstrādi, darbību, lietotājdraudzīgumu un uzturēšanu ievēro privātās dzīves neaizskaramības principu (privātuma ievērošana no izstrādes brīža) un, cik vien iespējams, universālā dizaina principu (ērta lietošana ikvienam, tostarp neaizsargātām personām, bez īpašas vajadzības veikt pielāgojumus).

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Komisija nodrošina to, ka ODR platformā esošā informācija par ADR procedūru esamību un to raksturojumu ir precīza un aktuāla.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem pasākumus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem 3. punktā paredzēto funkciju izpildei. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6. Komisija saskaņā ar 16. pantu pieņem deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem 3. punktā paredzēto funkciju izpildei.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Koordinatoru tīkls strīdu izšķiršanai tiešsaistē

Kontaktpunktu tīkls strīdu izšķiršanai tiešsaistē

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu ODR kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā nosaukumu un kontaktinformāciju. Dalībvalstis var nodot atbildību par ODR kontaktpunktiem saviem Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklā iekļautajiem centriem, patērētāju organizācijām vai jebkurai citai struktūrai. Katrā ODR kontaktpunktā darbojas vismaz divi tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori (turpmāk “ODR koordinatori”).

1. Katra dalībvalsts ieceļ savu Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklā iekļauto centru par kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā nosaukumu un kontaktinformāciju. Katrā ODR kontaktpunktā darbojas vismaz divi kontaktpunkti.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. ODR koordinatori palīdz izšķirt strīdus, kas attiecas uz sūdzībām, kuras iesniegtas platformā, veicot šādas funkcijas:

2. Kontaktpunkti palīdz izšķirt strīdus, kas attiecas uz sūdzībām, kuras iesniegtas platformā, veicot šādas funkcijas:

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) ja nepieciešams, atvieglo saziņu starp pusēm un kompetento ADR struktūru;

(a) ja tas tiek lūgts, palīdz pusēm un atvieglo saziņu starp tām un kompetento ADR struktūru. Tas jo īpaši var ietvert šādu rīcību:

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(i) palīdzēt iesniegt sūdzību un, ja nepieciešams, attiecīgos dokumentus;

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ii) sniegt pusēm un ADR struktūrām vispārīgu informāciju par patērētāju tiesībām saistībā ar preču tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu, kas ir spēkā kontaktpunkta dalībvalstī, kurā atrodas attiecīgie kontaktpunkti;

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iii) sniegt informāciju par ODR platformas darbību;

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iv) sniegt pusēm skaidrojumus par procedūras noteikumiem, ko piemēro noteiktās ADR struktūras;

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) informē patērētājus par citiem tiesību aizsardzības veidiem, ja strīdu nevar izšķirt izmantojot platformu, piemēram, ja tirgotājas atsakās izmantot ADR;

(b) informē sūdzības iesniedzēju par citiem tiesiskās aizsardzības veidiem, ja strīdu nevar izšķirt, izmantojot ODR platformu, piemēram, ja puses nevienojas par ADR izmantošanu gadījumos, kad nevar noteikt ADR struktūru vai ADR struktūra nevar izskatīt sūdzību, pamatojoties uz procedūras noteikumiem;

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ikgadēju darbības pārskata ziņojumu, kura pamatā ir koordinatoru funkciju izpildes rezultātā iegūtā praktiskā pieredze;

(c) iesniedz Eiropas Parlamentam, Komisijai un dalībvalstīm ikgadēju darbības pārskata ziņojumu, kura pamatā ir koordinatoru funkciju izpildes rezultātā gūtā praktiskā pieredze;

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija izveido koordinatoru tīklu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (turpmāk ODR koordinatoru tīkls”), kas sekmēs sadarbību starp ODR koordinatoriem un veicinās 2. punktā minēto funkciju izpildi.

3. Komisija izveido kontaktpunktu tīklu (turpmāk kontaktpunktu tīkls”), kas sekmē sadarbību starp kontaktpunktiem un veicina 2. punktā minēto funkciju izpildi.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina kontaktpunktiem atbilstīgu apmācību par patērētāju strīdiem, lai tie iegūtu zināšanas, kas vajadzīgas to pienākumu veikšanai saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vismaz reizi gadā Komisija sasauc ODR koordinatoru tīkla dalībnieku sanāksmi, lai apmainītos ar labāko pieredzi un izskatītu jebkuras problēmas, kas radušās ODR platformas darbībā un kas atkārtojas.

4. Vismaz divas reizes gadā Komisija sasauc kontaktpunktu tīkla dalībnieku sanāksmi, lai dotu iespēju apmainīties ar paraugpraksi un izskatīt jebkuras problēmas, kas radušās ODR platformas darbībā un kas atkārtojas.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem noteikumus par sadarbību starp ODR koordinatoriem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. Komisija saskaņā ar 16. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz noteikumiem par kontaktpunktu sadarbību.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a ODR platforma nodrošina tiešsaistes ceļvedi tiem, kam vajadzīga palīdzība elektronisko sūdzību veidlapu aizpildīšanai.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Sūdzības iesniedzēja sniegtajai informācijai ir jābūt pietiekamai, lai varētu noteikt kompetento ADR struktūru. Šī informācija ir izklāstīta pielikumā.

2. Sūdzības iesniedzēja sniegtā informācija ir pietiekama, lai varētu noteikt kompetento ADR struktūru. Šo informāciju ievada elektroniskajā sūdzību veidlapā, kuras paraugs ir dots pielikumā.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Saskaņā ar 16. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu pielikumā sniegto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai ir paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] un kas izskata strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka attiecīgās darbības jomas.

4. Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar 16. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus, lai pielāgotu pielikumā sniegto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai ir paziņots saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 17. panta 2. punktu un kas izskata strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka attiecīgās darbības jomas.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, sīki izstrādās noteikumus par elektronisko sūdzību veidlapu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 16. pantu attiecībā uz noteikumiem par elektronisko sūdzību veidlapu, ņemot vērā tehnisko attīstību. Pirms šādu deleģēto aktu pieņemšanas Komisija apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Platformai iesniegto sūdzību apstrādā tikai tad, ja sūdzību veidlapa ir pilnībā aizpildīta.

1. ODR platformai iesniegto sūdzību apstrādā tikai tad, ja ir pilnībā aizpildītas visas vajadzīgās sūdzību veidlapas daļas. Pretējā gadījumā ODR platforma informē sūdzības iesniedzēju par lēmumu neveikt sūdzības apstrādi un par šāda lēmuma iemesliem. Platforma arī piedāvā sūdzības iesniedzējam kontaktpunkta pakalpojumus elektroniskās sūdzību veidlapas aizpildīšanā, ja sūdzības iesniedzējs to vēlas. Šajā gadījumā koordinators sazinās ar sūdzības iesniedzēju.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību veidlapu, ODR platforma valodā, kuru lietojis sūdzības iesniedzējs, sazinās ar to un valodā, kurā sastādīts līgums, pa e-pastu nosūta atbildētājam:

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību veidlapu, ODR platforma viegli saprotamā veidā valodā, kura lietota līgumā vai tīmekļa vietnē, atbildētājam nekavējoties nosūta:

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, lai varētu tai nosūtīt sūdzību;

(a) informāciju par to, ka pusēm ir jāvienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, lai varētu tai nosūtīt sūdzību, un ka, izvēloties šo ADR struktūru, puses apņemas tajā sākt strīdu izšķiršanas procedūru;

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) ja atbildētājs ir tirgotājs — aicinājumu atbildētājam septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot, ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir pienākums vai tas ir apņēmies izmantot konkrētu ADR struktūru un — attiecīgā gadījumā — ja tirgotājs vēlas izmantot citu ADR struktūru, kas iekļauta c) apakšpunktā minētajā sarakstā;

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab) ja atbildētājs ir patērētājs — aicinājumu atbildētājam septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas izvēlēties vienu vai vairākas ADR struktūras no sniegtā saraksta, norādot, ka patērētājam šāda izvēle nav obligāti jāveic;

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac) ja atbildētājs ir patērētājs un ja tirgotājs kā sūdzības iesniedzējs sūdzību veidlapā ir norādījis, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir pienākums vai tas ir apņēmies izmantot konkrētu ADR struktūru, — aicinājumu atbildētājam septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas apstiprināt, ka tiks izmantota šī konkrētā ADR struktūra, norādot, ka patērētājam šāds lēmums nav obligāti jāpieņem;

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ad) informāciju par to, ka, patērētājam izvēloties to ADR struktūru, kuru tirgotājam ir pienākums izmantot vai kuru tas ir apņēmies vai vēlas izmantot, platforma sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR struktūrai;

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) visu kompetento ADR struktūru sarakstu, ja tās ir noteiktas;

(c) visu kompetento ADR struktūru sarakstu, ja tās ir noteiktas. Sarakstā ietver šādas ziņas par katru struktūru:

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa vietnes adrese;

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ii) attiecīgā gadījumā procedūras izmaksas;

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta procedūra;

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iv) ADR procedūras vidējais ilgums;

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(v) informācija par to, vai procedūras iznākums ir saistošs vai nesaistošs;

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – vi punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(vi) apsvērumus, uz kuru pamata ADR struktūra var atteikties risināt minēto strīdu saskaņā ar Direktīvas .../.../ES [Direktīva par patērētāju ADR] 5. panta 4. un 5. punktu;

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) uzaicinājumu patērētājam no sniegtā saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR struktūras, norādot, ka šāda izvēle nav obligāta;

svītrots

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) uzaicinājumu tirgotājam no sniegtā saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR struktūras, ja neviena no šīm struktūrām neatbilst tai struktūrai, kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …/.../ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)].

svītrots

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) informāciju par to, ka, patērētājam izvēloties to struktūru, kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …/.../ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], platforma sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR struktūrai.

svītrots

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā informācijā ietver šādas ziņas par katru struktūru:

svītrots

(a) attiecīgā gadījumā maksu par pakalpojumu;

 

(b) valodu vai valodas, kurās tiks veikta procedūra;

 

(c) procedūras aptuveno ilgumu;

 

(d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc pušu vai to pārstāvju fiziskas klātesamības;

 

(e) informāciju par to, vai procedūras iznākums būs saistošs vai nesaistošs.

 

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Saņemot no atbildētāja 2. punktā minēto informāciju, platforma viegli saprotamā veidā valodā, kuru lietojis sūdzības iesniedzējs, nekavējoties nosūta sūdzības iesniedzējam:

 

(a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, lai varētu tai nosūtīt sūdzību;

 

(b) informāciju par to, ka, patērētājam kā atbildētājam izvēloties to ADR struktūru, kuru tirgotājam ir pienākums izmantot vai kuru tas ir apņēmies vai vēlas izmantot, platforma sūdzību automātiski nosūta šai ADR struktūrai;

 

(c) informāciju par to, ka sūdzība netiks apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par vienu kompetentu ADR struktūru vai ja neizdosies noteikt kompetentu ADR struktūru;

 

(d) informāciju par ADR struktūru vai attiecīgā gadījumā ADR struktūrām, kuras atbildētājs izvēlējies saskaņā ar 2. punktu, tostarp turpmāk minētās ziņas par šo struktūru vai, ja ir vairāk nekā viena struktūra, par katru no šīm struktūrām:

 

(i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa vietnes adrese;

 

(ii) attiecīgā gadījumā procedūras maksas;

 

(iii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta procedūra;

 

(iv) ADR procedūras vidējais ilgums;

 

(v) informācija par to, vai procedūras iznākums ir saistošs vai nesaistošs;

 

(vi) iemesli, kuru dēļ ADR struktūra var atteikties izskatīt konkrēto strīdu saskaņā ar Direktīvas 5. panta 4. un 5. punktu;

 

(e) aicinājumu sūdzības iesniedzējam septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieņemt atbildētāja izraudzīto ADR struktūru vai attiecīgā gadījumā izvēlēties vienu no atbildētāja saskaņā ar 2. punktu izraudzītajām ADR struktūrām, norādot, ka patērētājam šāda izvēle nav obligāta;

 

(f) informāciju par to, ka, sūdzības iesniedzējam izvēloties kompetento ADR struktūru, kas noteikta saskaņā ar šā panta noteikumiem, platforma sūdzību automātiski nosūta šai ADR struktūrai;

 

(g) patērētāja dzīvesvietā un tirgotāja uzņēmējdarbības vietā esošā kontaktpunkta nosaukumu un kontaktinformāciju, kā arī īsu aprakstu par funkcijām, kas minētas [6. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktā].

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Sūdzības iesniedzējam izvēloties kompetento ADR struktūru, kas noteikta saskaņā ar šā panta noteikumiem, platforma sūdzību automātiski nosūta šai ADR struktūrai.

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja puses platformai neatbild vai nevienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk neapstrādā. Patērētāju informē par iespēju sazināties ar ODR koordinatoru, lai saņemtu informāciju par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

4. Ja puses 20 dienu laikā platformai neatbild vai nevienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk neapstrādā.

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …./…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], vai ja puses izvēlējušās vienu un to pašu ADR struktūru, platforma sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR struktūrai.

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot saskaņā ar Direktīvas …./…/ES [Direktīva par patērētāju ADR] 10. panta 1. punktu, vai ja puses izvēlējušās vienu un to pašu ADR struktūru, ODR platforma sūdzību automātiski un bez kavēšanās nosūta šai ADR struktūrai.

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja puses ir vienojušās par vairākām ADR struktūrām, patērētāju lūdz izvēlēties vienu no šīm struktūrām. Platforma automātiski nosūtīs sūdzību minētajai ADR struktūrai.

6. Ja puses ir vienojušās par vairākām ADR struktūrām, patērētāju lūdz izvēlēties vienu no šīm struktūrām. ODR platforma sūdzību automātiski un bez kavēšanās nosūta minētajai ADR struktūrai.

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) 30 dienu laikā no procedūras uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu par strīdu, vienojas sākt procedūru. Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra var šo termiņu pagarināt;

(b) 90 kalendāro dienu laikā no dienas, kad struktūra ir saņēmusi visu sūdzības lietu, pabeidz strīda izšķiršanas procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu par strīdu, vienojas sākt procedūru. Sarežģītu vai tehnisku strīdu gadījumā ADR struktūra var šo termiņu pagarināt, lai nodrošinātu kvalitatīvu strīda izšķiršanu;

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) bez kavēšanās ODR platformai nosūta šādu informāciju:

 

(i) sūdzības saņemšanas datumu un strīda priekšmetu;

 

(ii) prasību pēc papildu informācijas vai tulkojuma saistībā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas jāsaņem no pusēm;

 

(iii) strīda izšķiršanas procedūras beigu datumu un iznākumu.

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa – c apakšpunkts –ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) bez kavēšanās ODR platformai nosūta šādu informāciju:

svītrots

(i) datumu, kurā saņemts strīds, un strīda priekšmetu;

 

(ii) dienu, kad pusēm nosūtīts paziņojums par strīdu;

 

(iii) dienu, kad procedūra pabeigta, un tās rezultātu.

 

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a ODR platforma bez kavēšanās strīda pusēm un kompetentajai ADR struktūrai nosūta 1. punkta b) apakšpunktā minēto attiecīgo informāciju.

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Ja strīda izšķiršanas procedūrā lietotā valoda sakrīt ar sūdzības iesniedzēja valodu, ADR struktūra var izvēlēties šo procedūru veikt, neizmantojot ODR platformu. Šādos gadījumos 9. panta 1.a punktu nepiemēro.

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu un uzturētu elektronisku datubāzi, kurā tā glabās informāciju, kas apstrādāta saskaņā ar 5. panta 3. punktu un 9. panta c) apakšpunktu.

Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu un uzturētu elektronisku datubāzi, kurā tā glabās informāciju, kas apstrādāta saskaņā ar 5. panta 3. punktu un 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā minētajos nolūkos piešķir tikai ADR struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai piešķir arī ODR koordinatoriem 6. panta 3. punktā minētajos nolūkos.

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā minētajos nolūkos piešķir tikai ADR struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai piešķir arī kontaktpunktiem, ciktāl tas ir nepieciešams 6. panta 2. un 3. punktā minētajos nolūkos.

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisijai ir pieejama informācija, kuru apstrādā saskaņā ar 9. pantu, lai uzraudzītu ODR platformas izmantošanu un darbību un sagatavotu 17. pantā minētos ziņojumus. Tā apstrādā platformas lietotāju personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams platformas darbībai un uzturēšanai, kā arī lai uzraudzītu, kā platformu lieto ADR struktūras un ODR koordinatori.

2. Komisijai ir pieejama informācija, kuru apstrādā saskaņā ar 9. pantu, lai uzraudzītu ODR platformas izmantošanu un darbību un sagatavotu 17. pantā minētos ziņojumus. Tā apstrādā platformas lietotāju personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams platformas darbībai un uzturēšanai, kā arī lai uzraudzītu, kā platformu lieto ADR struktūras un kontaktpunkti.

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Personas datus, kas saistīti ar strīdu, uzglabā 1. punktā minētajā datubāzē tikai uz laiku, kas vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie apkopoti, un nodrošinātu, ka datu subjektiem ir iespēja piekļūt saviem personas datiem, lai īstenotu savas tiesības; tos automātiski dzēš vēlākais 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad ODR platformai saskaņā ar 9. panta c) apakšpunkta iii) daļu ir paziņots par strīda noslēgšanu. Iepriekš minēto uzglabāšanas laiku piemēro arī personas datiem, ko valsts datnēs uzglabā ADR struktūra vai ODR koordinators, kas izskatīja attiecīgo strīdu, izņemot gadījumus, kad ADR piemērotie procedūras noteikumi vai jebkādi īpaši attiecīgās valsts tiesību akti paredz ilgāku uzglabāšanas laiku.

3. Personas datus, kas saistīti ar strīdu, glabā 1. punktā minētajā datubāzē tikai uz laiku, kas vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie apkopoti, un nodrošinātu, ka datu subjektiem ir iespēja piekļūt saviem personas datiem, lai īstenotu savas tiesības; tos automātiski dzēš vēlākais 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad ODR platformai saskaņā ar 9. panta c) apakšpunkta iii) punktu ir paziņots par strīda noslēgšanu. Iepriekš minēto uzglabāšanas laiku piemēro arī personas datiem, ko valsts datnēs uzglabā ADR struktūra vai kontaktpunkts, kas izskatīja attiecīgo strīdu, izņemot gadījumus, kad ADR piemērotie procedūras noteikumi vai jebkādi īpaši attiecīgās valsts tiesību akti paredz ilgāku uzglabāšanas laiku.

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Katru ODR koordinatoru un katru ADR struktūru uzskata par personas datu apstrādātāju, atbilstīgi 2. panta d) apakšpunktam Direktīvā 95/46/EK, attiecībā uz datu apstrādes darbībām saskaņā ar šo regulu, un tās ir atbildīgas, lai nodrošinātu, ka šīs darbības atbilst datu aizsardzības noteikumiem, kas noteikti valsts tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. Attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem pienākumiem un ar to saistīto personas datu apstrādi Komisiju uzskata par personu, kas atbildīga par datu apstrādi, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) apakšpunktam.

4. Katru kontaktpunktu un katru ADR struktūru uzskata par personas datu apstrādātāju atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) apakšpunktam, attiecībā uz datu apstrādes darbībām saskaņā ar šo regulu, un tās ir atbildīgas, lai nodrošinātu, ka šīs darbības atbilst datu aizsardzības noteikumiem, kas noteikti valsts tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. Attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem pienākumiem un ar to saistīto personas datu apstrādi Komisiju uzskata par personu, kas atbildīga par datu apstrādi, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 2. panta d) apakšpunktam.

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Komisija nodrošina ADR procedūrā iesaistītajām pusēm skaidri izklāstītu un konkrētu informāciju par personas datu apstrādi, ko ODR platforma veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu un atbilstīgajiem valsts tiesību aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantu, kā arī informāciju par pušu tiesībām šajā saistībā.

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. ODR koordinatoru un ADR struktūru pienākums ir ievērot dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas noteiktas valsts tiesību aktos.

1. Kontaktpunktu pienākums ir ievērot dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā atrodas to ODR kontaktpunkts.

 

ADR struktūru pienākums ir ievērot dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā atrodas attiecīgās ADR struktūras.

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija veic attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu apstrādātās informācijas drošību, tostarp atbilstīgu datu piekļuves kontroli, drošības plānu un drošības starpgadījumu pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu.

2. Komisija veic attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu apstrādātās informācijas drošību, tostarp atbilstīgu datu piekļuves kontroli, drošības plānu, novērtējumu par ietekmi uz privātumu un drošības starpgadījumu pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 22. pantu.

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, informē patērētājus par ODR platformu un tās e-pasta adresi. Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, skaidri un pastāvīgi pieejamai tirgotāju tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai citu teksta ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem līdzekļiem, — pieejamai minētajā ziņojumā. Ziņojumā jābūt ietvertai elektroniskai saitei uz ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji informē patērētājus par ODR platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam.

1. Savienībā reģistrēti tirgotāji, kas tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, informē patērētājus par savu e-pasta adresi un par ODR platformas esamību, kā arī norāda elektronisku saiti uz tās tīmekļa vietni. Šo informāciju norāda skaidrā un saprotamā veidā. Tajā ietver elektronisku saiti uz ODR platformas mājas lapu. Tirgotāji arī informē patērētājus par ODR platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam.

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Šajā pantā minēto patērētājiem paredzēto informāciju norāda vienkopus tirgotāju tīmekļa vietnēs, lai patērētājiem būtu iespēja gūt pārskatu par visām savām attiecīgajām tiesībām šajā jomā.

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošanas akti

svītrots

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā lēmis komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. 7. panta 4. punktā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation], kad stājas spēkā šī regula.

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no ... * .

 

_____________

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos citus deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 5. panta 6. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a pants

 

Sankcijas

 

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu. Sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reizi trijos gados un pirmo reizi ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

Reizi divos gados un pirmo reizi ne vēlāk kā ...* pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, īpaši par tiešsaistes atbalsta platformas atzīšanas līmeni un sūdzību veidlapas praktiskumu, iespējamām vajadzībām pielāgot pielikumā uzskaitīto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai tiek paziņots atbilstoši Direktīvas …./…/EK [Direktīva par patērētāju ADR)] 17. panta 2. punktam un kas risina strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka savas attiecīgās darbības jomas, kā arī par iespējām turpināt interaktīvo saziņas līdzekļu pilnveidošanu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

 

_______________

 

* OV ievietot datumu — trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija, kas jāsniedz aizpildot elektronisko sūdzības iesniegšanas veidlapu

Elektroniskās sūdzību veidlapas paraugs

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Sūdzības iesniedzēja nosaukums/vārds, adrese un attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa vietnes adrese.

(1) Norāde par to, vai sūdzības iesniedzējs ir patērētājs vai tirgotājs*.

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

Pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Norādījums par to, vai sūdzības iesniedzējs ir patērētājs vai tirgotājs.

(2) Patērētāja vārds, e-pasts un ģeogrāfiskā adrese.

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

Pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Atbildētāja puses nosaukums/vārds, adrese un attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa vietnes adrese.

(3) Tirgotāja nosaukums/vārds, adrese, e-pasts, ģeogrāfiskā adrese un tīmekļa vietne.

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

Pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Norādījums par to, vai atbildētājs ir patērētājs vai tirgotājs.

(4) Preču vai pakalpojumu veids, uz kuru attiecas sūdzība*.

 

(*) To izvēlas no piedāvātā saraksta.

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

Pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Preču vai pakalpojumu veids, uz kuru attiecas sūdzība.

(5) Patērētāja valoda**.

 

(**) To izvēlas no piedāvātā saraksta ar iespēju izvēlēties vairāk nekā vienu valodu.

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

Pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Apsvērumi, kuri ir sūdzības pamatā.

(6) Saziņas metode, ar kuru preces vai pakalpojumi tika piedāvāti, un saziņas metode, ar kuru tika veikts pasūtījums*.

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

Pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad preces vai pakalpojumi tika pasūtīti.

(7) Attiecīgā gadījumā filiāles, aģentūras vai cita uzņēmuma atrašanās vieta, ja tirgotāja piedāvājums vai preču vai pakalpojumu piegāde ir veikta vai to bija paredzēts veikt filiāles, aģentūras vai cita uzņēmuma darbības rezultātā.

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

Pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Saziņas metode, ar kuru preces vai pakalpojumus piedāvā, un saziņas metode, ar kuras palīdzību bija veikts pasūtījums.

(8) Līguma valoda vai, ja tas nav zināms, tīmekļa vietnē lietotā valoda.

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

Pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Attiecīgā gadījumā filiāles, aģentūras vai cita uzņēmuma atrašanās vieta, ja tirgotāja piedāvājums vai preču vai pakalpojumu piegāde tiek veikta vai to paredzēts veikt filiāles, aģentūras vai cita uzņēmuma darbības rezultātā.

(9) ADR struktūras, kuras tirgotājs ir apņēmies izmantot [ja zināms].

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

Pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Līguma valoda.

(10) Apsvērumi, kuri ir sūdzības pamatā [sūdzības apraksts, līdz 1000 vārdiem].

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

Pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) ADR struktūras, kuras tirgotājs ir apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …./…./ES [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], ja tās ir zināmas.

(11) Pielikumi.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma projekta mērķis ir izveidot Eiropas platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR platformu”). Tā būs interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvās vienu pieejas punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas radušies pārrobežu tiešsaistes darījumos — vienā dalībvalstī reģistrēta tirgotāja preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā citā dalībvalstī dzīvojošam patērētājam. Platforma būs bezmaksas un pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Šis priekšlikums ir jāaplūko kopā ar priekšlikuma projektu direktīvai par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR direktīva). Šis direktīvas projekts paredz paplašināt patērētāju tiesiskās aizsardzības iespējas, nodrošinot, ka visas patērētāju sūdzības var iesniegt ADR struktūrai (piemēram, šķīrējtiesnesim, samierinātājam, ombudam vai apelācijas padomei), lai panāktu ārpustiesas risinājumu.

ODR platforma spēs noteikt kompetento ADR struktūru, kas ietilpst ADR direktīvas darbības jomā, un pusēm sniegt pamatinformāciju par attiecīgo struktūru (maksa, procedūras valoda(-s), procedūras iznākuma saistošais/nesaistošais raksturs). Pēc tam, kad puses ir vienojušās, kura ADR struktūra izskatīs sūdzību, platforma to automātiski nosūtīs attiecīgajai ADR struktūrai, kas centīsies atrisināt strīdu 30 dienu laikā, piemērojot savu reglamentu. Tiek pieņemts, ka tirgotājs ir vienojies izmantot ADR, ja saskaņā ar ADR direktīvā minētajiem noteikumiem par patērētājiem paredzēto informāciju tas savā tīmekļa vietnē ir norādījis, ka izmantos attiecīgo ADR struktūru.

Šī platforma nodrošinās pusēm un ADR struktūrai iespēju veikt strīdu izšķiršanas procedūru tiešsaistē. Tiks izveidots ODR koordinatoru tīkls, lai palīdzētu atrisināt strīdus, kas iesniegti, izmantojot ODR platformu.

Regulas darbības joma

Referente atbalsta regulas pamatprincipu — katrā tautsaimniecības nozarē darīt pieejamas brīvprātīgas ADR struktūras, lai veicinātu patērētāju tiesību aizsardzību.

Referente atzinīgi vērtē to, ka regulas projekts attiecas uz sūdzībām, ko iesnieguši ne tikai patērētāji, bet arī tirgotāji. Lai arī referente piekrīt, ka, pēc statistikas datiem, lielāko daļu sūdzību iesniegs tieši patērētāji, ir svarīgi, lai šī iespēja būtu pieejama arī tirgotājiem, piemēram, kad patērētājs nemaksā vai atsakās pieņemt piegādātās preces. Tam ir vēl lielāka nozīme, ņemot vērā, ka direktīvas projektā paredzētās ADR sistēmas ir brīvprātīgas un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai regulējums rosinātu tirgotājus izmantot ADR.

Tomēr referente pauž nožēlu, ka regulas projektu piemēro vienīgi strīdiem, kas radušies pārrobežu tiešsaistes darījumos — vienā dalībvalstī reģistrēta tirgotāja preču pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā citā dalībvalstī dzīvojošam patērētājam.

Referente mudina deputātus rast vērienīgāku risinājumu par to, kas paredzēts regulas projektā, un ierosina paplašināt regulas darbības jomu, iekļaujot arī strīdus, kas radušies iekšzemes tiešsaistes darījumos, jo patērētājiem, veicot tiešsaistes darījumus, bieži vien nav skaidrs, vai viņi iegādājas produktus vai pakalpojumus citā valstī.

Turklāt interneta ekonomikas dzinējspēks ir tā sauktais tīkla efekts (piemēram, jo vairāk tiek lietotas „Google” vai „Facebook” sistēmas, jo izdevīgāk tas ir lietotājiem); tātad jo vairāk sūdzību lietotāji iesniedz ODR platformai, jo vairāk ADR struktūras un tirgotāji ir ieinteresēti sadarboties ar to, labā nozīme izveidojot zināmu „apburto loku”, kas sniegs labumu patērētājiem, veicinās e-komerciju un uzlabos mazumtirdzniecības iekšējā tirgus darbību. Tā kā ar platformas izveidi saistītās izmaksas nav atkarīgas no tās apjoma, šī tīkla pievienotā vērtība tiks sasniegta, īpaši nepalielinot paplašinātas platformas darbības izmaksas.

Koordinatoru nozīme

Referente norāda, ka regulas projektā ODR koordinatoru (kurus viņa paredz pārsaukt par „patērētāju padomdevējiem”) tīkla nozīme ir visai ierobežota. Ir paredzēts, ka šie ODR patērētāju padomdevēji iesaistīsies vienīgi galējos gadījumos, kad strīdu nevar atrisināt ar platformas palīdzību, un tāpēc, lai informētu patērētājus par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Viņi arī pēc pieprasījuma atvieglos saziņu starp pusēm un kompetento ADR struktūru. Turklāt patērētāju padomdevēji izstrādās platformas gada darbības pārskatu.

Tas tieši izriet no regulas projektam raksturīgajām pretrunām — tas, ka platforma būs IT rīks, ko pārvalda Eiropas Komisija Briselē, savukārt platformas koordinatori atradīsies dalībvalstīs.

Referente prasa piešķirt patērētāju padomdevējiem lielāku lomu, lai sūdzību iesniedzēji ar viņiem varētu sazināties jebkurā sūdzības izskatīšanas procesa posmā. Viņi būtu tieši jāiesaista platformas darbībā, un viņiem vajadzētu būt pieejamiem, lai atbalstītu patērētājus no sūdzību veidlapas aizpildīšanas brīža. Patērētāju padomdevēji palīdzēs pusēm izvēlēties ADR struktūru, ja ODR platforma ir norādījusi vairākas šādas struktūras. Viņi arī var palīdzēt atrisināt ar valodu un tulkošanu saistītās problēmas, ja strīdam ir pārrobežu raksturs. Papildus patērētājiem sniegtajai palīdzībai par ODR platformas izmantošanu patērētāju padomdevējiem būtu viņiem jāsniedz vispārēja informācija par patērētāju tiesībām un jāiesaka citas rīcības iespējas, piemēram, iespēja sazināties ar tirgotāju, uzsākt tiesvedību u.c. Ja nav iespējams noteikt kompetento ADR struktūru, patērētāju padomdevēji arī kalpos kā pēdējā instance, palīdzot pusēm rast izlīgumu.

Eiropas patērētāju informēšanas centru nozīme

Regulas projekts paredz, ka atbildību par koordinatoriem uzticētajiem pienākumiem dalībvalstis var nodot Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklam, patērētāju organizācijām vai jebkurai citai struktūrai. Referente vēlētos vērst uzmanību uz to, ka Eiropas patērētāju informēšanas centri ir minēti EP un Padomes Lēmumā Nr. 1926/2006, ar ko izveido patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, un ka šie centri jau sniedz informāciju un atbalstu patērētājiem, lai viņi varētu īstenot savas tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu strīdu izšķiršanas kārtību.

Šajā sakarībā būtu lietderīgi grozīt regulas projektu, lai noteiktu, ka patērētāju padomdevēji atradīsies Eiropas patērētāju informēšanas centros. Eiropas patērētāju informēšanas centru nozīmes palielināšana šādā veidā būs liels solis ceļā uz „vienas pieturas aģentūras” izveidi attiecībā uz visiem ES pilsoņu jautājumiem. Lai to panāktu, referente ierosina ODR platformu izveidot Eiropas Komisijas portālā „Tava Eiropa”, kas sniedz praktisku palīdzību un padomus attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām.

Termiņi

Referente vēlētos atgādināt vispārzināmo principu „tiesvedības vilcināšana ir taisnīguma noliegšana” (“delayed justice is justice denied”) un norāda, ka noteikumos par sūdzību apstrādi un nosūtīšanu nav noteikti termiņi laikposmā starp sūdzības aizpildīšanu ODR platformā un to, kad platforma sūdzību nosūta attiecīgajai ADR struktūrai, vai, gadījumā, ja patērētājs un tirgotājs nevar vienoties par šīs struktūras izvēli, brīdi, kad sūdzība netiek izskatīta tālāk. Tādēļ tiek ierosināts noteikt septiņu darba dienu termiņu, kurā platformai sūdzība ir jāapstrādā. Ierosinātās izmaiņas papildina citi grozījumi, lai precizētu un optimizētu ODR platformas darba plūsmu.

To ņemot vērā, referente uzskata, ka būtu attiecīgi jāgroza ADR struktūrai paredzētais 30 dienu laikposms strīdu izšķiršanai. Tā vietā atbilstīgi ADR direktīvas noteikumiem tiek ierosināts strīdu izšķiršanai paredzēto laikposmu pagarināt līdz 90 dienām. Šis laikposms sāksies ar dienu, kad ADR struktūra saņem attiecīgo sūdzību.

Datu aizsardzība

Referente vēlas atgādināt par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu, kurā tas ir atzinīgi vērtējis datu aizsardzības principu iekļaušanu regulas tekstā, jo īpaši 11. pantā minētajiem nolūka un pieejamības ierobežojumiem, uzglabāšanas perioda ierobežojumiem un drošības pasākumiem. Referente papildus ierosina, ka šos datus sniedz patērētāju padomdevējiem tikai nepieciešamības gadījumā un ka Komisija veic novērtējumus par ietekmi uz privātumu.

Īstenošanas akti un deleģētie akti

Referente saprot, ka Komisijai ir vajadzīgas pietiekamas manevrēšanas iespējas šā jaunā instrumenta izveidei un praktiskai īstenošanai.

Tomēr, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments pilda savu uzraudzītāja uzdevumu patērētāju interešu aizstāvībai, tiek ierosināts Komisijas prasītās īstenošanas pilnvaras attiecībā uz i) platformas funkcijām, ii) noteikumiem par sadarbību starp ODR koordinatoriem un iii) noteikumiem par elektronisko sūdzību veidlapu aizstāt ar deleģētajiem aktiem.

Referente ir īpaši nobažījusies par ODR platformas tulkošanas iespējām un vēlas nodrošināt to, ka tā pienācīgi darbojas visās valodu kombinācijās. Viņa arī vēlas nodrošināt, ka patērētājiem pieejamā platformas saskarne (t.i., elektroniskā sūdzību veidlapa) viņiem ir viegli saprotama un lietojama. Labākais veids, kā sasniegt šos mērķus, ir nodrošināt, ka Parlaments saglabā veto tiesības attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem šajā jautājumā.

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (21.6.2012)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Atzinumu sagatavoja: Luigi Berlinguer

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, jo tā veicinās iekšējā tirgus darbību un uzlabos alternatīvās strīdu izšķiršanas (ADR — alternative dispute resolution) piemērošanu, ņemot vērā, ka ADR pieejamība var būt apgrūtināta valodas barjeru, neierastu procedūru dēļ utt.

Tomēr viņš ir stingri pārliecināts, ka šos mērķus ar ierosināto sistēmu var sasniegt tikai tad, ja tā ir visaptveroša (ietverot iekšzemes un pārrobežu, kā arī tiešsaistes un bezsaistes darījumus), atbilst augstiem standartiem (patērētāju aizsardzība augstā līmenī, objektivitāte, efektivitāte, pārredzamība), ir ērti izmantojama, nodrošina labus rezultātus un saglabā tiesu iestāžu pieejamību, t. i., jo īpaši neierobežo patērētāju tiesības vērsties tiesās.

Ar ierosinātajiem grozījumiem ir mēģināts to panākt, īpaši šādos veidos:

· pagarināt gan pārrobežu, gan iekšzemes darījumu darbības jomu, ņemot vērā, ka nav pamata (un bieži vien arī reālas iespējas) nošķirt šos divus darījumu veidus; tāda paša iemesla dēļ darbības jomā būtu arī jāiekļauj strīdi, kas rodas bezsaistes darījumos;

· pārdēvēt platformu par „tiešsaistes atbalsta platformu”, lai precīzāk raksturotu tās funkciju (atbalsta sniegšana) un darbības jomu (tā kā tiešsaistes rīks aptver gan tiešsaistes, gan bezsaistes darījumus);

· nodrošināt, ka tiešsaistes atbalsta platforma patiešām palīdz maksimāli gūt labumu no ADR: iekļaujot platformā piekļuvi tirgotāju sūdzību dienestiem, sniedzot vispusīgu, visām ieinteresētajām personām publiski pieejamu informāciju par ADR procedūrām un ADR struktūrām; platformā publiskojot koordinatoru kontaktinformāciju; sniedzot patērētājiem palīdzību (vienlaikus ar norādēm par kontaktpunktiem un koordinatoriem), lai viņi varētu aizpildīt sūdzību veidlapu un izvēlēties piemērotāko ADR struktūru, un palīdzot (ar īpaša mehānisma starpniecību, kura sastāvā ir komptetenti koordinatori) gadījumos, kad patērētājs un tirgotājs nevar uzreiz noteikt kopēju kompetentu ADR struktūru;

· iespējami skaidri noteikt Komisijas atbildību par tiešsaistes platformu;

· popularizēt zemu izmaksu ADR un tiešsaistes instrumentu izmantošanu, informējot patērētājus iespējami pilnīgi un agrīni par tādiem aspektiem kā maksa un fiziskas klātesamības nepieciešamība un pārskatīšanas klauzulā konkrēti iekļaujot tiešsaistes saziņas aspektu;

· skaidri noteikt termiņus, kuros jāatrod kompetenta ADR struktūra un strīds jāizšķir;

· grozīt noteikumus par īstenošanas un deleģētajiem aktiem salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu, lai labāk atspoguļotu LESD 290. un 291. panta mērķus.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiešsaistes platformu alternatīvai patērētāju strīdu izšķiršanai

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji uzticētos iekšējā tirgus digitālajam aspektam un varētu gūt labumu no tā, ir svarīgi viņiem nodrošināt pieeju vienkāršiem un lētiem paņēmieniem tādu strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu tiešsaistē. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad patērētāji veic pirkumus pāri robežai.

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji uzticētos iekšējam tirgum un varētu gūt labumu no tā, ir svarīgi viņiem nodrošināt pieeju vienkāršiem un lētiem paņēmieniem tādu strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Tas nenoliedzami ir svarīgi gadījumos, kad patērētāji veic pirkumus pāri robežai, un arī iekšzemes darījumos. Varētu arī būt grūti noteikt atšķirību starp pārrobežu un iekšzemes darījumiem, no vienas puses, un tiešsaistes un bezsaistes darījumiem, no otras puses. Atbilstoši šī regula būtu jāpiemēro gan pārrobežu un iekšzemes, gan arī tiešsaistes un bezsaistes darījumiem.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk iepērkas internetā, un aizvien vairāk tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu justies pārliecinātiem.

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt uzmanības centrā. Veicot darījumus iekšējā tirgū, patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu justies pārliecinātiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. Tomēr patērētājiem un tirgotājiem joprojām nav viegli rast ārpustiesas risinājumus, jo īpaši saistībā ar strīdiem, kas rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži paliek neatrisināti.

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās iekšējam tirgum pieaugs, ja tiem būs dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. Tomēr patērētājiem un tirgotājiem joprojām nav viegli rast ārpustiesas risinājumus. Tāpēc strīdi pašlaik bieži paliek neatrisināti.

 

(Šis grozījums — svītroti vārdi „pārrobežu” un „tiešsaistes darījumi” — attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Strīdu izšķiršana tiešsaistē var nodrošināt vienkāršu un lētu risinājumu, lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus, kas saistīti ar pārrobežu darījumiem tiešsaistē. Tomēr pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu patērētājiem un tirgotājiem risināt šādus strīdus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis pārrobežu darījumiem tiešsaistē, rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgotājiem un tādējādi kavē elektroniskās tirdzniecības attīstību.

(7) Alternatīva strīdu izšķiršana var nodrošināt vienkāršu un lētu risinājumu, lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus. Tomēr pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu patērētājiem un tirgotājiem risināt strīdus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis darījumiem, rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgotājiem un tādējādi kavē iekšējā tirgus attīstību.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus, vai ja tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo tajā pašā dalībvalstī.

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus. To nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, ja vismaz viens no tiem nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus. Šī regula būtu jāpiemēro tikai sūdzībām, ko patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību grozījumiem ierosinātajā Direktīvā par patērētāju ADR.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Definīcijā “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē”, būtu jāietver tāds preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums tiešsaistē, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskos līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību. Tai būtu jāaptver arī gadījumi, kad patērētājs ir piekļuvis tīmekļa vietnei vai citiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, izmantojot mobilo elektronisko ierīci, piemēram, mobilo tālruni.

svītrots

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies saistībā ar bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu nevajadzētu piemērot strīdiem starp tirgotājiem.

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot strīdiem starp tirgotājiem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformu Eiropas līmenī. Šai ODR platformai vajadzētu būt interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas radušies pārrobežu e-komercijas darījumos. Ar tās palīdzību patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) struktūrai, kas ir kompetenta izskatīt strīdu. Platformai būtu jānodrošina iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt strīdu izšķiršanu platformā.

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot tiešsaistes atbalsta platformu Eiropas līmenī. Šai platformai vajadzētu būt interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus. Ar tās palīdzību patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) struktūrai, kas ir kompetenta izskatīt attiecīgo strīdu. Platformai būtu jānodrošina iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt strīdu izšķiršanu platformā.

 

(Šis grozījums — „tiešsaistes atbalsta platforma” — attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Komisijai būtu jāizveido un jāizstrādā platforma, jāuztur un jānodrošina tās darbība, jo īpaši sniedzot nepieciešamo finansējumu un veicot ekspertīzi.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b) Būtu jāņem vērā arī tas, ka, neraugoties uz diskusijām par šo jautājumu, dalībvalstis, kuru tiesību aktos papildus Mediācijas direktīvas pamatprasībām ir noteiktas vēl citas prasības, iespējams, ir guvušas būtiskus panākumus strīdu ārpustiesas izšķiršanā civillietās un komerclietās un ka šie panākumi, jo īpaši Itālijā, Bulgārijā un Rumānijā, apliecina, ka mediācija var palīdzēt ātri un efektīvi izšķirt strīdus ārpustiesas ceļā, izmantojot procedūras, kas ir pielāgotas pušu vajadzībām un kas aizsargā patērētāju intereses; īpaši svarīgi tas ir elektronisko pirkumu gadījumā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus noteikumus, kas piemērojami šīm procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina ātru šādu strīdu izšķiršanu.

(15) Eiropas līmeņa sistēmai būtu jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot tiešsaistes atbalsta platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, tostarp noteikumi par izmaksām. Šajā sakarībā būtu jāatgādina, ka saskaņā ar 8. panta c) punktu Direktīvā …./…/ES (Direktīva par patērētāju ADR) [Office of Publications insert reference number] patērētājiem sedzamām izmaksām vajadzētu būt nelielām. Tomēr šīs regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus noteikumus, kas piemērojami šīm procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina ātru šādu strīdu izšķiršanu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Lai gadījumos, kad puses nevienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, veicinātu sūdzības apstrādi, izmantojot platformu, būtu vajadzīga iespēja patērētājam vērsties pie viena koordinatora savā dzīvesvietā, kurš mēģina noteikt abām pusēm pieņemamu ADR struktūru.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar sūdzībām, kuras iesniegtas izmantojot ODR platformu, palīdzību varētu sniegt tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatoru tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj dalībvalstu kontaktpunkti, kuros darbojas tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori.

(18) Lai risinātu strīdus, izmantojot tiešsaistes atbalsta platformu, palīdzību varētu sniegt strīdu izšķiršanas kontaktpunktu tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj dalībvalstu kontaktpunkti, kuros darbojas koordinatori.

 

(Šis grozījums — svītroti vārdi „tiešsaistes” / „tiešsaistes strīdu izšķiršana” saistībā ar koordinatoriem un kontaktpunktiem — attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Lai nepalielinātu patērētāju piekļuves punktu skaitu, dalībvalstīm vispirms būtu jānosaka, ka par kontaktpunktiem atbildīgi ir šo valstu centri, kas iekļauti Eiropas Patērētāju centru tīklā. Koordinatoriem būtu jāsniedz atbalsts strīdu izšķiršanai, izmantojot platformu, jo īpaši sniedzot palīdzību patērētājiem un informējot viņus. Tā kā platformas veiksmīga darbība līdz ar to būs atkarīga arī no koordinatoru spējām un zināšanām, Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu viņus atbilstoši apmācīt.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē būtu jāinformē patērētāji par ODR platformu un jānodrošina elektroniska saite ar tās mājas lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda informācija arī tad, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam. Šim pienākumam nevajadzētu skart 10. panta 1. līdz 3. punktu Direktīvā …/…/ES [Office of Publications insert reference number], kurā noteikts tirgotāju pienākums informēt patērētājus par ADR procedūrām, kas attiecas uz tirgotājiem, un par to, vai tie apņemas izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, lai risinātu strīdus ar patērētājiem. Turklāt šim pienākumam nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka patērētāju distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, tirgotājs informē patērētāju par iespēju attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību aizsardzības mehānismu un par metodēm, kā tam piekļūt.

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē skaidri un viegli pieejamā veidā būtu jāinformē patērētāji par tiešsaistes atbalsta platformu un jānodrošina elektroniska saite ar tās mājas lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda informācija arī tad, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam. Šim pienākumam nevajadzētu skart 10. panta 1. līdz 3. punktu Direktīvā .…/…/ES [Office of Publications insert reference number]. Turklāt šim pienākumam nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka patērētāju distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, tirgotājs informē patērētāju par iespēju attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību aizsardzības mehānismu un par metodēm, kā tam piekļūt. Pienākums informēt patērētājus par tiešsaistes atbalsta platformas pastāvēšanu nedrīkstētu radīt mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem pārmērīgu administratīvu slogu tādā izpratnē, kas noteikta Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikumā 2003/361 par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1. Mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem visa attiecīgā informācija būtu jānodod patērētājiem, kad viņi ir saskārušies ar kādu īpašu problēmu.

 

___________

 

1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, ņemot vērā informāciju, kādu sūdzētājs norādījis elektroniskajā sūdzības veidlapā, kas pieejama platformā. Sevišķi svarīgi lai sagatavošanas darba gaitā Komisija nodrošinātu pienācīgu apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei.

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz informāciju, kura sūdzības iesniedzējam jānorāda elektroniskajā sūdzību veidlapā, kas pieejama tiešsaistes atbalsta platformā, kā arī attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem par sūdzības iesniegšanu. Sevišķi svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija nodrošinātu pienācīgu apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī un jo īpaši ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Lai garantētu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, ņemot vērā ODR platformas darbību, sūdzības iesniegšanas kārtību un sadarbību ODR koordinatoru tīklā. Šīs pilnvaras būtu īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Konsultēšanās procedūra būtu jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz elektronisko sūdzību veidlapu, ņemot vērā tās tehnisko raksturu. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, pieņemot noteikumus par sadarbību starp ODR koordinatoriem tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatoru tīklā.

(24) Lai garantētu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz tiešsaistes atbalsta platformas darbību un sadarbību kontaktpunktu tīklā. Šīs pilnvaras būtu īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, pieņemot noteikumus par tiešsaistes atbalsta platformai paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un sasniegt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot tiešsaistes platformu, kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un tirgotājiem radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos un izmantojot Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un tirgotājiem radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Direktīvai [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošu alternatīvu strīdu izšķiršanas struktūru un izmantojot Eiropas tiešsaistes platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

4. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) “preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē” ir tāds preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījums, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskus līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību;

svītrots

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

4. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) “pārrobežu tiešsaistes preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana” ir preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana tiešsaistē, ja laikā, kad patērētājs pasūta šādas preces vai pakalpojumus, patērētājs nav tās pašas dalībvalsts rezidents, kurā reģistrēts uzņēmējs;

svītrots

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

4. pants – g punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) “alternatīva strīdu izšķiršanas procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, lai palīdzētu rast izlīgumu;

(g) “alternatīva strīdu izšķiršanas procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kad iesaistītās puses mēģina savu konfliktu atrisināt, izmantojot strīdu izšķiršanas struktūras iejaukšanos, kura pieņem pusēm saistošu vai nesaistošu lēmumu vai saved puses kopā, lai palīdzētu panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos;

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

4. pants – g punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par ADR procedūrām neuzskata procedūras, kas iesniegtas strīdu izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas vienīgais darba devējs ir tirgotājs, procedūras, kas iesniegtas patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmām, ko izmanto tirgotājs, tiešas sarunas starp patērētāju un tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un tiesneša mēģinājumus izšķirt strīdu tiesvedībā, kas ir saistīta ar šo strīdu.

svītrots

Pamatojums

ADR definīcija un darbības joma ir minēta Direktīvas par patērētāju ADR 2. un 4. pantā. To iekļaušana šajā regulā nav nepieciešama.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

4. pants – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) “sūdzības iesniedzējs” ir patērētājs vai tirgotājs, kas ir iesniedzis sūdzību Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

svītrots

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem, kas attiecas uz šīs regulas un Direktīvas par patērētāju ADR darbības jomu. Sūdzību var iesniegt vienīgi patērētājs.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

4. pants – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) “atbildētājs” ir patērētājs vai tirgotājs, pret kuru ir iesniegta sūdzība Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

svītrots

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem, kas attiecas uz šīs regulas un Direktīvas par patērētāju ADR darbības jomu. Atbildētājs var būt vienīgi tirgotājs.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez maksas visās oficiālajās Savienības valodās. ODR platforma ir kopīgs piekļuves punkts patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, uz kuriem attiecas šī regula.

2. Tiešsaistes atbalsta platforma ir interaktīva tīmekļa vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez maksas visās oficiālajās Savienības valodās. Tiešsaistes atbalsta platforma ir kopīgs piekļuves punkts patērētājiem un tirgotājiem, kas meklē informāciju par tādu līgumstrīdu ārpustiesas atrisināšanu, kuri patērētājiem un tirgotājiem radušies saistībā ar preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, un/vai kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, uz kuriem attiecas šī regula.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) nodrošināt elektronisku sūdzību veidlapu, ko var aizpildīt sūdzības iesniedzējs;

(a) nodrošināt elektronisku sūdzību veidlapu, ko var aizpildīt patērētājs;

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem, kas attiecas uz šīs regulas un Direktīvas par patērētāju ADR darbības jomu. Sūdzību var iesniegt vienīgi patērētājs. Grozījums attiecināms uz visu tekstu.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību veidlapā ietverto informāciju, piedāvāt pusēm vienu vai vairākas kompetentas ADR struktūras, norādot informāciju par maksu, ko tās prasa, attiecīgā gadījumā par valodu vai valodām, kurās procedūra tiks veikta, un aptuvenu procedūras ilgumu vai informējot sūdzības iesniedzēju, ka sniegtā informācija nedod iespēju noteikt kompetentu ADR struktūru;

(b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību veidlapā ietverto informāciju,

 

(i) norādīt pusēm vienu vai vairākas kompetentas ADR struktūras, informāciju par maksu, ko tās prasa, attiecīgā gadījumā par valodu vai valodām, kurās procedūra tiks veikta, aptuvenu procedūras ilgumu, attiecīgā gadījumā par nepieciešamību pēc pušu vai to pārstāvju fiziskas klātesamības, brīvprātīgu vai obligātu piedalīšanos ADR procedūrās un par to, vai procedūras iznākums būs saistošs vai nesaistošs saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem; vai

 

(ii) informēt patērētāju, ka sniegtā informācija nedod iespēju noteikt kompetentu ADR struktūru;

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) publicēt informāciju par 6. pantā minētajiem kontaktpunktiem dalībvalstīs un attiecīgajiem strīdu izšķiršanas kontaktpunktiem, tostarp kontaktinformāciju;

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) sniegt vispārēju informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu kā ārpustiesas strīdu izšķiršanu;

(h) sniegt vispārēju informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu un popularizēt to kā ārpustiesas strīdu izšķiršanu;

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) sniegt informāciju par visbiežāk izmantotajām metodikām un statistikas datiem, klasificējot tos pēc dažādiem aptvertajiem datu subjektiem;

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1. daļa – hb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(hb) sniegt informāciju par vispārējām patērētāju tiesībām un to darīt skaidri, visaptveroši un saprotami, tostarp izmantojot iedaļu „Biežāk uzdotie jautājumi” par tematiem, kas visbiežāk varētu patērētājus interesēt, un vajadzības gadījumā izmantojot interaktīvos rīkus;

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar pirmo daļu sniegtā informācija ir pieejama patērētājiem un tirgotājiem, kurus interesē platformas funkcijas neatkarīgi no tā, vai viņu intereses ir saistītas ar sūdzības iesniegšanu.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija ir atbildīga par ODR platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, kā arī uz datu drošību.

5. Komisija ir atbildīga par tiešsaistes atbalsta platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, jo īpaši nodrošinot pietiekamu finansējumu un ekspertīzi, kā arī par datu drošību.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu ODR kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā nosaukumu un kontaktinformāciju. Dalībvalstis var nodot atbildību par ODR kontaktpunktiem saviem Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklā iekļautajiem centriem, patērētāju organizācijām vai jebkurai citai struktūrai. Katrā ODR kontaktpunktā darbojas vismaz divi tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori (turpmāk "ODR koordinatori").

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu strīdu izšķiršanas kontaktpunktu (turpmāk „kontaktpunkts”) un paziņo Komisijai tā nosaukumu un kontaktinformāciju.

 

1.a Dalībvalstis atbildību par kontaktpunktiem pirmām kārtām nodod saviem Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklā iekļautajiem centriem. Ja attiecīgais Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīkla centrs nevar uzņemties šo pienākumu, dalībvalstis atbildību var uzdot arī patērētāju organizācijām vai jebkurai citai struktūrai. Dalībvalstis, nododot šo atbildību, jebkurā gadījumā priekšroku dod pastāvošām struktūrām.

 

1.b Katrā kontaktpunktā darbojas vismaz divi strīdu izšķiršanas koordinatori (turpmāk „koordinatori”). Kontaktpunkti nodrošina, ka patērētāji ar koordinatoriem var sazināties ar koordinatoriem, izmantojot tiešsaistes atbalsta platformu.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija un dalībvalstis rīko koordinatoriem atbilstošas mācības, ar kurām nodrošina, ka viņiem ir nepieciešamās zināšanas, lai veiktu savus pienākumus saskaņā ar 2. punktu.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Saskaņā ar 16. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu pielikumā sniegto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai ir paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] un kas izskata strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka attiecīgās darbības jomas.

4. Saskaņā ar 16. pantu Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu pielikumā sniegto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai ir paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu Direktīvā [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] un kas izskata strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka attiecīgās darbības jomas.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, sīki izstrādās noteikumus par elektronisko sūdzību veidlapu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu attiecībā uz noteikumiem par elektronisko sūdzību veidlapu, ņemot vērā tehnisko attīstību. Pirms šādu deleģēto aktu pieņemšanas Komisija apspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Pēc pilnībā aizpildītas sūdzību veidlapas saņemšanas tiešsaistes atbalsta platforma sūdzību apstrādā šādi:

 

(a) tā sniedz 2. un 3. punktā minēto informāciju, jo īpaši visu kompetento ADR struktūru sarakstu, ja tādas ir noteiktas;

 

(b) patērētājs no sniegtā saraksta var izvēlēties vienu vai vairākas struktūras;

 

(c) tirgotājs no sniegtā saraksta var izvēlēties vienu vai vairākas struktūras, ja viņš jau nav apņēmies kādu no tām izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …./…./ES [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)];

 

(d) platforma automātiski izvēlas, vai sūdzību nosūtīt

 

(i) ADR struktūrai, kas noteikta saskaņā ar 1.b vai 1.c punktu, vai

 

(ii) 1.d punktā noteiktajam koordinatoram;

 

vai arī sūdzību tālāk neapstrādāt saskaņā ar 1.e punktu.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Ja patērētājs izvēlas ADR struktūru, ko tirgotājs apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …./…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], vai ja puses atbildēs norāda vienu un to pašu ADR struktūru, platforma sūdzību automātiski nosūta šai ADR struktūrai.

(Sk. 8. panta 5. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Ja puses vienojas par vairākām ADR struktūrām, patērētāju lūdz izvēlēties vienu no tām. Platforma automātiski nosūtīs sūdzību attiecīgajai ADR struktūrai.

(Sk. 8. panta 6. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d Ja puses nevienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, platforma informē patērētāju, ka viņš var vērsties pie viena koordinatora savā dzīvesvietā, kurš mēģina noteikt ADR struktūru, par ko puses var vienoties. Ja tas neizdodas, sūdzību turpina izskatīt saskaņā ar 1.e punktu.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.e Ja kompetenta ADR struktūra netiek noteikta vai puses platformai neatbild, sūdzību tālāk neapstrādā. Patērētāju informē par iespēju sazināties ar koordinatoru, lai saņemtu informāciju par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

(Sk. 8. panta 4. punkta grozījumu; teksts ir pielāgots.)

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību veidlapu, ODR platforma valodā, kuru lietojis sūdzības iesniedzējs, sazinās ar to un valodā, kurā sastādīts līgums, pa e-pastu nosūta atbildētājam:

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību veidlapu, tiešsaistes atbalsta platforma patērētājam valodā, kas lietota sūdzībā, dara zināmu un tirgotājam valodā, kurā sastādīts līgums, pa e-pastu nosūta šādu informāciju:

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Saskaņošana ar grozījumiem par darbības jomu. Atbildētājs var būt vienīgi tirgotājs.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) informāciju par to, ka sūdzība netiks apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par vienu kompetentu ADR struktūru vai ja neizdosies noteikt kompetentu ADR struktūru,

(b) informāciju par to, ka sūdzība netiks apstrādāta, ja puses neatbildēs platformai vai ja neizdosies noteikt kompetentu ADR struktūru;

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) informāciju par to, ka gadījumā, ja puses par vienu kompetentu ADR struktūru vienoties nevar, sūdzība pēc patērētāja pieprasījuma tiek nosūtīta vienam koordinatoram tās puses dzīvesvietā, kura sūdzību iesniegusi, un koordinators mēģina noteikt ADR struktūru, par ko puses var vienoties;

 

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) ODR kontaktpunkta nosaukumu un kontaktinformāciju patērētāja dzīves vietā un tirgotāja reģistrācijas vietā, kā arī īsu aprakstu par funkcijām, kas minētas 6. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktā;

(d) kontaktpunkta nosaukumu, tostarp koordinatoru vārdus, un kontaktinformāciju patērētāja dzīvesvietā un tirgotāja reģistrācijas vietā, kā arī īsu aprakstu par funkcijām, kas minētas 6. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktā;

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) attiecīgā gadījumā maksu par pakalpojumu;

(a) maksu par pakalpojumu;

Pamatojums

Patērētājiem, kas vēlas uzsākt kādu procedūru, ir jābūt skaidrībai par izmaksām un izdevumiem, kas ar šo procedūru saistīti.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc pušu vai to pārstāvju fiziskas klātesamības;

(d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc pušu vai to pārstāvju fiziskas klātesamības un norādi par to, vai strīdu var izšķirt bez pušu vai to pārstāvju fiziskas klātesamības, gadījumos, kad pušu dzīvesvietas vai pastāvīgās dzīvesvietas atrodas dažādās dalībvalstīs;

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Sūdzību kompetentai ADR struktūrai platforma nosūta 30 dienu laikā.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja puses platformai neatbild vai nevienojas par vienu kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk neapstrādā. Patērētāju informē par iespēju sazināties ar ODR koordinatoru, lai saņemtu informāciju par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

svītrots

(Sk. 8. panta 1.e punkta (jaunā) grozījumu.)

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā …./…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], vai ja puses izvēlējušās vienu un to pašu ADR struktūru, platforma sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR struktūrai.

svītrots

(Sk. 8. panta 1.b punkta (jaunā) grozījumu.)

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja puses ir vienojušās par vairākām ADR struktūrām, patērētāju lūdz izvēlēties vienu no šīm struktūrām. Platforma automātiski nosūtīs sūdzību minētajai ADR struktūrai.

svītrots

(Sk. 8. panta 1.c punkta (jaunā) grozījumu.)

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

9. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) 30 dienu laikā no procedūras uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu par strīdu, vienojas sākt procedūru. Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra var šo termiņu pagarināt;

(b) 90 dienu laikā no dienas, kad pusēm paziņots par sūdzību saskaņā ar 8. panta ca) punktu Direktīvā .../.../ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], pabeidz strīda izšķiršanas procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu par strīdu, vienojas sākt procedūru. Ja strīdi ir sarežģīti vai izteikti tehniski, ADR struktūra var šo laikposmu pagarināt. Pusēm paziņo par termiņa pagarinājumu, norādot arī aptuvenu laiku, kad strīda izšķiršanu plānots pabeigt;

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā minētajos nolūkos piešķir tikai ADR struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai piešķir arī ODR koordinatoriem 6. panta 3. punktā minētajos nolūkos.

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā minētajos nolūkos piešķir tikai ADR struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai 6. panta 2. un 3. punktā minētajos nolūkos piešķir arī koordinatoriem, kuriem attiecīgā strīda risināšana ir nodota.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Tiešsaistes atbalsta platformā ir pieejams visaptverošs paziņojums par personas datu aizsardzību, kurā datu subjekti tiek informēti par viņu personas datu apstrādi, kā arī par viņu tiesībām saistībā ar šo apstrādi. Paziņojumā par personas datu aizsardzību skaidri norāda apstrādes darbības, par kuru veikšanu atbildību uzņemas dažādi platformas dalībnieki.

Pamatojums

Saskaņošana ar ierosināto 21. apsvērumu.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, informē patērētājus par ODR platformu un tās e-pasta adresi. Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, skaidri un pastāvīgi pieejamai tirgotāju tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai citu teksta ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem līdzekļiem, — pieejamai minētajā ziņojumā. Ziņojumā jābūt ietvertai elektroniskai saitei uz ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji informē patērētājus par ODR platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam.

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, informē patērētājus par tiešsaistes atbalsta platformu un tās e-pasta adresi. Šai informācijai ir jābūt skaidri un viegli pieejamai tirgotāju tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai citu teksta ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem līdzekļiem, — pieejamai minētajā ziņojumā. Tajā ietver elektronisku saiti uz tiešsaistes atbalsta platformas mājas lapu. Arī tirgotāji informē patērētājus par tiešsaistes atbalsta platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma ombudam.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar 10. pantu Direktīvā…./…./ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)], kas paredz, ka tirgotāji informē patērētājus par ADR procedūrām, kuras attiecas uz tirgotājiem, un sniedz precizējumu par to, vai attiecīgie tirgotāji apņemas izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, lai izšķirtu strīdus ar patērētājiem.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar 10. pantu Direktīvā …./…/ES [Office of Publications please insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)].

3. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar Direktīvas 2011/83/ES 6. un 8. panta noteikumus par distances līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

3. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar Direktīvas 2011/83/ES 6. un 8. panta noteikumus par patērētāju informēšanu, kad slēdz distances līgumus vai līgumus slēdz ārpus uzņēmuma telpām, 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīvā 2002/65/ES par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu1 un 185. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 25. novembra Direktīvā 2009/138/ES par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)2.

 

3.a Pienākumu saskaņā ar 1. punktu informēt patērētājus par tiešsaistes atbalsta platformas pastāvēšanu ar jebkādiem teksta ziņojumiem nepiemēro, ja tirgotājs ir mazais uzņēmums vai mikrouzņēmums tādā izpratnē, kas noteikta Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361 par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju3. Tādā gadījumā tirgotājs sniedz informāciju par tiešsaistes atbalsta platformu tikai tad, kad patērētājs viņam ir iesniedzis sūdzību.

 

1 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.

 

2 OV L 335, 17.12.2008., 1. lpp.

 

3 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

svītrots

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Regulas 7. panta 4. punktā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation], kad stājas spēkā šī regula.

2. Regulas 7. panta 4. un 5. punktā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [Office of Publications insert same date as in Art. 18(1) = date of entry into force of this Regulation], kad stājas spēkā šī regula.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos citus deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt 7. panta 4. un 5. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos citus deleģētos aktus.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Šo periodu pagarina par 2 mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 7. panta 4. un 5. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome triju mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Šo periodu pagarina par 3 mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reizi trijos gados un pirmo reizi ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

Reizi divos gados un pirmo reizi ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, īpaši par tiešsaistes atbalsta platformas pieņemšanas līmeni un sūdzību veidlapas praktiskumu, iespējamām vajadzībām pielāgot pielikumā uzskaitīto informāciju, ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR struktūras, par ko Komisijai tiek paziņots atbilstoši 17. panta 2. punktam Direktīvā …./…/EK [Office of Publications insert number of Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR)] un kas risina strīdus, uz kuriem attiecas šī regula, nosaka savas attiecīgās darbības jomas, kā arī par iespējām turpināt interaktīvo saziņas līdzekļu pilnveidošanu. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo regulu piemēro no [Office of Publications insert date = 6 months after implementation deadline for Directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR as to be inserted in that Directive in accordance with Art 22(1) of that Directive], izņemot 5. panta 1., 4., 5. un 6. punktu, 6. panta 1., 2. un 6. punktu, 7. panta 4. un 5. punktu, 10. pantu, 15. pantu un 16. pantu, kurus piemēro no dienas, kad šī regula stājas spēkā.

2. Šo regulu piemēro no [Office of Publications insert date = 6 months after implementation deadline for Directive of the European Parliament and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR as to be inserted in that Directive in accordance with Art 22(1) of that Directive], izņemot 5. panta 1., 4., 5. un 6. punktu, 6. panta 1., 1.a, 1.b, 2. un 5. punktu, 7. panta 4. un 5. punktu, 10. pantu, 15. pantu un 16. pantu, kurus piemēro no dienas, kad šī regula stājas spēkā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)

Atsauces

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Izskatīšana komitejā

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Pieņemšanas datums

19.6.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Patrice Tirolien

PROCEDŪRA

Virsraksts

Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)

Atsauces

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.11.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu        Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.12.2011

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Iesniegšanas datums

17.7.2012