VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

16.7.2012 - (COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur voor advies: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
PR_COD_1amCom


Procedure : 2011/0374(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0236/2012
Ingediende teksten :
A7-0236/2012
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0794),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0453/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie juridische zaken (A7-0236/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De versnippering van de interne markt belemmert de bevordering van concurrentievermogen en groei. Bovendien vormt de ongelijke beschikbaarheid, kwaliteit en kennis van eenvoudige, efficiënte en goedkope middelen voor het beslechten van uit de verkoop van goederen of de verrichting van diensten in de Unie voortvloeiende geschillen een obstakel binnen de interne markt die het vertrouwen van consumenten en ondernemers in grensoverschrijdend winkelen en grensoverschrijdende verkoop ondergraaft.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Gebruikmaking van het potentieel van onlinehandel zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan hernieuwde groei in de Unie, maar dit zou een juiste integratie van het ODR-platform en de ADR-entiteiten, als uiteengezet in Richtlijn …/.../EU1, vereisen.

 

______________

 

1 PB: voeg titel en PB-verwijzing in van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten).

 

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De interne markt is een realiteit in het dagelijkse leven van consumenten bij het reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn de belangrijkste actoren op de interne markt en moeten derhalve in het middelpunt daarvan staan. De digitale dimensie van de interne markt wordt van cruciaal belang voor zowel consumenten als ondernemers. Consumenten kopen steeds meer via internet en steeds meer ondernemers verkopen online. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen hebben in transacties in een digitale omgeving.

(5) De interne markt is een realiteit in het dagelijkse leven van consumenten bij het reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn de belangrijkste actoren op de interne markt en moeten derhalve in het middelpunt daarvan staan. De digitale dimensie van de interne markt wordt van cruciaal belang voor zowel consumenten als ondernemers. Consumenten kopen steeds meer via internet en steeds meer ondernemers verkopen online. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen hebben in transacties in een digitale omgeving. In de huidige periode van crisis is het van groot belang initiatieven te ontwikkelen die de economische groei, de werkgelegenheid en het weer op gang komen van de consumptie bevorderen. De digitale markt biedt bij uitstek kansen deze doelen te verwezenlijken, maar hiervoor moet de Europese Unie in staat zijn een complete interne digitale markt te creëren. Hiertoe is het noodzakelijk enerzijds bestaande hindernissen weg te nemen en anderzijds het consumentenvertrouwen te vergroten. Ook een betrouwbaar en efficiënt systeem voor onlinegeschillenbeslechting kan in hoge mate aan een toename van dit consumentenvertrouwen in de EU bijdragen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit grensoverschrijdende onlinetransacties. Er ontbreken momenteel echter mechanismen die het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om dergelijke geschillen langs elektronische weg op te lossen. Dit leidt tot benadeling van de consument, vormt een belemmering voor grensoverschrijdende onlinetransacties, zorgt voor ongelijke voorwaarden voor ondernemers en staat dus de ontwikkeling van e-commerce in de weg.

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een eenvoudige, doeltreffende en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit zowel grensoverschrijdende als binnenlandse onlinetransacties. Er ontbreken momenteel echter mechanismen die het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om dergelijke geschillen langs elektronische weg op te lossen. Dit leidt tot benadeling van de consument, vormt een belemmering voor in het bijzonder grensoverschrijdende onlinetransacties, zorgt voor ongelijke voorwaarden voor ondernemers en staat dus de ontwikkeling van e-commerce in het algemeen in de weg.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten door ondernemers via internet. Zij dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, wanneer ten minste een van hen niet in een lidstaat van de Unie gevestigd of woonachtig is op het tijdstip waarop de consument die goederen of diensten bestelt, of de ondernemer en de consument in dezelfde lidstaat gevestigd of woonachtig zijn.

(8) Deze verordening dient te gelden voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen tussen consumenten die in de Unie woonachtig zijn en in de Unie gevestigde ondernemers die hun oorsprong vinden in de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, die bestreken worden door Richtlijn …/… EU [Richtlijn ADR consumenten]. Ook geschillen die voortvloeien uit de verkoop of het verstrekken van digitale inhoud tegen betaling dienen hieronder te vallen. Hoewel in het bijzonder consumenten en ondernemers die grensoverschrijdende transacties uitvoeren voordeel zullen hebben van een dergelijk online-geschillenbeslechtingsmechanisme, dient deze verordening ook van toepassing te zijn op binnenlandse onlinetransacties, zodat op het gebied van de elektronische handel werkelijk gelijke uitgangsposities gelden. Ook geschillen die voortvloeien uit de verkoop of het verstrekken van digitale inhoud tegen betaling dienen hieronder te vallen. Zij dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, wanneer ten minste een van hen niet in een lidstaat van de Unie gevestigd of woonachtig is op het tijdstip waarop de consument die goederen of diensten bestelt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Onder de definitie van "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet" dient een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet te vallen waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld. Die definitie dient ook de gevallen te bestrijken waarin de consument via een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon, toegang tot de website of de andere dienst van de informatiemaatschappij heeft verkregen.

(11) Onder de definitie van "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet" dient een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet te vallen waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld. Die definitie dient ook de gevallen te bestrijken waarin de consument via een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon, toegang tot de website of de andere dienst van de informatiemaatschappij heeft verkregen. Diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd, zoals spraaktelefoniediensten, fax- of telexdiensten, diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht, zoals raadpleging van een arts via telefoon of fax, raadpleging van een advocaat via telefoon of fax of direct marketing via telefoon of fax worden niet beschouwd als diensten die via elektronische middelen worden verleend.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende offlineverkoop van goederen of offlineverrichting van diensten. Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen ondernemers.

(12) Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen ondernemers.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Consumenten moeten door de lidstaten worden aangemoedigd om, voordat ze hun geschil via het ODR-platform voorleggen aan een ADR-entiteit, alles in het werk te stellen om contact met de ondernemer op te nemen, via diens website, e-mail of andere elektronische middelen, voor zover van toepassing, om het geschil minnelijk op te lossen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Deze verordening beoogt de totstandbrenging van een platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op Europees niveau. Het ODR-platform dient de vorm te krijgen van een interactieve website die één enkel toegangspunt biedt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen die zijn voortgevloeid uit een grensoverschrijdende e-commercetransactie. Het platform moet consumenten en ondernemers in staat stellen klachten in te dienen door het invullen van een in alle officiële talen van de Unie beschikbaar elektronisch klachtenformulier, en moet de klachten doorgeleiden naar een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die bevoegd is ter zake van het betrokken geschil. Het platform moet de ADR-entiteiten en partijen de mogelijkheid bieden om de geschillenbeslechtingsprocedure via het platform te voeren.

(14) Deze verordening beoogt de totstandbrenging van een platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op Europees niveau. De verantwoordelijkheid voor de oprichting en het onderhoud van het ODR-platform moet bij Commissie liggen. Dit dient de vorm te krijgen van een interactieve website die één enkel toegangspunt biedt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen die zijn voortgevloeid uit een grensoverschrijdende e-commercetransacties. Het ODR-platform moet algemene informatie verstrekken over alternatieve beslechting van contractuele geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of de verrichting van online diensten tussen consumenten en ondernemers. Het platform moet consumenten in staat stellen klachten in te dienen door het invullen van een in alle officiële talen van de Unie beschikbaar elektronisch klachtenformulier, en hen voorlichten over de mogelijkheid desgewenst de hulp in te roepen van contactpunten om het formulier op correcte wijze in te vullen. Het moet de klachten doorgeleiden naar een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die bevoegd is ter zake van het betrokken geschil. Het ODR-platform moet interoperabel zijn met bestaande ADR-entiteiten die online opereren. Het klachtenformulier dient alleen die informatie te bevatten die nodig is om vast te stellen welke ADR-entiteit of -entiteiten bevoegd zijn om het geschil in behandeling te nemen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Het ODR- platform moet consumenten en ondernemers in staat stellen klachten in te dienen door het invullen van een in alle officiële talen van de Unie beschikbaar elektronisch klachtenformulier, en moet de klachten doorgeleiden naar een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die bevoegd is ter zake van het betrokken geschil.

 

Het platform moet ook gratis een elektronische case management tool ter beschikking stellen dat de partijen en de ADR-entiteit in staat stelt de geschillenbeslechtingsprocedure online te voeren via het platform. ADR-entiteiten moeten dit instrument kunnen gebruiken en op hun procedures kunnen toesnijden. Dit instrument moet de partijen en ADR-entiteiten in staat stellen relevante verklaringen en bewijs te uploaden. Het instrument moet, overeenkomstig de ADR-procedure die door de relevante ADR-entiteit wordt toegepast, automatisch termijnen stellen voor partijen, onder meer voor indieningen. Ook moet het instrument zorgen voor een website met beperkte toegang over het ODR-platform, waartoe de partijen, de ADR-entiteit en indien nodig de contactpunten toegang hebben.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 ter) De Commissie moet de technische faciliteiten bieden voor de werking van het platform, met inbegrip van vertaalfuncties. Het instrument moet een elektronische vertaalfunctie bieden aan de partijen en de ADR-entiteit. Deze functie moet alle noodzakelijke vertalingen kunnen verrichten en wordt door vertalers ondersteund. Ook moet de Commissie de consumenten op het ODR-platform informatie verschaffen over de mogelijkheid om de contactpunten om bijstand te vragen. Consumenten dienen echter te worden aangemoedigd om eerst contact op te nemen met de ondernemer en zodoende rechtstreeks naar een minnelijke schikking voor het geschil te streven voordat zij via het ODR-platform een klacht indienen.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 quater) Het ODR-platform moet alleen toegankelijk zijn via het thematische webportaal "Uw Europa", omdat dit portaal een reeds bestaand, één enkel toegangspunt biedt aan zowel consumenten als ondernemers die zoeken naar hulp en informatie over de rechten die ze op grond van de wetgeving van de Unie hebben. Het ODR-platform moet een prominente plaats op het "Uw Europa"-portaal krijgen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau moet voortbouwen op de in de lidstaten bestaande ADR-entiteiten, met eerbiediging van de wettelijke tradities van de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar via het ODR-platform een klacht is doorgeleid, dienen derhalve hun eigen procedurevoorschriften, met inbegrip van de kostenregeling, toe te passen. Deze verordening beoogt evenwel een aantal gemeenschappelijke regels vast te stellen die op deze procedures van toepassing zijn en die de doeltreffendheid daarvan zullen waarborgen. Dergelijke regels moeten onder meer een snelle geschillenbeslechting verzekeren.

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau moet voortbouwen op de in de lidstaten bestaande ADR-entiteiten, met eerbiediging van de wettelijke tradities van de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar via het ODR-platform een klacht is doorgeleid, dienen derhalve hun eigen procedurevoorschriften, met inbegrip van de kostenregeling, toe te passen. Deze verordening beoogt evenwel een aantal gemeenschappelijke regels vast te stellen die op deze procedures van toepassing zijn en die de doeltreffendheid daarvan zullen waarborgen. De partijen moeten toegang tot het bij deze verordening ingestelde ODR-platform krijgen, zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn voor de procedure. Beide partijen kunnen echter besluiten dat hun fysieke aanwezigheid noodzakelijk is.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De elektronische koppeling van alle overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR consumenten] Publicatiebureau: voeg referentienummer in] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten met het Europese ODR-platform moet online buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken voor alle grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet.

(16) De elektronische koppeling van alle overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [= Richtlijn ADR consumenten] Publicatiebureau: voeg referentienummer in] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten met het Europese ODR-platform moet online buitengerechtelijk verhaal mogelijk maken voor alle geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Deze verordening staat de werking van bestaande entiteiten voor onlinegeschillenbeslechting die binnen de Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient ADR-entiteiten niet te beletten grensoverschrijdende onlinegeschillen te behandelen die hun anders dan via het ODR-platform zijn voorgelegd.

(17) Deze verordening staat de werking van bestaande entiteiten voor onlinegeschillenbeslechting die binnen de Unie actief zijn, niet in de weg. Zij dient ADR-entiteiten niet te beletten onlinegeschillen te behandelen die hun anders dan via het ODR-platform zijn voorgelegd.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Een netwerk van facilitators van onlinegeschillenbeslechting dient te zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen in verband met via het ODR-platform ingediende klachten. Dat netwerk moet bestaan uit contactpunten voor ODR in de lidstaten die beschikken over facilitators van onlinegeschillenbeslechting.

(18) Om consumenten die hun geschil met een ondernemer trachten te beslechten via het ODR-platform te ondersteunen moeten contactpunten worden gecreëerd. De contactpunten moeten hulp bieden bij de indiening van de klacht en algemene informatie over procedures voor onlinegeschillenbeslechting verstrekken. De contactpunten mogen niet worden verplicht om documenten te vertalen of om rechtstreeks geschillen te beslechten.

Motivering

Het specificeren van ODR-contactpunten en ODR-facilitators betekent een overbodige doublure. Het zou beter zijn de taken van de ODR-contactpunten te omschrijven en het aan de lidstaten over te laten hoe deze taken het beste kunnen worden vervuld. Ook zou het behulpzaam zijn om te verduidelijken welk type ondersteuning moet worden gegeven.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht zijn grondrechten die worden gewaarborgd door artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Procedures voor onlinegeschillenbeslechting mogen niet tot doel hebben gerechtelijke procedures te vervangen en consumenten of ondernemers niet het recht ontnemen om zich tot de rechter te wenden. Niets in deze verordening mag partijen dan ook beletten hun recht op toegang tot de rechter uit te oefenen.

(19) Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht zijn grondrechten die worden gewaarborgd door artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Procedures voor onlinegeschillenbeslechting zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden ontworpen om gerechtelijke procedures te vervangen en mogen consumenten of ondernemers evenmin het recht ontnemen om zich tot de rechter te wenden. Niets in deze verordening mag partijen dan ook beletten hun recht op toegang tot de rechter uit te oefenen.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Betrokkenen moeten over de verwerking van hun persoonsgegevens in het ODR-platform en hun rechten met betrekking tot die verwerking worden geïnformeerd door middel van een door de Commissie openbaar te maken uitgebreide privacyverklaring waarin in heldere en eenvoudige bewoordingen de verwerkingshandelingen die worden verricht onder verantwoordelijkheid van de diverse bij het platform betrokken actoren, worden toegelicht, overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die is vastgesteld op grond van de artikelen 10 en 11 van Richtlijn 95/46/EG.

(21) Betrokkenen (dus diegenen op wie de gegevens betrekking hebben) moeten instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens in het ODR-platform en moeten over hun rechten met betrekking tot die verwerking worden geïnformeerd door middel van een door de Commissie openbaar te maken algemene privacyverklaring waarin in heldere en eenvoudige bewoordingen de verwerkingshandelingen die worden verricht onder verantwoordelijkheid van de diverse bij het platform betrokken actoren, worden toegelicht, overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de nationale wetgeving die is vastgesteld op grond van de artikelen 10 en 11 van Richtlijn 95/46/EG.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid tot het vaststellen van handelingen ten aanzien van het soort informatie dat de indiener van een klacht moet verstrekken in het op het ODR-platform beschikbare elektronische klachtenformulier, overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd.

(23) Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid tot het vaststellen van handelingen ten aanzien van de functies van het ODR-platform, de modaliteiten voor de samenwerking tussen de contactpunten en het soort informatie dat de indiener van een klacht moet verstrekken in het op het ODR-platform beschikbare elektronische klachtenformulier, alsmede de modaliteiten van dat elektronische klachtenformulier, overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de oprichting van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting bij grensoverschrijdende onlinegeschillen waarvoor gemeenschappelijke regels gelden, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

(25) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de oprichting van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting bij grensoverschrijdende en binnenlandse onlinegeschillen waarvoor gemeenschappelijke regels gelden, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening heeft tot doel bij te dragen tot het functioneren van de interne markt, met name de digitale dimensie ervan, en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door een platform te bieden dat de onpartijdige, transparante, doeltreffende en billijke buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers vergemakkelijkt.

Deze verordening heeft, door een hoge mate van consumentenbescherming tot stand te brengen, tot doel bij te dragen tot het goed functioneren van de interne markt, met name de digitale dimensie ervan, en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door een online platform te bieden dat de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende en billijke buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers vergemakkelijkt.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is van toepassing op de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, door tussenkomst van een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], waarbij gebruik wordt gemaakt van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is van toepassing op de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten en die door consumenten zijn voorgelegd aan een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting die op duurzame basis is opgericht, die voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in Hoofdstuk II van Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten], die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van die richtlijn bij de Commissie is aangemeld en waarbij gebruik wordt gemaakt van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) wordt verstaan onder "ondernemer": iedere natuurlijke persoon of privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke rechtspersoon die, ook via een persoon die in zijn naam of voor zijn rekening optreedt, handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(b) Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) wordt verstaan onder "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet": een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld;

(c) wordt verstaan onder "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet": een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten welke onder Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten] vallen waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld;

Motivering

Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze verordening alleen betrekking heeft op grensoverschrijdende overeenkomstem die ook onder de ADR-richtlijn vallen.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt, zoals automaten (bankbiljetten, treinkaartjes), toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen, waarvoor betaald moet worden, ook wanneer de toegang en/of de correcte betaling wordt gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur aan de ingang of uitgang;

diensten die door middel van elektronische apparatuur worden verleend, zoals automaten (bankbiljetten, treinkaartjes), toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen, waarvoor betaald moet worden, ook wanneer de toegang en/of de correcte betaling wordt gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur aan de ingang of uitgang;

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter d – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

– diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd, zoals spraaktelefoniediensten, fax- of telexdiensten, diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht, raadpleging van een arts via telefoon of fax, raadpleging van een advocaat via telefoon of fax, direct marketing via telefoon of fax.

diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd, zoals spraaktelefoniediensten, fax- of telexdiensten, diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht;

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) "binnenlandse verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet": de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet wanneer de consument, op het tijdstip waarop hij dergelijke goederen of diensten bestelt, woonachtig is in de lidstaat waar de ondernemer is gevestigd;

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 –letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) wordt verstaan onder "procedure voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-procedure" genoemd): een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil door tussenkomst van een geschillenbeslechtingsentiteit die een oplossing voorstelt of oplegt, of die partijen bijeenbrengt teneinde een minnelijke schikking te vergemakkelijken;

(g) wordt verstaan onder "procedure voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-procedure" genoemd): een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil door tussenkomst van een geschillenbeslechtingsentiteit die een oplossing voorstelt of oplegt, of die partijen bijeenbrengt teneinde een minnelijke schikking te vergemakkelijken, zoals omschreven in artikel 2 van Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten] waarvan aan de Commissie kennis is gegeven overeenkomstig artikel 17, lid 2, van deze richtlijn;

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter g – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Procedures voor geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen exclusief in dienst van de ondernemer zijn, procedures in het kader van ondernemingsstelsels voor de afhandeling van consumentenklachten, rechtstreekse onderhandelingen tussen de consument en de ondernemer, al dan niet vertegenwoordigd, en pogingen ondernomen door een rechter om een geschil te beslechten in het kader van een gerechtelijke procedure met betrekking tot dat geschil, worden niet aangemerkt als ADR-procedures;

Procedures voor geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen exclusief in dienst van de ondernemer zijn, worden niet beschouwd als ADR-procedures, tenzij deze entiteiten voldoen aan de algemene eisen van hoofdstuk II van Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten], met name artikel 17 daarvan, en indien aan de volgende aanvullende voorwaarden is voldaan:

 

- de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen zijn hiërarchisch onafhankelijk van de ondernemer en niet onderworpen aan diens aanwijzingen;

 

- de vergoeding van de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen is niet afhankelijk van de uitkomst van de geschillenbeslechtingsprocedure;

 

- de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen hebben gedurende drie jaar voorafgaand aan de aanvaarding van de functie niet voor de ondernemer gewerkt;

 

- de geschillenbeslechtingsentiteit wordt door de bevoegde instantie van de lidstaat waar zij is gevestigd onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie ten aanzien van de naleving van de in deze richtlijn uiteengezette beginselen;

Motivering

Bemiddeling/mediation door de ondernemers of 'in-house'-bemiddeling/mediation moet niet worden uitgesloten, aangezien dit een belangrijk onderdeel van alternatieve geschillenbeslechtigingsmechanismen vormt. Aanbeveveling 98/257/EG sloot dit type bemiddeling/mediation niet uit, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. 'In-house'-bemiddeling/mediation kan echte waarde toevoegen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtiging, aangezien dit waarborgt dat er technische kennis 'uit het veld' aanwezig is en de bemiddelaars/mediators dicht bij de partijen staan, wat voor beide partijen waardevol is.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) wordt verstaan onder "entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit die valt onder artikel 4, onder e), van Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van die richtlijn bij de Commissie is aangemeld;

(h) wordt verstaan onder "entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-entiteit" genoemd): een entiteit die opgenomen is in een lijst overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten].

Motivering

Het is passender om een ADR-entiteit te definiëren overeenkomstig de kwalificatie van entiteiten van de lijst van artikel 17, lid 2 van de ADR-richtlijn, en niet overeenkomstig artikel 4, onder e) van de ADR-richtlijn, omdat ADR-aanbieders alleen als ADR-entiteiten mogen worden beschouwd als de bevoegde instantie oordeelt dat ze aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie richt een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (hierna "het ODR-platform" genoemd) op.

1. De Commissie richt een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (hierna "het ODR-platform" genoemd) op, maakt het ook toegankelijk via de thematische ODR-website van het "Uw Europa"-portaal en biedt ook prominente links naar het platform aan op andere websites van de Commissie waarop informatie aan consumenten wordt verstrekt, zoals de website van het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net).

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het ODR-platform is een interactieve website die elektronisch en gratis toegankelijk is in alle officiële talen van de Unie. Het ODR-platform vormt één enkel toegangspunt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen waarop deze verordening van toepassing is.

2. Het ODR-platform is een interactieve website die elektronisch en gratis toegankelijk is in alle officiële talen van de Unie. Het ODR-platform vormt één enkel toegangspunt voor consumenten en ondernemers die geschillen willen voorleggen aan de ADR-entiteiten die bij de Commissie zijn aangemeld overeenkomstig Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten].

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis.) Het ODR-platform verstrekt informatie over alternatieve beslechting van contractuele geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of de verrichting van online diensten tussen consumenten en ondernemers.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5– lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) de ondernemer informeren over de tegen hem ingediende klacht;

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) partijen, op basis van de in het elektronische klachtenformulier vermelde gegevens, een of meer bevoegde ADR-entiteiten voorstellen en informatie verstrekken over de daaraan verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing, de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd, de approximatieve duur van de procedures, of de indiener van de klacht laten weten dat op basis van de verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-entiteit kon worden aangewezen;

(b) vaststellen, op basis van de in het elektronische klachtenformulier vermelde gegevens, welke ADR-entiteit of -entiteiten bevoegd is of zijn om het geschil te behandelen en informatie te verstrekken aan de partijen over de procedurekosten, indien van toepassing, over procedureregels, indien van toepassing, over drempels en termijnen, in welke taal of talen de procedure zal worden gevoerd, de gemiddelde duur van de procedure, en de vraag of de uitkomst ervan al dan niet bindend is;

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) indien geen bevoegde ADR-entiteit kan worden aangewezen, de indiener van de klacht laten weten dat op basis van de verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-entiteit kon worden aangewezen;

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter) de adressaat, indien deze een ondernemer is, verzoeken om te verklaren of hij of zij verplicht is of zich ertoe heeft verbonden om zich te wenden tot een bepaalde ADR-entiteit voor de beslechting van onder deze verordening vallende geschillen;

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quater) de partijen verzoeken overeenstemming te bereiken over de bevoegde ADR-entiteit waartoe zij zich zullen wenden voor de beslechting van hun geschil of, indien meer dan een ADR-entiteit is aangewezen, over een van de aangewezen bevoegde ADR-entiteiten;

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) klachten doorsturen naar de ADR-entiteit van de diensten waarvan partijen zijn overeengekomen gebruik te maken;

(c) klachten overdragen aan de ADR-entiteit van de diensten waarvan partijen zijn overeengekomen gebruik te maken;

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) partijen en de ADR-entiteit in staat stellen de geschillenbeslechtingsprocedure online te voeren;

(d) een gratis elektronische case management tool ter beschikking stellen dat de partijen en de ADR-entiteit in staat stelt de geschillenbeslechtingsprocedure online via het platform te voeren;

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) de partijen en de ADR-entiteit een elektronische vertaalfunctie aanbieden;

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) een elektronisch formulier verstrekken door middel waarvan de ADR-entiteiten de in artikel 9, onder c), bedoelde informatie toezenden;

(e) een elektronisch formulier verstrekken door middel waarvan de ADR-entiteiten de in artikel 9 bedoelde informatie toezenden;

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) informatie publiceren over overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is;

(g) informatie publiceren over overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR consumenten] aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is. De informatie moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, gemakkelijk langs elektronische weg toegankelijk zijn en worden bijgewerkt;

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) informatie publiceren over contactpunten in de lidstaten en de respectieve contactpunten voor geschillenbeslechting zoals bedoeld in artikel 6, met inbegrip van contactgegevens;

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) algemene informatie verstrekken over alternatieve geschillenbeslechting als middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting;

(h) algemene informatie verstrekken over alternatieve geschillenbeslechting en het bevorderen ervan als middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting;

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h ter) op duidelijke, uitgebreide en begrijpelijke wijze informatie verstrekken over algemene consumentenrechten, inclusief "veelgestelde vragen" over de kwesties die het meest door consumenten worden aangekaart, eventueel met behulp van interactieve instrumenten;

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De in de eerste alinea verstrekte informatie is toegankelijk voor consumenten die in de taken van het platform zijn geïnteresseerd, ongeacht of hun belangen betrekking hebben op de indiening van een klacht of niet.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] bij de Commissie zijn aangemeld en die, volgens de voor de vaststelling van de bevoegdheid daarvan noodzakelijke gegevens die zijn meegedeeld op grond van artikel 16, lid 1, onder g), van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], en op basis van de informatie die is verstrekt op het in lid 3, onder a) bedoelde elektronische klachtenformulier bevoegd zijn voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, moeten zich elektronisch laten registreren bij het ODR-platform.

4. Entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting die overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …/…/EU…[Richtlijn ADR consumenten] bij de Commissie zijn aangemeld en die, volgens de voor de vaststelling van de bevoegdheid daarvan noodzakelijke gegevens die zijn meegedeeld op grond van artikel 16, lid 1, onder g), van die Richtlijn …/…/ EU, en op basis van de informatie die is verstrekt op het in lid 3, onder a) bedoelde elektronische klachtenformulier bevoegd zijn voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, moeten elektronisch bij het ODR-platform worden geregistreerd.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het ODR-platform wat zowel de ontwikkeling, het functioneren en de instandhouding daarvan als de veiligheid van de gegevens betreft.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het ODR-platform wat zowel de ontwikkeling, het functioneren – inclusief alle voor de toepassing van deze verordening noodzakelijke vertaalfuncties –, de instandhouding en de financiering daarvan als de veiligheid van de gegevens betreft. De ontwikkeling, het functioneren, de gebruikersvriendelijkheid en de instandhouding van het platform zijn in overeenstemming met de beginselen van "privacy by design"(ingebouwde privacy) en voor zover mogelijk van universele vormgeving (door iedereen te gebruiken, kwetsbare personen inbegrepen, zonder dat er bijzondere aanpassingen nodig zijn).

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. De Commissie ziet erop toe dat de informatie over het bestaan en de kenmerken van de ADR-procedures die deel uitmaken van het ODR-platform, correct en actueel is.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast met betrekking tot de wijze van uitvoering van de in lid 3 bedoelde taken. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 15, lid 3.

6. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 16 vast met betrekking tot de wijze van uitvoering van de in lid 3 bedoelde taken.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Netwerk van facilitators van onlinegeschillenbeslechting

Netwerk van contactpunten voor onlinegeschillenbeslechting

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt aan en geeft de naam en de contactgegevens daarvan door aan de Commissie. De lidstaten kunnen de verantwoordelijkheid voor de ODR-contactpunten overdragen aan hun centra van het netwerk van Europese consumentencentra, aan consumentenverenigingen of aan een andere instantie. Elk ODR-contactpunt beschikt ten minste over twee facilitators van onlinegeschillenbeslechting (hierna "de ODR-facilitators" genoemd).

1. Elke lidstaat wijst zijn eigen centrum van het netwerk van Europese consumentencentra als ODR-contactpunt aan en geeft de naam en de contactgegevens daarvan door aan de Commissie. Elk ODR-contactpunt beschikt ten minste over twee contactpunten.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De ODR-facilitators zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen die verband houden met via het platform ingediende klachten, door de volgende taken te vervullen:

2. De ODR-contactpunten zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen die verband houden met via het platform ingediende klachten, door de volgende taken te vervullen:

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) indien nodig, de communicatie tussen partijen en de bevoegde ADR-entiteit vergemakkelijken;

(a) desgevraagd, partijen bijstaan en de communicatie tussen hen en de bevoegde ADR-entiteit vergemakkelijken. Dit kan met name omvatten:

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i) bijstand verlenen bij het indienen van de klacht en in voorkomend geval van terzake dienende documenten;

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(ii) (ii) de partijen en de ADR-entiteiten algemene informatie verstrekken over de voor het verkopen van goederen of het verlenen van diensten geldende consumentenrechten in de lidstaat van het contactpunt waarbij de betrokken contactpunten zijn ondergebracht;

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iii) informatie verstrekken over het functioneren van het ODR-platform;

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter a – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iv) partijen toelichting geven over de door de als bevoegd aangemerkte ADR-entiteiten toegepaste procedurevoorschriften;

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) consumenten informeren omtrent andere verhaalsmogelijkheden wanneer een geschil niet via het platform kan worden beslecht, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer niet instemt met het gebruik van ADR;

(b) de indiener van de klacht informeren omtrent andere verhaalsmogelijkheden wanneer een geschil niet via het ODR-platform kan worden beslecht, bijvoorbeeld wanneer de partijen niet instemmen met het gebruik van ADR, er geen ADR-entiteit als bevoegd kan worden aangemerkt of de ADR-entiteit de klacht niet kan behandelen op basis van zijn procedurevoorschriften;

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de Commissie en de lidstaten voorleggen, op basis van de praktische ervaringen die zijn opgedaan met de uitvoering van hun taken.

(c) een jaarlijks activiteitenverslag aan de Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten voorleggen, op basis van de praktische ervaringen die zijn opgedaan met de uitvoering van hun taken;

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie richt een netwerk van facilitators van onlinegeschillenbeslechting op (hierna "het netwerk van ODR-facilitators" genoemd) dat samenwerking tussen de ODR-facilitators mogelijk maakt en bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 vastgelegde taken.

3. De Commissie richt een netwerk van contactpunten op (hierna "het netwerk van contactpunten" genoemd) dat samenwerking tussen de contactpunten mogelijk maakt en bijdraagt tot de uitvoering van de in lid 2 vastgelegde taken.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten voor een geschikte opleiding voor de contactpunten voor geschillenbeslechting, zodat deze de nodige expertise voor de uitvoering van hun in lid 2 genoemde werkzaamheden verkrijgen.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie roept ten minste eenmaal per jaar een vergadering van de leden van het netwerk van ODR-facilitators bijeen teneinde een uitwisseling van beste praktijken en een gedachtewisseling over terugkerende problemen bij het functioneren van het ODR-platform mogelijk te maken.

4. De Commissie roept ten minste tweemaal per jaar een vergadering van de leden van het netwerk van contactpunten bijeen teneinde een uitwisseling van beste praktijken en een gedachtewisseling over terugkerende problemen bij het functioneren van het ODR-platform mogelijk te maken.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de voorschriften betreffende de modaliteiten voor samenwerking tussen de ODR-facilitators vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure bedoeld in artikel 15, lid 3.

5. De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 16 met betrekking tot de voorschriften voor de modaliteiten voor samenwerking tussen de contactpunten.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het ODR-platform publiceert een gids op het web om de indiener van een klacht te helpen een elektronisch klachtenformulier in te vullen.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De door de indiener van de klacht te verstrekken informatie moet volstaan om te kunnen vaststellen welke ADR-entiteit bevoegd is. Deze informatie wordt omschreven in de bijlage.

2. De door de indiener van de klacht te verstrekken informatie moet volstaan om te kunnen vaststellen welke ADR-entiteit bevoegd is. Deze informatie wordt opgenomen in het elektronische klachtenformulier waarvan het model wordt omschreven in de bijlage.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om bij wege van vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 16 de in de bijlage opgenomen informatie aan te passen, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn afbakenen.

4. De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming bij wege van vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 16 de in de bijlage opgenomen informatie aan te passen, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR consumenten] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn afbakenen.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de modaliteiten van het elektronisch klachtenformulier vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de adviesprocedure bedoeld in artikel 15, lid 2.

5. De Commissie is gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 16 en derhalve de modaliteiten van het elektronisch klachtenformulier, waarbij technische vooruitgang in acht wordt genomen. Voordat dergelijke gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, raadpleegt de Commissie de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een bij het platform ingediende klacht wordt in behandeling genomen indien het klachtenformulier volledig is ingevuld.

1. Een bij het ODR-platform ingediende klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien alle noodzakelijke vakken van het klachtenformulier volledig zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, laat het ODR-platform de indiener van de klacht weten dat de behandeling van de klacht is afgewezen en op welke gronden dit is gebeurd. Het platform stelt de indiener van de klacht ook voor dat hij , indien hij of zij dit wenst, door een ter zake kundig contactpunt wordt geholpen bij het invullen van het elektronische klachtenformulier. Indien de indiener van de klacht hiermee instemt, neemt het contactpunt daartoe contact met hem op.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Zodra het ODR-platform een volledig ingevuld klachtenformulier heeft ontvangen, doet het de indiener van de klacht, in de taal waarin de klacht is opgesteld, toekomen en zendt het aan de adressaat van de klacht, in de taal waarin de overeenkomst is opgesteld, bij e-mailbericht:

2. Zodra het ODR-platform een volledig ingevuld klachtenformulier heeft ontvangen, doet het de adressaat van de klacht onverwijld op eenvoudige en begrijpelijke wijze, in de taal van de overeenkomst of de website, toekomen:

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de mededeling dat partijen overeenstemming moeten bereiken over één bevoegde ADR-entiteit, zodat de klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

(a) de mededeling dat partijen overeenstemming moeten bereiken over één bevoegde ADR-entiteit, zodat de klacht daarnaar kan worden doorgeleid en dat zij door het kiezen van die ADR-entiteit duidelijk maken dat zij ermee instemmen voor deze entiteit een geschillenbeslechtingsprocedure te initiëren;

Amendement  73

Voorstel voor een verordening

Artikel 8– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) ingeval de adressaat van de klacht de ondernemer is, een verzoek aan de adressaat van de klacht om, binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling, te laten weten of hij uit hoofde van de nationale wetgeving verplicht is of zich ertoe heeft verbonden een specifieke ADR-entiteit in te schakelen, en, indien van toepassing, of hij bereid is een andere ADR-entiteit in te schakelen van de lijst bedoeld onder c);

Amendement  74

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter) ingeval de adressaat van de klacht een consument is een verzoek aan de adressaat van de klacht om, binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling, een of meer ADR-entiteiten te kiezen op de verstrekte lijst, met de vermelding dat hij daartoe niet verplicht is;

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a quater) ingeval de adressaat van de klacht een consument is en de ondernemer als indiener van de klacht in het klachtenformulier heeft laten weten uit hoofde van de nationale wetgeving verplicht te zijn of zich ertoe verbonden te hebben een specifieke ADR-entiteit in te schakelen, een verzoek aan de adressaat van de klacht om, binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling, ermee in te stemmen deze specifieke ADR-entiteit in te schakelen, met de vermelding dat hij of zij niet verplicht is om dit besluit te nemen;

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a quinquies) de mededeling dat, als de consument een ADR-entiteit uitkiest die de ondernemer moet inschakelen, die hij heeft toegezegd te zullen inschakelen of die hij bereid is in te schakelen, het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit zal doen toekomen;

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) een lijst van alle bevoegde ADR-entiteiten, zo die kunnen worden vastgesteld;

(c) een lijst van alle bevoegde ADR-entiteiten, indien die kunnen worden vastgesteld. De lijst bevat een beschrijving van de volgende kenmerken van elke entiteit:

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i) de naam en het internetadres van de ADR-entiteit;

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(ii) de procedurekosten, indien van toepassing;

Amendement  80

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iii) de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd;

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(iv) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld duurt;

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt v (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(v) de al dan niet bindende aard van de uitkomst van de procedure;

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter c – punt vi (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(vi) de gronden waarop de ADR-entiteit mag weigeren een gegeven geschil in behandeling te nemen overeenkomstig de leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn …/…/EU [Richtlijn ADR consumenten];

Amendement  84

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) een verzoek aan de consument om een of meer ADR-entiteiten te kiezen op de verstrekte lijst, met de vermelding dat hij daartoe niet verplicht is;

Schrappen

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) een verzoek aan de ondernemer om een of meer ADR-entiteiten op de verstrekte lijst te kiezen, ingeval geen van die entiteiten een entiteit is van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken;

Schrappen

Amendement  86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) de mededeling dat ingeval de consument een ADR-entiteit kiest van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken, het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit doorgeleidt.

Schrappen

Amendement  87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 2 bedoelde mededeling bevat een beschrijving van de volgende kenmerken van elke entiteit:

Schrappen

(a) de daaraan verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing;

 

(b) de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd;

 

(c) de approximatieve duur van de procedure;

 

(d) de noodzaak dat partijen of hun vertegenwoordigers, indien van toepassing, fysiek aanwezig zijn;

 

(e) de al dan niet bindende aard van de uitkomst van de procedure.

 

Amendement  88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Zodra het platform van de adressaat van de klacht de in lid 2, bedoelde mededeling heeft ontvangen, doet het de indiener van de klacht onverwijld op eenvoudige en begrijpelijke wijze, in de taal waarin de klacht is opgesteld, toekomen:

 

(a) de mededeling dat partijen overeenstemming moeten bereiken over één bevoegde ADR-entiteit, zodat de klacht daarnaar kan worden doorgeleid;

 

(b) de mededeling dat, als de consument als adressaat van de klacht een ADR-entiteit heeft uitgekozen die de ondernemer moet inschakelen, die hij heeft toegezegd te zullen inschakelen of die hij bereid is in te schakelen, het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit heeft doorgeleid;

 

(c) de mededeling dat ingeval partijen geen overeenstemming bereiken over één bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de klacht niet verder in behandeling wordt genomen;

 

(d) de ADR-entiteit, of, indien van toepassing, de ADR-entiteiten die de adressaat van de klacht overeenkomstig lid 2 heeft uitgekozen, met een beschrijving van onderstaande kenmerken van die entiteit, of, indien van toepassing, van elk van hen:

 

(i) de naam en het internetadres van de ADR-entiteit;

 

(ii) de procedurekosten, indien van toepassing;

 

(iii) de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd;

 

(iv) hoe lang de ADR-procedure gemiddeld duurt;

 

(v) de al dan niet bindende aard van de uitkomst van de procedure;

 

(vi) de gronden waarop de ADR-entiteit mag weigeren een gegeven geschil in behandeling te nemen overeenkomstig de leden 4 en 5 van artikel 5 van Richtlijn.

 

(e) een verzoek aan de indiener van de klacht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling, de door de adressaat van de klacht uitgekozen ADR-entiteit te aanvaarden of, indien van toepassing, één van de ADR-entiteiten uit te kiezen waarvoor de adressaat van de klacht overeenkomstig lid 2 heeft gekozen, waarbij wordt gesteld dat de consument niet verplicht is een dergelijke keuze te maken;

 

(f) de mededeling dat ingeval de indiener van de klacht een in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel als bevoegd aangemerkte ADR-entiteit kiest, het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit zal doorgeleiden;

 

(g) de naam en de contactgegevens van het ODR-contactpunt in de plaats waar de consument woonachtig is en de plaats waar de ondernemer gevestigd is, alsmede een korte beschrijving van de taken bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en d).

Amendement  89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Ingeval de indiener van de klacht een in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel als bevoegd aangemerkte ADR-entiteit kiest, geleidt het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

Amendement  90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Geven partijen het platform geen antwoord of bereiken zij geen overeenstemming over één bevoegde ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen. De consument wordt geïnformeerd omtrent de mogelijkheid om contact op te nemen met een ODR-facilitator voor inlichtingen over andere verhaalsmogelijkheden.

4. Geven partijen het platform geen antwoord of bereiken zij binnen 20 dagen geen overeenstemming over één bevoegde ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen.

Amendement  91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer de keuze van de consument valt op een ADR-entiteit van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken, of wanneer partijen in hun antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, geleidt het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

5. Wanneer de keuze van de consument valt op een ADR-entiteit van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Richtlijn ADR consumenten] heeft verplicht gebruik te maken, of wanneer partijen in hun antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, geleidt het ODR-platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Bereiken partijen overeenstemming over meer dan een ADR-entiteit, dan dient de consument een keuze te maken uit de overeengekomen ADR-entiteiten. Het platform geleidt de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

6. Bereiken partijen overeenstemming over meer dan een ADR-entiteit, dan dient de consument een keuze te maken uit de overeengekomen ADR-entiteiten. Het ODR-platform geleidt de klacht automatisch automatisch en onverwijld naar die ADR-entiteit door.

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) voltooien de geschillenbeslechtingsprocedure binnen 30 dagen nadat partijen zich tot hen hebben gewend, wanneer partijen, na van het geschil in kennis te zijn gesteld, overeenkomen zich tot hen te wenden. In geval van complexe geschillen kan de ADR-entiteit deze termijn verlengen.

(b) voltooien de geschillenbeslechtingsprocedure normaliter binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de datum waarop de ADR-entiteit het volledige klachtendossier heeft ontvangen, wanneer partijen, na van het geschil in kennis te zijn gesteld, overeenkomen zich tot hen te wenden. In geval van complexe of technische geschillen kan de ADR-entiteit deze termijn verlengen om een geschillenbeslechting van hoge kwaliteit te garanderen;

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) zenden onverwijld de volgende informatie aan het ODR-platform toe:

 

(i) datum van ontvangst van de klacht en voorwerp van het geschil;

 

(ii) eventuele verzoeken van de partijen om aanvullende informatie of vertaling betreffende ter zake dienende documenten die de partijen nodig hebben;

 

(iii) datum van beëindiging van de geschillenbeslechtingsprocedure en uitkomst van die procedure.

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) zenden onverwijld de volgende informatie aan het ODR-platform toe:

Schrappen

(i) datum van ontvangst en voorwerp van het geschil;

 

(ii) datum van kennisgeving van het geschil aan partijen;

 

(iii) datum van beëindiging en uitkomst van de procedure.

 

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het ODR-platform zendt onverwijld de in artikel 1, onder (b), bedoelde ter zake dienende informatie aan de partijen bij het geschil en aan de bevoegde ADR-entiteit;

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. Als de taal waarin de geschillenbeslechtingsprocedure wordt gevoerd dezelfde is als die van de indiener van een klacht kan de ADR-entiteit er de voorkeur aan geven deze procedure niet via het ODR-platform te laten verlopen. In dat geval is artikel 9, lid 1 bis, niet van toepassing.

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie neemt de nodige maatregelen om een elektronische databank op te zetten en bij te houden waarin zij de overeenkomstig artikel 5, lid 3, en artikel 9, onder c), verwerkte informatie opslaat.

De Commissie neemt de nodige maatregelen om een elektronische databank op te zetten en bij te houden waarin zij de overeenkomstig artikel 5, lid 3, en artikel 9, lid 1,onder b), verwerkte informatie opslaat.

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De toegang tot de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die verband houdt met een geschil en die is opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde databank, wordt voor de in artikel 9 genoemde doeleinden enkel verleend aan de ADR-entiteit waarnaar het geschil overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De toegang tot die informatie wordt voor de in artikel 6, lid 3, genoemde doeleinden eveneens verleend aan de ODR-facilitators.

1. De toegang tot de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die verband houdt met een geschil en die is opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde databank, wordt voor de in artikel 9 genoemde doeleinden enkel verleend aan de ADR-entiteit waarnaar het geschil overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De toegang tot die informatie wordt voor de in artikel 6, leden 2 en 3, genoemde doeleinden eveneens, voorzover nodig, verleend aan contactpunten.

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie heeft toegang tot de overeenkomstig artikel 9 verwerkte informatie met het oog op het toezicht op het gebruik en het functioneren van het ODR-platform en het opstellen van de verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van het platform voor zover dat nodig is voor het functioneren en in stand houden van het platform, mede met het oog op het toezicht op het gebruik van het platform door ADR-entiteiten en ODR-facilitators.

2. De Commissie heeft toegang tot de overeenkomstig artikel 9 verwerkte informatie met het oog op het toezicht op het gebruik en het functioneren van het ODR-platform en het opstellen van de verslagen als bedoeld in artikel 17. Zij verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van het platform voor zover dat nodig is voor het functioneren en in stand houden van het platform, mede met het oog op het toezicht op het gebruik van het platform door ADR-entiteiten en contactpunten.

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De met een geschil verband houdende persoonsgegevens worden in de in lid 1 bedoelde databank niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, en om te verzekeren dat de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten toegang tot hun persoonsgegevens kunnen hebben, en worden automatisch gewist, uiterlijk 6 maanden na de datum van beëindiging van het geschil dat overeenkomstig artikel 9, onder c), iii), naar het ODR-platform is doorgeleid. Bovengenoemde bewaringstermijn geldt ook voor de persoonsgegevens die in de nationale bestanden worden bewaard door de ADR-entiteit of de ODR-facilitator die het betrokken geschil heeft behandeld, behalve wanneer de door de ADR-entiteit toegepaste procedurevoorschriften of specifieke bepalingen van nationaal recht in een langere bewaringstermijn voorzien.

3. De met een geschil verband houdende persoonsgegevens worden in de in lid 1 bedoelde databank niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, en om te verzekeren dat de betrokkenen voor de uitoefening van hun rechten toegang tot hun persoonsgegevens kunnen hebben, en worden automatisch gewist, uiterlijk 6 maanden na de datum van beëindiging van het geschil dat overeenkomstig artikel 9, onder c), iii), naar het ODR-platform is doorgeleid. Bovengenoemde bewaringstermijn geldt ook voor de persoonsgegevens die in de nationale bestanden worden bewaard door de ADR-entiteit of het contactpunt die het betrokken geschil heeft behandeld, behalve wanneer de door de ADR-entiteit toegepaste procedurevoorschriften of specifieke bepalingen van nationaal recht in een langere bewaringstermijn voorzien.

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Elke ODR-facilitator en elke ADR-entiteit wordt beschouwd als voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG, wat hun eigen gegevensverwerkingactiviteiten in het kader van deze verordening betreft, en draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in overeenstemming zijn met de regels voor de gegevensbescherming zoals neergelegd in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG vastgestelde nationale wetgeving. De Commissie wordt met betrekking tot haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening en de daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001.

4. Elk contactpunt en elke ADR-entiteit wordt beschouwd als voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG, wat hun eigen gegevensverwerkingactiviteiten in het kader van deze verordening betreft, en draagt zorg ervoor dat deze activiteiten in overeenstemming zijn met de regels voor de gegevensbescherming zoals neergelegd in de ingevolge Richtlijn 95/46/EG vastgestelde nationale wetgeving. De Commissie wordt met betrekking tot haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening en de daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement  103

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De Commissie stuurt personen die in een ADR-procedure zijn verwikkeld een duidelijk en nauwkeurig bericht over de behandeling van hun vertrouwelijke gegevens door het ODR-platform, overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en de desbetreffende nationale wetgeving die is aangnomen op grond van de artikelen 10 en 11 van Richtlijn 95/46/EG, alsmede over hun daaraan verbonden rechten.

Amendement  104

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Voor de ODR-facilitators en de ADR-entiteiten gelden de voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht als neergelegd in de nationale wetgeving.

(1) Voor de contactpunten gelden de voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht als neergelegd in de wetgeving van de lidstaat van hun ODR-contactpunt.

 

Voor de ADR-entiteiten gelden de voorschriften inzake het beroepsgeheim of een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht als neergelegd in de wetgeving van de lidstaat waar zij gevestigd zijn.

Amendement  105

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging te waarborgen van de in het kader van deze verordening verwerkte informatie, met inbegrip van een passende controle op de toegang tot gegevens, een beveiligingsplan en het beheer van beveiligingsincidenten, in overeenstemming met artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

2. De Commissie neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging te waarborgen van de in het kader van deze verordening verwerkte informatie, met inbegrip van een passende controle op de toegang tot gegevens, een beveiligingsplan, een beoordeling van de gevolgen voor de privésfeer en het beheer van beveiligingsincidenten, in overeenstemming met artikel 22 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement  106

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers die zich bezighouden met de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, informeren de consumenten over het ODR-platform en over hun e-mailadres. Deze informatie moet op gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk zichtbare wijze en te allen tijde toegankelijk zijn op de websites van de ondernemers, en, indien het aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht of een andere langs elektronische weg verzonden tekstboodschap, in die boodschap. Zij bevat een elektronische link naar de homepage van het ODR-platform. Ondernemers informeren de consumenten eveneens over het ODR-platform wanneer de consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman.

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers die zich bezighouden met de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, informeren de consumenten over hun e-mailadres en het bestaan van het ODR-platform, en bieden een elektronische link naar de website daarvan. Deze informatie wordt op heldere en begrijpelijke wijze vermeld. Zij bevat een elektronische link naar de homepage van het ODR-platform. Ondernemers informeren de consumenten eveneens over het ODR-platform wanneer de consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman.

Amendement  107

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De in dit artikel bedoelde consumenteninformatie wordt op dezelfde plaats op de websites van de ondernemers gegroepeerd, zodat de consumenten zich een overzicht van al hun respectieve rechten in dit opzicht kunnen verschaffen.

Amendement  108

Voorstel voor een verordening

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringshandelingen

Schrappen

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing. Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure dient te worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, de voorzitter van het comité daartoe besluit of een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom verzoekt.

 

Amendement  109

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van bevoegdheid wordt met ingang van [Publicatiebureau: voeg zelfde datum in als in artikel 18, lid 1 = datum van inwerkingtreding van deze verordening] voor onbepaalde tijd verleend.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen als bedoeld in de artikelen 5, lid 6, 6, lid 5, en 7, lid 4, worden voor onbepaalde tijd vanaf … * aan de Commissie toegekend.

 

_____________

 

* PB: gelieve datum van inwerkingtreding van deze verordening in te vullen.

Amendement  110

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van bevoegdheden kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die daarin nader wordt bepaald. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 5, lid 6, artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op zijn publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie of een latere datum die daarin nader wordt bepaald. Het laat de geldigheid van alle van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement  111

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Sancties

 

De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te verzekeren dat deze regels worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Amendement  112

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en nadien om de drie jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor over de toepassing van deze verordening. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening.

Uiterlijk …* en nadien om de twee jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor over de toepassing van deze verordening , in het bijzonder over de mate van acceptatie van het online wegwijsplatform en de bruikbaarheid van het klachtenformulier, de mogelijke noodzaak van aanpassingen aan de in de bijlage opgenomen informatie, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …/.../EU [ Richtlijn ADR consumenten] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn, afbakenen, evenals de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van interactieve communicatiemiddelen. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening.

 

_______________

 

*PB, gelieve datum in te voegen: drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement  113

Voorstel voor een verordening

Bijlage – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie die moet worden verstrekt bij het invullen van het elektronische klachtenformulier

Model van het elektronische klachtenformulier

Amendement  114

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Naam, adres en, indien van toepassing, e-mailadres en internetadres van de indiener van de klacht.

(1) Hoedanigheid (consument of ondernemer*) van de indiener van de klacht.

Amendement  115

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Hoedanigheid (consument of ondernemer) van de indiener van de klacht.

(2) Naam, e-mailadres en geografisch adres van de consument.

Amendement  116

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Naam, adres en, indien van toepassing, e-mailadres en internetadres van de adressaat van de klacht.

(3) Naam, adres, e-mailadres, geografisch adres en website van de ondernemer.

Amendement  117

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Hoedanigheid (consument of ondernemer) van de adressaat van de klacht.

(4) Soort goederen of diensten op de verkoop of verrichting waarvan de klacht betrekking heeft*.

 

(*) te kiezen van een rolmenu

Amendement  118

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Soort goederen of diensten op de verkoop of verrichting waarvan de klacht betrekking heeft.

(5) Taal van de consument**

 

(**) te kiezen van een rolmenu met de mogelijkheid om meer dan één taal van dit rolmenu te kiezen

Amendement  119

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Gronden waarop de klacht is gebaseerd.

(6) Wijze van communicatie voor het aanbieden van de goederen of diensten en de wijze van communicatie waarmee de bestelling werd geplaatst*.

Amendement  120

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Woonplaats van de consument op het tijdstip van bestelling van de goederen of diensten.

(7) Indien van toepassing - indien de ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of indien de goederen of diensten zijn of werden verondersteld te zijn geleverd in het kader van de werkzaamheden van een filiaal, agentschap of andere vestiging - de plaats waar het filiaal, het agentschap of de andere vestiging is gelegen.

Amendement  121

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wijze van communicatie voor het aanbieden van de goederen of diensten en wijze van communicatie voor het bestellen.

(8) Taal waarin de overeenkomst is opgesteld of, indien niet bekend, op de website gebruikte taal.

Amendement  122

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Indien van toepassing, wanneer de ondernemer zijn aanbod heeft gedaan of de goederen of diensten zijn of worden verondersteld te zijn geleverd in het kader van de werkzaamheden van een filiaal, agentschap of andere vestiging, de plaats waar het filiaal, het agentschap of de andere vestiging is gelegen.

(9) ADR-entiteiten van de diensten waarvan de ondernemer zich heeft verplicht gebruik te maken [indien bekend].

Amendement  123

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Taal waarin de overeenkomst is opgesteld.

(10) Gronden voor de klacht [Beschrijving van de klacht, maximaal 1000 woorden].

Amendement  124

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) ADR-entiteiten van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken, voor zover bekend.

(11) Bijlagen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

TOELICHTING

Met dit voorstel beoogt de Commissie een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform") op te richten. Het zal de vorm hebben van een interactieve website die consumenten en ondernemers één toegangspunt biedt voor de buitengerechtelijke beslechting van bepaalde geschillen - contractuele geschillen die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet of het verrichten van diensten door een in een lidstaat woonachtige ondernemer aan een consument die in een andere lidstaat woont. Het benutten van het platform zal gratis zijn en het is toegankelijk in alle officiële talen van de EU.

Het voorstel moet samen met het ontwerpvoorstel voor een richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (Alternative Dispute Resolution - de "ADR-richtlijn") worden bezien. Deze ontwerprichtlijn beoogt de verbetering van de verhaalsmogelijkheden voor consumenten door ervoor te zorgen dat alle klachten van consumenten voor een buitengerechtelijke oplossing kunnen worden voorgelegd aan een "ADR-entiteit" (bij voorbeeld een arbitrage-instantie, bemiddelaar, ombudsman of klachtenraad).

Het ODR-platform kan nagaan welke bevoegde onder de ADR-richtlijn vallende ADR-entiteit in aanmerking komt en kan kerninformatie over deze entiteit (honorering, taal/talen voor de procedure, bindende of niet-bindende aard van het resultaat van de procedure, enz.) aan de partijen verstrekken. Als de partijen het erover eens zijn welke ADR-entiteit de klacht zal behandelen, geeft het paltform de klacht automatisch door aan deze entiteit, die zal trachten het geschil met toepassing van zijn eigen procedurevoorschriften op te lossen. Er wordt vanuit gegaan dat de ondernemer akkoord gaat met het gebruik van ADR als hij zich volgens de bepalingen over informatieverstrekking aan de klant in de ADR-richtlijn op zijn website heeft toegezegd gebruik te maken van de betrokken ADR-entiteit.

Het platform zal de partijen en de ADR-entiteit in staat stellen de geschillenbeslechtingsprocedure online te voeren. Er zal een "netwerk van ODR facilitators" worden ingesteld ter ondersteuning van het vinden van een oplossing voor geschillen die via het ODR-platform worden doorgegeven.

Toepassingsbereik van de verordening

Uw rapporteur steunt het basisprincipe van het voorstel, namelijk dat vrijwillige ADR-systemen in iedere sector van de economie beschikbaar worden gesteld om de verhaalsmogelijkheden van de consument te vergemakkelijken.

Het verheugt uw rapporteur dat de ontwerpverordening niet alleen betrekking heeft op klachten van klanten, maar ook die van ondernemers. Hoewel uw rapporteur het ermee eens is dat zuiver statistisch gesproken de meeste klachten door consumenten zullen worden ingediend, is het toch belangrijk dat het instrument ook beschikbaar is voor klachten van ondernemers, bijvoorbeeld in gevallen waarin niet wordt betaald of waarin geweigerd wordt de goederen te in ontvangst te nemen. Dit is des te belangrijker met het oog op het feit dat het systeem dat in het voorstel wordt beschreven vrijwillig is, zodat het van essentieel belang is dat de wetgeving aan ondernemers stimulansen biedt om zich tot het gebruik van ADR te verplichten.

Uw rapporteur betreurt het echter dat de ontwerpverordening alleen geldt voor geschillen die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet of het verrichten van diensten door een in een lidstaat woonachtige ondernemer aan een consument die in een andere lidstaat woont.

Uw rapporteur zou de lidstaten willen oproepen om een ambitieuzere oplossing te vinden dan hetgeen in de ontwerpverordening wordt voorgesteld en suggereert daarom het toepassingsgebied tot online geschillen uit te breiden, aangezien het voor consumenten vaak moeilijk is om uit te maken of zij producten en diensten op grensoverschrijdende basis aanschaffen wanneer zij online transacties uitvoeren.

Bovendien kan men het volgende stellen: aangezien de interneteconomie wordt aangedreven door het zogenoemde netwerkeffect (dat wil zeggen: hoe meer een instrument zoals Google of Facebook wordt gebruikt hoe groter het voordeel is dat voor de gebruikers ontstaat); hoe groter het aantal geschillen is dat door gebruikers aan het ODR-platform wordt voorgelegd, hoe groter de stimulans voor ADR-entiteiten en voor ondernemers wordt om ermee samen te werken, waardoor een "virtueuze cirkel"ontstaat die voordelen biedt aan consumenten, de e-commerce bevordert en het functioneren van de interne detailhandel verbetert. Aangezien de vaste kosten van het instellen van het platform ongeacht het toepassingsbereik gelijk zullen blijven, zal dit "netwerkvoordeel" bereikt kunnen worden zonder een noemenswaardige toeneming van de totale kosten.

Rol van de facilitators

Uw rapporteur constateert dat de rol van het netwerk van ODR-facilitators (die de rapporteur liever "consumentenadviseurs" zou willen noemen) in de ontwerpverordening tamelijk beperkt is. De bedoeling is dat deze ODR-consumentenadviseurs alleen als "laatste redmiddel" in actie komen om consumenten op de hoogte te stellen van andere verhaalsmogelijkheden wanneer een geschil niet via het platform kan worden opgelost. Ook zullen zij op verzoek de communicatie tussen de partijen en de bevoegde ADR- entiteit vergemakkelijken. Tenslotte zullen zij een jaarlijks activiteitenverslag over het functioneren van het platform uitbrengen.

Dit is een rechtstreekse consequentie van een tegenstrijdigheid die inherent is aan de ontwerpverordening, namelijk dat het platform een IT-instrument zal zijn dat door de Europese Commissie vanuit Brussel wordt geëxploiteerd, terwijl de facilitatoren echter in de lidstaten gestationeerd zijn.

Uw rapporteur zou liever een grotere rol voor de consumentenadviseurs zien weggelegd, en wel dat indieners van klachten in elke fase van het oplossingsproces van hun klacht contact met hen kunnen opnemen. Zij moeten nauw betrokken worden bij de werking van het platform en beschikbaar zijn om "de hand vast te houden" van consumenten vanaf het moment dat het klachtenformulier is ingevuld. Consumentenadviseurs helpen de partijen om een ADR- entiteit uit te kiezen als het ODR-platform er meer dan één kan aanwijzen. Zij kunnen ook hulp bieden bij het oplossen van taal- en vertalingsproblemen als het om een grensoverschrijdend geschil gaat. Afgezien van het helpen van de indieners van een klacht bij het gebruik van het ODR-platform moeten de consumentenadviseurs consumenten ook algemene informatie over hun rechten verstrekken en met suggesties komen voor andere aanpakmogelijkheden, zoals contact opnemen met de ondernemer, juridische stappen zetten, enzovoorts. Als er geen ADR- entiteit die bevoegd is voor het oplossen van het geschil kan worden vastgesteld, kunnen de consumentenadviseurs voor de partijen ook optreden als "laatste instantie" die hen helpt een minnelijke schikking te treffen.

Rol van de Europese consumentencentra

De ontwerpverordening voorziet erin dat de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de taken die aan de facilitators zijn toevertrouwd overdragen aan het netwerk van Europese consumentencentra, aan consumentenverenigingen of aan een andere instantie. Uw rapporteur wil erop wijzen dat de Europese consumentencentra vermeld zijn in het besluit van het EP en de Raad 1926/2006 tot vaststelling van het consumentenprogramma 2007-2013 en dat zij consumenten al informatie en hulp geven om gebruik te maken van hun rechten en toegang te krijgen tot een geschikte manier van geschillenbeslechting.

Tegen deze achtergrond lijkt het juist de ontwerpverordening zo te wijzigen dat bepaald wordt dat de consumentenadviseurs in Europese consumentencentra worden gebaseerd. Deze versterking van de rol van de Europese consumentencentra is een forse stap naar de instelling van een "éénloketsysteem" voor alle vragen en klachten van EU-burgers. Om dit te verwezenlijken stelt uw rapporteur voor, de ODR onder te brengen op de centrale webpagina "Uw Europa" van de Commissie, dat praktische hulp en advies biedt over de rechten van EU-burgers.

Termijnen

Uw rapporteur zou graag het oude beginsel "met vertraging recht doen is geen recht doen" in herinnering willen roepen en constateert dat de bepalingen over de behandeling en het doorgeven van klachten geen termijnen noemen voor de tijd tussen het invullen van het klachtenformulier op het ODR-platform, niet voor het doorgeven van de klacht door het platform aan de desbetreffende ADR-entiteit en evenmin, als overeenstemming tussen de consument en de ondernemer over het voorleggen van de zaak ontbreekt, over het moment waarop de klacht niet verder wordt behandeld. Daarom wordt een termijn van zeven dagen voorgesteld voor de behandeling van de klacht door het platform. Deze voorgestelde verandering gaat vergezeld van andere wijzigingen om de workflow van het platform te verduidelijken en te stroomlijnen.

In dit verband is uw rapporteur ook van mening dat de maximum termijn van 30 dagen voor het oplossen van geschillen door de ADR-entiteit moet worden veranderd. In plaats daarvan wordt voorgesteld deze periode te verlengen tot 90 dagen, overeenkomstig hetgeen in de ADR-richtlijn is bepaald. Deze periode gaat in wanneer de ADR-entiteit de klacht ontvangt.

Gegevensbescherming

Uw rapporteur wil graag herinneren aan het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die zich verheugd toont dat principes betreffende gegevensbescherming in de tekst zijn verwerkt, vooral met betrekking tot het doel en de beperking van de toegang, de beperking van de bewaringstermijn en de veiligheidsmaatregelen waarin artikel 11 voorziet. Bovendien stelt uw rapporteur voor dat gegevens uitsluitend met consumentenadviseurs worden gedeeld als vaststaat welke gegevens absoluut moeten worden verstrekt en dat de Commissie beoordeelt welke gevolgen er voor de persoonlijke levenssfeer zijn.

Uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

Het is voor de rapporteur duidelijk dat de Commissie voor de verwezenlijking van dit instrument en de uitvoering in de praktijk over enige manoeuvreerruimte moet kunnen beschikken.

Om er echter voor te zorgen dat het Europees Parlement zijn rol als toezichthouder ten voordele van de consument speelt wordt voorgesteld de uitvoeringsbevoegdheden waar de Commissie om vraagt ten aanzien van (i) de functies van het platform, (ii) het hoe en wat van de samenwerking tussen de ODR-facilitators en (iii) de opzet van het elektronische klachtenformulier worden vervangen door gedelegeerde handelingen.

Uw rapporteur maakt zich vooral bezorgd over de vertaalcapaciteiten van het ODR-platform en wil waarborgen dat het correct bij iedere talencombinatie funtioneert. Ook wil zij er zeker van zijn dat de interface tussen consument en platform (het elektronische klachtenformulier) gebruikersvriendelijk en eenvoudig te gebruiken is. De beste manier om dit te bereiken is ervoor te zorgen dat het Parlement het vetorecht behoudt over de voorstellen die de Commissie in dit verband doet.

ADVIES van de Commissie juridische zaken (21.6.2012)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Rapporteur voor advies: Luigi Berlinguer

BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen, omdat deze zal bijdragen tot het functioneren van de interne markt en leiden tot een verbetering van het aanbod aan ADR-regelingen, aangezien toegang tot ADR lastig kan zijn vanwege taalbarrières, onbekende procedures, enz.

Hij is er echter van overtuigd dat het voorgestelde systeem deze doelen uitsluitend kan bereiken als het veelomvattend is (met inbegrip van zowel binnenlandse en grensoverschrijdende transacties, als online en offline transacties), aan hoge normen voldoet (hoog niveau van consumentenbescherming, onpartijdigheid, doeltreffendheid, transparantie), gemakkelijk te gebruiken is, doeltreffende resultaten oplevert en het recht op toegang tot de rechter in acht neemt, d.w.z. met name consumenten niet het recht ontneemt om zich tot de rechter te wenden.

De ingediende amendementen trachten dit te bereiken, met name door:

· het uitbreiden van de reikwijdte met (naast grensoverschrijdende transacties) binnenlandse transacties, aangezien er geen redenen bestaan (en vaak evenmin een praktische mogelijkheid) om onderscheid tussen deze twee soorten transacties te maken; om dezelfde reden dient de reikwijdte eveneens geschillen te omvatten die voortvloeien uit offline transacties;

· het platform een andere naam te geven, namelijk "online wegwijsplatform", teneinde de functie ("wegwijs maken") en reikwijdte (een online instrument dat zowel online als offline transacties omvat) duidelijker te beschrijven;

· ervoor te zorgen dat het online wegwijsplatform consumenten daadwerkelijk helpt om maximaal van ADR te profiteren: door toegang tot diensten voor de afhandeling van klachten van ondernemers in het platform op te nemen, door uitgebreide informatie openbaar te maken aan alle belanghebbende partijen ten aanzien van ADR-procedures en ADR-entiteiten; door contactinformatie van facilitators op het platform beschikbaar te stellen; door consumenten bij te staan, in samenwerking met de contactpunten en facilitators, bij het invullen van het klachtenformulier en het kiezen van de meest geschikte ADR-entiteit, en door (via een uit bevoegde facilitators samengesteld ad hoc-mechanisme) te helpen, ingeval consument en ondernemer in eerste instantie geen gemeenschappelijke bevoegde ADR-entiteit hebben kunnen aanmerken;

· de verantwoordelijkheid van de Commissie voor het online platform zo duidelijk mogelijk vast te leggen;

· het bevorderen van goedkope ADR en gebruik van online instrumenten, door consumenten zo volledig en tijdig mogelijk te wijzen op aspecten als verschuldigde vergoedingen en de noodzaak van fysieke aanwezigheid, en door het online communicatieaspect uitdrukkelijk in de herzieningsclausule op te nemen;

· het duidelijk bepalen van de uiterste datum voor het vinden van de bevoegde ADR-entiteit en het beslechten van het geschil;

· het reorganiseren van de toekenning van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen ten opzichte van het voorstel van de Commissie, teneinde de doelstellingen van de artikelen 290 en 291 VWEU beter te weerspiegelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een online platform voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen en diensten gewaarborgd is. Om ervoor te zorgen dat consumenten vertrouwen hebben in en profiteren van de digitale dimensie van de interne markt, dienen zij toegang te hebben tot eenvoudige en goedkope manieren van beslechting van geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of de verlening van diensten via internet. Dit is met name van belang wanneer consumenten over de grens winkelen.

(2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU omvat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen en diensten gewaarborgd is. Om ervoor te zorgen dat consumenten vertrouwen hebben in en profiteren van de interne markt, dienen zij toegang te hebben tot eenvoudige en goedkope manieren van beslechting van geschillen die voortvloeien uit de verkoop van goederen of de verlening van diensten. Dit is uiteraard van belang wanneer consumenten over de grens winkelen, maar ook voor binnenlandse transacties. Voorts kan het moeilijk zijn onderscheid te maken tussen grensoverschrijdende en binnenlandse transacties enerzijds en tussen online en offline transacties anderzijds. Deze verordening dient derhalve te worden toegepast op zowel grensoverschrijdende en binnenlandse transacties, als op online en offline transacties.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De interne markt is een realiteit in het dagelijkse leven van consumenten bij het reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn de belangrijkste actoren op de interne markt en moeten derhalve in het middelpunt daarvan staan. De digitale dimensie van de interne markt wordt van cruciaal belang voor zowel consumenten als ondernemers. Consumenten kopen steeds meer via internet en steeds meer ondernemers verkopen online. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen hebben in transacties in een digitale omgeving.

(5) De interne markt is een realiteit in het dagelijkse leven van consumenten bij het reizen, kopen en betalen. Consumenten zijn de belangrijkste actoren op de interne markt en moeten derhalve in het middelpunt daarvan staan. Consumenten en ondernemers moeten vertrouwen hebben in transacties in de interne markt.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) De mogelijkheid van eenvoudige en goedkope beslechting van geschillen kan het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de digitale markt bevorderen. Consumenten en ondernemers lopen echter nog steeds tegen barrières aan wanneer zij op zoek gaan naar buitengerechtelijke oplossingen voor met name hun geschillen die voortvloeien uit grensoverschrijdende onlinetransacties. Dergelijke geschillen blijven thans dus vaak onopgelost.

(6) De mogelijkheid van eenvoudige en goedkope beslechting van geschillen kan het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de interne markt bevorderen. Consumenten en ondernemers lopen echter nog steeds tegen barrières aan wanneer zij op zoek gaan naar buitengerechtelijke oplossingen voor hun geschillen. Geschillen blijven thans dus vaak onopgelost.

 

(Dit amendement (verwijdering van "grensoverschrijdende" en verwijdering van "onlinetransacties") geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Onlinegeschillenbeslechting biedt een eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit grensoverschrijdende onlinetransacties. Er ontbreken momenteel echter mechanismen die het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om dergelijke geschillen langs elektronische weg op te lossen. Dit leidt tot benadeling van de consument, vormt een belemmering voor grensoverschrijdende onlinetransacties, zorgt voor ongelijke voorwaarden voor ondernemers en staat dus de ontwikkeling van e-commerce in de weg.

(7) Alternatieve geschillenbeslechting biedt een eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen. Er ontbreken momenteel echter mechanismen die het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om geschillen langs elektronische weg op te lossen. Dit leidt tot benadeling van de consument, vormt een belemmering voor transacties, zorgt voor ongelijke voorwaarden voor ondernemers en staat dus de ontwikkeling van de interne markt in de weg.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Deze verordening dient te gelden voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten door ondernemers via internet. Zij dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, wanneer ten minste een van hen niet in een lidstaat van de Unie gevestigd of woonachtig is op het tijdstip waarop de consument die goederen of diensten bestelt, of de ondernemer en de consument in dezelfde lidstaat gevestigd of woonachtig zijn.

(8) Deze verordening dient te gelden voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten door ondernemers. Zij dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten, wanneer ten minste een van hen niet in een lidstaat van de Unie gevestigd of woonachtig is op het tijdstip waarop de consument die goederen of diensten bestelt. Deze richtlijn dient te worden beperkt tot klachten van consumenten tegen ondernemers.

Motivering

Het amendement beoogt de consistentie met de amendementen op de voorgestelde Richtlijn ADR consumenten te garanderen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Onder de definitie van "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet" dient een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet te vallen waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld. Die definitie dient ook de gevallen te bestrijken waarin de consument via een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon, toegang tot de website of de andere dienst van de informatiemaatschappij heeft verkregen.

Schrappen

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende offlineverkoop van goederen of offlineverrichting van diensten. Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen ondernemers.

(12) Deze verordening dient niet te gelden voor geschillen tussen ondernemers.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Deze verordening beoogt de totstandbrenging van een platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR") op Europees niveau. Het ODR-platform dient de vorm te krijgen van een interactieve website die één enkel toegangspunt biedt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen die zijn voortgevloeid uit een grensoverschrijdende e-commercetransactie. Het platform moet consumenten en ondernemers in staat stellen klachten in te dienen door het invullen van een in alle officiële talen van de Unie beschikbaar elektronisch klachtenformulier, en moet de klachten doorgeleiden naar een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die bevoegd is ter zake van het betrokken geschil. Het platform moet de ADR-entiteiten en partijen de mogelijkheid bieden om de geschillenbeslechtingsprocedure via het platform te voeren.

(14) Deze verordening beoogt de totstandbrenging van een online wegwijsplatform op Europees niveau. Het platform dient de vorm te krijgen van een interactieve website die één enkel toegangspunt biedt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen. Het platform moet consumenten en ondernemers in staat stellen klachten in te dienen door het invullen van een in alle officiële talen van de Unie beschikbaar elektronisch klachtenformulier, en moet de klachten doorgeleiden naar een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting ("ADR") die bevoegd is ter zake van het betrokken geschil. Het platform moet de ADR-entiteiten en partijen de mogelijkheid bieden om de geschillenbeslechtingsprocedure via het platform te voeren.

 

(Dit amendement ("online wegwijsplatform") geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) De Commissie moet het platform creëren, ontwikkelen, in stand houden en beveiligen, met name door de nodige financiële middelen en deskundigheid ter beschikking te stellen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 ter) Bovendien moet voor ogen worden gehouden dat de lidstaten waarvan de nationale wetgeving verder gaat dan de basisvereisten van de richtlijn inzake bemiddeling ondanks deze controverse naar verluidt goede resultaten hebben geboekt door de buitengerechtelijke behandeling van burgerlijke en handelsgeschillen in de hand te werken; en dat de met name in Italië, Bulgarije en Roemenië bereikte resultaten aantonen dat bemiddeling kan bijdragen tot passende en snelle buitengerechtelijke geschillenregeling via aan de behoeften van de partijen aangepaste procedures en procedures voor consumentenbescherming, zeer zeker in het geval van de elektronische handel.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Een ODR-stelsel op Europees niveau moet voortbouwen op de in de lidstaten bestaande ADR-entiteiten, met eerbiediging van de wettelijke tradities van de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar via het ODR-platform een klacht is doorgeleid, dienen derhalve hun eigen procedurevoorschriften, met inbegrip van de kostenregeling, toe te passen. Deze verordening beoogt evenwel een aantal gemeenschappelijke regels vast te stellen die op deze procedures van toepassing zijn en die de doeltreffendheid daarvan zullen waarborgen. Dergelijke regels moeten onder meer een snelle geschillenbeslechting verzekeren.

(15) Een stelsel op Europees niveau moet voortbouwen op de in de lidstaten bestaande ADR-entiteiten, met eerbiediging van de wettelijke tradities van de lidstaten. De ADR-entiteiten waarnaar via het online wegwijsplatform een klacht is doorgeleid, dienen derhalve hun eigen procedurevoorschriften, met inbegrip van de kostenregeling, toe te passen. In dit verband dient erop te worden gewezen dat, overeenkomstig artikel 8, lid c, van Richtlijn …/.../EU [= Richtlijn ADR consumenten] Publicatiebureau: voeg referentienummer in], de kosten voor consumenten laag moeten zijn. Deze verordening beoogt evenwel een aantal gemeenschappelijke regels vast te stellen die op deze procedures van toepassing zijn en die de doeltreffendheid daarvan zullen waarborgen. Dergelijke regels moeten onder meer een snelle geschillenbeslechting verzekeren.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Teneinde de behandeling van een klacht via het platform te bevorderen, moet de consument, indien partijen geen overeenstemming bereiken over één bevoegde ADR-entiteit, een beroe kunnen doen op een uit zijn woonplaats afkomstige facilitator, die een poging doet een ADR-entiteit aan te merken waarover beide partijen overeenstemming kunnen bereiken.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Een netwerk van facilitators van onlinegeschillenbeslechting dient te zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen in verband met via het ODR-platform ingediende klachten. Dat netwerk moet bestaan uit contactpunten voor ODR in de lidstaten die beschikken over facilitators van onlinegeschillenbeslechting.

(18) Een netwerk van facilitators van geschillenbeslechting dient te zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen via het online wegwijsplatform. Dat netwerk moet bestaan uit contactpunten in de lidstaten die beschikken over facilitators.

 

(Dit amendement ("verwijdering van "online"/"ODR" met betrekking tot de facilitators en de contactpunten) geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Teneinde het aantal toegangspunten voor consumenten niet te vergroten, moeten lidstaten, in de eerste plaats, de verantwoordelijkheid voor de contactpunten overdragen aan hun centra van het netwerk van Europese consumentencentra. De facilitators moeten de geschillenbeslechting via het platform ondersteunen, met name door consumenten bijstand te verlenen en informatie te verstrekken. Aangezien het succes van het platform derhalve ook afhankelijk is van de capaciteiten en deskundigheid van de facilitators, moeten de Commissie en de lidstaten hen adequate scholing bieden.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Ondernemers dienen op hun websites de consumenten te informeren omtrent het ODR-platform en een elektronische link naar de homepage daarvan op te nemen. Zij dienen die informatie tevens te verstrekken wanneer een consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman. Deze verplichting mag geen afbreuk doen aan artikel 10, leden 1-3, van Richtlijn .…/…/EU [Publicatiebureau: voeg referentienummer in] betreffende de voorlichting van de consumenten door de ondernemers over de ADR-procedures die voor die ondernemers gelden en over de vraag of deze zich al dan niet ertoe verbinden om gebruik te maken van alternatieve procedures voor de beslechting van geschillen met consumenten. Voorts mag deze verplichting geen afbreuk doen aan artikel 6, lid 1, onder t), en artikel 8 van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten. Artikel 6, lid 1, onder t), van Richtlijn 2011/83/EU bepaalt dat de ondernemer de consument in geval van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten consumentenovereenkomsten informatie moet verstrekken over de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waaraan de ondernemer is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is, voordat de consument door de overeenkomst is gebonden.

(22) Ondernemers dienen op hun websites de consumenten op een duidelijke en gemakkelijk toegankelijke manier te informeren omtrent het online wegwijsplatform en een elektronische link naar de homepage daarvan op te nemen. Zij dienen die informatie tevens te verstrekken wanneer een consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman. Deze verplichting mag geen afbreuk doen aan artikel 10, leden 1-3, van Richtlijn …/.../EU [Publicatiebureau: voeg referentienummer in]. Voorts mag deze verplichting geen afbreuk doen aan artikel 6, lid 1, onder t), en artikel 8 van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten. Artikel 6, lid 1, onder t), van Richtlijn 2011/83/EU bepaalt dat de ondernemer de consument in geval van op afstand of buiten verkoopruimten gesloten consumentenovereenkomsten informatie moet verstrekken over de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waaraan de ondernemer is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is, voordat de consument door de overeenkomst is gebonden. De verplichting om consumenten op de hoogte te stellen van het bestaan van het online wegwijsplatform dient geen excessieve administratieve lasten met zich mee te brengen voor kleine en micro-ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361 van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen1. Wanneer kleine en micro-ondernemingen op een bepaald probleem stuiten, dienen zij consumenten van alle relevante informatie op de hoogte te stellen.

 

___________

 

1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid tot het vaststellen van handelingen ten aanzien van het soort informatie dat de indiener van een klacht moet verstrekken in het op het ODR-platform beschikbare elektronische klachtenformulier, overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd.

(23) Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening moet de bevoegdheid tot het vaststellen van handelingen ten aanzien van het soort informatie dat de indiener van een klacht moet verstrekken in het op het online wegwijsplatform beschikbare elektronische klachtenformulier, evenals de technische modaliteiten inzake de indiening van een klacht, overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op deskundigenniveau en in het bijzonder met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Bij het voorbereiden en opstellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend ten aanzien van het functioneren van het ODR-platform, de modaliteiten voor de indiening van een klacht en samenwerking binnen het netwerk van ODR-facilitators. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. Voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen in verband met het elektronische klachtenformulier dient, gezien de zuiver technische aard ervan, de adviesprocedure te worden gevolgd. Voor de vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de wijze van samenwerking tussen de ODR-facilitators van het netwerk van facilitators van onlinegeschillenbeslechting, dient de onderzoeksprocedure te worden gevolgd.

(24) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend ten aanzien van het functioneren van het online wegwijsplatform en samenwerking binnen het netwerk van facilitators. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. Voor de vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering van de taken van het online wegwijsplatform dient de onderzoeksprocedure te worden gevolgd.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening heeft tot doel bij te dragen tot het functioneren van de interne markt, met name de digitale dimensie ervan, en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door een platform te bieden dat de onpartijdige, transparante, doeltreffende en billijke buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers vergemakkelijkt.

Deze verordening heeft tot doel bij te dragen tot het functioneren van de interne markt en tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door een online platform te bieden dat de onpartijdige, transparante, doeltreffende en billijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers vergemakkelijkt.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening is van toepassing op de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, door tussenkomst van een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], waarbij gebruik wordt gemaakt van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting.

Deze verordening is van toepassing op de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten en die door consumenten zijn voorgelegd aan een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig Richtlijn [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], waarbij gebruik wordt gemaakt van een Europees platform voor alternatieve onlinegeschillenbeslechting.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) wordt verstaan onder "verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet": een transactie voor de verkoop van goederen of verrichting van diensten waarbij de ondernemer, of zijn tussenpersoon, goederen of diensten op een website of via andere elektronische middelen heeft aangeboden en de consument die goederen of diensten op die website of via andere elektronische middelen heeft besteld;

Schrappen

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) wordt verstaan onder "grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet": de verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet wanneer de consument, op het tijdstip waarop hij dergelijke goederen of diensten bestelt, woonachtig is in een andere lidstaat dan die waar de ondernemer is gevestigd;

Schrappen

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) wordt verstaan onder "procedure voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-procedure" genoemd): een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil door tussenkomst van een geschillenbeslechtingsentiteit die een oplossing voorstelt of oplegt, of die partijen bijeenbrengt teneinde een minnelijke schikking te vergemakkelijken;

(g) wordt verstaan onder "procedure voor alternatieve geschillenbeslechting" (hierna "de ADR-procedure" genoemd): een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil waarbij de betrokken partijen trachten hun conflict te beslechten door tussenkomst van een geschillenbeslechtingsentiteit die een beslissing neemt die bindend of niet-bindend is voor de partijen, of die partijen bijeenbrengt teneinde een wederzijds aanvaardbare overeenkomst te bereiken;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter g – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Procedures voor geschillenbeslechtingsentiteiten waarbij de met de geschillenbeslechting belaste natuurlijke personen exclusief in dienst van de ondernemer zijn, procedures in het kader van ondernemingsstelsels voor de afhandeling van consumentenklachten, rechtstreekse onderhandelingen tussen de consument en de ondernemer, al dan niet vertegenwoordigd, en pogingen ondernomen door een rechter om een geschil te beslechten in het kader van een gerechtelijke procedure met betrekking tot dat geschil, worden niet aangemerkt als ADR-procedures;

Schrappen

Motivering

De definitie en werkingssfeer van ADR worden voorgeschreven in de artikelen 2 en 4 van de Richtlijn ADR consumenten. De opneming ervan in deze verordening is niet nodig.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) wordt verstaan onder "indiener van de klacht": de consument of de ondernemer die een klacht heeft ingediend via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting;

Schrappen

Motivering

Afstemming met amendementen over de werkingssfeer van de verordening en de Richtlijn ADR consumenten. De indiener van een klacht kan alleen de consument zijn.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j) wordt verstaan onder "adressaat van de klacht": de consument of de ondernemer tegen wie een klacht is ingediend via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting;

Schrappen

Motivering

Afstemming met amendementen over de werkingssfeer van de verordening en de Richtlijn ADR consumenten. De adressaat van de klacht kan alleen de ondernemer zijn.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het ODR-platform is een interactieve website die elektronisch en gratis toegankelijk is in alle officiële talen van de Unie. Het ODR-platform vormt één enkel toegangspunt voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen waarop deze verordening van toepassing is.

2. Het online wegwijsplatform is een interactieve website die elektronisch en gratis toegankelijk is in alle officiële talen van de Unie. Het online wegwijsplatform vormt één enkel toegangspunt voor consumenten en ondernemers die op zoek zijn naar informatie over buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit de verkoop van goederen of verrichting van diensten en/of die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen waarop deze verordening van toepassing is.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een elektronisch klachtenformulier verstrekken dat door de indiener van de klacht kan worden ingevuld;

(a) een elektronisch klachtenformulier verstrekken dat door de consument kan worden ingevuld;

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Afstemming met amendementen over de werkingssfeer van de verordening en de Richtlijn ADR consumenten. De indiener van een klacht kan alleen de consument zijn. Dient in de gehele tekst te worden toegepast.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) partijen, op basis van de in het elektronische klachtenformulier vermelde gegevens, een of meer bevoegde ADR-entiteiten voorstellen en informatie verstrekken over de daaraan verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing, de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd, de approximatieve duur van de procedures, of de indiener van de klacht laten weten dat op basis van de verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-entiteit kon worden aangewezen;

(b) voor partijen, op basis van de in het elektronische klachtenformulier vermelde gegevens,

 

(i) een of meer bevoegde ADR-entiteiten vaststellen en informatie verstrekken over de daaraan verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing, de taal of de talen waarin de procedure zal worden gevoerd, de approximatieve duur van de procedures, indien van toepassing, de noodzaak van fysieke aanwezigheid van partijen of hun vertegenwoordigers, de vrijwillige of verplichte deelname aan ADR-procedures en de bindende of niet-bindende aard van het resultaat van de procedure, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, respectievelijk; of

 

(ii) de consument laten weten dat op basis van de verstrekte gegevens geen bevoegde ADR-entiteit kon worden aangewezen;

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(g bis) informatie publiceren over contactpunten in de lidstaten en de respectieve contactpunten voor geschillenbeslechting zoals bedoeld in artikel 6, met inbegrip van contactgegevens;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) algemene informatie verstrekken over alternatieve geschillenbeslechting als middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting;

(h) algemene informatie verstrekken over alternatieve geschillenbeslechting en het bevorderen ervan als middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis) informatie verstrekken over de meest gebruikte methodologieën en statistische gegevens, uitgesplitst naar de verschillende bestreken onderwerpen;

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h ter) op duidelijke, veelomvattende en begrijpelijke wijze informatie verstrekken over algemene consumentenrechten, inclusief "veelgestelde vragen" over de kwesties die het meest door consumenten worden aangekaart, eventueel met behulp van interactieve instrumenten;

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De in de eerste alinea verstrekte informatie is toegankelijk voor consumenten die in de taken van het platform zijn geïnteresseerd, ongeacht of hun belangen betrekking hebben op de indiening van een klacht of niet.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het ODR-platform wat zowel de ontwikkeling, het functioneren en de instandhouding daarvan als de veiligheid van de gegevens betreft.

5. De Commissie is verantwoordelijk voor het online wegwijsplatform wat zowel de ontwikkeling, het functioneren en de instandhouding daarvan, met name door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen en deskundigheid, als de veiligheid van de gegevens betreft.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke lidstaat wijst een ODR-contactpunt aan en geeft de naam en de contactgegevens daarvan door aan de Commissie. De lidstaten kunnen de verantwoordelijkheid voor de ODR-contactpunten overdragen aan hun centra van het netwerk van Europese consumentencentra, aan consumentenverenigingen of aan een andere instantie. Elk ODR-contactpunt beschikt ten minste over twee facilitators van onlinegeschillenbeslechting (hierna "de ODR-facilitators" genoemd).

1. Elke lidstaat wijst een contactpunt voor geschillenbeslechting (hierna "contactpunt" genoemd) aan en geeft de naam en de contactgegevens daarvan door aan de Commissie.

 

1 bis. De lidstaten moeten, in de eerste plaats, de verantwoordelijkheid voor de contactpunten overdragen aan hun centra van het netwerk van Europese consumentencentra. Indien het betreffende centrum van het netwerk van Europese consumentencentra voor deze taak niet beschikbaar is, kunnen de lidstaten de verantwoordelijkheid ook overdragen aan consumentenverenigingen of aan een andere instantie. Bij de toewijzing van deze verantwoordelijkheid geven de lidstaten altijd de voorkeur aan bestaande structuren.

 

1 ter. Elk contactpunt beschikt ten minste over twee facilitators van geschillenbeslechting (hierna "de facilitators" genoemd). De contactpunten zorgen ervoor dat consumenten contact kunnen opnemen met de facilitators via het online wegwijsplatform.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De Commissie en de lidstaten zorgen voor adequate scholing voor facilitators, teneinde te garanderen dat zij over de nodige deskundigheid beschikken om hun taken te vervullen overeenkomstig lid 2.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om bij wege van vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 16 de in de bijlage opgenomen informatie aan te passen, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn afbakenen.

4. De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om bij wege van vaststelling van gedelegeerde handelingen, na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, overeenkomstig artikel 16 de in de bijlage opgenomen informatie aan te passen, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn afbakenen.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de modaliteiten van het elektronisch klachtenformulier vast. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de adviesprocedure bedoeld in artikel 15, lid 2.

5. De Commissie is gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 16 en derhalve de modaliteiten van het elektronisch klachtenformulier, waarbij technische vooruitgang in acht wordt genomen. Voordat dergelijke gedelegeerde handelingen worden vastgesteld, raadpleegt de Commissie de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Zodra het online wegwijsplatform een volledig ingevuld klachtenformulier heeft ontvangen, wordt de klacht als volgt door het platform in behandeling genomen:

 

(a) het platform verstrekt de informatie bedoeld in de leden 2 en 3, in het bijzonder een lijst van alle bevoegde ADR-entiteiten, zo die kunnen worden vastgesteld;

 

(b) de consument kan een of meer entiteiten van de verstrekte lijst kiezen;

 

(c) de ondernemer kan een of meer ADR-entiteiten van de verstrekte lijst kiezen indien hij zich niet reeds heeft verplicht om van een van deze entiteiten gebruik te maken overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)];

 

(d) het platform besluit automatisch of de klacht wordt doorgeleid

 

(i) naar een overeenkomstig lid 1, onder b), of lid 1, onder c), aangemerkte ADR-entiteit; of

 

(ii) naar een facilitator voor de toepassing van lid 1, onder d);

 

of dat de klacht niet verder wordt doorgeleid op grond van lid 1, onder e).

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. Wanneer de keuze van de consument valt op een ADR-entiteit van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken, of wanneer partijen in hun antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, geleidt het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

(Zie amendement op artikel 8 - lid 5)

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. Bereiken partijen overeenstemming over meer dan een ADR-entiteit, dan dient de consument een keuze te maken uit de overeengekomen ADR-entiteiten. Het platform geleidt de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

(Zie amendement op artikel 8 - lid 6).

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies. Bereiken partijen geen overeenstemming over één bevoegde ADR-entiteit, dan deelt het platform de consument mede dat hij een beroep kan doen op een facilitator uit zijn woonplaats, die een poging onderneemt een ADR-entiteit aan te merken waarover de partijen overeenstemming kunnen bereiken. Indien deze poging mislukt, wordt de klacht verder in behandeling genomen overeenkomstig lid 1, onder e).

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 sexies. Ingeval er geen ADR-entiteit als bevoegd wordt aangemerkt of partijen het platform geen antwoord geven, wordt de klacht niet verder in behandeling genomen. De consument wordt geïnformeerd omtrent de mogelijkheid om contact op te nemen met een facilitator voor inlichtingen over andere verhaalsmogelijkheden.

(Zie amendement op artikel 8 - lid 4; de tekst is aangepast).

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Zodra het ODR-platform een volledig ingevuld klachtenformulier heeft ontvangen, doet het de indiener van de klacht, in de taal waarin de klacht is opgesteld, toekomen en zendt het aan de adressaat van de klacht, in de taal waarin de overeenkomst is opgesteld, bij e-mailbericht:

2. Zodra het online wegwijsplatform een volledig ingevuld klachtenformulier heeft ontvangen, doet het de consument, in de taal waarin de klacht is opgesteld, toekomen en zendt het aan de ondernemer, in de taal waarin de overeenkomst is opgesteld, bij e-mailbericht:

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Afstemming met amendementen over de werkingssfeer. De adressaat van de klacht kan alleen de ondernemer zijn.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de mededeling dat ingeval partijen geen overeenstemming bereiken over één bevoegde ADR-entiteit of geen ADR-entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de klacht niet verder in behandeling wordt genomen;

(b) de mededeling dat ingeval partijen het platform geen antwoord geven of geen ADR-entiteit als bevoegd wordt aangemerkt, de klacht niet verder in behandeling wordt genomen;

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de mededeling dat ingeval partijen geen overeenstemming bereiken over één bevoegde ADR-entiteit, de klacht op verzoek van de consument wordt doorgeleid naar een facilitator afkomstig uit de woonplaats van de partij die de klacht heeft ingediend, die een poging doet een ADR-entiteit aan te merken waarover partijen overeenstemming kunnen bereiken;

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de naam en de contactgegevens van het ODR-contactpunt in de plaats waar de consument woonachtig is en de plaats waar de ondernemer gevestigd is, alsmede een korte beschrijving van de taken bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en d);

(d) de naam en de contactgegevens van het contactpunt, inclusief de facilitators, in de plaats waar de consument woonachtig is en de plaats waar de ondernemer gevestigd is, alsmede een korte beschrijving van de taken bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), b) en d);

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de daaraan verschuldigde vergoedingen, indien van toepassing;

(a) de daaraan verschuldigde vergoedingen;

Motivering

De met een procedure verbonden uitgaven en kosten moeten overzichtelijk en zeker zijn voor de consument die een dergelijke procedure wil instellen.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de noodzaak dat partijen of hun vertegenwoordigers, indien van toepassing, fysiek aanwezig zijn;

(d) de noodzaak dat partijen of hun vertegenwoordigers, indien van toepassing, fysiek aanwezig zijn, en een vermelding van of het geschil beslecht kan worden zonder dat de partijen of hun vertegenwoordigers fysiek aanwezig zijn in gevallen waarin de woonplaats of gewone verblijfplaats van de partijen zich in verschillende lidstaten bevinden;

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Een klacht voor een bevoegde ADR-entiteit wordt binnen een periode van 30 dagen door het platform doorgeleid.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Geven partijen het platform geen antwoord of bereiken zij geen overeenstemming over één bevoegde ADR-entiteit, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen. De consument wordt geïnformeerd omtrent de mogelijkheid om contact op te nemen met een ODR-facilitator voor inlichtingen over andere verhaalsmogelijkheden.

Schrappen

(Zie amendement op artikel 8, lid 1e (nieuw)).

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer de keuze van de consument valt op een ADR-entiteit van de diensten waarvan de ondernemer zich overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] heeft verplicht gebruik te maken, of wanneer partijen in hun antwoorden dezelfde ADR-entiteit kiezen, geleidt het platform de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

Schrappen

(Zie amendement op artikel 8, lid 1b (nieuw)).

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Bereiken partijen overeenstemming over meer dan een ADR-entiteit, dan dient de consument een keuze te maken uit de overeengekomen ADR-entiteiten. Het platform geleidt de klacht automatisch naar die ADR-entiteit door.

Schrappen

(Zie amendement op artikel 8, lid 1c (nieuw)).

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) voltooien de geschillenbeslechtingsprocedure binnen 30 dagen nadat partijen zich tot hen hebben gewend, wanneer partijen, na van het geschil in kennis te zijn gesteld, overeenkomen zich tot hen te wenden. In geval van complexe geschillen kan de ADR-entiteit deze termijn verlengen.

(b) voltooien de geschillenbeslechtingsprocedure binnen 90 dagen vanaf de datum waarop de klacht ter kennis van partijen is gesteld overeenkomstig artikel 8, onder c bis), van Richtlijn.…/…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)], wanneer partijen, na van het geschil in kennis te zijn gesteld, overeenkomen zich tot hen te wenden. Indien geschillen complex en uiterst technisch van aard zijn, kan de ADR-entiteit besluiten deze termijn te verlengen. Elke verlenging zal worden medegedeeld aan de partijen, samen met een verwachting van hoe lang de geschillenbeslechting bij benadering zal duren.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De toegang tot de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die verband houdt met een geschil en die is opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde databank, wordt voor de in artikel 9 genoemde doeleinden enkel verleend aan de ADR-entiteit waarnaar het geschil overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De toegang tot die informatie wordt voor de in artikel 6, lid 3, genoemde doeleinden eveneens verleend aan ODR-facilitators.

1. De toegang tot de informatie, met inbegrip van de persoonsgegevens, die verband houdt met een geschil en die is opgeslagen in de in artikel 10 bedoelde databank, wordt voor de in artikel 9 genoemde doeleinden enkel verleend aan de ADR-entiteit waarnaar het geschil overeenkomstig artikel 8 is doorgeleid. De toegang tot die informatie wordt voor de in artikel 6, leden 2 en 3, genoemde doeleinden eveneens verleend aan de facilitators waarnaar het geschil was doorgestuurd.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Op het online wegwijsplatform wordt een uitgebreide privacyverklaring beschikbaar gesteld waardoor betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en over hun rechten met betrekking tot die verwerking. In de privacyverklaring worden in heldere bewoordingen de verwerkingshandelingen vermeld die worden verricht onder verantwoordelijkheid van de diverse bij het platform betrokken actoren.

Motivering

Afstemming met de voorgestelde overweging 21.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers die zich bezighouden met de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, informeren de consumenten over het ODR-platform en over hun e-mailadres. Deze informatie moet op gemakkelijke, rechtstreekse en duidelijk zichtbare wijze en te allen tijde toegankelijk zijn op de websites van de ondernemers, en, indien het aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht of een andere langs elektronische weg verzonden tekstboodschap, in die boodschap. Zij bevat een elektronische link naar de homepage van het ODR-platform. Ondernemers informeren de consumenten eveneens over het ODR-platform wanneer de consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman.

1. Binnen de Unie gevestigde ondernemers die zich bezighouden met de grensoverschrijdende verkoop van goederen of verrichting van diensten via internet, informeren de consumenten over het online wegwijsplatform en over hun e-mailadres. Deze informatie moet op duidelijk zichtbare en gemakkelijke wijze toegankelijk zijn op de websites van de ondernemers, en, indien het aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht of een andere langs elektronische weg verzonden tekstboodschap, in die boodschap. Zij bevat een elektronische link naar de homepage van het online wegwijsplatform. Ondernemers informeren de consumenten eveneens over het online wegwijsplatform wanneer de consument een klacht indient bij de ondernemer of voorlegt aan een ondernemingsstelsel voor de afhandeling van consumentenklachten of een door de onderneming aangestelde ombudsman.

2. Lid 1 laat het bepaalde in artikel 10 van Richtlijn …./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] betreffende de voorlichting van de consumenten door de ondernemers over de ADR-procedures die voor die ondernemers gelden en over de vraag of deze zich al dan niet ertoe verbinden om gebruik te maken van alternatieve procedures voor de beslechting van geschillen met consumenten, onverlet.

2. Lid 1 laat het bepaalde in artikel 10 van Richtlijn./…/EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] onverlet.

3. Lid 1 laat het bepaalde in de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2011/83/EU betreffende de voorlichting van consumenten bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, onverlet.

3. Lid 1 laat het bepaalde in de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 2011/83/EU betreffende de voorlichting van consumenten bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, artikel 3 van Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten 1 en artikel 185 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 2, onverlet.

 

3 bis. De verplichting om consumenten op de hoogte te stellen van het bestaan van het online wegwijsplatform in alle tekstboodschappen overeenkomstig lid 1 is niet van toepassing als de ondernemer een kleine of micro-onderneming is in de zin van Aanbeveling 2003/361 van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen3. In dat geval verstrekt de ondernemer de informatie over het online wegwijsplatform uitsluitend wanneer de consument een klacht bij hem indient.

 

1 PB L 271 van 09.10.02, blz. 16.

 

2 PB L 335 van 17.12.08, blz. 1.

 

3 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Schrappen

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van bevoegdheid wordt met ingang van [Publicatiebureau: voeg zelfde datum in als in artikel 18, lid 1 = datum van inwerkingtreding van deze verordening] voor onbepaalde tijd verleend.

2. De in artikel 7, leden 4 en 5, bedoelde delegatie van bevoegdheid wordt met ingang van [Publicatiebureau: voeg zelfde datum in als in artikel 18, lid 1 = datum van inwerkingtreding van deze verordening] voor onbepaalde tijd verleend.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in artikel 7, lid 4, bedoelde delegatie van bevoegdheid kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die daarin nader wordt bepaald. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 7, leden 4 en 5, bedoelde delegatie van bevoegdheid kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die daarin nader wordt bepaald. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een krachtens artikel 7, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving ervan aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen aantekenen. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

5. Een krachtens artikel 7, leden 4 en 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. De termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Amendement  63

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en nadien om de drie jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor over de toepassing van deze verordening. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening.

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en nadien om de twee jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor over de toepassing van deze verordening, in het bijzonder de mate van acceptatie van het online wegwijsplatform en de bruikbaarheid van het klachtenformulier, de mogelijke noodzaak van aanpassingen aan de in de bijlage opgenomen informatie, met inachtneming van de criteria aan de hand waarvan de overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Richtlijn …/.../EU [Publicatiebureau: voeg nummer in van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)] bij de Commissie aangemelde ADR-entiteiten voor de behandeling van geschillen waarop deze verordening van toepassing is, de respectieve gebieden waarop zij bevoegd zijn, afbakenen, evenals de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van interactieve communicatiemiddelen. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening is van toepassing met ingang van [Publicatiebureau: voeg datum in = 6 maanden na uiterste datum voor uitvoering van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten, die in die richtlijn moet worden ingevoegd overeenkomstig artikel 22, lid 1, daarvan], met uitzondering van artikel 5, leden 1, 4, 5 en 6, artikel 6, leden 1, 2 en 6, artikel 7, leden 4 en 5, artikel 10, artikel 15 en artikel 16, die van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2. Deze verordening is van toepassing met ingang van [Publicatiebureau: voeg datum in = 6 maanden na uiterste datum voor uitvoering van Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten, die in die richtlijn moet worden ingevoegd overeenkomstig artikel 22, lid 1, daarvan], met uitzondering van artikel 5, leden 1, 4, 5 en 6, artikel 6, leden 1, 1 onder a), 1 onder b), 2 en 5, artikel 7, leden 4 en 5, artikel 10, artikel 15 en artikel 16, die van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Titel

Titel

Onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

Document- en procedurenummers

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

Rapporteur(s)

13.12.2011

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Behandeling in de commissie

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Datum goedkeuring

19.6.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Datum indiening

PROCEDURE

Titel

Onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

Document- en procedurenummers

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Datum indiening bij EP

29.11.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

Rapporteur(s)

13.12.2011

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Datum goedkeuring

10.7.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Datum indiening

17.7.2012