SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

16.7.2012 - (COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


Postup : 2011/0374(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0236/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011– 2011/0374(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0794),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0453/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012[1]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0236/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Roztrieštenosť jednotného trhu ohrozuje snahy o oživenie konkurencieschopnosti a rastu. Nerovnaká dostupnosť, kvalita a informovanosť o jednoduchých, účinných a lacných prostriedkoch riešenia sporov vyplývajúcich z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v Únii navyše vytvára prekážky na jednotnom trhu, ktoré oslabujú dôveru spotrebiteľov a obchodníkov v nakupovanie a predávanie cez hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Realizácia potenciálu obchodu online by podstatne prispela k návratu Únie k hospodárskemu rastu, čo si však vyžaduje správnu integráciu platformy RSO a subjektov ARS, ako sa uvádza v smernici .../.../EÚ1.

 

______________

 

1 Vložte číslo návrhu a odkaz na Ú. v. EÚ smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vnútorný trh je pre spotrebiteľov každodennou realitou, keď cestujú, nakupujú a realizujú platby. Spotrebitelia sú na vnútornom trhu kľúčovými hráčmi, a preto by mali byť v jeho centre. Digitálny rozmer vnútorného trhu sa stáva dôležitým pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov. Spotrebitelia čoraz viac nakupujú cez internet a čoraz viac obchodníkov predáva online. Spotrebitelia a obchodníci by nemali pociťovať neistotu pri uskutočňovaní transakcií v digitálnom prostredí.

(5) Vnútorný trh je pre spotrebiteľov každodennou realitou, keď cestujú, nakupujú a realizujú platby. Spotrebitelia sú na vnútornom trhu kľúčovými hráčmi, a preto by mali byť v jeho centre. Digitálny rozmer vnútorného trhu sa stáva dôležitým pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov. Spotrebitelia čoraz viac nakupujú cez internet a čoraz viac obchodníkov predáva online. Spotrebitelia a obchodníci by nemali pociťovať neistotu pri uskutočňovaní transakcií v digitálnom prostredí. V súčasnej kríze sú rozhodujúce opatrenia na oživenie hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných miest a obnovu dôvery spotrebiteľov. Digitálny trh poskytuje hodnotnú príležitosť na dosiahnutie týchto cieľov, ak ju však chce Európska únia využiť, musí byť schopná vytvoriť úplný digitálny vnútorný trh. Je rozhodujúce odstrániť existujúce prekážky na jednej strane a oživiť dôveru spotrebiteľov na strane druhej. Existencia spoľahlivého a účinného systému riešenia sporov online by takisto mohla výrazne pomôcť pri zvyšovaní tejto dôvery spotrebiteľov v Úniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Riešenie sporov online predstavuje jednoduché a lacné mimosúdne riešenie sporov vzniknutých pri cezhraničných transakciách online. V súčasnosti však chýbajú mechanizmy, vďaka ktorým by spotrebitelia a obchodníci mohli vyriešiť takéto spory elektronickými prostriedkami. Takýto nedostatok vedie k ujme spotrebiteľa, predstavuje prekážku pri uskutočňovaní cezhraničných transakcií online, vytvára rozdiely v podmienkach pre obchodníkov, čím zároveň brzdí rozvoj elektronického obchodu.

(7) Riešenie sporov online predstavuje jednoduché, efektívne a lacné mimosúdne riešenie sporov vzniknutých tak pri cezhraničných, ako aj vnútroštátnych transakciách online. V súčasnosti však chýbajú mechanizmy, vďaka ktorým by spotrebitelia a obchodníci mohli vyriešiť takéto spory elektronickými prostriedkami. Takýto nedostatok vedie k ujme spotrebiteľa, predstavuje prekážku najmä pri uskutočňovaní cezhraničných transakcií online, vytvára rozdiely v podmienkach pre obchodníkov, čím zároveň brzdí celkový rozvoj elektronického obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri cezhraničnom predaji tovaru poskytovaní služieb obchodníkmi online. Nemalo by sa uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutými pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, ak aspoň jeden z nich nemá sídlo alebo bydlisko v členskom štáte Únie v čase, keď si spotrebiteľ objednáva takýto tovar alebo služby, alebo ak obchodník a spotrebiteľ majú sídlo alebo bydlisko v tom istom členskom štáte.

(8) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných povinností medzi spotrebiteľmi žijúcimi v Únii a obchodníkmi so sídlom v Únii, ktoré vznikajú pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica ... / ... EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], obchodníkmi online. To by malo zahŕňať aj spory, ktoré vznikajú pri predaji alebo poskytovaní digitálneho obsahu za odplatu. Hoci predovšetkým spotrebitelia a obchodníci vykonávajúci cezhraničné transakcie online budú mať úžitok z takéhoto mechanizmu na riešenie sporov online, toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na vnútroštátne online transakcie, aby boli možné skutočne rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti elektronického obchodu. To by malo zahŕňať aj spory, ktoré vznikajú pri predaji alebo poskytovaní digitálneho obsahu za odplatu. Nemalo by sa uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutými pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, ak aspoň jeden z nich nemá sídlo alebo pobyt v členskom štáte Únie v čase, keď si spotrebiteľ objednáva takýto tovar alebo služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Definícia „predaja tovaru alebo poskytovania služieb online“ by sa mala vzťahovať na transakciu uskutočnenú pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb online, pri ktorom obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na dotyčnej webovej stránke alebo inými elektronickými prostriedkami. Mala by sa vzťahovať aj na prípady, keď sa spotrebiteľ dostal na webovú stránku alebo inú službu informačnej spoločnosti prostredníctvom mobilného elektronického zariadenia, akým je mobilný telefón.

(11) Definícia „predaja tovaru alebo poskytovania služieb online“ by sa mala vzťahovať na transakciu uskutočnenú pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb online, pri ktorom obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na danej webovej stránke alebo inými elektronickými prostriedkami. Mala by sa vzťahovať aj na prípady, keď sa spotrebiteľ dostal na webovú stránku alebo inú službu informačnej spoločnosti prostredníctvom mobilného elektronického zariadenia, akým je mobilný telefón. služby, ktoré nie sú poskytované prostredníctvom systémov elektronického spracúvania/inventarizácie, akými sú služby poskytované prostredníctvom hlasovej telefónie alebo faxu, napríklad konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu alebo telefaxu, konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu alebo telefaxu alebo priamy marketing prostredníctvom telefónu alebo telefaxu, by sa nemali považovať za služby poskytované prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vzniknú pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb offline. Nemalo by sa uplatňovať ani na spory medzi obchodníkmi.

(12) Nemalo by sa uplatňovať ani na spory medzi obchodníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Pred predložením sporu subjektu ARS prostredníctvom platformy RSO by mali členské štáty nabádať spotrebiteľov, aby vynaložili maximálne úsilie na skontaktovanie sa s obchodníkom prostredníctvom webovej stránky, e-mailu alebo iných elektronických médií, ak je to možné, s cieľom vyriešiť spor priateľskou cestou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na európskej úrovni. Platforma RSO by mala mať podobu interaktívnej webovej stránky s jediným vstupným bodom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia mimosúdne vyriešiť spory vzniknuté pri cezhraničnej transakcii v elektronickom obchode. Mala by umožniť spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti vyplnením elektronického formulára sťažnosti dostupného vo všetkých jazykoch Únie a postúpiť ich subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) povereného riešením príslušného sporu. Platforma by mala subjektom ARS a dotknutým stranám ponúknuť možnosť postupovať pri riešení sporov prostredníctvom platformy.

(14) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na európskej úrovni. Komisia by mala byť zodpovedná za zriadenie a udržiavanie tejto platformy. Platforma RSO by mala mať podobu interaktívnej webovej stránky s jediným vstupným bodom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia mimosúdne vyriešiť spory vzniknuté pri cezhraničných transakciách v elektronickom obchode. Platforma RSO by mala poskytovať všeobecné informácie týkajúce sa mimosúdneho riešenia zmluvných sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online. Mala by umožniť spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti vyplnením elektronického formulára sťažnosti dostupného vo všetkých jazykoch Únie a informovať ich o možnosti vyhľadať v prípade potreby pomoc na kontaktných miestach pri správnom vypĺňaní formulára. Sťažnosti by mala postúpiť subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) príslušnému na riešenie dotknutého sporu. Platforma RSO by mala byť interoperabilná s existujúcimi subjektmi ARS fungujúcimi online. Formulár sťažnosti by mal obsahovať len tie informácie, ktoré sú potrebné na identifikáciu subjektu alebo subjektov ARS, ktoré sú príslušné na riešenie sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Platforma RSO by mala umožniť spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti vyplnením elektronického formulára sťažnosti dostupného vo všetkých jazykoch Únie a postúpiť ich elektronicky subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) povereného riešením dotknutého sporu.

 

Platforma by mala bezplatne ponúkať elektronický nástroj správy prípadov, ktorý stranám a subjektu ARS umožní viesť postup riešenia sporu online prostredníctvom platformy. Subjekty ARS by mali mať možnosť využívať ju a prispôsobiť ju svojim postupom. Tento nástroj by mal umožniť stranám a subjektom ARS uložiť príslušné vyjadrenia a dôkazy. V súlade s postupom ARS uplatňovaným príslušným subjektom ARS by mal tento nástroj automaticky stanoviť stranám lehoty, okrem iného na podania. Takisto by mal zabezpečovať na platforme RSO webovú stránku s obmedzeným prístupom vyhradenú pre strany, subjekt ARS a v prípade potreby kontaktné miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) Komisia by mala poskytnúť technické zariadenie potrebné na fungovanie platformy vrátane prekladacích funkcií. Nástroj by mal ponúkať stranám a subjektu ARS funkciu elektronického prekladu. Táto funkcia by mala byť schopná spracúvať všetky potrebné preklady a mala by byť podporovaná prekladateľmi. Komisia by tiež mala v rámci platformy RSO poskytovať spotrebiteľom informácie o možnosti požiadať o pomoc kontaktné miesta. Spotrebitelia by však mali byť nabádaní k tomu, aby najskôr nadviazali kontakt s obchodníkom, a tak sa priamo snažili o zmierlivé riešenie sporu predtým, ako predložia sťažnosť prostredníctvom platformy RSO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14c) Platforma RSO by mala byť dostupná len z tematickej webovej stránky portálu Vaša Európa, keďže tento portál je existujúcim jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov aj obchodníkov, ktorí hľadajú pomoc alebo informácie o svojich právach podľa právnych predpisov EÚ. Platforma RSO by mala byť na portáli Vaša Európa dobre viditeľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Systém RSO na európskej úrovni by mal vychádzať z existujúcich subjektov ARS v členských štátoch a byť v súlade s právnymi zvyklosťami členských štátov. Subjekty ARS, ktorým bola sťažnosť postúpená platformou RSO, by preto mali uplatňovať svoje vlastné pravidlá postupu vrátane pravidiel týkajúcich sa nákladov. Cieľom tohto nariadenia je však stanoviť určité spoločné pravidlá uplatniteľné na uvedené postupy, ktoré zabezpečia ich účinnosť. Mali by zahŕňať pravidlá, ktorými sa zabezpečí urýchlené riešenie takéhoto sporu.

(15) Systém RSO na európskej úrovni by mal vychádzať z existujúcich subjektov ARS v členských štátoch a byť v súlade s právnymi zvyklosťami členských štátov. Subjekty ARS, ktorým bola sťažnosť postúpená platformou RSO, by preto mali uplatňovať svoje vlastné pravidlá postupu vrátane pravidiel týkajúcich sa nákladov. Cieľom tohto nariadenia je však stanoviť určité spoločné pravidlá uplatniteľné na uvedené postupy, ktoré zabezpečia ich účinnosť. Strany by mali mať prístup k platforme RSO zriadenej týmto nariadením bez toho, aby boli povinné byť fyzicky prítomné na konaní. Obe strany by však mali mať možnosť rozhodnúť sa, že ich fyzická prítomnosť je nutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Zabezpečením elektronického spojenia medzi všetkými subjektmi ARS, ktoré boli Komisii nahlásené v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [= smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; Úrad pre publikácie: vložte referenčné číslo], a európskou platformou ARS by sa malo umožniť plné pokrytie mimosúdnou nápravou online v prípade cezhraničných sporov vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online.

(16) Zabezpečením elektronického spojenia medzi všetkými subjektmi ARS, ktoré boli Komisii nahlásené v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [= smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; Úrad pre publikácie: vložte referenčné číslo], a platformou ARS by sa malo umožniť plné pokrytie mimosúdnou nápravou online v prípade sporov vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Toto nariadenie nebráni v činnosti žiadnemu existujúcemu subjektu RSO pôsobiacemu v Únii. Nemalo by brániť subjektom ARS riešiť cezhraničné spory online, ktoré im neboli sprostredkované platformou RSO.

(17) Toto nariadenie nebráni v činnosti žiadnemu existujúcemu subjektu RSO pôsobiacemu v Únii. Nemalo by brániť subjektom ARS riešiť spory online, ktoré im neboli sprostredkované platformou RSO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Sieť sprostredkovateľov riešenia sporov online by mala podporovať riešenie sporov súvisiacich so sťažnosťami predloženými prostredníctvom platformy RSO. Uvedená sieť by sa mala skladať z kontaktných miest na RSO v členských štátoch, ktoré sú hostiteľmi sprostredkovateľov riešenia sporov online.

(18) Mali by sa zriadiť kontaktné miesta s cieľom poskytovať podporu spotrebiteľom snažiacim sa o riešenie sporu s obchodníkom prostredníctvom platformy RSO. Kontaktné miesta by mali pomáhať pri predkladaní sťažností a poskytovať všeobecné informácie súvisiace s postupmi riešenia sporov online. Kontaktné miesta by nemali mať povinnosť prekladať dokumenty ani povinnosť priamo riešiť spory.

Odôvodnenie

Špecifikácia kontaktných miest RSO a sprostredkovateľov RSO je nepotrebne duplicitná. Bolo by lepšie stanoviť funkcie kontaktných miest RSO a umožniť členským štátom rozhodnúť o najlepšom spôsobe realizácie týchto funkcií. Takisto by pomohlo objasniť, aký druh pomoci by sa mal poskytovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Právo na účinnú nápravu a právo na spravodlivý súd sú základnými právami zaručenými v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Postupy riešenia sporov online sa nemôžu navrhovať s cieľom nahradiť súdne procesy a nemali by brániť spotrebiteľom ani obchodníkom pri uplatňovaní ich práva na nápravu súdnou cestou. Nič v tomto nariadení by preto nemalo brániť stranám uplatniť ich právo na prístup k súdnemu systému.

(19) Právo na účinnú nápravu a právo na spravodlivý súd sú základnými právami zaručenými v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Cieľom postupov riešenia sporov online nie je nahrádzať súdne procesy a nemôžu sa s týmto cieľom navrhovať, ani by nemali brániť spotrebiteľom ani obchodníkom pri uplatňovaní ich práva na nápravu súdnou cestou. Nič v tomto nariadení by preto nemalo brániť stranám uplatniť ich právo na prístup k súdnemu systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Osoby, ktorých sa údaje týkajú, by mali byť informované o spracúvaní ich osobných údajov v platforme RSO a o ich právach súvisiacich s uvedeným spracúvaním, a to formou komplexného vyhlásenia o dôvernosti údajov, ktoré má Komisia sprístupniť verejnosti a v ktorom sa jasným a jednoduchým spôsobom vysvetľujú spracovateľské operácie, za ktorých výkon zodpovedajú rôzni aktéri platformy, v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2011 a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými podľa článkov 10 a 11 smernice 95/46/ES.

(21) Dotknuté osoby by mali byť informované o spracúvaní ich osobných údajov v platforme RSO, na ktoré by mali dať svoj súhlas, a o ich právach súvisiacich s uvedeným spracúvaním, a to formou zrozumiteľného vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré má Komisia sprístupniť verejnosti a v ktorom sa jasným a jednoduchým spôsobom vysvetľujú spracovateľské operácie, za ktorých výkon zodpovedajú rôzni aktéri platformy, v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2011 a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými podľa článkov 10 a 11 smernice 95/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Komisii by sa mala na účely doplnenia alebo zmeny a doplnenia určitých menej významných prvkov tohto nariadenia udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o druh informácií, ktoré má navrhovateľ poskytnúť v elektronickom formulári sťažnosti sprístupnenom platformou RSO. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané zasielanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(23) S cieľom doplniť alebo zmeniť a doplniť určité menej významné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o funkcie platformy RSO, možnosti spolupráce medzi kontaktnými miestami a druh informácií, ktoré má navrhovateľ poskytnúť v elektronickom formulári sťažnosti sprístupnenom platformou RSO, ako aj typy elektronických formulárov na podávanie sťažnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zriadiť európsku platformu na riešenie sporov online v prípade cezhraničných sporov online riadenú spoločnými pravidlami, nie je možné vzhľadom na rozsah a vplyv opatrenia uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, z čoho vyplýva, že sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(25) Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zriadiť európsku platformu na riešenie sporov online v prípade cezhraničných a vnútroštátnych sporov online riadenú spoločnými pravidlami, nie je možné vzhľadom na rozsah a vplyv opatrenia uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, z čoho vyplýva, že sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tohto nariadenia je prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a najmä jeho digitálneho rozmeru, ako aj k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov zriadením platformy, ktorá uľahčuje nestranné, transparentné, účinné a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Cieľom tohto nariadenia je prispieť k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu a najmä jeho digitálneho rozmeru, ako aj k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov zriadením online platformy, ktorá uľahčuje nezávislé, nestranné, transparentné, účinné a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutých pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so smernicou [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] a využitia európskej platformy riešenia sporov online.

Toto nariadenie sa uplatňuje na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorý je ustanovený na trvalom základe, spĺňa kritériá kvality uvedené v kapitole II smernice .... /.. / EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], bol v súlade s článkom 17 ods. 2 tejto smernice nahlásený Komisii a zahŕňa využitie európskej platformy riešenia sporov online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba nezávisle od toho, či je vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve, ktorá koná osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorá koná v jej mene alebo za ňu, na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo profesiou;

(netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „predaj tovaru alebo poskytovanie služieb online“ je transakcia uskutočnená na účely predaja tovaru alebo poskytnutia služieb, pri ktorom obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby na webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na dotyčnej webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov;

(c) „predaj tovaru alebo poskytovanie služieb online“ je transakcia uskutočnená na účely predaja tovaru alebo poskytnutia služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica ... / ... EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], pri ktorej obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby na webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na danej webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov;

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že toto nariadenie sa týka len cezhraničných zmlúv, na ktoré sa tiež vzťahuje smernica o ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 –písmeno d – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

služby s materiálnym obsahom vrátane služieb poskytovaných prostredníctvom elektronických zariadení, akými sú automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankoviek, železničných cestovných lístkov), automaty pri prístupe na cestnú sieť a parkoviská slúžiace na vyberanie poplatkov za ich využívanie, dokonca i vtedy, keď sa pri vchode alebo východe nachádzajú zariadenia, ktorými sa kontroluje prístup a/alebo zabezpečuje správne vykonanie platby;

služby poskytované prostredníctvom elektronických zariadení, akými sú automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankoviek, železničných cestovných lístkov), automaty pri prístupe na cestnú sieť a parkoviská slúžiace na vyberanie poplatkov za ich využívanie, dokonca i vtedy, keď sa pri vchode alebo východe nachádzajú zariadenia, ktorými sa kontroluje prístup a/alebo zabezpečuje správne vykonanie platby;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4 –písmeno d – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

služby, ktoré nie sú poskytované prostredníctvom systémov elektronického spracúvania/inventarizácie, akými sú služby hlasovej telefónie, telefaxové alebo telexové služby, služby poskytované prostredníctvom hlasovej telefónie alebo faxu; konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu alebo telefaxu; konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu alebo telefaxu; priamy marketing prostredníctvom telefónu alebo telefaxu.

služby, ktoré nie sú poskytované prostredníctvom systémov elektronického spracúvania/inventarizácie, akými sú služby hlasovej telefónie, telefaxové alebo telexové služby, služby poskytované prostredníctvom hlasovej telefónie alebo telefaxu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) „vnútroštátny predaj tovaru alebo vnútroštátne poskytovanie služieb“ je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb online, pokiaľ v čase, keď si spotrebiteľ takýto tovar alebo služby objednáva, má bydlisko v členskom štáte, v ktorom má obchodník sídlo;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno g – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „postup alternatívneho riešenia sporu“ (ďalej len „postup ARS“) znamená postup mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom zásahu subjektu riešenia sporov, ktorý navrhuje alebo ukladá riešenie alebo spája strany s cieľom sprostredkovať zmierlivé riešenie sporu;

(g) „postup alternatívneho riešenia sporu“ (ďalej len „postup ARS“) znamená postup mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom zásahu subjektu riešenia sporov, ktorý navrhuje alebo ukladá riešenie alebo spája strany s cieľom sprostredkovať zmierlivé riešenie sporu, ako je stanovené v článku 2 smernice ..../../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], ktorý bol nahlásený Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 uvedenej smernice;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno g – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konania pred subjektmi riešenia sporov, pri ktorých fyzické osoby zodpovedné za riešenie sporu zamestnáva výlučne obchodník, konania pred systémom vybavovania sťažností spotrebiteľov prevádzkovaného obchodníkom, priame jednanie medzi spotrebiteľom a obchodníkom, v zastúpení alebo nie, a snahy sudcu urovnať spor v priebehu súdneho procesu týkajúceho sa sporu, sa nepovažujú za postupy ARS;

Konania pred subjektmi riešenia sporov, pri ktorých fyzické osoby zodpovedné za riešenie sporu zamestnáva výlučne obchodník, sa nepovažujú za postupy ARS, ak tieto subjekty nedodržiavajú všeobecné požiadavky kapitoly II smernice ..../../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov] v súlade s článkom 17 a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky:

 

– fyzické osoby zodpovedné za riešenie sporov sú hierarchicky nezávislé od obchodníka a nemôžu podliehať jeho pokynom;

 

– odmeňovanie fyzických osôb zodpovedných za riešenie sporov nesúvisí s výsledkom postupu riešenia sporov;

 

– fyzické osoby zodpovedné za riešenie sporov nesmeli pracovať pre dotknutého obchodníka počas troch rokov pred prijatím pozície;

 

– subjekt riešenia sporov podlieha ročnému hodnoteniu vykonávanému príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je zriadený, pri ktorom sa kontroluje dodržiavanie zásad stanovených v tejto smernici;

Odôvodnenie

Mediácia zabezpečovaná obchodníkmi alebo interná mediácia by sa nemala vylučovať, pretože predstavuje významnú časť mechanizmov alternatívneho riešenia sporov. Odporúčanie 98/257/ES nevylučovalo takýto typ mediácie, ak boli splnené určité podmienky. Interná mediácia môže priniesť skutočnú pridanú hodnotu mimosúdneho riešenia sporov, pretože zaisťuje odborné znalosti (znalosti z terénu) a umožňuje viesť včasnú mediáciu, ktorá je pre partnerov hodnotná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) „subjekt alternatívneho riešenia sporov“ (ďalej len „subjekt ARS“) je subjekt, na ktorý sa vzťahuje článok 4 písm. e) smernice [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] a ktorý bol nahlásený Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 uvedenej smernice;

(h) subjekt alternatívneho riešenia sporov“ (ďalej len „subjekt ARS“) je subjekt, ktorý je uvedený v zozname v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …./../EÚ [(smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)].

Odôvodnenie

Je vhodnejšie definovať subjekt ARS v súlade s tými, ktoré sú uvedené v zozname v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice o ARS, a nie podľa článku 4 písm. e) smernice o ARS, pretože poskytovatelia ARS by sa mali považovať za subjekty ARS len vtedy, keď príslušný orgán stanoví, že spĺňajú požadované normy kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsku platformu riešenia sporov online (ďalej len „platforma RSO“) zriaďuje Komisia.

1. Komisia zriadi Európsku platformu riešenia sporov online (ďalej len „platforma RSO“), sprístupní ju tiež prostredníctvom tematického internetového portálu na online riešenie sporov Vaša Európa a zabezpečí viditeľné odkazy na platformu aj na ostatných webových stránkach Komisie, ktoré ponúkajú spotrebiteľské informácie, ako napríklad na webovej stránke ECC Net.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Platforma RSO je interaktívnou webovou stránkou, na ktorú sa možno dostať elektronicky a bezplatne vo všetkých úradných jazykoch Únie. Platforma RSO je jediným prístupovým miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2. Platforma RSO je interaktívnou webovou stránkou, na ktorú sa možno dostať elektronicky a bezplatne vo všetkých úradných jazykoch Únie. Platforma RSO je jediným prístupovým miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o predloženie sporu subjektom ARS nahláseným Európskej komisii, ako je ustanovené v smernici .... /.. / EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Platforma RSO poskytuje informácie týkajúce sa mimosúdneho riešenia zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa) informovať obchodníka o sťažnosti, ktorá bola proti nemu predložená;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) navrhovať stranám, na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári sťažnosti, jeden alebo viac príslušných subjektov ARS a poskytovať informácie o ich poplatkoch, ak sa uplatňujú, o jazyku alebo jazykoch, v ktorých sa postup uskutoční, približnej dĺžke trvania postupov alebo informovať navrhujúcu stranu o tom, že na základe predložených informácií nebolo možné určiť príslušný subjekt ARS;

(b) identifikovať, na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári sťažnosti, jeden alebo viac subjektov ARS, ktoré sú príslušné na riešenie sporu, a poskytovať stranám informácie o nákladoch na ich konanie, ak sa uplatňujú, o pravidlách konania, ak existujú, o hraniciach a časových limitoch, o jazyku alebo jazykoch, v ktorých sa postup uskutoční a o priemernej dĺžke konania alebo záväzného či nezáväzného charakteru jeho výsledku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) ak nie je možné identifikovať príslušný subjekt ARS, oznámiť navrhovateľovi, že na základe predložených informácií nebolo možné identifikovať žiadny subjekt ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(bb) pozvať stranu odporcu; ak táto strana nie je obchodníkom, uviesť, či je povinný alebo sa zaviazal využiť určitý subjekt ARS na riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(bc) vyzvať strany, aby sa dohodli na príslušnom subjekte ARS, ktorý budú využívať na riešenie svojho sporu, alebo v prípade, že platforma identifikovala viac ako jeden subjekt ARS, vyzvať ich, aby sa dohodli na jednom z identifikovaných príslušných subjektov ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) postúpiť sťažnosti subjektu ARS, s ktorého využitím strany vopred súhlasili;

(c) predložiť sťažnosti subjektu ARS, s ktorého využitím strany vopred súhlasili;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) umožniť stranám a subjektu RSO realizovať postup riešenia sporov online;

(d) ponúkať bezplatný elektronický nástroj správy prípadov, ktorý umožňuje stranám a subjektu RSO realizovať postup riešenia sporov online prostredníctvom platformy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) poskytnúť stranám a subjektu ARS funkciu elektronického prekladu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) poskytovať elektronický formulár, prostredníctvom ktorého subjekty ARS zasielajú informácie uvedené v článku 9 písm. c);

(e) poskytovať elektronický formulár, prostredníctvom ktorého subjekty ARS zasielajú informácie uvedené v článku 9;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) uverejňovať informácie o subjektoch ARS nahlásených Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie;

(g) uverejňovať informácie o subjektoch ARS nahlásených Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Informácie sa poskytujú jasným a jednoznačným spôsobom, mali by byť jednoducho dostupné pomocou elektronických prostriedkov a mali by byť aktualizované;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ga) uverejňovať informácie o kontaktných miestach v členských štátoch a príslušných kontaktných miestach na riešenie sporov, ako je uvedené v článku 6, vrátane kontaktných údajov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) poskytovať všeobecné informácie o alternatívnom riešení sporov ako prostriedku mimosúdneho urovnania sporov;

(h) poskytovať všeobecné informácie o alternatívnom riešení sporov a presadzovať ho ako prostriedok mimosúdneho urovnania sporov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(hb) poskytovať informácie o právach spotrebiteľov vo všeobecnosti, a to jasnou, komplexnou a zrozumiteľnou formou vrátane často kladených otázok týkajúcich sa najčastejších problémov, ktoré môžu spotrebitelia predniesť, ak je to vhodné prostredníctvom interaktívnych nástrojov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Informácie poskytované podľa prvého pododseku sú prístupné spotrebiteľom a obchodníkom, ktorí sa zaujímajú o funkcie platformy, a to nezávisle od toho, či ich záujem súvisí alebo nesúvisí s predložením sťažnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré boli nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] a ktoré podľa prvkov potrebných na stanovenie ich kompetencie, tak ako boli uvedené v článku 16 ods. 1 písm. g) smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré majú na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári sťažnosti uvedenom v odseku 3 bode a) právomoc na riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa elektronicky zaregistrujú do zoznamu platformy RSO.

4. Subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré boli nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice .../.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov] a ktoré podľa prvkov potrebných na stanovenie ich kompetencie, tak ako boli uvedené v článku 16 ods. 1 písm. g) tejto smernice .../.../EÚ, ktoré na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári sťažnosti uvedenom v odseku 3 bode a) príslušné na riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, elektronicky zaregistrovaní do zoznamu platformy RSO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia zodpovedá za platformu RSO, pokiaľ ide o jej vývoj, prevádzku, údržbu pokiaľ ide o bezpečnosť údajov.

5. Komisia zodpovedá za platformu RSO, pokiaľ ide o jej vývoj, prevádzku vrátane všetkých funkcií prekladu potrebných na účely tohto nariadenia, údržbu, financovanie, ako aj pokiaľ ide o bezpečnosť údajov. Vývoj, prevádzka, ľahké používanie a udržiavanie platformy rešpektujú zásady ochrany osobných údajov počnúc etapou návrhu a podľa možnosti aj zásady dizajnu pre všetkých (použiteľného všetkými osobami vrátane zraniteľných osôb a bez potreby realizovať osobitnú úpravu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia zaistí, aby informácie obsiahnuté na platforme RSO týkajúce sa existencie a charakteristík postupov ARS boli presné a aktuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia prijíma opatrenia týkajúce sa foriem vykonávania funkcií stanovených v ods. 3 prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3.

6. Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 16 týkajúce sa foriem vykonávania funkcií stanovených v ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sieť sprostredkovateľov riešenia sporov online

Sieť kontaktných miest na riešenie sporov online

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí jedno kontaktné miesto RSO a oznámi Komisii jeho názov a kontaktné údaje. Členské štáty môžu preniesť zodpovednosť za kontaktné miesta RSO na svoje centrá Európskej siete spotrebiteľských centier, na združenia spotrebiteľov alebo na akýkoľvek iný orgán. Každé kontaktné miesto RSO bude hostiteľom najmenej dvoch sprostredkovateľov riešenia sporov (ďalej len „sprostredkovatelia RSO“).

1. Každý členský štát určí svoje vlastné stredisko siete európskych spotrebiteľských centier ako kontaktné miesto a oznámi Komisii jeho názov a kontaktné údaje. Každé kontaktné miesto RSO bude hostiteľom najmenej dvoch kontaktných miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Sprostredkovatelia RSO podporujú riešenie sporov súvisiacich so sťažnosťami predloženými prostredníctvom platformy plnením týchto funkcií:

2. Kontaktné miesta podporujú riešenie sporov súvisiacich so sťažnosťami predloženými prostredníctvom platformy plnením týchto funkcií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) v prípade potreby sprostredkúvaním komunikácie medzi stranami a príslušným subjektom ARS;

(a) sprostredkúvaním komunikácie medzi stranami a príslušným subjektom ARS, ak sa o to požiada. Môže to zahŕňať najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(i) pomoc pri predkladaní sťažnosti a prípadne náležitej dokumentácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ii) poskytovanie všeobecných informácií stranám a subjektom ARS o právach spotrebiteľa v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služieb, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte kontaktného miesta, ktoré hosťuje dotknuté kontaktné miesta;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iii) poskytovanie informácií o fungovaní platformy RSO;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iv) poskytovanie vysvetlenia pravidiel konania uplatňovaných určenými subjektmi ARS stranám;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) informovaním spotrebiteľov o iných prostriedkoch nápravy v prípade, že sa spor nemôže vyriešiť prostredníctvom platformy, napríklad vtedy, keď obchodník nesúhlasí s využitím ARS;

(b) informovaním sťažovateľa o iných prostriedkoch nápravy v prípade, že sa spor nemôže vyriešiť prostredníctvom platformy RSO, napríklad vtedy, keď strany nesúhlasia s využitím ARS, ak nemožno identifikovať príslušný subjekt ARS alebo ak subjekt ARS nedokáže riešiť sťažnosť na základe procesných pravidiel;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) predkladaním výročnej správy o činnosti založenej na praktických skúsenostiach získaných pri výkone svojich funkcií Komisii a členským štátom;

(c) predkladaním výročnej správy o činnosti založenej na praktických skúsenostiach získaných pri výkone svojich funkcií Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zriadi sieť sprostredkovateľov riešenia sporov online (ďalej len „sieť sprostredkovateľov RSO“), ktorá umožní spoluprácu medzi sprostredkovateľmi RSO a prispeje k výkonu funkcií uvedených v odseku 2.

3. Komisia zriadi sieť kontaktných miest (ďalej len „sieť kontaktných miest“), ktorá umožní spoluprácu medzi kontaktnými miestami a prispeje k výkonu funkcií uvedených v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí vhodnú odbornú prípravu pre kontaktné miesta pre spotrebiteľské spory, aby mohli získať potrebné odborné znalosti na vykonávanie svojich povinností v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia zvolá aspoň raz za rok stretnutie členov siete sprostredkovateľov RSO, aby umožnila výmenu najlepších postupov a diskusiu o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa pri činnosti ODR vyskytli opakovane.

4. Komisia zvolá aspoň dvakrát za rok stretnutie členov siete kontaktných miest, aby umožnila výmenu najlepších postupov a diskusiu o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa opakovane vyskytli pri prevádzke platformy RSO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia prijíma pravidlá týkajúce sa foriem spolupráce medzi sprostredkovateľmi RSO prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať delegované akty týkajúce sa pravidiel pre spôsoby spolupráce medzi kontaktnými miestami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Platforma RSO poskytuje online poradenstvo pre tých, ktorí hľadajú pomoc s vypĺňaním elektronických formulárov sťažností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie, ktoré má predložiť navrhujúca strana, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu ARS. Tieto informácie sú opísané v prílohe.

2. Informácie, ktoré má predložiť navrhujúca strana, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu ARS. Tieto informácie sa vypĺňajú do elektronického formulára sťažnosti, ktorého vzor je opísaný v prílohe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vymedzujú ich príslušné rozsahy pôsobnosti.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 a po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijať delegované akty s cieľom upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vymedzujú ich príslušné rozsahy pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia stanovuje formy elektronického formulára sťažnosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať delegované akty stanovujúce formy elektronického formulára sťažnosti s ohľadom na technický pokrok. Pred prijatím týchto delegovaných aktov uskutoční Komisia konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Sťažnosť predložená platforme sa spracúva v prípade, že formulár sťažnosti je riadne vyplnený.

1. Sťažnosť predložená platforme RSO sa spracúva len v prípade, že sú riadne vyplnené všetky potrebné sekcie formulára sťažnosti. V opačnom prípade platforma RSO informuje sťažovateľa o rozhodnutí nespracovať formulár a o dôvodoch tohto kroku. Platforma tiež ponúkne sťažovateľovi služby kontaktného miesta pri vypĺňaní elektronického formulára sťažností, ak by o to žiadal. V takom prípade sprostredkovateľ skontaktuje sťažovateľa na tento účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prijatí riadne vyplneného formulára sťažnosti oznámi platforma RSO navrhujúcej strane (v jazyku sťažnosti) a zašle elektronickou poštou strane odporcu (v jazyku zmluvy) tieto údaje:

2. Po prijatí riadne vyplneného formulára sťažnosti zašle platforma RSO v ľahko zrozumiteľnej podobe a bez omeškania strane odporcu (v jazyku zmluvy alebo webovej stránky) tieto údaje:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) informáciu o tom, že strany sa musia dohodnúť na jednom príslušnom subjekte ARS na to, aby mu mohla byť žiadosť postúpená;

(a) informáciu o tom, že strany sa musia dohodnúť na jednom príslušnom subjekte ARS na to, aby mu mohla byť žiadosť postúpená, a že výberom subjektu ARS súhlasia so začatím postupu riešenia sporu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa) v prípade, že je odporcom obchodník, výzvu, aby obchodník do siedmich dní od prijatia oznámenia uviedol, či je na základe vnútroštátneho práva povinný alebo sa zaviazal využiť určitý subjekt ARS a prípadne či je ochotný využiť iný subjekt ARS uvedený v zozname podľa písmena (c);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ab) v prípade, že je odporcom spotrebiteľ, výzvu odporcovi, aby si z poskytnutého zoznamu do siedmich dní od prijatia oznámenia vybral jeden alebo viac subjektov ARS, pričom výzva uvádza, že spotrebiteľ nie je povinný uskutočniť takýto výber;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ac (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ac) v prípade, že je odporcom spotrebiteľ a že obchodník ako sťažovateľ uviedol vo formulári sťažnosti, že je na základe vnútroštátneho práva povinný alebo sa zaviazal využiť určitý subjekt ARS, výzvu, aby odporca do siedmich dní od prijatia oznámenia odsúhlasil využitie tohto konkrétneho subjektu ARS, pričom vo výzve uvedie, že spotrebiteľ nie je povinný urobiť toto rozhodnutie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ad (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ad) informáciu, že ak si spotrebiteľ zvolí subjekt ARS, ktorý je obchodník povinný, ktorý sa zaviazal alebo ktorý je ochotný využiť, platforma automaticky postúpi sťažnosť tomuto subjektu ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zoznam všetkých príslušných subjektov ARS, ak sú nejaké identifikované;

(c) zoznam všetkých príslušných subjektov ARS, ak nejaké boli identifikované. V zozname sa uvedie opis týchto charakteristík každého subjektu:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(i) názov a adresa webovej stránky subjektu ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ii) prípadné náklady konania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iii) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa bude viesť postup;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(iv) priemerná dĺžka postupu ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod v (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(v) záväzný alebo nezáväzný charakter výsledku postupu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c – bod vi (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(vi) dôvody, pre ktoré môže subjekt ARS odmietnuť riešiť daný spor v súlade s článkom 5 ods. 4 a 5 smernice …/.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov];

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) výzvu spotrebiteľovi, aby si z poskytnutého zoznamu vybral jeden alebo viac subjektov ARS, v ktorej sa uvedie, že spotrebiteľ nemá povinnosť uskutočniť takýto výber;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) výzvu obchodníkovi, aby si z poskytnutého zoznamu vybral jeden alebo viac subjektov ARS v prípade, že žiadny z uvedených subjektov nezodpovedá subjektu, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)];

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) informáciu o tom, že ak si spotrebiteľ vyberie subjekt ARS, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Oznámenie uvedené v odseku 2 musí obsahovať opis týchto charakteristík každého subjektu:

vypúšťa sa

(a) jeho poplatky, ak nejaké uplatňuje;

 

(b) jazyk alebo jazyky, v ktorom(-ých) sa bude postupovať;

 

(c) približná dĺžka trvania postupu;

 

(d) potreba fyzickej prítomnosti strán, prípadne ich zástupcov;

 

(e) záväzný alebo nezáväzný charakter postupu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Po doručení informácií uvedených v odseku 2 od odporcu a bez omeškania oznámi platforma v ľahko zrozumiteľnej podobe navrhovateľovi v jazyku sťažnosti tieto údaje:

 

(a) informáciu o tom, že strany sa musia dohodnúť na jednom príslušnom subjekte ARS na to, aby mu mohla byť žiadosť postúpená;

 

(b) informáciu, že ak si spotrebiteľ ako odporca zvolí subjekt ARS, ktorý je obchodník povinný, ktorý sa zaviazal alebo ktorý je ochotný využiť, platforma automaticky postúpi sťažnosť tomuto subjektu ARS;

 

(c) informáciu o tom, že ak sa strany nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS a ak nie je identifikovaný žiadny príslušný subjekt ARS, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať;

 

(d) subjekt ARS, prípadne subjekty ARS, ktoré si odporca zvolil v súlade s odsekom 2, vrátane opisu týchto charakteristík subjektu alebo ak ich je viac, každého z týchto subjektov:

 

(i) názov a adresa webovej stránky subjektu ARS;

 

(ii) prípadné poplatky za postup;

 

(iii) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa bude viesť postup;

 

(iv) priemerná dĺžka postupu ARS;

 

(v) záväzný alebo nezáväzný charakter výsledku postupu;

 

(vi) dôvody, pre ktoré môže subjekt ARS podľa článku 5 ods. 4 a 5 smernice odmietnuť riešiť daný spor;

 

(e) výzvu, aby sťažovateľ do siedmich dní od doručenia oznámenia akceptoval subjekt ARS vybratý odporcom, prípadne aby vybral jeden zo subjektov ARS zvolených odporcom v súlade s odsekom 2, pričom vo výzve uvedie, že spotrebiteľ nie je povinný urobiť takýto výber;

 

(f) informáciu, že ak si sťažovateľ zvolí príslušný subjekt ARS určený v súlade s ustanoveniami tohto článku, platforma automaticky postúpi sťažnosť tomuto subjektu ARS;

 

(g) názov a kontaktné údaje kontaktného miesta v mieste pobytu spotrebiteľa a sídla obchodníka, ako aj stručný opis funkcií uvedených v [článku 6 ods. 2 písm. a), b) a d)];

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V prípade, že si sťažovateľ zvolí príslušný subjekt ARS určený v súlade s ustanoveniami tohto článku, platforma automaticky postúpi sťažnosť tomuto subjektu ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak strany neposkytnú platforme odpoveď alebo sa nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať. Spotrebiteľ musí byť informovaný o možnosti nadviazať styk so sprostredkovateľom RSO, ktorý ho bude informovať o iných prostriedkoch nápravy.

4. Ak strany do 20 dní neposkytnú platforme odpoveď alebo sa nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS, sťažnosť sa ďalej nespracúva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak výber spotrebiteľa zodpovedá subjektu ARS, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], alebo ak si strany vo svojich odpovediach vyberú rovnaký subjekt ARS, platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

5. Ak výber spotrebiteľa zodpovedá subjektu ARS, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], alebo ak si strany vo svojich odpovediach vyberú rovnaký subjekt ARS, platforma RSO automaticky a bezodkladne postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade, že sa strany dohodnú na viac ako na jednom subjekte ARS, spotrebiteľ si musí vybrať jeden z dohodnutých subjektov ARS. Platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

6. V prípade, že sa strany dohodnú na viac ako na jednom subjekte ARS, spotrebiteľ si musí vybrať jeden z dohodnutých subjektov ARS. Platforma RSO automaticky a bezodkladne postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) uzavrieť postup riešenia sporu do 30 dní od začiatku postupu, ak po vyrozumení strán o spore sa strany dohodnú na začatí postupu pred subjektom. V prípade zložitých sporov môže subjekt ARS túto lehotu predĺžiť;

(b) uzavrieť postup riešenia sporu do 90 kalendárnych dní odo dňa, keď subjekt prijal úplnú sťažnosť, ak po vyrozumení strán o spore sa strany dohodnú na začatí postupu pred subjektom. V prípade zložitých alebo odborných sporov môže subjekt ARS túto lehotu predĺžiť s cieľom zaručiť kvalitné vyriešenie sporu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) bezodkladne postúpiť platforme RSO tieto informácie:

 

(i) dátum prijatia sťažnosti a predmet sporu;

 

(ii) akákoľvek žiadosť o doplňujúce informácie alebo preklad príslušných dokumentov, ktoré sú potrebné od strán;

 

(iii) dátum uzatvorenia postupu riešenia sporu a výsledok tohto postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) bezodkladne postúpiť platforme RSO tieto informácie:

vypúšťa sa

(i) dátum prijatia a predmet sporu;

 

(ii) dátum vyrozumenia strán o spore;

 

(iii) dátum uzavretia postupu a jeho výsledok.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Platforma RSO bezodkladne postúpi príslušné informácie uvedené v ods. 1 písm. b) stranám sporu a príslušnému subjektu ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Ak je jazyk postupu riešenia sporu rovnaký ako jazyk navrhovateľa, subjekt ARS môže rozhodnúť, že tento postup nevykoná prostredníctvom platformy ARS. V takých prípadoch sa článok 9 ods. 1a) nebude uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme potrebné opatrenia na zriadenie a udržiavanie elektronickej databázy, v ktorej bude uchovávať informácie spracované v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 9 písm. c).

Komisia prijme potrebné opatrenia na zriadenie a udržiavanie elektronickej databázy, v ktorej bude uchovávať informácie spracované v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 9 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prístup k informáciám vrátane osobných údajov, ktoré sa týkajú sporu a ktoré sú uložené v databáze uvedenej v článku 10, sa udeľuje, na účely uvedené v článku 9, iba tomu subjektu ARS, ktorému bol spor postúpený v súlade s článkom 8. Prístup k tým istým informáciám sa udeľuje tiež sprostredkovateľom RSO na účely uvedené v článku 6 ods. 3.

1. Prístup k informáciám vrátane osobných údajov, ktoré sa týkajú sporu a ktoré sú uložené v databáze uvedenej v článku 10, sa udeľuje, na účely uvedené v článku 9, iba tomu subjektu ARS, ktorému bol spor postúpený v súlade s článkom 8. Prístup k tým istým informáciám sa udeľuje tiež kontaktným miestam, ak je to potrebné na účely uvedené v článku 6 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia musí mať prístup k informáciám spracovaným v súlade s článkom 9, aby mohla monitorovať využívanie a fungovanie platformy RSO a vypracúvať správy uvedené v článku 17. Spracúva osobné údaje používateľov platformy, pokiaľ je to potrebné na účely činnosti a udržiavania platformy vrátane monitorovania využitia platformy subjektmi ARS a sprostredkovateľmi RSO.

2. Komisia musí mať prístup k informáciám spracovaným v súlade s článkom 9, aby mohla monitorovať využívanie a fungovanie platformy RSO a vypracúvať správy uvedené v článku 17. Spracúva osobné údaje používateľov platformy, pokiaľ je to potrebné na účely prevádzky a údržby platformy vrátane monitorovania využívania platformy subjektmi ARS a kontaktnými miestami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osobné údaje týkajúce sa sporu sa uchovávajú v databáze uvedenej v odseku 1 iba na taký dlhý čas, aký je potrebný na splnenie účelov, na ktoré boli zozbierané, a na zabezpečenie toho, aby mali dotknuté osoby prístup k svojim osobným údajom a mohli tak uplatňovať svoje práva, pričom sa tieto údaje automaticky vypúšťajú najneskôr 6 mesiacov po dátume uzavretia sporu, ktorý bol postúpený platforme RSO v súlade s článkom 9 písm. c) bodom iii). Uvedené obdobie uchovania údajov sa uplatňuje aj na osobné údaje uchovávané vo vnútroštátnych súboroch subjektom ARS alebo sprostredkovateľom RSO, ktorý sa príslušným sporom zaoberal, pokiaľ nie je v pravidlách postupu uplatňovaných subjektom ARS ani v iných osobitných ustanoveniach vnútroštátneho práva stanovené dlhšie obdobie ich uchovávania.

3. Osobné údaje týkajúce sa sporu sa uchovávajú v databáze uvedenej v odseku 1 iba na taký dlhý čas, aký je potrebný na splnenie účelov, na ktoré boli zozbierané, a na zabezpečenie toho, aby mali dotknuté osoby prístup k svojim osobným údajom a mohli tak uplatňovať svoje práva, pričom sa tieto údaje automaticky vypúšťajú najneskôr 6 mesiacov po dátume uzavretia sporu, ktorý bol postúpený platforme RSO v súlade s článkom 9 písm. c) bodom iii). Uvedené obdobie uchovania údajov sa uplatňuje aj na osobné údaje uchovávané vo vnútroštátnych súboroch subjektom ARS alebo kontaktným miestom, ktorý riešil daný spor, pokiaľ nie je v procedurálnych pravidlách uplatňovaných subjektom ARS ani v iných osobitných ustanoveniach vnútroštátneho práva stanovené dlhšie obdobie ich uchovávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Každý sprostredkovateľ RSO a každý subjekt ARS sa považuje za kontrolóra v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES, pokiaľ ide o vlastné činnosti v súvislosti so spracúvaním údajov v rámci tohto nariadenia, a zodpovedá za zabezpečenie súladu týchto aktivít s pravidlami o ochrane údajov stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých podľa smernice 95/46/ES. Komisia sa v súvislosti s jej zodpovednosťou vyplývajúcou z tohto nariadenia a s ňou spojeným spracúvaním osobných údajov považuje za kontrolóra v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

4. Každé kontaktné miesto a každý subjekt ARS sa považuje za kontrolóra v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES, pokiaľ ide o vlastné činnosti v súvislosti so spracúvaním údajov v rámci tohto nariadenia, a zodpovedá za zabezpečenie súladu týchto aktivít s pravidlami o ochrane údajov stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých podľa smernice 95/46/ES. Komisia sa v súvislosti s jej zodpovednosťou vyplývajúcou z tohto nariadenia a s ňou spojeným spracúvaním osobných údajov považuje za kontrolóra v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia poskytne stranám postupu ARS usmernenia obsahujúce jasné a konkrétne informácie týkajúce sa spracovania ich osobných údajov prostredníctvom platformy RSO podľa článkov 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001 a podľa príslušných vnútroštátnych právnych prepisov prijatých podľa článkov 10 a 11 smernice 95/46/ES, a informuje ich o ich právach v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Sprostredkovatelia a subjekty ARS podliehajú pravidlám služobného tajomstva alebo iným rovnocenným povinnostiam zachovávania dôvernosti stanoveným vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

(1) Kontaktné miesta podliehajú pravidlám služobného tajomstva alebo iným rovnocenným povinnostiam zachovávania dôvernosti stanoveným v právnych predpisoch členského štátu ich kontaktného miesta RSO.

 

Subjekty ARS podliehajú pravidlám služobného tajomstva alebo iným rovnocenným povinnostiam zachovávania dôvernosti stanoveným v právnych predpisoch členských štátov, v ktorých majú sídlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti informácií spracúvaných v rámci tohto nariadenia vrátane primeranej kontroly prístupu k údajom, bezpečnostného plánu a riadenia bezpečnostného incidentu, v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 45/2001.

2. Komisia prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti informácií spracúvaných v rámci tohto nariadenia vrátane primeranej kontroly prístupu k údajom, bezpečnostného plánu, posúdenia vplyvu na súkromie a riadenia bezpečnostného incidentu, v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Obchodníci so sídlom na území Únie, ktorí sa podieľajú na cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, musia spotrebiteľov informovať o platforme RSO a o ich elektronickej adrese. Tieto informácie musia byť ľahko, priamo a trvalo prístupné, ako aj zreteľné, na webových stránkach obchodníkov a, ak sa ponuka realizuje prostredníctvom e-mailu alebo iného textového odkazu prenášaného elektronickými prostriedkami, v uvedenom odkaze. Informácie musia obsahovať elektronický odkaz na domovskú stránku RSO. Obchodníci by mali tiež informovať spotrebiteľov o platforme RSO, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému vybavovania sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti.

1. Obchodníci so sídlom na území Únie, ktorí sa podieľajú na cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, musia spotrebiteľov informovať o svojej elektronickej adrese a o existencii platformy RSO a poskytnúť im elektronický odkaz na webovú stránku tejto platformy. Tieto informácie musia byť uvedené jasnýmzrozumiteľným spôsobom. Informácie musia obsahovať elektronický odkaz na domovskú stránku RSO. Obchodníci by mali tiež informovať spotrebiteľov o platforme RSO, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému vybavovania sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Informácie pre spotrebiteľa ustanovené v tomto článku sú zoskupené na rovnakom mieste ako webové stránky obchodníka, aby mohli mať spotrebitelia prehľad o všetkých svojich príslušných právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty

vypúšťa sa

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V prípade, že sa stanovisko výboru má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru, alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článku 7 ods. 4 sa udeľuje na neurčité obdobie od [Úrad pre publikácie: vložte ten istý dátum, ako v článku 18 ods. 1 = dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené článkoch 5 ods. 6, 6 ods. 5 a 7 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od …* .

 

_____________

 

* OJ: vložte prosím dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Postihy

 

Členské štáty stanovia pravidlá pre postihy vzťahujúce sa na porušenie tohto nariadenia a podniknú všetky potrebné kroky na zaistenie vykonávania týchto pravidiel. Postihy by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé tri roky a prvýkrát najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na úpravu tohto rozhodnutia.

Každé dva roky a prvýkrát najneskôr …* po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o úroveň akceptovania online platformy usmerňovania a praktické aspekty formulára sťažností, prípadnú potrebu upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá, podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vymedzujú svoje príslušné rozsahy pôsobnosti, a tiež pokiaľ ide o možnosti ďalšieho rozvoja interaktívnych komunikačných prostriedkov. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na úpravu tohto rozhodnutia.

 

_______________

 

* Ú. v. EÚ, vložte dátum: tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Príloha – nadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri vypĺňaní elektronického formulára sťažnosti:

Model elektronického formulára sťažnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Príloha – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) meno/názov, adresa a prípadne elektronická a webová adresa strany navrhovateľa;

(1) či je stranou navrhovateľa spotrebiteľ alebo obchodník*;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Príloha – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) či je stranou navrhovateľa spotrebiteľ alebo obchodník;

(2) meno, e-mailová adresa a zemepisná adresa spotrebiteľa;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Príloha – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) meno/názov, adresa a prípadne elektronická a webová adresa strany odporcu;

(3) meno/názov, adresa, e-mailová adresa, zemepisná adresa a webová stránka obchodníka;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Príloha – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) či je stranou odporcu spotrebiteľ alebo obchodník;

(4) druh tovaru alebo služieb, na ktorých predaj alebo poskytovanie sa sťažnosť odvoláva*;

 

(*) výber z výberového (drop-down) zoznamu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Príloha – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) druh tovaru alebo služieb, na ktorých predaj alebo poskytovanie sa sťažnosť odvoláva;

(5) Jazyk spotrebiteľa**

 

(**) výber z výberového (drop-down) zoznamu – možnosť výberu viac ako jedného jazyka z tohto zoznamu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Príloha – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) dôvody, na ktorých sa zakladá sťažnosť;

(6) spôsob komunikácie použitý pri ponúkaní a objednávaní tovaru a služieb*;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Príloha – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) bydlisko spotrebiteľa v čase objednania tovaru alebo služieb;

(7) v prípade, že obchodníkova ponuka sa uskutočnila alebo tovar alebo služby boli dodané alebo mali byť dodané prostredníctvom činnosti pobočky, zastúpenia alebo inej prevádzkarne, miesto, kde sa táto pobočka, zastúpenie alebo iná prevádzkareň nachádza;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Príloha – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) spôsob komunikácie použitý pri ponúkaní a objednávaní tovaru a služieb;

(8) jazyk zmluvy alebo v prípade, ak nie je známy, jazyk používaný na internetovej stránke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Príloha – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) v prípade, že zrealizovala obchodníkovu ponuku či poskytla alebo mala poskytnúť služby pobočka, agentúra alebo iné zariadenie, miesto, kde sa nachádza uvedená pobočka, agentúra alebo uvedené zariadenie;

(9) subjekty ARS, ktoré sa obchodník zaviazal využívať [ak sú známe].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Príloha – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) jazyk zmluvy;

(10) Dôvody, na ktorých sa zakladá sťažnosť [popis sťažnosti, do 1 000 slov]

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Príloha – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) subjekty ARS, ktoré sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ak sú známe.

(11) Prílohy

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Komisie je zriadenie európskej platformy riešenia sporov online („platforma RSO“). Pôjde o interaktívnu webovú stránku, ktorá spotrebiteľom a obchodníkom ponúkne jednotné miesto na mimosúdne riešenie určitých sporov – zmluvných sporov vyvstávajúcich z cezhraničného online predaja tovaru alebo poskytovania služieb obchodníkom so sídlom v jednom členskom štáte spotrebiteľovi so sídlom v inom členskom štáte. Platforma bude bezplatná a dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Návrh je potrebné vnímať v spojení s návrhom smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) („ smernica o ARS“) Cieľom tohto návrhu smernice je zlepšiť možnosti nápravy pre spotrebiteľov zabezpečením toho, aby sa všetky sťažnosti spotrebiteľov mohli predkladať subjektu ARS (napr. rozhodcovi, zmierovateľovi, ombudsmanovi alebo rade pre sťažnosti) pre mimosúdne riešenie.

Platforma RSO určí príslušný subjekt ARS, ktorý patrí do pôsobnosti smernice ARS, a oznámi kľúčové informácie o tomto subjekte (poplatky, jazyk postupu, záväznosť/nezáväznosť výsledku postupu atď.) stranám. Po dohode medzi stranami na subjekte ARS, ktorý bude žiadosť spracúvať, platforma automaticky postúpi sťažnosť tomuto subjektu ARS, ktorý sa bude usilovať o vyriešenie sporu do 30 dní pri uplatnení vlastného rokovacieho poriadku. Súhlas obchodníka s použitím ARS sa bude predpokladať, ak sa podľa ustanovení o informovaní zákazníkov v smernici o ARS zaviazal používať tento subjekt ARS na svojich internetových stránkach.

Platforma umožní stranám a subjektu ARS realizovať postup riešenia sporov online. Sieť sprostredkovateľov RSO bude zriadená na podporu riešenia sporov, ktoré budú postúpené platformou RSO.

Rozsah pôsobnosti nariadenia

Spravodajkyňa podporuje základný princíp sprístupnenia dobrovoľných systémov ARS vo všetkých hospodárskych odvetviach s cieľom uľahčiť domáhanie sa práv spotrebiteľov.

Spravodajkyňa víta, že návrh nariadenia sa uplatňuje nielen na sťažnosti predložené zákazníkmi, ale aj obchodníkmi. Spravodajkyňa síce súhlasí, že z čisto štatistického hľadiska predložia väčšinu sťažností spotrebitelia, je však dôležité, aby bol tento nástroj k dispozícii aj pre sťažnosti obchodníkov napríklad v prípade nezaplatenia a neprevzatia tovaru zákazníkmi. Toto je tým dôležitejšie, že systém ARS ustanovený v návrhu smernice je dobrovoľný, a preto je kľúčové, aby legislatíva motivovala obchodníkov, aby sa zaviazali k ARS.

Spravodajkyňa však ľutuje skutočnosť, že návrh nariadenia sa uplatňuje len na spory pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb obchodníkom so sídlom v jednom členskom štáte zákazníkovi s sídlom v inom členskom štáte.

Spravodajkyňa podnecuje poslancov k tomu, aby sa usilovali o ambicióznejšie riešenie než to, ktoré sa nachádza v návrhu nariadenia, a navrhuje, aby sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na vnútroštátne online spory, keďže spotrebitelia pri online transakciách často len ťažko zistia, či kupujú tovary alebo služby, ktoré sú cezhraničné.

Okrem toho, keďže internetovú ekonomiku poháňa tzv. sieťový efekt (t. j. čím viac sa používa nástroj ako Google alebo Facebook, tým je pre užívateľov užitočnejší); čím väčší počet sporov predložia užívatelia platforme RSO, tým viac budú subjekty ARS a obchodníci motivovaní s ňou spolupracovať, čo vytvorí virtuálny kruh, ktorý bude výhodný pre spotrebiteľov, podporí elektronické obchodovanie a zlepší fungovanie maloobchodného vnútorného trhu. Keďže pevné náklady na vytvorenie platformy zostanú rovnaké bez ohľadu na jej rozsah, sieťový účinok sa dosiahne bez toho, aby bolo spôsobené veľké zvýšenie celkových nákladov na prevádzku rozšírenej platformy.

Úloha sprostredkovateľov

Spravodajkyňa konštatuje, že úloha siete sprostredkovateľov RSO (ktorých chce spravodajkyňa premenovať na „spotrebiteľských poradcov“) je relatívne obmedzená v návrhu nariadenia. Predpokladá sa, že títo spotrebiteľskí poradcovia RSO budú zasahovať len ako posledná inštancia na informovanie spotrebiteľov o iných možnostiach nápravy, ak nie je možné riešiť spor prostredníctvom platformy. Iba na požiadanie budú tiež sprostredkúvať komunikáciu medzi stranami a príslušnými subjektmi ARS. Okrem toho vypracujú ročnú správu o činnosti týkajúcu sa fungovania platformy.

Toto je priamy dôsledok jasného rozporu v návrhu nariadenia: platforma bude IT nástroj riadený Európskou komisiou v Bruseli, ale sprostredkovatelia budú mať sídlo v členských štátoch.

Spravodajkyňa žiada posilnenie úlohy spotrebiteľských poradcov, aby ich navrhovatelia mohli kontaktovať kedykoľvek počas procesu riešenia ich sťažnosti. Mali by byť úzko prepojení s činnosťou platformy a k dispozícii spotrebiteľom, aby ich „držali za ruky“ od chvíle, kedy predložia sťažnosť. Spotrebiteľskí poradcovia pomôžu tiež stranám pri výbere subjektu ARS, ak platforma RSO identifikuje viac ako jednu. Môžu tiež pomôcť pri riešení jazykových a prekladových problémov v prípade cezhraničnej povahy sporov. Okrem pomáhania predkladateľom pri využívaní platformy RSO by spotrebiteľskí poradcovia mali poskytovať všeobecné informácie spotrebiteľom o ich právach a navrhovať iné kroky, napríklad kontaktovať obchodníka, začať súdne konanie atď. Ak nie je možné identifikovať žiaden subjekt ARS, ktorý je príslušný riešiť spory, spotrebiteľskí poradcovia budú poslednou inštanciou pre strany tým, že im budú pomáhať pri hľadaní zmierlivého riešenia.

Úloha európskych spotrebiteľských centier

Návrh nariadenia stanovuje, aby mohli členské štáty preniesť zodpovednosť za výkon úloh, ktoré boli pridelené sprostredkovateľom, na Európsku sieť spotrebiteľských centier, na združenia spotrebiteľov alebo na akýkoľvek iný orgán. Spravodajkyňa chce poukázať na skutočnosť, že európske spotrebiteľské centrá sú uvedené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1926/2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) a že tieto centrá už poskytujú spotrebiteľom informácie a pomoc pri uplatňovaní ich práv a získavaní prístupu k primeranému riešeniu sporov.

Na základe tohto sa zdá vhodné, aby sa návrh nariadenia pozmenil a doplnil s cieľom umiestniť spotrebiteľských poradcov do európskych spotrebiteľských centier. Toto posilnenie úlohy európskych spotrebiteľských centier musí ešte prejsť dlhou cestou pred tým, než sa pre všetky sťažnosti od občanov EÚ vytvorí miesto jednotného kontaktu. Na dosiahnutie tohto cieľa spravodajkyňa navrhuje, aby sa platforma RSO nachádzala na portáli Vaša Európa, ktorý prevádzkuje Európska komisia a ktorý ponúka praktické rady a pomoc v súvislosti s právami občanov EÚ.

Lehoty

Spravodajkyňa chce pripomenúť známu zásadu, ktorá hovorí, že odložená spravodlivosť je zamietnutá spravodlivosť, a poznamenáva, že ustanovenia týkajúce sa spracúvania a postupovania sťažností nestanovujú žiadne konečné termíny na obdobie medzi tým, keď sa vyplní formulár sťažnosti na platforme RSO a buď predložením sťažnosti platformou príslušnému subjektu ARS, alebo v čase, keď sa sťažnosť už ďalej nebude spracovávať v prípade, že nie je dohoda medzi spotrebiteľom a obchodníkom na riešenie takejto záležitosti. Preto je navrhnutá lehota sedem pracovných dní na spracovanie sťažnosti zo strany platformy. S touto navrhovanou zmenou sú spojené aj iné úpravy s cieľom objasniť a zefektívniť tok práce platformy RSO.

Na základe tohto sa spravodajkyňa domnieva, že by sa mala zmeniť maximálna lehota 30 dní, ktorú má subjekt ARS na vyriešenie sporov. Namiesto toho je navrhnuté, aby sa lehota na vyriešenie sporov predĺžila na 90 dní, a tým bola v súlade s ustanoveniami smernice o alternatívnom riešení sporov. Táto lehota začne plynúť hneď, ako subjekt ARS prevezme spor.

Ochrana údajov

Spravodajkyňa chce pripomenúť stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, v ktorom víta skutočnosť, že boli do textu zaradené zásady ochrany údajov, ktoré sa predovšetkým týkajú obmedzenia účelu a prístupu, obmedzenia obdobia uchovania údajov a bezpečnostné opatrenia uvedené v článku 11. Ďalej spravodajkyňa navrhuje, aby sa údaje postúpili spotrebiteľským poradcom len na základe opodstatnenej potreby informovanosti a aby Komisia vykonávala hodnotenia vplyvu na súkromie.

Vykonávacie a delegované akty

Spravodajkyňa rozumie, že Komisia potrebuje dostatočný priestor pri tvorbe tohto nového nástroja a jeho praktického uplatňovania.

S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament plnil svoju úlohu v oblasti dohľadu v prospech spotrebiteľov však navrhuje, aby vykonávacie právomoci, ktoré žiada Komisia v súvislosti s i) funkciami platformy, ii) formami spolupráce medzi sprostredkovateľmi RSO a iii) formami elektronického formulára sťažností boli nahradené delegovanými aktmi.

Spravodajkyňa vyjadruje predovšetkým znepokojenie nad prekladateľskými kapacitami platformy RSO a chce zabezpečiť, aby vo všetkých jazykových kombináciách pracovali správne. Tiež chce zabezpečiť, aby bolo rozhranie medzi spotrebiteľmi a platformou (t.j. elektronický formulár sťažností) ústretové voči zákazníkovi a jednoducho použiteľné. Najlepším spôsobom ako dosiahnuť tieto ciele je zabezpečiť, aby mal Parlament v tejto súvislosti pri návrhoch Komisie právo veta.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (21.6.2012)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)
(COM(2011)0794 – C7‑0453/2011 – 2011/0374(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Luigi Berlinguer

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh nariadenia zo strany Komisie o riešení spotrebiteľských sporov online, pretože toto nariadenie prispeje k fungovaniu vnútorného trhu a zlepší možnosti alternatívneho riešenia sporov (ARS) vzhľadom na to, že prístup k ARS môže byť z dôvodov napríklad jazykových bariér, neznámych postupov atď. ťažký.

Spravodajca je však pevne presvedčený, že navrhovaný systém môže dosiahnuť tieto ciele len vtedy, ak bude komplexný (a bude zahŕňať domáce a cezhraničné, ako i online a offline transakcie), bude dodržiavať prísne normy (vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, nestrannosť, efektívnosť, transparentnosť), jeho použitie nebude náročné, prinesie efektívne výsledky a zachová prístup k spravodlivosti, čiže predovšetkým nepripraví spotrebiteľov o ich právo na nápravu súdnou cestou.

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa to snažia dosiahnuť najmä:

· rozšírením rozsahu pôsobnosti na cezhraničné i domáce transakcie, pretože nie je dôvod (a často ani praktická možnosť) rozlišovať medzi týmito dvomi typmi transakcií; z rovnakého dôvodu by rozsah pôsobnosti mal tiež zahŕňať spory vzniknuté pri offline transakciách;

· premenovaním platformy na „online platformu usmerňovania“ s cieľom presnejšie opísať jej funkciu („usmerňovanie“) a rozsah jej pôsobnosti (online nástroj tak pre online, ako aj pre offline transakcie);

· zaručením toho, aby online platforma usmerňovania skutočne pomáhala spotrebiteľom maximálne využívať ARS, a to prostredníctvom začlenenia prístupu k službám predkladania sťažností obchodníkov do platformy a prostredníctvom poskytovania komplexných a verejne dostupných informácií všetkým stranám zúčastneným na ARS a subjektom ARS; tým, že sprístupní na platforme kontaktné údaje sprostredkovateľov; prostredníctvom poskytovania pomoci spotrebiteľom, ako i kontaktných miest a sprostredkovateľov pri vypĺňaní sťažnosti a výbere najvhodnejšieho subjektu ARS a prostredníctvom pomoci cez mechanizmus ad hoc tvorený príslušnými sprostredkovateľmi v prípade, že v prvej fáze ani spotrebiteľ, ani obchodník nebudú môcť určiť žiadny spoločný subjekt ARS;

· tým, že sa čo najjasnejšie stanovuje zodpovednosť Komisie za online platformu;

· podporou lacného ARS a používania online nástrojov prostredníctvom čo najúplnejšieho a najrýchlejšieho informovania spotrebiteľov o takých aspektoch, akými sú poplatky a potreba fyzickej prítomnosti, a tým, že sa do doložky o preskúmaní osobitne zahrnie aspekt online komunikácie;

· jasným vymedzením lehôt, počas ktorých sa má nájsť príslušný subjekt ARS a počas ktorých sa má spor vyriešiť;

· reorganizáciou udeľovania vykonávacích a delegovaných aktov v porovnaní s návrhom Komisie s cieľom lepšie vyjadriť ciele článku 290 a článku 291 ZFEÚ;

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o online platforme na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V súlade s článkom 26 ods. 2 ZFEÚ má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb. Na to, aby spotrebitelia dôverovali digitálnej dimenzii vnútorného trhu a využívali ju, je potrebné, aby mali prístup k ľahkým a lacným spôsobom riešenia sporov vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online. Toto je dôležité najmä vtedy, keď spotrebitelia nakupujú cezhranične.

(2) V súlade s článkom 26 ods. 2 ZFEÚ má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb. Na to, aby spotrebitelia dôverovali vnútornému trhu a využívali ho, je potrebné, aby mali prístup k ľahkým a lacným spôsobom riešenia sporov vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online. Toto je nesporne dôležité vtedy, keď spotrebitelia nakupujú cezhranične, ale aj v prípade domácich transakcií. Tiež by mohlo byť ťažké rozlišovať medzi cezhraničnými a domácimi transakciami na jednej strane a medzi online a offline transakciami na strane druhej. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať tak na cezhraničné a domáce transakcie, ako i na online a offline transakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vnútorný trh je pre spotrebiteľov každodennou realitou, keď cestujú, nakupujú a realizujú platby. Spotrebitelia sú na vnútornom trhu kľúčovými hráčmi, a preto by mali byť v jeho centre. Digitálny rozmer vnútorného trhu sa stáva dôležitým pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov. Spotrebitelia čoraz viac nakupujú cez internet a čoraz viac obchodníkov predáva online. Spotrebitelia a obchodníci by nemali pociťovať neistotu pri uskutočňovaní transakcií v digitálnom prostredí.

(5) Vnútorný trh je pre spotrebiteľov každodennou realitou, keď cestujú, nakupujú a realizujú platby. Spotrebitelia sú na vnútornom trhu kľúčovými hráčmi, a preto by mali byť v jeho centre. Spotrebitelia a obchodníci by nemali pociťovať neistotu pri uskutočňovaní transakcií na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Prístup k ľahkému a lacnému riešeniu sporov môže posilniť dôveru spotrebiteľov a obchodníkov v digitálny trh. Napriek tomu však spotrebitelia a obchodníci ešte stále čelia prekážkam pri hľadaní mimosúdnych riešení, najmä v prípade sporov vzniknutých na základe uskutočnenia cezhraničnej transakcie online. V súčasnosti preto zostávajú takéto spory často nevyriešené.

(6) Prístup k ľahkému a lacnému riešeniu sporov môže posilniť dôveru spotrebiteľov a obchodníkov vo vnútorný trh. Napriek tomu však spotrebitelia a obchodníci ešte stále čelia prekážkam pri hľadaní mimosúdnych riešení svojich sporov. V súčasnosti preto zostávajú spory často nevyriešené.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (vypustenie výrazov „cezhraničný“ a „transakcia online“) sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Riešenie sporov online predstavuje jednoduché a lacné mimosúdne riešenie sporov vzniknutých pri cezhraničných transakciách online. V súčasnosti však chýbajú mechanizmy, vďaka ktorým by spotrebitelia a obchodníci mohli vyriešiť takéto spory elektronickými prostriedkami. Takýto nedostatok vedie k ujme spotrebiteľa, predstavuje prekážku pri uskutočňovaní cezhraničných transakcií online, vytvára rozdiely v podmienkach pre obchodníkov, čím zároveň brzdí rozvoj elektronického obchodu.

(7) Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduché a lacné mimosúdne riešenie sporov. V súčasnosti však chýbajú mechanizmy, vďaka ktorým by spotrebitelia a obchodníci mohli vyriešiť spory elektronickými prostriedkami. Takýto nedostatok vedie k ujme spotrebiteľa, predstavuje prekážku pri uskutočňovaní transakcií, vytvára rozdiely v podmienkach pre obchodníkov, čím zároveň brzdí rozvoj vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri cezhraničnom predaji tovaru a poskytovaní služieb obchodníkmi online. Nemalo by sa uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutými pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, ak aspoň jeden z nich nemá sídlo alebo bydlisko v členskom štáte Únie v čase, keď si spotrebiteľ objednáva takýto tovar alebo služby, alebo ak obchodník a spotrebiteľ majú sídlo alebo bydlisko v tom istom členskom štáte.

(8) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri predaji tovaru a poskytovaní služieb obchodníkmi. Nemalo by sa uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutými pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ak aspoň jeden z nich nemá sídlo alebo bydlisko v členskom štáte Únie v čase, keď si spotrebiteľ objednáva takýto tovar alebo služby. Toto nariadenie by sa malo obmedzovať na sťažnosti spotrebiteľov proti obchodníkom.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je dosiahnuť súlad s navrhovanou smernicou o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Definícia „predaja tovaru alebo poskytovania služieb online“ by sa mala vzťahovať na transakciu uskutočnenú pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb online, pri ktorom obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na dotyčnej webovej stránke alebo inými elektronickými prostriedkami. Mala by sa vzťahovať aj na prípady, keď sa spotrebiteľ dostal na webovú stránku alebo inú službu informačnej spoločnosti prostredníctvom mobilného elektronického zariadenia, akým je mobilný telefón.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vzniknú pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb offline. Nemalo by sa uplatňovať ani na spory medzi obchodníkmi.

(12) Nemalo by sa uplatňovať ani na spory medzi obchodníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na európskej úrovni. Platforma RSO by mala mať podobu interaktívnej webovej stránky s jediným vstupným bodom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia mimosúdne vyriešiť spory vzniknuté pri cezhraničnej transakcii v elektronickom obchode. Mala by umožniť spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti vyplnením elektronického formulára sťažnosti dostupného vo všetkých jazykoch Únie a postúpiť ich subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) povereného riešením príslušného sporu. Platforma by mala subjektom ARS a dotknutým stranám ponúknuť možnosť postupovať pri riešení sporov prostredníctvom platformy.

(14) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť online platformu usmerňovania na európskej úrovni. Platforma by mala mať podobu interaktívnej webovej stránky s jediným vstupným bodom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia mimosúdne vyriešiť spory. Mala by umožniť spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti vyplnením elektronického formulára sťažnosti dostupného vo všetkých jazykoch Únie a postúpiť ich subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) povereného riešením príslušného sporu. Platforma by mala subjektom ARS a dotknutým stranám ponúknuť možnosť postupovať pri riešení sporov prostredníctvom platformy.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh („online platforma usmerňovania“) sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Komisia by mala zriadiť, rozvinúť a udržiavať platformu a zabezpečovať jej prevádzku najmä poskytnutím potrebných finančných prostriedkov a know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) Takisto je potrebné zohľadniť skutočnosť, že členské štáty, ktorých vnútroštátne právne predpisy prekračujú rámec základných požiadaviek smernice o mediácii, dosiahli podľa všetkého významné výsledky pri podpore mimosúdneho konania v občianskych a obchodných sporoch, že dosiahnuté výsledky, najmä v Taliansku, Bulharsku a Rumunsku dokazujú, že mediácia môže prispieť k výhodnému a rýchlemu mimosúdnemu riešeniu sporov prostredníctvom postupov, ktoré sú prispôsobené potrebám strán a chránia spotrebiteľov, čo má osobitný význam najmä v prípadoch elektronicky uskutočneného nákupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Systém RSO na európskej úrovni by mal vychádzať z existujúcich subjektov ARS v členských štátoch a byť v súlade s právnymi zvyklosťami členských štátov. Subjekty ARS, ktorým bola sťažnosť postúpená platformou RSO, by preto mali uplatňovať svoje vlastné pravidlá postupu vrátane pravidiel týkajúcich sa nákladov. Cieľom tohto nariadenia je však stanoviť určité spoločné pravidlá uplatniteľné na uvedené postupy, ktoré zabezpečia ich účinnosť. Mali by zahŕňať pravidlá, ktorými sa zabezpečí urýchlené riešenie takéhoto sporu.

(15) Systém na európskej úrovni by mal vychádzať z existujúcich subjektov ARS v členských štátoch a byť v súlade s právnymi zvyklosťami členských štátov. Subjekty ARS, ktorým bola sťažnosť postúpená online platformou usmerňovania, by preto mali uplatňovať svoje vlastné pravidlá postupu vrátane pravidiel týkajúcich sa nákladov. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v súlade s článkom 8 písm. c) smernice …/.../EÚ [= smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; Úrad pre publikácie: vložte referenčné číslo] by náklady pre spotrebiteľov mali byť nízke. Cieľom tohto nariadenia je však stanoviť určité spoločné pravidlá uplatniteľné na uvedené postupy, ktoré zabezpečia ich účinnosť. Mali by zahŕňať pravidlá, ktorými sa zabezpečí urýchlené riešenie takéhoto sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Aby sa podporilo spracúvanie sťažností prostredníctvom platformy v prípade, keď sa strany nedohodnú na príslušnom subjekte ARS, by spotrebiteľ mal mať možnosť skontaktovať sa so sprostredkovateľom z miesta svojho bydliska, ktorý sa pokúsi identifikovať subjekt ARS prijateľný pre obe strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Sieť sprostredkovateľov riešenia sporov online by mala podporovať riešenie sporov súvisiacich so sťažnosťami predloženými prostredníctvom platformy RSO. Uvedená sieť by sa mala skladať z kontaktných miest na RSO v členských štátoch, ktoré sú hostiteľmi sprostredkovateľov riešenia sporov online.

(18) Sieť sprostredkovateľov riešenia sporov by mala podporovať riešenie sporov prostredníctvom online platformy usmerňovania. Uvedená sieť by sa mala skladať z kontaktných miest v členských štátoch, ktoré sú hostiteľmi sprostredkovateľov.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (vypustenie výrazov „online“/„RSO“, pokiaľ sa týkajú sprostredkovateľov a kontaktných miest) sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Aby sa nezvyšovalo množstvo prístupových miest pre spotrebiteľov, členské štáty by mali v prvom rade preniesť zodpovednosť za kontaktné miesta na svoje strediská Európskej siete spotrebiteľských stredísk. Sprostredkovatelia by mali podporovať riešenie sporov prostredníctvom platformy, najmä tým, že budú spotrebiteľom pomáhať a informovať ich. Keďže úspech platformy bude preto závisieť aj od schopností a odbornosti sprostredkovateľov, mali by byť primerane odborne pripravení Komisiou a členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Obchodníci by mali na svojich webových stránkach informovať spotrebiteľov o platforme RSO a poskytnúť elektronický odkaz na svoju domovskú stránku. Mali by tiež poskytnúť takéto informácie, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému riešenia sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti. Touto povinnosťou by nemal byť dotknutý článok 10 ods. 1 – 3 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: uveďte referenčné číslo] týkajúci sa informácií, ktoré obchodníci podávajú spotrebiteľom o postupoch ARS, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov, a o tom, či sa zaväzujú využívať postupy alternatívneho riešenia sporov pri riešení sporov so spotrebiteľmi. Touto povinnosťou by nemali byť dotknuté ani článok 6 ods. 1 písm. t) a článok 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov. V článku 6 ods. 1 písm. t) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje, že v prípade spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, musí obchodník informovať spotrebiteľa o možnosti využiť systém sťažnosti a nápravy mimosúdnou cestou, ktorej obchodník podlieha, a o metódach prístupu k nemu ešte pred tým, než sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou.

(22) Obchodníci by mali na svojich webových stránkach informovať spotrebiteľov jasným a jednoducho dostupným spôsobom o online platforme usmerňovania a poskytnúť elektronický odkaz na svoju domovskú stránku. Mali by tiež poskytnúť takéto informácie, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému riešenia sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti. Touto povinnosťou by nemal byť dotknutý článok 10 ods. 1 – 3 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: uveďte referenčné číslo]. Touto povinnosťou by nemali byť dotknuté ani článok 6 ods. 1 písm. t) a článok 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov. V článku 6 ods. 1 písm. t) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje, že v prípade spotrebiteľských zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov musí obchodník informovať spotrebiteľa o možnosti využiť systém sťažnosti a nápravy mimosúdnou cestou, ktorej obchodník podlieha, a o metódach prístupu k nemu ešte pred tým, než sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou. Povinnosť informovať spotrebiteľov o existencii online platformy usmerňovania by nemala spôsobiť prílišnú administratívnu záťaž malým podnikom a mikropodnikom v zmysle odporúčania Komisie 2003/361 zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov1. Malé podniky a mikropodniky by mali v prípade konkrétneho problému postúpiť všetky potrebné informácie spotrebiteľom.

 

___________

 

1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Komisii by sa mala na účely doplnenia alebo zmeny a doplnenia určitých menej významných prvkov tohto nariadenia udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o druh informácií, ktoré má navrhovateľ poskytnúť v elektronickom formulári sťažnosti sprístupnenom platformou RSO. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaručiť súbežné, včasné a primerané zasielanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(23) Komisii by sa mala na účely doplnenia alebo zmeny a doplnenia určitých menej významných prvkov tohto nariadenia udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o druh informácií, ktoré má navrhovateľ poskytnúť v elektronickom formulári sťažnosti sprístupnenom online platformou usmerňovania, ako aj technické postupy týkajúce sa podávania sťažnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni a najmä s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o fungovanie platformy RSO, formu predkladania sťažnosti a spoluprácu v rámci siete sprostredkovateľov RSO. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie. Pri prijímaní vykonávacích aktov v súvislosti s príslušným elektronickým formulárom sťažnosti by sa vzhľadom na jeho čisto technický charakter mal použiť konzultačný postup. Pri prijímaní pravidiel týkajúcich sa foriem spolupráce medzi sprostredkovateľmi RSO pôsobiacimi v sieti sprostredkovateľov riešenia sporov online by sa mal použiť postup preskúmania.

(24) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok pri vykonávaní tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o fungovanie online platformy usmerňovania a spoluprácu v rámci siete kontaktných miest. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie. Pri prijímaní pravidiel týkajúcich sa vykonávania funkcií online platformy usmerňovania by sa mal použiť postup preskúmania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tohto nariadenia je prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a najmä jeho digitálneho rozmeru, ako aj k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov zriadením platformy, ktorá uľahčuje nestranné, transparentné, účinné a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Cieľom tohto nariadenia je prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov zriadením online platformy, ktorá uľahčuje nestranné, transparentné, účinné a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutých pri cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so smernicou [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] a využitia európskej platformy riešenia sporov online.

Toto nariadenie sa uplatňuje na mimosúdne riešenie zmluvných sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi vzniknutých pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a predložených spotrebiteľmi subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so smernicou [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] a využitia európskej platformy alternatívneho riešenia sporov online.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „predaj tovaru alebo poskytovanie služieb online“ je transakcia uskutočnená na účely predaja tovaru alebo poskytnutia služieb, pri ktorom obchodník alebo jeho sprostredkovateľ ponúkol tovar alebo služby na webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si uvedený tovar alebo služby objednal na dotyčnej webovej stránke alebo pomocou iných elektronických prostriedkov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) „cezhraničný predaj tovaru alebo cezhraničné poskytovanie služieb“ je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb online, pokiaľ v čase, keď si spotrebiteľ takýto tovar alebo služby objednáva, má bydlisko v členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom má obchodník sídlo;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno g – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „postup alternatívneho riešenia sporu“ (ďalej len „postup ARS“) znamená postup mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom zásahu subjektu riešenia sporov, ktorý navrhuje alebo ukladá riešenie alebo spája strany s cieľom sprostredkovať zmierlivé riešenie sporu;

(g) „postup alternatívneho riešenia sporu“ (ďalej len „postup ARS“) znamená postup mimosúdneho riešenia sporov, v rámci ktorého sa strany sporu usilujú urovnať svoj spor prostredníctvom zásahu subjektu riešenia sporov, ktorý prijíma rozhodnutie záväzné alebo nezáväzné pre strany alebo spája strany s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno g – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konania pred subjektmi riešenia sporov, pri ktorých fyzické osoby zodpovedné za riešenie sporu zamestnáva výlučne obchodník, konania pred systémom vybavovania sťažností spotrebiteľov prevádzkovaného obchodníkom, priame jednanie medzi spotrebiteľom a obchodníkom, v zastúpení alebo nie, a snahy sudcu urovnať spor v priebehu súdneho procesu týkajúceho sa sporu, sa nepovažujú za postupy ARS;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vymedzenie a rozsah pôsobnosti ARS sa uvádzajú v článkoch 2 a 4 smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Tieto ustanovenia nie sú v tomto nariadení opodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) „strana navrhovateľa“ je spotrebiteľ alebo obchodník, ktorý predložil sťažnosť prostredníctvom Európskej platformy na riešenie sporov online;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa rozsahu pôsobnosti nariadenia a smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Navrhujúcou stranou môže byť len spotrebiteľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) „strana odporcu“ je spotrebiteľ alebo obchodník, voči ktorému bola podaná sťažnosť prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa rozsahu pôsobnosti nariadenia a smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Stranou odporcu môže byť len obchodník.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Platforma RSO je interaktívnou webovou stránkou, na ktorú sa možno dostať elektronicky a bezplatne vo všetkých úradných jazykoch Únie. Platforma RSO je jediným prístupovým miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2. Online platforma usmerňovania je interaktívnou webovou stránkou, na ktorú sa možno dostať elektronicky a bezplatne vo všetkých úradných jazykoch Únie. Online platforma usmerňovania je jediným prístupovým miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí vyhľadávajú informácie o mimosúdnom riešení zmluvných sporov, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, a/alebo ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) poskytovať elektronický formulár sťažnosti, ktorý môže vyplniť navrhujúca strana;

(a) poskytovať elektronický formulár sťažnosti, ktorý môže vyplniť spotrebiteľ;

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa rozsahu pôsobnosti nariadenia a smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Navrhujúcou stranou môže byť len spotrebiteľ. Toto sa uplatňuje v celom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) navrhovať stranám, na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári sťažnosti, jeden alebo viac príslušných subjektov ARS a poskytovať informácie o ich poplatkoch, ak sa uplatňujú, o jazyku alebo jazykoch, v ktorých sa postup uskutoční, približnej dĺžke trvania postupov alebo informovať navrhujúcu stranu o tom, že na základe predložených informácií nebolo možné určiť príslušný subjekt ARS;

(b) na základe informácií obsiahnutých v elektronickom formulári,

 

(i) identifikovať jeden alebo viac príslušných subjektov ARS a poskytovať informácie o ich prípadných poplatkoch, o jazyku alebo jazykoch, v ktorých sa postup uskutoční, približnej dĺžke trvania postupov, prípadne o potrebe fyzickej prítomnosti strán alebo ich zástupcov, o dobrovoľnej alebo povinnej účasti na konaniach ARS a o záväznom alebo nezáväznom charaktere výsledku postupu v súlade s príslušnými platnými vnútroštátnymi predpismi; alebo

 

(ii) informovať spotrebiteľa o tom, že na základe predložených informácií nebolo možné určiť príslušný subjekt ARS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ga) uverejňovať informácie o kontaktných miestach v členských štátoch a príslušných kontaktných miestach na riešenie sporov, ako je uvedené v článku 6, vrátane kontaktných údajov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) poskytovať všeobecné informácie o alternatívnom riešení sporov ako prostriedku mimosúdneho urovnania sporov;

(h) poskytovať všeobecné informácie o alternatívnom riešení sporov a presadzovať ho ako prostriedok mimosúdneho urovnania sporov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ha) poskytovať informácie o najčastejšie používaných metodikách a štatistických údajoch v členení podľa rôznych tematických oblastí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(hb) poskytovať informácie o právach spotrebiteľov vo všeobecnosti, a to jasnou, komplexnou a zrozumiteľnou formou vrátane často kladených otázok týkajúcich sa najčastejších problémov, ktoré môžu spotrebitelia predniesť, ak je to vhodné prostredníctvom interaktívnych nástrojov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Informácie poskytované podľa prvého pododseku sú prístupné spotrebiteľom a obchodníkom, ktorí sa zaujímajú o funkcie platformy, a to nezávisle od toho, či ich záujem súvisí alebo nesúvisí s predložením sťažnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia zodpovedá za platformu RSO, pokiaľ ide o jej vývoj, prevádzku, údržbu a pokiaľ ide o bezpečnosť údajov.

5. Komisia zodpovedá za online platformu usmerňovania, pokiaľ ide o jej vývoj, prevádzku, údržbu – najmä poskytovaním dostatočných finančných prostriedkov a know-how – a pokiaľ ide o bezpečnosť údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí jedno kontaktné miesto RSO a oznámi Komisii jeho názov a kontaktné údaje. Členské štáty môžu preniesť zodpovednosť za kontaktné miesta RSO na svoje centrá Európskej siete spotrebiteľských centier, na združenia spotrebiteľov alebo na akýkoľvek iný orgán. Každé kontaktné miesto RSO bude hostiteľom najmenej dvoch sprostredkovateľov riešenia sporov (ďalej len „sprostredkovatelia RSO“).

1. Každý členský štát určí jedno kontaktné miesto riešenia sporov (ďalej len „kontaktné miesto“) a oznámi Komisii jeho názov a kontaktné údaje.

 

1a. Členské štáty v prvom rade prenesú zodpovednosť za kontaktné miesta na svoje centrá Európskej siete spotrebiteľských centier. V prípade, že príslušné stredisko Európskej siete spotrebiteľských stredísk nemôže plniť túto úlohu, členské štáty tiež môžu preniesť zodpovednosť na združenia spotrebiteľov alebo na akýkoľvek iný orgán. V každom prípade členské štáty pri zverovaní tejto zodpovednosti uprednostňujú existujúce štruktúry.

 

1b. Každé kontaktné miesto bude hostiteľom najmenej dvoch kontaktných miest riešenia sporov (ďalej len „kontaktné miesto“). Kontaktné miesta zabezpečujú, aby boli spotrebitelia schopní skontaktovaťsa so sprostredkovateľmi prostredníctvom online platformy usmerňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia a členské štáty poskytujú sprostredkovateľom vhodné odborné školenia s cieľom zaistiť, aby mali odborné znalosti potrebné na plnenie svojich funkcií v súlade s odsekom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vymedzujú ich príslušné rozsahy pôsobnosti.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať po konzultáciách s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov delegované akty s cieľom upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vymedzujú ich príslušné rozsahy pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia stanovuje formy elektronického formulára sťažnosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať delegované akty s cieľom stanoviť formy elektronického formulára sťažnosti s ohľadom na technický pokrok. Pred prijatím takýchto delegovaných aktov uskutoční Komisia konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Po prijatí riadne vyplneného formulára sťažnosti spracuje online platforma usmerňovania sťažnosť takto:

 

(a) platforma poskytne informácie uvedené v odsekoch 2 a 3, najmä zoznam všetkých príslušných subjektov ARS, ak sú nejaké určené;

 

(b) spotrebiteľ si z poskytnutého zoznamu môže vybrať jeden alebo viacero subjektov;

 

(c) obchodník si z poskytnutého zoznamu môže vybrať jeden alebo viacero subjektov, ak sa už nezaviazal využívať jeden z nich v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)];

 

(d) platforma si automaticky vyberie, či postúpi sťažnosť

 

(i) subjektu ARS určenému v súlade s odsekmi 1b alebo 1c; alebo

 

(ii) sprostredkovateľovi na účely odseku 1d;

 

alebo či v súlade s odsekom 1e sťažnosť ďalej nebude spracúvať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Ak výber spotrebiteľa zodpovedá subjektu ARS, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], alebo ak si strany vo svojich odpovediach vyberú rovnaký subjekt ARS, platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

(pozri PDN k článku 8 ods. 5)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. V prípade, že sa strany dohodnú na viac ako na jednom subjekte ARS, spotrebiteľ si musí vybrať jeden z dohodnutých subjektov ARS. Platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

(pozri PDN k článku 8 ods. 6)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. Ak sa strany nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS, platforma informuje spotrebiteľa, že sa môže obrátiť na sprostredkovateľa z miesta svojho bydliska. V prípade, že tento pokus zlyhá, sa sťažnosť ďalej spracuje podľa odseku 1e.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1e. Ak sa neurčí žiadny príslušný subjekt ARS alebo ak strany neposkytnú platforme odpoveď, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať. Spotrebiteľ je informovaný o možnosti kontaktovať sprostredkovateľa, ktorý ho bude informovať o iných prostriedkoch nápravy.

(pozri PDN k článku 8 ods. 4; text bol upravený.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po prijatí riadne vyplneného formulára sťažnosti oznámi platforma RSO navrhujúcej strane (v jazyku sťažnosti) a zašle elektronickou poštou strane odporcu (v jazyku zmluvy) tieto údaje:

2. Po prijatí riadne vyplneného formulára sťažnosti oznámi online platforma usmerňovania spotrebiteľovi (v jazyku sťažnosti) a zašle elektronickou poštou obchodníkovi (v jazyku zmluvy) tieto údaje:

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa rozsahu pôsobnosti. Stranou odporcu môže byť len obchodník.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) informáciu o tom, že ak sa strany nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS a ak sa neurčí žiadny príslušný subjekt ARS, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať;

(b) informáciu o tom, že ak strany neposkytnú platforme odpoveď a ak sa neurčí žiadny príslušný subjekt ARS, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) informáciu o tom, že ak sa strany nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS, sťažnosť sa postupuje na žiadosť spotrebiteľa jednému sprostredkovateľovi z miesta bydliska strany, ktorá podala sťažnosť, ktorý sa pokúsi identifikovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, na ktorom sa strany môžu dohodnúť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) názov a kontaktné údaje kontaktného miesta RSO v mieste bydliska spotrebiteľa a sídla obchodníka, ako aj stručný opis funkcií uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a), b) a d);

(d) názov a kontaktné údaje kontaktného miesta – vrátane sprostredkovateľov – v mieste bydliska spotrebiteľa a sídla obchodníka, ako aj stručný opis funkcií uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a), b) a d);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) jeho poplatky, ak nejaké uplatňuje;

(a) jeho poplatky;

Odôvodnenie

Trovy a náklady postupu musia byť vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorý sa na neho podujíma, vyčísliteľné a isté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) potreba fyzickej prítomnosti strán, prípadne ich zástupcov;

(d) potreba fyzickej prítomnosti strán, prípadne ich zástupcov a informácia o tom, či sa spor môže urovnať aj bez fyzickej prítomnosti strán alebo ich zástupcov v prípade, že miesto sídla alebo miesto obvyklého pobytu strán je v rôznych členských štátoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Platforma postupuje sťažnosť príslušnému subjektu ARS do 30 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak strany neposkytnú platforme odpoveď alebo sa nedohodnú na jednom príslušnom subjekte ARS, sťažnosť sa nebude ďalej spracúvať. Spotrebiteľ musí byť informovaný o možnosti nadviazať styk so sprostredkovateľom RSO, ktorý ho bude informovať o iných prostriedkoch nápravy.

vypúšťa sa

(pozri PDN k článku 8 ods. 1e (nový)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak výber spotrebiteľa zodpovedá subjektu ARS, ktorý sa obchodník zaviazal využívať v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], alebo ak si strany vo svojich odpovediach vyberú rovnaký subjekt ARS, platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

vypúšťa sa

(pozri PDN k článku 8 ods. 1b (nový)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V prípade, že sa strany dohodnú na viac ako na jednom subjekte ARS, spotrebiteľ si musí vybrať jeden z dohodnutých subjektov ARS. Platforma automaticky postupuje sťažnosť uvedenému subjektu ARS.

vypúšťa sa

(pozri PDN k článku 8 ods. 1c (nový)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) uzavrieť postup riešenia sporu do 30 dní od začiatku postupu, ak po vyrozumení strán o spore sa strany dohodnú na začatí postupu pred subjektom. V prípade zložitých sporov môže subjekt ARS túto lehotu predĺžiť;

(b) uzavrieť postup riešenia sporu do 90 dní odo dňa, keď boli príslušné strany informované o podaní sťažnosti v súlade článkom 8 písm. d) smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ak po vyrozumení strán o spore sa strany dohodnú na začatí postupu pred subjektom. V prípade zložitých sporov alebo sporov vysoko odborného charakteru sa môže subjekt ARS rozhodnúť toto obdobie predĺžiť. Stranám sa oznámi akékoľvek predĺženie tohto obdobia, ako aj predpokladaný čas potrebný na uzavretie sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prístup k informáciám vrátane osobných údajov, ktoré sa týkajú sporu a ktoré sú uložené v databáze uvedenej v článku 10, sa udeľuje, na účely uvedené v článku 9, iba tomu subjektu ARS, ktorému bol spor postúpený v súlade s článkom 8. Prístup k tým istým informáciám sa udeľuje tiež sprostredkovateľom RSO na účely uvedené v článku 6 ods. 3.

1. Prístup k informáciám vrátane osobných údajov, ktoré sa týkajú sporu a ktoré sú uložené v databáze uvedenej v článku 10, sa udeľuje, na účely uvedené v článku 9, iba tomu subjektu ARS, ktorému bol spor postúpený v súlade s článkom 8. Prístup k tým istým informáciám sa udeľuje tiež sprostredkovateľom, ktorým sa spor predložil, na účely uvedené v článku 6 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komplexné vyhlásenie o dôvernosti údajov sa sprístupní na online platforme usmerňovania a prostredníctvom neho budú subjekty, ktorých sa údaje týkajú, informované o spracúvaní ich osobných údajov, ako aj o ich právach súvisiacich s týmto spracúvaním. Vo vyhlásení o dôvernosti sa jasne uvedú spracovateľské operácie, za ktorých výkon zodpovedajú rôzni aktéri platformy.

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovaným odôvodnením 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Obchodníci so sídlom na území Únie, ktorí sa podieľajú na cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, musia spotrebiteľov informovať o platforme RSO a o ich elektronickej adrese. Tieto informácie musia byť ľahko, priamo a trvalo prístupné, ako aj zreteľné, na webových stránkach obchodníkov a, ak sa ponuka realizuje prostredníctvom e-mailu alebo iného textového odkazu prenášaného elektronickými prostriedkami, v uvedenom odkaze. Informácie musia obsahovať elektronický odkaz na domovskú stránku RSO. Obchodníci by mali tiež informovať spotrebiteľov o platforme RSO, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému vybavovania sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti.

1. Obchodníci so sídlom na území Únie, ktorí sa podieľajú na cezhraničnom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb online, musia spotrebiteľov informovať o online platforme usmerňovania a o ich elektronickej adrese. Tieto informácie musia byť jasne a ľahko prístupné na webových stránkach obchodníkov a, ak sa ponuka realizuje prostredníctvom e-mailu alebo iného textového odkazu prenášaného elektronickými prostriedkami, v uvedenom odkaze. Obsahujú elektronický odkaz na domovskú stránku online platformy usmerňovania. Obchodníci tiež informujú spotrebiteľov o online platforme usmerňovania, keď spotrebiteľ predkladá sťažnosť obchodníkovi, systému vybavovania sťažností spotrebiteľov, ktorý prevádzkuje obchodník, alebo mediátorovi spoločnosti.

2. Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú ustanovení v článku 10 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)] týkajúcich sa informovania spotrebiteľov zo strany obchodníkov o postupoch ARS, ktoré sa vzťahujú na uvedených obchodníkov, a o skutočnosti, či sa uvedení obchodníci zaviazali používať postupy alternatívneho riešenia sporov na riešenie sporov so spotrebiteľmi.

2. Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú ustanovení v článku 10 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)].

3. Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú ustanovení v článkoch 6 a 8 smernice 2011/83/EÚ týkajúcich sa informovania spotrebiteľov v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

3. Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú ustanovení v článkoch 6 a 8 smernice 2011/83/EÚ týkajúcich sa informovania spotrebiteľov v prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/EÚ z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku1 a v článku 185 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/EÚ z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)2.

 

3a. Povinnosť informovať spotrebiteľov o existencii online platformy usmerňovania vo všetkých textových odkazoch podľa odseku 1 sa neuplatňuje, ak je obchodníkom malý podnik alebo mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361 zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov3. V takom prípade obchodník poskytne informáciu o online platforme usmerňovania len po sťažnosti spotrebiteľa.

 

1 Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.

 

2 Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2008, s. 1.

 

3 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článku 7 ods. 4 sa udeľuje na neurčité obdobie od [Úrad pre publikácie: vložte ten istý dátum, ako v článku 18 ods. 1 = dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 4 a 5 sa udeľuje na dobu neurčitú od [Úrad pre publikácie: vložte ten istý dátum ako v článku 18 ods. 1 = dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý nadobudol účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 4 a 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 4 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament ani Rada nevzniesli žiadne námietky v lehote 2 mesiacov po oznámení tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím tohto obdobia Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 4 a 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺžitri mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé tri roky a prvýkrát najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na úpravu tohto rozhodnutia.

Každé dva roky a prvýkrát najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o úroveň akceptovania online platformy usmerňovania a praktické aspekty formulára sťažností, prípadnú potrebu upraviť informácie uvedené v prílohe s ohľadom na kritériá, podľa ktorých subjekty ARS nahlásené Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 smernice …/.../EÚ [Úrad pre publikácie: vložte číslo smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)], ktoré sa zaoberajú spormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vymedzujú svoje príslušné rozsahy pôsobnosti, a tiež pokiaľ ide o možnosti ďalšieho rozvoja interaktívnych komunikačných prostriedkov. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na úpravu tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 6 mesiacov po termíne implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov), tak ako má byť vložený do uvedenej smernice v súlade s článkom 22 ods. 1 uvedenej smernice], okrem článku 5 ods. 1, 4, 5 a 6, článku 6 ods. 1, 2 a 6, článku 7 ods. 4 a 5, článku 10, článku 15 a článku 16, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 6 mesiacov po termíne implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov), tak ako má byť vložený do uvedenej smernice v súlade s článkom 22 ods. 1 uvedenej smernice], okrem článku 5 ods. 1, 4, 5 a 6, článku 6 ods. 1, 1a, 1b, ods. 2 a 5, článku 7 ods. 4 a 5, článku 10, článku 15 a článku 16, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

POSTUP

Názov

Riešenie spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

Referenčné čísla

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.12.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Luigi Berlinguer

19.12.2011

Prerokovanie vo výbore

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Dátum prijatia

19.6.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Patrice Tirolien

POSTUP

Názov

Riešenie spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

Referenčné čísla

COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)

Dátum predloženia v EP

29.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.12.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum menovania

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

30.11.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Dátum prijatia

10.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Dátum predloženia

17.7.2012