RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

12.7.2012 - (COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Jörg Leichtfried


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0599),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0306/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7‑0237/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi rakendusmenetlused.

(3) On vaja sätestada kõige sobivam menetlus, et tagada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete tõhus kohaldamine ning kohaldada Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On vaja kasutusele võtta asjakohased kaitsemeetmed liidu banaanitoodangule tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb tingimata ette näha tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes, et tagada liidu banaanitootmise jätkumine optimaalsetes tingimustes, sest see on teatavates, eriti äärepoolseimates piirkondades otsustava tähtsusega tööhõivesektor.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Märgatav kahju või märgatava kahju oht võib tootjale Euroopa Liidus tekkida ka lepingu IV osa VIII peatükis „Kaubandus ja säästev areng” loetletud kohustuste, eriti seal sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite täitmatajätmise tulemusel, mistõttu osutub vajalikuks kaitsemeetmete kehtestamine.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104.

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandusvaldkondade puhul ning võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, tuleks kaitsemeetmed kehtestada juhul, kui kõnealuse toote importimine Euroopa Liitu tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkondade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis.

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks konkreetsed kaitsemeetmed ette näha juhul, kui tekib oht äärepoolseimate piirkondade toodetele ja majandusvaldkondadele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Kontrollimine ja vajaduse korral kaitsemeetmete võtmine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt.

(7) Lepingu järelevalve, läbivaatamine ning kontrollimine ja vajaduse korral kaitsemeetmete võtmine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja huvitatud isikutelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Juhul, kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse kaitsemeetmetega seotud uurimise algatamiseks, teeb komisjon põhjalikult kindlaks, kas on täidetud määruse tingimused ex officio algatamiseks. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile raporti, mis sisaldab selgitusi kõigi tegurite kohta, mis on sellise uurimise algatamiseks asjakohased.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Mõnel juhul võib ühele või mitmele liidu äärepoolseimale piirkonnale koondunud impordi suurenemine tekitada või ähvardada tekitada nende majandusolukorrale märgatavat kahju või põhjustada majandusolukorra märgatava halvenemise. Juhul kui toodete suurenenud import on koondunud ühte või mitmesse liidu äärepoolseimasse piirkonda või liikmesriiki, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Samuti on lepingu artikli 112 kohaselt vaja kehtestada tähtajad uurimise algatamiseks ja meetmete asjakohasust käsitleva otsuse tegemiseks, et niisugused otsused tehtaks kiiresti ja et asjaomaste ettevõtjate õiguskindlus suureneks.

(12) Samuti on lepingu artikli 112 kohaselt vaja kehtestada tähtajad uurimise algatamiseks ja meetmete asjakohasust käsitleva otsuse tegemiseks, et niisugused otsused tehtaks kiiresti ja et asjaomaste ettevõtjate õiguskindlus suureneks ning et tagada meetmete tulemuslikkus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105.

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks kohaldada erisätteid kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse äärepoolseimate piirkondade toodangu ja majandusvaldkondade kaitseks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Põhjalik järelevalve hõlbustab õigeaegset otsustamist võimaliku uurimise algatamise või meetmete kehtestamise üle. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast regulaarselt jälgima importi ja eksporti tundlikes sektorites, kaasa arvatud banaanisektor.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b) Tuleks rõhutada, kui oluline on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostatud ja järelevalve alla kuuluvate rahvusvaheliste töönormide järgimine. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ja Kesk-Ameerikast imporditud banaanid peavad olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon peaks üks kord aastas esitama lepingu rakendamise ning kaitsemeetmete ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta aruande, mis peaks sisaldama ajakohastatud ja usaldusväärset statistikat Kesk-Ameerikast pärit toodete impordi kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele, tööhõivele, töötingimustele Euroopa Liidus ja liidu tootmissektori arengule, pöörates erilist tähelepanu väiketootjatele ja kooperatiividele. Komisjon peaks tegema kõik, et aruanne sisaldaks ka analüüsi lepingu ja käesoleva määruse mõju kohta mahetootmisele ja mahetoodete tarbimisele liidus ning ausa kaubanduse voogude kohta kõigi lepinguosaliste vahel.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b) Komisjon peaks kasutama banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi hoolikalt ja tõhusalt, et vältida liidu äärepoolseimate piirkondade tootjate olukorra tõsise halvenemise ohu või tõsise halvenemise põhjustamist, ning kasutama alates 2020. aasta jaanuarist olemasolevaid vahendeid nagu kaitseklausel, või mõtlema vajaduse korral uutele vahenditele, mis võimaldaks tõsiste turuhäirete korral säilitada liidu tootmisharude konkurentsivõime, eelkõige äärepoolseimates piirkondades.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) „huvitatud isik” – isik, keda mõjutab asjaomase toote importimine;

(b) „huvitatud isik” – isik, keda mõjutab asjaomase toote importimine, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, vabaühendused ja töötajate organisatsioonid;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

((ea) „tõsine halvenemine“ –märkimisväärsed häired sektoris või tööstusharus; „tõsise halvenemise oht” – olukord, kus märkimisväärsed häired on selgelt tekkimas.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Järelevalve

 

1. Komisjon jälgib Kesk-Ameerika toodete impordi- ja ekspordistatistikat, eelkõige tundlikes sektorites, mille hulka kuulub ka banaanisektor. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide, ettevõtjate ja kõigi huvitatud isikutega.

 

2. Asjaomaste tootmisharude nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral võib komisjon kaaluda järelevalve ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele.

 

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal järelevalvearuande ajakohastatud statistikaga Kesk-Ameerikast imporditud toodete kohta, mis kuuluvad tundlikesse sektoritesse või sektoritesse, millele on järelevalvet laiendatud, kaasa arvatud banaanide kohta.

 

4. Komisjon teeb kõik, et järelevalvearuanne kajastaks ka Kesk-Ameerika banaanitootjate töötingimusi ja tööhõive määra, hoidmaks ära mis tahes dumpinguvorme.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või Euroopa Parlamendi või komisjoni algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

 

Kui see on asjakohane, võib Euroopa Parlament konsulteerida sõltumatute organitega, nagu ametiühingud, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), akadeemilised ringkonnad või inimõiguste organisatsioonid, ja paluda neilt analüüsi.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Uurimise algatamise taotlus peab sisaldama tõendeid selle kohta, et artikli 2 lõikes 1 nimetatud tingimused kaitsemeetmete kasutuselevõtmiseks on täidetud. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.

2. Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid artikli 2 lõikes 1 sätestatud kaitsemeetmete kehtestamise tingimuste täitmise kohta. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi, tööhõive ning töötingimuste tasemes.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

3. Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimasse piirkonda, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon hangib kogu teabe, mida ta peab vajalikuks, et teha vastavalt vajadusele otsus artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohta, ja püüab seda teavet kontrollida, kui ta seda asjakohaseks peab.

4. Komisjon hangib kogu teabe, mida ta peab vajalikuks, et teha vastavalt vajadusele otsus artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohta, ja püüab seda teavet kontrollida.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule, näiteks käesoleva määruse II peatükis sisalduva banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalike signaalkoguste täitumine.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja kogu statistika on kättesaadav, mõistetav, läbipaistev ja kontrollitav.

7. Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja kogu statistika on kättesaadav, mõistetav, läbipaistev, ajakohastatud, usaldusväärne ja kontrollitav.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Juhul kui tundlike sektorite toodete impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimasse piirkonda, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.

4. Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, huvitatud isikud, Euroopa Parlament või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab lepingu ja käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta Euroopa Parlamendile igal aastal aruande. Aruanne hõlmab teavet ajutiste ja lõplike meetmete, eelneva järelevalve meetmete ning piirkondlike järelevalve- ja kaitsemeetmete kohaldamise kohta, uurimise lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata ning nende organite tegevuse kohta, kes vastutavad määruse rakendamise ning sellest tulenevate kohustuste täitmise eest, kaasa arvatud huvitatud isikutelt saadud teave.

 

2. Aruande eraldi osas käsitletakse lepingu IV osa VIII peatükis „Kaubandus ja säästev areng” kindlaks määratud kohustuste täitmist ning Kesk-Ameerika vastavat tegevust oma sisemehhanismide ning kodanikuühiskonna dialoogifoorumi kaudu.

 

3. Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubavahetuse arengust Kesk-Ameerikaga.

 

4. Aruandes esitatakse ajakohastatud ja usaldusväärne statistika Kesk-Ameerikast pärit banaanide impordi kohta ning selle otsese ja kaudse mõju kohta tööhõive ja töötingimuste arengule liidu tootmissektoris.

 

5. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu ja käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimusi.

 

6. Komisjon avalikustab aruande hiljemalt kolm kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks seatud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamik komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

I a PEATÜKK – artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I a peatükk

 

Artikkel 12 a

 

12 a. Lepingu II lisa („Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid”) 2A. liites ja I lisa („Tollimaksude kaotamine”) 2. liites sätestatud eeskirjade vastuvõtmiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmisel kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklit 247a.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista mingil juhul kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.

Selgitus

Õigusaktis tuleks selgitada, et kahepoolset kaitseklauslit saab banaanisektori puhul kohaldada vaatamata sellele, kas on saavutatud kokkulepe stabiilsusmehhanismi üle, kuna sellel mehhanismil on väga piiratud mõju ja praktikas ei pruugi see olla piisav liidu tootjatele tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, peatab komisjon ajutiselt soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Peatamist ei toimu üksnes juhul, kui seda takistab vääramatu jõud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Sellest hoolimata ei tohiks eksporditõendi esitamise kohustus eksportijale põhjustada suuremat halduskoormust, lisakulusid või muid faktilisi kaubanduspiirangud. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon jälgib tähelepanelikult Kesk-Ameerikast pärit banaanide importi käsitleva statistika kujunemist. Jälgimise alla kuuluvad tööhõive määr ja töötingimused, samuti mahetootmine ja -tarbimine ning ausa kaubanduse vood. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liikmesriikide, liidu tootmisharude ja huvitatud isikutega.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Komisjon pöörab Euroopa Parlamendi, liidu liikmesriigi, tootmisharu või huvitatud isiku nõuetekohase taotluse korral või omal algatusel erilist tähelepanu Kesk-Ameerikast pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja võtab vajaduse korral artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega, kui signaalkogus mehhanismi kohaldamiseks täitub vastaval kalendriaastal.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 e. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

SELETUSKIRI

Nõukogu volitas 23. aprillil 2007. aastal komisjoni alustama läbirääkimisi teatavate Kesk-Ameerika riikidega. Läbirääkimised viidi lõpule 2010. aasta mais Madridis toimunud EL–Ladina-Ameerika tippkohtumisel ning nende tulemusel koostati ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise leping, mis parafeeriti 22. märtsil 2011. aastal ja allkirjastati Tegucigalpas 29. juunil 2012. Nõukogu võttis vastu otsuse selle sõlmimise kohta 10. juunil 2012 ja äsja pöörduti ametlikult Euroopa Parlamendi poole nõusoleku saamiseks.

Leping sisaldab kahepoolset kaitseklauslit, millega nähakse ette võimalus taaskehtestada enamsoodustusrežiimi tollitariifimäär, kui lepingust tuleneva kaubanduse liberaliseerimise tagajärjel suurenevad impordikogused nii palju ja niisugustel tingimustel, et see tekitab (või ähvardab tekitada) märgatavat kahju samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid tootvatele liidu tootjatele. Leping sisaldab ka banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi, mille kohaselt saab kuni 1. jaanuarini 2020 peatada soodustollimaksu, kui täitub teatav iga-aastane impordimaht. Mõlemad meetmed tuleb ELi õigusesse üle võtta, et need muutuksid toimivaks, ning menetluslikust küljest kuuluvad alates Lissaboni lepingu jõustumisest kolmandate riikide ning piirkondadega kokku lepitud kaitseklauslid seadusandliku tavamenetluse alla.

Komisjon edastas 2011. aasta oktoobris Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi ülevõtmiseks ELi õigusesse. Kõnealune määruse ettepanek kujutab endast seega vajalikku õiguslikku vahendit nimetatud meetmete rakendamiseks ja ettevõtjatele õiguskindluse tagamiseks, kuna sellega kehtestatakse menetluslikud aspektid, mõisted ning osaliste õigused ja kohustused, mis on vajalik meetmete toimivuse tagamiseks ning turu järkjärgulise avanemise tagamiseks, et kõik sektorid, kaasa arvatud kõige tundlikumad, saaksid vähehaaval uue olukorraga kohaneda.

Võttes arvesse lepingu sätteid ning suunitlust, soovib raportöör tagada, et kaitseklausel ja stabiliseerimismehhanism oleksid nii tulemuslikud kui ka tegelikult kohaldatavad, nähes ette jõustatavad vahendid, mille abil takistada märgatava kahju tekitamist sektoritele, mida lepingu IV osa kohaldamine võib lühemas perspektiivis kõige rohkem mõjutada. Samuti soovitab raportöör jälgida, et liberaliseerimisprotsess toimuks täielikus kooskõlas põhiliste rahvusvaheliste töö- ja keskkonnakonventsioonidega, et määrust rakendataks võimalikult läbipaistvalt ja et kaasatud oleks Euroopa Parlament, kõik huvitatud isikud, kaasa arvatud tootjad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, vabaühendused, ametiühingud jt. Samuti on raportöör lisanud erisätted järelevalve ja aruandluse kohta, kaasa arvatud analüüs tööhõive, töötingimuste, mahetootmise ja ausa kaubanduse mõjust äärepoolseimatele piirkondadele, eelkõige banaanisektorile, samuti väikestele tootmisüksustele ja kooperatiividele.

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (21.3.2012)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism
(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))

Arvamuse koostaja: Gabriel Mato Adrover

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon allkirjastas 22. märtsil 2011. aastal assotsieerimislepingu kuue Kesk-Ameerika riigiga (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama). Samaaegselt toimusid läbirääkimised Colombia ja Peruuga sarnase kaubanduslepingu üle.

Lepingutega ühtlustatakse teatud soodustused, mida EL on kõnealustele riikidele üldise soodustuste süsteemi raames teinud, ja lisaks liberaliseeritakse täielikult või osaliselt teatavate põllumajandustoodetega kauplemine lepinguosaliste vahel. Praktikas tähendab see Euroopa Liidu turu suuremat avamist nendest riikidest imporditavatele banaanidele, suhkrule ja veiselihale. Samas võib Euroopa Liit parandada oma võimet eksportida kõnealustesse riikidesse teisi põllumajandustooteid, näiteks piima- ja teraviljatooteid, sealiha ja veine. Nii Colombia ja Peruuga sõlmitud leping kui ka kuue Kesk-Ameerika riigiga allkirjastatud leping sisaldavad peatükki geograafiliste tähiste vastastikuse tunnustamise kohta, mis võimaldab Euroopa Liidul kaitsta ligi 200 nimetust.

Lepingud sisaldavad kaitseklauslit, mille abil võidakse ära hoida tõsine kahju vastavatel turgudel ning see klausel tuleb liidu õigusaktidesse üle võtta.

Kõnealustest riikidest Euroopa Liitu toodav tähtsaim põllumajandustoode on banaan, mida tuuakse peamiselt Colombiast ja Costa Ricast ning palju vähemal määral Panamast, Hondurasest, Peruust ja Guatemalast.

Lepingutega vähendatakse veelgi Euroopa Liitu imporditavate banaanide suhtes kohaldatavat tollimaksu ja parandatakse lepinguosalistest Ladina-Ameerika riikidest ühenduse turule toimuva ekspordi tingimusi.

Euroopa Liidu banaaniimpordi suhtes kohaldatakse ühtsetel tollitariifidel põhinevat korda, mis jõustus 2006. aastal ja millega lõpetati kvoodisüsteemi kasutamine, mis kehtis alates banaanituru ühise korralduse kehtestamisest aastal 1993.

ELi ja kolmandate riikide vahelised pidevad banaaniimpordiga seotud kaubandusvaidlused ei lõppenud siiski 2006. aastal, viimane vaidlus lahendati Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTOs) alles 2009. aasta detsembris. Läbirääkimistel jõuti kokkuleppele tollimaksu järkjärgulises vähendamises seitsme aasta jooksul, nii et see langeb 176 eurolt 114 eurole tonni kohta aastaks 2017. WTOs saavutatud kokkuleppe kohaselt võidakse tollimaks külmutada 132 eurole tonni kohta aastal 2013, kui selleks ajaks ei ole lõpule viidud rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist käsitlevaid mitmepoolseid läbirääkimisi, mida on WTOs juba aastaid peetud.

Kõnealust lepingut, millega ELil õnnestus lõpuks lõpetada WTO raames Ladina-Ameerika riikidega peetud arvukad vaidlused, on siiski Kesk-Ameerika riikide ning Peruu ja Colombiaga sõlmitud kahepoolsete kokkulepete raames oluliselt määral parandatud. Komisjoni poolt kõnealuste riikidega saavutatud uued tollimaksumäära vähendamised on tekitanud suurt rahulolematust liidu tootjate seas, kes lootsid asjatult, et WTO läbirääkimistel tehakse lõpp banaane eksportivatele riikidele antud soodustuste pidevale vähendamisele. Mõlemas kahepoolses lepingus vähendatakse tollimaksu kümne aasta jooksul aastani 2020, kui on saavutatud määr 75 eurot tonni kohta ehk sama määr, mida kohaldati enne 2006. aastat Ladina-Ameerika riikidest imporditavate banaanide suhtes endiste sooduskvootide raames.

Lissaboni lepingu jõustumisest alates on Euroopa Parlamendil kaasotsustamisõigus õigusaktide suhtes, millega võetakse Euroopa Liidu õigusesse üle kolmandate riikidega kokkulepitud kaubanduslikud kaitseklauslid.

Nimetatud õigusaktid sisaldavad kohati lausa sõna-sõnalt komisjoni poolt kolmandate riikidega eelnevalt kokkulepitud sätteid, mistõttu parlamendil on klauslite sisulisel muutmisel vaid väga piiratud tegutsemisruum.

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ei oma praktikas klauslite sisuliseks muutmiseks piisavat pädevust ja palub seetõttu parlamendi suuremat kaasamist kaubanduslepingute läbirääkimistesse.

Mõlema kaubanduslepingu reguleerimisalasse kuuluvate kõikide tööstus- ja põllumajandustoodete suhtes kohaldatavale kahepoolsele kaitseklauslile lisaks on lepingutes ette nähtud banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, millega peatatakse soodustollimaks, kui Ladina-Ameerika riikidest ühenduse turule viidavad ekspordikogused ületavad teatavad piirmäärad. Kõnealuste riikidega läbirääkimistel kehtestatud piirmäärad on siiski liiga kõrged, et mehhanism võiks praktikas tõhus olla.

Näitena võib välja tuua lepinguosaliste riikide rühma kahele peamisele banaane eksportivale riigile – Colombiale ja Costa Ricale – kehtestatud piirmäärad. Colombiale aastaks 2019 ettenähtud piirmäär on 1,9 miljonit tonni, mis on peaaegu kaks korda suurem kui kõnealuse riigi eksport aastal 2010. Costa Rica puhul on üleminekuperioodi lõpuks kehtestatud piirmäär peaaegu 1,5 miljonit tonni, kuigi nimetatud riigi ekspordimaht oli aastal 2010 vaid 800 000 tonni. Samuti tuleks rõhutada, et tollimaksud peatatakse maksimaalselt kolmeks kuuks, mis näitab veelgi, et see kaitsevahend ei ole liidu banaanituru kaitsmiseks tõhus. Lisaks kehtib nimetatud mehhanism üksnes aastani 2020.

Teisalt ei ole stabiilsusmehhanism automaatne, kuna Euroopa Komisjonil on vabadus seda kohaldada või mitte. Seetõttu võib tekkida olukord, kus piirmäära ületamine ei ole mehhanismi kohaldamiseks piisav. Arvamuse koostaja on seega selle poolt, et tuleks piirata selliste stsenaariumide arvu, kus Euroopa Liidul oleks võimalus mitte tegutseda.

Lepingutes ettenähtud üldist kaitseklauslit on sama raske kohaldada kui stabiilsusmehhanismi. Nimetatud üldsäte võiks teoorias tähendada tollimaksu vähendamise peatamist või tollimaksu suurenemist, kui teatava toote import ELi kasvab absoluutselt või suhteliselt (võrreldes liidu tootmisega), nii et see tekitab või ähvardab tekitada asjaomastele sektoritele märgatavat kahju. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et seda põhjustavaid tegureid on raske tuvastada ja nendes on palju tõlgendamisruumi.

Seetõttu kutsub arvamuse koostaja Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles, et vajaduse korral ei jäetaks kõrvale võimalust kasutada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi nende liidu tootjate aitamiseks, kes on lepinguosaliste Ladina-Ameerika riikidega toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise tulemusel sunnitud tootmistegevusest loobuma.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2 ja artiklit 349,

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi rakendusmenetlused.

(3) On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi tõhusamaks rakendamiseks asjakohasemad menetlused.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 a) On vaja kasutusele võtta asjakohased kaitsemeetmed liidu banaanitoodangule tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb tingimata ette näha tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes, et tagada banaanitootmise jätkumine optimaalsetes tingimustes.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104.

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandussektorite suhtes tuleks võtta kaitsemeetmeid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349, kui kõnealune toode liitu importimisel tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkodade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Banaaniimpordi range jälgimine hõlbustab asjakohaste otsuste tegemist seoses banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise, uurimise algatamise või kaitsemeetmete kehtestamisega. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast tugevdama banaaniimpordi regulaarset jälgimist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis.

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 349 tuleks ette näha erikaitsemeetmed juhul, kui ohustatakse äärepoolseimate piirkondade tooteid ja majandussektoreid.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja asjaomastelt sektoritelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105.

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105. Kaitsemeetmete puhul, mida on võetud selleks, et säilitada tootmine ja tööstussektorid äärepoolseimates piirkondades, tuleks kohaldada erisätteid vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Tuleb rõhutada, et on oluline pidada kinni rahvusvahelistest tööstandarditest, mille on välja töötanud ja mille üle teostab järelevalvet Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ja Kesk-Ameerikast imporditud banaanid peavad olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon esitab igal aastal aruande lepingu täitmise, kaitsemeetmete ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamise kohta, aruanne sisaldab ajakohastatud statistikat Kesk-Ameerikast banaanide importimise kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele, tööhõivele ja liidu banaanitootmissektori arengule.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamiseks on oluline säilitada piisavad mehhanismid, mis võimaldavad sekkuda turuhäirete korral pärast 2020. aasta jaanuari, kuna kaitsemeetmed ei ole ilmselgelt piisavad selleks, et tagada tõsiste turuhäirete korral banaanitootjate sissetulek, eelkõige äärepoolseimates piirkondades. Kahepoolse kaitseklausliga seoses tuleb kogu protsessi lihtsustada, kuna see on jätkuvalt äärmiselt keeruline ja aeglane ning kaitsemeetmed võivad osutuda tegelikkuses liidu tootjatele mittetõhusaks, kuna neid võetakse liiga hilja, kui tootjad on juba kannatanud olulist kahju.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule, näiteks käesoleva määruse 2. peatükis sisalduva banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalike signaalkoguste täitumine.

Selgitus

Signaalkogused stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks on väga suured võrreldes praeguste impordikogustega. Impordi kasv võib mõjutada liidu tootmist suurel määral juba tunduvalt varem, kui signaalkogused täituvad. Juba kõnealuste koguste täitumist tuleks pidada eri tegurite seas veel üheks häiresignaaliks, mida Euroopa Komisjon peaks analüüsima selleks, et kehtestada kahepoolne kaitseklausel konkreetselt banaanide puhul.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alates lepingu jõustumisest on ette nähtud asjakohased täiendavad vahendid, et kindlustada äärepoolseimates piirkondades ohustatud olla võivate toodete, tootmisharude ja majandussektorite konkurentsivõime säilimine.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista ühelgi juhul kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgitada, et kahepoolset kaitseklauslit saab kohaldada banaanisektori puhul vaatamata sellele, kas stabiilsusmehhanismi üle on saavutatud kokkulepe, kuna sellel on väga piiratud mõju ja praktikas ei pruugi see olla piisav liidu tootjatele tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

2. Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, peab komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega ajutiselt peatama soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Peatamist ei toimu ainult vääramatu jõu korral.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 a. Komisjon jälgib tähelepanelikult Kesk-Ameerika riikidest pärit banaanide importi käsitleva statistikaga seotud arenguid. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide ja tootmisharuga.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 b. Komisjon pöörab liidu liikmesriigi või tootmisharu nõuetekohase taotluse korral või omal algatusel erilist tähelepanu Kesk-Ameerika riikidest pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja võtab vajaduse korral vastu artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgitada, et kahepoolset kaitseklauslit saab kohaldada banaanisektoris vaatamata stabiilsusmehhanismile, kuna sellel on väga piiratud mõju ja praktikas ei pruugi see olla piisav märgatava kahju ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 c. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele, kui signaalkogus mehhanismi kohaldamiseks täitub vastaval kalendriaastal.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 d. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal seirearuande, mis põhineb ajakohastatud statistikal Kesk-Ameerika riikidest pärit banaanide impordi ning selle otsese ja kaudse mõju kohta liidu tootmissektori arengule ja töökohtadele.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5 e. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist komisjoni poolt vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud mis tahes küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine

Viited

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.10.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.2.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

9

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine

Viited

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

EP-le esitamise kuupäev

3.10.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.10.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

17.11.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

14.11.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jörg Leichtfried

11.10.2011

 

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

       JURI arvamuse kuupäev

JURI

31.5.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Jörg Leichtfried

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Thomas Mann

Esitamise kuupäev

17.7.2012