SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

12.7.2012 - (COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Jörg Leichtfried


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej

(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0599),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0306/2011),

-   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0237/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Je potrebné stanoviť postupy uplatňovania určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovania stabilizačného mechanizmu, pokiaľ ide o banány, ktorý bol dohodnutý so Strednou Amerikou.

(3) Je potrebné stanoviť najvhodnejšie postupy, ktoré zaručia účinné uplatňovanie určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovania stabilizačného mechanizmu, pokiaľ ide o banány, ktorý bol dohodnutý so Strednou Amerikou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Je potrebné vytvoriť vhodné ochranné mechanizmy s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu odvetvia pestovania banánov v Únii, ktoré má veľký význam pre konečnú poľnohospodársku produkciu mnohých najvzdialenejších regiónov. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť diverzifikácie týchto regiónov v dôsledku ich prírodných charakteristík je odvetvie banánov citlivým výrobným odvetvím. Je preto nevyhnutné vytvoriť účinné mechanizmy s cieľom čeliť preferenčnému dovozu z tretích krajín, aby bolo možné zaručiť zachovanie produkcie banánov v Únii za čo najlepších podmienok, keďže pre niektoré oblasti, najmä pre najvzdialenejšie regióny, má toto odvetvie kľúčový význam z hľadiska zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Vážna ujma alebo hrozba vážnej ujmy na strane výrobcov Únie môže byť spôsobená aj neplnením osobitných povinností podľa hlavy VIII o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v časti IV dohody, a to najmä pokiaľ ide o v nej stanovené pracovné a environmentálne normy, čo si vyžaduje zavedenie ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 104 dohody.

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 104 dohody. Pre produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov treba v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaviesť ochranné opatrenia, hneď ako príslušný produkt dovážaný do Únie spôsobí ujmu výrobcom z najvzdialenejších regiónov Únie, ktorí vyrábajú podobné alebo priamo konkurujúce produkty z Únie, alebo ak hrozí, že ju spôsobí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 104 ods. 2 dohody.

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 104 ods. 2 dohody. Osobitné ochranné opatrenia by sa mali v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaviesť v prípade, že sú ohrozené produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Prešetrovanie, a v prípade potreby zavedenie ochranných opatrení, by sa malo uskutočňovať čo najtransparentnejším spôsobom.

(7) Sledovanie uplatňovania dohody, jej preskúmanie, prešetrovanie, a v prípade potreby zavedenie ochranných opatrení, by sa malo uskutočňovať čo najtransparentnejším spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisii by mali byť od členských štátov doručené informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisia by mala od členských štátov a zainteresovaných strán dostávať informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) V prípade, že Európsky parlament prijme odporúčanie na začatie vyšetrovania ochranných opatrení, Komisia dôkladne preskúma, či sú splnené podmienky na začatie vyšetrovania z úradnej moci vyplývajúce z nariadenia. V prípade, že Komisia dôjde k záveru, že podmienky nie sú splnené, predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej uvedie vysvetlenie všetkých faktorov dôležitých na začatie takéhoto vyšetrovania,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) V niektorých prípadoch môže nárast dovozu sústredený v jednom alebo viacerých najvzdialenejších regiónoch alebo členských štátoch Únie spôsobiť vážnu ujmu ich hospodárskej situácii alebo jej vážne zhoršenie alebo môže hroziť, že ich spôsobí. V prípade, že nárast dovozu sa sústreďuje v jednom alebo vo viacerých najvzdialenejších regiónoch alebo členských štátoch Únie, môže Komisia zaviesť predbežné opatrenia dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Takisto je nevyhnutné stanoviť podľa článku 112 dohody lehoty na začatie prešetrovaní a lehoty, v rámci ktorých sa má zistiť, či opatrenia sú alebo nie sú vhodné, s cieľom zabezpečiť rýchle vykonanie týchto zisťovaní, aby sa zvýšila právna istota príslušných hospodárskych subjektov.

(12) Takisto je nevyhnutné stanoviť podľa článku 112 dohody lehoty na začatie prešetrovaní a lehoty, v rámci ktorých sa má zistiť, či opatrenia sú alebo nie sú vhodné, s cieľom zabezpečiť rýchle vykonanie tohto zisťovania, aby sa zvýšila právna istota príslušných hospodárskych subjektov a zaistila sa účinnosť týchto opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 105 dohody.

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 105 dohody. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia zavedené na ochranu výrobkov a hospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov, mali by sa uplatňovať osobitné ustanovenia v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Podrobné monitorovanie umožní, aby sa včas prijalo akékoľvek rozhodnutie o možnom začatí vyšetrovania alebo zavedení opatrení. Komisia by preto odo dňa začiatku uplatňovania dohody mala pravidelne monitorovať dovoz a vývoz v citlivých odvetviach vrátane odvetvia banánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) Je potrebné klásť dôraz na dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem, ktoré vytvorila a nad ktorými dohliada Medzinárodná organizácia práce. Obhajovanie dôstojnej práce pre všetkých by mala byť absolútnou prioritou a banány dovážané zo Strednej Ameriky by mali byť vyprodukované za dôstojných mzdových, sociálnych a environmentálnych podmienok, aby výrobcovia Únie neboli obeťami dumpingu predstavujúceho nevýhodu, ktorú by neboli schopní kompenzovať a ktorá by definitívne ohrozila ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu s banánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Komisia by mala každoročne predkladať správu o vykonávaní dohody a uplatňovaní ochranných opatrení a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktorá by mala obsahovať aktualizované a spoľahlivé štatistické údaje o dovoze zo Strednej Ameriky a posúdenie jeho vplyvu na trhové ceny, zamestnanosť, pracovné podmienky v Únii a vývoj výrobného odvetvia Únie, pričom by sa osobitne mala zameriavať na malých producentov a družstvá. Komisia by sa mala čo najväčšmi usilovať o zahrnutie analýzy vplyvu dohody a tohto nariadenia na ekologickú výrobu a spotrebu v Únii a na toky v rámci spravodlivého obchodu medzi všetkými zmluvnými stranami dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16b) Komisia by mala svedomito a účinne využívať stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, aby sa zabránilo hrozbe vážneho zhoršenia alebo vážnemu zhoršeniu situácie výrobcov v najvzdialenejších regiónoch Únie, a od januára 2020 by mala využívať existujúce nástroje, ako je ochranná doložka, alebo v prípade potreby zvážiť vytvorenie nových nástrojov, ktoré by v prípade vážneho narušenia trhu umožnili zachovať konkurencieschopnosť výrobných odvetví v Únii, najmä v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „zainteresované strany“ sú strany, ktoré ovplyvnil dovoz predmetného produktu;

(b) „zainteresované strany“ sú strany, ktoré ovplyvnil dovoz predmetného produktu, vrátane organizácií občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a organizácií zamestnancov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) „vážne zhoršenie” je významné narušenie v odvetví alebo priemysle; „hrozba vážneho zhoršenia“ je významné narušenie, ktoré jednoznačne a bezprostredne hrozí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Monitorovanie

 

1. Komisia monitoruje vývoj štatistických údajov o dovoze a vývoze stredoamerických produktov, a to najmä pokiaľ ide o citlivé odvetvia vrátane odvetvia banánov. Na tento účel spolupracuje s členskými štátmi, výrobným odvetvím Únie a všetkými zainteresovanými stranami a pravidelne si s nimi vymieňa údaje.

 

2. Komisia môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti príslušných výrobných odvetví zvážiť rozšírenie rozsahu monitorovania na ďalšie odvetvia.

 

3. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú monitorovaciu správu o aktualizovaných štatistických údajoch o dovoze výrobkov zo Strednej Ameriky v citlivých odvetviach a tých odvetviach, na ktoré bolo rozšírené monitorovanie, vrátane odvetvia banánov.

 

4. Komisia vyvinie maximálne úsilie, aby do svojej monitorovacej správy zahrnula miery zamestnanosti a pracovné podmienky producentov banánov v Strednej Amerike s cieľom zabrániť všetkým formám dumpingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prešetrovanie sa začína na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak je podľa Komisie zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy prima facie stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5, ktoré odôvodňujú začatie takéhoto prešetrovania.

1. Prešetrovanie sa začína na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie, na žiadosť Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak je podľa Komisie zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy prima facie stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5, ktoré odôvodňujú začatie takéhoto prešetrovania.

 

Ak je to vhodné, Európsky parlament môže konzultovať a získavať analýzy nezávislých subjektov, ako sú odbory, Medzinárodná organizácia práce, akademickí pracovníci alebo organizácie v oblasti ľudských práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Žiadosť o začatie prešetrovania zahŕňa dôkaz o tom, že boli splnené podmienky na uloženie ochranného opatrenia, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1. V žiadosti sa vo všeobecnosti uvedú tieto informácie: miera a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu a zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strátzamestnanosti.

2. Žiadosť o začatie prešetrovania zahŕňa dôkaz o tom, že boli splnené podmienky na uloženie ochranného opatrenia, ktoré sú vymedzené v článku 2 ods. 1. V žiadosti sa vo všeobecnosti uvedú tieto informácie: miera a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu a zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát, zamestnanosti a pracovných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prešetrovanie sa môže tiež začať v prípade, že v jednom alebo vo viacerých členských štátoch dôjde k náhlemu sústredenému nárastu dovozu, pokiaľ existujú dostatočné dôkazy prima facie o splnení podmienok na jeho začatie, stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5.

3. Prešetrovanie sa môže tiež začať v prípade, že v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v najvzdialenejších regiónoch dôjde k náhlemu sústredenému nárastu dovozu, pokiaľ existujú dostatočné dôkazy prima facie o splnení podmienok na jeho začatie, stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia zaobstaráva všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na zistenie týkajúce sa podmienok stanovených v článku 2 ods. 1, a ak to považuje za vhodné, snaží sa overiť dané informácie.

4. Komisia zaobstaráva všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na vykonanie zistenia týkajúceho sa podmienok stanovených v článku 2 ods. 1,snaží sa overiť dané informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri určovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri určovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie, ako je napríklad dosiahnutie spúšťacích objemov stanovených v rámci stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktorý tvorí súčasť kapitoly II tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia zabezpečí, aby všetky údaje a štatistiky používané na účely prešetrovania boli dostupné, zrozumiteľné, transparentné a overiteľné.

7. Komisia zabezpečí, aby všetky údaje a štatistiky používané na účely prešetrovania boli dostupné, zrozumiteľné, transparentné, aktualizované, spoľahlivé a overiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V prípade, že sa náhly nárast dovozu výrobkov, ktoré patria do citlivých odvetví, sústreďuje v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v najvzdialenejších regiónoch, Komisia môže zaviesť predbežné opatrenia dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pred každým predĺžením podľa odseku 3 sa uskutoční prešetrovanie na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5 na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúceho v mene výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dostatočné dôkazy prima facie, že podmienky stanovené v odseku 3 boli splnené.

4. Pred každým predĺžením podľa odseku 3 sa uskutoční prešetrovanie na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5 na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie, na žiadosť zainteresovaných strán, Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dostatočné dôkazy prima facie, že podmienky stanovené v odseku 3 boli splnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Správa

 

1. Komisia predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní dohody a tohto nariadenia. V správe sa uvádzajú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, predbežných opatrení dohľadu, opatrení regionálneho dohľadu a ochranných opatrení, o ukončení prešetrovania bez zavedenia opatrení a o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania dohody a plnenia záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, vrátane informácií získaných od zainteresovaných strán.

 

2. Osobitné časti správy sú venované plneniu povinností podľa hlavy VIII o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v časti IV dohody a opatreniam, ktoré v tejto súvislosti prijala Stredná Amerika v rámci svojich vnútorných mechanizmov a fórum pre dialóg s občianskou spoločnosťou.

 

3. V správe sa takisto uvádzajú súhrnné štatistické údaje a informácie o vývoji obchodu so Strednou Amerikou.

 

4. Správa zahŕňa aktualizované a spoľahlivé štatistické údaje o dovoze banánov zo Strednej Ameriky a o jeho priamom a nepriamom vplyve na vývoj zamestnanosti a pracovné podmienky vo výrobnom odvetví Únie.

 

5. Európsky parlament môže do jedného mesiaca odo dňa predloženia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc zasadnutie svojho gestorského výboru, aby na ňom predstavila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s vykonávaním dohody a tohto nariadenia.

 

6. Komisia zverejní správu najneskôr do troch mesiacov odo dňa predloženia správy Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade, že sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

KAPITOLA Ia – článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Kapitola Ia

 

Článok 12a

 

12a. Uplatniteľným ustanovením na účely prijatia vykonávacích pravidiel potrebných na vykonávanie pravidiel stanovených v dodatku 2A k prílohe II (týkajúca sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode a dodatok 2 k prílohe I (Odstránenie ciel) k dohode, je článok 247a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Uplatňovanie stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi v žiadnom prípade nebráni uplatneniu opatrení uvedených v bilaterálnej ochrannej doložke.

Odôvodnenie

V legislatívnom texte by sa malo objasniť, že bilaterálnu ochrannú doložku možno uplatňovať v odvetví banánov bez ohľadu na dosiahnutú dohodu o stabilizačnom mechanizme, ktorého vplyv bude veľmi obmedzený a ktorý by v praxi nemusel postačovať na zabránenie vážnym narušeniam pre európskych výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka. Toto pozastavenie sa neuplatní iba v prípade zásahu vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Povinnosť predkladať vývozné osvedčenie by však nemala byť spojená so zvýšenou administratívnou záťažou, dodatočnými nákladmi alebo s inými faktickými obchodnými obmedzeniami pre vývozcu. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia dôsledne monitoruje vývoj štatistických údajov o dovoze banánov zo Strednej Ameriky. Počas monitorovania sa sledujú tiež miery zamestnanosti a pracovné podmienky, ako aj ekologická výroba a spotreba a toky v rámci spravodlivého obchodu. Na tento účel spolupracuje Komisia s členskými štátmi, výrobnými odvetviami Únie a zainteresovanými stranami a pravidelne si s nimi vymieňa informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti Európskeho parlamentu, členského štátu, výrobného odvetvia Únie, ktorejkoľvek zainteresovanej strany alebo z vlastnej iniciatívy venuje osobitnú pozornosť každému výraznému zvýšeniu objemu dovozu banánov zo Strednej Ameriky a v prípade potreby prijme predbežné opatrenia dohľadu podľa ustanovení článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 po tom, ako sa počas príslušného kalendárneho roka dosiahne spúšťací objem pre mechanizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5e. Európsky parlament môže do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc zasadnutie svojho gestorského výboru, aby na ňom predstavila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s vykonávaním dohody, ktoré sa týkajú odvetvia banánov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rada 23. apríla 2007 poverila Komisiu, aby začala rokovania s určitými krajinami Strednej Ameriky. Výsledkom týchto rokovaní, ktoré boli ukončené počas samitu EÚ – Latinská Amerika v Madride v máji 2010, bola Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorá bola parafovaná 22. marca 2011 a podpísaná 29. júna 2012 v Tegucigalpe. Rada prijala rozhodnutie o jej uzavretí 10. júla 2012 a Parlamentu bolo práve oficiálne postúpené so žiadosťou o udelenie jeho súhlasu.

Dohoda zahŕňa bilaterálnu ochrannú doložku, ktorá umožňuje opätovné zavedenie colnej sadzby podľa doložky najvyšších výhod (DNV), ak sa dovoz v dôsledku liberalizácie obchodu vyplývajúcej z tejto dohody realizuje v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážnu ujmu výrobcom Únie, ktorí vyrábajú podobné alebo konkurujúce produkty. V dohode sa tiež počíta so stabilizačným mechanizmom v súvislosti s banánmi, podľa ktorého možno pozastaviť uplatňovanie preferenčných ciel, keď sa dosiahne určitý ročný objem dovozu, a ktorý je uplatniteľný do 1. januára 2020. Aby sa tieto opatrenia stali uplatniteľnými, treba ich obe transponovať do právnych predpisov EÚ. Z procedurálneho hľadiska sú ochranné doložky vyjednané s tretími krajinami a regiónmi od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy predmetom riadneho legislatívneho postupu.

V októbri 2011 predložila Komisia Európskemu parlamentu a Rade návrh zacielený na zahrnutie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi do právnych predpisov EÚ. Tento návrh nariadenia preto predstavuje potrebný právny nástroj na vykonanie týchto opatrení a poskytnutie právnej istoty subjektom tým, že sa v ňom stanovujú rôzne procedurálne aspekty, definície a práva a povinnosti strán, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie týchto opatrení a účinné zabezpečenie postupného otvárania trhov, aby sa všetkým dotknutým odvetviam umožnilo prispôsobiť sa novej situácii, a to najmä tým najcitlivejším odvetviam.

Vzhľadom na ustanovenia a podstatu dohody si spravodajca praje, aby sa zaistilo, že ochranná doložka aj stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi budú účinné a skutočne uplatniteľné tým, že sa zabezpečia vykonateľné prostriedky na zabránenie tomu, aby odvetviam, ktoré by z krátkodobého hľadiska mohli byť najviac ovplyvnené uplatňovaním časti IV dohody, bola spôsobená vážna ujma. Spravodajca si ďalej želá, aby sa monitorovalo, či sa proces liberalizácie uskutočňuje v úplnom súlade s hlavnými medzinárodnými dohovormi v oblasti práce a životného prostredia, či vykonávanie tohto nariadenia prebieha tým najtransparentnejším spôsobom a či je doň zapojený Európsky parlament, ako aj všetky zainteresované strany vrátane zástupcov priemyselných odvetví, organizácií občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, odborových organizácií a ďalších strán. Spravodajca doplnil tiež konkrétne ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ vrátane analýzy vplyvu na zamestnanosť, pracovné podmienky, ekologickú výrobu, toky v rámci spravodlivého obchodu, vplyvu na najvzdialenejšie regióny, najmä pokiaľ ide o odvetvie banánov, a na malé výrobné štruktúry a družstvá.

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (21.3.2012)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej
(COM(2011)0599 – C7‑0306/2011 – 2011/0263(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko Gabriel Mato Adrover

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia podpísala 22. marca 2011 dohodu o pridružení so šiestimi krajinami Strednej Ameriky (Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama). Rokovania sa konali súbežne s rokovaniami o obchodnej dohode s Kolumbiou a Peru a vyznačovali sa veľmi podobnými rysmi.

Obe dohody upevňujú niektoré ústupky, ktoré týmto krajinám poskytla EÚ v rámci všeobecného systému preferencií plus, a okrem toho celkom či čiastočne liberalizujú obchod s určitými poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami. V praxi to znamená, že trh Európskej únie sa viac otvorí najmä dovozu banánov, cukru a hovädzieho mäsa, zatiaľ čo Európska únia získa možnosť zlepšiť svoje kapacity pre vývoz iných poľnohospodárskych výrobkov do týchto krajín, ako sú mliečne výrobky, obilniny, bravčové mäso a liehoviny. Tak dohoda s Kolumbiou a Peru, ako aj podpísaná dohoda so šiestimi krajinami Strednej Ameriky obsahujú kapitolu o vzájomnom uznávaní zemepisných označení, ktorá Európskej únii umožní chrániť približne 200 označení pôvodu.

Dohody obsahujú v záujme zabránenia závažným narušeniam príslušných trhov ochrannú doložku, ktorú treba transponovať do európskej legislatívy.

Banány sú hlavným poľnohospodárskym produktom spomedzi všetkého tovaru, ktorý sa z týchto krajín – najmä z Kolumbie a Kostariky a v oveľa menšej miere z Panamy, Hondurasu, Peru a Guatemaly – vyváža do Európskej únie.

Dohody umožňujú ďalšie znižovanie colných sadzieb, ktoré Európska únia uplatňuje na dovoz banánov, čo zmluvným latinskoamerickým krajinám zlepšuje podmienky vývozu na trh Spoločenstva.

Dovoz banánov do Európskej únie podlieha režimu s jednotnou colnou sadzbou, ktorý nadobudol platnosť v roku 2006 a ktorý ukončil systém kvót uplatňovaný od vzniku spoločnej organizácie trhu s banánmi v roku 1993.

Ani v roku 2006 však nedošlo k ukončeniu obchodných sporov vo veci dovozu banánov medzi EÚ a tretími krajinami, keďže posledný spor bol uzavretý v decembri 2009 na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Rokovanie skončilo dohodou o postupnom znižovaní colnej sadzby, ktorá mala v priebehu siedmich rokov klesnúť zo 176 EUR za tonu až na 114 EUR za tonu v roku 2017. Táto dohoda v rámci WTO umožňuje zmraziť v roku 2013 colnú sadzbu na úrovni 132 EUR za tonu, ak sa dovtedy neukončia viacstranné rokovania WTO o liberalizácii medzinárodného obchodu, ktoré prebiehajú už mnoho rokov.

Túto dohodu, vďaka ktorej EÚ mohla konečne vyriešiť mnoho sporov, ktoré viedla s latinskoamerickými krajinami na pôde WTO, však do značnej miery vylepšili dvojstranné dohody s krajinami Strednej Ameriky a s Peru a Kolumbiou. Nové zníženia colných sadzieb, ktoré s týmito krajinami Komisia vyjednala, vyvolali vážne znepokojenie medzi výrobcami Únie, ktorí márne dúfali, že rokovania WTO ukončia rad ústupkov voči krajinám vyvážajúcim banány. V oboch dvojstranných dohodách sa znižovanie colných sadzieb predlžuje až na desať rokov, t. j. do roku 2020, keď sadzba za tonu bude predstavovať 75 EUR, čo je vlastne suma, ktorá zodpovedá sume uplatňovanej v rámci preferenčnej kvóty na dovoz banánov z Latinskej Ameriky pred rokom 2006.

Európsky parlament má od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy právomoc spolurozhodovať o nariadeniach, ktorými sa do práva Únie transponujú obchodné ochranné doložky vyjednané s tretími krajinami.

V týchto nariadeniach sa však takmer doslovne preberajú ustanovenia, ktoré s tretími krajinami už predtým vyjednala Komisia, v dôsledku čoho má Parlament len veľmi obmedzenú možnosť meniť obsah týchto doložiek.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament má v praxi iba veľmi malú právomoc meniť obsah doložiek, a preto žiada, aby bol Parlament viac zapojený už do samotných rokovaní o obchodných dohodách.

Okrem bilaterálnej ochrannej doložky uplatňovanej na všetky priemyselné a poľnohospodárske produkty, ktorých sa tieto dve obchodné dohody týkajú, sa pre dovoz banánov predpokladá prijatie stabilizačného mechanizmu, ktorý bude spočívať v pozastavení systému preferenčných sadzieb v prípadoch, keď dovoz tovaru z krajín Latinskej Ameriky na trh Spoločenstva prekročí určité prahové hodnoty. Tieto prahové hodnoty, ktoré boli stanovené v rámci rokovaní s danými krajinami, sú však príliš vysoké na to, aby spomenutý mechanizmus mohol byť skutočne účinný.

Stačí analyzovať prahové hodnoty stanovené pre dvoch hlavných vývozcov banánov zo skupiny krajín, ktoré sú zmluvnými stranami uvedených dohôd – Kolumbiu a Kostariku. Predpokladaná prahová hodnota predstavuje pre Kolumbiu 1,9 milióna ton v roku 2009, t. j. takmer dvojnásobok dodávok uskutočnených v roku 2010. V prípade Kostariky sa prahová hodnota stanovená pre koniec prechodného obdobia blíži k hodnote 1,5 milióna ton, pričom objem vývozu v roku 2010 neprekročil 800 000 ton. Treba tiež zdôrazniť, že oslobodenie od cla možno uplatniť najviac počas troch mesiacov, čo ešte viac prehĺbi neúčinnosť tohto ochranného nástroja, ktorého účelom je chrániť európsky trh s banánmi. Tento mechanizmus sa navyše bude uplatňovať iba do roku 2020.

Na druhej strane, stabilizačný mechanizmus sa nebude uplatňovať automaticky, ale jeho uplatnenie bude závisieť od Európskej komisie. Mohlo by sa teda stať, že prekročenie prahovej hodnoty nebude pre jeho spustenie postačovať. Spravodajca preto podporuje obmedzenie škály situácií, ktoré by mohli vyústiť do nečinnosti Európskej únie.

Uplatňovanie všeobecnej ochrannej doložky stanovené v dohodách bude zložité, rovnako ako uplatňovanie stabilizačného mechanizmu. Toto všeobecné ustanovenie by teoreticky mohlo viesť k pozastaveniu znižovania colnej sadzby či k zvyšovaniu cla v prípadoch, keď sa (vo vzťahu k európskej produkcii) reálne či pomerne zvýši dovoz niektorého produktu do EÚ natoľko, že spôsobí alebo bude hroziť, že spôsobí vážnu ujmu príslušným hospodárskym odvetviam. Spravodajca sa však domnieva, že spúšťacie faktory budú ťažko čitateľné a že sa môžu vykladať mnohými spôsobmi.

Spravodajca teda vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v prípade potreby bolo možné využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc tým európskym výrobcom, ktorí sa v dôsledku liberalizácie obchodu s príslušnými krajinami Latinskej Ameriky, ktoré podpísali obe spomenuté dohody, dostanú do situácie, keď budú nútení ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2 a článok 349,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Je potrebné stanoviť postupy uplatňovania určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovania stabilizačného mechanizmu, pokiaľ ide o banány, ktorý bol dohodnutý so Strednou Amerikou.

(3) Je potrebné stanoviť najvhodnejšie postupy, ktoré zaručia účinné uplatňovanie určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovania stabilizačného mechanizmu, pokiaľ ide o banány, ktorý bol dohodnutý so Strednou Amerikou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Je potrebné vytvoriť vhodné ochranné nástroje s cieľom zabrániť vážnej ujme v európskom odvetví pestovania banánov, ktoré má veľký význam pre celkovú poľnohospodársku produkciu mnohých najvzdialenejších regiónov. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť diverzifikácie týchto regiónov v dôsledku ich prírodných charakteristík je odvetvie banánov citlivým výrobným odvetvím. Je preto nevyhnutné vytvoriť účinné mechanizmy s cieľom čeliť preferenčnému dovozu z tretích krajín, aby bolo možné zaručiť zachovanie činnosti v sektore banánov za optimálnych podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 104 dohody.

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 104 dohody. Pre produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov treba v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaviesť ochranné opatrenia, hneď ako príslušný produkt dovážaný do Únie spôsobí ujmu výrobcom z najvzdialenejších regiónov Únie, ktorí vyrábajú podobné alebo priamo konkurujúce produkty z Únie, alebo ak hrozí, že ju spôsobí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Dôsledné monitorovanie dovozu banánov uľahčí včasné prijímanie rozhodnutí o spustení stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, začatie prešetrovania alebo zavedenie ochranných opatrení. Komisia preto musí zintenzívniť pravidelné monitorovanie dovozu v odvetví banánov odo dňa začatia uplatňovania dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 104 ods. 2 dohody.

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 104 ods. 2 dohody. V súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je potrebné stanoviť osobitné ochranné opatrenia v prípade, že sú ohrozené výrobky a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisii by mali byť od členských štátov doručené informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisia by mala od členských štátov dostávať a od príslušných odvetví požadovať informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 105 dohody.

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 105 dohody. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia zavedené na ochranu výrobkov a hospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov, mali by sa uplatňovať osobitné ustanovenia v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Je nevyhnutné klásť dôraz na dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem, ktoré vytvorila a nad ktorými dohliada Medzinárodná organizácia práce. Obhajovanie dôstojnej práce pre všetkých by mala byť absolútnou prioritou a banány dovážané zo Strednej Ameriky by mali byť vyprodukované za dôstojných mzdových, sociálnych a environmentálnych podmienok, aby výrobcovia Únie neboli obeťami dumpingu, ktorý by neboli schopní kompenzovať a ktorý by definitívne ohrozil ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu s banánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Komisia každoročne predkladá správu o uplatňovaní dohody, ochranných opatreniach a stabilizačnom mechanizme v súvislosti s banánmi, ktorá obsahuje aktualizované štatistiky o dovoze banánov zo Strednej Ameriky a posúdenie jeho vplyvu na trhové ceny, ako aj na zamestnanosť a vývoj výrobného sektora Únie v oblasti banánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Na účely uplatňovania stabilizačného mechanizmu pre banány je dôležité zachovať dostatočné mechanizmy, ktoré umožnia konať v prípade narušenia trhu po januári 2020, pretože ochranné opatrenia sú v situáciách vážneho narušenia trhu zjavne nedostatočné na zaručenie príjmov producentov banánov, najmä v najvzdialenejších regiónoch. Aj pokiaľ ide o dvojstrannú ochrannú doložku, celý proces by sa mal urýchliť, pretože ak bude naďalej veľmi zložitý a zdĺhavý, existuje riziko, že ochranné opatrenia budú pre výrobcov Únie neúčinné, pretože budú uplatnené príliš neskoro a až potom, ako producenti utrpia veľké straty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri určovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri určovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie, ako je napríklad dosiahnutie spúšťacích objemov stanovených v rámci stabilizačného mechanizmu pre banány, ktorý tvorí súčasť kapitoly II tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spúšťacie objemy v rámci stabilizačného mechanizmu sú vzhľadom na súčasné objemy dovozu veľmi vysoké. Zvyšovanie objemov tohto dovozu by mohlo mať na európsku produkciu značný dosah, a to aj oveľa skôr, než sa dosiahnu spúšťacie objemy. Už jednoduchá skutočnosť, že sa tieto objemy dosiahli, by sa mala považovať za ďalší poplašný signál spomedzi rôznych faktorov, ktoré by Európska komisia mala vyhodnotiť na účely zavedenia bilaterálnej ochrannej doložky osobitne pre banány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Od nadobudnutia účinnosti dohody sa počíta s dodatočnými finančnými prostriedkami, aby sa zaručila konkurencieschopnosť výroby, oblastí činnosti a hospodárskych odvetví v najvzdialenejších regiónoch, ktoré by mohli byť ohrozené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Uplatňovanie stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi v žiadnom prípade nebráni uplatneniu ustanovení uvedených v bilaterálnej ochrannej doložke.

Odôvodnenie

V legislatívnom texte by sa malo objasniť, že bilaterálnu ochrannú doložku možno uplatňovať v odvetví banánov bez ohľadu na dosiahnutú dohodu o stabilizačnom mechanizme, ktorého vplyv bude veľmi obmedzený a ktorý by v praxi nemusel postačovať na zabránenie vážnym narušeniam pre európskych výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

2. súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 z krajiny Strednej Ameriky sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu. Dovoz produktov uvedených v odseku 1 s uplatnením preferenčného cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode stanovenému v prílohe III (týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) k dohode so Strednou Amerikou, ako aj predloženiu vývozného osvedčenia vydaného príslušným orgánom republiky patriacej k zmluvnej strane Stredná Amerika, z ktorej sa produkty vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka. Toto pozastavenie sa neuplatní iba v prípade zásahu vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia dôsledne monitoruje vývoj štatistík o dovoze banánov zo Strednej Ameriky. Na tento účel spolupracuje s členskými štátmi a výrobným odvetvím Únie a pravidelne si s nimi vymieňa informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu, výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy venuje osobitnú pozornosť každému pozorovateľnému zvýšeniu objemu dovozu banánov zo Strednej Ameriky a v prípade potreby prijíma predbežné opatrenia dohľadu podľa ustanovení článku 5.

Odôvodnenie

V legislatívnom texte by sa malo objasniť, že bilaterálnu ochrannú doložku možno uplatňovať v odvetví banánov nad rámec stabilizačného mechanizmu, ktorého vplyv bude veľmi obmedzený a ktorý by v praxi nemusel postačovať na zabránenie vážnym narušeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5c. Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 po tom, ako sa dosiahne spúšťací objem v rámci mechanizmu počas zodpovedajúceho kalendárneho roka.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5d. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o monitorovaní, ktorá vychádza z aktualizovaných štatistík o dovoze banánov zo Strednej Ameriky a o jeho priamom a nepriamom vplyve na vývoj a zamestnanosť v európskom výrobnom sektore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5e. Európsky parlament môže do jedného mesiaca od zverejnenia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, aby na ňom predložila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s vykonávaním dohody, ktoré sa týkajú odvetvia banánov.

POSTUP

Názov

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Referenčné čísla

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

POSTUP

Názov

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Referenčné čísla

COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)

Dátum predloženia v EP

3.10.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.10.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

17.11.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

AFET

14.11.2011

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Jörg Leichtfried

11.10.2011

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

31.5.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Dátum prijatia

12.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Jörg Leichtfried

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Thomas Mann

Dátum predloženia

17.7.2012