JELENTÉS a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  17.7.2012 - (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD)) - ***I

  Halászati Bizottság
  Előadó: Marek Józef Gróbarczyk


  Eljárás : 2011/0206(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0239/2012
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0239/2012
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0470),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0220/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. január 18-i véleményére[1],

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0239/2012),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv az európai uniós érdekeltségű fajok közé sorolja a lazacot, és az ezen irányelv alapján hozott intézkedéseket úgy kell kidolgozni, hogy biztosítsák a lazacállományoknak a kedvező védettségi helyzettel összeegyeztethető kiaknázását. Ezért biztosítani kell, hogy a lazac védelmére e rendelet alapján hozott intézkedések összeegyeztethetők legyenek és összhangban álljanak az említett irányelv alapján hozott intézkedésekkel.

  (4) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv az európai uniós érdekeltségű fajok közé sorolja a lazacot, és az ezen irányelv alapján hozott intézkedéseket úgy kell kidolgozni, hogy biztosítsák a lazacállományoknak a kedvező védettségi helyzettel összeegyeztethető kiaknázását. Ezért biztosítani kell, hogy a lazac védelmére e rendelet alapján hozott intézkedések összeegyeztethetők legyenek és összhangban álljanak az említett irányelv alapján hozott intézkedésekkel. A hosszú horogsoros hajókkal történő halászat betiltása szintén a lazacállományok javításának egyik fontos módja, mivel csökkenti a méreten aluli lazacok visszadobását.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2002. évi johannesburgi nemzetközi csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi állományt vissza kell állítani egy olyan szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb fenntartható hozam biztosítására. Az ICES úgy véli, hogy a balti folyami lazacállományokra vonatkozóan ez a szint a vadon élő lazacállománnyal rendelkező különböző folyók potenciális kétéveslazac-termelési kapacitásának 60 és 75 %-a közötti termelési szintnek felel meg. Az ilyen tudományos szakvéleménynek alapul kell szolgálnia a többéves terv célkitűzéseinek és célértékeinek meghatározásához.

  (6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2002. évi johannesburgi nemzetközi csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi állományt vissza kell állítani egy olyan szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb fenntartható hozam biztosítására. Ez 1994 óta az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye értelmében jogi követelmény. A Helcom úgy véli, hogy a balti folyami lazacállományokra vonatkozóan ez a szint a vadon élő lazacállománnyal rendelkező különböző folyók potenciális kétéveslazac-termelési kapacitásának 80%-ának megfelelő termelési szintnek felel meg. Az ilyen tudományos szakvéleménynek alapul kell szolgálnia a többéves terv célkitűzéseinek és célértékeinek meghatározásához.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A kétéveslazac-termelési kapacitás egy adott folyóban a lazacállomány egészségi állapotának közelítő mutatója. Mielőtt lehetséges a kétéveslazac-termelés mutatóként való alkalmazása, számos előfeltételnek teljesülnie kell. Továbbá a kétéveslazac-termelés szintjét számos olyan tényező befolyásolja, amely megnehezíti a kétéveslazac-termelés és a lazacállomány egészségi állapota közötti korreláció elkülönítését. A folyókba visszatérő nőstény lazacok mennyiségét a lazacállomány egészségi állapotának lehetséges második mutatójaként kell alkalmazni.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) A tudományos szakvélemények szerint az ivadéktelepítési eljárások jelentős hatást gyakorolhatnak a balti-tengeri lazacállomány genetikai sokféleségére, és fennáll a veszélye annak, hogy az, hogy minden évben nagy mennyiségű tenyésztett halat helyeznek ki a Balti-tengerbe, befolyásolja a vadon élő lazac genetikai integritását, ezért ezeket az eljárásokat fokozatosan meg kellene szüntetni. Ennélfogva e többéves tervben meg kell határozni e kihelyezések feltételeit.

  (12) A tudományos szakvélemények szerint a helytelen ivadéktelepítési eljárások jelentős hatást gyakorolhatnak a balti-tengeri lazacállomány genetikai sokféleségére. Fennáll a veszélye annak is, hogy befolyásolhatja a vadon élő lazacpopulációk genetikai integritását az, hogy minden évben nagy mennyiségben helyeznek ki tenyésztett halat a Balti-tengerbe. Ennek megfelelően az ivadéktelepítés ellenőrzését szigorítani kell. Továbbá annak biztosítása érdekében, hogy az ivadéktelepítés ne gyakoroljon kedvezőtlen hatást a genetikai sokféleségre, a lazactenyésztést és -tartást szolgáló ivadékanyag genetikai anyagának eredetét, valamint az ivadéktelepítési eljárásokat szabályozó feltételeket e többéves tervben meg kell határozni.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) Mivel azonban a lazac kihelyezése jelenleg kötelező lehet bizonyos tagállamokban, valamint azért, hogy a tagállamoknak legyen idejük igazodni e követelményekhez, a lazacok ivadéktelepítésen és közvetlen újratelepítésen kívüli kihelyezését az e rendelet hatálybalépését követő hét éves átmeneti időszakban továbbra is meg kell engedni.

  (14) Mivel azonban a lazacok ivadéktelepítésen és közvetlen újratelepítésen kívüli kihelyezése 10 éves időszakot követően nem engedélyezhető akkor, ha ezen időszak végére az adott folyóban a vadon élő lazacok tekintetében a kétéveslazac-termelés eléri a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 80%-át. Ha a fenti cél nem teljesül, a lazacok ivadéktelepítésen és közvetlen újratelepítésen kívüli kihelyezése újabb tíz éven át folytatható, amennyiben az érintett tagállam megvizsgálta és felszámolta a kudarc okait. Lehetséges, hogy a lazac kihelyezése jelenleg kötelező bizonyos tagállamokban, és szükséges, hogy a tagállamoknak legyen idejük igazodni e követelményekhez.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a) A fenntartható halászat elérése érdekében helyre kell állítani az érdekelt felek közötti bizalmat, és javítani kell a köztük zajló kommunikáció módját.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16) A lazacra halászó part menti hajók jelentős részének hossza nem éri el a 10 métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke által előírt halászati napló használatát és a 17. cikke által megkövetelt előzetes értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi hajóra.

  (16) A lazacra halászó part menti hajók jelentős részének hossza nem éri el a 10 métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke által előírt halászati napló használatát és a 17. cikke által megkövetelt előzetes értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi kereskedelmi halászhajóra és szolgáltató hajóra.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17a) A tagállamoknak meg kell erősíteniük az ellenőrzési és előzetes értesítési rendszereket a horgászattal és egyéb halászati formákkal foglalkozó szabadidős hajók vonatkozásában egy egyszerű és hatékony rendszer biztosítása, valamint a fenntartható halászat előmozdítása érdekében.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17b) A 2187/2005/EK rendelet1 IV. mellékletének 14. cikkétől eltérve legkisebb kirakodási méretet kell meghatározni mind a tengeri pisztráng (Salmo trutta), mind a lazac (Salmo salars) vonatkozásában az ICES 23–32 alkörzetben.

   

  _________________

   

  1 HL L 349., 2005.12.31., 1. o.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Az újabb tudományos szakvélemények szerint a lazac szabadidős tengeri horgászata jelentős hatást gyakorol a lazacállományokra, habár az erre vonatkozó adatok nem túl pontosak. Konkrétabban, lehetséges, hogy a szolgáltatásaikat nyereségért kínáló vállalkozások által működtetett hajókról végzett szabadidős horgászat a balti-tengeri lazac fogásainak fontos részéért felel. Ezért a többéves terv működése érdekében helyénvaló bevezetni bizonyos, az ilyen tevékenységek szabályozására irányuló konkrét gazdálkodási intézkedéseket.

  (19) Az újabb tudományos szakvélemények szerint a lazac szabadidős halászata jelentős hatást gyakorol a lazacállományokra, habár az erre vonatkozó adatok nem túl pontosak. Ezért a többéves terv működése érdekében helyénvaló bevezetni bizonyos, az ilyen szabadidős halászati tevékenységek szabályozására irányuló konkrét gazdálkodási intézkedéseket.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a) A jelentéstétel megkönnyítése érdekében elő kell segíteni és támogatni kell a tagállamokon belüli vagy a tagállamok közötti internetalapú jelentéstételi rendszereket. A bejelentett fogásokra vonatkozó információkat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni. A fogás konkrét helyét azonban nem indokolt közzétenni, elkerülendő azt, hogy a halászokat arra bátorítsák, hogy célba vegyék az adott halászati területet.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállamok megtegyék a jogellenes, be nem jelentett és nem szabályozott halászat problémájának kezeléséhez szükséges közigazgatási vagy büntetőjogi intézkedéseket.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a balti-tengeri és a Balti-tengerhez kapcsolódó, a tagállamok (a továbbiakban: az érintett tagállamok) területén található folyókban zajló kereskedelmi halászat;

  a) a balti-tengeri és a Balti-tengerhez kapcsolódó, a tagállamok (a továbbiakban: az érintett tagállamok) területén található folyókban zajló kereskedelmi halászat és szabadidős horgászat;

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a Balti-tengeren folytatott szabadidős lazachorgászat, amennyiben azt szolgáltató hajókról végzik.

  törölve

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha) „szabadidős horgászat”: az 1224/2009/EK rendelet1 4. cikkének (28) bekezdésétől eltérve, kereskedelmi célú tevékenységtől eltérő, és kereskedelmi és nem kereskedelmi céllal különféle halászati egységeket és eszközöket alkalmazó tevékenységi formák;

   

  _________________

   

  1 HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig elérték a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie az adott folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 75 %-át.

  (1) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig elérték a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított hét éven belül el kell érnie az adott folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 80%-át.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át és tíz éven belül a 75 %-át.

  (2) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át és tizenkét éven belül a 80 %-át.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Tíz évvel e rendelet hatálybalépését követően a vadon élő kétéves lazacok termelését minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyó esetében a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás legalább 75 %-ának megfelelő szinten kell tartani.

  (3) Tizenkét évvel e rendelet hatálybalépését követően a vadon élő kétéves lazacok termelését minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyó esetében a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás legalább 80%-ának megfelelő szinten kell tartani.

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az érintett tagállamok minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóra vonatkozóan egyéb, szigorúbb célértékeket határozhatnak meg.

  (4) Az érintett tagállamok minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóra vonatkozóan egyéb, szigorúbb célértékeket – például a vissztérő ívó egyedek számán alapulókat – határozhatnak meg.

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az érintett tagállamok adatokat szolgáltatnak a folyóikba visszatérő nőstény lazacokról, és az adatokat közzé is teszik.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság a 4. és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések és célértékek alapján háromévente értékeli a tagállamok által e cikk értelmében meghozott intézkedések összeegyeztethetőségét és hatékonyságát.

  (4) A Bizottság a 4. és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések és célértékek alapján évente értékeli a tagállamok által e cikk értelmében meghozott intézkedések összeegyeztethetőségét és hatékonyságát.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A nemzeti kvóta szolgáltató hajók általi felhasználása

  A nemzeti kvóta szabadidős horgászati tevékenységek keretében történő felhasználása

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A szolgáltató hajókról a tengeren kifogott lazac beleszámít a nemzeti kvótába.

  A szabadidős horgászati tevékenységek keretében a tengeren, valamint a szabadidős horgászat keretében a part mentén és a folyókban kifogott lazac beleszámít a nemzeti kvótába.

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókra vonatkozóan, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, az érintett tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül nemzeti technikai védelmi intézkedéseket állapítanak meg.

  (1) Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókra vonatkozóan, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, az érintett tagállamok …*-ig nemzeti technikai védelmi intézkedéseket állapítanak meg, illetve fenntartják és szükség esetén tökéletesítik a már létezőket.

   

  _________________

   

  * HL: Kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését követő két évnek megfelelő dátumot.

  Módosítás  25

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság felülvizsgálja az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat, hogy a tagállamok számára megkönnyítse a fókák ás kormoránok okozta károk ellensúlyozásának lehetőségeit.

  Módosítás  26

  Rendeletre irányuló javaslat

  IV a fejezet (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  IVa. fejezet (új)

   

  Legkisebb kirakodási méret a lazac és a tengeri pisztráng vonatkozásában

   

  A 2005/2187/EK rendelet1 14. cikkétől eltérve a legkisebb kirakodási méret a lazac vonatkozásában 60 cm és a legkisebb kirakodási méret a tengeri pisztráng vonatkozásában 50 cm a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett mindegyik ICES alkörzetben.

   

  _________________

   

  1 HL L 349., 2005.12.31, 1. o.

  Módosítás  27

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság a 4. és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések és célértékek alapján háromévente értékeli a tagállamok által a 9. és a 10. cikk értelmében meghozott intézkedések összeegyeztethetőségét és hatékonyságát, különösen, ha a vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók több tagállamot szelnek át.

  (1) A Bizottság a 4. és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések és célértékek alapján évente értékeli a tagállamok által a 9. és a 10. cikk értelmében meghozott intézkedések összeegyeztethetőségét és hatékonyságát, különösen, ha a vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók több tagállamot szelnek át.

  Módosítás  28

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Lazacivadékokat csak vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóba lehet telepíteni. Az egyes folyókba kihelyezett kétéves lazacok száma nem haladhatja meg a folyó becsült potenciális kétéveslazac-termelési kapacitását.

  (1) Lazacivadékokat csak vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókba lehet telepíteni, amikor a helyi állomány kipusztulásának megelőzése ezt megköveteli.

  Módosítás  29

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az ivadéktelepítést olyan módon kell elvégezni, amely védi a különböző folyami lazacállományok genetikai sokféleségét, figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel érintett folyó és a közeli folyók meglévő halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja az ivadéktelepítés hatását.

  (2) Az ivadéktelepítést olyan módon kell elvégezni, amely védi a különböző folyami lazacállományok genetikai sokféleségét és változatosságát, figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel érintett folyó és a közeli folyók meglévő halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja az ivadéktelepítés hatását. A kétéves lazacnak a vadon élő lazacállománnyal rendelkező lehető legközelebbi folyóból kell származnia.

  Módosítás  30

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Az ivadéktelepítésre szánt kétéves lazacok zsírúszóját le kell vágni, hogy meg lehessen különböztetni őket.

  Módosítás  31

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási aktusok útján megállapíthat részletes szabályokat e cikk alkalmazására vonatkozóan.

  (3) A Bizottság ....-ig* végrehajtási aktusokban  állapítja meg az ezen cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat az 27. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

   

  *HL: Kérjük, illessze be az időpontot: három évvel e rendelet hatálybalépését követően.

  Módosítás  32

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a folyó szabad migrációs vízi útvonalakkal rendelkezik, vízminősége megfelelő, és a lazac szaporodásához és növekedéséhez megfelelő élőhelyet biztosít;

  a) a folyó vagy annak mellékfolyói szabad migrációs vízi útvonalakkal rendelkeznek, vízminőségük megfelelő, és a lazac szaporodásához és növekedéséhez megfelelő élőhelyet biztosítanak;

  Módosítás  33

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  13a. cikk

   

  A kifejlett hal és a kétéves lazac származása

   

  A kifejlett halnak és a kétéves lazacnak ugyanabból a vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóból kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a vadon élő lazacállománnyal rendelkező lehető legközelebbi folyómederből.

  Módosítás  34

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da) Az ivadéktelepítést olyan módon kell elvégezni, hogy az védje a különböző folyami lazacállományok genetikai sokféleségét, figyelembe véve az ivadéktelepítéssel érintett folyó és a közeli folyók meglévő halközösségeit, ezzel együtt maximalizálva az ivadéktelepítés hatását.

  Módosítás  35

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db) Az ivadéktelepítésre szánt kétéves lazacok zsírúszóját le kell vágni, hogy meg lehessen különböztetni őket.

  Módosítás  36

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az (1) bekezdésnek megfelelő közvetlen újratelepítés az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK rendelet 38. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában védelmi intézkedésnek tekintendő.

  A vízi utak rehabilitációja során a „szennyező fizet” elvnek kell vezérelvként szolgálnia. Az (1) bekezdésnek megfelelő közvetlen újratelepítés az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK rendelet 38. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában védelmi intézkedésnek is tekintendő.

  Módosítás  37

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A lazacoknak a 12. és a 13. cikkel összhangban történő kihelyezéstől eltérő kihelyezése e rendelet hatálybalépésétől számítva 7 éven át folytatódhat.

  A lazacoknak a 12. és a 13. cikkel összhangban történő kihelyezéstől eltérő kihelyezése ......*-ig folytatódhat, és alapos értékelés tárgyát képezi. A fokozatos megszüntetéshez folyónkénti megközelítést kell alkalmazni. A tagállamok helyi, regionális és/vagy nemzeti hivatalai irányítják, továbbá a helyi érdekelt feleket is bevonják és az élőhelyek helyreállítása és más intézkedések tekintetében felhasználják hozzáértésüket. Az újratelepítéshez jelenleg alkalmazott gazdaságos megoldások alkalmazásáról szóló, jogilag kötelező erejű tagállami határozatok új irányt kapnak, céljuk a fokozatos megszüntetés kedvezőtlen hatásaitól esetlegesen sújtott halászok támogatása lesz.

   

  * HL: Kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

  Módosítás  38

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Ezenkívül az 1224/20091/EK rendelet1 55. cikkének (3) bekezdését, valamint az 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági rendelet2 64. és 65. cikkét megfelelően kell alkalmazni a balti-tengeri lazac valamennyi szabadidős halászatára.

   

  ________________

   

  1 HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

   

  2 HL L 112., 2011.04.30., 1. o.

  Módosítás  39

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől eltérve, a lazacra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak hajónaplót kell vezetniük a műveleteikről az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően.

  Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől eltérve, a lazacra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak, valamint horgászattal és egyéb halászati formákkal foglalkozó szolgáltató hajók parancsnokainak hajónaplót kell vezetniük a műveleteikről az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően.

  Módosítás  40

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének bevezető mondatától eltérve, a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak a halászati művelet befejezését követően azonnal értesíteniük kell a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságait az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt információkról.

  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének bevezető mondatától eltérve, a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók, valamint szolgáltató hajók parancsnokainak a halászati művelet befejezését követően azonnal értesíteniük kell a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságait az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt információkról.

  Módosítás  41

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Fogási nyilatkozat

  Fogási nyilatkozatok szabadidős horgászat esetében

  Módosítás  42

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A szolgáltató hajó parancsnoka a III. mellékletnek megfelelően fogási nyilatkozatot tölt ki, és azt minden hónap utolsó napjáig benyújtja a szolgáltató hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságához.

  (1) A szabadidős horgászat bármely típusát űző személyek fogási nyilatkozatot töltenek ki és jelentést készítenek a szolgáltató hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatósága számára.

  Módosítás  43

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az érintett tagállamok kirakodási vizsgálatok útján ellenőrzik a fogási nyilatkozatokban szereplő adatok pontosságát. Az ilyen kirakodási vizsgálatok a kirakodások teljes számának legalább 10 %-át érintik.

  Az érintett tagállamok kirakodási vizsgálatok útján ellenőrzik a fogási nyilatkozatokban szereplő adatok pontosságát. Az ilyen kirakodási vizsgálatok a kirakodások teljes számának legalább 20 %-át érintik. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal hatékony ellenőrzéseket végez, és a tagállamokat koncentráltabb és célzottabb vizsgálatok elvégzésére bátorítja azokon a helyeken, ahol feltehetően jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat zajlik, illetve bejelentést tettek ilyen halászatról.

  Módosítás  44

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  20a. cikk

   

  A szabadidős horgászat ellenőrzése

   

  E rendelet alkalmazásában a szabadidős horgászat ellenőrzése elsősorban az 1224/2009/EK rendelet 55. cikke és a 404/2011/EU rendelet 64. és 65. cikke alapján történik.

  Módosítás  45

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi engedélyre és a fogási nyilatkozatra vonatkozó szabályok szolgáltató hajók általi betartása;

  b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi engedélyre és a fogási nyilatkozatra vonatkozó szabályok szolgáltató hajók és a bármilyen felszerelést használó kedvtelési célú halászat általi betartása;

  Módosítás  46

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyek a legújabb tudományos adatok alapján meghatározzák az elektromos halászat részletes feltételeit. E végrehajtási aktusok a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárás szerint kerülnek elfogadásra.

  Módosítás  47

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  22a. cikk

   

  Legkésőbb .....-ig* az Európai Bizottság bemutatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a ragadozók, különösen a fókák és kormoránok balti-tengeri lazacállományra gyakorolt hatásának témájában végzett tudományos kutatások eredményeit. Ezen kutatások eredményei képezik majd az alapot az Európai Bizottság számára, hogy elkészítse a balti-tengeri lazacállományra hatást gyakorló ragadozóállomány kezelési tervét, amely legkésőbb 2016-ban lép életbe.

   

  ___________________

   

  *HL: Kérjük, illessze be az időpontot: három évvel e rendelet hatálybalépését követően.

  Módosítás  48

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 b cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A Bizottság legkésőbb ...*-ig továbbítja a Parlament és a Tanács számára valamennyi fontosabb balti-tengeri halászati gazdálkodásnál a lazacállomány tekintetében előforduló visszadobásokról és járulékos fogásokról szóló tudományos kutatás megállapításait.

   

  ___________________

   

  *HL: Kérjük, illessze be az időpontot: három évvel e rendelet hatálybalépését követően.

  Módosítás  49

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az érintett tagállamok az e rendelet hatálybalépése utáni harmadik évben és azután minden harmadik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az V. fejezetnek megfelelően elfogadott technikai védelmi intézkedésekről és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések általuk történő teljesítéséről.

  (1) Az érintett tagállamok .....-án/-én* és azután évente jelentést tesznek a Bizottságnak az V. fejezetnek megfelelően elfogadott technikai védelmi intézkedésekről és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések általuk történő teljesítéséről.

   

  * HL: Kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését egy évvel követő dátumot.

  Módosítás  50

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az érintett tagállamok az e rendelet hatálybalépése utáni hatodik évben és azután minden hatodik évben jelentést tesznek a Bizottságnak e rendelet végrehajtásáról és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések teljesítéséről. A tagállami jelentés különösen a következő információkat tartalmazza:

  (2) Az érintett tagállamok az e rendelet hatálybalépése utáni harmadik évben és azután minden harmadik évben jelentést tesznek a Bizottságnak e rendelet végrehajtásáról és az 5. cikkben meghatározott célkitűzések teljesítéséről. A tagállami jelentés különösen a következő információkat tartalmazza:

  Módosítás  51

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ha valamely érintett tagállam a megszabott határidőig nem állapította meg vagy tette közzé a 6. vagy a 11. cikkben meghatározott intézkedéseket, vagy ha ezeket az intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésének vagy a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelés alapján a Bizottság nem megfelelőnek és/vagy hatástalannak találja, a Bizottság visszavonja az érintett tagállamnak a 6., illetve a 11. cikk szerinti felhatalmazását. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.

  Ha valamely érintett tagállam a megszabott határidőig nem állapította meg vagy tette közzé a 6. vagy a 11. cikkben meghatározott intézkedéseket, vagy ha ezeket az intézkedéseket a 6. cikk (4) bekezdésének vagy a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelés alapján a Bizottság nem megfelelőnek és/vagy hatástalannak találja, a Bizottság visszavonja az érintett tagállamnak a 6., illetve a 11. cikk szerinti felhatalmazását. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • [1]  HL C 68., 2012.3.6., 47. o.

  INDOKOLÁS

  A balti-tengeri lazacállomány védelmére vonatkozó többéves terv a közös halászati politika (KHP) reformjának keretein belül a tengeri halállományokkal való gazdálkodás egyik legfőbb eleme. E jelentés kidolgozása folyamán, a balti-tengeri lazacállomány szintjére gyakorolt hatás vizsgálatának keretében széles körű konzultációra került sor az érintett szereplők között, amelyen többek között részt vettek a halászok és a horgászok képviselői, a nem kormányzati szervezetek, a tanácsadó intézmények, mint például a balti-tengeri regionális tanácsadó testület és az ICES, a különböző államok kormányainak és önkormányzatainak képviselői, a Régiók Bizottsága stb. A résztvevők számos részletes kérdést intéztek az Európai Bizottsághoz az érdekeltek közötti viták tárgyát képező témákkal – így a szabadidős horgászattal vagy a halászati kvótáknak a különböző államokban történő odaítélésével – kapcsolatban. A fenti eljárások során összegyűlt információk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy számos lényeges adat nem áll rendelkezésre, ami tovább nehezítette e jelentés kidolgozását.

  Szabadidős horgászat

  A szabadidős horgászat egyike azon tevékenységeknek, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a balti-tengeri lazacállomány szintjére, azonban e hatás pontos felmérése nem történt meg, mivel nem került sor megfelelő ellenőrzésekre, vagy mert a tagállamok nem teljesítették az idevágó információk továbbítására vonatkozó kötelezettségüket. Mindez a szabadidős horgászat ellenőrizetlen bővülését vonta maga után. Az olyan speciális fogalmak bevezetésével, mint a „szolgáltató hajó”, a szabadidős horgászat kikerült az ellenőrzés alól, ami hozzájárult a balti-tengeri be nem jelentett lazacfogások növekedéséhez. Beszámolók szerint ezenkívül a legfejlettebb technológiát képviselő halászfelszereléseket alkalmaznak szabadidős horgászat céljaira, ilyen például a vontatott háló, vagy az a technika, amelynek lényege, hogy akár 100 méter hosszúságú eresztőhálókkal elzárják a lazacok haladási útját a folyókban. Ez teljesen ellentétes a szabadidős horgászat fogalmával, amelynek meghatározásánál fogva hozzá kellene járulnia a fenntartható halászati kultúra terjesztéséhez, növelve ezzel az e tevékenységi körtől függő régiók turisztikai vonzerejét. A kisléptékű halászat különösen fontos szerepet játszik az összes fenntartható és felelős halászati mód előmozdításában azzal, hogy többek között élen jár a következetesen és átlátható módon alkalmazott ellenőrzési elveken nyugvó szabadidős lazachorgászatban.

  Általában elmondható, hogy jelenleg nincsenek adataink és ennélfogva tudományos ismereteink arról, hogy a szabadidős horgászat mennyire elterjedt a különböző országokban, és milyen hatással van a balti-tengeri lazacállományra. E jelentés célja, hogy olyan világos szabályokat fogalmazzon meg, amelyek lehetővé teszik a szabadidős horgászattal kapcsolatos gazdálkodási és ellenőrzési elvek egységesítését. Az előadó úgy véli, hogy a megfelelően gyakorolt szabadidős horgászati tevékenységek nagyban hozzájárulnak az alternatív halászati módok fejlődéséhez, és ezzel elősegítik a halászattól függő régiók fenntartható fejlődését.

  A balti-tengeri regionális tanácsadó testület véleménye

  A szokásos gyakorlatnak megfelelően az európai uniós vizekben található halászati erőforrásokkal való gazdálkodás tervezésekor az Európai Bizottságnak figyelembe kellene vennie a regionális tanácsadó testületek véleményeit. Meg kell tehát állapítanunk, hogy a balti-tengeri regionális testületnek a balti-tengeri lazacállományokkal való gazdálkodással kapcsolatos véleménye néhány lényeges pontban határozottan eltér attól, amit az Európai Bizottság által előterjesztett gazdálkodási terv képvisel. A fő különbségek a következő területeken mutatkoznak: a vadon élő folyami lazacállományokra vonatkozó célértékek, a halászat okozta állománypusztulás aránya a tengeri lazacállományok esetében, a javasolt rendelet hatálya alá nem tartozó ivadéktelepítés fokozatos beszüntetése, valamint a hajónaplók vezetésével és az előzetes értesítéssel kapcsolatos követelmények. A fenti kérdések a balti-tengeri lazacállományra vonatkozó gazdálkodási terv alapját képezik. Ennek megfelelően az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a balti-tengeri regionális tanácsadó testület fenti kérdésekkel kapcsolatos eltérő véleménye konfliktusokat eredményezhet, vagy a bizottsági javaslat közösségi elutasítását vonhatja maga után. Mindez azt támasztja alá, hogy az Európai Unió halászati erőforrásaira vonatkozó gazdálkodási tervek kidolgozása során rendszeres és széles körű konzultációkat kell folytatni az érdekeltekkel, hogy meg lehessen találni azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a környezet megóvásához és a halászat fenntartható fejlődéséhez.

  A ragadozók hatása a balti-tengeri lazacállományra

  E jelentés kidolgozása idején fokozott erőfeszítések történtek annak felmérésére, hogy a ragadozók, különösen a fókák és a kormoránok milyen hatást gyakorolnak a balti-tengeri lazacállományra. Az e tárgyban közzétett dokumentumok vizsgálatából kitűnik, hogy a témával kapcsolatban nem készültek megbízható és tényszerű tanulmányok. Számos forrás megjegyzi, hogy a ragadozók jelentős befolyással vannak a lazacok szaporodási rátájára, különösen a folyókban található kétéves lazacok számára. Az előadó úgy véli, hogy mélyreható tudományos kutatásokat kell folytatni a különböző ragadozófajok számának, típusának és a balti-tengeri lazacállományra gyakorolt hatásának megállapítása érdekében.

  A jelentés fő elemei

  Szaporodás

  Az előadó úgy véli, hogy a kétéveslazac-termelési szintet, a HELCOM ajánlásának megfelelően, a különböző folyó vizekben vadon élő lazacokra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 80%-ában kellene rögzíteni. Ez a szint a természetes szaporodás alapját képezi, következésképpen a balti-tengeri lazacállomány növekedését eredményezi. Az a javaslat, amely szerint a rendelet 12. és 13. cikke alá nem tartozó ivadéktelepítést – azon esetekben, amikor nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok a tárgyban, vagy ha a lazacállomány csökken – korlátozni kell, kedvezőtlen következményekkel járhat és a lazacállomány további csökkenését eredményezheti.

  A rendelet hatálya

  Az előadó úgy véli, hogy a rendelet hatályát ki kell bővíteni, hogy az valamennyi szabadidős horgászati módra kiterjedjen.

  A fogások ellenőrzése

  Az előadó a szigorúbb ellenőrzés híve, ezért azt javasolja, hogy minden egyes tagállamban a kirakodott halmennyiség legalább 50%-át vonják ellenőrzés alá. A jelentés egyik legfontosabb eleme a valamennyi szabadidős horgászati módra kiterjedő teljes körű ellenőrzés bevezetése és az ily módon ejtett fogások bejelentésére vonatkozó kötelezettség előírása. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal balti országokra vonatkozó ellenőrzési jelentéseinek vizsgálata arra mutatott rá, hogy az ellenőrzések nem megfelelő szintűek, ennélfogva a nem bejelentett fogások mennyisége igen nagy lehet. Az előadó a balti-tengeri regionális tanácsadó testület véleményével egybehangzóan úgy véli, hogy a 12 métert meg nem haladó hosszúságú halászhajók esetében nem kell alkalmazni a hajónapló vezetésére és az előzetes értesítésre vonatkozó kötelezettséget. A fentiekre tekintettel nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fogási nyilatkozatok alkalmazására, és növelni kell a kikötői ellenőrzések gyakoriságát, mivel mindez hathatósan hozzájárulhat a lazacállományok helyreállításához.

  Az Európai Bizottság által a tagállamoknak adott felhatalmazás visszavonása

  Megjegyzendő, hogy az Európai Bizottság a balti-tengeri lazacállományokról szóló rendeletjavaslatában a tagállamokat az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozónak ítélt bizonyos területek (a tengeri biológiai erőforrások megőrzése) szabályozásával kapcsolatos jogkörökkel ruházza fel. Az Európai Bizottság ezzel azt juttatja kifejezésre, hogy a gazdálkodás regionalizációját és decentralizációját támogatja a közös halászati politika keretein belül. A Bizottság ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy közbeavatkozzon, amennyiben valamely tagállam nem teljesíti a rendeletben foglalt, a balti-tengeri lazacállomány helyreállítását célzó követelményeket. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a közös halászati politika egységesítéséhez tartozó pozitív elemnek kell tekintenünk, amelynek köszönhetően az Európai Bizottság a rendelet keretében javítani tudja az ellenőrzést, és hatékonyabban tud eljárni az érintett tagállamoknak adott felhatalmazások terén.

  Az előadó mindemellett úgy véli, hogy az Európai Bizottság által az érintett tagállamoknak adott felhatalmazás visszavonását az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell végrehajtani.

  VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (3.5.2012)

  a Halászati Bizottság részére

  a balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

  A vélemény előadója: Carl Schlyter

  RÖVID INDOKOLÁS

  A lazac a Balti-tenger környékén sok folyóban ívik vagy ívott, és mindegyik folyónak megvan a saját egyedülálló genetikai populációja. Az évek során ezen ívó populációk közül számos drámai módon lecsökkent vagy akár ki is pusztult. Míg sok folyóban még mindig vannak életképes populációk, a vadon élő lazacok többsége (az újratelepítés céljából tenyésztett lazaccal ellentétben) az északi területekről, elsősorban Svédország és Finnország északi részéről érkezik a Botteni-öbölbe. Máshol a szennyezés, az élőhely elpusztítása, a vízlépcsők és más, ember által előidézett problémák következtében a populációk mérete hanyatlásnak indult.

  A balti-tengeri lazacot magában a tengerben, a part menti vizekben és néhány folyóban halásszák. Sok esetben a folyók populációit kétéves lazacok kihelyezésével növelik, mert általában a vízlépcsők elzárják a folyókat, vagy a folyók más okból kifolyólag nagyon rossz állapotban vannak.

  A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) lazaccal kapcsolatos tudományos szakvéleménye eléggé pesszimista képet fest:

  · néhány folyónak még van életképes ívó populációja;

  · a növendékhalak túlélési aránya évek óta nagyon alacsony, az okok nem ismertek;

  · a nyílt tengeri vegyes halászat valamennyi halállományra, így a gyengékre is irányul, és ez jelentősen megnehezíti a lazac újbóli visszaengedését a megfelelő élőhellyel rendelkező folyókba;

  · a legújabb TAC-szinteket a tudományos szakvéleményben javasoltnál magasabbra állították be;

  · az eresztőhálók tilalma következtében a nyílt tengeri halászati erőfeszítések 2008-ban csökkentek, de a horogsorral végzett halászat mértéke azóta megemelkedett;

  · a lazacot sokszor tévesen tengeri pisztrángként jelentik.

  A Bizottság többéves tervre irányuló javaslata ezért melegen üdvözlendő. A javaslat jelentősen javítaná a balti-tengeri lazachalászat irányítását, ami sokak szerint már régóta esedékes. Különleges helyzetek kivételével az újratelepítés leállítását támogatni kell.

  A javaslat bizonyos pontjain azonban javítani kell, különösen a szabadidős halászat vonatkozásában. A balti-tengeri lazac nem kereskedelmi halászatának valamennyi típusa (rögzített hálós, csapdás, horgászat stb.) növekvő trendet mutat és jelenleg hozzávetőlegesen a bejelentett fogások egynegyedét teszi ki. Ezeket a fogásokat mindenképpen teljes mértékben ellenőrizni kell és bele kell számolni az összesített kvótákba.

  Az ICES legújabb adatai szerint feltételezhető, hogy a be nem jelentett fogások éveken keresztül a bejelentett fogások felét tették ki. A módosítások az ellenőrzés szigorítására irányulnak, különösen a bejelentési kötelezettségek szélesebb körűvé tételével és a legkisebb kirakodási méret 65 cm-ben való meghatározásával mind a lazac, mind a tengeri pisztráng vonatkozásában. Ez utóbbi intézkedés célja a lazac tengeri pisztrángként való téves jelentésének csökkentése.

  A lazac bizonyos folyókban saját genetikai populációjában ívik. Nyílt tengeri vegyes halászatuk nem teszi lehetővé a lazac eredete szerinti szelekciót, mivel a különböző folyók és így a különböző populációk együtt kerülnek kifogásra. Ennek súlyos negatív következményei vannak, hiszen a veszélyeztetett populációkból vagy az olyan folyókból származó halakat, ahova a lazacot újból visszaengedték, együtt fogják ki az életképes, önfenntartó populációkból származó halakkal. A lazachalászat irányításának legjobb módja, ha a lazacokat azután fogják ki, hogy már felúsztak a folyókba ívni, így lehetővé válik a halak pontos célba vétele.

  A módosítások a nyílt tengeri halászat megszüntetésére irányulnak. Mivel ez a lépés nem egyforma mértékben hatna a különböző tagállamok halászatára, csökkentésére nyolc évet javaslunk, amely időszak végén a halászat már csak az alapvonalakon belül lenne engedélyezve.

  MÓDOSÍTÁSOK

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a tengeri biológiai erőforrások megőrzését illetően. Mivel a lazac anadrom faj, a tengeren élő balti-tengeri lazacállományok védelme nem érhető el olyan intézkedések meghozatala nélkül, amelyek az ilyen állományokat folyami életük során védik. Annak érdekében tehát, hogy biztosított legyen a tengeri fajok teljes migrációs ciklusuk során való hatékony védelme, az ilyen intézkedésekre szintén kiterjed az Európai Unió kizárólagos hatásköre, és azokat bele kell foglalni a többéves tervbe.

  (3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a tengeri biológiai erőforrások megőrzését illetően. Mivel a lazac anadrom faj, a balti-tengeri lazacállományok védelme nem érhető el a kevert állományú lazac halászatának fokozatos felszámolása nélkül, sem pedig olyan intézkedések meghozatala nélkül, amelyek az ilyen állományokat folyami életük során védik. Annak érdekében tehát, hogy biztosított legyen a tengeri fajok teljes migrációs ciklusuk során való hatékony védelme, az ilyen intézkedésekre szintén kiterjed az Európai Unió kizárólagos hatásköre, és azokat bele kell foglalni a többéves tervbe.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv az európai uniós érdekeltségű fajok közé sorolja a lazacot, és az ezen irányelv alapján hozott intézkedéseket úgy kell kidolgozni, hogy biztosítsák a lazacállományoknak a kedvező védettségi helyzettel összeegyeztethető kiaknázását. Ezért biztosítani kell, hogy a lazac védelmére e rendelet alapján hozott intézkedések összeegyeztethetők legyenek és összhangban álljanak az említett irányelv alapján hozott intézkedésekkel.

  (4) Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, lists salmon as a species of European Union interest and measures taken pursuant to that Directive should be designed to ensure that their exploitation is compatible with a favourable conservation status. Ezért biztosítani kell, hogy a lazac védelmére e rendelet alapján hozott intézkedések összeegyeztethetők legyenek és összhangban álljanak az említett irányelv alapján hozott intézkedésekkel. A lazacállományok fenntartható növekedése érdekében a kevert állományú lazac halászatát fokozatosan meg kell szüntetni, és helyette az egyes állományok különálló halászatára kell átállni. A hosszú horogsoros hajókkal történő halászat betiltása szintén a lazacállományok javításának egyik fontos módja, mivel csökkentené a méreten aluli lazacok visszadobását.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2002. évi johannesburgi nemzetközi csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi állományt vissza kell állítani egy olyan szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb fenntartható hozam biztosítására. Az ICES úgy véli, hogy a balti folyami lazacállományokra vonatkozóan ez a szint a vadon élő lazacállománnyal rendelkező különböző folyók potenciális kétéveslazac-termelési kapacitásának 60 és 75 %-a közötti termelési szintnek felel meg. Az ilyen tudományos szakvéleménynek alapul kell szolgálnia a többéves terv célkitűzéseinek és célértékeinek meghatározásához.

  (6) A fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2002. évi johannesburgi nemzetközi csúcstalálkozón jóváhagyott végrehajtási terv kijelenti, hogy minden kereskedelmi állományt vissza kell állítani egy olyan szintre, amely 2015-re képes a legnagyobb fenntartható hozam biztosítására. Ez 1994 óta az Egyesült Nemzetek Szervezetének Tengerjogi Egyezménye értelmében jogi követelmény. Az ICES úgy véli, hogy a balti folyami lazacállományokra vonatkozóan ez a szint a vadon élő lazacállománnyal rendelkező különböző folyók potenciális kétéveslazac-termelési kapacitásának 60 és 75 %-a közötti termelési szintnek felel meg. Az ilyen tudományos szakvéleménynek alapul kell szolgálnia a többéves terv célkitűzéseinek és célértékeinek meghatározásához.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a) A Balti-tengerben található lazacok genetikai sokféleségét jobban meg lehet őrizni, ha csak akkor engedélyezik halászatukat, ha a lazac már elhagyta a tengert és elkezdett felúszni a folyókba ívni. A halászat megszüntetése a Balti-tengeren jelentős problémákat okozna bizonyos tagállamoknak és az ágazat egyes szegmenseinek, ezért a tengeri lazachalászatot fokozatosan kell megszüntetni.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a) A tengeri pisztráng és a lazac téves jelentésének elkerülése érdekében mindkét faj vonatkozásában közös legkisebb kirakodási méretet kell meghatározni.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a) A fenntartható halászat elérése érdekében helyre kell állítani az érdekelt felek közötti bizalmat, és javítani kell a köztük zajló kommunikáció módját.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16) A lazacra halászó part menti hajók jelentős részének hossza nem éri el a 10 métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke által előírt halászati napló használatát és a 17. cikke által megkövetelt előzetes értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi hajóra.

  (16) A lazacra halászó part menti hajók jelentős részének hossza nem éri el a 10 métert. Ezért az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke által előírt halászati napló használatát és a 17. cikke által megkövetelt előzetes értesítést ki kellene terjeszteni valamennyi kereskedelmi halászhajóra, valamint horgászattal és egyéb halászati formákkal foglalkozó szolgáltató hajóra.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Az újabb tudományos szakvélemények szerint a lazac szabadidős tengeri horgászata jelentős hatást gyakorol a lazacállományokra, habár az erre vonatkozó adatok nem túl pontosak. Konkrétabban, lehetséges, hogy a szolgáltatásaikat nyereségért kínáló vállalkozások által működtetett hajókról végzett szabadidős horgászat a balti-tengeri lazac fogásainak fontos részéért felel. Ezért a többéves terv működése érdekében helyénvaló bevezetni bizonyos, az ilyen tevékenységek szabályozására irányuló konkrét gazdálkodási intézkedéseket.

  (19) Az újabb tudományos szakvélemények szerint a lazac szabadidős halászata jelentős hatást gyakorol a lazacállományokra, habár az erre vonatkozó adatok nem túl pontosak. Ezért a többéves terv működése érdekében helyénvaló bevezetni bizonyos, az ilyen szabadidős halászati tevékenységek szabályozására irányuló konkrét gazdálkodási intézkedéseket.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) a balti-tengeri és a Balti-tengerhez kapcsolódó, a tagállamok (a továbbiakban: az érintett tagállamok) területén található folyókban zajló kereskedelmi halászat;

  (a) a balti-tengeri és a Balti-tengerhez kapcsolódó, a tagállamok (a továbbiakban: az érintett tagállamok) területén található folyókban zajló kereskedelmi halászat és szolgáltató hajók;

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) a Balti-tengeren folytatott szabadidős lazachorgászat, amennyiben azt szolgáltató hajókról végzik.

  (b) a Balti-tengeren, valamint a tagállamok területén található, a Balti-tengerbe ömlő folyókon folytatott szabadidős lazachorgászat;

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) a Balti-tengeren folytatott szabadidős lazachorgászat, amennyiben azt szolgáltató hajókról végzik.

  (b) a Balti-tengeren és az érintett tagállamokban folytatott szabadidős lazachalászat.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (c) „balti-tengeri lazacállomány”: minden, a Balti-tengerben és a balti folyókban található – akár vadon élő, akár tenyésztett – lazacállomány;

  (c) „balti-tengeri lazacállományok”: minden, a Balti-tengerben és a balti folyókban található – akár vadon élő, akár tenyésztett – lazacállomány;

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig elérték a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie az adott folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 75 %-át.

  1. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig elérték a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie az adott folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 80 %-át.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át és tíz éven belül a 75 %-át.

  2. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyók esetében, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, a vadon élő kétéves lazacok termelésének a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül el kell érnie a folyóra vonatkozó potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át és tíz éven belül a 80 %-át.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Tíz évvel e rendelet hatálybalépését követően a vadon élő kétéves lazacok termelését minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyó esetében a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás legalább 75 %-ának megfelelő szinten kell tartani.

  3. Tíz évvel e rendelet hatálybalépését követően a vadon élő kétéves lazacok termelését minden vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyó esetében a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás legalább 80 %-ának megfelelő szinten kell tartani.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a. A lazac alapvonalakon túli tengeri lehalászását fokozatosan meg kell szüntetni. ....*-ig 50%-kal kell csökkenteni, ....**-ig pedig be kell tiltani.

   

  ______________

   

  * HL Kérem, illessze be e rendelet hatálybalépésétől számított hat évnek megfelelő dátumot.

   

  ** HL Kérem, illessze be e rendelet hatálybalépésétől számított nyolc évnek megfelelő dátumot.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1b. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a vadon élő lazacpopulációk mérete a legnagyobb fenntartható hozam fölé emelkedjen, a természetes ívóhelyeken meg kell tiltani a lazacok ívási időszakban történő lehalászását.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A nemzeti kvóta szolgáltató hajók általi felhasználása

  A nemzeti kvóta szolgáltató hajók és kedvtelési célú halászat általi felhasználása

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A szolgáltató hajókról a tengeren kifogott lazac beleszámít a nemzeti kvótába.

  A szolgáltató hajókról a tengeren, valamint a kedvtelési célú haslászat keretében a part mentén és a folyókban kifogott lazac beleszámít a nemzeti kvótába.

  Indokolás

  A kedvtelési célú halászat fogásai jelenleg nem számítanak bele a halászati kvótákba, de erről is jelentést kell tenni, és nemzeti szinten szabályozni kell.

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  8a. cikk

   

  Legkisebb kirakodási méret a lazac és a tengeri pisztráng vonatkozásában

   

  A legkisebb kirakodási méret a lazac és a tengeri pisztráng vonatkozásában 65 cm.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókra vonatkozóan, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, az érintett tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül nemzeti technikai védelmi intézkedéseket állapítanak meg.

  1. Azon vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókra vonatkozóan, amelyek e rendelet hatálybalépéséig nem érték el a potenciális kétéveslazac-termelési kapacitás 50 %-át, az érintett tagállamok ....*-ig nemzeti technikai védelmi intézkedéseket állapítanak meg, illetve fenntartják és szükség esetén tökéletesítik a már létezőket.

   

  _________________

   

  * HL Kérjük, illessze be az e rendelet hatálybalépését követő két évnek megfelelő dátumot.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Lazacivadékokat csak vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóba lehet telepíteni. Az egyes folyókba kihelyezett kétéves lazacok száma nem haladhatja meg a folyó becsült potenciális kétéveslazac-termelési kapacitását.

  1. Lazacivadékokat csak vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyókba és – a (3) bekezdéssel összhangban megállapított átmeneti időszak folyamán – a folyótorkolatokba lehet telepíteni, amikor a helyi állomány kipusztulásának megelőzése ezt megköveteli. Az egyes folyókba kihelyezett ivadékok száma nem haladhatja meg a folyó becsült potenciális kétéveslazac-termelési kapacitását.

  Indokolás

  A kötelező telepítések betiltása önmagában nem oldja meg a lazacállományok problémáit, hiszen nem egyértelműen bizonyított, hogy a lazactelepítés jelentős problémákat okoz a vadon élő lazacok génállománya tekintetében. Tovább kell fejleszteni a telepítést felváltó alternatív intézkedéseket, például a hallépcsőket és a kötelező kompenzációt, hosszú távon pedig lehetővé kell tenni a telepítés ezen alternatív intézkedésekkel történő felváltását.

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az ivadéktelepítést olyan módon kell elvégezni, amely védi a különböző folyami lazacállományok genetikai sokféleségét, figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel érintett folyó és a közeli folyók meglévő halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja az ivadéktelepítés hatását.

  2. Az ivadéktelepítést olyan módon kell elvégezni, amely védi a különböző folyami lazacállományok genetikai sokféleségét, figyelembe veszi az ivadéktelepítéssel érintett folyó és a közeli folyók meglévő halközösségeit, ezzel együtt maximalizálja az ivadéktelepítés hatását. A kifejlett halnak és a kétéves lazacnak ugyanabból a vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóból kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a vadon élő lazacállománnyal rendelkező lehető legközelebbi folyómederből.

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) a folyó szabad migrációs vízi útvonalakkal rendelkezik, vízminősége megfelelő, és a lazac szaporodásához és növekedéséhez megfelelő élőhelyet biztosít;

  (a) a folyó vagy annak mellékfolyói szabad migrációs vízi útvonalakkal rendelkeznek, vízminőségük megfelelő, és a lazac szaporodásához és növekedéséhez megfelelő élőhelyet biztosítanak;

  Módosítás  25

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  13a. cikk

   

  A kifejlett hal és a kétéves lazac származása

   

  A kifejlett halnak és a kétéves lazacnak ugyanabból a vadon élő lazacállománnyal rendelkező folyóból kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a vadon élő lazacállománnyal rendelkező lehető legközelebbi folyómederből.

  Módosítás  26

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1a. Ezenkívül az 1224/2009/EK rendelet 55. cikkének (3) bekezdését, valamint az 1224/2009/EK tanácsi rendelet1 végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 20091. április 8-i 404/2011/EU bizottsági rendelet 64. és 65. cikkét megfelelően kell alkalmazni a balti-tengeri lazac valamennyi szabadidős halászatára.

   

  ________________

   

  1 HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

  Módosítás  27

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől eltérve, a lazacra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak hajónaplót kell vezetniük a műveleteikről az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően.

  Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkétől eltérve, a lazacra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak, valamint horgászattal és egyéb halászati formákkal foglalkozó szolgáltató hajók parancsnokainak hajónaplót kell vezetniük a műveleteikről az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően.

  Módosítás  28

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének bevezető mondatától eltérve, a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak a halászati művelet befejezését követően azonnal értesíteniük kell a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságait az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt információkról.

  Az 1224/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének bevezető mondatától eltérve, a fedélzeten lazacot és/vagy tengeri pisztrángot tartó, bármilyen hosszúságú európai uniós halászhajók parancsnokainak, valamint horgászattal és egyéb halászati formákkal foglalkozó szolgáltató hajók parancsnokainak a halászati művelet befejezését követően azonnal értesíteniük kell a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságait az 1224/2009/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében felsorolt információkról.

  Módosítás  29

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  19 cikk

  törölve

  Fogási nyilatkozat

   

  1. A szolgáltató hajó parancsnoka a III. mellékletnek megfelelően fogási nyilatkozatot tölt ki, és azt minden hónap utolsó napjáig benyújtja a szolgáltató hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságához.

   

  2. Az érintett tagállamok minden hónap 15. napjáig rögzítik az előző hónapra vonatkozó fogási nyilatkozatokban szereplő adatokat az 1224/2009/EK rendelet 116. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban létrehozott elektronikus adatbázisukban és az 1224/2009/EK rendelet 109. cikkében említett számítógépes ellenőrző rendszerükben. Az elektronikus adatokat és a fogási nyilatkozatokat 3 évig őrzik meg.

   

  Módosítás  30

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  20 cikk

  törölve

  Kirakodási vizsgálatok

   

  Az érintett tagállamok kirakodási vizsgálatok útján ellenőrzik a fogási nyilatkozatokban szereplő adatok pontosságát. Az ilyen kirakodási vizsgálatok a kirakodások teljes számának legalább 10 %-át érintik.

   

  Módosítás  31

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi engedélyre és a fogási nyilatkozatra vonatkozó szabályok szolgáltató hajók általi betartása;

  b) a kvótafelhasználásra, a tevékenységi engedélyre és a fogási nyilatkozatra vonatkozó szabályok szolgáltató hajók és a bármilyen felszerelést használó kedvtelési célú halászat általi betartása;

  Módosítás  32

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – új albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az elektromos halászat részletes feltételeinek a legújabb tudományos adatok alapján történő meghatározása érdekében a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  Módosítás  33

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  III. MELLÉKLET

  törölve

  FOGÁSI NYILATKOZATOK

   

  Minden érintett tagállam fogási nyilatkozatként kitöltendő hivatalos formanyomtatványt bocsát ki a szolgáltató hajók számára. Ez a formanyomtatvány legalább az alábbi információkat tartalmazza:

   

  a) az e rendelet 18. cikkével összhangban kiadott különleges tevékenységi engedély hivatkozási száma;

   

  b) az e rendelet 18. cikkével összhangban kiadott különleges tevékenységi engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy neve;

   

  c) a szolgáltató hajó parancsnokának neve és aláírása;

   

  d) a kikötőből való távozás és a kikötőbe való érkezés dátuma és időpontja, valamint a halászati út időtartama;

   

  e) a kirakodás helye és ideje halászati utanként;

   

  f) az alkalmazott eszközök halászati műveletenként;

   

  g) kirakodott halmennyiség fajonként és halászati utanként;

   

  h) visszadobott halmennyiség fajonként és halászati utanként;

   

  i) a fogások területe halászati utanként, ICES statisztikai négyszögekben kifejezve.

   

  ELJÁRÁS

  Cím

  A balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv

  Hivatkozások

  COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PECH

  13.9.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  13.9.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Carl Schlyter

  29.9.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  29.2.2012

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  25.4.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  56

  6

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

  ELJÁRÁS

  Cím

  A balti-tengeri lazacállományra és az ezen állomány halászatára vonatkozó többéves terv

  Hivatkozások

  COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  4.8.2011

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PECH

  13.9.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  13.9.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Marek Józef Gróbarczyk

  13.10.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.11.2011

  23.4.2012

  31.5.2012

   

  Az elfogadás dátuma

  11.7.2012

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Jean-Paul Besset, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

  A benyújtás dátuma

  17.7.2012