RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează

  17.7.2012 - (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD)) - ***I

  Comisia pentru pescuit
  Raportor: Marek Józef Gróbarczyk


  Procedură : 2011/0206(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0239/2012

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează

  (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0470),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0220/2011),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2012[1],

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0239/2012),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică consideră somonul ca fiind o specie de interes la nivelul Uniunii Europene; este necesar ca măsurile adoptate în conformitate cu această directivă să fie astfel concepute încât să garanteze că exploatarea acestei specii este compatibilă cu o stare de conservare corespunzătoare. Este, prin urmare, necesar să se garanteze că măsurile de protecție a somonului adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente și coordonate cu cele luate în conformitate cu directiva menționată anterior.

  (4) Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică consideră somonul ca fiind o specie de interes la nivelul Uniunii Europene; este necesar ca măsurile adoptate în conformitate cu această directivă să fie astfel concepute încât să garanteze că exploatarea acestei specii este compatibilă cu o stare de conservare corespunzătoare. Este, prin urmare, necesar să se garanteze că măsurile de protecție a somonului adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente și coordonate cu cele luate în conformitate cu directiva menționată anterior. Interzicerea pescuitului cu nave cu paragate în derivă este, de asemenea, un mod important de îmbunătățire a stocurilor de somon, întrucât această măsură reduce capturile de somon de dimensiuni mici aruncate înapoi în apă.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Planul de punere în aplicare convenit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg din 2002 prevede că toate stocurile comerciale ar trebui să fie readuse la niveluri care să permită obținerea randamentului maxim durabil până în 2015. ICES consideră că, în ceea ce privește stocurile de somon de Marea Baltică din râuri, acest nivel corespunde unui nivel de producție de puiet de somon cuprins între 60 % și 75 % din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de recomandări științifice ar trebui să constituie baza pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale planului multianual.

  (6) Planul de punere în aplicare convenit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg din 2002 prevede că toate stocurile comerciale ar trebui să fie readuse la niveluri care să permită obținerea randamentului maxim durabil până în 2015. Aceasta este o cerință legală în cadrul Convenției ONU asupra dreptului mării încă din 1994. Helcom consideră că, în ceea ce privește stocurile de somon de Marea Baltică din râuri, acest nivel corespunde unui nivel de producție de puiet de somon de 80% din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de recomandări științifice ar trebui să constituie baza pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale planului multianual.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Capacitatea de producție de puiet reprezintă un indicator aproximativ al sănătății stocului de somon din orice râu. Înainte ca producția de puiet să poată fi folosită ca indicator trebuie să se verifice o serie de condiții. În plus, nivelul producției de puiet este afectat de mai mulți factori din cauza cărora este dificil de izolat corelația între producția de puiet și sănătatea stocurilor de somon. Prin urmare, numărul femelelor de somoni care se întorc în râuri ar trebui folosit ca indicator secundar viabil pentru sănătatea stocurilor de somon.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Conform avizelor științifice, procedeele de îmbogățire a stocurilor pot avea implicații semnificative asupra diversității genetice a stocurilor de somon de Marea Baltică. Astfel, există riscul ca numărul mare de pești de crescătorie răspândiți anual în Marea Baltică să afecteze integritatea genetică a somonului sălbatic, așadar este necesar ca procedeul să fie treptat eliminat. Așadar, în planul multianual ar trebui stabilite anumite condiții în acest sens.

  (12) Conform avizelor științifice, procedeele necorespunzătoare de îmbogățire a stocurilor pot avea implicații semnificative asupra diversității genetice a stocurilor de somon de Marea Baltică. De asemenea, există riscul ca numărul mare de pești de crescătorie răspândiți anual în Marea Baltică să afecteze integritatea genetică a populațiilor de somon sălbatic. În acest context, îmbogățirea stocurilor ar trebui să fie supusă unor controale mai stricte. În plus, condițiile care guvernează obținerea de material genetic pentru înmulțirea și creșterea materialului de reproducere a somonilor, precum și condițiile aplicabile procedurilor de îmbogățire a stocurilor ar trebui să fie stabilite în planul multianual, pentru a se asigura că îmbogățirea stocurilor nu are efecte negative asupra diversității genetice.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Cu toate acestea, având în vedere faptul că răspândirea somonului în ape poate fi în prezent o practică obligatorie în anumite state membre și pentru a oferi statelor membre timpul necesar pentru a se adapta la aceste cerințe, răspândirea somonului altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și prin repopulare directă ar trebui să fie în continuare autorizată pentru o perioadă de tranziție de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  (14) Răspândirea somonului altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și prin repopulare directă nu ar trebui să fie autorizată în continuare după zece ani în cazul în care producția de puiet de somon sălbatic atinge 80% din capacitatea de producție potențială pe un curs de apă dat. În cazul în care această valoare-țintă nu este atinsă, răspândirea somonului altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și prin repopulare directă poate continua încă zece ani, după ce statele membre au analizat și eliminat cauzele pentru care valoarea-țintă nu a fost atinsă. Este posibil ca răspândirea somonului să fie în prezent obligatori în anumite state membre și este necesar să se acorde statelor membre timpul de a se adapta acestor cerințe.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) Pentru a realiza un pescuit durabil, ar trebui îmbunătățite încrederea și metodele de comunicare între părțile interesate.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) O mare parte din navele de coastă care pescuiesc somon au mai puțin de 10 m lungime. Din acest motiv, utilizarea jurnalului de pescuit, astfel cum prevede articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse la toate navele.

  (16) O mare parte din navele de coastă care pescuiesc somon au mai puțin de 10 m lungime. Din acest motiv, utilizarea jurnalului de pescuit, astfel cum prevede articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse la toate navele de pescuit comercial și navele prestatoare de servicii.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a) Statele membre ar trebui să înăsprească controalele și sistemele de notificare prealabilă în cazul navelor de agrement folosite pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit pentru a crea un sistem simplu și eficace și a promova pescuitul sustenabil.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17b) Ar trebui stabilită o dimensiune minimă de debarcare atât pentru păstrăvul de mare (Salmo trutta) cât și pentru somon (Salmo salars), în subdiviziunile 22-32 ale ICES, prin derogare de la articolul 14 și anexa IV ale Regulamentului (CE) nr. 2187/20051.

   

  _________________

   

  1 JO 349, 31.12.2005, p. 1.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Conform unor recomandări științifice recente, pescuitul recreativ de somon pe mare are un impact semnificativ asupra stocurilor de somon, deși datele disponibile în această privință nu au calitatea necesară pentru a oferi un grad ridicat de precizie. Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe navele exploatate de către întreprinderi care-și oferă serviciile pentru a obține profit ar putea reprezenta o parte importantă a capturilor de somon de Marea Baltică. Prin urmare, pentru ca planul multianual să poată funcționa, este oportun să se introducă anumite măsuri de gestionare specifice pentru a controla aceste activități.

  (19) Conform unor recomandări științifice recente, pescuitul recreativ de somon are un impact semnificativ asupra stocurilor de somon, deși datele disponibile în această privință nu au calitatea necesară pentru a oferi un grad ridicat de precizie. Prin urmare, pentru ca planul multianual să poată funcționa, este oportun să se introducă anumite măsuri de gestionare specifice pentru a controla activitățile de pescuit recreativ.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 19 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a) Crearea unor sisteme de raportare bazate pe internet în interiorul statelor membre sau între acestea ar trebui încurajată și sprijinită pentru a facilita și mai mult procesul de raportare. Informațiile despre capturile raportate ar trebui să fie la dispoziția publicului. Locul exact unde a fost efectuată captura nu ar trebui însă divulgat, pentru a evita crearea de stimulente pentru vizarea de către pescari a respectivei zone de pescuit.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 20 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (20a) Comisia ar trebui să se asigure că statele membre iau măsurile administrative sau penale necesare pentru a combate problema pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) pescuitului comercial din Marea Baltică și din râurile care se varsă în ea de pe teritoriul statelor membre (denumite în continuare „statele membre vizate”);

  (a) pescuitului comercial și recreativ din Marea Baltică și din râurile care se varsă în ea de pe teritoriul statelor membre (denumite în continuare „statele membre vizate”);

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică, în cazul în care astfel activități sunt desfășurate de către nave prestatoare de servicii.

  eliminat

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha) „pescuitul recreativ” înseamnă, prin derogare de la articolul 4 alineatul (28) din Regulamentul (CE) nr. 1224/20091, forme de pescuit diferite de pescuitul comercial care utilizează toate tipurile de nave și de instrumente de pescuit în scop comercial și necomercial;

   

  _________________

   

  1 JO 343, 22.12.2009.p.1.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 75% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 80% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 75% în termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  (2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 50 % din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 80% în termen de doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) După zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic se menține la un nivel de cel puțin 75% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon în fiecare râu cu somon sălbatic.

  (3) După doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic se menține la un nivel de cel puțin 80% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon în fiecare râu cu somon sălbatic.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Statele membre vizate pot stabili, pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte ținte, mai ambițioase.

  (4) Statele membre vizate pot stabili, pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte ținte, mai ambițioase, cum ar fi cele bazate pe numărul peștilor reproducători care revin.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre vizate furnizează și publică rapoarte conținând date cu privire la femelele de somoni care revin în râurile lor.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Comisia evaluează, din trei în trei ani, eficacitatea măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu prezentul articol pe baza obiectivelor generale și specifice descrise la articolele 4 și 5.

  (4) Comisia evaluează, în fiecare an, eficacitatea măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu prezentul articol pe baza obiectivelor generale și specifice descrise la articolele 4 și 5.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 8 - titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Utilizarea cotei naționale de către navele prestatoare de servicii

  Utilizarea cotei naționale în cadrul activităților de pescuit recreativ

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Somonul capturat pe mare de către navele prestatoare de servicii se include în cota națională.

  Somonul capturat pe mare în cadrul pescuitului recreativ și cel capturat de pescuitul recreativ din zonele de coastă și râuri se include în cota națională.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre vizate stabilesc în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament măsuri tehnice de conservare la nivel național.

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre vizate stabilesc, mențin și, dacă este necesar, îmbunătățesc măsurile tehnice existente de conservare la nivel național până la ...*.

   

  _________________

   

  * JO A se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia revizuiește orientările referitoare la ajutoarele de stat pentru a le permite statelor membre să compenseze mai ușor daunele provocate de foci și cormorani.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Capitolul IVa (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Capitolul IVa (nou)

   

  Dimensiunea minimă de debarcare pentru somon și păstrăvul de mare

   

  Prin derogare de la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr- 2187/20051, dimensiunea minimă de debarcare pentru somon trebuie să fie de 60 de cm și dimensiunea minimă de debarcare pentru păstrăvul de mare trebuie să fie de 50 de cm în fiecare dintre subdiviziunile ICES menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a).

   

  _________________

   

  1 JO L 349, 31.12.2005, p. 1.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comisia evaluează, din trei în trei ani, eficacitatea și compatibilitatea măsurilor luate de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 10, în special în cazul râurilor cu somon sălbatic care traversează mai multe state membre, pe baza obiectivelor generale și specifice formulate la articolele 4 și 5.

  (1) Comisia evaluează, în fiecare an, eficacitatea și compatibilitatea măsurilor luate de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 10, în special în cazul râurilor cu somon sălbatic care traversează mai multe state membre, pe baza obiectivelor generale și specifice formulate la articolele 4 și 5.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Îmbogățirea stocurilor de somon este permisă numai în râurile cu somon sălbatic. Numărul de puieți răspândiți în fiecare râu nu depășește capacitatea de producție potențială de puiet de somon estimată a râului respectiv.

  (1) Îmbogățirea stocurilor de somon este permisă în râurile cu somon sălbatic numai atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni exterminarea stocului local.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor.

  (2) Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea și variabilitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor. Puieții trebuie să provină din cel mai apropiat râu posibil cu somon sălbatic.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Puieții pentru îmbogățirea stocurilor se marchează prin tăierea înotătoarelor adipoase.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia poate stabili norme detaliate pentru aplicarea prezentului articol prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

  (3) Comisia adoptă până la…*, acte de punere în aplicare, stabilind norme detaliate pentru aplicarea prezentului articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

   

  *JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) râul oferă culoare libere pentru migrație, apă de calitate adecvată și habitat potrivit pentru reproducerea și creșterea somonului;

  (a) râul sau afluenții acestuia oferă culoare libere pentru migrație, apă de calitate adecvată și habitat potrivit pentru reproducerea și creșterea somonului;

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 13 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 13a

   

  Originea peștilor maturi și a puieților

   

  Dacă este posibil, peștii maturi și puieții trebuie să provină din același râu cu somon sălbatic sau, în caz contrar, din cel mai apropiat râu cu somon sălbatic.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da) Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 1 – litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db) Puieții pentru îmbogățirea stocurilor se marchează prin tăierea înotătoarelor adipoase.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Repopularea directă în conformitate cu alineatul (1) este considerată măsură de conservare în sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit.

  Principiul „poluatorul plătește” este principiul director în cadrul procesului de reabilitare a căilor navigabile. Repopularea directă în conformitate cu alineatul (1) este considerată, de asemenea, măsură de conservare în sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit.

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Operațiunile de răspândire a somonului, altele decât cele efectuate în conformitate cu articolele 12 și 13, pot continua până la șapte ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Operațiunile de răspândire a somonului, altele decât cele efectuate în conformitate cu articolele 12 și 13 pot continua până la* și sunt evaluate în mod corespunzător. Pentru încetarea treptată a operațiunilor se va adopta o abordare de la un curs de apă la altul. Aceasta va fi administrată de agențiile locale, regionale și/sau naționale din statele membre, implică, de asemenea, părțile interesate de la nivel local și mobilizează competențele acestora în ceea ce privește restaurarea habitatului și alte măsuri. Deciziile naționale cu caracter juridic obligatoriu privind utilizarea pârghiilor economice folosite în prezent pentru îmbogățirea stocurilor sunt reorientate pentru a sprijini pescarii care ar putea fi afectați de efectele negative ale încetării treptate.

   

  * JO A se introduce data: zece ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) În plus, articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/20091, precum și articolele 64 și 65 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/20092 se aplică mutatis mutandis tuturor activităților de pescuit recreativ de somon din Marea Baltică.

   

  ________________

   

  1 JO L 343, 22.12.2009., p.1.

   

  2 JO L 112, 30.04.2011., p.1.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care dețin o autorizație de pescuit pentru somon au obligația de a ține un jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care dețin o autorizație de pescuit pentru somon, precum și comandanții navelor prestatoare de servicii utilizate pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit au obligația de a ține un jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în teza introductivă de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care au la bord somon și/sau păstrăv de mare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după încheierea operațiunii de pescuit, informațiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în teza introductivă de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, precum și comandanții navelor prestatoare de servicii, care au la bord somon și/sau păstrăv de mare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după încheierea operațiunii de pescuit, informațiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Declarația de captură

  Declarațiile de captură pentru pescuitul recreativ

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comandantul navei prestatoare de servicii completează o declarație de captură, în conformitate cu anexa III, și o înaintează autorității competente din statul membru de pavilion al navei prestatoare de servicii înainte de ultima zi a fiecărei luni.

  (1) Pentru toate tipurile de pescuit recreativ se completează o declarație de captură și se prezintă rapoarte autorității competente din statul membru de pavilion înainte de ultima zi a fiecărei luni.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre vizate verifică exactitatea informațiilor înregistrate în declarațiile de captură prin inspecții la debarcare. Aceste inspecții la debarcare acoperă un minim de 10% din numărul total de debarcări.

  Statele membre vizate verifică exactitatea informațiilor înregistrate în declarațiile de captură prin inspecții la debarcare. Aceste inspecții la debarcare acoperă un minim de 20% din numărul total de debarcări. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului efectuează controale eficiente și încurajează statele membre să desfășoare inspecții mai precise și mai punctuale în zone în care există suspiciuni sau s-a semnalat că au loc activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 20 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 20a

   

  Controlul pescuitului recreativ

   

  Controlul activităților de pescuit recreativ în sensul prezentului regulament se întemeiază îndeosebi pe articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și pe articolele 64 și 65 din Regulamentul (UE) nr. 404/2011.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) respectarea normelor privind cotele, autorizațiile pentru activități și declarațiile de captură ale navelor prestatoare de servicii;

  (b) respectarea normelor privind cotele, autorizațiile pentru activități și declarațiile de captură ale navelor prestatoare de servicii, precum și pescuitul recreativ care folosește toate tipurile de unelte de pescuit;

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a condițiilor detaliate pentru desfășurarea activităților de pescuit electric pe baza celor mai recente informații științifice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 22 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 22a

   

  În termen de…* , Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rezultatele studiilor științifice realizate în legătură cu influența prădătorilor, în special a focilor și cormoranilor, asupra stocurilor de somon din Marea Baltică. Rezultatele acestor studii vor constitui baza unui plan de gestionare a populației de prădători cu influență asupra stocurilor de somoni din Marea Baltică, elaborat de Comisie și care va intra în vigoare cel mai târziu în 2016.

   

  ___________________

   

  *JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 22 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Cel târziu până la ...*, Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului constatările cercetărilor științifice efectuate cu privire la aruncarea înapoi în apă și captura accidentală de somoni în cadrul tuturor activităților de pescuit relevante din Marea Baltică.

   

  ___________________

   

  *JO: a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte cu privire la măsurile tehnice de conservare adoptate în conformitate cu dispozițiile de la capitolul V și cu stadiul de îndeplinire a obiectivelor formulate la articolul 5.

  (1) La…* și ulterior în fiecare an, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte cu privire la măsurile tehnice de conservare adoptate în conformitate cu dispozițiile de la capitolul V și cu stadiul de îndeplinire a obiectivelor formulate la articolul 5.

   

  * JO: a se introduce data: un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În al șaselea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la șase ani, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament și la îndeplinirea obiectivelor formulate la articolul 5 . Concret, rapoartele statelor membre conțin următoarele informații:

  (2) În al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior o dată la trei ani, statele membre vizate prezintă Comisiei rapoarte referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament și la îndeplinirea obiectivelor formulate la articolul 5 . Concret, rapoartele statelor membre conțin următoarele informații:

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care statele membre vizate nu au stabilit sau publicat, în termenul prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 sau la articolul 11 sau dacă, în urma evaluării efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 alineatul (1), măsurile luate sunt considerate inadecvate și/sau ineficace, Comisia revocă, în cazul statelor membre vizate, abilitarea la care se face referire la articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta

  În cazul în care statele membre vizate nu au stabilit sau publicat, în termenul prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 sau la articolul 11 sau dacă, în urma evaluării efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 alineatul (1), măsurile luate sunt considerate inadecvate și/sau ineficace, Comisia revocă, în cazul statelor membre vizate, abilitarea la care se face referire la articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  • [1]  JO C 68, 6.3.2012, p. 47.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Planul multianual de protecție a somonului din Marea Baltică constituie un element de prim rang al gestionării stocurilor marine în contextul reformei politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În cadrul evaluării impactului asupra nivelului stocurilor de somon din Marea Baltică, s-a procedat la o amplă consultare a părților interesate ca, de exemplu, marinarii pescari, organizațiile neguvernamentale, pescarii sportivi, instituțiile consultative precum consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică și ICES, reprezentanții guvernelor și autorităților locale ale diferitelor state, Comitetul Regiunilor etc. Comisiei i-au fost adresate numeroase întrebări detaliate în legătură cu subiectele generatoare de controverse în rândul celor interesați, ele referindu-se mai ales la pescuitul recreativ sau la alocarea de cote de pescuit în diferite țări individuale. Informațiile culese în urma acestor demersuri pun în lumină lipsa a numeroase date esențiale, ceea ce a reprezentat o dificultate în plus pentru întocmirea prezentului raport.

  Pescuitul recreativ

  Pescuitul recreativ este una dintre activitățile cu impact considerabil asupra nivelului efectivelor de somoni din Marea Baltică, impact care nu este evaluat corect din cauza lipsei de control adecvat sau a faptului că statele membre nu se achită de obligația de a transmite informațiile relevante. Această situație a determinat o dezvoltare necontrolată a pescuitului recreativ care, din cauza introducerii unor nume de nave specifice, precum „navă prestatoare de servicii”, nu este supus controlului, fapt ce contribuie la creșterea capturilor nedeclarate de somon din Marea Baltică. Se relatează, de asemenea, că în pescuitul recreativ se folosesc instrumente de pescuit de ultimă generație, cum ar fi plasele remorcate, sau că se blochează accesul somonilor în fluvii cu ajutorul unor setci a căror lungime ajunge până la 100 de metri. Acest lucru este total contrar conceptului de pescuit recreativ care, prin definiție, ar trebui să contribuie la promovarea unei culturi a pescuitului sustenabil, mărind, astfel, atracția turistică a regiunilor dependente de această ramură de activitate. Pescuitul la scară mică joacă un rol deosebit de important în promovarea tuturor formelor de pescuit sustenabil și responsabil, promovând, printre altele, pescuitul recreativ al somonului și sprijinindu-se pe principii de control care se aplică în mod clar și transparent.

  În prezent, ne confruntăm cu o lipsă generală de date și, implicit, de cunoștințe științifice privind impactul pescuitului recreativ asupra stocurilor de somoni din Marea Baltică în diferite țări. Prezentul raport își propune să prezinte norme clare care să permită unificarea principiilor de gestionare și control ale pescuitului recreativ. Raportorul consideră că activitățile de pescuit recreativ desfășurate așa cum se cuvine vor contribui semnificativ la dezvoltarea unor forme alternative de pescuit, antrenând o creștere sustenabilă a regiunilor dependente de pescuit.

  Avizul consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică

  Potrivit practicii curente, la planificarea gestionării resurselor halieutice din apele Uniunii Europene, Comisia ar trebui să țină cont de avizele consiliilor consultative regionale. Ar trebui semnalat deci faptul că avizul consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică în legătură cu gestionarea stocurilor de somon din Marea Baltică se deosebește clar, în anumite puncte esențiale, de proiectul de gestionare prezentat de Comisie. Diferențele principale se referă la valorile țintă pentru stocurile de somon sălbatic din râuri, la rata mortalității provocate de pescuit pentru stocurile de somon din mare, la renunțarea progresivă la măsurile de repopulare care nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului propus, precum și la obligațiile privind ținerea jurnalelor de bord sau notificarea prealabilă. Chestiunile susmenționate constituie baza planului de gestionare a stocurilor de somon din Marea Baltică. În acest context, raportorul ar dori să sublinieze că poziția divergentă a consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică vizavi de aceste chestiuni poate genera conflicte sau respingerea propunerii Comisiei de către sectorul pescuitului. Aceasta confirmă necesitatea de a consulta în mod sistematic și intensiv părțile interesate la elaborarea planurilor de gestionare a resurselor halieutice în Uniunea Europeană, cu obiectivul de a găsi soluții de compromis care să contribuie la protecția mediului și la dezvoltarea durabilă a pescuitului.

  Influența prădătorilor asupra stocurilor de somon din Marea Baltică

  La elaborarea prezentului raport, s-au intensificat eforturile pentru a evalua influența prădătorilor, în special a focilor și cormoranilor, asupra stocurilor de somon din Marea Baltică. Din analiza documentelor publicate reiese că nu prea există studii fiabile și la obiect pe această temă. Numeroase surse relevă că prădătorii au o influență majoră asupra nivelului de reproducere al somonilor, îndeosebi asupra cantității de puieți din râuri. Raportorul este de părere că ar trebui realizate studii științifice aprofundate pentru a evalua numărul, tipul și influența diferitelor specii de prădători asupra stocurilor de somon din Marea Baltică.

  Principalele puncte ale raportului

  Reproducerea

  Raportorul consideră că nivelul de producție de puiet de somon ar trebui fixat la 80% din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic, potrivit recomandării Helcom. Acest nivel reprezintă baza de reproducere naturală și atrage după sine creșterea stocurilor de somoni din Marea Baltică. Propunerea de a limita popularea neacoperită de articolele 12 și 13 din regulament, în condițiile în care nu dispunem de date adecvate în această privință sau atunci când populația de somoni scade, poate avea efecte nefaste și determina scăderea continuă a stocurilor din această specie.

  Domeniul de aplicare al regulamentului

  Raportorul consideră că ar trebui lărgit domeniul de aplicare al regulamentului, astfel încât să cuprindă și toate formele de pescuit recreativ.

  Controlul capturilor

  Raportorul se pronunță în favoarea unor controale mai stricte ale capturilor și, de aceea, propune ca cel puțin 50% din cantitățile debarcate în fiecare stat membru să facă obiectul unui control. Unul dintre elementele esențiale ale raportului este instaurarea unui control temeinic complet asupra tuturor tipurilor de pescuit recreativ și obligația de a declara capturile realizate în cadrul acestui tip de pescuit. Din analiza rapoartelor de control ale Agenției europene de control al pescuitului privind țările baltice reiese că nivelul de control este insuficient, ceea ce poate avea ca efect un număr considerabil de capturi nedeclarate. Raportorul, pe aceeași linie cu avizul consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică, apreciază că navele de pescuit mai mici de 12 metri nu trebuie să fie supuse obligației de a ține jurnale de bord, nici obligației privind notificarea prealabilă. Ținând cont de acestea, ar trebui acordată mai multă atenție utilizării declarației de capturi și creșterii numărului de controale în porturi, contribuind, astfel, la refacerea stocurilor de somon.

  Revocarea delegării competențelor acordate statelor membre de către Comisie

  Ar trebui menționat că, în propunerea sa de regulament privind stocurile de somon din Marea Baltică, Comisia deleagă statelor membre competențe în materie de reglementare a anumitor domenii care se consideră ca fiind de competența exclusivă a Uniunii (ocrotirea resurselor biologice ale mării). Comisia își exprimă, astfel, sprijinul pentru regionalizarea și descentralizarea gestionării în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Ea își rezervă, totodată, dreptul de a interveni în cazul în care un stat membru nu ar îndeplini obligațiile prevăzute de regulament, concepute în ideea refacerii stocurilor de somon din Marea Baltică. Actele delegate ar trebui considerate un element pozitiv al unificării PCP, care permite Comisiei, în cadrul prezentului regulament, să exercite un control mai strict și să acționeze cu mai mult succes în ceea ce privește delegarea de competențe statelor membre vizate.

  Cu toate acestea, raportorul apreciază că revocarea delegării competențelor acordate statelor membre vizate de către Comisie ar trebui să se facă în conformitate cu procedura definită la articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (3.5.2012)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează

  (COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

  Raportor pentru aviz: Carl Schlyter

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Somonii își depun sau obișnuiau să își depună icrele în nenumărate râuri din zona Mării Baltice, fiecare dintre acestea fiind caracterizat de o populație genetică unică. De-a lungul anilor, multe dintre aceste populații reproducătoare au înregistrat o scădere dramatică sau chiar au dispărut. Cu toate că există încă mai multe râuri în care populația este viabilă, marea majoritate a somonilor sălbatici (spre deosebire de cei crescuți pentru repopularea cu pești) provin din zonele nordice, în special din râurile suedeze și finlandeze care se varsă în Golful Botnic. În alte zone, poluarea, distrugerea habitatelor, barajele hidroelectrice și alte probleme cauzate de activitățile umane au determinat declinul populațiilor.

  Somonii din Marea Baltică sunt pescuiți atât în mare, cât și în apele costiere și în anumite râuri. În numeroase cazuri, populațiile din râuri sunt mărite prin eliberarea de puieți, în general din cauză că râurile au fost blocate de baraje hidroelectrice sau condițiile s-au degradat din cauza altor factori.

  Avizele științifice privind somonii sunt emise de ICES și prezintă o imagine relativ pesimistă:

  · puține râuri mai adăpostesc populații reproducătoare viabile;

  · rata de supraviețuire a peștilor tineri este scăzută de mulți ani din motive necunoscute;

  · pescuitul mixt în larg vizează toate stocurile, chiar și pe cele vulnerabile, îngreunând astfel foarte mult reintroducerea somonilor în râurile care oferă un habitat corespunzător;

  · TAC-urile recente au fost stabilite la niveluri mai ridicate decât cele din avizele științifice;

  · efortul de pescuit în larg a scăzut în 2008 ca urmare a interzicerii setcilor în derivă, însă de atunci au crescut capturile cu paragate;

  · deseori somonii sunt declarați fals ca păstrăvi de mare.

  Prin urmare, propunerea Comisiei privind un plan multianual este mai mult decât binevenită. Propunerea ar aduce gestionării pescuitului de somon în Marea Baltică multe îmbunătățiri semnificative, considerate de mulți ca fiind de multă vreme necesare. Eliminarea treptată a repopulării, în afara unor situații excepționale, este lăudabilă.

  Cu toate acestea, planul trebuie îmbunătățit în privința mai multor aspecte, în special în ceea ce privește pescuitul recreativ. Pescuitul de somon în scopuri necomerciale, sub toate formele sale (cu plase, plase fixe, undițe etc.), este tot mai răspândit în Marea Baltică și reprezintă în prezent sursa a aproximativ un sfert din capturile raportate. Este esențial ca aceste capturi să fie complet monitorizate și luate în calcul în cadrul cotelor totale.

  Potrivit celor mai recente informații furnizate de ICES, se estimează că volumul capturilor neraportate ar fi substanțial și ar echivala, în decursul mai multor ani, cu jumătate din capturile raportate. S-au introdus unele amendamente pentru înăsprirea controalelor, în special prin extinderea cerințelor de raportare și impunerea unei dimensiuni minime de debarcare de 65 cm atât pentru somon, cât și pentru păstrăvul de mare, măsura din urmă fiind menită să conducă la reducerea fenomenului de raportare falsă a somonului ca păstrăv de mare.

  Somonii aparținând unor populații genetice distincte își depun icrele în râuri diferite. Capturarea lor în larg în cadrul pescuitului mixt nu permite niciun fel de selecție după criteriul originii somonului, deoarece sunt capturați laolaltă pești care provin din mai multe bazine hidrografice și care, astfel, aparțin unor populații diferite. Acest lucru are consecințe negative pronunțate, deoarece peștii din populații amenințate sau din râuri unde somonii sunt reintroduși sunt prinși împreună cu pești din populații viabile care se reproduc singure. Cel mai adecvat mod de a gestiona pescuitul somonilor este de a-i captura abia după ce au revenit în râuri pentru depunerea icrelor, astfel fiind posibilă o selecție precisă a peștilor care să fie capturați.

  S-au introdus amendamente pentru eliminarea treptată a pescuitului în zonele din larg. Dat fiind faptul că activitățile de pescuit din unele state membre ar fi afectate într-o măsură diferită de la un stat membru la altul, se propune o reducere de-a lungul unei perioade de opt ani, la finalul căreia pescuitul să fie permis numai în interiorul liniilor de bază.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea are competență exclusivă în privința conservării resurselor biologice marine. Deoarece somonul este o specie anadromă, conservarea stocurilor marine de somon de Marea Baltică nu se poate realiza în absența unor măsuri de protejare a acestor stocuri pe durata ciclului de viață din apele curgătoare. Prin urmare, și aceste măsuri țin de competența exclusivă a Uniunii, în scopul asigurării conservării eficace a speciilor marine pe durata întregului ciclu de migrație, și este necesar ca ele să fie abordate în planul multianual.

  (3) În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea are competență exclusivă în privința conservării resurselor biologice marine. Deoarece somonul este o specie anadromă, conservarea stocurilor de somon de Marea Baltică nu se poate realiza fără eliminarea pescuitului de stocuri mixte de somon și nici în absența unor măsuri de protejare a acestor stocuri pe durata ciclului de viață din apele curgătoare. Prin urmare, și aceste măsuri țin de competența exclusivă a Uniunii, în scopul asigurării conservării eficace a speciilor marine pe durata întregului ciclu de migrație, și este necesar ca ele să fie abordate în planul multianual.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică consideră somonul ca fiind o specie de interes la nivelul Uniunii Europene; este necesar ca măsurile adoptate în conformitate cu această directivă să fie astfel concepute încât să garanteze că exploatarea acestei specii este compatibilă cu o stare de conservare corespunzătoare. Este, prin urmare, necesar să se garanteze că măsurile de protecție a somonului adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente și coordonate cu cele luate în conformitate cu directiva menționată anterior.

  (4) Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică consideră somonul ca fiind o specie de interes la nivelul Uniunii Europene; este necesar ca măsurile adoptate în conformitate cu respectiva directivă să fie astfel concepute încât să garanteze că exploatarea acestei specii este compatibilă cu o stare de conservare corespunzătoare. Este, prin urmare, necesar să se garanteze că măsurile de protecție a somonului adoptate în temeiul prezentului regulament sunt coerente și coordonate cu cele luate în conformitate cu directiva menționată anterior. În vederea unei creșteri durabile a stocurilor de somon, pescuitul de stocuri mixte trebuie eliminat și înlocuit cu pescuitul separat de stocuri individuale. Interzicerea pescuitului cu nave cu paragate în derivă este, de asemenea, un mod important de îmbunătățire a stocurilor de somon, întrucât această măsură ar reduce capturile de somon de dimensiuni mici aruncate înapoi în apă.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Planul de punere în aplicare convenit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg din 2002 prevede că toate stocurile comerciale ar trebui să fie readuse la niveluri care să permită obținerea randamentului maxim durabil până în 2015. ICES consideră că, în ceea ce privește stocurile de somon de Marea Baltică din râuri, acest nivel corespunde unui nivel de producție de puiet de somon cuprins între 60% și 75% din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de recomandări științifice ar trebui să constituie baza pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale planului multianual.

  (6) Planul de punere în aplicare convenit în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg din 2002 prevede că toate stocurile comerciale ar trebui să fie readuse la niveluri care să permită obținerea randamentului maxim durabil până în 2015. Această măsură constituie o cerință juridică în temeiul Convenției ONU asupra dreptului mării încă din 1994. ICES consideră că, în ceea ce privește stocurile de somon de Marea Baltică din râuri, acest nivel corespunde unui nivel de producție de puiet de somon cuprins între 60% și 75% din capacitatea de producție potențială de puiet pentru diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de recomandări științifice ar trebui să constituie baza pentru stabilirea obiectivelor generale și specifice ale planului multianual.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a) Diversitatea genetică a somonului din Marea Baltică este conservată cel mai bine dacă se permite pescuitul numai după ce somonii au părăsit marea și au început să revină în râuri în vederea depunerii icrelor. Interzicerea pescuitului în Marea Baltică ar crea probleme semnificative pentru anumite state membre și sectoare ale industriei; din acest motiv această practică de capturare a somonilor în mare ar trebui eliminată treptat.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 10a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a) Pentru a se evita riscul raportării false a capturilor de păstrăvi de mare și somoni, ar trebui stabilită o dimensiune minimă comună de debarcare pentru ambele specii.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 15a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) În vederea realizării unui pescuit durabil, trebuie îmbunătățite încrederea și metodele de comunicare între părțile interesate.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) O mare parte din navele de coastă care pescuiesc somon au mai puțin de 10 m lungime. Din acest motiv, utilizarea jurnalului de pescuit, astfel cum prevede articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse la toate navele.

  (16) O mare parte din navele de coastă care pescuiesc somon au mai puțin de 10 m lungime. Din acest motiv, utilizarea jurnalului de pescuit, astfel cum prevede articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse la toate navele de pescuit comercial și navele prestatoare de servicii utilizate pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Conform unor recomandări științifice recente, pescuitul recreativ de somon pe mare are un impact semnificativ asupra stocurilor de somon, deși datele disponibile în această privință nu au calitatea necesară pentru a oferi un grad ridicat de precizie. Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe navele exploatate de către întreprinderi care-și oferă serviciile pentru a obține profit ar putea reprezenta o parte importantă a capturilor de somon de Marea Baltică. Prin urmare, pentru ca planul multianual să poată funcționa, este oportun să se introducă anumite măsuri de gestionare specifice pentru a controla aceste activități.

  (19) Conform unor recomandări științifice recente, pescuitul recreativ de somon are un impact semnificativ asupra stocurilor de somon, deși datele disponibile în această privință nu au calitatea necesară pentru a oferi un grad ridicat de precizie. Prin urmare, pentru ca planul multianual să poată funcționa, este oportun să se introducă anumite măsuri de gestionare specifice pentru a controla activitățile de pescuit recreativ.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) pescuitului comercial din Marea Baltică și din râurile care se varsă în ea de pe teritoriul statelor membre (denumite în continuare „statele membre vizate”);

  (a) pescuitului comercial și navelor prestatoare de servicii din Marea Baltică și din râurile care se varsă în ea de pe teritoriul statelor membre (denumite în continuare „statele membre vizate”);

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică, în cazul în care astfel activități sunt desfășurate de către nave prestatoare de servicii.

  (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică și din acele râuri aflate pe teritoriile statelor membre care se varsă în Marea Baltică.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică, în cazul în care astfel activități sunt desfășurate de către nave prestatoare de servicii.

  (b) pescuitului recreativ de somon din Marea Baltică și din statele membre vizate.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) „stocurile de somon de Marea Baltică” înseamnă toate stocurile de somon sălbatic și de crescătorie din Marea Baltică și din râurile baltice;

  (c) (Nu privește versiunea în limba română.)

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 75% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 80% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 75% în termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  (2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic atinge 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 80% în termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) După zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic se menține la un nivel de cel puțin 75% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon în fiecare râu cu somon sălbatic.

  (3) După zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, producția de puiet de somon sălbatic se menține la un nivel de cel puțin 80% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon în fiecare râu cu somon sălbatic.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Capturarea somonului pe mare dincolo de liniile de bază se elimină treptat. Până la …* se reduce cu 50%, iar până la …** se interzice.

   

  ______________

   

  * JO A se introduce data: șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

   

  ** JO A se introduce data: opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) Pentru a permite populațiilor de somon sălbatic să se dezvolte peste nivelurile producției maxime durabile, capturarea acestora în perioada reproducerii ar trebui interzisă în zonele de reproducere naturală.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Utilizarea cotei naționale de către navele prestatoare de servicii

  Utilizarea cotei naționale de către navele prestatoare de servicii și de către cei care practică pescuitul recreativ

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Somonul capturat pe mare de către navele prestatoare de servicii se include în cota națională.

  Somonul capturat pe mare de către navele prestatoare de servicii și cel capturat în scopul pescuitului recreativ din zonele de coastă și râuri se include în cota națională.

  Justificare

  Pescuitului recreativ nu este inclus în calculele actuale ale cotei de pescuit și ar trebui, de asemenea, raportat și reglementat la nivel național.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 8a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 8a

   

  Dimensiunea minimă de debarcare pentru somon și păstrăvul de mare

   

  Dimensiunea minimă de debarcare atât pentru somon, cât și pentru păstrăvul de mare este de 65 de cm.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre vizate stabilesc în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament măsuri tehnice de conservare la nivel național.

  (1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care nu au atins 50% din capacitatea de producție potențială de puiet de somon până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre vizate stabilesc, mențin și, dacă este necesar, îmbunătățesc actualele măsuri tehnice de conservare la nivel național până la ...*.

   

  _________________

   

  * JO A se introduce data: doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Îmbogățirea stocurilor de somon este permisă numai în râurile cu somon sălbatic. Numărul de puieți răspândiți în fiecare râu nu depășește capacitatea de producție potențială de puiet de somon estimată a râului respectiv.

  (1) Îmbogățirea stocurilor de somon este permisă numai în râurile cu somon sălbatic și, pe o perioadă tranzitorie stabilită în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3) și dacă este necesar pentru a preveni dispariția stocului local, în estuare. Numărul de puieți răspândiți în fiecare râu nu depășește capacitatea de producție potențială de puiet de somon estimată a râului respectiv.

  Justificare

  Interzicerea îmbogățirii obligatorii a stocurilor în sine nu va soluționa problemele legate de stocurile de somon, întrucât nu s-a demonstrat în mod clar că îmbogățirea stocurilor de somon cauzează probleme legate de diversitatea genetică a somonului sălbatic. Trebuie dezvoltate în continuare măsuri alternative la îmbogățirea stocurilor, precum culoare pentru pești și compensații obligatorii, iar pe termen lung ar trebui ca îmbogățirea stocurilor să poată fi înlocuită cu aceste măsuri alternative.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor.

  (2) Îmbogățirea stocurilor se realizează într-un mod care să protejeze diversitatea genetică a diferitelor stocuri din râurile cu somon, ținând cont de populațiile existente în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și care să genereze un maxim de efect al procesului de îmbogățire a stocurilor. Dacă este posibil, peștii maturi și puieții trebuie să provină din același râu cu somon sălbatic sau, în caz contrar, din cel mai apropiat râu cu somon sălbatic.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) râul oferă culoare libere pentru migrație, apă de calitate adecvată și habitat potrivit pentru reproducerea și creșterea somonului;

  (a) râul sau afluenții acestuia oferă culoare libere pentru migrație, apă de calitate adecvată și habitat potrivit pentru reproducerea și creșterea somonului;

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 13a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 13a

   

  Originea peștilor maturi și a puieților

   

  Dacă este posibil, peștii maturi și puieții trebuie să provină din același râu cu somon sălbatic sau, în caz contrar, din cel mai apropiat râu cu somon sălbatic.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) În plus, articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și articolele 64 și 65 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/20091 se aplică mutatis mutandis tuturor activităților de pescuit recreativ de somon din Marea Baltică.

   

  ________________

   

  1 JO L 112, 30.4.2011, p. 1.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care dețin o autorizație de pescuit pentru somon au obligația de a ține un jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care dețin o autorizație de pescuit pentru somon, precum și comandanții navelor prestatoare de servicii utilizate pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit au obligația de a ține un jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, în conformitate cu normele stabilite la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în teza introductivă de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care au la bord somon și/sau păstrăv de mare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după încheierea operațiunii de pescuit, informațiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în teza introductivă de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții navelor de pescuit și comandanții navelor prestatoare de servicii utilizate pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit din Uniunea Europeană, indiferent de lungimea navelor, care au la bord somon și/sau păstrăv de mare transmit autorităților competente din statul membru de pavilion, imediat după încheierea operațiunii de pescuit, informațiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 19

  eliminat

  Declarația de captură

   

  (1) Comandantul navei prestatoare de servicii completează o declarație de captură, în conformitate cu anexa III, și o înaintează autorității competente din statul membru de pavilion al navei prestatoare de servicii înainte de ultima zi a fiecărei luni.

   

  (2) Până la data de 15 a fiecărei luni, statul membru vizat introduce informațiile înregistrate în declarațiile de captură pentru luna precedentă în baza de date electronică creată în conformitate cu articolul 116 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și în sistemul informatizat de validare menționat la articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Datele electronice și declarațiile de captură se păstrează timp de 3 ani.

   

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 20

  eliminat

  Inspecțiile la debarcare

   

  Statele membre vizate verifică exactitatea informațiilor înregistrate în declarațiile de captură prin inspecții la debarcare. Aceste inspecții la debarcare acoperă un minim de 10% din numărul total de debarcări.

   

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) respectarea normelor privind cotele, autorizațiile pentru activități și declarațiile de captură ale navelor prestatoare de servicii;

  (b) respectarea normelor privind cotele, autorizațiile pentru activități și declarațiile de captură ale navelor prestatoare de servicii, precum și pescuitul recreativ care folosește toate tipurile de unelte de pescuit;

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – paragraf nou

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a condițiilor detaliate pentru desfășurarea activităților de pescuit electric pe baza celor mai recente informații științifice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Anexa III

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  ANEXA III

  eliminat

  DECLARAȚIILE DE CAPTURĂ

   

  Fiecare stat membru vizat emite pentru navele prestatoare de servicii un formular oficial care se va completa ca declarație de captură. Acest formular conține cel puțin următoarele informații:

   

  (a) Numărul de referință al autorizației pentru activități speciale emise în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament;

   

  (b) Numele persoanei fizice sau juridice care deține autorizația pentru activități speciale emisă în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament;

   

  (c) Numele și semnătura comandantului navei prestatoare de servicii;

   

  (d) Data și ora plecării și data și ora sosirii în port, precum și durata campaniei de pescuit;

   

  (e) Locul și ora debarcării pentru fiecare campanie de pescuit;

   

  (f) Uneltele de pescuit utilizate pentru fiecare operațiune de pescuit;

   

  (g) Cantitățile de pește debarcate pentru fiecare specie și pentru fiecare campanie de pescuit;

   

  (h) Cantitățile de pește aruncate înapoi în apă pentru fiecare specie și pentru fiecare campanie de pescuit;

   

  (i) Zona capturilor pentru fiecare campanie de pescuit exprimată în dreptunghiuri statistice ICES.

   

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează

  Referințe

  COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  PECH

  13.9.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  ENVI

  13.9.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Carl Schlyter

  29.9.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  29.2.2012

   

   

   

  Data adoptării

  25.4.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  56

  6

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează

  Referințe

  COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

  Data prezentării la PE

  4.8.2011

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  PECH

  13.9.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  ENVI

  13.9.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Marek Józef Gróbarczyk

  13.10.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  23.11.2011

  23.4.2012

  31.5.2012

   

  Data adoptării

  11.7.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Jean-Paul Besset, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

  Data depunerii

  17.7.2012