Postopek : 2011/0206(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0239/2012

Predložena besedila :

A7-0239/2012

Razprave :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 13.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0446

POROČILO     ***I
PDF 838kWORD 529k
17.7.2012
PE 497.805v02-00 A7-0239/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

(COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Marek Józef Gróbarczyk

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

(COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0470),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0220/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. januarja 2012(1) ,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0239/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V Direktivi 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je losos naveden kot vrsta v interesu Evropske unije, zato mora biti cilj ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, zagotoviti, da se pri izkoriščanju lososa upošteva ugodno stanje ohranjenosti. Ukrepi za zaščito lososa, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo torej biti skladni in usklajeni z ukrepi, sprejetimi v skladu z navedeno direktivo.

(4) V Direktivi 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je losos naveden kot vrsta v interesu Evropske unije, zato mora biti cilj ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, zagotoviti, da se pri izkoriščanju lososa upošteva ugodno stanje ohranjenosti. Ukrepi za zaščito lososa, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo torej biti skladni in usklajeni z ukrepi, sprejetimi v skladu z navedeno direktivo. Za izboljšanje njegovih staležev je pomembna tudi prepoved ribolova z visečimi parangali, saj zmanjša zavržke podmernih lososov.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V izvedbenem načrtu, ki je bil sprejet na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, je navedeno, da je treba do leta 2015 vse komercialne staleže obnoviti na ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. ICES meni, da za rečne staleže lososa na območju Baltskega morja ta raven ustreza ravni proizvodnje dveletnega lososa med 60 % in 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose v različnih rekah s prostoživečim lososom. Takšno znanstveno mnenje mora biti podlaga za določitev ciljev večletnega načrta.

(6) V izvedbenem načrtu, ki je bil sprejet na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, je navedeno, da je treba do leta 2015 vse komercialne staleže obnoviti na ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. To je pravna zahteva že od leta 1994 v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. HELCOM meni, da za rečne staleže lososa na območju Baltskega morja ta raven ustreza ravni proizvodnje dveletnega lososa 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose v različnih rekah s prostoživečim lososom. Takšno znanstveno mnenje mora biti podlaga za določitev ciljev večletnega načrta.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Proizvodna zmogljivost za dveletne losose je okvirni kazalnik zdravja staleža lososov v določeni reki. Da bi se proizvodna zmogljivost za dveletne losose lahko uporabila kot kazalnik, je potreben niz predpostavk. Poleg tega na raven proizvodnje dveletnega lososa vplivajo številni dejavniki, zaradi katerih je težko osamiti medsebojno povezanost proizvodnje dveletnega lososa in zdravja staleža lososa. Primeren dodatni kazalnik zdravja staleža lososov bi zato bila raven samic lososov, ki se vrnejo v reko.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) V znanstvenem mnenju je navedeno, da imajo lahko postopki dopolnjevanja staleža pomembne posledice za gensko raznovrstnost staleža v Baltskem morju in da obstaja tveganje, da veliko število gojenih lososov, ki so vsako leto izpuščeni v Baltsko morje, vpliva na gensko celovitost prostoživečega lososa, zaradi česar je to prakso treba postopoma opustiti. Zato je treba v tem večletnem načrtu določiti pogoje za izpuste.

(12) V znanstvenem mnenju je navedeno, da imajo lahko neprimerni postopki dopolnjevanja staleža pomembne posledice za gensko raznovrstnost staleža v Baltskem morju. Poleg tega obstaja tveganje, da bi lahko veliko število gojenih lososov, ki so vsako leto izpuščeni v Baltsko morje, vplivalo na gensko celovitost populacij prostoživečega lososa. Zato bi bilo treba dopolnjevanje staleža strožje nadzorovati. Poleg tega bi bilo treba v tem večletnem načrtu določiti pogoje za izvor genskega materiala za gojenje in razmnoževanje za prirast lososa ter pogoje za postopke dopolnjevanja staleža, da se zagotovi, da dopolnjevanje staleža ne bo negativno vplivalo na gensko raznovrstnost.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Vendar so izpusti v nekaterih državah članicah trenutno obvezni, zato morajo biti izpusti lososov, kadar ne gre za dopolnjevanje staleža in neposredno obnavljanje staleža, v prehodnem obdobju sedmih let od začetka veljavnosti te uredbe dovoljeni, da se tem državam omogoči dovolj časa za prilagoditev na te obveznosti.

(14) Vendar izpusti lososov, razen za dopolnjevanje in neposredno obnavljanje staleža, po desetih letih ne bi smeli več biti dovoljeni, če proizvodnja prostoživečega dveletnega lososa doseže 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti zanj v določeni reki. Če se ta cilj ne doseže, se lahko nadaljnjih deset let nadaljujejo izpusti lososov, ki niso namenjeni dopolnjevanju in neposrednemu obnavljanju staležev, potem ko posamezna država članica analizira vzroke, zaradi katerih ta cilj ni bil dosežen, in jih odpravi. Možno je, da so izpusti lososov v nekaterih državah članicah trenutno obvezni in tem državam je treba omogočiti dovolj časa za prilagoditev na te obveznosti.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Izboljšati je treba medsebojno zaupanje in načine sporazumevanja med zainteresiranimi stranmi, da bi se doseglo trajnostni ribolov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Veliko obalnih plovil za ribolov lososa je krajših od 10 m. Zato je treba uporabo ribolovnega ladijskega dnevnika, kot se zahteva v členu 14, in predhodno obveščanje, ki se zahteva v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009 razširiti na vsa plovila.

(16) Veliko obalnih plovil za ribolov lososa je krajših od 10 m. Zato je treba uporabo ribolovnega ladijskega dnevnika, kot se zahteva v členu 14, in predhodno obveščanje, ki se zahteva v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009 razširiti na vsa komercialna ribiška plovila in delovna plovila.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Države članice bi morale okrepiti sisteme nadzora in predhodnega obveščanja, ki se uporabljajo za ribarjenje na trnek in druge vrste ribolova, da bi se zagotovilo preprost in učinkovit sistem in spodbujalo trajnostni ribolov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) V podrazdelkih ICES 22–32 je treba z odstopanjem od člena 14 in Priloge IV Uredbe (ES) št. 2187/20051 določiti najmanjšo velikost za iztovarjanje morske postrvi (Salmo trutta) in lososa (Salmo salars).

 

_________________

 

1 UL 349, 31.12.2005, str. 1.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) V nedavnem znanstvenem mnenju je navedeno, da rekreativni ribolov lososa na morju znatno vpliva na staleže lososa, čeprav podatki o tem niso zelo natančni. Zlasti rekreativni ribolov s plovil, ki ga izvajajo podjetja, ki svoje storitve ponujajo za plačilo, lahko predstavlja velik del ulova lososa v Baltskem morju. Zato je za učinkovitost večletnega načrta primerno, da se uvedejo nekateri posebni ukrepi upravljanja za nadzor takšnih dejavnosti.

(19) V nedavnem znanstvenem mnenju je navedeno, da rekreativni ribolov lososa znatno vpliva na staleže lososa, čeprav podatki o tem niso zelo natančni. Zato je za učinkovitost večletnega načrta primerno, da se uvedejo nekateri posebni ukrepi upravljanja za nadzor takšnih rekreativnih ribolovnih dejavnosti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Spodbujati in podpirati bi bilo treba vzpostavljanje internetnih sistemov za poročanje v državah članicah in med njimi, da bi bilo poročanje še lažje. Podatki o prijavljenem ulovu bi morali biti javno dostopni. Natančnega ribolovnega območja pa ne bi smeli razkriti, da ne bi spodbujali ribičev k usmerjanju na prav ta ribolovna območja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Komisija bi morala zagotoviti, da države članice sprejmejo potrebne upravne ali kazenske ukrepe za reševanje vprašanja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) komercialni ribolov v Baltskem morju in z njim povezanih rekah na ozemlju držav članic (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice);

(a) komercialni in rekreativni ribolov v Baltskem morju in z njim povezanih rekah na ozemlju držav članic (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice);

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju, kadar se takšen ribolov opravlja z delovnimi plovili.

črtano

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) z odstopanjem od člena 4(2) Uredbe (ES) 1224/2009, „rekreativni ribolov“ pomeni oblike dejavnosti, ki niso komercialne in ki uporabljajo vse vrste ribolovnih subjektov in ribolovnega orodja za komercialne in nekomercialne namene;

 

_________________

 

1 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

1. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v sedmih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Èlen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v desetih letih pa 75 %.

2. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v dvanajstih letih pa 80 %.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Èlen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Deset let po začetku veljavnosti te uredbe se proizvodnja prostoživečega dveletnega lososa v vsaki reki s prostoživečim lososom ohrani vsaj na ravni 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

3. Dvanajst let po začetku veljavnosti te uredbe se proizvodnja prostoživečega dveletnega lososa v vsaki reki s prostoživečim lososom ohrani vsaj na ravni 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Zadevne države članice lahko za posamezno reko s prostoživečim lososom določijo druge, strožje cilje.

4. Zadevne države članice lahko za posamezno reko s prostoživečim lososom določijo druge, strožje cilje, na primer tiste, ki temeljijo na številu ikrnic, ki se vrnejo.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zadevne države članice pripravijo in objavijo podatke o samicah lososov, ki se vrnejo v reko.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija vsaka tri leta na podlagi namena in ciljev iz členov 4 in 5 oceni skladnost ter učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu s tem členom.

4. Komisija vsako leto na podlagi namena in ciljev iz členov 4 in 5 oceni skladnost ter učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu s tem členom.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba nacionalne kvote v primeru delovnih plovil

Uporaba nacionalne kvote v okviru dejavnosti rekreativnega ribolova

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lososi, ki jih na morju ulovijo delovna plovila, se odštejejo od nacionalne kvote.

Lososi, ujeti pri rekreativnem ribolovu na morju in pri obalnem in rečnem rekreativnem ribolovu, se odštejejo od nacionalne kvote.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevne države članice najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe opredelijo nacionalne tehnične ohranitvene ukrepe za reke s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

1. Zadevne države članice do ...* opredelijo, ohranijo in po potrebi izboljšajo nacionalne tehnične ohranitvene ukrepe za reke s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

 

_________________

 

* UL Vstaviti datum dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pregleda smernice za državno pomoč, da državam članicam omogoči lažjo nadomestitev škode, ki jo povzročijo tjulnji in kormorani.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Poglavje IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje IV a (novo)

 

Najmanjša velikost iztovarjanja lososa in morske postrvi

 

V vsakem podrazdelku ICES iz člena 3(2)(a) se z odstopanjem od člena 14 Uredbe (ES) št. 2187/20051 določi, da je najmanjša velikost za iztovarjanje lososa 60 cm, za morsko postrv pa 50 cm.

 

_________________

 

1 UL L 349, 31.12.2005, str. 1.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi namena in ciljev iz členov 4 in 5 vsaka tri leta oceni skladnost ter učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu s členoma 9 in 10, zlasti v primeru rek s prostoživečim lososom, ki tečejo skozi več držav članic.

1. Komisija na podlagi namena in ciljev iz členov 4 in 5 vsako leto oceni skladnost ter učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu s členoma 9 in 10, zlasti v primeru rek s prostoživečim lososom, ki tečejo skozi več držav članic.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Dopolnjevanje staleža lososa je mogoče le v rekah s prostoživečim lososom. Število izpuščenih dveletnih lososov v posamezni reki ne presega ocenjene potencialne proizvodne zmogljivosti reke za dveletne losose.

1. Dopolnjevanje staleža lososa je mogoče le v rekah s prostoživečim lososom, kadar je to potrebno, da se prepreči iztrebljenje lokalnega staleža.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dopolnjevanje staleža mora potekati tako, da se ohrani genska raznovrstnost različnih rečnih staležev lososa, pri čemer je treba upoštevati obstoječe ribje skupnosti v reki, v kateri se dopolnjuje stalež, in v sosednjih rekah ter hkrati čim bolj povečati učinek dopolnjevanja staleža.

2. Dopolnjevanje staleža mora potekati tako, da se ohrani genska raznovrstnost in spremenljivost različnih rečnih staležev lososa, pri čemer je treba upoštevati obstoječe ribje skupnosti v reki, v kateri se dopolnjuje stalež, in v sosednjih rekah ter hkrati čim bolj povečati učinek dopolnjevanja staleža. Dveletni losos izhaja iz najbližje možne reke s prostoživečim lososom.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Dveletne losose za dopolnjevanje staležev se označi z odščipom maščobnih plavuti.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s postopkom preverjanja iz člena 27(2), določi podrobna pravila za uporabo tega člena.

3. Komisija sprejme do …* izvedbene akte in določi podrobna pravila za uporabo tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 27(2).

 

*UL Vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 13 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) reka zagotavlja proste selitvene vodne poti, ustrezno kakovost vode ter habitat, primeren za razmnoževanje in rast lososa;

(a) reka ali njeni pritoki zagotavljajo proste selitvene vodne poti, ustrezno kakovost vode ter habitat, primeren za razmnoževanje in rast lososa;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Izvor odraslih rib in dveletnih lososov

 

Odrasle ribe in dveletni lososi po možnosti izvirajo iz iste reke prostoživečega lososa ali, če to ni mogoče, iz najbližjega porečja prostoživečega lososa.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 13 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) Dopolnjevanje staleža mora potekati tako, da se ohrani genska raznovrstnost različnih rečnih staležev lososa, pri čemer je treba upoštevati obstoječe ribje skupnosti v reki, v kateri se dopolnjuje stalež, in v sosednjih rekah ter hkrati čim bolj povečati učinek dopolnjevanja staleža.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) Dveletne losose za dopolnjevanje staležev se označi z odščipom maščobnih plavuti.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neposredno obnavljanje staleža v skladu z odstavkom 1 se šteje za ohranitveni ukrep za namene člena 38(2) Uredbe (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo.

Vodilno načelo pri obnavljanju vodnih poti je načelo „onesnaževalec plača“. Neposredno obnavljanje staleža v skladu z odstavkom 1 se tudi šteje za ohranitveni ukrep za namene člena 38(2) Uredbe (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izpusti lososa, razen izpusti v skladu s členoma 12 in 13, se lahko izvajajo do 7 let po začetku veljavnosti te uredbe.

Izpusti lososa, razen izpusti v skladu s členoma 12 in 13, se lahko izvajajo do …* in jih je treba skrbno oceniti. Za postopno odpravljanje se uporabi pristop, prilagojen vsaki reki posebej. Upravljajo ga lokalne, regionalne in/ali nacionalne agencije držav članic, vključuje pa tudi lokalne zainteresirane strani in uporabo njihovega strokovnega znanja za obnovo habitatov ter druge ukrepe. Pravno zavezujoči nacionalni sklepi o uporabi ekonomskih sredstev, ki se sedaj uporabljajo za obnavljanje staleža, se preusmerijo v podporo ribičem, na katere lahko odpravljanje ribolova potencialno negativno učinkuje.

 

* UL Vstavite datum deset let po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Poleg tega se člen 55(3) Uredbe (ES) št. 1224/20091 ter člena 64 in 65 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 20091 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/20092 smiselno uporabljajo za ves rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju.

 

________________

 

1 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

 

2 UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 14 Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo dovoljenje za ribolov lososa, vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih v skladu s pravili iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Z odstopanjem od člena 14 Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo dovoljenje za ribolov lososa, in kapitani delovnih plovil, ki se uporabljajo za ribarjenje na trnek in druge vrste ribolova, vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih v skladu s pravili iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od uvodnega stavka člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo na krovu losose in/ali morske postrvi, pristojnim organom svoje države članice zastave takoj po zaključku ribolovnih dejavnosti sporočijo informacije iz člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009.

Z odstopanjem od uvodnega stavka člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin in delovnih plovil, ki imajo na krovu losose in/ali morske postrvi, pristojnim organom svoje države članice zastave takoj po zaključku ribolovnih dejavnosti sporočijo informacije iz člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izjava o ulovu

Izjave o ulovu rekreativnega ribolova

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kapitan delovnega plovila izpolni izjavo o ulovu v skladu s Prilogo III in jo do zadnjega dne vsakega meseca predloži pristojnemu organu države članice zastave delovnega plovila.

1. Vse vrste rekreativnega ribolova izpolnijo izjavo o ulovu in do zadnjega dne vsakega meseca poročajo pristojnemu organu države članice zastave.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevne države članice z inšpekcijskimi pregledi iztovarjanja preverijo točnost informacij, zabeleženih v izjavah o ulovu. Takšni inšpekcijski pregledi iztovarjanja zajemajo vsaj 10 % inšpekcijskih pregledov skupnega števila iztovarjanj.

Zadevne države članice z inšpekcijskimi pregledi iztovarjanja preverijo točnost informacij, zabeleženih v izjavah o ulovu. Takšni inšpekcijski pregledi iztovarjanja zajemajo vsaj 20 % inšpekcijskih pregledov skupnega števila iztovarjanj. Evropska agencija za nadzor ribištva izvaja učinkovit nadzor in spodbuja države članice, naj opravljajo bolj usmerjene in ciljne inšpekcijske preglede na območjih, za katera obstajajo sum ali poročila o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Nadzor rekreativnega ribolova

 

Nadzor dejavnosti rekreativnega ribolova za namene te uredbe temelji zlasti na členu 55 Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter členih 64 in 65 Uredbe (ES) št. 404/2011.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 21 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) skladnost s pravili o izkoriščenosti kvot, dovoljenjem za opravljanje dejavnosti in izjavo o ulovu delovnih plovil;

(b) skladnost s pravili o izkoriščenosti kvot, dovoljenjem za opravljanje dejavnosti in izjavo o ulovu delovnih plovil in rekreativnega ribolova, pri katerem se uporabljajo vse vrste orodja;

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi na podlagi najnovejših znanstvenih podatkov določi natančne pogoje za izvajanje elektroribolova. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

 

Komisija najpozneje do ...* predloži Parlamentu in Svetu ugotovitve znanstvenih študij o vplivu plenilcev, zlasti tjulnjev in kormoranov, na stalež lososa v Baltskem morju. Na podlagi teh ugotovitev Komisija oblikuje načrt upravljanja populacij plenilcev, ki vplivajo na stalež lososa v Baltskem morju, ki začne veljati najkasneje leta 2016.

 

___________________

 

*UL Vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija najpozneje ...* Parlamentu in Svetu predloži ugotovitve znanstvenih raziskav o zavržkih in prilovu lososa v vseh zadevnih ribištvih na območju Baltskega morja.

 

___________________

 

*UL Vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevne države članice tretje leto po začetku veljavnosti te uredbe in potem vsaka tri leta Komisiji poročajo o tehničnih ohranitvenih ukrepih, sprejetih v skladu s poglavjem V, in doseganju ciljev iz člena 5.

1. Zadevne države članice dne …* in potem vsako naslednje leto Komisiji poročajo o tehničnih ohranitvenih ukrepih, sprejetih v skladu s poglavjem V, in doseganju ciljev iz člena 5.

 

* UL Vstavite datum eno leto po začetku veljave te uredbe.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Zadevne države članice šesto leto po začetku veljavnosti te uredbe in potem vsakih šest let Komisiji poročajo o izvajanju te uredbe in izpolnjevanju ciljev iz člena 5. Poročilo držav članic vključuje zlasti:

2. Zadevne države članice tretje leto po začetku veljavnosti te uredbe in potem vsake tri leta Komisiji poročajo o izvajanju te uredbe in izpolnjevanju ciljev iz člena 5. Poročilo držav članic vključuje zlasti:

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar zadevne države članice ne opredelijo ali objavijo ukrepov iz odstavka 6 ali 11 do določenega roka ali kadar se ti ukrepi na podlagi ocene, izvedene v skladu z odstavkom 6.4 ali 11.1, štejejo za neustrezne in/ali neučinkovite, Komisija prekliče pooblastilo zadevne države članice iz člena 6 ali 11. Sklep o preklicu odpravi pooblastilo, na katerega se sklep nanaša. Veljati začne dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali pozneje, na dan, ki ga navaja sklep.

Kadar zadevne države članice ne opredelijo ali objavijo ukrepov iz odstavka 6 ali 11 do določenega roka ali kadar se ti ukrepi na podlagi ocene, izvedene v skladu z odstavkom 6.4 ali 11.1, štejejo za neustrezne in/ali neučinkovite, Komisija prekliče pooblastilo zadevne države članice iz člena 6 ali 11. Sklep o preklicu odpravi pooblastilo, na katerega se sklep nanaša. Veljati začne dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(1)

UL C 68, 6.3.2012, str. 47.


OBRAZLOŽITEV

Večletni načrt za zaščito lososa v Baltskem morju predstavlja bistven element upravljanja morskih staležev v okviru reforme skupne ribiške politike. V okviru ocene vpliva tega poročila na raven staleža lososa v Baltskem morju je potekalo obsežno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, med drugim z morskimi ribiči, nevladnimi organizacijami, ribiči, ki lovijo na trnek, posvetovalnimi institucijami, kot sta Regionalni svetovalni svet za Baltsko morje in Mednarodni svet za raziskovanje morja, predstavniki vlad in lokalnih organov različnih držav, Odborom regij itd. Komisiji so bila postavljena številna podrobna vprašanja o točkah, ki so za zainteresirane strani sporne in zadevajo zlasti rekreativni ribolov ali dodeljevanje ribolovnih kvot v posameznih državah. S tako pridobljenimi informacijami je postalo jasno, da številnih bistvenih podatkov ni, kar je bila dodatna težava pri pripravi tega poročila.

Rekreativni ribolov

Rekreativni ribolov je ena od dejavnosti, ki znatno vplivajo na raven staleža lososa v Baltskem morju, ta vpliv pa ni pravilno ocenjen, ker ni ustreznega nadzora ali ker države članice ne izvajajo obveznosti posredovanja ustreznih informacij. Zaradi tega se rekreativni ribolov nenadzorovano razvija, saj se z uvajanjem specifičnih izrazov za subjekte, kot je „delovno plovilo“, ti znajdejo izven nadzora, kar prispeva k večanju neprijavljenega ulova lososa v Baltskem morju. Poroča se tudi, da se za rekreativni ribolov uporabljajo tehnološko najnaprednejša ribolovna orodja, na primer vlečne mreže, ali da se z visečimi mrežami, ki so dolge do 100 metrov, zaustavlja prehod lososa v rekah. Navedeno je v popolnem nasprotju s pojmom rekreativnega ribolova, ki bi po definiciji moral prispevati k spodbujanju kulture trajnostnega ribolova in s tem večati turistično privlačnost regij, odvisnih od te dejavnosti. Mali ribolov ima posebej pomembno vlogo pri spodbujanju vseh oblik trajnostnega in odgovornega ribolova. Med drugim poudarja pomen rekreativnega ribolova lososa, ki temelji na jasnih in preglednih načelih nadzora.

Danes se soočamo s splošno pomanjkljivimi podatki in, posledično, znanstvenimi dognanji o razširjenosti in vplivu rekreativnega ribolova na staleže lososa v Baltskem morju v različnih državah. Cilj tega poročila je predstaviti jasna pravila, s katerimi bo mogoče poenotiti načela upravljanja in nadzora za rekreativni ribolov. Poročevalec meni, da se s primernim izvajanjem dejavnosti rekreativnega ribolova lahko izjemno veliko prispeva k razvoju alternativnih oblik ribolova, kar bo vodilo v trajnostno rast regij, odvisnih od ribolova.

Mnenje Regionalnega svetovalnega sveta za Baltsko morje

V skladu z veljavno prakso bi morala Komisija pri načrtovanju upravljanja ribolovnih virov v vodah Evropske unije upoštevati mnenje regionalnih svetovalnih svetov. Zato je primerno poudariti, da se mnenje Regionalnega svetovalnega sveta za Baltsko morje o upravljanju staleža lososa v Baltskem morju v nekaterih ključnih točkah bistveno razlikuje od načrta upravljanja, ki ga je predstavila Komisija. Glavne razlike zadevajo cilje za staleže divjega lososa v rekah, stopnje ribolovne umrljivosti za stalež lososa v morju, postopno odpravljanje dopolnjevanja staleža, ki ne spada v področje uporabe predlagane uredbe, ter zahteve glede vodenja ladijskih dnevnikov ali predhodnega obveščanja. Navedena vprašanja so podlaga za načrt upravljanja staleža lososa v Baltskem morju. Poročevalec želi zato poudariti, da lahko razhajanje stališč z Regionalnim svetovalnim svetom za Baltsko morje glede vprašanj privede do konfliktov ali do tega, da bo skupnost zavrnila predlog Komisije. To potrjuje, da je treba pri pripravi načrtov upravljanja ribolovnih virov v Evropski uniji sistematično izvajati obširna posvetovanja z zainteresiranimi skupinami, da bi se poiskale kompromisne rešitve, ki bodo prispevale k varstvu okolja in trajnostnemu razvoju ribolova.

Vpliv plenilcev na stalež lososa v Baltskem morju

Pri pripravi tega poročila je bilo veliko pozornosti posvečene oceni vpliva plenilcev, zlasti tjulnjev in kormoranov, na stalež lososa v Baltskem morju. Analiza že objavljenih dokumentov o tej temi je pokazala, da nimamo zanesljivih in z dokazi podkrepljenih študij. Številni viri kažejo na močan vpliv plenilcev na raven razmnoževanja lososa, zlasti na število dveletnih lososov v rekah. Poročevalec meni, da je treba izvesti poglobljene znanstvene študije, s katerimi se bo ocenilo število, tip in vpliv različnih vrst plenilcev na stalež lososa v Baltskem morju.

Glavne osi poročila

Razmnoževanje

Poročevalec meni, da je treba raven proizvodnje dveletnih lososov v skladu s priporočili HELCOM določiti na 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose v različnih rekah s prostoživečim lososom. Ta raven je podlaga za naravno razmnoževanje, posledično pa bo povzročila povečanje staleža lososa v Baltskem morju. Predlog, da bi se omejilo dopolnjevanje staleža, ki ni zajeto v členih 12 in 13 uredbe, kadar ni na razpolago dovolj podatkov ali kadar se populacija lososa zmanjšuje, bi lahko imel neželene učinke, stalež te vrste pa bi se lahko še naprej zmanjševal.

Področje uporabe uredbe

Poročevalec meni, da je treba področje uporabe uredbe razširiti, da bo zajemalo tudi vse oblike rekreativnega ribolova.

Nadzor ulova

Poročevalec podpira strožji nadzor ulova, zato predlaga, da se inšpekcijsko pregleda vsaj 50 % iztovarjanja v vsaki državi članici. Eden od bistvenih elementov poročila je vzpostavitev celovitega nadzora nad vsemi vrstami rekreativnega ribolova in obveznost, da se ulov iz tovrstnega ribolova prijavi. Analiza poročil Evropske agencije za nadzor ribištva o inšpekcijskih pregledih v baltskih državah kaže, da je nadzor nezadosten, kar lahko botruje veliki količini neprijavljenega ulova. Poročevalec, ki deli mnenje Regionalnega svetovalnega sveta za Baltsko morje, ocenjuje da za ribiška plovila, krajša od 12 metrov, nista potrebni obveznosti vodenja ladijskega dnevnika in predhodnega poročanja. Ob upoštevanju povedanega je treba več pozornosti nameniti uporabi izjav o ulovu in povečanju števila inšpekcijskih pregledov v pristaniščih, kar bo prispevalo k obnovi staleža lososa.

Preklic pooblastila Komisije državam članicam

Opozoriti je treba, da je Komisija v predlogu uredbe o staležu lososa v Baltskem morju državam članicam podelila pooblastila za urejanje nekaterih področij, za katere se šteje, da so v izključni pristojnosti Unije (ohranjanje morskih bioloških virov). Komisija s tem izraža podporo regionalizaciji in decentralizaciji upravljanja na področju skupne ribiške politike, vendar si pridržuje pravico, da posreduje, če država članica ne bi izpolnjevala zahtev iz te uredbe, katerih namen je obnova staleža lososa v Baltskem morju. Delegirane akte je treba šteti za pozitivni element poenotenja skupne ribiške politike, ki Komisiji v okviru te uredbe omogoča boljši nadzor in učinkovitejše delovanje na področju prenosa pooblastil na zadevne države članice.

Vendar poročevalec meni, da bi morala Komisija preklic pooblastila, ki se dodeli zadevnim državam članicam, izvesti v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (3.5.2012)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

(COM(2011)0470 – C7‑0220/2011 – 2011/0206(COD))

Pripravljavec mnenja: Carl Schlyter

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Losos se drsti oziroma se je drstil v številnih rekah ob Baltskem morju, kjer je imela vsaka reka svojo gensko populacijo. Veliko teh drstečih populacij se je sčasoma drastično zmanjšalo ali so celo izumrle. V mnogih rekah so še vedno populacije, sposobne preživetja, velika večina prostoživečega lososa pa (v nasprotju z gojenim lososom za obnovo staleža) izvira iz severnih območij, zlasti iz severnih švedskih in finskih rek ter iz Botnijskega zaliva. Drugje je številčnost populacije upadla zaradi onesnaženosti, uničenja habitata, hidroelektrarn in drugih problemov, ki jih povzroča človek.

Ribolov lososa v Baltskem morju poteka v morju, priobalnih vodah in nekaterih rekah. Rečne populacije se pogosto povečajo zaradi izpusta dveletnih lososov, običajno zato, ker reke blokirajo jezovi hidroelektrarn ali zaradi drugih oblik degradacije.

Znanstveno mnenje o lososu pripravlja Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) in kaže precej pesimistično podobo, in sicer:

· v le malo rekah je najti drsteče populacije, sposobne preživetja;

· preživetje nedoraslega lososa je že nekaj let iz neznanih razlogov nizko;

· mešano ribištvo na odprtem morju izkorišča vse staleže, celo šibke, in s tem zelo otežuje vrnitev lososa v reke z ustreznim habitatom;

· nedavni celotni dovoljeni ulovi so bili določeni višje, kot je predvideno v znanstvenem mnenju;

· ribolovni napor na odprtem morju se je leta 2008 zaradi prepovedi visečih mrež sicer zmanjšal, vendar se od takrat povečuje ulov s parangalom;

· ulov lososa je pogosto nepravilno prijavljen kot morska postrv;

Zato je treba toplo pozdraviti predlog Komisije o večletnem načrtu. Pravzaprav bo predlog znatno izboljšal upravljanje ribolova lososa na Baltskem območju, za kar je po mnenju mnogih že dolgo prepozno. Postopno odpravljanje obnove staleža je treba pozdraviti, razen v določenih razmerah.

Vendar je treba načrt v mnogih točkah okrepiti, zlasti kar zadeva rekreacijski ribolov. V Baltskem morju naraščajo vse vrste nekomercialnega ribolova lososa (uporaba visečih mrež in pasti, ribarjenje na trnek itd.), ki zdaj po ocenah predstavlja četrtino prijavljene količine ulova. Ta ulov je nujno treba v celoti nadzorovati in ga upoštevati v skupnih kvotah.

Na podlagi približne ocene, ki temelji na najnovejših podatkih Mednarodnega sveta za raziskovanje morja, je neprijavljeni ulov že več let enak polovici prijavljenega ulova. Podani so predlogi sprememb za okrepitev nadzora, zlasti s širitvijo zahtev za poročanje in uvedbo najmanjše velikosti iztovarjanja za losos in morsko postrv, in sicer 65 cm, s čimer se bo zmanjšalo nepravilno prijavljanje lososa kot morske postrvi.

Vsaka genska populacija lososa se drsti v svoji reki. Lososa, ulovljenega pri mešanem ribolovu na odprtem morju, ni možno razlikovati glede na njegov izvor, saj se pri tovrstnem ribolovu skupaj ulovijo ribe iz različnih rečnih območij in torej različnih populacij. To ima hude negativne posledice, saj se ribe iz ogroženih populacij ali iz rek, v katerih se skuša staleže lososa obnoviti, ulovijo skupaj z ribami iz populacij, sposobnih preživetja in ki se obnavljajo same. Najboljši način za upravljanje ribolova lososa je ribolov, ko se losos že vrne v reke zaradi drstenja, saj to omogoča natančno usmerjen ribolov.

Podani so predlogi sprememb za postopno odpravljanje ribolova na odprtem morju. Ker bi to nekatere države članice bolj prizadelo kot druge, se predlaga zmanjševanje v obdobju osmih let, po koncu tega obdobja pa bo ribolov dovoljen le še znotraj temeljnih črt.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V skladu s členom 3(1)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije ima Unija izključno pristojnost za ohranjanje morskih bioloških virov. Ker je losos anadromna vrsta, morskih staležev lososa v Baltskem morju ni mogoče ohraniti brez ukrepov za zaščito takšnih staležev med njihovem življenjem v rekah. Zato so tudi takšni ukrepi v izključni pristojnost Unije, da se zagotovi učinkovito ohranjanje morskih vrst v njihovem celotnem ciklu selitve, in jih je treba obravnavati v večletnem načrtu.

(3) V skladu s členom 3(1)(d) Pogodbe o delovanju Evropske unije ima Unija izključno pristojnost za ohranjanje morskih bioloških virov. Ker je losos anadromna vrsta, staležev lososa v Baltskem morju ni mogoče doseči brez odprave ribolova mešanih staležev lososa ali brez ukrepov za zaščito takšnih staležev med njihovem življenjem v rekah. Zato so tudi takšni ukrepi v izključni pristojnost Unije, da se zagotovi učinkovito ohranjanje morskih vrst v njihovem celotnem ciklu selitve, in jih je treba obravnavati v večletnem načrtu.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V Direktivi 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je losos naveden kot vrsta v interesu Evropske unije, zato mora biti cilj ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, zagotoviti, da se pri izkoriščanju lososa upošteva ugodno stanje ohranjenosti. Ukrepi za zaščito lososa, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo torej biti skladni in usklajeni z ukrepi, sprejetimi v skladu z navedeno direktivo.

(4) V Direktivi 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je losos naveden kot vrsta v interesu Evropske unije, zato mora biti cilj ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo, zagotoviti, da se pri izkoriščanju lososa upošteva ugodno stanje ohranjenosti. Ukrepi za zaščito lososa, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo torej biti skladni in usklajeni z ukrepi, sprejetimi v skladu z navedeno direktivo. Da se zagotovi trajnostna rast staležev lososa, je treba postopno odpraviti ribolov mešanih staležev in ga nadomestiti z ločenim ribolovom vsakega staleža. Za izboljšanje staležev lososa je pomembna tudi prepoved ribolova z visečimi parangali, saj bi to zmanjšalo zavržke podmernih lososov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) V izvedbenem načrtu, ki je bil sprejet na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, je navedeno, da je treba do leta 2015 vse komercialne staleže obnoviti na ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. ICES meni, da za rečne staleže lososa na območju Baltskega morja ta raven ustreza ravni proizvodnje dveletnega lososa med 60 % in 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose v različnih rekah s prostoživečim lososom. Takšno znanstveno mnenje mora biti podlaga za določitev ciljev večletnega načrta.

(6) V izvedbenem načrtu, ki je bil sprejet na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002, je navedeno, da je treba do leta 2015 vse komercialne staleže obnoviti na ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos. To je pravna zahteva že od leta 1994 v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu. ICES meni, da za rečne staleže lososa na območju Baltskega morja ta raven ustreza ravni proizvodnje dveletnega lososa med 60 % in 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose v različnih rekah s prostoživečim lososom. Takšno znanstveno mnenje mora biti podlaga za določitev ciljev večletnega načrta.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Genska raznovrstnost lososa v Baltskem morju se najbolje ohrani tako, da se ribolov dovoli le, ko je losos že zapustil morje in se začel zaradi drstenja seliti po rekah navzgor. Zaprtje ribolova v Baltskem morju bi nekaterim državam članicam in industrijskim panogam povzročilo velike težave, zato bi bilo treba ribolov lososa v morju odpraviti postopoma.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Da bi odpravili tveganje za nepravilno prijavljanje ulova morske postrvi in lososa, bi bilo treba uvesti enotno najmanjšo velikost za iztovarjanje obeh vrst.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Izboljšati je treba zaupanje zainteresiranih strani in način sporazumevanja med njimi, da bi se doseglo trajnosti ribolov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Veliko obalnih plovil za ribolov lososa je krajših od 10 m. Zato je treba uporabo ribolovnega ladijskega dnevnika, kot se zahteva v členu 14, in predhodno obveščanje, ki se zahteva v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009 razširiti na vsa plovila.

(16) Veliko obalnih plovil za ribolov lososa je krajših od 10 m. Zato je treba uporabo ribolovnega ladijskega dnevnika, kot se zahteva v členu 14, in predhodno obveščanje, ki se zahteva v členu 17 Uredbe (ES) št. 1224/2009 razširiti na vsa komercialna ribiška plovila in delovna plovila, ki se uporabljajo za ribarjenje na trnek ali druge vrste ribolova.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) V nedavnem znanstvenem mnenju je navedeno, da rekreativni ribolov lososa na morju znatno vpliva na staleže lososa, čeprav podatki o tem niso zelo natančni. Zlasti rekreativni ribolov s plovil, ki ga izvajajo podjetja, ki svoje storitve ponujajo za plačilo, lahko predstavlja velik del ulova lososa v Baltskem morju. Zato je za učinkovitost večletnega načrta primerno, da se uvedejo nekateri posebni ukrepi upravljanja za nadzor takšnih dejavnosti.

(19) V nedavnem znanstvenem mnenju je navedeno, da rekreativni ribolov lososa znatno vpliva na staleže lososa, čeprav podatki o tem niso zelo natančni. Zato je za učinkovitost večletnega načrta primerno, da se uvedejo nekateri posebni ukrepi upravljanja za nadzor takšnih rekreativnih ribolovnih dejavnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) komercialni ribolov v Baltskem morju in z njim povezanih rekah na ozemlju držav članic (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice);

(a) komercialni ribolov in delovna plovila v Baltskem morju in z njim povezanih rekah na ozemlju držav članic (v nadaljnjem besedilu: zadevne države članice);

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju, kadar se takšen ribolov opravlja z delovnimi plovili.

(b) rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju in rekah na ozemlju držav članic, ki se stekajo v Baltsko morje;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju, kadar se takšen ribolov opravlja z delovnimi plovili.

(b) rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju in zadevnih državah članicah.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „stalež lososa v Baltskem morju“ pomeni vse staleže prostoživečega in gojenega lososa v Baltskem morju in baltskih rekah;

(c) „staleži lososa v Baltskem morju“ pomeni vse staleže prostoživečega in gojenega lososa v Baltskem morju in baltskih rekah;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

1. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v desetih letih pa 75 %.

2. V rekah s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe v okviru proizvodnje prostoživečega dveletnega lososa vsaka reka doseže 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose, v desetih letih pa 80 %.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Deset let po začetku veljavnosti te uredbe se proizvodnja prostoživečega dveletnega lososa v vsaki reki s prostoživečim lososom ohrani vsaj na ravni 75 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

3. Deset let po začetku veljavnosti te uredbe se proizvodnja prostoživečega dveletnega lososa v vsaki reki s prostoživečim lososom ohrani vsaj na ravni 80 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Lovljenje lososa na odprtem morju zunaj temeljnih črt se postopno odpravi. Do ...* se zmanjša za 50 %, do ...** pa se prepove.

 

______________

 

* UL Vstaviti datum šest let od začetka veljavnosti te uredbe.

 

** UL Vstaviti datum osem let od začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Da bi se populacijam prostoživečega lososa omogočilo, da prerasejo raven največjega trajnostnega donosa, bi bilo treba lovljenje lososa med obdobjem drstenja na naravnih območjih drstenja prepovedati.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba nacionalne kvote v primeru delovnih plovil

Uporaba nacionalne kvote v primeru delovnih plovil in rekreativnega ribolova

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lososi, ki jih na morju ulovijo delovna plovila, se odštejejo od nacionalne kvote.

Lososi, ki jih na morju ulovijo delovna plovila in rekreativni ribiči pri obalnem in rečnem ribolovu, se odštejejo od nacionalne kvote.

Obrazložitev

Rekreativno ribištvo ni vključeno v sedanji izračun ribolovne kvote in bi bilo treba o njem poročati ter ga urediti na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Najmanjša velikost iztovarjanja lososa in morske postrvi

 

Najmanjša velikost iztovarjanja je 65 cm za losos in morsko postrv.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevne države članice najpozneje dve leti po začetku veljavnosti te uredbe opredelijo nacionalne tehnične ohranitvene ukrepe za reke s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

1. Zadevne države članice do ...* opredelijo, ohranijo in po potrebi izboljšajo nacionalne tehnične ohranitvene ukrepe za reke s prostoživečim lososom, ki do začetka veljavnosti te uredbe ne dosežejo 50 % potencialne proizvodne zmogljivosti za dveletne losose.

 

_________________

 

* UL Vstaviti datum dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Dopolnjevanje staleža lososa je mogoče le v rekah s prostoživečim lososom. Število izpuščenih dveletnih lososov v posamezni reki ne presega ocenjene potencialne proizvodne zmogljivosti reke za dveletne losose.

1. Dopolnjevanje staleža lososa je mogoče le v rekah s prostoživečim lososom in v prehodnem obdobju, določenem v skladu z odstavkom 3, v rečnih ustjih, če je to potrebno, da se prepreči iztrebljenje lokalnega staleža. Število izpuščene ribje zalege v posamezni reki ne presega ocenjene potencialne proizvodne zmogljivosti reke za dveletne losose.

Obrazložitev

Sama prepoved obveznega dopolnjevanja staleža ne bo rešila problema staležev lososa, saj ni jasno dokazano, da dopolnjevanje staležev lososa povzroča znatne motnje v genskem skladu prostoživečih lososov. Dodatno je treba razviti ukrepe, ki so alternativa dopolnjevanju staleža, kot so prehodi za ribe in obvezno nadomeščanje, dolgoročno pa bi moralo biti možno nadomestiti dopolnjevanje s temi alternativnimi ukrepi.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dopolnjevanje staleža mora potekati tako, da se ohrani genska raznovrstnost različnih rečnih staležev lososa, pri čemer je treba upoštevati obstoječe ribje skupnosti v reki, v kateri se dopolnjuje stalež, in v sosednjih rekah ter hkrati čim bolj povečati učinek dopolnjevanja staleža.

2. Dopolnjevanje staleža mora potekati tako, da se ohrani genska raznovrstnost različnih rečnih staležev lososa, pri čemer je treba upoštevati obstoječe ribje skupnosti v reki, v kateri se dopolnjuje stalež, in v sosednjih rekah ter hkrati čim bolj povečati učinek dopolnjevanja staleža. Odrasle ribe in dveletni lososi po možnosti izvirajo iz iste reke prostoživečega lososa ali, če to ni mogoče, iz najbližjega porečja prostoživečega lososa.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 13 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) reka zagotavlja proste selitvene vodne poti, ustrezno kakovost vode ter habitat, primeren za razmnoževanje in rast lososa;

(a) reka ali njeni pritoki zagotavljajo proste selitvene vodne poti, ustrezno kakovost vode ter habitat, primeren za razmnoževanje in rast lososa;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Izvor odraslih rib in dveletnih lososov

 

Odrasle ribe in dveletni lososi po možnosti izvirajo iz iste reke prostoživečega lososa ali, če to ni mogoče, iz najbližjega porečja prostoživečega lososa.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Poleg tega se člen 55(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter člena 64 in 65 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 20091 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 smiselno uporabljajo za ves rekreativni ribolov lososa v Baltskem morju.

 

________________

 

1 UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 14 Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo dovoljenje za ribolov lososa, vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih v skladu s pravili iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Z odstopanjem od člena 14 Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo dovoljenje za ribolov lososa, in kapitani delovnih plovil, ki se uporabljajo za ribarjenje na trnek in druge vrste ribolova, vodijo ladijski dnevnik o svojih dejavnostih v skladu s pravili iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od uvodnega stavka člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije vseh dolžin, ki imajo na krovu losose in/ali morske postrvi, pristojnim organom svoje države članice zastave takoj po zaključku ribolovnih dejavnosti sporočijo informacije iz člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009.

Z odstopanjem od uvodnega stavka člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009 kapitani ribiških plovil Evropske unije in kapitani delovnih plovil, ki se uporabljajo za ribarjenje na trnek in druge vrste ribolova, vseh dolžin, ki imajo na krovu losose in/ali morske postrvi, pristojnim organom svoje države članice zastave takoj po zaključku ribolovnih dejavnosti sporočijo informacije iz člena 17(1) Uredbe št. 1224/2009.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

črtano

Izjava o ulovu

 

1. Kapitan delovnega plovila izpolni izjavo o ulovu v skladu s Prilogo III in jo do zadnjega dne vsakega meseca predloži pristojnemu organu države članice zastave delovnega plovila.

 

2. Zadevne države članice do 15. vsakega meseca vnesejo informacije, zabeležene v izjavah o ulovu za prejšnji mesec, v svojo elektronsko zbirko podatkov, vzpostavljeno v skladu s členom 116(1)(f) Uredbe (ES) št. 1224/2009, in računalniški sistem potrjevanja iz člena 109 Uredbe (ES) št. 1224/2009. Elektronski podatki in izjave o ulovu se hranijo 3 leta.

 

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 20

črtano

Inšpekcijski pregledi iztovarjanja

 

Zadevne države članice z inšpekcijskimi pregledi iztovarjanja preverijo točnost informacij, zabeleženih v izjavah o ulovu. Takšni inšpekcijski pregledi iztovarjanja zajemajo vsaj 10 % inšpekcijskih pregledov skupnega števila iztovarjanj.

 

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 21 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) skladnost s pravili o izkoriščenosti kvot, dovoljenjem za opravljanje dejavnosti in izjavo o ulovu delovnih plovil;

(b) skladnost s pravili o izkoriščenosti kvot, dovoljenjem za opravljanje dejavnosti in izjavo o ulovu delovnih plovil in rekreativnega ribolova, pri katerem se uporabljajo vse vrste orodja;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 22 – novi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi na podlagi najnovejših znanstvenih podatkov določi natančne pogoje za izvajanje elektroribolova. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA III

črtano

IZJAVE O ULOVU

 

Vsaka zadevna država članica za svoja delovna plovila izda uradni obrazec, ki ga je treba izpolniti kot izjavo o ulovu. Ta obrazec vsebuje vsaj naslednje informacije:

 

a) referenčno številko posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, izdanega v skladu s členom 18 te uredbe;

 

b) ime fizične ali pravne osebe, ki je imetnik posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, izdanega v skladu s členom 18 te uredbe;

 

c) ime in podpis kapitana delovnega plovila;

 

d) datum in čas odhoda iz pristanišča in prihoda v pristanišče ter trajanje ribolovnega potovanja;

 

e) kraj in čas iztovarjanja za posamezno ribolovno potovanje;

 

f) orodje, ki se uporablja v ribolovnih dejavnostih;

 

g) količine iztovorjenih rib po vrsti in na ribolovno potovanje;

 

h) količine zavrženih rib glede na vrsto in ribolovno potovanje;

 

i) območje ulovov posameznega ribolovnega potovanja, izraženo kot statistično območje ICES.

 

POSTOPEK

Naslov

Večletni načrt za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

Referenčni dokumenti

COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Carl Schlyter

29.9.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

29.2.2012

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

56

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni


POSTOPEK

Naslov

Večletni načrt za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež

Referenčni dokumenti

COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD)

Datum predložitve Parlamentu

4.8.2011

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

PECH

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marek Józef Gróbarczyk

13.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

23.11.2011

23.4.2012

31.5.2012

 

Datum sprejetja

11.7.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

Datum predložitve

17.7.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov