ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace

16. 8. 2012 - (COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodajka: Jutta Steinruck


Postup : 2011/0270(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0241/2012
Předložené texty :
A7-0241/2012
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0609),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 46 písm. d, 149, 153 odst. 2 písm. a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0318/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko švédského parlamentu v rámci protokolu č. 2 o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. února 2012[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. května 2012[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj, jakož i Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0241/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje, že finanční částka stanovená v legislativním návrhu je pouze návrhem pro rozpočtový orgán a že nemůže být pevně určena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci víceletého finančního rámce;

3.  potvrzuje své stanovisko, že v příštím víceletém finančním rámci budou zapotřebí dodatečné zdroje, které umožní, aby Unie plnila své stávající politické priority a nové úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, zejména sociální začlenění, a aby reagovala na nepředvídané události; zdůrazňuje, že Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném „Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“ zvýšení objemu zdrojů pro příští VFR nejméně o 5 % oproti úrovni v roce 2013; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě zcela upustit.

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o programu Evropské unie pro sociální pokrok, inovace a zaměstnanost, kterým se mění rozhodnutí č. 283/2010/EU

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) V souladu se sdělením Komise „Rozpočet – Evropa 2020“, které doporučuje racionalizovat a zjednodušit nástroje Unie pro financování a posílit jejich zaměření na přidanou hodnotu Unie a na dopady a výsledky, se tímto nařízením zavádí program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“) s cílem zajistit pokračování a rozvoj činností vykonávaných na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie a rozhodnutí Komise 2003/8/ES ze dne 23. prosince 2002, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. května 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (dále jen „nástroj mikrofinancování“).

(1) V souladu se sdělením Komise „Rozpočet – Evropa 2020“, které doporučuje racionalizovat a zjednodušit nástroje Unie pro financování a posílit jejich zaměření na přidanou hodnotu Unie a na dopady a výsledky, se tímto nařízením zavádí program Evropské unie pro sociální pokrok, inovace a zaměstnanost (dále jen „program“) s cílem zajistit pokračování a rozvoj činností vykonávaných na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie a rozhodnutí Komise 2003/8/ES ze dne 23. prosince 2002, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. května 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (dále jen „nástroj mikrofinancování“).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie přijala Rada dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které společně s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie přijatými v souladu s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované hlavní směry strategie Evropa 2020. Program by měl přispět k uplatňování integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 a 10, a podporovat provádění stěžejních iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Program pro nové dovednosti a pracovní místa a Mládež v pohybu.

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie přijala Rada dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které společně s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie přijatými v souladu s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované hlavní směry strategie Evropa 2020. Program by měl přispět k dosahování cílů strategie Evropa 2020, zejména snižování chudoby a cíle v oblasti zaměstnanosti jak jsou vymezeny v pokynech pro zaměstnanost. Za tímto účelem by měl program podporovat provádění stěžejních iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Program pro nové dovednosti a pracovní místa a Mládež v pohybu, jakož i iniciativu „Příležitosti pro mladé“.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v těch oblastech politiky, které spadají do jeho působnosti ve veřejném, soukromém a terciárním sektoru, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Především by měl pomoci určit a vyhodnotit inovativní řešení a postupy a zajistit jejich využívání ve větším měřítku, a to prostřednictvím sociálního experimentování s cílem účinněji napomáhat členským státům při reformování jejich trhů práce a politik sociální ochrany. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů.

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v reakci na sociální potřeby, které nejsou uspokojeny nebo jsou uspokojeny nedostatečně, pokud jde o boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu vysoké míry vysoce kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany předcházející chudobě, a zlepšení pracovních podmínek a přístupu ke zdravotní péči a odbornému vzdělávání pro skupiny ohrožených osob, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Především by měl tento program pomoci zjišťovat, analyzovat a ve větším měřítku využívat inovativní řešení a jejich praktické uplatňování prostřednictvím experimentování v oblasti sociální politiky s cílem napomáhat v případě potřeby členským státům při zvyšování efektivnosti jejich trhů práce a při dalším zlepšování politiky jejich sociální ochrany a sociálního začleňování. Experimentování v oblasti sociální politiky znamená projektové testování sociálních inovací v praxi. Experimentováním v oblasti sociální politiky se rozumí projektové testování sociálních inovací v praxi. Úspěšné nápady by měly být uplatňovány v širším měřítku s finanční podporou z Evropského sociálního fondu (ESF) a z jiných zdrojů. Zkušenosti ukazují, že projekty experimentování v oblasti sociální politiky trvají často tři až pět let a zahrnují mnoho různých aktérů všech velikostí. Pokud byla zřízena vnitrostátní informační střediska pro experimentování v oblasti sociální politiky, měla by sloužit jako jednotné kontaktní místo pro všechny zúčastněné strany a podporují vytváření a rozvoj sítí a partnerství.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Otevřená metoda koordinace jako nástroj, jehož pružnost a účinnost již byla v oblasti sociální politiky ověřena, by měla být v oblastech zájmu jednotlivých členských států využívána celostním způsobem. Je ji proto třeba využívat ve větší míře za účelem zlepšení účinnosti a kvality programu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Pokrok směrem k sociálně a environmentálně udržitelnému rozvoji v Evropě bude vyžadovat předvídání a rozvoj nových dovedností a schopností, zlepšení podmínek pro vytváření pracovních příležitostí a kvalitní pracovní místa a pracovní podmínky, a to prostřednictvím doprovodného vzdělávání a politiky trhu práce a sociální politiky ve spojení s přeměnou průmyslových odvětví a služeb za tímto účelem. Program by měl tudíž napomoci podněcovat vytváření kvalitních a udržitelných „zelených“ a „bílých“ vysoce kvalitních pracovních míst a předvídat a rozvíjet nové dovednosti a schopnosti pro kvalitní a udržitelná pracovní místa, a přitom propojovat politiky zaměstnanosti a sociální politiky s průmyslovými a strukturálními politikami, které podporují přechod k nízkouhlíkovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje. Program by měl zejména působit jako katalyzátor výzkumu potenciálu investic do environmentální a sociální oblasti řízených veřejným sektorem pro vytváření pracovních příležitostí a potenciálu místních a regionálních iniciativ v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Program by měl věnovat zvláštní pozornost územnímu rozměru nezaměstnanosti, chudoby a vyloučení, a zejména rostoucím nerovnostem, které existují mezi regiony a v jejich rámci, mezi venkovskými oblastmi a městy a v rámci měst.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e) Účast žen v podnikání a v rozhodování v hospodářsko-podnikatelské sféře faktorem průkazně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a inovacím. Nedávné zprávy, předložené Komisí, o míře plnění Listiny základních práv Evropské unie a práce o správě věcí veřejných a udržitelnosti, vypracované Světovou bankou nebo Organizací spojených národů, dokládají, že začlenění žen na pracovní trh a zejména rovnost v rozhodovacích procesech na politické úrovni podporují transparentnost a účast a snižují míru korupce. Proto v souladu s evropskou strategií pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015 by Unie měla lépe využívat potenciálu žen, a přispět k dosažení celkových hospodářských a sociálních cílů Unie rozsáhlejším začleněním žen na trh práce a jejich větším přístupem ke kvalitním pracovním místům. Zejména míra zaměstnanosti starších žen, rodiček samoživitelek, žen se zdravotním postižením, migrujících žen a žen z etnických menšin je stále poměrně nízká, a přetrvávající rozdíly mezi ženami a muži je proto třeba zmírnit po kvantitativní i kvalitativní stránce.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) Je nutné upevnit sociální rozměr jednotného trhu. Vzhledem k tomu, že dodržováním práv pracovníků je třeba posilovat důvěru v jednotný trh a volný pohyb služeb, je nutné zajistit stejný status právu na volný pohyb po celém území Unie jak pro pracovníky, tak pro podnikatele.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 program by měl usilovat o ucelený přístup k podpoře kvalitní a udržitelné zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě a mít stále za cíl rovnost žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl zaměřit na projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, a to bez ohledu na rozsah projektů. S cílem snížit administrativní zátěže by program měl podporovat vytvoření a rozvoj sítí a partnerství. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility, a zároveň byla zajištěna transparentnost procesu. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování na úrovni Unie zajišťující finanční prostředky na mikroúvěry, sociální podnikání, usnadňující přístup k půjčkám a poskytující jim technickou pomoc. V rámci omezeného rozsahu by program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně při plném respektování výsad rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu rozdělit, a sice v závislosti na prioritách politik .

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Vzhledem k omezenosti zdrojů, jež jsou na tento program k dispozici, a vzhledem k tomu, že tyto zdroje jsou předem přidělovány na různé osy, je třeba se při financování zaměřovat na rozvoj struktur, jež mají jasný multiplikační účinek, který bude přínosný pro další činnosti a iniciativy. Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jež pomohou zabránit jakémukoli překrývání s jinými fondy nebo programy, zejména s Evropským sociálním fondem, a dvojímu financování.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Dalekosáhlé cíle a velký význam přisuzovaný tomuto programu jsou v rozporu s velmi omezenými přidělenými finančními prostředky, což by mohlo případně zklamat očekávání účastníků tohoto programu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou analytickou základnou umožňující podporovat tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. Taková základna objektivních podkladů dodává vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu tím, že poskytuje unijní rozměr a porovnání pro shromažďování údajů a vypracovávání statistických nástrojů, metod a společných ukazatelů, aby tak vznikl celkový obraz situace v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v celé Unii a aby bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti a efektivity programů a politik.

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou analytickou základnou umožňující podporovat tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti a zároveň věnovat zvláštní pozornost dopadu finanční a hospodářské krize. Taková základna objektivních podkladů dodává vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu tím, že poskytuje unijní rozměr a porovnání pro shromažďování údajů a vypracovávání statistických nástrojů, metod a společných ukazatelů, aby tak vznikl celkový obraz situace v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v celé Unii a aby bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti a efektivity programů a politik, a mohlo tak být dosaženo cílů strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Unie má jedinečné předpoklady poskytnout celounijní platformu pro výměnu politik a vzájemné učení mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Znalost politik uplatňovaných v jiných zemích a jejich výsledků rozšiřuje škálu možností pro tvůrce politik, spouští vývoj nových politik a podporuje vnitrostátní reformy.

(7) Unie má jedinečné předpoklady poskytnout celounijní platformu pro výměnu politik a vzájemné učení mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany, sociálního začlenění, jakož i sociálního podnikání. Znalost politik uplatňovaných v jiných zemích a jejich výsledků, včetně těch dosažených prostřednictvím řady místních, regionálních či celostátních sociálních experimentů v oblasti sociálních věcí, rozšiřuje škálu možností pro tvůrce politik, a proto tím spouští vývoj nových politik.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Ústředním bodem sociální politiky Unie je zajistit existenci minimálních standardů a neustálé zlepšování pracovních podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu při zajišťování toho, aby byl legislativní rámec v souladu se zásadami „inteligentní regulace“ přizpůsoben měnícím se způsobům organizace práce a novým zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při financování opatření, jež mají zlepšit dodržování pravidel Unie na ochranu práv pracovníků.

(8) Ústředním bodem sociální politiky Unie je zajistit existenci a účinné uplatňování minimálních standardů a neustálé zlepšování pracovních podmínek v Unii. Toto zlepšování by mělo být označováno například sociální značkou. Unie má důležitou úlohu při zajišťování toho, aby byl legislativní rámec v souladu se zásadami „dobré práce“ přizpůsoben měnícím se způsobům organizace práce a novým zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při financování opatření, jež mají zlepšit dodržování pracovních norem MOP, agendy OSN a MOP pro „důstojnou práci“ a pravidel Unie na ochranu práv pracovníků.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Program musí brát ohled na skutečnost, že větší flexibilita využití času a forem práce, vytváření podpůrných služeb pro rodinný život, zlepšení dovolených a další pomocná opatření pro pracující rodiče jsou rovněž nástroji pro zlepšení pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Dále je potřeba podporovat investice do zdravotní a sociální infrastruktury, aby se nejen omezila nerovnost a diskriminace, ale rovněž v zájmu růstu, dobrých životních podmínek a vnitrostátního, regionálního a místního rozvoje.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Organizace občanské společnosti činné na různých úrovních mohou hrát důležitou úlohu při plnění cílů programu, a to svým zapojením do procesu tvorby politik a svým přínosem k sociálním inovacím.

(9) Sociální partneři a organizace občanské společnosti hrají v prosazování kvalitní zaměstnanosti a v boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě, jakož i v boji proti nezaměstnanosti klíčovou roli a měly by být úzce zapojeny do všech činností zaměřených na dosažení cílů programu, včetně sociální inovace. Sociální partneři a organizace občanské společnosti by proto měli být zapojeni do vzájemného učení a do rozvoje, monitorování, hodnocení, testování v praxi a šíření nových politik. Na všech úrovních by se měla vytvářet vysoce kvalitní partnerství. Zásada partnerství by měla být posílena a rozšířena jako jejich hlavní zásada do všech částí programu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Unie usiluje o posílení sociálního rozměru globalizace tím, že na mezinárodní úrovni podporuje normy zajišťující slušné pracovní podmínky, a to buď přímo ve vztahu k třetím zemím nebo nepřímo prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi. V souladu s tím je nutno rozvíjet vhodné vztahy s třetími zeměmi, které se programu neúčastní, s cílem přispět k dosažení jeho cílů, a to s ohledem na veškeré důležité dohody mezi těmito zeměmi a Unií. To může zahrnovat účast zástupců těchto třetích zemí na akcích společného zájmu (jako jsou například konference, pracovní setkání a semináře), které se konají v zemích zapojených do programu. Kromě toho by se měla rozvíjet spolupráce s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodní organizací práce (MOP), Radou Evropy a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby byl program prováděn takovým způsobem, který zohledňuje úlohu těchto organizací.

(10) Unie usiluje o posílení sociálního rozměru globalizace a boje proti sociálnímu dumpingu tím, že nejen ve svých členských státech, ale i na mezinárodní úrovni podporuje normy zajišťující slušné pracovní podmínky, a to buď přímo ve vztahu k třetím zemím nebo nepřímo prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi. V souladu s tím je nutno rozvíjet vhodné vztahy s třetími zeměmi, které se programu neúčastní, s cílem přispět k dosažení jeho cílů, a to s ohledem na veškeré důležité dohody mezi těmito zeměmi a Unií. To může zahrnovat účast zástupců těchto třetích zemí na akcích společného zájmu (jako jsou například konference, pracovní setkání a semináře), které se konají v zemích zapojených do programu. Kromě toho by se měla rozvíjet spolupráce s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodní organizací práce (MOP) a dalšími příslušnými orgány OSN, Radou Evropy a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby byl program prováděn takovým způsobem, který zohledňuje úlohu těchto organizací.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 ustanovení k dosažení volného pohybu pracovníků zajištěním úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Síť EURES by měla podporovat lepší fungování trhů práce usnadněním nadnárodní geografické mobility pracovníků, umožněním větší transparentnosti na trhu práce, zajištěním vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a podporou činností v oblasti služeb týkajících se náboru pracovníků, poradenství a vedení na národní i přeshraniční úrovni, a tím přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

(11) V souladu s články 45 a 46 SFEU obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 ustanovení k dosažení volného pohybu pracovníků zajištěním úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Síť EURES by měla podporovat lepší fungování trhů práce usnadněním dobrovolné nadnárodní geografické mobility pracovníků, umožněním větší transparentnosti na trhu práce a rovnoprávnosti přeshraničních pracovníků v sociální i daňové oblasti, a podporou oblasti služeb týkajících se poradenství, vedení a náboru pracovníků na národní i přeshraniční úrovni určené mobilním pracovníkům a zaměstnavatelům, a tím přispívat k cílům strategie Evropa 2020. Komise sama by však v žádném případě neměla působit jako služba zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela a podporovala cílené programy mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce. V souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program usnadňovat mobilitu mladých pracovníků.

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby zahrnoval vyvíjení a podporu cílených programů mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a rozvíjet a zvyšovat jejich počet projektů přeshraničního partnerství EURES. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a v souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program zejména usnadňovat dobrovolnou mobilitu mladých pracovníků v Unii. Cílenými programy mobility jako je „Vaše první zaměstnání zprostředkované sítí EURES“ by měl být mladým lidem ulehčen přístup k nabídkám zaměstnání a k přijímání do zaměstnání v jiném členském státě a zaměstnavatelé by měli být povzbuzeni k nabízení pracovních míst mladým mobilním zaměstnancům. Programy mobility by však neměly odradit Unii a členské státy od toho, aby pomohly mladým lidem najít si svou první práci ve svém domovském státě.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) V mnoha příhraničních regionech jsou přeshraniční partnerství EURES důležitým nástrojem při vytváření skutečného evropského trhu práce. Každé přeshraniční partnerství EURES zahrnuje alespoň dva členské státy nebo jeden členský stát a další zúčastněnou zemi, a proto má jasnou horizontální povahu a přidanou hodnotu na úrovni Unie. Přeshraniční partnerství EURES by proto měla být nadále podporována v rámci horizontálních činností Unie, které by mohly doplnit národní zdroje nebo Evropský sociální fond.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Hodnocení činnosti sítě EURES by mělo zohledňovat kvalitativní a kvantitativní kritéria. Komise, členské státy a sociální partneři by proto měli vypracovat společné ukazatele k posuzování kvality zaměstnanosti a pracovních podmínek, pokud jde o pracovní místa sítě EURES. Vzhledem k tomu, že umístění odchozích pracovníků v jednom členském státě znamená umístění příchozích pracovníků v jiném členském státě v závislosti na stále se měnící situaci na trhu práce a souvisejících formách mobility, mělo by se hodnocení zaměřovat nejen na umisťování příchozích nebo odchozích pracovníků v jednotlivých zemích, ale především na souhrnné údaje na úrovni Evropské unie. Kromě toho výsledkem poradenství nemusí být vždy měřitelná mobilita nebo obsazení pracovních míst.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům a nedostatečný vlastní nebo kvazivlastní kapitál je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování, zjednodušil přístup k půjčkám a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných, žen a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Malé podniky a mikropodniky také představují většinu nově zakládaných společností v Evropské unii a poskytování mikroúvěrů by mělo umožnit dosažení přidané hodnoty a ke konkrétním výsledkům v nejkratší možné době. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování. Komunikační opatření týkající se možností mikrofinancování na úrovni Unie a členských států by měla být zlepšena, aby se toto mikrofinancování lépe dostalo k těm, kteří ho potřebují.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Nástroj mikrofinancování by měl mít dlouhodobý dopad a měl by dosáhnout až k potenciálním příjemcům. Měl by přispívat k vysoké míře kvalitní a udržitelné zaměstnanosti a sloužit jako katalyzátor hospodářské politiky a politiky místního rozvoje. Opatření zahrnující mikrofinancování a sociální podnikání by měla být doprovázena instruktážními a školicími programy, které by měly být pravidelně aktualizovány, s cílem maximalizovat šance na vybudování životaschopných mikropodniků. Za tímto účelem je třeba na tato opatření vyčlenit odpovídající část rozpočtu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování na mladém mikrofinančním trhu Unie vyžaduje zvýšení institucionální způsobilosti poskytovatelů mikrofinancování a zejména nebankovních mikrofinančních institucí, kterou je nutno posílit v souladu se sdělením Komise „Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů“.

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování na mladém mikrofinančním trhu Unie vyžaduje zvýšení institucionální způsobilosti poskytovatelů mikrofinancování a zejména nebankovních mikrofinančních institucí, kterou je nutno posílit v souladu se sdělením Komise „Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů“ a zprávou Komise o „Podpoře žen-inovátorek a podnikání žen“. Zlepšení dostupnosti mikrofinancování na trhu Unie a přístupu k němu rovněž vyžaduje, aby byla pravidla o přeshraničních činnostech poskytovatelů mikrofinancování stanovena tak, aby mikrofinancování na jednotném trhu bylo jednodušší.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Sociální podniky jsou úhelným kamenem evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství. Mohou být hnací silou společenských změn tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020. Program by měl zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

(16) Sociální podniky jsou úhelným kamenem evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství a hrají důležitou úlohu při zajišťování lepšího sociálního sbližování v Evropě. Mohou být hnací silou společenského pokroku tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020, jakož i podpoře trhů práce podporujících začlenění a dostupnosti sociálních služeb pro všechny. Program by měl ve svém omezeném rozpočtovém rámci zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Aby se využily zkušenosti mezinárodních finančních institucí, a zejména skupiny Evropské investiční banky, měla by Komise provádět opatření zahrnující mikrofinancování a sociální podnikání nepřímo, a to tím, že úkoly plnění rozpočtu svěří finančním institucím v souladu s finančním nařízením. Použitím prostředků Unie se zvyšuje pákový efekt (tzn. získání dalších prostředků) od mezinárodních finančních institucí a jiných investorů, sjednocují přístupy, a tím se zlepšuje přístup k finančním prostředkům pro mikropodniky, včetně samostatně výdělečně činných osob a sociálních podniků. Příspěvek Unie tak napomáhá rozvoji nově vznikajícího sektoru sociálního podnikání a mikrofinančního trhu v Unii a podporuje přeshraniční aktivity.

(17) Aby se využily zkušenosti mezinárodních finančních institucí, a zejména skupiny Evropské investiční banky, měla by Komise provádět opatření zahrnující mikrofinancování a sociální podnikání nepřímo, a to tím, že úkoly plnění rozpočtu svěří finančním institucím v souladu s finančním nařízením. Použitím prostředků Unie se zvyšuje pákový efekt (tzn. získání dalších prostředků) od mezinárodních finančních institucí a jiných investorů, se vytváří součinnost mezi členským státem a opatřením Unie, sjednocují přístupy, a tím se zlepšuje přístup k finančním prostředkům a dostupnost mikrofinancování pro konkrétní rizikové skupiny a mladé lidi, jakož i pro sociální podniky. Příspěvek Unie tak napomáhá rozvoji nově vznikajícího sektoru sociálního podnikání a mikrofinančního trhu v Unii a podporuje přeshraniční aktivity. Opatření Unie by měla doplňovat využívání finančních nástrojů pro mikrofinancování a sociální podnikání ze strany členských států. Subjekty, které budou mít na starost provádění opatření, by měly zajistit přidanou hodnotu a zabránit dvojímu financování z prostředků EU.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Program by měl v souladu se strategií Evropa 2020 řešit naléhavý problém nezaměstnanosti mladých lidí. Mladí lidé v Evropě trpí ekonomickou krizí nejvíce; míry nezaměstnanosti mladých lidí jsou v řadě členských států vysoké, v některých z nich dosahuje více než 40 %. Ačkoli se situace v jednotlivých evropských zemích výrazně liší, je průměrná míra nezaměstnanosti mladých lidí v Unie více než dvakrát vyšší než míra nezaměstnanosti dospělých. Navíc existují velké regionální rozdíly. Nezaměstnanost mladých lidí roste zejména ve venkovských oblastech. Mladým lidem do 25 let by tudíž měla být otevřena budoucnost a výhled, že budou hrát klíčovou úlohu v rozvoji evropské společnosti a hospodářství, což je v době krize zvláště důležité.

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b) Tím, že se bude řešit nezaměstnanost mladých lidí a nejistá situace mladých pracovníků, by se nejen snížily společenské náklady, ale rovněž by bylo podpořeno sociální začlenění. Program by tudíž měl věnovat zvláštní pozornost nezaměstnanosti mladých lidí a zavést osu týkající se iniciativy Mládež, jejímž cílem by bylo zlepšit přechod ze školy do důstojného zaměstnání, jakož i pracovní podmínky mladých lidí, a snížit míru předčasného ukončení školní docházky.

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c) Komise a členské státy by měly k odborné přípravě a zaměstnanosti zaujmout přístup založený na dodržování práv. Neměl by být ohrožen kvalitativní aspekt důstojné práce pro mladé lidi, včetně odměny za stáže a učňovské vzdělávání, a hlavní pracovní a další standardy týkající se kvality práce, jako je pracovní doba, mzda, sociální zabezpečení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, by měly být hlavními faktory zohledněnými v prováděných krocích.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17d) Opatření v rámci programu by měla podporovat členské státy ve vytváření účinných pobídek, jako jsou dotace na zaměstnanost nebo příspěvky na pojištění pro mladé lidi, jež zajistí důstojné životní a pracovní podmínky. Tyto pobídky by měly motivovat veřejné i soukromé zaměstnavatele k náboru a odborné přípravě mladých lidí, k investicím do vytváření kvalitních pracovních míst pro mladé lidi a do průběžné odborné přípravy a trvalého zlepšování jejich dovedností v průběhu zaměstnání a k podpoře podnikání jakožto možné volby mladých lidí. Program by se měl rovněž zaměřit na zvláštní úlohu a význam malých podniků, pokud jde o odbornou přípravu, odborné konzultace a tradiční know-how, a zajistit přístup mladých lidí k mikrofinancování. Program by měl usnadnit výměnu osvědčených postupů v těchto oblastech mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17e) Opatření v rámci programu by měla podporovat členské státy a subjekty trhu práce v zavádění záruky pro mladé lidi, díky které by mladí lidé měli mít zajištěno pracovní místo, vzdělávání, odbornou přípravu či rekvalifikaci do čtyř měsíců od ukončení studia, zejména pokud se jedná o osoby, jež předčasně ukončily vzdělávání a odbornou přípravu, a další zranitelné mladé lidi. Program by měl usnadnit výměnu osvědčených postupů v této oblasti mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl program v rámci všech svých činností podporovat všeobecné zohlednění cílů spočívajících v rovnosti žen a mužů a v zákazu diskriminace. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle čl. 3 odst. 3 SEU a článku 8 SFEU je nezbytné zajistit, aby program přispíval k podpoře rovnosti žen a mužů začleňováním hlediska rovnosti pohlaví do všech svých os a činností, popřípadě zvláštními opatřeními na podporu zaměstnanosti žen a sociálního začleňování. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Podle článku 10 Smlouvy program zajistí, že uplatňování jeho priorit přispěje k podpoře boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a že splní povinnost stanovenou v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, mimo jiné pokud jde o vzdělávání, práci, zaměstnání a dostupnost. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení s cílem posoudit způsob, jakým jsou v činnostech programu řešena opatření proti diskriminaci.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Rovnost a zákaz diskriminace nejsou jen právními otázkami, ale zásadními výzvami pro společnost. Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress (program Progress) obsahoval oddíly Boj proti diskriminaci a rozmanitost a Rovnost žen a mužů, které mají pokračovat a dále se rozvíjet v rámci programu Práva a občanství. Hodnocení programu Progress v polovině období dále zdůraznilo potřebu většího úsilí a nových iniciativ, pokud jde o rovnost a zákaz diskriminace. Proto je mimořádně důležité i nadále se důkladně soustředit na tyto otázky ve všech příslušných iniciativách a činnostech v rámci programu, především v oblasti zvýšení účasti žen na pracovním trhu, zlepšení jejich pracovních podmínek a prosazování lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c) V souladu s článkem 3 SEU a článkem 24 Listiny základních práv Evropské unie program zajistí ochranu práv dítěte.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Podle článku 9 Smlouvy by měl program zajistit, aby byly při definování a provádění politik a činností Unie zohledněny požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručením přiměřené sociální ochrany a bojem proti sociálnímu vyloučení.

(19) Podle článku 9 SFEU a cílů strategie Evropa 2020 by měl program přispět k zajištění vysoké úrovně kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, k zaručení přiměřené sociální ochrany a k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Tento program by měl doplňovat jiné programy Unie, přičemž je nutné si uvědomit, že každý z nástrojů by měl fungovat v souladu se svými vlastními konkrétními postupy. Jedny a tytéž způsobilé náklady by tedy neměly být financovány z více zdrojů. V zájmu dosažení přidané hodnoty a výrazného vlivu unijního financování by měla vzniknout úzká součinnost mezi programem, ostatními programy Unie a strukturálními fondy, zejména ESF.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Program by měl být uplatňován tak, aby usnadnil zapojení příslušného orgánu či orgánů každého členského státu do plnění jeho cílů.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Aby se posílila účinnost všeobecné komunikace s veřejností, jakož i provázanost komunikačních činností vyvíjených z podnětu Komise, přispějí prostředky přidělené na informační a komunikační činnosti v rámci tohoto nařízení rovněž na horizontální komunikaci týkající se politických priorit Evropské unie, souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto nařízení.

(20) Aby se posílila účinnost všeobecné komunikace s veřejností, jakož i provázanost komunikačních činností vyvíjených z podnětu Komise, přispějí prostředky přidělené na informační a komunikační činnosti v rámci tohoto nařízení rovněž na poskytování informací týkajících se politických priorit Evropské unie, souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Program by měl být monitorován, hodnocen a v případě potřeby upraven nebo změněn.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) Aby byla zajištěna odpovídající a dostatečně flexibilní reakce na změněné potřeby a související politické priority po celou dobu trvání programu, měla by být pravomoc přijímat akty přenesena na Komisi v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o každoroční přidělování finančních prostředků v rámci jednotlivým oddílům os programu, přijetí víceletých pracovních plánů, [a definice oblastí pro využití nepřidělených finančních prostředků]. Je mimořádně důležité, aby Komise během svých přípravných prací prováděla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni, na úrovni sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi, aby byla zajištěna existence jednotných podmínek pro provádění opatření v rámci os programu týkajících se sítě EURES a mikrofinancování a sociálního podnikání.

vypouští se

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Prováděcí pravomoci související s činnostmi prováděnými v rámci osy týkající se programu Progress by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí,

(25) K zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi uděleny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Pokud jde o provádění, sledování a hodnocení programu, měl by být Komisi ve funkci poradce nápomocen strategický poradní sbor, kterému předsedá Komise a který se skládá ze zástupců členských států a dalších zúčastněných zemí, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a občanské společnosti a finančních institucí, jež jsou organizovány na úrovni Unie a jsou přímo či nepřímo zapojeny do provádění činností programu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální pokrok, inovaci a zaměstnanost (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat, včetně prostřednictvím inovativní činnosti, k provádění strategie Evropa 2020jejích hlavních cílů, stěžejních iniciativ, integrovaných hlavních směrů, stěžejních iniciativ a iniciativy „Příležitosti pro mladé“, poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručení přiměřené a důstojné sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek a podporu situace mladých lidí, pokud jde o jejich zaměstnání a vzdělávání.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se „sociálním podnikem“ rozumí podnik, jehož hlavním cílem je dosahovat sociálního dopadu, spíše než vytvářet zisk pro vlastníky a zúčastněné subjekty. Působí na trhu prostřednictvím výroby zboží a služeb podnikatelským a inovativním způsobem a přebytky používá zejména k dosahování sociálních cílů. Je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů dotčených jeho podnikatelskou činností.

a) se „sociálním podnikem“ rozumí podnik, který není kótován na regulovaném trhu definovaném v čl. 4 odst. 1 bodě 14 směrnice 2004/39/ES a který:

 

(i) má v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami nebo jakýmkoli statutárním dokumentem o založení podniku za prvořadý cíl dosažení měřitelných, pozitivních sociálních dopadů, spíše než dosahování zisku pro své vlastníky, členy a zúčastněné subjekty, pokud tento podnik:

 

– poskytuje inovativní služby nebo vyrábí inovativní zboží s vysokou společenskou návratností nebo

 

používá inovativní způsob výroby zboží nebo poskytování služeb, který přispívá k naplnění jeho sociálního cíle;

 

(ii) opětovně investuje své zisky, a to v první řadě a především za účelem dosažení svého primárního cíle, a který má zavedeny postupy a pravidla pro jakékoli okolnosti, za nichž jsou zisky rozdělovány držitelům podílů a vlastníkům s cílem zajistit, aby žádné rozdělování zisků neohrozilo primární cíl;

 

(iii) je řízen podnikatelským, odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a/nebo všech zúčastněných subjektů, kterých se týká jeho podnikatelská činnost;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) pojem „mikrofinancování“ zahrnuje záruky, protizáruky, mikroúvěry, vlastní nebo kvazivlastní kapitál ve vztahu k osobám a mikropodnikům.

d) pojem „mikrofinancování“ zahrnuje záruky, protizáruky, mikroúvěry, vlastní nebo kvazivlastní kapitál ve vztahu k osobám a mikropodnikům, které nemají žádnou nebo dostatečnou finanční způsobilost.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(da) se „sociální inovací“ rozumí průlomové sociální inovace nebo projekty, které jsou sociální jak z hlediska svých cílů, tak i prostředků a jsou vypracovány konkrétně s tím záměrem, aby zajišťovaly efektivnější, účinnější, udržitelnější a náležité reakce na sociální potřeby, které nejsou uspokojeny nebo jsou uspokojeny nedostatečně, jako je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, nalezení prvního zaměstnání, podporují vysokou úroveň kvalitní zaměstnanosti a důstojné práce, zaručující přiměřenou sociální ochranu předcházející chudobě, zajišťující přístup ke zdravotní péči pro ohrožené skupiny občanů a zlepšující pracovní podmínky, a tím přispívající k sociálnímu pokroku.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(db) se „experimentováním v oblasti sociální politiky“ rozumí projektové testování sociálních inovací v praxi k získání důkazů o jejich efektivnosti a proveditelnosti, neboť tyto projekty jsou časově omezené a zahrnují mnoho různých aktérů.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Program se skládá z těchto tří komplementárních os:

1. Program se skládá z těchto čtyř komplementárních os:

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky a podporuje tvorbu politik a provádění inovací podložených fakty ve spolupráci se sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami;

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začlenění a boje proti chudobě a právních předpisů v těchto oblastech a podporuje tvorbu politik a dosahování sociálního pokroku v partnerství a ve spolupráci se sociálními partnery, veřejnými a soukromými subjekty;

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) osa týkající se sítě EURES, která podporuje činnosti prováděné sítí EURES, tj. specializované služby určené členskými státy EHP a Švýcarskou konfederací spolu s dalšími zúčastněnými stranami, za účelem rozvoje výměny a šíření informací a dalších forem spolupráce na podporu geografické mobility pracovníků;

b) osa týkající se sítě EURES, která podporuje činnosti prováděné sítí EURES spolu se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami za účelem rozvoje výměny a šíření informací a dalších forem spolupráce, jako jsou přeshraniční partnerství, individuální poradenství a informace pro uchazeče o zaměstnání, mobilní pracovníky a zaměstnavatele, na podporu dobrovolné geografické mobility pracovníků na spravedlivém základě a s cílem přispět k vysoké úrovni vysoce kvalitní a udržitelné zaměstnanosti;

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, a pro sociální podniky.

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která podporuje přístup k finančním prostředkům a zvyšuje jejich dostupnost pro potenciální podnikatele, zejména nezaměstnané, sociálně vyloučené a zranitelné osoby, a pro stávající mikropodniky a sociální podniky.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ca) osa týkající se iniciativy Mládež, která zlepší situaci v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání mladých lidí, zejména těch, kteří se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET).

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Společná ustanovení článků 1 až 14 se vztahují na všechny tři osy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c), přičemž na každý z nich se rovněž vztahují zvláštní ustanovení.

2. Společná ustanovení článků 1 až 14 a v hlavě IIa se v případě potřeby vztahují na všechny čtyři osy uvedené v odst. 1 písm. a), b), c) a ca), přičemž na každý z nich se rovněž vztahují zvláštní ustanovení.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik, jakož i ostatních zúčastněných stran za dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek, aby došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států;

a) posilovat vlastní odpovědnost tvůrců politik na všech úrovních, v úzké spolupráci se sociálními partnery, jakož i organizacemi občanské společnosti a veřejnými subjekty za dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začlenění, boje proti chudobě a zlepšování pracovních podmínek, aby byly splněny sociální cíle strategie Evropa 2020 a došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování přiměřených, dostupných a účinných systémů sociální ochrany a trhů práce a usnadnit reformu politiky podporou řádné správy věcí veřejných, vzájemného učení a sociálních inovací;

b) podporovat sociální aspekty správy prostřednictvím usilování o větší sociální sbližování a podpory vypracování přiměřených, důstojných, začleňujících a účinných systémů sociální ochrany a trhů práce s cílem zajistit sociální začlenění a vysokou úroveň vysoce kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, a případně usnadnit reformu politiky podporou účasti všech zúčastněných stran, včetně nevládních organizací a zranitelných osob, jako jsou například lidé postižení chudobou, nezaměstnaností a sociálním vyloučením, jakož i podporou důstojné práce, řádné správy věcí veřejných, vzájemného učení a sociálních inovací;

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) modernizovat právní předpisy Unie v souladu se zásadami inteligentní regulace a zajistit účinné uplatňování práva Unie v záležitostech souvisejících s pracovními podmínkami;

c) modernizovat a zlepšovat právní předpisy Unie v souladu se zásadami důstojné práce a zajistit účinné uplatňování práva Unie v záležitostech souvisejících s pracovními podmínkami, s cílem dosáhnout pokroku v oblasti cílů sociální politiky a politiky zaměstnanosti strategie Evropa 2020;

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ca) podporovat vytváření kvalitních a udržitelných „zelených“ a „bílých“ pracovních míst, předvídat a rozvíjet nové dovednosti a schopnosti za tímto účelem prostřednictvím propojování politiky zaměstnanosti a sociální politiky s průmyslovými a strukturálními politikami, které podporují přechod k nízkouhlíkovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a udržitelný rozvoj z environmentálního a sociálního hlediska;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou otevřené a přístupné všem;

d) podporovat dobrovolnou geografickou mobilitu pracovníků na spravedlivém základě, zejména přeshraniční mobilitu, zvýšit pracovní příležitosti, včetně iniciativ umožňujících přístup k prvnímu zaměstnání a návrat nezaměstnaných do zaměstnání, rozvíjením vysoce kvalitních trhů práce Evropské unie podporujících začlenění, které jsou otevřené a přístupné všem, a zároveň respektovat a zaručit svobodu volného pohybu a práva pracovníků na celém území Unie;

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(da) podporovat pracovní místa, která pracovníkům skýtají rozmanité možnosti, jak najít přiměřenou rovnováhu mezi profesním a soukromým životem;

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropodniky a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro nezaměstnané, sociálně vyloučené a ohrožené osoby, které chtějí založit mikropodnik, a pro stávající mikropodniky a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ea) bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení podporou činností sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, sociálních podniků a veřejných a soukromých subjektů se zaměřením zejména na sociální inovace a experimentování v oblasti sociální politiky;

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(eb) zlepšovat znalosti a chápání situace převládající v členských státech a v jiných účastnících se zemích prostřednictvím analýzy, hodnocení a důkladného sledování politik a jejich provádění;

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ec) zajistit hladký přechod od vzdělávání k důstojnému zaměstnání, předcházet předčasnému ukončení školní docházky a podporovat kvalitu stáží a učňovského vzdělávání.

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při sledování těchto cílů se program snaží:

2. Při sledování těchto cílů program:

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

a) podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím systematického zohledňování této problematiky a provádění pozitivních opatření na podporu rovnosti žen a mužů, bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a plnit povinnost stanovenou v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, mimo jiné pokud jde o vzdělávání, práci, zaměstnání a dostupnost;

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) zajistit, aby byly při definování a provádění politik a činností Unie zohledněny požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručením přiměřené sociální ochrany a bojem proti sociálnímu vyloučení.

b) při definování a provádění politik a činností Unie podporovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručit přiměřenou a důstojnou sociální ochranu a bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti a proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Zásada partnerství

 

Aby bylo zajištěno, že program vyhovuje potřebám a požadavkům příjemců, a s cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných, vzájemné učení a sociální inovace, Komise a členské státy uplatňují zásadu partnerství během celého průběhu programu, a to na všech jeho úrovních. Za tímto účelem Komise a členské státy zajistí, že sociální partneři a organizace občanské společnosti, jež představují cílové skupiny programu, jsou pravidelně konzultováni a zapojeni do strategického rozhodování ohledně vývoje, uplatňování, monitorování a hodnocení tohoto programu a jeho os. Na účinné uplatňování zásady partnerství a na činnosti zaměřené na zvyšování způsobilosti a kompetence sociálních partnerů a občanských společností, které jsou přímo nebo nepřímo zapojeny do provádění činností programu, jsou přiděleny finanční prostředky v dostatečné výši.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné pro provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 958,19 milionu EUR1.

1. Hlavní referenční finanční částka ve smyslu bodu [..] interinstitucionální dohody ze dne XX/201Z mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, vyčleněná pro provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020, činí [XXX milionu] EUR ve stávajících cenách.

____________

 

1 V současných cenách.

 

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na jednotlivé osy programu podle čl. 3 odst. 1 se přidělují tyto orientační procentní podíly:

2. Rozpis podílů vyčleněných na jednotlivé osy programu po dobu celého jeho trvání podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) je následující:

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) 60 % na osu týkající se programu Progress, z čehož nejméně 17 % se přiděluje na podporu sociálního experimentování jakožto metody pro testování a hodnocení inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

a) 60 % na osu týkající se programu Progress;

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 15 % na osu týkající se sítě EURES;

b) 18 % na osu týkající se sítě EURES;

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí mezi jednotlivé osy podle priorit politik.

V zájmu účinného využívání finančních prostředků a možnosti přesouvání prostředků mezi jednotlivými osami podle priorit politik se zbývajících 2 % v rámci ročního rozpočtového procesu každoročně rozdělí mezi jednotlivé osy, aniž by byla dotčena výsadní práva rozpočtového orgánu, pokud jde o roční rozpočet.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Kromě finančních prostředků uvedených v odstavci 1 se vyčlení finance pro osu týkající se iniciativy Mládež stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. ca). V programovém období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí finanční prostředky vyčleněné na tuto osu [XXX milionu] EUR.

(Spojenou s osou týkající se iniciativy Mládež)

Odůvodnění

Za účelem řešení nepřijatelně vysoké úrovně nezaměstnanosti mladých lidí se zavádí nová osa týkající se iniciativy Mládež, za předpokladu , že v rámci VFR na období 2014–2020 lze zajistit financování tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Při přidělování finančních prostředků se v příslušných případech využívá genderově citlivého přístupu, včetně sestavování rozpočtů z hlediska rovnosti žen a mužů a dopady na rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může využít finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické a/nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců.

3. Komise může využít až 3 % finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické a/nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků, spoluprací s třetími zeměmi a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců, a při zajištění posílení kontroly výdajů.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) shromažďování údajů a statistických informací, jakož i tvorba společných metodik, třídění, ukazatelů a referenčních kritérií;

a) shromažďování údajů a statistických informací, se zohledněním kvalitativních i kvantitativních kritérií, jakož i tvorba společných metodik, třídění, ukazatelů a referenčních kritérií, případně rozčleněných podle pohlaví a věkových skupin;

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) průzkumy, studie, analýzy a zprávy, mimo jiné prostřednictvím financování sítí odborníků;

b) průzkumy, studie, analýzy a zprávy, mimo jiné prostřednictvím financování sítí a zpracování odborných posudků na tematické priority;

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) hodnocení a posouzení dopadů;

c) nezávislé kvalitativní a kvantitativní hodnocení a posouzení dopadů vykonávané veřejnými i soukromými orgány, jakož i činnosti potřebné na převedení osvědčených postupů a experimentování do běžné sociální politiky včetně posouzení účinnosti opatření týkajících se cílů v oblasti zaměstnanosti a sociální soudržnosti;

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(da) sledování pokroku v členských státech a ostatních zúčastněných zemích, pokud jde o klíčové priority v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany, sociálního začlenění a boje proti chudobě v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a zlepšování pracovních podmínek;

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(db) sledování dopadu prováděných politik s ohledem na nejzranitelnější skupiny;

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(dc) sledování dopadu prováděných politik s ohledem na zlepšení pracovních podmínek;

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) příprava a realizace sociálního experimentování jakožto metody pro testování a hodnocení inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

e) příprava a realizace politiky sociálního experimentování jakožto metody pro testování a hodnocení inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výměna a šíření osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností, provádění vzájemných hodnocení, srovnávání účinnosti a vzájemné učení na evropské úrovni;

a) Cílené a strategické výměny, určení a šíření osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností, provádění vzájemných hodnocení, srovnávání účinnosti a vzájemné učení na evropské úrovni mezi tvůrce politiky a jiné zúčastněné strany s cílem zvýšit znalosti a učinit pokrok v plnění cílů Evropské unie, pokud jde o prosazování vysoké úrovně kvality zaměstnanosti, zaručení přiměřené a důstojné sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšení pracovních podmínek;

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady;

vypouští se

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odborná příprava právníků, politiků a poradců EURES;

c) odborná příprava právníků, politiků a poradců EURES a subjektů, jež se účastní přeshraničních partnerství EURES;

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vypracovávání a zveřejňování příruček, zpráv a vzdělávacích materiálů;

d) vypracovávání a zveřejňování příruček, zpráv a vzdělávacích materiálů a opatření v oblasti informování, komunikace a medializace opatření podporovaných tímto programem;

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(fa) Podpora aktivního zapojení všech dalších významných aktérů v návaznosti na již schválené priority Unie, jako je aktivní začleňování, boj proti bezdomovectví a vyloučení v oblasti bydlení, chudobě dětí, energetické chudobě a bídě mezi migranty a etnickými menšinami;

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(fb) podpora znalostí a porozumění mezi tvůrci politik a dalšími zúčastněnými stranami, pokud jde o vytváření a uplatňování politik, jež podporují kvalitní zaměstnání, dobré pracovní podmínky, trh práce podporující začlenění a sociální ochranu a začlenění a které bojují proti chudobě;

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(fc) posilovat kulturu prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a podporovat duševní a fyzické zdraví v pracovním prostředí;

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvyšováním způsobilosti státní správy a specializovaných služeb, jež zodpovídají za podporu geografické mobility, určených členskými státy a poskytovateli mikroúvěrů;

b) zvyšováním způsobilosti správy a specializovaných služeb, jež zodpovídají za podporu geografické mobility, určených členskými státy, a způsobilosti poskytovatelů mikroúvěrů a poskytovatelů financování pro sociální podniky;

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) zvyšováním způsobilosti organizací sociálních partnerů, organizací občanské společnosti a subjektů sociální ekonomiky;

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(bb) náklady na zvyšování způsobilosti a provozní náklady přeshraničních partnerství EURES;

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) organizováním pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování uplatňování práva Unie;

c) organizováním nadnárodních pracovních skupin státních, regionálních a místních úředníků za účelem sledování řádného uplatňování práva Unie;

Odůvodnění

Výměny mezi orgány veřejné správy by měly znamenat přínos pro všechny její úrovně , neboť řada veřejných politik je sdílena a neleží výlučně v kompetenci státních správ.

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány, celostátními, regionálními a místními orgány a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, celostátními, regionálními a místními orgány a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) financováním středisek pro sledování na evropské úrovni;

e) financováním meziregionálních a přeshraničních středisek pro sledování na evropské úrovni, včetně klíčových tematických priorit;

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) výměnou zaměstnanců mezi státními správami.

f) nadnárodní výměnou zaměstnanců mezi regionálními, místními a státními správami.

Odůvodnění

Při sledování uplatňování práva EU je nutné brát v úvahu rovněž regionální a místní souvislosti, a proto by mělo zahrnovat zástupce regionálních a místních správních orgánů.

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

4. Opatření na podporu dobrovolné mobility občanů v rámci Unie na spravedlivém základě a odstranění překážek mobilitě:

 

a) poskytování informací a poradenství uchazečům o zaměstnání, mobilním pracovníkům, přeshraničním pracovníkům, organizacím zastupujícím jejich zájmy a zaměstnavatelům;

 

b) Rozvoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky na trhu práce, nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Podpora mikrofinancování a sociálních podniků zejména prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v rámci hlavy VIII části jedna nařízení XXX/2012 [nové finanční nařízení], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a grantů.

5. Podpora mikrofinancování a sociálních podniků zejména prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v rámci nařízení XXX/2012 [nové finanční nařízení], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a grantů.

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Sociální inovace a experimentování v oblasti sociální politiky

 

1. Program podporuje sociální inovace a experimentování v oblasti sociální politiky. Pomůže určit, vyhodnotit a vyhodnotit inovativní řešení a jejich praktické využívání prostřednictvím experimentování v oblasti sociální politiky.

 

2. Sociální inovace mají za cíl zlepšovat kvalitu života a práce. Nesmí být posuzována především na základě ekonomických kritérií, ale na základě své přidané hodnoty pro společnost.

 

3. Experimentování v oblasti sociální politiky s cílem napomáhat v případě potřeby členským státům při zvyšování efektivnosti jejich trhů práce a při dalším zlepšování politik sociální ochrany a sociálního začleňování. Má za cíl experimentovat v oblasti sociální politiky se zaměřuje na zlepšení života příjemců poskytováním přizpůsobených služeb nebo výrobků a je rozvíjeno za přímého zapojení zúčastněných stran a příjemců.

 

Výsledky těchto experimentů pomáhají určit, zda a za jakých podmínek lze sociální inovace možné provádět v širším měřítku. Cílem experimentování v sociální oblasti je proto zabezpečit, aby byly nastaveny a zlepšeny účinné postupy včetně podpory ESF.

 

4. Komise musí usnadnit vytváření kapacit pro sociální inovace, zejména podporou vzájemného učení, zřizováním sítí a šířením osvědčených postupů a metodologií.

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými a v souladu se zásadou partnerství zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci fondů politiky soudržnosti, především pak Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), a aby tato opatření vhodně doplňovaly. Soudržnost a doplňkovost těchto činností je třeba zajistit zejména v takových oblastech, jako je program „Práva a občanství“, programu „Erasmus pro všechny“, programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace a programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Tyto činnosti jsou v souladu s dalšími opatřeními Unie v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, rovné příležitosti, vzdělávání, odborná příprava, práva a dobré životní podmínky dětí, a aby tato opatření vhodně doplňovaly. Tyto činnosti jsou v souladu s dalšími opatřeními Unie a v takových oblastech, jako jsou politika týkající se mládeže, migrace, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, pracovní podmínek, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, jakož i s potřebami vnitřního trhu, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Tento program doplňuje jiné programy Unie a zároveň uznává, že každý nástroj funguje v souladu se svými vlastními specifickými postupy. U týchž způsobilých nákladů nesmí docházet k dvojímu financování a mezi programem, jinými evropskými programy a strukturálními fondy, zejména ESF, se vytváří úzká součinnost.

Pozměňovací návrh   108

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Činnosti podporované v rámci programu musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel státní podpory.

2. Činnosti podporované v rámci programu musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel státní podpory, a úmluvami MOP.

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Prováděná opatření jsou uplatňována dále v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Soudržnost a doplňkovost je zajišťována také díky aktivnímu zapojení místní a regionální správy do uskutečňování programu.

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise naváže veškeré potřebné vztahy s výbory zabývajícími se politikami, nástroji a opatřeními souvisejícími s programem, aby bylo zajištěno jejich pravidelné a řádné informování o pokroku v provádění programu.

1. Komise naváže nezbytné spojení s Výborem pro zaměstnanost, Výborem pro sociální ochranu a Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Poradním výborem pro volný pohyb pracovníků, aby bylo zajištěno jejich pravidelné a řádné konzultování a informování o pokroku v provádění programu.

 

Komise rovněž informuje ostatní výbory, které se zabývají politikami, nástroji a opatřeními souvisejícími s programem.

 

Komise případně naváže pravidelnou a strukturovanou spolupráci mezi strategickým poradním výborem uvedeným v článku 26g, výborem uvedeným v článku 26i a výbory pro sledování zřízenými pro jiné příslušné politiky, nástroje a akce.

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výsledky opatření prováděných v rámci tohoto programu je nutno vhodně sdělovat a šířit s cílem maximalizovat jejich dopad, udržitelnost a přidanou hodnotu Unie.

1. Výsledky opatření prováděných v rámci tohoto programu je nutno pravidelně a vhodně sdělovat a šířit mezi Evropským parlamentem, Radou, Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem region, jakož sociálními partnery a veřejností s cílem maximalizovat jejich dopad, udržitelnost a přidanou hodnotu Unie.

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komunikační činnosti musí rovněž přispívat k horizontální komunikaci týkající se politických priorit Evropské unie, souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto nařízení.

2. Komunikační činnosti musí rovněž poskytovat informace týkající se politických priorit Evropské unie, souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o podporu udělovanou účastníkům programu, a to zejména v souvislosti s programy mobility podle čl. 6 odst. 4, lze použít financování paušální částkou, rozsahem jednotkových nákladů nebo pevnou sazbou.

2. Grantová dohoda upřesní, která část finančního příspěvku Unie bude založena na proplácení způsobilých nákladů a která část bude založena na pevných sazbách (včetně rozsahu jednotkových nákladů) nebo paušálních částkách, pokud jde o podporu udělovanou účastníkům programu, a to zejména v souvislosti s programy mobility podle čl. 6 odst. 4.

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a 1a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná preventivní opatření, která zajistí, aby v případě provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a –v případě zjištění nesrovnalostí – pomocí navracení neoprávněně vyplacených částek a případně též pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s článkem 325 Smlouvy, s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a s finanční nařízením.

1. Komise přijme vhodná preventivní opatření a vykonává účinné kontroly, které zajistí, aby v případě provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem.

 

1a. V případě zjištění nesrovnalostí jsou neoprávněně vyplacené částky získávány zpět zejména pomocí kompenzace a případně může ochrana finančních zájmů Unie v souladu s článkem 325 Smlouvy, s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a s finančním nařízením zahrnovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových auditů, kontrol na místě a inspekcí.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových auditů, kontrol na místě a inspekcí až čtyři roky po provedení konečné platby.

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise po roce úvodní monitorovací zprávu s ohledem na kvalitativní a kvantitativní aspekty a následně každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy jsou také předávány pro informaci Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a sociálním partnerům. Výroční kontrolní zprávy pokrývají výsledky programu a obsahují informace o dopadu a udržitelnosti jeho os, případně včetně celkového počtu lidí, kterým byla poskytnuta pomoc, umístění nebo kteří jsou stále zaměstnáni, a také o mikropodnicích a sociálních podnicích, které na konci období podpory stále vyvíjely činnost, a informace o kompatibilitě s jinými finančními nástroji Unie, zejména ESF. Tyto zprávy pokrývají rovněž výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností dodrženy zásady rovnosti žen a mužů a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a řešeny otázky zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti. Tyto zprávy jsou v zájmu posílení transparentnosti programu zpřístupněny veřejnosti.

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší.

1. Do konce roku -2017 bude ve spolupráci se strategickým poradním sborem uvedeným v článku 26ж provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší. Strategický poradní sbor je zapojen do celého postupu hodnocení. Výsledek vyhodnocení lze zohlednit při přípravě nových programů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud některé hodnocení prováděné podle článku 19 rozhodnutí č. 1672/2006/ES nebo v článku 9 rozhodnutí č. 283/2010/EU nebo hodnocení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zjistí závažné nedostatky programu, Komise zváží předložení návrhu Evropskému parlamentu a Radě, včetně příslušných změn v programu.

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Před každým návrhem na prodloužení programu po roce 2020 Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů hodnocení silných a slabých stránek koncepce programu na období 2014 až 2020.

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejpozději dva roky po skončení programu provede Komise hodnocení ex post, které zjistí jeho dopad a přidanou hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

2. Nejpozději dva roky po skončení programu provede Komise hodnocení ex post, které zjistí jeho dopad a přidanou hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Tьto zprávь se zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Hlava II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení

Ustanovení týkající se jednotlivých os programu.

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Článek 14 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V článku 14a

 

Tematické oddíly a financování

 

1. V rámci osy týkající se programu Progress jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c). Rozpis podílů vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. a) na různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto minimální hranice:

 

a) zaměstnanost – nejméně 50 % podílu vyčleněného pro tento oddíl se vynaloží na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí: 20 %;

 

b) sociální ochrana, sociální začlenění a snížení a prevence chudoby: 50 %;

 

c) pracovní podmínky: 10 %.

 

2. V rámci činností uvedených ve třech tematických oddílech se nejméně 25 % podílů stanovených v čl. 5 odst. 2 písm. a) vynaloží po celé období programu na experimentování v oblasti sociální politiky.

 

3. Pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci je zmocněna Komise v souladu s článkem 26e týkajícím se přidělení prostředků na jednotlivé oddíly každé osy. Zejména tyto akty v přenesené akty mohou zvýšit či snížit až o 5 procentních bodů finanční prostředky přidělené na oddíly uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c), a to při náležitém zohlednění zvláštních potřeb a politických priorit v oblastech, na něž se vztahuje osa týkající se sítě Progress.

 

4. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26b, které stanovují tématické oddíly, pro něž mohou být použity nepřidělené finanční prostředky v souladu s finančním nařízením.

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kromě obecných cílů stanovených v článku 4 má osa týkající se programu Progress rovněž tyto specifické cíle:

1. Kromě obecných cílů stanovených v článku 4 má osa týkající se programu Progress rovněž specifický cíl podporovat uplatňování strategie Evropa 2020, integrované pokyny, stěžejní iniciativy a to za tímto účelem:

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací analytické znalosti cílem zajistit, aby politika zaměstnanosti a sociální politika Unie a její právní předpisy upravující pracovní podmínky byly založeny na správných podkladech a odpovídaly potřebám, problémům a podmínkám v jednotlivých členských státech a ostatních zúčastněných zemích;

a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací analytické znalosti s cílem zajistit, aby politika Unie a právních předpisů v oblasti zaměstnávání, pracovních podmínek, včetně mimo jiné v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začlenění, boje proti diskriminaci a vícenásobné diskriminaci, boje proti chudobě a vyloučení z bydlení, jakož i právní předpisy v těchto oblastech byly založeny na správných podkladech a odpovídaly potřebám lidí a sociálním problémům a podmínkám v jednotlivých členských státech a ostatních zúčastněných zemích;

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog o politice zaměstnanosti a sociální politice Unie a právních předpisech upravujících pracovní podmínky na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při uplatňování práva Unie;

b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog, prostřednictvím evropské strategie zaměstnanosti a otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a začlenění a prostřednictvím vytváření sítí mezi specializovanými orgány, včetně sociálních partnerů a organizací občanské společnosti, v souvislosti s politikou Unie, včetně mimo jiné v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začlenění, boje proti diskriminaci a vícenásobné diskriminaci, boje proti chudobě a vyloučení z bydlení, ochrany práv a dobrých životních podmínek dětí, pomoci začlenění migrantů a zlepšení situace žadatelů o azyl, boje proti nezaměstnanosti mladistvích a chudobě mladých lidí a o právních předpisech v těchto oblastech na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při uplatňování práva Unie;

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) poskytovat tvůrcům politik finanční podporu pro testování reforem sociální politiky a politiky trhu práce, zvyšovat způsobilost hlavních aktérů navrhovat a provádět sociální experimentování a zpřístupňovat důležité znalosti a zkušenosti;

c) poskytovat finanční podporu pro testování inovací v oblasti sociální politiky a politiky trhu práce, a v případě potřeby zvyšovat způsobilost hlavních aktérů navrhovat a provádět experimentování sociální oblasti a zpřístupňovat důležité znalosti a zkušenosti, a to s cílem lepší předvídat a rozvíjet potenciál pro tvorbu pracovních míst a dovedností potřebných pro environmentální a sociální trvale udržitelný rozvoj a zabezpečit přiměřenou a důstojnou sociální ochranu, sociální začleňování, snižování chudoby, vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti a lepší pracovní podmínky;

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) poskytovat unijním a vnitrostátním organizacím finanční podporu, aby mohly zvyšovat svou způsobilost vypracovávat, propagovat a podporovat provádění politiky zaměstnanosti sociální politiky Unie a jejích právních předpisů upravujících pracovní podmínky.

d) poskytovat organizacím finanční podporu, aby mohly zvyšovat svou způsobilost vypracovávat inovativní řešení, a propagovat a podporovat provádění politiky Unie v oblasti zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začlenění a boje proti chudobě i právních předpisů v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Specifické činnosti

 

Kromě druhů opatření stanovených v článku 6 mohou být v rámci osy týkající se sítě Progress poskytovány finanční prostředky následující konkrétní opatření:

 

a) podpora iniciativ zaměřených na řešení nedostatku pracovních sil včetně spolupráce škol a středisek odborné přípravy se službami zaměstnanosti;

 

b) podpora sociálním partnerům a organizacím občanské společnosti na všech úrovních pro projekty týkající se výzkumu v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění;

 

c) podpora iniciativ zaměřených na řešení nedostatku pracovních sil včetně spolupráce škol a středisek odborné přípravy se službami zaměstnanosti;

 

d) podpora iniciativ podporujících tvorbu trvalých pracovních míst;

 

e) podpora iniciativ podněcujících zaměstnavatele, aby uplatňovali sociální normy ambiciózněji než současná statutární ustanovení včetně možnosti rozvinout a získat označení, např. sociální označení;

 

f) podpora posílení kultury prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a podpora duševního a fyzického zdraví v pracovním prostředí;

 

g) podpora pro boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, zejména prostřednictvím umožnění přístupu nejchudších vrstev ke zdravotní péči.

 

h) podpora pro sítě podnikatelských inkubátorů poskytujících technickou a finanční podporu.

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nevládní organizace, zejména ty, které jsou zřízeny na úrovni Unie;

e) nevládní organizace zřízené jak na národní úrovni, tak i na úrovni EU;

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pro účely provádění programu Komise úzce spolupracuje s agenturami Unie působícími v oblasti sociálních věcí, zejména s Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může spolupracovat s mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy, OECD, MOP a Světovou bankou.

3. Komise může spolupracovat s mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy, OECD, MOP a jinými orgány OSN a se Světovou bankou.

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může spolupracovat s třetími zeměmi, které se neúčastní programu. Zástupci těchto třetích zemí se mohou účastnit akcí společného zájmu (například konferencí, pracovních setkání a seminářů), které se konají v zemích zapojených do programu, a náklady na jejich účast mohou být kryty v rámci programu.

4. Komise může spolupracovat s třetími zeměmi, které se neúčastní programu. Zástupci těchto třetích zemí se mohou účastnit akcí společného zájmu (například konferencí, pracovních setkání a seminářů), které se konají v zemích zapojených do programu, a náklady na jejich účast mohou být spolufinancovány v rámci programu.

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Prováděcí pravomoci svěřené Komisi

 

1. Opatření, jež souvisejí s níže uvedenými body a jež jsou nezbytná pro provádění osy týkající se programu Progress, se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 3:

 

(a) víceleté plány práce, které stanoví střednědobé priority politik a finanční priority;

 

(b) roční plány práce, včetně kritérií pro výběr příjemců po zveřejnění výzev k podávání návrhů.

 

2. Všechna ostatní opatření nezbytná k provádění osy týkající se programu Progress se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 18 odst. 2.

 

(Viz pozměňovací návrh k článku 26h)

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

vypouští se

Výbor

 

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) č 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

(Viz pozměňovací návrh k článku 26f.)

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Přechodná opatření

 

Opatření zahájená do 1. ledna 2014 na základě rozhodnutí č. 1672/2006/ES (v rámci oddílů 1, 2 a 3 podle článku 3 uvedeného rozhodnutí) se i nadále řídí uvedeným rozhodnutím. Pokud jde o tato opatření, výbor podle článku 13 uvedeného rozhodnutí se nahrazuje výborem podle článku 18 tohoto nařízení.

 

(Viz pozměňovací návrh k článku 26j.)

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Tematické oddíly a financování

 

1. V rámci osy týkající se sítě EURES jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b) a c). Rozpis podílů vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. b) mezi různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto dolní hranice:

 

a) informační služby, poradenství a zprostředkování zaměstnání určené mobilním pracovníkům a zaměstnavatelům: 20 %;

 

b) ) cílené programy mobility, např. pro mladé osoby: 20 %;

 

c) nadnárodní, sektorová a přeshraniční spolupráce: 40 %.

 

2. Pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci je zmocněna Komise v souladu s článkem 26e týkajícím se přidělení prostředků na jednotlivé oddíly každé osy. Zejména tyto akty v přenesené akty mohou zvýšit či snížit až o 5 procentních bodů finanční prostředky přidělené na oddíly uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c), a to při náležitém zohlednění zvláštních potřeb a politických priorit v oblastech, na něž se vztahuje osa týkající se sítě EURES.

 

3. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26e, které stanovují tématické oddíly, pro něž mohou být použity nepřidělené finanční prostředky v souladu s finančním nařízením.

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a všechny související informace byly pro potenciální žadatele a zaměstnavatele transparentní; toho bude dosaženo prostřednictvím jejich výměny a šíření na nadnárodní, meziregionální a přeshraniční úrovni za použití standardních forem interoperability;

a) zajistit, aby informace a poradenství týkající se volných pracovních míst, žádostí o zaměstnání a všech souvisejících informací, jako například životních a pracovních podmínek včetně platné legislativy v oblasti sociálních věcí, pracovního práva a kolektivních smluv i příležitostí k získaní nových dovedností, byly pro potenciální žadatele a zaměstnavatele transparentní; toho bude dosaženo prostřednictvím jejich výměny a šíření na nadnárodní, meziregionální a přeshraniční úrovni za použití standardních forem interoperability i poskytováním poradenství jednotlivcům, jakož i individuálního poradenství a mentorství, zejména v případě méně kvalifikovaných osob;

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na evropské úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze umísťování pracovníků od přípravy před nástupem do zaměstnání až po následnou pomoc po umístění do zaměstnání s cílem zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu práce; tyto služby zahrnují cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

b) rozvíjet pro nábor zahrnující nasměrování a odbornou přípravu v podobě „jednotného kontaktního místa“ a umísťování pracovníků do kvalitního a udržitelného zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na evropské úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze umísťování pracovníků od přípravy před nástupem do zaměstnání až po následnou pomoc po umístění do zaměstnání s cílem zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu práce; tyto služby zahrnují cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Specifické činnosti

 

Kromě druhů opatření stanovených v článku 6 může osa týkající se sítě EURES zahrnovat:

 

a) rozvoj přeshraničních partnerství, pokud to požadují útvary s územní odpovědností za příhraniční oblasti; poradenství a možnosti získání informací před začátkem, v průběhu a po skončení programu mobility určeného pro uchazeče o zaměstnání, mobilní pracovníky, včetně přeshraničních, sezónních, migrujících a vyslaných pracovníků, a pro zaměstnavatele s cílem podporovat dobrovolnou geografickou mobilitu na spravedlivém základě a vypracování a zveřejnění informačních materiálů s cílem informovat uchazeče o zaměstnání, mobilní pracovníky, zaměstnavatele a poradce sítě EURES o pracovním právu, sociálním zabezpečení a pracovních podmínkách v přeshraničních regionech a ostatních členských státech;

 

b) rozvoj a provádění cílených programů mobility ve spolupráci s Poradním výborem pro volný pohyb pracovníků;

 

c) hodnocení činností a umístění umožněných sítí EURES, přičemž se stejnou měrou zohlední kvalitativní a kvantitativní kritéria a pozornost se zaměří na umístění příchozích a odchozích pracovníků v jednotlivých státech i souhrnné počty umístění na úrovni Unie, čímž se zohlední měnící se situace na pracovním trhu a s ní spojené formy mobility a vývoj ukazovatelů ve spolupráci mezi Komisí, členskými státy a sociálními partnery na úrovni Unie s cílem zhodnotit kvalitu zaměstnání a pracovních podmínek týkajících se pracovních míst sítě EURES;

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Článek 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20b

 

Cílené programy mobility

 

1. Cílené programy mobility mohou být určeny pro zvláštní skupiny pracovníků, určitá odvětví, profese, země či skupinu zemí kdykoli se zjistí jasná ekonomická potřeba a potenciál náboru pracovníků z celé Unie mohl přinést přidanou hodnotu, například v případě úzkoprofilových volných míst a volných míst, která se obtížně obsazují. Ohledně těchto programů budou pravidelně probíhat konzultace s Poradním výborem pro volný pohyb pracovníků.

 

2. Cílené programy mobility vycházejí ze zásady „mobility za spravedlivých podmínek“ a plné dodržování příslušných pracovních norem a právních požadavků. Tyto programy tak zajišťují pracovníkům zařazení na kvalitní a udržitelná pracovní místa, odpovídající a důstojné platové ohodnocení a pracovní podmínky na základě kolektivních smluv nebo minimální mzdy.

 

3. Prováděcí organizace, které poskytují služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům v rámci cílených programů mobility, se vybírají na základě veřejné výzvy k předkládání návrhů, na niž se služby v oblasti zaměstnanosti mohou přihlásit pod podmínkou, že dodržují zásadu mobility za spravedlivých podmínek.

 

4. V souladu s čl. 11 odst. 2 obsahuje výzva k předkládání návrhů přesný popis typu podpůrných opatření, která jsou v rámci cílených programů mobility nabízena, a zahrnuje omezenou finanční podporu pro uchazeče o zaměstnání a pro zaměstnavatele, která je doplňkem služeb poskytovaných v rámci cílených programů mobility.

 

5. Finanční pobídky pro zaměstnavatele se použijí na opatření za účelem integrace a zlepšení kvalifikace nového zaměstnance, zatímco finanční pobídky pro zaměstnance se použijí na přechodné náklady, jako například cestovní náklady či náklady na bydlení nebo jazykové kurzy.

 

6. Je nutné zajistit, aby byly cílené programy mobility dobře koordinovány a aby byly dodržovány příslušné pracovněprávní předpisy a normy.

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Článek 20 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20 c

 

Monitorování odlivu mozků

 

S cílem zjistit a předejít negativním účinkům geografické mobility na jednotlivé členské státy či konkrétní odvětví hospodářství Komise v souladu s článkem 12 nařízení č. 492/2011 pravidelně monitoruje formy mobility, zejména ty, které se týkají kvalifikovaných pracovníků. V případě, že dojde k narušení trhu práce, Komise zváží možnost předložit Evropskému parlamentu a Radě návrhy toho, jak proti takovému vývoji postupovat.

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Osy týkající se sítě EURES se mohou účastnit všechny veřejné a soukromé subjekty, osoby a instituce určené členským státem nebo Komisí, které splňují podmínky pro účast v síti EURES, jak stanoví rozhodnutí Komise 2003/8/ES. Mezi tyto orgány a organizace patří zejména:

2. Osy týkající se sítě EURES se mohou účastnit všechny subjekty, osoby a instituce určené členským státem nebo Komisí, které splňují podmínky pro účast v síti EURES, jak stanoví rozhodnutí Komise 2003/8/ES19. Mezi tyto orgány a organizace patří zejména:

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) organizace sociálních partnerů a další zúčastněné strany.

c) organizace sociálních partnerů a další relevantní subjekty, včetně regionálních a místních orgánů.

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise ustaví akreditační a monitorovací systém s cílem zajistit, aby všichni účastníci dodržovali zásady sítě EURES obecně a konkrétně zásadu mobility za spravedlivých podmínek.

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Tematické oddíly a financování

 

1. V rámci osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a) a b). Po dobu celého období programu dodržuje přičlenění přidělených prostředků podle čl. 5 odst. 2 písm. c) mezi jednotlivými oddíly této minimální procentuální hodnoty:

 

a) mikrofinanční prostředky pro zranitelné skupiny a mikropodniky: 45 %;

 

b) sociální podnikání: 45 %.

 

2. Pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci je zmocněna Komise v souladu s článkem 26e týkajícím se přidělení prostředků na jednotlivé oddíly každé osy. Zejména tyto akty v přenesené akty mohou zvýšit či snížit až o 5 procentních bodů finanční prostředky přidělené na oddíly uvedené v odst. 1 písm. a) a b), a to při náležitém zohlednění zvláštních potřeb a politických priorit v oblastech, na něž se vztahuje osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání.

 

3. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26b, které stanovují tématické oddíly, pro něž mohou být použity nepřidělené finanční prostředky v souladu s finančním nařízením.

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 - bod 1 - písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

a) ohrožené osoby, které chtějí založit či dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně samostatně výdělečné činnosti, a ty, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením, nebo jsou již vyloučeny, nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 - bod 1 - písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) mikropodniky, zejména ty, které zaměstnávají osoby uvedené pod písmenem a);

b) mikropodniky, jak v období rozběhu, tak i ve fázi vývoje, zejména ty mikropodniky, které zaměstnávají osoby uvedené pod písmenem a);

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 - bod 1 - bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků, kterým mikrofinancování přináší výhody, a to mimo jiné tím, že jim zajišťuje doprovodné instruktáže a školení.

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 - bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. podporovat rozvoj sociálních podniků, zejména usnadňováním přístupu k finančním prostředkům.

3. podporovat rozvoj trhu sociálních investic a usnadňovat těm sociálním podnikům, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž celková roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR, přístup k finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Aby se zajistila doplňkovost, Komise a členské státy v rámci své oblasti působnosti úzce koordinují tato opatření s opatřeními v rámci politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) mikrofinanční prostředky pro osoby a mikropodniky;

a) mikrofinanční prostředky pro osoby a mikropodniky; a/nebo

Pozměňovací návrh   153

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise zajistí, aby osa byla bez omezení přístupná všem veřejným a soukromým subjektů v členských státech.

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S cílem oslovit konečné příjemce a vytvářet konkurenceschopné a životaschopné mikropodniky veřejné a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 písm. a) úzce spolupracují s organizacemi, které hájí zájmy konečných příjemců mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto konečné příjemce zajišťují instruktážní a školicí programy, zejména s těmi, jež podporuje ESF.

2. S cílem oslovit konečné příjemce a vytvářet životaschopné mikropodniky veřejné a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 písm. a) úzce spolupracují s organizacemi – včetně organizací občanské společnosti –, které hájí zájmy konečných příjemců mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto konečné příjemce zajišťují instruktážní a školicí programy, zejména s těmi, jež podporuje ESF.

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými.

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými v důsledku poskytování úvěrů s velmi vysokými úroky nebo za podmínek vedoucích k jejich platební neschopnosti podniků.

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S výjimkou případu společných akcí musí finanční prostředky přidělené na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání pokrývat celkové náklady na činnosti prováděné prostřednictvím finančních nástrojů, včetně platebních závazků vůči finančním zprostředkovatelům, například ztrát ze záruk, poplatků mezinárodním finančním institucím za správu příspěvku Unie a včetně veškerých dalších způsobilých nákladů.

1. S výjimkou případu společných akcí musí finanční prostředky přidělené na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání pokrývat celkové náklady na činnosti prováděné prostřednictvím finančních nástrojů, včetně platebních závazků vůči finančním zprostředkovatelům, například ztrát ze záruk, poplatků finančním institucím za správu příspěvku Unie a včetně veškerých dalších způsobilých nákladů.

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění nástrojů a grantů uvedených v čl. 6 odst. 5 může Komise uzavřít dohody se subjekty uvedenými v čl. 55 odst. 1 písm. b) bodech iii) a iv) nařízení č. XXX/2012 [nové finanční nařízení z roku 2012], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a zejména s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Tyto dohody budou obsahovat podrobná ustanovení o provádění úkolů, jimiž jsou tyto finanční instituce pověřeny, včetně ustanovení vyjadřujících potřebu zajistit doplňkovost a koordinaci se stávajícími finančními nástroji Unie a jednotlivých zemí a rozdělit zdroje rovnoměrně mezi členské státy a další zúčastněné země. Finanční nástroje, jako jsou nástroje na sdílení rizik, kapitálové nástroje a dluhové nástroje, lze uplatňovat prostřednictvím investic do vyhrazených investičních nástrojů.

1. Za účelem provádění nástrojů a grantů uvedených v čl. 6 odst. 5 může Komise uzavřít dohody se subjekty uvedenými v čl. 55 odst. 1 písm. b) bodech iii) a iv) nařízení č. XXX/2012 [nové finanční nařízení z roku 2012], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a zejména s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Tyto dohody budou obsahovat podrobná ustanovení o provádění úkolů, jimiž jsou tyto finanční instituce pověřeny, včetně ustanovení vyjadřujících potřebu zajistit doplňkovost a koordinaci se stávajícími finančními nástroji Unie a jednotlivých zemí a rozdělit zdroje rovnoměrně mezi členské státy a další zúčastněné země. Finanční nástroje, jako jsou financované nástroje na sdílení rizik – např. záruky a protizáruky, kapitálové nástroje a dluhové nástroje, lze uplatňovat prostřednictvím fondu, který může být spolufinancován finančními institucemi, nebo přímým převedením prostředků programu na finanční nástroje, například záruky.

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Fond poskytuje půjčky, nástroje pro sdílení rizika a vlastní kapitál pro zprostředkovatele nebo pro přímé financování sociálních podniků. Vlastní kapitál může být poskytován mimo jiné ve formě otevřených kapitálových podílů, spících holdingů, půjček společníků nebo kombinací různých druhů kapitálových podílů vydaných investorům.

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Podmínky, jako například úrokové sazby, pro mikroúvěry, které jsou přímo či nepřímo podporovány v rámci této osy, jsou přijatelné a přiměřené s ohledem na podkladová rizika a skutečné náklady spojené s úvěrem.

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dohody uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanoví povinnost mezinárodních finančních institucí znovu investovat zdroje a výnosy, včetně dividend a úhrad, do opatření uvedených v čl. 6 odst. 5 po dobu deseti let od data zahájení programu.

2. Dohody uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanoví povinnost mezinárodních finančních institucí znovu investovat zdroje a výnosy, včetně dividend a úhrad, do opatření uvedených v čl. 6 odst. 5 po dobu deseti let od data zahájení programu.

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V souladu s čl. 18 odst. 2 [finančního nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním finančním nástrojem musí být přiřazeny k tomuto finančnímu nástroji. U finančních nástrojů, které byly zřízeny již v předchozím víceletém finančním rámci, musí být příjmy a platby z operací zahájených v minulém období přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji ve stávajícím období.

3. V souladu s příslušnými ustanoveními [finančního nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním finančním nástrojem musí být přiřazeny k tomuto finančnímu nástroji, pokud takový finanční nástroj existuje. U finančních nástrojů, které byly zřízeny již v předchozím víceletém finančním rámci, musí být příjmy a platby z operací zahájených v minulém období přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji ve stávajícím období.

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Po vypršení platnosti dohod uzavřených s mezinárodními finančními institucemi nebo po skončení investičního období specializovaného investičního nástroje budou výnosy a doplatek splatné Unii poukázány do souhrnného rozpočtu Unie.

4. Po vypršení platnosti dohod uzavřených s finančními institucemi nebo po skončení investičního období specializovaného investičního nástroje budou výnosy a doplatek splatné Unii poukázány do souhrnného rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Mezinárodní finanční instituce a v příslušném případě správci fondu uzavřou s veřejnými a soukromými subjekty uvedenými v článku 23 písemné dohody. Takové dohody stanoví, že tito veřejní a soukromí poskytovatelé musí zdroje zpřístupněné v rámci osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání používat v souladu s cíli stanovenými v článku 22 a poskytovat informace pro vypracování výročních zpráv stanovených v článku 26.

5. Mezinárodní finanční instituce a v příslušném případě správci fondu uzavřou s veřejnými a soukromými subjekty uvedenými v článku 23 písemné dohody. Takové dohody stanoví, že tito veřejní a soukromí poskytovatelé musí zdroje zpřístupněné v rámci osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání používat v souladu s cíli stanovenými v článku 22 a poskytovat informace pro vypracování výročních zpráv stanovených v článku 26.

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce a případně správci fondu zasílají Komisi výroční zprávy o provádění, v nichž jsou uvedeny podpořené činnosti, jejich finanční provádění, rozdělení a dostupnost finančních prostředků a investic v členění podle sektoru a typu příjemce, přijaté nebo zamítnuté žádosti a smlouvy uzavřené dotyčnými veřejnými a soukromými subjekty, financovaná opatření a výsledky, i pokud jde o sociální dopad, vytváření pracovních míst a udržitelnost podpořených podniků.

1. Finanční instituce a případně správci fondu zasílají Komisi výroční zprávy o provádění, v nichž jsou uvedeny podpořené činnosti, jejich finanční provádění, rozdělení a dostupnost finančních prostředků a investic v členění podle sektoru, zeměpisné oblasti a typu příjemce. Tyto zprávy o provádění určují přijaté nebo zamítnuté žádosti s ohledem na každý konkrétní cíl a smlouvy uzavřené dotyčnými veřejnými a soukromými subjekty, financovaná opatření a výsledky, i pokud jde o jeho sociální dopad, vytváření pracovních míst a udržitelnost podpořených podniků. Tyto zprávy Komise předkládá pro informaci Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro kontrolní zprávy, které jsou vypracovávané každé dva roky, stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro kontrolní zprávy, které jsou vypracovávané každé dva roky, stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU a podrobné informace o činnostech v oblasti komunikace.

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Kapitola III a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kapitola III a (nová)

 

Osa týkající se iniciativy Mládež

(Osa týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26a

 

Tematické oddíly a financování

 

1. V rámci osy týkající se iniciativy Mládež pro osoby do 25 let jsou podporována opatření v jednom nebo více tematických oddílech uvedených v písmenech a), b), c) a d). Rozpis podílů vyčleněných podle čl. 5 odst. 2 písm. a) na různé oddíly musí po celé období programu respektovat tyto minimálně procentuální hranice:

 

a) prevence předčasného ukončování školní docházky, zejména prostřednictví znovuzačlenění do odborné přípravy, 30 %;

 

b) rozvoj dovedností, jež jsou relevantní pro trh práce, s cílem více sblížit svět zaměstnání, vzdělávání a odborné přípravy, 20 %;

 

c) podpora při vstupu na trh práce prostředníctvím získáním prvního zaměstnání a zácviku na pracovišti s cílem nabídnout mladým lidem příležitost získat relevantní dovednosti a pracovní zkušenosti, 20 %;

 

d) zlepšování kvality stáží a učňovského vzdělávání: 20 %;

 

2. V rámci činností uvedených ve třech tematických oddílech se nejméně 25 % podílů stanovených v čl. 5 odst. 2 písm. a) vynaloží po celé období programu na experimentování v oblasti sociální politiky.

 

3. Pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci je zmocněna Komise v souladu s článkem 26e týkajícím se přidělení prostředků na jednotlivé oddíly každé osy. Zejména tyto akty v přenesené akty mohou zvýšit či snížit až o 5 procentních bodů finanční prostředky přidělené na oddíly uvedené odst. 1 písm. a), b), c) a d), a to při náležitém zohlednění zvláštních potřeb a politických priorit v oblastech, na něž se vztahuje osa týkající se sítě EURES.

 

4. Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26e, které stanovují tématické oddíly, pro něž mohou být použity nepřidělené finanční prostředky v souladu s finančním nařízením.

(Osa týkající se iniciativy Mládež)

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26b

 

Specifické cíle

 

Kromě obecných cílů stanovených v článku 4 má osa týkající se iniciativy Mládež rovněž tyto specifické cíle:

 

a) podporovat vytváření zvláštních inovativních programů za účelem boje proti nezaměstnanosti mladých lidí a podpory přechodu mladých lidí ze školy do důstojného zaměstnání, zejména ve znevýhodněných oblastech a regionech s mimořádně vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Zvláštní pozornost by měla být věnována mladým lidem s méně příležitostmi, včetně mladých žen, mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a mladých lidí, kteří jsou příslušníky národnostních menšin, kteří jsou příslušníky národnostních menšin;

 

b) podporovat výměnu osvědčených postupů a vzájemné učení v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí, včetně možnosti zavedení záruky pro mladé lidi, která by každému mladému člověku v Evropě zajistila nabídku pracovního místa, dalšího vzdělávání či odborné přípravy zaměřené na praktické uplatnění, a to nejpozději čtyři měsíce po opuštění školy, nebo po té, co se dotčená osoba stala nezaměstnanou a tím zlepšovat kvalitu stáží a učňovského vzdělávání a snižovat míru předčasného ukončení školní docházky;

 

c) poskytovat tvůrcům politik finanční podporu pro testování přístupů sociální politiky a politiky trhu práce zaměřených na boj proti nezaměstnanosti, podporu přechodu mladých lidí ze škol do důstojného zaměstnání, zvýšení kvality stáží a učňovského školství, snížení míry předčasného ukončování školní docházky a zpřístupňování důležitých znalostí a zkušeností;

 

d) poskytovat unijním, vnitrostátním a regionálním organizacím finanční podporu pro zlepšení jejich kapacity pro rozvoj, propagaci a podporu činností zaměřených na boj proti nezaměstnanosti, podporu přechodu mladých lidí ze škol do důstojného zaměstnání, zvýšení kvality stáží a učňovského školství, snížení míry předčasného ukončení školní docházky a zpřístupňování důležitých znalostí a zkušeností.

(Osa týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26c

 

Účast

 

1. Osy týkající se iniciativy Mládež se mohou účastnit tyto země:

 

a) členské státy,

 

b) členské země ESVO a EHP, v souladu s Dohodou o EHP;

 

c) kandidátské země a potenciální kandidátské země, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s nimi o jejich účasti v programech EU.

 

2. Osy týkající se iniciativy Mládež se mohou účastnit všechny veřejné nebo soukromé subjekty, osoby a instituce, a to zejména:

 

a) celostátní, regionální a místní orgány veřejné správy;

 

b) veřejné služby zaměstnanosti;

 

c) sociální partneři;

 

d) mládežnické organizace a další nevládní organizace na všech úrovních;

 

e) vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy;

 

f) odborníci na problematiku hodnocení a posuzování dopadů;

 

3. Pro účely uplatňování osy týkající se iniciativy Mládež Komise naváže spolupráci s agenturami EU uvedenými v čl. 16 odst. 2a. Komise může rovněž navázat spolupráci s mezinárodními organizacemi uvedenými v čl. 16 odst. 3 a s třetími zeměmi, jež se programu neúčastní, jak uvádí čl. 16 odst. 4.

(Osa týkající se iniciativy Mládež)

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Název II a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hlava IIA

 

Přenesené a prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Článek 26 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26d

 

Víceleté pracovní plány a roční pracovní programy

 

1. V souladu s článkem 26f je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví roční pracovní programy. Víceleté pracovní plány, které stanoví střednědobé priority politik a finanční priority;

 

2. Komise přijme prováděcí akty, které zřídí víceleté pracovní programy pro účely provádění ročních pracovních plánů  Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 26i odst. 3.

 

3. Víceleté pracovní plány a roční pracovní programy se týkají všech os programu.

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Článek 26 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26e

 

Přidělení finančních prostředků na jednotlivé tématické oddíly v rámci os

 

Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 26f, co se týče přidělování finančních prostředků na jednotlivé tématické oddíly každé osy, jak uvádí články 14a, 19a, 21a a 26a [a definice oblastí pro použití nepřidělených finančních prostředků v souladu s finančním nařízením].

(Ustanovení o využívání nepřidělených finančních prostředků bude dokončeno jakmile bude dosaženo dohody ohledně finančního nařízení)

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Článek 26 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26f

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 26d a 26e je svěřena Komisi na dobu pět let ode dne …*.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedených v článcích 26d a 26e kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 26d a 26e vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_______________

 

*Úř. věst. vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Článek 26 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26g

 

Strategický poradní sbor

 

1. Komise ustaví strategický poradní sbor, jenž jí poskytuje poradenství, pokud jde o řízení uplatňování programu i jeho sledování a hodnocení. Poradní sbor může v případě nutnosti ustanovit pracovní skupinu pro konkrétní aspekty programu.

 

2. Strategickému poradnímu sboru a pracovním skupinám předsedá Komise a sbor se skládá ze zástupců členských států a ostatních zúčastněných zemí, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a občanské společnosti, jež jsou organizovány na úrovni Unie a jsou přímo či nepřímo zapojeny do provádění činností programu.

 

3. Každý členský stát, další zapojené státy a příslušné organizace odborových svazů, zaměstnavatelů a občanské společnosti na úrovni Unie jmenují představitele nebo náhradníka s cílem reprezentovat je ve strategickém poradním výboru. V případě nepřítomnosti člena má náhradník automaticky právo účastnit se jednání.

 

4. Členové a náhradníci jsou jmenováni na období uvedené v čl. 1 odst. 2.

 

5. Komise případně svolá schůze strategického poradního výboru ve spojení se schůzemi výboru uvedeného v článku 26i.

 

6. Strategický poradní sbor a pracovní skupiny:

 

a) zaujímají stanovisko k návrhu víceletých pracovních plánů;

 

b) zaujímají stanovisko k návrhu ročních pracovních programů;

 

c) poskytují Komisi poradenství, pokud jde o sledování a hodnocení programu, jež je stanoveno v článku 13 a článku 14;

 

7. Komise může strategický poradní sbor konzultovat i ohledně jiných otázek, než jsou otázky uvedené v odstavci 6.

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Článek 26 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26h

 

Prováděcí pravomoci svěřené Komisi

 

1. Roční pracovní program uvedený v článku 26d se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 26i odst. 3:

 

2. Veškerá ostatní opatření nezbytná k provádění programu se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 26i odst. 2.

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Článek 26 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26i

 

Postup projednávání ve výboru

 

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) č 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh              177

Návrh nařízení

Článek 26 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26j

 

Přechodná opatření

 

Opatření stanovená v článcích 4, 5 a 6 nařízení č. 1672/2006/ES, která se zahájí před 1. lednem 2014, se nadále řídí zmíněným nařízením. Pokud jde o tato opatření, je Komisi nápomocen výbor stanovený v článku 26i tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise provede zvláštní závěrečné hodnocení osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání nejpozději jeden rok po vypršení platnosti dohod s mezinárodními finančními institucemi.

2. Komise provede zvláštní závěrečné hodnocení osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání nejpozději jeden rok po vypršení platnosti dohod s finančními institucemi.

  • [1]  Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 88.
  • [2]  Úř. věst. C ... (Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Program pro sociální změny a inovace“, který navrhuje Evropská komise, propojuje tři již existující programy – program Progress, EURES a nástroj mikrofinancování – v jeden nový program.

Nástroj financování PROGRESS, jehož provádění v současné době probíhá, podporuje rozvoj a koordinaci politiky EU v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začlenění, pracovních podmínek, nediskriminace a rovnosti žen a mužů. Nástroj PROGRESS financuje analytické činnosti, činnost v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací i finanční příspěvky pro hlavní zúčastněné subjekty.

Program EURES se soustředí na oblast přeshraniční mobility pracovníků. Úkolem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a zprostředkovací služby (sladění nabídky pracovních míst s poptávkou po práci) mobilním pracovním silám a zaměstnavatelům a obecně všem občanům, kteří by chtěli využít práva na volný pohyb. Zejména v evropských příhraničních regionech hraje EURES důležitou úlohu, pokud jde o zprostředkování a poskytování podpory při řešení různých problémů, kterým mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé čelit v souvislosti se zaměstnáními vykonávanými za hranicemi.

Nástroj mikrofinancování PROGRESS, jenž byl vytvořen v roce 2010, usnadňuje přístup k mikroúvěrům, které jsou používány na zakládání a k podpoře mikropodniků. Nástroj samotný neposkytuje finanční prostředky mikropodnikům, nýbrž umožňuje vybraným poskytovatelům mikroúvěrů v EU poskytovat více půjček.

Evropská komise svým návrhem, podle něhož by mělo od roku 2014 dojít k propojení zmíněných tří programů, však nedosáhne správných cílů. Namísto toho, aby se provedla optimalizace a zvýšila účinnost každého z těchto tří programů, dosáhne se spojením těchto programů jedině oslabení jejich účelu a opatření. Nedojde k propojení obsahu zmíněných tří nástrojů. V oddílu I jsou sice formulována společná ustanovení, ale zároveň se výslovně odkazuje na tři oddělené programové osy.

Zpravodajka je toho názoru, že propojení zmíněných tří programů nepřinese kromě zjednodušení administrativní činnosti Evropské komise žádnou přímou přidanou hodnotu pro evropské občany.

Seřazení cílů a účelů jednotlivých tří os na první pohled vytváří dojem, že zásadní účely, jako je zvyšování zaměstnanosti, poskytování příslušné sociální ochrany, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zlepšování pracovních podmínek, vůbec nehrají klíčovou roli.

Dále je třeba podotknout, že znění návrhu Komise je v mnoha částech textu krajně nejasné, čímž Evropská komise získává velký manévrovací prostor pro provádění a strukturování programu. Zpravodajka proto považuje za důležité tyto nedostatky napravit. Musí být jasné, kam potečou finanční prostředky ve výši bezmála jedné miliardy eur a jak budou tyto programy utvářeny.

Mimo to zastává zpravodajka názor, že návrh nařízení týkající se daného programu musí zohlednit celou škálu zvláštních problémů, jež jsou popsány níže.

1. Program na podporu politiky v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí ve členských státech EU by měl mít vhodný název. Název „Program pro sociální změny“ tento cíl nesplňuje, jelikož nestanoví žádný určitý směr. Pojem „sociální změny“ není chápán nijak pozitivně, poněvadž popisuje jak kladné, tak i záporné sociální změny. Cíle sociálního pokroku a vyšší zaměstnanosti proto musejí být jasně zakotveny už v názvu.

2. Těžištěm návrhu Komise jsou sociální inovace a sociální experimentování. Komise dokonce v ose týkající se programu Progress vyčleňuje 17 % prostředků na financování sociálního experimentování. Ani pro sociální inovace, ani pro sociální experimentování však nejsou stanoveny jasné definice. Zpravodajka proto navrhuje, aby byly v programu definovány pojmy „sociální inovace“ a „sociální experimentování“ a aby byly jasně uvedeny do souvislosti s otázkami zaměstnanosti, sociálního začleňování a boje proti chudobě.

3. Do programu na podporu politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí musí být na všech úrovních zapojeni sociální partneři a organizace občanské společnosti. Z tohoto důvodu zpravodajka požaduje, aby byla v programu pevně ukotvena zásada partnerství. Navrhuje, aby byl na evropské úrovni ustaven strategický poradní sbor, který se bude skládat ze zástupců Komise, členských států, sociálních partnerů a nevládních organizací a který bude na úrovni EU podporovat Komisi při provádění, sledování a hodnocení programu.

4. Program disponuje prostředky ve výši 958,1 milionu EUR. V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o novém víceletém finančním rámci pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu navrhuje zpravodajka zvýšení celkového rozpočtu o 5 %. V období hospodářské krize a tlaku na konsolidaci veřejných financí v členských státech získávají sociální programy a programy na podporu zaměstnanosti klíčový význam.

Aby se přidělování procentních podílů na každou ze tří os přizpůsobilo novým rámcovým podmínkám, navrhuje zpravodajka nepatrné přerozdělení a konkrétní opatření.

Osa týkající se programu Progress by měla nadále zajišťovat, aby největší podíl jejích prostředků plynul do oblasti sociálního začleňování, sociální ochrany a boje proti chudobě. Vzhledem k narůstajícím problémům mladých lidí na trhu práce a k rostoucí míře nezaměstnanosti mládeže navíc zpravodajka navrhuje, aby se na boj proti nezaměstnanosti mládeže použil podíl ve výši přinejmenším 10 %. Zpravodajka vítá skutečnost, že Komise vyčlenila procentní podíl na sociální experimentování, a navrhuje, aby se tento podíl navýšil s cílem financovat více konkrétních projektů.

Pokud jde o osu týkající se programu EURES, mělo by se zajistit, aby byly financovány cílené programy na podporu mobility, přeshraniční partnerství a školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců programu EURES.

Pokud jde o osu týkající se nástroje mikrofinancování a sociálního podnikání, musí být zajištěno, aby byly oba nástroje financovány odpovídajícím způsobem.

5. Osa týkající se programu Progress disponuje největšími finančními prostředky a měla by po finanční stránce podporovat dosažení cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Zpravodajka proto navrhuje, aby byla zřetelněji vymezena její provázanost s otázkami zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začleňování a boje proti chudobě.

6. Pokud jde o osu týkající se programu EURES, navrhuje Komise obsáhlé novinky. Zatímco financování horizontálních opatření je v současnosti zahrnuto do programu, v budoucnu mají být vnitrostátní opatření programu EURES financována prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Zpravodajka lituje skutečnosti, že Komise nepředpokládá v rámci programu žádné financování přeshraničních partnerství EURES. V Evropě, která stále více srůstá v jeden celek, má právě poradenství určené mobilním zaměstnancům a zaměstnavatelům v příhraničních regionech klíčový význam.

Aby se zajistilo financování přeshraničních partnerství i pro období po roce 2013, navrhuje zpravodajka, aby byla přeshraniční partnerství zahrnuta do osy EURES programu. Pokud jde o programy Komise na podporu mobility, které jsou zaměřeny na cílové skupiny obyvatel a které představují koncept zprostředkování práce v EU, jenž se zakládá na nabídce a poptávce, měla by platit jasná pravidla pro „mobilitu za spravedlivých podmínek“.

7. Osa týkající se nástroje mikrofinancování a sociálního podnikání také postrádá konkrétní formu. Zpravodajka vítá novinku, kterou navrhuje Komise a podle níž budou v budoucnu poskytovány finanční prostředky i sociálním podnikům. Nicméně musí být pro přidělování finančních prostředků v oblasti sociálního podnikání stanoven jasný plán provádění a pravidla. Při poskytování mikroúvěrů členům ohrožených skupin a mikropodniků se musí zajistit, aby se žadatelům o úvěr na jejich cestě k soběstačnosti dostalo potřebné péče a podpory.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (5. 6. 2012)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Navrhovatelka: Estelle Grelier

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhuje program „pro sociální změny a inovace“, jímž má plnit cíle strategie EU 2020 v oblasti boje proti nezaměstnanosti a chudobě a který se podílí na realizaci všech tří stěžejních iniciativ: „Mládež v pohybu“, „Program pro nové dovednosti a nová pracovní místa“ a „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“.

Navrhuje, aby do tohoto nového programu na období 2014-2020 spadaly tři stávající nástroje na období 2007-2013: program Progress, EURES a evropský nástroj mikrofinancování Progress, který existuje teprve od roku 2010.

Tímto seskupením chce Evropská komise reagovat na cíl zjednodušení ve víceletém finančním rámci 2014-2020 a navrhuje zjednodušit dostupnost mechanismů pro příjemce, snížit administrativní náklady, sjednotit finanční předpisy, zajistit vysokou flexibilitu provádění a umožnit součinnosti mezi jednotlivými osami programu a dalšími programy Společenství (zejména Evropským sociálním fondem).

Několik článků, které Komise navrhla, sleduje tento cíl zjednodušení.

Častější využívání možnosti používat k financování ve větším rozsahu paušály nebo pevné sazby by mělo snížit administrativní náklady jak pro řídicí oddělení Komise, tak pro příjemce, zejména při uskutečňování programů mobility.

Pro organizace poskytující mikrofinancování by bylo vytvořeno jediné správní místo, z něhož by jim byly poskytovány prostředky nezbytné pro mikrofinancování, technická pomoc a prostředky na posílení jejich kapacit a které by mělo usnadňovat činnost a rozvoj těchto organizací.

Při seskupení všech tří doposud existujících mechanismů, jejichž cíle, koneční příjemci, aktéři a fungování se od sebe vzájemně liší, do jednoho programu, však hrozí nebezpečí, že dojde k oslabení soudržnosti návrhu a pružnosti mechanismu a že dosažení cíle součinnosti těchto podprogramů a dalších fondů Společenství bude obtížnější. Proto je třeba některé návrhy Komise přepracovat nebo prohloubit, aby bylo zajištěno řádné provádění programu k maximálnímu prospěchu konečných příjemců i zprostředkujících subjektů bez ohledu na jejich velikost.

Projekty je třeba podporovat spíše v závislosti na jejich přidané hodnotě, než na jejich objemu. „Malé“ projekty Společenství mohou mít skutečnou evropskou přidanou hodnotu, jak ukázalo fungování mechanismu mikrofinancování.

Navrhovatelka navrhuje (percentuální) klíč k rozdělování mezi všemi třemi podprogramy, který se liší od klíče původně navrženého Evropskou komisí, ale odpovídá návrhům navrhovatelky k fondům, aby byly zajištěny nezbytné prostředky pro všechny a byly zohledněny jejich příslušné specifické potřeby.

Navrhovatelka rovněž navrhuje, aby celková částka programu vyčleněná na administrativní výdaje Komise na řízení programu nepřekračovala 2 %.

Navrhovatelka vítá vytvoření rezervy ve výši 5 % celkové částky, která umožňuje každoročně se přizpůsobit politickým prioritám a vývoji potřeb, ale domnívá se, že je přesto nezbytné zajistit výsadní práva rozpočtového orgánu (Parlamentu a Rady) pro použití této rezervy.

Kromě toho si není jista skutečnou součinností mezi programem pro sociální změny a inovace a dalšími kroky Společenství v sociální oblasti, zejména kroky financovanými z Evropského sociálního fondu, a kroky vyplývajícími z návrhů nových programů „Erasmus pro všechny“ a „Základní práva a občanství“, zvláště pokud jde o otázky rovnosti pohlaví a boje proti diskriminaci, které již nejsou součástí programu Progress.

Zvláštní pozornost bude nakonec třeba věnovat hodnocení programu, zejména v rámci hodnocení, které předloží Komise v polovině roku 2017, aby bylo možno zvážit nezbytné úpravy programu při přijímání rozpočtu na rok 2018.

Navrhovatelka chce navíc upozornit na potřebu podpořit a posílit nástroj mikrofinancování, který je součástí inovačních finančních nástrojů, jež chce Komise zavést v období 2014-2020. Mezi potřeby nezaměstnaných (zejména těch, kteří jsou velmi vzdáleni trhu práce), chudých pracujících a mikropodnikatelů, kteří chtějí rozvíjet svou činnost, patří finanční služby (mikroúvěr, vlastní mikrofondy a v rámci možností i mikropojištění) a doprovodné služby. Návrh Komise umožňuje částečně zajistit přístup k finančním službám, ale nezabývá se vytvořením propojení s doprovodnými službami, které jsou často financovány z Evropského sociálního fondu.

Navíc je vhodné zajistit naprostou a úplnou srozumitelnost tohoto nástroje a ujistit se, jak navrhuje Komise, že příjmy a platby, jež jsou výsledkem příslušných finančních operací, jsou opětovně řádně připisovány tomuto finančnímu nástroji.

Celkově se zdá, že Komise s výhradou ověření navrhuje oproti předchozímu období stabilní financování určené pro tento program, neboť si je vědoma, že v období 2014-2020 bude věnována pozornost takovým aspektům, jako je „diskriminace a rovnost pohlaví“ v rámci programu „Základní práva a občanství“ (okruh 3). Dále, s ohledem na pokračující diskuse mezi orgány v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem navrhovatelka navrhuje odložit hlasování o částce určené na program do té doby, než bude uzavřena celková dohoda o víceletém finančním rámci 2014-2020. Připomíná však, že v usnesení ze dne 8. června 2011 „Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“ uvedl Parlament v bodě 163, že je „přesvědčen, že v příštím VFR je potřeba zvýšit objem zdrojů alespoň o 5 %“ oproti úrovni v roce 2012 a že bude potřeba zajistit prostředky nezbytné k řádnému provádění programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. zdůrazňuje, že finanční částka stanovená v legislativním návrhu je pouze návrhem pro rozpočtový orgán a že nemůže být pevně určena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci víceletého finančního rámce;

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. potvrzuje své stanovisko, že v příštím víceletém finančním rámci budou zapotřebí dodatečné zdroje, které umožní, aby Unie plnila své stávající politické priority a nové úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, zejména sociální začlenění, a aby reagovala na nepředvídané události; zdůrazňuje, že Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném „Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“ zvýšení objemu zdrojů pro příští VFR nejméně o 5 % oproti úrovni v roce 2013; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě zcela upustit;

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit stejnou měrou na malé, střední i na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU a zároveň podporovat projekty, které by jinak nebyly financovány. Měl by usilovat o to, aby administrativní zátěž jak pro příjemce, tak pro Komisi byla co nejmenší. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně při plném respektování výsad rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu rozdělit, a sice v závislosti na prioritách politik a případně na přesunu prostředků mezi jednotlivými osami programu.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že o využití rezervy bude rozhodovat rozpočtový orgán .

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům a nedostatečný vlastní nebo kvazivlastní kapitál je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Sociální podniky jsou úhelným kamenem evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství. Mohou být hnací silou společenských změn tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020. Program by měl zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

(16) Sociální podniky hrají úlohu v rámci evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství. Mohou být hnací silou společenských změn tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020. Program by měl zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl program v rámci všech svých činností podporovat všeobecné zohlednění cílů spočívajících v rovnosti žen a mužů a v zákazu diskriminace. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl program v rámci všech svých činností podporovat všeobecné zohlednění cílů spočívajících v rovnosti žen a mužů a v zákazu diskriminace. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, a výdaje týkající se rovnosti mužů a žen a zákazu diskriminace by měly být přesunuty do programu Práva a občanství.

Odůvodnění

Celková částka 958 mil. EUR na období 2014 až 2020 uvedená v návrhu nařízení není výrazně vyšší než současné výdaje, které činí přibližně 932 mil. na období 2007 až 2013. Toto zvýšení však může být mnohem výraznější, vezmeme-li v úvahu, že výdaje v oblasti „rovnost pohlaví a zákaz diskriminace“ v rámci stávajícího programu PROGRESS, které v současné době činí 238 mil. EUR, byly z nového programu odstraněny a přesunuty do jiného oddílu rozpočtu (program Práva a občanství). To je třeba vyjasnit.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Podle usnesení Parlamentu ze dne 8. června 2011 „Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1 „jedním z velkých úkolů, před nimiž Evropská unie stojí, je udržení konkurenceschopnosti, zvýšení růstu, boj proti vysoké nezaměstnanosti, zaměření na náležité fungování trhů práce a na sociální podmínky s cílem zlepšit stav zaměstnanosti, podpořit důstojnou práci, zaručit pracovníkům v celé Evropě jejich práva, jakož i pracovní podmínky, a snížit chudobu“;

 

____________

 

1Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů, stěžejních iniciativ a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) modernizovat právní předpisy Unie v souladu se zásadami inteligentní regulace a zajistit účinné uplatňování práva Unie v záležitostech souvisejících s pracovními podmínkami;

c) modernizovat právní předpisy Unie v souladu se zásadami inteligentní regulace a zajistit účinné uplatňování práva Unie v záležitostech souvisejících s pracovními podmínkami, přičemž je třeba řádně přihlédnout k rozdělení odpovědnosti mezi zákonodárné orgány a sociální partnery;

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) vybudovat a podporovat systémy a pravidla, která podporují rozvoj odvětví malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné pro provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 958,19 milionu EUR.

1. Hlavní referenční finanční částka ve smyslu bodu […] interinstitucionální dohody ze dne .../.... mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, vyčleněná pro provádění programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020, činí [958,19 milionu] EUR v běžných cenách.

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí mezi jednotlivé osy podle priorit politik.

V zájmu účinného využívání finančních prostředků a možnosti přesouvání prostředků mezi jednotlivými osami podle priorit politik se zbývajících 5 % při plném zachování výsad rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu každoročně rozdělí mezi jednotlivé osy.

Odůvodnění

Evropský parlament a Rada rozhodují o využití 5% marže.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Indikativní procenta mohou být pro druhou polovinu programového období upravena na základě hodnocení Komise v polovině období, které bude zveřejněno v polovině roku 2017.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nelze přesně předpovědět konkrétní rozvoj v rámci všech tří os do roku 2020, je třeba přezkoumat v roce 2017 celkové rozdělení mezi osami.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci programu lze financovat tyto druhy opatření:

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Jazyková úprava ve francouzské verzi.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady;

b) pouze ty akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady, které mají přímý vztah k cílům programu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány, celostátními, regionálními a místními orgány a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány, celostátními, regionálními a místními orgány, občanskou společností, organizacemi sociálních partnerů a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření způsobilá k financování v rámci programu lze provádět společně s jinými nástroji Unie za předpokladu, že tato opatření splňují cíle programu i dotyčných jiných nástrojů.

Opatření způsobilá k financování v rámci programu lze provádět společně s jinými nástroji Unie za předpokladu, že tato opatření splňují cíle programu i dotyčných jiných nástrojů. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby byly jasně odlišeny činnosti v rámci jiných nástrojů (např. ESF nebo EFRR) a činnosti v rámci tohoto programu, aby se zamezilo překrývání podpory a vznikaly synergické účinky.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF), především za účelem poskytování pomoci příjemcům nástroje mikrofinancování. Soudržnost a doplňkovost je třeba zajistit i v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, zejména v rámci víceletého programu 2014–2020 „Práva a občanství“, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, zejména v rámci víceletého programu 2014–2020 „Erasmus pro všechny“, a jako jsou výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

Odůvodnění

Přístup k mikrofinancování na základě sociální inovace by posílil úlohu partnerství a silné propojení institucí poskytujících mikrofinancování s poskytovateli služeb pro rozvoj podnikání a posílil by jejich zapojení do iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají pokrok učiněný v provádění programu, dosažené výsledky a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší.

1. Do poloviny roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší. Komise může na základě tohoto vyhodnocení navrhnout převod prostředků mezi jednotlivými osami programu.

Odůvodnění

Vyhodnocení musí být předloženo dříve, než navrhuje Komise, aby bylo možno rozhodnout o změnách v programu na druhou polovinu víceletého finančního rámce, jak se navrhuje v pozměňovacím návrhu 3.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 22 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohroženy ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh nebo držení nezbytného vlastního nebo kvazivlastního kapitálu a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými.

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a přístup k vlastnímu či kvazivlastnímu kapitálu a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V souladu s čl. 18 odst. 2 [finančního nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním finančním nástrojem musí být přiřazeny k tomuto finančnímu nástroji. U finančních nástrojů, které byly zřízeny již v předchozím víceletém finančním rámci, musí být příjmy a platby z operací zahájených v minulém období přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji ve stávajícím období.

3. V souladu s příslušnými ustanoveními [finančního nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním finančním nástrojem musí být přiřazeny k tomuto finančnímu nástroji, pokud takový finanční nástroj existuje. U finančních nástrojů, které byly zřízeny již v předchozím víceletém finančním rámci, musí být příjmy a platby z operací zahájených v minulém období přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji ve stávajícím období.

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

25.10.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Estelle Grelier

6.2.2012

Datum přijetí

31.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (31. 5. 2012)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Navrhovatel: Jens Geier

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl zaměřit na velké projekty s jasným příkladným charakterem a přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. Program by měl v rámci své omezené oblasti působnosti zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Vzhledem k omezenosti zdrojů, jež jsou na tento program k dispozici, a vzhledem k tomu, že tyto zdroje jsou předem přidělovány na různé osy, je třeba se při financování zaměřovat na rozvoj struktur, jež mají jasný multiplikační účinek, který bude přínosný pro další činnosti a iniciativy. Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jež pomohou zabránit jakémukoli překrývání s jinými fondy nebo programy, zejména s Evropským sociálním fondem, a dvojímu financování.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Dalekosáhlé cíle a velký význam přisuzovaný tomuto programu jsou v rozporu s velmi omezenými přidělenými finančními prostředky, což by mohlo případně zklamat očekávání účastníků tohoto programu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela a podporovala cílené programy mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce. V souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program usnadňovat mobilitu mladých pracovníků.

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela a podporovala cílené programy mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce. V souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program usnadňovat mobilitu mladých pracovníků. Aby program EURES mohl dosáhnout svých cílů, bylo by vhodné, aby si uvedené tři osy, jež jsou jeho součástí, zachovaly jistý stupeň finanční nezávislosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Sociální podniky jsou úhelným kamenem evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství. Mohou být hnací silou společenských změn tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020. Program by měl zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

(16) Sociální podniky jsou úhelným kamenem evropského pluralitního sociálně tržního hospodářství. Mohou být hnací silou společenských změn tím, že nabízejí inovativní řešení, a tudíž významně přispívají k plnění cílů strategie Evropa 2020. Program by měl v omezeném rozpočtovém rámci zlepšit přístup sociálních podniků k finančním prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může využít finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické a/nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců.

3. Komise může využít až 3 % finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické a/nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků, spoluprací s třetími zeměmi a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady;

(b) akce, konference a semináře;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

4. Finančně proveditelná opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 6 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Podpora mikrofinancování a sociálních podniků zejména prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v rámci hlavy VIII části jedna nařízení XXX/2012 [nové finanční nařízení], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a grantů.

5. Podpora mikrofinancování a sociálních podniků zejména prostřednictvím finančních nástrojů stanovených v rámci nařízení XXX/2012 [nové finanční nařízení], kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, a grantů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o podporu udělovanou účastníkům programu, a to zejména v souvislosti s programy mobility podle čl. 6 odst. 4, lze použít financování paušální částkou, rozsahem jednotkových nákladů nebo pevnou sazbou.

Grantová dohoda upřesní, která část finančního příspěvku Unie bude založena na proplácení způsobilých nákladů a která část bude založena na pevných sazbách (včetně rozsahu jednotkových nákladů) nebo paušálních částkách, pokud jde o podporu udělovanou účastníkům programu, a to zejména v souvislosti s programy mobility podle čl. 6 odst. 4.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná preventivní opatření, která zajistí, aby v případě provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a v případě zjištění nesrovnalostí pomocí navracení neoprávněně vyplacených částek a případně též pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s článkem 325 Smlouvy, s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a s finančním nařízením.

1. Komise přijme vhodná preventivní opatření a vykonává účinné kontroly, které zajistí, aby v případě provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem.

 

1a. V případě zjištění nesrovnalostí jsou neoprávněně vyplacené částky získávány zpět zejména pomocí kompenzace a případně může ochrana finančních zájmů Unie v souladu s článkem 325 Smlouvy, s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a s finančním nařízením zahrnovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových auditů, kontrol na místě a inspekcí.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových auditů, kontrol na místě a inspekcí až čtyři roky po provedení konečné platby.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každoročně kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší.

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší. Výsledek vyhodnocení lze zohlednit při přípravě nových programů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro kontrolní zprávy, které jsou vypracovávané každé dva roky, stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro kontrolní zprávy, které jsou vypracovávané každoročně, stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

25.10.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

6.12.2011

Datum přijetí

30.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Joachim Zeller

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (9. 5. 2012)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Navrhovatelka: Inês Cristina Zuber

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v těch oblastech politiky, které spadají do jeho působnosti ve veřejném, soukromém a terciárním sektoru, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Především by měl pomoci určit a vyhodnotit inovativní řešení a postupy a zajistit jejich využívání ve větším měřítku, a to prostřednictvím sociálního experimentování s cílem účinněji napomáhat členským státům při reformování jejich trhů práce a politik sociální ochrany. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů.

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v těch oblastech politiky, které spadají do jeho působnosti ve veřejném, soukromém a terciárním sektoru, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Především by měl pomoci určit a zanalyzovat inovativní řešení a postupy a zajistit jejich využívání ve větším měřítku, a to prostřednictvím sociálního experimentování s cílem účinněji napomáhat členským státům při reformování jejich trhů práce, politiky zaměřené na podniky a politik sociální ochrany. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

(5) Program by měl usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování, který by podporoval zvyšování způsobilosti, zdokonalování technologií a modernizaci a zajišťoval finanční prostředky na mikroúvěry a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

Odůvodnění

Poskytnuté finanční prostředky by měly malým a středním podnikům umožnit aktualizaci a modernizaci technologií, aby mohly čelit aktuálním problémům a překážkám a zejména pak obtížím spojeným s koncentrací a monopolizací průmyslových, výrobních a distribučních odvětví.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Je nutné upevnit sociální rozměr jednotného trhu. Vzhledem k tomu, že dodržováním práv pracovníků je třeba posilovat důvěru v jednotný trh a volný pohyb služeb, je nutné zajistit stejný status právu na volný pohyb po celém území Unie jak pro pracovníky, tak pro podnikatele.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela a podporovala cílené programy mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce. V souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program usnadňovat mobilitu mladých pracovníků.

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela a podporovala cílené programy mobility na úrovni Unie s cílem obsazovat volná pracovní místa tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a v souladu s článkem 47 Smlouvy by měl tento program zejména usnadňovat mobilitu mladých pracovníků v Unii.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování. Je rovněž důležité, aby byly úvěry poskytovány flexibilněji prostřednictvím nebankovních institucí a aby byly dostatečně vysoké pro pokrytí potřebné modernizace a zdokonalování technologií, které jsou zapotřebí k zajištění likvidity a nezávislosti mikropodniků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) se „sociálním experimentováním“ rozumí pokusy, jež mají nalézt inovativní řešení sociálních potřeb; probíhá v stanoveném prostředí, takže je možné provádět monitorování a hodnocení, čímž se snižují sociální náklady a investiční rizika.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky a podporuje tvorbu politik a provádění inovací podložených fakty ve spolupráci se sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami;

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky a podporuje tvorbu politik a provádění inovací podložených fakty ve spolupráci se sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami; zaměří se na vytváření společných evropských strategií, které přinášejí skutečná zlepšení politiky zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v Evropě;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, a pro sociální podniky.

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která usnadňuje přístup podnikatelů, zejména těch, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, a sociálních podniků, zejména družstevních podniků, vzájemných pojišťoven a mikropodniků, k finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podporovat vypracování přiměřených, dostupných a účinných systémů sociální ochrany a trhů práce a usnadnit reformu politiky podporou řádné správy věcí veřejných, vzájemného učení a sociálních inovací;

b) podporovat vypracování přiměřených, flexibilnějších a účinných systémů sociální ochrany a trhů práce a usnadnit reformu politiky podporou řádné správy věcí veřejných, vzájemného učení a sociálních inovací;

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou otevřené a přístupné všem;

d) posílit jednotný trh podporou geografické mobility pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou otevřené a přístupné všem, a respektováním a zaručením volného pohybu a práv pracovníků na celém území Unie;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropodniky a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropodniky a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům, čímž se posílí jejich likvidita a nezávislost.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) podněcovat vytváření pracovních míst s důstojnými zaměstnaneckými právy a předvídat a rozvíjet nové dovednosti potřebné pro nová a kvalitní pracovní místa a přitom propojovat politiky zaměstnanosti a sociální politiky s průmyslovými a strukturálními politikami, které podporují přechod k nízkouhlíkovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) 60 % na osu týkající se programu Progress, z čehož nejméně 17 % se přiděluje na podporu sociálního experimentování jakožto metody pro testování a hodnocení inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

a) 50 % na osu týkající se programu Progress, z čehož nejméně 17 % se přiděluje na podporu sociálního experimentování jakožto metody pro testování a hodnocení inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 2 písm. c).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) 20 % na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání.

c) 30 % na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání.

Odůvodnění

Jedním z hlavních problémů při zakládání a provozování malých a středních podniků je obtížné získání finančních prostředků, a proto zde navrhujeme posílení osy týkající se mikrofinancování.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise může využít finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické a/nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců.

3. Komise může využít finančních prostředků uvedených v odstavci 1 na financování technické nebo správní pomoci, zejména v souvislosti s auditem, externím zajišťováním překladu, schůzkami odborníků a informačními a komunikačními činnostmi ke vzájemnému prospěchu Komise a příjemců, čímž zajistí účinnější kontrolu výdajů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) hodnocení a posouzení dopadů;

c) nezávislá hodnocení a posouzení dopadů;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) výměna a šíření osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností, provádění vzájemných hodnocení, srovnávání účinnosti a vzájemné učení na evropské úrovni;

a) výměna, určování a šíření osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností, provádění vzájemných hodnocení, srovnávání účinnosti a vzájemné učení na evropské úrovni;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady;

b) významné akce, konference a semináře v rámci předsednictví Rady, jsou-li řádně zdůvodněné;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) organizováním pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování uplatňování práva Unie;

c) organizováním pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování řádného uplatňování práva Unie;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány, celostátními, regionálními a místními orgány a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

d) vytvářením sítí mezi specializovanými orgány a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, celostátními, regionálními a místními orgány a službami zaměstnanosti na evropské úrovni;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, jakož i s potřebami vnitřního trhu, čímž by se posílilo jeho správné fungování, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každoročně kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti. V zájmu větší transparentnosti se tyto zprávy zveřejňují a zpřístupňují.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší.

1. Do konce roku 2017 bude provedeno vyhodnocení programu v polovině období, aby se zjistilo, jakého pokroku bylo dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se posoudila přidaná hodnota Unie, kterou program přináší. Po jeho provedení bude Evropskému parlamentu a Radě postoupena o tomto hodnocení zpráva. V zájmu větší transparentnosti se tato zpráva zveřejní a zpřístupní.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejpozději dva roky po skončení programu provede Komise hodnocení ex post, které zjistí jeho dopad a přidanou hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

2. Nejpozději jeden rok po skončení programu provede Komise nezávislé hodnocení ex post, které zjistí jeho dopad a přidanou hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. V návaznosti na toto hodnocení může Komise navrhnout jeho pokračování, a to nejpozději do dvou let po skončení programu. V zájmu větší transparentnosti se tato zpráva zveřejní a zpřístupní.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 15 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog o politice zaměstnanosti a sociální politice Unie a právních předpisech upravujících pracovní podmínky na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při uplatňování práva Unie;

b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog o politice zaměstnanosti a sociální politice Unie a právních předpisech upravujících pracovní podmínky na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při řádném uplatňování práva Unie;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 15 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) vypracovat společné evropské strategie, které přinesou skutečné zlepšení politiky zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v Evropě.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) sociální partneři;

d) sociální partneři a příslušné subjekty v podnikatelské sféře;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může spolupracovat s třetími zeměmi, které se neúčastní programu. Zástupci těchto třetích zemí se mohou účastnit akcí společného zájmu (například konferencí, pracovních setkání a seminářů), které se konají v zemích zapojených do programu, a náklady na jejich účast mohou být kryty v rámci programu.

4. Komise může spolupracovat s třetími zeměmi, které se neúčastní programu. Zástupci těchto třetích zemí se mohou účastnit akcí společného zájmu (například konferencí, pracovních setkání a seminářů), které se konají v zemích zapojených do programu, a náklady na jejich účast mohou být spolufinancovány v rámci programu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) roční plány práce, včetně kritérií pro výběr příjemců po zveřejnění výzev k podávání návrhů.

b) roční plány práce, včetně kritérií pro výběr příjemců po zveřejnění výzev k podávání návrhů; kritéria pro výběr příjemců by měla zohledňovat požadavky vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 20 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) včas poskytovat osobám, jež hledají zaměstnání v jiném členském státě, ucelené informace o příslušných právních předpisech a podmínkách náboru.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. S cílem oslovit konečné příjemce a vytvářet konkurenceschopné a životaschopné mikropodniky veřejné a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 písm. a) úzce spolupracují s organizacemi, které hájí zájmy konečných příjemců mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto konečné příjemce zajišťují instruktážní a školicí programy, zejména s těmi, jež podporuje ESF.

2. S cílem oslovit konečné příjemce a vytvářet konkurenceschopné a životaschopné mikropodniky veřejné a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 písm. a) úzce spolupracují s organizacemi, které hájí zájmy konečných příjemců mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto konečné příjemce zajišťují instruktážní a školicí programy, zejména s těmi, jež podporuje ESF. Školicí programy by měly zohledňovat požadavky vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce a případně správci fondu zasílají Komisi výroční zprávy o provádění, v nichž jsou uvedeny podpořené činnosti, jejich finanční provádění, rozdělení a dostupnost finančních prostředků a investic v členění podle sektoru a typu příjemce, přijaté nebo zamítnuté žádosti a smlouvy uzavřené dotyčnými veřejnými a soukromými subjekty, financovaná opatření a výsledky, i pokud jde o sociální dopad, vytváření pracovních míst a udržitelnost podpořených podniků.

1. Mezinárodní finanční instituce a případně správci fondu zasílají Komisi výroční zprávy o provádění, v nichž jsou uvedeny podpořené činnosti, jejich finanční provádění, rozdělení a dostupnost finančních prostředků a investic v členění podle členských států, sektoru a typu příjemce, přijaté nebo zamítnuté žádosti a smlouvy uzavřené dotyčnými veřejnými a soukromými subjekty, financovaná opatření a výsledky, i pokud jde o sociální dopad, vytváření pracovních míst a udržitelnost podpořených podniků.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro kontrolní zprávy, které jsou vypracovávané každé dva roky, stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

2. Informace uvedené v těchto výročních zprávách o provádění budou podkladem pro výroční kontrolní zprávy stanovené v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

25.10.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Inês Cristina Zuber

20.12.2011

 

 

 

Datum přijetí

8.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (6. 6. 2012)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Navrhovatel: Tomasz Piotr Poręba

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci legislativního balíčku pro období 2014–2020 předložila Komise návrh nařízení zavádějícího nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“).

Nařízení, kterým se zavádí nový program, bylo zařazeno do souboru výdajů v rámci okruhu 1 (Inteligentní růst podporující začlenění) nového víceletého finančního rámce pro období 2014–2020.

Program má přispět k provádění strategie „Evropa 2020“ a dosažení jejích cílů v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a to prostřednictvím řady činností, mezi něž patří analytické činnosti, činnosti v oblasti vzájemného učení, podpora hlavních subjektů odpovědných za uskutečnění cílů programu, podpora mobility pracovníků v Unii a podpora mikropodniků, které mají za cíl dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, zajistit odpovídající sociální zabezpečení, bojovat za vymýcení sociálního vyloučení a chudoby a zlepšovat pracovní podmínky.

Komise navrhuje sloučit tři stávající nástroje (program Progress, program EURES a evropský nástroj mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování) do jediného programu pro sociální změny a inovace.

Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu (Progress), zavedený v roce 2006, má za cíl podporovat politiku zaměstnanosti Evropské unie monitorováním výsledků této politiky, prosazováním vzájemného učení, vypracováním statistických nástrojů a metod, podporou hlavních subjektů, vytvářením sítí, zvyšováním informovanosti a šířením znalostí. Hlavními příjemci prostředků jsou místní a regionální orgány samosprávy, sociální partneři a nevládní organizace.

Síť Evropských služeb zaměstnanosti EURES byla vytvořena v roce 2002. Cílem sítě je podpora mobility pracovníků v EU. EURES podporuje vytváření přeshraničních partnerství, která poskytují platformu jak pro kontakt veřejných služeb zaměstnanosti a sociálních partnerů, tak pro služby poradenské činnosti v oblasti práv a povinností zaměstnanců.

Evropský nástroj mikrofinancování Progress, vytvořený v roce 2010, zlepšuje dostupnost mikroúvěrové pomoci pro osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska vstupu na tradiční úvěrový trh (nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd.) a které hodlají založit nebo dále rozvíjet svůj podnik. Nástroj k mikrofinancování nezpřístupňuje finanční prostředky podnikatelům přímo, ale usnadňuje mikrofinančním institucím v zemích EU poskytování půjček podnikatelům, kteří hodlají založit nebo dále rozvíjet svůj podnik.

Nařízení zavádějící nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace by mělo vstoupit v platnost v den, kdy vyprší platnost stávajících programů, tedy 1. ledna 2014, a mělo by být v platnosti do dne 31. prosince 2020.

Na uskutečňování programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 navrhuje Komise přidělit částku ve výši 958,19 mil. EUR.

Navrhovatel je toho názoru, že Komise nijak nedokládá, že by sloučení tří stávajících programů představovalo přidanou hodnotu.

Komise navíc jasně nevymezila hranici mezi činnostmi předpokládanými v rámci nového programu a činnostmi podpory v rámci fondů pro politiku soudržnosti (ESF, EFRR) ani nezajistila jejich účinnou koordinaci, což by mohlo mít za následek, že se budou některé činnosti překrývat. Rozsah podpory nového programu vztahujícího se k vypracování a realizaci sociálních experimentů v rámci osy Progress se tak kryje s rozsahem podpory v oblasti sociálních inovací předpokládaných v rámci návrhu nařízení ESF. Kromě toho podpora sociálních podniků byla rovněž navržena v nařízení upravujícím fungování EFRR. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je nutné stanovit jasné zásady propojení nového nástroje s doplňujícími nástroji, které fungují v rámci politiky soudržnosti.

Komise vyčleňuje 17 % z osy programu Progress na podporu sociálních experimentů, avšak nevymezuje a nestanovuje specifické cíle sociálních inovací a experimentů. Navrhovatel požaduje, aby byl pevný procentní limit zavedený Komisí pro sociální experimenty flexibilnější, a zdůrazňuje, že cíle sociálních inovací nemohou nahradit národní sociální systémy, ale mohou je pouze doplňovat. Odlišné řešení by nejdříve vyžadovalo rozsáhlou politickou debatu.

Za stávající hospodářské situace patří mikroúvěry k nejracionálnějším ze tří nástrojů. Malé podniky a mikropodniky představují téměř 99 % nově zakládaných firem v Evropě a jedna třetina z nich je zakládána nezaměstnanými osobami. Z tohoto důvodu je třeba zvýšit podíl mikroúvěrů v rozpočtu nového programu, a zdůraznit tak jejich zásadní roli v boji proti vyloučení.

V době hospodářské krize a přísné rozpočtové kázně členských států navrhovatel odmítá zvyšování administrativních nákladů (čl. 5 odst. 3) i 5% rozpočtovou rezervu, jejíž využití nebylo Komisí jasně definováno.

S ohledem na roli regionálních a místních orgánů při provádění nového programu je třeba zdůraznit, že by tyto orgány měly být zapojeny do všech operačních fází provádění programu.

Prioritou je rovněž zacílit činnosti v rámci EURES na potřeby mladých lidí, z nichž je více než 20 % nezaměstnaných. Navrhovatel s politováním upozorňuje na to, že není k dispozici přesné hodnocení účinnosti programu EURES ani údaje o počtu osob, které díky programu nalezly práci.

PozměŇovací návrhy

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v těch oblastech politiky, které spadají do jeho působnosti ve veřejném, soukromém a terciárním sektoru, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Především by měl pomoci určit a vyhodnotit inovativní řešení a postupy a zajistit jejich využívání ve větším měřítku, a to prostřednictvím sociálního experimentování s cílem účinněji napomáhat členským státům při reformování jejich trhů práce a politik sociální ochrany. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů.

(4) Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní iniciativy Unie inovací shledávají sociální inovace účinným nástrojem pro řešení sociálních problémů vyplývajících ze stárnutí obyvatelstva, chudoby, nezaměstnanosti, nových způsobů organizace práce a životního stylu a očekávání občanů, co se týče sociální spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče, a to zejména na pozadí hospodářské krize, jež postihla Unii a její regiony. Program by měl podporovat opatření na posílení sociálních inovací v těch oblastech politiky, které spadají do jeho působnosti ve veřejném, soukromém a terciárním sektoru, s náležitým přihlédnutím k úloze regionálních a místních orgánů. Především by měl pomoci určit a vyhodnotit inovativní řešení a postupy a zajistit jejich praktické využívání ve větším měřítku, a to prostřednictvím sociálního experimentování s cílem účinněji napomáhat členským státům při reformování jejich trhů práce a politik sociální ochrany, zejména s cílem posílit růst a vyvážený rozvoj regionů Unie. Měl by také fungovat jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, soukromého a terciárního sektoru a podporovat jejich zapojení do navrhování a uplatňování nových přístupů k řešení naléhavých sociálních potřeb a problémů. Tento program by měl rovněž pomoci určit a vyhodnotit a ve větším měřítku využívat inovativní řešení a postupy experimentováním v oblasti sociální politiky s cílem napomáhat v případě potřeby členským státům při zvyšování efektivnosti jejich trhů práce a při dalším zlepšování politiky sociální ochrany a sociálního začleňování. Program by měl také věnovat zvláštní pozornost územnímu rozměru chudoby a vyloučení, zejména rostoucím nerovnostem mezi regiony a v jejich rámci a mezi regiony a městy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Otevřená metoda koordinace jako nástroj, jehož pružnost a účinnost již byla v oblasti sociální politiky ověřena, by měla být v oblastech zájmu jednotlivých členských států využívána celostním způsobem. Je ji proto třeba využívat ve větší míře za účelem zlepšení účinnosti a kvality programu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou analytickou základnou umožňující podporovat tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. Taková základna objektivních podkladů dodává vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu tím, že poskytuje unijní rozměr a porovnání pro shromažďování údajů a vypracovávání statistických nástrojů, metod a společných ukazatelů, aby tak vznikl celkový obraz situace v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v celé Unii a aby bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti a efektivity programů a politik.

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou analytickou základnou umožňující podporovat tvorbu politik v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti. Taková základna objektivních podkladů dodává vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu tím, že poskytuje unijní rozměr a porovnání pro shromažďování údajů a vypracovávání statistických nástrojů, metod a společných ukazatelů, aby tak vznikl celkový obraz situace v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a pracovních podmínek v celé Unii a aby bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti a efektivity programů a politik. Lepší pochopení územního rozměru sociálně-ekonomického znevýhodnění by především mohlo podstatně zhodnotit úsilí o vytvoření udržitelnějších a integrovanějších přístupů k řešení tohoto znevýhodnění.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Unie má jedinečné předpoklady poskytnout celounijní platformu pro výměnu politik a vzájemné učení mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Znalost politik uplatňovaných v jiných zemích a jejich výsledků rozšiřuje škálu možností pro tvůrce politik, spouští vývoj nových politik a podporuje vnitrostátní reformy.

(7) Unie má jedinečné předpoklady poskytnout prostřednictvím prosazování příkladů osvědčených postupů celounijní platformu pro výměnu politik a vzájemné učení mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Znalost politik uplatňovaných v jiných zemích a jejich výsledků rozšiřuje škálu možností pro tvůrce politik, spouští vývoj nových politik a podporuje vnitrostátní reformy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Dále je potřeba podporovat investice do zdravotní a sociální infrastruktury, aby se nejen omezila nerovnost a diskriminace, ale rovněž v zájmu růstu, dobrých životních podmínek a vnitrostátního, regionálního a místního rozvoje;

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Organizace občanské společnosti činné na různých úrovních mohou hrát důležitou úlohu při plnění cílů programu, a to svým zapojením do procesu tvorby politik a svým přínosem k sociálním inovacím.

(9) Organizace občanské společnosti činné na různých úrovních mohou hrát důležitou úlohu při plnění cílů programu, a to svým zapojením do procesu tvorby politik a svým přínosem k sociálním inovacím. Z tohoto důvodu je potřeba podporovat trvalý dialog mezi vnitrostátními, regionálními a místními orgány, zástupci občanské společnosti a sociálními partnery s cílem zajistit účinné provádění integrovaných opatření.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 ustanovení k dosažení volného pohybu pracovníků zajištěním úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Síť EURES by měla podporovat lepší fungování trhů práce usnadněním nadnárodní geografické mobility pracovníků, umožněním větší transparentnosti na trhu práce, zajištěním vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a podporou činností v oblasti služeb týkajících se náboru pracovníků, poradenství a vedení na národní i přeshraniční úrovni, a tím přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 ustanovení k dosažení volného pohybu pracovníků zajištěním úzké spolupráce mezi vnitrostátními službami zaměstnanosti a Komisí. Síť EURES by měla podporovat lepší fungování trhů práce aktivním vyhledáváním pracovních příležitostí, usnadněním nadnárodní geografické mobility pracovníků, zejména mladých lidí, umožněním větší transparentnosti na trhu práce, zajištěním vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a podporou činností v oblasti služeb týkajících se náboru pracovníků, poradenství a vedení na národní i přeshraniční úrovni, a tím přispívat k provádění politik flexikurity a k plnění cílů strategie Evropa 2020. Je třeba zdůraznit, že Komise nemůže plnit funkci služby zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzivnit, a to mimo jiné flexibilnějším vyřizováním administrativních formalit, které by mělo především přispět ke snížení administrativní zátěže spojené s mikrofinancováním, a zpřístupněním příslušných informativních školení budoucím podnikatelům, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Vzhledem k tomu, že malé podniky a mikropodniky představují většinu nově zakládaných společností v Evropské unii, mohlo by také poskytování mikroúvěrů vést k dosažení přidané hodnoty a ke konkrétním výsledkům v nejkratší možné době. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Program by měl v souladu se strategií Evropa 2020 řešit problém nezaměstnanosti mladých lidí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b) Vyřešení nezaměstnanosti mladých lidí a nejisté situace mladých pracovníků by nejen snížilo sociální náklady, ale rovněž podpořilo sociální začlenění.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c) Nástroj mikrofinancování by měl mít dlouhodobý dopad, dostat se k potenciálním příjemcům a sloužit jako aktivizující prvek pro politiku hospodářského i místního rozvoje. Opatření zahrnující mikrofinancování a sociální podnikání by měla být doprovázena instruktážními a školícími programy s cílem maximalizovat šance na vybudování životaschopných mikropodniků. Za tímto účelem je třeba na tato opatření vyčlenit pevně stanovenou část rozpočtu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Podle článku 9 Smlouvy by měl program zajistit, aby byly při definování a provádění politik a činností Unie zohledněny požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručením přiměřené sociální ochrany a bojem proti sociálnímu vyloučení.

(19) Podle článku 9 Smlouvy by měl program zajistit, aby byly při definování a provádění politik a činností Unie zohledněny požadavky související s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručením přiměřené sociální ochrany a bojem proti sociálnímu vyloučení. Místní a regionální orgány by měly podporovat výzkumné ústavy a podniky, pobízet průmyslové podniky, aby investovaly do výzkumu a vývoje, a pomáhat jim v tom. Z důvodu zjednodušení systému řízení, provádění činností programu a vytvoření skutečné přidané hodnoty je nutné ho zřetelně propojit s doplňujícími řešeními v rámci politiky soudržnosti (ESF, EFRR).

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nelze v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni členských států a lze jich z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nemohou v uspokojivé míře dosáhnout všechny členské státy, zejména na úrovni jednotlivých regionů, a lze jich z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v mezích svých kompetencí a v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku a s přihlédnutím k institucionální struktuře v jednotlivých členských zemích nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Efektivní realizace cílů programu může být dosaženo díky maximálnímu zapojení regionálních a místních orgánů ve všech operačních fázích a etapách realizace a provádění. Regionální subjekty by měly být do činnosti zapojeny již ve fázi plánování a také během fáze přidělování finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že regiony se v současné době stávají jedním z nejdůležitějších aktérů i v oblasti sociální politiky, mohou přispět k navrhování průlomových sociálních inovací.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Příslušné orgány by měly poskytovat finanční pobídky zaměstnavatelům, kteří nabízejí odborné vzdělávání osobám s nižší kvalifikací, a přispívají tak k jejich uplatnění na pracovním trhu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se „sociálním podnikem“ rozumí podnik, jehož hlavním cílem je dosahovat sociálního dopadu, spíše než vytvářet zisk pro vlastníky a zúčastněné subjekty. Působí na trhu prostřednictvím výroby zboží a služeb podnikatelským a inovativním způsobem a přebytky používá zejména k dosahování sociálních cílů. Je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů dotčených jeho podnikatelskou činností.

a) se „sociálním podnikem“ rozumí podnik, jehož hlavním cílem je dosahovat pozitivního sociálního dopadu, spíše než vytvářet zisk pro vlastníky a zúčastněné subjekty. Působí na trhu prostřednictvím výroby zboží a služeb podnikatelským a inovativním způsobem a přebytky používá zejména k dosahování specifických sociálních cílů, především pokud jde o místní potřeby. Je řízen odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů dotčených jeho podnikatelskou činností.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky a podporuje tvorbu politik a provádění inovací podložených fakty ve spolupráci se sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami;

a) osa týkající se programu Progress, která přispívá k vypracování, provádění, sledování a hodnocení politiky Unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a právních předpisů upravujících pracovní podmínky a podporuje tvorbu politik a provádění inovací podložených fakty ve spolupráci s místními a regionálními správními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami;

Odůvodnění

Dosažení cílů strategie Evropa 2020 se musí zakládat na odpovědnosti všech úrovní správy za jejich plnění.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, a pro sociální podniky.

c) osa týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání, která usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce vzdáleni od trhu práce, pro mladé lidi a pro sociální podniky.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik, jakož i ostatních zúčastněných stran za dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek, aby došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států;

a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních unijních, vnitrostátních, regionálních a místních tvůrců politik, jakož i ostatních zúčastněných stran za dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek, aby došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států, což by posílilo důvěru občanů a všech zúčastněných subjektů;

Odůvodnění

Dosažení cílů strategie Evropa 2020 se musí zakládat na odpovědnosti všech úrovní správy za jejich plnění. Je proto zásadní posílit schopnost místních orgánů podporovat provádění politik EU, a to prostřednictvím vzájemného učení, předkládání důkazů a budování kapacit.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou otevřené a přístupné všem;

d) podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou otevřené, spravedlivé, velmi kvalitní a přístupné všem, se zvláštním ohledem na mladé lidi, pro něž je hledání pracovních příležitostí značně obtížné;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zaměřit činnosti prováděné v rámci programu na mladé lidi, kteří byli obzvláště těžce zasaženi krizí, a na dlouhodobě nezaměstnané.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) hodnocení a posouzení dopadů;

c) hodnocení včetně zejména posouzení kvantitativních a kvalitativních dopadů;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) sledování dopadu prováděných politik s ohledem na nejzranitelnější skupiny;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) sledování dopadu prováděných politik s ohledem na zlepšení pracovních podmínek;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zvyšováním způsobilosti státní správy a specializovaných služeb, jež zodpovídají za podporu geografické mobility, určených členskými státy a poskytovateli mikroúvěrů;

b) zvyšováním způsobilosti regionální, místní a vnitrostátní správy a specializovaných služeb, jež zodpovídají za podporu geografické mobility, určených členskými státy a poskytovateli mikroúvěrů;

Odůvodnění

Pro podporu úsilí místních a regionálních orgánů při řešení problémů souvisejících s chudobou a vyloučením je zvyšování způsobilosti nezbytné. Napomáhá při testování nových přístupů a umožňuje vzájemně se učit a sdílet zkušenosti.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) organizováním pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování uplatňování práva Unie;

c) organizováním pracovních skupin státních, regionálních a místních úředníků za účelem sledování uplatňování práva Unie;

Odůvodnění

Výměny mezi orgány veřejné správy by měly znamenat přínos pro všechny její úrovně , neboť řada veřejných politik je sdílena a neleží výlučně v kompetenci státních správ.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) výměnou zaměstnanců mezi státními správami.

f) výměnou zaměstnanců mezi regionálními, místními a státními správami.

Odůvodnění

Při sledování uplatňování práva EU je nutné brát v úvahu rovněž regionální a místní souvislosti, a proto by mělo zahrnovat zástupce regionálních a místních správních orgánů.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

4. Opatření na podporu mobility pracovníků v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem a starším osobám.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření způsobilá k financování v rámci programu lze provádět společně s jinými nástroji Unie za předpokladu, že tato opatření splňují cíle programu i dotyčných jiných nástrojů.

Opatření způsobilá k financování v rámci programu lze provádět společně s jinými nástroji Unie, zejména finančními, za předpokladu, že tato opatření splňují cíle programu i jiných dotyčných nástrojů. V této souvislosti se vezme v úvahu součinnost se strukturálními fondy Unie, zejména doplňkovost programu s Evropským sociálním fondem, a to především s ohledem na dosažení cílů růstu podporujícího začlenění a vymýcení chudoby.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy a v souladu se zásadou partnerství zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci fondů politiky soudržnosti, a to především Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRD) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Činnosti podporované v rámci programu musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel státní podpory.

2. Činnosti podporované v rámci programu musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, včetně pravidel státní podpory, a úmluvami MOP.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Soudržnost a doplňkovost je zajišťována také díky aktivnímu zapojení místní a regionální správy do uskutečňování programu.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výsledky opatření prováděných v rámci tohoto programu je nutno vhodně sdělovat a šířit s cílem maximalizovat jejich dopad, udržitelnost a přidanou hodnotu Unie.

1. Výsledky opatření prováděných v rámci tohoto programu je nutno vhodně sdělovat a šířit všem zúčastněným stranám s cílem maximalizovat jejich dopad, udržitelnost a přidanou hodnotu Unie.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog o politice zaměstnanosti a sociální politice Unie a právních předpisech upravujících pracovní podmínky na unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při uplatňování práva Unie;

b) usnadňovat účinné sdílení informací podporující začlenění, vzájemné učení a dialog o politice zaměstnanosti a sociální politice Unie a právních předpisech upravujících pracovní podmínky na unijní, vnitrostátní, regionální, místní a mezinárodní úrovni s cílem pomoci členským státům a dalším zúčastněným zemím při tvorbě jejich politik a při uplatňování práva Unie;

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) poskytovat unijním a vnitrostátním organizacím finanční podporu, aby mohly zvyšovat svou způsobilost vypracovávat, propagovat a podporovat provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky Unie a jejích právních předpisů upravujících pracovní podmínky.

d) poskytovat unijním, vnitrostátním, regionálním a místním organizacím finanční podporu, aby mohly zvyšovat svou způsobilost vypracovávat, propagovat a podporovat provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky Unie a jejích právních předpisů upravujících pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nevládní organizace, zejména ty, které jsou zřízeny na úrovni Unie;

e) nevládní organizace, a to jak ty, které jsou zřízeny na vnitrostátní úrovni, tak ty, které jsou zřízeny na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a všechny související informace byly pro potenciální žadatele a zaměstnavatele transparentní; toho bude dosaženo prostřednictvím jejich výměny a šíření na nadnárodní, meziregionální a přeshraniční úrovni za použití standardních forem interoperability;

a) zajistit, aby volná pracovní místa, žádosti o zaměstnání a všechny související informace byly pro potenciální žadatele a zaměstnavatele transparentní; toho bude dosaženo prostřednictvím identifikace a neustálého shromažďování informací o nových pracovních příležitostech na evropské úrovni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a podpory jejich výměny a šíření na nadnárodní, meziregionální a přeshraniční úrovni za použití standardních forem interoperability; síť EURES by měla zaujmout roli skutečného evropského portálu geografické mobility občanů;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. zvyšovat přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro:

1. snížit byrokracii a současně minimalizovat administrativní překážky a zátěž s cílem zvyšovat přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro:

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

a) osoby, které ztratily zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, mladí lidé, jakož i osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně samostatné výdělečné činnosti, a to bez jakékoli diskriminace na základě věku;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby se zajistila doplňkovost, budou tato opatření úzce koordinována s opatřeními v rámci politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými.

3. Veřejné a soukromé subjekty, které vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 písm. a), musí udržovat vysokou úroveň řízení, správy a ochrany spotřebitele v souladu se zásadami evropského kodexu správného chování pro poskytování mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby se osoby a podniky staly předluženými v důsledku poskytování úvěrů s velmi vysokými úroky a za podmínek, které by s velkou pravděpodobností vedly k jejich platební neschopnosti.

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

25.10.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Tomasz Piotr Poręba

23.11.2011

Projednání ve výboru

26.4.2012

 

 

 

Datum přijetí

29.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (4. 6. 2012)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Navrhovatelka: Barbara Matera

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie přijala Rada dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které společně s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie přijatými v souladu s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované hlavní směry strategie Evropa 2020. Program by měl přispět k uplatňování integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 a 10, a podporovat provádění stěžejních iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Program pro nové dovednosti a pracovní místa a Mládež v pohybu.

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie přijala Rada dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky zaměstnanosti, které společně s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie přijatými v souladu s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované hlavní směry strategie Evropa 2020. Program by měl přispět k uplatňování integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 a 10, a podporovat provádění stěžejních iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Program pro nové dovednosti a pracovní místa, evropská strategie pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015 a Mládež v pohybu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) V souladu s evropskou strategií pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015 by Unie měla lépe využívat potenciálu žen, a přispět tak k dosažení celkových hospodářských a sociálních cílů Unie rozsáhlejším začleněním žen na trh práce a jejich větším přístupem ke kvalitním pracovním místům. Zejména míra zaměstnanosti starších žen, rodiček samoživitelek, žen se zdravotním postižením, migrujících žen a žen z etnických menšin je stále poměrně nízká, a přetrvávající rozdíly mezi ženami a muži je proto třeba zmírnit po kvantitativní i kvalitativní stránce. Nedávné zprávy předložené Komisí o míře dodržování Listiny základních práv a studie týkající se správy věcí veřejných a udržitelnosti vypracované Světovou bankou a Organizací spojených národů dokládají, že začlenění žen na trh práce, a zejména rovnost v rozhodovacích procesech na politické úrovni, podporují transparentnost a účast a snižují míru korupce. Stejně tak účast žen v podnikání a v rozhodovacích procesech v hospodářsko-podnikatelské sféře je faktorem, který průkazně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, produktivity a inovacím.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by měl program usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

(5) Program by měl usilovat o ucelený přístup k podpoře zaměstnanosti a k boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě a mít přitom stále za cíl rovnost žen a mužů a všeobecné uplatňování hlediska rovnosti pohlaví. Jeho provádění by se mělo racionalizovat a zjednodušit, zejména prostřednictvím souboru společných ustanovení, jež se týkají mimo jiné například společných obecných cílů, společné typologie opatření, jakož i opatření v oblasti sledování a hodnocení. Program by se měl rovněž zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo kritického množství a snížení administrativní zátěže jak pro příjemce, tak pro Komisi. Kromě toho by se měly více využívat možnosti zjednodušeného vykazování nákladů (financování paušální částkou nebo pevnou sazbou), zejména při provádění programů mobility. Program by měl být jednotným kontaktním místem pro poskytovatele mikrofinancování zajišťujícím finanční prostředky na mikroúvěry, zvyšování způsobilosti a technickou pomoc. A konečně, program by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu vytvořením rezervy, která se má každoročně rozdělit v závislosti na prioritách politik.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Ústředním bodem sociální politiky Unie je zajistit existenci minimálních standardů a neustálé zlepšování pracovních podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu při zajišťování toho, aby byl legislativní rámec v souladu se zásadami „inteligentní regulace“ přizpůsoben měnícím se způsobům organizace práce a novým zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při financování opatření, jež mají zlepšit dodržování pravidel Unie na ochranu práv pracovníků.

(8) Ústředním bodem sociální politiky Unie je zajistit existenci minimálních standardů a neustálé zlepšování pracovních podmínek v Unii. Unie má důležitou úlohu při zajišťování toho, aby byl legislativní rámec v souladu se zásadami „inteligentní regulace“ přizpůsoben měnícím se způsobům organizace práce a novým zdravotním a bezpečnostním rizikům, a při financování opatření, jež mají zlepšit dodržování pravidel Unie na ochranu práv pracovníků, aniž by byla pominuta nezbytnost sladění profesního života s rodinným životem jak u mužů, tak u žen.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Program musí brát ohled na to, že větší flexibilita pracovní doby a forem zaměstnání, vytváření podpůrných služeb pro rodinný život, zlepšení podmínek pro čerpání dovolené a další pomocná opatření pro pracující rodiče jsou rovněž nástroji pro zlepšení pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je jednou z hlavních překážek zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka mikrofinancování a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména nezaměstnaných, žen a ohrožených osob, které chtějí založit nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na základě samostatné výdělečné činnosti, ale nemají přístup k úvěrům, přičemž by měla být věnována zvláštní pozornost podpoře podnikání žen, jelikož v Unii podniká pouze jedna žena z deseti, zatímco u mužů je tento poměr jedna ku čtyřem. V této souvislosti by podnikání žen umožněné jejich snazším přístupem k mikroúvěrům, který zajistí nástroje financování, jako je např. evropský nástroj mikrofinancování Progress, mohlo výrazně přispět k dosažení cíle 75% zaměstnanosti žen, který je stanoven v rámci strategie Evropa 2020. Jako první krok zřídily Evropský parlament a Rada v roce 2010 nástroj mikrofinancování.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování na mladém mikrofinančním trhu Unie vyžaduje zvýšení institucionální způsobilosti poskytovatelů mikrofinancování a zejména nebankovních mikrofinančních institucí, kterou je nutno posílit v souladu se sdělením Komise „Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů“.

(15) Větší zpřístupnění mikrofinancování na mladém mikrofinančním trhu Unie vyžaduje zvýšení institucionální způsobilosti poskytovatelů mikrofinancování a zejména nebankovních mikrofinančních institucí, kterou je nutno posílit v souladu se sdělením Komise „Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů“ a zprávou Komise o „Podpoře žen-inovátorek a podnikání žen“1.

 

_____________

 

1 GŘ Evropské komise pro podniky a průmysl, dne 25. července 2008

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl program v rámci všech svých činností podporovat všeobecné zohlednění cílů spočívajících v rovnosti žen a mužů a v zákazu diskriminace. Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie by měla Komise a členské státy zajistit, aby všeobecné zohlednění cílů spočívajících v rovnosti žen a mužů a v zákazu diskriminace přispělo k podpoře rovnosti žen a mužů ve všech ohledech a v rámci všech činností programu s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020). Mělo by se provádět pravidelné sledování a hodnocení za účelem posouzení způsobu, jakým jsou v činnostech programu řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace. Účinné uplatňování zásady rovnosti žen a mužů by mělo souviset se sledováním údajů a ukazatelů rozčleněných podle pohlaví a cílů a kritérií týkajících se rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Části programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, které se týkají rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace, jsou začleněny do programu Práva a občanství. Program Evropské unie pro sociální změny a inovace by se však v rámci svých činností měl zaměřovat na větší zapojení žen do pracovního procesu, zlepšování pracovních podmínek a podporu větší rovnováhy mezi profesním a soukromým životem.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“), jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, zlepšování pracovních podmínek a podporu větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, a to vždy s ohledem na cíl rovnosti žen a mužů a všeobecné uplatňování hlediska rovnosti pohlaví.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik, jakož i ostatních zúčastněných stran za dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek, aby došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států;

(a) podporovat strategie, spolu s hlavními unijními a vnitrostátními tvůrci politik, jakož i s ostatními zúčastněnými stranami, v zájmu zvyšování zaměstnanosti a zajištění sociálních a pracovních práv, a to vždy s ohledem na cíl rovnosti žen a mužů a všeobecné uplatňování hlediska rovnosti pohlaví, aby došlo k realizaci konkrétních a koordinovaných opatření na úrovni Unie i jednotlivých členských států;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(da) podporovat pracovní místa, která pracovníkům skýtají rozmanité možnosti, jak najít přiměřenou rovnováhu mezi profesním a soukromým životem;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropodniky a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

(e) podporovat zaměstnanost a sociální začlenění zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikrofinancování pro ohrožené skupiny a mikropodniky, se zvláštním důrazem na podporu podnikání žen, a zlepšením přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

(a) podporovat rovnost žen a mužů. Za tímto účelem se uskutečňují cíle stanovené evropskou strategií pro rovnost žen a mužů na období 2010–2015, zejména s ohledem na posilování ekonomické nezávislosti žen prostřednictvím podpory jejich samostatné výdělečné činnosti a jejich podpory při zakládání podniků; rozvíjejí se možnosti sladění práce a rodinného života a zvláštní důraz je kladen na rovnost v rozhodovacích procesech v politické a hospodářsko-podnikatelské sféře. Jedná se o užitečné a konkrétní způsoby, jak bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, které musí jít ruku v ruce s opatřeními proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. V zájmu účinného boje proti chudobě uvnitř Unie, a zejména chudobě těch nejzranitelnějších osob, jako jsou ženy a konkrétně určité kategorie žen, je třeba podpořit koordinované kroky. Proti chudobě by se mělo za tímto účelem zakročit na základě podpory invenčních opatření na všech úrovních, investic do sociální infrastruktury a širší výměny osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Při přidělování finančních prostředků se v příslušných případech využívá genderově citlivého přístupu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Financování programů a činností, které podporují práva žen a rovnost žen a mužů, je klíčové k zajištění toho, aby programy Unie odrážely závazky Unie stanovené ve Smlouvě, pokud jde o rovnost žen a mužů, a proto by Unie, Komise a členské státy měly dbát na to, aby sestavování rozpočtů z hlediska rovnosti žen a mužů, genderové analýzy a dopady na rovnost pohlaví byly brány v úvahu ve všech etapách tohoto procesu, včetně projektové fáze, fáze vymezení, provádění, monitorování i hodnocení.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) shromažďování údajů a statistických informací, jakož i tvorba společných metodik, třídění, ukazatelů a referenčních kritérií;

(a) shromažďování údajů a statistických informací, jakož i tvorba společných metodik, třídění, ukazatelů a referenčních kritérií, případně rozčleněných podle pohlaví a věkových skupin;

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

4. Opatření na podporu mobility občanů v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné digitální platformy pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání, a cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem, rodičům samoživitelům a ženám a mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, aby mohli pečovat o blízkou osobu;

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí, aby činnosti prováděné v rámci programu byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, zejména v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) a v takových oblastech, jako jsou sociální dialog, spravedlnost a základní práva, vzdělávání, odborná příprava a politika týkající se mládeže, výzkum a inovace, podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy a obecná hospodářská politika, a aby tato opatření vhodně doplňovaly. Vzhledem k tomu, že sociální politika a politika zaměstnanosti plní při prosazování rovnosti žen a mužů významnou úlohu, měla by Komise a členské státy rovněž zajistit, aby činnosti programu byly v souladu s politikami Unie v oblasti rovnosti pohlaví.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování programu a provádění případných nezbytných úprav priorit svých politik a finančních priorit vypracovává Komise každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy pokrývají výsledky programu a to, do jaké míry byly prostřednictvím jeho činností a ve všech jeho osách dodržovány zásady rovnosti žen a mužů a všeobecně uplatňováno hledisko rovnosti pohlaví a jak byly řešeny otázky zákazu diskriminace, včetně problematiky přístupnosti. Údaje musí být vždy, kdy je to možné, rozčleněny podle pohlaví.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 15 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací analytické znalosti cílem zajistit, aby politika zaměstnanosti a sociální politika Unie a její právní předpisy upravující pracovní podmínky byly založeny na správných podkladech a odpovídaly potřebám, problémům a podmínkám v jednotlivých členských státech a ostatních zúčastněných zemích;

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací analytické znalosti, jejichž struktura bude vhodná také pro měření dopadu horizontálních politik, jako je prosazování rovnosti žen a mužů, s cílem zajistit, aby politika zaměstnanosti a sociální politika Unie a její právní předpisy upravující pracovní podmínky byly založeny na správných podkladech a odpovídaly potřebám, problémům a podmínkám v jednotlivých členských státech a ostatních zúčastněných zemích;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 15 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(da) poskytovat sociálním partnerům a organizacím občanské společnosti na unijní i vnitrostátní úrovni finanční podporu pro projekty týkající se rovnosti žen a mužů a výzkumu v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) specializované orgány stanovené podle práva Unie;

(c) specializované orgány stanovené podle práva Unie, se zvláštním zřetelem na odvětvové agentury, jejichž činnost se týká mládeže, vzdělávání nebo rovnosti žen a mužů, jako je Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo Evropský institut pro rovnost žen a mužů;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) č 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se o výbor ve smyslu nařízení (EU) č 182/2011. Složení výboru by mělo být vyvážené, co se týče počtu mužů a žen.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 20 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na evropské úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze umísťování pracovníků od přípravy před nástupem do zaměstnání až po následnou pomoc po umístění do zaměstnání s cílem zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu práce; tyto služby zahrnují cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem.

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování pracovníků do zaměstnání prostřednictvím vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání na evropské úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze umísťování pracovníků od přípravy před nástupem do zaměstnání až po následnou pomoc po umístění do zaměstnání s cílem zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu práce; tyto služby zahrnují cílené programy mobility k obsazení volných pracovních míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám pracovníků, například mladým lidem, rodičům samoživitelům a ženám a mužům, kteří pracují na zkrácený úvazek, aby mohli pečovat o blízkou osobu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;

(a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh práce, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik, přičemž zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře podnikání žen;

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

25.10.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Barbara Matera

22.11.2011

Projednání ve výboru

23.4.2012

 

 

 

Datum přijetí

30.5.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

POSTUP

Název

Program EU pro sociální změny a inovace

Referenční údaje

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Datum predložení EP

6.10.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CULT

23.1.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jutta Steinruck

27.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

29.2.2012

26.3.2012

31.5.2012

21.6.2012

Datum přijetí

10.7.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou

Datum předložení

23.7.2012