JELENTÉS az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

16.8.2012 - (COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Jutta Steinruck


Eljárás : 2011/0270(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0241/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0241/2012
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által a Parlament és Tanács elé terjesztett javaslatra (COM(2011)0609),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 46. cikkének d) pontjára, 149. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 175. cikkének (3) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C7-0318/2011,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a svéd parlament által benyújtott, indokolással ellátott véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 23-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. május 3-i véleményére[2],

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A7-0241/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keret csak a költségvetési hatóság számára tett javaslatnak tekintendő, és az nem rögzíthető addig, amíg nem születik megállapodás a többéves pénzügyi keretről;

3.  megismétli álláspontját, hogy a következő többéves pénzügyi keretben elegendő kiegészítő forrásra van szükség annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő szakpolitikai prioritásait és a Lisszaboni Szerződésből fakadó új feladatait, nevezetesen a társadalmi befogadással kapcsolatosakat, és képes legyen választ adni előre nem látható eseményekre; rámutat arra, hogy a Parlament az „Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalásában felszólított, hogy a következő többéves pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell növelni a 2013-as szinthez képest; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról

Javaslat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETÉRE az Európai Unió társadalmi haladás, innováció és foglalkoztatás programjáról, valamint a 283/2010/EU határozat módosításáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című bizottsági közleménynek megfelelően, amely az Unió finanszírozási eszközeinek racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, valamint azt, hogy az uniós hozzáadott értéket, a hatásokat és az eredményeket helyezzék jobban a középpontba, e rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program) a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1612/68/EGK rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 2003/8/EK bizottsági határozat, és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 25-i 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján végrehajtott tevékenységek folytatása és továbbfejlesztése érdekében (a továbbiakban: az eszköz) .

(1) Az „Európa 2020 költségvetése” című bizottsági közleménynek megfelelően, amely az Unió finanszírozási eszközeinek racionalizálását és egyszerűsítését ajánlja, valamint azt, hogy az uniós hozzáadott értéket, a hatásokat és az eredményeket helyezzék jobban a középpontba, e rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi haladás, innováció és foglalkoztatás programját (a továbbiakban: a program) a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1612/68/EGK rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 2003/8/EK bizottsági határozat, és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2010. március 25-i 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján végrehajtott tevékenységek folytatása és továbbfejlesztése érdekében (a továbbiakban: az eszköz) .

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően 2010. október 21-én a Tanács iránymutatásokat fogadott el a foglalkoztatási politikákról, amelyek – a Szerződés 121. cikkének megfelelően elfogadott, a tagállamok és az Unió gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű iránymutatásokkal együtt – magukban foglalják az Európa 2020 integrált iránymutatásokat. A programnak a kiemelt kezdeményezések végrehajtásának támogatása mellett hozzá kell járulnia az Európa 2020 integrált iránymutatások, elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás alkalmazásához, különös tekintettel a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjára, valamint az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésekre.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően 2010. október 21-én a Tanács iránymutatásokat fogadott el a foglalkoztatási politikákról, amelyek – a Szerződés 121. cikkének megfelelően elfogadott, a tagállamok és az Unió gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű iránymutatásokkal együtt – magukban foglalják az Európa 2020 integrált iránymutatásokat. A programnak kell járulnia az Európa 2020 integrált iránymutatások célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a szegénység csökkentésére és a foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzések tekintetében, amint azokat a foglalkoztatási iránymutatások meghatározzák. E célból a programnak hozzá kell járulnia a kiemelt kezdeményezések teljesítéséhez, különös tekintettel a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjára, az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban az ifjúság”, valamint a „Több lehetőséget a fiataloknak!” kezdeményezésekre.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak az állami, a magán- és a harmadik ágazatban az alkalmazási körébe eső politikai területeken támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia kell különösen az innovatív megoldásoknak és gyakorlatnak a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését, hogy eredményesebben tudja segíteni a tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális védelemre vonatkozó politikáik reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába.

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, válaszul a nem kielégített vagy nem elégségesen kielégített társadalmi szükségletekre a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, a színvonalas és fenntartható foglalkoztatás előmozdítása, a megfelelő és szegénységmegelőző szociális védelem biztosítása, valamint a munkakörülmények javítása tekintetében, megkönnyítve a sérülékeny csoportok egészségügyi ellátáshoz és képzéshez való hozzáférését, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A programnak különösen támogatnia kell az innovatív megoldások és gyakorlat társadalompolitikai tapasztalatszerzés révén történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését annak érdekében, hogy szükség esetén segítse a tagállamokat munkaerőpiacuk hatékonyságának növelésében, valamint a szociális védelemmel és az integrációval kapcsolatos politikájuk javításában. A társadalompolitikai tapasztalatszerzés a szociális innováció projektalapú helyszíni vizsgálatát jelenti. Ez lehetővé teszi a bizonyítékgyűjtést a szociális innováció megvalósíthatósága tekintetében. Hasonló ötletek megvalósítására szélesebb körben kell sort keríteni az Európai Szociális Alap, valamint egyéb források pénzügyi támogatása mellett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a társadalompolitikai tapasztalatszerzés gyakran 3–5 évig tart, és rendkívül eltérő nagyságrendű résztvevőket mozgósít. Ahol felállítottak társadalompolitikai tapasztalatszerzéssel foglalkozó nemzeti tájékoztató központokat, ott egyablakos rendszerben kell működniük minden érdekelt fél számára, valamint hálózatok és partnerségek létrehozását és fenntartását támogatják.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A nyitott koordinációs módszert, amely a szociális politikák terén bizonyította rugalmasságát és működési hatékonyságát, az egyes tagállamok érdekeltségi területein holisztikus módon kell alkalmazni. Ennek érdekében szélesebb körben kell alkalmazni nem utolsósorban a program javítása és hatékonyabbá tétele érdekében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Európában a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlődés irányába történő előrehaladáshoz új készségek és kompetenciák előrejelzésére és kifejlesztésére van szükség, ami a munkahelyteremtés feltételeinek, a foglalkoztatás minőségének és a munkavégzés körülményeinek javításához vezet, az ezt kísérő,az egyes iparágak és szolgáltatások átalakításával kapcsolatos oktatási, munkaerő-piaci és szociális politikák révén. Ezért a programnak ösztönöznie kell a színvonalas és fenntartható „zöld” és „fehér” foglalkoztatást, valamint elő kell mozdítania a színvonalas és fenntartható új munkahelyekhez szükséges új készségek és kompetenciák előrejelzését és kifejlesztését, a foglalkoztatási és szociális politikákat összekapcsolva az erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra történő átállást támogató ipari és strukturális politikákkal. E programnak mindenekelőtt ösztönöznie kell a közszféra vezetésével megvalósuló környezetbarát és szociális beruházások, valamint a helyi és regionális foglalkoztatási kezdeményezések munkahelyteremtő potenciáljának feltárását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) A programnak megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a munkanélküliség, a szegénység és a kirekesztés területi dimenziójára, különös tekintettel arra, hogy a régiókon belül és a régiók között, a vidéki területek és városok között, valamint a városok között egyre nagyobb egyenlőtlenségek figyelhetők meg.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) Bizonyított tény, hogy a nők jelenléte a vállalkozásokban, valamint a gazdasági-üzleti szféra döntéshozatalaiban fokozza a versenyképességet, a termelékenységet és az innovációt. A Bizottság által az Európai Unió Alapjogi Chartája betartásáról készített legújabb jelentései, valamint a Világbank vagy az Egyesült Nemzetek kormányzásról és fenntarthatóságról szóló tanulmányai alátámasztják, hogy a nők munkaerő-piaci beilleszkedése és különösen a politikai döntéshozatali folyamatokban való egyenlőség növelik az átláthatóságot és részvételt, ugyanakkor csökkentik a korrupciót. Ezért – a nemek közötti egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó európai stratégiájával összhangban – az Európai Uniónak jobban ki kellene aknáznia a nőkben rejlő lehetőségeket, egyre több nő munkaerő-piaci beilleszkedésének biztosítása és jó minőségű munkahelyekhez juttatása révén hozzájárulva az Unió átfogó gazdasági és társadalmi céljainak eléréséhez. Különösen az idősebb nők, az egyedülálló szülők, a fogyatékossággal élő nők, a bevándorló nők és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők foglalkoztatási aránya még mindig viszonylag alacsony, és a nemek között fennálló különbségeket mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból csökkenteni kell.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f) Meg kell szilárdítani az egységes piac szociális dimenzióit. Mivel a munkavállalói jogok tiszteletben tartása révén növelni kell az egységes piac és a szolgáltatások szabad mozgása iránti bizalmat, biztosítani kell, hogy mind a munkavállalók, mind a vállalkozók mozgás szabadságához való joga az Európai Unió egész területén egyenlő elbírálás alá essen.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a színvonalas és fenntartható foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során, minden esetben szem előtt tartva a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítését. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező projekteket kell előtérbe helyeznie, függetlenül azok méretétől. Az igazgatási teher csökkentése érdekében a programnak támogatnia kell hálózatok és partnerségek létrehozását és továbbfejlesztését. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor, biztosítva egyúttal az eljárások átláthatóságát. A programnak uniós szinten egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, finanszírozást bocsátva rendelkezésre a mikrohitelekhez és a szociális vállalkozáshoz, megkönnyítve kölcsönhöz jutásukat és technikai segítséget nyújtva számukra. Korlátozott keretein belül a programnak – a költségvetési hatóság előjogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett –évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Tekintettel a program keretein belül korlátozott mértékben rendelkezésre álló pénzeszközökre, valamint ezen pénzeszközök különféle területek számára történő előzetes elkülönítésére, a finanszírozás során elsőbbséget kell élveznie az egyértelműen multiplikátorhatással rendelkező struktúrák fejlesztésének, amelyek jótékony hatással bírnak a jövőbeni projektekre és kezdeményezésekre. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak elkerülése érdekében, hogy fennálljon az egyéb alapokkal vagy programokkal − különösen az Európai Szociális Alappal − való bármifajta átfedés és/vagy kettős finanszírozás lehetősége.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A program nagyszabású céljai és nagy jelentősége ellentmondásban áll a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök nagyon korlátozott mértékével, ami adott esetben elmarad az érdekeltek programmal szembeni elvárásaitól.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális területen a politikai döntéshozatal támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a nemzeti intézkedések által nyújtott értéket azáltal, hogy annak uniós dimenziót kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai eszközök és módszerek kialakítása és közös mutatók révén összehasonlítást biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika és munkakörülmények területéről az egész Unióban, és hogy a programok és politikák hatékonyságának és eredményességének értékelése magas színvonalon történjen.

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális területen a politikai döntéshozatal támogatásához, különös figyelmet fordítva a pénzügyi és gazdasági válságok hatásaira. Az ilyen tudásalap növeli a nemzeti intézkedések által nyújtott értéket azáltal, hogy annak uniós dimenziót kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai eszközök és módszerek kialakítása és közös mutatók révén összehasonlítást biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika és munkakörülmények területéről az egész Unióban, és hogy a programok és politikák hatékonyságának és eredményességének értékelése magas színvonalon történjen, az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a foglalkoztatási és szociális kérdések területén a tagállamok közötti politikai véleménycsere és kölcsönös tanulás számára. A más országokban alkalmazott politikák és azok eredményeinek ismerete nagyobb mozgásteret biztosít a politikai döntéshozók számára, új politikák kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti reformokat.

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a foglalkoztatási kérdések, a szociális védelem és a társadalmi integráció, valamint a szociális vállalkozás területén a tagállamok közötti politikai véleménycsere és kölcsönös tanulás számára. A más országokban alkalmazott politikák és azok eredményeinek ismerete – ideértve azokat az eredményeket is, amelyekhez helyi, regionális vagy nemzeti társadalmi szinten végrehajtott kísérletekkel jutottak el – nagyobb mozgásteret biztosít a politikai döntéshozók számára, és ezáltal új politikák kialakítását idézi elő.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi kérdése annak biztosítása, hogy érvényesüljenek a minimális normák, és a munkakörülmények folyamatosan javuljanak az Unióban. Az Unió fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy a jogszabályi kereteket az intelligens szabályozás elveinek megfelelően hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési módokhoz és az új egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe van a munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó EU szabályok jobb betartását célzó intézkedések finanszírozásában is.

(8) Az uniós szociális politika központi kérdése annak biztosítása az Unióban, hogy minimális normák álljanak rendelkezésre és azokat hatékonyan alkalmazzák is, valamint a munkakörülmények folyamatosan javuljanak. Az ilyen javulás például szociális címkével azonosítható. Az Unió fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy a jogszabályi kereteket a „tisztességes munka” elveinek megfelelően hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési módokhoz és az új egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe van az ILO munkaügyi normáinak, az ENSZ és az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjének, valamint a munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó EU szabályok jobb betartását célzó intézkedések finanszírozásában is.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A programnak figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a munkakörülmények javítását a rugalmas munkaszervezési és munkavégzési formák, a családtámogatási szolgáltatások létrehozása, a szülői szabadság pártolása és a dolgozó szülőknek nyújtott egyéb támogatások is szolgálják.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) Emellett az egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, továbbá a növekedés, a jólét valamint a nemzeti, regionális és helyi fejlődés érdekében ösztönözni kell az egészségügyi és szociális infrastruktúrákba történő beruházást.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A különböző szintű civil társadalmi szervezetek a politikai döntéshozatali folyamatban való részvételük és a szociális innovációhoz való hozzájárulásuk révén fontos szerepet játszhatnak a program célkitűzéseinek elérésében.

(9) A szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak a minőségi foglalkoztatás előmozdítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység ellen folytatott küzdelem, valamint a munkanélküliség leküzdése terén, és azoknak szorosan közre kell működniük a program célkitűzéseinek elérését szolgáló valamennyi intézkedésben, többek között a szociális innováció tekintetében. A szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket ezért be kell vonni a kölcsönös tanulás folyamatába és az új politikák kialakításába, ellenőrzésébe, helyszíni vizsgálatába, értékelésébe és terjesztésébe. Minden szinten magas színvonalú partnerségeket kell kialakítani. A partnerség elvét meg kell erősíteni, és vezérelvként ki kell terjeszteni a program valamennyi szakaszára.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az Unió a tisztességes munkaügyi normák nemzetközi előmozdításával elkötelezte magát a globalizáció szociális dimenziójának megerősítése iránt, akár közvetlenül a harmadik országokkal szemben, akár közvetve, nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködésen keresztül. Ennek megfelelően a célkitűzései elérésének elősegítésére megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a programban részt nem vevő harmadik országokkal, tekintettel az ezen országok és az Unió közötti ide vonatkozó megállapodásokra. Ennek része lehet ezen harmadik országok képviselőinek részvétele kölcsönös érdekű rendezvényeken (mint konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak. Emellett fejleszteni kell az együttműködést az érintett nemzetközi szervezetekkel, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO), az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) a program olyan módon történő végrehajtása érdekében, amely figyelembe veszi ezen szervezetek szerepét.

(10) Az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy a tisztességes munka és munkaügyi normák előmozdítása révén megerősíti a globalizáció szociális dimenzióját és fellép a szociális dömpinggel szemben – éspedig nemcsak az uniós tagállamokban, hanem nemzetközi szinten is –, közvetlenül a harmadik országokkal szemben vagy közvetve, nemzetközi szervezetekkel együttműködve. Ennek megfelelően a célkitűzései elérésének elősegítésére megfelelő kapcsolatokat kell kialakítania a programban részt nem vevő harmadik országokkal, tekintettel az ezen országok és az Unió közötti ide vonatkozó megállapodásokra. Ennek része lehet ezen harmadik országok képviselőinek részvétele kölcsönös érdekű rendezvényeken (mint konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak. Emellett fejleszteni kell az együttműködést az érintett nemzetközi szervezetekkel, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) és az ENSZ más érintett testületeivel, az Európa Tanáccsal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) a program olyan módon történő végrehajtása érdekében, amely figyelembe veszi ezen szervezetek szerepét.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének megfelelően a 492/2011/EU rendelet rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek célja a munkavállalók szabad mozgásának megvalósítása a tagállamok közötti és a Bizottsággal való szorosabb együttműködés biztosítása révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania a munkaerőpiacok jobb működését a munkavállalók országok közötti mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb átláthatósággal a munkaerőpiacon, az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítésének biztosításával és a tevékenységek támogatásával a munkaerő-felvételi, tanácsadási és orientációs szolgáltatások területén, mind nemzeti, mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal hozzájárulva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez.

(11) Az EUMSZ 45. és 46. cikkének megfelelően a 492/2011/EU rendelet rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek célja a munkavállalók szabad mozgásának megvalósítása a tagállamok közötti és a Bizottsággal való szorosabb együttműködés biztosítása révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania a munkaerőpiacok jobb működését, megkönnyítve a munkavállalók országok közötti önkéntes mobilitását megkönnyítésével, nagyobb átláthatóságot teremtve a munkaerőpiacon, egyenlő bánásmódot biztosítva az ingázó munkavállalók számára mind szociális, mind pedig adózási szempontból, támogatva a mobil munkavállalók és munkaadók számára nyújtott tanácsadási, útmutatási és munkaerő-felvételi szolgáltatásokat mind nemzeti, mind határokon átnyúló szinten, ezáltal hozzájárulva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítéséhez. A Bizottság maga azonban nem cselekedhet munkaközvetítő szolgáltatóként.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EURES alkalmazási körét szélesíteni kell uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítása és támogatása érdekében, hogy a feltárt munkaer ő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni. A Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak elő kell segítenie a fiatal munkavállalók mobilitását.

(12) Az EURES alkalmazási körét ki kell terjeszteni az uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítására és támogatására azzal a céllal, hogy a feltárt munkaer ő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni, továbbá az EURES határokon átnyúló és partnerségi projektek továbbfejlesztése és gyarapítása érdekében A fiatalok nagyarányú munkanélküliségének tükrében és a Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak elő kell segítenie a fiatal munkavállalók Unión belüli önkéntes mobilitását. A célzott mobilitási rendszerek, például „Az első EURES-állásod” kezdeményezés arra hivatott, hogy megkönnyítse a fiatalok számára az állásajánlatokhoz való hozzáférést és a munkaviszony megkezdését egy másik tagállamban, továbbá hogy arra ösztönözze a munkáltatókat, hogy állást kínáljanak a mobil fiatal munkavállalóknak. A célzott mobilitási rendszerek azonban sem az Uniót, sem a tagállamokat nem sarkallhatják arra, hogy kevésbé támogassák a fiatalokat első munkahelyük saját országukban történő megtalálását.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az EURES határokon átnyúló partnerségek számos határövezetben fontos eszköz szerepét töltik be egy igazi európai munkaerő-piac kialakításában. Minden egyes EURES határokon átnyúló partnerség legalább két tagállamot, vagy egy tagállamot és egy másik résztvevő országot von be, következésképpen egyértelműen horizontális természetű, és uniós szinten hozzáadott értéket teremt. Az EURES határokon átnyúló partnerségeket ezért a továbbiakban is támogatásban kell részesíteni az Unió horizontális tevékenységein keresztül, amelyeket kiegészíthetnek nemzeti források vagy az Európai Szociális Alap.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) Az EURES tevékenységeinek értékelése során minőségi és mennyiségi kritériumokat kell számításba venni. Ezért a Bizottságnak, a tagállamoknak és a szociális partnereknek közös mutatókat kell kidolgozniuk a foglalkoztatás és a munkakörülmények minőségének értékelésére az EURES munkák tekintetében. Mivel a munkavállalók egyik tagállamból történő eltávozása egy másik tagállamban a megjelenésüket jelenti – a munkaerő-piac mindig változó körülményeitől függően és a mobilitás lehetőségeivel összefüggésben –, ezért az értékelésnek nem csupán az egyes országok tekintetében kell a ki- és beáramlásokat vizsgálnia, hanem különösen összpontosítania kell az uniós szinten összesített számadatokra. Ezen kívül, a tanácsadás nem szükségszerűen vezet mérhető mobilitáshoz vagy munkahely-áthelyezésekhez.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

(14) A hitelekhez, a sajáttőkéhez és a kvázi-sajáttőkéhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése, a kölcsönhöz való hozzáférés megkönnyítése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek, a nők és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Hasonlóképpen a kis- és mikrovállalkozások az Unióban újonnan alapított vállalkozások többségét teszik ki, és lehetővé kell tenni a mikrohitelezést oly módon, hogy gyorsan eredményezzen hozzáadott értéket és konkrét eredményeket. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt. A mikrofinanszírozással kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket az Unió és a tagállamok szintjén egyaránt fokozni kell annak érdekében, hogy jobban eljuthassanak a mikrofinanszírozásra szorulókhoz.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A szociális vállalkozások számára nyújtott mikrofinanszírozásnak és támogatásnak hosszan tartó hatást kell kiváltania és el kell jutnia a potenciális kedvezményezettekhez. A mikrofinanszírozásnak hozzá kell járulnia a színvonalas és fenntartható foglalkoztatáshoz, és katalizátorként kell működnie mind a gazdaságpolitikák, mind a helyi fejlesztési politikák számára. Annak érdekében, hogy maximálisra növeljék az életképes mikrovállalkozások létrehozásának lehetőségeit, a mikrofinanszírozásra és a szociális vállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket mentorálási és képzési programoknak kell kísérniük, amelyeket rendszeresen frissíteni kell, és centralizált információs pontra van szükség. E cél érdekében fontos, hogy a költségvetés megfelelő részét ilyen intézkedésekre fordítsák.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló mikrofinanszírozási piacán, a mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi kapacitásának a növelésére van szükség, különösen a bankrendszeren kívüli mikrofinanszírozási intézmények esetében, az „Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére” című bizottsági közleménynek megfelelően.

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló mikrofinanszírozási piacán, a mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi kapacitásának a növelésére van szükség, különösen a bankrendszeren kívüli mikrofinanszírozási intézmények esetében, az „Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére” című bizottsági közleménynek és „A női újítók és női vállalkozók támogatása” című bizottsági jelentésnek megfelelően. A mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés javításához az uniós piacon egyúttal az is szükséges, hogy a mikrofinanszírozást nyújtók határokon átnyúló működésére vonatkozó szabályokat oly módon írják elő, amely megkönnyíti a mikrofinanszírozást az egységes piacon.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa pluralista szociális piacgazdaságának sarkkövei. A társadalmi változásokat innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

(16) A szociális vállalkozások Európa pluralista szociális piacgazdaságának sarkkövei és fontos szerepet töltenek be abban, hogy Európában jobb legyen a társadalmi konvergencia. A társadalmi haladást innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez és a mindenki számára elérhető szociális szolgáltatások előmozdításához. Korlátozott költségvetési keretein belül a programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, különösen az Európai Beruházási Bank csoport tapasztalatainak kiaknázása érdekében a mikrofinanszírozásra és a szociális vállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket a Bizottságnak közvetett módon kell végrehajtania úgy, hogy a költségvetés-végrehajtási feladatokat pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési rendeletnek megfelelően. Az Unió forrásainak felhasználása összpontosítja a nemzetközi pénzügyi intézetek és más beruházók előnyeit, egységesíti a megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a mikrovállalkozások – köztük az önfoglalkoztatók – és a szociális vállalkozások számára a finanszírozáshoz jutást. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti a kialakulóban levő szociális vállalkozási szektor és mikrofinanszírozási piac fejlődését az Unióban, és ösztönzi a határokon átnyúló tevékenységeket.

(17) A nemzetközi pénzügyi intézetek, különösen az Európai Beruházási Bank csoport tapasztalatainak kiaknázása érdekében a mikrofinanszírozásra és a szociális vállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket a Bizottságnak közvetett módon kell végrehajtania úgy, hogy a költségvetés-végrehajtási feladatokat pénzügyi intézetekre bízza a költségvetési rendeletnek megfelelően. Az Unió forrásainak felhasználása összpontosítja a pénzügyi intézetek és más beruházók előnyeit, szinergiákat teremt a tagállamok és az Unió fellépése között, egységesíti a megközelítéseket és ezáltal megkönnyíti a mikrofinanszírozás elérhetőségét különösen a veszélyeztetett csoportok és a fiatalok, valamint a finanszírozáshoz jutást a szociális vállalkozások számára. Ezáltal az Unió hozzájárulása segíti a kialakulóban levő szociális vállalkozási szektor és mikrofinanszírozási piac fejlődését az Unióban, és ösztönzi a határokon átnyúló tevékenységeket. Az uniós intézkedéseknek ki kell egészíteniük a mikrofinanszírozásra és a szociális gazdaságra fordított pénzügyi eszközök tagállami felhasználását. Az intézkedések végrehajtásával megbízott jogalanyoknak biztosítaniuk kell a hozzáadott értéket, és el kell kerülniük az uniós forrásokból történő párhuzamos finanszírozást.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az „Európa 2020” stratégiával összhangban a programnak megoldást kell találnia a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség sürgető problémájára. A gazdasági válság a leginkább a fiatalokat sújtja; a munkanélküliség aránya a fiatalok körében számos tagállamban magas, egyesekben pedig meghaladja a 40%-ot. Bár az európai országokban kialakult helyzetek között lényeges eltérések mutatkoznak, a fiatalkori munkanélküliség átlagos aránya az Unióban több mint kétszerese a felnőttek körében tapasztalt munkanélküliségnek. Emellett komoly regionális különbségek figyelhetők meg. Különösen a vidéki területeken a fiatalok körében növekszik a munkanélküliség. Ezért a 25 év alatti fiataloknak jövőképre van szükségük, és azzal kapcsolatos kilátásokra, hogy kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be az európai társadalom és gazdaság fejlesztésében, ami különösen fontos válságok idején.

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b) A fiatalkori munkanélküliség és a fiatal munkavállalók bizonytalan helyzetének kezelése révén nemcsak a szociális költségek csökkentését kell lehetővé tenni, hanem egyúttal elő kell mozdítani a társadalmi befogadást is. Ezért a programnak különös hangsúlyt kell fektetnie a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére az ifjúsági kezdeményezések területének bevezetése révén, amelynek célja támogatni az átmenetet a fiataloknak az oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba, javítani munkakörülményeiket és csökkenteni az iskolaelhagyást.

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17c) A Bizottságnak és a tagállamoknak jogokon alapuló megközelítést kell alkalmazniuk a képzés és a foglalkoztatás tekintetében. Nem kerülhetnek veszélybe a fiatalok tisztességes foglakoztatásának minőségi szempontjai, a gyakornoki képzések és szakmai képzések javadalmazását is ideértve, az alapvető munkaügyi normákat és a munkavégzés minőségéhez kapcsolódó további előírásokat – például a munkaidőre, a bérezésre, a szociális biztonságra, valamint a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó normákat – pedig kiemelten figyelembe kell venni a megtett erőfeszítések során.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17d) A program keretében végrehajtott mozgó intézkedéseknek támogatniuk kell a tagállamokat az olyan hatékony ösztönzők kialakításában a fiatalok számára, amelyek garantálják a tisztességes élet- és munkakörülményeket. Az ilyen ösztönzőknek arra kell sarkallniuk a köz- és a magánszféra munkáltatóit, hogy fiatalokat vegyenek alkalmazásba és képezzenek ki, befektessenek a fiatalokat célzó minőségi munkahelyek létrehozásába és a foglalkoztatás során a fiatalok folyamatos képzésébe és készségeik javításába, továbbá a vállalkozás – mint a fiatalok számára nyitva álló lehetőség – támogatásába. A programnak egyúttal fel kell hívnia a figyelmet a kisvállalkozások különleges szerepére és fontosságára a képzés, a szakmai tudás és a hagyományos know-how terén, valamint biztosítania kell a fiatalok mikrofinanszírozáshoz való hozzáférését. A programnak mindezen területeken elő kell segítenie a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

17 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17e) A program keretében megvalósított intézkedéseknek támogatniuk kell a tagállamokat és a munkaerő-piaci szereplőket az azt biztosító ifjúsági garancia végrehajtásában, hogy a fiatalok az iskola elhagyása után négy hónapon belül munkához jussanak, tanuljanak vagy (át)képzésben részesüljenek, különösen az iskolában és képzéseken lemorzsolódók és más kiszolgáltatott fiatalok esetében. A programnak e téren elő kell segítenie a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség érvényesítését. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni.

(18) Az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése, valamint az EUMSZ 8. cikke értelmében biztosítani kell, hogy a program valamennyi területén és tevékenysége során hozzájáruljon a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdításához, érvényre juttatva a nemek közötti egyenlőség elvét, és adott esetben a nők foglalkoztatásának és társadalmi befogadásának előmozdítására irányuló egyedi fellépés révén. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) Az EUMSZ 10. cikke értelmében a programnak biztosítania kell, hogy saját prioritásainak végrehajtása hozzájárul a nemen, fajon vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemhez, valamint teljesítenie kell a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény alapján többek között az oktatás, a munka és foglalkoztatás, valamint a hozzáférhetőség vonatkozásában fennálló kötelezettséget. Rendszeres nyomon követésre és értékelésre van szükség annak felmérése érdekében, hogy a program tevékenységei milyen módon kezelik a megkülönböztetésmentességhez kapcsolódó kérdéseket.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség nem csak jogi kérdések, hanem alapvető kihívásokat jelentenek a társadalom számára. A társadalmi haladás és foglalkoztatás közösségi programja (a Progress program)olyan szakaszokat tartalmazott – „Megkülönböztetésmentesség és sokszínűség” és „Nemek közötti egyenlőség”, amelyeket a Jogok és Polgárság program keretei között is tovább kell folytatni és fejleszteni. Ezen túlmenően, a Progress program félidős felülvizsgálata hangsúlyozta, hogy több erőfeszítésre és új kezdeményezésekre van szükség az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség tekintetében. Rendkívül fontos tehát e szempontok éber figyelem előtt tartása a program által fedett valamennyi érdemleges kezdeményezés és fellépés során, különösen a nők munkaerő-piaci részvétele, munkafeltételeik javítása, valamint a munka és magánélet jobb egyensúlyának elősegítése terén.

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18c) Az EUSZ 3. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke értelmében a programnak biztosítania kell a gyermekek jogainak védelmét.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a programnak biztosítania kell, hogy az uniós politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során figyelembe veszik a nagy mértékű foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság garantálására és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket.

(19) Az EUMSZ 9. cikke és az Európa 2020 stratégia alapján a programnak hozzá kell járulnia a minőségi és fenntartható foglalkoztatás magas szintjének biztosításához, a megfelelő szociális biztonság garantálásához, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A programnak ki kell egészítenie más uniós programokat, elismerve eközben, hogy minden eszköznek saját egyedi eljárása szerint kell működnie. A felhasználható összegek juttatásakor tehát nem kerülhet sor kettős finanszírozásra. A cél az uniós finanszírozás hozzáadott értékének és lényeges hatásának biztosítása, ezért szoros szinergiákat kell teremteni a program, más uniós programok és a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap között.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) A programot oly módon kell végrehajtani, amely elősegíti az egyes tagállamok illetékes hatóságának vagy hatóságainak a program célkitűzéseinek elérésében való részvételét.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy a nagyközönséghez szóló kommunikáció hatékonyabb legyen és a Bizottság kezdeményezte kommunikációs fellépések között erősebb szinergia jöjjön létre, az e rendelet alapján az információs és kommunikációs tevékenységekre juttatott források hozzájárulnak majd az Európai Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációhoz is, amennyiben azok e rendelet általános céljaihoz kapcsolódnak.

(20) Annak érdekében, hogy a nagyközönséghez szóló kommunikáció hatékonyabb legyen és a Bizottság kezdeményezte kommunikációs fellépések között erősebb szinergia jöjjön létre, az e rendelet alapján az információs és kommunikációs tevékenységekre juttatott források hozzájárulnak majd az Európai Unió politikai prioritásaira vonatkozó tájékoztatásnyújtáshoz is, amennyiben azok e rendelet általános céljaihoz kapcsolódnak.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A programot ellenőrzés és értékelés, adott esetben pedig kiigazítás és módosítás tárgyává kell tenni.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Annak biztosítása érdekében, hogy a program a szükséges rugalmassággal igazodjék legyen a változó igényekhez és az azoknak megfelelő szakpolitikai prioritásokhoz, a Bizottságot fel kell ruházni jogi aktusoknak az EUMSZ 290. cikkével összhangban történő elfogadásának hatáskörével, a program területein belül az egyes szakaszokra szánt források odaítélése és a többéves munkatervek elfogadása [valamint az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására kijelölt területek meghatározása] tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, valamint a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek szintjén. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a releváns dokumentumokat egy időben, késedelem nélkül, megfelelő módon továbbítsák az Európai Parlament és Tanács részére.

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni annak biztosítása érdekében, hogy egységes feltételekkel valósítsák meg a programban az EURES intézkedéseket és a mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási területekre vonatkozó fellépéseket.

törölve

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A program Progress területének intézkedéseivel kapcsolatos végrehajtási hatáskört a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(25) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A program lebonyolítása, ellenőrzése és értékelése tekintetében a Bizottság munkáját tanácsadói minőségben egy stratégiai tanácsadó testületnek kell segítenie, amelynek elnöke a Bizottság, tagjai pedig a tagállamok és egyéb közreműködő országok, az Unió szintjén szerveződő és a program tevékenységeinek végrehajtásában közvetlenül vagy közvetve részt vevő szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, civil társadalmi szervezetek és pénzügyi intézmények képviselői.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai és integrált iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében.

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi haladás, innováció és foglalkoztatás programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy többek között innovatív fellépések révén hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak céljai, integrált iránymutatásai, élenjáró kezdeményezései, valamint a „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a színvonalas és fenntartható foglalkoztatás előmozdítása, a megfelelő és tisztességes szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, a munkakörülmények javítása, valamint a fiatalok foglalkoztatási és oktatási helyzetének javítása tekintetében.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek elsődleges célkitűzése szociális hatás elérése, nem pedig nyereség termelése a tulajdonosok és az érintett felek számára. Piaci körülmények között működik, árukat termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás alapú és innovatív módon, a feleslegeket pedig elsősorban szociális célok elérésére használja fel. Elszámoltatható és átlátható módon irányítják, különösen a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti tevékenységében érintett felek bevonása révén.

a) „Szociális vállalkozás”: olyan vállalkozás – jogi formájától függetlenül –, amelyet a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14) pontja értelmében vett szabályozott piacon nem jegyeztek, és amely:

 

i. társasági szerződésének, alapszabályának, illetve a vállalkozás bármely egyéb alapító dokumentumának megfelelően elsődleges célként a mérhető és kedvező szociális hatások elérését tűzi ki, nem pedig nyereség termelését tulajdonosai, tagjai és az érintett felek számára, amennyiben a vállalkozás:

 

– társadalmi megtérülést létrehozó innovatív szolgáltatásokat nyújt vagy innovatív árukat hoz létre, és/vagy

 

– az áruk előállításának vagy a szolgáltatások nyújtásának innovatív módszerét alkalmazza, és szociális célkitűzése ebben az előállítási módban ölt testet;

 

ii. nyereségét újra befekteti elsősorban és legnagyobbrészt elsődleges célkitűzésének elérése érdekében, valamint előzetesen meghatározott eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik minden olyan eshetőségre vonatkozóan, amikor a nyereséget szétosztják a részvényesek és tulajdonosok között, annak biztosítása érdekében, hogy a nyereség szétosztása ne gyengítse az elsődleges célkitűzés elérésének esélyeit;

 

vállalkozásalapú, elszámoltatható és átlátható irányítás alatt áll, különösen a munkavállalók, az ügyfelek és/vagy az üzleti tevékenységében érintett felek bevonása révén.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „Mikrofinanszírozás”: magában foglalja a személyek és mikrovállalkozások számára nyújtott garanciákat, ellengaranciákat, mikrohitelt, sajáttőkét és kvázi-sajáttőkét.

d) „Mikrofinanszírozás”: nem vagy nem kellőképpen hitelképes személyek és mikrovállalkozások számára nyújtott garanciákat, ellengaranciákat, mikrohitelt, sajáttőkét és kvázi-sajáttőkét foglal magában.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) „Szociális innováció”: olyan újító, szociális jellegű kezdeményezések vagy projektek, amely céljaik és eszközeik tekintetében egyaránt szociális jellegűek, és rendeltetésük kifejezetten az, hogy eredményesebb, hatékonyabb, fenntarthatóbb és igazságosabb válaszokat adjanak az olyan kielégítetlen vagy nem elégségesen kielégített társadalmi szükségletekre, mint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az első munkahelyhez való hozzáférés, a színvonalas foglalkoztatás előmozdítása, megfelelő és szegénységmegelőző szociális védelem garantálása, a leginkább rászorulók esetében az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés szavatolása és a munkakörülmények javítása, ezáltal hozzájárulva a társadalmi haladáshoz.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) „Szociális politikai kísérletek”: a szociális innovációk projektalapú helyszíni vizsgálata annak érdekében, hogy bizonyítékok álljanak rendelkezésre hatékonyágukról és megvalósíthatóságukról, mivel az ilyen projekteket időben korlátozott módon és különböző szereplők bevonásával valósítják meg.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program az alábbi három egymást kiegészítő területet foglalja magában:

(1) A program az alábbi négy egymást kiegészítő területet foglalja magában:

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt és innovációt a szociális partnerekkel, civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve;

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt a foglalkoztatás, a munkakörülmények, a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a szegénység leküzdése terén folytatott uniós politikák kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, segíti az e területekre vonatkozó jogszabályozást, és amely előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt, a szociális innovációt, a szociálpolitikai kísérleteket és a társadalmi haladást, partnerséget alkotva és együttműködve a szociális partnerekkel, a civil társadalmi szervezetekkel, valamint az állami szervekkel és a magánszervezetekkel;

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Az EURES terület, amely támogatja az EURES hálózat által végzett tevékenységeket – azaz az EGT tagállamok, a Svájci Államszövetség és más érdekelt felek által kijelölt szakmai szolgáltatásokat – az információcsere és -terjesztés, illetve az együttműködés más formáinak kialakítása érdekében, a munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása céljából ;

b) Az EURES terület, amely támogatja az EURES hálózat által a szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel közösen végzett tevékenységeket, amelyek célja az információcsere és -terjesztés, illetve az együttműködés más formái – például határokon átnyúló partnerségek – kialakítása, valamint a munkakeresők, a mobil munkavállalók és a munkaadók számára biztosított, személyre szabott tanácsadás és tájékoztatás annak érdekében, hogy előmozdítsa a munkavállalók tisztességes alapokon álló önkéntes földrajzi mobilitását, és hozzájáruljon a színvonalas és fenntartható foglalkoztatáshoz;

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely előmozdítja a kezdő üzleti vállalkozások hozzáférését a mikrofinanszírozáshoz és növeli a rendelkezésükre álló finanszírozási forrásokat, különös tekintettel a munkanélküli, társadalmilag kirekesztett és más sérülékeny személyekre, valamint a meglévő mikrovállalkozásokra és szociális vállalkozásokra.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) Az ifjúsági kezdeményezések területe, amely javítja a fiatalok foglalkoztatási és oktatási helyzetét, különös tekintettel azon fiatalokra, akik sem tanulmányokat nem folytatnak, sem munkával nem rendelkeznek, sem pedig képzésben nem vesznek részt (NEET).

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program 1–14. cikkében rögzített közös rendelkezéseket kell alkalmazni az 1. cikk a), b) és c) pontjában meghatározott mindhárom területre, amelyek mindegyikére külön rendelkezések is vonatkoznak.

(2) Szükség esetén az 1–14. cikkben, valamint a II.a címben rögzített közös rendelkezéseket kell alkalmazni az a), b) és c) és ca) pontban meghatározott mind a négy területre, amelyek mindegyikére külön rendelkezések is alkalmazandók.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti felelősségvállalás megerősítése a főbb uniós és nemzeti politikai döntéshozók és más érdekelt felek körében a foglalkoztatás, a szociális és a munkakörülmények területén, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

a) A felelősségvállalás megerősítése a politikai döntéshozók körében minden szinten, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés megvalósítása a foglalkoztatás, a szociális védelem és a társadalmi integráció, a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javításának területén kitűzött célokkal összhangban, szoros együttműködésben a szociális partnerekkel és az állami szervekkel az Európa 2020 stratégia szociális célkitűzéseinek megvalósítása érdekében;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony szociális védőrendszerek és munkaerőpiacok létrehozásának támogatása és a politikai reform elősegítése jó kormányzás, kölcsönös tanulás és szociális innováció előmozdításával;

b) A szociális kormányzás előmozdítása a nagyobb társadalmi konvergencia elérésének szándékával, a társadalmi integráció és a kiváló minőségű foglalkoztatás magas szintjének biztosítása, valamint szükség esetén a politikai reform elősegítése érdekében, minden érdekelt fél – köztük a nem kormányzati szervezetek, a többek között a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel szembesülő kiszolgáltatott személyek, valamint a fogyatékkal élők, a migránsok és az etnikai kisebbségek tagjai – részvételének, illetve a tisztességes munka, a jó kormányzás, kölcsönös tanulás és szociális innováció előmozdításával;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Az uniós jog modernizálása az intelligens szabályozási elveknek megfelelően, és annak biztosítása, hogy a munkakörülményekre vonatkozó uniós jogot eredményesen alkalmazzák

c) z uniós jog modernizálása és javítása a tisztességes munkával kapcsolatos elveknek megfelelően, és annak biztosítása, hogy a munkakörülményekre vonatkozó uniós jogot eredményesen alkalmazzák, az Európa 2020 stratégiában kitűzött társadalmi és foglalkoztatási célok elérése terén történő előrelépés érdekében;

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) A színvonalas és fenntartható „zöld” és „fehér” munkahelyek kialakításának előmozdítása, valamint e célból új készségek és kompetenciák előrejelzése és fejlesztése azáltal, hogy a foglalkoztatási és szociális politikákat összekapcsolják az erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint a környezeti és szociális szempontból fenntartható fejlődésre történő átmenetet támogató ipari és strukturális politikákkal;

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával;

d) A munkavállalók földrajzi mobilitásának tisztességes alapokra, főleg a határokon átnyúló mobilitásra építő előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése, többek között olyan kezdeményezések révén is, amelyek lehetővé teszik az első munkahelyhez való hozzáférést és a munkanélküliek munkába való visszatérését, színvonalas és befogadó, nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozása, a mozgás szabadságának és a munkavállalói jogoknak az Európai Unió egész területén történő tiszteletben tartása és szavatolása mellett;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

da) Az olyan munkahelyek támogatása, amelyek különféle lehetőségeket nyújtanak munkavállalóiknak a munka és magánélet egészséges egyensúlyának biztosítása érdekében;

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára.

e) A foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás rendelkezésre állásának és hozzáférhetőségének javításával a mikrovállalkozást indítani kívánó sérülékeny személyek, valamint a meglévő mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) A szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése szociális partnerek, civil társadalmi szervezetek, szociális vállalkozások, állami szervek és magánszervezetek tevékenységének támogatása révén, különös figyelmet összpontosítva a szociális innovációnak és a társadalompolitikai kísérleteknek;

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(eb) az ismeretek és a helyzet megértésének javítása a tagállamokban (és más részes államokban) a politikák és azok végrehajtásának értékelése és pontos felügyelete révén.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec) Az oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba való gördülékeny átmenet biztosítása, az iskolai lemorzsolódás megelőzése, valamint a minőségi szakmai gyakorlatok és szakmai képzések előmozdítása.

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A fenti célkitűzések megvalósítása során a program az alábbiakra is törekszik:

(2) A fenti célkitűzések megvalósítása során a program:

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megakadályozása;

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása a nemek szempontjának általános érvényesítése a program valamennyi területén és tevékenysége során, a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó, pozitív cselekvés gyakorlati végrehajtása, a nemen, faji vagy etnikai származáson, nyelvhasználaton, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megakadályozása által, valamint hozzájárulás a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény értelmében – többek között az oktatásra, a munkavállalásra és a foglalkoztatásra, és a hozzáférhetőségre vonatkozó – fennálló kötelezettségek teljesítéséhez;

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) annak biztosítása, hogy a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság garantálására és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket figyelembe veszik az uniós politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során.

b) a színvonalas és fenntartható foglalkoztatás előmozdítása, megfelelő és tisztességes szociális biztonság garantálása, a hosszú távú munkanélküliség leküzdése és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az uniós politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

A partnerség elve

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a program eleget tesz a kedvezményezettek igényeinek és követelményeinek, valamint a jó kormányzás, a kölcsönös tanulás és a szociális innováció előmozdítása céljából a Bizottság és a tagállamok a program teljes időtartama alatt, annak minden szintjén a partnerség elvét alkalmazzák. E célból a Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a program célcsoportjait képviselő szociális partnerekkel és civil társadalmi szervezetekkel rendszeresen konzultálnak, és bevonják őket a program és annak területei kidolgozásával, megvalósításával, nyomon követésével, értékelésével és terjesztésével kapcsolatos stratégiai döntésekbe. Elégséges összegű pénzügyi forrást kell elkülöníteni a partnerség elvének hatékony alkalmazására, valamint a program tevékenységeinek megvalósításában közvetlenül vagy közvetetten részt vevő szociális partnerek és civil társadalmi szervezetek kapacitásának és szakértelmének biztosítására.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program végrehajtásához szükséges pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra 958,19 millió EUR1.

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, XX/201Z -i intézményközi megállapodás [...] pontja értelmében a pénzügyi keretösszeg – amely a program végrehajtásának elsődleges referenciáját képezi – a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra, jelenlegi árakon számolva [xxx] millió EUR.

____________

 

1Jelenlegi árakon

 

Indokolás

A jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg csak jelzésértékű, és végleges meghatározására csak akkor kerül majd sor, miután megállapodás született a többéves pénzügyi keretről.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az alábbi indikatív százalékos részarányokat kell a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott területeknek juttatni:

(2) A program teljes időtartama alatt a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott területekre elkülönített források pénzügyi bontása:

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, amelynek legalább 17%-át a társadalmi kísérletek, mint az innovatív módszerek tesztelésének és értékelésének a továbbfejlesztést szolgáló módszere előmozdítására kell juttatni;

a) 60% a Progress terület számára;

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) 15% az EURES terület számára;

b) 18% az EURES terület számára;

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fennmaradó 5%-ot a politikai prioritásoknak megfelelően kell évente felosztani a területek között.

A pénzeszközök hatékony felhasználása, valamint a politikai prioritásoknak megfelelően a program területei közötti átcsoportosításának lehetővé tétele érdekében a fennmaradó 2%-ot évente kell felosztani a területek között, a költségvetési hatóságot az éves költségvetés tekintetében megillető előjogok sérelme nélkül.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi előirányzatokon felül finanszírozást kell biztosítani a 3. cikk (1) bekezdésének ca) pontjában meghatározott ifjúsági kezdeményezések területének. A program 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakában a szóban forgó területhez rendelt pénzügyi előirányzatok összege [XXX] millió EUR.

(Az ifjúsági kezdeményezések területéhez kapcsolódik)

Indokolás

A fiatalkori munkanélküliség elfogadhatatlanul magas szintjének kezelése érdekében, az ifjúsági kezdeményezések új területének bevezetésére kerül sor, feltéve hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretből sikerül finanszírozást biztosítani e célkitűzés számára.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A pénzeszközök odaítélése során helyénvaló a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítés alkalmazása, ideértve a nemi szempontok szerinti költségvetési tervezést és hatásvizsgálatot is.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzatot igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtást céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási tevékenység kihelyezése, a szakértői ülések, és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzat legfeljebb 3%-át igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtás céljára, különösen az audit, a fordítási tevékenység kiszervezése, szakértői ülések, harmadik országokkal való együttműködés és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében, valamint a kiadások ellenőrzésének fokozása.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint közös módszertanok, osztályozások, mutatók és referenciaértékek kifejlesztése;

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, minőségi és mennyiségi kritériumokat egyaránt figyelembe véve, valamint közös módszertanok, osztályozások, mutatók és referenciaértékek kifejlesztése, lehetőség szerint nemek és korcsoportok szerinti lebontásban;

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) felmérések, tanulmányok, elemzések és jelentések, többek között szakértői hálózatok finanszírozásán keresztül;

b) felmérések, tanulmányok, elemzések és jelentések, többek között szakértői hálózatok finanszírozásán keresztül, valamint a tematikus prioritások szerinti szakértői háttér kialakítása;

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok;

c) mind állami szervek, mind pedig magánszervezetek által végzett, független minőségi és mennyiségi értékelések és hatásvizsgálatok, valamint a jó gyakorlatok és a kísérletek rendes társadalompolitikai átültetéséhez szükséges fellépések, többek között az intézkedések hatékonyságának a foglalkoztatáshoz és a társadalmi kohézióhoz és fejlődéshez kapcsolódóan kitűzött céljaik alapján történő mérése;

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) A tagállamok és más résztvevő országok előrehaladásának ellenőrzése a foglalkoztatás, a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a szegénység leküzdése terén érvényes prioritások szempontjából, az Európa 2020 célkitűzéseivel összhangban, továbbá a munkakörülmények javítása tekintetében;

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a leginkább kiszolgáltatott csoportok tekintetében végrehajtott politikák hatásának nyomon követése;

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc) a munkakörülmények javítása tekintetében alkalmazott politikák hatásának nyomon követése;

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a társadalmi kísérletek, mint az innovatív megoldások tesztelésére és értékelésére szolgáló módszerek kidolgozása és megvalósítása az utóbbiak továbbfejlesztése érdekében;

e) a társadalompolitikai kísérletek, mint az innovatív megoldások tesztelésére és értékelésére szolgáló módszerek kidolgozása és megvalósítása az utóbbiak továbbfejlesztése érdekében;

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) információcsere a jó gyakorlatokról, az innovatív megközelítésekről és tapasztalatokról és azok terjesztése, szakértői értékelések, összehasonlító teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás európai szinten;

a) célzott és stratégiai eszmecserék a jó gyakorlatok, az innovatív megközelítések és tapasztalatok azonosításáról és azok terjesztéséről, szakértői értékelések, összehasonlító teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás európai szinten, az ismeretek gyarapítása és az uniós célkitűzések megvalósítása terén történő előrelépés érdekében, színvonalas és fenntartható foglalkoztatás előmozdítása, megfelelő és tisztességes szociális védelem garantálása a társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése, valamint a munkakörülmények javítása terén.

 

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a Tanács elnöksége által szervezett események, konferenciák és szemináriumok;

törölve

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek és EURES-tanácsadók képzése;

c) gyakorlati jogi és politikai szakemberek, EURES-tanácsadók, valamint az EURES határon átnyúló partnerségek szereplőinek képzése;

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) iránymutatások, jelentések és oktatási anyagok tervezetének elkészítése és közzétételük;

d) iránymutatások, jelentések és oktatási anyagok tervezetének elkészítése és közzétételük, valamint a program által támogatott fellépésekkel kapcsolatos tájékoztatási, kommunikációs és népszerűsítési tevékenységek;

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) Valamennyi érintett szereplő aktív elkötelezettségének támogatása a már kialakított uniós prioritások – például az aktív befogadás, továbbá a hajléktalansággal és a kilakoltatással, illetve a gyermekek, a migránsok és a nemzetiségi kisebbségek körében tapasztalható szegénységgel szembeni küzdelem –.nyomon követése mellett;

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 2 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) az ismeretek és a megértés növelése a politikai döntéshozók és egyéb érdekelt felek körében olyan szakpolitikák kialakítását és végrehajtását illetően, amelyek előmozdítják a minőségi foglalkoztatást, a jó munkakörülményeket, a befogadó munkaerőpiacokat, a szociális védelmet és társadalmi integrációt, valamint a szegénység elleni küzdelmet.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) a megelőzési kultúra elősegítése a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén, valamint a mentális és fizikai egészség előmozdítása a munkakörnyezetben;

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a nemzeti közigazgatások és a tagállamok által kijelölt, a földrajzi mobilitásért felelős szakszolgálatok, valamint a mikrohitel-nyújtók kapacitásának fejlesztése;

b) a közigazgatások és a tagállamok által kijelölt, a földrajzi mobilitásért felelős szakszolgálatok, valamint a mikrohitel-nyújtók és a szociális vállalkozások számára finanszírozást nyújtók kapacitásának fejlesztése;

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a szociális partnerek szervezetei, a civil társadalmi szervezetek és a szociális gazdaság szereplői kapacitásának fejlesztése,

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) Az EURES határokon átnyúló partnerségeinek kapacitásfejlesztése és működési költségei;

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) munkacsoportok szervezése nemzeti tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;

c) transznacionális munkacsoportok szervezése nemzeti, regionális és helyi tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának megfelelő figyelemmel kísérése érdekében;

Indokolás

A közigazgatások közötti cseréknek minden kormányzati szintre ki kell terjedniük, mivel számos közpolitika közös végrehajtású, és nem csak a központi közigazgatás kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

d) szakértői testületek és más fontos érdekelt felek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) európai szintű megfigyelő szervezetek finanszírozása;

e) európai szintű régióközi és határokon átnyúló – többek között a kulcsfontosságú prioritásokkal foglalkozó – megfigyelő szervezetek finanszírozása;

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a nemzeti közigazgatások közötti személyzetcserék.

f) a regionális, helyi és nemzeti közigazgatások alkalmazottainak transznacionális cseréi.

Indokolás

Az uniós jog végrehajtásának ellenőrzésekor a regionális és helyi szinteket is figyelembe kell venni, és ezért szükség van a regionális és helyi kormányzat képviselőinek bevonására.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

4. A személyek Unión belüli önkéntes, tisztességes alapokon történő mobilitását, valamint a mobilitást akadályozó tényezők felszámolását előmozdító intézkedések:-

 

a) az álláskeresők, mobilis munkavállalók, határ menti ingázók és ezek érdekképviseleti szervezetei, valamint a munkáltatók számára nyújtott tájékoztatás és tanácsadás;

 

b) az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása, elsősorban az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendelet [új költségvetési rendelet] első részének VIII. címében meghatározott pénzügyi eszközök, valamint támogatások révén.

5. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása, elsősorban az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendeletben [új költségvetési rendelet] meghatározott pénzügyi eszközök, valamint támogatások révén.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Szociális innováció és szociálpolitikai kísérletek

 

(1) A program támogatja a szociális innovációt és a szociálpolitikai kísérleteket. A program segítséget nyújt az innovatív megoldásoknak és azok gyakorlati megvalósításának a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosításához, értékeléséhez és továbbfejlesztéséhez.

 

(2) A szociális innováció célja az élet és a munka minőségének javítása. Megítélésének elsősorban nem gazdasági kritériumokon, hanem inkább a társadalom számára teremtett hozzáadott értéken kell alapulnia.

 

(3) A szociálpolitikai kísérletek célja, hogy szükség esetén segítsék a tagállamokat munkaerőpiacuk hatékonyságának növelésében, valamint a szociális védelemmel és az integrációval kapcsolatos politikájuk javításában. A szociális politikai kísérletek célja emellett a kedvezményezettek életminőségének javítása testre szabott szolgáltatások vagy termékek révén, azok kidolgozására pedig az érdekelt felek és a kedvezményezettek közvetlen közreműködésével kerül sor.

 

A kísérletek eredményei segítenek annak megállapításában, hogy a szociális innovációk széleskörű bevezetése lehetséges-e, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett valósítható meg. A szociálpolitikai kísérleteknek ezért a hatékony megközelítések továbbfejlesztésére kell törekedniük, többek között az ESZA támogatásával.

 

(4) A Bizottság – mindenekelőtt az egymástól való tanulás támogatása, hálózatok létrehozása és a bevált gyakorlatok és módszerek terjesztése által – elősegíti a társadalmi innováció terén folytatott kapacitásépítést.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben és a partnerség elvének szellemében biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, és főként az Európai Szociális Alap (ESZA) illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében. Ugyancsak biztosítani kell, hogy ezen tevékenységek összhangban álljanak és kölcsönösen kiegészítsék egymást többek között a „Jogok és Polgárság” programmal, az „Erasmus mindenkinek” programmal, a „Horizont 2020” kutatási és innovációs programmal, valamint a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét célzó programmal.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tevékenységeknek összhangban kell állniuk és egymást kölcsönösen ki kell egészíteniük a más területeken – többek között a társadalmi párbeszéd, a jog és az alapvető jogok, az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség, az oktatás, a szakképzés, a gyermekek joga és a jólét biztosítása terén – foganatosított uniós fellépésekkel. A tevékenységeknek ugyancsak összhangban kell állniuk és egymást kölcsönösen ki kell egészíteniük más – különösen az ifjúságra, a migrációra, a kutatásra és innovációra, a vállalkozói szellemre, az egészségügyre, a munkafeltételekre, a bővítésre és a külkapcsolatokra vonatkozó – politikákkal, valamint a belső piac kívánalmaival is.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A program kiegészít más uniós programokat, elismerve eközben, hogy minden eszköznek saját egyedi eljárása szerint kell működnie. A támogatható költségek nem részesülhetnek kettős finanszírozásban, szoros szinergiákat kell teremteni a program, más uniós programok és a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap között.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program által támogatott tevékenységek megfelelnek az uniós és tagállami jogszabályoknak, köztük az állami támogatásra vonatkozó jogszabályoknak.

(2) A program által támogatott tevékenységek megfelelnek az uniós és tagállami jogszabályoknak, köztük az állami támogatásra vonatkozó jogszabályoknak, valamint az ILO-egyezményeknek.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A végrehajtott intézkedéseknek továbbá összhangban kell állniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az összhang és a kiegészítő jelleg a helyi és regionális hatóságoknak a program végrehajtásába történő szoros bevonásával is biztosítandó.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a szakpolitikákkal, az eszközökkel és a program szempontjából fontos intézkedésekkel foglalkozó bizottságokkal létrehozza a szükséges kapcsolatokat annak biztosítása érdekében, hogy rendszeresen és megfelelő módon tájékozódjanak a program végrehajtásának eredményeiről.

(1) A Bizottság létrehozza a szükséges kapcsolatokat a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághal, a Szociális Védelmi Bizottsággal, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottsággal és a Munkavállalók Szabad Mozgásával Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy rendszeresen és megfelelő módon konzultáljon velők, és tájékoztassa őket a program végrehajtásának eredményeiről.

 

A Bizottság a programot érintő politikákkal, eszközökkel és fellépésekkel foglalkozó más bizottságokat is tájékoztatja.

 

Ha szükséges, a Bizottság rendszeres és strukturált együttműködést alakít ki a 26g. cikkben említett stratégiai tanácsadó testülettel, a 26i. cikkben említett bizottsággal és az egyéb érdemleges politikák, eszközök és fellépések ellenőrzésére létrehozott bizottságokkal.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program keretében végrehajtott intézkedések eredményeiről megfelelő tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott uniós érték maximalizálása érdekében.

(1) A program keretében végrehajtott intézkedések eredményeiről rendszeres jelleggel megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága, továbbá a szociális partnerek és a nagyközönség számára, a nevezett eredmények hatásának, fenntarthatóságának és hozzáadott uniós értékük maximalizálásának érdekében.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kommunikációs tevékenységek az Európai Unió politikai prioritásairól szóló intézményi kommunikációhoz is hozzájárulnak, amennyiben kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseihez.

(2) A kommunikációs tevékenységek tájékoztatást nyújtanak az Európai Unió politikai prioritásairól is, amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Átalányösszeg, egységre vetített költségskála és átalányfinanszírozás alkalmazható a program résztvevőinek nyújtott támogatás, különösen a 6. cikk (4) bekezdésében említett mobilitási programok tekintetében.

(2) A támogatási megállapodás határozza meg, hogy az Unió pénzügyi hozzájárulásának mely része alapul az elszámolható költségek megtérítésén, és mely része alapul átalányfinanszírozáson (ideértve az egységre vetített költségskálát) vagy átalányösszegen a program résztvevőinek nyújtott támogatás, különösen a 6. cikk (4) bekezdésében említett mobilitási programok tekintetében.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a és 1 b bekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő megelőző intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy amikor az e rendelet szerint finanszírozott intézkedéseket végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek ellen védelemben részesüljenek eredményes ellen őrzések, valamint – szabálytalanságok felfedezése esetén – a tévesen kifizetett összegek behajtása, szükség esetén pedig hathatós, arányos és visszatartó büntetések révén, a Szerződés 325. cikkének, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek és a költségvetési rendeletnek megfelelően.

(1) A Bizottság megfelelő megelőző intézkedéseket hoz és hatékony ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy amikor az e rendelet szerint finanszírozott intézkedéseket végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek ellen védelemben részesüljenek.

 

(1a) Szabálytalanságok észlelése esetén a tévesen kifizetett összegeket elsősorban beszámítás útján kell behajtani, szükség esetén pedig az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében hathatós, arányos és visszatartó büntetések révén, a Szerződés 325. cikkének, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek és a költségvetési rendeletnek megfelelően.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtásából származó határozatok, megállapodások és szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az Európai Számvevőszéket, hogy ilyen ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek el.

(3) Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtásából származó határozatok, megállapodások és szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az Európai Számvevőszéket, hogy az utolsó kifizetést követő legfeljebb négy éven belül ilyen ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek el.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság két évente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság 1 év elteltével előzetes mennyiségi és minőségi nyomonkövetési jelentést dolgoz ki, azt követően pedig kétévente mennyiségi és minőségi nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. A jelentéseket tájékoztatás céljából megküldik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára is. A nyomonkövetési jelentések kiterjednek a program végrehajtása tekintetében elért előrehaladásra és a megvalósult eredményekre, és tájékoztatást tartalmaznak a programterületek hatásáról és fenntarthatóságáról, ideértve adott esetben a támogatott időszak végéig támogatott, munkahelyhez juttatott – és ebben az esetben munkalehetőségüket meg is tartó – személyek, valamint az üzleti tevékenységüket fenntartó mikrovállalkozások számát, továbbá az Unió egyéb finanszírozási eszközeivel, különösen az Európai Szociális Alappal való összeegyeztethetőségre vonatkozó információkat is. A nyomonkövetési jelentésekben arra is ki kell térni, hogy a program tevékenységei során milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és annak érvényesítésére vonatkozó elveket és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit. A jelentéseket a program átláthatóságának növelése érdekében nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program félidős értékelését 2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében.

(1) A program félidős értékelését 2017 közepéig kell elvégezni, a 26g. cikkben említett Stratégiai Tanácsadó Testülettel együttműködésben, célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében. A Stratégiai Tanácsadó Testületet be kell vonni a teljes értékelési folyamatba. Az értékelés eredményét figyelembe lehet venni a foglalkoztatási és szociális ügyek területén tervezett új programok kialakításánál.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Ha az 1672/2006/EK határozat 19. cikke vagy a 283/2010/EU határozat 9. cikke szerint végzett bármely értékelés, illetve az e cikk (1) bekezdésében említett értékelés komoly hiányosságokat állapít meg a program tekintetében, akkor a Bizottság fontolóra veszi, hogy a program megfelelő módosításait tartalmazó javaslatot terjesszen-e az Európai Parlament és a Tanács elé.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottság a program 2020 utánra történő meghosszabbítására vonatkozó bármely javaslat megtétele előtt értékelést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága elé a program koncepciójának a 2014 és 2020 közötti időszakban tapasztalt erősségeiről és gyengeségeiről.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A programidőszak után legkésőbb két évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az uniós hozzáadott érték utólagos értékelését, és az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

(2) A programidőszak után legkésőbb két évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az uniós hozzáadott érték utólagos független értékelését, és az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára. A jelentést a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

II cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Különleges rendelkezések

A program területeire vonatkozó különleges rendelkezések

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Tematikus szakaszok és finanszírozás

 

(1) A Progress terület támogatja az a), b) és c) pontokban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseit. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett különböző szakaszok közötti megoszlása az alábbi minimális százalékokhoz igazodik:

 

a) foglalkoztatás, aminek keretében a szóban forgó szakaszhoz rendelt források legalább 50%-át a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelemre fordítják: 20 %;

 

b) szociális védelem, társadalmi integráció, valamint a szegénység csökkentése és megelőzése: 50 %;

 

c) munkakörülmények: 10 %.

 

(2) A három tematikus szakasz tevékenységein belül az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett előirányzat legalább 25%-át a program teljes időtartama alatt szociális politikai kísérletekre fordítják.

 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a programterületek egyes szakaszainak biztosított források odaítélése tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen alkalmasak arra, hogy az (1) bekezdésben említett a), b) és c) szakaszokhoz rendelt forrásokat legfeljebb 5 százalékponttal csökkentsék, a program területeinek egyes részein fennálló egyedi igények és szakpolitikai prioritások megfelelő figyelembevételével.

 

(4) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon tematikus szakaszok meghatározása tekintetében, amelyekre az oda nem ítélt pénzeszközök a költségvetési rendelettel összhangban felhasználhatók.

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 4. cikkben meghatározott általános célkitűzések mellett a Progress terület egyedi célkitűzései a következők:

(1) A 4. cikkben meghatározott általános célkitűzéseken túlmenően a Progress terület egyedi célkitűzései az Európa 2020 stratégia, az integrált iránymutatások és a kiemelt kezdeményezések végrehajtásának támogatására, és ebből a célból:

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb résztvevő országok szükségleteit, kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy a foglalkoztatás, a munkakörülmények, a szociális védelem, a társadalmi integráció, a szegénység elleni küzdelem – ideértve többek között a megkülönböztetés és a többszörös megkülönböztetés elleni küzdelmet is –, a lakhatási kirekesztettség elleni küzdelem, a fiatalkori munkanélküliség és szegénység elleni küzdelem, a migránsok és etnikai kisebbségek körében tapasztalható szegénység, a gyermekszegénység és az energiaszegénység terén folytatott uniós politikák és jogszabályok szilárd tényeken alapuljanak és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb résztvevő országokban élő emberek szükségleteit, szociális kihívásait és szociális körülményeit;

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során;

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és a párbeszéd elősegítése – az európai foglalkoztatási stratégia és a szociális védelem és társadalmi integráció területén megvalósuló nyílt koordinációs módszer révén, valamint a szakosodott szervek, közöttük a szociális partnerek és civil társadalmi szervezetek hálózatba szervezése révén – többek között a foglalkoztatás, a szociális védelem, a társadalmi integráció, a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályok, a megkülönböztetés és a többszörös megkülönböztetés elleni küzdelem, a szegénység és a lakhatási kirekesztettség elleni küzdelem, a gyermekek jogainak és jólétének védelme, a fiatalkori munkanélküliség és szegénység elleni küzdelem, a migránsok integrációjának elősegítése és a menedékkérők helyzetének javítása területére vonatkozó uniós politikákról uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során;

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) pénzügyi támogatás nyújtása a politikai döntéshozók számára a szociális és munkaerő-piaci politikai reformok tesztelése érdekében; a fő szereplők társadalmi kísérletek megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges kapacitásának kiépítése, valamint a vonatkozó tudásbázis és szakértelem elérhető tétele;

c) pénzügyi támogatás nyújtása a szociális és munkaerő-piaci politikai innovációk tesztelése érdekében, és szükség esetén a fő szereplők szociálpolitikai kísérletek megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges kapacitásának kiépítése, valamint a vonatkozó tudásbázis és szakértelem elérhető tétele a környezeti és szociális szempontból fenntartható fejlődéshez szükséges munkahely-teremtési potenciál és készségigények jobb előrejelzése és kialakítása érdekében, továbbá a megfelelő és tisztességes szociális védelem, a társadalmi integráció,a szegénység leküzdése, a színvonalas és fenntartható foglalkoztatás, valamint a jobb munkakörülmények biztosítása céljával

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és nemzeti szervezeteknek az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai kialakításához, előmozdításához és támogatásához szükséges kapacitásaik növelése érdekében

d) pénzügyi támogatás nyújtása a szervezeteknek innovatív megoldások kialakításához, valamint a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem terén folytatott uniós politikák előmozdításához és támogatásához szükséges kapacitásaik növelése érdekében.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Egyedi tevékenységek

 

A 6. cikkben meghatározott fellépéstípusok mellett a Progress terület keretében a következő egyedi fellépések finanszírozhatók:

 

a) közös stratégiák kidolgozása az alkalmazás, a szociális körülmények és a munkafeltételek tényleges javításának megvalósítása érdekében;

 

b) a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek támogatása a projektek minden szintjén, valamint az alkalmazással és a társadalmi befogadással kapcsolatos kérdések kutatása;

 

c) munkaerő-piaci zavarok kezelésére irányuló kezdeményezések támogatása, ideértve az iskolák és képzést nyújtó intézmények együttműködését a foglalkoztatási szolgálatokkal;

 

d) a fenntartható munkahelyteremtés megkönnyítésére irányuló kezdeményezések támogatása;

 

e) olyan kezdeményezések támogatása, amelyek célja a munkaadók ösztönzése az érvényes alapszabályuk szerinti szociális normáknál ambiciózusabb normák alkalmazására, ideértve egy megjelölés – például szociális címke – létrehozásának és megszerzésének lehetőségét is;

 

f) a megelőzési kultúra elősegítésének támogatása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén, valamint a mentális és fizikai egészség előmozdításának támogatása a munkakörnyezetben;

 

g) a kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem támogatása, nem utolsósorban a leginkább rászorulók egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférésének megteremtése vagy fenntartása révén;

 

h) az üzleti tevékenység megkezdéséhez technikai és pénzügyi segítséget nyújtó üzleti inkubátorházak hálózatainak támogatása.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) nem kormányzati szervezetek, különösen az uniós szintűek;

e) nemzeti vagy uniós szinten szervezett nem kormányzati szervezetek;

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság a program végrehajtásának céljából szorosan együttműködik a szociális ügyekkel foglalkozó uniós ügynökségekkel, különösen az Európai Képzési Alapítvánnyal, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal,az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel, az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvánnyal, valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság együttműködhet nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal, az OECD-vel, az ILO-val és a Világbankkal.

(3) A Bizottság együttműködhet nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal, az OECD-vel, az ILO-val és az ENSZ más testületeivel, valamint a Világbankkal.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság együttműködhet a programban részt nem vevő harmadik országokkal. Az ilyen harmadik országok képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös érdekű rendezvényeken (például konferenciákon, munkaértekezleteken és szemináriumokon), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak, és részvételük költségét a program fedezheti.

(4) A Bizottság együttműködhet a programban részt nem vevő harmadik országokkal. Az ilyen harmadik országok képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös érdekű rendezvényeken (például konferenciákon, munkaértekezleteken és szemináriumokon), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak, és részvételük költségét a program társfinanszírozóként támogathatja.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17 cikk

törölve

A Bizottságra ruházott végrehajtási jogkör

 

(1) A Progress végrehajtásához szükséges és az alábbiakkal kapcsolatos intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni:

 

a) a középtávú politikát és finanszírozási prioritásokat meghatározó többéves munkaterveket;

 

b) az éves munkaterveket, beleértve a kedvezményezettek ajánlati felhívást követő kiválasztására vonatkozó kritériumokat.

 

(2) A Progress terület végrehajtásához szükséges valamennyi további intézkedést a 18. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(Lásd a 26h. cikkhez fűzött módosítást)

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18 cikk

törölve

Bizottság

 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

(Lásd a 26i. cikkhez fűzött módosítást)

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

19 cikk

törölve

Átmeneti intézkedések

 

A 2014. január 1-je előtt az 1672/2006/EK határozat (3. cikkében említett 1., 2. és 3. pontja) alapján kezdeményezett intézkedések továbbra is annak a határozatnak a hatálya alá esnek. Az említett intézkedések tekintetében a határozat 13. cikkében említett bizottság helyébe az e rendelet 18. cikkében meghatározott bizottság lép.

 

(Lásd a 26j. cikkhez fűzött módosítást)

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Tematikus szakaszok és finanszírozás

 

(1) Az EURES terület keretében az a), b) és c) pontokban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseinek támogatására kerül sor. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett különböző szakaszok közötti megoszlása az alábbi minimális százalékokhoz igazodik:

 

a) információs szolgáltatások, tanácsadás és állásközvetítés a mobil munkavállalók és munkáltatók számára: 20 %;

 

b) célzott mobilitási rendszerek, például fiatalok számára: 20 %;

 

c) országok közötti, ágazati és határokon átnyúló együttműködés: 40 %.

 

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a programterület egyes szakaszainak biztosított források odaítélése tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen alkalmasak arra, hogy az (1) bekezdésben említett a), b) és c) szakaszokhoz rendelt forrásokat legfeljebb 5 százalékponttal csökkentsék, az EURES terület egyes részein fennálló egyedi igények és szakpolitikai prioritások megfelelő figyelembevételével.

 

(3) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon tematikus szakaszok meghatározása tekintetében, amelyekre az oda nem ítélt pénzeszközök a költségvetési rendelettel összhangban felhasználhatók.

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Annak biztosítása, hogy az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatóak legyenek a potenciális pályázók és a munkaadók számára; ezt az információk országok közötti, régiók közötti és határokon átnyúló cseréjével és terjesztésével kell elérni szabványos átjárhatósági módok alkalmazásával;

a) Annak biztosítása, hogy az álláslehetőségekről és álláspályázatokról szóló tájékoztatások és tanácsadás, valamint bármely ehhez kapcsolódó, például az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos információk – a hatályos szociális jogszabályokat, munkajogot és kollektív szerződéseket is ideértve –, továbbá az új készségek elsajátításának lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás átlátható legyenek a potenciális pályázók és a munkaadók számára; ezt az információk országok közötti, régiók közötti és határokon átnyúló cseréjével és terjesztésével kell elérni szabványos átjárhatósági módok alkalmazásával, valamint egyéni tanácsadással és nyomon követéssel, különösen az alacsony képzettségűek számára;

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Munkaerő-felvételi és elhelyezkedési szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok európai szintű közvetítése révén; ennek magában kell foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a felvételre való előzetes felkészítéstől kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a pályázó sikeres munkaerő-piaci integrációjának biztosítása érdekében; ide tartoznak a célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

b) munkaerő-felvételi szolgáltatások, többek között „egyablakos” iránymutatás és képzés kialakítása, a munkavállalók színvonalas és fenntartható munkalehetőségekhez juttatása érdekében, az állásajánlatok és álláspályázatok európai szintű közvetítése révén; ennek magában kell foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a felvételre való előzetes felkészítéstől kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig, a pályázó sikeres munkaerő-piaci integrációjának biztosítása érdekében. ide tartoznak a célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

Egyedi tevékenységek

 

A 6. cikkben meghatározott intézkedéstípusok mellett az EURES terület egyedi intézkedései a következőket foglalhatják magukban:

 

a) határokon átnyúló partnerségek kialakítása, a határ menti térségek tekintetében illetékes szolgálatok kérésére; tanácsadási és tájékoztatási lehetőségek a mobilitási tapasztalatok megszerzése előtt, folyamán és után a munkakeresők, a mobil munkavállalók – köztük a határ menti ingázók, az idénymunkások, a migráns munkavállalók és a kiküldött munkavállalók –, valamint a munkáltatók számára, a tisztességes feltételek mellett megvalósuló önkéntes földrajzi mobilitás előmozdítása érdekében, valamint tájékoztató anyagok kidolgozása és terjesztése azzal a céllal, hogy tájékoztassák a munkakeresőket, mozgó munkavállalókat, munkáltatókat és EURES-tanácsadókat a munkajogról, a szociális biztonságról és a munkakörülményekről a határ menti régiókban és más tagállamokban;

 

b) célzott mobilitási programok kidolgozása és végrehajtása, a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottsággal együttműködésben;

 

c) z EURES által megkönnyített tevékenységek és elhelyezkedések értékelése, minőségi és mennyiségi kritériumokat egyaránt tekintetbe véve, a figyelmet az elhelyezkedések külföldre helyezésére vagy külföldi munkavállalók beáramlására fordítva az egyes tagállamok szerinti bontásban, valamint összesített adatokat szolgáltatva az elhelyezkedésekről uniós szinten, ezáltal figyelembe véve a munkaerő-piac változó körülményeit és a mobilitás ehhez kapcsolódó fejleményeit, továbbá mutatók kidolgozása a Bizottság, a tagállamok és a szociális partnerek közötti együttműködés keretében, a foglalkoztatás és a munkakörülmények minőségének értékelésére az EURES munkák tekintetében.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20b. cikk

 

Célzott mobilitási programok

 

(1) A célzott mobilitási programok vonatkozhatnak munkavállalók sajátos csoportjaira, ágazatokra, foglalkozásokra, országokra vagy országcsoportokra, amennyiben felismerték ennek egyértelmű gazdasági szükségességét, és fennáll a potenciális lehetősége, hogy az uniós szintű munkaerő-felvétel hozzáadott értéket teremthet, például az olyan hiányszakmák vagy hiánypótló álláshelyek területén, amelyek esetében munkaerő-felvételi nehézségeket állapítottak meg. E programok tekintetében rendszeres konzultációkat kell folytatni a Munkavállalók Szabad Mozgásával Foglalkozó Tanácsadó Bizottsággal.

 

(2) A célzott mobilitási programoknak a „tisztességes mobilitás” elvén kell alapulniuk, és maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó munkaügyi normákat és jogszabályi rendelkezéseket. Ennek megfelelően a programoknak kollektív megállapodások és/vagy minimumbérek alapján színvonalas és fenntartható foglalkoztatás keretében, megfelelő, tisztességes fizetés és munkakörülmények szerinti elhelyezkedést kell biztosítaniuk.

 

(3) A munkakeresők és munkáltatók számára a célzott mobilitási programok keretében szolgáltatásokat nyújtó végrehajtó szervezeteket nyílt ajánlati felhívásban választják ki, amelyre olyan munkaügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek elkötelezettséget vállalnak a tisztességes mobilitás elve mellett.

 

(4) Az ajánlati felhívás a 11. cikk 82) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban meghatározzák a célzott mobilitási programok keretében kínált támogatási intézkedések típusát, és korlátozott pénzügyi támogatást tartalmaznak a munkakeresők és a munkaadók számára, amelyek a célzott mobilitási programok keretében nyújtott szolgáltatásokat elégítik ki.

 

(5) A munkaadók számára biztosított pénzügyi ösztönzőket az új alkalmazott beilleszkedésével és képzettségével kapcsolatos intézkedésekre kell felhasználni, az alkalmazottak számára biztosított pénzügyi ösztönzőket pedig az ideiglenes kiadások – például az utazási és szállásköltségek, nyelvtanfolyamok díjai – fedezésére.

 

(6) A célzott mobilitási rendszerek tekintetében erőteljes koordinációt kell biztosítani, továbbá szavatolni kell az alkalmazandó munkajognak és munkaügyi normáknak való maradéktalan megfelelést.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

20 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12c. cikk

 

Az agyelszívás nyomon követése

 

A földrajzi mobilitás egyes tagállamokra vagy meghatározott gazdasági ágazatokra gyakorolt hátrányos hatásainak feltárása és megelőzése érdekében a Bizottság a 492/2011/EU rendelet 12. cikkével összhangban rendszeresen nyomon követi a mobilitási tendenciákat, különösen a képzett munkavállalókat illetően. Amennyiben munkaerő-piaci torzulások jelentkeznek, a Bizottság fontolóra veszi az ilyen fejlemények ellensúlyozására irányuló javaslatok Európai Parlamentnek és Tanácsnak történő előterjesztésének lehetőségét.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EURES terület nyitva áll valamennyi állami és magánszervezet, szereplő és a tagállamok vagy a Bizottság által kijelölt intézmény előtt, amelyek teljesítik az EURES hálózatban való részvétel feltételeit a 2003/8/EK bizottsági határozat értelmében. Ilyen testületek és szervezetek különösen:

(2) Az EURES terület nyitva áll valamennyi szervezet, szereplő és a tagállamok vagy a Bizottság által kijelölt intézmény előtt, amelyek teljesítik az EURES hálózatban való részvétel feltételeit a 2003/8/EK bizottsági határozat értelmében. Ilyen testületek és szervezetek különösen:

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a szociális partnerszervezetek és más érdekelt felek.

c) a szociális partnerszervezetek és az érintett felek, a regionális és helyi hatóságokat is ideértve.

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság akkreditációs ás nyomonkövetési rendszert hoz létre annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi résztvevő megfeleljen az EURES elveinek általában, és különösen a tisztességes mobilitás elvének.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a. cikk

 

Tematikus szakaszok és finanszírozás

 

(1) A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás területének keretében az a) és b) pontokban felsorolt egy vagy több szakasz intézkedéseinek támogatására kerül sor. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett különböző szakaszok közötti megoszlása az alábbi minimális százalékokhoz igazodik:

 

a) mikrofinanszírozás a kiszolgáltatott csoportok és mikrovállalkozások számára: 45%;

 

b) szociális vállalkozások: 45%.

 

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a programterületek egyes szakaszainak biztosított források odaítélése tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen alkalmasak arra, hogy az (1) bekezdésben említett a), és b) szakaszokhoz rendelt forrásokat legfeljebb 5 százalékponttal csökkentsék, a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területének egyes részein fennálló egyedi igények és szakpolitikai prioritások megfelelő figyelembevételével.

 

(3) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon tematikus szakaszok meghatározása tekintetében, amelyekre az oda nem ítélt pénzeszközök a költségvetési rendelettel összhangban felhasználhatók.

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

a) saját mikrovállalkozást indítani vagy meglévő mikrovállalkozásukat többek között önfoglalkoztatás útján továbbfejleszteni kívánó sérülékeny személyek, illetve olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, akik számára nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, akik esetében fennáll a társadalmi kirekesztődés kockázata vagy ténye, és akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak;

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) mikrovállalkozások, különösen az a) pontban említett személyeket alkalmazók;

b) mikrovállalkozások induláskor és a fejlesztés szakaszában egyaránt, különösen az a) pontban említett személyeket alkalmazó mikrovállalkozások;

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Mikrofinanszírozásban részesülő mikrovállalkozások elindításának és fejlesztésének támogatása, többek között kapcsolódó mentorálás és képzés biztosítása révén.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szociális vállalkozások fejlesztésének támogatása, különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése révén.

(3) A szociális beruházási piac fejlesztésének támogatása, és a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése azon szociális vállalkozások számára, amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében ezen intézkedéseket a Bizottságnak és a tagállamoknak – saját hatásköri területeiken – szorosan össze kell hangolniuk a kohéziós politika keretében végrehajtott intézkedésekkel.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) mikrofinanszírozás egyének és mikrovállalkozások számára;

a) mikrofinanszírozás egyének és mikrovállalkozások számára; és/vagy

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság biztosítja, hogy a területhez a tagállamokban minden állami szerv és magánszervezet megkülönböztetésmentesen hozzáférhessen.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A végső kedvezményezettek elérése és versenyképes és életképes mikrovállalkozások létrehozása érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek szorosan együtt kell működniük a mikrohitel végső kedvezményezettjeit képviselő szervezetekkel és az ilyen végső kedvezményezettek számára mentorálási és oktatási programokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA támogatásban részesülőkkel.

(2) A végső kedvezményezettek elérése és életképes mikrovállalkozások létrehozása érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek szorosan együtt kell működniük a mikrohitel végső kedvezményezettjeit képviselő szervezetekkel – a civil társadalmi szervezeteket is ideértve – és az ilyen végső kedvezményezettek számára mentorálási és oktatási programokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA támogatásban részesülőkkel.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a nagyon magas kamatozású és a vállalkozókat a fizetésképtelenséghez vezető feltételek mellett nyújtott hitelek miatt a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az együttes fellépések kivételével a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás területén odaítélt költségvetési előirányzat minden pénzügyi eszköz segítségével végrehajtott fellépés teljes költségét fedezi, beleértve a pénzügyi közvetítők felé történő fizetési kötelezettséget, mint például a garanciális veszteségeket, az uniós forrásokat kezelő nemzetközi pénzügyi intézmények kezelési díjait, valamint minden más támogatható kiadást.

(1) Az együttes fellépések kivételével a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás területén odaítélt költségvetési előirányzat minden pénzügyi eszköz segítségével végrehajtott fellépés teljes költségét fedezi, beleértve a pénzügyi közvetítők felé történő fizetési kötelezettséget, mint például a garanciális veszteségeket, az uniós forrásokat kezelő pénzügyi intézmények kezelési díjait, valamint minden más támogatható kiadást.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 6. cikk (5) bekezdésében említett eszközök és támogatások végrehajtása érdekében a Bizottság megállapodásokat köthet az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendelet [2012. évi új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii) és iv) alpontjaiban felsorolt intézményekkel, és különösen az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal. E megállapodások rendelkezései részletesen szabályozzák a pénzügyi intézményekre bízott feladatok végrehajtását, ideértve azokat a rendelkezéseket is, amelyek szerint biztosítaniuk kell a meglévő uniós vagy nemzeti pénzügyi eszközök kiegészítését és az azokkal való koordinációt, és a források tagállamok és egyéb résztvevő országok közötti kiegyensúlyozott elosztását. Egyes pénzügyi eszközöket – mint a kockázatmegosztási eszközöket, tőkeeszközöket és adósságinstrumentumokat – megfelelő befektetési eszközbe való befektetésen keresztül is ki lehet adni.

(1) A 6. cikk (5) bekezdésében említett eszközök és támogatások végrehajtása érdekében a Bizottság megállapodásokat köthet az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendelet [2012. évi új költségvetési rendelet] 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii) és iv) alpontjaiban felsorolt intézményekkel, és különösen az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Beruházási Alappal. E megállapodások rendelkezései részletesen szabályozzák a pénzügyi intézményekre bízott feladatok végrehajtását, ideértve azokat a rendelkezéseket is, amelyek szerint biztosítaniuk kell a meglévő uniós vagy nemzeti pénzügyi eszközök kiegészítését és az azokkal való koordinációt, és a források tagállamok és egyéb résztvevő országok közötti kiegyensúlyozott elosztását. Egyes pénzügyi eszközök – azaz finanszírozott kockázatmegosztási eszközök, garanciák és ellengaranciák, tőkeeszközök és adósságinstrumentumok – szolgáltatása történhet pénzügyi intézetek által társfinanszírozott alapból, vagy a program forrásainak pénzügyi eszközzé, például garanciákká történő közvetlen átváltásával.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az alap kölcsönöket, kockázatmegosztási eszközöket és saját tőkét bocsát a közvetítő szervezetek rendelkezésére vagy közvetlen finanszírozást biztosít szociális vállalkozások számára, vagy mindkettőt. A saját tőke biztosítható többek között megszerezhető tőkerészesedések, csendestársi részesedések, részvényesi kölcsönök, valamint a befektetőknek felajánlott különféle típusú tőkerészesedések egyes kombinációinak formájában.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az e terület keretében közvetlenül vagy közvetetten támogatott mikrohitelek feltételeinek – többek között a kamatlábaknak – ésszerűknek, valamint a hitelhez kapcsolódó kockázatokkal és a hitellel összefüggő kiadásokkal arányosaknak kell lenniük.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e cikk 1. bekezdésében említett megállapodások a nemzetközi pénzügyi intézmények vonatkozásában kötelezettséget írnak elő a források és bevételek – beleértve az osztalékokat és visszatérítéseket – újrabefektetésére a 6. cikk (5) bekezdésében említett tevékenységek esetén, a program megkezdésének napjától számított tíz évig.

(2) Az e cikk 1. bekezdésében említett megállapodások a pénzügyi intézmények vonatkozásában kötelezettséget írnak elő a források és bevételek – beleértve az osztalékokat és visszatérítéseket – újrabefektetésére a 6. cikk (5) bekezdésében említett tevékenységek esetén, a program megkezdésének napjától számított tíz évig.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A [költségvetési rendelet] 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy pénzügyi eszköz bevételeit és kifizetéseit ahhoz a pénzügyi eszközhöz kell rendelni. A már az előző többéves pénzügyi keretben létrehozott pénzügyi eszközök esetében az előző időszakban kezdődött műveletek bevételeit és kifizetéseit a jelenlegi időszak pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

(3) A költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően egy pénzügyi eszköz bevételeit és kifizetéseit ahhoz a pénzügyi eszközhöz kell rendelni mindaddig, amíg az a pénzügyi eszköz használatban van. A már az előző többéves pénzügyi keretben létrehozott pénzügyi eszközök esetében az előző időszakban kezdődött műveletek bevételeit és kifizetéseit a jelenlegi időszak pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kötött megállapodások lejártakor vagy a speciális beruházási eszköz beruházási időszakának a lejárta után a bevételek és az egyenleg Uniót illető részét be kell fizetni az Unió általános költségvetésébe.

(4) A pénzügyi intézményekkel kötött megállapodások lejártakor vagy a speciális beruházási eszköz beruházási időszakának a lejárta után a bevételek és az egyenleg Uniót illető részét be kell fizetni az Unió általános költségvetésébe.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nemzetközi pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők írásos megállapodásokat kötnek a 23. cikkben említett állami és magánszervezetekkel. Ezek a megállapodások rögzítik, hogy az említett szolgáltatást nyújtó állami és magánszervezetek a mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási terület keretében rendelkezésükre bocsátott forrásokat kötelesek a 22. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban felhasználni, valamint adatokat szolgáltatni a 26. cikkben említett éves jelentések összeállításához.

(5) A pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők írásos megállapodásokat kötnek a 23. cikkben említett állami és magánszervezetekkel. Ezek a megállapodások rögzítik, hogy az említett szolgáltatást nyújtó állami és magánszervezetek a mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási terület keretében rendelkezésükre bocsátott forrásokat kötelesek a 22. cikkben meghatározott célkitűzésekkel összhangban felhasználni, valamint adatokat szolgáltatni a 26. cikkben említett éves jelentések összeállításához.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzetközi pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők éves végrehajtási jelentéseket küldenek a Bizottság számára, amelyek leírják a támogatásban részesült tevékenységeket és azok pénzügyi végrehajtását, a finanszírozás és a beruházások elosztását és hozzáférhetőségét ágazatonként és kedvezményezett típusonként, az elfogadott és a visszautasított kérelmeket, az érintett állami és magánszervezetekkel kötött szerződéseket, a finanszírozott intézkedéseket és azok eredményeit, beleértve a társadalmi hatásokat, a munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

(1) A pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők éves végrehajtási jelentéseket küldenek a Bizottság számára, amelyek leírják a támogatásban részesült tevékenységeket és azok pénzügyi végrehajtását, a finanszírozás és a beruházások elosztását és hozzáférhetőségét ágazatonként, földrajzi térségenként és kedvezményezett típusonként. E végrehajtási jelentések ugyancsak feltüntetik az elfogadott és a visszautasított kérelmeket minden egyes egyedi célkitűzés tekintetében, valamint az érintett állami és magánszervezetekkel kötött szerződéseket, a finanszírozott intézkedéseket és azok eredményeit, beleértve azok társadalmi hatását, a munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak nyújtott támogatás fenntarthatóságát. E jelentéseket a Bizottság tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek.

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ezekben a éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott két évenkénti monitoring jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket.

(2) Az ezekben az éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott monitoring jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a nyomonkövetési jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket, valamint a kommunikációs tevékenységekre vonatkozó részletes információkat.

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

III a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

III a fejezet (új)

 

Az ifjúsági kezdeményezések területe

(„Ifjúsági kezdeményezés” terület)

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a. cikk

 

Tematikus szakaszok és finanszírozás

 

(1) A 25 évnél fiatalabb személyekre irányuló ifjúsági kezdeményezések területének keretében az a), b), c) és d) pontokban felsorolt egy vagy több tematikus szakasz intézkedéseinek támogatására kerül sor. A program teljes időtartama alatt az előirányzatok 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett különböző szakaszok közötti megoszlása az alábbi minimális százalékokhoz igazodik:

 

a) az iskolai lemorzsolódás megelőzése, különösen a képzésbe való visszatérés révén: 30 %;

 

b) a munkaerő-piaci igények szempontjából releváns készségek elsajátítása a munka, az oktatás és a képzés világának fokozott összekapcsolása érdekében: 20%;

 

c) a munkaerőpiachoz való hozzáférés támogatása az első álláshely megszerzése tekintetében, valamint munkahelyi képzések támogatása annak érdekében, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak egyrészt a releváns készségek, másrészt pedig a munkatapasztalat megszerzésére: 20%;

 

d) a szakmai gyakorlatok és szakmai képzések minőségének javítása: 20%;

 

(2) A három tematikus szakasz tevékenységeinek keretében az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett előirányzatok legalább 25%-át a program teljes időtartama alatt szociális politikai kísérletekre kell fordítani.

 

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a programterületek egyes szakaszainak biztosított források odaítélése tekintetében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen alkalmasak arra, hogy az (1) bekezdés szerint az a), b), c) és d) szakaszokhoz rendelt forrásokat legfeljebb 5 százalékponttal csökkentsék, az ifjúsági kezdeményezések területének egyes részein fennálló egyedi igények és szakpolitikai prioritások megfelelő figyelembevételével.

 

(4) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a 26e. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon tematikus szakaszok meghatározása tekintetében, amelyekre az oda nem ítélt pénzeszközök a költségvetési rendelettel összhangban felhasználhatók.

(„Ifjúsági kezdeményezés” terület)

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26b. cikk

 

Egyedi célkitűzések

 

A 4. cikkben meghatározott általános célkitűzéseken túlmenően az ifjúsági kezdeményezések területének egyedi célkitűzései a következők:

 

a) egyedi innovációs programok létrehozásának támogatása a fiatalok munkanélkülisége elleni fellépés, valamint a fiatalok oktatásból a tisztességes munkába való átlépésének előmozdítása érdekében, különös tekintettel azokra a fiatalokra, akik hátrányos helyzetű területeken vagy olyan régiókban élnek, ahol különösen nagy a munkanélküliség a fiatalok körében, különös figyelmet fordítva a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokra, köztük a fiatal nőkre, továbbá azon fiatalokra, akik sem tanulmányokat nem folytatnak, sem munkával nem rendelkeznek, sem pedig képzésben nem vesznek részt (NEET), valamint az etnikai kisebbségekből származó fiatalokra, akik többszörös megkülönböztetéssel szembesülhetnek;

 

b) a legjobb gyakorlatok cseréjének és a kölcsönös tanulásnak a támogatása a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem terén, ideértve egy olyan ifjúsági garancia bevezetésének a lehetőségét, amely munkahelyet, továbbképzést vagy munkahelyi képzést kínálna minden fiatal számára Európában, legkésőbb négy hónappal az oktatás elhagyása vagy a munkanélkülivé válás után, ezáltal javítva a gyakorlati képzések és a tanulószerződéses gyakorlati képzések színvonalát és csökkentve a korai iskolaelhagyást;

 

c) pénzügyi támogatás biztosítása a politikai döntéshozók számára annak érdekében, hogy tesztelhessék a szociális és munkaerő-piaci politikák megközelítéseit, amelyek célja a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem, az oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba való átmenet elősegítése a fiatalok számára, a szakmai gyakorlatok és szakmai képzések minőségének javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint a releváns ismeretek és szakmai tudás hozzáférhetővé tétele;

 

d) pénzügyi támogatás nyújtása uniós, nemzeti és regionális szervezetek számára, hogy bővítsék az olyan tevékenységek kidolgozását, előmozdítását és támogatását célzó kapacitásukat, amelyek célja a fiatalok munkanélküliségének visszaszorítása, a fiatalok oktatásból a tisztességes foglalkoztatásba való átlépésének előmozdítása, a gyakorlati képzések és a tanulószerződéses gyakorlati képzések színvonalának javítása, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, valamint a vonatkozó ismeretek és tapasztalatok hozzáférhetővé tétele.

(„Ifjúsági kezdeményezés” terület)

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26c. cikk

 

Részvétel

 

(1) Az ifjúsági kezdeményezések területén folytatott közreműködés az alábbi országok számára lehetséges:

 

a) a tagállamok;

 

b) az EFTA- és EGT-tagállamok az EGT-megállapodásnak megfelelően;

 

c) tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, az uniós programokban történő részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek és általános feltételeknek és kikötéseknek megfelelően.

 

(2) Az ifjúsági kezdeményezések területe valamennyi állami és/vagy magán szerv, szereplő és intézmény előtt nyitva áll, különös tekintettel az alábbiakra:

 

a) a nemzeti, regionális és helyi hatóságok;

 

b) állami foglalkoztatási szolgálatok;

 

c) a szociális partnerek;

 

d) ifjúsági szervezetek és egyéb nem kormányzati szervezetek minden szinten;

 

e) felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek

 

f) értékelő és hatásvizsgáló szakemberek;

 

(3) Az „Ifjúsági kezdeményezés” terület végrehajtása érdekében a Bizottság együttműködést hoz létre a 16. cikk (2a) bekezdésében említett uniós ügynökségekkel. A Bizottság továbbá együttműködést alakíthat ki a 16. cikk (3) bekezdésében említett nemzetközi szervezetekkel, valamint a programban részt nem vevő harmadik országokkal, a 16. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint.

(„Ifjúsági kezdeményezés” terület)

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

II a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. cím

 

Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök, valamint záró rendelkezések

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

26 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26d. cikk

 

Többéves munkatervek és éves munkaprogramok

 

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 26f. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a keretprogramra vonatkozó többéves munkatervek megállapítása tekintetében. A többéves munkatervekben meg kell határozni a középtávú politikát és a finanszírozási prioritásokat.

 

(2) A Bizottság a többéves munkatervek teljesítése érdekében éves munkaprogramokat megállapító végrehajtási jogi aktusokat fogad el. E végrehajtási aktusokat a 26i. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(3) A többéves munkatervek és éves munkaprogramok a program valamennyi területét felölelik.

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

26 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26e. cikk

 

A finanszírozás felosztása az egyes területeken belüli tematikus szakaszok között

 

A Bizottság a 26f. cikknek megfelelően felhatalmazást kap a programterületek egyes tematikus szakaszainak biztosított források odaítélésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, a 14a., 19a., 21a. és 26a. cikkben foglaltak szerint [valamint az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására kijelölt területek meghatározására, a költségvetési rendelettel összhangban].

(Az oda nem ítélt pénzeszközök felhasználására vonatkozó rendelkezést csak akkor lehet véglegesen megállapítani, ha már megállapodás született a költségvetési rendeletről)

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

26 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26f. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

 

(2) A 26d. és 26e. cikkekben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást a Bizottság hét éves időtartamra kapja …-tól* kezdődő hatállyal.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 26d. és 26e. cikkekben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy az ott megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 26d. és 26e. cikkek szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az ellen sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

_______________

 

* HL – kérem, egészítse ki a rendelet hatálybalépésének időpontjával.

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

26 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26g. cikk

 

Stratégiai tanácsadó testület

 

(1) A Bizottság stratégiai tanácsadó testületet hoz létre, amelynek feladata, hogy – tanácsadói minőségben – tanácsot adjon a Bizottságnak a program végrehajtásának irányításához, valamint annak nyomon követéséhez és értékeléséhez. Szükség esetén a tanácsadó testület a program bizonyos szempontjaival foglalkozó munkacsoportokat hozhat létre.

 

(2) A stratégiai tanácsadó testület és a munkacsoportok elnökségét a Bizottság látja el, tagjai pedig a tagállamok és egyéb közreműködő országok, az Unió szintjén szerveződő és a program tevékenységeinek végrehajtásában közvetlenül vagy közvetve részt vevő szakszervezetek, munkáltatói szervezetek és civil társadalmi szervezetek képviselői.

 

(3) Minden tagállam, más résztvevő ország és mérvadó uniós szintű szakszervezet, munkaadói és civil társadalmi szervezet egy képviselőt és egy póttagot jelöl ki a stratégiai tanácsadó testületben való képviseletéül. Valamelyik tag távolléte esetén a póttag automatikusan jogosult az eljárásban való részvételre.

 

(4) A tagok és a póttagok megbízatása az 1. cikk (2) bekezdésében említett időtartamra érvényes.

 

(5) Ha szükséges, a Bizottság arra törekszik, hogy a stratégiai tanácsadó testület üléseit a 26i. cikkben említett bizottság üléseivel kombinálva hívják össze.

 

(6) A stratégiai tanácsadó testület és a munkacsoportok:

 

a) véleményezik a többéves munkatervek tervezetét;

 

b) véleményezik az éves munkaprogram-tervezeteket;

 

c) tanácsot adnak a Bizottságnak a program nyomon követése és értékelése tekintetében, a 13., illetve 14. cikkben előírtaknak megfelelően.

 

(7) A Bizottság a (6) bekezdésben említett kérdésektől eltérő ügyekben is konzultálhat a stratégiai tanácsadó testülettel.

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

26 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26h. cikk

 

A Bizottságra ruházott végrehajtási jogkör

 

(1) A 26d. cikkben említett éves programot a 26i. cikk (3) bekezdésében foglalt vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(2) A program végrehajtásához szükséges minden további intézkedést a 26i. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

26 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26i. cikk

 

Bizottsági eljárás

 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás                177

Rendeletre irányuló javaslat

26 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26j. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

A 2014. január 1-je előtt az 1672/2006/EK határozat 4., 5. és 6. cikkében említett intézkedések továbbra is a nevezett határozat hatálya alá esnek. Az említett intézkedések tekintetében a Bizottságot az e rendelet 26i. cikkében említett bizottság segíti.

Módosítás  178

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság legkésőbb a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kötött megállapodások lejárta után egy évvel elvégzi a mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási terület külön záró értékelését.

(2) A Bizottság legkésőbb a pénzügyi intézményekkel kötött megállapodások lejárta után egy évvel elvégzi a mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási terület külön záró értékelését.

  • [1]       HL C 143., 2012.5.22., 88.o.
  • [2]       HL C… (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt program, „az Európai Unió társadalmi változás és innováció programja” három, már létező program – a Progress, az EURES és a mikrofinanszírozási eszköz – egyetlen programba való összevonását jelenti.

A jelenleg folyó PROGRESS finanszírozási eszköz rendeltetése a foglalkoztatás, a szociális védelem és a társadalmi befogadás, a munkakörülmények, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség terén folytatott uniós politikák továbbfejlesztése és koordinálása. A PROGRESS az elemzés, a kölcsönös tanulás, a tudatosság előmozdítása, a terjesztés és a legfőbb szereplők számára nyújtott támogatás terén végzett tevékenységeket finanszírozza.

Az EURES a munkavállalók határokon átnyúló mobilitására összpontosítja figyelmét. Az EURES hálózat feladata, hogy a mobil munkavállalók és a munkaadók – és általában a szabad mozgás jogával élni kívánó minden polgár – számára tájékoztatást, tanácsadást, valamint (az álláshirdetések munkakeresőkhöz való eljuttatása révén) közvetítői szolgáltatást nyújtson. Különösen fontos szerepet tölt be az EURES az európai határmenti övezetekben, közvetítőként és támogatást nyújtva minden olyan probléma megoldásához, amellyel a munkavállalók és a munkaadók a határokon átnyúló alkalmazással összefüggésben szembesülhetnek.

A PROGRESS mikrofinanszírozási eszközt 2010-ben vezették be, és a kisvállalkozások alapításához és fejlesztéséhez igénybe vehető mikrohitelekhez való hozzáférést könnyíti meg. Az eszköz nem magukat a mikrovállalkozásokat finanszírozza, hanem az EU-ban működő, kiválasztott mikrohitelnyújtók számára teszi lehetővé, hogy több kölcsönhöz jussanak.

Az Európai Bizottság azzal a javaslatával, amely a három programot 2014-től egyetlen programmá vonja össze, célt tévesztett. Ahelyett, hogy az egyes programokat optimalizálta és hatékonyságukat erősítette volna, ez az összevonás a célokat és az intézkedéseket egyaránt felhígította. A három eszköz tartalmi összekapcsolása nem hajtható végre. Az I. részben ugyan megfogalmazásra kerültek általános rendelkezések, ezzel egyidejűleg azonban egyértelmű, hogy a program három külön alprogramra oszlik.

Az előadó osztja azt a véleményt, hogy a három program összevonása – azon kívül, hogy egyszerűsíti az ügyintézést az Európai Bizottság számára – nem teremt közvetlen hozzáadott értéket az európai polgárok számára.

A három alprogram céljainak és tartalmának egybevonása első pillantásra azt a benyomást kelti, hogy lényeges tartalmi vonatkozások – például a magas színvonalú foglalkoztatás előmozdítása, a megfelelő szociális védelem szavatolása, a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdése, valamint a munkakörülmények javítása – nem játszanak központi szerepet.

Megjegyzendő továbbá, hogy a Bizottság javaslata számos helyen rendkívül homályos, ezáltal az Európai Bizottság a program végrehajtása és kialakítása tekintetében igen tág teret kap. E hiányosságok felszámolása a jelentéstevő egyik lényeges kívánsága. Világosnak kell lennie, hogy a csaknem egymilliárd euró összegű finanszírozási eszközt mire fordítják, és hogy a program miként kerül kialakításra.

Ezenkívül a jelentéstevő úgy véli, hogy a programról szóló rendeletre irányuló javaslatnak számos, az alábbiakban felsorolt egyedi problémát is figyelembe kell vennie:

(1) Egy olyan programnak, amely az EU tagállamaiban folytatott foglalkoztatás- és szociális politikát támogatja, pontos elnevezést kell viselnie. A „társadalmi változás” programja elvéti ezt a célt, mivel semmilyen iránymutatást sem ad. A „társadalmi változás” nem pozitív jelentéstartalmú fogalom, mivel a társadalomban végbemenő pozitív és negatív változások leírására egyaránt alkalmas. A társadalmi haladás és a foglalkoztatás célkitűzését ezért már a címben is határozottan rögzíteni kell.

2. A Bizottság javaslatának egyik súlypontját a szociális innováció és a szociális kísérletek képezik. Sőt, a Bizottság a Progress alprogram keretében 17%-ot különít el a szociális kísérletekre. Ugyanakkor azonban sehol sem szerepel világos meghatározás sem a szociális innováció, sem a szociális kísérletek fogalmára. Az előadó ezért javasolja, hogy a programban a szociális innováció és a szociális kísérletek fogalma kapjon egyértelmű meghatározást, és szerepeljen világos utalás a foglalkoztatásra, a társadalmi befogadásra és a szegénység leküzdésére.

3. Egy olyan programba, amelynek célja a foglalkoztatás- és szociális politika támogatása, minden szinten be kell vonni a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket. Az előadó ezért követeli a partnerség elvének határozott rögzítését. Az előadó javasolja továbbá egy európai szintű stratégiai tanácsadó testület felállítását. Ez a testület, amely a Bizottság, a tagállamok, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek képviselőiből áll, a Bizottságot segíti a program uniós szintű végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során.

4. A program költségvetése 958,10 millió euró. Az előadó az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért”című, 2011. június 8-i állásfoglalásával összhangban javasolja az általános költségvetés 5%-kal történő megnövelését. A gazdasági válság idején, és amikor az Unió tagállamaiban konszolidálásra van szükség, a szociális- és foglalkoztatáspolitika különösen központi jelentőséggel bír.

Annak érdekében, hogy a finanszírozás három alprogram közötti elosztásának százalékos aránya az új keretfeltételekhez illeszkedjen, az előadó egy jelentéktelen átcsoportosításra, valamint konkrét súlypontozásokra tesz javaslatot.

A Progress alprogramnak továbbá biztosítania kell, hogy a pénzügyi eszközök nagy részét a társadalmi befogadás, a szociális védelem és a szegénység elleni küzdelem területeire fordítsák. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a fiatalok egyre nagyobb problémákkal szembesülnek, és hogy a fiatalok körében a munkanélküliség egyre nő, az előadó javasolja továbbá, hogy a program egy részét – legalább 10%-át – a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség elleni küzdelemre juttassák. Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság a program meghatározott részét a társadalompolitikai kísérletekre tartja fenn, és a konkrétabb projektek finanszírozása érdekében javasolja e százalékos arány megemelését.

Az EURES alprogram tekintetében biztosítani kell, hogy a célzott mobilitási programok, a határokon átnyúló partnerségek, valamint az EURES személyi állományának képzése és szakképesítése finanszírozásban részesüljön.

Ami a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás alprogramot illeti, biztosítani kell, hogy mindkét eszköz megfelelő finanszírozásban részesüljön.

5. A Progress alprogram kapja a legtöbb finanszírozási eszközt, és feladata, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az Európai Unió célkitűzéseinek fejlesztéséhez a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén. Az előadó ezért javasolja, hogy egyértelmű hivatkozás utaljon a foglalkoztatás, a munkakörülmények, a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem kérdéseire.

6. Az EURES alprogram tekintetében a Bizottság nagy horderejű újításokra tesz javaslatot. Miközben a horizontális intézkedések finanszírozása a program hatálya alá esik, a jövőben a nemzeti EURES-intézkedéseket az Európai Szociális Alapból (ESF) kellene finanszírozni.

Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság a program keretében nem irányoz elő finanszírozást az EURES határokon átnyúló partnerségeire. Európa még elkülönülő részei egyre inkább „összenőnek", ezért a mobil munkavállalók és a munkaadók számára a határmenti övezetekben nyújtott tanácsadás önmagában is egyre nagyobb jelentőséget nyer.

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló partnerségek számára 2013 után is biztosítva legyen a finanszírozás, az előadó javasolja, hogy a határokon átnyúló partnerségeket vonják be a program EURES területe alá. Ami a Bizottság célzott mobilitási programját illeti, amely az állásközvetítést a kereslet/kínálat szempontjából közelíti meg, egyértelmű szabályokat kell a „tisztességes mobilitás” tekintetében előírni.

7. A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás alprogram ugyancsak konkrét meghatározásra szorul. Az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt újítást, amely szerint a finanszírozási eszközt a jövőben a szociális vállalkozások is igénybe vehetik. Mindazonáltal, világos eljárásokra és szabályokra van szükség a pénzeszközöknek a szociális vállalkozások rendelkezésére bocsátása tekintetében. A mikrohitelek rászoruló csoportok és kisvállalkozások számára történő megadása során biztosítani kell, hogy a kedvezményezett az önállósága felé vezető úton a megfelelő ellátást és kiegészítő támogatást is megkapja.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (5.6.2012)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

A vélemény előadója: Estelle Grelier

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európa 2020 stratégia által a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelem területén vállalt célkitűzések elérése érdekében a Bizottság a társadalmi változást és innovációt érintő programot javasol, amellyel három kiemelt kezdeményezés megvalósításában vesz részt: „Mozgásban az ifjúság”, „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja”.

A javaslat szerint ez az új program a 2007–2013-re vonatkozó három meglévő eszközt csoportosítana át a 2014–2020 közötti időszakra: a Progress programot, az EUREST-t és a Progress mikrofinanszírozási eszközének 2010 óta meglévő európai eszközét.

Ezen átcsoportosítás révén a Bizottság a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret egyszerűsítésének célkitűzéseit kívánja megvalósítani, javasolva a kedvezményezettek programban való részvételének egyszerűsítését, az adminisztratív terhek csökkentését, a pénzügyi szabályok egységesítését, a megvalósítás nagyfokú rugalmasságának biztosítását, valamint a szinergiák megkönnyítését a program különböző prioritásai és más közösségi programok (különösen az Európai Szociális Alap) között.

A Bizottság által javasolt több cikknek is az egyszerűsítés a célja.

Mind a Bizottság igazgatási részlegei, mind a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében gyakrabban kellene folyamodni az átalányösszeghez és átalányfinanszírozáshoz, különösen a mobilitási programok megvalósításában.

Egyben egyablakos hozzáférést kell biztosítani a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, ami biztosítja a mikrofinanszírozáshoz szükséges alapokat, technikai segítséget és kapacitásépítési támogatást nyújt, valamint megkönnyíti e szervezetek működését és fejlődését.

Ugyanakkor a célkitűzések, végső kedvezményezettek, szereplők és működés szempontjából eltérő eddigi három program egyetlen programba való csoportosítása azzal a veszéllyel járhat, hogy gyengíti a javaslat koherenciáját, a program rugalmasságát és megnehezíti az ezen alprogramok és más közösségi alapok közötti szinergia kialakítását. Ezért a Bizottság bizonyos javaslatait át kell dolgozni vagy el kell mélyíteni a program következetes megvalósítása, a végfelhasználók és a különböző nagyságú közvetítők maximális haszna érdekében.

A projekteket inkább európai hozzáadott értékük, nem pedig nagyságuk alapján kell támogatni. A „kis” közösségi projekteknek valódi európai hozzáadott értékük lehet, ahogy azt a mikrofinanszírozási rendszer működése is mutatja.

Az előadó egy (százalékos) elosztási kulcsot javasol a három alprogram között, amely különbözik a Bizottság által eredetileg javasolttól, de megegyezik az illetékes bizottság előadója által javasoltakkal, így biztosítva mindegyik számára a szükséges eszközöket és figyelembe véve sajátosságaikat.

Az előadó azt is javasolja, hogy a program irányítására a Bizottság igazgatási kiadásaira szánt teljes összeg ne haladja meg a 2%-ot.

Az előadó elégedett a teljes összeg 5%-át kitevő tartalékkeret létrehozásával, amely lehetővé teszi a politikai prioritásokhoz és a szükségletek alakulásához való évenkénti alkalmazkodást, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy e tartalékkeret felhasználása tekintetében biztosítani kell a költségvetési hatóság (Parlament és Tanács) előjogait.

Ezenkívül az előadó kétli, hogy valódi szinergia lenne a társadalmi változás és innováció programja és a szociális szférát érintő többi közösségi fellépés között. Nevezetesen az Európai Szociális Alap által finanszírozott fellépésekről, valamint az Erasmus mindenkinek és a Jogok és Polgárság új programokból finanszírozott projektekről van szó, különösen az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség vonatkozásában, amelyek már nem képezik a Progress alprogram integráns részét.

Végül külön figyelmet kell fordítani a program értékelésére, különösen a Bizottság által 2017 közepén elvégzendő értékelés kapcsán, hogy a program szükséges módosításait a 2018. évi költségvetési eljárás keretében el lehessen végezni.

Ezenkívül az előadó még arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy támogatni és erősíteni kell a mikrofinanszírozási eszközt, amely a Bizottság által 2014–2020-ban használatba venni kívánt innovatív pénzügyi eszközök részét képezi. A munkanélkülieknek (különösen a munkaerőpiactól nagyon távol állóknak), a szegény munkavállalóknak és a tevékenységüket fejleszteni kívánó mikrovállalkozóknak pénzügyi szolgáltatásokra (mikrohitelre, saját mikrotőkére és lehetőség szerint mikrobiztosításra), illetve tanácsadói szolgáltatásokra van szükségük. Bár a Bizottság javaslata részben biztosítja a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, elfeledkezik a gyakran az Európai Szociális Alap által finanszírozott tanácsadói szolgáltatásokhoz való kapcsolódásról.

Biztosítani kell az eszköz teljes átláthatóságát, a Bizottság javaslatának megfelelően gondoskodva arról, hogy a megfelelő pénzügyi tevékenységek bevételeit és kifizetéseit ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz rendeljék.

Úgy tűnik, a Bizottság az előző időszakhoz képest stabil finanszírozást javasol a program számára tudatában annak, hogy a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség aspektusai a 2014–2020-as időszakban a Jogok és Polgárság program részét fogják képezni (3. fejezet). Figyelembe véve a következő többéves pénzügyi keretről szóló intézményközi eszmecserék előmenetelét, az előadó javasolja, hogy halasszák el a szavazást a program finanszírozásáról addig, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretről. Emlékeztet azonban arra, hogy a Parlament az „Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalásának 162. bekezdésében kijelenti: „meggyőződése, hogy a következő többéves pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell növelni” a 2013-as szinthez képest, és hogy biztosítani kell a szükséges eszközöket a program megfelelő megvalósításához.

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keret csak a költségvetési hatóság számára tett javaslatnak tekintendő, és az nem rögzíthető addig, amíg nem születik megállapodás a többéves pénzügyi keretről;

Indokolás

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. megismétli álláspontját, hogy a következő többéves pénzügyi keretben elegendő kiegészítő forrásra van szükség annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja meglévő szakpolitikai prioritásait és a Lisszaboni Szerződésből fakadó új feladatait, nevezetesen a társadalmi befogadással kapcsolatosakat, és képes legyen választ adni előre nem látható eseményekre; rámutat arra, hogy a Parlament az „Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalásában felszólított, hogy a következő többéves pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell növelni a 2013-as szinthez képest; felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem osztja ezt a megközelítést, határozza meg egyértelműen, hogy mely politikai prioritásait vagy projektjeit lehet teljes egészében elvetni, annak ellenére, hogy európai hozzáadott értékük bebizonyosodott;

Indokolás

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomonkövetési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomonkövetési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező kis, közepes és nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie, és támogatnia kell olyan projekteket is, amelyek egyébként nem részesülnének finanszírozásban. A program célja annak biztosítása, hogy az igazgatási teher a lehető legalacsonyabb legyen mind a kedvezményezettek, mind pedig a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak – a költségvetési hatóság éves költségvetés tekintetében meglévő előjogainak teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania annak érdekében, hogy a pénzeszközöket szükség esetén a politikai prioritásoknak megfelelően a program területei között át lehessen csoportosítani.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a tartalékkeret elköltéséről a költségvetési hatóság határoz.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

(14) A hitelekhez, a sajáttőkéhez és a kvázi-sajáttőkéhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa pluralista szociális piacgazdaságának sarkkövei. A társadalmi változásokat innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

(16) A szociális vállalkozások szerepet játszanak Európa pluralista szociális piacgazdaságában. A társadalmi változásokat innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség érvényesítését. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni.

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség érvényesítését. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni, az e területekkel kapcsolatos kiadásokat pedig a „Jogok és polgárság” programba kell átcsoportosítani.

Indokolás

A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló rendelettervezetben javasolt 958 millió eurós teljes összeg alig nagyobb, mint a 2007 és 2013 közötti időszakban érvényes 932 eurós jelenlegi kiadás. A növekedés azonban jóval jelentősebb lehet, ha a mostani PROGRESS-programban szereplő, a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos jelenlegi 238 millió eurós kiadást leválasztják a javasolt új programról és átteszik egy másik költségvetésbe (Jogok és polgárság program) – ezt egyértelművé kell tenni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) a Parlamentnek az „Új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalása1 szerint az Európai Unió előtt álló egyik legnagyobb kihívás a versenyképesség megtartása, a növekedés gyorsítása és a munkanélküliség magas szintjének leszorítása, a megfelelően működő munkaerőpiacra és a társadalmi feltételekre való összpontosítás a foglalkoztatási teljesítmény javítása érdekében, a tisztességes munka támogatása, a munkavállalók jogainak egész Európában való biztosítása, a munkakörülmények javítása és a szegénység visszaszorítása;

 

____________

 

1Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai és integrált iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében.

1. Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai, kiemelt kezdeményezései és integrált iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Az uniós jog modernizálása az intelligens szabályozási elveknek megfelelően, és annak biztosítása, hogy a munkakörülményekre vonatkozó uniós jogot eredményesen alkalmazzák

c) Az uniós jog modernizálása az intelligens szabályozási elveknek megfelelően, és annak biztosítása, hogy a munkakörülményekre vonatkozó uniós jogot eredményesen alkalmazzák, megfelelően figyelembe véve a jogalkotók és a szociális partnerek közötti feladatmegosztást;

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) a kis- és középvállalkozási szektor fejlődését előmozdító rendszerek és szabályok kiépítése és előmozdítása;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi előirányzat a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra 958,19 millió EUR.

1. A program végrehajtásához szükséges fő referenciát képező pénzügyi keretösszeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, …/… -i intézményközi megállapodás [] pontja értelmében a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra jelenlegi árakon számolva [958,19] millió EUR.

Indokolás

A jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg csak jelzésértékű, és nem határozható meg addig, amíg nem sikerül megállapodásra jutni a többéves pénzügyi keretről.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fennmaradó 5%-ot a politikai prioritásoknak megfelelően kell évente felosztani a területek között.

A pénzeszközök hatékony felhasználása, valamint a politikai prioritásoknak megfelelően a program területei között átcsoportosítása érdekében a fennmaradó 5%-ot évente kell felosztani a területek között, a költségvetési hatóság éves költségvetés tekintetében meglévő előjogainak teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Indokolás

A fennmaradó 5% felhasználásáról az Európai Parlament és a Tanács határoz.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az indikatív százalékos részarányokat a programozási időszak második felére módosítani lehet, miután a Bizottság elvégezte a program félidős értékelését, amelyet -2017 közepén közzétesznek.

Indokolás

Mivel nem lehet 2020-ig előre pontosan meghatározni a program három területének konkrét előrelépéseit, a területek közötti átfogó elosztást 2017-ben felül kell vizsgálni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alábbi típusú fellépések finanszírozhatók a program keretében:

(A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a Tanács elnöksége által szervezett események, konferenciák és szemináriumok;

b) a Tanács elnöksége által szervezett események, konferenciák és szemináriumok közül kizárólag azok, amelyek közvetlenül megfelelnek a program céljainak;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom, valamint a szociális partnerek és a foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program támogatható tevékenységeit más uniós eszközökkel együtt is meg lehet valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös fellépés mind a program, mind a többi érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel.

A program támogatható tevékenységeit más uniós eszközökkel együtt is meg lehet valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös fellépés mind a program, mind a többi érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve gondoskodik az egyéb eszközök (pl. ESZA vagy ERFA), illetve a program keretében megvalósuló intézkedések egyértelmű szétválasztásáról annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a támogatások közötti átfedésekre, valamint hogy biztosítsák a szinergiát.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében, elsősorban a mikrofinanszírozási eszköz kedvezményezettjeinek támogatása érdekében. Biztosítani kell a következetességet és a komplementaritást olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok – nevezetesen a 2014–2020 közötti többéves „Jogok és polgárság” program keretében –, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika – nevezetesen a 2014–2020 közötti többéves „Erasmus mindenkinek” program keretében –, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

Indokolás

A szociális innováció a mikrofinanszírozásban megszilárdítaná a partnerség szerepét és megerősítené a mikrofinanszírozási intézmények kapcsolatait az üzletfejlesztési szolgáltatások nyújtóival, valamint megkönnyítené részvételüket a foglalkoztatásra és a társadalmi befogadásra irányuló kezdeményezésekben.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság két évente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság két évente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program végrehajtása terén megvalósult előrelépést, az elért eredményeket és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A program félidős értékelését 2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében.

1. A program félidős értékelését 2017 közepéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében. A Bizottság az értékelés alapján javaslatot tehet előirányzok átcsoportosítására a program egyes területei között.

Indokolás

Annak érdekében, hogy határozni lehessen a program módosításairól a többéves pénzügyi keret második felére, az értékelést a Bizottság által javasolt időpontnál korábban kell benyújtani (lsd. a 3. módosítást).

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés vagy a szükséges sajáttőke vagy kvázi-sajáttőke megléte tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

3. Az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására és a sajáttőkéhez vagy kvázi-sajáttőkéhez való hozzáférésre vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A [költségvetési rendelet] 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy pénzügyi eszköz bevételeit és kifizetéseit ahhoz a pénzügyi eszközhöz kell rendelni. A már az előző többéves pénzügyi keretben létrehozott pénzügyi eszközök esetében az előző időszakban kezdődött műveletek bevételeit és kifizetéseit a jelenlegi időszak pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

3. A [költségvetési rendelet] vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően egy pénzügyi eszköz bevételeit és kifizetéseit ahhoz a pénzügyi eszközhöz kell rendelni mindaddig, amíg az a pénzügyi eszköz használatban van. A már az előző többéves pénzügyi keretben létrehozott pénzügyi eszközök esetében az előző időszakban kezdődött műveletek bevételeit és kifizetéseit a jelenlegi időszak pénzügyi eszközéhez kell rendelni.

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

25.10.2011

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Estelle Grelier

6.2.2012

Az elfogadás dátuma

31.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (31.5.2012)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak előtérbe kell helyeznie az egyértelmű példaértékű jelleggel és uniós hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Korlátozott keretein belül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Tekintettel a program keretein belül korlátozott mértékben rendelkezésre álló pénzeszközökre, valamint ezen pénzeszközök különféle területek számára történő előzetes elkülönítésére, a finanszírozás során elsőbbséget kell élveznie az egyértelműen multiplikátorhatással rendelkező struktúrák fejlesztésének, amelyek jótékony hatással bírnak a jövőbeni projektekre és kezdeményezésekre. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak elkerülése érdekében, hogy fennálljon az egyéb alapokkal vagy programokkal − különösen az Európai Szociális Alappal − való bármifajta átfedés és/vagy kettős finanszírozás lehetősége.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A program nagyszabású céljai és nagy jelentősége ellentmondásban áll a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök nagyon korlátozott mértékével, ami adott esetben elmarad az érdekeltek programmal szembeni elvárásaitól.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EURES alkalmazási körét szélesíteni kell uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítása és támogatása érdekében, hogy a feltárt munkaer ő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni. A Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak elő kell segítenie a fiatal munkavállalók mobilitását.

(12) Az EURES alkalmazási körét szélesíteni kell uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítása és támogatása érdekében, hogy a feltárt munkaerő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni. A Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak elő kell segítenie a fiatal munkavállalók mobilitását. Annak érdekében, hogy az EURES elérhesse céljait, ajánlatos lenne megőrizni a program három tengelyének pénzügyi függetlenségét.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A szociális vállalkozások Európa pluralista szociális piacgazdaságának sarkkövei. A társadalmi változásokat innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. A programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

(16) A szociális vállalkozások Európa pluralista szociális piacgazdaságának sarkkövei. A társadalmi változásokat innovatív megoldásokkal ösztönözhetik, és így értékesen járulhatnak hozzá az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. Korlátozott költségvetési kereteken belül a programnak javítania kell a szociális vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezáltal hozzájárulhat a Bizottság által indított „társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezéshez.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzatot igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtást céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási tevékenység kihelyezése, a szakértői ülések, és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében.

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzat legfeljebb 3%-át igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtás céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási tevékenység kihelyezése, a szakértői ülések, a harmadik országokkal való együttműködés és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a Tanács elnöksége által szervezett események, konferenciák és szemináriumok;

b) Események, konferenciák és szemináriumok;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

4. A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító, pénzügyileg megvalósítható intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása, elsősorban az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendelet [új költségvetési rendelet] első részének VIII. címében meghatározott pénzügyi eszközök, valamint támogatások révén.

5. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása, elsősorban az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló XXX/2012 rendeletben [új költségvetési rendelet] meghatározott pénzügyi eszközök, valamint támogatások révén.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átalányösszeg, egységre vetített költségskála és átalányfinanszírozás alkalmazható a program résztvevőinek nyújtott támogatás, különösen a 6. cikk (4) bekezdésében említett mobilitási programok tekintetében.

A támogatási megállapodás határozza meg, hogy az Unió pénzügyi hozzájárulásának mely része alapul az elszámolható költségek megtérítésén, és mely része alapul átalányfinanszírozáson (ideértve az egységre vetített költségskálát) vagy átalányösszegen a program résztvevőinek nyújtott támogatás, különösen a 6. cikk (4) bekezdésében említett mobilitási programok tekintetében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság megfelelő megelőző intézkedéseket hoz annak biztosítása érdekében, hogy amikor az e rendelet szerint finanszírozott intézkedéseket végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek ellen védelemben részesüljenek eredményes ellenőrzések, valamint – szabálytalanságok felfedezése esetén – a tévesen kifizetett összegek behajtása, szükség esetén pedig hathatós, arányos és visszatartó büntetések révén, a Szerződés 325. cikkének, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek és a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1. A Bizottság megfelelő megelőző intézkedéseket hoz és hatékony ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy amikor az e rendelet szerint finanszírozott intézkedéseket végrehajtják, az Unió pénzügyi érdekei csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek ellen védelemben részesüljenek.

 

1a. Szabálytalanságok észlelése esetén a tévesen kifizetett összegeket elsősorban beszámítás útján kell behajtani, szükség esetén pedig az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében hathatós, arányos és visszatartó büntetések révén, a Szerződés 325. cikkének, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek és a költségvetési rendeletnek megfelelően.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtásából származó határozatok, megállapodások és szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az Európai Számvevőszéket, hogy ilyen ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek el.

3. Az 1. és 2. bekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtásából származó határozatok, megállapodások és szerződések kifejezetten feljogosítják a Bizottságot, ideértve az OLAF-ot és az Európai Számvevőszéket, hogy az utolsó kifizetést követő legfeljebb négy éven belül ilyen ellenőrzéseket, helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek el.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság két évente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság éves nyomon követési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A program félidős értékelését 2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében.

1. A program félidős értékelését 2017 végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében. Az értékelés eredményét figyelembe lehet venni a foglalkoztatási és szociális ügyek területén tervezett új programok kialakításánál.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

2. Az ezekben a éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott két évenkénti monitoring jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket.

2. Az ezekben a éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott éves nyomonkövetési jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket.

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

25.10.2011

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Jens Geier

6.12.2011

Az elfogadás dátuma

30.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Joachim Zeller

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (9.5.2012)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

A vélemény előadója: Inês Cristina Zuber

MÓDOSÍTÁSOK

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak az állami, a magán- és a harmadik ágazatban az alkalmazási körébe eső politikai területeken támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia kell különösen az innovatív megoldásoknak és gyakorlatnak a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését, hogy eredményesebben tudja segíteni a tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális védelemre vonatkozó politikáik reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába.

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak az állami, a magán- és a harmadik ágazatban az alkalmazási körébe eső politikai területeken támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia kell különösen az innovatív megoldásoknak és gyakorlatnak a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosítását, elemzését és továbbfejlesztését, hogy eredményesebben tudja segíteni a tagállamokat munkaerőpiacuk, vállalkozáspolitikájuk és szociális védelemre vonatkozó politikáik reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

(5) A programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek elősegítik a kapacitásépítést, a technológiafejlesztést és a korszerűsítést, továbbá mikrohitelekhez nyújtanak finanszírozást, és műszaki segítségnyújtást biztosítanak. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

Indokolás

A kkv-k finanszírozásának lehetővé kell tennie a kkv-k számára a technológiai fejlesztést és korszerűsítést, hogy kezelni tudják az előttük álló nehézségeket és akadályokat, különösen az ipari, termelő és elosztó szektorok koncentrációjából és monopolizációjából adódó akadályokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Meg kell szilárdítani az egységes piac szociális dimenzióit. Mivel a munkavállalói jogok tiszteletben tartása révén növelni kell az egységes piac és a szolgáltatások szabad mozgása iránti bizalmat, biztosítani kell, hogy mind a munkavállalók, mind a vállalkozók mozgás szabadságához való joga az Európai Unió egész területén egyenlő elbírálás alá essen.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az EURES alkalmazási körét szélesíteni kell uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítása és támogatása érdekében, hogy a feltárt munkaerő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni. A Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak elő kell segítenie a fiatal munkavállalók mobilitását.

(12) Az EURES alkalmazási körét szélesíteni kell uniós szintű, célzott mobilitási programok kialakítása és támogatása érdekében, hogy a feltárt munkaerő-piaci hiányok esetében az üres álláshelyeket be lehessen tölteni. A fiatalok nagyarányú munkanélküliségének tükrében és a Szerződés 47. cikkének megfelelően a programnak különösen elő kell segítenie a fiatal munkavállalók Unión belüli mobilitását.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt. Jelentőséggel bír az is, hogy nem banki intézményeken keresztül rugalmasabbá tegyék a felajánlott hitelt, valamint hogy alkalmas legyen a technológiai korszerűsítés és a fejlesztések fedezésére, amelyek a mikro-, kis- és középvállalkozások likviditásának és függetlenségének védelme érdekében szükségesek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(da) „Társadalmi kísérlet”: olyan kísérlet, amelynek célja innovatív válaszok adása a társadalmi igényekre. Meghatározott kontextusban zajlik, lehetővé téve az ellenőrzést és az értékelést, ezáltal csökkentve a társadalmi költségeket, valamint a beruházások kockázatait.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt és innovációt a szociális partnerekkel, civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve;

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt és innovációt a szociális partnerekkel, civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve. Olyan közös európai stratégiák kidolgozását állítja középpontba, amelyek valóban javítják Európában a foglalkoztatás- és szociálpolitikát, valamint a munkakörülményeket;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások, elsősorban a szövetkezetek, a kölcsönös biztosítóintézetek és a mikrovállalkozások esetében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Megfelelő, hozzáférhető és hatékony szociális védőrendszerek és munkaerőpiacok létrehozásának támogatása és a politikai reform elősegítése jó kormányzás, kölcsönös tanulás és szociális innováció előmozdításával;

b) Megfelelő, egyre rugalmasabb és hatékonyabb szociális védőrendszerek és munkaerőpiacok létrehozásának támogatása és a politikai reform elősegítése jó kormányzás, kölcsönös tanulás és szociális innováció előmozdításával;

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával;

d) Az egységes piac megszilárdítása a munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása révén és a munkalehetőségek ösztönzése nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával azáltal, hogy az Európai Unió egész területén tiszteletben tartják és garantálják a mozgás szabadságát és a munkavállalói jogokat.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára.

e) a foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása a mikrohitelek elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára likviditásukat és függetlenségüket elősegítő eszközként.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ea) olyan munkahelyek létrehozatalának ösztönzése, amelyekhez megfelelő munkavállalói jogokat is biztosítanak, valamint az új, minőségi munkák végzéséhez szükséges új készségek előzetes feltérképezése és fejlesztése, összekapcsolva a foglalkoztatást és a szociális politikákat azon ipar- és strukturális politikákkal, amelyek elősegítik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaságba való átmenetet.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 60% a Progress terület számára, amelynek legalább 17%-át a társadalmi kísérletek, mint az innovatív módszerek tesztelésének és értékelésének a továbbfejlesztést szolgáló módszere előmozdítására kell juttatni;

a) 50% a Progress terület számára, amelynek legalább 17%-át a társadalmi kísérletek, mint az innovatív módszerek tesztelésének és értékelésének a továbbfejlesztést szolgáló módszere előmozdítására kell juttatni;

Indokolás

Lásd az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjához fűzött módosítást.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) 20% a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások terület számára.

c) 30% a mikrofinanszírozás és szociális vállalkozások terület számára.

Indokolás

A kis- és középvállalkozások alapításakor és működtetésekor az egyik legfőbb probléma a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége, és ezért javasoljuk a mikrofinanszírozási terület erősítését.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzatot igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtást céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási tevékenység kihelyezése, a szakértői ülések, és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében.

3. A Bizottság az (1) bekezdésben említett előirányzatot igénybe veheti a technikai és/vagy adminisztratív segítségnyújtás céljára, különösen az ellenőrzés, a fordítási tevékenység kihelyezése, a szakértői ülések, és a Bizottság és a kedvezményezettek kölcsönös érdekét szolgáló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek esetében, ezáltal biztosítva a kiadások ellenőrzésének erősítését.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok;

c) független értékelések és hatásvizsgálatok;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) információcsere a jó gyakorlatokról, az innovatív megközelítésekről és tapasztalatokról és azok terjesztése, szakértői értékelések, összehasonlító teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás európai szinten;

a) információcsere a jó gyakorlatokról, az innovatív megközelítésekről és tapasztalatokról, azok beazonosítása és terjesztése, szakértői értékelések, összehasonlító teljesítményértékelés és kölcsönös tanulás európai szinten;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a Tanács elnöksége által szervezett események, konferenciák és szemináriumok;

b) a Tanács elnöksége által szervezett jelentős események, konferenciák és szemináriumok, feltéve, hogy ezeket megfelelően megindokolják;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) munkacsoportok szervezése nemzeti tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;

c) munkacsoportok szervezése nemzeti tisztviselőkből a közösségi jog megfelelő végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) szakértői testületek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

d) szakértői testületek és más fontos érdekelt felek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint foglalkoztatási szolgálatok európai szintű hálózatba szervezése és együttműködése;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

1. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban legyenek más uniós intézkedésekkel és kiegészítsék azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika, továbbá a belső piac igényei, ezáltal megerősítve megfelelő működését.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság két évente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság éves nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során. A jelentést a fokozottabb átláthatóság érdekében közzé kell tenni, és a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A program félidős értékelését 2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében.

1. A program félidős értékelését 2017. végéig kell elvégezni a célkitűzései teljesítésében elért eredmények felmérése, a forrásfelhasználás hatékonyságának megállapítása és az uniós hozzáadott érték megállapítása érdekében. A jelentést a fenti értékelést követően továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A jelentést a fokozottabb átláthatóság érdekében közzé kell tenni, és a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programidőszak után legkésőbb két évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az uniós hozzáadott érték utólagos értékelését, és az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

2. A programidőszak után legkésőbb egy évvel a Bizottság elvégzi a hatások és az uniós hozzáadott érték utólagos, független értékelését, és az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára. Az értékelést követően a Bizottság a programidőszak vége után legkésőbb két évvel javasolhatja a program folytatását. A jelentést a fokozottabb átláthatóság érdekében közzé kell tenni, és a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során;

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog megfelelő végrehajtása során;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(da) közös európai stratégiák kidolgozása a foglalkoztatás- és szociálpolitika, valamint a munkakörülmények valós javítása érdekében Európában;

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a szociális partnerek;

d) a szociális partnerek és az érintett gazdasági szereplők;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Bizottság együttműködhet a programban részt nem vevő harmadik országokkal. Az ilyen harmadik országok képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös érdekű rendezvényeken (például konferenciákon, munkaértekezleteken és szemináriumokon), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak, és részvételük költségét a program fedezheti.

4. A Bizottság együttműködhet a programban részt nem vevő harmadik országokkal. Az ilyen harmadik országok képviselői részt vehetnek olyan kölcsönös érdekű rendezvényeken (például konferenciákon, munkaértekezleteken és szemináriumokon), amelyeket a programban résztvevő országokban tartanak, és részvételük költségét a program társfinanszírozóként támogathatja.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az éves munkaterveket, beleértve a kedvezményezettek ajánlati felhívást követő kiválasztására vonatkozó kritériumokat.

b) az éves munkaterveket, beleértve a kedvezményezettek ajánlati felhívást követő kiválasztására vonatkozó kritériumokat. A kedvezményezettek kiválasztását szolgáló kritériumoknak figyelembe kell venniük a belső piac követelményeit.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) a jogszabályokról és a munkaerő-felvétellel kapcsolatos feltételekről szóló részletes és időszerű tájékoztatás azok számára, akik munkát keresnek egy másik tagállamban.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A végső kedvezményezettek elérése és versenyképes és életképes mikrovállalkozások létrehozása érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek szorosan együtt kell működniük a mikrohitel végső kedvezményezettjeit képviselő szervezetekkel és az ilyen végső kedvezményezettek számára mentorálási és oktatási programokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA támogatásban részesülőkkel.

2. A végső kedvezményezettek elérése és versenyképes és életképes mikrovállalkozások létrehozása érdekében az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek szorosan együtt kell működniük a mikrohitel végső kedvezményezettjeit képviselő szervezetekkel és az ilyen végső kedvezményezettek számára mentorálási és oktatási programokat nyújtó szervezetekkel, különösen az ESZA támogatásban részesülőkkel. Az oktatási programoknak figyelembe kell venniük a belső piac követelményeit.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A nemzetközi pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők éves végrehajtási jelentéseket küldenek a Bizottság számára, amelyek leírják a támogatásban részesült tevékenységeket és azok pénzügyi végrehajtását, a finanszírozás és a beruházások elosztását és hozzáférhetőségét ágazatonként és kedvezményezett típusonként, az elfogadott és a visszautasított kérelmeket, az érintett állami és magánszervezetekkel kötött szerződéseket, a finanszírozott intézkedéseket és azok eredményeit, beleértve a társadalmi hatásokat, a munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

1. A nemzetközi pénzügyi intézmények és adott esetben az alapkezelők éves végrehajtási jelentéseket küldenek a Bizottság számára, amelyek leírják a támogatásban részesült tevékenységeket és azok pénzügyi végrehajtását, a finanszírozás és a beruházások elosztását és hozzáférhetőségét tagállamonként, ágazatonként és kedvezményezett típusonként, az elfogadott és a visszautasított kérelmeket, az érintett állami és magánszervezetekkel kötött szerződéseket, a finanszírozott intézkedéseket és azok eredményeit, beleértve a társadalmi hatásokat, a munkahelyteremtést és a vállalkozásoknak nyújtott támogatás fenntarthatóságát.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az ezekben a éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott két évenkénti monitoring jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket.

2. Az ezekben az éves végrehajtási jelentésekben szolgáltatott információknak a 13. cikkben meghatározott éves nyomonkövetési jelentésekben is szerepelniük kell. Ezeknek a monitoring jelentéseknek tartalmazniuk kell a 283/2010/EU határozat 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott éves jelentéseket.

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

Foglalkoztatási Főigazgatóság

25.10.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

25.10.2011

 

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Inês Cristina Zuber

20.12.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (6.6.2012)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Előadó: Tomasz Piotr Poręba

RÖVID INDOKOLÁS

A 2014–2020-as jogalkotási csomag keretein belül az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjának (továbbiakban: program) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre.

Az új programra irányuló rendelet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret I. rovatának (A társadalmi integrációnak kedvező intelligens növekedés) kiadásai között került bejegyzésre.

A program számos intézkedéssel járul hozzá az „Európa 2020” stratégia bevezetéséhez és céljainak végrehajtásához az intelligens, fenntartható fejlődés és a társadalmi integráció terén, mint például az alábbiakkal: elemző tevékenység, a kölcsönös tanulás elősegítése, a program céljainak végrehajtásáért felelős jogalanyok támogatása, az uniós munkavállalói mobilitás népszerűsítése, valamint a magas szintű foglalkoztatást előmozdítani hivatott mikrovállalkozások támogatása, a megfelelő szociális biztonság szavatolása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, illetve a munkakörülmények javítása.

Az Európai Bizottság a három, már meglévő eszköz – a Progress program, az EURES program, valamint a Progress társadalmi integrációs és foglalkoztatási mikrofinanszírozási eszköz – összekapcsolását javasolja egy program keretein belül a társadalmi változások és az innováció érdekében.

A 2006-ban, a foglalkoztatásért és a társadalmi szolidaritásért indított közösségi Progress program célja az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának támogatása a politika nyomon követésén, a kölcsönös tanuláson, a statisztikai eszközök és módszerek kidolgozásán, a fő jogalanyok támogatásán, valamint hálózatépítésen és a tudás népszerűsítésén keresztül. A támogatások fő kedvezményezettjei a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek.

A EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálatok Hálózata 2002-ben jött létre. A hálózat célja az unió munkavállalói földrajzi mobilitásának előmozdítása. Az EURES támogatja a határokon átnyúló partnerségeket, amelyek egyfelől az állami szolgálatok és a szociális partnerek közti kapcsolatteremtés felületei, másfelől tanácsadói szervet is jelentenek a munkavállalói jogok és kötelezettségek ügyében.

A 2010-ben létrehozott Progress foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz megkönnyíti a mikrohitelezéshez való hozzáférést azon személyek számára, akik rosszabb helyzetben vannak a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés szempontjából (munkanélküliek, társadalmi kirekesztettséggel fenyegetettek), illetve önálló gazdasági tevékenységet akarnak elindítani vagy fejleszteni. A mikrofinanszírozási eszköz nem bocsát közvetlenül pénzeszközöket a vállalkozók rendelkezésére, hanem megkönnyíti a mikrofinanszírozási intézmények számára az unióban kölcsönök nyújtását olyan vállalkozók számára, akik saját tevékenységet akarnak kezdeni, vagy támogatni akarják már megkezdett önálló tevékenységüket.

Az Európai Unió új társadalmi változás és innováció programját létrehozó rendeletnek a jelenleg hatályos programok lejártakor, vagyis 2014.január 1-jén kellene életbe lépnie, és azt 2020. december 31-ig kellene végrehajtani.

Az Európai Bizottság által a program bevezetésére javasolt pénzügyi forrás összege a 2014.január 1-jétől 2020. december31-ig terjedő időszakban 958,19 millió EUR.

Az előadó osztja azt a véleményt, hogy az Európai Bizottság semmilyen módon nem mutatja fel a három eddig működő program összekapcsolásából adódó hozzáadott értéket.

A Bizottság ezenfelül nem határolja el a programot, továbbá nem garantálta az új programban elvárt lépések és a kohéziós politikai alapok (ESZA, ERFA) által támogatni javasolt területek közötti hatékony koordinációt. Ezáltal egyes területek átfedésbe kerülnek. Ily módon az új programnak a Progress keretein belül kidolgozandó és végrehajtandó társadalmi kísérletekre vonatkozó támogatási területe lefedi az ESZA-rendeletre irányuló javaslat által tervezett társadalmi innovációk területét. Ezen túlmenően az ERFA működését szabályozó rendelet a szociális vállalkozások támogatásáról is gondoskodik. Tekintettel a fentiekre, feltétlenül világos szabályokat kell meghatározni az új eszköz integrációját illetően, a kohéziós politika keretében működő kiegészítő megoldásokkal.

A Bizottság, amikor 17%-ot jelöl ki a Progress területből a társadalmi kísérletek népszerűsítésére, nem pontosítja és nem határozza meg világosan a társadalmi kísérletek innovációs céljait. Az előadó a Bizottság által erőltetett merev százalékkeret rugalmassá tételét javasolja, továbbá hangsúlyozza, hogy a társadalmi innovációk célját nem válthatják fel kizárólag a nemzeti szociális rendszerek, legfeljebb csak segíthetik azt. Minden egyéb irány széles körű politikai vitát eredményezne.

A jelenlegi gazdasági környezetben a mikrohitelek működése a leginkább mérhető a három eszköz közül. A kis- és mikrovállalkozások alkotják az Európában újonnan alapított cégek 99%-át, és ezek egyharmadát munkanélküli személy alapítja. A mikrohitelek százalékos részét megnövelve az új programban hangsúlyt kell kapnia a kirekesztés elleni küzdelemben betöltött jelentőségüknek.

A gazdasági válság és a tagállamok szigorú költségvetési fegyelme idején az előadó nem ért egyet az adminisztratív költségek növelésével (5. cikk (3) bekezdés), és az 5%-os költségvetési tartalékkal, amelynek elosztását nem határozta meg világosan a Bizottság.

Figyelembe véve a régióknak és városoknak az új program végrehajtásában betöltött szerepét, feltétlenül szükséges e jogalanyok részvételének hangsúlyozása a program végrehajtásának összes operatív szakaszában.

Szintén prioritásként kell kezelni az EURES fiatalokra irányuló lépéseit, hiszen több mint 20%-uk munkanélküli. Az előadó sajnálattal hívja fel a figyelmet arra, hogy hiányzik az EURES eredményességének pontos értékelése, és nincsenek adatok arról, hogy hányan találtak munkát e programnak köszönhetően.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak az állami, a magán- és a harmadik ágazatban az alkalmazási körébe eső politikai területeken támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia kell különösen az innovatív megoldásoknak és gyakorlatnak a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését, hogy eredményesebben tudja segíteni a tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális védelemre vonatkozó politikáik reformjában. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába.

(4) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezések kimondják, hogy – különösen az Európai Uniót és régióit jelenleg sújtó gazdasági válság közepette – a szociális innováció hatékony eszköz a lakosság elöregedése, a szegénység, a munkanélküliség, az új munkavégzési módok és életvezetés, illetve az állampolgárok társadalmi igazságosság, oktatás és egészségügy iránti elvárásai által felvetett szociális kihívások megválaszolására. A programnak az állami, a magán- és a harmadik ágazatban az alkalmazási körébe eső politikai területeken támogatnia kell a szociális innováció fokozását célzó intézkedéseket, megfelelően figyelembe véve a regionális és helyi hatóságok szerepét. Támogatnia kell különösen az innovatív megoldásoknak és gyakorlati megvalósításuknak a társadalmi kísérletek eszközével történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését, hogy eredményesebben tudja segíteni a tagállamokat munkaerőpiacuk és szociális védelemre vonatkozó politikáik reformjában, különösen az Európai Unió régiói kiegyensúlyozott növekedésének és fejlődésének fokozása érdekében. Ösztönöznie kell továbbá az állami, a magán- és a harmadik ágazat több államot érintő partnerségeit és hálózatba szerveződését, valamint támogatnia kell bevonásukat a sürgető társadalmi szükségletek és kihívások kezelésére szolgáló új megközelítések kialakításába és megvalósításába. A programnak szintén támogatnia kell az innovatív megoldások és gyakorlat társadalompolitikai tapasztalatszerzés révén történő azonosítását, értékelését és továbbfejlesztését annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat munkaerőpiacuk hatékonyságának növelésében, és szükség esetén a szociális védelemmel és az integrációval kapcsolatos politikájuk javításában. A programnak szintén figyelmet kell fordítania a szegénység és a kirekesztés területi dimenziójára, és különösen a régiók között, illetve azokon belül, a régiók és a városok között, valamint a városokon és a kisebb területi egységeken belül tapasztalható, növekvő egyenlőtlenségekre.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A nyitott koordinációs módszert, amely a szociális politikák terén bizonyította rugalmasságát és működési hatékonyságát, az egyes tagállamok érdekeltségi területein holisztikus módon kell alkalmazni. Ennek érdekében szélesebb körben kell alkalmazni nem utolsósorban a program javítása és hatékonyabbá tétele érdekében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális területen a politikai döntéshozatal támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a nemzeti intézkedések által nyújtott értéket azáltal, hogy annak uniós dimenziót kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai eszközök és módszerek kialakítása és közös mutatók révén összehasonlítást biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika és munkakörülmények területéről az egész Unióban, és hogy a programok és politikák hatékonyságának és eredményességének értékelése magas színvonalon történjen.

(6) Az Uniónak szilárd analitikai alapot kell kiépítenie a foglalkoztatási és szociális területen a politikai döntéshozatal támogatásához. Az ilyen tudásalap növeli a nemzeti intézkedések által nyújtott értéket azáltal, hogy annak uniós dimenziót kölcsönöz; emellett adatgyűjtés, statisztikai eszközök és módszerek kialakítása és közös mutatók révén összehasonlítást biztosít, elősegítve azt, hogy teljes képet kapjunk a foglalkoztatás, szociális politika és munkakörülmények területéről az egész Unióban, és hogy a programok és politikák hatékonyságának és eredményességének értékelése magas színvonalon történjen. Különösen a társadalmi-gazdasági hátrány területi dimenziójának jobb megértése komoly értékkel gazdagíthatja az e hátrány leküzdésére irányuló, fenntarthatóbb és integráltabb megközelítések kidolgozását célzó erőfeszítéseket.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a foglalkoztatási és szociális kérdések területén a tagállamok közötti politikai véleménycsere és kölcsönös tanulás számára. A más országokban alkalmazott politikák és azok eredményeinek ismerete nagyobb mozgásteret biztosít a politikai döntéshozók számára, új politikák kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti reformokat.

(7) Az Unió kitüntetett helyzetben van ahhoz, hogy uniós platformot biztosítson a foglalkoztatási és szociális kérdések területén a tagállamok közötti politikai véleménycsere és kölcsönös tanulás számára, a jó gyakorlatok példáinak népszerűsítése által. A más országokban alkalmazott politikák és azok eredményeinek ismerete nagyobb mozgásteret biztosít a politikai döntéshozók számára, új politikák kialakítását idézi elő és ösztönzi a nemzeti reformokat.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Emellett az egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, továbbá a növekedés, a jólét valamint a nemzeti, regionális és helyi fejlődés érdekében ösztönözni kell az egészségügyi és szociális infrastruktúrákba történő beruházást.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A különböző szintű civil társadalmi szervezetek a politikai döntéshozatali folyamatban való részvételük és a szociális innovációhoz való hozzájárulásuk révén fontos szerepet játszhatnak a program célkitűzéseinek elérésében.

(9) A különböző szintű civil társadalmi szervezetek a politikai döntéshozatali folyamatban való részvételük és a szociális innovációhoz való hozzájárulásuk révén fontos szerepet játszhatnak a program célkitűzéseinek elérésében. E tekintetben elő kell mozdítani a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom képviselői, valamint a szociális partnerek közötti folyamatos párbeszédet az integrált intézkedések hatékony végrehajtása érdekében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének megfelelően a 492/2011/EU rendelet rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek célja a munkavállalók szabad mozgásának megvalósítása a tagállamok közötti és a Bizottsággal való szorosabb együttműködés biztosítása révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania a munkaerőpiacok jobb működését a munkavállalók országok közötti mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb átláthatósággal a munkaerőpiacon, az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítésének biztosításával és a tevékenységek támogatásával a munkaerő-felvételi, tanácsadási és orientációs szolgáltatások területén, mind nemzeti, mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal hozzájárulva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez.

(11) A Szerződés 45. és 46. cikkének megfelelően a 492/2011/EU rendelet rögzíti azokat a rendelkezéseket, amelyek célja a munkavállalók szabad mozgásának megvalósítása a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok közötti és a Bizottsággal való szorosabb együttműködés biztosítása révén. Az EURES-nek elő kell mozdítania a munkaerőpiacok jobb működését az álláslehetőségek tényleges nyilvántartásával, a munkavállalók, különösen a fiatalok országok közötti mobilitásának megkönnyítésével, nagyobb átláthatósággal a munkaerőpiacon, az állásajánlatok és álláspályázatok közvetítésének biztosításával és a tevékenységek támogatásával a munkaerő-felvételi, tanácsadási és orientációs szolgáltatások területén, mind nemzeti, mind határokon átnyúló szinteken, ezáltal hozzájárulva az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és rugalmas biztonsági politikáinak megvalósításához. Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság nem töltheti be a foglalkoztatási szolgálat szerepét.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség – egyrészt egyszerűsítve a mikrofinanszírozás adminisztrációját, másrészt lehetővé téve a jövőbeni vállalkozások számára a hozzáférést a megfelelő informatikai képzésekhez – a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Hasonlóképpen a kis- és mikrovállalkozások az Európai Unióban újonnan alapított vállalkozások többségét teszik ki, és a mikrohitelezés a lehető legrövidebb idő alatt eredményez hozzáadott értéket és konkrét eredményeket. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Az Európa 2020 stratégiával összhangban, a programnak megoldást kell találnia a fiatalok munkanélküliségére.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b) A fiatalok munkanélküliségének és a fiatalkori munkanélküliségből fakadó bizonytalanság leküzdése amellett, hogy csökkentené a szociális költségeket, a társadalmi befogadást is előmozdítaná.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17c) A mikrofinanszírozási eszköznek tartós hatást kell gyakorolnia, amely elér a potenciális kedvezményezettekhez, és gazdasági és a helyi fejlesztési politikák számára proaktív elemként szolgál. A mikrofinanszírozásra és a szociális vállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket mentorálási és képzési programoknak kell kísérniük annak érdekében, hogy maximálisra növeljék az életképes mikrovállalkozások létrehozásának esélyeit. E célból a költségvetés egy meghatározott részét ki kell jelölni ilyen intézkedésekre.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a programnak biztosítania kell, hogy az uniós politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során figyelembe veszik a nagy mértékű foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság garantálására és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket.

(19) A Szerződés 9. cikke alapján a programnak biztosítania kell, hogy az uniós politikák és tevékenységek meghatározása és végrehajtása során figyelembe veszik a nagy mértékű foglalkoztatás előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság garantálására és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket. A helyi és regionális hatóságoknak előtérbe kell helyezniük az ipari és kutatóközpontokat, valamint ösztönözniük és támogatniuk kell az ipari vállalkozásokat, hogy fektessenek be a kutatásba és fejlesztésbe. A program lépéseinek bevezetése és az irányítási rendszer egyszerűsítése, valamint a tényleges hozzáadott érték létrehozása érdekében nélkülözhetetlenül fontos annak világos összehangolása a kohéziós politikán (ESZA, ERFA) belül működő kiegészítő megoldásokkal.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Mivel e rendelet célkitűzései a tagállamok által nem valósíthatóak meg kielégítő módon, és a léptékük és hatásaik miatt uniós szinten jobban meg lehet őket valósítani, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az abban a cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(21) Mivel e rendelet célkitűzései az összes tagállam által, különösen regionális szinten nem valósíthatóak meg kielégítő módon, és a léptékük és hatásaik miatt uniós szinten jobban meg lehet őket valósítani, az Unió saját hatáskörén belül intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az abban a cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően, valamint figyelembe véve a tagállamok intézményi struktúráját, ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A program céljainak eredményes megvalósítása akkor érhető el, ha a régiók és városok maximálisan részt vesznek az összes operatív végrehajtási és bevezetési szakaszban. A regionális jogalanyokat már a tervezés, illetve a pénzeszközök lekötésének fázisában be kellene vonni. A régiók, mivel a legfontosabb szereplőkké váltak a szociálpolitika területén is, hozzájárulhatnak újító társadalmi innovációk kidolgozásához.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) Az illetékes hatóságoknak pénzügyi ösztönzőket kell nyújtaniuk azon munkáltatóknak, akik képzést biztosítanak az alacsony képzettségű alkalmazottaik számára, ezzel is hozzájárulva e munkavállalóknak a munkerőpiacra való bejutásához.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „Szociális vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek elsődleges célkitűzése szociális hatás elérése, nem pedig nyereség termelése a tulajdonosok és az érintett felek számára. Piaci körülmények között működik, árukat termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás alapú és innovatív módon, a feleslegeket pedig elsősorban szociális célok elérésére használja fel. Elszámoltatható és átlátható módon irányítják, különösen a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti tevékenységében érintett felek bevonása révén.

a) „Szociális vállalkozás”: olyan vállalkozás, amelynek elsődleges célkitűzése pozitív szociális hatás elérése, nem pedig nyereség termelése a tulajdonosok és az érintett felek számára. Piaci körülmények között működik, árukat termel és szolgáltatásokat nyújt vállalkozás alapú és innovatív módon, a feleslegeket pedig elsősorban szociális célok elérésére használja fel, különös tekintettel a helyi érdekű szükségletekre. Elszámoltatható és átlátható módon irányítják, különösen a munkavállalók, az ügyfelek és az üzleti tevékenységében érintett felek bevonása révén.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt és innovációt a szociális partnerekkel, civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve;

a) A Progress terület, amely támogatást nyújt az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez, és előmozdítja a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt és innovációt a helyi és regionális kormányzatokkal, a szociális partnerekkel, civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve;

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában az azokért felelős összes kormányzati szintnek részt kell vennie.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében.

c) A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe, amely elősegíti a vállalkozások finanszírozáshoz jutását, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek, a fiatalok és a szociális vállalkozások esetében.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti felelősségvállalás megerősítése a főbb uniós és nemzeti politikai döntéshozók és más érdekelt felek körében a foglalkoztatás, a szociális és a munkakörülmények területén, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

a) Az uniós célkitűzések iránti felelősségvállalás megerősítése a főbb uniós, nemzeti, regionális és helyi politikai döntéshozók és más érdekelt felek körében a foglalkoztatás, a szociális és a munkakörülmények területén, a polgárok és az érintett szereplők körében bizalmat ébresztő, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

Indokolás

Az Európa 202 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában az azokért felelős összes kormányzati szintnek részt kell vennie. Ezért alapvető fontosságú a helyi hatóságok kapacitásának megerősítése, hogy támogatni tudják az uniós politikák végrehajtását a kölcsönös tanuláson, a tudásalap gyarapításán és a kapacitásépítésen keresztül.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) A munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése nyitott és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával;

d) A munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése nyitott, tisztességes, jó minőségű és mindenki számára hozzáférhető uniós munkaerőpiacok létrehozásával, kiemelt figyelmet fordítva azokra a fiatalokra, akik különösen nehezen jutnak megfelelő szakmai lehetőséghez;

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) lépések a program keretein belül a válság által különösen sújtott fiatalok, illetve a tartós munkanélküliek érdekében.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) értékelések és hatásvizsgálatok;

c) értékelések és különösen a mennyiségi és minőségi hatásvizsgálatok;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a leginkább kiszolgáltatott csoportok tekintetében végrehajtott politikák hatásának nyomon követése;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 1 pont – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a munkakörülmények javítása érdekében végrehajtott politikák hatásának nyomon követése;

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a nemzeti közigazgatások és a tagállamok által kijelölt, a földrajzi mobilitásért felelős szakszolgálatok, valamint a mikrohitelnyújtók kapacitásának fejlesztése;

b) a regionális, a helyi és a nemzeti közigazgatások, valamint a tagállamok által kijelölt, a földrajzi mobilitásért felelős szakszolgálatok, valamint a mikrohitelnyújtók kapacitásának fejlesztése;

Indokolás

A kapacitásépítés alapvető fontosságú a helyi és regionális hatóságok által a szegénység és a kirekesztés problémájának megoldására tett erőfeszítések támogatása érdekében. Segít új megközelítések tesztelésében, a társaktól való tanulásban és a tapasztalatok megosztásában.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) munkacsoportok szervezése nemzeti tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;

c) munkacsoportok szervezése nemzeti, regionális és helyi tisztviselőkből a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében;

Indokolás

A közigazgatások közötti cseréknek minden kormányzati szintre ki kell terjedniük, mivel számos közpolitika közös végrehajtású, és nem csak a központi közigazgatás kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a nemzeti közigazgatások közötti személyzetcserék.

f) a regionális, helyi és nemzeti közigazgatások közötti személyzetcserék.

Indokolás

Az uniós jog végrehajtásának ellenőrzésekor a regionális és helyi szinteket is figyelembe kell venni, és ezért szükség van a regionális és helyi kormányzat képviselőinek bevonására.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

(4) A dolgozók Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak és az időseknek a segítése.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program támogatható tevékenységeit más uniós eszközökkel együtt is meg lehet valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös fellépés mind a program, mind a többi érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel.

A program támogatható tevékenységeit más uniós – különösen pénzügyi – eszközökkel együtt is meg lehet valósítani, feltéve, hogy az ilyen közös fellépés mind a program, mind a többi érintett eszköz célkitűzéseinek megfelel. E tekintetben az Unió strukturális alapjaival való szinergiákat – és különösen a programnak az Európai Szociális Alappal való kiegészítő jellegét – kell figyelembe venni, legfőképpen az inkluzív növekedésre és a szegénység felszámolására irányuló célkitűzések megvalósítása érdekében.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben a partnerség elvének megfelelően biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen a kohéziós politikai alapok – különös tekintettel az Európai Szociális Alapra (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) – keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A program által támogatott tevékenységek megfelelnek az uniós és tagállami jogszabályoknak, köztük az állami támogatásra vonatkozó jogszabályoknak.

(2) A program által támogatott tevékenységek megfelelnek az uniós és tagállami jogszabályoknak, köztük az állami támogatásra vonatkozó jogszabályoknak, valamint az ILO-egyezményeknek.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A kohézió és a kiegészítő jelleg a helyi és regionális hatóságok által a program bevezetésében vállalt aktív és határozott részvételnek is köszönhető.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A program keretében végrehajtott intézkedések eredményeiről megfelelő tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott uniós érték maximalizálása érdekében.

(1) A program keretében végrehajtott intézkedések eredményeiről megfelelő tájékoztatást kell nyújtani és terjeszteni kell valamennyi érdekelt fél számára hatásuk, fenntarthatóságuk és a hozzáadott uniós érték maximalizálása érdekében.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során;

b) az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti, regionális, helyi és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és egyéb résztvevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során;

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és nemzeti szervezeteknek az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai kialakításához, előmozdításához és támogatásához szükséges kapacitásaik növelése érdekében

d) pénzügyi támogatás nyújtása az uniós, nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai kialakításához, előmozdításához és támogatásához szükséges kapacitásaik növelése érdekében.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) nem kormányzati szervezetek, különösen az uniós szintűek;

e) nem kormányzati szervezetek, mégpedig mind a nemzeti szintűek, mind az uniós szintűek;

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Annak biztosítása, hogy az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatóak legyenek a potenciális pályázók és a munkaadók számára; ezt az információk országok közötti, régiók közötti és határokon átnyúló cseréjével és terjesztésével kell elérni szabványos átjárhatósági módok alkalmazásával;

a) Annak biztosítása, hogy az álláslehetőségek, álláspályázatok és a kapcsolódó információk átláthatóak legyenek a potenciális pályázók és a munkaadók számára; ezt az állami és a magánszektorban létrejövő új európai munkalehetőségek folyamatos nyilvántartásával és gyűjtésével, valamint az információk országok közötti, régiók közötti és határokon átnyúló, szabványos átjárhatósági módok révén történő cseréjének és terjesztésének előmozdításával kell elérni; Az EURES hálózatnak a polgárok földrajzi mobilitását segítő valódi európai portálként kell működnie;

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Mikrofinanszírozás hozzáférhetőségének és elérhetőségének növelése az alábbiak számára:

(1) A mikrofinanszírozás hozzáférhetőségének és elérhetőségének növelése érdekében az adminisztratív akadályok és terhek minimálisra csökkentése – a hivatali bürokrácia csökkentése mellett – az alábbiak számára:

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, a fiatalok, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni, az önfoglalkoztatást is ideértve, az életkor alapján történő megkülönböztetéstől mentesen;

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kiegészítő jelleg biztosítása érdekében ezeket az intézkedéseket szorosan összehangolják a kohéziós politika keretében végrehajtott intézkedésekkel.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységeket folytató állami és magánszervezeteknek a kormányzás, az irányítás és az ügyfelek védelmét magas színvonalon kell biztosítaniuk a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex elveinek megfelelően, és annak megakadályozására kell törekedniük, hogy a nagyon magas kamatozású és a vállalkozókat a fizetésképtelenséghez vezető feltételek mellett nyújtott hitelek miatt a személyek és vállalkozások túlzottan eladósodjanak.

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

25.10.2011

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Tomasz Piotr Poręba

23.11.2011

Vizsgálat a bizottságban

26.4.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (4.6.2012)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

A vélemény előadója: Barbara Matera

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően 2010. október 21-én a Tanács iránymutatásokat fogadott el a foglalkoztatási politikákról, amelyek – a Szerződés 121. cikkének megfelelően elfogadott, a tagállamok és az Unió gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű iránymutatásokkal együtt – magukban foglalják az Európa 2020 integrált iránymutatásokat. A programnak a kiemelt kezdeményezések végrehajtásának támogatása mellett hozzá kell járulnia az Európa 2020 integrált iránymutatások, elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás alkalmazásához, különös tekintettel a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjára, valamint az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésekre.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikke (4) bekezdésének megfelelően 2010. október 21-én a Tanács iránymutatásokat fogadott el a foglalkoztatási politikákról, amelyek – a Szerződés 121. cikkének megfelelően elfogadott, a tagállamok és az Unió gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű iránymutatásokkal együtt – magukban foglalják az Európa 2020 integrált iránymutatásokat. A programnak a kiemelt kezdeményezések végrehajtásának támogatása mellett hozzá kell járulnia az Európa 2020 integrált iránymutatások, elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás alkalmazásához, különös tekintettel a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjára, valamint az „Új készségek és munkahelyek menetrendje”, „A nemek közötti egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó európai stratégiája – ” és a „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezésekre.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A nemek közötti egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó európai stratégiájával összhangban az Európai Uniónak jobban ki kellene aknáznia a nőkben rejlő lehetőségeket, egyre több nő munkaerő-piaci beilleszkedése és jó minőségű munkahelyekhez juttatása által is hozzájárulva az Unió átfogó gazdasági és társadalmi céljainak eléréséhez. Különösen az idősebb nők, az egyedülálló szülők, a fogyatékossággal élő nők, a bevándorló nők és az etnikai kisebbségekhez tartozó nők foglalkoztatási aránya még mindig viszonylag alacsony, és a nemek között fennálló különbségeket mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból csökkenteni kell. Az Európai Bizottságnak az Alapjogi Charta betartásáról szóló legújabb jelentései, valamint a Világbank vagy az Egyesült Nemzetek kormányzásról és fenntarthatóságról szóló tanulmányai alátámasztják, hogy a nők munkaerő-piaci beilleszkedése és különösen a politikai döntéshozatali folyamatokban való egyenlőség növeli az átláthatóságot és részvételt, ugyanakkor csökkenti a korrupciót. Emellett megállapítást nyert, hogy a nők jelenléte a vállalkozásokban, valamint a gazdasági és üzleti szféra döntéshozatalaiban fokozza a versenyképességet, a termelékenységet és az innovációt.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával összhangban a programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

(5) A programnak egységes megközelítést kell alkalmaznia a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni küzdelem során, minden esetben szem előtt tartva a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítését. A végrehajtását racionalizálni és egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, amelyek többek között tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a fellépések típusait, a nyomon követési és értékelési szabályozásokat. A programnak az egyértelmű EU hozzáadott értékkel rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell helyeznie a kritikus tömeg elérése érdekében és hogy csökkenjen az igazgatási teher mind a kedvezményezettek, mind a Bizottság számára. Emellett nagyobb mértékben kell alkalmazni az egyszerűsített költségelszámolási módokat (átalányösszeg és átalányfinanszírozás), különösen a mobilitási programok végrehajtásakor. A programnak egyablakos hozzáférést kell biztosítania a mikrofinanszírozást szolgáltatók számára, amelyek mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak finanszírozást. Végezetül a programnak évenként elosztott tartalékkeret létrehozásával költségvetési rugalmasságot kell biztosítania a politikai prioritásoknak megfelelően.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi kérdése annak biztosítása, hogy érvényesüljenek a minimális normák, és a munkakörülmények folyamatosan javuljanak az Unióban. Az Unió fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy a jogszabályi kereteket az intelligens szabályozás elveinek megfelelően hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési módokhoz és az új egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe van a munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó EU szabályok jobb betartását célzó intézkedések finanszírozásában is.

(8) Az uniós szociális politika központi kérdése annak biztosítása, hogy érvényesüljenek a minimális normák, és a munkakörülmények folyamatosan javuljanak az Unióban. Az Unió fontos szerepet játszik annak biztosításában, hogy a jogszabályi kereteket az intelligens szabályozás elveinek megfelelően hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési módokhoz és az új egészségügyi és biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe van a munkavállalók jogainak védelmére vonatkozó EU szabályok jobb betartását célzó, a szakmai és a családi élet összeegyeztetését nők és férfiak esetében egyaránt szem előtt tartó intézkedések finanszírozásában is.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A programnak figyelembe kell vennie, hogy a munkakörülmények javítását a rugalmas munkaszervezési és munkavégzési formák, a családtámogatási szolgáltatások létrehozása, a szülői szabadság pártolása és a dolgozó szülőknek nyújtott egyéb támogatások is szolgálják.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadály, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek számára. Ezen a területen az uniós és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására van szükség a mikrofinanszírozás elérhetőségének növelése és az arra legjobban rászorulók – különösen a munkanélküliek és a sérülékeny csoportok – igényének kielégítése érdekében, akik mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni akár önfoglalkoztatás keretében is, de nem jutnak hitelhez, különös tekintettel a vállalkozói szellem nők körében történő ösztönzésére, tekintettel arra, hogy az Unióban 10 nőből csupán 1 vállalkozó, míg a férfiaknál 4-ből 1. Ezzel összefüggésben a támogatási lehetőségek, mint az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz révén a mikrohitelekhez való könnyebb hozzáféréssel támogatott női vállalkozások számottevően hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégiában a nők 75%-os foglalkoztatásával kapcsolatos célkitűzés eléréséhez. Első lépésként 2010-ben az Európai Parlament és a Tanács létrehozta az eszközt.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló mikrofinanszírozási piacán, a mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi kapacitásának a növelésére van szükség, különösen a bankrendszeren kívüli mikrofinanszírozási intézmények esetében, az „Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére” című bizottsági közleménynek megfelelően.

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló mikrofinanszírozási piacán, a mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi kapacitásának a növelésére van szükség, különösen a bankrendszeren kívüli mikrofinanszírozási intézmények esetében, az „Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére” című bizottsági közleménynek és „A női újítók és női vállalkozók támogatása”1 című bizottsági jelentésnek megfelelően.

 

_____________

 

1Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, 2008. július 25.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a programnak valamennyi tevékenységében támogatnia kell a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség érvényesítését. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni.

(18) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. és 10. cikke alapján a Bizottságnak és tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség érvényesítése, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot (2011–2020) is, a program valamennyi területén és tevékenységében előmozdítsa a férfiak és nők közötti egyenlőséget. A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a program tevékenységei során rendszeres monitoring és értékelés keretében kell foglalkozni. A nemek közötti egyenlőség elvének hathatós érvényesítéséhez nemek szerint összesített adatokat és mutatókat, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzéseket és szempontokat kell beépíteni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program „nemek közötti egyenlőség” és „diszkriminációmentesség” szakaszai beépülnek a jogok és polgárság programba. Az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjának azonban tevékenysége során törekednie kell a nők munkaerő-piaci részvételének és munkafeltételeinek javítására, valamint a munka és magánélet jobb egyensúlyának elősegítésére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai és integrált iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében.

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió társadalmi változás és innováció programját (a továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai és integrált iránymutatásai végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása, valamint a munka és magánélet jobb egyensúlyának elősegítése tekintetében minden esetben szem előtt tartva a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítését.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti felelősségvállalás megerősítése a főbb uniós és nemzeti politikai döntéshozók és más érdekelt felek körében a foglalkoztatás, a szociális és a munkakörülmények területén, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

a) A munkahely-teremtésre, a szociális és munkajogok biztosítására irányuló stratégiák ösztönzése a főbb uniós és nemzeti politikai döntéshozók és más érdekelt felek körében, minden esetben szem előtt tartva a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítését, az uniós és tagállami szintű konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

da) Az olyan munkahelyek támogatása, amelyek különféle lehetőségeket nyújtanak munkavállalóiknak a munka és magánélet egészséges egyensúlyának biztosítása érdekében;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára.

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása a mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításával a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, különös tekintettel a vállalkozói szellem nők körében történő ösztönzésére, illetve a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása a szociális vállalkozások számára.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megakadályozása;

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása. Ennek érdekében megvalósítja a nemek közötti egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra vonatkozó európai stratégiájában felvázolt célokat, különösen a nők gazdasági függetlenségének a nők önfoglalkoztatása és új vállalkozások létrehozása révén való növelését illetően; bátorítani kell a szakmai és a családi élet összeegyeztetését megengedő lehetőségeket, és kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyenlőségre a politikai és az üzleti élethez kapcsolódó gazdasági kérdésekre vonatkozó döntéshozatali folyamataiban. Ezek a nemen alapuló megkülönböztetés leküzdésére irányuló hasznos és célzott lépések, amelyeknek a faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni intézkedésekkel kell kiegészülniük. Annak érdekében, hogy a szegénységet különösen legveszélyeztetettebbek, így a nők, és különösen a nők bizonyos csoportjai körében hatékonyan lehessen kezelni az Unióban, támogatni kell az integrált intézkedéseket. E célból a szegénységet a valamennyi szinten támogatott innovatív intézkedésekkel, szociális infrastrukturális beruházásokkal és a bevált gyakorlatok fokozott cseréjével kellene kezelni

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A pénzeszközök felosztásánál lehetőség szerint a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést kell alkalmazni.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget szorgalmazó programok és tevékenységek finanszírozása kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az uniós programok tükrözzék a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatban a Szerződésben tett vállalásokat; ezért az Uniónak, a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a folyamat minden szakaszában – így a projektek kidolgozása, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során – kellően figyelembe veszik a nemi szempontok szerinti költségvetési tervezést, elemzést és hatásvizsgálatot.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint közös módszertanok, osztályozások, mutatók és referenciaértékek kifejlesztése,;

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint közös módszertanok, osztályozások, mutatók és referenciaértékek kifejlesztése, lehetőség szerint nemek és korcsoportok szerinti lebontásban;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

(4) A személyek Unión belüli mobilitását előmozdító intézkedések, különösen az álláskeresők és az állásajánlók közvetítéséhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása, valamint célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiatalok, az egyedülálló szülők, a gondoskodási felelősségük miatt részmunkaidőben dolgozó nők és férfiak segítése.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika.

(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben biztosítja, hogy a program tevékenységei összhangban vannak más uniós intézkedésekkel és kiegészítik azokat, különösen az Európai Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a jogérvényesülés és az alapvető jogok, az oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az általános gazdaságpolitika. Tekintettel a szociális és foglalkoztatási politikáknak a nemek közötti egyenlőség előmozdításában betöltött kiemelkedő szerepére, a Bizottságnak és a tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a program tevékenységei összhangban álljanak a nemek közötti egyenlőségre irányuló uniós szakpolitikákkal.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság kétévente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy milyen mértékben vették figyelembe a nemek közötti egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit, a program tevékenységei során.

A program rendszeres nyomon követése, szakpolitikai és finanszírozási prioritásainak szükséges kiigazítása érdekében a Bizottság kétévente nyomonkövetési jelentéseket készít és küld az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéseknek tartalmazniuk kell a program eredményeit és azt, hogy a program egyes területein és tevékenységei során milyen mértékben tartották tiszteletben a nemek közötti egyenlőség és a nemi dimenzió érvényesítésének alapelveit, és vették figyelembe a megkülönböztetésmentességre vonatkozó megfontolásokat, ideértve a hozzáférhetőség kérdéseit. Az adatokat, lehetőség szerint minden esetben nemek szerint kell összesíteni.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb résztvevő országok szükségleteit, kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű, a horizontális – így például a nemek közötti egyenlőséget ösztönző – politikák eredményességét megfelelően mérő, összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb résztvevő országok szükségleteit, kihívásait és körülményeit;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) uniós és nemzeti szintű pénzügyi támogatás nyújtása a szociális partnerek és a civil szervezetek számára a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó projektekre, valamint a foglalkoztatással és a társadalmi integrációval kapcsolatos kutatásokra.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az uniós jog által létrehozott szakmai testületek;

c) az uniós jog által létrehozott szakmai testületek, mindenekelőtt az ifjúsággal, képzéssel vagy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó ágazati ügynökségek, mint például az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség vagy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság. A bizottság összetételében tükröződnie kell a nemek megfelelő egyensúlyának.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) Munkaerő-felvételi és elhelyezkedési szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok európai szintű közvetítése révén; ennek magában kell foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a felvételre való előzetes felkészítéstől kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a pályázó sikeres munkaerő-piaci integrációjának biztosítása érdekében; ide tartoznak a célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiataloknak a segítése.

b) Munkaerő-felvételi és elhelyezkedési szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok és álláspályázatok európai szintű közvetítése révén; ennek magában kell foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a felvételre való előzetes felkészítéstől kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a pályázó sikeres munkaerő-piaci integrációjának biztosítása érdekében; ide tartoznak a célzott mobilitási programok az üres álláshelyek betöltésére a felismert munkaerő-piaci hiányosságok esetében, és/vagy a munkavállalók adott csoportjainak, mint például a fiatalok, az egyedülálló szülők, a gondoskodási felelősségük miatt részmunkaidőben dolgozó nők és férfiak segítése.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

a) olyan személyek, akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a munkaerőpiacra való belépés vagy visszatérés, valamint olyan, a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett vagy sérülékeny személyek, akik a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben vannak, és akik saját mikrovállalkozásukat szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni, különös figyelmet szentelve a vállalkozói szellem nők körében történő ösztönzésének;

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

25.10.2011

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Barbara Matera

22.11.2011

Vizsgálat a bizottságban

23.4.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

ELJÁRÁS

Cím

A társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program

Hivatkozások

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.10.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

CULT

23.1.2012

 

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Jutta Steinruck

27.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2012

26.3.2012

31.5.2012

21.6.2012

Az elfogadás dátuma

10.7.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou

Benyújtás dátuma

17.7.2012