POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

16.8.2012 - (COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalka: Jutta Steinruck


Postopek : 2011/0270(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0241/2012
Predložena besedila :
A7-0241/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0609),

–   ob upoštevanju členov 294(2), 46(d), 149, 153(2)(a) in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0318/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem navaja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. februarja 2012[1] ,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. maja 2012[2],

     ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0241/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poudarja, da se finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, proračunskemu organu samo predlagajo in da jih ni mogoče dokončno določiti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru;

3.  ponavlja svoje stališče, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko Unija izpolnila svoje politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe, zlasti na področju socialnega vključevanja, ter se odzvala na nepredvidene dogodke; poudarja, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ pozval, da bi morala biti v naslednjem večletnem finančnem okviru sredstva višja za najmanj 5 % glede na raven za leto 2013; poziva Svet, naj, če se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih političnih prednostnih nalog ali projektov je mogoče povsem opustiti kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialni napredek, inovacije in zaposlovanje ter o spremembi Sklepa št. 283/2010/EU

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V skladu s sporočilom Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, v katerem se priporočajo racionalizacija in poenostavitev finančnih instrumentov Unije ter njihova večja usmerjenost v dodano vrednost Unije ter na učinke in rezultate, ta uredba uvaja Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), da bi zagotovili nadaljevanje in razvoj dejavnosti, izvajanih na podlagi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress, Uredbe št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji ter Odločbe Komisije št. 2003/8/ES z dne 23. decembra 2002 o izvedbi Uredbe št. 1612/68 glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih in Sklepa št. 283/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (v nadaljnjem besedilu: Instrument).

(1) V skladu s sporočilom Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, v katerem se priporočajo racionalizacija in poenostavitev finančnih instrumentov Unije ter njihova večja usmerjenost v dodano vrednost Unije ter v učinke in rezultate, ta uredba uvaja Program Evropske unije za socialni napredek, inovacije in zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Program), da bi zagotovili nadaljevanje in razvoj dejavnosti, izvajanih na podlagi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress, Uredbe št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji ter Odločbe Komisije št. 2003/8/ES z dne 23. decembra 2002 o izvedbi Uredbe št. 1612/68 glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih in Sklepa št. 283/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (v nadaljnjem besedilu: Instrument).

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s členom 148(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejel smernice za zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi smernicami ekonomskih politik držav članic in Unije, sprejetimi v skladu s členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane smernice strategije Evropa 2020. Program naj bi prispeval k uporabi integriranih smernic strategije Evropa 2020 ter zlasti smernic št. 7, 8 in 10, hkrati pa podprl izvajanje vodilnih pobud ob posebnem upoštevanju Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, Programa za nova znanja in spretnosti in delovna mesta ter pobude Mladi in mobilnost.

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s členom 148(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejel smernice za zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi smernicami ekonomskih politik držav članic in Unije, sprejetimi v skladu s členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane smernice strategije Evropa 2020. Program naj bi prispeval k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti k zmanjšanju revščine in ciljem zaposlovanja, kot so opredeljeni v smernicah o zaposlovanju. V ta namen bi moral Program podpreti izvajanje vodilnih pobud ob posebnem upoštevanju Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, Programa za nova znanja in spretnosti in delovna mesta ter pobude Mladi in mobilnost, pa tudi pobude Priložnosti za mlade.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij na področjih politike, ki spadajo na področje njegove uporabe v javnem, zasebnem in tretjem sektorju, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Predvsem naj bi pomagal opredeliti, oceniti in okrepiti inovativne rešitve in prakso prek socialnega eksperimentiranja, s čimer bi državam članicam pomagal, da bi bile učinkovitejše pri preoblikovanju trgov dela in politik socialne zaščite. Poleg tega na bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov.

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij v odziv na socialne potrebe, ki niso (dovolj) izpolnjene v smislu boja proti revščini in socialni izključenosti, spodbujanja visoke stopnje kakovostnih in trajnostnih zaposlitev, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, ki bi preprečevala revščino, izboljšanja delovnih pogojev ter izboljšanja dostopa do zdravstvenega varstva in usposabljanja za ranljive osebe, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Poleg tega na bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Program bi moral zlasti pomagati pri prepoznavanju, analizi in krepitvi inovativnih rešitev in njihovega izvajanja v praksi prek eksperimentiranja na področju socialne politike in s tem po potrebi pomagati državam članicam, da povečajo učinkovitost svojih trgov dela in nadalje izboljšajo socialno zaščito in politike vključevanja. Eksperimentiranje na področju socialne politike se nanaša na preizkušanje socialnih inovacij v praksi v okviru projektov. To omogoča zbiranje dokazov o izvedljivosti socialnih inovacij. Uspešne zamisli bi morali uporabiti v širšem obsegu s finančno podporo Evropskega socialnega sklada (ESS) in drugih virov. Izkušnje dokazujejo, da eksperimentalni projekti na področju socialnih politik pogosto trajajo od treh do pet let in zajemajo različne udeležence vseh velikosti. Kjer poznajo nacionalne informacijske centre o eksperimentiranju na področju socialne politike, bi ti morali delovati kot enotne kontaktne točke za vse zainteresirane strani ter podpirati oblikovanje in razvoj mrež in partnerstev.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Odprto metodo usklajevanja, ki se je izkazala za uspešno z vidika prožnosti in operativne učinkovitosti na področju socialne politike, bi bilo treba celovito uvesti na interesnih področjih posameznih držav članic. Zaradi tega bi jo bilo treba uporabljati širše, med drugim tudi za izboljšanje učinkovitosti Programa.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) Za napredek v smeri družbeno in okoljsko trajnostnega razvoja v Evropi bo treba predvideti in razviti nove spretnosti in znanja, s čimer se bodo izboljšale razmere za ustvarjanje delovnih mest, kakovost zaposlovanja in delovni pogoji prek spremljajočih politik izobraževanja in trga dela ter socialnih politik v povezavi s preoblikovanjem industrij in storitev. Program bi zato moral prispevati k ustvarjanju kakovostnih in trajnostnih „zelenih“ in „belih“ delovnih mest ter k predvidevanju in razvoju novih spretnosti in znanj za nova kakovostna in trajnostna delovna mesta prek povezovanja politik zaposlovanja in socialnih politik z industrijskimi in strukturnimi politikami za podporo pri prehodu na gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire in bo nizkoogljično. Program bi moral zlasti spodbuditi preverjanje možnosti za ustvarjanje delovnih mest z okolju in družbi prijaznimi naložbami pod okriljem javnega sektorja ter z lokalnimi in regionalnimi pobudami za zaposlovanje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) V programu je treba posebno pozornost nameniti ozemeljski razsežnosti brezposelnosti, revščine in izključenosti, zlasti vedno večjim neenakostim, ki obstajajo v regijah in med njimi, med podeželskimi območji ter mesti, pa tudi znotraj mest.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4e) Udeleženost žensk v podjetništvu in pri odločanju na gospodarskem in poslovnem področju je dokazano dejavnik, ki izboljšuje konkurenčnost, produktivnost in inovacije. Nedavna poročila o skladnosti z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki jih je predstavila Komisija, in študije upravljanja in trajnosti Svetovne banke in Združenih narodov kažejo, da vključevanje žensk na trg dela in zlasti enakost v političnem odločanju spodbujata preglednost in sodelovanje ter zmanjšujeta korupcijo. Zato bi morala Unija v skladu z evropsko strategijo za spodbujanje enakosti med spoloma za obdobje 2010–2015 bolje izkoristiti potencial žensk ter z vključevanjem večjega števila žensk na trg dela in na kakovostna delovna mesta prispevati k izpolnjevanju splošnih ekonomskih in socialnih ciljev Unije. Predvsem stopnje zaposlenosti starejših žensk, samohranilk, invalidk, migrantk in pripadnic etničnih manjšin so še vedno sorazmerno nizke, zato bi bilo treba zmanjšati preostale vrzeli med spoloma, in sicer tako v kvantitativnem kot v kvalitativnem smislu.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4f) Utrditi je treba socialne vidike enotnega trga. Zaradi potrebe po okrepitvi zaupanja v enotni trg in prostega pretoka storitev z zagotavljanjem spoštovanja pravic delavcev je treba zagotoviti, da bodo imeli delavci in podjetja po vsej Uniji enako pravico dostopa do prostega pretoka.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program mora ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini, hkrati pa upoštevati cilj enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov. Njegovo izvajanje bi bilo treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki bodo med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program bi moral biti osredotočen na projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, ne glede na njihovo velikost. Da bi zmanjšali upravno obremenitev, bi moral Program podpirati oblikovanje in razvoj mrež in partnerstev. Poleg tega bi bilo treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti, obenem pa zagotoviti preglednost postopkov. Program bi moral ponudnikom mikrofinanciranja na ravni Unije omogočiti „vse na enem mestu“ in zagotavljati finančna sredstva za mikrokredite in socialno podjetništvo ter olajšati dostop do posojil in zagotavljati tehnično pomoč. Program bi moral v svojem omejenem obsegu z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, in ob polnem upoštevanju posebnih pravic proračunskega organa zagotoviti proračunsko prožnost.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ob upoštevanju omejenih sredstev, ki so na voljo za ta program, ter predhodne dodelitve teh sredstev različnim osem, bi bilo treba pri financiranju prednost nameniti razvoju struktur z jasnim multiplikacijskim učinkom, kar bo koristilo prihodnjim aktivnostim in pobudam. Uvesti bi bilo treba tudi ustrezne ukrepe, da bi preprečili vsakršno možnost prekrivanja in/ali dvojnega financiranja z drugimi skladi ali programi, zlasti z Evropskim socialnim skladom.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Obsežni cilji in velik pomen, ki ga pripisujejo temu programu, so v nasprotju z zelo omejenimi finančnimi sredstvi, ki so mu dodeljena, zaradi česar morda ne bi bila izpolnjena pričakovanja zainteresiranih strani v zvezi z njim.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Unija mora pridobiti zanesljivo analitično podlago v podporo oblikovanju politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Taka podlaga, temelječa na dokazih, dodaja vrednost nacionalnemu ukrepanju, saj zagotavlja razsežnost Unije in primerjavo za zbiranje podatkov in razvoj statističnih orodij, metod in skupnih kazalnikov, da bi dobili celovit pregled nad stanjem na področju zaposlovanja, socialne politike in delovnih pogojev po vsej Uniji ter zares kakovostno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programov in politik.

(6) Unija bi morala pridobiti zanesljivo analitično podlago v podporo oblikovanju politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev, pri tem pa posebno pozornost nameniti posledicam finančne in gospodarske krize.. Taka podlaga, temelječa na dokazih, dodaja vrednost nacionalnemu ukrepanju, saj zagotavlja razsežnost Unije in primerjavo za zbiranje podatkov in razvoj statističnih orodij, metod in skupnih kazalnikov, da bi dobili celovit pregled nad stanjem na področju zaposlovanja, socialne politike in delovnih pogojev po vsej Uniji ter zares kakovostno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programov in politik z namenom uresničitve ciljev strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Unija ima posebno vlogo pri vzpostavljanju platforme Unije za izmenjavo politik in vzajemno učenje med državami članicami na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Poznavanje politik, ki se uporabljajo v drugih državah, in njihovih rezultatov širi razpon možnosti, ki jih imajo na voljo oblikovalci politike, sproža razvoj novih politik in spodbuja nacionalne reforme.

(7) Unija ima posebno vlogo pri vzpostavljanju platforme Unije za izmenjavo politik in vzajemno učenje med državami članicami na področju zaposlovanja, socialne zaščite in socialnega vključevanja, pa tudi socialnega podjetništva. Poznavanje politik, ki se uporabljajo v drugih državah, in njihovih rezultatov, vključno s tistimi, ki so bili doseženi z eksperimentiranjem na področju socialne politike na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, širi razpon možnosti, ki jih imajo na voljo oblikovalci politike, in s tem sproža razvoj novih politik.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Zagotavljanje minimalnih standardov in nenehnega izboljševanja delovnih pogojev v Uniji sta osrednji značilnosti njene socialne politike. Unija ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni okvir – v skladu z načeli pametne ureditve – prilagaja razvijajočim se vzorcem dela ter novim zdravstvenim in varnostnim tveganjem, pomemben pa je tudi njen prispevek pri financiranju ukrepov za izboljšanje skladnosti s pravili Unije o varstvu pravic delavcev.

(8) Zagotavljanje, da so v Uniji na voljo minimalni standardi, ki se učinkovito izvajajo, in da se delovni pogoji nenehno izboljšujejo, je osrednja značilnost njene socialne politike. To izboljšanje bi lahko na primer opredelili s socialno oznako. Unija ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni okvir – v skladu z načeli dostojnega dela – prilagaja razvijajočim se vzorcem dela ter novim zdravstvenim in varnostnim tveganjem, pomemben pa je tudi njen prispevek pri financiranju ukrepov za izboljšanje skladnosti z delovnimi standardi Mednarodne organizacije dela, z agendo Združenih narodov in Mednarodne organizacije dela za dostojno delo ter s pravili Unije o varstvu pravic delavcev.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Program bi moral upoštevati dejstvo, da izboljšanje delovnih pogojev pomeni tudi večjo prilagodljivost delovnega časa in oblik zaposlitve, ustvarjanje storitev za podporo družinskega življenja, izboljšanje pogojev za dopust in druge mehanizme podpore za zaposlene starše.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Poleg treba bi bilo treba spodbujati naložbe v zdravstveno in socialno infrastrukturo, da bi zmanjšali neenakosti in diskriminacijo ter povečali rast, blaginjo in razvoj na nacionalni, regionalni ter lokalni ravni.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Organizacije civilne družbe, ki so dejavne na različnih ravneh, lahko imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Programa, tako da sodelujejo v procesu oblikovanja politike in prispevajo k socialnim inovacijam.

(9) Socialni partnerji in organizacije civilne družbe imajo ključno vlogo pri spodbujanju kakovostnega zaposlovanja, v boju proti socialni izključenosti in revščini ter pri spopadanju z brezposelnostjo, zato bi morali tesno sodelovati pri vseh ukrepih, ki so namenjeni uresničevanju ciljev Programa, vključno s socialnimi inovacijami. Zaradi tega bi morali biti socialni partnerji in organizacije civilne družbe udeleženi pri vzajemnem učenju, razvoju, spremljanju, preizkušanju v praksi, vrednotenju in širjenju novih politik. Na vseh ravneh bi morali oblikovati kakovostna partnerstva. Načelo partnerstva bi morali kot vodilno načelo okrepiti in razširiti na vsa področja Programa.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Unija je zavezana krepitvi socialne razsežnosti globalizacije s spodbujanjem dostojnega dela in delovnih standardov na mednarodni ravni, bodisi neposredno v razmerju do tretjih držav bodisi posredno prek sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. Temu primerno je treba razviti ustrezne odnose s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu, da bi pomagali doseči njegove cilje, ob upoštevanju vseh pomembnih sporazumov, sklenjenih med takimi državami in Unijo. To lahko vključuje navzočnost predstavnikov teh tretjih držav pri dogodkih vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu. Poleg tega je treba razviti sodelovanje z zadevnimi mednarodnimi organizacijami ter zlasti z Mednarodno organizacijo dela (MOD), Svetom Evrope in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi Program izvajali ob upoštevanju vloge takih organizacij.

(10) Unija krepitvi socialne razsežnosti globalizacije ter preprečevanju socialnega dampinga s spodbujanjem dostojnega dela in delovnih standardov ni zavezana le v svojih državah članicah, ampak tudi na mednarodni ravni, bodisi neposredno v razmerju do tretjih držav bodisi posredno prek sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. Temu primerno je treba razviti ustrezne odnose s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu, da bi pomagali doseči njegove cilje, ob upoštevanju vseh pomembnih sporazumov, sklenjenih med takimi državami in Unijo. To lahko vključuje navzočnost predstavnikov teh tretjih držav pri dogodkih vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu. Poleg tega je treba razviti sodelovanje z zadevnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti z Mednarodno organizacijo dela (MOD) in drugimi ustreznimi organi Združenih narodov, Svetom Evrope in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi Program izvajali ob upoštevanju vloge takih organizacij.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe za uresničitev prostega gibanja delavcev z zagotovitvijo tesnega sodelovanja med državami članicami in s Komisijo. EURES mora spodbujati boljše delovanje trgov dela s pospeševanjem nadnacionalne geografske mobilnosti delavcev, zagotavljanjem večje preglednosti na trgu dela, skrbjo za usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih ter podpiranjem dejavnosti na področju zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih služb na nacionalni in čezmejni ravni, s čimer prispeva k ciljem strategije Evropa 2020.

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s členoma 45 in 46 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) vsebuje določbe za uresničitev prostega gibanja delavcev z zagotovitvijo tesnega sodelovanja med državami članicami in s Komisijo. EURES bi moral spodbujati boljše delovanje trgov dela s pospeševanjem prostovoljne nadnacionalne geografske mobilnosti delavcev, zagotavljanjem večje preglednosti na trgu dela ter enakega obravnavanja čezmejnih delavcev s socialnega in davčnega vidika, ter s podpiranjem svetovalnih, usmerjevalnih in napotitvenih služb na nacionalni in čezmejni ravni za mobilne delavce in delodajalce, s čimer prispeva k ciljem strategije Evropa 2020. Vendar Komisija ne bi smela delovati kot zavod za zaposlovanje.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Področje delovanja mreže EURES je treba razširiti na razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s členom 47 Pogodbe mora program pospeševati mobilnost mladih delavcev.

(12) Področje delovanja mreže EURES je treba razširiti, da bo vključevalo razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji, ter dodatnemu razvoju in povečanju števila projektov čezmejnih partnerstev EURES. Glede na visoko brezposelnost mladih in v skladu s členom 47 Pogodbe bi moral program pospeševati prostovoljno mobilnost mladih delavcev v Uniji. Ciljno usmerjeni programi mobilnosti, kot je „Tvoja prva zaposlitev EURES“, bi morali mladim olajšati dostop do ponudb dela in do zaposlitve v drugi državi članici ter spodbujati delodajalce, da mobilnim mladim delojemalcem ponudijo delovna mesta. Vendar programi mobilnosti Unije in držav članic ne bi smeli odvračati od tega, da bi mladim pomagale priti do prve zaposlitve v njihovi matični državi.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V številnih mejnih regijah imajo čezmejna partnerstva EURES pomembno vlogo pri razvijanju resničnega evropskega trga dela. Vsa čezmejna partnerstva EURES vključujejo vsaj dve državi članici ali državo članico in drugo sodelujočo državo, zaradi česar so jasne horizontalne narave in imajo dodano vrednost na ravni Evropske unije. Čezmejna partnerstva EURES bi zato morali še naprej podpirati s horizontalnimi dejavnostmi EU, ki bi jih lahko dopolnjevali z nacionalnimi viri ali Evropskim socialnim skladom.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Pri vrednotenju dejavnosti EURES je treba upoštevati tako kvalitativna kot kvantitativna merila. Zato bi morali Komisija, države članice in socialni partnerji v zvezi z delovnimi mesti, ustvarjenimi v okviru programa EURES, razviti skupne kazalnike za ocenjevanje kakovosti zaposlitve in delovnih pogojev. Ker prerazporeditve iz ene države članice pomenijo novo zaposlitev v drugi, odvisno od spreminjajočih se razmer na trgih dela in s tem povezanih vzorcev mobilnosti, vrednotenje ne sme temeljiti zgolj na številu prerazporeditev iz posamezne države ali v posamezno državo, temveč zlasti na skupnih številkah na ravni Unije. Poleg tega rezultati svetovanja niso nujno izmerljivi z vidika mobilnosti ali zaposlitev.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil in lastniškega ali navideznega lastniškega kapitala je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja, olajšali dostop do posojil in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih, žensk in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Podobno je med novo ustanovljenimi podjetji v Uniji največ malih podjetij in mikropodjetij, zato bi bilo treba omogočiti, da bi bila mikroposojila način za hitro doseganje dodane vrednosti in konkretnih rezultatov. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta. Dejavnosti obveščanja o priložnostih mikrofinanciranja na ravni Unije in ravni držav članic bi bilo treba izboljšati, da bi laže dosegli tiste, ki to financiranje potrebujejo.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Mikrofinanciranje in podpora socialnemu podjetništvu bi morala imeti trajni učinek in doseči potencialne upravičence. Prispevati bi morala k visoki ravni kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter spodbuditi ekonomske politike in politike lokalnega razvoja. Da bi čim bolj povečali priložnosti za oblikovanje uspešnih mikropodjetij, bi morali ukrepe, povezane z mikrofinanciranjem in socialnim podjetništvom, dopolniti z mentorstvom in programi usposabljanja, ki bi jih redno posodabljali, dostop do njih pa omogočili prek osrednjih informacijskih točk. Zaradi tega je bistveno, da se tem ukrepom dodeli ustrezen del proračuna.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj razpoložljivo, je treba pospešiti institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih mikrofinančnih ustanov v skladu s sporočilom Komisije „Evropska pobuda za razvoj mikrokredita“.

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj razpoložljivo, bi bilo treba pospešiti institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih mikrofinančnih ustanov v skladu s sporočilom Komisije „Evropska pobuda za razvoj mikrokredita“ in s poročilom Komisije o spodbujanju inovatork in žensk v podjetništvu. Za izboljšanje razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanc na trgu Unije bi morala biti tudi pravila, ki urejajo čezmejne mikrofinančne operacije ponudnikov mikrofinanciranja, zastavljena tako, da bodo olajšala mikrofinanciranje znotraj enotnega trga.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen pluralističnega socialnega tržnega gospodarstva v Evropi. Lahko so gibala socialnih sprememb, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Program mora izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen pluralističnega socialnega tržnega gospodarstva v Evropi in imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju večje socialne konvergence na njenem ozemlju. Lahko so gibala socialnega napredka, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, spodbujajo pa tudi vključujoče trge dela in socialne storitve, ki so dostopne vsem. Program bi moral v svojem omejenem okviru izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Da bi izkoristili izkušnje mednarodnih finančnih ustanov ter zlasti skupine Evropske investicijske banke, mora ukrepe, ki vključujejo mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, izvajati posredno Komisija, tako da naloge izvajanja proračuna zaupa finančnim ustanovam v skladu s finančno uredbo. Uporaba virov Unije združuje finančne vzvode iz mednarodnih finančnih ustanov in drugih vlagateljev, povezuje pristope in tako izboljšuje dostop do finančnih sredstev za mikropodjetja, vključno s samozaposlenimi, in socialna podjetja. Prispevek Unije tako pomaga pri razvoju rastočega sektorja socialnih podjetij in mikrofinančnega trga v Uniji ter spodbuja čezmejne dejavnosti.

(17) Da bi izkoristili izkušnje mednarodnih finančnih ustanov ter zlasti skupine Evropske investicijske banke, mora ukrepe, ki vključujejo mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, izvajati posredno Komisija, tako da naloge izvajanja proračuna zaupa finančnim ustanovam v skladu s finančno uredbo. Uporaba virov Unije združuje finančne vzvode iz finančnih ustanov in drugih vlagateljev, ustvarja sinergije med ukrepi držav članic in Unije, povezuje pristope in tako izboljšuje dostop do finančnih sredstev in doseg mikrofinanciranja za posebne ogrožene skupine in mlade, pa tudi dostop do finančnih sredstev za socialna podjetja. Prispevek Unije tako pomaga pri razvoju rastočega sektorja socialnih podjetij in mikrofinančnega trga v Uniji ter spodbuja čezmejne dejavnosti. Ukrepi Unije bi morali dopolnjevati uporabo finančnih instrumentov držav članic za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo. Subjekti, ki jim je zaupano izvajanje ukrepov, bi morali zagotavljati dodano vrednost in preprečiti podvajanje financiranja iz virov Evropske unije.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) V skladu s strategijo Evropa 2020 bi moral Program reševati pereč problem brezposelnosti mladih. Mladi Evropejci najbolj trpijo zaradi gospodarske krize; brezposelnost med mladimi je v številnih državah članicah visoka in je v nekaterih dosegla več kot 40 %. Čeprav se razmere v evropskih državah precej razlikujejo, je povprečna stopnja brezposelnosti mladih v Uniji dvakrat višja od brezposelnosti odraslih. Poleg tega obstajajo velike razlike med regijami. Zlasti na podeželskih območjih brezposelnost mladih narašča. Mladim do 25 let bi zato bilo treba dati prihodnost in možnost, da imajo ključno vlogo pri razvoju družbe in gospodarstva v Evropi, kar je v kriznih časih še posebej pomembno.

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) Z obravnavanjem brezposelnosti mladih in negotovega položaja mladih delavcev ne bi zmanjšali le stroškov za družbo, ampak bi tudi spodbujali socialno vključenost. Zaradi tega bi bilo treba v Programu poseben poudarek nameniti brezposelnosti mladih, in sicer z uvedbo osi Pobuda mladih, katere namen je olajšanje prehoda od izobraževanja k dostojni zaposlitvi, pa tudi izboljšanje delovnih pogojev za mlade in zmanjšanje predčasnega opuščanja šolanja.

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c) Komisija in države članice bi morale do usposabljanja in zaposlovanja sprejeti pristop, ki temelji na pravicah. Kakovostnega vidika dostojnega dela za mlade, vključno s plačilom prakse in pripravništva, ne bi smeli ogroziti, v središču vloženih prizadevanj pa bi morali biti temeljni delovni standardi ter drugi standardi, povezani s kakovostjo dela, kot so delovni čas, plačilo, socialna varnost ter zdravje in varnost pri delu.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17d) Z ukrepi programa bi morali podpreti države članice pri oblikovanju učinkovitih spodbud za mlade, s katerimi bi zagotovili dostojne življenjske in delovne razmere. Te spodbude bi morale javne in zasebne delodajalce spodbuditi k zaposlovanju in usposabljanju mladih, vlaganju v ustvarjanje kakovostnih delovnih mest za mlade in v nadaljnje usposabljanje in nadgrajevanje njihovih znanj in spretnosti med zaposlitvijo ter podpiranju podjetništva kot izbire med mladimi. V programu bi bilo treba tudi izpostaviti posebno vlogo in pomen malih podjetij v zvezi z usposabljanjem, strokovnim znanjem ter tradicionalnim znanjem in izkušnjami, pa tudi zagotoviti, da bodo imeli mladi dostop do mikrofinanciranja. Program bi moral olajšati izmenjavo dobre prakse med državami članicami na vseh teh področjih.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17e) Ukrepi iz Programa bi morali podpreti države članice in akterje trga dela pri uresničevanju jamstva za mlade, s čimer bi zagotovili, da bodo mladi v štirih mesecih po zaključku šolanja zaposleni ali da se bodo izobraževali ali (ponovno) usposabljali, kar velja zlasti za osipnike iz sistemov izobraževanja in usposabljanja ter druge ranljive skupine mladih. Program bi moral olajšati izmenjavo dobrih praks med državami članicami na tem področju.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe mora Program pri vseh dejavnostih podpirati vključevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije. Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebni redno spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členom 3(3) PEU in členom 8 PDEU je treba zagotoviti, da bo Program v vseh svojih oseh in dejavnostih z vključevanjem načela enakosti in, kjer je to ustrezno, s posebnimi ukrepi za spodbujanje zaposlovanja žensk in socialne vključenosti spodbujal enakost med ženskami in moškimi. Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebni redno spremljanje in vrednotenje.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) V skladu s členom 10 PDEU bi moral Program zagotoviti, da bo izvajanje njegovih prednostnih nalog prispevalo k boju proti diskriminaciji zaradi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter izpolnjevalo obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, med drugim v zvezi z izobraževanjem, delom in zaposlitvijo ter dostopnostjo. Zaradi ocene, kako je pri dejavnostih Programa obravnavana enakost spolov, sta potrebna redno spremljanje in vrednotenje.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b) Pri enakosti in nediskriminaciji ne gre zgolj za pravna vprašanja, ampak za temeljne izzive naše družbe. Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost Progress (Program Progress) je vseboval dele o nediskriminaciji in raznolikosti ter enakosti spolov, ki jih je treba v okviru programa Pravice in državljanstvo ohraniti in nadalje razvijati. V vmesni oceni programa Progress je bilo tudi poudarjeno, da so na področju enakosti in nediskriminacije potrebna dodatna prizadevanja in nove pobude. Zato je nadvse pomembno, da se ohrani izrazit poudarek na teh vprašanjih v vseh ustreznih pobudah in ukrepih, ki jih zajema Program, zlasti na področju izboljšanja udeležbe žensk na trgu dela in delovnih pogojev ter glede spodbujanja boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18c) V skladu s členom 3 PEU in členom 24 Listine EU o temeljnih pravicah Evropske unije Program zagotovi varstvo pravic otrok.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe mora Program zagotoviti, da bodo pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevane zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite in bojem proti socialni izključenosti.

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije in cilji strategije Evropa 2020 bi moral Program prispevati k doseganju visoke stopnje kakovostne in trajnostne zaposlenosti, zagotavljanju ustrezne socialne zaščite in k boju proti socialni izključenosti.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Dopolnjevati bi moral druge programe Unije in obenem potrditi, da mora vsak instrument delovati v skladu z lastnimi posebnimi postopki. Tako isti upravičeni stroški ne bi smeli biti dvojno financirani. Da bi dosegli dodano vrednost in večji učinek financiranja EU, je treba Program tesno povezati z drugimi programi EU in strukturnimi skladi, zlasti ESS.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Program bi morali izvajati tako, da bo pri doseganju njegovih ciljev omogočena udeležba pristojnega organa ali organov vseh držav članic.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Za učinkovitejše obveščanje javnosti na splošno ter večje sinergije med ukrepi komuniciranja na pobudo Komisije prispevajo sredstva, dodeljena dejavnostim obveščanja in komuniciranja po tej uredbi, tudi k horizontalnemu obveščanju o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe.

(20) Za učinkovitejše obveščanje javnosti na splošno ter večje sinergije med ukrepi komuniciranja na pobudo Komisije prispevajo sredstva, dodeljena dejavnostim obveščanja in komuniciranja po tej uredbi, tudi k zagotavljanju informacij o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Program je treba spremljati, ocenjevati in, kjer je potrebno, prilagoditi ali spremeniti.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Da bi v času celotnega trajanja Programa zagotovili, da bo dovolj prožen za odzivanje na spreminjajoče se potrebe in ustrezne politične prednostne naloge, bi bilo treba pristojnost za sprejemanje aktov v zvezi z dodelitvijo sredstev posameznim tematskim področjem znotraj osi Programa, sprejemanjem večletnih delovnih načrtov [in opredelitvijo področij za uporabo nedodeljenih sredstev] v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje pomembnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Izvedbena pooblastila je treba prenesti na Komisijo, da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje ukrepov v okviru osi EURES ter mikrofinanciranje in socialno podjetništvo iz Programa.

črtano

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Izvedbena pooblastila, ki se nanašajo na ukrepe, izvedene v skladu z osjo Progress iz Programa, je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

(25) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Na področju uresničevanja, spremljanja in vrednotenja Programa bi moral Komisiji v svetovalni funkciji pomagati strateški svetovalni odbor, ki bi mu predsedoval predstavnik Komisije, sestavljali pa bi ga predstavniki držav članic in drugih sodelujočih držav, sindikatov, delodajalskih organizacij, organizacij civilne družbe in finančnih institucij na ravni Evropske unije, ki so neposredno ali posredno vključeni v izvajanje dejavnosti Programa.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialni napredek, inovacije in zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je med drugim z inovativnimi ukrepi prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev, vodilnih pobud, integriranih smernic in pobude Priložnosti za mlade, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni kakovostne in trajnostne zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini, izboljšanja delovnih pogojev ter krepitvi zaposlitvenega in izobrazbenega položaja mladih.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička za lastnike in deležnike, temveč doseganje socialnega učinka. Posluje na trgu, tako da proizvaja blago in opravlja storitve na podjetniški in inovativni način, presežke pa uporablja predvsem za doseganje socialnih ciljev. Upravljano je odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in zainteresiranih strani, ki jih njegova poslovna dejavnost zadeva;

(a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, ne glede na njegovo pravno obliko, ki ni uvrščeno na regulirani trg v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, in ki:

 

(i) ima v skladu s svojimi statuti ali drugimi z zakonom določenimi dokumenti o vzpostavitvi poslovanja za glavni cilj doseganje merljivih, pozitivnih socialnih učinkov namesto ustvarjanja dobička za njegove lastnike, člane in zainteresirane strani, pri čemer podjetje:

 

– zagotavlja inovativne storitve ali proizvaja blago z veliko socialno koristjo in/ali

 

– pri proizvodnji izdelkov ali zagotavljanju storitev uporablja inovativni način in ta način proizvodnje zajema njegov socialni cilj;

 

(ii) svoje dobičke v prvi vrsti ponovno vlaga za doseganje svojega glavnega cilja ter ima vnaprej določene postopke in pravila za vse okoliščine, v katerih se dobički razdelijo med delničarje in lastnike, kar zagotavlja, da razdeljevanje dobička ne spodkopava glavnega cilja;

 

(iii) je upravljano podjetniško, odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in/ali zainteresiranih strani, na katere vplivajo njegove poslovne dejavnosti.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „mikrofinanciranje“ vključuje poroštva, podporoštva, mikrokredite, lastniški kapital in navidezni lastniški kapital, odobrene osebam in mikropodjetjem.

(d) „mikrofinanciranje“ vključuje poroštva, podporoštva, mikrokredite, lastniški kapital in navidezni lastniški kapital, odobrene osebam in mikropodjetjem, ki nimajo kreditne sposobnosti ali je ta premajhna.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 2 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) „socialne inovacije“ so napredne socialne pobude ali projekti, ki imajo socialne cilje in uporabljajo socialna sredstva ter so pripravljeni posebej z namenom, da zagotavljajo učinkovitejše, uspešnejše, trajnostne in pravične odgovore na socialne potrebe, ki ostajajo neizpolnjene ali so izpolnjene nezadostno, na primer boj proti revščini in socialni izključenosti, iskanje prve zaposlitve, spodbujanje visoke stopnje kakovostnih zaposlitev, zagotavljanje ustrezne socialne zaščite, ki preprečuje revščino, zagotavljanje dostopa do zdravstvenega varstva za ranljive osebe ter izboljšanje delovnih pogojev, s čimer prispevajo k socialnemu napredku.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) „eksperimentiranje na področju socialne politike“ pomeni preizkušanje socialnih inovacij v praksi v okviru projektov, da se pridobijo podatki o njihovi učinkovitosti in izvedljivosti, tovrstni projekti pa so časovno omejeni in vključujejo različne akterje.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Program zajema naslednje tri dopolnjujoče se osi:

1. Program zajema naslednje štiri dopolnjujoče se osi:

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije ter spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, in inovativnost, ob partnerskem sodelovanju s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi;

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politike Unije na področju zaposlovanja, delovnih pogojev, socialne zaščite, socialnega vključevanja in boja proti revščini ter zakonodaje na teh področjih ter ki spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, socialne inovacije, eksperimentiranje na področju socialne politike in socialni napredek, ob partnerstvu in sodelovanju s socialnimi partnerji, z organizacijami civilne družbe ter javnimi in zasebnimi organi;

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) os EURES, ki podpira dejavnosti, ki jih izvaja mreža EURES, tj. specializirane službe, ki jih ustanovijo države članice EGP in Švicarska konfederacija, skupaj z drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi razvili izmenjavo in širjenje informacij ter druge oblike sodelovanja, namenjenega pospeševanju geografske mobilnosti delavcev;

(b) os EURES, ki podpira dejavnosti, ki jih izvaja mreža EURES, skupaj s socialnimi partnerji in z drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi razvili izmenjavo in širjenje informacij ter druge oblike sodelovanja, kot so čezmejna partnerstva, pa tudi zagotavljanje individualnega svetovanja in posredovanje informacij iskalcem zaposlitve, mobilnim delavcem in delodajalcem, da se pospeši prostovoljna in pravična geografska mobilnost delavcev ter prispeva k visoki stopnji kakovostnih in trajnostnih zaposlitev;

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki pospešuje dostop do finančnih sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialna podjetja.

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki spodbuja dostop do mikrofinanciranja in povečuje razpoložljivost mikrofinanciranja za novoustanovljena podjetja, predvsem za brezposelne, socialno izključene in druge ranljive osebe, ter za obstoječa mikropodjetja in socialna podjetja.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) os Pobuda mladih, ki izboljša zaposlitveni in izobrazbeni položaj mladih, zlasti tistih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Skupne določbe iz členov 1 do 14 se uporabljajo za vse tri osi, navedene v točkah (a), (b) in (c) odstavka 1, za vsako od njih pa se uporabljajo tudi posebne določbe.

2. Skupne določbe iz členov 1 do 14 ter naslova IIa se po potrebi uporabljajo za vse štiri osi, navedene v točkah (a), (b), (c) in (ca) odstavka 1, za vsako od njih pa se uporabljajo tudi posebne določbe.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih politike Unije in nacionalnih oblikovalcih politike ter drugih zainteresiranih straneh za izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni Unije in držav članic;

(a) povečati odgovornost pri oblikovalcih politike na vseh ravneh in v zvezi s cilji Unije na področju zaposlovanja, socialne zaščite in vključenosti, boja proti revščini in izboljšanja delovnih pogojev, ob tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji ter organizacijami civilne družbe in javnimi organi za izpolnjevanje socialnih ciljev strategije Evropa 2020, uvesti konkretne in usklajene ukrepe tako na ravni Unije kot na ravni držav članic;

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in učinkovitih sistemov socialne zaščite in trgov dela ter pospeševati reformo politike s spodbujanjem dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

(b) pospeševati socialno upravljanje z zagotavljanjem večje socialne konvergence in podpiranjem razvoja ustreznih, dostojnih, vključujočih in učinkovitih visokokakovostnih sistemov socialne zaščite in trgov dela, da se zagotovita socialna vključenost in visoka stopnja kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter pospeši reforma politike, kjer je potrebno, s spodbujanjem udeležbe vseh ustreznih zainteresiranih strani, tudi nevladnih organizacij in ranljivih oseb, na primer tistih, ki se soočajo z revščino, brezposelnostjo in socialno izključenostjo, ter s spodbujanjem dostojnega dela, dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) posodobiti zakonodajo Unije v skladu z načeli pametne ureditve in zagotoviti učinkovito uporabo prava Unije pri zadevah, povezanih z delovnimi pogoji;

(c) posodobiti in izboljšati zakonodajo Unije v skladu z načeli dostojnega dela in zagotoviti učinkovito uporabo prava Unije pri zadevah, povezanih z delovnimi pogoji, da bi dosegli napredek pri socialnih in zaposlitvenih ciljih politike strategije Evropa 2020;

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) spodbujati ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih „zelenih“ in „belih“ delovnih mest, predvidevanje in razvoj novih spretnosti in znanj v ta namen prek povezovanja politik zaposlovanja in socialnih politik z industrijskimi in strukturnimi politikami za podporo pri prehodu na gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire in bo nizkoogljično ter socialno vzdržno;

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujati geografsko mobilnost delavcev ter povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni;

(d) na pravični podlagi spodbujati prostovoljno geografsko mobilnost delavcev, zlasti čezmejno, ter povečevati zaposlitvene možnosti, med drugim s pobudami za prvo zaposlitev in vrnitev brezposelnih na delo, z razvojem visokokakovostnih in vključujočih trgov dela Evropske unije, ki so odprti in vsem dostopni, pri čemer se spoštujejo in jamčijo prosto gibanje in pravice delavcev po vsej Uniji;

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 4 - odstavek 1 - točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(da) spodbujati delovna mesta, ki delavcem omogočajo zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem;

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikropodjetja ter povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja.

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive osebe, ki želijo ustanoviti mikropodjetja, pa tudi za obstoječa mikropodjetja, ter s povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja;

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) boriti se proti revščini in socialni izključenosti s podpiranjem dejavnosti socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe, socialnih podjetij ter javnih in zasebnih organov s posebnim poudarkom zlasti na socialnih inovacijah in eksperimentiranju na področju socialne politike;

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) izboljšati poznavanje in razumevanje obstoječega položaja v državah članicah (in v ostalih sodelujočih državah) s pomočjo analiziranja, ocenjevanja in natančnega opazovanja politik in njihovega izvajanja;

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec) zagotoviti dober prehod od izobraževanja k dostojni zaposlitvi, preprečiti predčasno opuščanje šolanja in spodbujati kakovost prakse in pripravništva.

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri doseganju teh ciljev si Program prizadeva:

2. Pri doseganju teh ciljev Program:

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za spodbujanje enakosti žensk in moških ter boja proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti;

(a) spodbuja enakost žensk in moških prek vključevanja načela enakosti med spoloma v vseh svojih oseh in dejavnostih ter prek izvajanja pozitivnih ukrepov v praksi za spodbujanje enakosti med spoloma, boja proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, rasi ali narodnosti, jeziku, veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti, in prispeva k izpolnjevanju obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, med drugim v zvezi z izobraževanjem, delom in zaposlovanjem ter dostopnostjo;

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) za zagotavljanje, da bodo pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevane zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite in bojem proti socialni izključenosti.

(b) pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije spodbuja visoko stopnjo kakovostne in trajnostne zaposlenosti, zagotavlja ustrezno in dostojno socialno zaščito, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in se bori proti revščini in socialni izključenosti.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Načelo partnerstva

 

Da bo program ustrezal potrebam in zahtevam upravičencev ter da bi spodbujali dobro upravljanje, medsebojno učenje in socialne inovacije, uporabljajo Komisija in države članice na vseh ravneh v celotnem ciklu Programa načelo partnerstva. V ta namen Komisija in države članice zagotovijo, da s tistimi socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, ki zastopajo ciljne skupine Programa, redno potekajo posvetovanja in so udeleženi pri strateških odločitvah o razvoju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju Programa in njegovih osi. Za učinkovito izvajanje načela partnerstva ter za dejavnosti krepitve zmogljivosti in sposobnosti socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe, ki so neposredno ali posredno vključeni v izvajanje dejavnosti Programa, se nameni zadosten znesek finančnih sredstev.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Odobrena proračunska sredstva za izvajanje Programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 958,19 milijona EUR1.

1. Finančna sredstva v smislu točke [...] Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju, ki predstavljajo prednostni referenčni okvir za izvajanje Programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, v tekočih cenah znašajo [XXX milijonov EUR].

____________

 

1V tekočih cenah.

 

Obrazložitev

Finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, so samo okvirna in bodo dokončno določena šele, ko bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Osem iz člena 3(1) se dodelijo naslednji okvirni deleži:

2. V celotnem obdobju Programa so finančna sredstva, dodeljena osem iz člena 3(1)(a), (b) in (c), razporejena takole:

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 60 % osi Progress, od tega vsaj 17 % za spodbujanje socialnega eksperimentiranja kot metodi preskušanja in ocenjevanja inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve;

(a) 60 % osi Progress;

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) 15 % osi EURES;

(b) 18 % osi EURES;

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preostalih 5 % se med osi razdeli za vsako leto posebej v skladu s prednostnimi nalogami politike.

Da bi učinkovito uporabili ta sredstva in omogočili njihovo prelivanje med osmi skladno s prednostnimi nalogami politike, se preostala 2 % med osi razdelita za vsako leto posebej, ne da bi pri tem posegali v pooblastila proračunskega organa pri letnem proračunu.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Poleg proračunskih sredstev iz odstavka 1 se zagotovijo sredstva za os Pobuda mladih iz člena 3(1)(ca). V programskem obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo odobrena proračunska sredstva za to os [XXX milijonov] EUR.

(V povezavi z osjo Pobuda mladih)

Obrazložitev

Os Pobuda mladih je bila uvedena za spoprijemanje z izredno visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi pod pogojem, da bodo lahko v novem večletnem finančnem okviru 2014–2020 zagotovljena sredstva za ta cilj.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Pri dodeljevanju sredstev se po potrebi uporabi pristop, ki upošteva enakost spolov, vključno s pripravo proračuna ob upoštevanju vidikov spola in oceno učinka glede na spol.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporabi odobrena proračunska sredstva iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev.

3. Komisija lahko uporabi do 3 % odobrenih proračunskih sredstev iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov, sodelovanjem s tretjimi državami ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev, ter okrepi nadzor na izdatki.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zbiranje podatkov in statističnih podatkov ter razvoj skupnih metodologij, klasifikacij, kazalnikov in primerjalnih meril uspešnosti;

(a) zbiranje podatkov in statističnih podatkov ob upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih meril ter razvoj skupnih metodologij, klasifikacij, kazalnikov in primerjalnih meril uspešnosti, po potrebi ločenih glede na spol in starostno skupino;

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) raziskave, študije, analize in poročila, vključno prek financiranja mrež strokovnjakov;

(b) raziskave, študije, analize in poročila, vključno prek financiranja mrež in razvoja strokovnega znanja o tematskih prednostnih nalogah;

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vrednotenja in ocene učinka;

(c) neodvisna kvalitativna in kvantitativna vrednotenja in ocene učinka, ki jih izvajajo tako javni kot zasebni organi, pa tudi ukrepi, potrebni za pretvarjanje dobre prakse in eksperimentiranja v navadno socialno politiko, vključno z oceno učinkovitosti ukrepov, povezanih s cilji na področju zaposlovanja in socialne kohezije;

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 6 - odstavek 1 - točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spremljanje napredka v državah članicah in drugih sodelujočih državah pri ključnih prednostnih nalogah na področju zaposlovanja, socialne zaščite in vključenosti ter boja proti revščini v skladu s cilji strategije Evropa 2020, kakor tudi izboljšanja delovnih pogojev;

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) spremljanje učinka izvajanih politik na najranljivejše skupine;

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc) spremljanje učinka izvajanih politik na izboljšanje delovnih pogojev;

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) priprava in izvajanje socialnega eksperimentiranja kot metode za preskušanje in vrednotenje inovativnih rešitev zaradi njihove krepitve;

(e) priprava in izvajanje eksperimentiranja na področju socialne politike kot metode za preskušanje in vrednotenje inovativnih rešitev zaradi njihove krepitve;

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izmenjave in širjenje dobre prakse, inovativnih pristopov in izkušenj, medsebojni strokovni pregledi, primerjalno spremljanje in vzajemno učenje na evropski ravni;

(a) osredotočene in strateške izmenjave, prepoznavanje in širjenje dobre prakse, inovativnih pristopov in izkušenj, medsebojni strokovni pregledi, primerjalno spremljanje in vzajemno učenje na evropski ravni, da se okrepi znanje in doseže napredek pri doseganju ciljev Unije glede spodbujanja visoke stopnje kakovostnih in trajnostnih zaposlitev, zagotavljanja ustrezne in dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev;

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetu;

črtano

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) usposabljanje praktikov na področju prava in politike ter svetovalcev EURES;

(c) usposabljanje praktikov na področju prava in politike, svetovalcev EURES ter udeležencev v čezmejnih partnerstvih EURES;

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) oblikovanje in objava priročnikov, poročil in izobraževalnega gradiva;

(d) oblikovanje in objava priročnikov, poročil in izobraževalnega gradiva ter ukrepi v zvezi z obveščanjem, komuniciranjem in medijskim poročanjem o pobudah, ki jih podpira Program;

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) podpora za dejavno vključevanje vseh ustreznih akterjev v nadaljnje izvajanje že dogovorjenih prednostnih nalog Unije, kot so dejavno vključevanje, boj proti brezdomstvu in izključenosti na področju nastanitve, revščini otrok, energetski revščini in revščini med priseljenci in etničnimi manjšinami;

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) pri oblikovalcih politik in drugih zainteresiranih straneh doseganje boljšega poznavanja in razumevanja razvoja in izvajanja politik, ki spodbujajo kakovostno zaposlovanje, dobre delovne pogoje, vključujoče trge dela, socialno zaščito in vključevanje ter odpravljanje revščine;

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) podpiranje preventivne kulture na področju zdravja in varnosti pri delu ter spodbujanje duševnega in telesnega zdravja v delovnem okolju.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) krepitvijo zmogljivosti nacionalnih uprav in specialističnih služb, odgovornih za spodbujanje geografske mobilnosti, ki so jih pooblastili države članice in ponudniki mikrokreditov;

(b) krepitvijo zmogljivosti uprav in specialističnih služb, odgovornih za spodbujanje geografske mobilnosti, ki so jih pooblastile države članice, kot tudi v zvezi s krepitvijo zmogljivosti ponudnikov mikrokreditov in ponudnikov financiranja za socialna podjetja;

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) krepitvijo zmogljivosti pri organizacijah socialnih partnerjev, organizacijah civilne družbe in akterjih socialnega gospodarstva;

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) krepitvijo zmogljivosti in stroški poslovanja čezmejnih partnerstev EURES;

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih uradnikov zaradi spremljanja izvajanja zakonodaje Unije;

(c) organizacijo nadnacionalnih delovnih skupin nacionalnih, regionalnih in lokalnih uradnikov zaradi spremljanja pravilnega izvajanja zakonodaje Unije;

Obrazložitev

Izmenjave med javnimi upravami bi morale koristiti vsem vladnim ravnem, saj je veliko javnih politik skupnih in niso v izključni pristojnosti nacionalnih administracij.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov ter drugih ustreznih zainteresiranih strani, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) financiranjem opazovalnic na evropski ravni;

(e) financiranjem medregionalnih in čezmejnih opazovalnic na evropski ravni, tudi za ključne tematske prednostne naloge;

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) izmenjavo osebja med nacionalnimi upravami.

(f) nadnacionalno izmenjavo osebja med regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi upravami.

Obrazložitev

Pri spremljanju izvajanja zakonodaje EU je treba upoštevati tudi regionalne in lokalne okoliščine, zato je treba vključiti predstavnike regionalnih in lokalnih vlad.

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

4. Ukrepi za spodbujanje prostovoljne mobilnosti posameznikov v Uniji na pravični podlagi in za odpravo ovir za mobilnost:

 

(a) zagotavljanje informacij in svetovanja za iskalce zaposlitve, mobilne in čezmejne delavce ter njihove interesne organizacije, pa tudi za delodajalce;

 

(b) razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz naslova VIII Prvega dela Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter donacijami.

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter donacijami.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Socialne inovacije in eksperimentiranje na področju socialne politike

 

1. Program podpira socialne inovacije in eksperimentiranje na področju socialne politike. Pomaga pri prepoznavanju, analizi in krepitvi inovativnih rešitev in njihovega izvajanja v praksi prek eksperimentiranja na področju socialne politike.

 

2. Cilj socialnih inovacij je izboljšati kakovost življenja in dela. Ne vrednotijo se le na podlagi ekonomskih meril, temveč predvsem glede na dodano vrednost za družbo.

 

3. Namen eksperimentiranja na področju socialne politike je po potrebi pomagati državam članicam, da povečajo učinkovitost svojih trgov dela in nadalje izboljšajo socialno zaščito in politike vključevanja. Prizadeva si izboljšati življenje upravičencev s prilagojenimi storitvami ali proizvodi, razvije pa se z neposredno udeležbo zainteresiranih strani in upravičencev.

 

Rezultati preizkusov pomagajo opredeliti, ali in pod kakšnimi pogoji je socialne inovacije mogoče uvesti v večjem obsegu. Eksperimentiranje na področju socialne politike si zato prizadeva zagotoviti krepitev učinkovitih ukrepov, med drugim s podporo Evropskega socialnega sklada.

 

4. Komisija spodbuja krepitev zmogljivosti za socialne inovacije, zlasti s pospeševanjem vzajemnega učenja, vzpostavljanjem mrež ter razširjanjem dobrih praks in metodologij.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami v skladu z načelom partnerstva zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Zagotovita se tudi skladnost in dopolnjevanje teh dejavnosti, zlasti s programom Pravice in državljanstvo, s programom Erasmus za vse, s programom Obzorje 2020 za raziskave in inovacije, ter s programom za konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Dejavnosti so skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, enake možnosti, enakost spolov, izobraževanje, poklicno usposabljanje, otrokove pravice in dobro počutje. Dejavnosti so tudi skladne z drugimi politikami Unije in jih dopolnjujejo, med katerimi so zlasti mladinska politika, migracijska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, delovni pogoji, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika, pa tudi potrebe notranjega trga.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Program dopolnjuje druge programe Evropske unije ob upoštevanju, da vsak instrument deluje v skladu s svojimi postopki. Istih stroškov ni mogoče dvakrat financirati, Program pa je treba tesno povezati z drugimi programi Unije in strukturnimi skladi, zlasti ESS.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Programa, so v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, vključno s pravili o državni pomoči.

2. Dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Programa, so v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, vključno s pravili o državni pomoči in konvencijami Mednarodne organizacije dela.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Izvedeni ukrepi so skladni tudi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo ZN o pravicah invalidov.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Skladnost in dopolnjevanje se zagotavljata tudi s pritegnitvijo lokalnih in regionalnih organov k izvajanju programa.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi vse potrebne odnose z odbori, ki obravnavajo politike, instrumente in ukrepe, pomembne za Program, da se zagotovi redno in ustrezno obveščanje teh odborov o napredku pri izvajanju Programa.

1. Komisija vzpostavi potrebne povezave z Odborom za zaposlovanje, Odborom za socialno zaščito, Svetovalnim odborom za varnost in zdravje na delovnem mestu in Svetovalnim odborom za prosto gibanje delavcev, da se zagotovita redno in ustrezno posvetovanje s temi odbori in njihovo obveščanje o napredku pri izvajanju Programa.

 

Komisija obvešča tudi druge odbore, ki se ukvarjajo s politikami, instrumenti in ukrepi, ki se nanašajo na Program.

 

Komisija po potrebi vzpostavi redno in strukturirano sodelovanje med strateškim svetovalnim odborom iz člena 26g, odborom iz člena 26i in nadzornimi odbori, ustanovljenimi za druge zadevne politike, instrumente in ukrepe.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rezultate ukrepov, izvedenih v okviru Programa, je treba primerno sporočati in razširjati, da bi čim bolj povečali njihov učinek, trajnost in dodano vrednost za Unijo.

1. Rezultate ukrepov, izvedenih v okviru Programa, je treba redno in primerno sporočati in razširjati Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, pa tudi socialnim partnerjem in javnosti, da bi čim bolj povečali njihov učinek, trajnost in dodano vrednost za Unijo.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti komuniciranja prispevajo tudi k horizontalnemu obveščanju o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe.

2. Dejavnosti komuniciranja zagotavljajo informacije o političnih prednostnih nalogah Evropske unije, če so povezane s splošnimi cilji te uredbe.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Glede podpore, dodeljene sodelujočim v programu, zlasti glede programov mobilnosti iz člena 6(4), se lahko uporabijo pavšalni zneski, lestvica stroškov na enoto in pavšalno financiranje.

2. Sporazum o donaciji določa, kateri del finančnega prispevka Unije glede podpore, dodeljene sodelujočim v programu, zlasti glede programov mobilnosti iz člena 6(4), bo temeljil na povračilu upravičenih stroškov, kateri del pa na pavšalu (vključno z obsegom stroškov na enoto) ali povprečnini.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavka 1 in 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, korupcijo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in finančno uredbo.

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe in opravi učinkovite preglede, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, korupcijo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.

 

1a. Ob odkritju nepravilnosti se neupravičeno izplačani zneski izterjajo predvsem z izravnavo, zaščita finančnih interesov Unije pa lahko po potrebi v skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in finančno uredbo vključuje učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, vključno z uradom OLAF, in Računskemu sodišču izrecno dovoli izvajanje takih revizij, preverjanj na kraju samem in inšpekcij.

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, vključno z uradom OLAF, in Računskemu sodišču izrecno dovoli izvajanje takih revizij, preverjanj na kraju samem in inšpekcij do štirih let po končnem plačilu.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in morebitnih prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, po enem letu pripravi začetno kvalitativno in kvantitativno poročilo o spremljanju, kasneje pa dvoletna kvalitativna in kvantitativna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročila se v vednost posredujejo tudi Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Letna poročila o spremljanju zajemajo napredek, dosežen pri izvajanju Programa, ter dosežene rezultate in vsebujejo podatke o učinku in trajnosti njegovih osi, pri čemer vključujejo, kjer je ustrezno, skupno število ljudi, ki so bili deležni pomoči ali na novo zaposleni, in v slednjem primeru, ali so še vedno zaposleni, ter število mikropodjetij in socialnih podjetij, ki po koncu obdobja podpore še vedno obratujejo, pa tudi informacije o skladnosti z drugimi finančnimi instrumenti Unije, zlasti ESS. Poročila o spremljanju zajemajo tudi obseg, v katerem je bilo v njegovih dejavnostih uporabljeno načelo enakosti spolov in vključevanja enakosti spolov ter kako so bila obravnavana vprašanja nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti. Za večjo preglednost Programa se poročila objavijo.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo.

1. Do sredine leta 2017 se v sodelovanju s strateškim svetovalnim odborom iz člena 26g opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo. Strateški svetovalni odbor je vključen v celoten ocenjevalni proces. Rezultati ocene se lahko upoštevajo pri oblikovanju novih programov na področju zaposlovanja in socialnih zadev.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Če katero od vrednotenj v skladu s členom 19 Sklepa št. 1672/2006/ES ali členom 9 Sklepa št. 283/2010/EU ali vrednotenje, ki je navedeno v odstavku 1 tega člena, razkrije večje pomanjkljivosti Programa, Komisija razmisli o pripravi predloga za Evropski parlament in Svet, ki vključuje ustrezne spremembe Programa.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Pred pripravo morebitnega predloga za podaljšanje Programa po letu 2020 predloži Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij oceno konceptualnih prednosti in slabosti programa za obdobje 2014–2020.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje dve leti po koncu Programa opravi naknadno vrednotenje, s katerim izmeri njegov učinek in dodano vrednost za Unijo, potem pa poročilo o tem vrednotenju predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

2. Komisija najpozneje dve leti po koncu Programa opravi neodvisno naknadno vrednotenje, s katerim izmeri njegov učinek in dodano vrednost za Unijo, potem pa poročilo o tem vrednotenju predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Ta poročila se objavijo.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Naslov II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebne določbe

Določbe, specifične za osi programa

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Člen 14 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Tematska področja in financiranje

 

1. Os Progress podpira ukrepe z enega ali več tematskih področij iz točk (a), (b) in (c). V celotnem trajanju Programa se pri razdelitvi sredstev iz člena 5(2)(a) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

 

(a) zaposlovanje, znotraj katerega se vsaj 50 % sredstev za to področje porabi za boj proti brezposelnosti mladih: 20 %;

 

(b) socialna zaščita, socialna vključenost ter zmanjšanje in preprečevanje revščine: 50 %;

 

(c) delovni pogoji: 10 %.

 

2. Pri dejavnostih na teh treh tematskih področjih se za vse obdobje Programa vsaj 25 % sredstev iz člena 5(2) nameni za eksperimentiranje na področju socialne politike.

 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e v zvezi z razporejanjem sredstev po posameznih področjih znotraj te osi. Zlasti se lahko s temi delegiranimi akti sredstva za področja (a), (b) in (c) iz odstavka 1 zmanjšajo za 5 odstotnih točk, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe in prednostne naloge politike na področjih osi Progress.

 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e za opredelitev tematskih področij, za katera se lahko v skladu s finančno uredbo uporabijo nedodeljena sredstva.

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poleg splošnih ciljev iz člena 4 so specifični cilji osi Progress:

1. Poleg splošnih ciljev iz člena 4 so specifični cilji osi Progress podpirati izvajanje strategije Evropa 2020, integriranih smernic in vodilnih pobud, ter v ta namen:

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično znanje visoke kakovosti zaradi zagotavljanja, da zaposlitvena in socialna politika ter zakonodaja o delovnih pogojih Unije temeljita na trdnih dokazih ter ustrezata potrebam, izzivom in okoliščinam v posameznih državah članicah in drugih sodelujočih državah;

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično znanje visoke kakovosti zaradi zagotavljanja, da bosta politika in zakonodaja Unije na področju zaposlovanja, delovnih pogojev, socialne zaščite, socialne vključenosti in boja proti revščini, kar med drugim vključuje boj proti diskriminaciji in večplastni diskriminaciji, boj proti izključenosti na področju nastanitve, boj proti brezposelnosti in revščini mladih ter revščino med migranti in etničnimi manjšinami, temeljili na trdnih dokazih ter bosta pomembni za potrebe ljudi, družbene izzive in socialne okoliščine v posameznih državah članicah in drugih sodelujočih državah;

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog o zaposlitveni in socialni politiki ter zakonodaji o delovnih pogojih Unije na evropski, nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in izvajanju zakonodaje Unije;

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog prek evropske strategije zaposlovanja in odprte metode usklajevanja na področju socialne zaščite in vključevanja ter z mreženjem specializiranih organov, tudi socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe, glede politike Unije, med drugim o zaposlovanju, delovnih pogojih, socialni zaščiti, socialni vključenosti, boju proti diskriminaciji in večplastni diskriminaciji, boju proti revščini in izključenosti na področju nastanitve, varstvu otrokovih pravic in dobrem počutju, pomoči migrantom pri vključevanju in o izboljšanju položaja prosilcev za azil, boju proti brezposelnosti in revščini mladih, ter o zakonodaji na teh področjih na evropski, nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in izvajanju zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) oblikovalcem politike zagotavljati finančno podporo za preskušanje reform socialne politike in politike trga dela, nadgrajevati zmogljivost glavnih akterjev za načrtovanje in izvajanje socialnega eksperimentiranja ter zagotavljati dostop do ustreznega splošnega in strokovnega znanja in izkušenj;

(c) zagotavljati finančno podporo za preskušanje inovacij socialne politike in politike trga dela, po potrebi nadgrajevati zmogljivost glavnih akterjev za načrtovanje in izvajanje eksperimentiranja na področju socialne politike ter zagotavljati dostop do ustreznega splošnega in strokovnega znanja in izkušenj, da bi lažje predvideli in razvijali potencial za ustvarjanje delovnih mest in spretnosti, potrebne za okoljsko in družbeno trajnosten razvoj, ter zagotavljali ustrezno in dostojno socialno zaščito, socialno vključenost, zmanjšanje revščine, visoko stopnjo kakovostnega in trajnostnega zaposlovanja ter boljše delovne pogoje;

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zagotavljati finančno podporo organizacijam Unije in nacionalnim organizacijam, da se pospeši njihova zmogljivost za razvoj, spodbujanje in podpiranje izvajanja zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije.

(d) zagotavljati finančno podporo organizacijam, da se pospeši njihova zmogljivost za razvoj inovativnih rešitev ter za spodbujanje in podpiranje izvajanja politik Unije na področju zaposlovanja, delovnih pogojev, socialne zaščite, socialne vključenosti in boja proti revščini, kot tudi zakonodaje na teh področjih.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Posebni ukrepi

 

Poleg vrst ukrepov, določenih v členu 6, se lahko v okviru osi Progress financirajo naslednji posebni ukrepi:

 

(a) podpora za razvoj skupnih strategij za dosego dejanskega izboljšanja na področju zaposlovanja in socialne politike ter delovnih pogojev;

 

(b) podpora socialnim partnerjem in organizacijam civilne družbe na vseh ravneh za projekte in raziskave na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja;

 

(c) podpora za pobude, namenjene obravnavanju pomanjkanja delavcev, vključno s sodelovanjem med šolami in izobraževalnimi centri ter zavodi za zaposlovanje;

 

(d) podpora za pobude, ki omogočajo ustvarjanje trajnostnih delovnih mest;

 

(e) podpora za pobude, ki spodbujajo delodajalce k uporabi socialnih standardov, ki so višji od sedanjih zakonskih določb, vključno z možnostjo, da se razvije in pridobi označba, kot je socialna oznaka;

 

(f) podpora za spodbujanje preventivne kulture na področju zdravja in varnosti pri delu ter za uveljavljanje duševnega in telesnega zdravja v delovnem okolju.

 

(g) podpora za boj proti izključenosti in revščini, predvsem z zagotavljanjem ali vzdrževanjem dostopa najbolj ogroženih oseb do zdravstvenega varstva;

 

(h) podpora za mreže poslovnih inkubatorjev z zagotavljanjem tehnične in finančne pomoči za ustanavljanje podjetij.

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) nevladne organizacije in zlasti tiste, organizirane na ravni Unije;

(e) nevladne organizacije, organizirane tako na nacionalni ravni kot na ravni Unije;

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Za izvajanje Programa Komisija tesno sodeluje z agencijami Unije, ki se ukvarjajo s socialnimi zadevami, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ter z Evropskim inštitutom za enakost spolov.

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko sodeluje z mednarodnimi organizacijami ter zlasti s Svetom Evrope, OECD, MOD in Svetovno banko.

3. Komisija lahko sodeluje z mednarodnimi organizacijami ter zlasti s Svetom Evrope, OECD, MOD in drugimi organi Združenih narodov ter Svetovno banko.

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko sodeluje s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu. Predstavniki takih tretjih držav se lahko udeležujejo dogodkov vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu, stroški njihove udeležbe pa se lahko krijejo iz Programa.

4. Komisija lahko sodeluje s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu. Predstavniki takih tretjih držav se lahko udeležujejo dogodkov vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu, stroški njihove udeležbe pa se lahko sofinancirajo iz Programa.

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

črtano

Prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo

 

1. V skladu s postopkom pregleda iz člena 18(3) se sprejmejo ukrepi, ki se nanašajo na naslednje in so potrebni za izvajanje osi Progress:

 

(a) večletne delovne načrte, ki določajo srednjeročno politiko in prednostne naloge financiranja;

 

(b) letne delovne načrte, vključno z merili za izbiro upravičencev po razpisu za zbiranje predlogov.

 

2. Vsi drugi ukrepi za izvajanje osi Progress se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 18(2).

 

(Glej predlog spremembe člena 26h.)

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

črtano

Odbor

 

1. Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

(Glej predlog spremembe člena 26i.)

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

črtano

Prehodni ukrepi

 

Ukrepi, ki se začnejo izvajati pred 1. januarjem 2014 na podlagi Sklepa št. 1672/2006/ES (oddelki 1, 2 in 3 iz člena 3 Sklepa), se še naprej urejajo v skladu z določbami navedenega sklepa. Glede teh ukrepov se odbor iz člena 13 navedenega sklepa nadomesti z odborom iz člena 18 te uredbe.

 

(Glej predlog spremembe člena 26j.)

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Tematska področja in financiranje

 

1. Os EURES podpira ukrepe z enega ali več tematskih področij iz točk (a), (b) in (c). V celotnem trajanju Programa se pri razdelitvi sredstev iz člena 5(2)(b) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

 

(a) posredovanje informacij, svetovanje ter posredovanje dela mobilnim delavcem in delodajalcem: 20 %;

 

(b) ciljno usmerjeni programi mobilnosti, na primer za mlade: 20 %;

 

(c) nadnacionalno, sektorsko in čezmejno sodelovanje: 40 %.

 

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e v zvezi z razporejanjem sredstev po posameznih področjih znotraj te osi. Zlasti se lahko s temi delegiranimi akti sredstva za področja (a), (b) in (c) iz odstavka 1 zmanjšajo za 5 odstotnih točk, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe in prednostne naloge politike na področjih osi EURES.

 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e za opredelitev tematskih področij, za katera se lahko v skladu s finančno uredbo uporabijo nedodeljena sredstva.

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotavljati preglednost prostih delovnih mest in prijav za delovna mesta ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce; to se dosega z njihovo izmenjavo in širjenjem na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni s standardnimi medsebojno usklajenimi obrazci;

(a) zagotavljati preglednost informacij in nasvetov o prostih delovnih mestih in prijavi za delovna mesta ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce, kot so pogoji bivanja in dela, vključno s socialno zakonodajo, delovno zakonodajo in veljavnimi kolektivnimi pogodbami, ter priložnosti za usvojitev novih spretnosti; to se dosega z njihovo izmenjavo in širjenjem na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni s standardnimi medsebojno usklajenimi obrazci, pa tudi z individualnim svetovanjem in mentoriranjem, zlasti za nizkokvalificirane osebe;

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razviti službe za iskanje in razporejanje delavcev na delovna mesta z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih na evropski ravni; to zajema vse faze razporejanja na delovno mesto, ki segajo od priprave pred zaposlitvijo do podpore po zaposlitvi, da bi kandidata uspešno vključili na trg dela; take službe vključujejo ciljno usmerjene programe mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč določenim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

(b) razviti službe za iskanje delavcev, ki bodo vključevale svetovanje in usposabljanje v obliki „vse na enem mestu“, in njihovo razporejanje na kakovostna in trajnostna delovna mesta, z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih na evropski ravni; to zajema vse faze razporejanja na delovno mesto, ki segajo od priprave pred zaposlitvijo do podpore po zaposlitvi, da bi kandidata uspešno vključili na trg dela; take službe vključujejo ciljno usmerjene programe mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč določenim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20a

 

Posebni ukrepi

 

Poleg vrst ukrepov, ki so navedeni v členu 6, lahko posebni ukrepi v okviru osi EURES zajemajo:

 

(a) razvoj čezmejnih partnerstev, kjer za to zaprosijo službe, teritorialno pristojne za obmejne regije; možnosti svetovanja in obveščanja pred in med izkušnjo mobilnosti ter po njej za iskalce zaposlitve, mobilne delavce, vključno s čezmejnimi, sezonskimi, priseljenskimi in napotenimi delavci, ter za delodajalce, da se spodbudijo pravična in prostovoljna geografska mobilnost ter priprava in razširjanje gradiva za obveščanje iskalcev zaposlitve, mobilnih delavcev, delodajalcev in svetovalcev EURES o delovni zakonodaji, socialni zaščiti in delovnih pogojih v čezmejnih regijah in drugih državah članicah;

 

(b) razvoj in izvajanje ciljno usmerjenih programov mobilnosti v sodelovanju s Svetovalnim odborom za prosto gibanje delavcev;

 

(c) vrednotenje dejavnosti in zaposlitev, ki jih omogoči EURES, ob enakovrednem upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih meril, osredotočanju na prerazporeditve iz posamezne države članice ali vanjo ter na zbirne številčne podatke o prerazporeditvah na ravni Unije, tako da se upoštevajo spreminjajoče se razmere na trgu dela in s tem povezani vzorci mobilnosti, in razvoj kazalnikov v sodelovanju med Komisijo, državami članicami in socialnimi partnerji za vrednotenje kakovosti zaposlovanja in delovnih pogojev, kar zadeva delovna mesta, ustvarjena v okviru programa EURES.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Člen 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20b

 

Ciljno usmerjeni programi mobilnosti

 

1. Ciljno usmerjeni programi mobilnosti so lahko oblikovani za posebne skupine delavcev, sektorje, poklice, države ali skupine držav, kjer se izkaže jasna gospodarska potreba in obstajajo možnosti, da bi z zaposlovanjem na ravni Unije zagotovili dodano vrednot, na primer na področju deficitarnih in specifičnih prostih delovnih mest, kjer se pokažejo težave pri zaposlovanju. V zvezi s temi programi se opravlja redno posvetovanje s Svetovalnim odborom za prosto gibanje delavcev.

 

2. Programi ciljno usmerjene mobilnosti temeljijo na načelu „pravične mobilnosti“ in v celoti spoštujejo veljavne delovne standarde in pravne zahteve. Skladno s tem zagotavljajo programi razporeditev v kakovostno in trajnostno zaposlitev z ustreznim in dostojnim plačilom ter delovnimi pogoji na podlagi kolektivnih pogodb in/ali minimalne plače.

 

3. Izvedbene organizacije, ki v okviru ciljno usmerjenih programov mobilnosti ponujajo storitve iskalcem zaposlitve in delodajalcem, se izberejo na odprtem razpisu za zbiranje predlogov, na katerega se lahko odzovejo zavodi za zaposlovanje, če so zavezani načelu pravične mobilnosti.

 

4. V skladu s členom 11(2) besedilo razpisa opredeljuje vrste podpornih ukrepov, ki so možni v okviru ciljno usmerjenih programov, in vključuje omejeno finančno podporo za iskalce zaposlitve in delodajalce, ki dopolnjuje druge storitve v okviru programov ciljno usmerjene mobilnosti.

 

5. Finančne spodbude za delodajalce se uporabljajo za ukrepe vključevanja in kvalificiranja za nove delavce, finančne spodbude za delavce pa se uporabljajo za stroške prehoda, kot so stroški potovanja, nastanitve in jezikovnih tečajev.

 

6. V zvezi s ciljno usmerjenimi programi mobilnosti se zagotovi dobro usklajevanje, pa tudi dosledno spoštovanje ustrezne delovne zakonodaje in standardov.

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Člen 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 20 c

 

Spremljanje bega možganov

 

Komisija v skladu s členom 12 Uredbe 492/2011 redno spremlja vzorce mobilnosti, zlasti usposobljenih delavcev, da bi zaznala in preprečila negativne učinke geografske mobilnosti na posamezne države članice ali določene gospodarske sektorje. Če se pojavi izkrivljanje delovnega trga, Komisija razmisli o pripravi predlogov za Evropski parlament in Svet, da bi preobrnila takšen razvoj dogodkov.

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Os EURES je odprta za vse javne in zasebne organe, akterje in ustanove, ki jih imenuje država članica ali Komisija, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v mreži EURES, v skladu z Odločbo Komisije št. 2003/8/ES19. Taki organi in organizacije še zlasti vključujejo:

2. Os EURES je odprta za vse organe, akterje in ustanove, ki jih imenuje država članica ali Komisija, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v mreži EURES, v skladu z Odločbo Komisije št. 2003/8/ES19. Taki organi in organizacije še zlasti vključujejo:

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) organizacije socialnih partnerjev in druge zainteresirane strani.

(c) organizacije socialnih partnerjev in zadevne strani, tudi regionalne in lokalne organe.

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija vzpostavi sistem akreditacije in spremljanja, s čimer zagotovi, da vsi udeleženci spoštujejo splošna načela programa EURES, posebej načelo pravične mobilnosti.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 21a

 

Tematska področja in financiranje

 

1. Os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo podpira ukrepe z enega ali več tematskih področij iz točk (a) in (b). V celotnem trajanju Programa se pri razdelitvi sredstev iz člena 5(2)(c) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

 

(a) mikrofinanciranje za ranljive skupine in mikropodjetja: 45 %;

 

(b) socialno podjetništvo: 45 %.

 

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e v zvezi z razporejanjem sredstev po posameznih področjih znotraj te osi. Zlasti se lahko s temi delegiranimi akti sredstva za področja (a), (b) in (c) iz odstavka 1 zmanjšajo za 5 odstotnih točk, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe in prednostne naloge politike na področjih osi Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e za opredelitev tematskih področij, za katera se lahko v skladu s finančno uredbo uporabijo nedodeljena sredstva.

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

(a) ranljive osebe, ki želijo ustanoviti ali nadalje razvijati lastno mikropodjetje, kar vključuje tudi samozaposlitev, in so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, ali jim grozi socialna izključenost ali so socialno izključene in so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil;

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) mikropodjetja, zlasti tista, ki zaposlujejo osebe iz odstavka (a);

(b) mikropodjetja v fazi ustanavljanja ali nadaljnjega razvoja, zlasti tista, ki zaposlujejo osebe iz odstavka (a);

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Člen 22 - odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. podpirati ustanavljanje in razvoj mikropodjetij, ki so upravičena do mikrofinanciranja, zlasti s ponudbo spremljevalnih programov mentorstva in usposabljanja.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. podpirati razvoj socialnih podjetij, predvsem z lajšanjem dostopa do finančnih sredstev.

3. podpirati razvoj trga za socialne naložbe in olajšati dostop do financiranja socialnim podjetjem, katerih letni prihodek ne presega 50 milijonov EUR ali njihova letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Da se zagotovi dopolnjevanje, Komisija in države članice na področju svojih pristojnosti tesno usklajujejo te ukrepe z ukrepi v okviru kohezijske politike.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) mikrofinanciranje za osebe in mikropodjetja;

(a) mikrofinanciranje za osebe in mikropodjetja; in/ali

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija zagotovi, da je os brez vsake diskriminacije dostopna vsem javnim in zasebnim organom v državah članicah.

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi navezali stike s končnimi upravičenci in ustvarili konkurenčna mikropodjetja, zmožna preživeti, javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), tesno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo interese končnih upravičencev do mikrokreditov, in z organizacijami, predvsem prejemnicami podpore ESS, ki zagotavljajo mentorstvo in programe usposabljanja za take končne upravičence.

2. Da bi navezali stike s končnimi upravičenci in ustvarili mikropodjetja, zmožna preživeti, javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), tesno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo interese končnih upravičencev do mikrokreditov, vključno z organizacijami civilne družbe, in z organizacijami, predvsem prejemnicami podpore ESS, ki zagotavljajo mentorstvo in programe usposabljanja za te končne upravičence.

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili.

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili zaradi posojil, ki bi jim jih dodelili z zelo visokimi obrestmi ter v razmerah, ki bi jih vodili v plačilno nesposobnost.

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Razen v primeru skupnih ukrepov se s proračunskimi sredstvi, dodeljenimi osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, pokrijejo vsi stroški ukrepov, izvedenih s finančnimi instrumenti, vključno s plačilnimi obveznostmi finančnim posrednikom, kot so izgube zaradi jamstev,provizijami za mednarodne finančne ustanove za upravljanje prispevka Unije ter vsemi drugimi upravičenimi stroški.

1. Razen v primeru skupnih ukrepov se s proračunskimi sredstvi, dodeljenimi osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, pokrijejo vsi stroški ukrepov, izvedenih s finančnimi instrumenti, vključno s plačilnimi obveznostmi finančnim posrednikom, kot so izgube zaradi jamstev, provizijami za finančne ustanove za upravljanje prispevka Unije ter vsemi drugimi upravičenimi stroški.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Člen 25 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko za izvajanje instrumentov in donacij iz člena 6(5) sklene sporazume z organi iz člena 55(1)(b)(iii) in (iv) Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba 2012] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter zlasti z Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom. Taki sporazumi vsebujejo podrobne določbe o izvajanju nalog, zaupanih navedenim finančnim ustanovam, vključno z določbami, v katerih je podrobno opredeljena potreba po zagotovitvi dodatnosti k obstoječim finančnim instrumentom Unije in nacionalnim finančnim instrumentom in usklajenosti z njimi ter po uravnoteženem dodeljevanju sredstev med državami članicami in drugimi sodelujočimi državami. Finančni instrumenti, kot so instrumenti z delitvijo tveganja, kapitalski instrumenti in dolžniški instrumenti, se lahko zagotovijo z naložbo v namenski naložbeni nosilec.

1. Komisija lahko za izvajanje instrumentov in donacij iz člena 6(5) sklene sporazume z organi iz člena 55(1)(b)(iii) in (iv) Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba 2012] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter zlasti z Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom. Taki sporazumi vsebujejo podrobne določbe o izvajanju nalog, zaupanih navedenim finančnim ustanovam, vključno z določbami, v katerih je podrobno opredeljena potreba po zagotovitvi dodatnosti k obstoječim finančnim instrumentom Unije in nacionalnim finančnim instrumentom in usklajenosti z njimi ter po uravnoteženem dodeljevanju sredstev med državami članicami in drugimi sodelujočimi državami. Finančni instrumenti, in sicer financirani instrumenti z delitvijo tveganja, poroštva in podporoštva, kapitalski instrumenti in dolžniški instrumenti, se lahko zagotovijo prek sklada, ki ga lahko sofinancirajo finančne institucije, ali z neposrednim preoblikovanjem sredstev Programa v finančne instrumente, na primer poroštva.

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Sklad zagotavlja posojila, instrumente z delitvijo tveganja in lastniški kapital za posrednike ali neposredno financiranje socialnih podjetij ali oboje. Lastniški kapital se lahko med drugim zagotovi v obliki odprte lastniške udeležbe, tihih udeležb, delničarskih posojil in kombinacij različnih vrst lastniške udeležbe, ki se omogočijo vlagateljem.

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Pogoji, kot so obrestne mere, za mikrokredite, ki so neposredno ali posredno podprti v okviru te osi, so razumni in sorazmerni glede na povezano tveganje in dejanske stroške, povezane s kreditom.

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Sporazumi iz odstavka 1 tega člena določijo obveznost mednarodnih finančnih ustanov, da sredstva in iztržke, vključno z dividendami in povračili, v ukrepih iz člena 6(5) v obdobju desetih let po datumu začetka Programa investirajo naprej.

2. Sporazumi iz odstavka 1 tega člena določijo obveznost finančnih ustanov, da sredstva in iztržke, vključno z dividendami in povračili, v ukrepih iz člena 6(5) v obdobju desetih let po datumu začetka Programa investirajo naprej.

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s členom 18(2) [finančne uredbe] se prihodki in plačila, ustvarjeni z določenim finančnim instrumentom, dodelijo temu istemu finančnemu instrumentu. Za finančne instrumente, ki so že bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem finančnem okviru, se prihodki in plačila, ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu instrumentu tekočega obdobja.

3. V skladu z ustreznimi določbami finančne uredbe se prihodki in plačila, ustvarjeni z določenim finančnim instrumentom, dodeljujejo temu finančnemu instrumentu, dokler je veljaven. Za finančne instrumente, ki so že bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem finančnem okviru, se prihodki in plačila, ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu instrumentu tekočega obdobja.

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Po poteku sporazumov, sklenjenih z mednarodnimi finančnimi ustanovami, ali po koncu investicijskega obdobja specializiranega naložbenega nosilca se iztržki in preostanek, ki pripada Uniji, vplačajo v splošni proračun Unije.

4. Po poteku sporazumov, sklenjenih z finančnimi ustanovami, ali po koncu investicijskega obdobja specializiranega naložbenega nosilca se iztržki in preostanek, ki pripada Uniji, vplačajo v splošni proračun Unije.

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Mednarodne finančne ustanove, in če je primerno, upravitelji skladov sklenejo pisne sporazume z javnimi in zasebnimi organi iz člena 23. Taki sporazumi določajo obveznosti javnih in zasebnih ponudnikov, da sredstva, zagotovljena v okviru osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, uporabijo v skladu s cilji iz člena 22 in zagotovijo informacije za pripravo letnih poročil iz člena 26.

5. Finančne ustanove in, če je primerno, upravitelji skladov sklenejo pisne sporazume z javnimi in zasebnimi organi iz člena 23. Taki sporazumi določajo obveznosti javnih in zasebnih ponudnikov, da sredstva, zagotovljena v okviru osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, uporabijo v skladu s cilji iz člena 22 in zagotovijo informacije za pripravo letnih poročil iz člena 26.

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Člen 26 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Mednarodne finančne ustanove, in če je primerno, upravitelji skladov Komisiji pošljejo letna poročila o izvajanju, v katerih navedejo podprte dejavnosti glede na finančno izvedbo, razdelitev in dostopnost sredstev in naložb po sektorju in vrsti upravičencev, sprejete ali zavrnjene vloge, sklenjene pogodbe z zadevnimi javnimi in zasebnimi organi, financirane ukrepe in dosežke, med drugim v smislu socialnega učinka, ustvarjanja delovnih mest in trajnostnosti dodeljene podpore podjetjem.

1. Finančne ustanove in, če je primerno, upravitelji skladov Komisiji pošljejo letna poročila o izvajanju, v katerih navedejo podprte dejavnosti glede na finančno izvedbo, razdelitev in dostopnost sredstev in naložb po sektorju, geografskemu območju in vrsti upravičencev. Ta poročila o izvajanju določajo tudi sprejete ali zavrnjene vloge v zvezi s posameznimi cilji, sklenjene pogodbe z zadevnimi javnimi in zasebnimi organi, financirane ukrepe in dosežke, med drugim v smislu socialnega učinka, ustvarjanja delovnih mest in trajnostnosti dodeljene podpore podjetjem. Komisija ta poročila posreduje v vednost Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Člen 26 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za dvoletna poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU.

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU in podrobne informacije o dejavnostih komuniciranja.

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Poglavje III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Poglavje IIIa (novo)

 

Os Pobuda mladih

(Os Pobuda mladih)

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26a

 

Tematska področja in financiranje

 

1. Os Pobuda mladih za mlajše od 25 let podpira ukrepe z enega ali več tematskih področij iz točk (a), (b), (c) in (d). V celotnem trajanju Programa se pri razdelitvi sredstev iz člena 5(2)(a) za različna področja spoštujejo naslednji minimalni deleži:

 

(a) preprečevanje šolskega osipa, predvsem s ponovnim vključevanjem v usposabljanje: 30 %;

 

(b) razvoj veščin, pomembnih za trg dela, da bi bolj povezali zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje: 20 %;

 

(c) podpora za dostop do trga dela prek pridobitve prve zaposlitve in za usposabljanje pri delu, da bi mladim omogočili pridobivanje ustreznih znanj in delovnih izkušenj: 20 %;

 

(d) izboljšanje kakovosti pripravništva in vajeništva: 20 %;

 

2. Pri dejavnostih v teh treh tematskih področjih se za vse obdobje Programa vsaj 25 % sredstev iz člena 5(2a) nameni za eksperimentiranje na področju socialne politike.

 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e v zvezi z razporejanjem sredstev po posameznih področjih znotraj te osi. Zlasti se lahko s temi delegiranimi akti sredstva za področja (a), (b), (c) in (d) iz odstavka 1 zmanjšajo za 5 odstotnih točk, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe in prednostne naloge politike na področjih osi Pobuda mladih.

 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26e za opredelitev tematskih področij, za katera se lahko v skladu s finančno uredbo uporabijo nedodeljena sredstva.

(Os Pobuda mladih)

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Člen 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26b

 

Specifični cilji

 

Poleg splošnih ciljev iz člena 4 so specifični cilji osi Pobuda mladih:

 

(a) podpirati oblikovanje posebnih inovativnih programov za boj proti brezposelnosti mladih in za njihov prehod iz izobraževanja v dostojno zaposlitev, zlasti na prikrajšanih območjih in v regijah, kjer je brezposelnost med mladimi še posebej visoka, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti mladim z manj možnostmi, ki se srečujejo z večplastno diskriminacijo, med drugim mladim ženskam, mladim, ki se ne šolajo, niso zaposleni ali se ne usposabljajo in mladim pripadnikom manjšin;

 

(b) podpirati izmenjavo najboljše prakse in vzajemno učenje na področju boja proti brezposelnosti med mladimi, vključno z možnostjo, da bi uvedli jamstvo za mlade, ki bi vsakemu mlademu v Evropi omogočilo zaposlitev, nadaljnje izobraževanje ali delovno usposabljanje najkasneje štiri mesece po končanem izobraževanju ali po začetku brezposelnosti, s čimer bi izboljšali kakovost pripravništva in vajeništva ter zmanjšali šolski osip;

 

(c) zagotavljati finančno podporo oblikovalcem politike za preskušanje pristopov socialne politike in politike trga dela, ki so namenjeni preprečevanju brezposelnosti mladih, da se spodbudi prehod mladih iz izobraževanja na dostojna delovna mesta, poveča kakovost pripravništva in vajeništva, zmanjša šolski osip in da postane ustrezno splošno in strokovno znanje dostopno;

 

(d) organizacijam na evropski, nacionalni in regionalni ravni zagotavljati finančno podporo za povečanje zmogljivosti za zasnovo, uveljavljanje in podporo dejavnostim v boju proti brezposelnosti, za lažji prehod mladih iz izobraževanja na dostojna delovna mesta, za večjo kakovost pripravništva in vajeništva, za zmanjšanje šolskega osipa ter zagotovitev, da postane potrebno splošno in strokovno znanje dostopno.

(Os Pobuda mladih)

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Člen 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26c

 

Sodelovanje

 

1. V okviru osi Pobuda mladih lahko sodelujejo naslednje države:

 

(a) države članice;

 

(b) države članice Efte in EGP, v skladu s sporazumom EGP;

 

(c) države kandidatke in potencialne države kandidatke, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih, ki so z njimi sklenjeni glede njihovega sodelovanja v programih Unije.

 

2. Os Pobuda mladih je odprta za vse javne in/ali zasebne organe, akterje in ustanove, zlasti za:

 

(a) nacionalne, regionalne in lokalne organe;

 

(b) javne zavode za zaposlovanje;

 

(c) socialne partnerje;

 

(d) mladinske in druge nevladne organizacije na vseh ravneh;

 

(e) visokošolske zavode in raziskovalne inštitute;

 

(f) strokovnjake za vrednotenje in oceno učinka;

 

3. Komisija za izvajanje osi Pobuda mladih vzpostavi sodelovanje z agencijami iz Unije iz člena 16(2a). Sodelovanje lahko sklene tudi z mednarodnimi organizacijami iz člena 16(3) in tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu, kot je določeno v členu 16(4).

(Os Pobuda mladih)

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Naslov II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Naslov IIa

 

Prenesena in izvedbena pooblastila ter končne določbe

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Člen 26 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26d

 

Večletni delovni načrti in letni delovni programi

 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26f v zvezi z ustanovitvijo večletnih delovnih načrtov za Program. Večletni delovni načrti določajo srednjeročno politiko in prednostne naloge financiranja.

 

2. Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi letne delovne programe za izvajane večletnih delovnih načrtov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 26i(3).

 

3. Večletni delovni načrti in letni delovni programi zajemajo vse tri osi Programa.

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Člen 26 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26e

 

Dodelitev sredstev posameznim tematskim področjem znotraj osi

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 26f v zvezi z dodeljevanjem sredstev posameznim področjem znotraj osi, kot je določeno v členih 14a, 19a, 21a in 26a [in opredelitvijo področij za uporabo nedodeljenih sredstev v skladu s finančno uredbo].

(Določba o uporabi nedodeljenih sredstev bo dokončno oblikovana, ko bo dosežen dogovor o finančni uredbi.)

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Člen 26 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26 f

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 26d in 26e se prenese na Komisijo za obdobje sedmih let od ...*.

 

3. Pooblastilo iz členov 26d in 26e lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 26d in 26e, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

_______________

 

* UL vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Člen 26 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26g

 

Strateški svetovalni odbor

 

1. Komisija vzpostavi strateški svetovalni odbor, ki ji svetuje pri usmerjanju izvajanja Programa ter pri spremljanju in vrednotenju. Ta svetovalni odbor lahko po potrebi oblikuje delovne skupine za posebne vidike Programa.

 

2. Strateškemu svetovalnemu odboru in delovnim skupinam predseduje predstavnik Komisije, sestavljajo pa ga predstavniki držav članic in drugih sodelujočih držav, sindikatov, organizacij delodajalcev in organizacij civilne družbe na ravni Unije, ki so neposredno ali posredno vključeni v izvajanje dejavnosti Programa.

 

3. Vse države članice, druge sodelujoče države in ustrezne organizacije sindikatov, delodajalcev in civilne družbe, organizirane na ravni Unije, imenujejo predstavnika in namestnika, ki jih zastopata v strateškem svetovalnem odboru. Ob odsotnosti člana ima namestnik samodejno pravico sodelovati v postopkih.

 

4. Člani in namestniki so imenovani za obdobje iz člena 1(2).

 

5. Komisija si po potrebi prizadeva sklicati seje strateškega svetovalnega odbora v povezavi s sejami odbora iz člena 26i.

 

6. Strateški svetovalni odbor in delovne skupine:

 

(a) podajo mnenje o večletnih delovnih načrtih;

 

(b) podajo mnenje o osnutkih letnih delovnih programov;

 

(c) svetujejo Komisiji glede spremljanja in vrednotenja Programa, kot je določeno v členih 13 oziroma 14.

 

7. Komisija se lahko posvetuje s strateškim svetovalnim odborom glede drugih vprašanj, ki v odstavku 6 niso navedena.

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Člen 26 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26h

 

Prenos izvedbenih pooblastil na Komisijo

 

1. Letni delovni program iz člena 26d se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 26i(3).

 

2. Vsi drugi potrebni ukrepi za izvajanje Programa se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 26i(2).

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Člen 26 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26i

 

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga odbor. To je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe             177

Predlog uredbe

Člen 26 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26j

 

Prehodni ukrepi

 

Ukrepe, ki so navedeni v členih 4, 5 in 6 Sklepa št. 1672/2006/ES in se začnejo pred 1. januarjem 2014, so še naprej urejeni v skladu s tem Sklepom. Komisiji glede teh ukrepov pomaga odbor iz člena 26i te uredbe.

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje eno leto po poteku sporazumov z mednarodnimi finančnimi ustanovami izvede posebno končno vrednotenje osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

2. Komisija najpozneje eno leto po poteku sporazumov s finančnimi ustanovami izvede posebno končno vrednotenje osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

OBRAZLOŽITEV

„Program za socialne spremembe in inovacije“, ki ga predlaga Evropska komisija, združuje tri veljavne programe – Progress, EURES in mikrofinančni instrument – v nov program.

Veljavni finančni instrument PROGRESS podpira razvoj in usklajevanje politike EU na področjih zaposlovanja, socialne zaščite in socialne vključenosti, delovnih pogojev, nediskriminacije ter enakosti spolov. V okviru programa PROGRESS se financirajo analitične dejavnosti, dejavnosti vzajemnega učenja, ozaveščanja in širjenja ter donacije za glavne akterje.

Osrednji namen programa EURES je zagotoviti čezmejno mobilnost delavcev. Naloga mreže EURES je mobilnim delavcem in delodajalcem ter na splošno vsem državljanom in državljankam, ki bi radi uveljavili pravico do prostega gibanja delavcev, ponuditi informacije, svetovanje in posredovanje (usklajevanje iskalcev dela s ponujenimi zaposlitvami). Program ima zlasti na evropskih obmejnih območjih pomembno vlogo v smislu posredovanja in podpore pri reševanju najrazličnejših problemov, s katerimi se lahko srečajo delavci in delavke ter delodajalci pri čezmejnem zaposlovanju.

Mikrofinančni instrument PROGRESS je bil vzpostavljen leta 2010 in je njegov namen olajšati dostop do mikrokreditov za ustanavljanje in podpiranje mikropodjetij. Instrument ne financira neposredno mikropodjetij, ampak omogoča izbranim dajalcem mikrokreditov v EU odobritev večjega števila posojil.

Evropska komisija s predlogom za združitev navedenih treh programov leta 2014 ne zasleduje pravega cilja. Namesto da bi te tri posamezne programe optimirala in naredila bolj učinkovite, njihovim ciljem in ukrepom z združitvijo jemlje bistvene značilnosti. Navedenih treh instrumentov vsebinsko ne povezuje. V Delu I sicer oblikuje skupne določbe, vendar se hkrati tudi izrecno sklicuje na tri ločene osi.

Poročevalka meni, da združitev navedenih treh programov razen poenostavitve upravnih postopkov za Evropsko komisijo ne ustvarja neposredne dodane vrednosti za evropske državljane in državljanke.

Zaradi nizanja ciljev in vsebin navedenih treh osi se na prvi pogled zdi, da bistvene vsebine, kot so spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanje ustrezne socialne zaščite, boj proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanje delovnih pogojev, nimajo osrednje vloge.

Poleg tega je treba opozoriti, da je predlog Komisije na številnih mestih zelo nejasen, zaradi česar ima Evropska komisija pri izvajanju in oblikovanju programa velik manevrski prostor. Zato se zdi poročevalki zelo pomembno zapolniti te vrzeli. Jasno mora biti, za kaj se uporabljajo finančna sredstva v višini skoraj 1 milijarde evrov in kako so oblikovani programi.

Poleg tega poročevalka meni, da je treba v predlogu uredbe za program upoštevati številne posebne probleme, ki so opisani v nadaljevanju.

1. Program, ki podpira zaposlitveno in socialno politiko v državah EU, bi moral imeti tudi primerno ime. Program za socialne spremembe ni primerno ime, saj ne nakazuje njegove usmeritve. Pojem socialnih sprememb ni pozitiven, saj opisuje tako pozitivne kot tudi negativne družbene spremembe. Cilji socialnega napredka in zaposlovanja morajo biti zato jasno zajeti že v imenu programa.

2. Eden od poudarkov predloga Komisije je na socialnih inovacijah in socialnem eksperimentiranju. Komisija v okviru osi Progress financiranju socialnega eksperimentiranja namenja celo 17 % sredstev. Vendar ne opredeli jasno niti pojma socialnih inovacij niti pojma socialnega eksperimentiranja. Zato poročevalka predlaga, da se v okviru programa opredelita pojma socialnih inovacij in socialnega eksperimentiranja ter vzpostavi jasna povezava med njima in temami, kot so zaposlovanje, socialna vključenost in boj proti revščini.

3. V program, ki podpira zaposlitveno in socialno politiko, morajo biti vključeni socialni partnerji in organizacije civilne družbe z vseh ravni. Zato poročevalka zahteva vključitev načela partnerstva v program. Predlaga, da se na evropski ravni ustanovi strateški posvetovalni odbor. V odbor naj se vključijo predstavniki Komisije, držav članic, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij, njegov namen pa naj bo podpirati Komisijo pri izvajanju, nadzoru in vrednotenju programa na ravni EU.

4. Za program je namenjenih 958,10 milijonov evrov. Poročevalka v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o novem večletnem finančnem okviru za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo predlaga povečanje skupnega proračuna za 5 %. V času gospodarske krize in pritiskov za konsolidacijo v državah članicah so socialni in zaposlitveni programi izredno pomembni.

Poročevalka v zvezi z razdelitvijo deležev med navedene tri osi, ki mora ustrezati novim okvirnim pogojem, predlaga manjšo prerazdelitev in konkretne prednostne naloge.

V okviru osi Progress je treba še naprej največji del finančnih sredstev uporabljati za področja socialne vključenosti, socialne zaščite in boja proti revščini. Poleg tega poročevalka glede na vedno večje težave mladih na trgu dela in njihovo naraščajočo brezposelnost predlaga, da se vsaj deset odstotkov sredstev uporabi za boj proti brezposelnosti mladih. Poročevalka pozdravlja ukrep Komisije, s katerim je določen odstotek namenila socialnemu eksperimentiranju, in predlaga njegovo povečanje, da se bo lahko financiralo več konkretnih projektov.

V okviru osi EURES je treba zagotoviti financiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti, obmejnih partnerstev ter izobraževanja in usposabljanja njenega osebja.

V okviru osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo je treba zagotoviti primerno financiranje obeh instrumentov.

5. Osi Progress je namenjeno največ finančnih sredstev, zato mora ta os finančno podpirati uresničevanje ciljev Evropske unije na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Zato poročevalka predlaga, da se vzpostavi bolj jasna povezava med osjo in temami, kot so zaposlovanje, delovni pogoji, socialna zaščita, socialna vključenost in boj proti revščini.

6. Komisija v zvezi z osjo EURES predlaga pomembne novosti. Medtem ko naj bi se horizontalni ukrepi financirali s sredstvi programa, naj bi nacionalne ukrepe mreže EURES v prihodnje financiral Evropski socialni sklad (ESS).

Poročevalka obžaluje, da Komisija v okviru programa ne predvideva financiranja obmejnih partnerstev mreže EURES. Prav svetovanje mobilnim delavcem in delavkam ter delodajalcem na obmejnih območjih je v vedno bolj povezani Evropi osrednjega pomena.

V skladu s predlogom poročevalke je treba obmejna partnerstva, da bo lahko njihovo financiranje zagotovljeno tudi po letu 2013, vključiti med področja, ki se financirajo iz programske osi EURES. Pri programih mobilnosti Komisije, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam in pomenijo koncept posredovanja delovnih mest v EU na podlagi ponudbe in povpraševanja, morajo veljati jasna pravila za „pošteno mobilnost“.

7. Tudi os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo nima konkretne oblike. Poročevalka pozdravlja novost, ki jo je predlagala Komisija, da se v prihodnosti zagotovijo tudi finančna sredstva za socialna podjetja. Kljub temu se morajo pri oddaji finančnih sredstev na področju socialnega podjetništva uporabljati jasni postopki in pravila. Pri oddaji mikrokreditov članom ogroženih skupin in mikropodjetjem je treba zagotoviti, da imajo prosilci na poti v samostojnost tudi pravico do potrebnega svetovanja in pomoči.

5.6.2012

MNENJE Odbora za proračun

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Pripravljavka mnenja: Estelle Grelier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je za uresničitev ciljev strategije EU 2020 na področju boja proti brezposelnosti in revščini predlagala Program za socialne spremembe in inovacije, ki naj bi pomagal izvajati tri vodilne pobude: Mladi in mobilnost, Program za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta in Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti.

Predlaga, da bi se v navedeni novi program za obdobje 2014–2020 vključila tri obstoječa orodja za obdobje 2007–2013: program Progress, mreža EURES in evropski mikrofinančni instrument Progress, ki obstaja šele od leta 2010.

S tem želi uresničiti cilje za poenostavitev večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, pri čemer predlaga, da bi upravičencem zagotovili lažji dostop do programov, zmanjšali upravne stroške, uskladili finančne predpise, zagotovili visoko raven prožnosti pri izvajanju ter omogočili sinergije med posameznimi osmi programa in drugimi programi Skupnosti (zlasti Evropskim socialnim skladom).

Tako predlaga več členov, v katerih si prizadeva za takšno poenostavitev.

S pogostejšim dodeljevanjem pavšalnih zneskov ali pavšalnim financiranjem naj bi se tako za upravljavske službe Komisije kot za upravičence zmanjšali upravni stroški, zlasti za izvajanje programov mobilnosti.

Za ponudnike mikrokreditov naj bi bila ustanovljena tudi enotna kontaktna točka, ki bi jim hkrati zagotavljala potrebna sredstva za mikrofinanciranje, tehnično pomoč in sredstva za okrepitev njihovih zmogljivosti ter spodbujala njihovo delovanje in razvoj.

Vključitev vseh treh obstoječih orodij, katerih cilji, končni upravičenci, akterji in delovanje se razlikujejo, v en sam program bi lahko oslabila skladnost predloga in prožnost programa, cilj za uresničitev sinergije med temi podprogrami in drugimi sredstvi Skupnosti pa bi postal preveč zapleten. Zato je treba nekatere predloge Komisije predelati ali poglobiti, da bi zagotovili ustrezno izvajanje programa, ki bo kar najbolj koristilo končnim upravičencem in vmesnim akterjem ne glede na njihovo velikost.

Projekte je treba podpirati glede na njihovo evropsko dodano vrednost, ne pa toliko glede na velikost. Mali projekti Skupnosti imajo lahko resnično evropsko dodano vrednost, kar potrjuje delovanje mikrofinančnega instrumenta.

Pripravljavka mnenja predlaga drugačno razdelitev (v odstotkih) med tri podprograme, kot jo predlaga Evropska komisija, ki pa je v skladu s predlogi poročevalke pristojnega odbora, da bi za vsakega zagotovili potrebna sredstva in upoštevanje njegovih značilnosti.

Predlaga tudi, da skupni znesek Programa za upravne stroške Komisije, povezane z njegovim upravljanjem, ne bi presegal 2 %.

Pripravljavka mnenja pozdravlja oblikovanje rezerve v višini 5 % skupnega zneska, ki bo omogočal letno prilagajanje političnim prednostnim nalogam in razvoju potreb, vendar meni, da je treba pri njenem črpanju upoštevati posebne pravice proračunskega organa (Parlamenta in Sveta).

Poleg tega jo skrbi, ali bo zagotovljena dejanska sinergija med Programom za socialne spremembe in inovacije ter drugimi ukrepi Skupnosti na socialnem področju, zlasti tistimi, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada, in tistimi, ki izhajajo iz načrtov za nova programa Erasmus za vse ter Temeljne pravice in državljanstvo, predvsem glede vprašanj enakosti med spoloma in boja proti diskriminaciji, ki niso več vključena v podprogram Progress.

Meni, da je treba posebno pozornost nameniti vrednotenju programa, zlasti tistemu, ki ga bo opravila Komisija v sredini leta 2017, da bi načrtovali njegove potrebne spremembe v okviru proračunskega postopka za leto 2018.

Pozornost želi nameniti tudi potrebi po podpori in okrepitvi mikrofinančnega instrumenta, ki je eden od inovativnih finančnih instrumentov, za katere Komisija želi, da bi se izvajali v obdobju 2014–2020. Brezposelnim (zlasti tistim, ki so zelo oddaljeni od trga dela), revnim delavcem in mikropodjetnikom, ki želijo razviti svojo dejavnost, je treba zagotoviti finančne (mikrokredite, lastniški mikrokapital in čim več mikrozavarovanj) in podporne storitve. Predlog Komisije delno zagotavlja dostop do finančnih storitev, ne povezuje pa jih s podpornimi storitvami, ki so pogosto financirane iz Evropskega socialnega sklada.

Zagotoviti je treba tudi, da bo to orodje v celoti pregledno ter da mu bodo dodeljeni prihodki in plačila, ustvarjeni z ustreznimi finančnimi operacijami.

Na splošno se zdi, da Komisija predlaga stabilno financiranje tega programa glede na prejšnje obdobje – kar je treba še preveriti –, pri tem pa upošteva, da bodo vidiki diskriminacije in enakosti med spoloma obravnavani v obdobju 2014–2020 v okviru programa Temeljne pravice in državljanstvo (razdelek 3). Pripravljavka mnenja predlaga tudi, da se glede na napredovanje izmenjave mnenj med institucijami o prihodnjem večletnem finančnem okviru glasovanje o znesku, ki bo dodeljen programu, prestavi, vse dokler ne bo sprejet dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Opozarja, da je Parlament v odstavku 163 svoje resolucije z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ izrazil prepričanje, da je treba za naslednji večletni finančni okvir nameniti vsaj 5 % več sredstev glede na raven za leto 2012, zagotoviti pa je treba tudi potrebna sredstva za dobro izvajanje programa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da se finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, proračunskemu organu samo predlagajo in da jih ni mogoče dokončno določiti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru;

Obrazložitev

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. ponavlja svoje stališče, da je treba v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, s katerimi bi lahko Unija izpolnila svoje politične prednostne naloge in nove naloge iz Lizbonske pogodbe, zlasti na področju socialnega vključevanja, ter se odzvala na nepredvidene dogodke; poudarja, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ pozval, da bi morala biti v naslednjem večletnem finančnem okviru sredstva višja za najmanj 5 % glede na raven za leto 2013; poziva Svet, naj, če se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih političnih prednostnih nalog ali projektov je mogoče povsem opustiti kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti;

Obrazložitev

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program mora ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje bi bilo treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki bodo med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program bi moral biti osredotočen tudi na male, srednje in velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, ob tem pa je usmerjen v zagotavljanje, da bo upravna obremenitev upravičencev in Komisije na čim nižji možni ravni. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program bi moral ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti točko„vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa bi moral z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, in ob upoštevanju posebnih pravic proračunskega organa zagotoviti proračunsko prožnost.

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da bo o uporabi sredstev iz rezerve odločal proračunski organ.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil in lastniškega ali navideznega lastniškega kapitala je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen pluralističnega socialnega tržnega gospodarstva v Evropi. Lahko so gibala socialnih sprememb, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Program mora izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

(16) Socialna podjetja imajo pomembno vlogo v pluralističnem socialnem tržnem gospodarstvu v Evropi. Lahko so gibalo socialnih sprememb, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Program bi moral izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe mora Program pri vseh dejavnostih podpirati vključevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije. Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebni redno spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe bi moral Program pri vseh dejavnostih podpirati cilje vključevanja enakosti spolov in nediskriminacije. Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebna redno spremljanje in vrednotenje, sredstva za vključevanje enakosti spolov in načela nediskriminacije pa bi bilo treba premakniti v program „Pravice in državljanstvo“.

Obrazložitev

Skupni znesek 958 milijonov EUR v predlogu uredbe za obdobje od 2014 do 2020 ni bistveno večji kot sedanji odhodki v višini približno 932 milijonov EUR za obdobje od 2007 do 2013. To povečanje pa bi utegnilo biti mnogo večje, saj je bila sedanja poraba v višini 238 milijonov EUR za vključevanje enakosti spolov in načela nediskriminacije v sedanjem programu Progress izločena iz predloga novega programa in premeščena v drug proračun (Pravice in državljanstvo), kar je treba jasno poudariti.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ je eden od velikih izzivov Evropske unije ohranjanje konkurenčnosti, povečanje rasti in boj proti visoki brezposelnosti, za izboljšanje zaposlovanja pa je bistvenega pomena osredotočenost na ustrezno delujoče trge dela in socialne pogoje, spodbujanje dostojnega dela, zagotavljanje pravic delavcev po vsej Evropi ter izboljšanje delovnih pogojev in zmanjševanje revščine;

 

____________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev, vodilnih pobud in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) posodobiti zakonodajo Unije v skladu z načeli pametne ureditve in zagotoviti učinkovito uporabo prava Unije pri zadevah, povezanih z delovnimi pogoji;

(c) posodobiti zakonodajo Unije v skladu z načeli pametne ureditve in zagotoviti učinkovito uporabo prava Unije pri zadevah, povezanih z delovnimi pogoji, pri tem pa ustrezno upoštevati delitev odgovornosti med zakonodajalci in socialnimi partnerji;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) oblikovati in spodbujati sisteme in zakonodajo, ki podpirajo razvoj sektorja malih in srednjih podjetij;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Odobrena proračunska sredstva za izvajanje Programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 958,19 milijona EUR.

1. Finančna sredstva, ki v smislu točke […] Medinstitucionalnega sporazuma z dne …/… med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju predstavljajo prednostni referenčni okvir in so namenjena za izvajanje Programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, v tekočih cenah znašajo [958,19 milijona EUR].

Obrazložitev

Finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, so samo okvirna in jih ni mogoče dokončno določiti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preostalih 5 % se med osi razdeli za vsako leto posebej v skladu s prednostnimi nalogami politike.

Da bi učinkovito uporabili ta sredstva in omogočili njihovo prelivanje med osmi skladno s prednostnimi nalogami politike, se preostalih 5 % med osi razdeli za vsako leto posebej, pri čemer se v celoti upoštevajo pooblastila proračunskega organa pri letnem proračunu.

Obrazložitev

O uporabi preostalih 5 % odločata Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Okvirni deleži za drugo polovico programskega obdobja se lahko spremenijo, ko Komisija opravi vmesno vrednotenje Programa, objavljeno sredi leta 2017.

Obrazložitev

Ker ni mogoče natančno napovedati, kako bo do leta 2020 potekal razvoj v vseh treh oseh, se leta 2017 opravi pregled razporeditve sredstev med osi.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 6 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V okviru Programa so lahko financirane naslednje vrste ukrepov:

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni popravek v francoski različici.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 6 – točka 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetu;

(b) samo tisti dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetui in neposredno odgovarjajo ciljem programa.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 6 – točka 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, organizacij civilne družbe in socialnih partnerjev ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepe v okviru Programa je mogoče izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, če taki ukrepi izpolnjujejo cilje Programa in drugih zadevnih instrumentov.

Ukrepe v okviru Programa je mogoče izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, če izpolnjujejo cilje Programa in drugih zadevnih instrumentov. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so začrtane jasne razmejitve med posredovanjem v okviru drugih instrumentov (npr. sklada Evropski socialni sklad ali Evropski sklad za regionalni razvoj) in Program, da bi preprečila prekrivanje pomoči ter zagotovila sinergijo.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS), predvsem za zagotavljanje pomoči upravičencem do mikrofinančnega instrumenta. Zagotovita se tudi skladnost in dopolnjevanje na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice (zlasti z večletnim programom Pravice in državljanstvo za obdobje 2014–2020), izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika (zlasti z večletnim programom Erasmus za vse), raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

Obrazložitev

Pristop socialnih inovacij krepi povezovanje mikrofinančnih ustanov z izvajalci storitev za razvoj podjetij ter jim omogoča vključevanje v pobude za zaposlovanje in socialno vključevanje.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in morebitnih prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta zajemajo napredek pri izvajanju Programa, dosežene rezultate in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo.

1. Do sredine leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo. Komisija lahko na podlagi tega vrednotenja predlaga prenos odobritev med osmi Programa.

Obrazložitev

Vrednotenje je treba opraviti prej, kot je predlagala Komisija, da bi se lahko odločili o spremembah Programa v drugi polovici večletnega finančnega okvira, kot je predlagano v predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 22 – točka 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopanju do konvencionalnega trga posojil ali razpolaganju s potrebnim lastniškim ali navideznim lastniškim kapitalom in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili.

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja pri dodeljevanju mikrokreditov in dostopanju do lastniškega ali navideznega lastniškega kapitala ter si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s členom 18(2) [finančne uredbe] se prihodki in plačila, ustvarjeni z določenim finančnim instrumentom, dodelijo temu istemu finančnemu instrumentu. Za finančne instrumente, ki so že bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem finančnem okviru, se prihodki in plačila, ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu instrumentu tekočega obdobja.

3. V skladu z ustreznimi določbami finančne uredbe se prihodki in plačila, ustvarjeni z določenim finančnim instrumentom, dodeljujejo temu finančnemu instrumentu, dokler je veljaven. Za finančne instrumente, ki so že bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem finančnem okviru, se prihodki in plačila, ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele že v prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu instrumentu tekočega obdobja.

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Estelle Grelier

6.2.2012

Datum sprejetja

31.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

31.5.2012

MNENJE Odbora za proračunski nadzor

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program mora ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter za boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje bi bilo treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program bi moral biti osredotočen na velike projekte, ki jasno dajejo zgled in imajo dodano vrednost za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega bi bilo treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program bi moral ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. V svojem omejenem obsegu pa bi moral z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ob upoštevanju omejenih sredstev, ki so na voljo za ta program, ter predhodne dodelitve teh sredstev različnim osem, bi bilo treba pri financiranju prednost nameniti razvoju struktur z jasnim multiplikacijskim učinkom, kar bo koristilo prihodnjim aktivnostim in pobudam. Uvesti bi bilo treba tudi ustrezne ukrepe, da bi preprečili vsakršno možnost prekrivanja in/ali dvojnega financiranja z drugimi skladi ali programi, zlasti z Evropskim socialnim skladom.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Obsežni cilji in velik pomen, ki ga pripisujejo temu programu, so v nasprotju z zelo omejenimi finančnimi sredstvi, ki so mu dodeljena, zaradi česar morda ne bi bila izpolnjena pričakovanja zainteresiranih strani v zvezi z njim.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Področje delovanja mreže EURES je treba razširiti na razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s členom 47 Pogodbe mora program pospeševati mobilnost mladih delavcev.

(12) Področje delovanja mreže EURES bi bilo treba razširiti na razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s členom 47 Pogodbe bi moral program pospeševati mobilnost mladih delavcev. Da bi EURES lahko dosegel zastavljene cilje, bi bilo priporočljivo, da tri osi, ki sestavljajo program, ohranijo določeno mero finančne neodvisnosti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen pluralističnega socialnega tržnega gospodarstva v Evropi. Lahko so gibala socialnih sprememb, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Program mora izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen pluralističnega socialnega tržnega gospodarstva v Evropi. Lahko so gibala socialnih sprememb, saj ponujajo inovativne rešitve in zato pomembno prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Program bi moral v omejenem proračunskem okviru izboljšati dostop socialnih podjetij do finančnih sredstev in s tem prispevati k pobudi za socialna podjetja, ki jo je sprožila Komisija.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporabi odobrena proračunska sredstva iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev.

3. Komisija lahko uporabi do 3 % odobrenih proračunskih sredstev iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov, sodelovanjem s tretjimi državami ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetu;

(b) dogodki, konference in seminarji;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 6 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

4. Finančno smiselni ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 6 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz naslova VIII Prvega dela Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter donacijami.

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije, ter donacijami.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Glede podpore, dodeljene sodelujočim v programu, zlasti glede programov mobilnosti iz člena 6(4), se lahko uporabijo pavšalni zneski, lestvica stroškov na enoto in pavšalno financiranje.

Sporazum o donaciji določa, kateri del finančnega prispevka Unije glede podpore, dodeljene sodelujočim v programu, zlasti glede programov mobilnosti iz člena 6(4), bo temeljil na povračilu upravičenih stroškov, kateri del pa na pavšalu (vključno z obsegom stroškov na enoto) ali povprečnini.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, korupcijo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in finančno uredbo.

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe in opravi učinkovite preglede, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, korupcijo in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.

 

1a. Ob odkritju nepravilnosti se neupravičeno izplačani zneski izterjajo predvsem z izravnavo, zaščita finančnih interesov Unije pa lahko po potrebi v skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in finančno uredbo vključuje učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, vključno z uradom OLAF, in Računskemu sodišču izrecno dovoli izvajanje takih revizij, preverjanj na kraju samem in inšpekcij.

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, vključno z uradom OLAF, in Računskemu sodišču izrecno dovoli izvajanje takih revizij, preverjanj na kraju samem in inšpekcij do štirih let po končnem plačilu.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi letna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo.

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo. Rezultati ocene se lahko upoštevajo pri oblikovanju novih programov na področju zaposlovanja in socialnih zadev.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za dvoletna poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU.

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za letna poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU.

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jens Geier

6.12.2011

Datum sprejetja

30.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bart Staes, Michael Theurer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Joachim Zeller

9.5.2012

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Pripravljavka mnenja: Inês Cristina Zuber

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij na področjih politike, ki spadajo na področje njegove uporabe v javnem, zasebnem in tretjem sektorju, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Predvsem naj bi pomagal opredeliti, oceniti in okrepiti inovativne rešitve in prakso prek socialnega eksperimentiranja, s čimer bi državam članicam pomagal, da bi bile učinkovitejše pri preoblikovanju trgov dela in politik socialne zaščite. Poleg tega na bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov.

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij na področjih politike, ki spadajo na področje njegove uporabe v javnem, zasebnem in tretjem sektorju, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Predvsem naj bi pomagal opredeliti, analizirati in okrepiti inovativne rešitve in prakso prek socialnega eksperimentiranja, s čimer bi državam članicam pomagal, da bi bile učinkovitejše pri preoblikovanju trgov dela, podjetniške politike in politik socialne zaščite. Poleg tega na bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program mora ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje bi bilo treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program bi moral ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ s spodbujanjem krepitve zmogljivosti, tehnološkimi posodobitvami in modernizacijo ter zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite in s tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

Obrazložitev

Financiranje mora malim in srednjim podjetjem omogočiti posodobitev in modernizacijo v tehnološkem smislu, da se bodo lahko soočila s težavami in ovirami, predvsem s tistimi, ki so povezane s koncentracijo in monopolizacijo industrijskih, proizvodnih in distribucijskih sektorjev.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Utrditi je treba socialne vidike enotnega trga. Zaradi potrebe po okrepitvi zaupanja v enotni trg in prostega pretoka storitev z zagotavljanjem spoštovanja pravic delavcev je treba zagotoviti, da bodo imeli delavci in podjetja po vsej Uniji enako pravico dostopa do prostega pretoka.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Področje delovanja mreže EURES je treba razširiti na razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s členom 47 Pogodbe mora program pospeševati mobilnost mladih delavcev.

(12) Področje delovanja mreže EURES je treba razširiti na razvijanje in podpiranje ciljno usmerjenih programov mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu dela ugotovljeni primanjkljaji. Glede na visoko brezposelnost mladih in v skladu s členom 47 Pogodbe mora program pospeševati zlasti mobilnost mladih delavcev v Uniji.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta. Pomembno je tudi, da postanejo ponujena posojila bolj prilagodljiva, in sicer prek nebančnih institucij, ter da zadostujejo za kritje tehnoloških posodobitev in izboljšav, ki so potrebne za zagotavljanje likvidnosti in neodvisnosti mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) „socialno eksperimentiranje“ pomeni eksperimentiranje za zagotovitev inovativnih odzivov na socialne potrebe. Poteka v opredeljenih okvirih, pri čemer omogoča spremljanje in vrednotenje ter tako zmanjšuje socialne stroške in naložbena tveganja.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije ter spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, in inovativnost, ob partnerskem sodelovanju s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi;

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije ter spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, in inovativnost, ob partnerskem sodelovanju s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi. Osredotočena je na razvijanje skupnih evropskih strategij, ki prinesejo dejansko izboljšanje zaposlovanja in socialne politike ter delovnih pogojev v Evropi;

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki pospešuje dostop do finančnih sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialna podjetja.

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki pospešuje dostop do finančnih sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialna podjetja, zlasti zadruge, vzajemne družbe in mikropodjetja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in učinkovitih sistemov socialne zaščite in trgov dela ter pospeševati reformo politike s spodbujanjem dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

(b) podpirati razvoj ustreznih, vedno bolj prilagodljivih in učinkovitih sistemov socialne zaščite in trgov dela ter pospeševati reformo politike s spodbujanjem dobrega upravljanja, vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujati geografsko mobilnost delavcev ter povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni;

(d) utrjevati enotni trg s spodbujanjem geografske mobilnosti delavcev ter povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni, in sicer s spoštovanjem ter zagotavljanjem prostega gibanja in pravic delavcev po vsej Uniji;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikropodjetja ter povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja.

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikropodjetja ter povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja, da bi povečali njihovo likvidnost in neodvisnost.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) spodbujati ustvarjanje delovnih mest z dostojnimi pravicami iz delovnega razmerja ter predvidevanje in razvoj novih znanj za nova kakovostna delovna mesta prek povezovanja politik zaposlovanja in socialnih politik z industrijskimi in strukturnimi politikami za podporo pri prehodu na gospodarstvo, ki bo učinkovito uporabljalo vire in bo nizkoogljično.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 60 % osi Progress, od tega vsaj 17 % za spodbujanje socialnega eksperimentiranja kot metodi preskušanja in ocenjevanja inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve;

(a) 50 % osi Progress, od tega vsaj 17 % za spodbujanje socialnega eksperimentiranja kot metodi preskušanja in ocenjevanja inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k točki (c) odstavka 2 člena 5.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) 20 % osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

(c) 30 % osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

Obrazložitev

Ena glavnih težav pri ustanavljanju in delovanju malih in srednjih podjetij je zagotovitev financiranja, zato predlagamo okrepitev osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporabi odobrena proračunska sredstva iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev.

3. Komisija lahko uporabi odobrena proračunska sredstva iz odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno korist Komisije in upravičencev, ter tako zagotovi okrepljen nadzor nad porabo.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vrednotenja in ocene učinka;

(c) neodvisno vrednotenje in ocene učinka;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izmenjave in širjenje dobre prakse, inovativnih pristopov in izkušenj, medsebojni strokovni pregledi, primerjalno spremljanje in vzajemno učenje na evropski ravni;

(a) izmenjave, prepoznavanje in širjenje dobre prakse, inovativnih pristopov in izkušenj, medsebojni strokovni pregledi, primerjalno spremljanje in vzajemno učenje na evropski ravni;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetu;

(b) pomembni dogodki, konference in seminarji, ki jih organizira država, ki predseduje Svetu, če so ustrezno utemeljeni;

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih uradnikov zaradi spremljanja izvajanja zakonodaje Unije;

(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih uradnikov zaradi spremljanja pravilnega izvajanja zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem specializiranih organov ter drugih ustreznih zainteresiranih strani, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika, pa tudi potrebe notranjega trga, ter tako okrepi njegovo dobro delovanje.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi letna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih. Poročilo se zaradi večje preglednosti objavi in je dostopno javnosti.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo.

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se izmeri doseženi napredek pri uresničevanju njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova sredstva učinkovito uporabljena, in oceni njegova dodana vrednost za Unijo. Poročilo se po vrednotenju pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Poročilo se zaradi večje preglednosti objavi in je dostopno javnosti.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje dve leti po koncu Programa opravi naknadno vrednotenje, s katerim izmeri njegov učinek in dodano vrednost za Unijo, potem pa poročilo o tem vrednotenju predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

2. Komisija najpozneje eno leto po koncu Programa opravi neodvisno naknadno vrednotenje, s katerim izmeri njegov učinek in dodano vrednost za Unijo, potem pa poročilo o tem vrednotenju predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Po tej oceni lahko Komisija najpozneje dve leti po izteku programa poda priporočilo za njegovo nadaljevanje. Poročilo se zaradi večje preglednosti objavi in je dostopno javnosti.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 15 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog o zaposlitveni in socialni politiki ter zakonodaji o delovnih pogojih Unije na evropski, nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in izvajanju zakonodaje Unije;

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog o zaposlitveni in socialni politiki ter zakonodaji o delovnih pogojih Unije na evropski, nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in pravilnem izvajanju zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 15 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) razvijati skupne evropske strategije za dosego dejanskega izboljšanja zaposlovanja in socialne politike ter delovnih pogojev v Evropi.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) socialne partnerje;

(d) socialne partnerje in ustrezne poslovne interese;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija lahko sodeluje s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu. Predstavniki takih tretjih držav se lahko udeležujejo dogodkov vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu, stroški njihove udeležbe pa se lahko krijejo iz Programa.

4. Komisija lahko sodeluje s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v Programu. Predstavniki takih tretjih držav se lahko udeležujejo dogodkov vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), organiziranih v državah, ki sodelujejo v Programu, stroški njihove udeležbe pa se lahko financirajo iz Programa.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) letne delovne načrte, vključno z merili za izbiro upravičencev po razpisu za zbiranje predlogov.

(b) letne delovne načrte, vključno z merili za izbiro upravičencev po razpisu za zbiranje predlogov. Pri merilih za izbiro upravičencev se upoštevajo potrebe notranjega trga.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 20 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) zagotoviti popolne in pravočasne podatke o ustrezni zakonodaji in pogojih zaposlovanja osebam, ki se želijo zaposliti v drugi državi članici.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi navezali stike s končnimi upravičenci in ustvarili konkurenčna mikropodjetja, zmožna preživeti, javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), tesno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo interese končnih upravičencev do mikrokreditov, in z organizacijami, predvsem prejemnicami podpore ESS, ki zagotavljajo mentorstvo in programe usposabljanja za take končne upravičence.

2. Da bi navezali stike s končnimi upravičenci in ustvarili konkurenčna mikropodjetja, zmožna preživeti, javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), tesno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo interese končnih upravičencev do mikrokreditov, in z organizacijami, predvsem prejemnicami podpore ESS, ki zagotavljajo mentorstvo in programe usposabljanja za take končne upravičence. Pri programih usposabljanja se upoštevajo potrebe notranjega trga.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Mednarodne finančne ustanove, in če je primerno, upravitelji skladov Komisiji pošljejo letna poročila o izvajanju, v katerih navedejo podprte dejavnosti glede na finančno izvedbo, razdelitev in dostopnost sredstev in naložb po sektorju in vrsti upravičencev, sprejete ali zavrnjene vloge, sklenjene pogodbe z zadevnimi javnimi in zasebnimi organi, financirane ukrepe in dosežke, med drugim v smislu socialnega učinka, ustvarjanja delovnih mest in trajnostnosti dodeljene podpore podjetjem.

1. Mednarodne finančne ustanove, in če je primerno, upravitelji skladov Komisiji pošljejo letna poročila o izvajanju, v katerih navedejo podprte dejavnosti glede na finančno izvedbo, razdelitev in dostopnost sredstev in naložb po državi članici, sektorju in vrsti upravičencev, sprejete ali zavrnjene vloge, sklenjene pogodbe z zadevnimi javnimi in zasebnimi organi, financirane ukrepe in dosežke, med drugim v smislu socialnega učinka, ustvarjanja delovnih mest in trajnosti dodeljene podpore podjetjem.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za dvoletna poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU.

2. Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za letna poročila o spremljanju iz člena 13. Taka letna poročila o spremljanju vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU.

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

25.10.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Inês Cristina Zuber

20.12.2011

 

 

 

Datum sprejetja

8.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michčle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anne E. Jensen, Nicole Kiil-Nielsen, Norica Nicolai

6.6.2012

MNENJE Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Pripravljavec mnenja: Tomasz Piotr Poręba

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v okviru zakonodajnega svežnja za obdobje 2014–2020 predlagala osnutek uredbe o novem programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program).

Uredba o novem programu je bila vključena v odhodke iz razdelka 1 (pametna in vključujoča rast) novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

Namen Programa je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020 in uresničevanju ciljev na področju pametnega in trajnostnega razvoja ter socialnega vključevanja s sklopom ukrepov – zlasti z analitičnimi dejavnostmi, ukrepi na področju vzajemnega učenja, podporo glavnim subjektom, ki jim je zaupano uresničevanje ciljev programa, spodbujanjem mobilnosti delavcev v Uniji in podporo mikropodjetjem –, namenjenih spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanju ustreznega socialnega varstva, boju proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanju delovnih pogojev.

Komisija predlaga vključitev treh že obstoječih instrumentov – programa Progress, programa EURES in mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključevanje – v enotni program za socialne spremembe in inovacije.

Cilj programa Skupnosti Progress za zaposlovanje in socialno solidarnost, ustanovljenega leta 2006, je podpirati politiko zaposlovanja v Evropski uniji z nadzorovanjem politik, ki se izvajajo na tem področju, spodbujanjem vzajemnega učenja, oblikovanjem statističnih instrumentov in metod, podpiranjem glavnih akterjev, ustvarjanjem mrež ter izvajanjem dejavnosti ozaveščanja. Glavni prejemniki teh sredstev so lokalni in regionalni organi, socialni partnerji in nevladne organizacije.

Leta 2002 je bila oblikovana mreža evropskih služb za zaposlovanje (EURES), namenjena lažji geografski mobilnosti delavcev v EU. EURES podpira ustvarjanje čezmejnih partnerstev, ki so platforma za stike med javnimi službami in socialnimi partnerji ter za svetovanje o vprašanjih, povezanih s pravicami in dolžnostmi delavcev.

Mikrofinančni instrument Progress za zaposlovanje in socialno vključevanje, ustvarjen leta 2010, osebam, ki so prikrajšane pri dostopanju do običajnega kreditnega trga (brezposelni, osebe, ki jim grozi socialna izključenost) in osebam, ki želijo ustanoviti ali razviti svoja lastna podjetja, olajšuje dostop do pomoči v obliki mikrokreditov. Ta instrument podjetnikom ne zagotavlja neposrednih finančnih sredstev, temveč omogoča mikrofinančnim ustanovam s sedežem v državah članicah Unije, da podjetnikom, ki želijo ustanoviti svoje lastno podjetje ali razviti že obstoječe, lažje odobrijo posojila.

Uredba o novem programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije naj bi začela veljati na dan izteka veljavnosti obstoječih programov, tj. 1. januarja 2014, njeno izvajanje pa naj bi bilo končano najpozneje 31. decembra 2020.

Komisija je predlagala, da bi proračunska sredstva za izvajanje programa v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašala 958,19 milijona EUR.

Pripravljavec mnenja meni, da Komisija z združitvijo treh že obstoječih programov ni prinesla nobene dodane vrednosti.

Poleg tega ni razmejila ukrepov iz novega programa od podpornih ukrepov, predlaganih v okviru skladov kohezijske politike (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj), in jih ni učinkovito uskladila, kar je v nekaterih regijah povzročilo podvajanje. Prav tako se obseg podpore, ki jo zagotavlja novi program za načrtovanje in izvajanje socialnega eksperimentiranja, prekriva z obsegom za socialne inovacije, določenim v predlogu uredbe o Evropskem socialnem skladu. Vrh tega so ukrepi za podporo socialnim podjetjem predvideni tudi v uredbi o delovanju Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaradi navedenega je nujno treba jasno določiti, kako se bo novi instrument vključil v dopolnilne programe v okviru kohezijske politike.

Komisija namenja 17-odstotni delež osi Progress spodbujanju socialnega eksperimentiranja, ne predlaga pa jasnih specifičnih ciljev na področju socialnih inovacij in eksperimentiranja. Pripravljavec mnenja predlaga znižanje zgornje meje financiranja, ki jo Komisija predlaga za socialno eksperimentiranje, in poudarja, da se bodo cilji socialnih inovacij lahko uresničili le v sodelovanju z nacionalnimi socialnimi sistemi, ne pa z njihovo nadomestitvijo. Pred sprejetjem drugačnega pristopa bi bilo treba organizirati široko politično razpravo.

V sedanjih gospodarskih razmerah so mikrokrediti eden od treh instrumentov, ki omogočajo doseganje najvidnejših rezultatov. Mala in mikropodjetja predstavljajo skoraj 99 % novoustanovljenih podjetij v Evropi, tretjino med njimi pa so ustanovili brezposelni. Zato je treba ne le povečati delež mikrokreditov v proračunu za novi program, temveč tudi poudariti njihovo bistveno vlogo pri odpravljanju socialne izključenosti.

V času gospodarske krize in stroge proračunske discipline za države članice pripravljavec mnenja nasprotuje povečanju upravnih stroškov (člen 5(3)) in oblikovanju petodstotne proračunske rezerve, za katero Komisija ni jasno opredelila, kako naj bi se prerazporedila.

Glede na vlogo regij in mest pri izvajanju novega programa je treba poudariti pomen, ki ga ima njihovo vključevanje v operativne faze programa.

Ena od prednostnih nalog bi moralo biti tudi usmerjanje dejavnosti, ki se izvajajo v okviru EURES, k potrebam mladih, saj jih je več kot 20 % brez dela. Pripravljavec mnenja obžaluje, da ni na voljo ocene o učinkovitosti programa EURES in podatkov o številu oseb, ki so zahvaljujoč temu programu našle zaposlitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij na področjih politike, ki spadajo na področje njegove uporabe v javnem, zasebnem in tretjem sektorju, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Predvsem naj bi pomagal opredeliti, oceniti in okrepiti inovativne rešitve in prakso prek socialnega eksperimentiranja, s čimer bi državam članicam pomagal, da bi bile učinkovitejše pri preoblikovanju trgov dela in politik socialne zaščite. Poleg tega na bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov.

(4) V vodilnih pobudah Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti ter Unija inovacij so socialne inovacije opredeljene kot močno orodje za obravnavanje socialnih izzivov, zlasti v tem obdobju gospodarske krize v Evropski uniji in njenih regijah, ki so posledica staranja prebivalstva, revščine, brezposelnosti, novih vzorcev dela in življenjskih slogov ter pričakovanj državljanov glede socialne pravičnosti, izobraževanja in zdravstva. Program naj bi podprl ukrepanje za pospešitev socialnih inovacij na področjih politike, ki spadajo na področje njegove uporabe v javnem, zasebnem in tretjem sektorju, ob ustreznem upoštevanju vloge regionalnih in lokalnih organov. Predvsem naj bi pomagal opredeliti, oceniti in okrepiti inovativne rešitve in njihovo praktično izvajanje prek socialnega eksperimentiranja, s čimer bi državam članicam pomagal, da bi bile učinkovitejše pri preoblikovanju trgov dela in politik socialne zaščite, zlasti za okrepitev rasti in uravnoteženega razvoja regij Evropske unije. Poleg tega naj bi spodbudil nadnacionalna partnerstva in mrežno povezovanje akterjev v javnem, zasebnem in tretjem sektorju ter podprl njihovo udeležbo pri načrtovanju in izvajanju novih pristopov k obravnavanju perečih socialnih potreb in izzivov. Program bi moral zlasti pomagati pri prepoznavanju, ocenjevanju in krepitvi inovativnih rešitev in prakse prek eksperimentiranja na področju socialne politike in s tem pomagati državam članicam, da povečajo učinkovitost svojih trgov dela in nadalje izboljšajo socialno zaščito in politike vključevanja, kjer je to potrebno. Program bi moral posebno pozornost nameniti teritorialni razsežnosti revščine in izključenosti, ter zlasti vedno večjim neenakostim med regijami in znotraj njih, med regijami in mesti ter znotraj mest in regij.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Odprto metodo usklajevanja, ki je uspešno prispevala k prožnosti in operativni učinkovitosti na področju socialne politike, bi bilo treba celovito uvesti na različnih interesnih področjih držav članic; zato se priporoča, da se bolj uporablja za izboljšanje učinkovitosti Programa.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Unija mora pridobiti zanesljivo analitično podlago v podporo oblikovanju politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Taka podlaga, temelječa na dokazih, dodaja vrednost nacionalnemu ukrepanju, saj zagotavlja razsežnost Unije in primerjavo za zbiranje podatkov in razvoj statističnih orodij, metod in skupnih kazalnikov, da bi dobili celovit pregled nad stanjem na področju zaposlovanja, socialne politike in delovnih pogojev po vsej Uniji ter zares kakovostno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programov in politik.

(6) Unija bi morala pridobiti zanesljivo analitično podlago v podporo oblikovanju politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Taka podlaga, temelječa na dokazih, dodaja vrednost nacionalnemu ukrepanju, saj zagotavlja razsežnost Unije in primerjavo za zbiranje podatkov in razvoj statističnih orodij, metod in skupnih kazalnikov, da bi dobili celovit pregled nad stanjem na področju zaposlovanja, socialne politike in delovnih pogojev po vsej Uniji ter zares kakovostno vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programov in politik. K razvoju bolj trajnostnih in integriranih pristopov do reševanja tega vprašanja bi veliko pripomoglo zlasti boljše razumevanje teritorialne razsežnosti socialno-gospodarske prikrajšanosti.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Unija ima posebno vlogo pri vzpostavljanju platforme Unije za izmenjavo politik in vzajemno učenje med državami članicami na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Poznavanje politik, ki se uporabljajo v drugih državah, in njihovih rezultatov širi razpon možnosti, ki jih imajo na voljo oblikovalci politike, sproža razvoj novih politik in spodbuja nacionalne reforme.

(7) Unija ima posebno vlogo pri vzpostavljanju platforme Unije za izmenjavo politik in vzajemno učenje med državami članicami s spodbujanjem uporabe zgledov dobre prakse na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Poznavanje politik, ki se uporabljajo v drugih državah, in njihovih rezultatov širi razpon možnosti, ki jih imajo na voljo oblikovalci politike, sproža razvoj novih politik in spodbuja nacionalne reforme.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Poleg treba bi bilo treba spodbujati naložbe v zdravstveno in socialno infrastrukturo, da bi zmanjšali neenakosti in diskriminacijo ter povečali rast, blaginjo in nacionalni, regionalni ter lokalni razvoj;

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Organizacije civilne družbe, ki so dejavne na različnih ravneh, lahko imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Programa, tako da sodelujejo v procesu oblikovanja politike in prispevajo k socialnim inovacijam.

(9) Organizacije civilne družbe, ki so dejavne na različnih ravneh, lahko imajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Programa, tako da sodelujejo v procesu oblikovanja politike in prispevajo k socialnim inovacijam. zato bi bilo treba spodbujati stalen dialog med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, predstavniki civilne družbe in socialnimi partnerji, da bi učinkovito vzpostavili celovite ukrepe;

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe za uresničitev prostega gibanja delavcev z zagotovitvijo tesnega sodelovanja med državami članicami in s Komisijo. EURES mora spodbujati boljše delovanje trgov dela s pospeševanjem nadnacionalne geografske mobilnosti delavcev, zagotavljanjem večje preglednosti na trgu dela, skrbjo za usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih ter podpiranjem dejavnosti na področju zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih služb na nacionalni in čezmejni ravni, s čimer prispeva k ciljem strategije Evropa 2020.

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe za uresničitev prostega gibanja delavcev z zagotovitvijo tesnega sodelovanja med javnimi zavodi za zaposlovanje in s Komisijo. EURES bi moral spodbujati boljše delovanje trgov dela z aktivnim prepoznavanjem zaposlitvenih priložnosti, spodbujanjem nadnacionalne geografske mobilnosti delavcev, zagotavljanjem večje preglednosti na trgu dela, zlasti mladih delavcev, skrbjo za usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih ter podpiranjem dejavnosti na področju zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih služb na nacionalni in čezmejni ravni, s čimer prispeva k izvajanju politik prožne varnosti in ciljem strategije Evropa 2020. Poudariti je treba, da Komisija ne more opravljati funkcije zavoda za zaposlovanje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, zlasti s prožnejšimi in poenostavljenimi upravnimi postopki za obravnavo mikrofinanciranja in zagotovitev, da se bodo lahko prihodnji podjetniki udeležili ustreznih informativnih seminarjev, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Podobno je med novoustanovljenimi podjetji v Evropski uniji največ malih podjetij in mikropodjetij, mikroposojila pa bi lahko bila najhitrejši način za doseganje dodane vrednosti in konkretnih rezultatov. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) V skladu s strategijo Evropa 2020 bi moral program reševati vprašanje brezposelnosti mladih.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) Reševanje vprašanja brezposelnosti mladih in negotovih zaposlitev ne bi samo zmanjšala socialnih stroškov, temveč tudi spodbujala socialno vključenost.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c) Instrument mikrofinanciranja bi moral imeti dolgoročen učinek, doseči potencialne upravičence in biti proaktiven element za gospodarske in lokalne razvojne politike. Ukrepe, ki vključujejo mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, bi moralo spremljati mentorstvo in programi usposabljanja, da bi čim bolj spodbudili razvoj donosnih mikropodjetij. Zato je treba tem ukrepom dodeliti fiksen del proračuna.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe mora Program zagotoviti, da bodo pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevane zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite in bojem proti socialni izključenosti.

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe bi moral Program zagotoviti, da bodo pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevane zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite in bojem proti socialni izključenosti. Lokalni in regionalni organi bi morali promovirati institucije na področju raziskav in industrije ter spodbujati in podpirati naložbe industrijskih podjetij v raziskave in razvoj. Novi instrument bi bilo treba jasno vključiti v dodatne sklade v okviru kohezijske politike (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj), da bi poenostavili sistem upravljanja, izvajali ukrepe programa in ustvarili pravo dodano vrednost.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Ker ciljev te uredbe ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, temveč jih je zaradi njihovega obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(21) Ker ciljev te uredbe ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic, temveč jih je zaradi njihovega obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni Unije, jih lahko Unija sprejme v okviru svojih pristojnosti in v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena in ob upoštevanju institucionalne sestave držav članic ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Izvajanje ciljev Programa bo lahko uspešno, če se vanj na vseh operativnih fazah čim bolj vključijo mesta in regije. Regionalni akterji bi morali biti vključeni vse od faze načrtovanja pa do dodeljevanja finančnih sredstev. Regije lahko prispevajo k razvoju naprednih socialnih inovacij, saj danes spadajo med najpomembnejše akterje, tudi na področju socialne politike.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Pristojni organi bi morali zagotoviti finančne pobude delodajalcem, ki nudijo usposabljanje nizkokvalificiranim delavcem in jim tako pomagajo pri vstopu na trg dela.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička za lastnike in deležnike, temveč doseganje socialnega učinka. Posluje na trgu, tako da proizvaja blago in opravlja storitve na podjetniški in inovativni način, presežke pa uporablja predvsem za doseganje socialnih ciljev. Upravljano je odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in zainteresiranih strani, ki jih njegova poslovna dejavnost zadeva;

(a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička za lastnike in deležnike, temveč doseganje pozitivnega socialnega učinka. Posluje na trgu, tako da proizvaja blago in opravlja storitve na podjetniški in inovativni način, presežke pa uporablja predvsem za doseganje ustreznih socialnih ciljev, zlasti za lokalne potrebe. Upravljano je odgovorno in pregledno, predvsem z vključevanjem delavcev, strank in zainteresiranih strani, ki jih njegova poslovna dejavnost zadeva;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije ter spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, in inovativnost, ob partnerskem sodelovanju s socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi;

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije ter spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, in inovativnost, ob partnerskem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi vladami, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi;

Obrazložitev

Doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020 mora temeljiti na vseh ravneh države, ki so zanje pristojne.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki pospešuje dostop do finančnih sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialna podjetja.

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki pospešuje dostop do finančnih sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, mlade in socialna podjetja.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih politike Unije in nacionalnih oblikovalcih politike ter drugih zainteresiranih straneh za izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni Unije in držav članic;

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih politike Unije in nacionalnih oblikovalcih politike ter drugih zainteresiranih straneh za izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni Unije in držav članic, s čimer se krepi zaupanje javnosti in vseh zainteresiranih strani;

Obrazložitev

Doseganje ciljev iz strategije Evropa 202 mora temeljiti na vseh vladnih ravneh, ki so zanje pristojne. Zato je ključno okrepiti zmožnosti lokalnih organov z namenom podpore izvajanja politik EU na podlagi vzajemnega učenja, zagotavljanja dokazov in oblikovanja zmogljivosti.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujati geografsko mobilnost delavcev ter povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni;

(d) spodbujati geografsko mobilnost delavcev ter povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni, zlasti mladim, ki se pri iskanju zaposlitvenih možnosti soočajo z velikimi težavami;

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) za usmerjanje ukrepov v okviru Programa v mlade, ki jih je kriza posebej prizadela, in dolgotrajno brezposelne osebe.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vrednotenja in ocene učinka;

(c) vrednotenja, zlasti ocene kvalitativnih in kvantitativnih učinkov;

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spremljanje učinka izvajanih politik na najranljivejše skupine;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) spremljanje učinka izvajanih politik na izboljšanje delovnih pogojev;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) krepitvijo zmogljivosti nacionalnih uprav in specialističnih služb, odgovornih za spodbujanje geografske mobilnosti, ki so jih pooblastili države članice in ponudniki mikrokreditov;

(b) krepitvijo zmogljivosti nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav ter specialističnih služb, odgovornih za spodbujanje geografske mobilnosti, ki so jih pooblastili države članice in ponudniki mikrokreditov;

Obrazložitev

Krepitev zmogljivosti je bistvena za podpiranje lokalnih in regionalnih prizadevanj za odpravo revščine in izključenosti, saj pripomore k preskušanju novih pristopov, medsebojnemu učenju in izmenjavi izkušenj.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih uradnikov zaradi spremljanja izvajanja zakonodaje Unije;

(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih, regionalnih in lokalnih uradnikov zaradi spremljanja izvajanja zakonodaje Unije;

Obrazložitev

Izmenjave med javnimi upravami bi morale koristiti vsem vladnim ravnem, saj je veliko javnih politik skupnih in niso v izključni pristojnosti nacionalnih administracij.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) izmenjavo osebja med nacionalnimi upravami.

(f) izmenjavo osebja med regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi upravami.

Obrazložitev

Spremljanje izvajanja zakonodaje EU mora upoštevati tudi regionalne in lokalne okoliščine ter zato vključiti predstavnike regionalnih in lokalnih vlad.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi in starejši delavci.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepe v okviru Programa je mogoče izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, če taki ukrepi izpolnjujejo cilje Programa in drugih zadevnih instrumentov.

Ukrepe v okviru Programa je mogoče izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, zlasti finančnimi, če ukrepi izpolnjujejo cilje Programa in drugih zadevnih instrumentov. Pri tem se upošteva sinergija s strukturnimi skladi Evropske unije, zlasti komplementarnost Programa z Evropskim socialnim skladom, predvsem zaradi uresničevanja cilja vključujoče rasti in izkoreninjenja revščine.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami po načelu partnerstva zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru skladov kohezijske politike, še posebej Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Programa, so v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, vključno s pravili o državni pomoči.

2. Dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Programa, so v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, vključno s pravili o državni pomoči in konvencijami Mednarodne organizacije dela.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Skladnost in dopolnjevanje se zagotavljata tudi s pritegnitvijo lokalnih in regionalnih organov k izvajanju programa.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rezultate ukrepov, izvedenih v okviru Programa, je treba primerno sporočati in razširjati, da bi čim bolj povečali njihov učinek, trajnost in dodano vrednost za Unijo.

1. Rezultate ukrepov, izvedenih v okviru Programa, je treba primerno sporočati in razširjati vsem vključenim stranem, da bi čim bolj povečali njihov učinek, trajnost in dodano vrednost za Unijo.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog o zaposlitveni in socialni politiki ter zakonodaji o delovnih pogojih Unije na evropski, nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in izvajanju zakonodaje Unije;

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij, vzajemno učenje in dialog o zaposlitveni in socialni politiki ter zakonodaji o delovnih pogojih Unije na evropski, nacionalni, regionalni, lokalni in mednarodni ravni, da bi državam članicam in drugim sodelujočim državam pomagali pri razvoju njihovih politik in izvajanju zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zagotavljati finančno podporo organizacijam Unije in nacionalnim organizacijam, da se pospeši njihova zmogljivost za razvoj, spodbujanje in podpiranje izvajanja zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije.

(d) zagotavljati finančno podporo organizacijam Unije ter nacionalnim, regionalnim in lokalnim nacionalnim organizacijam, da se pospeši njihova zmogljivost za razvoj, spodbujanje in podpiranje izvajanja zaposlitvene in socialne politike ter zakonodaje o delovnih pogojih Unije.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) nevladne organizacije in zlasti tiste, organizirane na ravni Unije;

(e) nevladne organizacije in pri tem tako tiste, ki so organizirane na nacionalni ravni kot tudi tiste, ki so organizirane na ravni Unije.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotavljati preglednost prostih delovnih mest in prijav za delovna mesta ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce; to se dosega z njihovo izmenjavo in širjenjem na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni s standardnimi medsebojno usklajenimi obrazci;

(a) zagotavljati preglednost prostih delovnih mest in prijav za delovna mesta ter vseh povezanih informacij za potencialne kandidate in delodajalce; to se dosega s prepoznavanjem in nenehnim zbiranjem novih zaposlitvenih priložnosti na evropski ravni v javnem ali zasebnem sektorju, spodbujanjem njihove izmenjave in širjenjem na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni s standardnimi medsebojno usklajenimi obrazci; mreža EURES bi morala postati pravi evropski portal za mobilnost evropskih državljanov;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. povečati dostop do mikrofinanciranja in njegovo razpoložljivost za:

1. čim bolj zmanjšati administrativne ovire in stroške, da bi ob zmanjšani odvečni birokraciji povečali dostop do mikrofinanciranja in njegovo razpoložljivost za:

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg delovne sile, mlade in osebe, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali nadalje razvijati lastno mikropodjetje, kar vključuje tudi samozaposlitev, in sicer brez diskriminacije glede na starost;

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Da se zagotovi dopolnjevanje, se ti ukrepi tesno usklajujejo z ukrepi v okviru kohezijske politike.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili.

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potrošnikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se osebe in podjetja preveč zadolžili zaradi dodeljevanja posojil z zelo visokimi obrestmi ter v razmerah, ki podjetja vodijo v stečaj.

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Tomasz Piotr Poręba

23.11.2011

Obravnava v odboru

26.4.2012

 

 

 

Datum sprejetja

29.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

4.6.2012

MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

(COM(2011)0609 – C7‑0318/2011 – 2011/0270(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s členom 148(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejel smernice za zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi smernicami ekonomskih politik držav članic in Unije, sprejetimi v skladu s členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane smernice strategije Evropa 2020. Program naj bi prispeval k uporabi integriranih smernic strategije Evropa 2020 ter zlasti smernic št. 7, 8 in 10, hkrati pa podprl izvajanje vodilnih pobud ob posebnem upoštevanju Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, Programa za nova znanja in spretnosti in delovna mesta ter pobude Mladi in mobilnost.

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s členom 148(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejel smernice za zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi smernicami ekonomskih politik držav članic in Unije, sprejetimi v skladu s členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane smernice strategije Evropa 2020. Program naj bi prispeval k uporabi integriranih smernic strategije Evropa 2020 ter zlasti smernic št. 7, 8 in 10, hkrati pa podprl izvajanje vodilnih pobud ob posebnem upoštevanju Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, Programa za nova znanja in spretnosti in delovna mesta, evropske strategije za spodbujanje enakosti med spoloma za obdobje 2010–2015 ter pobude Mladi in mobilnost.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V skladu z evropsko strategijo za spodbujanje enakosti med spoloma za obdobje 2010–2015 bi Unija morala bolje izkoristiti potencial žensk ter z vključevanjem večjega števila žensk na trg dela in na kakovostna delovna mesta prispevati k izpolnjevanju splošnih gospodarskih in socialnih ciljev Unije. Predvsem stopnje zaposlenosti starejših žensk, staršev samohranilcev, migrantk in pripadnic etničnih manjšin so še vedno sorazmerno nizke, zato bi bilo treba zmanjšati preostale vrzeli med spoloma, in sicer tako v količinskem kot v kakovostnem smislu. Nedavna poročila o skladnosti z Listino o temeljnih pravicah, ki jih je predstavila sama Komisija, ter študije upravljanja in trajnosti Svetovne banke in Združenih narodov kažejo, da vključevanje žensk na trg dela in zlasti enakost v političnem odločanju spodbujata preglednost in sodelovanje ter zmanjšujeta korupcijo. Tako je udeleženost žensk v podjetništvu in pri odločanju na gospodarskem in poslovnem področju dokazano dejavnik, ki izboljšuje konkurenčnost, produktivnost in inovacije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini. Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program mora biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega je treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program mora ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral slediti usklajenemu pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti socialni izključenosti in revščini, hkrati pa upoštevati cilj enakosti spolov in vključevati načelo enakosti spolov. Njegovo izvajanje bi bilo treba racionalizirati in poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih določb, ki med drugim vključujejo splošne cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede spremljanja in vrednotenja. Program bi moral biti osredotočen tudi na velike projekte z jasno dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli kritično maso in zmanjšali upravno obremenitev upravičencev in Komisije. Poleg tega bi bilo treba bolj uporabljati poenostavljene oblike obračunavanja stroškov (pavšalne zneske in pavšalno financiranje), predvsem za izvajanje programov mobilnosti. Program bi moral ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in tehnično pomočjo. Nazadnje pa bi moral z vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na prednostne naloge politike, zagotoviti proračunsko prožnost.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Zagotavljanje minimalnih standardov in nenehnega izboljševanja delovnih pogojev v Uniji sta osrednji značilnosti njene socialne politike. Unija ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni okvir – v skladu z načeli pametne ureditve – prilagaja razvijajočim se vzorcem dela ter novim zdravstvenim in varnostnim tveganjem, pomemben pa je tudi njen prispevek pri financiranju ukrepov za izboljšanje skladnosti s pravili Unije o varstvu pravic delavcev.

(8) Zagotavljanje minimalnih standardov in nenehnega izboljševanja delovnih pogojev v Uniji sta osrednji značilnosti njene socialne politike. Unija ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni okvir – v skladu z načeli pametne ureditve – prilagaja razvijajočim se vzorcem dela ter novim zdravstvenim in varnostnim tveganjem, pomemben pa je tudi njen prispevek pri financiranju ukrepov za izboljšanje skladnosti s pravili Unije o varstvu pravic delavcev, pri čemer ne smemo pozabiti na potrebo moških in žensk po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Program bi moral upoštevati, da izboljšanje delovnih pogojev vključuje tudi povečanje prilagodljivosti delovnega časa in oblik zaposlitve, ustvarjanje storitev za podporo družinskemu življenju, izboljšanje pogojev za dopust in druge mehanizme podpore zaposlenim staršem.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil je ena od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj oddaljene. Pospešiti bi bilo treba prizadevanja Unije in nacionalna prizadevanja na tem področju, da bi povečali ponudbo mikrofinanciranja in zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga najbolj potrebujejo, predvsem pa brezposelnih, žensk in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti mikropodjetje, vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa do posojila, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti spodbujanju ženskega podjetništva, saj je v Uniji samo vsaka deseta ženska podjetnica, moški pa vsak četrti. Pri tem bi lahko žensko podjetništvo, ki bi ga omogočili z lažjim dostopom do mikrokreditov prek možnosti financiranja, kot je Evropski mikrofinančni instrument Progress, pomembno pripomoglo k doseganju cilja 75 % zaposlenosti žensk, kot je določen v strategiji Evropa 2020. Prvi korak, ki sta ga Evropski parlament in Svet leta 2010 naredila v to smer, je vzpostavitev Instrumenta.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj razpoložljivo, je treba pospešiti institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih mikrofinančnih ustanov v skladu s sporočilom Komisije „Evropska pobuda za razvoj mikrokredita“.

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj razpoložljivo, bi bilo treba pospešiti institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih mikrofinančnih ustanov v skladu s sporočilom Komisije „Evropska pobuda za razvoj mikrokredita“ in sporočilom Komisije o spodbujanju žensk inovatork in žensk v podjetništvu1.

 

_____________

 

1GD za podjetništvo in industrijo, Evropska komisija, 25. julij 2008

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe mora Program pri vseh dejavnostih podpirati vključevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije. Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebni redno spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi morale Komisija in države članice zagotoviti, da bo vključevanje ciljev enakosti spolov in načela nediskriminacije pripomoglo k spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami pri vseh oseh in dejavnostih programa ter da bo upoštevan tudi Evropski pakt za enakost spolov (2011–2020). Zaradi ocene, kako sta pri dejavnostih Programa obravnavani enakost spolov in nediskriminacija, sta potrebna redno spremljanje in vrednotenje. Učinkovita raba načela enakosti spolov bi morala vključevati podatke in kazalnike, zbrane ločeno po spolu, ter cilje in merila, ki se bodo osredotočali na enakost spolov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Oddelek za enakost spolov in oddelek za nediskriminacijo programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress sta vključena v program Pravice in državljanstvo. Vendar bi si moral program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije v okviru svojih dejavnosti prizadevati za izboljšanje udeležbe žensk na trgu delovne sile in delovnih pogojev ter za spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev.

1. S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020, njenih glavnih ciljev in integriranih smernic, tako da se zagotavlja finančna podpora za cilje Evropske unije v smislu spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini ter izboljšanja delovnih pogojev in boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ob hkratnem stalnem upoštevanju cilja enakosti spolov in vključevanju načela enakosti spolov.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih politike Unije in nacionalnih oblikovalcih politike ter drugih zainteresiranih straneh za izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni Unije in držav članic;

(a) pri ključnih oblikovalcih politike Unije in nacionalnih oblikovalcih politike ter drugih zainteresiranih straneh spodbujati strategije, namenjene povečanju zaposlovanja ter zaščiti socialnih pravic in pravic delavcev, ob hkratnem stalnem upoštevanju cilja enakosti spolov in vključevanju načela enakosti spolov, za izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni Unije in držav članic;

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(da) spodbujati delovna mesta, ki delavcem omogočajo zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem;

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikropodjetja ter povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja.

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive skupine in mikropodjetja, s posebnim poudarkom na spodbujanju ženskega podjetništva, ter povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za spodbujanje enakosti žensk in moških ter boja proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti;

(a) za spodbujanje enakosti žensk in moških. V ta namen se uporabijo cilji, določeni v Evropski strategiji za spodbujanje enakosti med spoloma za obdobje 2010–2015, zlasti v zvezi s spodbujanjem ekonomske neodvisnosti žensk prek pospeševanja samozaposlovanja in spodbujanja žensk pri ustanavljanju podjetij; spodbujajo se možnosti za usklajevanje in posebej poudari enakost pri odločanju o ekonomskih vprašanjih na političnem in poslovnem področju. Gre za uporabne in posebne načine, s katerimi se je mogoče zoperstaviti diskriminaciji na podlagi spola, ki jih morajo spremljati ukrepi za boj proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni usmerjenosti. Za učinkovit boj proti revščini znotraj Unije, zlasti revščine najranljivejših oseb, kot so ženske, še posebej posebne kategorije žensk, je treba spodbujati celovite ukrepe. Zato je treba v boju proti pojavu revščine spodbujati izvirne ukrepe na vseh ravneh, vlaganja v socialno infrastrukturo in okrepljeno izmenjavo dobrih praks;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Pri dodeljevanju sredstev se po možnosti uporabi pristop, ki upošteva enakost spolov.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Financiranje programov in dejavnosti, ki krepijo pravice žensk in enakost med spoloma, je bistveno za zagotovitev, da bodo programi Unije odražali zaveze Unije iz Pogodbe v zvezi z enakostjo spolov, zato morajo Unija, Komisija in države članice zagotoviti, da se v vseh fazah procesa, tudi pri projektih, opredeljevanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju, natančno upoštevajo priprava proračuna, ki upošteva vidik spola, analiza vidika enakosti spolov in učinek z vidika spola.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zbiranje podatkov in statističnih podatkov ter razvoj skupnih metodologij, klasifikacij, kazalnikov in primerjalnih meril uspešnosti;

(a) zbiranje podatkov in statističnih podatkov ter razvoj skupnih metodologij, klasifikacij, kazalnikov in primerjalnih meril uspešnosti, po potrebi ločenih glede na spol in starostno skupino;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti posameznikov v Uniji, predvsem razvoj večjezičnih digitalnih platform za uravnoteženje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni programi mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim skupinam delavcev, kot so mladi delavci, starši samohranilci ter ženske in moški, ki so zaradi oskrbe družinskih članov zaposleni s polovičnim delovnim časom.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, zlasti v okviru Evropskega socialnega sklada (ESS) in na področjih, kot so socialni dialog, pravosodje in temeljne pravice, izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladinska politika, raziskave in inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji odnosi ter splošna gospodarska politika. Komisija in države članice ob upoštevanju pomembne vloge socialnih politik in politik zaposlovanja pri spodbujanju enakosti spolov zagotovijo tudi, da so aktivnosti Programa usklajene s politikami enakosti spolov Unije.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti spolov in nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti, obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja Programa in kakršnih koli prilagoditev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja, pripravi dvoletna poročila o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka poročila zajemajo rezultate Programa in obseg, v katerem so bili v vseh oseh in dejavnostih Programa upoštevani načelo enakosti spolov in vključevanje le-tega ter obravnavani vidiki nediskriminacije, vključno z vprašanji dostopnosti. Podatki so vedno, ko je to mogoče, zbrani ločeno po spolu.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 15 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično znanje visoke kakovosti zaradi zagotavljanja, da zaposlitvena in socialna politika ter zakonodaja o delovnih pogojih Unije temeljita na trdnih dokazih ter ustrezata potrebam, izzivom in okoliščinam v posameznih državah članicah in drugih sodelujočih državah;

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično znanje visoke kakovosti, ki je ustrezno usmerjeno, da lahko meri tudi vpliv horizontalnih politik, kot je spodbujanje enakosti spolov, zaradi zagotavljanja, da zaposlitvena in socialna politika ter zakonodaja o delovnih pogojih Unije temeljita na trdnih dokazih ter ustrezata potrebam, izzivom in okoliščinam v posameznih državah članicah in drugih sodelujočih državah;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 15 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) socialnim partnerjem in organizacijam civilne družbe na ravni Unije in nacionalni ravni zagotavljati finančno pomoč za projekte, povezane z enakostjo spolov, in za raziskave na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) specializirane organe, ki jih določa zakonodaja Unije;

(c) specializirane organe, ki jih določa zakonodaja Unije, s posebnim poudarkom na sektorskih agencijah, ki so povezane z vprašanji mladostnikov, usposabljanja ali enakosti spolov, kot je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ali Evropski inštitut za enakost spolov;

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Sestava odbora mora odražati enako zastopanost spolov.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 20 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razviti službe za iskanje in razporejanje delavcev na delovna mesta z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih na evropski ravni; to zajema vse faze razporejanja na delovno mesto, ki segajo od priprave pred zaposlitvijo do podpore po zaposlitvi, da bi kandidata uspešno vključili na trg dela; take službe vključujejo ciljno usmerjene programe mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč določenim skupinam delavcev, kot so mladi delavci.

(b) razviti službe za iskanje in razporejanje delavcev na delovna mesta z uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih na evropski ravni; to zajema vse faze razporejanja na delovno mesto, ki segajo od priprave pred zaposlitvijo do podpore po zaposlitvi, da bi kandidata uspešno vključili na trg dela; take službe vključujejo ciljno usmerjene programe mobilnosti za popolnitev prostih delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč določenim skupinam delavcev, kot so mladi delavci, starši samohranilci ter ženske in moški, ki so zaradi družinskih obveznosti zaposleni s polovičnim delovnim časom.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg dela, posameznike, ki jim grozi socialna izključenost, in ogrožene osebe, ki so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencionalnega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje, pri čemer se posebno pozornost nameni spodbujanju ženskega podjetništva;

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Barbara Matera

22.11.2011

Obravnava v odboru

23.4.2012

 

 

 

Datum sprejetja

30.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kraca Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Minodora Cliveti, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

POSTOPEK

Naslov

Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije

Referenčni dokumenti

COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD)

Datum predložitve EP

6.10.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

REGI

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CULT

23.1.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jutta Steinruck

27.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

29.2.2012

26.3.2012

31.5.2012

21.6.2012

Datum sprejetja

10.7.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berčs, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Datum predložitve

17.7.2012

  • [1]  UL C 143, 22.5.2012, str. 88
  • [2]  UL C (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).