JELENTÉS az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. és 42. cikkének módosításáról: írásbeli nyilatkozatok és jogalkotási kezdeményezések

24.7.2012 - (2011/2058(REG))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Rafał Trzaskowski


Eljárás : 2011/2058(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0242/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0242/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. és 42. cikkének módosításáról: írásbeli nyilatkozatok és jogalkotási kezdeményezések

(2011/2058(REG))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel elnöke 2010. november 11-i levelére,

–   tekintettel tematikus főosztályának „Írásbeli nyilatkozatok az Európai Parlamentben: a folyamat és a hatások áttekintése” című tanulmányára (PE 462.424),

–   tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7‑0000/2012),

mivel:

A. a Parlament az elmúlt évek során tekintélyes mértékben bővítette hatáskörét, és jelentős eszközöket biztosított a maga számára, amelyek révén a legtöbb uniós tevékenységben befolyásolni tudja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát;

B.  azoknak az intézményeknek, amelyekhez az írásbeli nyilatkozatokat intézik, biztosítaniuk kell azok megfelelő nyomon követését;

C. az írásbeli nyilatkozatok fontos eszközként szolgálnak arra, hogy az uniós polgárokat különösen foglalkoztató kérdéseket felvessék

D. az írásbeli nyilatkozatokat rendszeresen, de nem nagyon nagy számban alkalmazzák; csak kis hányaduk nyeri el a parlamenti képviselők többségének támogatását;

E.  az írásbeli nyilatkozatok többsége az eljárási szabályzatban meghatározott idő elteltével tárgytalanná válik;

F.  az elfogadott írásbeli nyilatkozatok többségének címzettje a Bizottság, amely elismerten az az egyedüli intézmény, amely az azokban felvetett kérdésekre választ adott;

G. e válaszok leggyakrabban a Bizottság folyamatban lévő tevékenységeinek ismételt felsorolására szorítkozik, és csak kivételes esetekben járnak az írásbeli nyilatkozat által kiváltott konkrét tevékenységgel;

H. a Parlament előjogainak megnövekedésével, illetve az európai polgári kezdeményezés bevezetésével az írásbeli nyilatkozatok jelentősége megváltozott, de továbbra is olyan hasznos eszköz lehetnek, amellyel a képviselők felhívhatják a figyelmet a nyilvánosságot foglalkoztató kérdésekre;

I.   az írásbeli nyilatkozatok csupán igen korlátozott hatást váltanak ki, mind a menetrendtervezést, mind pedig az intézmények által hozott döntések befolyásolását tekintve, és hatásosságukkal kapcsolatban téves benyomást kelthetnek; megfelelő felhasználásuk esetén azonban kedvelt kampányeszközként továbbra is megőrizhetik értéküket; a jogalkotási fellépést szorgalmazó javaslatok esetén a 42. cikk (2) bekezdését kellene alkalmazni, amely valódi lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni képviselők befolyást gyakorolhassanak az uniós jogalkotásra, illetve hogy a parlamenti bizottságok egy adott javaslattal foglalkozzanak;

J.   néhány írásbeli nyilatkozat minősége és jelentősége, különösen pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. része I. címében meghatározott uniós hatáskörökkel való összeegyeztethetősége csalódást kelthet; ezért a következő ciklusban a Parlament felmérheti az eljárási szabályzat írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó új rendelkezéseinek hatását, valamint megvizsgálhatja azok hatékonyságát;

1.  úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2.  úgy véli, hogy azoknak az intézményeknek, amelyekhez az írásbeli nyilatkozatot intézik, a nyilatkozat kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatniuk kellene a Parlamentet az annak nyomán tervezett intézkedésekről; ezenfelül az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos, soron következő tárgyalások alkalmával ezen elvről megállapodást kíván elérni a Bizottsággal;

3.  rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

4.  üdvözli az Elnökség azon határozatát, hogy korlátozza az írásbeli nyilatkozatok széles körű hirdetését, és ezzel lehetővé teszi, hogy a képviselők zavartalanul bejussanak a Parlament üléstermébe;

5.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás     1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

123 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unió hatáskörébe tartozó olyan témában, amely nem képezi folyamatban lévő jogalkotási eljárás tárgyát, legfeljebb öt képviselő, 200 szót meg nem haladó terjedelmű írásbeli nyilatkozatot nyújthat be. Erre az elnök eseti jelleggel ad engedélyt. Az írásbeli nyilatkozatokat a hivatalos nyelveken kinyomtatják és kiosztják. A nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás nyilvános, és az ülések idején az ülésterem bejárata előtt, az ülések között pedig egy megfelelő, a Quaestorok Kollégiuma által meghatározott helyen rendelkezésre áll.

(1) Az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó témában legalább három képviselőcsoport legalább tíz képviselője 200 szót meg nem haladó terjedelmű írásbeli nyilatkozatot nyújthat be. Egy ilyen nyilatkozat tartalma nem lépheti át egy nyilatkozat kereteit. A nyilatkozat különösen nem szólíthat fel jogalkotói fellépésre, és nem foglalhat magában határozatot olyan ügyekben, amelyeknek elfogadására konkrét eljárásokat és hatásköröket állapít meg az eljárási szabályzat, vagy amely üggyel kapcsolatban a Parlamentben eljárás van folyamatban.

 

(1a) Az (1) bekezdésnek megfelelően a folytatásra vonatkozó engedély minden esetben az elnök által hozott, kellően indokolt határozattól függ. Az írásbeli nyilatkozatokat a Parlament honlapján valamennyi hivatalos nyelven közzé kell tenni, és valamennyi képviselőhöz elektronikus formában el kell juttatni. A nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt elektronikus nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás nyilvános, és a Parlament honlapján elérhető. Az aláírásokkal ellátott írásbeli nyilatkozatók nyomtatott példányait az elnök megőrzi.

Módosítás     2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

123 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartásban szereplő nyilatkozatot bármely képviselő aláírhatja.

(2) Az elektronikus nyilvántartásban szereplő nyilatkozatot bármely képviselő aláírhatja. Az aláírás a nyilatkozat nyilvántartásba történő bejegyzésének napját követő harmadik hónap végéig bármikor visszavonható. Visszavonás esetén az érintett képviselő nem csatlakozhat még egyszer aláírásával a nyilatkozathoz.

Módosítás  3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

123 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(3) Ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az elnök erről tájékoztatja a Parlamentet, és az aláírók nevét a jegyzőkönyvben, a nyilatkozatot pedig elfogadott szöveg formájában közzéteszi.

(3) Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba vételétől számított három hónapos időszak lejárta előtt a parlamenti képviselők többsége aláírja, az elnök erről tájékoztatja a Parlamentet, és az aláírók nevét a jegyzőkönyvben, a nyilatkozatot pedig elfogadott szöveg formájában közzéteszi.

Módosítás  4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

123 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(4a) Amennyiben azok az intézmények, amelyekhez az elfogadott szöveget intézték, a kézhezvételtől számított három hónapon belül nem tájékoztatják a Parlamentet az annak nyomán tervezett intézkedésekről, az ügyet a nyilatkozat bármely szerzőjének kérésére fel kell venni az illetékes bizottság következő ülésének napirendjére.

Indokolás

Biztosítani kell a Parlamenten belüli nyomon követést, amennyiben a többi intézmény nem foglalkozik érdemben az elfogadott nyilatkozatokkal.

Módosítás  5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

123 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(5) Az a több mint három hónapja nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozat, amelyet az összes parlamenti képviselő legalább fele nem írt alá, tárgytalanná válik.

(5) Az a több mint három hónapja nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozat, amelyet az összes parlamenti képviselő legalább fele nem írt alá, tárgytalanná válik, és e háromhónapos határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

Módosítás     6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata

42 cikk – 2 és 3 bekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti parlamenti kezdeményezési jog keretében minden képviselő benyújthat uniós jogszabályra irányuló javaslatot.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti parlamenti kezdeményezési jog keretében minden képviselő benyújthat uniós jogszabályra irányuló javaslatot. Ilyen javaslatot legfeljebb tíz képviselő nyújthat be közösen. A javaslatnak meg kell jelölnie a jogalapot, és ahhoz legfeljebb 150 szavas indokolás kapcsolódhat.

(3) A javaslatot az elnök elé terjesztik, aki azt vizsgálatra az illetékes bizottsághoz utalja. A bizottsághoz utalást megelőzően a javaslatot lefordítják azokra a hivatalos nyelvekre, amelyeket e bizottság elnöke az összefoglaló vizsgálathoz szükségesnek ítél. A bizottság a további eljárásról a bizottsághoz utalást követő három hónapon belül és a javaslat előadójának meghallgatását követően határoz.

(3) A javaslatot az elnök elé terjesztik, aki ellenőrzi, hogy a jogi követelmények teljesülnek-e. Az elnök a jogalap megalapozottságával kapcsolatos véleményezésre a javaslatot az ennek ellenőrzéséért felelős illetékes bizottsághoz utalhatja. Amennyiben az elnök a javaslatot elfogadhatónak találja, azt a plenáris ülésen bejelenti és az illetékes bizottsághoz utalja.

 

A bizottsághoz utalást megelőzően a javaslatot lefordítják azokra a hivatalos nyelvekre, amelyeket e bizottság elnöke az összefoglaló vizsgálathoz szükségesnek ítél.

 

A bizottság javasolhatja az elnöknek, hogy a szabályzat 123. cikkének (1) bekezdése a) pontjában, (2) bekezdésében és (5) bekezdésében meghatározott szabályok és határidők szerint minden képviselő előtt nyissák meg a javaslatot aláírásra.

Ha a bizottság úgy határoz, hogy a javaslatot a 48. cikkben foglalt eljárás szerint a Parlament elé terjeszti, a javaslat előadóját név szerint meg kell említeni a jelentés címében.

Ha a Parlament összes képviselőjének többsége aláírja e javaslatot, akkor a javaslatról szóló jelentés az Elnökök Értekezlete által engedélyezettnek tekinthető. A bizottság a javaslat szerzőinek meghallgatását követően a 48. cikkel összhangban jelentést készít.

 

Ha a javaslatot nem nyitják meg további aláírások előtt vagy azt nem írja alá a Parlament összes képviselőjének többsége, akkor az illetékes bizottság a további eljárásról a bizottsághoz utalást követő három hónapon belül és a javaslat szerzőinek meghallgatását követően határoz.

 

A jelentés címében fel kell tüntetni a javaslat szerzőinek nevét.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

12.7.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, Alexandra Thein