RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Bernd Lange


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0600),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0307/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7‑0249/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Selleks, et hoida ära tõsise kahju tekitamine Euroopa Liidu banaanitoodangule, tuleb luua asjakohased kaitsemehhanismid, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb kindlasti luua tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes tagamaks, et Euroopa Liidu banaanitootmine, mis on eriti äärepoolseimates piirkondades väga oluline tööhõivesektor, jätkuks võimalikult heades tingimustes.

Selgitus

Tuleb rõhutada banaanitootmise sektoris kaubanduslepingu sõlmimisest tulenevat eriolukorda, mida on esialgses ettepanekus tunnistatud, kehtestades banaanisektori stabiilsusmehhanismi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Banaaniimpordi range jälgimine hõlbustab asjakohaste otsuste tegemist seoses banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamise, uurimise algatamise või kaitsemeetmete kehtestamisega. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast tugevdama banaaniimpordi regulaarset jälgimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48.

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandusvaldkondade puhul ning võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349 tuleks kaitsemeetmed kehtestada juhul, kui kõnealuse toote importimine Euroopa Liitu tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkondade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Oluline kahju või olulise kahju oht võib tootjale liidus tekkida ka seeläbi, et lepingu IX jaotises „Kaubandus ja jätkusuutlik areng” sätestatud kohustustest, eriti sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest, ei ole kinni peetud.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis.

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks konkreetsed kaitsemeetmed ette näha juhul, kui tekib oht äärepoolseimate piirkondade toodetele ja majandusvaldkondadele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Komisjon peaks üks kord aastas esitama lepingu rakendamist ning kaitsemeetmete ja banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamist käsitleva aruande, mis sisaldaks ajakohastatud ja usaldusväärset statistikat Colombiast ja Peruust pärit toodete impordi kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele, liidu tööhõivele, töötingimustele liidus ja liidu tootmissektori arengule, pöörates eritähelepanu väiketootjatele ja ühistutele. Komisjon peaks tegema kõik temast oleneva, et lülitada lepingusse analüüs lepingu ja käesoleva määruse mõju kohta mahetootmisele ja mahetoodete tarbimisele liidus ning ausa kaubanduse voogude kohta kõigi lepinguosaliste vahel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Colombia ja Peruu harukordsed probleemid inimõiguste, sotsiaalsete, töötajate ja keskkonnaalaste õiguste valdkonnas nõuavad seoses Colombiast ja Peruust pärit toodetega tihedat dialoogi komisjoni ja ELi kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja huvitatud isikutelt, samuti nõudma asjaomastelt sektoritelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek   9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Juhul kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse kaitsemeetmetega seotud uurimise algatamiseks, teeb komisjon põhjalikult kindlaks, kas on täidetud määruse tingimused ex officio algatamiseks. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile raporti, mis sisaldab selgitusi kõigi tegurite kohta, mis on sellise uurimise algatamiseks asjakohased.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Lepingu järelevalve ja kontrollimine ning vajadusel kaitsemeetmete kehtestamine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt ja kodanikuühiskonna osalemisel. Sel eesmärgil tuleb protsessi kõikidesse etappidesse kaasata liidu tööhõive, keskkonna ja jätkusuutliku arenguga tegelevad komisjonid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Mõningatel juhtudel võib liidu ühte või mitmesse äärepoolseimasse piirkonda suunatud impordi kasv kahjustada või ähvardada tõsiselt kahjustada nende piirkondade majanduslikku olukorda. Juhul kui toodete suurenenud import on koondunud ELi ühte või mitmesse äärepoolseimasse piirkonda, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 sätestatakse võimalus võtta äärepoolseimate piirkondade suhtes erimeetmed ning seda käsitletakse eraldi nii lepingus kui ka kaitseklausli määruses. Võimaliku ohu jälgimise eesmärgil tuleks selgelt määratleda, et kasutusele võib võtta eelneva järelevalve meetmeid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52.

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks kohaldada erisätteid kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse äärepoolseimate piirkondade toodangu ja majandusvaldkondade kaitseks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Põhjalik järelevalve peaks hõlbustama võimaliku uurimise algatamise või meetmete kehtestamise õigeaegset otsustamist. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast regulaarselt jälgima importi ja eksporti tundlikes sektorites, nagu banaanitootmise sektoris.

Selgitus

Määruse esialgsest versioonist on põhjaliku järelevalve tegemise kohustus välja jäetud, kuid see on loomulikult oluline, et tõsiste probleemide puhul kiiresti reageerida.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 b) Tuleks rõhutada, kui oluline on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostatud ja järelevalve alla kuuluvate rahvusvaheliste töönormide järgimine. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ning Colombiast või Peruust imporditud banaanid peaksid olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu kahju, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon peaks kasutama banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi hoolikalt ja tõhusalt, et vältida liidu äärepoolseimate piirkondade või sealsete tootjate olukorra tõsist halvenemist, ning alates 2020. aasta jaanuarist kasutada olemasolevaid instrumente, nagu kaitseklausel, või vajaduse korral mõelda uute instrumentide arendamisele, mis võimaldavad tõsiste turuhäirete korral säilitada liidu tootmisharude konkurentsivõime, eelkõige äärepoolseimates piirkondades.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a) „märgatav halvenemine” tähendab oluliste häirete esinemist teatavas harus või tööstuses; märgib olukorda, kus on selgelt märgata olulisi häireid.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Järelevalve

 

1. Komisjon jälgib Colombia ja Peruu toodete impordi- ja ekspordistatistikat, eelkõige tundlikes valdkondades, nagu banaanisektor. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide ja ettevõtjate ning kõigi huvitatud isikutega.

 

2. Asjaomaste tööstusharude nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral võib komisjon kaaluda järelevalve ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele.

 

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kord aastas järelevalvearuande, mis sisaldab ajakohastatud statistikat Colombiast ja Peruust imporditud selliste toodete kohta, mis kuuluvad tundlikesse sektoritesse või sektoritesse, millele on järelevalvet laiendatud, kaasa arvatud banaanide kohta.

 

4. Komisjon teeb kõik endastoleneva, et hõlmata järelvalve aruandesse Colombia ja Peruu banaanitootjate tööhõive määrad ja töötingimused, et hoida ära kõik dumpinguvormid.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 b

 

Dialoog lepingu rakendamise ja mõju teemal

 

Komisjon algatab kodanikuühiskonna organisatsioonidega süstemaatilise dialoogi lepingu rakendamise ja mõju teemal.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

1. Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, Euroopa Parlamendi taotlusel või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

3. Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimatesse piirkondadesse, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive ja töötingimuste tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, mõju tööhõivele ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

Selgitus

Tõsise kahju tekkimise ohu korral tuleks hinnata ka mõju töökoha saamise võimalustele. Seega on loogiline, et huvitatud isikutel peaks olema võimalik esitada tõendeid ning nõuda uurimise algatamist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Lisaks hindab komisjon uurimise käigus lepingu IX jaotises sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnanõuete järgimist Colombia ja Peruu poolt ning sellest tulenevaid mõjusid hinnakujundusele ja ebaõiglaseid konkurentsieeliseid, mis võivad tuua kaasa tõsise kahju või selle tekkimise ohu tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.

Selgitus

Sotsiaalsete ja keskkonnanõuete täitmata jätmine annab ebaõiglase konkurentsieelise, mis võib tuua kaasa suure kahju tekkimise ohu ELi tootjatele.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.

4. Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, Euroopa Parlament või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Aruanne

 

1. Komisjon esitab nii lepingu kui ka käesoleva määruse rakendamise ja kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile aastaaruande. Aruanne hõlmab teavet ajutiste ja lõplike meetmete kohaldamise, eelneva järelevalve meetmete kehtestamise, piirkondlike järelevalve- ja kaitsemeetmete ja uurimise lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata ning nende organite tegevuse kohta, kes vastutavad järelevalve teostamise eest lepingu rakendamise ja lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, sealhulgas huvitatud isikutelt saadud teavet.

 

2. Aruanne sisaldab ajakohast statistikat Colombia ja Peruu banaaniimpordi kohta ning selle otsese ja kaudse mõju kohta tööhõive ja töötingimuste arengule liidu tootmissektoris.

 

3. Aruande eraldi osades hinnatakse lepingu IX jaotises võetud kohustuste täitmist ning meetmeid, mida Colombia ja Peruu on nendega seoses sisemiste mehhanismide raames võtnud ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõnealuse lepingu artikli 282 kohaselt peetud dialoogi tulemusi.

 

4. Aruandes esitatakse ka ülevaade Colombia ja Peruu kaubavahetust käsitleva statistika ja kaubanduse arengu kohta.

 

5. Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks määruse rakendamisega seotud küsimusi.

 

6. Komisjon avalikustab aruande hiljemalt kolm kuud pärast selle esitamist Euroopa Parlamendile.

Selgitus

Artikkel vastab suures osas artiklile, mis võeti samal teemal vastu Korea kaitseklausli kehtestanud määruses, kuid Colombia ja Peruuga sõlmitava lepingu kaitseklauslit käsitlev esialgne ettepanek seda ei sisaldanud.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Selgitus

Samuti tuleb täpsustada, millist menetlust kohaldatakse juhul, kui komitee arvamus esitatakse kirjaliku menetluse teel kooskõlas nn koondmääruses kehtestatud horisontaalsete muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

I A PEATÜKK

 

           Artikkel 12 a

 

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Peruu ja Colombia vahelise kaubanduslepingu II lisa („Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid”) 2A. liites ja I lisa („Tollimaksude kaotamine”) 2. liites sätestatud eeskirjade vastuvõtmiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmisel kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklit 247a.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista mingil juhul kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

2. Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, peatab komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Kõnealust peatamist ei toimu üksnes vääramatu jõu esinemisel.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon jälgib tähelepanelikult arenguid Colombiast ja Peruust pärit banaanide importi käsitlevas statistikas. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab korrapäraselt teavet liikmesriikide ja huvitatud isikutega.

 

Komisjon pöörab liikmesriigi, liidu tootmisharu, Euroopa Parlamendi või huvitatud isiku nõuetekohase taotluse korral erilist tähelepanu Colombiast ja Peruust pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja kehtestab vajaduse korral artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele, kui mehhanismi kohaldamist määrava signaalkoguseni jõutakse asjaomasel kalendriaastal.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 e. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist komisjoni poolt vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud mis tahes küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

SELETUSKIRI

Nõukogu andis 19. jaanuaril 2009. aastal komisjonile loa alustada Andide Ühenduse liikmesriikidega kaubandusläbirääkimisi, mille tulemusel sõlmiti Colombia ja Peruuga lõpuks kaubandusleping. Leping parafeeriti 23. märtsil 2011. aastal ja allkirjastati 26. juunil 2012. aastal. Lepinguga sätestati muu hulgas lepinguosaliste vahelises kahepoolses kaubanduses tollitariifide vähendamine ning hiljem kaotamine. Leping sisaldab ka kaitseklauslit, mille kohaselt võib tariifsete soodustuste kohaldamise peatada või lõpetada juhul, kui selline kaubanduse liberaliseerimine toob kaasa impordi ootamatu kasvu, mis omakorda kahjustab sellise impordiga konkureeriva Euroopa tootmisharu olukorda ning ohustab tööhõivet ELis.

Kahepoolse kaitseklausli eesmärk on tagada turvaabinõu juhuks, kui vabakaubanduslepinguga sätestatud kaubanduse liberaliseerimise tõttu vajab tootmisharu aega uute tingimustega kohanemiseks. Seetõttu kohaldatakse kaitseklauslit vaid üleminekuperioodil, mis kehtib kümme aastat alates lepingu jõustumisest või veidi kauem selliste toodete puhul, millega kauplemine liberaliseeritakse rohkem kui kümne aasta jooksul. Käesoleva määruse eesmärk on kaitseklausli lisamine ELi õigusaktidesse selleks, et see toimiks.

Kahepoolsed kaitsemeetmed tähendavad praktikas tavaliste tollitariifide ajutist taastamist või tariifide edasise liberaliseerimise peatamist. Seda meedet võib kohaldada kaheks aastaks ning erandkorras veel kaheks aastaks pikendada.

Kahepoolsete kaitsemeetmete tavapärased iseärasused on menetluse algatamist käsitlevad tingimused ja legitiimsus, meetmete vastuvõtmiseni viiva uuringu läbiviimise kord ning ajutiste ja lõplike meetmete liik ise.

Euroopa Komisjoni ettepanek sätestada Peruu ja Colombia kaubanduslepingus kahepoolsed kaitseklausli sätted sarnaneb suures osas määrusele, millega rakendati ELi ja Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel. Tegemist oli esimese kaitseklauslit sisaldava määrusega, mille puhul Euroopa Parlament toimis kaasseadusandjana. Seetõttu on ettepanekusse lisatud kõik asjaolud, mis olid Euroopa Parlamendile sel ajal väga olulised, nagu järelevalvemeetmed, uurimisel arvesse võetavad tegurid ning veebiplatvorm suuremaks teabevahetuseks.

Ettepanekus on siiski kaks olulist erinevust:

– banaanisektori stabiilsusmehhanism – süsteem, mis kehtib kuni 2019. aastani, kuni ületatakse kalendriaasta jooksul konkreetne imporditase ehk signaalkogus, mille tulemusel soodustused peatatakse kuni asjaomase aasta lõpuni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks.

– äärepoolseimatele piirkondadele, s.t Euroopa Liidu kaugetele ja ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele kehtestatakse erikord, kuna liberaliseerimisel võib neile tõenäoliselt olla kahjulik mõju.

Peale selle ei ole käesolevas lepingus tollimaksu tagastamise klauslit ning ei ole määratletud tundlikke sektoreid, nagu seda oli tehtud Korea kaitseklausli puhul. Kuid juba asjaoluga, et banaanisektori suhtes kehtestatakse erimehhanism, tunnistatakse iseenesest sektori tundlikkust ning loetellu võiks lisada ka muid tooteid.

Ettepaneku lähemal uurimisel selgub ka, et komisjon on jätnud välja Euroopa Parlamendile väga olulised elemendid, nagu järelevalvet ja aruandlust käsitlevad sätted. See on väga oluline banaanide kui tundlike toodete puhul, kuid ka laiemas perspektiivis, mis puudutab määruse ja lepingu rakendamist.

Peale selle tuleb lepingu rakendamisel järgida täielikult tööhõivet ja keskkonda käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone. Sel eesmärgil tuleb samuti kindlaks määrata ametiühingute, valitsusväliste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide roll seoses uuringute taotluste, teabe andmise ning Euroopa Komisjoniga peetava süstemaatilise dialoogiga käesoleva määruse raames. Samuti peaks uuringu raames hindama, kuidas Colombia ja Peruu on täitnud sotsiaalseid ja keskkonnanõudeid.

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (21.3.2012)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism
(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

Arvamuse koostaja: Gabriel Mato Adrover

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon parafeeris 23. märtsil 2011. aastal kaubanduslepingu Colombia ja Peruuga, mis mõjutab märkimisväärselt põllumajandussektorit ja eelkõige banaanieksporti liidu turule. Samaaegselt toimusid läbirääkimised kuue Kesk-Ameerika riigiga (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama) sarnase assotsieerimislepingu üle.

Lepingutega ühtlustatakse teatud soodustused, mida EL on kõnealustele riikidele üldise soodustuste süsteemi raames teinud, ja lisaks liberaliseeritakse täielikult või osaliselt teatavate põllumajandustoodetega kauplemine lepinguosaliste vahel. Praktikas tähendab see Euroopa Liidu turu suuremat avamist nendest riikidest imporditavatele banaanidele, suhkrule ja veiselihale. Samas võib Euroopa Liit parandada oma võimet eksportida kõnealustesse riikidesse teisi põllumajandustooteid, näiteks piima- ja teraviljatooteid, sealiha ja veine. Nii Colombia ja Peruuga sõlmitud leping kui ka kuue Kesk-Ameerika riigiga allkirjastatud leping sisaldavad peatükki geograafiliste tähiste vastastikuse tunnustamise kohta, mis võimaldab Euroopa Liidul kaitsta ligi 200 nimetust.

Lepingud sisaldavad kaitseklauslit, mille abil võidakse ära hoida tõsine kahju vastavatel turgudel ning see klausel tuleb liidu õigusaktidesse üle võtta.

Kõnealustest riikidest Euroopa Liitu toodav tähtsaim põllumajandustoode on banaan, mida tuuakse peamiselt Colombiast ja Costa Ricast ning palju vähemal määral Panamast, Hondurasest, Peruust ja Guatemalast.

Lepingutega vähendatakse veelgi Euroopa Liitu imporditavate banaanide suhtes kohaldatavat tollimaksu ja parandatakse lepinguosalistest Ladina-Ameerika riikidest ühenduse turule toimuva ekspordi tingimusi.

Euroopa Liidu banaaniimpordi suhtes kohaldatakse ühtsetel tollitariifidel põhinevat korda, mis jõustus 2006. aastal ja millega lõpetati kvoodisüsteemi kasutamine, mis kehtis alates banaanituru ühise korralduse kehtestamisest aastal 1993.

ELi ja kolmandate riikide vahelised pidevad banaaniimpordiga seotud kaubandusvaidlused ei lõppenud siiski 2006. aastal, viimane vaidlus lahendati Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTOs) alles 2009. aasta detsembris. Läbirääkimistel jõuti kokkuleppele tollimaksumäära järkjärgulises vähendamises seitsme aasta jooksul, nii et see langeb 176 eurolt 114 eurole tonni kohta aastaks 2017. WTOs saavutatud kokkuleppe kohaselt võidakse tollimaksumäär külmutada 132 eurole tonni kohta aastal 2013, kui selleks ajaks ei ole lõpule viidud rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist käsitlevaid mitmepoolseid läbirääkimisi, mida on WTOs juba aastaid peetud.

Kõnealust lepingut, millega ELil õnnestus lõpuks lõpetada WTO raames Ladina-Ameerika riikidega peetud arvukad vaidlused, on siiski Kesk-Ameerika riikide ning Peruu ja Colombiaga sõlmitud kahepoolsete kokkulepete raames oluliselt määral parandatud. Komisjoni poolt kõnealuste riikidega saavutatud uued tollimaksumäära vähendamised on tekitanud suurt rahulolematust liidu tootjate seas, kes lootsid asjatult, et WTO läbirääkimistel tehakse lõpp banaane eksportivatele riikidele antud soodustuste pidevale vähendamisele. Mõlemas kahepoolses lepingus vähendatakse tollimaksu kümne aasta jooksul aastani 2020, kui on saavutatud määr 75 eurot tonni kohta ehk sama määr, mida kohaldati enne 2006. aastat Ladina-Ameerika riikidest imporditavate banaanide suhtes endiste sooduskvootide raames.

Lissaboni lepingu jõustumisest alates on Euroopa Parlamendil kaasotsustamisõigus õigusaktide suhtes, millega võetakse Euroopa Liidu õigusesse üle kolmandate riikidega kokkulepitud kaubanduslikud kaitseklauslid.

Nimetatud õigusaktid sisaldavad kohati lausa sõna-sõnalt komisjoni poolt kolmandate riikidega eelnevalt kokkulepitud sätteid, mistõttu parlamendil on klauslite sisulisel muutmisel vaid väga piiratud tegutsemisruum.

Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ei oma praktikas klauslite sisuliseks muutmiseks piisavat pädevust ja palub seetõttu parlamendi suuremat kaasamist kaubanduslepingute läbirääkimistesse.

Mõlema kaubanduslepingu reguleerimisalasse kuuluvate kõikide tööstus- ja põllumajandustoodete suhtes kohaldatavale kahepoolsele kaitseklauslile lisaks on lepingutes ette nähtud banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, millega peatatakse soodustollimaks, kui Ladina-Ameerika riikidest ühenduse turule tehtavad ekspordikogused ületavad teatavad piirmäärad. Kõnealuste riikidega läbirääkimistel kehtestatud piirmäärad on siiski liiga kõrged, et mehhanism võiks praktikas tõhus olla.

Näitena võib välja tuua lepinguosaliste riikide rühma kahele peamisele banaane eksportivale riigile – Colombiale ja Costa Ricale – kehtestatud piirmäärad. Colombiale aastaks 2019 ettenähtud piirmäär on 1,9 miljonit tonni, mis on peaaegu kaks korda suurem kui kõnealuse riigi eksport aastal 2010. Costa Rica puhul on üleminekuperioodi lõpuks kehtestatud piirmäär peaaegu 1,5 miljonit tonni, kuigi nimetatud riigi ekspordimaht oli aastal 2010 vaid 800 000 tonni. Samuti tuleks rõhutada, et tollimaksud peatatakse maksimaalselt kolmeks kuuks, mis näitab veelgi, et see kaitsevahend ei ole liidu banaanituru kaitsmiseks tõhus. Lisaks kehtib nimetatud mehhanism üksnes aastani 2020.

Teisalt ei ole stabiilsusmehhanism automaatne, kuna Euroopa Komisjonil on vabadus seda kohaldada või mitte. Seetõttu võib tekkida olukord, kus piirmäära ületamine ei ole mehhanismi kohaldamiseks piisav. Arvamuse koostaja on seega selle poolt, et tuleks piirata selliste stsenaariumide arvu, kus Euroopa Liidul oleks võimalus mitte tegutseda.

Lepingutes ettenähtud üldist kaitseklauslit on sama raske kohaldada kui stabiilsusmehhanismi. Nimetatud üldsäte võiks teoorias tähendada tollimaksu vähendamise peatamist või tollimaksu suurenemist, kui teatava toote import ELi kasvab absoluutselt või suhteliselt (võrreldes liidu tootmisega), et see tekitab või ähvardab tekitada asjaomastele sektoritele märgatavat kahju. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et seda põhjustavaid tegureid on raske tuvastada ja nendes on palju tõlgendamisruumi.

Seetõttu kutsub arvamuse koostaja Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles, et vajaduse korral ei jäetaks kõrvale võimalust kasutada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi nende liidu tootjate aitamiseks, kes on lepinguosaliste Ladina-Ameerika riikidega toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise tulemusel sunnitud tootmistegevusest loobuma.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2 ja artiklit 349,

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Colombia ja Peruuga banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi rakendusmenetlused.

(3) On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Colombia ja Peruuga banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi tõhusamaks rakendamiseks asjakohasemad menetlused.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On vaja kasutusele võtta asjakohased kaitsemeetmed liidu banaanitoodangule tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb tingimata ette näha tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes, et tagada banaanitootmise jätkumine optimaalsetes tingimustes.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48.

(5) Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandusvaldkondade puhul ning võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349 tuleks kaitsemeetmed kehtestada juhul, kui kõnealuse toote importimine Euroopa Liitu tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkondade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Banaaniimpordi range jälgimine hõlbustab asjakohaste otsuste tegemist seoses banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise, uurimise algatamise või kaitsemeetmete kehtestamisega. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast tugevdama banaaniimpordi regulaarset jälgimist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis.

(6) Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks konkreetsed kaitsemeetmed ette näha juhul, kui tekib oht äärepoolseimate piirkondade toodetele ja majandusvaldkondadele.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

(8) Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja taotlema asjaomastelt sektoritelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52.

(14) Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks kohaldada erisätteid kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse äärepoolseimate piirkondade toodangu ja majandusvaldkondade kaitseks.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Tuleb rõhutada, kui oluline on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostatud ja järelevalve alla kuuluvate rahvusvaheliste töönormide järgimine. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ning Colombiast või Peruust imporditud banaanid peaksid olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon peab üks kord aastas esitama lepingu, kaitsemeetmete ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamist käsitleva aruande, mis sisaldaks ajakohastatud statistikat Colombiast ja Peruust pärit toodete impordi kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele ning liidu töökohtadele ja tootmissektori arengule.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamise eesmärgil on väga oluline näha jätkuvalt ette meetmete võtmise võimalus juhul, kui pärast 2020. aasta jaanuari tekivad turul tõrked, kuna kaitsemeetmetest ilmselgelt ei piisa, et tagada banaanitootjate tulu, eriti äärepoolseimates piirkondades, kui turul tekib tõsiseid tõrkeid. Peale selle tuleks kahepoolse kaitseklausli pärast kogu protsessi kiirendada, sest see on jätkuvalt äärmiselt keeruline ja aeganõudev ning selle tõttu võivad kaitsemeetmed muutuda tootjate jaoks ebatõhusaks, kuna neid kohaldatakse liiga hilja ning tootjad on siis juba kandnud suuri kahjusid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

5. Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule, näiteks käesoleva määruse II peatükis sisalduva banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalike signaalkoguste täitumine.

Selgitus

Signaalkogused stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks on väga suured võrreldes praeguste impordikogustega. Impordi kasv võib mõjutada liidu tootmist suurel määral juba tunduvalt varem, kui signaalkogused täituvad. Juba kõnealuste koguste täitumist tuleks pidada eri tegurite seas veel üheks häiresignaaliks, mida Euroopa Komisjon peaks analüüsima selleks, et kehtestada kahepoolne kaitseklausel konkreetselt banaanide puhul.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kohe pärast lepingu jõustumist nähakse ette olulised lisavahendid, et tagada äärepoolseimates piirkondades potentsiaalselt ohustatud toodangu, tööstusharude ja majandussektorite konkurentsivõime.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgitada, et kahepoolset kaitseklauslit saab kohaldada banaanisektori puhul vaatamata sellele, kas stabiilsusmehhanismi üle on saavutatud kokkulepe, kuna sellel on väga piiratud mõju ja praktikas ei pruugi see olla piisav liidu tootjatele tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

2. Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, peatab komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Kõnealust peatamist ei toimu üksnes vääramatu jõu korral.

Selgitus

Signaalkogused on väga suured võrreldes Ladina-Ameerika riikidest pärit praeguste impordikogustega. On tõenäoline, et turul esineb nähtavaid tõrkeid juba enne nimetatud koguste täitumist. Tuleks suurendada vähemalt mehhanismi tõhusust, mistõttu oleks soovitav võtta see kasutusele automaatselt.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon jälgib tähelepanelikult Colombiast ja Peruust pärit banaanide importi käsitleva statistikaga seotud arenguid. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide ja tootjatega.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b. Komisjon pöörab liidu liikmesriigi või tootmisharu nõuetekohase taotluse korral või omal algatusel erilist tähelepanu Colombiast ja Peruust pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja võtab vajaduse korral vastu artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.

Selgitus

Õigusaktis tuleb selgitada, et kahepoolset kaitseklauslit saab kohaldada banaanisektoris vaatamata stabiilsusmehhanismile, kuna sellel on väga piiratud mõju ja praktikas ei pruugi see olla piisav märgatava kahju ärahoidmiseks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c. Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele, kui signaalkogus mehhanismi kohaldamiseks täitub vastaval kalendriaastal.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 d. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal seirearuande, mis põhineb ajakohastatud statistikal Colombiast ja Peruust pärit banaanide impordi ning selle mõju kohta Euroopa Liidu tootmissektori arengule ning selle sektori otsestele ja kaudsetele töökohtadele.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 e. Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist komisjoni poolt vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud mis tahes küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

MENETLUS

Pealkiri

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine

Viited

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Vastutav komisjon

        istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.10.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

        istungil teada andmise kuupäev

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Raportöör(id)

        nimetamise kuupäev

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.2.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

12

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

MENETLUS

Pealkiri

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine

Viited

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

EP-le esitamise kuupäev

3.10.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

      istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.10.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

      istungil teada andmise kuupäev

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Raportöör(id)

      nimetamise kuupäev

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

      JURI arvamuse kuupäev

JURI

31.5.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Martin Callanan, Thomas Mann

Esitamise kuupäev

19.7.2012