MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Bernd Lange


Menettely : 2011/0262(COD)
Elinkaari istunnossa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0600),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0307/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A7-0249/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) On tarpeen ottaa käyttöön asianmukaisia suojamekanismeja unionin banaanintuotannolle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi, sillä kyseisellä alalla on erittäin merkittävä painoarvo maatalouden lopputuotannossa monilla syrjäisimmillä alueilla. Banaanintuotanto on herkkä tuotannonala, sillä näiden alueiden valmiudet tuotannon monipuolistamiseen ovat niiden luonnonolosuhteiden vuoksi vähäiset. Siksi on välttämätöntä säätää tehokkaista mekanismeista kolmansista maista tapahtuvan, etuuskohtelun alaisen tuonnin varalta, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvät edellytykset unionin banaaninviljelylle, joka on työllisyyden kannalta hyvin tärkeä ala etenkin syrjäisimmillä alueilla.

Perustelu

On syytä korostaa banaanialalle kauppasopimuksesta aiheutuvaa erityistilannetta, kuten alkuperäisessä ehdotuksessa on tunnustettu ottamalla käyttöön banaaneja koskeva vakautusmekanismi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Banaanien tuonnin tiivis seuranta edistää oikea-aikaista päätöksentekoa banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamisesta, tutkimuksen aloittamisesta tai suojatoimenpiteiden määräämisestä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen tehostettava banaanialan tuonnin säännöllistä seurantaa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään.

(5) Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään. Syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen osalta suojatoimenpiteitä olisi otettava käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan nojalla heti, kun kyseinen unioniin tuotava tuote aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa haittaa unionin syrjäisimpien alueiden tuottajille, jotka valmistavat samanlaisia tai suoranaisesti kilpailevia tuotteita.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille voi aiheutua myös siitä, että ei noudateta sopimuksen 13 luvusta ("Kauppa ja kestävä kehitys") johtuvia velvoitteita, erityisesti siinä vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista.

(6) Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista. Erityisiä suojatoimenpiteitä olisi toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisesti, jos syrjäisimpien alueiden tuotteet ja talouden alat ovat uhattuina.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Komission olisi esitettävä vuosittain sopimuksen täytäntöönpanoa sekä suojatoimenpiteiden ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamista koskeva kertomus, joka sisältää ajantasaisia ja luotettavia tilastotietoja Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevasta tuonnista ja arvioinnin sen vaikutuksesta markkinahintoihin, työllisyyteen, työoloihin sekä unionin tuotannonalan kehitykseen kiinnittäen erityistä huomiota pieniin tuottajiin ja osuuskuntiin. Komission olisi tehtävä kaikkensa sisällyttääkseen kertomukseen myös arvion sopimuksen ja tämän asetuksen vaikutuksesta luonnonmukaiseen tuotantoon ja luomutuotteiden kulutukseen unionissa ja reilun kaupan virtoihin kaikkien sopimuspuolten välillä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Kolumbiassa ja Perussa on epätavallisia haasteita tuotantoon kytkeytyvien ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristöön liittyvien oikeuksien suhteen, mikä edellyttää komission ja EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tiivistä vuoropuhelua.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.

(8) Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta ja asianomaisilta osapuolilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista, ja pyydettävä vastaavia tietoja asianomaisilta aloilta.

Tarkistus   9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö viran puolesta vireille pantavaa tutkimusta koskevat edellytykset asetuksen mukaisesti. Jos komissio katsoo, että ehdot eivät täyty, se antaa asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen vireillepanoon liittyvät seikat.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Sopimuksen seurannan ja uudelleentarkastelun sekä mahdollisten suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava mahdollisimman avointa ja tapahduttava kansalaisyhteiskunnan edustajien myötävaikutuksella. Tätä varten työntekijöitä, ympäristöä ja kestävää kehitystä käsittelevät Euroopan unionin komiteat on otettava mukaan prosessin kaikissa vaiheissa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Joissain tapauksissa yhdelle tai useammalle unionin syrjäisimmälle alueelle keskittyvä maahantuonnin kasvu voi joissakin tapauksissa aiheuttaa vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa kyseisten alueiden taloudelliselle tilanteelle tai vakavasti heikentää sitä. Jos yhdelle tai useammalle unionin syrjäisimmälle alueelle keskittynyt tuonti lisääntyy, komissio voi ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimia.

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 439 artiklassa annetaan mahdollisuus toteuttaa syrjäisimpiä alueita koskevia erityisiä toimia. Tätä käsitellään nimenomaisesti sekä sopimuksessa että suojatoimenpideasetuksessa. Mahdollisen uhkan seuraamiseksi olisi selvästi mainittava, että voidaan ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimia.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti.

(14) Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti. Jos on kyse syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen suojelemiseksi toteutettavista suojatoimenpiteistä, olisi noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisia erityissäännöksiä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Tiivis seuranta edistäisi oikea-aikaista päätöksentekoa tutkimuksen aloittamisesta tai toimenpiteiden määräämisestä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen seurattava säännöllisesti arkaluonteisten alojen, kuten banaanialan, tuontia ja vientiä.

Perustelu

Alkuperäisessä tekstissä ei sitouduta tiiviiseen seurantaan, joka on kuitenkin tärkeää, jotta vakaviin ongelmiin kyetään reagoimaan nopeasti.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Kansainvälisen työjärjestön laatimien ja valvomien kansainvälisten työnormien noudattamisen tärkeyttä olisi korostettava. Etusijalle olisi ehdottomasti asetettava kaikkien ihmisten ihmisarvoisen työn puolustaminen, ja Kolumbiasta tai Perusta tuotavat banaanit olisi tuotettava palkka-, sosiaali- ja ympäristönormien osalta asianmukaisissa oloissa, jotta unionin tuottajat eivät joudu kärsimään polkumyynnistä, jonka aiheuttamaan haittaan he eivät pysty vastaamaan ja joka ehdottomasti heikentäisi heidän kilpailukykyään banaanien maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi käytettävä huolellisesti ja tehokkaasti banaania koskevaa vakautusmekanismia, jotta vältetään tuottajien tilanteen vakavan heikentymisen uhka tai vakava heikentyminen unionin syrjäisimmillä alueilla, ja tammikuusta 2020 alkaen käytettävä olemassa olevia välineitä kuten suojalauseketta tai tarvittaessa pohtia sellaisten uusien välineiden kehittämistä, joiden avulla voidaan vakavien markkinahäiriöiden tapauksessa suojella unionin ja erityisesti syrjäisimpien alueiden tuotannonaloja.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a) 'vakavalla heikentymisellä' merkittäviä toimialan tai tuotannonalan häiriöitä, 'vakavan heikentymisen uhalla' selvästi toteutumassa olevia merkittäviä häiriöitä;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Seuranta

 

1. Komissio seuraa säännöllisesti kolumbialaisten ja perulaisten tuotteiden tuonti- ja vientitilastoja erityisesti arkaluonteisilla aloilla, kuten banaanialalla. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja tuotannonalan sekä asianomaisten osapuolten kanssa.

 

2. Asianomaisten tuotannonalojen perustellusta pyynnöstä komissio voi harkita seurannan laajentamista muille aloille.

 

3. Komissio esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ajan tasalle saatetuista tilastoista, jotka koskevat arkaluonteisten alojen ja muiden seurannan kohteeksi otettujen alojen tuotteiden, banaanit mukaan luettuina, tuontia Kolumbiasta ja Perusta.

 

4. Komission olisi tehtävä kaikkensa sisällyttääkseen seurantakertomukseensa tiedot Kolumbian ja Perun banaanintuottajien työllisyysasteesta ja työoloista kaikenlaisen polkumyynnin välttämiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b artikla

 

Vuoropuhelu sopimuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista

 

Komissio käynnistää kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa järjestelmällisen vuoropuhelun sopimuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

1. Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

3. Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai yhdelle tai useammalle syrjäisimmälle alueelle keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.

5. Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason sekä työolojen muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran, työllisyysvaikutukset ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.

Perustelu

Vakavan vahingon uhatessa olisi arvioitava myös työllistymismahdollisuuksiin kohdistuvia vaikutuksia. Siksi on loogista, että asianomaisten osapuolten olisi voitava esittäjä näyttöä ja pyytää tutkimuksen vireille panoa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Lisäksi komission olisi arvioitava tutkimuksessa erityisesti, miten Kolumbia ja Peru noudattavat sopimuksen IX osastossa vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja, ja asian mahdollisia vaikutuksia hinnanmuodostukseen tai epäreilujen kilpailuetujen muodostumiseen ja näin ollen vakavan haitan tai vakavan haitan uhkan aiheutumista unionin tuottajille tai yksittäisille tuotannonaloille.

Perustelu

Sosiaali- ja ympäristönormien laiminlyöminen tuottaa epäreilua kilpailuetua, joka saattaa aiheuttaa vakavan haitan uhkan EU:n tuottajille.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4. Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Kertomus

 

1. Komissio esittää vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen sopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Kertomuksessa annetaan tietoa väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden, ennakkovalvontatoimenpiteiden, alueellisen valvonnan ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta, tutkimuksen päättämisestä ilman toimenpiteitä sekä niiden eri elinten toiminnasta, jotka vastaavat sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta ja asetuksesta seuraavien velvoitteiden täyttämisen valvonnasta, sekä tietoja, jotka on saatu asianomaisilta osapuolilta.

 

2. Kertomuksessa annetaan ajantasaisia tilastotietoja Kolumbian ja Perun banaanintuonnista ja sen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista unionin tuotantoalan työllisyyden ja työolojen kehittymiseen.

 

3. Kertomuksen erillisissä jaksoissa arvioidaan sopimuksen 1X osaston mukaisten velvoitteiden täyttymistä sekä näitä velvoitteita koskevia toimenpiteitä, joita Kolumbia ja Peru ovat toteuttaneet sisäisten mekanismiensa mukaisesti ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa sopimuksen 282 artiklan mukaisesti käydyn vuoropuhelun seurauksena.

 

4. Kertomuksessa esitetään myös yhteenveto Kolumbian ja Perun kanssa käytävää kauppaa koskevista tilastoista ja kaupan kehittymisestä.

 

5. Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen esittämisestä kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki seikat, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.

 

6. Komissio julkaisee kertomuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kertomuksen esittämisestä Euroopan parlamentille.

Perustelu

Artikla vastaa hyvin pitkälle Korean kanssa samasta aiheesta sovittua suojalauseketta, jota ei kuitenkaan ollut Kolumbian ja Perun kanssa tehtävää sopimusta koskevan alkuperäisen ehdotuksen suojalausekkeessa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää.

Perustelu

On syytä määrittää, mitä menettelyä sovelletaan, jos komitean lausunto annetaan kirjallista menettelyä soveltaen, kuten niin kutsutun koontisäädöksen monialaisissa lausekkeissa on tehty.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

I a luku

 

12 a artikla

 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteen II ”Käsitteen 'alkuperätuotteet' määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät” lisäykseen 2 A ja liitteen I ”Tullien poistaminen” lisäykseen 2 sisältyvien sääntöjen soveltamiseksi tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisessä sovellettava säännös on yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artikla.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltaminen ei missään tapauksessa estä soveltamasta kahdenväliseen suojalausekkeeseen sisältyviä määräyksiä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio voi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti suspendoida etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio suspendoi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle. Etuustulli voidaan jättää suspendoimatta vain ylivoimaisen esteen vuoksi.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio seuraa tiiviisti banaanien tuontia Kolumbiasta ja Perusta koskevien tilastotietojen kehitystä. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten kanssa.

 

Komissio kiinnittää jäsenvaltion, unionin tuotannonalan, Euroopan parlamentin tai asianomaisen osapuolen asianmukaisesti perustellusta aloitteesta erityistä huomiota Kolumbiasta ja Perusta tapahtuvan banaanien tuonnin havaittavissa olevaan kasvuun ja toteuttaa tarvittaessa ennakkovalvontatoimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Komissio hyväksyy ennakkovalvontatoimenpiteet 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, kun mekanismin soveltamista koskeva kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 e. Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen julkistamisesta kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki banaanialaan vaikuttavat seikat, jotka liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.

PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 19. tammikuuta 2009 komission käynnistämään neuvottelut Andien yhteisön jäsenvaltioiden kanssa, ja neuvottelujen tuloksena tehtiin lopulta kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa. Sopimus parafoitiin 23. maaliskuuta 2011 ja allekirjoitettiin 26. kesäkuuta 2012. Sopimuksessa määrätään muun muassa osapuolten kahdenvälisen kaupan tullitariffien vähentämisestä ja lopulta poistamisesta. Siinä on myös suojalauseke, jonka nojalla tullietuudet voidaan suspendoida tai poistaa, jos tällainen kaupan vapauttaminen johtaa odottamattomaan tuonnin lisääntymiseen, joka puolestaan heikentää maahantuonnin kanssa kilpailevan Euroopan tuotannonalan tilannetta ja uhkaa siten EU:n työllisyystilannetta.

Kahdenvälisellä suojalausekkeella on tarkoitus antaa suojaverkko tapauksissa, joissa tuotannonala tarvitsee aikaa sopeutuakseen uusiin olosuhteisiin, jotka johtuvat vapaakauppasopimuksessa määrätystä kaupan vapauttamisesta. Siksi suojalauseketta sovelletaan ainoastaan siirtymäkaudella, joka kestää kymmenen vuotta sopimuksen voimaantulosta tai hieman pidempään sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden kauppa vapautetaan yli kymmenen vuoden jaksolla. Tämä asetus annetaan, koska kyseinen suojalauseke on otettava osaksi EU:n lainsäädäntöä, jotta se toimisi.

Kahdenväliset suojatoimenpiteet tarkoittavat käytännössä tavanomaisten tullitariffien väliaikaista palauttamista tai tariffien vapauttamisen jatkamisen suspendoimista. Toimenpidettä voidaan soveltaa kahden vuoden ajan ja sitä voidaan poikkeuksellisesti jatkaa vielä toiset kaksi vuotta.

Kahdenvälisten suojalausekkeiden tyypillisiä piirteitä ovat menettelyn käynnistämistä koskevalle pyynnölle asetetut ehdot ja pyynnön legitiimiys, yksityiskohtaiset määräykset toimenpiteiden hyväksymiseen johtavan tutkimuksen suorittamisesta, sekä itse väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden tyyppi.

Komission ehdottaman Perun ja Kolumbian kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen määräykset vastaavat hyvin pitkälti asetusta, jolla pantiin täytäntöön EU:n ja Korean tasavallan vapaakauppasopimuksen suojalauseke (ja joka oli ensimmäinen suojalauseketta koskeva asetus, jonka yhteydessä Euroopan parlamentti toimi toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä). Tämän vuoksi ehdotuksessa ovat kaikki Euroopan parlamentin tuolloin hyvin tärkeinä pitämät seikat, kuten seurantatoimenpiteet, tutkinnassa huomioon otettavat seikat sekä tiedonvaihdon lisäämiseen tarkoitettu verkkofoorumi.

Ehdotuksessa on kuitenkin kaksi merkittävää eroa:

–    banaanialan vakautusmekanismi – eli vuoteen 2019 sovellettava järjestelmä, jonka mukaan maahantuonnin tietyn kynnysmäärän ylittyessä kalenterivuoden aikana, etuudet voidaan suspendoida samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle

–    syrjäisimmille alueille, eli unionin etäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville alueille, koska niille vapauttamisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset ovat todennäköisesti aluksi haitallisia.

Tässä sopimuksessa ei myöskään ole – toisin kuin Koreaa koskevassa suojalausekkeessa – tullinpalautuskohtaa eikä arkaluonteisia aloja ole eritelty. Kuitenkin jo se seikka, että banaanialalla sovelletaan erityismekanismia, merkitsee itsessään alan arkaluonteisuuden tunnustamista, ja luetteloon voitaisiin varmasti lisätä muita tuotteita.

Ehdotusta lähemmin tarkasteltaessa käy myös ilmi, että komissio on jättänyt pois eräitä parlamentin hyvin tärkeinä pitämiä elementtejä, kuten seurantaa ja raportointia koskevat säännökset. Tämä on erittäin tärkeää banaanien kaltaisten arkaluonteisten tuotteiden kohdalla, mutta myös laajemmasta näkökulmasta, kun on kyse tämän asetuksen ja itse sopimuksen täytäntöönpanosta.

Sopimusta täytäntöön pantaessa on myös kunnioitettava täysimääräisesti työntekijöitä ja ympäristöä koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia. Siksi ammattijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooli olisi määritettävä myös tämän asetuksen mukaisten tutkimispyyntöjen, tiedottamisen sekä komission kanssa käytävän järjestelmällisen vuoropuhelun yhteydessä. Tutkimuksissa olisi myös arvioitava, miten Kolumbia ja Peru ovat noudattaneet sosiaali- ja ympäristönormeja.

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.3.2012)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta
(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

Valmistelija: Gabriel Mato Adrover

LYHYET PERUSTELUT

Komissio allekirjoitti 23. maaliskuuta 2011 Kolumbian ja Perun kanssa tehdyn kauppasopimuksen, jolla on tuntuvia vaikutuksia maatalousalaan. Seuraukset ovat erityisen merkittäviä unionin markkinoille kohdistuvan banaanintuonnin kannalta. Neuvotteluja käytiin samanaikaisesti kuuden Keski-Amerikan maan (Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman) kanssa tehtyä hyvin samantyyppistä assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen kanssa.

Sopimuksilla vakiinnutetaan tietyt etuudet, joita unioni on myöntänyt kyseisille maille yleisessä tullietuusjärjestelmässä, ja vapautetaan kokonaan tai osittain tiettyjen maataloustuotteiden kauppa sopimuspuolten välillä. Käytännössä kyse on unionin markkinoiden avaamisesta näistä maista tuotaville banaaneille, sokerille ja naudanlihalle. Samalla unioni voi parantaa mahdollisuuksiaan viedä näihin maihin muita maataloustuotteita, kuten maito- ja viljatuotteita, sianlihaa ja väkeviä alkoholijuomia. Sekä Kolumbian ja Perun kanssa tehty sopimus että kuuden Keski-Amerikan maan kanssa allekirjoitettu sopimus sisältävät maantieteellisten merkintöjen vastavuoroista tunnustamista koskevan luvun, jonka perusteella unioni voi suojella lähes kahtasataa alkuperämerkintäänsä.

Sopimuksiin sisältyy suojalauseke, jotta voidaan välttää asianomaisiin markkinoihin kohdistuvat vakavat häiriöt, ja se on saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

Tärkein kyseisistä maista unioniin tuotava maataloustuote on banaani, jota tuodaan lähinnä Kolumbiasta ja Costa Ricasta ja selvästi vähäisemmässä määrin Panamasta, Hondurasista, Perusta ja Guatemalasta.

Sopimuksilla alennetaan entisestään unionin tuontibanaaneihin soveltamia tuontitulleja ja parannetaan sopimuspuolina olevien Latinalaisen Amerikan maiden vientimahdollisuuksia unionin markkinoilla.

Unioniin tuotaviin banaaneihin sovelletaan yhtenäiseen tuontitulliin perustuvaa järjestelmää, joka tuli voimaan vuonna 2006 ja jolla lopetettiin banaanin yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ) käyttöönotosta vuonna 1993 lähtien sovellettu kiintiöjärjestelmä.

Banaanin tuontiin liittyvät unionin ja kolmansien maiden jatkuvat kauppakiistat eivät kuitenkaan päättyneet vuonna 2006, vaan viimeisin riita ratkaistiin Maailman kauppajärjestössä (WTO) joulukuussa 2009. Neuvotteluissa sovittiin tuontitullin alentamisesta asteittain seitsemän vuoden aikana siten, että se laskee 176 eurosta tonnia kohden 114 euroon tonnia kohden vuonna 2017. WTO:ssa saavutetun sopimuksen mukaan tuontitulli voidaan jäädyttää 132 euroon tonnia kohden vuonna 2013, jos siihen mennessä ei ole saatu päätökseen maailmankaupan vapauttamista koskevia monenvälisiä neuvotteluja, joita järjestössä on käyty jo vuosia.

Kyseistä sopimusta, jolla unioni onnistui viimein saamaan päätökseen lukuisat kiistat Latinalaisen Amerikan maiden kanssa WTO:n puitteissa, on kuitenkin tuntuvasti parannettu Keski-Amerikan maiden sekä Perun ja Kolumbian kanssa tehdyillä kahdenvälisillä sopimuksilla. Komission näiden maiden kanssa sopimat uudet tullinalennukset ovat aiheuttaneet suurta tyytymättömyyttä unionin tuottajien keskuudessa, jotka olivat elätelleet toiveita siitä, että WTO:n neuvotteluissa olisi heikennetty banaaninviejämaille myönnettyjä etuuksia. Kahdenvälisissä sopimuksissa tulleja alennetaan kymmenen vuoden kuluessa aina vuoteen 2020 saakka, jolloin ne ovat 75 euroa tonnia kohden eli saman verran kuin ennen vuotta 2006 Latinalaisesta Amerikasta tuotavien banaanien entisen etuuskiintiön yhteydessä.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan parlamentilla on yhteispäätösvaltuudet annettaessa asetuksia, joilla kolmansien maiden kanssa neuvotellut kaupalliset suojalausekkeet saatetaan osaksi unionin oikeutta.

Kyseisiin asetuksiin on kuitenkin koottu miltei sanatarkasti komission kolmansien maiden kanssa aiemmin neuvottelemat ehdot, joten parlamentilla on vain vähän liikkumavaraa sopimuslausekkeiden sisältöä muutettaessa.

Valmistelija pitää valitettavana, että parlamentilla on käytännössä niukasti vaikutusvaltaa sopimuslausekkeiden sisältöä muutettaessa, joten valmistelija pyytää tehostamaan parlamentin osallistumista itse kauppasopimuksista käytäviin neuvotteluihin.

Kaikkiin näiden kahden kauppasopimuksen soveltamisalaan kuuluviin teollisuus- ja maataloustuotteisiin sovellettavan kahdenvälisen suojalausekkeen ohella sopimuksissa määrätään banaaneja koskevasta ns. vakautusmekanismista, jolla etuustulli suspendoidaan, kun Latinalaisen Amerikan maiden vienti unionin markkinoilla ylittää tietyn kynnysarvon. Kyseisten maiden kanssa käydyissä neuvotteluissa vahvistetut kynnysarvot ovat kuitenkin liian korkeita, jotta mekanismi voisi käytännössä olla tehokas.

Esimerkkinä voidaan mainita sopimuspuolina olevien maiden ryhmän kahdelle tärkeimmälle banaaninviejämaalle – Kolumbialle ja Costa Ricalle – vahvistetut kynnysarvot. Kolumbialle vuodeksi 2019 sovittu kynnysarvo on 1,9 miljoonaa tonnia, joka on lähes kaksi kertaa enemmän kuin kyseisen maan vienti vuonna 2010. Costa Rican osalta siirtymäkauden loppuun vahvistettu raja on noin 1,5 miljoonaa tonnia, vaikka sen viennin volyymi vuonna 2010 oli vain 800 000 tonnia. On myös syytä korostaa, että tulli suspendoidaan väliaikaisesti enintään kolmen kuukauden ajaksi, joten tällä suojavälineellä ei pystytä tehokkaasti suojelemaan unionin banaanimarkkinoita. Kyseinen mekanismi on sitä paitsi voimassa ainoastaan vuoteen 2020 saakka.

Vakautusmekanismi taas ei ole automaattinen, sillä komissio voi vapaasti soveltaa tai olla soveltamatta sitä. Sen vuoksi saattaisi käydä niinkin, ettei kynnysarvon ylittyminen riitä mekanismin aktivoimiseen. Tämän vuoksi valmistelijan mielestä on rajoitettava niiden skenaarioiden kirjoa, joissa unioni voisi jättää toimimatta.

Sopimuksissa määrättyä yleistä suojalauseketta lienee vaikea soveltaa, ja sama koskee vakautusmekanismia. Tämä yleinen määräys voisi teoriassa merkitä tullialennuksen suspendoimista tai tullien korotusta, kun jonkin tuotteen tuonti unioniin kasvaa joko absoluuttisesti tai suhteellisesti (eli suhteessa unionin tuotantoon) mitattuna siten, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa asianomaisille talouden aloille vakavaa haittaa. Valmistelija katsoo kuitenkin, että tähän johtavia tekijöitä on vaikea havaita ja niihin jää runsaasti tulkinnanvaraa.

Edellä mainituista syistä valmistelija vetoaa komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta tarpeen tullen ei suljettaisi pois mahdollisuutta globalisaatiorahaston käyttöön niiden unionin tuottajien auttamiseksi, jotka joutuvat luopumaan tuotannosta sopimukset tehneiden Latinalaisen Amerikan maiden kanssa käytävän kaupan vapauttamisen seurauksena.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan,

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) On tarpeen vahvistaa kahdenvälistä suojalauseketta koskevien tiettyjen sopimusmääräysten sekä banaaneja koskevan vakautusmekanismin, josta on sovittu Kolumbian ja Perun kanssa, soveltamiseen liittyvät menettelyt.

(3) On tarpeen vahvistaa kahdenvälistä suojalauseketta koskevien tiettyjen sopimusmääräysten sekä banaaneja koskevan vakautusmekanismin, josta on sovittu Kolumbian ja Perun kanssa, tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi asianmukaiset menettelyt.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) On tarpeen ottaa käyttöön asianmukaisia suojavälineitä unionin banaanintuotannolle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi, sillä kyseisellä alalla on erittäin merkittävä painoarvo maatalouden lopputuotannossa monilla syrjäisimmillä alueilla. Banaanintuotanto on herkkä tuotannonala, sillä näiden alueiden valmiudet tuotannon monipuolistamiseen ovat niiden luonnonolosuhteiden vuoksi vähäiset. On välttämätöntä säätää tehokkaista mekanismeista kolmansista maista peräisin olevan, etuuskohtelun alaisen tuonnin varalta, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvät edellytykset banaaninviljelyn jatkumiselle.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään.

(5) Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään. Syrjäisimpien alueiden tuotteita ja talouden aloja varten olisi toteutettava suojatoimenpiteitä, joita on sovellettava, jos kyseisen tuotteen tuonti unioniin aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa samankaltaisten tuotteiden tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille unionin syrjäisimmillä alueilla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Banaanien tuonnin tiivis seuranta helpottaa nopeaa päätöksentekoa banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamisen, tutkimuksen aloittamisen tai suojatoimenpiteiden määräämisen yhteydessä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen tehostettava banaanialan tuonnin säännöllistä seurantaa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista.

(6) Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista. Olisi otettava käyttöön erityisiä suojatoimenpiteitä, joita sovelletaan, jos syrjäisimpien alueiden tuotteet ja talouden alat ovat uhattuina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.

(8) Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta ja pyydettävä asianomaisilta aloilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti.

(14) Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti. Jos on kyse syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen suojelemiseksi toteutettavista suojatoimenpiteistä, olisi noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisia erityissäännöksiä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Kansainvälisen työjärjestön laatimien ja valvomien kansainvälisten työnormien noudattamisen tärkeyttä olisi korostettava. Kaikkia koskevan ihmisarvoisen työn puolustamisen olisi oltava ehdottomasti etusijalla, ja Kolumbiasta tai Perusta tuotujen banaanien olisi oltava peräisin tuotannosta, jossa palkka sekä sosiaaliset ja ympäristölliset edellytykset ovat moitteettomia, jotta unionin tuottajat eivät joudu kärsimään polkumyynnistä, josta he eivät saa korvausta ja joka vaikuttaa lopullisesti heidän kilpailukykyynsä banaanin maailmanmarkkinoilla.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi esitettävä vuosittain sopimuksen, suojatoimenpiteiden ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamista koskeva kertomus, joka sisältää ajantasaisia tilastotietoja Keski-Amerikasta peräisin olevasta tuonnista ja arvioinnin sen vaikutuksesta markkinahintoihin sekä unionin työpaikkojen ja tuotannonalan kehitykseen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamiseksi on tärkeää säilyttää riittävät mekanismit, jotka mahdollistavat markkinahäiriöihin reagoimisen tammikuun 2020 jälkeen, koska suojatoimenpiteet eivät selvästikään riitä takaamaan banaanintuottajien tuloja erityisesti syrjäisillä alueilla, jos markkinoilla ilmenee vakavia häiriöitä. Kahdenvälisen suojalausekkeen osalta koko prosessia olisi kevennettävä, koska se on edelleen äärimmäisen monimutkainen ja hidas ja suojatoimenpiteet ovat vaarassa jäädä unionin tuottajien kannalta tehottomiksi, koska niitä sovelletaan liian myöhään ja vasta, kun tuottajat ovat jo kärsineet merkittäviä tappioita.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.

5. Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle, esimerkiksi tämän asetuksen II luvussa tarkoitetun banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisten kynnysmäärien täyttyminen.

Perustelu

Vakautusmekanismin soveltamista koskevat kynnysmäärät ovat hyvin korkeita suhteessa nykyisiin tuontimääriin. Tuonnin kasvu voisi vaikuttaa suuresti unionin tuotantoon jo kauan ennen kynnysmäärien täyttymistä. Jo kyseisten määrien täyttymistä olisi pidettävä eri tekijöiden joukossa ylimääräisenä hälytyssignaalina, jota komission olisi analysoitava kahdenvälisen suojalausekkeen soveltamiseksi nimenomaan banaanien kohdalla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Heti sopimuksen voimaantulon jälkeen on suunniteltava huomattavaa lisärahoitusta, jotta varmistetaan, että syrjäisimpien alueiden mahdollisesti uhanalaiset tuotteet sekä teollisuus ja talouden alat säilyvät kilpailukykyisinä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltaminen ei missään tapauksessa estä soveltamasta kahdenväliseen suojalausekkeeseen sisältyviä määräyksiä.

Perustelu

On aiheellista täsmentää säädöksessä, että kahdenvälistä suojalauseketta voidaan soveltaa banaanialaan riippumatta siitä, että vakautusmekanismista on päästy sopimukseen, sillä sen vaikutus on hyvin rajallinen eikä se käytännössä välttämättä riittäisi estämään unionin tuottajiin kohdistuvia vakavia häiriöitä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

13 artikla — 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio voi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti suspendoida etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio suspendoi 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti väliaikaisesti etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle. Etuustulli voidaan jättää suspendoimatta vain ylivoimaisen esteen vuoksi.

Perustelu

Kynnysmäärät ovat hyvin korkeita suhteessa Latinalaisen Amerikan maiden nykyisiin tuontimääriin. On todennäköistä, että markkinoilla ilmenee havaittavissa olevia häiriöitä jo ennen kyseisten määrien täyttymistä. Ainakin mekanismin tehokkuutta on lisättävä, joten olisi järkevää ottaa se käyttöön automaattisesti.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Komissio seuraa tiiviisti Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevaa banaanien tuontia koskevien tilastotietojen kehitystä. Tätä varten se tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja tuotannonalan kanssa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Komissio kiinnittää jäsenvaltion tai unionin tuotannonalan asiaankuuluvasti perustellusta aloitteesta tai omasta aloitteestaan erityistä huomiota Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevan banaanien tuonnin havaittavissa olevaan kasvuun ja toteuttaa tarvittaessa ennakkovalvontatoimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti.

Perustelu

On aiheellista täsmentää säädöksessä, että kahdenvälistä suojalauseketta voidaan soveltaa banaanialaan vakautusmekanismista huolimatta, sillä sen vaikutus on hyvin rajallinen eikä se käytännössä välttämättä riittäisi estämään vakavia häiriöitä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c. Komissio hyväksyy ennakkovalvontatoimenpiteet 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, kun mekanismin soveltamista koskeva kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuotuisen seurantakertomuksen, joka perustuu ajantasaisiin tilastotietoihin Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevasta banaanien tuonnista ja sen vaikutuksesta unionin tuotannonalan sekä sen välittömien ja välillisten työpaikkojen kehitykseen.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 e. Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen julkistamisesta kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erilliseen kokoukseen esittämään kaikki banaanialaan vaikuttavat seikat, jotka liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selityksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano

Viiteasiakirjat

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.10.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.2.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

12

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano

Viiteasiakirjat

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.10.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.10.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

31.5.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Martin Callanan, Thomas Mann

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.7.2012