SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0600),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0307/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0249/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy ustanowić odpowiednie instrumenty ochronne, aby zapobiec poważnym szkodliwym skutkom dla unijnego sektora uprawy bananów, który jest sektorem o dużym znaczeniu dla końcowej produkcji rolnej w wielu regionach najbardziej oddalonych. Niewielkie możliwości zróżnicowania w tych regionach spowodowane ich naturalnymi właściwościami sprawiają, że banany są szczególnie wrażliwym sektorem produkcji. Dlatego też należy koniecznie przewidzieć skuteczne mechanizmy dotyczące preferencyjnego przywozu z krajów trzecich, aby zapewnić utrzymanie działalności w unijnym sektorze bananów – który stanowi kluczowy sektor zatrudnienia, szczególnie w regionach najbardziej oddalonych – w najlepszych warunkach.

Uzasadnienie

Zgodnie z pierwotnym wnioskiem wprowadzając mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów, należy koniecznie podkreślić szczególną sytuację, z jaką będzie musiał się zmierzyć sektor bananów w związku z zawarciem umowy handlowej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Ścisłe monitorowanie przywozu bananów ułatwi właściwe podejmowanie decyzji o stosowaniu mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów, wszczynaniu dochodzeń lub wprowadzaniu środków ochronnych. W związku z tym od daty, od której Umowa będzie stosowana, Komisja powinna nasilić regularne monitorowanie nad przywozem bananów.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny.

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy wprowadzać środki ochronne, gdy tylko dany produkt przywożony do Unii powoduje szkodę lub zagraża spowodowaniem szkody dla producentów unijnych w regionach najbardziej oddalonych wytwarzających produkty podobne lub bezpośrednio konkurencyjne.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla producentów z Unii Europejskiej może również powstać w wyniku niewypełnienia szczególnych zobowiązań wynikających z tytułu IX Umowy, dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza określonych tam norm socjalnych i norm w zakresie środowiska.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy.

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przewidzieć specjalne środki ochronne, jeżeli produkty i sektory gospodarcze regionów najbardziej oddalonych są zagrożone.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Komisja powinna przedstawiać coroczne sprawozdanie w sprawie stosowania Umowy, środków ochronnych i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, które powinno zawierać zaktualizowane i wiarygodne dane statystyczne dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru oraz ocenę wpływu na ceny rynkowe, zatrudnienie, warunki pracy w Unii i zmiany zachodzące w tym sektorze produkcji w Unii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na drobnych przedsiębiorców i spółdzielnie. Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć analizę wpływu Umowy i niniejszego rozporządzenia na produkcję ekologiczną i konsumpcję w Unii oraz na przepływy w zakresie sprawiedliwego handlu pomiędzy wszystkimi stronami Umowy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Nadzwyczajne wyzwania związane z przestrzeganiem w Kolumbii i Peru praw człowieka, praw społecznych, pracowniczych i środowiskowych w powiązaniu z kolumbijskimi i peruwiańskimi produktami wymagają ścisłego dialogu między Komisją Europejską i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego UE.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Komisja powinna otrzymywać informacje, w tym dostępne dowody, od państw członkowskich i zainteresowanych stron oraz wymagać od zaangażowanych sektorów informacji na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

Poprawka   9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W razie gdy Parlament Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, Komisja zbada uważnie, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu warunki wszczynania dochodzenia z urzędu. W razie gdy Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla wszczęcia takiego dochodzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Monitorowanie oraz przegląd Umowy, a także ewentualne wprowadzenie niezbędnych środków ochronnych powinno odbywać się w możliwie najbardziej przejrzysty sposób i przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu komisje Unii do spraw zatrudnienia, środowiska lub zrównoważonego rozwoju powinny być włączone na każdym etapie procesu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) W niektórych przypadkach zwiększony przywóz skoncentrowany w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach Unii może spowodować poważne pogorszenie się ich sytuacji gospodarczej lub grozić jego spowodowaniem. W przypadku zwiększonego przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku najbardziej oddalonych regionach Unii Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru.

Uzasadnienie

Art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje możliwość przyjęcia specyficznych środków dotyczących regionów najbardziej oddalonych, wyraźnie przewiduje to również tak umowa, jak i rozporządzenie ochronne. W celu monitorowania potencjalnego zagrożenia należy jasno określić, że można wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu.

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu. W odniesieniu do środków ochronnych stosowanych w celu ochrony produkcji i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy stosować specjalne środki zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Ścisłe monitorowanie powinno ułatwić podjęcie w odpowiednim czasie decyzji w sprawie ewentualnego wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków. Dlatego od daty rozpoczęcia stosowania Umowy Komisja powinna regularnie monitorować przywóz i wywóz w sektorach wrażliwych, takich jak sektor bananów.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu pierwotnym pominięto zobowiązania do ścisłego monitoringu, ale ma to oczywiście znaczenie, żeby móc działać szybko w przypadku poważnych problemów.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Należy podkreślić znaczenie przestrzegania międzynarodowych standardów pracy określonych i nadzorowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obrona godnej pracy dla wszystkich powinna być absolutnym priorytetem, a banany przywożone z Kolumbii i Peru powinny być produkowane na godnych warunkach płacowych, społecznych i środowiskowych, aby unijni producenci nie stali się ofiarami dumpingu, której to niekorzystnej sytuacji nie mogliby zrównoważyć, a która trwale pogorszyłaby ich konkurencyjność na światowym runku bananów.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja powinna rzetelnie i skutecznie wykorzystywać mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów, aby uniknąć zagrożenia znaczącym pogorszeniem lub znaczącego pogorszenia sytuacji producentów w regionach najbardziej oddalonych Unii, a także, od stycznia 2020 r., wykorzystywać istniejące instrumenty, takie jak klauzula ochronna, lub – w razie konieczności – rozważyć opracowanie nowych instrumentów, które w razie poważnych zakłóceń na rynku umożliwią zachowanie konkurencyjności sektorów produkcyjnych w Unii, a szczególnie w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) „poważne pogorszenie” oznacza znaczne zakłócenia w danym sektorze lub branży; „groźba poważnego pogorszenia” oznacza znaczne zakłócenia, które są wyraźnie nieuchronne.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Monitorowanie

 

1. Komisja monitoruje zmiany w danych statystycznych dotyczących przywozu i wywozu produktów z Kolumbii i Peru, szczególnie w sektorach wrażliwych, w tym w sektorze bananów. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi oraz przemysłem unijnym i wszystkimi zainteresowanymi stronami.

 

2. Na należycie umotywowany wniosek zainteresowanych sektorów przemysłu Komisja może rozważyć rozszerzenie zakresu monitorowania na inne sektory.

 

3. Komisja przedstawia co rok Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania i aktualne dane statystyczne dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru produktów w sektorach wrażliwych oraz tych sektorach, na które rozszerzono monitorowanie, w tym w sektorze bananów.

 

4. W sprawozdaniu z wyników monitorowania Komisja dokłada wszelkich starań, aby uwzględnić wskaźniki zatrudnienia i warunki pracy producentów bananów w Kolumbii i Peru w celu uniknięcia wszelkich form dumpingu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2b

 

Dialog na temat stosowania i wpływu Umowy

 

Komisja prowadzi systematyczny dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego odnośnie do stosowania i wpływu Umowy.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

1. Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, na wniosek Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.

3. Dochodzenie można również wszcząć w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich lub regionach najbardziej oddalonych, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody prima facie na to, iż warunki wszczęcia dochodzenia są spełnione, w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.

5. W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia i warunków pracy. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne, wpływ na zatrudnienie i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.

Uzasadnienie

W przypadku groźby poważnej szkody należy również ocenić wpływ na możliwości zatrudnienia. Logiczne jest zatem, że zainteresowanym stronom należy umożliwić przedstawienie dowodów i zażądanie wszczęcia dochodzenia.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Ponadto podczas dochodzenia Komisja ocenia kwestię przestrzegania przez Kolumbię i Peru określonych w tytule IX Umowy norm socjalnych i norm w zakresie środowiska oraz wszelkie skutki w odniesieniu do cen lub nieuczciwej przewagi konkurencyjnej potencjalnie prowadzącej do powstania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii.

Uzasadnienie

Nieprzestrzeganie norm socjalnych i norm w zakresie środowiska stanowi nieuczciwą przewagę konkurencyjną, która może spowodować powstanie groźby poważnej szkody dla producentów z UE.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie –ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 – potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.

4. Jakiekolwiek przedłużenie na podstawie ust. 3 jest poprzedzone dochodzeniem wszczynanym na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub stowarzyszenia niemającego osobowości prawnej, działających w imieniu przemysłu unijnego, na wniosek Parlamentu Europejskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli istnieją wystarczające dowody prima facie – ustalone w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5 – potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 3.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Sprawozdanie

 

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne dotyczące stosowania i wdrażania Umowy i niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera informacje o zastosowaniu środków tymczasowych i ostatecznych, wcześniejszych środków nadzoru, regionalnych środków nadzoru i środków ochronnych, o przypadkach zakończenia postępowań bez wprowadzania środków oraz działaniach poszczególnych organów odpowiedzialnych za monitorowanie wykonywania Umowy oraz wypełniania wynikających z niej zobowiązań, łącznie z informacjami otrzymanymi od zainteresowanych stron.

 

2. Sprawozdanie obejmuje aktualne dane statystyczne dotyczące przywozu bananów z Kolumbii i Peru oraz jego bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój zatrudnienia i warunki pracy w sektorze produkcyjnym Unii.

 

3. W specjalnych częściach sprawozdania ocenia się wypełnienie zobowiązań wynikających z tytułu IX Umowy oraz działania podjęte w tym względzie przez Kolumbię i Peru na mocy ich mechanizmów wewnętrznych, a także wyniki dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, jak stanowi art. 282 umowy.

 

4. Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Kolumbią i Peru.

 

5. W ciągu miesiąca od daty przedstawienia sprawozdania przez Komisję Parlament Europejski może zaproponować Komisji udział w posiedzeniu ad hoc przedmiotowo właściwej komisji w celu przedstawienia i objaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia.

 

6. Nie później niż trzy miesiące po przedstawieniu sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu Komisja podaje to sprawozdanie do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Powyższy artykuł jest bardzo podobny do artykułu przyjętego w rozporządzeniu ochronnym w odniesieniu do Korei, dotyczącego tej samej sprawy, jednak nie znalazł się w pierwotnym wniosku w sprawie klauzuli ochronnej w umowie z Kolumbią i Peru.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość członków komitetu

Uzasadnienie

Konieczne jest również określenie procedury w przypadku, gdy opinia komisji ma być wydana w drodze procedury pisemnej, zgodnie ze zmianami horyzontalnymi, wprowadzonymi w tak zwanym rozporządzeniu Omnibus I.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ I A

 

Artykuł 12a

 

W celu przyjęcia niezbędnych przepisów wykonawczych służących stosowaniu postanowień zawartych w dodatku 2A załącznika II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, dotyczącego pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, a także w dodatku 2 załącznika I do tejże Umowy, dotyczącego znoszenia ceł, zastosowanie ma art. 247a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w żadnym przypadku nie uniemożliwia stosowania przepisów zawartych w dwustronnej klauzuli ochronnej.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

2. W odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesza cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Do zawieszenia nie dochodzi tylko w przypadku siły wyższej.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja ściśle monitoruje zmiany w danych statystycznych dotyczących przywozu bananów z Kolumbii i Peru. W tym celu Komisja prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami.

 

Na należycie uzasadniony wniosek państwa członkowskiego, przemysłu unijnego, Parlamentu Europejskiego lub dowolnej zainteresowanej strony Komisja zwraca szczególną uwagę na każdy zauważalny wzrost przywozu bananów z Kolumbii i Peru oraz, jeżeli jest to właściwe na mocy art. 5, wprowadza wcześniejsze środki nadzoru.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Komisja wprowadza wcześniejsze środki nadzoru zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, po osiągnięciu wielkości progowej w danym roku kalendarzowym.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e. W ciągu miesiąca od podania sprawozdania do wiadomości publicznej przez Komisję Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej, aby przedstawiła i wyjaśniła wszystkie kwestie dotyczące bananów związane ze stosowaniem Umowy.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji handlowych z państwami członkowskimi Wspólnoty Andyjskiej, których ostatecznym wynikiem jest Umowa o handlu z Kolumbią i Peru. Umowę tę parafowano w dniu 23 marca 2011 r. i podpisano w dniu 26 czerwca 2012 r. Umowa ta przewiduje między innymi obniżenie i ostatecznie zniesienie opłat celnych w ramach dwustronnej wymiany handlowej między partnerami. Zawiera również klauzulę ochronną, która umożliwia zawieszenie lub usunięcie preferencji taryfowych, gdyby taka liberalizacja handlu doprowadziła do nieoczekiwanego wzrostu przywozu, powodując pogorszenie sytuacji europejskiego przemysłu, konkurującego z takim przywozem, a tym samym zagrożenie dla zatrudnienia w UE.

Dwustronny instrument ochronny ma na celu zapewnić sieć zabezpieczeń, tam gdzie przemysł na skutek liberalizacji handlu przewidzianej w umowie o wolnym handlu wymaga czasu na przystosowanie się do nowych warunków. Będzie zatem stosowany jedynie w okresie przejściowym trwającym dziesięć lat od wejścia w życie umowy lub nieco dłużej w odniesieniu do produktów, których liberalizacja przekroczy okres dziesięciu lat. Aby zapewnić funkcjonowanie tych zabezpieczeń należy włączyć je do prawa UE, co jest celem niniejszego rozporządzenia.

W praktyce dwustronne środki ochronne polegają na czasowym przywróceniu normalnych ceł lub na zawieszeniu dalszej liberalizacji taryf. Środek można stosować przez dwa lata, a w drodze wyjątku – przez kolejne dwa lata.

Typowe cechy dwustronnych środków ochronnych to warunki i zasadność wniosków o uruchomienie procedury, sposoby prowadzenia dochodzenia zmierzającego do zastosowania środków, a także sam rodzaj przejściowych i ostatecznych środków.

Przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską dotyczące dwustronnej klauzuli ochronnej w ramach umowy o handlu z Kolumbią i Peru są bardzo podobne do wzoru rozporządzenia w sprawie wprowadzenia dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Republiką Korei, które było pierwszym rozporządzeniem w sprawie klauzuli ochronnej, kiedy Parlament Europejski pełnił funkcję współlegislatora. Oznacza to, że we wniosku zawarte są wszystkie kwestie, które wtedy miały bardzo duże znaczenie dla Parlamentu Europejskiego, takie jak środki nadzoru, czynniki, które należy uwzględnić w dochodzeniu, i platforma internetowa w celu wzmożonej wymiany informacji.

Są jednak dwie ważne różnice:

- mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów – system, zgodnie z którym do 2019 r., kiedy w danym roku kalendarzowym osiągnięty zostanie określony poziom przywozu, tj. wielkość progowa, można zawiesić preferencje aż do końca tego roku, ale na okres ograniczony do trzech miesięcy;

- regiony najbardziej oddalone, tj. odległe i podatne na zagrożenia regiony Unii Europejskiej, mają zapewnione specjalne traktowanie, zważywszy na prawdopodobny szkodliwy wpływ, jaki liberalizacja może na nie wywierać.

Ponadto w przedmiotowej umowie nie zawarto klauzuli w sprawie zwrotu należności celnych ani nie określono wrażliwych sektorów, co uczyniono w przypadku klauzuli ochronnej dotyczącej Korei. Jednak fakt, że sektor bananów podlega szczególnemu mechanizmowi, sam w sobie świadczy o tym, iż uznano, że ten sektor jest wrażliwy, a z pewnością inne produkty można dodać do tej listy.

Po dokładniejszym przyjrzeniu się można również stwierdzić, że Komisja pominęła elementy, które miały duże znaczenie dla Parlamentu Europejskiego, takie jak nadzór i sprawozdawczość. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów wrażliwych, takich jak banany, a także w ogólniejszym ujęciu, kiedy chodzi o wdrażanie niniejszego rozporządzenia i samej umowy.

Ponadto umowa powinna być wdrażana z pełnym poszanowaniem międzynarodowych konwencji dotyczących pracy i środowiska. W tym celu należy utrzymać rolę związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, również jeśli chodzi o wnioski w sprawie przeprowadzenia dochodzenia, dostarczanie informacji i prowadzenie systematycznego dialogu z Komisją Europejską na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto przestrzeganie przez Kolumbię i Peru norm socjalnych i norm w zakresie środowiska powinna być oceniane w ramach postępowania dochodzeniowego.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.3.2012)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

Sprawozdawca: Gabriel Mato Adrover

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2011 r. Komisja Europejska zawarła umowę handlową z Kolumbią i Peru, które pociąga za sobą znaczące skutki w dziedzinie rolnictwa, w szczególności w zakresie eksportu bananów na europejski rynek. Negocjacje odbywały się równolegle z negocjacjami bardzo podobnej umowy o partnerstwie zawartej z sześcioma krajami Ameryki Środkowej (Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą).

Obie umowy konsolidują określone koncesje przyznane tym krajom przez UE w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych plus, a ponadto całkowicie lub częściowo liberalizują handel określonymi produktami rolnymi między umawiającymi się krajami. W praktyce doprowadzi to do większego otwarcia rynku Unii Europejskiej na przywóz głównie bananów, cukru i wołowiny, a jednocześnie pozwoli Unii Europejskiej zwiększyć możliwości wywozu do tych krajów innych produktów rolnych, takich jak przetwory mleczne, zboża, wieprzowina, wyroby winiarskie i spirytusowe. Obie umowy, zarówno ta zawarta z Kolumbią i Peru, jak i z sześcioma krajami Ameryki Środkowej, zawierają rozdział dotyczący wzajemnego uznawania oznaczeń geograficznych, co umożliwi Unii Europejskiej ochronę prawie dwustu nazw.

Umowy zawierają klauzulę ochronną, która pozwoli uniknąć poważnych zakłóceń na rynkach umawiających się stron, a przepisy tych klauzul mają być transponowane do prawa europejskiego.

Banan jest głównym produktem rolnym eksportowanym do Unii Europejskiej przez te kraje, głównie przez Kolumbię i Kostarykę, a w mniejszej mierze przez Panamę, Honduras, Peru i Gwatemalę.

Umowy przewidują kolejne obniżki ceł, jakie nakłada Unia Europejska na przywóz bananów, co umożliwi umawiającym się krajom latynoamerykańskim poprawę warunków eksportu na unijny rynek.

Przywóz bananów do Unii Europejskiej jest objęty systemem „jednolitej taryfy celnej”, który wszedł w życie w 2006 r., kładąc kres systemowi kontyngentów stosowanemu od utworzenia wspólnej organizacji rynku bananów w 1993 r.

Jednak ciągłe spory handlowe między UE a krajami trzecimi dotyczące przywozu bananów nie zakończyły się w 2006 r. – ostatni spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) został rozstrzygnięty w grudniu 2009 r. Negocjacje przyniosły stopniowe, rozłożone na siedem lat, zmniejszanie taryfy celnej ze 176 EUR za tonę do planowanych 114 EUR za tonę w 2017 r. Umowa zawarta w ramach WTO przewiduje możliwość zamrożenia taryfy celnej na poziomie 132 EUR za tonę w 2013 r., jeżeli do tego roku nie zakończą się dwustronne negocjacje w sprawie liberalizacji handlu międzynarodowego, prowadzone od wielu lat przez tę światową organizację.

Jednak umowa ta – dzięki której Unii Europejskiej udało się raz na zawsze zakończyć liczne spory prowadzone z krajami latynoamerykańskimi w ramach WTO – została znacznie poprawiona dzięki dwóm dwustronnym umowom zawartym z krajami Ameryki Środkowej oraz Peru i Kolumbią. Nowe obniżki ceł uzgodnione przez Komisję Europejską z tym krajami wywołały duże zaniepokojenie wśród unijnych producentów, którzy żywili złudną nadzieję na to, że negocjacje prowadzone w ramach WTO pozwolą zakończyć spiralę koncesji przyznawanych krajom eksportującym banany. W obu dwustronnych umowach zmniejszenie taryfy celnej rozkłada się na dziesięć lat, do 2020 r., i ostatecznie taryfa ta ma wynosić 75 EUR za tonę – na marginesie kwota ta odpowiada staremu kontyngentowi preferencyjnemu na przywóz bananów latynoamerykańskich obowiązującemu przed rokiem 2006.

Od wejścia w życie traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma prawo współdecydować w zakresie rozporządzeń, które transponują do prawa unijnego handlowe klauzule ochronne wynegocjowane z krajami trzecimi.

Jednak rozporządzenia te zawierają w prawie dosłownej postaci przepisy wynegocjowane przez Komisję z krajami trzecimi, w związku z czym Parlament ma bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o zmianę treści klauzul.

Sprawozdawca ubolewa nad niewielkimi uprawnieniami, jakie w praktyce przysługują Parlamentowi Europejskiemu w zakresie zmian treści klauzul i w związku z tym domaga się większego udziału Parlamentu w samych negocjacjach umów handlowych.

Oprócz dwustronnej klauzuli ochronnej, obowiązującej w odniesieniu do wszystkich wyrobów przemysłowych i produktów rolnych objętych obiema umowami handlowymi, przewidziano także „mechanizm stabilizacyjny” dotyczący bananów, polegający na zawieszeniu ceł preferencyjnych, jeżeli przywóz z krajów latynoamerykańskich na unijny rynek przekroczy określone progi. Wartości progowe określone w ramach negocjacji z tymi krajami są jednak zbyt wysokie, aby mechanizm ten był skuteczny w praktyce.

Wystarczy przeanalizować wartości progowe określone dla dwóch głównych eksporterów bananów w grupie umawiających się krajów, czyli Kolumbii i Kostaryki. Próg przewidziany dla Kolumbii na rok 2019 wynosi 1,9 mln ton, czyli prawie dwa razy więcej niż przywóz z tego kraju w 2010 r. Dla Kostaryki wyznaczono próg, który pod koniec okresu przejściowego ma wynosić prawie 1,5 mln ton, podczas gdy przywóz z tego kraju w 2010 r. nie przekroczył 800 000 ton. Należy również podkreślić, że zawieszenie ceł preferencyjnych może obowiązywać najdłużej przez trzy miesiące, co dodatkowo zwiększa nieskuteczność tego instrumentu ochrony przewidzianego, aby chronić europejski rynek bananów. Ponadto mechanizm ten będzie obowiązywał jedynie do 2020 r.

Z drugiej strony mechanizm stabilizacyjny nie będzie uruchamiany automatycznie – to Komisja Europejska będzie decydowała, czy go zastosować. Może się zdarzyć, że przekroczenie wartości progowej nie wystarczy, aby uruchomić ten mechanizm. Dlatego też sprawozdawca opowiada się za ograniczeniem ewentualnych sytuacji, w których Unia Europejska mogłaby nie podejmować działań.

Podobnie jak w przypadku mechanizmu stabilizacyjnego, trudno będzie stosować ogólną klauzulę ochronną przewidzianą w umowie. Teoretycznie klauzula ta mogłaby prowadzić do wstrzymania obniżania stawki celnej lub do jej zwiększenia, jeżeli przywóz danego produktu do UE wzrósłby w ujęciu bezwzględnym lub względnym (w stosunku do produkcji europejskiej), przynosząc poważne szkody danym sektorom gospodarki lub grożąc spowodowaniem takich szkód. Sprawozdawca uważa jednak, że trudno będzie wskazać czynniki prowadzące do takiej sytuacji, i że będzie je można bardzo różnie interpretować.

Dlatego też sprawozdawca apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o niewykluczanie możliwości uruchomienia Funduszu Dostosowania do Globalizacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, aby pomóc europejskim producentom, którzy będą zmuszeni zaprzestać działalności wskutek liberalizacji handlu z krajami Ameryki Łacińskiej, które podpisały obie umowy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2 oraz art. 349,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Konieczne jest ustalenie procedury stosowania niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Kolumbią i Peru.

(3) Konieczne jest ustalenie odpowiedniejszej procedury, aby zapewnić skuteczność stosowania niektórych przepisów Umowy, dotyczących dwustronnej klauzuli ochronnej, oraz procedury stosowania mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, uzgodnionego z Kolumbią i Peru.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy ustanowić odpowiednie instrumenty ochronne, aby zapobiec poważnym szkodliwym skutkom dla europejskiego sektora uprawy bananów, który jest sektorem o dużym znaczeniu dla końcowej produkcji rolnej w wielu regionach najbardziej oddalonych. Niewielkie możliwości zróżnicowania produkcji w tych regionach spowodowane ich warunkami naturalnymi sprawiają, że produkcja bananów to wrażliwy sektor. Dlatego też należy koniecznie przewidzieć skuteczne mechanizmy preferencyjnego przywozu z krajów trzecich, aby zapewnić utrzymanie działalności w sektorze bananów na możliwie najlepszych warunkach.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny.

(5) Zgodnie z postanowieniami art. 48 Umowy zastosowanie środków ochronnych powinno być rozważane jedynie w przypadku, gdy dany produkt jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji unijnej, i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy wprowadzać środki ochronne jak tylko dany produkt przywożony do Unii powoduje szkodę lub zagraża spowodowaniem szkody dla producentów unijnych w regionach najbardziej oddalonych wytwarzających produkty podobne lub bezpośrednio konkurencyjne.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Ścisły nadzór nad przywozem bananów ułatwi właściwe podejmowanie decyzji dotyczących stosowania mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów, wszczynania dochodzeń lub wprowadzania środków ochronnych. W związku z tym od daty wejścia w życia Umowy Komisja powinna nasilić okresowy nadzór nad przywozem bananów.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy.

(6) Środki ochronne powinny przyjąć jedną z form, o których mowa w art. 50 Umowy. Na mocy art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przewidzieć specjalne środki ochronne, jeżeli produkty i sektory gospodarcze regionów najbardziej oddalonych są zagrożone.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

(8) Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące wszczęcia postępowania. Państwa członkowskie i zainteresowane sektory powinny przekazywać Komisji informacje, w tym dostępne dowody, na temat wszelkich tendencji w przywozie, które mogłyby wymagać zastosowania środków ochronnych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu.

(14) Środki ochronne powinny być stosowane wyłącznie w zakresie i okresie niezbędnym dla zapobieżenia poważnej szkodzie lub dla ułatwienia dostosowania. Zgodnie art. 52 Umowy należy określić maksymalny okres obowiązywania środków ochronnych oraz szczegółowe przepisy dotyczące przedłużania obowiązywania takich środków oraz ich przeglądu. W odniesieniu do środków ochronnych stosowanych w celu ochrony produkcji i sektorów gospodarczych regionów najbardziej oddalonych należy stosować specjalne środki zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Należy podkreślić znaczenie przestrzegania międzynarodowych standardów pracy określonych i nadzorowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obrona godnej pracy dla wszystkich powinna być absolutnym priorytetem, a banany przywożone z Kolumbii i Peru powinny być produkowane na godnych warunkach płacowych, społecznych i środowiskowych, aby unijni producenci nie stali się ofiarami dumpingu, którego nie mogliby zrównoważyć, a który trwale pogorszyłby ich konkurencyjność na światowym runku bananów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Komisja przedstawia coroczne sprawozdanie w sprawie stosowania Umowy, środków ochronnych i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, które zawiera zaktualizowane statystyki dotyczące przywozu z Kolumbii i Peru oraz ocenę wpływu na ceny rynkowe, zatrudnienie i zmiany zachodzące w tym sektorze produkcji w Unii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Dla celów stosowania mechanizmu stabilizacyjnego w sektorze bananów niezbędne są stałe mechanizmy umożliwiające działanie w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku po styczniu 2020 r., ponieważ środki ochronne ewidentnie nie wystarczają, aby zagwarantować dochody producentom bananów – głównie w regionach najbardziej oddalonych – w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku. Należy ponadto usprawnić całą procedurę związaną z dwustronną klauzulą ochronną, która pozostaje wyjątkowo złożona i czasochłonna oraz niesie ze sobą realne ryzyko tego, że środki ochronne okażą się nieskuteczne dla unijnych producentów, ponieważ będą one stosowane zbyt późno, po tym, jak producenci poniosą już poważne szkody.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego.

5.trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na sytuację przemysłu unijnego, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywózzmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu stwierdzenia występowania poważnej szkody lub groźby poważnej szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne istotne czynniki, takie jak zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływy pieniężne i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważną szkodę albo grożą spowodowaniem poważnej szkody dla przemysłu unijnego, takie jak osiągniecie wartości progowej przewidzianej w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, określonego w rozdziale II niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wartości progowe, których przekroczenie powoduje stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego, są bardzo wysokie w stosunku do obecnego przywozu. Europejski sektor może dotkliwie odczuć skutki wzrostu przywozu nawet na długo przed osiągnięciem tych wartości progowych. Sam fakt osiągnięcia takich wartości należy uznać za jeden z sygnałów alarmowych, które Komisja powinna przeanalizować wraz z innymi czynnikami z myślą o wprowadzeniu dwustronnej klauzuli ochronnej w konkretnym przypadku bananów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Bezpośrednio po wejściu w życie Umowy przewiduje się uruchomienie znacznych dodatkowych środków, aby zagwarantować konkurencyjność potencjalnie zagrożonych produkcji, branży i sektorów gospodarczych w regionach najbardziej oddalonych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Stosowanie mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w żadnym przypadku nie uniemożliwia stosowania przepisów zawartych w dwustronnej klauzuli ochronnej.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście ustawodawczym, że dwustronną klauzulę ochronną można stosować w sektorze bananów niezależnie od porozumienia w sprawie mechanizmu stabilizacyjnego, którego wpływ będzie bardzo ograniczony i w praktyce może nie wystarczyć, aby zapobiec poważnym zakłóceniom.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja może, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 3, tymczasowo zawiesić cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

2.odniesieniu do przywozu produktów wspomnianych w ust. 1 została ustalona oddzielna roczna wielkość progowa przywozu, którą podano w trzeciej i czwartej kolumnie tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Gdy wartość progowa dla Kolumbii bądź Peru zostanie osiągnięta w danym roku kalendarzowym, Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, tymczasowo zawiesza cło preferencyjne stosowane do produktów pochodzących z danego państwa w tym samym roku na okres nieprzekraczający trzech miesięcy i nie trwający dłużej niż do końca roku kalendarzowego. Do zawieszenia nie dochodzi tylko w przypadku siły wyższej.

Uzasadnienie

Wartości progowe są bardzo wysokie w stosunku do obecnego poziomu przywozu z krajów latynoamerykańskich. Znaczne zakłócenia na rynku mogą wystąpić nawet zanim zostaną osiągnięte wartości progowe. Należy co najmniej zwiększyć skuteczność mechanizmu, w związku z czym powinien on być stosowany automatycznie.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja ściśle nadzoruje zmiany w statystykach dotyczących przywozu bananów z Kolumbii i Peru. W tym celu prowadzi regularną współpracę i wymianę informacji z państwami członkowskimi i unijnym przemysłem.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Na należycie uzasadniony wniosek państwa członkowskiego, przemysłu unijnego, Parlamentu Europejskiego lub którejkolwiek z zainteresowanych stron, Komisja zwraca szczególną uwagę na każdy zauważalny wzrost przywozu bananów z Kolumbii i Peru i, w razie konieczności, na warunkach przewidzianych w art. 5, wprowadza wcześniejsze środki nadzoru.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić w tekście ustawodawczym, że dwustronną klauzulę ochronną można stosować w sektorze bananów niezależnie od mechanizmu stabilizacyjnego, którego wpływ będzie bardzo ograniczony i w praktyce może nie wystarczyć, aby zapobiec poważnym zakłóceniom.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c. Komisja wprowadza wcześniejsze środki nadzoru zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 2, po osiągnięciu wielkości progowej w danym roku kalendarzowym.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie z nadzoru, oparte na zaktualizowanych statystykach dotyczących przywozu bananów z Kolumbii i Peru oraz wpływu tego przywozu na rozwój europejskiego sektora produkcji oraz pośrednie i bezpośrednie zatrudnienie w tym sektorze.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5e. W ciągu miesiąca od podania sprawozdania do publicznej wiadomości przez Komisję, Parlament Europejski może zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji parlamentarnej, aby przedstawiła i wyjaśniła wszystkie kwestie dotyczące bananów związane ze stosowaniem Umowy.

PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru

Odsyłacze

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

      Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.2.2012

 

 

 

Data przyjęcia

20.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

12

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru

Odsyłacze

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Data przedstawienia w PE

3.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

Data wydania opinii JURI

JURI

31.5.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Data przyjęcia

12.7.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

3

Posłowie obecni w trakcie głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Martin Callanan, Thomas Mann

Data złożenia

19.7.2012