SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Bernd Lange


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0600),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0307/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0249/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Treba vytvoriť vhodné bezpečnostné mechanizmy s cieľom zabrániť vážnemu poškodeniu odvetvia pestovania banánov v Únii, ktoré má veľký význam pre konečnú poľnohospodársku výrobu mnohých najvzdialenejších regiónov. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť diverzifikácie týchto regiónov v dôsledku ich prírodných podmienok je odvetvie banánov mimoriadne citlivým odvetvím. S cieľom riešiť otázku preferenčného dovozu z tretích krajín je preto nevyhnutné vytvoriť účinné mechanizmy, aby sa zaručilo zachovanie čo najlepších podmienok pre produkciu banánov v Únii, ktorá je kľúčovým odvetvím zamestnanosti najmä v najvzdialenejších regiónoch.

Odôvodnenie

Ako bolo uznané v pôvodnom návrhu zavedením stabilizačného mechanizmu, treba zdôrazniť osobitnú situáciu, ktorej bude toto odvetvie čeliť v dôsledku obchodnej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Dôsledné monitorovanie dovozu banánov uľahčí včasné prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí o aktivácii stabilizačného mechanizmu pre banány, začatie vyšetrovania alebo zavedenie ochranných opatrení. Komisia by preto mala zintenzívniť pravidelné monitorovanie dovozu v odvetví banánov odo dňa uplatňovania dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 48 dohody.

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 48 dohody. Pre produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov by sa mali uložiť ochranné opatrenia, ak príslušný produkt dovážaný do Únie spôsobuje ujmu výrobcom z najvzdialenejších regiónov Únie, ktorí vyrábajú podobné alebo priamo konkurujúce produkty z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) K vážnemu poškodeniu alebo hrozbe vážneho poškodenia výrobcov v Únii môže dôjsť aj v dôsledku neplnenia osobitných povinností podľa hlavy IX dohody o „obchode a trvalo udržateľnom rozvoji“, a to najmä v súvislosti so sociálnymi a environmentálnymi normami, ktoré sú v nej stanovené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 50 dohody.

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 50 dohody. Mali by sa stanoviť osobitné ochranné opatrenia v prípade, že sú ohrozené produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Komisia by mala každoročne predložiť správu o vykonávaní dohody a uplatňovaní ochranných opatrení a stabilizačného mechanizmu pre banány, ktorá by mala obsahovať aktuálne a spoľahlivé štatistické údaje o dovoze z Kolumbie a Peru a posúdenie jeho vplyvu na trhové ceny, zamestnanosť, pracovné podmienky v Únii a vývoj výrobného odvetvia Únie, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať malým výrobcom a družstvám. Komisia by tiež mala vyvinúť všemožné úsilie, aby sa zahrnula aj analýza vplyvu dohody a tohto nariadenia na ekologickú výrobu a spotrebu v Únii a na toky v rámci spravodlivého obchodu medzi všetkými zmluvnými stranami dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) Mimoriadne výzvy v Kolumbii a Peru, pokiaľ ide o ľudské, sociálne, pracovné a environmentálne práva v súvislosti s produktmi z Kolumbie a Peru, si vyžadujú úzky dialóg medzi Komisiou a organizáciami občianskej spoločnosti v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisii by mali byť od členských štátov doručené informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisii by mali byť od členských štátov a zainteresovaných strán doručené informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení, a Komisia by mala o tieto informácie požiadať aj zúčastnené odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Ak Európsky parlament prijme odporúčanie o začatí prešetrovania ochranných opatrení, Komisia starostlivo preskúma, či sú splnené podmienky pre začatie prešetrovania z úradnej moci vyplývajúce z nariadenia. V prípade, že Komisia dôjde k záveru, že podmienky nie sú splnené, predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej uvedie vysvetlenie všetkých faktorov dôležitých na začatie takéhoto vyšetrovania,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Úlohy, ako je sledovanie uplatňovania dohody, jej preskúmanie a v prípade potreby i zavedenie ochranných opatrení, by sa mali uskutočňovať čo najtransparentnejším spôsobom a za účasti občianskej spoločnosti. Na tento účel treba v každej etape procesu zapojiť výbory Únie zodpovedné za oblasti práce, životného prostredia alebo trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) V niektorých prípadoch môže nárast dovozu sústredeného v jednom alebo vo viacerých najvzdialenejších regiónoch Únie viesť k vážnemu zhoršeniu ich hospodárskej situácie alebo hrozbe takéhoto zhoršenia. V prípade, že nárast dovozu sa sústredí v jednom alebo vo viacerých najvzdialenejších regiónoch Únie, Komisia môže zaviesť predbežné opatrenia dohľadu.

Odôvodnenie

Článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa umožňuje prijať osobitné opatrenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov, na čo sa osobitne odkazuje v dohode, ako aj v nariadení o ochranných mechanizmoch. Aby bolo možné monitorovať túto možnú hrozbu, malo by sa jasne stanoviť, že možno zaviesť opatrenia predbežného dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 52 dohody.

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 52 dohody. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia zavedené na ochranu produktov a hospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov, mali by sa uplatňovať osobitné ustanovenia v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Podrobné monitorovanie by malo umožniť, aby sa včas prijalo akékoľvek rozhodnutie o prípadnom začatí vyšetrovania alebo zavedení opatrení. Komisia by preto mala odo dňa uplatňovania dohody pravidelne monitorovať dovoz a vývoz v citlivých odvetviach, ako je odvetvie banánov.

Odôvodnenie

Záväzky týkajúce sa podrobného monitorovania sú v pôvodnom nariadení vynechané, čo je však, samozrejme, dôležité z hľadiska schopnosti urýchlene konať v prípade vážnych problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14b) Mal by sa klásť dôraz na dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem, ktoré vytvorila a nad ktorými dohliada Medzinárodná organizácia práce. Obhajovanie dôstojnej práce pre všetkých by malo byť absolútnou prioritou a banány dovážané z Kolumbie alebo z Peru by mali byť vyprodukované za dôstojných mzdových, sociálnych a environmentálnych podmienok, aby výrobcovia Únie neboli obeťami dumpingu, ktorého nevýhody by neboli schopní kompenzovať a ktorý by definitívne ohrozil ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu s banánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Komisia by mala svedomito a efektívne využívať stabilizačný mechanizmus pre banány, aby sa zamedzilo hrozbe vážneho zhoršenia alebo vážnemu zhoršeniu pre výrobcov v najvzdialenejších regiónoch v Únii, a od januára 2020 by mala využívať jestvujúce nástroje, ako napríklad ochrannú doložku, alebo, ak je to potrebné, zvážiť vytvorenie nových nástrojov, ktoré by v prípade vážneho narušenia trhu umožnili zachovať konkurencieschopnosť výrobných odvetví v Únii, a najmä v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) „vážne narušenie“ je významné narušenie v odvetví alebo priemysle; „hrozba vážneho zhoršenia“ je významné narušenie, ktoré jednoznačne a bezprostredne hrozí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Monitorovanie

 

1. Komisia monitoruje vývoj štatistických údajov o dovoze a vývoze kolumbijských a peruánskych produktov v citlivých odvetviach, aj pokiaľ ide o banány. Na tento účel Komisia spolupracuje a pravidelne si vymieňa údaje s členskými štátmi, výrobným odvetvím Únie a so všetkými zainteresovanými stranami.

 

2. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti príslušných odvetví môže Komisia zvážiť rozšírenie rozsahu monitorovania aj na ostatné odvetvia.

 

3. Komisia predloží výročnú monitorovaciu správu Európskemu parlamentu a Rade o aktualizovaných štatistických údajoch o dovoze produktov z Kolumbie a Peru v citlivých odvetviach a odvetviach, do ktorých sa monitorovanie rozšírilo, vrátane banánov.

 

4. Komisia vo svojej monitorovacej správe vyvinie všemožné úsilie o zahrnutie mier zamestnanosti a pracovných podmienok producentov banánov v Kolumbii a Peru, aby sa zamedzilo akýmkoľvek formám dumpingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2b

 

Dialóg o vykonávaní a vplyve dohody

 

Komisia nadviaže systematický dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o vykonávanie a vplyv dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prešetrovanie sa začína na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak je podľa Komisie zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy prima facie stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5, ktoré odôvodňujú začatie takéhoto prešetrovania.

1. Prešetrovanie sa začína na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie, na žiadosť Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak je podľa Komisie zrejmé, že existujú dostatočné dôkazy prima facie stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5, ktoré odôvodňujú začatie takéhoto prešetrovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prešetrovanie sa môže tiež začať v prípade, že v jednom alebo vo viacerých členských štátoch dôjde k náhlemu sústredenému nárastu dovozu, pokiaľ existujú dostatočné dôkazy prima facie o splnení podmienok na jeho začatie, stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5.

3. Prešetrovanie sa môže tiež začať v prípade, že v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v najvzdialenejších regiónoch dôjde k náhlemu sústredenému nárastu dovozu, pokiaľ existujú dostatočné dôkazy prima facie o splnení podmienok na jeho začatie, stanovené na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri stanovovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát, zamestnanosti a pracovných podmienok. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri stanovovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok, vplyv na zamestnanosť a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

Odôvodnenie

V prípade hrozby vážneho poškodenia by sa mal takisto zhodnotiť vplyv na možnosti zamestnania. Je preto logické, že zainteresované strany by mali byť schopné predložiť dôkaz a žiadať začatie prešetrovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Pri prešetrovaní Komisia navyše zhodnotí, či Kolumbia a Peru dodržiavajú sociálne a environmentálne normy stanovené v hlave IX dohody, a všetky dôsledky pre ceny alebo nespravodlivé konkurenčné výhody, ktoré by mohli viesť k vážnemu poškodeniu alebo hrozbe vážneho poškodenia výrobcov alebo konkrétnych odvetví hospodárstva v Únii.

Odôvodnenie

Nedodržiavanie sociálnych a environmentálnych noriem predstavuje nespravodlivú konkurenčnú výhodu, ktorá by mohla viesť k hrozbe vážneho poškodenia výrobcov v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pred každým predĺžením podľa odseku 3 sa uskutoční prešetrovanie na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5 na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dostatočné dôkazy prima facie, že podmienky stanovené v odseku 3 boli splnené.

4. Pred každým predĺžením podľa odseku 3 sa uskutoční prešetrovanie na základe faktorov uvedených v článku 4 ods. 5 na žiadosť členského štátu, právnickej osoby alebo združenia bez právnej subjektivity konajúcich v mene výrobného odvetvia Únie, na žiadosť Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy Komisie, ak existujú dostatočné dôkazy prima facie, že podmienky stanovené v odseku 3 boli splnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Správa

 

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní dohody a tohto nariadenia. V správe sa uvedú informácie o uplatňovaní dočasných a konečných opatrení, predbežných opatrení dohľadu, opatrení regionálneho dohľadu a ochranných opatrení, o ukončení prešetrovania bez uloženia opatrení a o činnostiach rozličných orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania dohody a plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov vrátane informácií získaných od zainteresovaných strán.

 

2. Správa obsahuje aktualizované štatistické údaje o dovoze banánov z Kolumbie a Peru a o jeho priamom a nepriamom vplyve na rozvoj zamestnanosti a pracovné podmienky vo výrobnom odvetví Únie.

 

3. V osobitných častiach správy sa posúdi plnenie záväzkov podľa hlavy IX dohody a opatrenia prijaté v tejto súvislosti zo strany Kolumbie a Peru v rámci ich vnútorných mechanizmov a výsledky dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti, ako je stanovené v článku 282 dohody.

 

4. V správe sa takisto uvedie zhrnutie o štatistických údajoch a rozvoji obchodu s Kolumbiou a Peru.

 

5. Európsky parlament môže do jedného mesiaca odo dňa predloženia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, aby opísala a vysvetlila všetky problémy týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

 

6. Najneskôr tri mesiace od predloženia správy Európskemu parlamentu Komisia správu zverejní.

Odôvodnenie

Tento článok je veľmi podobný článku prijatému v nariadení o ochranných opatreniach na tú istú tému v prípade Kórey, ktorý však nebol v pôvodnom návrhu tejto ochrannej doložky pri dohode s Kolumbiou a Peru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade, že stanovisko výboru sa má získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo o to požiada väčšina členov výboru.

Odôvodnenie

Treba takisto presne stanoviť postup v prípade, že stanovisko výboru sa má poskytnúť prostredníctvom písomného postupu, v súlade s horizontálnymi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zavedenými v takzvanom nariadení Omnibus I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

CHAPTER I A

 

Článok 12a

 

Uplatniteľné ustanovenia na účely prijatia potrebných vykonávacích pravidiel na vykonávanie pravidiel stanovených v dodatku 2A k prílohe II Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (čo sa týka vymedzenia pojmu „produkty s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce) a dodatku 2 prílohy I (Odstránenie ciel), je článok 247a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Uplatňovanie stabilizačného mechanizmu pre banány v žiadnom prípade nebráni aktivácii opatrení zahrnutých do bilaterálnej ochrannej doložky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka. Toto pozastavenie sa neuloží iba v prípade zásahu vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia úzko monitoruje vývoj štatistických údajov o dovoze banánov z Kolumbie a Peru. Na tento účel Komisia spolupracuje a pravidelne si vymieňa informácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

 

Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu, výrobného odvetvia Únie, Európskeho parlamentu alebo akejkoľvek zainteresovanej strany venuje osobitnú pozornosť každému výraznému zvýšeniu dovozu banánov z Kolumbie a Peru a v prípade potreby prijme predbežné opatrenia dohľadu podľa ustanovení článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 po tom, ako sa počas príslušného kalendárneho roka dosiahne spúšťací objem pre mechanizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. Európsky parlament môže do jedného mesiaca od zverejnenia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, aby mu na ňom predložila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s vykonávaním dohody, ktoré majú dopad na odvetvie banánov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 19. januára 2009 Rada poverila Komisiu, aby začala obchodné rokovania s členskými krajinami Andského spoločenstva, ktorých výsledkom bola nakoniec dohoda o obchode s Kolumbiou a Peru. Dohoda bola parafovaná 23. marca 2011 a podpísaná 26. júna 2012. Touto dohodou sa okrem iného stanovuje zníženie a napokon i odstránenie colných sadzieb v bilaterálnom obchode medzi partnermi. Dohoda takisto obsahuje ochrannú doložku, ktorou možno pozastaviť alebo odstrániť colné preferencie, ak takáto liberalizácia obchodu vedie k neočakávanému zvýšeniu dovozu, ktoré spôsobuje zhoršovanie situácie európskeho priemyslu v konkurencii s takýmto dovozom, a tým aj ohrozuje zamestnanosť v EÚ.

Cieľom bilaterálneho ochranného nástroja je vytvoriť bezpečnostnú sieť, pokiaľ odvetvie v dôsledku liberalizácie obchodu stanovenej dohodou o voľnom obchode potrebuje čas na prispôsobenie sa novým podmienkam. Nástroj bude preto uplatniteľný iba na dočasné obdobie desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti dohody alebo o niečo dlhšie v prípade produktov, ktoré sa liberalizujú viac než desať rokov. Aby boli ochranné opatrenia funkčné, treba ich začleniť do práva EÚ, čo je dôvodom tohto nariadenia.

V praxi bilaterálne ochranné opatrenia spočívajú v dočasnom opätovnom zavedení bežného cla alebo v pozastavení ďalšej liberalizácie sadzieb. Toto opatrenie možno uplatniť na dva roky a výnimočne predĺžiť na ďalšie dva roky.

Charakteristickými znakmi bilaterálnych ochranných opatrení sú podmienky a legitímnosť, pokiaľ ide o požiadavku o začatie postupu, spôsoby realizácie vyšetrovania, ktoré vedú k prijatiu opatrení, a samotný druh dočasných a konečných opatrení.

Ustanovenia navrhované Európskou komisiou pre bilaterálnu ochrannú doložku dohody o obchode s Peru a Kolumbiou sú veľmi podobné vzoru nariadenia, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou, ktorá bola prvým nariadením o ochranných opatreniach, v prípade ktorého Európsky parlament vystupoval ako spoluzákonodarca. Znamená to, že otázky, ktoré boli vtedy pre Európsky parlament veľmi dôležité, napríklad opatrenia dohľadu, faktory, ktoré treba zohľadniť pri vyšetrovaní, a online platforma pre intenzívnejšiu výmenu informácií, sú všetky súčasťou návrhu.

Sú však dva dôležité rozdiely:

– stabilizačný mechanizmus pre banány – systém, prostredníctvom ktorého možno do roku 2019, keď sa počas daného kalendárneho roka dosiahne určitá úroveň dovozu, spúšťací objem, možno pozastaviť preferencie až do konca toho roku, ale na obdobie obmedzené na tri mesiace;

– najvzdialenejším regiónom, t. j. odľahlým a ohrozeným regiónom Európskej únie, sa poskytne osobitné zaobchádzanie vzhľadom na pravdepodobne škodlivý vplyv, ktorý na ne pôvodne mohla mať liberalizácia.

Okrem toho, táto dohoda neobsahuje žiadnu doložku o vrátení cla a neuvádzajú sa citlivé odvetvia, ako to bolo v prípade ochrannej doložky pre Kóreu. Skutočnosť, že odvetvie banánov podlieha osobitnému mechanizmu, je však sama o sebe prejavom toho, že ide o citlivé odvetvie, a zoznam by sa mohol určite doplniť o ďalšie produkty.

Z bližšieho pohľadu možno konštatovať, že Komisia vynechala prvky, ktoré boli veľmi dôležité pre Európsky parlament, ako sú ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ. Toto je mimoriadne dôležité v prípade citlivých produktov, ako sú banány, ale takisto zo všeobecnejšieho pohľadu, pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia a samotnej dohody.

Navyše dohoda sa musí vykonávať pri úplnom dodržiavaní medzinárodných dohovorov týkajúcich sa pracovných a environmentálnych podmienok. Na tento účel je nevyhnutné, aby svoju úlohu zohrali odbory, mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, aj pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa vyšetrovania, poskytovania informácií a systematického dialógu s Európskou komisiou v rámci tohto nariadenia. Súčasťou vyšetrovania by malo byť aj hodnotenie dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem zo strany Kolumbie a Peru.

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (21.3.2012)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gabriel Mato Adrover

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia podpísala 23. marca 2011 obchodnú dohodu s Kolumbiou a Peru, ktorá významne ovplyvní odvetvie poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o vývoz banánov na európsky trh. Rokovania sa konali súbežne s rokovaniami o dohode o pridružení so šiestimi krajinami Strednej Ameriky (Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama), ktoré majú veľmi podobné charakteristiky.

Obe dohody umocňujú niektoré ústupky, ktoré týmto krajinám poskytla Európska únia v rámci všeobecného systému preferencií plus, a celkom či čiastočne liberalizujú obchod s určitými poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami. V praxi to znamená, že trh Európskej únie sa viac otvorí najmä dovozu banánov, cukru a hovädzieho mäsa, zatiaľ čo Európska únia získa možnosť zlepšiť svoje kapacity pre vývoz iných poľnohospodárskych výrobkov do týchto krajín, ako sú mliečne výrobky, obilniny, bravčové mäso a liehoviny. Tak dohoda s Kolumbiou a Peru, ako aj dohoda uzavretá so šiestimi krajinami Strednej Ameriky obsahuje kapitolu o vzájomnom uznávaní zemepisných označení, ktorá Európskej únii umožní chrániť približne 200 označení pôvodu.

Dohody obsahujú v záujme zabránenia závažným narušeniam príslušných trhov ochrannú doložku, ktorú treba transponovať do európskych právnych predpisov.

Banány sú hlavným poľnohospodárskym produktom spomedzi všetkého tovaru, ktorý sa z týchto krajín – najmä z Kolumbie a Kostariky a v oveľa menšej miere z Panamy, Hondurasu, Peru a Guatemaly – vyváža do Európskej únie.

Dohody umožňujú ďalšie znižovanie colných sadzieb, ktoré EÚ uplatňuje na dovoz banánov, čím sa zlepšia podmienky vývozu zo zmluvných latinskoamerických krajín na európsky trh.

Dovoz banánov do Európskej únie podlieha režimu s jednotnou colnou sadzbou, ktorý nadobudol platnosť v roku 2006 a ktorý ukončil systém kvót uplatňovaný od vzniku spoločnej organizácie trhu s banánmi v roku 1993.

Ani v roku 2006 však nedošlo k ukončeniu obchodných sporov vo veci dovozu banánov medzi EÚ a tretími krajinami, keďže posledný spor bol uzavretý v decembri 2009 na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Rokovanie skončilo dohodou o postupnom znižovaní colnej sadzby, ktorá mala v priebehu siedmich rokov klesnúť zo 176 EUR za tonu až na 114 EUR za tonu v roku 2017. Táto dohoda v rámci WTO umožňuje zmraziť v roku 2013 colnú sadzbu na úrovni 132 EUR za tonu, ak sa dovtedy neukončia viacstranné rokovania WTO o liberalizácii medzinárodného obchodu, ktoré táto organizácia vedie už niekoľko rokov.

Túto dohodu, vďaka ktorej mohla EÚ konečne vyriešiť mnoho sporov, ktoré viedla s latinskoamerickými krajinami na pôde WTO, však do značnej miery vylepšili dvojstranné dohody s krajinami Strednej Ameriky a s Peru a Kolumbiou. Nové zníženia colných sadzieb, ktoré s týmito krajinami Komisia vyjednala, vyvolali vážne znepokojenie medzi výrobcami Únie, ktorí márne dúfali, že rokovania WTO ukončia rad ústupkov voči krajinám vyvážajúcim banány. V oboch dvojstranných dohodách sa znižovanie colných sadzieb predlžuje až na desať rokov, t. j. do roku 2020, keď sadzba za tonu bude predstavovať 75 EUR, čo je vlastne suma, ktorá zodpovedá sume uplatňovanej v rámci preferenčnej kvóty na dovoz banánov z Latinskej Ameriky pred rokom 2006.

Európsky parlament má od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy právomoc spolurozhodovať o nariadeniach, ktorými sa do práva EÚ transponujú obchodné ochranné doložky vyjednané s tretími krajinami.

V týchto nariadeniach sa však takmer doslovne preberajú ustanovenia, ktoré s tretími krajinami už predtým vyjednala Komisia, v dôsledku čoho má Parlament len veľmi obmedzenú možnosť meniť obsah týchto doložiek.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament má v praxi iba veľmi malú právomoc meniť obsah ustanovení, a preto žiada, aby bol Parlament viac zapojený už do samotných rokovaní o obchodných dohodách.

Okrem bilaterálnej ochrannej doložky uplatňovanej na všetky priemyselné a poľnohospodárske produkty, ktorých sa tieto dve obchodné dohody týkajú, sa pre dovoz banánov predpokladá prijatie stabilizačného mechanizmu, ktorý bude spočívať v pozastavení systému preferenčných sadzieb v prípadoch, keď dovoz tovaru z krajín Latinskej Ameriky na trh Spoločenstva prekročí určité prahové hodnoty. Tieto prahové hodnoty, ktoré boli stanovené v rámci rokovaní s danými krajinami, sú však príliš vysoké na to, aby mohol byť uvedený mechanizmus skutočne účinný.

Stačí však analyzovať prahové hodnoty stanovené pre dvoch hlavných vývozcov banánov zo skupiny krajín, ktoré sú zmluvnými stranami uvedených dohôd – Kolumbiu a Kostariku. Pre Kolumbiu bola na rok 2019 stanovená prahová hodnota 1 900 000 ton, t. j. takmer dvojnásobok objemu vývozu, ktorý táto krajina uskutočnila v roku 2010. V prípade Kostariky sa prahová hodnota stanovená na koniec prechodného obdobia blíži k hodnote 1 500 000 ton, pričom objem vývozu v roku 2010 neprekročil 800 000 ton. Malo by sa tiež zdôrazniť, že oslobodenie od cla sa bude uplatňovať najviac počas troch mesiacov, čo ešte viac prehĺbi neúčinnosť tohto ochranného nástroja, ktorého účelom je chrániť európsky trh s banánmi. Tento mechanizmus sa navyše bude uplatňovať iba do roku 2020.

Okrem toho sa stabilizačný mechanizmus nebude uplatňovať automaticky, keďže Európska komisia sa bude môcť rozhodnúť, či ho použije alebo nie. Prekročenie prahovej hodnoty preto možno nebude stačiť na jeho aktiváciu. Spravodajca preto podporuje obmedzenie škály situácií, ktoré by mohli vyústiť do nečinnosti Európskej únie.

Uplatňovanie všeobecnej ochrannej doložky stanovené v dohodách bude zložité, rovnako ako uplatňovanie stabilizačného mechanizmu. Toto všeobecné ustanovenie by teoreticky mohlo viesť k pozastaveniu znižovania colnej sadzby či k zvyšovaniu cla v prípadoch, keď sa (vo vzťahu k európskej produkcii) reálne či pomerne zvýši dovoz niektorého produktu do EÚ natoľko, že spôsobí alebo bude hroziť, že spôsobí vážnu ujmu príslušným hospodárskym odvetviam. Spravodajca sa však domnieva, že bude zložité určiť spúšťacie faktory a že sa môžu vykladať mnohými spôsobmi.

Spravodajca preto vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v prípade potreby bolo možné využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc tým európskym výrobcom, ktorí sa v dôsledku liberalizácie obchodu s krajinami Latinskej Ameriky, ktoré podpísali obe spomenuté dohody, dostanú do situácie, keď budú nútení ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 207 ods. 2 a jej článok 349,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Je potrebné stanoviť postupy uplatňovania určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovania stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktorý bol dohodnutý s Kolumbiou a Peru.

3) Treba stanoviť najvhodnejšie postupy, ktoré zaručia účinné uplatňovanie určitých ustanovení dohody týkajúcich sa bilaterálnej ochrannej doložky a uplatňovanie stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktorý bol dohodnutý s Kolumbiou a Peru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Treba vytvoriť vhodné ochranné nástroje s cieľom zabrániť vážnej ujme v európskom odvetví pestovania banánov, ktoré má veľký význam pre celkovú poľnohospodársku výrobu mnohých najvzdialenejších regiónov. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť diverzifikácie týchto regiónov v dôsledku ich prírodných charakteristík je odvetvie banánov obzvlášť citlivým výrobným odvetvím. Je preto nevyhnutné vytvoriť účinné mechanizmy s cieľom čeliť preferenčnému dovozu z tretích krajín, aby bolo možné zaručiť zachovanie činnosti v odvetví banánov za najlepších možných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 48 dohody.

5) O ochranných opatreniach by sa malo uvažovať iba vtedy, keď sa príslušný produkt dováža do Únie v takom zvýšenom množstve, v absolútnom vyjadrení alebo relatívne k výrobe v Únii, a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu výrobcom podobných alebo priamo konkurujúcich produktov z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, ako sa stanovuje v článku 48 dohody. Pre produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov by sa mali uložiť ochranné opatrenia, ak príslušný produkt dovážaný do Únie spôsobuje ujmu výrobcom z najvzdialenejších regiónov Únie, ktorí vyrábajú podobné alebo priamo konkurujúce produkty z Únie, alebo hrozí, že ju spôsobí, podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Dôsledné monitorovanie dovozu banánov uľahčí včasné prijímanie rozhodnutí o uplatňovaní stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, začatie prešetrovania alebo zavedenie ochranných opatrení. Komisia by preto mala zintenzívniť pravidelné monitorovanie dovozu banánov od dátumu začatia uplatňovania dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 50 dohody.

6) Ochranné opatrenia by mali mať jednu z foriem uvedených v článku 50 dohody. Mali by sa stanoviť osobitné ochranné opatrenia v prípade, že sú ohrozené produkty a hospodárske odvetvia najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisii by mali byť od členských štátov doručené informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

8) Mali by sa stanoviť podrobné ustanovenia o začatí konaní. Komisia by mala od členských štátov dostávať a od príslušných odvetví požadovať informácie vrátane dostupných dôkazov o všetkých trendoch v oblasti dovozu, ktoré by si mohli vyžiadať uplatnenie ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 52 dohody.

14) Ochranné opatrenia by sa mali uplatňovať len v takej miere a tak dlho, ako je nevyhnutné na zabránenie vážnej ujme a na uľahčenie prispôsobenia. Malo by sa určiť maximálne trvanie ochranných opatrení a mali by sa stanoviť špecifické ustanovenia o predĺžení a preskúmaní takýchto opatrení, ako sa uvádza v článku 52 dohody. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia zavedené na ochranu produktov a hospodárskych odvetví najvzdialenejších regiónov, mali by sa uplatňovať osobitné ustanovenia v súlade s článkom 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. Je nevyhnutné klásť dôraz na dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem, ktoré vytvorila a nad ktorými dohliada Medzinárodná organizácia práce. Obhajovanie dôstojnej práce pre všetkých by malo byť absolútnou prioritou a banány dovážané z Kolumbie alebo z Peru by mali byť vyprodukované za dôstojných mzdových, sociálnych a environmentálnych podmienok, aby výrobcovia Únie neboli obeťami dumpingu, ktorý by neboli schopní kompenzovať a ktorý by definitívne ohrozil ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu s banánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

16a. Komisia by každoročne mala predložiť správu o uplatňovaní dohody, ochranných opatreniach a stabilizačnom mechanizme v súvislosti s banánmi, ktorá by mala obsahovať aktualizované štatistiky o dovoze z Kolumbie a Peru a posúdenie jeho vplyvu na trhové ceny, ako aj na zamestnanosť a vývoj výrobného odvetvia Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

17a. Na účely uplatňovania stabilizačného mechanizmu pre banány je dôležité mať k dispozícii dostatočné mechanizmy, ktoré umožnia v prípade narušenia trhu po januári 2020 konať, a to vzhľadom k tomu, že ochranné opatrenia sú zjavne nedostatočné na zaručenie príjmov pre výrobcov banánov, predovšetkým výrobcov v najvzdialenejších regiónoch, v prípade závažného narušenia trhu. Aj vzhľadom na dvojstrannú ochrannú doložku by sa mal celý proces urýchliť, hoci bude aj naďalej veľmi zložitý a zdĺhavý, pričom existuje reálne riziko, že ochranné opatrenia budú pre výrobcov Únie neúčinné, pretože sa budú uplatňovať príliš neskoro a až potom, ako výrobcovia utrpia veľké straty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri stanovovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

5) Komisia pri prešetrovaní vyhodnocuje všetky relevantné faktory objektívnej a vyčísliteľnej povahy, ktoré ovplyvňujú situáciu vo výrobnom odvetví Únie, najmä mieru a objem zvýšenia dovozu príslušného produktu v absolútnom a relatívnom vyjadrení, podiel zvýšeného dovozu na domácom trhu, zmeny v úrovni predaja, výroby, produktivity, využívania kapacít, ziskov a strát a zamestnanosti. Tento zoznam nie je úplný a Komisia môže pri stanovovaní existencie vážnej ujmy či hrozby vážnej ujmy brať do úvahy aj iné relevantné faktory, ako sú zásoby, ceny, návratnosť investovaného kapitálu, peňažný tok a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú alebo mohli spôsobiť vážnu ujmu, alebo v prípade ktorých hrozí, že spôsobia vážnu ujmu výrobnému odvetviu Únie, ako je dosiahnutie spúšťacích objemov stanovených v rámci stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, ktoré tvoria súčasť kapitoly II tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spúšťacie objemy v rámci stabilizačného mechanizmu sú vzhľadom na súčasné objemy dovozu veľmi vysoké. Produkciu v Európe by mohlo značne ovplyvniť zvýšenie tohto dovozu, a to ešte pred tým, ako sa dosiahnu spúšťacie objemy. Už samotná skutočnosť, že sa tieto objemy dosiahli, by sa mala považovať za ďalší poplašný signál spomedzi rôznych faktorov, ktoré by Európska komisia mala vyhodnotiť na účely zavedenia bilaterálnej ochrannej doložky osobitne pre banány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Hneď ako dohoda nadobudne platnosť, majú byť k dispozícii značné dodatočné finančné prostriedky, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť výroby a hospodárskych odvetví v najvzdialenejších regiónoch, ktoré by mohli byť ohrozené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Uplatňovanie stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi v žiadnom prípade nebráni uplatneniu ustanovení uvedených v bilaterálnej ochrannej doložke.

Odôvodnenie

V legislatívnom texte by sa malo objasniť, že bilaterálnu ochrannú doložku možno uplatňovať v odvetví banánov bez ohľadu na dosiahnutú dohodu o stabilizačnom mechanizme, ktorého vplyv bude veľmi obmedzený a ktorý by v praxi nemusel postačovať na zabránenie vážnym narušeniam pre európskych výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka môže Komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 3 dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka.

2) V súvislosti s dovozom produktov uvedených v odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný spúšťací objem dovozu uvedený v treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto nariadeniu. Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu Kolumbiou alebo Peru počas zodpovedajúceho kalendárneho roka Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 dočasne pozastaví preferenčné clo uplatňované na produkty so zodpovedajúcim pôvodom počas toho istého roka na obdobie najviac troch mesiacov a nepresahujúce koniec kalendárneho roka. Toto pozastavenie sa neuplatní iba v prípade zásahu vyššej moci.

Odôvodnenie

Spúšťacie objemy sú vzhľadom na súčasné objemy dovozu z krajín Latinskej Ameriky veľmi vysoké. K citeľným narušeniam na trhu dôjde pravdepodobne ešte pred tým, než sa tieto objemy dosiahnu. Mala by sa posilniť aspoň účinnosť tohto mechanizmu, a preto by bolo vhodné spúšťať ho automaticky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia dôsledne monitoruje vývoj štatistík o dovoze banánov z Kolumbie a Peru. Na tento účel spolupracuje s členskými štátmi a výrobným odvetvím Únie a pravidelne si s nimi vymieňa informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu, výrobného odvetvia Únie alebo z vlastnej iniciatívy venuje osobitnú pozornosť každému výraznému zvýšeniu objemu dovozu banánov z Kolumbie a Peru a v prípade potreby prijme predbežné opatrenia dohľadu podľa ustanovení článku 5.

Odôvodnenie

V legislatívnom texte by sa malo objasniť, že bilaterálnu ochrannú doložku možno uplatňovať v odvetví banánov nad rámec stabilizačného mechanizmu, ktorého vplyv bude veľmi obmedzený a ktorý by v praxi nemusel postačovať na zabránenie vážnym narušeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. Predbežné opatrenia dohľadu prijíma Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 po tom, ako sa počas príslušného kalendárneho roka dosiahne spúšťací objem pre mechanizmus.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5d. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú hodnotiacu správu, ktorá vychádza z aktualizovaných štatistických údajov o dovoze banánov z Kolumbie a Peru a o jeho vplyve na rozvoj a na priamu a nepriamu zamestnanosť v európskom výrobnom odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5e. Európsky parlament môže do jedného mesiaca od zverejnenia správy Komisiou pozvať Komisiu na ad hoc schôdzu svojho gestorského výboru, aby mu na ňom predložila a vysvetlila všetky otázky súvisiace s vykonávaním dohody, ktoré majú dopad na odvetvie banánov.

POSTUP

Názov

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru

Referenčné čísla

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

12

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

POSTUP

Názov

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru

Referenčné čísla

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Dátum predloženia v EP

3.10.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

31.5.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Dátum prijatia

12.7.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martin Callanan, Thomas Mann

Dátum predloženia

19.7.2012