Betänkande - A7-0249/2012Betänkande
A7-0249/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Bernd Lange


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0600),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0307/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0249/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den väsentligt tänker ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det är nödvändigt att fastställa lämpliga skyddsinstrument för att förhindra att unionens bananodlingar skadas allvarligt, eftersom denna sektor spelar en mycket viktig roll för den slutliga jordbruksproduktionen i många av de yttersta randområdena. De begränsade möjligheterna till diversifiering i dessa områden till följd av deras naturbetingade särdrag gör bananproduktionen till en särskilt känslig näring. Därför måste man ta fram effektiva mekanismer som ett skydd mot förmånsimport från tredjeländer, i syfte att säkerställa att bananodlingen, som i synnerhet i de yttersta randområdena är en mycket viktig sysselsättningssektor, kan fortsätta under bästa tänkbara förhållanden.

Motivering

Den speciella situation som denna sektor står inför på grund av handelsavtalet måste betonas, vilket har bekräftats i det ursprungliga förslaget i och med införandet av stabiliseringsmekanismen för bananer.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) En noggrann övervakning av bananimporten kommer att göra det lättare att fatta lämpliga beslut om att aktivera stabiliseringsmekanismen för bananer, inleda en undersökning eller införa skyddsåtgärder. Kommissionen bör därför bredda den regelbundna uppföljningen av importen i banansektorn från den dag då detta avtal börjar tillämpas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet.

(5) Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet. För produkter och ekonomiska sektorer i de yttersta randområdena bör det vidtas skyddsåtgärder så snart en produkt som importeras till EU orsakar eller hotar att orsaka skada för de tillverkare i unionens yttersta randområden som tillverkar liknande eller direkt konkurrerande produkter, med stöd av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare kan även uppstå på grund av att vissa åtaganden i avdelning IX om ”handel och hållbar utveckling” i avtalet inte uppfylls, särskilt de sociala och miljömässiga normer som anges där.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet.

(6) Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet. Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas så snart de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer är hotade, med stöd av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Kommissionen bör årligen lägga fram en rapport om tillämpningen av avtalet, skyddsåtgärderna och stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten bör innehålla aktuell och tillförlitlig statistik om importen från Colombia och Peru och en utvärdering av hur importen påverkar marknadspriserna, sysselsättningen, arbetsförhållandena i unionen och utvecklingen i unionens produktionssektor, med särskild hänsyn till småskaliga producenter och kooperativ. Kommissionen bör göra sitt yttersta för att inkludera en analys av avtalets och denna förordnings inverkan på ekologisk produktion och konsumtion i EU och på rättvisemärkta importer och exporter mellan alla parter i avtalet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) De extraordinära svårigheterna i Colombia och Peru när det gäller de mänskliga, sociala, arbetsmässiga och miljömässiga rättigheter som hör samman med produkter från Colombia och Peru kräver en nära dialog mellan kommissionen och det civila samhällets organisationer i EU.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.

(8) Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna och berörda parter samt begära uppgifter från berörda sektorer, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.

Ändringsförslag   9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Om Europaparlamentet antar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordningen är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Uppföljningen och översynen av avtalet samt det införande av skyddsåtgärder som eventuellt behövs bör ske med största möjliga öppenhet och med det civila samhällets deltagande. Unionens kommittéer för sysselsättning, miljö och hållbar utveckling måste därför delta i varje steg av processen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) I vissa fall kan en ökning av importer som är koncentrerade till en eller flera av unionens yttre randområden orsaka eller hota att orsaka en allvarlig försämring av det ekonomiska läget i dessa områden. Om det förekommer en ökning av importen koncentrerad till ett eller flera av unionens yttersta randområden, kan kommissionen införa åtgärder för förhandsövervakning.

Motivering

I artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges möjligheten att vidta särskilda åtgärder för de yttersta randområdena, och detta behandlas särskilt både i avtalet och i skyddsförordningen. För att kunna övervaka detta potentiella hot bör det tydligt anges att åtgärder för förhandsövervakning kan införas.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet.

(14) Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet. När det rör sig om skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer bör särskilda bestämmelser tillämpas, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) En noggrann övervakning bör göra det lättare att fatta lämpliga beslut om att inleda en undersökning eller att vidta åtgärder. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka import- och exportstatistiken inom känsliga näringsområden, såsom bananindustrin, från den dag då detta avtal börjar tillämpas.

Motivering

Åtaganden om noggrann övervakning finns inte med i den ursprungliga förordningen, men detta är naturligtvis viktigt för att man ska kunna agera snabbt om allvarliga problem skulle uppstå.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b) De internationella arbetsnormer som utarbetats och kontrolleras av Internationella arbetsorganisationen måste följas. Det bör vara en absolut prioritering att värna om anständiga arbetsvillkor för alla, och bananer som importeras från Colombia eller Peru bör ha producerats under förhållanden som respekterar gällande bestämmelser om skälig lön, sociala villkor och miljöförhållanden, så att unionens producenter inte utsätts för dumpning, en nackdel som de inte kan kompensera för och som utan tvekan skulle undergräva deras konkurrenskraft på världsmarknaden för bananer.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör omgående och på ett effektivt sätt utnyttja stabiliseringsmekanismen för bananer för att undvika ett hot om allvarlig försämring, eller en allvarlig försämring, för producenterna i unionens yttersta randområden, och från januari 2020 utnyttja befintliga styrmedel som säkerhetsklausulen eller, om nödvändigt, överväga att utveckla nya instrument som vid allvarliga marknadsstörningar gör det möjligt att bevara konkurrenskraften inom EU:s produktionssektorer, särskilt i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) allvarlig försämring: avsevärda störningar inom en ekonomisk sektor eller näring; hot om allvarlig försämring: avsevärda störningar som är klart överhängande.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Övervakning

 

1. Kommissionen ska övervaka utvecklingen av import- och exportstatistiken över produkter från Colombia och Peru, särskilt inom känsliga sektorer, vilket inbegriper banansektorn. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta information med medlemsstaterna, unionsindustrin och alla berörda parter.

 

2. På lämpligt motiverad begäran från de berörda industrierna kan kommissionen överväga att utvidga övervakningen till andra sektorer.

 

3. Kommissionen ska lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet med uppdaterad statistik om importen av produkter från Colombia och Peru inom de känsliga sektorerna och de sektorer som övervakningen har utvidgats till att omfatta, inklusive bananer.

 

4. Kommissionen ska göra sitt yttersta för att i övervakningsrapporten inkludera sysselsättningsgraden och arbetsvillkoren för bananproducenter i Colombia och Peru, i syfte att undvika alla typer av dumpning.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2b

 

Dialog om avtalets tillämpning och inverkan

 

Kommissionen ska inleda en systematisk dialog med det civila samhällets organisationer angående avtalets tillämpning och inverkan.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.

1. En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins eller Europaparlamentets vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.

3. En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater eller yttersta randområden, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.

5. Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning och arbetsvillkor. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde, effekter på sysselsättningen och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.

Motivering

Om hot om allvarlig skada föreligger bör även inverkan på sysselsättningsmöjligheterna utvärderas. Det är därför logiskt att berörda parter bör kunna lägga fram bevis och begära att en undersökning inleds.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Vid undersökningen ska kommissionen dessutom utvärdera om Colombia och Peru tillämpar de sociala och miljömässiga normer som anges i avdelning IX i avtalet samt i vilken mån detta inverkar på prisbildningen eller leder till otillbörliga marknadsfördelar och därmed eventuellt orsakar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU‑producenter eller specifika sektorer inom EU:s näringsliv.

Motivering

Om de sociala och miljömässiga normerna inte uppfylls innebär det en otillbörlig marknadsfördel som kan leda till ett hot om allvarlig skada för EU-tillverkare.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. En undersökning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.

4. En förlängning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins eller Europaparlamentets vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Rapport

 

1. Kommissionen ska lägga fram en årlig rapport för Europaparlamentet om tillämpningen och genomförandet av avtalet och av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, förhandsövervakningsåtgärder, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder, avslutande av undersökningar utan åtgärder samt verksamheten i de olika organ som ansvarar för att övervaka tillämpningen av avtalet och för att åtagandena däri uppfylls, inbegripet information från berörda parter.

 

2. Rapporten ska innehålla aktuell statistik om bananimporten från Colombia och Peru och om dess direkta och indirekta inverkan på sysselsättningsutvecklingen och på arbetsvillkoren inom produktionssektorn i unionen.

 

3. Särskilda avsnitt i rapporten ska omfatta utvärderingar av uppfyllandet av åtagandena i avdelning IX i avtalet, och av de åtgärder som vidtagits av Colombia och Peru enligt deras interna mekanismer samt av resultaten av dialogen med det civila samhällets organisationer i enlighet med artikel 282 i avtalet.

 

4. Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av statistiken och utvecklingen av handeln med Colombia och Peru.

 

5. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av denna förordning.

 

6. Kommissionen ska offentliggöra rapporten senast tre månader efter det att den har lagts fram för Europaparlamentet.

Motivering

Denna artikel är mycket lik den artikel som antogs i Sydkoreas skyddsförordning på samma tema men som inte ingick i det ursprungliga förslaget till denna skyddsklausul för avtalet med Colombia och Peru.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom ett skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande beslutar det eller om en majoritet av kommitténs medlemmar begär det inom tidsfristen för att avge yttrandet.

Motivering

Det är nödvändigt att även specificera förfarandet om kommitténs yttrande ska inlämnas genom ett skriftligt förfarande, i överensstämmelse med de övergripande ändringar som infördes i Omnibus I-förordningen.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL I A

 

Artikel 12a

 

Artikel 247a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen är den bestämmelse som är tillämplig för antagandet av de genomförandebestämmelser som krävs för tillämpningen av reglerna i tillägg 2A till bilaga II i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete samt tillägg 2 till bilaga I om avveckling av tullar till avtalet.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer ska inte under några omständigheter utesluta att bestämmelserna i den bilaterala skyddsklausulen aktiveras.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.

2. En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång. Endast vid force majeure ska ett sådant upphävande inte ske.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska noggrant följa upp utvecklingen av statistiken om bananimporten från Colombia och Peru. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta information med medlemsstaterna och berörda parter.

 

Kommissionen ska på lämpligt motiverad begäran av en medlemsstat, unionsindustrin, Europaparlamentet eller en berörd part särskilt uppmärksamma alla kännbara ökningar av bananimporten från Colombia och Peru, och i förekommande fall införa åtgärder för förhandsövervakning enligt artikel 5.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Kommissionen ska anta åtgärder för förhandsövervakning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 12.2 så snart tröskelvolymen för aktivering av mekanismen har nåtts under motsvarande kalenderår.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen offentliggjort rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde i parlamentets ansvariga utskott för att redogöra för och förklara eventuella frågor om genomförandet av avtalet som berör bananproduktionen.

MOTIVERING

Den 19 januari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att inleda handelsförhandlingar med medlemsländerna i Andinska gemenskapen, vilket till slut utmynnade i ett handelsavtal med Colombia och Peru. Avtalet paraferades den 23 mars 2011 och undertecknades den 26 juni 2012. Enligt avtalet ska bland annat tullavgifterna för den bilaterala handeln mellan partnerna sänkas och slutligen avskaffas. Avtalet innehåller även en skyddsklausul enligt vilken tullförmåner kan upphävas eller tas bort om liberalisering av handeln leder till en oväntad importökning som försämrar det ekonomiska läget för en europeisk industri som konkurrerar om importerna, och därmed även hotar sysselsättningen i EU.

Ett bilateralt skyddsinstrument är utformat som ett skyddsnät när industrin behöver tid för att anpassa sig till de nya villkoren, till följd av en handelsliberalisering på grundval av ett frihandelsavtal. Det kommer därför endast att tillämpas under en övergångsperiod på tio år efter avtalets ikraftträdande, eller något längre än så för varor som har liberaliserats i över tio år. För att skyddsåtgärderna ska kunna fungera måste de införlivas i EU-lagstiftningen, vilket är den bakomliggande orsaken till denna förordning.

Det innebär i praktiken att en bilateral skyddsåtgärd består i tillfälligt återinförande av de normala tullavgifterna eller i upphävande av ytterligare liberalisering av tullarna. Åtgärden kan tillämpas i två år och denna period kan i undantagsfall förlängas med två år till.

Typiska kännetecken på bilaterala skyddsåtgärder är villkoren och legitimiteten för att begära att ett förfarande inleds, de villkor som ska gälla för den undersökning som leder till att åtgärderna antas, samt de provisoriska och slutgiltiga åtgärdernas art.

De bestämmelser som föreslås av kommissionen för den bilaterala skyddsklausulen i handelsavtalet med Peru och Colombia liknar i stor utsträckning utformningen i förordningen om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen i frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea, vilket var den första skyddsförordning där Europaparlamentet agerade medlagstiftare. Detta innebär att de frågor som var mycket viktiga för Europaparlamentet då, till exempel övervakningsåtgärder, faktorer att ta hänsyn till vid en undersökning och den nätbaserade plattformen för utökat informationsutbyte, alla har tagits med i förslaget.

Det finns dock två viktiga skillnader:

–  Stabiliseringsmekanismen för bananer – ett system som gör det möjligt att fram till 2019 i högst tre månader upphäva förmånstullen under ett visst kalenderår till slutet av det året, när en specifik importnivå uppnås, tröskelvolymen.

–  Yttersta randområden, det vill säga avlägsna och sårbara regioner i EU beviljas särskilda förmåner med tanke på den troliga skadliga inverkan som en liberalisering inledningsvis kan innebära för dessa regioner.

I detta avtal finns det dessutom ingen klausul om tullrestitution, och känsliga sektorer kartläggs inte, vilket var fallet i skyddsförordningen för Sydkorea. Det faktum att banansektorn är föremål för en särskild mekanism är emellertid i sig självt ett erkännande av att denna sektor är känslig, och andra produkter skulle utan tvekan kunna läggas till i listan.

Efter närmare begrundan kan man även se att kommissionen har utelämnat element som var mycket viktiga för Europaparlamentet, till exempel bestämmelser om övervakning och redovisning. Detta är av särskild vikt för känsliga produkter såsom bananer, men även ur ett mer allmänt perspektiv när det gäller genomförandet av denna förordning och tillämpningen av själva avtalet.

Dessutom måste avtalet tillämpas med fullständig respekt för internationella arbetsrättsliga och miljömässiga konventioner. Den roll som fackföreningar, icke-statliga organisationer och det civila samhällets organisationer har måste därför tydligt visas även avseende begäran om undersökningar, ombesörjande av information och den systematiska dialogen med kommissionen i enlighet med denna förordning. En utvärdering av Colombias och Perus uppfyllande av sociala och miljömässiga normer bör också ingå i undersökningen.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (21.3.2012)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru
(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

Föredragande: Gabriel Mato Adrover

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 mars 2011 paraferade kommissionen ett associeringsavtal om handel med Colombia och Peru som kommer att få kraftiga följder för jordbruket. Inte minst kommer avtalet att få viktiga konsekvenser för bananexporten till EU. Förhandlingen pågick parallellt med förhandlingen om associeringsavtalet med sex centralamerikanska länder (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama), som i mångt och mycket liknar handelsavtalet.

De två avtalen bekräftar vissa koncessioner som EU beviljat dessa länder inom ramen för det allmänna preferenssystemet plus, och liberaliserar helt eller delvis handeln med vissa jordbruksprodukter mellan avtalsparterna. I praktiken kommer avtalen att medföra att EU:s marknad i större utsträckning öppnas upp för import av i första hand bananer, socker och nötkött, samtidigt som EU kommer att kunna öka sin export till dessa länder av andra jordbruksprodukter såsom mjölkprodukter, spannmål, fläskkött samt vin och spritdrycker. Såväl avtalet med Colombia och Peru som det med de sex länderna i Centralamerika innehåller ett kapitel om ömsesidigt erkännande av geografiska beteckningar, vilket kommer att göra det möjligt för EU att skydda omkring två hundra beteckningar.

Avtalen innehåller en skyddsklausul för att undvika allvarliga störningar på respektive marknader och denna bestämmelse måste införlivas i EU:s lagstiftning.

Bananen är stjärnan bland alla de jordbruksprodukter som exporteras av dessa länder till EU, i första hand från Colombia och Costa Rica och i betydligt mindre utsträckning från Panama, Honduras, Peru och Guatemala.

Enligt avtalen ska det ske nya sänkningar av den tullsats som EU tillämpar på import av bananer, vilket förbättrar de latinamerikanska avtalsparternas villkor för export till unionsmarknaden.

För importen av bananer till Europeiska unionen gäller ett system med en samlad tullsats som trädde i kraft 2006 och som ersatte det kvotsystem som tillämpats sedan den samlade marknadsordningen för bananer inrättades 1993.

De ständiga handelstvisterna mellan EU och tredjeländer om bananimporten upphörde dock inte 2006, utan först i december 2009 avslutades den sista tvisten i Världshandelsorganisationen (WTO). Förhandlingen resulterade i ett beslut om en stegvis minskning av tullsatsen under sju år, från 176 euro per ton till 114 euro per ton 2017. Enligt överenskommelsen i WTO ska det vara möjligt att 2013 frysa tullsatsen på 132 euro per ton, om de multilaterala förhandlingar om liberalisering av den internationella handeln som pågår inom WTO inte har avslutats vid detta datum.

Denna överenskommelse, genom vilken EU en gång för alla lyckades sätta stopp för de många tvisterna i WTO med de latinamerikanska länderna, har emellertid förbättrats avsevärt inom ramen för de två bilaterala avtalen med länderna i Centralamerika samt med Peru och Colombia. De nya tullsänkningar som kommissionen har kommit överens om med dessa länder har skapat stort obehag hos unionens producenter, som hade närt det falska hoppet att de oupphörliga koncessionerna till de bananexporterande länderna skulle få ett slut genom förhandlingarna i WTO. Enligt de två bilaterala avtalen sänks tullarna under en tioårsperiod för att 2020 nå en tullsats på 75 euro per ton, ett belopp som för övrigt sammanfaller med den tullsats som tillämpades före 2006 på den tidigare förmånskvoten för importen av latinamerikanska bananer.

Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande har Europaparlamentet medbeslutandebefogenhet när det gäller de förordningar som i unionsrätten införlivar skyddsklausulerna i handelsavtal som ingåtts med tredjeländer.

Dessa förordningar återger dock nästan ordagrant de bestämmelser som kommissionen tidigare har förhandlat fram med tredjeländer, och parlamentets handlingsutrymme när det gäller att ändra klausulernas innehåll är därför mycket begränsat.

Föredraganden beklagar att parlamentet i praktiken har en begränsad befogenhet när det gäller att ändra klausulernas innehåll, och begär därför att parlamentet i större utsträckning ska involveras redan i förhandlingarna om handelsavtal.

Utöver den bilaterala skyddsklausulen, som tillämpas på alla industri- och jordbruksprodukter som berörs av de två handelsavtalen, föreskrivs en stabiliseringsmekanism för bananer som innebär att förmånstullen upphävs när exporten från de latinamerikanska länderna till unionen överskrider vissa tröskelvärden. De tröskelvärden som fastställts i förhandlingarna med dessa länder är alltför höga för att denna mekanism verkligen ska bli effektiv.

Det räcker med att analysera de tröskelvärden som fastställts för de två främsta bananexportörerna bland avtalsparterna, dvs. Colombia och Costa Rica. Tröskelvärdet för Colombia kommer 2019 att uppgå till 1,9 miljoner ton, vilket är nästan dubbelt så mycket som exporten från detta land 2010. För Costa Rica uppgår det tak som fastställts till slutet av övergångsperioden till nästan 1,5 miljoner ton, vilket ska jämföras med en exportvolym som 2010 inte överskred 800 000 ton. Viktigt att notera är även att förmånstullarna kan upphävas under högst tre månader, vilket ytterligare urvattnar detta skyddsinstrument som tagits fram för att skydda den europeiska bananmarknaden. Denna mekanism upphör dessutom att gälla 2020.

Stabiliseringsmekanismen kommer inte att utlösas automatiskt utan kommissionen kommer att kunna avgöra om den ska tillämpas eller inte. Detta innebär att ett överskridet tröskelvärde inte nödvändigtvis kommer att vara tillräckligt för att mekanismen ska aktiveras. Föredraganden anser därför att man måste begränsa de fall som skulle kunna medföra att Europeiska unionen förblir passiv.

I likhet med stabiliseringsmekanismen kommer den allmänna skyddsklausul som föreskrivs i avtalen att vara svår att tillämpa. Denna allmänna bestämmelse skulle i teorin kunna innebära att tullsänkningen fryses eller att tullavgifterna höjs när importen av en produkt till EU ökar i absoluta eller relativa tal (i förhållande till den europeiska produktionen) så att den faktiskt orsakar eller skulle kunna orsaka allvarlig skada för berörda ekonomiska sektorer. Föredraganden anser dock att de faktorer som ligger till grund för en aktivering kommer att vara svåra att uttyda och att de kommer att lämna stort utrymme för tolkning.

Föredraganden uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att inte utesluta möjligheten att europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter vid behov ska kunna bistå de europeiska producenter som tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att handeln liberaliseras med de länder i Latinamerika som har undertecknat de båda avtalen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207.2 och 349,

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet som rör den bilaterala skyddsklausulen och tillämpningen av den stabiliseringsmekanism för bananer som överenskommits med Colombia och Peru.

(3) Det är nödvändigt att fastställa de förfaranden som är bäst lämpade för att garantera en effektiv tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet som rör den bilaterala skyddsklausulen och tillämpningen av den stabiliseringsmekanism för bananer som överenskommits med Colombia och Peru.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Det är nödvändigt att fastställa lämpliga skyddsinstrument för att förhindra att de europeiska bananodlingarna skadas allvarligt, eftersom denna sektor spelar en mycket viktig roll för den slutliga jordbruksproduktionen i många av de yttersta randområdena. De begränsade möjligheterna till diversifiering i dessa områden till följd av deras naturbetingade särdrag gör bananproduktionen till en känslig näring. Därför måste man ta fram effektiva mekanismer som ett skydd mot förmånsimport från tredjeländer, i syfte att säkerställa att man kan fortsätta att odla bananer under bästa tänkbara förhållanden.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet.

(5) Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet. För produkter och ekonomiska sektorer i de yttersta randområdena bör det vidtas skyddsåtgärder så snart en produkt som importeras till EU orsakar eller hotar att orsaka skada för de tillverkare i unionens yttersta randområden som tillverkar liknande eller direkt konkurrerande produkter, med stöd av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) En noggrann uppföljning av bananimporten kommer att göra det lättare att fatta lämpliga beslut om att aktivera stabiliseringsmekanismen för bananer, inleda en undersökning eller införa skyddsåtgärder. Kommissionen bör därför bredda den regelbundna uppföljningen av importen i banansektorn från den dag då detta avtal börjar tillämpas.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet.

(6) Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet. Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas så snart de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer är hotade, med stöd av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.

(8) Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, automatiskt från medlemsstaterna och på begäran från berörda sektorer, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet.

(14) Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet. När det rör sig om skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer bör särskilda bestämmelser tillämpas, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) De internationella arbetsnormer som utarbetats och kontrolleras av Internationella arbetsorganisationen måste följas. Det bör vara en absolut prioritering att värna om anständiga arbetsvillkor för alla, och de bananer som importeras från Colombia eller Peru bör ha producerats under förhållanden som respekterar gällande bestämmelser om löner, sociala villkor och miljöförhållanden, så att unionens producenter inte utsätts för dumpning som de inte kan kompensera sig för och som utan tvekan skulle undergräva deras konkurrenskraft på världsmarknaden för bananer.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör årligen lägga fram en rapport om tillämpningen av avtalet, skyddsåtgärderna och stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten ska innehålla aktuell statistik om importen från Colombia och Peru och en utvärdering av hur denna påverkar marknadspriserna samt sysselsättningen och utvecklingen i unionens produktionssektor.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) För tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer är det viktigt att det finns tillräckligt omfattande mekanismer för att säkerställa att det efter januari 2020 finns beredskap om det skulle uppstå marknadsstörningar, eftersom skyddsåtgärderna är klart otillräckliga för att garantera bananproducenternas inkomster – särskilt i de yttersta randområdena – i samband med allvarliga störningar på marknaden. Även när det gäller den bilaterala skyddsklausulen bör hela förfarandet förenklas, eftersom det är mycket invecklat och långsamt. Det föreligger en reell risk för att skyddsåtgärderna inte får någon verkan för unionens producenter eftersom de tillämpas för sent, efter att producenterna redan har åsamkats allvarlig skada.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.

5. Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin, liksom till det faktum att man når tröskelvolymen för aktivering av den stabiliseringsmekanism för bananer som föreskrivs i kapitel II i denna förordning.

Motivering

Tröskelvolymerna för aktivering av stabiliseringsmekanismen är mycket höga i förhållande till dagens importvolymer. Den europeiska produktionen skulle kunna påverkas kraftigt av en ökning av denna import, även långt innan dessa tröskelvärden uppnås. Det faktum att dessa tröskelvärden uppnås bör betraktas som ytterligare en av de varningssignaler som kommissionen bör analysera i syfte att besluta huruvida den bilaterala skyddsklausulen för bananer ska införas eller inte.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Så snart avtalet har trätt i kraft ska det avsättas tillräckliga tilläggsmedel för att konkurrenskraften inom de produktionsverksamheter och de ekonomiska branscher och sektorer som riskerar att drabbas i de yttersta randområdena ska kunna garanteras.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer utesluter inte under några omständigheter att bestämmelserna i den bilaterala skyddsklausulen aktiveras.

Motivering

Det måste i lagtexten tydliggöras att den bilaterala skyddsklausulen kan tillämpas på banansektorn oaktat den överenskommelse som nåtts om stabiliseringsmekanismen, som kommer att få mycket liten inverkan och som i praktiken kan visa sig vara otillräcklig för att förhindra allvarliga störningar för de europeiska producenterna.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.

2. En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår bör kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 12.2 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång. Endast vid force majeure ska ett sådant upphävande inte ske.

Motivering

Tröskelvärdena för aktivering av stabiliseringsmekanismen är mycket höga i förhållande till dagens importvolymer från de latinamerikanska länderna. Märkbara störningar kommer troligtvis att inträffa på marknaden redan innan dessa tröskelvolymer uppnås. Om inte annat måste mekanismen åtminstone göras effektivare, och därför vore det lämpligt att den aktiverades automatiskt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska noggrant följa upp utvecklingen av statistiken om bananimporten från Colombia och Peru. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta information med medlemsstaterna och unionsindustrin.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Kommissionen ska på grundval av en vederbörligen motiverad begäran från en medlemsstat eller unionsindustrin, eller på eget initiativ, särskilt uppmärksamma alla kännbara ökningar av bananimporten från Colombia och Peru, och i förekommande fall anta åtgärder för förhandsövervakning enligt artikel 5.

Motivering

Det måste i lagtexten tydliggöras att den bilaterala skyddsklausulen kan tillämpas på banansektorn vid sidan av stabiliseringsmekanismen, som kommer att få mycket liten inverkan och som i praktiken kan visa sig vara otillräcklig för att förhindra allvarliga störningar.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5c. Kommissionen ska anta åtgärder för förhandsövervakning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 12.2 så snart tröskelvolymen för aktivering av mekanismen har nåtts under motsvarande kalenderår.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5d. Kommissionen ska lägga fram en årlig uppföljningsrapport för Europaparlamentet och rådet, baserad på aktuell statistik om bananimporten från Colombia och Peru och om dess inverkan på utvecklingen och den direkta och indirekta sysselsättningen i den europeiska produktionssektorn.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5e. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen offentliggjort rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde i parlamentets ansvariga utskott för att redogöra för och förklara eventuella frågor om genomförandet av avtalet som berör bananproduktionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru

Referensnummer

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Ansvarigt utskott

     Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

     Tillkännagivande i kammaren

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Föredragande

     Utnämning

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Behandling i utskott

29.2.2012

 

 

 

Antagande

20.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

12

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru

Referensnummer

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Framläggande för parlamentet

3.10.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

31.5.2012

 

 

 

Behandling i utskott

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Antagande

12.7.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Martin Callanan, Thomas Mann

Ingivande

19.7.2012