MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta

20.8.2012 - (COM(2011)0607/2 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier


Menettely : 2011/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0250/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0250/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta

(COM(2011)0607/2 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0607/2),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 164 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0327/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0250/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"[3]; toistaa, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi lisävaroja unionin nykyisten poliittisten prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen sekä ennakoimattomiin tapahtumiin reagointiin; korostaa myös, että vaikka seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen varojen tasoa korotettaisiin vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin sitoumukset täytetään ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatetta noudatetaan; kehottaa neuvostoa – jos se on eri mieltä tästä lähestymistavasta – ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta siitä, että ne todistetusti tuottavat unionin tason lisäarvoa;

3.  palauttaa mieliin 7. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman[4], jossa se kannatti unionin vähäosaisimmille tarkoitetun elintarvikejakelun jatkamista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana; kehottaa komissiota ehdottamaan sopivinta oikeusperustaa; korostaa kuitenkin, että ESR:n ja vähäosaisimmille tarkoitetun ohjelman tavoitteet eivät ole täysin identtiset;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […] on vahvistettu yleiset periaatteet, joita sovelletaan unionin vuotuisen talousarvion toteuttamiseen. Siksi on tarpeen varmistaa tämän asetuksen ja ESR:sta annettujen säännösten yhdenmukaisuus.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n on otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

(2) ESR:n on tarjottava tarvittava tuki politiikoille, joilla edistetään ja parannetaan työntekijöiden oikeuksia kunnioittavia työllisyysmahdollisuuksia, tuetaan aktiivisesti sosiaalisen osallistamisen vahvistamista, köyhyyden torjuntaa, kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen luomista ja epävarmojen työsuhteiden tukemisen lopettamista, edistetään koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä tuetaan aktiivista, kattavaa ja kestävää osallisuuspolitiikkaa sille perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti, ja edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n olisi otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, kaikkien saatavilla olevan riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoisuuden torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden mukaista, etenkin työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista annettujen neuvoston suositusten sekä perussopimuksen 121 artiklan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevien neuvoston päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi myös edistettävä lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan myös aloitteisiin "Euroopan digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" liittyviä toimia.

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden mukaista, etenkin työllisyyden ja koulutuksen sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja syrjinnän torjunnan alalla, ESR:n on tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista annettujen neuvoston suositusten sekä perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevien neuvoston päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi myös tuettava lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi". Sen avulla olisi edistettävä myös lippulaivahankkeisiin "Euroopan digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" sekä "Mahdollisuuksia nuorille" ‑aloitteeseen liittyviä toimia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia ja väestönkehitystä koskevia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan välillä vallitsevasta epätasapainosta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, vähemmistöjen ja epäsuotuisilla mikroalueilla elävien, parissa. ESR:n on pyrittävä edistämään laadukkaita työpaikkoja kiinnittämällä erityistä huomiota kauimpana työmarkkinoista oleviin henkilöihin, tukemaan työvoiman vapaaehtoista liikkuvuutta ja investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen, mikä kaikki auttaa lisäämään sosiaalista osallisuutta ja vähentämään köyhyyttä. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden vapaaehtoista alueellista liikkuvuutta ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia ja siihen liittyviä kansallisia ja rajatylittäviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä Eures-toimia, erityisesti EURESin raja-aluekumppanuuksia, kansallisten työnvälityspalvelujen täydentäjänä sekä täydennettävä sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevassa ohjelmassa Eures-toimiin myönnettyjä varoja.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) ESR:lla on etenkin nykyisessä taloustilanteessa mahdollisuus tarjota lisäarvoa keskittymällä parantamaan työllistymismahdollisuuksia ja investoimalla ammattitaitoon. ESR ei saa tukea toimia, jotka ulottuvat sen oikeusperustaa laajemmalle muille sosiaalipolitiikan aloille, vaan on tärkeämpää keskittää rahaston tuki kasvua ja työpaikkojen luomista varten, millä varmistetaan muiden etujen ohella laajempi osallisuus ja köyhyyden vähentäminen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

(5) Asetuksen (EU) N:o … [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan temaattisten prioriteettien lisäksi – alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista kestävän kasvun ja työllisyysmahdollisuuksien aikaansaamiseksi parantaa julkishallinnon kansallisen ja alueellisen tason tehokkuutta sekä julkishallinnon valmiuksia toimia osallistavalla tavalla ja vahvistaa työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa sekä sosiokulttuurista ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien ja syrjinnän torjunnan alalla toimivien sidosryhmien, erityisesti kansalaisjärjestöjen, institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten, mukaan lukien kulttuurialan ja luovan alan yritykset, jatkuvaa kehittämistä, kilpailukykyä ja unionin laajuista liikkuvuutta, jotta voidaan luoda laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja ja varmistaa, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta talouden ja yhteiskunnan muutoksiin sekä uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä koulutuksesta työelämään kestäville aloille ja kestäviin ammatteihin sekä vastattava kasvavaan ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen, jotta voidaan luoda työllistymismahdollisuuksia etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta. ESR:n olisi myös edistettävä kulttuurialan taitoja ja luovia taitoja työmarkkinoiden kilpailukyvyn optimoimiseksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Komission olisi valmisteltava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ennen kumppanuussopimuksien ja toimenpideohjelmien laatimista ohjeet siitä, miten ESR:n on tarkoitus toteuttaa köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite yhdennettyjen ja sosiaalisesti osallistavien lähestymistapojen avulla.

 

Jäsenvaltioita olisi vaadittava saattamaan ESR:n toimenpideohjelmissa käytetyt indikaattorit yhdenmukaisiksi sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla sovellettavan avoimen koordinointimenetelmän kanssa, jotta köyhyyden vähentämistä koskevan tavoitteen osalta edistytään ja sen todellinen seuranta varmistetaan. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava vuosittain kansallisissa uudistusohjelmissa, joihin liittyvät kansalliset sosiaalialan raportit ja romaneja koskevat kansalliset strategiat, kansallisella tasolla ESR:sta toteutetut aloitteet köyhyyden vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n on edistettävä Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin ja tukemalla jäsenvaltioita kansallisissa uudistusohjelmissa esitettyjen uudistusten toteutuksessa. Kutakin alueiden luokkaa koskeva ESR:n vähimmäisosuus määritellään asetuksen (EU) N:o … [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 84 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jolloin ESR:n vähimmäisosuudeksi saadaan 25 prosenttia koheesiopolitiikkaan myönnetystä talousarviosta. ESR:n on lisättävä tukeaan erityisesti sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat, jotka ovat 20 prosenttia kunkin jäsenvaltion ESR:n kokonaismäärärahoista. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää on rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) ESR:n olisi lisättävä sukupuolten tasa-arvon tukemista investoimalla hoitopalveluihin, naisten työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen, koulutukseen ja taitojen parantamiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. ESR:n olisi puututtava myös muun muassa maahanmuuttajanaisiin, romaninaisiin, vammaisiin naisiin, lesboihin ja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan syrjintään.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Koska seuranta ja arviointi ovat erittäin tärkeitä ESR:n yhteydessä, tarvitaan laajoja ja hyvin perusteltuja indikaattoreita, joilla osoitetaan selkeästi, missä asioissa on edistytty ja millä aloilla varojen käyttö ei ole edistänyt päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa olisi otettava huomioon myös kansalaisjärjestöjen laatimat vaihtoehtoiset kansalliset selvitykset. Tältä osin tarvitaan tietoja työllisyydestä ja koulutuksesta ja myös tilastotietoja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eri muodoista, kuten tietojen, tavaroiden ja palveluiden saantiin liittyvistä eriarvoisista mahdollisuuksista, ja niihin liittyvien olosuhteiden muutoksista. Nämä tiedot ovat tarpeen jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan täydentää Laekenin indikaattoreita köyhyyden selvittämistä koskevana keinona. Lisäksi tarvitaan eriteltyjä tietoja romanien tilanteesta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon.

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta, ottaen huomioon alue- ja paikallistason toimijat ja erityisesti paikallis- ja alueviranomaisia, kansalaisjärjestöjä, talouselämän edustajia ja työmarkkinaosapuolia edustavat kattojärjestöt myöntämällä niille määrätty osa varoista esimerkiksi yleisen tuen muodossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen aktivoiminen osallistumaan ESR:n strategiseen hallinnointiin toimenpideohjelmien, mukaan lukien ohjelmat, joiden hallinnointi on annettu välittäville elimille, painopisteiden laatimisesta aina ESR:n tulosten toteuttamiseen ja arviointiin. Sen lisäksi jäsenvaltioiden on osoitettava soveltuva määrä ESR:n määrärahoja teknisen tuen rahoittamiseen asetuksen [...] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan mukaisesti suoraan kaikille asetuksen [...] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 5 artiklassa tarkoitetuille kumppaneille, erityisesti työmarkkinaosapuolille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta helpotettaisiin näiden kumppanien osallistumista ohjelmien ja toimien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin ja tuettaisiin niiden valmiuksien kehittymistä Euroopan unionin kumppanuutta koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Kun otetaan huomioon, että työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ESR:n olisi tuettava monialaista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä alueperusteisia kumppanuuksia.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa sukupuolten tasa-arvonäkökohdat oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja kaikissa ohjelmien suunnittelu-, valmistelu-, seuranta- ja toteutusvaiheissa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon ja naisten taloudellisen riippumattomuuden edistämiseksi toteutetaan erityistoimia

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan mukaisesti ESR:n rahoittamien prioriteettien täytäntöönpanolla olisi torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. ESR:sta olisi tuettava vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

(11) Perussopimuksen 10 artiklan mukaisesti ESR:n rahoittamien prioriteettien täytäntöönpanolla olisi torjuttava sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää kiinnittämällä erityistä huomiota moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin, ja lisäksi ESR:n toimilla olisi edistettävä yhtäläisiä mahdollisuuksia. ESR:sta olisi tuettava vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. ESR:sta olisi myös tuettava asiaankuuluvien unionin toimintalinjojen täytäntöönpanoa sekä siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla pystytään vastaamaan paremmin sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla pystytään vastaamaan paremmin sosiaalisiin muutoksiin ja edistämään yritysten sosiaalista vastuuta. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseen. ESR:n olisi kannustettava ja tuettava innovatiivisia sosiaalisia yrityksiä ja yrittäjiä sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden osuus- ja yhteisötalouden toimijoiden hankkeita. Sosiaalisilla innovaatioilla olisi tarjottava ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin sosiaalisiin tarpeisiin, joihin ei ole vastattu tai joihin on vastattu puutteellisesti, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen alalla edistämällä mahdollisimman laadukkaita työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, takaamalla riittävä ja köyhyyttä torjuva sosiaalinen suojelu ja parantamalla työoloja, millä edistetään osaltaan sosiaalista kehitystä. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta. Lisäksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta ohjelmasta rahoitettuja menestyneitä sosiaalipolitiikan kokeiluhankkeita olisi jatkettava laajemmin ESR:n taloudellisella tuella.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Osalla 20 prosentin osuudesta, joka ESR:n määrärahoista kohdennetaan sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan, rahoitetaan yhteiskunnan syrjäytyneille ryhmille tarkoitetuista kansainvälisistä sosiaalisen osallistamisen kokeiluista saatavaa kokemusten vaihtoa. Tällaiset kokeilut toteutetaan aluetasolla sellaisten aloitteiden puitteissa, joissa on mukana viranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja asianomaisten alueiden vapaaehtoisjärjestöjä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Euroopan sosiaalirahastosta olisi tuettava myös vähemmän suosittuja urheilulajeja.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin, olisi käytettävä ja tuettava alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, kestäviä yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunki- ja maaseutukehitystä koskevia strategioita.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Asetuksessa (EU) N:o […] säädetään, että menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt määritetään kansallisella tasolla, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR:n osalta.

(15) Asetuksessa (EU) N:o […] säädetään, että menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt määritetään kansallisella tasolla, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on tarpeen antaa erityissäännöksiä kaikkien rahastojen osalta.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja virheiden riskin vähentämiseksi sekä rahastosta tuettavien toimien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on asianmukaista antaa säännöksiä, jotka täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 58 artiklaa.

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja virheiden riskin vähentämiseksi sekä rahastosta tuettavien toimien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on asianmukaista antaa säännöksiä, jotka täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 58 artiklaa. Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan ohjelmalle asetetut tavoitteet samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Kertakorvausten ja vakioyksikkökustannusten käyttämisen varainhoitoasetuksen 116 ja 116 a artiklan mukaisesti olisi johdettava edunsaajan kannalta yksinkertaistamiseen ja kevennettävä kaikkien ESR:n hankekumppanien hallinnollista rasitetta. Kertakorvauksista mahdollisesti yli jäävien varojen olisi jäätävä hankekumppanille.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) On tärkeää varmistaa, että ohjelman varainhoito on moitteetonta ja että ohjelman toteutus on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että väline on kaikkien osallistujien ulottuvilla. Koska ESR:n toimissa sovelletaan yhteistyössä toteutetun hallinnointitavan periaatetta, jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta lisäsääntöjä, jotka tekevät varojen käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jos näin voidaan lisätä toimien tehokkuutta tai täydentää muiden unionin välineiden, kuten sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman, Euroopan globalisaatiorahaston ja EAKR:n toimintaa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) ESR:n on täydennettävä muita unionin ohjelmia ottaen kuitenkin huomioon, että kukin väline toimii omien menettelyjensä mukaisesti. Samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin ei myönnetä päällekkäistä rahoitusta, ja on kehitettävä ESR:n, muiden unionin ohjelmien ja rakennerahastojen, erityisesti sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan ohjelman, välistä tiiviimpää yhteisvaikutusta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmien vahvistamista sekä niiden enimmäismäärien vahvistamista eri toimenpidetyyppien mukaan sekä politiikkaan perustuviin takuisiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittämistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmien vahvistamista varainhoitoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti sekä niiden enimmäismäärien vahvistamista eri toimenpidetyyppien mukaan sekä politiikkaan perustuviin takuisiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittämistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission on delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Parlamentti katsoi 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten", että yksi Euroopan unionin suurimmista haasteista on kilpailukyvyn säilyttäminen, kasvun lisääminen sekä korkean työttömyyden torjuminen ja keskittyminen asianmukaisesti toimiviin työmarkkinoihin ja sosiaalisiin oloihin, joiden avulla parannetaan työllisyystilannetta, edistetään ihmisarvoista työtä, taataan työntekijöiden oikeudet kaikkialla Euroopassa sekä parannetaan työoloja ja vähennetään köyhyyttä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Kun otetaan huomioon ESR:n keskeinen rooli Eurooppa 2020 ‑strategian tärkeimpien sosiaalisten ja työllisyystavoitteiden toteuttamisessa, tätä rahastoa olisi pidettävä poliittisena painopistealueena ja rahoitettava sen mukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 c) Kaikkien kansalaisten täysipainoisen yhteiskunnallisen osallistumisen varmistaminen ja investointi inhimilliseen pääomaan ovat unionin tärkein keino varmistaa kansainvälinen kilpailukykynsä ja taloutensa kestävä elpyminen. Pelkästään muuntyyppisillä investoinneilla ei voida saada aikaan rakenneuudistuksia, vaan niihin on liityttävä johdonmukainen inhimillisen pääoman kehittämisstrategia. Siksi on varmistettava, että taitojen lisäämiseen, työllisyystason nostamiseen ja kaikkien yhteiskuntaelämään osallistumisen takaamiseen tarkoitetut varat lisäävät sukupolvien keskinäistä solidaarisuutta ja mahdollistavat riittävän laajat toimet ja että vähintään 25 prosenttia unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistävään politiikkaan käytettävistä varoista osoitetaan ESR:lle.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 d) Aluepolitiikka on välttämätön talous- ja sosiaalipolitiikan edistämisen väline, jonka avulla unioni voi toimia alueellisten erojen vähentämiseksi ja todellisen lähentymisen, kehityksen, laadukkaiden työpaikkojen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi, mikä hyödyttää myös kehityksessä jälkeen jääneitä alueita.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 e) Sekä tieteellisesti että empiirisesti on itsestään selvää, että inhimillisen pääoman kehittämisen ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen käytettävien varojen supistukset vain kurittavat edelleen taloudellisissa tai rahoitusvaikeuksissa olevia jäsenvaltioita sekä vähentävät niiden elpymismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Näin ollen ei missään tapauksessa tulisi harkita ESR:n maksujen keskeyttämistä sen pohjalta, miten jäsenvaltio on toiminut unionin talouden ohjauksen ja hallinnan prosessin puitteissa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 f) Koheesio- ja rakennerahastojen lisäksi kaikkien unionin politiikkojen ja toimien olisi oltava sopusoinnussa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen kanssa. Siksi on otettava huomioon talous- ja rahapolitiikan soveltamisen ja sisämarkkinoiden ja kansainvälisten markkinoiden vapauttamisen vaikutukset koheesio- ja lähentymispolitiikkaan erityisesti kunkin jäsenvaltion mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 g) ESR:n tavoitteena on vähentää eroja jäsenvaltioiden ja alueiden elinolosuhteissa ja edistää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jäsenvaltioiden rahoitusperusteet on tarkistettava, jotta ESR:n hyödyntäminen olisi helpompaa suurimmissa rahoitusvaikeuksissa oleville jäsenvaltioille.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) ESR:n investointien vaikutusta yhtäläisiin mahdollisuuksiin, yhtäläiseen saatavuuteen ja syrjäytyneiden ryhmien integrointiin on tarkasteltava uudelleen, ja siitä on raportoitava kaikkien toimenpideohjelmien osalta. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kansallisiin uudistusohjelmiin liitettävissä kansallisissa sosiaalialan raporteissaan ESR:sta rahoitetut aloitteet, jotka koskevat syrjäytyneitä ryhmiä ja maahanmuuttajia. Jäsenvaltioiden olisi eriteltävä romaneja koskevassa kansallisessa strategiassaan se, miten ESR:lla on tuettu romanien sosioekonomista integrointia, ja ilmoitettava vuosittain tällä alalla toteutetut aloitteet kansallisiin uudistusohjelmiin liitettävissä kansallisissa sosiaalialan raporteissaan.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tehtävä

Tehtävät

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan heidän sopeutumistaan muutoksiin, edistetään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin unionin prioriteetteja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa työllisyystasoa ja työpaikkojen luomista, mukauttamista ja säilyttämistä sekä niiden korkeaa laatua, tuetaan työntekijöiden vapaaehtoista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, edistetään kaikille ikäryhmille tarkoitetun yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa ja helpotetaan nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään sekä työntekijöiden sopeutumista kestävän kehityksen edellyttämiin yritysten ja tuotantojärjestelmien muutoksiin. ESR:sta tuetaan myös unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämistä sekä syrjinnän torjuntaa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian prioriteettien ja yleistavoitteiden saavuttamiseen. ESR tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa ottaen huomioon jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat ja neuvoston suositukset kansallisista uudistusohjelmista.

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 ‑strategian prioriteettien ja yleistavoitteiden saavuttamiseen ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden poistaa Eurooppa 2020 ‑tavoitteiden saavuttamista haittaavat erityiset esteensä. ESR tukee tehtäviensä puitteissa politiikan ja toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa ottaen huomioon jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat ja neuvoston suositukset kansallisista uudistusohjelmista ja strategioista sekä kansallisten sosiaalialan raporttien osoittaman edistymisen.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, muun muassa työmarkkinoilta ja koulutuksesta järjestelmällisesti syrjäytyneet ja köyhyysvaarassa olevat yksilöt ja ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, koulunsa ilman minkäänlaista tutkintoa lopettaneet nuoret tai yli neljä kuukautta työttömänä olleet nuoret, köyhyydessä elävät lapset, vammaiset henkilöt, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset, vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja kaiken ikäiset syrjäytymässä ja köyhtymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös työntekijöille, yrityksille, osuus- ja yhteisötalouden toimijat mukaan luettuina, ja yrittäjille sekä järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin, kuten ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan välillä vallitsevaan kasvavaan epätasapainoon mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi, sosiaalisen kehityksen tukemiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen alalla.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäljempänä lueteltujen temaattisten tavoitteiden ja asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan mukaisesti ESR:sta tuetaan seuraavia investointiprioriteetteja:

1. Asetuksen (EU) N:o […] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9, 10 ja 11 kohdan temaattisten tavoitteiden, jotka luetellaan jäljempänä a, b, c ja d alakohdassa, ja tehtävänsä mukaisesti ESR:sta tuetaan seuraavia investointiprioriteetteja:

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(a) Edistetään työllisyyttä ja tuetaan työvoiman liikkuvuutta seuraavin toimin:

 

(a) Temaattisessa tavoitteessa "kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen" toteutetaan seuraavat toimet:

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

i) työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella tai työmarkkinoista etäällä olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kestävä integroituminen työmarkkinoille

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten, erityisesti marginalisoituneisiin yhteisöihin kuuluvien kouluttamattomien nuorten kestävä integroituminen työmarkkinoille

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) vammaisten henkilöiden integroituminen työelämään tai koulutukseen

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten, myös pk- ja mikroyritysten perustaminen yrityksiä lähellä olevan työmarkkinapolitiikan avulla

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittaminen, naisten ja miesten tasa-arvo, naisten pääsy työelämään, urakehitys, yrittäjyys ja sama palkka samanarvoisesta työstä ‑periaatteen edistäminen

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen

vi) työpaikkojen laadun, työolojen ja työympäristön sekä työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen ja terveen ja aktiivisen ikääntymisen tukeminen

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät toimet.

vii) työmarkkinainstituutioiden sekä julkisten ja yksityisten työllisyyspalveluiden nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, relevanttien sidosryhmien verkottuminen mukaan luettuna.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) Investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

(b) Temaattisessa tavoitteessa "investointi koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen" toteutetaan seuraavat toimet:

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

i) ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä ja vähennetään koulupudokkaiden määrää ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaisiin osallistaviin esiopetusasteen kehittämisohjelmiin sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen ja arkioppimiseen ja epäviralliseen oppimiseen, jotka antavat koulupudokkaille mahdollisuuden palata koulutuspolulle

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) parannetaan kolmannen asteen ja vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja kohottaa koulutustasoa

ii) parannetaan kolmannen asteen ja vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta, sisällöllistä yhtenäisyyttä ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja kohottaa koulutustasoa sekä edistetään muita heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien yhdenvertaista pääsyä koulutukseen

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

iii) parannetaan syrjimätöntä pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja muodollista ja epämuodollista pätevyyttä ja lisätään kaiken ikäisille tarkoitettujen koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta sekä luodaan oppisopimuskoulutuksen kaltaisia rinnakkaisia oppimisjärjestelmiä ja kehitetään niitä.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) parannetaan koulutusjärjestelmien soveltuvuutta työmarkkinoiden tarpeisiin, nuorisopalveluja, ammatillista koulutusta, korkea-asteen oppilaitosten, koulutus- ja tutkimuskeskusten ja yritysten verkottumista sekä siirtymistä koulutuksesta työelämään, muun muassa kehittämällä välineitä, jotka mahdollistavat ammattitaidon tarpeen ennakoinnin, sekä koulutusjärjestelmien ja opinto- ja uraohjauksen reagointivalmiuksien avulla

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(c) Temaattisessa tavoitteessa "sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta" toteutetaan seuraavat toimet:

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus

i) kaikkien ihmisten aktiivinen osallisuus

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) kaiken ikäisten ihmisten köyhyysriskin torjuminen keskittymällä ehkäiseviin toimiin ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i b) lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen riskiryhmiin kuuluvien lasten suojelemiseksi ja köyhyyden torjumiseksi

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i c) erityisesti naisten aktiivisen ja köyhyydestä vapaan ikääntymisen edistäminen

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten romanien, kattava sosioekonominen integroituminen

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuminen

iii) kaikenlaisen syrjinnän torjuminen ja sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä kärsivien ihmisten oikeuksien edistäminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten julkisten ja yhteisöllisten palveluiden, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten edistäminen

v) sosiaalisen yrittäjyyden ja ammatillisen integroinnin edistäminen sosiaalisissa yrityksissä ja osuus-, yhteisö- ja solidaarisuustaloudessa työpaikkojen ja kaikille tarkoitettujen laadukkaiden palvelujen saatavuuden parantamiseksi

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat.

vi) osallistavat yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vi a) luovuuden ja innovoinnin edistäminen tukemalla mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä kärkialoilla, myös kulttuuriteollisuudessa ja luovan alan teollisuudessa, sekä tiettyjä valtiosta riippumattomia järjestöjä ja osuustoimintajärjestöjä.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(d) Parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja tehostetaan julkishallintoa seuraavin toimin:

(d) Temaattisessa tavoitteessa "institutionaalisten valmiuksien parantaminen, julkishallinnon tehostaminen ja sidosryhmien valmiuksien edistäminen" toteutetaan seuraavat toimet:

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) investoinnit institutionaalisten valmiuksien parantamiseen ja julkishallinnon ja julkisten palvelujen tehostamiseen uudistusten, paremman sääntelyn ja hyvän hallintotavan edistämiseksi

i) investoinnit institutionaalisten valmiuksien parantamiseen ja kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason julkishallinnon ja julkisten palvelujen tehostamiseen uudistusten, paremman sääntelyn ja hyvän hallintotavan edistämiseksi

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, tai jäsenvaltioissa, jotka voivat saada koheesiorahaston tukea.

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioissa, jotka voivat saada koheesiorahaston tukea, tai muissa jäsenvaltioissa toimiin, joilla – vaikka niitä toteutettaisiinkin koko kyseisen jäsenvaltion alueella – vahvistetaan institutionaalisia valmiuksia ja tehostetaan julkishallintoa ja julkisia palveluja siten, että se hyödyttää yhtä tai useampaa NUTS 2 -tason aluetta, sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) Työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset sopimukset kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi.

ii) Sidosryhmien, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt, jotka toteuttavat koulutuspolitiikkaa, elinikäisen oppimisen politiikkaa ja työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, valmiuksien parantaminen muun muassa alakohtaisten, kansallisten ja alueellisten sopimusten avulla kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssitehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen uudistamalla koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja energiaan liittyville sektoreille

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssitehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen parantamalla koulutusjärjestelmiä toimintojen, taitojen ja pätevyyksien mukauttamisen edellyttämällä tavalla, parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja energiaan liittyville sektoreille

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) parannetaan tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja investoimalla tietoyhteiskuntaan osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin

(b) parannetaan tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja investoimalla tietoyhteiskuntaan osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin, joita sovelletaan myös aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun edistämiseen ja entistä laajempaan hyödyntämiseen

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä tutkinnon jälkeisiä opintoja, kouluttamalla tutkijoita ja toteuttamalla verkottumis- ja kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä yritysten välillä

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä kehittämistä ja innovaatioita, mukaan lukien sosiokulttuurisen ja luovan alan innovatiivisia verkostoja, kehittämällä tutkinnon jälkeisiä opintoja ja liiketoimintaosaamista, kouluttamalla tutkijoita ja toteuttamalla verkottumis- ja kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä yritysten välillä

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä edistämällä yritysten ja työntekijöiden mukautumiskykyä ja lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan.

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja pitkän aikavälin kehittämistä edistämällä yritysten, yritysjohtajien ja työntekijöiden mukautumiskykyä ja lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan sekä tukemalla käytäntöön suuntautuvaa ammatillista koulutusta tarjoavia tahoja, erityisesti nuorten koulutusta ja oppisopimuskoulutusta.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja niissä keskitytään kansallisissa uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 ‑strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja että niillä voidaan vastata työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevissa kansallisissa strategioissa, kuten kansallisissa uudistusohjelmissa, kansallisissa sosiaalialan raporteissa, romaneja koskevissa kansallisissa strategioissa, kansallisissa työllisyysstrategioissa, vammaisia koskevissa kansallisissa strategioissa ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa kartoitettuihin haasteisiin, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin, mutta ne voivat tukea jopa kuutta prioriteettia vastatakseen erityistarpeisiin, jos ne määrittävät ne yhteistyössä asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden kanssa

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin, mutta ne voivat tukea jopa kuutta prioriteettia vastatakseen erityistarpeisiin, jos ne määrittävät ne yhteistyössä asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden kanssa

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin, mutta ne voivat tukea jopa kuutta prioriteettia vastatakseen erityistarpeisiin, jos ne määrittävät ne yhteistyössä asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden kanssa.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia indikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Kaikki indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina lukuina.

Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä eri toimenpideohjelmien puitteissa laadittuja yhteisiä määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia indikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Kaikki indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina lukuina, ja tiedot on aina kun mahdollista eriteltävä sukupuolen mukaan.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisten on toimitettava sähköisesti jäsennellyt tiedot kustakin investointiprioriteetista samaan aikaan kuin vuotuiset täytäntöönpanoraportit. Tietojen on katettava luokittelu sekä tuotos- ja tulosindikaattorit.

2. Hallintoviranomaisten on toimitettava sähköisesti jäsennellyt tiedot kustakin investointiprioriteetista samaan aikaan kuin vuotuiset täytäntöönpanoraportit. Tietojen on katettava toimintaluokat sekä tuotos- ja tulosindikaattorit.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien, varsinkin kansalaisjärjestöjen, osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

1. Asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden, alue- ja paikallisviranomaisten ja niitä edustavien kattojärjestöjen, kaikkien relevanttien sidosryhmien, myös työmarkkinaosapuolten ja varsinkin kansalaisjärjestöjen, osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että asianmukainen määrä ESR:n resursseista osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, jotka toteutetaan koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisen muodossa, sekä työmarkkinaosapuolten yhdessä toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että kaksi prosenttia ESR:n resursseista osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, jotka toteutetaan koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisen muodossa, sekä työmarkkinaosapuolten yhdessä toteuttamiin toimiin.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt ja erityisesti ohjelmien edunsaajia edustavat tai niiden puolesta toimivat kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") kaikessa ohjelmien valmistelussa täytäntöönpanossa. ESR:sta tuetaan myös 3 artiklan ja erityisesti 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja kohdennettuja erityistoimia, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa, torjumaan ammattialoihin ja -profiileihin liittyviä sukupuolikohtaisia stereotypioita, torjumaan köyhyyden naisistumista sekä edistämään kaikkien työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja hoitovastuiden jakamista tasapuolisesti naisten ja miesten kesken.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sukupuolten tasa-arvoa edistetään toimintaohjelmien kaikissa vaiheissa sukupuolten tasa-arvoa koskevat näkökohdat talousarviossa huomioon ottavien menetelmien avulla.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ilman sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen. Lisäksi ESR:sta tuetaan 3 artiklassa ja etenkin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa toteutettavia erityistoimia, joilla pyritään torjumaan syrjintää ja parantamaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia sekä vähentämään eriarvoisuutta koulutustason osalta, lisäämään syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten työvoimaosuutta ja vahvistamaan heidän sosiaalista osallisuuttaan, myös helpottamalla siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon, sekä kiinnittämään erityistä huomiota moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin.

 

ESR:sta ei saa tukea toimia, jotka lisäävät sosiaalista eriarvoisuutta tai eriytymistä.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on erityisesti testata paikallisella tai alueellisella tasolla ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi yhdessä kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden ja erityisesti työmarkkinaosapuolten kanssa.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin.

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten aloja ja teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien parantamista sosiaalisia innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

3. Komissio edistää valmiuksien parantamista sosiaalisia innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä ja edistämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä, mukaan lukien yleiset perusteet sosiaalista vastuuta osoittavien merkkien myöntämisessä yrityksille vapaaehtoisuuden pohjalta.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava kumppaneita ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava kumppaneita, joihin voi kuulua paikallis- ja kaupunkiviranomaisia, ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen yhteistyön teemat komission ehdottamasta ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jotta voidaan kartoittaa jäsenvaltioiden erityistarpeita vastaavat kansainvälisen yhteistyön alat ja muodot, jäsenvaltioiden on kuultava asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettuja kumppaneita ja jäsenvaltiot voivat valita teemoja komission ehdottamasta ja perussopimuksen 163 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-tason foorumista, jolla helpotetaan kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä asiaan liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi komissio laatii koordinoidut täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja arviointimenetelmät, jotta helpotetaan kansainvälistä yhteistyötä.

3. Komissio edistää kansainvälistä yhteistyötä vastavuoroisen oppimisen sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-tason foorumista, jolla helpotetaan kansainvälisten kumppanuuksien perustamista, kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä asiaan liittyvien tulosten hyödyntämistä ja levittämistä. Lisäksi komissio laatii koordinoidut täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja arviointimenetelmät, jotta helpotetaan kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, toimintalinjan yhteisrahoituksen enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden yhdistelmään; yhteisrahoituksen enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 100 prosenttia.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, toimintalinjan yhteisrahoituksen enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden yhdistelmään tai liittyy 6 artiklan 1 kohtaan tai jos ohjelman osia hallinnoivat kansalaisjärjestöt tai työmarkkinaosapuolet; yhteisrahoituksen enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 100 prosenttia.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – b alakohta

 

 

 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

1. ESR:sta olisi tuettava asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä ja nuorisotyöllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

Tarkistus   91

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää maaseutu- ja kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi maaseudulla ja kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa. Jotta varmistetaan täydentävyys EAKR:n kanssa ja voidaan helpottaa pienten kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta käyttää rakennerahastoja, ESR:a voidaan käyttää pääasiallisena rahastona sosiaalisen osallisuuden hankkeissa, joissa yhdistyvät epäsuotuisten alueiden sosiaaliset infrastruktuurit ja oheispalvelut.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä varten komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat katettujen toimenpiteiden tyyppiä sekä vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä ja niiden enimmäismääriä, joita voidaan mukauttaa yhteisesti sovittujen menetelmien mukaisesti.

Tätä varten komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat katettujen toimenpiteiden tyyppiä sekä vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä ja niiden enimmäismääriä, joita voidaan mukauttaa yhteisesti sovittujen menetelmien mukaisesti, ottaen asianmukaisesti huomioon edellisen ohjelmakauden aikana saadut kokemukset.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavat avustukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteämääräisen rahoituksen, vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten muodossa, voidaan laskea tapauskohtaisesti viittaamalla talousarvioluonnokseen, jonka hallintoviranomainen on hyväksynyt ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 100 000 euroa.

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavat avustukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteämääräisen rahoituksen, vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten muodossa, voidaan laskea tapauskohtaisesti viittaamalla talousarvioluonnokseen, jonka hallintoviranomainen on hyväksynyt ennalta, jos unionin yhteisrahoitusosuus ei ole yli 100 000 euroa.

Tarkistus  94

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole yli 50 000 euroa, maksetaan kertakorvausten tai vakioyksikkökustannusten muodossa asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta toimia, jotka saavat tukea valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joissa unionin yhteisrahoitusosuus ei ole yli 50 000 euroa, maksetaan kertakorvausten tai vakioyksikkökustannusten muodossa asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta toimia, jotka saavat tukea valtiontukijärjestelmän puitteissa.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden, kuten riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, takuurahastojen, holdingrahastojen ja lainarahastojen, kautta.

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden kautta.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittelemistä, mukaan luettuna politiikkaan perustuvien takuiden enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, että niiden käyttö ei johda julkisten elinten kohtuuttomaan velkaantumiseen.

Komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin sovellettavien erityissääntöjen ja -edellytysten määrittelemistä, mukaan luettuna politiikkaan perustuvien takuiden enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, että niiden käyttö ei johda julkisten elinten kohtuuttomaan velkaantumiseen. Delegoitujen säädösten on oltava unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […] vahvistettujen periaatteiden mukaisia.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· alle 25-vuotiaat, jotka ovat työelämässä, koulutuksessa tai uudelleenkoulutuksessa neljän kuukauden kuluessa koulunkäynnin päättymisestä

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· yli 54-vuotiaat, jotka kärsivät vakavaa aineellista puutetta

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, vähemmistöt (myös marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit)

· maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, vähemmistöt (myös marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit)

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 12 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· kaikkein epäsuotuisimmilla mikroalueilla asuvat henkilöt, jotka ovat köyhyysvaarassa (mediaanitulo) tai kärsivät vakavaa aineellista puutetta

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 12 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· kodittomat

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 alakohta – 13 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· maaseutualueilla asuvat

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteiset indikaattorit ESR-varojen hallinnoinnissa jäsenvaltioissa:

 

· jäsenvaltiossa ESR-varojen hallinnoinnista, myöntämisestä ja valvonnasta vastaavan henkilöstön määrä

 

Kaikki tiedot on eriteltävä NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· työmarkkinaosapuolten tai kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain toteuttamien hankkeiden lukumäärä

· työmarkkinaosapuolten tai kansalaisjärjestöjen taikka muiden sidosryhmien täysin tai osittain toteuttamien hankkeiden lukumäärä

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· niiden hankkeiden lukumäärä, jotka lisäävät naisten kestävää osallistumista työelämään ja etenemisestä työelämässä

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· julkishallintoon tai julkisiin palveluihin kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

· julkishallintoon tai julkisiin palveluihin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten lukumäärä.

· sellaisten tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten, osuustoiminnallisten yritysten ja osuus- ja yhteisötalouden yritysten lukumäärä, joissa on naisjohto tai joiden johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsenten enemmistö on naisia

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· köyhimmillä alueilla toteutettavien hankkeiden lukumäärä.

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Myös sukupuolinäkökohtien kannalta merkityksettömät tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· heikommassa asemassa olevia ryhmiä edustavien osallistujien ja palvelun käyttäjien prosentuaalinen osuus koulutuksessa, pätevyyden hankinnassa, työelämässä tai vapaaehtoistyössä jättäessään toimenpiteen

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· osallistujat, jotka ovat päässeet suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle ja pois vakavasta aineellisesta puutteesta

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· epävarmoissa työsuhteissa olevat naiset

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· tuen saamisen jälkeen työllistyneiden vammaisten osallistujien prosentuaalinen määrä.

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· tilastotiedot, jotka kuvaavat sukupuoleen perustuvan eriytymisen vähenemistä työmarkkinoilla

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on parantunut ja jotka ovat kokopäivä- tai osa-aikatyössä tai toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina vuosi lähtemisen jälkeen

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· osallistujat, jotka ovat päässeet suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle tai pois vakavasta aineellisesta puutteesta vuosi lähtemisen jälkeen

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· tilastotiedot, jotka kuvaavat sukupuolistereotypioiden torjunnan onnistumista koulutuksessa

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· osallistujat, jotka eivät tarvitse etuuksia

Tarkistus   121

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 f luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· naiset, jotka ovat edelleen epävarmoissa työsuhteissa tai taloudellisesti riippuvaisia vuosi lähtemisen jälkeen

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 g luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· vakavaa aineellista puutetta kärsivien yli 54-vuotiaiden prosentuaalinen osuus

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 h luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· vuoden kuluttua tuen saamisesta työllistyneiden vammaisten osallistujien prosentuaalinen määrä.

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

  • [1]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [3]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
  • [4]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0338.

PERUSTELUT

1. Komission ehdotus Euroopan sosiaalirahastosta vuosiksi 2014–2020 sisältää huomattavia edistysaskelia, joita Euroopan parlamentinkin olisi tuettava ja joilla autetaan tehokkaasti Euroopan kansoja sopeutumaan työmarkkinoiden muutoksiin työllistämistä tukevien ja koulutushankkeiden yhteisrahoituksen avulla:

•    varojen myöntäminen Eurooppa 2020 -strategian prioriteettien mukaisesti

•    temaattinen keskittäminen ja 20 prosentin myöntäminen rahaston varoista kussakin jäsenvaltiossa sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan

•    työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen aseman korostaminen sekä

•    menettelyjen yksinkertaistaminen.

Euroopan sosiaalirahasto, joka on Euroopan unionin tärkein väline työllisyyden edistämisessä, perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella. ESR:n perustamisesta alkaen siinä on keskitytty työntekijöiden alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Nykyisen kriisin aikana sosiaalinen yhteenkuuluvuus on ensisijaista ja ESR:n investoinnit kohdistuvat seuraaviin aloihin:

1.   yhteiskunnallinen integroituminen ammatillisen integroitumisen kautta

2.   koulutustason nostaminen

3.   työllisyystason nostaminen.

Jotta saavutetaan tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kaudella 2014–2020 on sovellettava komission ESR:aa koskevan ehdotuksen seuraavia neljää ensisijaista temaattista tavoitetta: työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen", "investoinnit taitoihin, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen", "sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta" sekä "institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen".

Nuoria on tuettava, sillä Euroopan unionissa 21 prosenttia heistä on työttöminä ja useat nuoret ovat vailla koulutodistusta tai tutkintoa. Tämän vuoksi ESR toimii yhteiskunnallisen integroinnin välineenä ammatillisen integroinnin kautta, ja siinä käytetään kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla tuetaan yksilöllisiä tai yleisiä tapoja saavuttaa laadukkaiden työpaikkojen ja maksimityöllisyyden tavoite. Lisäksi työttömien sosiaalista osallisuutta on tuettava varmistamalla riittävä varojen ja palvelujen saanti kaikille.

ESR:aa olisi käytettävä myös tulevien ammattitaitotarpeiden ennakoimisen helpottamisessa, jotta voidaan kasvattaa huomattavasti korkeasti koulutettujen työntekijöiden määrää, sillä viimeaikaisten arvioiden mukaan Eurooppa tarvitsee heitä lähitulevaisuudessa.

Selkeämpi tunnustus kumppanien erityisasemalle kaikilla tasoilla on tarpeen hankkeiden hyvän toimivuuden kannalta. Kaikkien osapuolten liikkeelle saaminen ja työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan ESR:n hallinnointiin ja käyttöön unionin, jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistasolla on ehtona sille, että ESR säilyy eurooppalaisten työllisyyden ja ammatillisen integroitumisen välttämättömänä välineenä.

Sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen sekä käytännöllinen lähestymistapa ovat hyviä ratkaisuja ESR:sta rahoitettujen toimien vaikutuksen lisäämiseksi. Hallinnollisia menettelyjä voidaan yksinkertaistaa muun muassa käyttämällä kertakorvauksia ja vakioyksikkökustannuksia, jolloin voidaan poistaa yksi suurimmista esteistä, joita yrityksillä on ESR:n varojen saannissa, ja siten lisätä saatavilla olevien varojen käyttöä. Varojen hakemista ESR:sta koskevia asiakirjoja on yksinkertaistettava erityisesti silloin, kun hankkeiden julkinen tuki on alle 50 000 euroa. ESR:n varojen tehokas käyttö voi parantaa merkittävästi elvytystoimien vaikutusta ja edistää uusien työpaikkojen luomista Euroopan unionissa.

Kaikkia näitä tavoitteita olisi arvioitava useita kertoja ohjelmakauden aikana, jotta varmistetaan varojen asianmukainen käyttö ja toteutettujen toimenpiteiden tehokkuus.

2. ESR ja koheesiopolitiikan yleiset puitteet

ESR:aa on tuettava voimakkaasti myöntämällä sille vähintään 25 prosenttia rakennerahastojen ja koheesiorahaston talousarviosta. Kansallisen työllisyyspolitiikan merkitys huomioon ottaen jäsenvaltiot ovat tärkeimpiä välikäsiä kaikissa ESR:n toimissa. Koska jäsenvaltioiden riippumattomuutta tässä asiassa on kunnioitettava, ne voivat vapaasti panna täytäntöön ohjelmat omien järjestelyjensä mukaisesti.

Ensiksi on pyrittävä parantamaan ESR:n hallinnointia ja säilytettävä ESR:n keskitetty koordinointi, kuitenkin niin että otetaan paremmin huomioon todelliset tarpeet jäsenvaltioissa.

Tarkastusten järkeistäminen vaikuttaa ehdottoman välttämättömältä ESR:n paikallisten toimijoiden elämän yksinkertaistamiseksi. Tarkastuksia on yhdenmukaistettava ja kiellettävä liioiteltu valvonta sekä poistettava tietyt tarpeettomat tarkastukset. Valvonnan keventämiseksi kunkin jäsenvaltion ja komission välillä tehdyt "luottamussopimukset" mahdollistaisivat jäsenvaltioita rasittavan sääntelyn vähentämisen. Maksujen määräaikojen lyhentäminen on määritettävä kaikkien jäsenvaltioiden yhteiseksi tavoitteeksi, ja on tiedotettava vaiheittaisten maksujen käytännöstä.

ESR:n paikallisia toimijoita on tuettava lisäämällä tekniseen apuun myönnettäviä määrärahoja ja tarjoamalla koulutusta ESR:n hallintoyksiköistä.

ESR:n varojen käyttöasteen lisäämiseksi on luotava olosuhteet niiden paremmalle hyödyntämiselle:

•    jokaista jäsenvaltiota kehotetaan keskittämään rahoitettavat painopistealueet ESR:n tehokkuuden lisäämiseksi

•    perustetaan (kiinteämääräinen) "ESR-šekki" sellaisia erityisalojen mikrohankkeita varten, joiden tulokset ovat helposti saavutettavissa ja mitattavissa

•    lisätään hankkeiden vetäjille suunnattua viestintää ja tietojenvaihtoa

•    varmistetaan parempi synergia ESR:n ja EAKR:n välillä koheesiorahastoa koskevan yleisasetuksen mukaisesti.

ESR:sta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia väestönosia hyödyttäviä hankkeita. Olisi erittäin huolestuttavaa, jos rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevan komission asetusehdotuksen sisältämiä makrotalouden ehtoja sovellettaisiin myös ESR:oon. Jo vaikeuksissa olevien maiden heikoimmassa asemassa oleviin väestönosiin ei voida soveltaa kaksinkertaista rangaistusta.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.6.2012)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa on työttöminä noin 23 miljoonaa ihmistä ja 30:tä miljoonaa uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen. Kuten Euroopan parlamentti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslausumassa totesi, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on täten tärkeässä asemassa Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja sitä olisi pidettävä poliittisena painopisteenä ja sille olisi myönnettävä varoja sen mukaisesti.

ESR:n määrärahoja vuosiksi 2014–2020 ei mainita ESR:a koskevassa asetusehdotuksessa vaan asetusehdotuksessa kaikkia rahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä[1]. Sen 84 artiklan 3 kohdassa säädetään, että "vähintään 25 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille osoitetuista rakennerahastovaroista, 40 prosenttia siirtymäaluille osoitetuista rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia kehittyneemmille alueille osoitetuista rakennerahastovaroista kussakin jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:oon." Jos näitä prosenttiosuuksia ei pienennetä, summa olisi kokonaisuudessaan vähintään 84 miljardia euroa (vuoden 2011 kiinteinä hintoina) ja ESR:n vähimmäisosuudeksi tulisi 25 prosenttia rakenne- ja koheesiorahastoille yhteensä myönnetystä talousarviosta (komission tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio"[2] mainitun laskelman mukaan). Vertailun vuoksi ESR:n määrärahat vuosina 2007–2013 ovat 78 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina eli 22 prosenttia käytettävissä olevista rakenne- ja koheesiorahastojen varoista. Jos komission ehdotuksesta ESR:sta päästään sopuun, se tarkoittaa siis suhteellista kasvua verrattuna koheesio- ja rakennerahastojen käytettävissä oleviin kokonaismäärärahoihin. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että komission ehdotuksissa koheesio- ja rakennerahastojen kokonaismäärärahat jäädytettäisiin nimellisarvoltaan vuoden 2013 enimmäismäärän tasolle. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän vähimmäisosuuteen ja katsoo, että se on ehdottomasti säilytettävä jo senkin tähden, että se on uutta verrattuna nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen. Valmistelija palauttaa myös mieliin, että edellä mainitussa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti totesi olevansa vakuuttunut, että "seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään 5 prosentin lisäys", että koheesiopolitiikalle "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella" ja että ESR:lle olisi myönnettävä varoja ottaen huomioon, että se on poliittinen painopiste.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 84 artiklan 3 ja 5 kohdassa komissio ehdottaa myös, että vähäosaisimmille tarkoitettuun elintarviketukeen myönnetään 2,5 miljardia euroa. Tämä rahoitus vähennettäisiin kunkin jäsenvaltion kansallisista ESR-määrärahoista. Koska ohjelmalla ei ole riippumatonta ja asianmukaista oikeusperustaa, jossa määriteltäisiin tarkasti, kuinka ohjelma toimisi, ja kun otetaan huomioon komission viimeisimmät lausumat, ohjelman tulevaisuus vaikuttaa kuitenkin edelleen epävarmalta.

Varsinaisessa ESR-asetuksessa komissio ehdottaa, että 20 prosenttia ESR:n määrärahoista korvamerkitään sosiaalisen osallisuuden rahoittamiseen, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden tukemisen valtavirtaistamiseen. Kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman määrärahoista enintään neljään investointiprioriteettiin, siirtymäalueilla 70 prosenttia ja vähemmän kehittyneillä alueilla 60 prosenttia. Tämän temaattisen keskittämisen täytäntöönpano on yhteisestä strategiakehyksestä ja kumppanuussopimuksista jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen ytimessä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission yksinkertaistamispyrkimyksiin muiden sellaisten säännösten osalta, joilla on talousarviovaikutuksia, erityisesti yksinkertaistettuihin rahoitusvaihtoehtoihin kertakorvausten ja vakioyksikkökustannusten avulla. Valmistelija korostaa jäsenvaltioiden vastuuta näissä yksinkertaistamispyrkimyksissä.

Moitteeton varainhoito ja avoimuus ovat myös avaintekijöitä. Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että viitataan useammin parhaillaan neuvottelujen kohteena olevan varainhoitoasetuksen säännöksiin, ja odottaa avoimempia ja objektiivisempia tuloksia ja tulosindikaattoreita.

Valmistelija tähdentää myös tarvetta parantaa yhteensovittamista ja synergiaa ESR:n ja muiden ohjelmien, erityisesti ehdotetun sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan integroidun ohjelman, Euroopan globalisaatiorahaston ja ehdotetun Yhteinen Erasmus ‑ohjelman kanssa. Tarvitaan täsmällisiä tavoitteita sen selkeyttämiseksi, millä välineellä kutakin ohjelmaa rahoitetaan. Valmistelija ehdottaa erityisesti, että ESR:n tavoite "aktiivinen osallisuus" määritellään paremmin ja että ESR:n ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan integroidun ohjelman välistä suhdetta selkeytetään. Tällä hetkellä molempia välineitä käytetään niin sanottujen sosiaalisten innovaatioiden ja Euroopan työnvälityspalveluiden (Eures) tukemiseen mutta erilaisten hallintosääntöjen mukaisesti ja niin ollen eri tasoilla. Kun Eures-toimia rahoitettaisiin ensisijaisesti sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta integroidusta ohjelmasta, komissio ehdottaa tukea Euresiin liittyville tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluille kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla. Komissio voisi rahoittaa sosiaalisten innovaatioiden hankkeita suoraan sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan integroidun ohjelman PROGRESS-linjasta ja niitä voitaisiin myöhemmin kehittää laajemmalti ESR:n ja jäsenvaltioiden yhteisrahoituksella. ESR:sta voitaisiin myös edistää suoraan sosiaalisia innovaatioita. ESR:oon olisi samoin perustettava myös elinikäisen oppimisen infrastruktuureja, ja elinikäisen oppimisen toimia olisi rahoitettava ehdotetusta monivuotisesta Yhteinen Erasmus -ohjelmasta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten1; toistaa, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi lisävaroja unionin nykyisten poliittisten prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen sekä ennakoimattomiin tapahtumiin reagointiin; huomauttaa, että vaikka seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen tasoa korotettaisiin vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan vain rajoitetusti edistää unionin sovittujen tavoitteiden saavuttamista, unionin sitoumusten täyttämistä ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen noudattamista; kehottaa neuvostoa – jos se on eri mieltä tästä lähestymistavasta – ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta siitä, että ne todistetusti tuottavat eurooppalaista lisäarvoa;

 

_______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. palauttaa mieliin 7. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman1, jossa se kannatti unionin vähäosaisimmille tarkoitetun elintarvikejakelun jatkamista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana; kehottaa komissiota ehdottamaan sopivinta oikeusperustaa; korostaa kuitenkin, että ESR:n ja vähäosaisimmille tarkoitetun ohjelman tavoitteet eivät ole täysin identtiset;

 

_______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0338.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n on otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia, tuettava kestävien työpaikkojen luomista, edistettävä koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa ja torjuttava köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä perussopimuksen 9 artiklan ja sille perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n on otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan parlamentti katsoi 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten, että "yksi Euroopan unionin suurimmista haasteista on kilpailukyvyn säilyttäminen, kasvun lisääminen sekä korkean työttömyyden torjuminen ja keskittyminen asianmukaisesti toimiviin työmarkkinoihin ja sosiaalisiin oloihin, joiden avulla parannetaan työllisyystilannetta, edistetään ihmisarvoista työtä, taataan työntekijöiden oikeudet kaikkialla Euroopassa sekä parannetaan työoloja ja vähennetään köyhyyttä".

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Samassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti korosti "Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tärkeää merkitystä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa" ja totesi, että "ESR:a olisi pidettävä poliittisena painopisteenä ja sille olisi myönnettävä varoja sen mukaisesti" ja kannatti "ESR:n strategisempaa käyttöä naisten ja miesten tasa-arvon, työmarkkinoille pääsyn ja työelämään uudelleen integroitumisen edistämiseen sekä työttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan".

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 aikana Euroopan sosiaalirahastolle myönnettiin 78 miljardia euroa (vuoden 2011 hintoina). Tiedonannossaan "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio"1 komissio ehdottaa monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 osalta, että ESR:n vähimmäisosuudeksi vahvistetaan 25 prosenttia koheesio- ja rakennerahastoille myönnetyistä määrärahoista (eli vähintään 84 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina). Monien työmarkkinavälineiden olemassaolo riippuu Euroopan sosiaalirahastosta. Jos jäsenvaltiot esittävät jatkossakin lisäsäästöjä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, työmarkkinavälineet kaikkialla Euroopan unionissa heikkenevät, jolloin on mahdotonta alentaa työttömyyslukuja.

 

______________

 

1 COM(2011)0500 final.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia ja demografisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään ja luomaan työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla. Komission olisi myös valvottava järjestelmällisesti Eures-toimia ja julkaistava siihen liittyvät tulokset.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin sekä uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin ja tukea jäsenvaltioita niiden kansallisten uudistusohjelmien täytäntöönpanossa. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä aktiivista tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja arvioimaan paremmin, olisi laadittava yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien joukko.

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja arvioimaan paremmin, olisi laadittava yhteinen avointen ja objektiivisten tuotos- ja tulosindikaattorien joukko.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Olisi otettava huomioon, että työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi tarvitaan yhdennettyä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. ESR:n olisi tuettava alojen välisten ja alueellisuuteen perustuvien kumppanuuksien ja niihin liittyvien ohjelmien luomista.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon ohjelmien kaikessa toiminnassa, mukaan lukien niiden ajallaan ja johdonmukaisella tavalla tehtävä valmistelu, täytäntöönpano, seuranta ja arviointi, ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Kun otetaan huomioon, että tämän ohjelman soveltamisala on osittain päällekkäinen sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan ohjelman kanssa, olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta vältetään samojen toimien ja aloitteiden kaksinkertainen rahoitus. Tämän lisäksi – koska ESR:n kautta yhteistyössä toteutetun hallinnointitavan mukaisesti toteutetut toimet ovat osittain päällekkäisiä suoraan hallinnoidun sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan ohjelman kanssa – olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta eri hallinnointitapojen mukaisesti toteutetut toimet eivät ole päällekkäisiä eikä niillä ole kaksinkertaista rahoitusta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston välisiä synergioita olisi hyödynnettävä. Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan globalisaatiorahasto ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva monivuotinen ohjelma olisi jäsenneltävä yhdenmukaisesti niiden tehokkuuden lisäämiseksi, koordinoinnin parantamiseksi ja päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja virheiden riskin vähentämiseksi sekä rahastosta tuettavien toimien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on asianmukaista antaa säännöksiä, jotka täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 58 artiklaa.

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja virheiden riskin vähentämiseksi sekä rahastosta tuettavien toimien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on asianmukaista antaa säännöksiä, jotka täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 58 artiklaa. Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan ohjelmalle asetetut tavoitteet samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) On tärkeää varmistaa, että ohjelman varainhoito on moitteetonta ja että ohjelman toteutus on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että väline on kaikkien osallistujien ulottuvilla. Koska ESR:n toimissa sovelletaan yhteistyössä toteutetun hallinnointitavan periaatetta, jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä laatimasta lisäsääntöjä, jotka tekevät varojen käytöstä edunsaajille monimutkaisempaa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Kertakorvausten ja vakioyksikkökustannusten käyttämisen varainhoitoasetuksen 116 ja 116 a artiklan mukaisesti olisi johdettava edunsaajan kannalta yksinkertaistamiseen ja pienennettävä kaikkien ESR:n hankekumppanien hallinnollista rasitetta. Kertakorvauksista mahdollisesti yli jäävien varojen olisi jäätävä hankekumppanille.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea työllistyvyyttä erityisesti nuorten keskuudessa, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmien vahvistamista sekä niiden enimmäismäärien vahvistamista eri toimenpidetyyppien mukaan sekä politiikkaan perustuviin takuisiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittämistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmien vahvistamista varainhoitoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti sekä niiden enimmäismäärien vahvistamista eri toimenpidetyyppien mukaan sekä politiikkaan perustuviin takuisiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittämistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) ESR:n olisi tuotettava todellista lisäarvoa jäsenvaltioiden politiikoille, minkä vuoksi sen varojen jakamista ei saisi yhdistää automaattisesti jäsenvaltioiden makrotaloudelliseen suorituskykyyn.

Perustelu

Lisäseuraamusten määrääminen pahentaisi ongelmia maissa, joissa on jo nyt makrotaloudellisia ongelmia. ESR:n talousarviota ei olisi kasvatettava, vaan se olisi kohdennettava auttamaan jäsenvaltiota luomaan kasvua ja työllisyyttä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret, heikosti koulutetut työntekijät, vammaiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin ja työnvälityspalvelujen saatavuus, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vii a) työmarkkinoilla epäsuotuisassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisesti vammaisten henkilöiden työllisyyden tukeminen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) opetetaan tärkeitä taitoja, erityisesti yrittäjyyttä, ja parannetaan työllistyvyyttä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(c) Edistetään aktiivista sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artiklaa – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus

i) aktiivinen osallisuus:

 

– aktiivista osallisuutta edistävät integroidut lähestymistavat, joilla pyritään erityisesti parantamaan työllistymismahdollisuuksia ja työikäisten asemaa ja joilla tuetaan kokonaisvaltaisia, yksilöllisiä reittejä osallisuuteen, työn laatuun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen, joihin kuuluu sosiaalisia ja yhteisöön integroitumiseen ja uudelleen integroitumiseen tähtääviä toimia ja joilla varmistetaan laadukkaiden palvelujen saatavuus ja osallistavat työmarkkinat

 

– elämänkaariajattelun valtavirtaistaminen, jotta varmistetaan kokonaisvaltaisen tuen antaminen lasten ja ikääntyneiden köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen integroituminen

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, mukaan lukien työnvälityspalvelut, koulutuspalvelut, terveydenhuoltopalvelut ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat.

vi) yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 28 artiklassa määritellyt yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja niissä keskitytään kansallisissa uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja niissä keskitytään jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten kansallisissa uudistusohjelmissa yksilöimiin ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista ja 2 artiklassa määritellyn ESR:n tehtävän suorittamista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n kokonaisresursseista kussakin jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen "edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä".

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n kokonaisresursseista kussakin jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen "edistetään aktiivista sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä".

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen keskittämiseen seuraavien sääntöjen mukaisesti:

3. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on pyrittävä temaattiseen keskittämiseen seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Temaattista keskittämistä koskevat säännökset eivät koske toimintalinjan puitteisiin kuuluvia määrärahoja, jotka on kokonaisuudessaan tarkoitettu innovatiivisiin tai valtioiden välisiin toimiin.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen ja sosiokulttuurisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

1. ESR:sta on tuettava asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, myös nuorten työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita, kuten sosiokulttuurisia aloitteita, sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa. Nämä toimet koordinoidaan eri välineiden ja ohjelmien välillä rahoituksen päällekkäisyyden välttämiseksi.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden, kuten riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, takuurahastojen, holdingrahastojen ja lainarahastojen, kautta.

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden, kuten riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, takuurahastojen, holdingrahastojen, lainarahastojen ja pienluottojen ja pienluottojärjestelyjen, kautta.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ESR:a voidaan käyttää parantamaan ESR:n toiminta-alaan ja toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia ja politiikkaa toteuttavien kansallisen ja alueellisen tason julkisten ja yksityisten tahojen pääsyä pääomamarkkinoille ESR:n politiikkaan perustuvien takuiden kautta, edellyttäen että komissio antaa hyväksyntänsä.

2. ESR:a voidaan käyttää parantamaan ESR:n toiminta-alaan ja toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia¸ erityisesti pienluottoja ja pienluottojärjestelyitä, ja politiikkaa toteuttavien kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason julkisten ja yksityisten tahojen pääsyä pääomamarkkinoille ESR:n politiikkaan perustuvien takuiden kautta, edellyttäen että komissio antaa hyväksyntänsä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

6.2.2012

Hyväksytty (pvä)

20.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.6.2012)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: Cătălin Sorin Ivan

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […] on vahvistettu yleiset periaatteet, joita sovelletaan unionin vuotuisen talousarvion toteuttamiseen. Siksi on tarpeen varmistaa tämän asetuksen ja ESR:sta annettujen säännösten yhdenmukaisuus.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät sopimuksen viranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a alakohdan edellytykset sekä toiminnan hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta koskevat velvoitteet täyttyvät.

(b) toimelle tukea myöntävästä ohjelmasta vastaavat viranomaiset täyttävät toimen hallinnointiin, valvontaan ja tarkastukseen liittyvät ohjelman viranomaisten velvoitteet tai tekevät toimen toteutusalueen viranomaisten kanssa sopimuksia.

Perustelu

Mukautus asiakirjaan COM(2011)0615.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […] 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menojen lisäksi ESR:sta ei voida tukea infrastruktuurien, maan ja kiinteistöjen ostoja.

3. Asetuksen (EU) N:o […] 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen menojen lisäksi ESR:sta ei voida tukea infrastruktuurien, maan ja kiinteistöjen ostoja niiden arvosta riippumatta.

Perustelu

Vrt. COM(2011)0615.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tilintarkastuksella pyritään yksinomaisesti varmentamaan, että edellytykset, joiden mukaisesti komissio suorittaa korvauksen vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten perusteella, täyttyvät.

Tarpeellisiksi katsotuilla tilintarkastuksilla pyritään varmentamaan, että edellytykset, joiden mukaisesti komissio suorittaa korvauksen vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten perusteella, täyttyvät.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos näitä rahoitusmuotoja käytetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa omia tilintarkastuskäytäntöjään toimenpiteiden tueksi. Tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o […] mukaisesti näihin tilintarkastuskäytäntöihin ja tulokseksi saatuihin summiin ei kohdistu tilintarkastusviranomaisen tai komission tekemiä tarkastuksia.

Jos näitä rahoitusmuotoja käytetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa omia tilintarkastuskäytäntöjään toimenpiteiden tueksi.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittelemistä, mukaan luettuna politiikkaan perustuvien takuiden enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, että niiden käyttö ei johda julkisten elinten kohtuuttomaan velkaantumiseen.

Komissiolle siirretään valta antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden hakemuksiin sovellettavien erityissääntöjen ja ‑edellytysten määrittelemistä, mukaan luettuna politiikkaan perustuvien takuiden enimmäisrajat; erityisesti on varmistettava, että niiden käyttö ei johda julkisten elinten kohtuuttomaan velkaantumiseen. Delegoitujen säädösten on oltava unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […] vahvistettujen periaatteiden mukaisia.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteiset indikaattorit ESR-varojen hallinnoinnissa jäsenvaltioissa:

 

– jäsenvaltiossa ESR-varojen hallinnoinnista, myöntämisestä ja valvonnasta vastaavan henkilöstön määrä.

 

Kaikki tiedot on eriteltävä NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Tiedot on eriteltävä NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen ja NUTS-tason mukaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Cătălin Sorin Ivan

24.11.2011

Hyväksytty (pvä)

30.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Joachim Zeller

ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.6.2012)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607/2 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: María Irigoyen Pérez

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n on otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava työllisyysmahdollisuuksia, tuettava kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen luomista, autettava työntekijöitä integroitumaan työmarkkinoille ja sopeutumaan niiden muutoksiin, edistettävä koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 162 artiklalla uskottujen tehtävien mukaisesti. ESR:n olisi edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 ja 349 artiklan sekä 355 artiklan 1 kohdan mukaisesti Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n on suunnitellessaan ja toteuttaessaan politiikkojaan ja toimenpiteitään otettava huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia ja väestönkehitystä koskevia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä kasvattamaan ja edistämään kestävää ja laadukasta työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen, tutkimukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden ja syrjinnän torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden osallistavaa toimintaa helpottamalla työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden välillä, ESR:n olisi tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia), jotta näillä olisi aktiivisempi asema työllistymismahdollisuuksien tunnistamisessa yhdessä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa, ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – kaikilla alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun lisäämiseksi ja työllisyysmahdollisuuksien edistämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta kansallisella ja alueellisella tasolla ja sen kykyä toimia aktiivisesti sekä vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus                    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea erityyppisten yritysten ja etenkin mikroyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten ja sosiaalisten ja yhteistalouden yritysten perustamista, kehittämistä ja kilpailukykyä kestävien laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta muuttuviin yhteiskunnallis-taloudellisiin olosuhteisiin ja uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjumisen aloilla sekä institutionaalisten valmiuksien parantamisessa, mikä edellyttää asianmukaista rahoitusta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan aktiiviseen ja tehokkaaseen sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan. Temaattisen keskittämisen pitäisi kuitenkin olla joustavaa, jotta ESR:n tukitoimet voitaisiin mukauttaa kunkin jäsenvaltion ja alueen tarpeisiin.

Perustelu

ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista keskittämällä tuki neljään sille annettuun temaattiseen tavoitteeseen.

Komission ehdottamaan temaattiseen keskittämiseen olisi liityttävä joustavuus, jotta voidaan mukauttaa ESR:n toimia kunkin valtion ja alueen omiin tarpeisiin ja varmistaa resurssien käytön parempi tehokkuus.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon.

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta ja erityisesti alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen osallistumista. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on huolehdittava paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisesta ESR:n ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja tuettava niitä siinä toteuttamalla tarvittaessa toimia valmiuksien parantamiseksi.

Perustelu

Myös alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava ESR:n toimien laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistaminen edellyttää yhdennettyä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa; ESR:n tulisi tukea alat ylittäviä, kansainvälisiä ja alueellisia kumppanuuksia ja niiden puitteissa laadittuja ohjelmia.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa, niin valmistelussa, toteutuksessa, seurannassa kuin arvioinnissakin ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Koska sosiaalinen innovaatio on usean ohjelman kohteena, olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla vältetään samojen toimintojen ja aloitteiden päällekkäisyys ja päällekkäinen rahoitus. Lisäksi, koska jotkut välillisesti hallinnoidun ESR:n puitteissa toteutettavat toimet osittain vastaavat suoraan hallinnoidun, sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan EU:n ohjelman puitteissa toteutettavia toimia, on otettava käyttöön keinoja, joilla voidaan estää eri hallinnointitavoilla toteutettavien toimien ja aloitteiden päällekkäisyys tai kaksinkertainen rahoitus.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Monitasoisen hallinnon periaatteen mukaan on tarkoitus saada asianomaista aluetasoa edustavat alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt osallistumaan kumppanuuden puitteissa aktiivisemmin ja tehokkaammin ohjelmien suunnitteluun, seurantaan, täytäntöönpanoon ja hallintoon käyttäen tarvittaessa apuna ja tukien alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, ikääntyneitä, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, vähäosaisten sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä. Näin olisi autettava toimien tehokkuuden lisäämistä tai muista EU:n välineistä kuten sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta ohjelmasta, globalisaatiorahastosta ja EAKR:stä rahoitettujen toimien päätökseen saattamista. Tukien myöntämisessä olisi kuitenkin aina säilytettävä mahdollisuus käyttää parhaiten kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin soveltuvaa yhdistelmärahoitusta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan heidän sopeutumistaan muutoksiin, edistetään yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin unionin prioriteetteja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa työllisyystasoa ja uusien työpaikkojen luontia ja tuetaan työpaikkojen laadun parantamista ja työntekijöiden alueellista ja ammatillista liikkuvuutta, edistetään työntekijöiden ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa ja helpotetaan heidän sopeutumistaan työmarkkinoiden muutoksiin ja kehitykseen, kuten muutoksiin, jotka koskevat liiketoiminta-aloja ja tuotantojärjestelmiä. Lisäksi ESR:lla osaltaan vahvistetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa, torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, taataan sukupuolten tasa-arvo sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet ja edistetään nuorten työllisyyttä. ESR:n toiminnan ohjaavana periaatteena on sosiaalisen eriarvoisuuden ja työllisyyteen liittyvien erojen poistaminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Perustelu

ESR:n on sisällytettävä tavoitteisiinsa laadukkaiden työpaikkojen luominen ja työntekijöiden sopeuttaminen teknologian muutokseen ja työmarkkinoiden kehitykseen. ESR:n on lisäksi turvattava sukupuolten välinen tasa-arvo.

Olisi myös erittäin tärkeää mainita erikseen ESR:n lähentymistä edistävä ulottuvuus ja sosiaalisen eriarvoisuuden ja työllisyyteen liittyvien erojen vähentäminen rahaston toimien johtavana periaatteena.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

 

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten työttömät – erityisesti pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset – nuoret, yli 54-vuotiaat työntekijät, vammaiset, kouluttamattomat työntekijät, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset ikään katsomatta. ESR:sta annetaan tukea myös työntekijöille, yrityksille ja yrittäjille sekä järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Perustelu

ESR:n on kiinnitettävä erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, joihin on kuuluttava työttömät, nuoret, naiset ja työelämässä olevat ikääntyneet henkilöt.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden kuten vammaisten pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kestävä integroituminen työmarkkinoille

ii) nuorten – erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten – aktiivinen, osallistava ja kestävä integroituminen työmarkkinoille sekä nuorten liikkuvuuden edistäminen Euroopassa

Perustelu

ESR:n on edistettävä nuorten aktiivista ja pitkäaikaista integroitumista työmarkkinoille ja kiinnitettävä erityistä huomiota työttömiin ja ilman koulutusta tai ammattikoulutusta oleviin nuoriin.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten perustaminen ja kehittäminen teknistä apua koskevan tuen turvin ja suuntautumalla kestävään taloudelliseen toimintaan myös pk-yritysten välisen liiketoiminnan siirron avulla

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten todellinen tasa-arvo työmarkkinoilla ja urakehityksessä sekä työelämän ja yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Perustelu

ESR:n on edistettävä naisten ja miesten todellista tasa-arvoa ja työ- ja yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten, etenkin mikroyritysten ja pk-yritysten, ja yrittäjien mukautuminen kestävyyttä, teknologiaa, työmarkkinoita ja väestönkehitystä koskeviin sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin toteuttamalla aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä toimia keskittyen muun muassa alueisiin, joissa on käynnissä yritysten ja sektorien rakenneuudistus ja jotka ovat joutuneet alttiiksi teollisuuden rakennemuutosten vaikutuksille

Perustelu

ESR:n on edistettävä ja ennakoitava työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautumista teknologian ja työmarkkinoidenmuutoksiin. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla tapahtuu yritysten ja toimialojen rakennemuutoksia, ja alueilla, joilla yritykset lopettavat tai siirtävät toimintansa muualle.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen parantamalla ihmisten työ- ja elinoloja, ympäristöä ja terveyttä, myös terveyttä edistävän liikunnan ja amatööriurheilun avulla

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät toimet.

vii) työmarkkinainstituutioiden nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät toimet, lähentämällä työmarkkinoita rajojen yli, tunnustamalla ammatillinen pätevyys ja tutkintotodistukset sekä tehostamalla Eures-verkoston toimia.

Perustelu

ESR:n on edistettävä työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta lähentämällä työmarkkinoita rajojen yli, tunnustamalla ammatillinen pätevyys ja tutkintotodistukset sekä tehostamalla Eures-verkoston toimia.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

vii) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin ja työvoimapalveluihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) Investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

b) Investoidaan korkeatasoiseen ja nykyaikaiseen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

i) ehkäistään ja vähennetään koulunkäynnin keskeyttämistä ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

Perustelu

ESR:n on estettävä ja vähennettävä koulunkäynnin keskeyttämistä, jotta voidaan vähentää nuorisotyöttömyyttä ja auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan vähimmäiskoulutustason, ja jotta voidaan edistää koulunkäynnin jatkamista tai palaamista koulutukseen.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) toteutetaan ja vahvistetaan nuorten ihmisten käytännönläheistä, elinkeinotoimintaan liittyvää koulutusta kaksijakoisten ammattikoulutusjärjestelmien avulla, joissa teoreettiset ja käytännön opetussisällöt yhdistyvät järkevällä tavalla

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) parannetaan kolmannen asteen ja vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja kohottaa koulutustasoa

ii) parannetaan kolmannen asteen ja vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta ja avoimuutta nykyaikaisten opetusjärjestelmien avulla tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja kohottaa koulutustasoa, jotta mahdollistetaan muun muassa mukautuminen työmarkkinoiden tarpeisiin

Perustelu

Tänä päivänä on olemassa paljon pätevyyksiä, joiden avulla ei löydy työllistymismahdollisuutta. Näin ollen koulutusta täytyy säätää markkinoihin sopivaksi. On maita, joissa on joillain alueilla vähän koulutettua työvoimaa ja toisia, joissa koulutus on korkeatasoista. Näin ollen tulisi liikkuvuutta Euroopassa tukea tehokkaasti.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja -pätevyyttä ja varmistetaan, että koulutusjärjestelmät vastaavat työmarkkinoiden tarpeita ja kehitystä tehostamalla koulutusta ja toimia, joilla helpotetaan siirtymistä koulutuksen, ammattikoulutuksen ja työelämän välillä, ja kiinnitetään erityistä huomiota nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden ammatilliseen koulutukseen ja työharjoitteluun

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus

i) etenkin heikoimmassa asemassa olevien ryhmien aktiivinen osallisuus yhteiskuntaan ja työelämään edistämällä työmarkkinoihin osallistumista sekä torjumalla köyhyyttä ja syrjäytymistä

Perustelu

ESR:n on edistettävä heikoimmassa asemassa olevien ryhmien aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten romanien, vammaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien täysimääräinen integroituminen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin

Perustelu

ESR:n on kohdistettava toimensa heikoimmassa asemassa olevien yhteisöjen integroimiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) maahan muuttavien työntekijöiden integroituminen työelämään ja yhteiskuntaan

Perustelu

ESR:n on kohdistettava toimensa maahan muuttavien työntekijöiden integroimiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset kehittämisstrategiat.

vi) yhteisöjohtoisten paikallisten kehittämisstrategioiden edistäminen

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, tai jäsenvaltioissa, jotka voivat saada koheesiorahaston tukea.

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, jäsenvaltioissa, jotka voivat saada koheesiorahaston tukea, tai jäsenvaltioissa, joiden työttömyyden taso on korkea, jotta voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan hallintoelimien ja julkisten palvelujen institutionaalisia valmiuksia ja tehokkuutta työpaikkojen luomiseksi.

Perustelu

ESR:n on harkittava mahdollisuutta osoittaa resursseja institutionaalisten valmiuksien ja julkishallinnon tehokkuuden parantamiseen valtioille, joissa työttömyys on korkea, jotta voidaan toteuttaa julkishallinnon sääntöihin ja hoitoon sellaisia uudistuksia, jotka auttavat luomaan työpaikkoja.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) Työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset sopimukset kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi.

ii) Työllisyyttä, virallista ja epävirallista koulutusta, ammattikoulutusta ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen, valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset sopimukset kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssitehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen uudistamalla koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja energiaan liittyville sektoreille

(a) tuetaan siirtymistä vähäpäästöiseen, ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssi- ja energiatehokkaaseen ja ympäristön kannalta kestävään talouteen uudistamalla koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia vihreitä työpaikkoja ympäristöön ja energiaan liittyville sektoreille

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä edistämällä yritysten ja työntekijöiden mukautumiskykyä ja lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan.

(d) parannetaan mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, myös osuuskuntien ja yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten kilpailukykyä ja kestävää kehitystä lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan ja edistämällä yritysten, työntekijöiden ja yritysten johtajien kykyä mukautua uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja niissä keskitytään kansallisissa uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja toimet ovat johdonmukaisia ja niissä keskitytään kansallisissa uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa alueellisten ja paikallisten viranomaisten tuella kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden vähentämistä koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään kuuteen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla on suurempia tarpeita.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään kuuteen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla on suurempia tarpeita.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman ESR-määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla sekä alueilla, joilla asukaskohtainen BKT oli alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n keskimääräisestä BKT:sta, mutta jotka ovat nyt tukikelpoisia ja kuuluvat siirtymävaiheen tai kehittyneimpien alueiden luokkaan, jäsenvaltioiden on keskitettävä 50 prosenttia kunkin toimenpideohjelman määrärahoista enintään kuuteen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn investointiprioriteettiin.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla on suurempia tarpeita.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien, varsinkin kansalaisjärjestöjen, osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

1. Alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien, varsinkin kansalaisjärjestöjen, osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 108 ja 109 artiklassa määritellyn teknisen avun ja asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

 

Toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on varmistettava, että asianmukainen määrä ESR:n resursseista osoitetaan pienten paikallisviranomaisten valmiuksien kehittämiseen.

Perustelu

ESR:n on edistettävä alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden asianosaisten, erityisesti kansalaisjärjestöjen, osallistumista toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon sekä yleisten tukien että teknisen avun kautta.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että asianmukainen määrä ESR:n resursseista osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, jotka toteutetaan koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisen muodossa, sekä työmarkkinaosapuolten yhdessä toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet osallistuisivat riittävästi asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklan mukaisesti ESR:sta tuettujen ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja hallinnointiin, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on varmistettava, että asianmukainen määrä ESR:n resursseista osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, jotka toteutetaan koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamisen muodossa, sekä työmarkkinaosapuolten yhdessä toteuttamiin toimiin.

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen ESR:sta tuettuihin toimenpiteisiin ei saa rajoittua köyhimpiin alueisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia koheesiorahastosta, vaan sen on katettava kaikki EU:n jäsenvaltiot ja alueet.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat ja pääsisivät osallistumaan riittävästi asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklan mukaisesti ESR:sta tuettujen ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja hallinnointiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin ja verkostoitumista tukeviin toimiin.

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen ESR:sta tuettuihin toimenpiteisiin ei saa rajoittua köyhimpiin alueisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia koheesiorahastosta, vaan sen on katettava kaikki EU:n jäsenvaltiot ja alueet.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Työmarkkinaosapuolille ja valtiosta riippumattomille järjestöille on valmisteltava menettelyjen ja hallinnollisten käsittelyjen yksinkertaistamisjärjestelmä, jotta ESR:n varoja käytettäisiin tehokkaasti ja ne tuottaisivat ennakoidun hyödyn.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti poistamaan sukupuoleen perustuvaa naisten eriyttämistä työelämässä erityisesti äitiysvapaan tai huollettavana olevien henkilöiden hoitamisen jälkeen, vähentämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää työmarkkinoilla ja poistamaan naisten ja miesten väliset palkkaerot, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä varmistamaan naisten ja miesten työ- ja yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittaminen toteuttamalla muun muassa toimia lastenhoidon ja huollettavina olevien henkilöiden hoidon saamisen helpottamiseksi sekä puuttumalla köyhyyden naisistumiseen edistämällä hoitovelvollisuuksien tasapuolista jakamista miesten ja naisten välillä.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sukupuolten tasa-arvoa ja tasapuolisia mahdollisuuksia edistetään toimenpideohjelmien valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa, hallinnoimisessa ja arvioinnissa.

Perustelu

ESR:n on tuettava naisten todellista ja pitkäaikaista osallistumista työelämään toteuttamalla toimia, joilla edistetään naisten osallistumista työmarkkinoille erityisesti äitiysvapaan ja huollettavina olevien henkilöiden hoitamisen jälkeen, ja varmistettava työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. On myös kiinnitettävä erityistä huomiota miesten ja naisten välisten palkkaerojen vähentämiseen.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät syrjinnän torjuntaa ja erilaisuuden hyväksymistä, kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjittyihin ihmisiin, erityisesti niihin, jotka kärsivät moninkertaisesta syrjinnästä, syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan etenkin parantamalla heidän pääsyään työmarkkinoille, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Perustelu

ESR:n on harkittava toimia, joilla edistetään paitsi yhtäläisiä mahdollisuuksia, myös toimia, joilla torjutaan syrjintää ja edistetään erilaisuuden hyväksymistä. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin yhteisöihin, jotka kärsivät monenlaisesta syrjinnästä.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on erityisesti testata, arvioida ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja, mukaan lukien alhaalta ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin.

2. Jäsenvaltioiden on yhdessä paikallisten tai alueellisten kumppaniensa kanssa ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden osallistuessa kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin ja alueiden erityistarpeisiin.

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden on osallistuttava sosiaalisia innovaatioita koskevien teemojen valintaan.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien parantamista sosiaalisia innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

3. Komissio edistää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valmiuksien parantamista sosiaalisia innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä. Komissio huolehtii myös ESR:n sosiaalisia innovaatioita koskevien toimien ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman puitteissa toteutettavien toimien johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä.

Perustelu

Sosiaalista innovaatiota koskevien valmiuksien takaamiseksi ja resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi on varmistettava ESR:stä tuettujen toimien ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman puitteissa toteutettavien toimien johdonmukaisuus ja täydentävyys.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansainvälinen yhteistyö

Valtioiden rajat ylittävä, kansainvälinen ja alueiden välinen yhteistyö

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava kumppaneita ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava rajat ylittävä, kansainvälinen ja alueiden välinen yhteistyö, jonka tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklassa tarkoitettuja kumppaneita ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen yhteistyön teemat komission ehdottamasta ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita rajat ylittävän, kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön teemat komission ehdottamasta luettelosta, jonka ESR-komitea on kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja paikallisia ja alueellisia viranomaisia kuultuaan vahvistanut ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet ja kohdealueiden tarpeet.

Perustelu

On saavutettava mahdollisimman suuri yhteisymmärrys kansainvälisen yhteistyön luettelosta ja pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman suuri valittuja kansainvälisiä teemoja ja toimenpideohjelmien temaattisia tavoitteita koskeva yhdenmukaisuus.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-tason foorumista, jolla helpotetaan kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä asiaan liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi komissio laatii koordinoidut täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja arviointimenetelmät, jotta helpotetaan kansainvälistä yhteistyötä.

3. Komissio edistää rajat ylittävää, kansainvälistä ja alueiden välistä yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-tason foorumista, jolla helpotetaan kokemusten vaihtoa, valmiuksien parantamista ja verkottumista sekä asiaan liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi komissio laatii koordinoidut täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja arviointimenetelmät, jotta helpotetaan yhteistyötä. ESR:sta tuettava rajat ylittävä, kansainvälinen ja alueiden välinen yhteistyö on sovitettava asetuksen (EU) N:o[...] [ETC] mukaan rahastojen välisen koordinoinnin varmistamiseksi kuten kyseisessä asetuksessa on säädetty.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o [...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa varten.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o [...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa varten.

Perustelu

Sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa on edistettävä toimenpideohjelmien toimintalinjoissa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, toimintalinjan yhteisrahoituksen enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden yhdistelmään; yhteisrahoituksen enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 100 prosenttia.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, toimintalinjan yhteisrahoituksen enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden yhdistelmään, jos ohjelmaa hallinnoi kansalaisjärjestö tai työmarkkinaosapuoli; yhteisrahoituksen enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 100 prosenttia.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. ESR-tuen tehokkuuden maksimoimiseksi toimenpideohjelmissa on otettava tapauksen mukaan huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 ja 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa luetellut alueet.

Perustelu

ESR:n on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 174 artiklan mukaisesti kiinnitettävä erityistä huomiota epäsuotuisammassa asemassa oleviin alueisiin ja paikkakuntiin.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) erityisesti nuorten koulutuksen ja ammattipätevyyden parantaminen

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

1. ESR:sta olisi erityisesti tuettava asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Alueilla, joihin väestörakenteen muutos on erityinen ongelma ja joilla nuorisotyöttömyys on alle 8 prosenttia, Euroopan sosiaalirahastoa voidaan käyttää aloitteisiin, jotka johtavat 60-vuotiaiden ihmisten työllistymiseen.

Perustelu

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional youth unemployment rate drops below eight per cent.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää paikallista ja alueellista kehitystä sekä kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön, ilmastoon ja väestönkehitykseen liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

Perustelu

Alueellisten erityispiirteiden kohtelussa ei saa jättää huomiotta maaseutua ja harvaan asuttuja alueita. Vähintään viisi prosenttia olisi annettava paikalliseen kehitykseen, kuten EAKR-asetuksen 7 artiklassa säädetään.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Vähintään 5 prosenttia kansalliselle tasolle osoitetuista ESR:n resursseista on osoitettava paikallista kestävää kehitystä tukeville yhdennetyille toimenpiteille, jotka on annettu kuntien hallinnoitaviksi asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklassa tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten investointien kautta.

Perustelu

Alueellisten erityispiirteiden kohtelussa ei saa jättää huomiotta maaseutua. Vähintään viisi prosenttia olisi annettava paikalliseen kehitykseen, kuten EAKR-asetuksen 7 artiklassa säädetään.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät sopimuksen viranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a alakohdan edellytykset sekä toiminnan hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta koskevat velvoitteet täyttyvät.

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät sopimuksen viranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a alakohdan edellytykset sekä toiminnan hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta koskevat velvoitteet täyttyvät. Tällaisten toimenpiteiden mukaiset menot ovat tukikelpoisia unionin ulkopuolella viiteen prosenttiin saakka ESR:n toimenpideohjelman talousarviosta edellyttäen, että ne koskevat tutkimusta ja innovointia tai koulutusta, ja jos ne ovat aiheutuneet ja jos ne on maksettu kyseiseen toimenpideohjelmaan sovellettavien jäsenvaltion ja EU:n sääntöjen mukaisesti. Jos ohjelma on rahoitettu useammasta rahastosta, asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 87 artiklan 1 kohdan mukaan 5 prosentin maksimimäärä lasketaan ohjelman ESR:sta saaman rahoituksen perusteella.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavat avustukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteämääräisen rahoituksen, vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten muodossa, voidaan laskea tapauskohtaisesti viittaamalla talousarvioluonnokseen, jonka hallintoviranomainen on hyväksynyt ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 100 000 euroa.

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavat avustukset, jotka määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteämääräisen rahoituksen, vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten muodossa, voidaan laskea tapauskohtaisesti viittaamalla talousarvioluonnokseen, jonka hallintoviranomainen on hyväksynyt ennalta, jos EU:n yhteisrahoituksen määrä ei ole yli 100 000 euroa.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole yli 50 000 euroa, maksetaan kertakorvausten tai vakioyksikkökustannusten muodossa asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta toimia, jotka saavat tukea valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joiden EU:n yhteisrahoitusosuus ei ole yli 50 000 euroa, maksetaan kertakorvausten tai vakioyksikkökustannusten muodossa asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta toimia, jotka saavat tukea valtiontukijärjestelmän puitteissa.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden, kuten riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, takuurahastojen, holdingrahastojen ja lainarahastojen, kautta.

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa rahoitusvälineiden, kuten riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, takuurahastojen, holdingrahastojen, lainarahastojen ja pienluottojen ja pienluottojärjestelyjen, kautta.

Perustelu

On otettava käyttöön mahdollisuus tukea toimia ja politiikkaa pienluottojen kautta.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio antaa delegoituja säädöksiä yhteistyössä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien EU-tason edustajien kanssa ja neuvoteltuaan ESR-komitean kanssa;

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

työttömät, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät

työttömät, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömät esittäen iän ja sukupuolen perusteella sekä vammaisten henkilöiden osalta eritellyt tiedot

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

maaseutualueilla asuvat

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) ammatillisen tutkinnon haltijat

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan, jotta saadaan selville miehiin ja naisiin kohdistetut toimenpiteet.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– MINT-alalla työskentelevien naisten määrä heidän jättäessään toimenpiteen

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 7 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– heikommassa asemassa olevia ryhmiä edustavien osallistujien määrä koulutuksessa, ammattikoulutuksessa, pätevyyden hankinnassa ja työelämässä jättäessään toimenpiteen

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 9 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– työelämässä mukana olevien vammaisten osallistujien määrä tukea saatuaan

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– niiden osallistujien määrä, jotka eivät enää saa vähimmäistuloa tai muita etuja osallistumisensa jälkeen

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

Liite – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan, jotta saadaan selville miehiin ja naisiin kohdistetut toimenpiteet.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

· osallistujat työelämässä 6 kuukautta lähtemisen jälkeen

· osallistujat työelämässä 9 kuukautta lähtemisen jälkeen

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· osallistujat itsenäisinä ammatinharjoittajina 6 kuukautta lähtemisen jälkeen

· osallistujat itsenäisinä ammatinharjoittajina 9 kuukautta lähtemisen jälkeen

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen.

· osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on parantunut 9 kuukautta lähtemisen jälkeen.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

· osallistujat, jotka eivät enää saa sosiaalietuuksia 9 kuukautta osallistumisensa jälkeen

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 10 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– 9 kuukautta toimenpiteen jättämisen jälkeen MINT-alalla työskentelevien naisten määrä

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 11 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– 9 kuukautta tuen saannin jälkeen työssä olevien vammaisten osallistujien määrä

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 15 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– tasa-arvoisen kohtelun edistämiseen nimetyn elimen tai nimettyjen elinten rekisteröimien syrjintätapausten lukumäärän väheneminen

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa säädetyissä vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä edustavasta otoksesta osallistujia kustakin toimintalinjasta tai alatavoitteesta. Otoksen sisäinen validiteetti on varmistettava niin, että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan tai alatavoitteen tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan, jotta saadaan selville miehiin ja naisiin kohdistetut toimenpiteet.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

María Irigoyen Pérez

21.6.2011

Valiokuntakäsittely

23.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

19.3.2012

 

26.4.2012

8.5.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.6.2012)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7‑0327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: Malika Benarab-Attou

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta vahvistetaan Euroopan sosiaalirahaston toimintapuitteet, joiden mukaan rahoitus keskitetään rajoitettuun määrään Eurooppa 2020 ‑strategiaan liittyviä tavoitteita. Strategian avulla tuetaan seitsemää lippulaivahanketta, joita ovat muun muassa "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä", "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi" ja "Euroopan digitaalistrategia".

Varojen myöntämiseen liittyviä prioriteetteja on tarkasteltava ja kehitettävä näissä puitteissa.

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmassa painotetaan koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemistä ja jäsenvaltioiden tarjoaman vaihtoehtoisen koulutuksen tarvetta. Siinä korostetaan myös koulutuksen ja paremmat työmahdollisuudet takaavien valmiuksien kehittämisen merkitystä koko elämän ajan. Euroopan parlamentin mietinnössä 2011/2067(INI) tähdennetään, että ESR:n varoja olisi käytettävä näihin painopistealueisiin.

Nuoret liikkeellä -hankkeen avulla pyritään vähentämään koulupudokkaiden osuus 15 prosentista 10 prosenttiin ja nostamaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus 31 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Siinä painotetaan opiskelijoiden koulutustason ja nuorten koulunkäynnin merkitystä. Euroopan parlamentin mietinnössä 2010/2307(INI) suositellaan, että ESR mahdollistaisi rahoituksen yleisluonteiselle toiminnalle, jossa yhdistyy useita ulottuvuuksia, kuten työllisyys, liikkuvuus, sosiaalinen integroituminen ja kulttuuritoiminta.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi edistää innovointia ja sosiaalisia kokeiluja kaikissa niissä eri muodoissa, jotka elämän aikana ovat mahdollisia. Mietinnössään 2011/2052(INI) Euroopan parlamentti suosittaa, että ESR osallistuisi tähän lippulaivahankkeeseen, ja pyytää komissiota "ottamaan kansalaisyhteiskunnan ja kaikki asianomaiset osapuolet (…) paremmin mukaan eurooppalaisen strategian laadintaan"[1].

Euroopan digitaalistrategian avulla taas pyritään puolittamaan puutteet digitaalisissa taidoissa ja valmiuksissa vuoteen 2015 mennessä, ja siinä suositetaan tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen järjestämistä aikuisille. Se sisältää digitaalista lukutaitoa koskevan toimintasuunnitelman ja digitaalisiin taitoihin liittyviä koulutustoimia syrjäytymisuhan alla oleville ryhmille.

Tässä lausunnossa halutaan nostaa esille ESR:n vähemmälle huomiolle jääneet näkökohdat, kuten kansalaisten osallisuus, nuoret, kulttuurinen ulottuvuus, koulutus ja urheilu.

Nuoret

Asetusehdotukseen sisältyy koulupudokkaiden määrän vähentäminen, ja sillä halutaan edistää yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen sekä korostaa nuorten työttömyyden torjunnan merkitystä. Siinä on siis tähdennettävä kriisin syövereihin joutuneen sukupolven ongelmien huomioon ottamista ja mainittava heidät selvästi rahoituksen edunsaajina sekä rahoitettava toimia, joilla tuetaan heidän osallistumistaan yhteiskuntaan.

Kulttuurinäkökohdat

Neuvosto kehotti jäsenvaltioita päätelmissään kulttuuri- ja luovuuskompetensseista ja niiden merkityksestä Euroopan aineettoman pääoman rakentamisessa "ottamaan kulttuuri- ja luovuuskompetenssien vaikutuksen kestävien työpaikkojen ja sosiaalisen innovoinnin perustaksi niin, että (…) Euroopan sosiaalirahaston tarjoamat mahdollisuudet käytetään tarkoin hyväksi"[2].

Samana vuonna Euroopan parlamentti pyysi komissiota kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta antamassaan päätöslauselmassa "edistämään kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden sekä koulutuksen ja jatkokoulutuksen (mukaan lukien työssä oppiminen) yhteisiä tutkimuksia ja kumppanuusohjelmia siten, että kansalaisille tarjotaan luovia taitoja ja monikulttuurisuustaitoja, edistetään uusien luovien menetelmien ja työkalujen käyttöä koulutuksessa, vahvistetaan elinikäistä koulutusta erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kautta ottaen huomioon tämän alan nopeat teknologiset muutokset".

Nykyisen koheesiopolitiikan puitteissa kulttuurin panos paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen ei kuitenkaan ole näkyvissä kuin kulttuuriperinnön ja matkailun suhteen. Rakennerahastoja 2014–2020 koskevassa komission ehdotuksessa kulttuuria ei käsitellä laajemmin.

Kulttuuri on kuitenkin luontaisesti yhteydessä koulutusta, sosiaalista osallisuutta ja innovointia koskeviin kysymyksiin ja näin ollen siis Eurooppa 2020 -strategiaan. Kulttuurin monimuotoinen panos koulutukseen ja oppimiseen valmiuksien ja taito-tiedon kehityksen kautta, kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden myötä syntyvään talouskehitykseen sekä marginaalisten yhteisöjen osalta sen ennaltaehkäisevän toiminnan ansiosta sosiaaliseen osallisuuteen antaa perustelut kulttuuripainotteisten hankkeiden olemassaololle suunnitelluissa toimissa.

Urheilu

ESR:ssa olisi oltava tilaa urheilulle, sillä se on sosiaalista osallisuutta, integroitumista ja yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä väline.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen, tukemaan ja kannustamaan erityisesti nuorten yrittäjyyttä sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun, kansalaisten osallistumisen ja kaikille tarjottavien työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon, mukaan lukien sähköisen hallinnoinnin, tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat mukautua asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien kautta uusiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi tuettava työvoiman siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten jatkuvaa kehittämistä, kulttuurialan ja luovan alan yritykset mukaan lukien, ja taata, että ihmiset voivat asianmukaisten taitojen hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien avulla voittaa uudet haasteet, joita ovat esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, digitaalistrategia ja siirtyminen vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:oon olisi sisällytettävä kulttuurialan ja luovan alan osaamisen tuoma panos sekä edistettävä ihmisarvoisten työpaikkojen saantia ja siitä olisi tuettava työntekijöiden siirtymistä vihreämmille aloille ja ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja kestävän kuljetuksen alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin liittyvän valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen osallistumisen kautta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat, ja sen olisi pyrittävä vähentämään sosiaalisia eroja. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja arvioimaan paremmin, olisi laadittava yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien joukko.

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja arvioimaan paremmin, olisi laadittava yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien joukko, jossa otetaan huomioon laadulliset näkökohdat, kuten rahoitettujen toimien pysyvä luonne ja niiden hyödyt työpaikkojen luomiseen tai osallisuuden edistämiseen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon.

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta asianomaisilta alueellisilta ja sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti työmarkkinaosapuolilta, paikallisviranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on kannustettava työmarkkinaosapuolia, paikallisviranomaisia ja kansalaisjärjestöjä osallistumaan aktiivisesti ESR:n täytäntöönpanoon.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla pystytään vastaamaan paremmin sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, ja olisi kannustettava ja tuettava innovatiivisia sosiaalisia ja kulttuurialan yrityksiä, jotka luonnostaan ja pysyvien työpaikkojen luomismahdollisuuksiensa ansiosta vaikuttavat yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen dynamiikkaan. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

(14) Alueellisten ja paikallisten sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja sen yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan aktiivisemmin ohjelmien täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia työllisyyttä, osallisuutta ja kansalaisten osallistumista koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoita, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, työpaikkojen luomista, työntekijöiden liikkuvuutta, liikuntaa ja urheilua, sosiaalista osallisuutta, sosiaalista yrittäjyyttä ja kansalaisten osallistumista.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 ‑strategian prioriteettien ja yleistavoitteiden saavuttamiseen. ESR tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa ottaen huomioon jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat ja neuvoston suositukset kansallisista uudistusohjelmista.

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 ‑strategian prioriteettien ja yleistavoitteiden saavuttamiseen tavoitteena vahvemman sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaaminen. ESR tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa ottaen huomioon jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyt suuntaviivat ja neuvoston suositukset kansallisista uudistusohjelmista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, nuoret, lapset, etniset vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt ja syrjäytymässä tai syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät. ESR:sta annetaan tukea myös järjestöille, järjestelmille ja rakenteille uusiin haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, hyvän hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin sosiokulttuurisen ja kulttuuritoiminnan alalla, työllisyys-, opetus-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä urheilun aloilla.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

i) työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien pääsy ihmisarvoiseen työhön, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, sekä uraohjauksen, liikkuvuuden, uudelleenkoulutuksen ja pätevöittämisen tukeminen

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys, yritysten perustaminen, pitkäaikainen kehittäminen ja luovutus, erityisesti mikroyritysten ja pienyritysten osalta

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, jota erityisesti urheilu edistää

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) Investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

(b) Investoidaan opetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen, ammattitaitoon, tutkintoihin ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää ja edistetään yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen ja ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) parannetaan kolmannen asteen ja vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja kohottaa koulutustasoa

ii) parannetaan kolmannen asteen koulutuksen ja ammatillisten koulutuspalveluiden laatua, tehokkuutta ja avoimuutta tavoitteena lisätä osallistumista niihin ja kohottaa koulutustasoa

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

iii) parannetaan nuorten pääsyä elinikäiseen oppimiseen ja oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen, kohennetaan työvoiman ammattitaitoa, osaamista, kelpoisuutta ja pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) tuetaan kulttuurialan mahdollisuuksien ja toiminnan edistämistä myös kulttuuri-, taide- ja luovan alan koulutuksen kautta

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten ja kulttuurialan yritysten edistäminen

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vi a) luovuuden ja innovoinnin edistäminen tukemalla mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä kärkialoilla, myös kulttuuriteollisuudessa ja luovan alan teollisuudessa, sekä tiettyjä valtiosta riippumattomia järjestöjä ja osuustoimintajärjestöjä

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vi b) kulttuurituotteiden ja kulttuuri- ja luovan alan mahdollisuuksien laajemman saatavuuden edistäminen

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) Työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset sopimukset kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi.

ii) sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaa nuorten, työllisyyden, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen hyväksi toteuttavien sidosryhmien, erityisesti asetuksen (EU) N:o [.../...] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien, valmiuksien parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset sopimukset kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason uudistusten aktivoimiseksi

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) parannetaan tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja investoimalla tietoyhteiskuntaan osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin

(b) parannetaan tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja investoimalla tietoyhteiskuntaan osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin, joita sovelletaan myös aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun edistämiseen ja entistä laajempaan hyödyntämiseen

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä tutkinnon jälkeisiä opintoja, kouluttamalla tutkijoita ja toteuttamalla verkottumis- ja kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä yritysten välillä

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä tutkinnon jälkeisiä opintoja ja yrittäjyystaitoja, kouluttamalla tutkijoita, kehittämällä esimerkiksi kulttuuri- ja luovan alan innovatiivisia verkostoja ja toteuttamalla verkottumis- ja kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä yritysten välillä

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä edistämällä yritysten ja työntekijöiden mukautumiskykyä ja lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan.

(d) parannetaan mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä kestävään kehitykseen ja niiden kilpailukykyä edistämällä yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden mukautumiskykyä ja lisäämällä investointeja inhimilliseen pääomaan, erityisesti nuorten koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia indikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Kaikki indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina lukuina.

1. Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia indikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Kaikki indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina lukuina ja niissä on otettava huomioon laatutekijät.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien, varsinkin kansalaisjärjestöjen, osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien, varsinkin kansalaisjärjestöjen ja yhteisötalouden osallistuminen toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, mukaan lukien kustakin toimintalinjasta siihen alustavasti myönnetyt määrärahat.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, etenkin sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat aktiivisesti ESR:sta tuettuihin toimiin ja niillä olisi riittävät osallistumismahdollisuudet, etenkin sosiaalisen ja kulttuurisen osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, toimenpideohjelman hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n resursseista osoitetaan asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin toimiin.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja yrittäjyyteen ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutuksen, kulttuurin saavutettavuuden, koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin.

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava toimenpideohjelmissaan sosiaalisia innovaatioita varten teemoja, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin ja joihin kuuluu myös nuoriin ja kulttuuriin liittyviä aiheita.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien parantamista sosiaalisia innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

3. Komissio edistää valmiuksien parantamista sosiaalisia ja kulttuurialan innovaatioita varten etenkin tukemalla vastavuoroista oppimista, perustamalla verkostoja sekä levittämällä hyviä toimintatapoja ja menetelmiä.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava kumppaneita ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava kumppaneita ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU)N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä, koulutusta, osallisuutta, kansalaisaktiivisuutta, nuorisoa ja urheilua koskevia yhteisöjohtoisia paikallisia kehittämisstrategioita, alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja integroituja alueellisia investointeja.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen EAKR-toimien täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä strategioilla, joissa esitetään integroituja toimia taloudellisten, ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja kulttuuristen haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka luetellaan kumppanuussopimuksessa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Malika Benarab-Attou

27.1.2012

Valiokuntakäsittely

29.2.2012

25.4.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Mario Pirillo

  • [1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2011-0370&format=XML&language=FI.
  • [2]  Neuvoston päätelmät kulttuuri- ja luovasta osaamisesta ja niiden merkityksestä Euroopan aineettoman pääoman rakentamisessa (EUVL C 372, 20.12.2011, s. 19.).

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.6.2012)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7‑00327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: Tadeusz Cymański

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön olemassaolon alusta alkaen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on edistänyt eri alueiden välisten kehityserojen kaventamista. Keski- ja Itä-Euroopan maiden liityttyä EU:n jäseniksi ESR on toiminut tärkeässä tehtävässä muutoksen sosiaalisten kustannusten lieventämisessä entisissä kommunistimaissa. Euroopan sosiaalirahasto on yksi tärkeimmistä inhimilliseen pääomaan sijoittamisen mekanismeista tällä alueella. Siitä tuetaan muun muassa syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille suunnattuja koulutusaloitteita.

Tietoisina siitä, että vähemmän kehittyneillä alueilla on yhä ammatillisen avun tarvetta ja että sen tarve jopa kasvaa tällaisena kriisiaikana, olemme tyytyväisiä voidessamme hyväksyä ehdotuksen, jolla turvataan ESR:n rahoitus seuraavalla suunnittelukaudella ja muun muassa vahvistetaan koheesiopolitiikan puitteissa ESR:lle osoitettava vähimmäisrahoitus.

Tämä huomioon ottaen ehdotan asetukseen joustavampia säännöksiä, jotka antavat yksittäisille maille mahdollisuuden vastata omiin sosiaalisiin ja taloudellisiin erityisongelmiinsa. Tämä koskee muun muassa tarkoitettuja rahaston tuensaajia sekä vaatimusta, että asetuksessa ei pitäisi säätää joustamattomia rajoituksia niiden yhteiskuntaryhmien luettelolle, joiden hyväksi rahastoa voidaan käyttää.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjumisen osalta olisi pantava merkille, että on olemassa erityinen tarve tukea vaikeassa työllisyystilanteessa olevia naisia, koska he ovat suurimmassa köyhyysvaarassa, ja tarve tukea yksinhuoltajavanhempia, erityisesti yksinhuoltajaäitejä, jotta työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen tehdään heille helpommaksi.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden mukaista, etenkin työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista annettujen neuvoston suositusten sekä perussopimuksen 121 artiklan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevien neuvoston päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi myös edistettävä lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan myös aloitteisiin "Euroopan digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" liittyviä toimia.

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden mukaista, etenkin työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista annettujen neuvoston suositusten sekä perussopimuksen 121 artiklan ja 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan suuntaviivoja koskevien neuvoston päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi myös edistettävä lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan myös aloitteisiin "Euroopan digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" liittyviä toimia sekä naisten peruskirjassa määriteltyjä tavoitteita.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

(4) Euroopan unionilla on vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, teknologian muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt työttömyyttä etenkin naisten, nuorten ja muiden epäedullisessa asemassa olevien ryhmien, kuten maahanmuuttajien ja vammaisten henkilöiden parissa. ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan työvoiman liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista. Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden parempaa toimintaa lisäämällä työntekijöiden alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia koskevia Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – vähemmän kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista kestävän kasvun ja työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista keskittämällä tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseen varaamalla siihen vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien investointiprioriteettien valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) ESR:n olisi lisättävä sukupuolten tasa-arvon tukemista investoimalla hoitopalveluihin, naisten työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen, koulutukseen ja taitojen parantamiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. ESR:n olisi puututtava myös muun muassa maahanmuuttajanaisiin, romaninaisiin, vammaisiin naisiin, lesboihin ja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan syrjintään.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-arvotavoitteet huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan erityistoimia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tasa-arvomäärärahojen arviointi koskee kaikkia ESR:n toimia ja kaikkia toimia, joiden rahoittamiseen ESR osallistuu. ESR:n olisi edistettävä asiaankuuluvien unionin politiikkojen täytäntöönpanoa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että miesten ja naisten tasa-arvo ja tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen ovat sitovia periaatteita rahastojen varojen käytön kaikissa suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheissa (tasa-arvonäkökulma analyysissä, yhteisissä tavoitteissa, indikaattoreissa, seurannassa, valvonnassa ja arvioinnissa) ja että keskeisiä toimia tuetaan (rakentein) siten, että sukupuolinäkökohdat valtavirtaistetaan ESR:n tavoitteisiin jokaisessa vaiheessa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan mukaisesti ESR:n rahoittamien prioriteettien täytäntöönpanolla olisi torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. ESR:sta olisi tuettava vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

(11) perussopimuksen 10 artiklan mukaisesti ESR:n rahoittamien prioriteettien täytäntöönpanolla olisi torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää siten, että erityistä huomiota kiinnitetään moniperusteisesti syrjittyihin henkilöihin. ESR:sta olisi tuettava vammaisten oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. ESR:sta olisi myös tuettava tähän alaan liittyviä unionin toimia sekä siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla pystytään vastaamaan paremmin sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla pystytään vastaamaan paremmin sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja ottaa huomioon, että sosiaaliset yritykset saavuttavat monessa tapauksessa tuloksia vain pitkällä aikavälillä, ja tämän vuoksi on perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo, naisten ja miesten taloudellinen riippumattomuus ja naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen;

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a) sukupuolistereotypioiden torjunta uranvalinnassa ja ammateissa sekä elinikäisen oppimisen edistäminen;

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen seuraavilla toimilla:

 

i) kaikenikäisten naisten enenevä pääsy työelämään ja kaikenikäisten naisten kouluttaminen;

 

ii) hoivapalvelujen parantaminen, mukaan luettuina korkealaatuinen ja kohtuuhintainen lasten päivähoito ja vanhustenhoito sekä muiden huollettavina olevien henkilöiden hoito;

 

iii) toimenpiteet naisiin kohdistuvan kaikkinaisen väkivallan poistamiseksi;

 

iv) toimenpiteet, joilla puututaan muun muassa maahanmuuttajanaisiin, vammaisiin naisiin, romaninaisiin, lesboihin ja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan syrjintään;

 

v) toimenpiteet, joilla edistetään naisten kohtuuhintaisten terveydenhoitopalvelujen saantia, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut mukaan luettuina;

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) Investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

(b) Investoidaan koulutukseen, ammattitaitoon, ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä ja syrjintää seuraavin toimin:

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

i a) aktiivinen tuki yksinhuoltajavanhempien integroimiseksi työmarkkinoille auttamalla heitä yhteensovittamaan työ- ja perhe-elämä ja ottamalla samalla huomioon, että eurooppalaisista yksinhuoltajavanhemmista merkittävä enemmistö on naisia

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuminen

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kaikkien muotojen torjuminen;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) täydentävät toimet ja asianmukaisten tuki-, avo- ja hoivapalvelut, jotka parantavat työllistymismahdollisuuksia;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten palveluiden, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja korkealaatuisten yleishyödyllisten palveluiden, mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja myös työttömien vanhempien saatavilla olevien alle kouluikäisten lasten hoitopalvelujen saannin parantaminen

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n kokonaisresursseista kussakin jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen "edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä".

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n kokonaisresursseista kussakin jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen (EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen "edistetään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä ja syrjintää".

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin. Tuettujen toimenpiteiden luonteen perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen mukaan vahvistettava kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit asetetaan nollaan.

Yhteisten, ohjelmakohtaisten ja sukupuolen mukaan jaoteltujen tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin. Tuettujen toimenpiteiden luonteen perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen mukaan vahvistettava kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit asetetaan nollaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 7 artiklassa tarkoitetuilla valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä edistämään naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaisten esteettömät mahdollisuudet, ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun syrjimättömyyden periaatteen ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa tarkoitettujen kaikkien asianmukaisten investointiprioriteettien puitteissa siten, että erityistä huomiota kiinnitetään henkilöihin, joihin kohdistuu moniperusteista syrjintää. Tällaiset toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta koulutustason ja terveystilanteen osalta sekä helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Liite – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– niiden hankkeiden lukumäärä, jotka lisäävät naisten kestävää osallistumista työelämään ja edistymistä siinä

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– tilastotiedot, jotka osoittavat sukupuoleen perustuvan eriytymisen vähentymisen työmarkkinoilla

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Liite – 4 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– tilastotiedot, jotka osoittavat sukupuolistereotypioiden onnistuneen torjunnan koulutuksessa

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Cymański

22.11.2011

Valiokuntakäsittely

23.4.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan sosiaalirahasto ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.10.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

 

REGI

25.10.2011

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Elisabeth Morin-Chartier

27.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.1.2012

29.2.2012

23.4.2012

20.6.2012

Hyväksytty (pvä)

5.7.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Malika Benarab-Attou, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jürgen Creutzmann, Krzysztof Lisek

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.7.2012