POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (prenovitev)

25.7.2012 - (COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Zuzana Roithová
(Prenovitev – člen 87 Poslovnika)


Postopek : 2011/0352(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0257/2012
Predložena besedila :
A7-0257/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (prenovitev)

(COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0766),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0430/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012[1],

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[2],

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 27. marca 2012, naslovljenega na Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 87(3) Poslovnika

–   ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0257/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ko daje neavtomatsko tehtnico na trg, mora vsak uvoznik na neavtomatski tehtnici navesti svoje ime in naslov, na katerem je dosegljiv. Določiti je treba izjeme v primerih, v katerih velikost ali narava neavtomatske tehtnice tega ne omogočata. To vključuje primere, v katerih mora uvoznik odpreti ovitek, da lahko na tehtnici navede svoje ime in naslov.

(10) Ko daje neavtomatsko tehtnico na trg, mora vsak uvoznik na neavtomatski tehtnici navesti svoje ime in naslov, na katerem je dosegljiv.

Obrazložitev

Za tehtnice ne more veljati izjema, ki se nanaša na velikost. Poleg tega jih morajo države članice redno pregledovati (glej člen 3(3)) in nanje namestiti oznako skladnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Vse obveznosti, ki v skladu s to direktivo veljajo za gospodarske subjekte, bi se morale uporabljati tudi v primeru prodaje na daljavo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Če bi lahko izdaja enotne izjave EU o skladnosti povzročila specifične težave, povezane z njeno kompleksnostjo ali področjem uporabe, bi morala obstajati možnost, da se ta izjava zamenja s posameznimi izjavami EU o skladnosti za vsako neavtomatsko tehtnico posebej.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Treba je zagotoviti prehodno ureditev, glede na katero bodo neavtomatske tehtnice, ki so že bile dane na trg v skladu z Direktivo 2009/23/ES, dostopne na trgu in dane v obratovanje.

(35) Zagotoviti je treba prehodno ureditev, po kateri bodo imeli gospodarski subjekti na voljo razumno časovno obdobje, v katerem bodo neavtomatske tehtnice, ki so že bile dane na trg v skladu z Direktivo 2009/23/ES, dostopne na trgu in dane v obratovanje. Gospodarskim subjektom bi moralo biti omogočeno, da prodajo zaloge neavtomatskih tehtnic, ki so na datum uporabe nacionalnih predpisov o prenosu te direktive že v distribucijski verigi.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „merilna tehtnica“ pomeni merilo, ki služi ugotavljanju mase nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo ali služi ugotavljanju drugih, z maso povezanih velikosti, količin, parametrov ali značilnosti;

(1) „merilna tehtnica“ pomeni merilo, ki služi ugotavljanju mase nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo. Merilna tehtnica lahko služi tudi za ugotavljanje drugih, z maso povezanih velikosti, količin, parametrov ali značilnosti;

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) „gospodarski subjektipomenijo proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

(9) „gospodarski subjektpomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) „usklajen standard“ pomeni usklajen standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji];

(11) „usklajen standard“ pomeni standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji];

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da bodo na trgu dostopne samo tiste tehtnice, ki izpolnjujejo zahteve te direktive.

1. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da bodo na trgu dostopne samo tiste tehtnice, ki izpolnjujejo veljavne zahteve te direktive.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da bodo tehtnice še naprej v skladu z zahtevami iz te direktive.

3. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da bodo tehtnice še naprej v skladu z veljavnimi zahtevami iz te direktive.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehtnice, ki se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), morajo zadovoljiti bistvene zahteve iz Priloge I ter imeti oznako CE in napise iz točke 1 Priloge III.

Tehtnice, ki se uporabljajo ali so predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), morajo zadovoljiti bistvene zahteve iz Priloge I ter imeti oznako CE in napise iz točke 1 Priloge III.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proizvajalci pri dajanju svojih tehtnic, ki se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trg zagotovijo, da so bile oblikovane in izdelane v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

1. Proizvajalci pri dajanju svojih tehtnic, ki so predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trg zagotovijo, da so bile oblikovane in izdelane v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci pri dajanju svojih tehtnic, ki se ne uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trg zagotovijo, da so na teh tehtnicah napisi iz točke 2 Priloge III.

Proizvajalci pri dajanju svojih tehtnic, ki niso predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trg zagotovijo, da so na teh tehtnicah napisi iz točke 2 Priloge III.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proizvajalci za tehtnice, ki se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), pripravijo tehnično dokumentacijo in izvedejo ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14 ali za njegovo izvedbo pooblastijo tretjo osebo.

2. Proizvajalci za tehtnice, ki so predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), pripravijo tehnično dokumentacijo in izvedejo ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 14 ali za njegovo izvedbo pooblastijo tretjo osebo.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci na tehtnice, ki se ne uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), namestijo napise iz točke 2 Priloge III.

Proizvajalci na tehtnice, ki niso predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), namestijo napise iz točke 2 Priloge III.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Proizvajalci za tehtnice, ki se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti za obdobje 10 let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg.

3. Proizvajalci za tehtnice, ki so predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti za obdobje 10 let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Proizvajalci zagotovijo, da so tehtnici priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

7. Proizvajalci zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica. Ta navodila in varnostne informacije ter vse označevanje je jasno, razumljivo in čitljivo.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Proizvajalci ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, navedejo na tehtnici ali, če to ni mogoče, na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv.

6. Proizvajalci na tehtnici navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče razumno pričakovati, te podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden uvozniki dajo na trg tehtnico, ki se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima tehtnica oznako CE, in napise iz točke 1 Priloge III, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec spoštoval zahteve iz člena 6(5) in (6).

2. Preden uvozniki dajo na trg tehtnico, ki je predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima tehtnica oznako CE, in napise iz točke 1 Priloge III, da je opremljena z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec spoštoval zahteve iz člena 6(5) in (6).

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar uvoznik meni ali ima razlog, da domneva, da tehtnica, ki se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), ni skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I, da tehtnico na trg šele po tem, ko je bila usklajena. Poleg tega, kadar tehtnica pomeni tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

Kadar uvoznik meni ali ima razlog, da domneva, da tehtnica, ki je predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), ni skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I, da tehtnico na trg šele po tem, ko je bila usklajena. Poleg tega, kadar tehtnica pomeni tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden uvozniki dajo na trg tehtnico, ki se ne uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), zagotovijo, da so na tej tehtnici napisi iz točke 2 Priloge III in da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6).

Preden uvozniki dajo na trg tehtnico, ki ni predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), zagotovijo, da so na tej tehtnici napisi iz točke 2 Priloge III in da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 6(5) in (6).

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uvozniki ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, navedejo na tehtnici ali, če to ni mogoče, na embalaži ali v spremnem dokumentu.

3. Uvozniki na tehtnici navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče, te podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Uvozniki zagotovijo, da so tehtnici priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je tehtnica, ki se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti tehtnice z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

5. Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je tehtnica, ki je predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti tehtnice z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Uvozniki za tehtnice, ki se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), za obdobje 10 let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg, omogočajo organom za nadzor trga dostopnost do izvoda izjave EU o skladnosti in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na voljo navedenim organom.

8. Uvozniki za tehtnice, ki so predvidene, da se uporabljajo za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), za obdobje 10 let po tem, ko je bila tehtnica dana na trg, omogočajo organom za nadzor trga dostopnost do izvoda izjave EU o skladnosti in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na voljo navedenim organom.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden distributerji omogočijo dostopnost tehtnice, ki se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trgu, preverijo, ali ima tehtnica oznako CE in napise iz točke 1 Priloge III, ali so ji priloženi zahtevani dokumenti, navodila in informacije v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost tehtnice na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

2. Preden distributerji omogočijo dostopnost tehtnice, ki je predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trgu, preverijo, ali ima tehtnica oznako CE in napise iz točke 1 Priloge III, ali so ji priloženi zahtevani dokumenti, navodila in informacije v jeziku, ki ga brez težav razumejo potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer bo omogočena dostopnost tehtnice na trgu, ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preden distributerji omogočijo dostopnost tehtnice, ki se ne uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trgu, preverijo, ali so na tehtnici napisi iz točke 2 Priloge III in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

Preden distributerji omogočijo dostopnost tehtnice, ki ni predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), na trgu, preverijo, ali so na tehtnici napisi iz točke 2 Priloge III in ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena 6(5) in (6) ter člena 8(3).

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Distributerji zagotovijo, da v času, ko je tehtnica, ki se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti tehtnice z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

3. Distributerji zagotovijo, da v času, ko je tehtnica, ki je predvidena, da se uporablja za namene iz točk od (a) do (f) člena 1(2), v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti tehtnice z bistvenimi zahtevami iz Priloge I.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice zagotovijo, da lahko distributerji za tehtnice, ki so zakonito dane na trg pred [datumom iz drugega pododstavka člena 42(1)], omogočijo dostopnost na trgu brez dodatnih zahtev.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Èlen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo sporočijo:

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo opredelijo:

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti so zmožni predložiti informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bila tehtnica dobavljena, in za obdobje 10 let po tem, ko so tehtnico dobavili.

Gospodarski subjekti predložijo informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bila tehtnica dobavljena, in za obdobje 10 let po tem, ko so tehtnico dobavili. Po opravljeni dobavi se od njih ne zahteva, da te informacije posodabljajo.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Zahteve za gospodarske subjekte v zvezi s proizvodi na zalogi

 

Države članice zagotovijo, da za gospodarske subjekte v zvezi s proizvodi na zalogi veljajo zahteve v skladu s členom 41.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Èlen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skladnost tehtnic z bistvenimi zahtevami iz Priloge I je mogoče potrditi po enem od naslednjih postopkov, ki ga izbere vložnik:

1. Skladnost tehtnic z bistvenimi zahtevami iz Priloge I je mogoče potrditi po enem od naslednjih postopkov, ki ga izbere proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik:

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi, in se redno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se tehtnica da na trg ali je dostopna na trgu.

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi, in se redno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se tehtnica da na trg ali je dostopna na trgu. Gospodarski subjekt na zahtevo organa za nadzor trga zagotovi kopijo izjave EU o skladnosti v papirni ali elektronski obliki in zagotovi, da se prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri se neavtomatske tehtnice dajo na trg ali so dostopne na trgu.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost tehtnice.

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost tehtnice z zahtevami, določenimi v tej direktivi.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 24.

1. Države članice imenujejo enoten priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 24.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice Komisijo letno obveščajo o dejavnostih svojih organov za nadzor trga in o vseh načrtih za povečanje nadzora trga in njegovem dejanskem povečanju, tudi o povečanju sredstev, izboljšanju učinkovitosti in vzpostavljanju potrebnih zmogljivosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice svojim organom za nadzor trga zagotovijo ustrezno financiranje, da zagotovijo skladnost in učinkovitost njihovih dejavnosti v vsej Uniji.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar so organi za nadzor trga ene države članice ukrepali v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da tehtnica, ki jo zajema ta direktiva, pomeni tveganje za vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tej direktivi, izvedejo vrednotenje zadevne tehtnice v zvezi z izpolnjevanjem vseh zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

1. Kadar so organi za nadzor trga ene države članice ukrepali v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da tehtnica, ki jo zajema ta direktiva, pomeni tveganje za vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tej direktivi, izvedejo vrednotenje zadevne tehtnice v zvezi z izpolnjevanjem vseh ustreznih zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kadar država članica ali Komisija v obdobju dveh mesecev po prejemu informacij iz odstavka 4 ne predloži nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga je izvedla država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

7. Če država članica ali Komisija v obdobju treh mesecev po prejemu informacij iz odstavka 4 ne vloži ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, se šteje, da je navedeni ukrep upravičen.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevno tehtnico.

8. Države članice zagotovijo takojšnje sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevno tehtnico, na primer njen umik s trga.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja.

Države članice še naprej razvijajo obstoječe mehanizme, s čimer zagotovijo pravilno izvajanje predpisov o oznaki CE, in v primeru nepravilne rabe te oznake ustrezno ukrepajo. Države članice določijo pravila o kaznih za gospodarske subjekte v primeru kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja. Pravila lahko zajemajo tudi kazenske sankcije za resne kršitve.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Kazni iz prvega odstavka so učinkovite, sorazmerne glede na resnost kršitve in odvračalne.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice o navedenih določbah obvestijo Komisijo najpozneje [datum iz drugega pododstavka člena 42(1)], pri čemer jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah.

Države članice o navedenih določbah obvestijo Komisijo do [datuma iz drugega pododstavka člena 42(1)], pri čemer jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah. Komisija te določbe objavi na spletu.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija ta besedila objavi na spletu.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Priloga I – točka 8 – točka 8.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.1. Oblikovanje in konstrukcija tehtnic sta taka, da bodo tehtnice ob pravilni uporabi in pravilni namestitvi ter v okolju, za katerega so namenjene, ohranile svoje meroslovne lastnosti. Prikazana mora biti vrednost mase.

8.1. Oblikovanje in konstrukcija tehtnic sta taka, da bodo tehtnice ob pravilni uporabi in pravilni namestitvi ter v okolju, za katerega so namenjene, ali v okolju, ki ga je mogoče razumno pričakovati, ohranile svoje meroslovne lastnosti. Prikazana mora biti vrednost mase.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Priloga I – točka 8 – točka 8.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.3. Zahteve iz točk 8.1 in 8.2 tehtnice izpolnjujejo v celotnem časovnem obdobju, predvidenem za uporabo takih tehtnic.

8.3. Zahteve iz točk 8.1 in 8.2 tehtnice izpolnjujejo v celotnem časovnem obdobju, razumno predvidenem za uporabo takih tehtnic.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Priloga II – del 4 – točka 4.3. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost tehtnic z odobrenim tipom, opisanim v potrdilu o EU-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami iz te direktive.

Pooblaščeni interni organ ali priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost tehtnic z odobrenim tipom, opisanim v potrdilu o EU-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami iz te direktive.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Priloga II – del 5 – točka 5.4. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost tehtnic z veljavnimi zahtevami iz te direktive.

Pooblaščeni interni organ ali priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost tehtnic z veljavnimi zahtevami iz te direktive.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Priloga II – del 6 – točka 6.4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, določene v ustreznih usklajenih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredne preskuse, s čimer preveri skladnost tehtnice z veljavnimi zahtevami iz te direktive. Kadar tak usklajen standard in/ali tehnična specifikacija nista na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

Pooblaščeni interni organ ali priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, določene v ustreznih usklajenih standardih in/ali tehničnih specifikacijah, ali enakovredne preskuse, s čimer preveri skladnost tehtnice z veljavnimi zahtevami iz te direktive. Kadar tak usklajen standard in/ali tehnična specifikacija nista na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

To poročilo spreminja predlog Evropske komisije za prenovitev Direktive 2009/23/ES o usklajevanju zakonov držav članic v zvezi z neavtomatskimi tehtnicami. Predložen je bil novembra 2011 kot del izvajanja novega zakonodajnega okvira, sprejetega leta 2008 kot „paket za proizvode“ in sestavljenega iz dveh dopolnilnih instrumentov – Sklepa št. 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS ter Uredbe št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in tržni nadzor v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe Sveta št. 339/93 (EGS). Ta predlog je del paketa, ki z novim zakonodajnim okvirom usklajuje devet direktiv o proizvodih.

Veljavna Direktiva 2009/23/ES o neavtomatskih tehtnicah določa bistvene zahteve ter izbira ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti, ki jih morajo uporabljati proizvajalci, da dokažejo skladnost proizvodov s temi bistvenimi zahtevami, preden jih dajo na trg EU.

Novi zakonodajni okvir je bil sprejet, da bi odpravili pomanjkljivosti veljavne usklajevalne zakonodaje Unije, s čimer bi dokončali enotni trg, na katerem bodo veljala pravila poštene konkurence in bodo na voljo varni proizvodi. Zaradi nedosledne harmonizacije zakonodaje Unije – in posledično njenega izvajanja in izvrševanja – ter zapletenih predpisov je gospodarskim subjektom in organom v državah članicah vse težje pravilno razumeti in uporabljati zakonodajo, kar ustvarja neenakopravne tržne pogoje in omogoča, da na trg pridejo tudi nevarni proizvodi. Paket za proizvode določa splošni okvir za uskladitev zakonodaje o proizvodih, da bi bila ta bolj poenotena in razumljiva tako za gospodarske subjekte kot organe za nadzor trga. Vseeno pa določb sklepa o novem zakonodajnem okviru ni mogoče neposredno uporabljati. Da bodo vsi gospodarski subjekti, za katere se uporablja usklajevalna zakonodaja Unije, imeli koristi od izboljšanega novega zakonodajnega okvira, je treba določbe Sklepa o novem zakonodajnem okviru prenesti v veljavno zakonodajo o proizvodih.

Po sprejetju novega zakonodajnega okvira leta 2008 je Komisija začela ocenjevati evropsko harmonizacijo zakonodaje o proizvodih, da bi določila instrumente, ki jih je treba revidirati in tako omogočiti izvajanje novega zakonodajnega okvira.

Med ocenjevanjem se je izkazalo, da bo treba v naslednjih treh do petih letih zaradi klavzul o reviziji ali iz posebnih razlogov (pojasnitev področja uporabe, posodobitev varnostnih zahtev itd.) revidirati številne direktive. Zaradi tega bo treba prenoviti veliko večino veljavne evropske zakonodaje o proizvodih, prenovitev pa se bo v skladu z delovnim programom Komisije opravila posamično.

Devet predlogov v paketu, predloženem novembra 2011, med drugim tudi Direktiva 2006/95/ES, ni del prej omenjene skupine direktiv o proizvodih, pač pa so bili označeni kot primerni za uskladitev z novim zakonodajnim okvirom zaradi enake strukture. Vse direktive urejajo izredno pomembne industrijske sektorje, v katerih je prisotna močna mednarodna konkurenca, po ocenah pa naj bi se v teh sektorjih opravila poenostavitev in ustvarili enaki konkurenčni pogoji za evropska podjetja, ki jim je namenjen novi zakonodajni okvir.

Spremenjene določbe te direktive se nanašajo na: opredelitve pojmov, obveznosti gospodarskih subjektov, domnevo o skladnosti, zagotovljeno s harmoniziranimi standardi, izjavo o skladnosti, oznako CE, priglašene organe, postopek zaščitnih klavzul in postopke za ugotavljanje skladnosti. S predlogom naj bi se veljavne določbe zgolj uskladile glede na horizontalne določbe sklepa št. 768/2008/ES ter glede na novo terminologijo iz Lizbonske pogodbe, vključno z novimi pravili o komitologiji.

Postopek

Usklajevanje sklepa o novem zakonodajnem okviru zahteva številne večje spremembe določb te direktive. Način prenovitve je bil že določen v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001.

V skladu s členom 87 poslovnika Parlamenta je predlog na podlagi poročil posvetovalne delovne skupine (pravne službe Parlamenta, Sveta in Komisije) pregledal odbor za pravne zadeve ter zaključil, da razen sprememb, ki so bile kot take označene v predlogu ali tistih, ki jih je zaznala omenjena skupna, ne vsebuje drugih bistvenih sprememb.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je ta uskladitev devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom pomemben korak za dokončanje enotnega trga EU.

Novi zakonodajni okvir uvaja poenostavljeno regulativno okolje za proizvode in omogoča doslednejše izvajanje tehničnih standardov, kar bo zaradi zagotovljenega enakega obravnavanja neskladnih proizvodov in gospodarskih subjektov ter enakopravne ocene priglašenih organov na vsem trgu EU pripomoglo k boljšemu delovanju enotnega trga.

Z uskladitvijo devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom se bo povečalo zaupanje tako proizvajalcev kot potrošnikov, saj bodo pojasnjene obveznosti za gospodarske subjekte, države članice bodo imele več učinkovitih orodij za izvajanje tržnega nadzora, končni rezultat pa bo manj neskladnih in nevarnih proizvodov na trgu.

Komisija je predloge v usklajevalnem paketu pripravila po obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, tudi z več sto malimi in srednjimi podjetji, ki imajo izkušnje s paketom o proizvodih, kar poročevalka zelo pozdravlja.

Poročevalka podpira splošno namero Komisije o uskladitvi devetih direktiv o proizvodih s horizontalnimi ukrepi iz Sklepa št. 768/2008, vendar želi predlagati še nekaj sprememb Direktive 2009/23/ES o neavtomatskih tehtnicah, to pa zaradi dodatne pojasnitve in sektorske prilagoditve za naslednje namene:

1. Dodatno uskladiti direktivo z novim zakonodajnim okvirom in zagotoviti pravno varnost

Poročevalka meni, da je treba na predlagano direktivo vložiti številne spremembe, da bi dosegli višjo raven skladnosti z določbami Sklepa št. 768/2008/ES in odpravili morebitne primere nedoslednosti v besedilu, ki bi drugače povzročili pravno negotovost.

Pojasniti je treba tudi pravni položaj za proizvode, ki so bili zakonito dani na trg v skladu z veljavno direktivo, bodo pa ob začetku veljavnosti nove direktive še vedno na zalogi. Poudariti bi bilo treba neretroaktivnost zakonodaje EU ter pojasniti, da so ti proizvodi lahko dostopni na trgu tudi po začetku veljavnosti nove direktive.

Meni tudi, da bi morala Komisija obvezno objaviti na spletu nacionalne določbe prenesene direktive ter ustrezne sankcije (načelo preglednosti).

2. Okrepiti varstvo potrošnikov

Novi zakonodajni okvir prispeva k večjemu zaupanju potrošnikov v enotni trg. Zato je nekaj sprememb povezanih tudi s ciljem poročevalke, da bi se v celoti izkoristile prednosti novega zakonodajnega okvira glede varstva potrošnikov. V zvezi s tem bi nekatere spremembe omogočile širše področje uporabe nove direktive, kar zajema bistvene varnostne zahteve, v fazi oblikovanja proizvodov pa bi bilo treba upoštevati tudi razumno predvideno uporabo (prim. s členom 16 o splošnih zahtevah Uredbe št. 765/2008). Varstvo potrošnikov bi še povečali z določitvijo, da morajo biti navodila, varnostne informacije in označevanje zanesljivi, razumljivi in pregledni.

3. Zmanjšanje odvečne birokracije v postopkih

Novi zakonodajni okvir bi moral prispevati k izboljšanju prostega pretoka blaga na ozemlju Evropske unije. Okorna birokracija bi prosti pretok blaga kvečjemu preprečevala, zato je poročevalka predlagano direktivo natančno pregledala, da bi to čim bolj odpravila. Zaradi tega v poročilu predlaga posodobitev sedanjih postopkov, tako da se omogoči predložitev izjave o skladnosti ne le v papirni, temveč tudi v elektronski obliki, ter se zmanjša birokracija v postopkih za gospodarske subjekte v zvezi z identifikacijo gospodarskih subjektov.

Kot že rečeno, poročevalka podpira poenostavitev in posodobitev postopkov iz novega zakonodajnega okvira, vendar želi hkrati poudariti, da bo morda potrebna prilagodljivost v zvezi z nekaterimi obveznostmi, ki jih uvaja novi okvir. Tako na primer predlaga, da bi k pravilu enotne izjave o skladnosti v primerih, ko ob predložitvi enega samega dokumenta zaradi njegove kompleksnosti ali obsega pride do posebnih težav, dodali izjemo. Tukaj bi morala obstajati možnost, da se vse ustrezne izjave o skladnosti predložijo ločeno.

Za enotno izjavo EU o skladnosti je omogočena večja prožnost, tako da se v skladu s pravilom iz člena 5 doda izjema, kadar bi utegnilo zaradi njene kompleksnosti ali obsega priti do težav.

4. Zagotoviti boljši tržni nadzor nad našimi proizvodi

Čeprav je poročevalka seznanjena z novo uredbo o tržnem nadzoru, ki jo pripravlja Komisija, se v zadnjem svežnju sprememb osredotoča na zagotovitev visoke ravni tržnega nadzora proizvodov. Zato predlaga okrepitev tržnega nadzora pri prodaji na daljavo, in sicer z navedbo ustreznih informacij tudi pri elektronski trgovini, pa tudi z zahtevo, naj države članice Komisiji vsako leto posredujejo informacije o izvajanju tržnega nadzora, svojim organom za tržni nadzor pa zagotovijo ustrezno financiranje. Na koncu želi poročevalka še poudariti, da morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe proti nepravilni rabi oznake CE.

Predlaga tudi sektorske spremembe. Za razjasnitev proizvajalčeve pravice, da uporabi pooblaščene notranje organe za ugotavljanje skladnosti po modulih A1, A2, C1 in Ca2, ki jih je uvedel Sklep št. 768/2008/ES in jih proizvajalci že vse odtlej uporabljajo, je ta določba po novem izrecno vključena v besedilo priloge 2 v delu 2 in 5.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Sklic: D(2012)22879

g. Malcolm Harbour

predsednik Odbora za notranjo trgovino

in varstvo potrošnikov

ASP 13E130

Bruselj

Zadeva:      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (prenovitev)

                  (COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD))

Spoštovani predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je proučil navedeni predlog v skladu s členom 87 o prenovitvi pravnih aktov, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Tretji odstavek tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili sestankov posvetovalne delovne skupine za proučitev prenovljenega predloga, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na seji 26. aprila 2012, s 23 glasovi za in nobenim vzdržanim glasom[1], priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje proučevanje omenjenega predloga v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 27. marec 2012

MNENJE

                                      V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                              SVETU

                                                              KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu

COM(2011)0766 z dne 21. 11. 2011 – 2011/0352(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 1. februarja 2012, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na tem sestanku[1] proučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2009/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu in soglasno ugotovila naslednje:

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z ustreznimi zahtevami iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v predlogu navedene določbe predhodnega akta, ki v predlogu ostajajo nespremenjene, kot je to določeno v točki 6(a)(iii) tega sporazuma.

2) Naslednji deli prenovljenega besedila bi morali biti označeni s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v členu 13(1)(a), drugi pododstavek, predlagani dopis končnega besedila „Za tehtnice, za katere se ne uporablja modul B, se uporablja modul D1, kot je določen v točki 3 Priloge II, ali modul F1, kot je določen v točki 5 Priloge II ” (v prenovljenem besedilu označeno s puščicami);

– v členu 42(1), prvi pododstavek, besede „členom 2(3) do (19), členi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 in prilogo II” ter celotno besedilo zadnjega stavka, ki se glasi: „Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo“;

– v členu 42(1), drugi pododstavek, besede „[dneva po datumu iz prvega pododstavka]”.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

  • [1]  Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK

Naslov

Usklajevanje zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (Prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352(COD)

Datum predložitve EP

21.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum sprejetja

10.7.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Ismail Ertug, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Marek Siwiec, Marc Tarabella

Datum predložitve

25.7.2012