ДОКЛАД относно Пакта за социални инвестиции като отговор на кризата

25.7.2012 - (2012/2003(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Danuta Jazłowiecka

Процедура : 2012/2003(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0263/2012
Внесени текстове :
A7-0263/2012
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Пакта за социални инвестиции като отговор на кризата

(2012/2003(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 5, 6, 9, 147, 149, 151 и 153 от него,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682), и своята резолюция от 26 октомври 2011 г. към него[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно Годишния обзор на растежа за 2012 г. (COM(2011)0815), приложения към него проект на съвместен доклад за заетостта и своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, в Годишния обзор на растежа за 2012 г.[2],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно препоръка на Комисията за общи принципи за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (COM(2008)0639), и съответната резолюция от 6 май 2009 г. [3],

–   като взе предвид проучването на Евростат от януари 2012 г. и Информационния бюлетин на Евростат от 8 февруари 2012 г.[4],

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758), становището на Европейския икономически и социален комитет към него[5] и своята резолюция от 15 ноември 2011 г. към него[6],

–   като взе предвид решението на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)[7],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2008 г., озаглавено „Обновена социална програма: Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-и век“ (COM(2008)0412), и своята резолюция от 6 май 2009 г. към него[8],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика (COM(2009)0545) и своята резолюция от 20 май 2010 г. към него[9],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 9 юни 2010 г., озаглавено „Нов импулс за европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“ (COM(2010)0296), и своята резолюция от 8 юни 2011 г. към него[10],

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.[11],

–   като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно справянето с преждевременното напускане на училище[12],

–   като взе предвид комюникето от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение през периода 2011—2020 г., прието на 7 декември 2010 г.[13],

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Напредък към постигането на общите европейски цели за образование и обучение“ (SEC(2011)0526),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците[14],

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609),

–   като взе предвид наскоро приетия пакет от пет регламента и една директива относно икономическото управление на ЕС[15],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно инициатива „Възможности за младежта” (COM(2011)0933),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г. относно многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2011)0398),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0263/2012),

А. като има предвид, че настоящата икономическа и финансова криза ще има дългосрочно отражение не само върху икономическия растеж, но също и върху равнището на заетост, равнището на бедността и социалното изключване, обществените спестявания и количеството и качеството на социалните инвестиции в Европа,

Б.  като има предвид, че през последните години публичният сектор беше натоварен с големи дългове, и за да не се стигне до твърде голямата задлъжнялост, повечето от последните отговори на кризата се основаваха главно на краткосрочни цели, насочени към възстановяване на стабилността на публичните финанси като решаващи усилия да защитим нашата икономика, и като има предвид, че мерките за строги икономии и бюджетната консолидация следва да се съчетаят с цялостна и амбициозна инвестиционна стратегия за устойчив растеж, заетост, социално сближаване и конкурентоспособност, както и със социално управление, което би осигурило силен механизъм за надзор и контрол на социалните цели и целите в областта на заетостта в стратегията „Европа 2020“;  като има предвид, че Лисабонската стратегия и Европейската стратегия по заетостта не успяха да постигнат целите си, и като има предвид, че успехът на стратегията „Европа 2020“ е несигурен и изисква по-сериозно ангажиране от страна на държавите членки и европейските институции под формата на мерки, насърчаващи растежа, заетостта и конкурентоспособността,

Г.  като има предвид, че наскоро публикуваният Годишен обзор за растежа, а също и Съвместният доклад за заетостта показаха, че тъй като фискалната консолидация все още не е достатъчно напреднала и все още се счита за приоритет, целите в областта на социалната сфера, заетостта и образованието на „Европа 2020“ не се вземат под внимание в достатъчна степен от повечето държави членки,

Д. като има предвид, че равнището на безработица нарасна от 7,1 % през 2008 г. до над 10 % през януари 2012 г. в ЕС-27 с ясни регионални различия, като засегна основно младите хора, нискоквалифицираните работници и дълготрайно безработните, и като има предвид, че всичко това, заедно със застаряващото население, създава сериозен риск от загуба на човешки капитал в по-дългосрочен план и би могло да има необратими последици за трудовия пазар, особено за създаването на работни места, икономическия растеж, конкурентоспособността и социалното сближаване,

Е.  като има предвид, че 80 милиона европейци понастоящем са изложени на риск от бедност и че процентът на децата и възрастните, живеещи в домакинства на безработни, се е увеличил до почти 10 % през 2010 г.; като има предвид, че всичко това, съчетано с детската бедност, нарастващия брой работещи бедни, а също и високата безработица сред младите хора, в бъдеще може да доведе до увеличаване на бедността и социалното изключване, както и до тяхното наследяване,

Ж.  като има предвид, че през 2011 г. нивото на бедност сред лицата на възраст от 16 до 24 години беше средно 21,6 % в Европа и че съществува по-голяма вероятност младите хора да заемат несигурни работни места, да работят на срочни договори или на непълно работно време, и че те са също така в по-голяма степен изложени на безработица; като има предвид, че несигурните работни места са се увеличили рязко през последните години и безработицата се е повишила изключително много в някои страни,

З.  като има предвид, че отчасти поради липсата на инвестиции, резултатите в сферата на образованието и обучението в Европейския съюз все още не са в състояние да отговорят на нуждите на пазара на труда и не съответстват на нарастващата тясна специализация на наличните работни места, както и на уменията, необходими в сектори, които в бъдеще ще осигурят голям брой работни места,

И.  като има предвид, че натискът върху схемите за социално подпомагане се е увеличил поради по-високи разходи, спад на постъпленията и стремеж към икономии; като има предвид, че слабият икономически растеж, устойчивостта на високото равнище на дълготрайна безработица, нарастващият брой работещи бедни, нивото на сивата заетост и повишаващата се безработица сред младите хора имат изгледи още повече да задълбочат тази тенденция,

Й.  като има предвид, че добре насочените социални инвестиции са важни, за да се осигури отново подходящо равнище на заетост за жените и за мъжете в бъдеще, да се стабилизира икономиката, да се укрепят уменията и знанията на работната сила и да се повиши конкурентоспособността на Европейския съюз,

К. като има предвид, че МСП имат значителен потенциал за създаване на работни места и играят решаваща роля в прехода към нова устойчива икономика;

Възобновен подход към социалните инвестиции в Европа

1.  припомня, че социалните инвестиции, които представляват предоставяне и използване на финансите за създаване както на социална, така и на икономическа възвращаемост, имат за цел да противодействат на нововъзникващите социални рискове и на незадоволените потребности и се фокусират върху обществените политики и стратегиите за инвестиране в човешкия капитал, които подпомагат и подготвят отделните лица, семействата и обществата да се приспособят към различните преобразувания, да управляват своя преход към променящи се пазари на труда и да отговорят на нови предизвикателства, например придобиването на нови умения за сектори, които в бъдеще ще осигурят голям брой работни места;

2.  отбелязва, че всички обществени социални и здравни услуги, образователните услуги и предлаганите в тези сфери частни услуги, наред с останалото, могат да се разглеждат като социални инвестиции, и припомня, че съгласно договорите те попадат в обхвата на националната компетентност;

3.  подчертава, че една от най-важните прояви на социалните инвестиции е тяхната способност да съгласуват социалните и икономическите цели и следователно те трябва да бъдат възприемани не само като разходи, а предимно като инвестиции с двоен дивидент, които при правилно изразходване на средствата ще осигурят истинска възвращаемост в бъдеще;

4.  поради това отбелязва, че целенасочените социални инвестиции следва да бъдат важна съставна част от икономическите политики и политиките на заетост на ЕС и държавите членки и от отговора на ЕС на кризата, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалната сфера и образованието;

5    счита, че улесняването и фокусирането върху социалното предприемачество и достъпа до микрофинансиране за уязвимите групи и тези, които са най-отдалечени от пазара на труда, са съществени елементи в контекста на социалните инвестиции, тъй като те позволяват създаването на нови устойчиви работни места, често водейки до промени в икономическия цикъл;

6.  отбелязва, че кризата налага осъвременяване на европейския социален модел, преосмисляне на националните социални политики и преход от „социална държава“, която реагира главно на възникващите щети, причинени от срива на пазарите, към „активираща социална държава“, която инвестира в хората и предлага на гражданите инструменти и стимули с оглед създаването на устойчиви работни места и растеж и предотвратяването на социални деформации; отбелязва, че кризата допълнително засили необходимостта от инвестиране в социално предприемачество;

Активиращи социални държави

7.  призовава във връзка с това държавите членки и Комисията да поддържат равновесие между действията за справяне с непосредствените предизвикателства, произтичащи от кризата, и действията от средносрочно и дългосрочно естество, и да дават специално предимство на дейности, които целят:

а)  да помагат на безработните да се върнат на работа, чрез създаване на иновативна и динамична среда и чрез осигуряване на индивидуални решения и необходимото обучение; да помагат на излизащите на пазара на труда лица при търсенето на работа и да създават необходимите предпоставки за по-гладък преход от образование и обучение към работа;

б)  да водят борба с младежката безработица и да създават възможности за трайно приобщаване на младите хора към трудовия живот, включително на такива млади хора, които нямат нито работа, нито завършено общо или професионално образование;

в)  да стимулират икономически растеж с оглед създаването на качествени и устойчиви работни места както за жените, така и за мъжете, и по-конкретно от МСП; да подобряват производителността на труда, а също и разпределението на работата;

г)   да подобряват удовлетвореността от работата и да намаляват причините за напускане на професионалния живот, като например трудови злополуки, психически тормоз на работното място и други неблагоприятни условия на труд;

д)  да инвестират в образование и обучение през целия живот за всички възрастови групи, като се поставя специален акцент върху образованието в ранна детска възраст и достъпа до висшето образование, сътрудничеството между професионалните сектори и учебните заведения, обучението на работното място и специалното обучение за секторите, в които има недостиг на работна ръка, както и върху професионалното обучение;

е) да инвестират в иновации, като се подпомага създаването на иновативни продукти и услуги, свързани по-специално с изменението на климата, енергийната ефективност, здравеопазването и застаряването на населението;

ж) да отстраняват причините за половата сегрегация на пазара на труда;

з) да укрепват равновесието между гъвкавостта и сигурността на трудовите правоотношения, за да насърчават заетостта и да спомагат за съвместяването на семейния и професионалния живот;

и)  да адаптират пенсионните системи към променящите се икономически и демографски условия, да въведат необходимите реформи, отчитайки тяхната устойчивост и надеждност, да създават условия за намаляване на степента на икономическа зависимост, например чрез създаване на условия за по-дълъг трудов стаж на доброволна основа, като по-безопасни и здравословни работни места, различни стимули и гъвкави модели за заетост, както и увеличаване на заетостта на всички възрастови групи;

й) да се борят с бедността и социалното и медицинското изключване, с особен акцент върху превантивната и проактивна дейност;

8.   призовава държавите членки и Комисията да предприемат стъпки с цел: да разработят политики, благоприятстващи растежа и заетостта (например по-ефективно подпомагане на МСП и по-ефективни, по-целенасочени и активиращи политики при безработица и системи за социални помощи); да въведат обучение през целия живот, специално обучение, свързано с нуждите на секторите, в които има недостиг на работна ръка, както и на регионалните и местните трудови пазари, и преквалификация с цел поддържане на пригодността за заетост на дълготрайно безработните, да насърчават подобряването на уменията през целия живот, професионалното образование и обучението на работното място и платените стажове, с особен акцент върху безработните младежи и работниците с ниска квалификация; да се стремят да направят така, че заетите на пълно работно време да могат да изкарват прехраната си от своята работа;

9. настоява, че заетостта на младежите трябва да бъде важна част от стратегията за социални инвестиции; насърчава държавите членки да инвестират и да предлагат амбициозни стратегии, за да се избегне загубата на цяло поколение, и подобряват достъпа на младежите до пазара на труда чрез:

а) развиване на партньорства между училищата, центровете за обучение и местните и регионалните предприятия;

б) предлагане на обучение и висококачествени младежки стажантски програми, схеми за професионално обучение в сътрудничество с предприятия, както и схеми за подпомагане от страна на по-старшите служители, така че да могат да се наемат и обучават млади хора в предприятията;

в) насърчаване на предприемачеството и на „европейска гаранция за младежта“ и създаване на стимули за работодателите да наемат току-що завършили висшисти;

г) осигуряване на по-добър преход от образование към работа и насърчаване на европейска и регионална мобилност;

10. подчертава личната отговорност, като се има предвид, че хората също трябва да мислят какво могат да направят, за да гарантират, че са сред печелившите в състезанието за таланти;

11. призовава държавите членки и Комисията да вземат всички възможни мерки за усъвършенстване на образователните системи на всички равнища, като: поставят силен акцент върху стратегията за развитие в ранна детска възраст; създават приобщаваща учебна среда; предотвратяват ранното напускане на училище; усъвършенстват средното образование и въвеждат ориентиране и консултиране, осигуряват по-добри условия за успешен достъп на младежите до висше образование или за получаване на пряк достъп до пазара на труда; разработват инструменти за по-добро предвиждане на бъдещите нужди от умения и за засилване на сътрудничеството между образователните институции, стопанската сфера и службите по заетост; подобряват признаването на професионалната квалификация, а също и разработват национални квалификационни рамки;

12. призовава Комисията и държавите членки да осигурят добър баланс между гъвкавост и сигурност на трудовия пазар чрез цялостно прилагане на принципите на гъвкавостта и сигурността, и да предприемат мерки срещу сегментирането на трудовия пазар, като предоставят както подходяща социална защита на хората в периоди на преход или при временна заетост или заетост на непълен работен ден, така и достъп до обучение, развитие в кариерата и възможности за работа на пълен работен ден; насърчава държавите членки да инвестират в услуги като достъпни и висококачествени грижи за деца и целодневни училищни заведения и социални заведения за възрастни хора, които спомагат за поощряване на равенството между половете, благоприятстват по-доброто равновесие между личния и професионалния живот и създават рамка, позволяваща навлизането или повторното навлизане на пазара на труда;

13. насърчава онези държави членки, които все още не са го направили, да въведат необходимите реформи, за да направят своите пенсионни системи устойчиви, сигурни и приобщаващи, да намалят степента на икономическа зависимост, така че да поддържат достатъчно голяма работна сила, и да съчетаят това с постоянно подобряване на трудовите условия и въвеждането на схеми за обучение през целия живот, които да позволяват по-здравословна и по-дълга професионалната кариера;

По-добро управление чрез Пакта за социални инвестиции

14.      насърчава държавите членки да положат повече усилия за включване на социалните инвестиции в своите средносрочни и дългосрочни бюджетни цели, както и в своите национални програми за реформи; призовава Европейския съвет и Комисията да следят по-добре за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и в социалната сфера;

15. отбелязва, че за да се осигури правилното осъществяване на целите в областта на заетостта и в социалната сфера, наскоро разработената система за макроикономически и бюджетен надзор в ЕС трябва да бъде допълнена с подобрен контрол на политиката на заетост и социалната политика; следователно призовава Комисията да обмисли разработването на индекс на общи показатели за социални инвестиции за проследяване на напредъка в държавите членки и на равнището на ЕС в тази насока и да насърчава социалната отговорност на предприятията и по-специално на МСП чрез създаването на европейски социален знак;

16. призовава държавите членки да обмислят подписването на Пакт за социални инвестиции, който да определи цели за инвестиции и да създаде подсилен механизъм за контрол с цел подобряване на усилията за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалната сфера и образованието; този Пакт за социални инвестиции по подобие на Пакта „Евро плюс“ би съдържал списък с конкретни мерки под формата на социални инвестиции, които да бъдат предприети от държавите членки за даден период от време, за да се постигнат целите в областта на заетостта, социалната сфера и образованието в съответствие с Годишния обзор на растежа и националните програми за реформи; това следва да бъде в рамките на редовен надзор със силно участие на Европейската комисия и Европейския парламенти и включване на всички относими формации на Съвета;

17. призовава Комисията да вземе всички възможни мерки, за да насърчи и подпомогне държавите членки да подпишат Пакта за социални инвестиции, и да въведе оценяване на целите в областта на заетостта, социалната сфера и образованието в Европейския семестър за 2013 година;

18. призовава държавите членки да гарантират, че многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 съдържа съответните бюджетни ресурси за стимулиране и подпомагане на социалните инвестиции в Европа, и че наличните финансови средства могат да бъдат използвани рационално и ефективно, а така също структурните фондове, и по-специално Европейският социален фонд, да се насочат към подкрепа на социалните инвестиции, като се гарантира, че неговите приоритети отразяват конкретните нужди на държавите членки; призовава Комисията, когато счете за целесъобразно, да предостави на държавите членки други източници на финансиране за целите на социалните инвестиции;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящата икономическа и финансова криза без съмнение ще окаже дългосрочно и силно въздействие не само на европейската икономика, но и на равнището на заетост, обществените спестявания и социалните инвестиции в Европа. Повечето от неотдавнашните и настоящите отговори на кризата се основават на краткосрочни цели, насочени преди всичко към възвръщането на устойчивостта на публичните финанси, което е от решаващо значение за икономиката на ЕС. В този контекст все пак следва да не пренебрегваме отрицателните последици, които тези мерки за строги икономии могат да имат върху заетостта и конкурентоспособността в Европа, и следва да ги допълним с мерки, благоприятстващи растежа и заетостта, като добре насочените социални инвестиции.

Предизвикателствата на бъдещето

Вследствие на икономическата и социалната криза равнището на безработица през януари 2012 година надвишаваше 10 % в ЕС-27. Нещо повече, Европа е изправена пред изключително сериозни проблеми с безработицата сред младите, което заедно с все по-трудния преход от училище към работа създава рискове за отпадане от пазара на труда и загуба на човешки капитал в по-дългосрочен план. Друг належащ въпрос е положението на нискоквалифицираните работници, които са изправени пред непрекъснато намаляващото търсене на труд поради отрасловите промени към по-високотехнологични и основаващи се на обширни знания дейности, както и нарастващият брой на хора, живеещи в бедност и рискуващи да бъдат социално изключени.

Тежкото положение на пазара на труда се влошава още повече от проблемите, с които се сблъскват образователните системи, както и от застаряващото население. От една страна, слабите резултати в сферата на образованието в Европейския съюз не са в състояние да отговорят на нуждите на пазара на труда и не съответстват на все по-големите умения, които се изискват за наличните работни места. Следва да се отбележи със загриженост, че през 2010 година 14,1 % от младежите между 18 и 24-годишна възраст са били описани като рано напуснали училище, а над 20 % от всички деца не са отговаряли на основните стандарти за езикова и математическа грамотност. От друга страна, поради застаряването на населението броят на хората, постъпващи на пазара на труда, спада и населението в работоспособна възраст ще започне да намалява от 2012 година, което ще доведе до това през 2060 година да има само двама работещи на всеки гражданин, навършил 65 години. Тази демографска тенденция ще се отрази сериозно на пазара на труда, потенциала за икономически растеж и обществените спестявания.

В допълнение, като последица от кризата, натискът върху схемите за социално подпомагане се е повишил в много страни и постъпленията за пенсионните схеми, социалните помощи или системите на здравеопазване са спаднали значително. Високото равнище на дълготрайната безработица вероятно ще задълбочи тази тенденция и в бъдеще.

За съжаление, на повечето неотдавнашни отговори на кризата явно не им достига социално и трудово политическо измерение. Наскоро публикуваният Годишен обзор на растежа, а така също и Съвместният доклад за заетостта показаха, че тъй като фискалната консолидация все още трябва да бъде разглеждана като приоритет, целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалната сфера и образованието не са били взети под внимание в достатъчна степен от всички държави членки.

Значение на социалните инвестиции

За да се възвърне икономическият растеж в Европа е наложително да се отвърне на гореспоменатите предизвикателства с добре насочени социални инвестиции, чиято цел е да подготвят отделните лица, семействата и обществата да се адаптират към променящите се икономически условия и търсенето на пазара на труда. Докато обезпечават устойчивостта на публичните финанси, държавите членки следва в същата степен да се фокусират върху подпомагането на безработните, особено на дълготрайно незаетите, да се върнат на работа, да създават устойчиви и качествени работни места, да повишават производителността на труда, а също и разпределението на работата, да инвестират в образованието и обучението, да подобряват резултатите в сферата на образованието и да съчетават по-добре квалификацията на висшистите и работниците с търсенето на пазара на труда, да укрепват равновесието между гъвкавостта и сигурността и да спомагат за съвместяването на семейния и професионалния живот, да реформират пенсионните системи и да създадат условия за продължаване на трудовия живот, да се борят с бедността и социалното изключване.

Като обхващат широк спектър от политики, социалните инвестиции са важни за осигуряването на подходящо равнище на заетост в бъдеще и за подобряването на конкурентоспособността на Европа. И понеже целта им е да съгласуват социалните и икономическите цели, те трябва да бъдат разглеждани от правителствата не само като разходи, а по-скоро като инвестиции, които ще осигурят истинска възвращаемост в бъдеще. Нещо повече, изглежда, че кризата изисква от държавите членки да преосмислят социалните си политики и да направят преход от „активна социална държава“ към „активираща социална държава“, която инвестира в хората и предлага на гражданите инструменти и стимули, вместо да реагира единствено на възникващите щети, причинени от срива на пазарите. Като вземаме под внимание горепосоченото, следва да се уверим, че социалните инвестиции са важна част от европейските социални политики и политики на заетост и от отговорите на ЕС на кризата.

Европейско измерение и по-добро управление

Изглежда, че има належаща необходимост от създаване на координиран подход от страна на ЕС спрямо социалните инвестиции. Първият опит за създаване на координиран отговор от страна на ЕС към политиките на заетост и социалните политики в Европа, Лисабонската стратегия заедно с Европейската стратегия за заетостта, не успя да постигне целите си поради слабо управление и за съжаление от това, което наблюдаваме, успехът на стратегията „Европа 2020“ е несигурен и изисква по-сериозно ангажиране от страна на държавите членки. Ето защо докладчикът счита, че наскоро разработените икономическо управление и макроикономически надзор следва да бъдат допълнени с контрол на политиката на заетост и на социалната политика. В този контекст докладчикът приканва държавите членки да подпишат „Пакт за социални инвестиции“, чрез който ще могат да създадат по-добър механизъм за управление и контрол на прилагането на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалната сфера и образованието. Тя призовава също така Комисията да разработи индекс от общи показатели за социални инвестиции, за да се проследи напредъкът в страните от ЕС. Една истинска стратегия за социални инвестиции се нуждае от подходящо финансиране, затова докладчикът призовава Съвета да гарантира, че обсъжданата в момента многогодишна финансова рамка за годините 2014-2020 съдържа съответните бюджетни ресурси, необходими за социалните инвестиции в Европа, а така също и да се насочат структурните фондове, и по-специално Европейският социален фонд, към подкрепа на социалните инвестиции.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.7.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Kinga Göncz, Светослав Христов Малинов, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner