ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

30.7.2012 - (COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Krišjānis Kariņš


Διαδικασία : 2011/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0264/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0264/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0540),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0235/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, από τη Βουλή του Λουξεμβούργου, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου[1],

–   μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 5ης Ιουνίου 2012 να εγκριθεί η θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0264/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ▌,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[4],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)    Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2012 ▌σχετικά με όλες τις νέες και τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών, υπό την κατάλληλη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

(2)    Το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ▌απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να αποφεύγουν ή να εξαλείφουν οποιαδήποτε ασυμβατότητα μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτουν μεταξύ τους και με τρίτες χώρες.

(3)  Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση ▌διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η Ένωση έρχεται σε δύσκολη και μειονεκτική θέση όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της και υπονομεύονται οιαδήποτε δυνητικά οφέλη θα πρόσφερε στους ευρωπαίους καταναλωτές και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες τηρούν το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό εφοδιασμό. Από τη διαφάνεια αυτή θα διευκολυνθεί τόσο η επίτευξη στενότερης συνεργασία εντός της Ένωσης στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων όσον αφορά την ενέργεια, όσο και η επίτευξη των μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια, το κλίμα και την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού.

(4)    Ένας νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει επομένως να θεσπισθεί. Θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση, καθώς τα δύο αυτά θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Θα πρέπει να εμπίπτει στην ευθύνη των κρατών μελών να αξιολογούν αρχικά εάν μία διακυβερνητική συμφωνία ή άλλο κείμενο στο οποίο παραπέμπει ρητώς διακυβερνητική συμφωνία έχει επίπτωση στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού στην Ένωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβουλεύονται την Επιτροπή. Σε γενικά πλαίσια, οι συμφωνίες που δεν ισχύουν ή δεν εφαρμόζονται πλέον δεν έχουν επίπτωση στην εσωτερική αγορά ενέργειας η στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού στην Ένωση και συνεπώς δεν θα πρέπει να καλύπτονται από αυτό το μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών. Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν αντίκτυπο στην προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω σταθερής υποδομής ή στην ποσότητα της ενέργειας που εισάγεται στην Ένωση ▌.

(5)  Θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών οι διακυβερνητικές συμφωνίες των οποίων το πλήρες κείμενο πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων πράξεων της Ένωσης. Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη χρήση των υποδομών φυσικού αερίου και στην προμήθεια φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο ▌[5]4. Οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει στο εξής να κοινοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πληρούν την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

(6α)  Οι διακυβερνητικές συμφωνίες σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

(7)    Η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί υποχρεώσεις όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων ▌. Δεν εμποδίζει ωστόσο κράτη μέλη να διαβιβάσουν σε εθελοντική βάση στην Επιτροπή εμπορικές συμφωνίες που αναφέρονται ρητά σε διακυβερνητικές συμφωνίες. Επιπλέον, καθώς οι εμπορικές συμφωνίες είναι δυνατόν να περιέχουν κανονιστικές διατάξεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες με φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν καθοδήγηση από την Επιτροπή προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις με το δίκαιο της Ένωσης.

(8)    Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν θέσει σε ισχύ ή οι ποίες εφαρμόζονται προσωρινά κατά την έννοια του άρθρου 25 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών, καθώς και όλες τις νέες διακυβερνητικές συμφωνίες.

(9)    Περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις μελλοντικές διακυβερνητικές συμφωνίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή που αποτελούν τώρα το αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνοχή όσον αφορά τις προσεγγίσεις των κρατών μελών στις εν λόγω συμφωνίες, καθώς και στην τήρηση του δικαίου της Ένωσης και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση. Θα πρέπει συνεπώς τα κράτη μέλη να έχουν την επιλογή να ενημερώνουν την Επιτροπή για διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες διακυβερνητικές συμφωνίες ή τροποποιήσεις υφιστάμενων διακυβερνητικών συμφωνιών. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της επιλογής αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλούν την Επιτροπή να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Η Επιτροπή θα πρέπει εξάλλου να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ως παρατηρητής κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, κατόπιν έγκρισης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλή σχετικά με τον τρόπο αποφυγής ασυμβατότητας με το Δίκαιο της Ένωσης και να επισύρει την προσοχή στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

(9α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμβατότητα των υφιστάμενων διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να βρεθεί κατάλληλη λύση για την εξάλειψη της εντοπισμένης ασυμβατότητας.

(10)  Προκειμένου τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια και να αποφύγουν ενδεχόμενες συγκρούσεις με το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να έχουν την επιλογή να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με νέα διακυβερνητική συμφωνία με τρίτη χώρα, πριν ή κατά τη διάρκεια των οικείων διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που κράτος μέλος το οποίο έχει διαπραγματευθεί μία διακυβερνητική συμφωνία έχει ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή πριν από το πέρας των διαπραγματεύσεων και της έχει υποβάλει το σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει το εν λόγω κράτος μέλος σχετικά με τη γνώμη της για τη συμβατότητα της εν λόγω συμφωνίας προς το δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όταν κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της ΣΛΕΕ.

(11)  Όλες οι τελικές, κυρωμένες διακυβερνητικές συμφωνίες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των λοιπών κρατών μελών.

(12)  Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, υπό ασφαλή ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ικανοποιεί τα αιτήματα των κρατών μελών για τον χειρισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται σε αυτήν ως εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να πραγματοποιεί τη δική της αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ρήτρας εμπιστευτικότητας. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής[6].

(12α) Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι μια διακυβερνητική συμφωνία είναι εμπιστευτική, θα πρέπει να διαβιβάζει στην Επιτροπή μία σύνοψή της με σκοπό τη γνωστοποίηση της εν λόγω σύνοψης και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

(13)  Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, όπου είναι απαραίτητο σε συνεργασία με την Εξωτερική Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Δράσης (ΕΥΕΔ) σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, προαιρετικά πρότυπα ρητρών προς χρήση σε διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η χρήση των εν λόγω προτύπων προαιρετικών ρητρών στόχο έχει την αποφυγή συγκρούσεων των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της ένωσης, ειδικότερα με το δίκαιο περί ανταγωνισμού και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και συγκρούσεων με διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση. Η χρήση τους θα πρέπει να είναι προαιρετική και το περιεχόμενό τους θα πρέπει να είναι δυνατό να προσαρμόζεται στις εκάστοτε περιστάσεις.

(13α) Λόγω της ύπαρξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και των στόχων ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους εν λόγω στόχους κατά τη διαπραγμάτευση διακυβερνητικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας που έχουν επίπτωση στην ενεργειακή πολιτική της Ένωσης.

(14)  Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των υφιστάμενων και των νέων διακυβερνητικών συμφωνιών θα καταστήσει δυνατό τον καλύτερο συντονισμό σε θέματα ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Χάρη σε αυτή η βελτίωση του συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης και θα έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να προτείνει λύσεις για προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα των διακυβερνητικών συμφωνιών.

(14α) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ενισχύσει το συνολικό στρατηγικό ρόλο της Ένωσης μέσω σθεναρής και αποτελεσματικής συντονισμένης προσέγγισης έναντι των χωρών παραγωγής, διαμετακόμισης και κατανάλωσης.

(15)  Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων που θα κάνουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του, δεν θίγει την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό,

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν η απόφαση αυτή είναι επαρκής και αποτελεσματική για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης και ένα υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα.

(15β) Δεδομένου ότι ο στόχος της απόφασης αυτής, συγκεκριμένα η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, λόγω των αποτελεσμάτων της απόφασης αυτής, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που εκτίθεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού όρια,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.      Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

2.      Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες υπόκεινται ήδη στο σύνολό τους σε άλλες ειδικές διαδικασίες κοινοποίησης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

         Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε διακυβερνητικές συμφωνίες που θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)    «διακυβερνητική συμφωνία»: νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών η οποία έχει αντίκτυπο στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης· ωστόσο, σε περίπτωση που η νομικά δεσμευτική συμφωνία αυτή καλύπτει και άλλα θέματα, μόνον οι διατάξεις που σχετίζονται με την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διατάξεων που εφαρμόζονται για τις εν λόγω σχετικές προς την ενέργεια διατάξεις, συνιστούν «διακυβερνητική συμφωνία»·

(2)   «υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία» σημαίνει μία διακυβερνητική συμφωνία η οποία έχει τεθεί σε ισχύ ή εφαρμόζεται προσωρινά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής

1.      Το αργότερο μέχρι …[7]*, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και όλων των τροποποιήσεων τους. Όταν οι εν λόγω υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες παραπέμπουν ρητά σε άλλα κείμενα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν και αυτά στην Επιτροπή τα άλλα αυτά κείμενα στο μέτρο που περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση δεν υφίσταται όσον αφορά συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων.

Υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 6 στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, υπό τον όρο ότι η εν λόγω κοινοποίηση πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Το αργότερο μέχρι , τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το εάν μέρος των εν λόγω διακυβερνητικών συμφωνιών πρέπει να θεωρηθεί ως εμπιστευτικό και εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν και σε άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση που, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ένα κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή υφιστάμενες διακυβερνητικές συμφωνίες που επίσης εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, θα θεωρείται ότι πληρούν την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή, κατά την πρώτη της αξιολόγηση, αμφιβάλλει ως προς τη συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης, των συμφωνιών που της υποβάλλονται βάσει της παραγράφου 1, ειδικότερα ως προς τη συμβατότητα με το δίκαιο περί ανταγωνισμού της Ένωσης και τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας, ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός 9 μηνών από την υποβολή των εν λόγω συμφωνιών.

2.      Πριν ή κατά τις διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα σχετικά με διακυβερνητική συμφωνία ή την τροποποίηση υφιστάμενης διακυβερνητικής συμφωνίας, τα κράτη μέλη δύνανται να ενημερώνουν γραπτώς την Επιτροπή σχετικά με τους στόχους των διαπραγματεύσεων και τις διατάξεις που πρέπει να εξετασθούν στις διαπραγματεύσεις και δύνανται να κοινοποιούν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις αυτές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

         Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδεικνύει στην Επιτροπή εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μπορούν να γνωστοποιηθούν σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υπέδειξε ότι οι πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν, η Επιτροπή καθιστά τις πληροφορίες που παρελήφθησαν προσβάσιμες σε όλα κα κράτη μέλη υπό ασφαλή ηλεκτρονική μορφή, με εξαίρεση τα εμπιστευτικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 3α.

2α.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να παράσχει συμβουλές σχετικά με το πώς να αποφευχθεί η ασυμβατότητα της διακυβερνητικής συμφωνίας ή της τροποποίησης υφιστάμενης διακυβερνητικής συμφωνίας που τελεί υπό διαπραγμάτευση με το δίκαιο της Ένωσης.

3.      Μετά την κύρωση διακυβερνητικής συμφωνίας ή τροποποίησης διακυβερνητικής συμφωνίας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τη διακυβερνητική συμφωνία ή την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της συμφωνίας ή της τροποποίησης.

         Στην περίπτωση που η διακυβερνητική συμφωνία ή η τροποποίηση διακυβερνητικής συμφωνίας παραπέμπει ρητά σε άλλα κείμενα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης αυτά τα άλλα κείμενα στο μέτρο που περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όσον αφορά συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων.

4.      Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3α, η Επιτροπή καθιστά τα έγγραφα που λαμβάνει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 προσβάσιμα υπό ασφαλή ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

5.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ζητήσει από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3α, να μην καταστήσει υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία, τροποποίησή υφιστάμενης διακυβερνητικής συμφωνίας ή νέα διακυβερνητική συμφωνία προσβάσιμη στα λοιπά κράτη μέλη, καταρτίζει σύνοψη των υποβληθεισών πληροφοριών. Η σύνοψη αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία ή την εν λόγω τροποποίηση:

α)     το θεματικό πεδίο,

β)     το στόχο και το πεδίο,

γ)      τη διάρκεια,

δ)     τα συμβαλλόμενα μέρη, και

ε)      πληροφορίες σχετικά με τα κύρια στοιχεία.

         Η Επιτροπή καθιστά τις συνόψεις προσβάσιμες σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη υπό ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 3αΕμπιστευτικότητα

1.      Κατά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 έως 4, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν αν κάποιες από τις παρεχόμενες πληροφορίες, εμπορικές ή άλλης φύσεως πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να βλάψει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων μερών, πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και εάν είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές τις επισημάνσεις.

2.      Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο αυτό δε περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα περιορίζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Επιτροπής που έχουν απόλυτη ανάγκη να λάβουν αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 4

Συνδρομή της Επιτροπής

Σε περίπτωση που κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή για διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και γραπτής έγκρισης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής, μπορεί να συμβουλεύσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με το πώς να αποφύγει την ασυμβατότητα της διακυβερνητικής συμφωνίας ή της τροποποίησης που τελεί υπό διαπραγμάτευση με το δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση συμβατότητας

1.      Στην περίπτωση που κράτος μέλος διαπραγματεύεται διακυβερνητική συμφωνία ή τροποποίηση υφιστάμενης διακυβερνητικής συμφωνίας και δεν μπόρεσε, βάσει της ιδίας του αξιολόγησης, να καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα σχετικά με τη συμβατότητα της διακυβερνητικής συμφωνίας ή της τροποποίησης που τελεί υπό διαπραγμάτευση, προς το δίκαιο της Ένωσης, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της υποβάλλει το σχέδιο συμφωνίας ή την τροποποίηση μαζί με τυχόν παραρτήματά της.

2.      Η Επιτροπή, εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου συμφωνίας ή τροποποίησης συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει σχετικά με τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχει όσον αφορά τη συμβατότητα του σχεδίου της διακυβερνητικής συμφωνίας ή της τροποποίησης προς το δίκαιο της Ένωσης. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αμφιβολίες εάν δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής.

3.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος βάσει της παραγράφου 2 ότι έχει αμφιβολίες, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την άποψή της σχετικά με τη συμβατότητα του οικείου σχεδίου συμφωνίας ή τροποποίησης με το δίκαιο της Ένωσης εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 (περίοδος εξέτασης). Η περίοδος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας εξέτασης.

4.      Οι χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συντομεύονται σε συμφωνία με την Επιτροπή εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις.

Άρθρο 6

Συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών

Η Επιτροπή διευκολύνει και ενθαρρύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:

α)     την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και την επιδίωξη συνέπειας και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της Ένωσης με τις βασικές χώρες παραγωγής, διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

β)     τον εντοπισμό των κοινών προβλημάτων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και την εξέταση των καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, καθώς και την πρόταση λύσεων όπου απαιτείται·

γ)  με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τη διαμόρφωση προαιρετικών προτύπων ρητρών που εάν εφαρμοσθούν θα βελτιώσουν σημαντικά τη συμμόρφωση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών προς το δίκαιο της Ένωσης.

γα)   την υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο της ανάπτυξης πολυμερών διακυβερνητικών συμφωνιών με τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών ή της Ένωσης συνολικά.

Άρθρο 8

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση

1.      Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.      Στην έκθεση θα εκτιμηθεί ειδικότερα ο βαθμός στον οποίο προάγει η παρούσα απόφαση τη συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών προς το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες. Αξιολογείται επίσης ο αντίκτυπος που έχει η παρούσα απόφαση στις διαπραγματεύσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες και κατά πόσο είναι κατάλληλο το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και οι διαδικασίες που θεσπίζει.

3.  Μετά την υποβολή της πρώτης έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση κάθε τέσσερα έτη στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πληροφορίες που έχει λάβει σύμφωνα με το άρθρο 3, με δέουσα προσοχή στις διατάξεις της παρούσας απόφασης περί εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Πρόεδρος

___________________

  • [1]  ΕΕ C 68, 6.3.2012, σ. 65
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
  • [3]  EE C 68 της 6.3.2012, σ. 65.
  • [4]  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της …
  • [5] 4 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
  • [7] * ΕΕ(Επίσημη Εφημερίδα): να εγγραφεί η ημερομηνία: τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο σταθερός και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός έχει σημασία για την προώθηση προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τον βιομηχανικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού είναι μέσω μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Η εισαγωγή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια έχει υποβοηθήσει τις προσπάθειες της ΕΕ να ελευθερώσει την αγορά ενέργειας. Πολλά κράτη μέλη έχουν διαχωρίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη μεταφορά της, στοιχείο που επέτρεψε την είσοδο νέων συμμετεχόντων στην αγορά ενεργειακού εφοδιασμού. Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια έχει άρει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά ενέργειας και αύξησε σημαντικά τη ρευστότητά της. Παρά το γεγονός ότι η δεύτερη και τρίτη δέσμη μέτρων δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί πλήρως, τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη στα οποία έχουν εισαχθεί είναι ενθαρρυντικά. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν εξωτερικές ευπάθειες. Η ΕΕ εισάγει πάνω από 60% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί και πάνω από 80% του πετρελαίου. Δυστυχώς αυτή η ανοδική τάση των εισαγωγών αυξάνεται.

Μετά την κρίση εφοδιασμού σε φυσικό αέριο το 2009, πολλά έχουν γίνει για να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Η κρίση του φυσικού αερίου αποκάλυψε τις ευπάθειες των συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταχεία έγκριση του κανονισμού αριθ. 994/2010 παρέσχε στην Ένωση κάποια εργαλεία για να καταπολεμήσει τις μελλοντικές διαταραχές του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Η κρίση του φυσικού αερίου έδειξε την ύπαρξη σημείων συμφόρησης και ελλείψεων στο σύστημα εφοδιασμού σε αέριο της ΕΕ και τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπισή τους έχουν ληφθεί. Εκκρεμούν ωστόσο ζητήματα όπως αυτό της εξασφάλισης του ασφαλούς εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές για τους ευρωπαίους πολίτες. Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται και οι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Όπως διακηρύσσεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη λειτουργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας. Ενίοτε τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις με τρίτες χώρες που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμβάσεις εφοδιασμού σε ενέργεια συνάπτονται μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η συνδρομή του κράτους μέλους υπό τη μορφή διακυβερνητικής συμφωνίας. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν ως επί το πλείστον την ανάπτυξη υποδομής μεταφοράς αερίου για την οποία χρειάζονται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Για να δοθούν εγγυήσεις σε προμηθευτές τρίτων χωρών όσον αφορά την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα του νομικού συστήματος, συνάπτεται διακυβερνητική συμφωνία. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το γεγονός ότι ενίοτε ο σκοπός της τρίτης χώρας είναι να δεσμεύσει το κράτος μέλος ότι θα εξασφαλίσει την εμπορική σύμβαση ή να κατοχυρώσει μονοπωλιακή θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω ιδιαίτερης υποδομής.

Για να αποφευχθεί παραβίαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στον ενεργειακό τομέα, χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον εν λόγω τομέα. Οι πληροφορίες για τις συμφωνίες αυτές πρέπει να κυκλοφορούν στα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να έχει γνώση των υφισταμένων συμβάσεων και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωμοσύνη και να συντονίσει τις κοινές προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο οι διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά για την ενέργεια να υποβάλλονται στην Επιτροπή για αξιολόγηση. Για να αποφεύγεται η διπλή υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή, πρέπει να τονισθεί ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 994/2010 δεν χρειάζεται να υποβληθούν πάλι στην Επιτροπή προς ενημέρωση. Το ίδιο πρέπει να εφαρμόζεται και αντίστροφα.

Όπως δείχνει η εμπειρία, η συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις με τρίτους μπορεί να έχει θετική επίδραση στην έκβαση των συνομιλιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαίωμα συμμετοχής της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις πρέπει να διευρυνθεί. Η παρουσία της Επιτροπής θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί αποτέλεσμα το οποίο θα συνάδει προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας σαφώς με τον τρόπο αυτό τη βεβαιότητα στις εταιρείες ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν τη διαβεβαίωση ότι η διακυβερνητική συμφωνία δεν παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ, και ότι δεν θα υποβληθεί σε διαδικασία λόγω παραβάσεως, το αποτέλεσμα της οποίας θα μπορούσε να είναι δαπανηρό για την εμπλεκόμενη εταιρεία. Η μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συμμόρφωση με τις συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή εξαρτάται τα κράτη μέλη. Ο στόχος αυτής της νομοθετικής πράξης είναι να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια των διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη στον τομέα της ενέργειας και να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν επίγνωση της συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης της συμφωνίας προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει μη δεσμευτικές τυποποιημένες ρήτρες τις οποίες τα κράτη μέλη θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν. Αυτές οι ρήτρες θα εξασφαλίσουν ότι η διακυβερνητική συμφωνία δεν παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.

Η παρούσα νομοθετική πράξη δεν αφορά τις συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων, εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Οι συμφωνίες μεταξύ χωρών υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επιχειρηματικού τομέα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι οι εταιρείες ενέργειας αποτελούν μέρος μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς εγγυήσεις για τις εταιρείες εκείνη σχετικά με το ότι η καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητά τους δεν θα επηρεασθεί από την απόφαση αυτή. Επιπλέον, για να εξασφαλισθεί ότι οι εμπορικές πληροφορίες δεν διαβιβάζονται στα άλλα κράτη μέλη, πρέπει να προσδιορίζεται περαιτέρω τι είδους πληροφορίες μπορεί να χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές. Αυτό θα πρέπει να παράσχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις.

Συμφωνίες που αφορούν τομέα συντρεχουσών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών πρέπει να συνάδουν προς το δίκαιο της Ένωσης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη της εντοπισμένης ασυμβατότητας στις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Τούτο είναι απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία και η ασφάλεια της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (7.2.2012)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας
(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαριέττα Γιαννάκου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ενέργειας. Περισσότερο από το 50% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύπτεται μέσω των εισαγωγών, και το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Για αυτόν τον λόγο, η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ γίνεται ιδιαίτερα τρωτή όταν υπάρχουν ανωμαλίες στον εφοδιασμό από χώρες εκτός της Ένωσης.

Η ενεργειακή ασφάλεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ θα ενισχύσουν τον στρατηγικό της ρόλο και τις ικανότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ο στόχος της ΕΕ για διαφοροποίηση των οδών και πηγών ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να υποστηριχθεί μέσω διακυβερνητικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τις πηγές εφοδιασμού της Μαύρης Θάλασσας, της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας.

Εκτός αυτού, οι εισαγωγές ενέργειας συνιστούν το 6% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ και επιφέρουν τεράστιο οικονομικό κόστος και κινδύνους για την οικονομία της ΕΕ. Είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών να διαχειριστούν τις εξωτερικές σχέσεις τους στον τομέα της ενέργειας μέσω διακυβερνητικών συμφωνιών και να ενισχύσουν την διαπραγματευτική δύναμη των κρατών μελών και την τεράστια εσωτερική αγορά με την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Οι διακυβερνητικές συμφωνίες μπορούν, κατά συνέπεια, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ιδίως μάλιστα εάν υπάρχει καλός συντονισμός ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Η ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι μεμονωμένες συμφωνίες που υπογράφονται από τα κράτη μέλη υποστηρίζουν το κοινοτικό δίκαιο και συμμορφώνονται με αυτό, όπως για παράδειγμα με τη νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική αγορά. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται τόσο με την πληθώρα των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών και πρωτοβουλιών –όπως είναι η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίας, η εταιρική σχέση και η συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, οι τέσσερις κοινοί χώροι ΕΕ-Ρωσίας και οι πολυμερείς συμφωνίες με την Κεντρική Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα– όσο και με μελλοντικές συμφωνίες όπως η προβλεπόμενη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και ιδίως οι διατάξεις της σχετικά με την ενέργεια.

Τέλος, οι μεμονωμένες διακυβερνητικές συμφωνίες παρέχουν την ευκαιρία της προώθησης των πολιτικών της ΕΕ για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και του κοινωνικού διαλόγου, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την αυξημένη σταθερότητα και προβλεψιμότητά τους αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να προωθήσουν την ειρήνη στις γειτονικές περιοχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2012, σχετικά με όλες τις νέες και τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών, υπό την κατάλληλη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2012, σχετικά με όλες τις νέες και τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών μελών, υπό την κατάλληλη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να αποφεύγουν ή να εξαλείφουν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτουν με τρίτες χώρες.

(2) Δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και ιδίως το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να αποφεύγουν ή να εξαλείφουν τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ του δικαίου της Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτουν με τρίτες χώρες.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό εφοδιασμό.

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή προϋποθέτουν ότι η ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η πολιτική της επιρροή σε διεθνές επίπεδο. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς τα δύο αυτά θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν αντίκτυπο στην προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω σταθερής υποδομής ή στην ποσότητα της ενέργειας που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς τα δύο αυτά θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν αντίκτυπο στην προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω σταθερής υποδομής ή στην ποσότητα της ενέργειας που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για νέες διακυβερνητικές συμφωνίες ή τροποποιήσεις υφιστάμενων διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις και να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως παρατηρητής. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Επιτροπή όταν έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για νέα διακυβερνητική συμφωνία ή τροποποιήσεις υφιστάμενων διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητά τους να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των συμφωνιών.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών όλες τις πληροφορίες, σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ικανοποιεί τα αιτήματα των κρατών μελών για τον χειρισμό των πληροφοριών, ιδίως των εμπορικών, που υποβάλλονται ως εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να αξιολογεί. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα δεν θίγουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών όλες τις πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ικανοποιεί τα αιτήματα των κρατών μελών για τον χειρισμό των πληροφοριών, ιδίως των εμπορικών, που υποβάλλονται ως εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να αξιολογεί. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ρήτρας εμπιστευτικότητας και των νομικών συνεπειών της. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα δεν θίγουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τυποποιημένες ρήτρες προς χρήση σε διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η χρήση των εν λόγω μη δεσμευτικών τυποποιημένων ρητρών θα πρέπει να αποκλείει τις συγκρούσεις των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης.

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, τυποποιημένες ρήτρες προς χρήση σε διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η χρήση των εν λόγω μη δεσμευτικών τυποποιημένων ρητρών θα πρέπει να αποκλείει τις συγκρούσεις των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης ή με διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να προτείνει μη δεσμευτικές τυποποιημένες ρήτρες όσον αφορά τις αρχές και τις πολιτικές της ΕΕ όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και οι κοινωνικοί διάλογοι, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική εταιρική ευθύνη, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες ενέργειες και οι στόχοι της ΕΕ στον τομέα του βιοκαυσίμου.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των υφιστάμενων και των νέων διακυβερνητικών συμφωνιών θα καταστήσει δυνατό τον καλύτερο συντονισμό σε θέματα ενέργειας αφενός, μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Χάρη σε αυτή η βελτίωση του συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης.

(14) Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης των υφιστάμενων και των νέων διακυβερνητικών συμφωνιών θα καταστήσει δυνατό τον καλύτερο συντονισμό σε θέματα ενέργειας αφενός, μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Χάρη σε αυτή τη βελτίωση του συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης, θα επιτρέψει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν πλήρως τις προσπάθειες τους όσον αφορά την εισαγωγή ενέργειας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης ενέργειας, και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ένωσης, καθώς και τις ικανότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15a) Ένα μέλος της Επιτροπής αρμόδιο για την ενέργεια και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, δραστηριοποιούνται ενεργά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, προκειμένου να την προωθήσουν με τρίτες χώρες, και κάθε χρόνο υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης·

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης·

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το πλήρες κείμενο όλων των υφιστάμενων και των προσωρινά εφαρμοζόμενων διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους, άλλων κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά και όλων των τροποποιήσεών τους. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Υφιστάμενες ή προσωρινά εφαρμοζόμενες διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους και όλων των τροποποιήσεών τους, καθώς και άλλων κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά, στον βαθμό που τα κείμενα αυτά περιέχουν στοιχεία που έχουν επιχειρησιακή επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει, με εξαίρεση τα εμπιστευτικά τμήματα, σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Εντός δώδεκα μηνών από την παραλαβή των αντίστοιχων διακυβερνητικών συμφωνιών, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, αξιολογεί τις συμφωνίες που της κοινοποιήθηκαν και ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη σχετικά με το πιθανό ασυμβίβαστο των συμφωνιών τους με το δίκαιο της Ένωσης και τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. Υφιστάμενες ή προσωρινά εφαρμοζόμενες διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει νέα, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή για την πρόθεσή του, το νωρίτερο δυνατόν πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή συγκαταλέγονται τα σχετικά έγγραφα, μνεία των διατάξεων που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις, οι στόχοι των διαπραγματεύσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση των τροποποιήσεων υφιστάμενης συμφωνίας, στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή αναφέρονται οι διατάξεις προς αναδιαπραγμάτευση. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

2. Όταν κράτος μέλος αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει νέα, το κράτος μέλος ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή για τους στόχους των διαπραγματεύσεων, τις διατάξεις που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση των τροποποιήσεων υφιστάμενης συμφωνίας, στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή αναφέρονται οι διατάξεις προς αναδιαπραγμάτευση. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Μετά την κύρωση διακυβερνητικής συμφωνίας ή τροποποίησης διακυβερνητικής συμφωνίας, το οικείο κράτος μέλος διαβιβάζει τη συμφωνία ή την τροποποίηση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους και των λοιπών κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά οι εν λόγω συμφωνίες ή τροποποιήσεις, στην Επιτροπή, η οποία καθιστά προσβάσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη τα έγγραφα που λαμβάνει, εξαιρουμένων των εμπιστευτικών μερών τους κατά το άρθρο 7.

3. Μετά την κύρωση διακυβερνητικής συμφωνίας ή τροποποίησης διακυβερνητικής συμφωνίας, το οικείο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τη συμφωνία ή την τροποποίηση της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους και των λοιπών κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά οι εν λόγω συμφωνίες ή τροποποιήσεις, στον βαθμό που τα κείμενα αυτά περιέχουν στοιχεία που έχουν επιχειρησιακή επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη διαθέτουν συνοπτικά στοιχεία των πληροφοριών που υπεβλήθησαν. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη τα έγγραφα που λαμβάνει, εξαιρουμένων των εμπιστευτικών μερών τους κατά το άρθρο 7.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία, έως τέσσερις εβδομάδες μετά την ενημέρωσή της για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί τη διακυβερνητική συμφωνία, να κρίνει το συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, προτού αυτή υπογραφεί. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ή το οικείο κράτος μέλος ζητήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση του συμβιβάσιμου του προϊόντος της διαπραγμάτευσης με το δίκαιο της Ένωσης, υποβάλλεται στην Επιτροπή προς εξέταση το σχέδιο της μέχρι τούδε μη υπογραφείσας διακυβερνητικής συμφωνίας. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υπογράφει τη συμφωνία για τέσσερις μήνες από την υποβολή του σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας. Σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία εξέτασης. Όταν έχει ζητηθεί έλεγχος του συμβιβάσιμου με το δίκαιο της Ένωσης, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμία εξέτασης.

1. Το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και υποβάλει το σχέδιο της μέχρι τούδε μη υπογραφείσας διακυβερνητικής συμφωνίας, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων του και άλλων κειμένων στα οποία αναφέρεται ρητά, στην Επιτροπή προς εξέταση. Η Επιτροπή ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος, εντός δύο μηνών από την στιγμή που ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα του προϊόντος της διαπραγμάτευσης, και των παραρτημάτων του και άλλων κειμένων στα οποία αναφέρεται ρητώς, με το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα με το δίκαιο του ανταγωνισμού και τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας της Ένωσης, ή με διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υπογράφει τη συμφωνία για δύο μήνες από την υποβολή της διακυβερνητικής συμφωνίας. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής. Το κράτος μέλος αναβάλλει την υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας για δύο ακόμη μήνες, εάν έχει λάβει απάντηση από την Επιτροπή ότι η συμφωνία που αποτελεί το προϊόν των διαπραγματεύσεων αλλά δεν έχει ακόμη υπογραφεί, δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης ή με διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. Εντός αυτών των δύο μηνών η Επιτροπή εκδίδει νομική γνώμη.

 

2. Όταν η νομική γνώμη εντοπίζει ασυμβατότητα μεταξύ του προϊόντος της διαπραγμάτευσης και του δίκαιου της Ένωσης ή των διεθνών συμφωνιών της Ένωσης, η Επιτροπή προσδιορίζει την ασυμβατότητα αυτή και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με το πώς να εξαλειφθεί η ασυμβατότητα.

 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και, εάν χρειάζεται, επαναδιαπραγματεύονται τη συμφωνία. Εάν οι συστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα της υπογραφείσας διακυβερνητικής συμφωνίας με το δίκαιο της Ένωσης ή με διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση, η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να ρυθμίσει την κατάσταση.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες·

(α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και την διασφάλιση συνέπειας και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της Ένωσης με τις βασικές χώρες παραγωγής, διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τον εντοπισμό των κοινών προβλημάτων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και την εξέταση των καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

(α) τον εντοπισμό των κοινών προβλημάτων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες, την εξέταση των καταλλήλων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, και την υποβολή πρότασης με πιθανές λύσεις για τα κράτη μέλη·

 

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) την ενίσχυση του συνολικού στρατηγικού ρόλου της Ένωσης μέσω μιας ισχυρής και αποτελεσματικής συντονισμένης προσέγγισης με τις χώρες που προμηθεύουν ενέργεια.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη διαμόρφωση τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών με την ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό τομέα.

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη διαμόρφωση μη δεσμευτικών τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών με την ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό τομέα.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν αν κάποιες από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ιδίως εμπορικές πληροφορίες, πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και κατά πόσον είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές τις επισημάνσεις. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα δεν περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Κατά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν αν κάποιες από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ιδίως εμπορικές πληροφορίες, πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και κατά πόσον είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές τις επισημάνσεις. Τα αιτήματα για εμπιστευτικότητα δεν περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα περιορίζεται αποκλειστικά στο προσωπικό της Επιτροπής που έχει απόλυτη ανάγκη να λάβει αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επανεξέταση

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

2. Ειδικότερα. στην έκθεση αξιολογείται το κατά πόσον η παρούσα απόφαση παρέχει επαρκές πλαίσιο για να διασφαλίζονται η πλήρης συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης και υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες.

2. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης. Ειδικότερα. στην έκθεση αξιολόγησης εκτιμάται το κατά πόσον η παρούσα απόφαση παρέχει επαρκές πλαίσιο για να διασφαλίζονται η πλήρης συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης και υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.9.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.2.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Saryusz-Wolski, Sir Graham Watson, Boris Zala, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Tanja Fajon, Elisabeth Jeggle, Doris Pack, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Rui Tavares

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (30.1.2012)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας
(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Yannick Jadot

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεδομένου ότι η ΕΕ για μακρά περίοδο θα παραμείνει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η εμπορική πολιτική της Επιτροπής πρέπει να διασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες εμπορίας στα προϊόντα ενεργείας. Στον στόχο αυτό συνδράμουν και τα κράτη μέλη που συνάπτουν διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, που συχνά αφορούν και τις εμπορικές συνθήκες για επενδύσεις σε σταθερή ενεργειακή υποδομή. Μολονότι οι πτυχές αυτές θα δικαιολογούσαν επέκταση της νομικής βάσης της απόφασης στο άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, είναι φανερό ότι το πεδίο αναφοράς της οδηγίας είναι κατά κύριο λόγο η δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, βασίζεται στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ. Η συγκρότηση ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενεργείας υπηρετεί κατά κύριο λόγο και τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Η προτεινόμενη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η συντονισμένη στήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή νομοθεσίας όπως αυτή της τρίτης ενεργειακής δέσμης. Η πρόταση προβλέπει ένα μέσο για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στα κράτη μέλη να αποδεχθούν ρυθμιστικούς συμβιβασμούς στις διακυβερνητικές συμφωνίες που θα ήταν ασυμβίβαστες με το ενωσιακό δίκαιο. Η βελτίωση της ενημέρωσης και της γνώσης όσον αφορά τις ρυθμιστικές εξελίξεις θα συμβάλει επίσης και στη διατύπωση της εμπορικής πολιτικής από πλευράς Επιτροπής έναντι των μεγάλων προμηθευτριών χωρών ενέργειας, όπως η Ρωσία.

Επιπλέον, θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ συντονίζοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στηρίζει τη δημιουργία μηχανισμών αλληλεγγύης που θα προβλέπουν την ασφάλεια των ρυθμίσεων όσον αφορά τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα και τις πηγές της εισαγόμενης ενέργειας, ούτως ώστε να καταστήσει πραγματικότητα την ασφάλεια του εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά δεύτερον, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια εξασφαλίζοντας ότι όλες οι συμφωνίες θα είναι απολύτως συμβατές με τη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας και το δίκαιο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, εξασφαλίζει το σταθερό νομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για επενδύσεις. Αυτό λειτουργεί επίσης και προς όφελος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δαπανά περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εισαγωγή ενέργειας, είναι απαραίτητο να μειωθεί το εξωτερικό ενεργειακό χρέος της ΕΕ και να αυξηθεί η γεωπολιτική της ανεξαρτησία και η ενεργειακή της ασφάλεια. Ο προτεινόμενος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών και οι ταυτόχρονες προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τουλάχιστον τον στόχο της κατά 20% εξοικονόμησης ενέργειας, θα περιορίσει κατά τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τη μεταφορά πλούτου από τις οικονομίες της ΕΕ στις χώρες παραγωγής ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει επίσης να ενισχύσει τη βιωσιμότητα αντιστοιχίζοντας τις επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας και αποτρέποντας την επικάλυψη των υποδομών μεταφοράς ενέργειας. Το τελευταίο, θα μπορούσε, λόγω του επενδυτικού κύκλου και του κύκλου ζωής της υποδομής αυτής, όχι απλώς να οδηγήσει σε ανεπάρκειες και εξάρτηση από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στερεών καυσίμων σε μια μελλοντική βιώσιμη οικονομία της ΕΕ, αλλά θα ήταν και από οικονομικής άποψης αντιπαραγωγική, οδηγώντας σε επιπλέον κόστος. Αυτό είχε ήδη επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση Bendtsen[1], που ανέφερε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, καθόσον η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% θα εξοικονομούσε τόση ενέργεια όση θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 15 αγωγοί Nabucco. Ο τελικός σκοπός πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές όλων των κρατών μελών να επωφελούνται από βιώσιμο και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και προσιτές τιμές.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες θα στηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής προς τον σκοπό αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουν την αυτονομία των κρατών μελών για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια όσον αφορά τη συμβατότητα των συνθηκών με το δίκτυο της ΕΕ και τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς της στόχους είναι ο εκ των υστέρων έλεγχος της συμβατότητας κατά τη διαπραγμάτευση των διακυβερνητικών συμφωνιών. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να καταστεί κανόνας ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί τις νέες συμφωνίες πριν από τη σύναψή τους. Αν τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν τη νομική συμβατότητα καθώς και αυξημένη ασφάλεια και βιωσιμότητα του εφοδιασμού, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει να αξιολογεί και να προτείνει ενδεχομένως τις αναγκαίες αλλαγές, μέσω γνωμοδότησης. Τα οικεία κράτη μέλη θα λαμβάνουν τις συστάσεις αυτές εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθούν ανασφάλειες δικαίου, μη συντονισμένες, μη βιώσιμες και οικονομικά εσφαλμένες αποφάσεις και, ενδεχομένως, μελλοντικές διαδικασίες επί παραβάσει που θα κινήσει η Επιτροπή.

Στο ίδιο πνεύμα, οι υφιστάμενες συμφωνίες πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή και να υποβληθούν παρατηρήσεις όσον αφορά ενδεχόμενα ασυμβίβαστα με το δίκαιο της ΕΕ προκειμένου να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη δέουσα επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών. Ωστόσο, δεν πρέπει να προβλεφθεί επίσημη διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων ή νέων συμφωνιών, καθόσον αυτό θα επιβαρύνει υπερβολικά την προτεινόμενη απόφαση.

Για να αποτραπεί η υπερβολική επιβάρυνση των εταιρειών και των κρατών μελών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει στη γνωμοδότησή της μια συνεκτική και συνεπή προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά όλες τις νομικές διατάξεις της ΕΕ. Οιεσδήποτε υφιστάμενες ή μελλοντικές απαλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση τρίτου μέρους πρέπει να αξιολογούνται με βάση το ιστορικό του υγιούς νομικού πλαισίου της πολιτικής ανταγωνισμού και να σχεδιαστούν προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως των καταναλωτών ενέργειας, που πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως στόχος της προτεινόμενης ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό εφοδιασμό.

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό εφοδιασμό ενώ παράλληλα αποτρέπουν τη δημιουργία πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη διασφάλιση της οικονομικής απόδοσης, της βιωσιμότητας και δίκαιων τιμών καταναλωτή.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών εμμένοντας στη συμβατότητα των διακυβερνητικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με το δίκαιο της ΕΕ και ιδίως την περί εσωτερικής αγοράς νομοθεσία της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και οι περί πρόσβασης τρίτων διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Πρέπει να εξαιρεθούν από τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση οι διακυβερνητικές συμφωνίες των οποίων το πλήρες κείμενο πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων πράξεων της Ένωσης, όπως ο [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών].

(5) Πρέπει να εξαιρεθούν από τον μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση οι διακυβερνητικές συμφωνίες των οποίων το πλήρες κείμενο πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων πράξεων της Ένωσης, όπως ο [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών]. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο των εν λόγω διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών όσον αφορά συγκεκριμένη περί ενέργειας διάταξη που περιέρχεται σε αυτές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, που θα καταλήγει σε υποβολή έκθεσης προς τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί διακυβερνητική συμφωνία, να έχει το δικαίωμα να κρίνει το συμβιβάσιμο της συμφωνίας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί.

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να κρίνει το συμβιβάσιμο της συμφωνίας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί, και να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ανάγκες επαναδιαπραγμάτευσης που απορρέουν από τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, τις οποίες το οικείο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Δεδομένου ότι υπάρχουν εσωτερική αγορά ενέργειας καθώς και κοινή ενεργειακή στρατηγική, οι διακυβερνητικές συμφωνίες επιδρούν στην κοινή πολιτική. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες εναρμονίζονται με τους κοινούς πολιτικούς σχεδιασμούς.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14a) Πολλές ενεργειακές συμφωνίες έχουν επενδυτικές συνιστώσες. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας για παράδειγμα εμπεριέχει ρυθμίσεις σχετικές με τις επενδύσεις. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να διασφαλίζεται ότι τηρείται η συνέπεια μεταξύ ενεργειακών συμφωνιών και επενδυτικών συμφωνιών. Ιδιαίτερα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το πλαίσιο τα δικαιώματα και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελλοντική επενδυτική πολιτική.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β) Κατά τον συντονισμό των διακυβερνητικών συμφωνιών η Επιτροπή της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ενεργό και προωθητικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι θα ενσωματωθούν όλες οι θεσπισμένες απαιτήσεις.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες, για να ενισχυθούν η ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η συνέπεια και συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το πλήρες κείμενο όλων των υφιστάμενων και των προσωρινά εφαρμοζόμενων διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους, άλλων κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά και όλων των τροποποιήσεών τους. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Υφιστάμενες ή προσωρινά εφαρμοζόμενες διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το πλήρες κείμενο όλων των υφιστάμενων και των προσωρινά εφαρμοζόμενων διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους, άλλων κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά και όλων των τροποποιήσεών τους. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Εντός δώδεκα μηνών από την παραλαβή των αντίστοιχων διακυβερνητικών συμφωνιών, η Επιτροπή αξιολογεί τις συμφωνίες που της κοινοποιήθηκαν και ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη σχετικά με ενδεχόμενα ασυμβίβαστα των συμφωνιών τους με το δίκαιο της ΕΕ. Υφιστάμενες ή προσωρινά εφαρμοζόμενες διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει νέα, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή για την πρόθεσή του, το νωρίτερο δυνατόν πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή συγκαταλέγονται τα σχετικά έγγραφα, μνεία των διατάξεων που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις, οι στόχοι των διαπραγματεύσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση των τροποποιήσεων υφιστάμενης συμφωνίας, στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή αναφέρονται οι διατάξεις προς αναδιαπραγμάτευση. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει νέα, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή για την πρόθεσή του, το νωρίτερο δυνατόν αλλά σε καμιά περίπτωση αργότερα από 3 μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή συγκαταλέγονται τα σχετικά έγγραφα, μνεία των διατάξεων που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις, οι στόχοι των διαπραγματεύσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση των τροποποιήσεων υφιστάμενης συμφωνίας, στις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή αναφέρονται οι διατάξεις προς αναδιαπραγμάτευση. Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιμες τις πληροφορίες που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία, έως τέσσερις εβδομάδες μετά την ενημέρωσή της για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί τη διακυβερνητική συμφωνία, να κρίνει το συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, προτού αυτή υπογραφεί. Σε περίπτωση που η Επιτροπή ή το οικείο κράτος μέλος ζητήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση του συμβιβάσιμου του προϊόντος της διαπραγμάτευσης με το δίκαιο της Ένωσης, υποβάλλεται στην Επιτροπή προς εξέταση το σχέδιο της μέχρι τούδε μη υπογραφείσας διακυβερνητικής συμφωνίας. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υπογράφει τη συμφωνία για τέσσερις μήνες από την υποβολή του σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας. Σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία εξέτασης. Όταν έχει ζητηθεί έλεγχος του συμβιβάσιμου με το δίκαιο της Ένωσης, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμία εξέτασης.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδια διακυβερνητικών συμφωνιών, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων αλλά δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, στην Επιτροπή προς εξέταση. Η Επιτροπή, έως τέσσερις μήνες μετά την υποβολή, κρίνει το συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, ιδίως όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού και τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υπογράφει τη συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εξέτασης. Σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία εξέτασης. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμία εξέτασης.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας καταλήξει σε αρνητική γνώμη, η Επιτροπή προτείνει πιθανές λύσεις ή καθορίζει τις ανάγκες επαναδιαπραγμάτευσης που λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:

1. Η Επιτροπή διευκολύνει και ενθαρρύνει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό:

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη διαμόρφωση τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών με την ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό τομέα.

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη διαμόρφωση τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών διακυβερνητικών συμφωνιών με την ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό τομέα και το επίπεδο ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού που προβλέπεται στους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) την ενσωμάτωση και πρόσδεση των συμφωνιών στην κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, όπως περιγράφεται στο Χάρτη Πορείας 2050.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Συνοχή των ενεργειακών και επενδυτικών συμφωνιών

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ενεργειακές συμφωνίες οι οποίες έχουν επενδυτικό περιεχόμενο συμφωνούν με τη νομοθεσία για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Εγγυάται επίσης ότι θα διατηρηθούν μελλοντικά τα δικαιώματα συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενεργειακές συμφωνίες με επενδυτικό περιεχόμενο. Ιδιαιτέρως λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελλοντική επενδυτική πολιτική.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επανεξέταση

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή παρουσιάζει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 3, και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολική αξιολόγηση εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.9.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2011

8.12.2011

20.12.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jutta Haug, Jean Roatta

  • [1]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση (2010/2107(INI))

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.9.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.9.2011

INTA

15.9.2011

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Krišjānis Kariņš

26.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.1.2012

24.1.2012

6.2.2012

18.6.2012

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

18

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber, Ивайло Калфин

Ημερομηνία κατάθεσης

30.7.2012