MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta

30.7.2012 - (COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Krišjānis Kariņš


Menettely : 2011/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0264/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0264/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta

(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0540),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0235/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Luxemburgin edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0264/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o …/2012/EU,

annettu …,

energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

ovat kuulleet alueiden komiteaa ▌,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[3],

sekä katsovat seuraavaa:

(1)    Eurooppa-neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen kaikki uudet ja jo voimassa olevat energia-alan kahdenväliset sopimuksensa kolmansien maiden kanssa. Komission olisi annettava nämä tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville asianmukaisessa muodossa ottaen huomioon tarve suojata liiketoiminnan kannalta arkaluonteiset tiedot.

(2)    Euroopan unionista ▌tehdyn sopimuksen 4 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot toteutettavat kaikki asianmukaiset toimenpiteet perussopimuksista tai unionin toimielinten antamista säädöksistä johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen vältettävä ristiriitaisuuksia unionin oikeuden sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtyjen kansainvälisten sopimusten välillä tai poistettava ne.

(3)  Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että ▌unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energia-alan sopimuksia koskeva hyvin suuri avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteisvastuun hengessä koordinoituja toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin oikeuden mukaisia ja että niillä voidaan tosiasiallisesti turvata energian toimitukset. Tällainen avoimuus myös edistäisi sekä unionin sisäisen yhteistyön tiivistämistä ulkoisten energiasuhteiden alalla että unionin pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden saavuttamista energian, ilmaston ja energian toimitusvarmuuden alalla.

(4)    Olisi näin ollen perustettava uusi tietojenvaihtomekanismi. Sen olisi koskettava vain sellaisia hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka ▌vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, koska nämä kaksi näkökohtaa liittyvät erottamattomasti toisiinsa. On jäsenvaltioiden asia tehdä alustava arviointi siitä, onko hallitustenvälisellä sopimuksella tai muulla tekstillä, johon hallitustenvälisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan, vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltion olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen olisi kuuluttava tämän tietojenvaihtomekanismin piiriin. Tietojenvaihtomekanismin olisi koskettava erityisesti kaikkia sellaisia hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän infrastruktuurin kautta tai ▌unioniin tuotavan energian määrään.

(5)  Hallitustenväliset sopimukset, joista on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten nojalla, olisi jätettävä tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä vapautusta ei olisi kuitenkaan sovellettava sellaisiin kolmansien maiden kanssa tehtyihin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasuinfrastruktuurin ja kaasuvarantojen kehittämiseen ja käyttöön ja jotka on ilmoitettava komissiolle toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ▌20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 994/2010[4] 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti. Tällaisista sopimuksista olisi ilmoitettava tässä päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päällekkäisyyksien välttämiseksi olisi katsottava, että tämän päätöksen mukaisesti toimitetulla ilmoituksella täytetään asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty velvollisuus.

(6 a)  Hallitustenvälisten sopimusten asioista, jotka kuuluvat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen alaan, ei olisi kuuluttava tämän päätöksen soveltamisalaan.

(7)    Tällä päätöksellä ei luoda kaupallisten toimijoiden välisiä sopimuksia koskevia velvoitteita. Päätöksellä ei kuitenkaan estetä jäsenvaltioita ilmoittamasta vapaaehtoisesti komissiolle niistä kaupallisista sopimuksista, joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa ▌. Koska kaupalliset sopimukset saattavat lisäksi sisältää säänteleviä määräyksiä, kaupallisten toimijoiden, jotka neuvottelevat kaupallisia sopimuksia kolmansista maista olevien toimijoiden kanssa, olisi voitava pyytää komissiolta ohjeita, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet unionin oikeuden kanssa.

(8)    Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset siitä riippumatta, ovatko ne tulleet voimaan tai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen ▌25 artiklan mukaisesti, sekä kaikki uudet hallitustenväliset sopimukset.

(9)    Lisäämällä avoimuutta tulevista hallitustenvälisistä energia-alan sopimuksista, joista tulevaisuudessa tai parhaillaan neuvotellaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, voitaisiin edistää yhdenmukaisuutta jäsenvaltioiden lähestymistavoissa näiden sopimusten osalta, unionin oikeuden noudattamista ja energian toimitusvarmuutta unionissa. Jäsenvaltioilla olisi siten oltava mahdollisuus ilmoittaa komissiolle uusia hallitustenvälisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muutoksista. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää tätä mahdollisuutta, komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus osallistua tarkkailijana omasta pyynnöstään edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio antaa tähän suostumuksensa. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus pyytää komissiota auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujen aikana. Tällöin komissiolla olisi oltava mahdollisuus antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa, ja kiinnittää huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin ja jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen.

(9 a) Komission olisi arvioitava voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(10)  Avoimuuden lisäämiseksi ja mahdollisten ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin oikeuden kanssa jäsenvaltioiden olisi voitava ilmoittaa komissiolle kolmannen maan kanssa tehtävästä uudesta hallitustenvälisestä sopimuksesta ennen kyseistä sopimusta koskevia neuvotteluja tai niiden aikana. Jos jäsenvaltio, joka on neuvotellut hallitustenvälisen sopimuksen, on ilmoittanut siitä komissiolle ennen neuvottelujen päättymistä ja toimittanut sille hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen, komissiolla olisi oltava mahdollisuus ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle näkemyksensä siitä, onko neuvoteltu sopimus yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Komissiolla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti oikeus käynnistää rikkomismenettely, jos se katsoo, että jäsenvaltio on rikkonut mainitun perussopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

(11)  Kaikki tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat hallitustenväliset lopulliset ja ratifioidut sopimukset olisi toimitettava komissiolle, jotta niistä voidaan toimittaa tieto kaikille muille jäsenvaltioille.

(12)  Komission olisi annettava kaikki vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen ▌luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omaa arviointiaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001[5] säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

(12 a)  Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä yhteenveto komissiolle, jotta yhteenveto voidaan saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon.

(13)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia mallilausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten mallilausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti kilpailuoikeuden ja energian sisämarkkinasääntöjen osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

(13 a)  Energian sisämarkkinoiden olemassaolon ja unionin energiapolitiikan tavoitteiden perusteella jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon nämä tavoitteet, kun ne neuvottelevat hallitustenvälisiä energia-alan sopimuksia, joilla on vaikutusta unionin energiapolitiikkaan.

(14)  Lisääntynyt molemminpuolinen tietoisuus voimassa olevista ja uusista hallitustenvälisistä sopimuksista voisi parantaa energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta ja komissiolle annettaisiin mahdollisuus ehdottaa ratkaisuja hallitustenvälisissä sopimuksissa todettuihin ongelmiin.

(14 a)  Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden.

(15)  Tietojenvaihtomekanismi, mukaan lukien jäsenvaltioiden sen täytäntöönpanemiseksi suorittamat arvioinnit, ei vaikuta rikkomisia, valtiontukia ja kilpailua koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen.

(15 a)  Komission olisi arvioitava, onko tämä päätös riittävä ja tehokas sen varmistamiseksi, että hallitustenväliset sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa ja että energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva koordinointi jäsenvaltioiden välillä on runsasta.

(15 b)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä, vaan se voidaan tämän päätöksen vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.      Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

2.      Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, joihin jo kokonaisuudessaan sovelletaan unionin oikeuden nojalla muita erityisiä ilmoitusmenettelyjä.

         Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tätä päätöstä sovelletaan hallitustenvälisiin sopimuksiin, joista on ilmoitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)     'hallitustenvälisellä sopimuksella' yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan ne määräykset, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, muodostavat 'hallitustenvälisen sopimuksen';

2)  'voimassa olevalla hallitustenvälisellä sopimuksella' hallitustenvälistä sopimusta, joka on tullut voimaan tai jota sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

3 artikla

Tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden ja komission välillä

1.      Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset sekä niiden liitteet ja niihin tehdyt muutokset viimeistään …[6]*. Jos näissä voimassa olevissa hallitustenvälisissä sopimuksissa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten yksiköiden välisiin sopimuksiin.

Voimassa olevat ▌hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti, katsotaan toimitetuiksi komissiolle tämän kohdan mukaisesti, edellyttäen että ilmoitus täyttää ensimmäisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään … *, onko jonkin tällaisen hallitustenvälisen sopimuksen osa katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon.

Jos jäsenvaltio tämän kohdan nojalla toimittaa komissiolle voimassa olevat sopimukset, jotka kuuluvat myös asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, sen katsotaan noudattaneen mainitussa artiklassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.

1 a.   Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sille 1 kohdan nojalla toimitettujen sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti unionin kilpailuoikeuden ja energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset sopimukset on toimitettu.

2.      Ennen kolmannen maan kanssa käytäviä, hallitustenvälistä sopimusta koskevia neuvotteluja tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muuttamista koskevia neuvotteluja tai niiden aikana jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle kirjallisesti neuvottelujen tavoitteet ja neuvotteluissa käsiteltävät määräykset sekä toimittaa komissiolle kaikki muut asiaan liittyvät tiedot. Jos jäsenvaltio tekee komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava säännöllisesti komissiolle neuvottelujen edistymisestä.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, voidaanko ensimmäisen alakohdan nojalla toimitetut tiedot saattaa kaikkien muiden jäsenvaltioiden tietoon. Jos asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut, että tiedot voidaan saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon, komissio antaa vastaanotetut tiedot turvallisessa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville lukuun ottamatta 3 a artiklan mukaisesti määritettyjä mahdollisia luottamuksellisia osia.

2 a.   Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 2 kohdan mukaisen neuvotteluja koskevan ilmoituksen, komissio voi antaa sille neuvoja siitä, miten välttää se, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutos on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

3.  Hallitustenvälistä sopimusta tai hallitustenvälisen sopimuksen muutosta ratifioitaessa asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos liitteineen.

         Jos hallitustenvälisessä sopimuksessa tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, jäsenvaltioiden on toimitettava myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten yksiköiden välisiin sopimuksiin.

4.      Komissio antaa 1 ja 3 kohdan nojalla vastaanottamansa asiakirjat kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan ja 3 a artiklan soveltamista.

5.  Jos jäsenvaltio antaa komissiolle 3 a artiklan mukaisesti ohjeet siitä, että voimassa olevaa hallitustenvälistä sopimusta, voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutosta tai uutta hallitustenvälistä sopimusta ei saa antaa muiden jäsenvaltioiden saataville, sen on annettava saataville yhteenveto toimitetuista tiedoista. Tämän yhteenvedon on sisällettävä kyseessä olevan sopimuksen tai sen muutoksen osalta ainakin seuraavat tiedot:

         a) kohde;

         b) tarkoitus ja soveltamisala;

         c) voimassaoloaika;

         d) sopimuspuolet; ja

         e) tiedot tärkeimmistä osista.

         Komissio antaa yhteenvedot sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

3 a artikla

Luottamuksellisuus

1.      Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja 3 artiklan 1–4 kohdan mukaisesti, jäsenvaltio voi ilmoittaa, onko osa tiedoista, riippumatta siitä, onko kyse liiketoimintaan liittyvistä tai muista tiedoista, joiden julkistaminen saattaisi vahingoittaa osapuolten toimintaa, katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon. Komissio noudattaa tällaisia ilmoituksia.

2.      Tässä artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät rajoita komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin. Komissio varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat vain niiden komission yksiköiden saatavilla, joiden on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä.

4 artikla

Komission tarjoama apu

Jos jäsenvaltio 3 artiklan 2 kohdan nojalla tekee komissiolle ilmoituksen neuvotteluista, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää komissiolta apua näitä neuvotteluja varten.

Komissio voi osallistua neuvotteluihin tarkkailijana asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta pyynnöstään saatuaan asianomaisen jäsenvaltion kirjallisen hyväksynnän.

Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää se, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.

5 artikla

Yhteensopivuuden arviointi

1.      Jos jäsenvaltio hallitustenvälisestä sopimuksesta tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutoksesta neuvotellessaan ei pysty oman arvionsa perusteella tekemään varmaa päätelmää siitä, onko neuvoteltava hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos yhteensopiva unionin oikeuden kanssa, sen on ilmoitettava tästä komissiolle ennen neuvottelujen päättymistä ja toimitettava komissiolle sopimusluonnos tai muutosehdotus liitteineen.

2.      Neljän viikon kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut sopimusluonnoksen tai muutosehdotuksen liitteineen, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään, jotka koskevat hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen ja muutosehdotuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, että komissiolla ei ole epäilyksiä asian suhteen.

3.  Jos komissio 2 kohdan nojalla ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle epäilyksistään, se toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisen sopimusluonnoksen tai muutosehdotuksen yhteensopivuudesta unionin oikeuden kanssa 10 viikon kuluessa 2 kohdasta tarkoitetusta vastaanottamispäivästä, jäljempänä 'tarkastelukausi'. Tarkastelukautta voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio ei tarkastelukauden aikana anna lausuntoa, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

4.      Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

6 artikla

Koordinointi jäsenvaltioiden kesken

▌Komissio helpottaa ja edistää jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

a)      tarkastella hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvää kehitystä ja pyrkiä yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen unionin energia-alan ulkosuhteissa keskeisiin tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin;

b)     määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkaisuja;

c)  laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

c a)   tukea tarpeen mukaan sellaisten monenvälisten hallitustenvälisten sopimusten laatimista, joissa on mukana useita jäsenvaltioita tai koko unioni.

8 artikla

Kertomus ja uudelleentarkastelu

1.      Komissio toimittaa 1 päivään tammikuuta 2016 mennessä Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta.

2.      Kertomuksessa on erityisesti arvioitava sitä, missä määrin tällä päätöksellä edistetään hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa ja hallitustenvälisiä sopimuksia koskevaa runsasta koordinointia jäsenvaltioiden välillä. Siinä on myös arvioitava, millainen vaikutus tällä päätöksellä on jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa käymiin neuvotteluihin ja ovatko tämän päätöksen soveltamisala ja päätöksessä säädetyt menettelyt tarkoituksenmukaisia.

3.  Toimitettuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen kertomuksen komissio toimittaa joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 3 artiklan nojalla saaduista tiedoista ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuutta koskevat tämän päätöksen säännökset.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta                              Neuvoston puolesta

Puhemies                                                               Puheenjohtaja

  • [1]  EYVL C 68, 6.3.2012, s. 65.
  • [2]  EUVL C 68, 6.3.2012, s. 65.
  • [3]  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty ….
  • [4]  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.
  • [5]  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
  • [6] * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme kuukautta tämän päätöksen voimaantulosta.

PERUSTELUT

Vakaat ja turvalliset energialähteet ovat tärkeitä edistettäessä Euroopan unionin kansalaisten ja teollisuuden ennakoitavissa olevaa taloudellista ympäristöä. Paras tapa energialähteiden luotettavuuden varmistamiseen on energian sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Kolmannen energiapaketin käyttöönotto on edistänyt EU:n pyrkimyksiä energiamarkkinoiden vapauttamiseksi. Monet jäsenvaltiot ovat eriyttäneet sähköntuotannon sähkönsiirrosta, mikä on mahdollistanut uusien toimijoiden pääsyn energialähteiden markkinoille. Kolmas energiapaketti on poistanut energiamarkkinoille pääsyn esteet ja lisännyt merkittävästi niiden likviditeettiä. Vaikka toisen ja kolmannen energiapaketin täytäntöönpano onkin vielä kesken, tulokset ovat rohkaisevia niissä jäsenvaltioissa, joissa ne on otettu käyttöön. Ulkoiset riippuvuussuhteet ovat kuitenkin jäljellä. EU tuo yli 60 prosenttia kaasustaan ja yli 80 prosenttia öljystään. Tämä tuontikehitys on valitettavasti lisääntymässä.

Vuoden 2009 kaasuntoimituskriisin jälkeen EU:n energiamarkkinoilla on tehty paljon energian toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Kaasukriisi paljasti Euroopan unionin energiantoimitusjärjestelmien heikkoudet. Asetuksen N:o 994/2010 pikainen hyväksyntä on taannut unionille välineitä tulevien kaasuntoimitushäiriöiden estämiseksi. Kaasukriisi paljasti pullonkauloja ja puutteita EU:n kaasuntoimitusjärjestelmässä, ja ensimmäiset toimet niiden poistamiseksi on nyt toteutettu. Jäljellä on kuitenkin haasteita eurooppalaisten asiakkaiden toimitusten turvaamiseksi kilpailukykyisin hinnoin. Energia-alan hallitustenväliset sopimukset kolmansien maiden kanssa kuuluvat näihin haasteisiin.

Kuten Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa säädetään, unionin energiapolitiikan tarkoituksena on varmistaa energiamarkkinoiden toiminta ja turvallisuus. Jäsenvaltiot ja kolmannet maat tekevät ajoittain sopimuksia, joilla saattaa olla vaikutuksia energian sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Vaikka useimmissa tapauksissa energiatoimituksia koskevat sopimukset tehdään kaupallisten yritysten kesken, joissakin tapauksissa jäsenvaltioilta pyydetään apua hallitustenvälisen sopimuksen muodossa. Nämä tapaukset koskevat yleensä kaasun siirtoon liittyvien perusrakenteiden kehittämistä, joka edellyttää suuria investointeja. Hallitustenvälinen sopimus tehdään, jotta kolmannen maan toimittajat vakuuttuvat oikeudellisen järjestelyn ennakoitavuudesta ja vakaudesta. Eräissä tapauksissa kolmannen maan tavoitteena saattaa hyvinkin olla saada jäsenvaltio takaamaan kaupallinen sopimus tai saada tiettyä infrastruktuuria käyttämällä monopoliasema energiantoimituksissa.

Jotta estettäisiin energia-alan sisämarkkinasäännösten rikkominen, jäsenvaltioiden välistä tehostettua yhteistyötä tarvitaan energia-alan hallitustenvälisissä sopimuksissa. Jäsenvaltioiden olisi jaettava näitä sopimuksia koskevia tietoja, ja komission on oltava selvillä voimassa olevista sopimuksista ja meneillään olevista neuvotteluista. Komissio voi tarjota jäsenvaltioille asiantuntemusta ja yhteishankkeiden koordinointia, jotta varmistetaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus markkinasäännösten kanssa. Siksi on tarpeen, että sellaiset kolmansien maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset sopimukset, joilla saattaa olla vaikutuksia energia-alan sisämarkkinoihin, toimitetaan komissiolle arviointia varten. Päällekkäisten ilmoitusten välttämiseksi olisi korostettava, että niistä hallitustenvälisistä sopimuksista, joista on jo ilmoitettu asetuksen N:o 994/2010 mukaisesti, ei tarvitse ilmoittaa uudelleen. Saman pitäisi päteä myös toisinpäin.

Kuten kokemus osoittaa, komission osallistuminen kolmansien osapuolten kanssa käytäviin neuvotteluihin saattaa olla hyväksi neuvottelujen lopputuloksen kannalta. Tämän vuoksi komission osallistumisoikeutta neuvotteluihin on laajennettava. Komission läsnäolo auttaisi varmistamaan tuloksen, joka on sopusoinnussa sisämarkkinasääntöjen kanssa, mikä selkeyttäisi yritysten käsityksiä siitä, onko jokin tietty sopimus EU:n lainsäädännön mukainen vai ei. Yritysten on oltava varmoja, että hallitustenvälinen sopimus ei ole EU:n lainsäädännön vastainen ja että siitä ei käynnistetä yrityksen kannalta mahdollisesti kallista rikkomismenettelyä. Komission läheisempi osallistuminen helpottanee yhteensopivuutta EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa, mikä lisää oikeusvarmuutta markkinatoimijoiden keskuudessa.

On syytä korostaa, että komission antamien suositusten noudattaminen on jäsenvaltioiden päätettävissä. Tämän lainsäädännön tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden tekemien energia-alan hallitustenvälisten sopimusten avoimuutta ja varmistaa, että jäsenvaltiot ovat selvillä sopimuksen yhteensopivuudesta tai yhteensopimattomuudesta sisämarkkinasäännösten kanssa. Komission on laadittava ei-sitovia vakiolausekkeita, joita jäsenvaltioita kannustetaan käyttämään. Näillä lausekkeilla varmistetaan, että hallitustenvälinen sopimus ei riko EU:n lainsäädäntöä.

Tämä lainsäädäntö ei koske kaupallisten yritysten tekemiä sopimuksia, paitsi jos ne ovat osa hallitustenvälistä sopimusta. Yritykset eivät normaalitilanteessa osallistu valtioiden välisiin sopimuksiin, mutta liiketoiminta-alan erityispiirteistä johtuen ei ole poissuljettua, että energiayhtiöt ovat osa hallitustenvälistä sopimusta. Ehdotus sisältää riittävät takuut yrityksille, jotta niiden päivittäinen liiketoiminta ei häiriinny tästä päätöksestä. Lisäksi on varmistettava, että kaupallisia tietoja ei välity toisiin jäsenvaltioihin. Tämän vuoksi on määriteltävä, millaiset tiedot katsotaan luottamuksellisiksi. Näin yrityksille varmistetaan asianmukaiset suojatoimet.

Unionin ja jäsenvaltioiden väliseen jaettuun toimivaltaan liittyvien alojen sopimusten on oltava yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan tarvittavat vaiheet kolmansien maiden kanssa tehdyissä energia-alan hallitustenvälisissä sopimuksissa havaittujen ristiriitojen poistamiseksi. Tämä on tarpeellista Euroopan energia-alan sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.2.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta
(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

Valmistelija: Marietta Giannakou

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni on huomattavan riippuvainen energian tuonnista. Tuontienergian osuus on yli 50 prosenttia kaikesta EU:n energiasta, ja kaasun ja öljyn kohdalla luku on vielä korkeampi. Tästä syystä EU:n energian toimitusvarmuus on haavoittuvainen unionin ulkopuolelta tulevien toimitusten häiriöille.

Energian toimitusvarmuudella on erittäin suuri merkitys myös EU:n strategisille eduille. EU:n energian toimitusvarmuuden parantaminen lujittaisi unionin strategista asemaa ja ulkopoliittisia valmiuksia. Hallitustenvälisillä sopimuksilla voidaan tukea EU:n tavoitetta monipuolistaa energiantoimitusreittejä ja -lähteitä ja erityisesti laajentaa hankintalähteitä Mustallemerelle, Välimeren itäosiin ja Keski-Aasiaan.

Lisäksi tuontienergian osuus on kuusi prosenttia EU:n tuonnin kokonaismäärästä, mikä on valtava taloudellinen kustannuserä ja riskitekijä EU:n taloudelle. On EU:n ja jäsenvaltioiden edun mukaista hallinnoida energia-alan ulkosuhteita hallitustenvälisillä sopimuksilla ja parantaa jäsenvaltioiden neuvotteluasemaa ja lujittaa unionin laajoja sisämarkkinoita jäsenvaltioiden ja komission välisellä tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdolla. Näin ollen hallitustenväliset sopimukset voivat parantaa EU:n kilpailukykyä etenkin, jos ne koordinoidaan hyvin jäsenvaltioiden kesken.

Hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen ilmoittaminen komissiolle takaisi myös sen, että jäsenvaltioiden tekemät yksittäiset sopimukset tukevat unionin lainsäädäntöä ja ovat sen mukaisia; unionin lainsäädäntöön kuuluvat esimerkiksi sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö, monenlaiset erilaiset voimassa olevat kansainväliset sopimukset ja aloitteet, kuten energiayhteisön perustamissopimus, Euroopan naapuruuspolitiikka, EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimus, EU:n ja Venäjän neljä yhteistä aluetta, monenväliset sopimukset Keski-Aasian ja Mustanmeren alueen kanssa sekä tulevat sopimukset, kuten kaavailtu EU:n ja Venäjän välinen uusi sopimus ja erityisesti sen energiaa koskevat määräykset.

Yksittäiset hallitustenväliset sopimukset antavat myös mahdollisuuden edistää EU:n politiikkoja, jotka koskevat ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon, oikeusvaltioperiaatteen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämistä, ilmastonmuutosta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta sekä uusiutuvia energiamuotoja. Koska kyseiset sopimukset parantavat myös vakautta ja ennustettavuutta, niiden odotetaan myös edistävän rauhaa naapurialueilla.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eurooppa-neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoittamaan 1 päivästä tammikuuta 2012 komissiolle kaikki uudet ja jo voimassa olevat kahdenväliset energiasopimuksensa kolmansien maiden kanssa. Komission on annettava nämä tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville asianmukaisessa muodossa, ottaen kuitenkin huomioon tarpeen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen suojelemiseen.

(1) Eurooppa-neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoittamaan 1 päivästä tammikuuta 2012 komissiolle kaikki uudet ja jo voimassa olevat kahdenväliset energiasopimuksensa kolmansien maiden kanssa. Komission on annettava nämä tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville asianmukaisessa muodossa, ottaen kuitenkin huomioon tarpeen kaupallisesti arkaluontoisten tietojen suojelemiseen sekä unionin strategisten etujen säilyttämisen.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Unionin lainsäädännön nojalla jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet perussopimuksista tai unionin toimielinten antamista säädöksistä johtuvien velvollisuuksien noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden on näin ollen vältettävä ristiriitaisuuksia tai poistettava ne unionin lainsäädännön sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten kansainvälisten sopimusten välillä.

(2) Unionin lainsäädännön nojalla jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet perussopimuksista ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklasta ja unionin toimielinten antamista säädöksistä johtuvien velvollisuuksien noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden on näin ollen vältettävä ristiriitaisuuksia tai poistettava ne unionin lainsäädännön sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten kansainvälisten sopimusten välillä.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että kolmansista maista unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Heikosti toimivat energian sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energian alalla tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja että niillä voidaan turvata energian toimitukset.

(3) Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta ja kuluttajansuojan turvaaminen edellyttävät, että kolmansista maista unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Heikosti toimivat energian sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian toimitusvarmuuden ja vähentävät samalla unionin poliittista vaikutusvaltaa kansainvälisellä tasolla. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energian alalla tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja että niillä voidaan turvata energian toimitukset.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee vain hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka todennäköisesti vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi näkökohtaa liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Mekanismia on sovellettava etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän infrastruktuurin kautta tai kolmansista maista unioniin tuotavan energian määrään.

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee vain hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi näkökohtaa liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Mekanismia on sovellettava etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän infrastruktuurin kautta tai kolmansista maista unioniin tuotavan energian määrään.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten tarkistamisesta. Komissiolle on säännöllisesti tiedotettava käynnissä olevista neuvotteluista. Sillä on oltava oikeus osallistua neuvotteluihin tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää komissiota auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujensa aikana.

(9) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, kun neuvottelut uudesta hallitustenvälisestä sopimuksesta tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten tarkistamisesta on aloitettu. Komissiolle on säännöllisesti tiedotettava käynnissä olevista neuvotteluista. Komissio voi omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua neuvotteluihin tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää komissiota auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa käytävien neuvottelujensa aikana siten, että ei vaaranneta jäsenvaltioiden mahdollisuuksia neuvotella sopimusten sisällöstä.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission on annettava kaikki vastaanotetut tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville sähköisessä muodossa. Komission on kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä toimitettujen tietojen, etenkin kaupallisten tietojen, luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saa rajoittaa itse komission valtuuksia tarkastella luottamuksellisia tietoja, koska komission on saatava kattavat tiedot omaa arviointiaan varten. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät vaikuta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

(12) Komission on annettava kaikki vastaanotetut tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia, kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville sähköisessä muodossa. Komission on kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä toimitettujen tietojen, etenkin kaupallisten tietojen, luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saa rajoittaa itse komission valtuuksia tarkastella luottamuksellisia tietoja, koska komission on saatava kattavat tiedot omaa arviointiaan varten. Komission tehtävänä on varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen ja sen oikeudellisten seurausten soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät vaikuta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella unionin tasolla annetaan mahdollisuus parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. Komission on kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella suositeltava vakiolausekkeita, joita on käytettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten oikeudellisesti sitomattomien vakiolausekkeiden käytöllä voitaneen välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin lainsäädännön välillä.

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella unionin tasolla annetaan mahdollisuus parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa suositeltava vakiolausekkeita, joita on käytettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten oikeudellisesti sitomattomien vakiolausekkeiden käytöllä voitaneen välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin lainsäädännön tai unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Komission olisi myös esitettävä oikeudellisesti sitomattomia vakiolausekkeita, joissa viitataan muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratiaa, hyvää hallintoa, oikeusvaltioperiaatetta ja työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, myös yritysten sosiaalista vastuuta, sekä ilmastonmuutosta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskeviin unionin periaatteisiin ja politiikkoihin sekä biopolttoaineita koskeviin EU:n tavoitteisiin.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Voimassa olevia ja uusia hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta.

(14) Voimassa olevia ja uusia hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta, komissio ja jäsenvaltiot voivat koordinoida kattavasti toimiaan energian, myös uusiutuvan energian, tuonnin lisäämiseksi unioniin ja unioni voi vahvistaa omaa strategista asemaansa ja ulkopoliittisia valmiuksiaan.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Energia-asioista vastaavan komission jäsenen ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan olisi yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa toimittava aktiivisesti tämän päätöksen mukaisesti, edistettävä sitä kolmansien maiden keskuudessa ja annettava Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle vuosittain kertomus tämän päätöksen soveltamisesta.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä.

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energian alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ”hallitustenvälisillä sopimuksilla” jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, jotka todennäköisesti vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa;

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa;

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset kokonaisuudessaan, mukaan luettuina sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin niissä nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komission on annettava vastaanotetut asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville. Voimassa olevat tai väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, katsotaan tämän päätöksen mukaisesti ilmoitetuiksi.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset, mukaan luettuina sopimusten liitteet ja kaikki niihin tehdyt tarkistukset sekä muut tekstit, joihin niissä nimenomaisesti viitataan, mikäli nämä muut tekstit sisältävät osia, joilla on vaikutusta energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen. Komissio antaa vastaanotetut asiakirjat, lukuun ottamatta niiden luottamuksellisia osia, sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville. Komissio arvioi sille toimitettuja hallitustenvälisiä sopimuksia yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, kun on kyse unionin ulkopolitiikkaa koskevista asioista, ja ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille niiden sopimusten mahdollisista yhteensopimattomuuksista unionin lainsäädännön ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten kanssa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kyseisen sopimuksen. Voimassa olevat tai väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, katsotaan tämän päätöksen mukaisesti ilmoitetuiksi.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää kolmannen maan kanssa neuvottelut voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti aikomuksestaan mahdollisimman aikaisin ennen neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. Komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa komissiolle toimitettavissa tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan uudelleen. Komission on annettava vastaanotetut tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville sähköisessä muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava komissiolle käynnissä olevista neuvotteluista. Komissio voi omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua neuvotteluihin tarkkailijana.

2. Jos jäsenvaltio käynnistää kolmannen maan kanssa neuvottelut voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti neuvottelujen tavoitteet, neuvotteluissa käsiteltävät säännökset sekä muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa komissiolle toimitettavissa tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan uudelleen. Kyseisen jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava komissiolle käynnissä olevista neuvotteluista. Komissio voi omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua neuvotteluihin tarkkailijana.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sopimus tai sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina niiden liitteet ja muut tekstit, joihin sopimuksissa tai tarkistuksissa nimenomaisesti viitataan, ja komission on annettava vastaanotetut asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville, lukuun ottamatta luottamuksellisiksi 7 artiklan mukaisesti määritettyjä osia.

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sopimus tai sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina niiden liitteet ja muut tekstit, joihin sopimuksissa tai tarkistuksissa nimenomaisesti viitataan, mikäli nämä muut tekstit sisältävät osia, joilla on vaikutusta energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen. Jäsenvaltiot voivat asettaa saataville yhteenvetoja toimitetuista tiedoista. Komissio antaa kyseisen jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti vastaanotetut asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville, lukuun ottamatta luottamuksellisiksi 7 artiklan mukaisesti määritettyjä osia.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon kuluttua neuvottelujen loppuunsaattamista koskevasta ilmoituksesta omasta aloitteestaan tai hallitustenvälisestä sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion pyynnöstä arvioida neuvotellun sopimuksen yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen tekemistä. Jos komissio tai kyseinen jäsenvaltio pyytää tällaista neuvotellun hallitustenvälisen sopimuksen ennakkoarviointia unionin lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu mutta vielä allekirjoittamaton hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on toimitettava komission tarkasteltavaksi. Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen vasta neljän kuukauden kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen toimittamisesta. Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

1. Asianomaisen jäsenvaltion on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja viimeistään neljän viikon kuluttua neuvottelujen päättymisestä ilmoitettava komissiolle neuvottelujen loppuunsaattamisesta ja toimitettava komissiolle tarkasteltavaksi valmiiksi neuvoteltu mutta vielä allekirjoittamaton hallitustenvälisen sopimuksen luonnos liitteineen ja muut tekstit, joihin siinä suoraan viitataan. Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissiolle ilmoitettiin neuvottelujen loppuunsaattamisesta, mahdollisista epäilyksistä, jotka koskevat neuvotellun sopimuksen, sen liitteiden tai muiden tekstien, joihin siinä suoraan viitataan, yhteensopivuutta unionin lainsäädännön ja etenkin unionin kilpailulainsäädännön tai energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön tai unionin tekemien kansainvälisten sopimusten kanssa. Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen vasta kahden kuukauden kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen toimittamisesta. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita. Jäsenvaltion on lykättävä hallitustenvälisen sopimuksen allekirjoittamista jälleen kahdella kuukaudella, jos komissio vastaa, että neuvoteltu mutta vielä allekirjoittamaton sopimus on ristiriidassa unionin lainsäädännön tai unionin tekemien kansainvälisten sopimusten kanssa. Näiden kahden kuukauden aikana komissio antaa oikeudellisen lausunnon.

 

2. Jos oikeudellisessa lausunnossa todetaan, että neuvotellun sopimuksen ja unionin lainsäädännön tai unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä on ristiriita, komissio määrittelee tämän ristiriidan ja antaa suosituksia sen poistamiseksi.

 

3. Jäsenvaltioiden on otettava komission suositukset asiaankuuluvalla tavalla huomioon ja tarvittaessa neuvoteltava sopimus uudelleen. Jos suosituksia ei oteta huomioon ja allekirjoitetun hallitustenvälisen sopimuksen epäillään vakavasti olevan ristiriidassa unionin lainsäädännön tai unionin tekemien kansainvälisten sopimusten kanssa, komissio harkitsee oikaisutoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tarkastella hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvää kehitystä;

a) tarkastella hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvää kehitystä ja varmistaa yhtenäisyys ja johdonmukaisuus unionin energia-alan ulkosuhteissa keskeisiin tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin;

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi;

b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä ehdottaa jäsenvaltioille mahdollisia ratkaisuja;

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) parantaa unionin yleistä strategista asemaa siten, että omaksutaan luja ja tehokas koordinoitu lähestymistapa, jota sovelletaan energiaa toimittaviin valtioihin.

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin varmistaa tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin energialainsäädännön kanssa.

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia oikeudellisesti sitomattomia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin varmistaa tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin energialainsäädännön kanssa.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi ilmoittaa, onko tietojen, erityisesti kaupallisten tietojen, jokin osa katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot esittää muille jäsenvaltioille. Komission on noudatettava tällaisia ilmoituksia. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät vaikuta komission oikeuteen tarkastella luottamuksellisia tietoja.

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi ilmoittaa, onko tietojen, erityisesti kaupallisten tietojen, jokin osa katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut tiedot esittää muille jäsenvaltioille. Komissio noudattaa tällaisia ilmoituksia. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät vaikuta komission oikeuteen tarkastella luottamuksellisia tietoja. Komissio varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat vain niiden komission henkilöstön jäsenten saatavilla, joiden on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä 4, 5 tai 6 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Uudelleentarkastelu

Kertomukset ja uudelleentarkastelu

1. Komission on neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomus tämän päätöksen soveltamisesta.

1. Komissio toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta. Kertomuksessa on oltava 3 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot.

2. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava sitä, onko tällä päätöksellä luotu riittävät puitteet varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa ja korkeatasoinen koordinointi jäsenvaltioiden välillä hallitustenvälisten sopimusten osalta.

2. Lisäksi komissio toimittaa Euroopan parlamentille kattavan arviointikertomuksen neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta. Arviointikertomuksessa on erityisesti arvioitava sitä, onko tällä päätöksellä luotu riittävät puitteet varmistamaan hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa ja korkeatasoinen koordinointi jäsenvaltioiden välillä hallitustenvälisten sopimusten osalta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.9.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.2.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Tanja Fajon, Elisabeth Jeggle, Doris Pack, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marije Cornelissen, Rui Tavares

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.1.2012)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta
(COM(2011)0540 – C7‑0235/2011 – 2011/0238(COD))

Valmistelija: Yannick Jadot

LYHYET PERUSTELUT

Kun otetaan huomioon, että EU on vielä pitkän aikaa energian nettotuoja, komission kauppapolitiikan on varmistettava suotuisat edellytykset energiatuotteiden kaupalle. Tämän tavoitteen saavuttamisessa komission tukena ovat jäsenvaltiot, jotka tekevät kolmansien maiden kanssa hallitustenvälisiä sopimuksia, joissa käsitellään usein myös kaupankäynnin ehtoja ja kiinteään energiainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja. Vaikka tämä olisi voinut riittää perusteeksi päätöksen oikeusperustan laajentamiselle SEUT:n 207 artiklaan, on todettava, että päätöksen ensisijaisena tavoitteena on perustaa tietojenvaihtomekanismi, jonka tarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, lisätä kestävyyttä ja energiansaannin varmuutta, joten se perustuu SEUT:n 194 artiklaan. Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen palvelee tämän vuoksi ensi sijassa Euroopan energiapolitiikan tavoitteita.

Ehdotettu jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja Euroopan komission koordinoitu tuki lujittaisivat sisämarkkinoita, sillä ne varmistaisivat lainsäädännön, esimerkiksi kolmannen energiapaketin, asianmukaisen täytäntöönpanon. Ehdotus tarjoaa välineen, jolla voidaan vähentää jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta suostua hallitustenvälisissä sopimuksissa myönnytyksiin, jotka olisivat EU:n lainsäädännön vastaisia. Myös se, että sääntelyn kehityksestä ollaan paremmin selvillä, auttaa komissiota sen suunnitellessa kauppapolitiikkaansa, jota se soveltaa suuriin energiantoimitusvaltioihin, esimerkiksi Venäjään.

Lisäksi tietojenvaihtomekanismi voi auttaa parantamaan energiatoimitusten varmuutta EU:hun, sillä se auttaa koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia neuvotteluprosessin aikana. Tietojenvaihtomekanismi tukee kaasunsaannin turvaamisesta annetussa asetuksessa säädettyjen yhteisvastuumekanismien toteuttamista, sillä se antaa tietoa tuontienergian määrästä ja lähteistä, minkä tarkoituksena on se, että toimitusvarmuus toteutuisi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Mekanismi lisää myös energian toimitusvarmuutta, sillä se varmistaa, että kaikki sopimukset ovat täysin EU:n energia-alan sisämarkkinoiden ja EU:n lainsäädännön mukaisia, ja tarjoaa täten vakaan lainsäädäntökehyksen, mikä on välttämätön investointien tekemiseksi. Tämä on myös EU:n kauppa- ja investointipolitiikan edun mukaista. Kun pidetään mielessä, että EU käyttää tuontienergiaan vuosittain yli 400 miljardia euroa, olisi vähennettävä EU:n ulkoista energiariippuvuutta ja lisättävä EU:n geopoliittista riippumattomuutta ja energian toimitusvarmuutta. Ehdotettu tietojenvaihtomekanismi ja samanaikaisesti toteutettavat jäsenvaltioiden toimet, joilla pyritään vähintään 20 prosentin energiansäästöön, vähentävät ainakin 50 miljardilla eurolla vaurauden siirtoa EU:n talouksista energiaan tuottaviin maihin ja lisäävät energian toimitusvarmuutta EU:ssa.

Tietojenvaihtomekanismin pitäisi lisätä myös kestävyyttä, kun se auttaa sovittamaan energiaa koskevat investointipäätökset EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja vähentämään energiansiirtoinfrastruktuurin päällekkäisyyksiä. Kun otetaan huomioon pitkät investointisyklit ja infrastruktuurin pitkä käyttöikä, energiansiirtoinfrastruktuurin päällekkäisyydet voisivat aiheuttaa tehottomuutta ja sitoa liikaa EU:n tulevassa kestävässä taloudessa tarpeetonta fossiilisten polttoaineiden kapasiteettia. Lisäksi ne olisivat taloudellisesti tehottomia ja aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Euroopan parlamentti otti tämän esiin jo Bendtsenin mietinnössä[1], jossa todettiin, että energiansäästö on energiavarmuuden parantamisen keskeinen edellytys, sillä esimerkiksi 20 prosentin energiansäästötavoitteen toteuttaminen säästäisi energiaa saman verran kuin 15 Nabucco-putkea pystyisi toimittamaan. Perimmäisenä tavoitteena on oltava se, että kaikki jäsenvaltioiden yritykset ja kuluttajat hyötyvät kestävistä ja varmoista energiantoimituksista kohtuulliseen hintaan.

Ehdotetut tarkistukset vievät komission ehdotusta tähän suuntaan, ja niillä säilytetään jäsenvaltioiden riippumattomuus sopimusneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa.

Hallitustenvälisiin sopimusneuvotteluihin sovellettava yhteensopivuuden ennakkotarkastus on tehokkain keino varmistaa, että sopimukset ovat EU:n lainsäädännön ja pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden mukaisia. Jotta uudet sopimukset toimisivat tehokkaasti, on otettava säännöksi, että komissio arvioi uudet sopimukset ennen niiden tekoa. Jos lainsäädännön yhteensopivuuden varmistaminen ja toimitusvarmuuden ja kestävyyden parantaminen jää jäsenvaltioiden itsensä tehtäväksi, komission on arvioitava ja tarvittaessa esitettävä tarpeellisia muutoksia antamalla niistä lausunto. Suositukset on toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille ajoissa, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus sekä koordinoimattomat, kestämättömät tai taloudellisesti kannattamattomat päätökset sekä mahdolliset komission käynnistämät rikkomismenettelyt tulevaisuudessa.

Saman periaatteen mukaisesti komission olisi arvioitava myös voimassa olevat sopimukset, ja sen olisi huomautettava niiden mahdollisesta yhteensopimattomuudesta EU:n lainsäädännön kanssa, jotta jäsenvaltiot voisivat neuvotella kyseiset sopimukset asianmukaisesti uudelleen. Ei pitäisi kuitenkaan kaavailla mitään nykyisten tai uusien sopimusten virallista hyväksymistä, sillä tämä kuormittaisi liikaa ehdotettua päätöstä.

Jotta yrityksille ja jäsenvaltioille ei aiheutettaisi tarpeetonta taakkaa, olisi myös oltava selvää, että komission on oltava johdonmukainen ja yhdenmukainen lausunnoissaan, erityisesti EU:n säännösten suhteen. Kolmansien osapuolten verkkoon pääsyyn mahdollisesti liittyvät nykyiset ja tulevat poikkeukset olisi arvioitava kilpailupolitiikan vankan lainsäädäntökehyksen perusteella, ja ne olisi suunniteltava hyödyttämään kaikkia EU:n kansalaisia, erityisesti energiankuluttajia, joiden olisi saatava täysi hyöty vapautetuista energiamarkkinoista. Tätä olisi pidettävä ehdotetun tietojenvaihdon tavoitteena.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että kolmansista maista unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Heikosti toimivat energian sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energian alalla tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja että niillä voidaan turvata energian toimitukset.

(3) Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että kolmansista maista unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Heikosti toimivat energian sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energian alalla tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin lainsäädännön mukaisia ja että niillä voidaan turvata energian toimitukset välttäen samalla ylikapasiteetin muodostumista ja varmistaen näin taloudellinen tehokkuus, kestävyys ja kohtuulliset kuluttajahinnat.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Komission olisi varmistettava eurooppalaisten kuluttajien etujen huomioon ottaminen ja vaadittava, että energian alalla tehtävät hallitustenväliset sopimukset ovat unionin lainsäädännön ja erityisesti sen sisämarkkinalainsäädännön mukaisia, mukaan lukien unionin energia-alan sisämarkkinalainsäädäntöön sisältyvät säännökset, jotka koskevat kolmansien osapuolten käyttöoikeuksia.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Hallitustenväliset sopimukset, joista on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten, kuten [siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, on jätettävä tällä päätöksellä perustettavan tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan ulkopuolelle.

(5) Hallitustenväliset sopimukset, joista on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten, kuten [siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten … annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, on jätettävä tällä päätöksellä perustettavan tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan ulkopuolelle. Komission olisi kuitenkin tarkistettava tällaiset jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset kahdenväliset investointisopimukset tämän päätöksen soveltamisalan kannalta merkityksellisten energiatoimitusten osalta ja raportoitava tästä jäsenvaltioille ja parlamentille.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Komissiolla on omasta pyynnöstään tai hallitustenvälisestä sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion pyynnöstä oikeus arvioida neuvoteltavana olevan sopimuksen yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen tekemistä.

(10) Komissio arvioi neuvoteltavana olevan sopimuksen yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen tekemistä ja antaa lausunnon siitä, olisiko joitakin kohtia neuvoteltava uudestaan unionin lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi, ja asianomaisen jäsenvaltion olisi otettava tämä lausunto asianmukaisella tavalla huomioon.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Koska unionilla on energian sisämarkkinat ja yhteinen energiastrategia, hallitustenväliset sopimukset vaikuttavat yhteiseen politiikkaan. Tämän vuoksi on varmistettava, että hallitustenväliset sopimukset ovat yhteisen politiikan mukaisia.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Monet energiasopimukset sisältävät investointeja koskevia määräyksiä. Tällaisia määräyksiä on esimerkiksi Euroopan energiaperuskirjassa. Tämän vuoksi on huolehdittava energia- ja investointisopimusten johdonmukaisuudesta. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon erityisesti Euroopan parlamentin oikeudet ja tulevaa investointipolitiikkaa koskevat suositukset.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 b) Hallitustenvälisiä sopimuksia koordinoidessaan komission olisi omaksuttava aktiivinen ja kannustava rooli, jotta voidaan varmistaa, että kaikki asetetut vaatimukset voidaan toteuttaa.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä.

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä, jotta voidaan parantaa unionin energiavarmuutta, energian sisämarkkinoiden toimintaa sekä energian alalla toteutettavien unionin ulkoisten toimien yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta ja varmistaa sopimusten yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset kokonaisuudessaan, mukaan luettuina sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin niissä nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komission on annettava vastaanotetut asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville. Voimassa olevat tai väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, katsotaan tämän päätöksen mukaisesti ilmoitetuiksi.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset kokonaisuudessaan, mukaan luettuina sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin niissä nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komission on annettava vastaanotetut asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville. Komissio arvioi sille toimitettuja hallitustenvälisiä sopimuksia ja ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille niiden sopimusten mahdollisesta yhteensopimattomuudesta unionin lainsäädännön kanssa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kyseisen sopimuksen. Voimassa olevat tai väliaikaisesti sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeistään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, katsotaan tämän päätöksen mukaisesti ilmoitetuiksi.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää kolmannen maan kanssa neuvottelut voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti aikomuksestaan mahdollisimman aikaisin ennen neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. Komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa komissiolle toimitettavissa tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan uudelleen. Komission on annettava vastaanotetut tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville sähköisessä muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava komissiolle käynnissä olevista neuvotteluista. Komissio voi omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua neuvotteluihin tarkkailijana.

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää kolmannen maan kanssa neuvottelut voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kirjallisesti aikomuksestaan mahdollisimman aikaisin ja joka tapauksessa kolmea kuukautta ennen neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. Komissiolle toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa komissiolle toimitettavissa tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan uudelleen. Komission on annettava vastaanotetut tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville sähköisessä muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava komissiolle käynnissä olevista neuvotteluista. Komissio voi omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua neuvotteluihin tarkkailijana.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio voi viimeistään neljän viikon kuluttua neuvottelujen loppuunsaattamista koskevasta ilmoituksesta omasta aloitteestaan tai hallitustenvälisestä sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion pyynnöstä arvioida neuvotellun sopimuksen yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen tekemistä. Jos komissio tai kyseinen jäsenvaltio pyytää tällaista neuvotellun hallitustenvälisen sopimuksen ennakkoarviointia unionin lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu mutta vielä allekirjoittamaton hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on toimitettava komission tarkasteltavaksi. Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen vasta neljän kuukauden kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen toimittamisesta. Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tarkasteltavaksi luonnokset hallitustenvälisiksi sopimuksiksi, jotka on neuvoteltu mutta joita ei ole vielä allekirjoitettu. Komissio arvioi viimeistään neljän kuukauden kuluttua luonnosten toimittamisen jälkeen neuvotellun sopimuksen yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa erityisesti kilpailuoikeuden ja energian sisämarkkinoiden lainsäädännön suhteen. Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen vasta tarkastelukauden jälkeen. Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio ei tarkastelukauden aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jos komissio antaa kielteisen lausunnon hallituksenvälisen sopimuksen luonnoksesta, se esittää mahdollisia ratkaisuja tai täsmentää, mitä kohtia on neuvoteltava uudestaan, ja asianomaisen jäsenvaltion on otettava tämä asianmukaisella tavalla huomioon.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio edistää jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

1. Komissio edistää ja kannustaa jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin varmistaa tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin energialainsäädännön kanssa.

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin varmistaa tulevien hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus unionin energialainsäädännön sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden mukaisen energian toimitusvarmuuden tason kanssa.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) sisällyttää sopimukset yhteiseen eurooppalaiseen energiapolitiikkaan vuoteen 2050 ulottuvassa etenemissuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Energia- ja investointisopimusten johdonmukaisuus

 

Komissio vahvistaa, että energiasopimukset, jotka sisältävät investointeja koskevia määräyksiä, ovat kahdenvälisistä investointisopimuksista annetun lainsäädännön mukaisia. Komissio huolehtii myös siitä, että Euroopan parlamentilla on jatkossakin oikeus olla mukana tekemässä energiasopimuksia, jotka sisältävät investointeja koskevia määräyksiä. Erityisesti otetaan huomioon tulevaa investointipolitiikkaa koskevat Euroopan parlamentin suositukset.

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Uudelleentarkastelu

Raportointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komissio raportoi Euroopan parlamentille kahden vuoden välein 3 artiklan mukaisesti saamistaan tiedoista ja toimittaa sille kokonaisvaltaisen arvioinnin kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.9.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2011

8.12.2011

20.12.2011

 

Hyväksytty (pvä)

26.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jutta Haug, Jean Roatta

  • [1]  Energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta 15. joulukuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma (2010/2107(INI)).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.9.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.9.2011

INTA

15.9.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

26.10.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.1.2012

24.1.2012

6.2.2012

18.6.2012

Hyväksytty (pvä)

19.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

18

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij, Henri Weber

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.7.2012