SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

6.9.2012 - (08283/2012 – C7‑0122/2012 – 2011/0175(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Amalia Sartori
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2011/0175(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0267/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0267/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(08283/2012 – C7 0122/2012 – 2011/0175(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (08283/2012),

–   ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2012 allekirjoitetun sopimusluonnoksen (17318/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0122/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan, 90 artiklan 7 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0267/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

3.9.2012