SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

6.9.2012 - (10475/2012 – C7‑0181/2012 – 2012/0059(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Amalia Sartori
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2012/0059(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0268/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0268/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(10475/2012 – C7‑0181/2012 – 2012/0059(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10475/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 6. kesäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/781/EY[1],

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0181/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan, 90 artiklan 7 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0268/2012),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Brasilian liittotasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 295, 11.11.2005, s. 37.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

3.9.2012