ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

7.9.2012 - (COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Jan Mulder


Процедура : 2010/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0269/2012
Внесени текстове :
A7-0269/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

(COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0473),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0279/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 януари 2011 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0269/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[2]*

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества[3]

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[4],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)    В плана за действие за подобряване на сигурността на експлозивите, приет от Съвета на 18 април 2008 г., Комисията беше призована да създаде Постоянен комитет по прекурсорите, който да разглежда мерки и да изготвя препоръки по отношение на регулирането на прекурсори на взривни вещества (т.е. вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества), предлагани на пазара, като взема предвид тяхното въздействие върху разходите и ползите.

(2)    Постоянният комитет по прекурсорите, създаден от Комисията през 2008 г., посочи различни прекурсори на взривни вещества, които могат да бъдат използвани за извършване на терористични нападения, и препоръча подходящо действие на равнището на Съюза.

(3)    Някои държави членки вече са приели законови, подзаконови и административни разпоредби по отношение на пускането на пазара, предлагането и притежаването на определени химични вещества и смеси, които могат да бъдат използвани като прекурсори на взривни вещества.

(4)    Тези законови, подзаконови и административни разпоредби, които се различават помежду си и могат да създадат пречки пред търговията в рамките на Европейския съюз, следва да бъдат хармонизирани с цел да се подобри свободното движение на химични вещества и смеси в рамките на вътрешния пазар и, доколкото е възможно, да се отстранят нарушения на конкуренцията, като същевременно се осигурява висока степен на защита на ▌безопасността на масовия потребител. На национално равнище и на равнището на Съюза също бяха установени правила по отношение на безопасността на работниците и опазването на околната среда, които не са включени в обхвата на настоящия регламент.

(5)    За да се осигури най-голяма степен на единство за икономическите оператори, ▌най-подходящият правен инструмент е регламент, с който да се регулира предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

(5a)  В Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси[5] се предвижда, че веществата и смесите, класифицирани като опасни, следва да бъдат правилно етикетирани, преди да бъдат пуснати на пазара. Освен това в него се предвижда, че икономическите оператори, в т.ч. търговците на дребно, класифицират и етикетират подобни вещества или разчитат на класификацията, извършена от участник нагоре по веригата на доставки. Следователно в настоящия регламент е целесъобразно да се предвиди, че всички икономически оператори, в т.ч. търговците на дребно, които възнамеряват да предлагат на масовия потребител вещества, ограничени съгласно настоящия регламент, следва да гарантират, че на опаковката е обозначено, че закупуването, притежаването или използването на това вещество или смес от масовия потребител подлежи на ограничение.

(5б)  С цел постигане на национално равнище на защита срещу незаконната употреба на прекурсори на взривни вещества, подобна или по-висока от това, което настоящият регламент има за цел да постигне на равнището на Съюза, някои държави членки вече разполагат с действащи законодателни мерки за някои вещества, които имат незаконна употреба. Някои от тези вещества са включени в приложенията при приемането на настоящия регламент, а други биха могли да бъдат ограничени на равнището на Съюза в бъдеще. Тъй като намаляването на защитата чрез мерки на равнището на Съюза би било в разрез с целите на настоящия регламент, е целесъобразно в рамките на предпазната клауза да се предвиди механизъм, чрез който подобни национални мерки биха могли да останат в сила.

(6)    Незаконното производство на взривни вещества в домашни условия следва да се затрудни чрез определянето на пределни концентрации за ▌вещества, които могат да се използват като прекурсори на взривни вещества. Под тези пределни концентрации, както са определени в приложение І, се осигурява свободно обращение, което се подчинява на предпазен механизъм, а над тези пределни концентрации следва да се ограничи достъпът за масовия потребител. Следователно над тези пределни концентрации масовият потребител като общо правило следва да не може да придобива, въвежда, притежава или използва тези вещества.

(6a)  За законни цели обаче е уместно да се позволи прилагането на система, чрез която масовият потребител може да придобива, въвежда, притежава или използва веществата, посочени в приложение І, при условие че притежава разрешение за това.

(6б)  Освен това с оглед на факта, че някои държави членки вече имат добре утвърдени системи за регистрация, които се използват за контрол на пускането на пазара на някои или на всички от изброените в приложение І вещества, е уместно да се позволи прилагането на такава система за някои или за всички изброени в приложение І вещества в съответствие с режима за регистрация, заложен в настоящия регламент.

(6в)  Като се има предвид, че водородният пероксид, нитрометанът и азотната киселина са широко използвани за законни цели от масовия потребител, следва държавите членки да имат възможност да прилагат система за регистрация в съответствие със заложения в настоящия регламент режим вместо система за издаване на разрешения, за да дадат достъп до тези вещества в по-ниски концентрации.

(6г)   Като се има предвид твърде специфичният предмет на настоящия регламент, неговите цели могат да бъдат постигнати, когато, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, на държавите членки се остави гъвкавост при избора дали да не разрешат никакъв достъп за масовия потребител до изброените в приложение І вещества или да предоставят ограничен достъп в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(6д)  С цел да се постигнат легитимните цели на обществената сигурност, като същевременно се гарантира възможно най-малко нарушаване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, е целесъобразно да се предвиди система за издаване на разрешения, в съответствие с която масов потребител, който е придобил вещество, посочено в приложение І, или смес или вещество, съдържащо това вещество, в концентрация, над посочената в това приложение, да може да го въведе от друга държава членка или от трета държава в държава членка, която позволява достъп до тези вещества в съответствие с някоя от системите, предвидени в настоящия регламент.

(6е)  За да бъде ефикасно прилагането на разпоредбите относно въвеждането на прекурсори на взривни вещества, желателно е държавите членки да гарантират, че ограниченията, приложими за въвеждането на вещества, смеси или вещества, съдържащи веществата, посочени в приложение I, са предоставени на вниманието на международните пътници. По същата причина е желателно държавите членки да гарантират също, че масовият потребител е осведомен за същите тези ограничения, приложими за малки пратки до частни лица или поръчани от разстояние от крайни потребители.

(6ж) Информацията, предоставена от държавите членки на промишлеността, особено на малките и средните предприятия (МСП), може да бъде ценно средство за улесняване на спазването на изискванията по настоящия регламент, като се има предвид колко е важно намаляването на административната тежест за МСП.

(7)    Тъй като би било несъразмерно да се забрани използването на прекурсори на взривни вещества при професионалните дейности, ограниченията, свързани с въвеждането, предлагането на пазара, притежаването и използването на тези прекурсори на взривни вещества, следва да се прилагат само за масовия потребител. Въпреки това, с оглед на общите цели на настоящия регламент, е уместно да се предвиди механизъм за докладване, който да обхваща както професионалните потребители по цялата верига на доставки, така и масовия потребител, участващ в трансакции, които поради своето естество или мащаб трябва да се разглеждат като подозрителни. За тази цел държавите членки следва да определят национални точки за контакт за докладване на подозрителни трансакции.

(7a)  Трансакции, при които например потенциалният купувач (професионален или не): не дава ясен отговор за предвидената употреба, не изглежда запознат с предвидената употреба или не може да я обясни правдоподобно, възнамерява да закупи необичайни количества или необичайни концентрации или необичайни комбинации от вещества, не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване, или настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой, могат да се считат за подозрителни и икономическите оператори могат да си запазят правото да откажат такава трансакция.

(7б)  С оглед на общите цели на настоящия регламент е желателно освен това националните точки за контакт да бъдат информирани от компетентния орган за издаване на разрешения за всеки отказ на заявление за разрешение, когато отказът се базира на основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или намеренията на потребителя. Желателно е също така компетентният орган за издаване на разрешения да информира националната точка за контакт за всяко временно отнемане или отмяна на разрешение.

(7в)  За да бъде предотвратена и открита евентуална незаконна употреба на прекурсори на взривни вещества, е желателно националните точки за контакт да водят регистри на докладваните подозрителни трансакции, а националните компетентни органи да предприемат необходимите мерки за разследване на конкретните обстоятелства, включително истинността на съответната икономическа дейност, извършвана от професионален потребител, който е участвал в подозрителна трансакция.

(8)    Пределните концентрации на хексамин в горивните таблетки са технически неосъществими. Освен това съществуват много законосъобразни употреби на сярна киселина, ацетон, калиев нитрат, натриев нитрат, калциев нитрат и калциев амониев нитрат. Регламент на равнището на Съюза относно ограничаването на продажбите на тези вещества за масовия потребител би довел до непропорционално високи административни разходи и разходи за привеждане в съответствие за потребителите, публичните органи и стопанските предприятия. Въпреки това с оглед на целите на настоящия регламент следва да се приемат мерки за улесняване на докладването на подозрителни трансакции ▌ с хексаминови горивни таблетки и с тези други прекурсори, за които няма безопасни и подходящи алтернативи.

(8a)  Мерките, приети във връзка с различните прекурсори, включени в обхвата на настоящия регламент, се различават в това отношение: когато е осъществимо, са определени пределни концентрации, над които достъпът до тези химикали е ограничен, докато за други се предвижда само докладване на подозрителни трансакции. Критериите за определяне на това кои мерки за кои химикали да се прилагат, включват равнището на заплаха, свързано с дадения химикал, обема на търговия с дадения химикал и възможността за установяване на ниво на концентрация, под което химикалът все още би могъл да се използва за целите, за които е пуснат на пазара. Тези критерии следва да продължават да направляват по-нататъшните действия, които могат да се предприемат по отношение на химикали понастоящем извън обхвата на регламента.

(8б)  Кражбите на прекурсори на взривни вещества са начин за получаване на изходни материали за незаконно производство на взривни вещества. Поради това е целесъобразно да се предвиди докладване при значителни кражби и при установени липси на всяко вещество, посочено в приложенията. С цел да се улесни проследяването на извършителите и да се предупредят компетентните органи в други държави членки за евентуални заплахи, е желателно националните точки за контакт по целесъобразност да използват системата за ранно предупреждение, създадена към Европол.

(9)    Като се има предвид, че търговията с прекурсори на взривни вещества може да доведе до незаконно изработване на импровизирани взривни устройства, държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(10)  По силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)[6] се забранява доставянето за широкия потребител на амониев нитрат, с който би могло лесно да се злоупотреби като прекурсор на взривни вещества. Следователно не е необходимо амониевият нитрат да бъде включен в приложение І към настоящия регламент. Въпреки това се разрешава доставянето на амониев нитрат за определени професионални потребители, основно земеделски производители. Поради това той следва да подлежи на механизма за докладване на подозрителни трансакции, тъй като не съществува равностойно изискване в Регламент (ЕО) № 1907/2006. Като част от прегледа, Комисията следва да представи [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] доклад до Европейския парламент и до Съвета, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на разпоредби относно амониевия нитрат от REACH в настоящия регламент.

(11)  Настоящият регламент изисква обработването на лични данни и тяхното по-нататъшно разкриване на трети страни в случай на подозрителни трансакции. Това обработване означава сериозна намеса в основното право на личен живот и правото на защита на личните данни. С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни[7] се урежда обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент. Съответно следва се гарантира, че основното право на защита на личните данни на лица, чиито лични данни се обработват в изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент, е надлежно защитено. По-конкретно, обработката на лични данни, свързана с предоставянето на разрешение, регистрирането на трансакция и докладването на подозрителна трансакция, следва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, включително с общите принципи за защита на личните данни: за свеждане на данните до минимум, ограничаване в рамките на целта, пропорционалност и необходимост, както и с изискването да се оказва дължимото уважение към правата на субекта на данните за достъп, коригиране и заличаване.

(12)  Като се има предвид, че химическите вещества, използвани от терористи и други извършители на престъпления за производството на взривни вещества в домашни условия, могат бързо да се променят, следва да е възможно включването, понякога по спешност, на други вещества в режима, предвиден с настоящия регламент.

(13)  С цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с химични вещества като прекурсори на взривни вещества и при условие че са проведени подходящи консултации със съответните заинтересовани страни, за да се вземе предвид потенциалното значително въздействие върху икономическите оператори, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменения на приложение І към настоящия регламент по отношение на пределните концентрации на веществата и на приложение ІІ към настоящия регламент по отношение на добавянето на вещества. От особено значение е в хода на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(13a)  Комисията следва да извършва постоянен преглед на приложение І и, в обосновани случаи, следва да изготви законодателно предложение, за да добави ново вещество в това приложение или да заличи дадено вещество от приложенията, в съответствие с обикновената законодателна процедура, с цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с химически вещества като прекурсори на взривни вещества.

(13б) За да се реши въпросът с вещества, които не са посочени съгласно настоящия регламент, но за които дадена държава членка открие разумни основания да счита, че биха могли да се използват за незаконно производство на взривни вещества, следва да се въведе предпазна клауза, предвиждаща създаване на адекватна процедура на Съюза.

(13в) Освен това, с оглед на конкретните рискове, които трябва да бъдат разгледани от настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди, че при определени обстоятелства държавите членки могат да приемат предпазни мерки и по отношение на вещества, които вече са включени в приложенията.

(13г) Като се имат предвид изискванията съгласно настоящия регламент по отношение на информацията до Комисията и държавите членки, би било нецелесъобразно подобни нови предпазни мерки да стават предмет на режима, установен в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и на правила относно услугите на информационното общество[8], независимо дали се отнасят за вещества, които вече са посочени в приложенията, или за вещества, които не са посочени в тях.

(13д)  Като се има предвид естеството на настоящия регламент и въздействието, което той може да окаже върху сигурността на гражданите и върху пазара на Съюза, Комисията, въз основа на постоянните обсъждания в Постоянния комитет по прекурсорите, следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който да се разглеждат всички проблеми, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата на настоящия регламент както по отношение на включването на професионалните потребители, така и на включването на невключени прекурсори на взривни вещества в разпоредбите относно докладването на подозрителни трансакции, липси и кражби. Във връзка с това „невключен прекурсор на взривни вещества“ следва да означава всяко вещество, което въпреки че не е посочено в приложенията към настоящия регламент, е идентифицирано като използвано за производство на взривни вещества в домашни условия. Освен това Комисията, като взема предвид съответния опит, придобит от държавите членки, и като отчита разходите и ползите, следва да представи доклад, в който се разглеждат целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност.

(14)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно ограничаване на достъпа на масовия потребител до химикали, които могат да се използват за производство на взривни вещества в домашни условия, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и поради това може, поради мащаба на действието, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Европейският съюз може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(14a) Европейският надзорен орган по защита на данните даде становище съгласно член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[9].

(15)  Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно защитата на лични данни, правото на свободна стопанска инициатива, правото на собственост и принципа на недискриминация. Настоящият регламент следва да се прилага от държавите членки в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила относно предлагането на пазара, притежаването, използването и въвеждането в Съюза на вещества или смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества, с оглед на ограничаването на наличността им за масовия потребител и осигуряването на подходящо докладване на подозрителни трансакции по цялата верига на доставки.

Настоящият регламент не засяга други по-строги разпоредби на законодателството на Съюза относно веществата, посочени в приложенията.

Член 2Обхват

1.      Настоящият регламент се прилага за веществата, посочени в приложенията, и за смеси или вещества, съдържащи такива вещества.

2.      Настоящият регламент не се прилага за:

а)      изделията, определени в член 3 от Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета[10];

б)     пиротехнически изделия, определени в▌ Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[11], пиротехнически изделия, предназначени за използване за нетърговски цели, в съответствие с националното законодателство, от въоръжените сили, правоприлагащите органи или службите за пожарна безопасност, оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО на Съвета[12], пиротехнически изделия, предназначени за използване в авиокосмическата индустрия, и ударни капси, предназначени за играчки;

ба)   лекарствени продукти, когато се предоставят законосъобразно на масовия потребител въз основа на лекарско предписание в съответствие с приложимото национално законодателство.

Член 3Определения

1.        За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)     „предлагане“ означава всяко доставяне, независимо дали срещу заплащане или не;

б)     „използване“ означава всяка преработка, формулация, съхранение, обработка, смесване, производство на даден продукт или всяка друга употреба;

в)      „въвеждане“ означава акта на внасяне на вещество на територията на държава членка, независимо дали от друга държава членка или от трета държава;

г)      „масов потребител“ означава всяко физическо лице, което действа с цел извън неговото занятие, стопанска дейност или професия;

д)     „подозрителна трансакция“ означава всяка трансакция, касаеща веществата, изброени в приложенията, или смеси или вещества, съдържащи тези вещества, включително тези за професионалните потребители, когато са налице основателни съмнения, че веществото или сместа е предназначена за производството на взривни вещества в домашни условия;

е)      „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публично образувание, или група от такива лица и/или образувания, което предоставя ▌ продукти или услуги на пазара;

2.      За целите на настоящия регламент се прилагат определенията за „вещество“, „смес“ и „изделие“, посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Член 4

Въвеждане, предлагане, притежаване и използване

1.      Веществата, посочени в приложение I, или смесите или веществата, съдържащи тези вещества, не се предлагат, въвеждат, притежават или използват от масовия потребител, освен ако концентрацията на веществото във формата, под която се предлага, е по-ниска или равна на пределната стойност, установена в това приложение▌.

2.      Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, веществата, посочени в приложение I, или смесите или веществата, съдържащи тези вещества, могат да се предлагат, притежават или използват от масовия потребител в концентрации, по-високи от посочените в това приложение, при условие че масовият потребител притежава и, при поискване, представи разрешение за придобиване, притежаване или използване на веществото, или смес или вещество, съдържащо това вещество, в концентрации, по-високи от посочените в приложение І, което е издадено в съответствие с член 5 от компетентен орган на държавата членка, в която веществото или смес или вещество, които го съдържат, ще бъдат придобити, притежавани или използвани.

2a.    Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, следните вещества или смеси или вещества, които ги съдържат, могат да се предлагат, притежават или използват от масовия потребител, ако икономическият оператор, който предлага веществото или смес или вещество, които го съдържат, регистрира всяка трансакция в съответствие с режима, установен в член 5а:

i)     водороден пероксид в концентрации, по-високи от определените в приложение І, но по-ниски или равни на 35 тегловни процента;

ii)    нитрометан в концентрации, по-високи от определените в приложение І, но по-ниски или равни на 40 тегловни процента;

iii)   азотна киселина в концентрации, по-високи от определените в приложение І, но по-ниски или равни на 10 тегловни процента.

2б.  Държавите членки решават дали да не разрешат изключения от параграф 1 или да наложат система за издаване на разрешения в съответствие с параграф 2 и/или система за регистрация в съответствие с параграф 2а.

2в.    Държавите членки уведомяват Комисията относно всички мерки, които приемат с цел прилагане на всяка от системите, посочени в параграфи 2 и 2а. В случай че не всички вещества в приложение І се предоставят след получаване на разрешение или регистрация, в уведомлението изрично се упоменава кои вещества са включени в мярката.

2г.    Комисията оповестява списък на мерките, за които е била уведомена от държавите членки в съответствие с параграф 2б.

3.      Когато масов потребител възнамерява да въведе веществата, посочени в приложение І, или смеси или вещества, които ги съдържат, в концентрации, по-високи от определените в това приложение, на територията на държава членка, която има дерогация от параграф 1, като е приложила система за издаване на разрешения в съответствие с параграф 2 и/или система за регистрация в съответствие с параграф 2а или член 15а, този потребител получава и, при поискване, представя на националния компетентен орган разрешение, издадено в съответствие с правилата, заложени в член 5, което е валидно в тази държава членка.

5.      Икономически оператор, който предоставя вещество или смес или вещество, които съдържат вещество, посочено в приложение І, на ▌ масов потребител в съответствие с параграф 2, за всяка трансакция изисква представянето на разрешение или, ако го предоставя в съответствие с параграф 2а, води отчет за трансакцията, в съответствие с режима, установен от държавата членка, в която се предоставя веществото или сместа или веществото, които съдържат вещество, посочено в приложение І.

Член 4аа

Етикетиране

Икономически оператор, който възнамерява да предостави на масовия потребител веществата, посочени в приложение I, или смеси или вещества, съдържащи тези вещества, когато концентрацията на веществото във формата, под която се предоставя, е по-висока от пределната стойност, установена в приложение I, прави необходимото, като сам постави подходящ етикет или като се увери, че е поставен подходящ етикет, на опаковката ясно да е посочено, че закупуването, притежаването или използването на това вещество или смес от масовия потребител подлежи на ограничение, както е посочено в член 4, параграфи 1, 2 и 2а.

Член 4а

Свободно движение

Без да се засягат разпоредбите на второто изречение от член 1 и член 9а и освен ако в настоящия регламент или в други законодателни актове на Съюза не е предвидено друго, държавите членки, на основания, свързани с предотвратяването на незаконното производство на взривни вещества, не забраняват, ограничават или възпрепятстват предоставянето на пазара на:

-       веществата, посочени в приложение І към настоящия регламент, в концентрации, по-ниски от пределните стойности, установени в него, или

-       веществата, посочени в приложение II към настоящия регламент.

Член 5Разрешения

1.      Всяка държава членка, която издава разрешения на масови потребители със законен интерес да придобиват, въвеждат, притежават и използват едно или повече вещества, посочени в приложение І, или смеси или вещества, които ги съдържат, в концентрации, по-високи от посочените в това приложение, определя правила за издаване на разрешението, предвидено в член 4, параграфи 2 и 3. Когато преценява дали да издаде разрешение, компетентният орган на държавата членка взема предвид всички съответни обстоятелства, и по-специално законосъобразността на предвидената употреба на веществото. Разрешението се отказва, ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба или в намеренията на потребителя да го използва за законосъобразна цел.

2.      Компетентният орган може да избере как да ограничи валидността на разрешението — като го направи за еднократно или многократно използване и за период, който не надвишава три години. Компетентният орган може да задължи притежателя на разрешението да доказва до определената дата на изтичане на разрешението, че условията, при които то е издадено, все още са изпълнени. В разрешението се упоменават веществата, които притежателят на разрешението може да придобива, притежава или използва.

3.      Компетентните органи могат да изискат от заявителите да платят такса при подаване на заявление за разрешение. Такива такси не надвишават разходите за обработване на заявлението.

4.      Разрешението може да бъде временно отнето или отменено от компетентния орган винаги когато са налице основателни причини да се смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени.

5.      Обжалването на всяко решение на компетентния орган, както и споровете относно спазването на условията на разрешението, се разглеждат от съответен орган, отговорен съгласно националното законодателство.

6.      Разрешения, издадени от компетентните органи на държава членка, могат да бъдат признати в други държави членки. След консултации с Постоянния комитет по прекурсорите и преди датата на прилагане на настоящия регламент Комисията изготвя насоки относно техническите подробности на разрешенията с цел да се улесни взаимното им признаване. В тези насоки се съдържа и информация относно това какви данни да бъдат включени в разрешенията, валидни за въвеждане, в т.ч. проект за формат на подобни разрешения.

Член 5а

Регистрация на трансакции

1.      Регистрацията, посочена в член 4, параграф 2а, съдържа най-малко следната информация:

а)     име, адрес и, по целесъобразност, или идентификационния номер на масовия потребител, или вида и номера на документа за самоличност;

б)     наименование на веществото или сместа, включително неговата концентрация;

в)      количество на веществото или сместа;

г)      предвидена употреба на веществото или сместа, заявена от масовия потребител;

д)     дата и място на трансакцията;

е)      подпис на масовия потребител.

2.      За целите на регистрацията, посочена в параграф 1, масовият потребител предоставя официален документ за самоличност.

3.      Регистрационните документи се съхраняват за срок от [пет години] от датата на извършване на трансакцията. През този период регистрите се предоставят за проверка по искане на компетентните органи.

4.      Регистрационната информация се съхранява на хартиен носител или на друг траен носител и се предоставя по всяко време в рамките на целия период, предвиден в параграф 3. Всички съхранявани по електронен път данни трябва:

а)     да отговарят на формата и съдържанието на съответстващите документи на хартия, и

б)     да бъдат на разположение по всяко време за целия период, предвиден в параграф 3.

Член 6Докладване на подозрителни трансакции,

липси и кражби

1.      Подозрителните трансакции с веществата, посочени в приложенията, или смесите или веществата, съдържащи тези вещества, се докладват в съответствие с настоящия член.

2.      За докладването на подозрителни трансакции всяка държава членка определя една или повече национални точки за контакт с ясно посочен телефонен номер и адрес на електронна поща.

3.      Икономическите оператори, които имат основателни причини да смятат, че предложена трансакция, включваща едно или повече вещества, посочени в приложенията, или смеси или вещества, съдържащи тези вещества, представлява подозрителна трансакция, като се имат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният купувач:

-       не дава ясен отговор за предвидената употреба на веществото или сместа;

-       не изглежда запознат с предвидената употреба на веществото или сместа или не може да я обясни правдоподобно;

-       възнамерява да закупи необичайни количества, необичайни комбинации или необичайни концентрации от вещества за лична употреба;

-       не желае да предостави документ за самоличност или за място на пребиваване; или

-       настоява за използването на необичайни методи на плащане, включително големи суми в брой;

         могат да си запазят правото да откажат трансакцията и докладват без неоправдано забавяне за това, включително, ако е възможно, за самоличността на клиента, на националната точка за контакт на държавата членка, в която е предложена трансакцията.

5.      Икономическите оператори докладват също за значими липси и кражби на веществата, посочени в приложенията, и на смеси или вещества, съдържащи тези вещества, на националната точка за контакт на държавата членка, в която е извършена кражбата.

6.      За да се улесни сътрудничеството между компетентните органи и икономическите оператори, след консултации с Постоянния комитет по прекурсорите ▌ Комисията изготвя насоки преди датата на прилагане на настоящия регламент и ги актуализира редовно след това с цел подпомагане на участниците във веригата на доставки на химикали и, по целесъобразност, на компетентните органи. Насоките предоставят по-специално:

а)      информация относно начините за разпознаване и уведомяване за съмнителни трансакции, по-специално по отношение на концентрациите и/или количествата вещества, посочени в приложение ІІ, под които по принцип не е необходимо да се предприемат никакви действия;

aa)   информация относно начините за разпознаване и уведомяване за липси и кражби;

в)     друга информация, която може да се счете за полезна.

7.      Компетентните органи на държавите членки гарантират, че насоките, предвидени в параграф 6, ▌ редовно се разпространяват по начин, счетен за подходящ от компетентните органи в съответствие с целите на насоките.

Член 7Защита на данните

Всяка държава членка гарантира, че обработката на лични данни, извършвана в изпълнение на настоящия регламент, е в съответствие с Директива 95/46/ЕО[13]. По-специално всяка държава членка гарантира, че обработката на лични данни, необходима за издаването на разрешение съгласно членове 4 и 5 от настоящия регламент или за регистрацията на трансакции съгласно членове 4, 5а и 15а от настоящия регламент, както и докладването на подозрителни трансакции съгласно член 6 от настоящия регламент са в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Член 8Санкции

Всяка държава членка определя правила за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприема всички необходими мерки, за да осигури тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 9Изменение на приложенията

1.      ▌Комисията се оправомощава да приема ▌делегирани актове в съответствие с член 10 относно промени в пределните стойности в приложение I към настоящия регламент до необходимата степен за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с химични вещества като прекурсори на взривни вещества или въз основа на изследвания и изпитвания, както и относно добавяне на нови вещества в приложение II към настоящия регламент, когато това е необходимо за адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с химични вещества като прекурсори на взривни вещества. Като част от подготвянето на делегираните актове Комисията полага необходимите усилия да се консултира със съответните заинтересовани страни, по-специално от химическата промишленост и сектора на търговията на дребно.

Когато това се изисква от наложителни съображения за спешност в случай на внезапна промяна на оценката на риска във връзка със злоупотребата с химични вещества за производство на взривни вещества в домашни условия, процедурата, предвидена в член 13, се прилага за делегираните актове, приети съгласно настоящия член.

1a.    Комисията приема отделен делегиран акт за всяка промяна на пределните стойности в приложение I и за всяко ново вещество, добавено в приложение ІІ. Всеки делегиран акт се основава на анализ, който доказва, че няма вероятност изменението да доведе до непропорционална тежест за икономическите оператори или потребителите, като надлежно се отчитат целите, които трябва да бъдат постигнати.

Член 9а

Предпазна клауза

1.      Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, което не е посочено в приложенията, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества, тя може да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на това вещество, или на всяка смес или вещества, съдържащи това вещество, или да определи, че това вещество подлежи на докладване при подозрителни трансакции в съответствие с член 6.

2.      Когато дадена държава членка има основателни причини да смята, че конкретно вещество, посочено в приложение І, би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества в по-ниско ниво на концентрация от пределната стойност, установена в приложение І, тя може допълнително да ограничи или забрани предоставянето на пазара на това вещество, като наложи по-ниско максимално допустимо ниво на концентрация.

2a.    Когато дадена държава членка има основателни причини да установи ниво на концентрация, над което вещество, посочено в приложение ІІ, следва да подлежи на ограниченията, приложими към веществата, посочени в приложение І, тя може да ограничи или да забрани предоставянето на пазара на това вещество, като наложи максимално допустима концентрация.

3.      Държава членка, която ограничава или забранява вещества в съответствие с разпоредбите на параграфи 1, 2 или 2а, незабавно информира за това Комисията и другите държави членки, като изтъква основанията за своето решение.

4.      С оглед на информацията, съобщавана съгласно параграф 3, Комисията незабавно разглежда дали да изготви изменения към приложенията в съответствие с член 9, параграф 1, или да изготви законодателно предложение за изменение на приложенията. По целесъобразност, съответната държава членка изменя или отменя своите национални мерки, за да отчете всяко подобно изменение към приложенията.

5.  Не по-късно от [3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за всички съществуващи национални мерки, които са били приети с цел да се ограничи или забрани предоставянето на пазара на вещество или на всяка смес или вещество, съдържащи това вещество, на основание, че то би могло да се използва за незаконно производство на взривни вещества.

Член 10

Упражняване на делегирането на правомощия

0.      Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, установени в настоящия член.

1.      Делегирането на правомощия ▌ съгласно член 9 се предоставя на Комисията за срок от 5 години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 5-годишния период. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

1a.    Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

2.      Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

2a.    Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от 2 месеца, след като са били уведомени за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с [2 месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 13

Процедура по спешност

1.      Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде повдигнато възражение в съответствие с параграф 2. В уведомлението за акта до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините, поради които е използвана процедурата по спешност.

2.      Европейският парламент или Съветът могат ▌да повдигнат възражения срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф . В такъв случай Комисията незабавно отменя акта, след като бъде уведомена от Европейския парламент или от Съвета за решението за повдигане на възражения.

Член 15Преходна разпоредба

Притежаването и използването от масовия потребител на веществата, посочени в приложение I, или смесите или веществата, съдържащи такива вещества над пределните концентрации, установени в приложение I, продължава да е разрешено до [36 месеца след публикуването].

Член 15а

Действащи системи за регистрация

Държавите членки, които към [датата на влизане в сила, посочена в член 17] разполагат с действаща система, изискваща от икономическите оператори, които предоставят на масовия потребител едно или повече от веществата, посочени в приложение І, или смеси или вещества, които ги съдържат, в концентрации, по-високи от посочените в това приложение, да регистрират всяка подобна трансакция, могат да направят дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, като приложат тази система за регистрация в съответствие с режима, установен в член 5а, към някои или към всички вещества, посочени в приложение І. Правилата, заложени в член 4, параграфи 2б—5, се прилагат mutatis mutandis.

Член 16

Преглед

1.      До [три години след датата на прилагане, посочена в член 17] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат:

а)     всички проблеми, които може да са възникнали в резултат на практическото функциониране на настоящия регламент;

aa)   целесъобразността и възможностите за по-нататъшно укрепване и хармонизиране на системата с оглед на заплахата за обществената сигурност, причинена от терористични и други сериозни престъпни дейности, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането на настоящия регламент, включително всякакви констатирани пропуски в сигурността, и като се отчитат разходите и ползите за държавите членки, икономическите оператори и другите заинтересовани страни;

б)     целесъобразността и възможностите за разширяване на обхвата на настоящия регламент, за да се включат професионалните потребители, като се вземат предвид тежестите, наложени на икономическите оператори, и като се отчитат целите на настоящия регламент;

в)      целесъобразността и възможностите за включване на невключени прекурсори на взривни вещества в разпоредбите относно докладването на подозрителни трансакции, липси и кражби.

2.      До [две години след датата на влизане в сила, посочена в член 17] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH в настоящия регламент.

3.  Ако е целесъобразно, в светлината на докладите, посочени в параграфи 1 и 2, Комисията изготвя законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета с оглед на съответно изменение на настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз]. Той се прилага от [18 месеца след публикуването му].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в […] на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

[…]                                                               […]

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вещества, които не се предоставят на масовия потребител самостоятелно или в смеси или вещества, които ги включват, освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени по-долу

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси (CAS №)

Пределно допустима стойност

 

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря на изискванията на бележка 1 съответно към глава 28 или 29 на КН, {вж. Регламент (ЕО) № 948/2009 от 30 септември 2009 г., ОВ L 287, 31.10.2009 г.}

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес ▌ без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН {вж. Регламент (ЕО) № 948/2009 от 30 септември 2009 г., ОВ L 287, 31.10.2009 г.}

водороден пероксид (CAS № 7722-84-1)

12 % тегл.

2847 00 00

3824 90 97

нитрометан (CAS № 75-52-5)

30 % тегл.

2904 20 00

3824 90 97

азотна киселина (CAS № 7697-37-2)

3 % тегл.

2808 00 00

3824 90 97

калиев хлорат (CAS № 3811-04-9)

40 % тегл.

2829 19 00

3824 90 97

калиев перхлорат (CAS № 7778-74-7)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97

натриев хлорат (CAS № 7775-09-9)

40 % тегл.

2829 11 00

3824 90 97

натриев перхлорат (CAS № 7601-89-0)

40 % тегл.

2829 90 10

3824 90 97

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вещества, самостоятелни или в смеси, или във вещества, по отношение на които се докладват подозрителни трансакции

Наименование на веществото и регистрационен номер, даден от Службата за химични индекси (CAS №)

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, представено самостоятелно, което отговаря съответно на изискванията на бележка 1 към глава 28, бележка 1 към глава 29 или бележка 1, буква б) към глава 31 от КН, {вж. Регламент (ЕО) № 948/2009 от 30 септември 2009 г., ОВ L 287, 31.10.2009 г.}

Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес ▌ без съставки (напр. живак, благородни или редкоземни метали или радиоактивни вещества), които биха определили класифициране по друг код по КН {вж. Регламент (ЕО) № 948/2009 от 30 септември 2009 г., ОВ L 287, 31.10.2009 г.}

хексамин (CAS № 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

сярна киселина (CAS № 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

ацетон (CAS № 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

калиев нитрат (CAS № 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

натриев нитрат (CAS № 7631-99-4)

3102 50 10 (природен)

3102 50 90 (различен от природен)

3824 90 97

3824 90 97

калциев нитрат (CAS № 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

калциев амониев нитрат (CAS № 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

амониев нитрат (CAS № 6484-52-2) [в концентрация с тегловно съдържание на азот ≥ 16 % спрямо амониевия нитрат]

3102 30 10 (във воден разтвор)

3102 30 90 (друг)

3824 90 97

__________________________

 • [1]               OВ С 84, 17.3.2011 г., стр. 25.
 • [2] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [3]               Настоящият текст подлежи на финализиране от страна на юрист-лингвисти, което ще се извърши съвместно от службите за качество на законодателството на Парламента и Съвета, в съответствие с разпоредбите на Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение от 13 юни 2007 г. (ОВ C145, 30.6.2007 г., стр. 5).
 • [4]               ОВ C […], […] г., стр. […].
 • [5]               ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1
 • [6]               ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1
 • [7]               OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
 • [8]               ОВ L 24, 21.7.1998 г., стр. 37.
 • [9]               ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
 • [10]               OВ L 396, 30.12.2006 г.
 • [11]             ОВ L 154, 14.6.2007 г.
 • [12]             OВ L 46, 17.2.1997 г.
 • [13]             ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обхват на предложението на Комисията

Предложението на Комисията е за регламент, ограничаващ масовия достъп до определени вещества с общо предназначение, които обаче могат да се използват незаконно като прекурсори на взривни вещества. За да се защити свободното движение на стоки, осем вещества, посочени в приложение І, занапред ще могат да се продават в концентриран вид под лиценз, предоставен от компетентен национален орган, документиращ законна употреба, или без лиценз в концентрации, които ги правят неефективни за производство на взривни вещества в домашни условия. В приложение ІІ са посочени други седем вещества, за които не се прилагат изисквания за лицензи или концентрации. Независимо от това за всички 15 вещества, и всъщност за продажбата на всяко друго вещество, смес, която не е изрично посочена в приложенията, но за която Комисията е определила, че понякога се използва за приготвяне на взривни вещества в домашни условия, всяка транзакция, считана за „подозрителна“ по „основателни“ причини, следва да бъде докладвана на единна национална точка за контакт.

Професионалните потребители на тези материали и продажбите между предприятия остават незасегнати. Трябва да се зачита изцяло правото на неприкосновеност на личния живот на лицата. Регулаторният процес следва да е достатъчно гъвкав, за да позволява бързо реагиране на променящите се потребности. В подкрепа на тези мерки ще са необходими също така доброволни споразумения, етични кодекси и усъвършенствани системи за обмен на информация между производители и търговци на дребно.

Позиция на докладчика

Предложението цели да постигне намаляване на честотата и пораженията от терористични нападения чрез ограничаване на масовия достъп до и докладване на подозрителни транзакции с широко и законно използвани вещества (и техни смеси), които във високи концентрации могат да се използват и за производството на взривни вещества.

Предложението е насочено към търговците на едро, търговците на дребно и държавите членки. Производителите на химикали вече са приели мерки за контрол и имат кодекси за доброволно докладване, например за прекурсори на оръжия и наркотици, и не би следвало да бъдат съществено засегнати от тези предложения. Разглежданите обеми са малки в сравнение с общия размер на продаваните количества. Няма аспекти, които да предизвикват загриженост за здравето на работниците или опазването на околната среда. Успехът ще зависи от действията на компетентните органи по отношение на събирането и обмена на важна информация.

Докладчикът подкрепя действията за борба с тероризма и е съгласен с общото основание на предложението, а именно да се приеме регламент на основание член 114 за предотвратяване на разпокъсването на вътрешния пазар.

Докладчикът одобрява също така списъка от осем вещества (и техни смеси), посочени в приложение І, които подлежат на контрол по смисъла на тази уредба. Следователно, целесъобразно е занапред продажбите във високи концентрации на масовия пазар да се разрешават само с лиценз за законни крайни приложения.

Тежестта на разходите ще се разпредели приблизително поравно между производителите и търговците на дребно (по отношение на разходите за изпълнение на нормативните изисквания, за етикетиране, за преформулиране и за компенсиране на спада в продажбите), както и компетентните национални органи, които следва да създадат и подсигурят с персонал необходимите системи за лицензиране, събиране на информация и докладване.

Докладчикът предлага също така редица изменения с цел прилагане на Общото споразумение между трите институции за практическите условия за използването на делегирани актове, одобрено от Председателския съвет на 3 март 2011 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества

Позовавания

COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.9.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.10.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

7.10.2010 г.

ITRE

7.10.2010 г.

IMCO

7.10.2010 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

5.10.2010 г.

ITRE

25.10.2010 г.

IMCO

11.10.2010 г.

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jan Mulder

9.12.2010 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2011 г.

13.7.2011 г.

4.10.2011 г.

21.3.2012 г.

 

3.9.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

3.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Glenis Willmott

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Justas Vincas Paleckis, Iuliu Winkler

Дата на внасяне

11.9.2012 г.