Postup : 2010/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0269/2012

Předložené texty :

A7-0269/2012

Rozpravy :

PV 19/11/2012 - 19
CRE 19/11/2012 - 19

Hlasování :

PV 20/11/2012 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0413

ZPRÁVA     ***I
PDF 636kWORD 338k
7. 9. 2012
PE 464.688v02-00 A7-0269/2012

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

(COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Jan Mulder

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

(COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0473),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0279/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. ledna 2011(1),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0269/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

V PRVNÍM ČTENÍ

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,        

s ohledem na návrh Evropské komise,

poté, co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(3),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)    V akčním plánu na zvýšení zabezpečení výbušnin, přijatém Radou dne 18. dubna 2008, byla Komise vyzvána, aby zřídila Stálý výbor pro prekurzory, jehož cílem by bylo posuzovat opatření a připravovat doporučení týkající se regulace prekurzorů výbušnin (tedy látek či směsí, jichž lze zneužít k nedovolené výrobě výbušnin) dostupných na trhu, a to s přihlédnutím k vlivu těchto opatření a doporučení na náklady a přínosy.

(2)    Stálý výbor pro prekurzory, který Komise zřídila v roce 2008, určil různé prekurzory výbušnin, které by mohly být použity při páchání teroristických útoků, a navrhl vhodná opatření na úrovni Unie.

(3)    Některé členské státy již přijaly právní a správní předpisy týkající se uvádění na trh, dodávání na trh a vlastnictví určitých chemických látek a směsí, které mohou být použity jako prekurzory výbušnin.

(4)    Tyto právní a správní předpisy, které se od sebe vzájemně liší a mohou představovat překážky obchodu v rámci Evropské unie, by měly být harmonizovány, aby se zlepšil volný pohyb chemických látek a směsí na vnitřním trhu, aby se v možné míře zamezilo narušování hospodářské soutěže a aby zároveň byla zajištěna vysoká úroveň ochrany ▌veřejné bezpečnosti. Na úrovni jednotlivých států i na úrovni Unie byla rovněž stanovena pravidla upravující bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostřední, na která se toto nařízení nevztahuje.

(5)    V zájmu zajištění maximální míry jednotnosti pro hospodářské subjekty ▌představuje nařízení nejvhodnější právní nástroj na úpravu uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání.

(5a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí(4) stanoví, že látky a směsi klasifikované jako nebezpečné musejí být před uvedením na trh řádně označeny. Dále stanoví, že hospodářské subjekty včetně maloobchodníků takové látky klasifikují a označí nebo že využijí klasifikace provedené subjektem, jenž se v rámci dodavatelského řetězce nachází na vyšší úrovni. Proto je vhodné tímto nařízením stanovit, že všechny hospodářské subjekty včetně maloobchodníků, kteří zamýšlí dodávat obecné veřejnosti látky podléhající omezením podle tohoto nařízení, zajistí, aby na obalu bylo uvedeno, že pořízení, vlastnictví či použití takové látky nebo směsi obecnou veřejností podléhá omezení.

(5b)  Aby bylo proti nedovolenému využívání prekurzorů výbušnin dosaženo na vnitrostátní úrovni ochrany, která by dosahovala podobné míry ochrany zamýšlené tímto nařízením na úrovni Unie nebo která by tuto míru přesahovala, některé členské státy již nyní uplatňují legislativní opatření vztahující se na určité látky, které je možno použít nedovoleným způsobem. Některé takové látky jsou uvedeny v přílohách v okamžiku přijetí tohoto nařízení, jiné mohou být omezením na úrovni Unie podrobena v budoucnosti. Protože by bylo v rozporu s cíli tohoto nařízení, aby v důsledku opatření na úrovni Unie docházelo ke snižování ochrany, je vhodné prostřednictvím ochranné doložky zavést mechanismus umožňující, aby předmětná vnitrostátní opatření zůstala v platnosti.

(6)    Nedovolené zhotovování podomácku vyrobených výbušnin by mělo být znesnadněno stanovením koncentračních limitů ▌látek, jichž lze využít jako prekurzorů výbušnin. Pod úrovní těchto koncentračních limitů uvedených v příloze I je zajištěn volný oběh při uplatnění zabezpečovacího mechanismu, avšak v případě koncentrace vyšší než uvedené koncentrační limity musí být přístup obecné veřejnosti omezen. Nad úrovní těchto koncentračních limitů by obecná veřejnost neměla zpravidla mít možnost tyto látky nabývat, dovážet, vlastnit nebo používat.

(6a)  Pro legitimní účely je však vhodné umožnit používání systému, podle něhož by osoby z řad obecné veřejnosti mohly látky uvedené v příloze I nabývat, dovážet, vlastnit nebo používat, pokud jsou držiteli příslušného povolení.

(6b)  Navíc, vzhledem k tomu, že některé členské státy již mají řádně zavedené registrační systémy, které se používají ke kontrole dodávání na trh některých nebo všech látek uvedených v příloze I, je vhodné umožnit používání takového systému pro některé nebo všechny látky uvedené v příloze I v souladu s registračním režimem stanoveným v tomto nařízení.

(6c)  Vzhledem k tomu že obecná veřejnost běžně používá peroxid vodíku, nitromethan a kyselinu dusičnou k legitimním účelům, mělo by být možné, aby členské státy používaly registrační systém v souladu s režimem stanoveným v tomto nařízení namísto systému povolení s cílem umožnit přístup k těmto látkám v nižších koncentracích.

(6d)  Vzhledem k velmi konkrétnímu předmětu tohoto nařízení je možné dosáhnout jeho cílů a zároveň v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality ponechat členským státům možnost volby, zda zakázat obecné veřejnosti veškerý přístup k látkám uvedeným v příloze I nebo zda umožnit omezený přístup v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

(6e)  Aby bylo dosaženo legitimních cílů veřejné bezpečnosti a zároveň zajištěno minimální narušení plynulého fungování vnitřního trhu, je vhodné zřídit systém povolení, který osobě z řad obecné veřejnosti, jež nabude látku uvedenou v příloze I nebo směs či látku obsahující tuto látku, a to v koncentraci vyšší, než jaká je v této příloze stanovena, umožní dotyčnou látku dovézt do jiného členského státu nebo třetí země, jež umožňuje přistup k těmto látkám v souladu s kterýmkoli ze systémů stanovených v tomto nařízení.

(6f)  V zájmu účinného provádění ustanovení upravujících dovážení prekurzorů výbušnin je žádoucí, aby členské státy zajistily, že na omezení vztahující se na dovážení látek, směsí nebo látek obsahujících látky uvedené v příloze I budou upozorněni mezinárodní cestující. Ze stejného důvodu je vhodné, aby členské státy rovněž zajistily povědomí obecné veřejnosti o týchž omezeních, jež se vztahují na malé zásilky určené fyzickým osobám nebo objednané na dálku konečnými spotřebiteli.

(6g)  Informace, které členské státy poskytují průmyslu, zejména malým a středním podnikům, by mohly být hodnotným způsobem jak usnadnit dodržování požadavků tohoto nařízení s ohledem na význam minimalizace správní zátěže malých a středních podniků.

(7)    Jelikož by bylo nepřiměřené zakázat používání prekurzorů výbušnin v profesionálních činnostech, měla by se omezení týkající se dovážení, dodávání na trh, vlastnictví a používání těchto prekurzorů výbušnin vztahovat pouze na obecnou veřejnost. Vzhledem k obecným cílům tohoto nařízení je nicméně vhodné zřídit mechanismus podávání zpráv, jenž se bude vztahovat na profesionální uživatele v celém dodavatelském řetězci i na obecnou veřejnost účastnící se transakcí, které lze s ohledem na jejich povahu nebo rozsah považovat za podezřelé. Za tímto účelem by měly členské státy zřídit národní kontaktní místa pro oznamování podezřelých transakcí.

(7a)  Transakce u nich například zájemce o koupi: (profesionální nebo soukromý), který si není patrně jist předpokládaným použitím, není patrně s předpokládaným použitím obeznámen, nebo není s to jej věrohodně vysvětlit, hodlá zakoupit neobvyklá množství, neobvyklé koncentrace nebo neobvyklé kombinace látek, zdráhá se předložit průkaz totožnosti nebo uvést místo bydliště nebo trvá na neobvyklém způsobu platby včetně platby vysokých částek v hotovosti může být považován za podezřelého a hospodářské subjekty by si mohly vyhradit právo takovou transakci odmítnout.

(7b)  Vzhledem k obecným cílům tohoto nařízení je dále žádoucí, aby vnitrostátní kontaktní místo bylo příslušným povolovacím orgánem informováno o každém zamítnutí žádosti o povolení, pokud se zamítnutí zakládá na opodstatněných důvodech k pochybnostem o legitimní povaze zamýšleného použití nebo o záměrech uživatele. Je rovněž žádoucí, aby příslušný povolovací orgán informoval vnitrostátní kontaktní místo o případném pozastavení nebo zrušení povolení.

(7c)  V zájmu předcházení a odhalování případného nedovoleného používání prekurzorů výbušnin je žádoucí, aby národní kontaktní místo vedlo záznamy o oznámených podezřelých transakcích a aby příslušný vnitrostátní orgán přijal nezbytná opatření k vyšetření konkrétních okolností, zejména toho, zda je příslušná hospodářská činnost provozovaná profesionálním uživatelem zapojeným do podezřelé transakce skutečná.

(8)    Koncentrační limity hexaminu v palivových tabletách nejsou technicky uplatnitelné. Kromě toho existuje řada legitimních způsobů využití kyseliny sírové, acetonu, dusičnanu draselného, dusičnanu sodného, dusičnanu vápenatého a dusičnanu vápenatoamonného. Nařízení, jež by na úrovni Unie omezovalo prodej těchto látek obecné veřejnosti by však s sebou neslo nepřiměřeně vysoké administrativní náklady a náklady spojené s jeho dodržováním, a to pro spotřebitele, veřejné orgány i podniky. Vzhledem k cílům tohoto nařízení by měla být nicméně přijata opatření, která zjednoduší oznamování podezřelých transakcí ▌ u hexaminových palivových tablet a dalších uvedených prekurzorů, pro něž neexistují bezpečné a vhodné alternativy.

(8a)  Opatření přijatá ve vztahu k různým prekurzorům, na něž se toto nařízení vztahuje, se liší takto: v možných případech byly stanoveny koncentrační limity, při jejichž překročení je přístup k těmto chemickým látkám omezen, zatímco u ostatních je stanoveno pouze oznamování podezřelých transakcí. Kritéria pro stanovení opatření, jež mají být v konkrétních případech na jednotlivé chemické látky uplatňována, zahrnují míru hrozby spojované s dotyčnou látkou, objem obchodu s dotyčnou látkou, jakož i otázku možnosti stanovit koncentraci, pod jejíž úrovní by dotyčná chemická látka mohla být nadále používána za účelem, pro který je uváděna na trh. Uvedenými kritérii by se měla řídit i případná budoucí opatření přijatá pro chemické látky, které v současné době nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(8b)  Jeden ze způsobů, jak získat výchozí materiály pro nedovolenou výrobu výbušnin, představují krádeže prekurzorů výbušnin. Je tudíž vhodné stanovit, že významné krádeže nebo zmizení kterékoli látky uvedené v přílohách podléhají ohlašovací povinnosti. V zájmu snazšího vypátrání pachatelů a za účelem upozornění příslušných orgánů v dalších členských státech na možné hrozby je žádoucí, aby vnitrostátní kontaktní místa ve vhodných případech využívala systém včasného varování zřízený Europolem.

(9)    Vzhledem k tomu, že obchod s prekurzory výbušnin může vést k nedovolené výrobě improvizovaných výbušných zařízení, měly by členské státy stanovit pravidla pro sankce použitelné v případě, že budou porušena ustanovení tohoto nařízení. Takové sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(10)  Prostřednictvím přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)(5) je zakázáno poskytovat obecné veřejnosti dusičnan amonný, který by mohl být bezprostředně zneužit jako prekurzor výbušniny. Zahrnout dusičnan amonný do přílohy I tohoto nařízení tudíž není nezbytné. Je však povoleno dodávat dusičnan amonný určitým profesionálním uživatelům, zejména zemědělcům. Dusičnan amonný by tedy měl podléhat mechanismu pro oznamování podezřelých transakcí, neboť v nařízení (ES) č. 1907/2006 neexistuje srovnatelný požadavek. V rámci přezkumu by měla Komise [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu pojednávající o možnostech přesunu ustanovení o dusičnanu amonném z nařízení REACH do tohoto nařízení.

(11)  Toto nařízení vyžaduje v případě podezřelých transakcí zpracování osobních údajů a jejich další zpřístupnění třetím stranám. Toto zpracovávání závažným způsobem zasahuje do základních práv spojených se soukromým životem a do práva na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(6). V souladu s tím je třeba zajistit řádné dodržování základních práv na ochranu osobních údajů jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány podle ustanovení tohoto nařízení. Zejména zpracovávání osobních údajů vyžadované pro udělení povolení, registraci transakce a oznámení podezřelé operace by mělo probíhat v souladu se směrnicí 95/46/ES a s obecnými zásadami ochrany údajů, včetně minimalizace údajů, omezení účelu, proporcionality a nezbytnosti a s požadavkem na projevení patřičného ohledu vůči právům subjektů údajů na přístup, opravu a vymazání.

(12)  Vzhledem k tomu, že se chemické látky používané teroristy a dalšími zločinci ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin mohou rychle měnit, mělo by být možno do režimu stanoveného tímto nařízením zahrnout další látky, v některých případech neprodleně.

(13)  Aby byl zohledněn vývoj způsobů zneužívání chemických látek jako prekurzorů výbušnin a za podmínky, že proběhne řádná konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami s cílem zohlednit potencionálně výrazný dopad na hospodářské subjekty, by měla být na Komisi přenesena pravomoc podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přijímat akty týkající se změn přílohy I tohoto nařízení, pokud jde o koncentrační limity látek, a přílohy II tohoto nařízení, pokud jde o vkládání nových látek. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(13a)  Komise by měla přílohu I neustále přehodnocovat a v odůvodněných případech by měla vypracovat legislativní návrh, aby v souladu s řádným legislativním postupem byla do této přílohy doplněna nová látka nebo aby z ní byla některá látka vypuštěna s cílem zohlednit vývoj ve zneužívání chemických látek jakožto prekurzorů výbušnin.

(13b) Měla by být použita ochranná doložka upravující patřičný postup na úrovni Unie pro případy, kdy některý členský stát identifikuje opodstatněné důvody domnívat se, že by určitá látka, na niž se toto nařízení nevztahuje, mohla být použita pro nedovolenou výrobu výbušnin.

(13c) S přihlédnutím ke specifickým rizikům, jež má toto nařízení řešit, je dále vhodné stanovit, že členské státy mohou za určitých okolností přijmout ochranná opatření vztahující se rovněž na látky, které jsou v přílohách již uvedeny.

(13d) Vzhledem k požadavkům kladeným tímto nařízením na informace poskytované Komisi a členským státům by bylo nevhodné, aby uvedená nová ochranná opatření podléhala režimu stanovenému ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti(7), a to bez ohledu na to, zda se vztahují na látky již uvedené v přílohách nebo na látky, které v přílohách uvedeny nejsou.

(13e)  S ohledem na povahu tohoto nařízení a s přihlédnutím k dopadům, jež toto nařízení může mít na bezpečnost občanů i na trh Unie, by Komise měla na základě průběžných jednání Stálého výboru pro prekurzory předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jakýchkoli problémech, jež při provádění tohoto nařízení vyvstanou, a o patřičnosti a proveditelnosti rozšíření jeho oblasti působnosti jak s ohledem na pokrytí profesionálních uživatelů, tak i na zahrnutí neuvedených látek použitelných jako prekurzory výbušnin do ustanovení o oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží. V tomto ohledu by se „neuvedenou látkou použitelnou jako prekurzor výbušnin“ měla rozumět jakákoli látka, která, ačkoli není uvedena v přílohách tohoto nařízení, byla identifikována jako látka použitá k zhotovování podomácku vyrobených výbušnin. Komise by kromě toho měla s ohledem na příslušné zkušenosti získané členskými státy a po zvážení nákladů a přínosů předložit zprávu, v níž posoudí, zda je vzhledem k ohrožení veřejné bezpečnosti žádoucí a proveditelné systém dále posílit a harmonizovat.

(14)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž omezit přístup obecné veřejnosti k chemickým látkám, jež mohou být použity k zhotovování podomácku vyrobených výbušnin, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, a lze jej tudíž z důvodu rozsahu opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie, Evropská unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity. V souladu se zásadou proporcionality toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(14a) Evropský inspektor ochrany údajů vydal stanovisko v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(8).

(15)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uvedené zejména v Listině základních práv Evropské unie, konkrétně ochranu osobních údajů, svobodu podnikání, právo na vlastnictví a zásadu nediskriminace. Členské státy by měly toto nařízení uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, z hlediska jejich dodávání na trh, vlastnictví, používání a dovážení do Unie, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro obecnou veřejnost a zajistit oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce.

Tímto zařízením nejsou dotčena jiná, přísnější ustanovení práva Unie, která se na látky uvedené v příloze vztahují.

Článek 2Rozsah působnosti

1.      Toto nařízení se týká látek uvedených v přílohách a směsí či látek, jež tyto látky obsahují.

2.      Toto nařízení se nevztahuje na:

a)      předměty definované v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(9);

b)     pyrotechnické výrobky definované ve▌ směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES(10), pyrotechnické výrobky, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny k nekomerčnímu využití u ozbrojených sil, donucovacích orgánů nebo hasičských sborů, dále vybavení spadající do působnosti směrnice Rady 96/98/ES(11), pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu a rozbušky určené pro hračky;

ba)   lékařské výrobky, jsou-li právoplatně dodávány obecné veřejnosti na základě lékařského předpisu v souladu s příslušným vnitrostátním právem.

Článek 3Vymezení pojmů

1.        Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a.      „dodáváním na trh“ veškeré dodávání, za úplatu nebo bezplatné;

b.      „použitím“ veškeré zpracování, formování, skladování, úprava, míchání, výroba předmětu nebo jakékoli jiné využití;

c.      „dovezením“ akt, jímž je určitá látka dopravena na území některého členského státu, ať již z jiného členského státu, nebo ze třetí země;

d.      „obecnou veřejností“ fyzická osoba, jež jedná za účelem nespadajícím do její obchodní, podnikatelské či profesní činnosti;

e.      „podezřelou operací“ jakákoliv operace týkající se látek uvedených v přílohách nebo směsí či látek obsahujících tyto látky, včetně jejich poskytování profesionálním uživatelům, pokud existují přiměřené důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena ke zhotovení podomácku vyrobených výbušnin;

f.      „hospodářským subjektem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, která na trh dodává ▌ produkty nebo služby;

2.      Pro účely tohoto nařízení platí definice „látky“, „směsi“ a „předmětu“ podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Článek 4

Dovážení, dodávání na trh, vlastnictví a použití

1.      Látky uvedené v příloze I nebo směsi či látky obsahující tyto látky nejsou dodávány obecné veřejnosti a jí dováženy, vlastněny nebo používány s výjimkou případů, kdy koncentrace dané látky v podobě, v níž je dostupná, je nižší nebo rovna limitu stanovenému v této příloze▌.

2.      Aniž je dotčen odstavec 1 mohou být látky uvedené v příloze I nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky, dodávány obecné veřejností, jí vlastněny nebo používány v koncentracích vyšších než jsou koncentrace uvedené v této příloze, jestliže dotyčná osoba z řad obecné veřejnosti obdrží a na požádání předloží povolení pro nabývání, vlastnění nebo používání látky nebo směsi nebo látky obsahující danou látku v koncentracích vyšších než jsou koncentrace stanovené v příloze I, vydané v souladu s článkem 5 příslušným orgánem členského státu, v němž má být tato látka nebo směs nebo látka obsahující tuto látku pořízena, vlastněna nebo používána.

2a.  Aniž je dotčen odstavec 1 a 2, mohou být následující látky nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky dodávány obecné veřejnosti, jí vlastněny nebo používány, jestliže hospodářský subjekt, který předmětnou látku nebo směs nebo látku obsahující tuto látku dodává na trh zaznamená každou transakci v souladu s režimem stanoveným v článku 5a:

i)     peroxid vodíku v koncentracích vyšších než jsou uvedeny v příloze I, ale nižších nebo rovných 35 % hmotnostních;

ii)    nitrometan v koncentracích vyšších než jsou uvedeny v příloze I, ale nižších nebo rovných 40 % hmotnostních;

iii)   kyselina dusičná v koncentracích vyšších než jsou uvedeny v příloze I, ale nižších nebo rovných 10 % hmotnostních;

2b.    Rozhodnutí, zda umožnit výjimky z odstavce 1 nebo zavést systém udělování povolení v souladu s odstavcem 2 nebo registrační systém v souladu s odstavcem 2a je ponecháno členským státům.

2c.    Členské státy oznámí Komisi veškerá opatření, která za účelem provádění některého ze systémů uvedených v odstavcích 2 a 2a přijmou. V případě, že ne všechny látky uvedené v příloze I jsou dostupné na základě povolení nebo registrace, musí být v oznámení výslovně uvedeno, na které látky se opatření vztahuje.

2d.    Komise zveřejní seznam opatření oznámených členskými státy v souladu s odstavcem 2b.

3.  Má-li osoba z řad obecné veřejnosti v úmyslu dovézt látky uvedené v příloze I nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky v koncentracích vyšších než jsou koncentrace stanovené v této příloze, na území členského státu, který uplatňuje výjimku z odstavce 1 v tom smyslu, že používá systém udělování povolení v souladu s odstavcem 2 nebo systém registrací v souladu s odstavcem 2a nebo článkem 15a, tato osoba obdrží a na požádání předloží vnitrostátnímu příslušnému orgánu povolení vydané v souladu s pravidly stanovenými v článku 5, které je platné v tomto členském státě.

5.      Hospodářský subjekt, který dodává látku nebo směs nebo látku obsahující látku uvedenou v příloze I ▌obecné veřejnosti v souladu s odstavcem 2 musí pro každou transakci požadovat předložení povolení nebo pokud se dodává na trh v souladu s odstavcem 2a uchovat záznam o transakci v souladu s režimem zavedeným členským státem, kde se látka nebo směs nebo látka obsahující látku uvedenou v příloze I dodává na trh.

Článek 4aa

Označování

Hospodářský subjekt, který má v úmyslu dodávat látky uvedené v příloze I nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky obecné veřejnosti v případech, kdy koncentrace dané látky nebo látky obsažené ve směsi nebo v jiné látce v podobě, v jaké je dodávána, překračuje limit stanovený v příloze I, zajistí buď tím, že sám na obal připevní příslušné označení, nebo tím, že ověří, že příslušné označení je na obal připevněno, aby na balení bylo jasně uvedeno, že pořízení, vlastnictví nebo použití uvedené látky nebo směsi obecnou veřejností podléhá omezení, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1, 2 a 2a.

Článek 4aVolný pohyb

Aniž je dotčena druhá věta článku 1 a článek 9a a není-li v tomto nařízení nebo v jiných právních předpisech Unie stanoveno jinak, členské státy z důvodů souvisejících se zamezením nedovolené výrobě výbušnin nesmí zakazovat či omezovat dodávání na trh nebo takovému dodávání bránit v případě:

-       látek uvedených v příloze I tohoto nařízení v koncentracích nižších, než jsou limity tamtéž stanovené, nebo

-       látek uvedených na seznamu v příloze II tohoto nařízení.

Článek 5Povolení

1.      Každý členský stát, který vydává povolení osobám z řad obecné veřejnosti s oprávněným zájmem nabýt, dovézt, vlastnit, nebo používat jednu nebo více z látek uvedených v příloze I nebo směsí nebo látek obsahujících tyto látky v koncentracích vyšších, než jaké jsou uvedeny v příloze, stanoví pravidla pro udělování povolení podle čl. 4 odst. 2 a 3. Při posuzování, zda povolení udělit, přihlíží příslušný orgán členského státu ke všem významným okolnostem, a zejména k zákonnosti zamýšleného použití látky. Udělení povolení je zamítnuto, existují-li opodstatněné důvody k pochybnostem ohledně zákonnosti zamýšleného použití nebo ohledně záměru uživatele danou látku nebo látky používat k legitimnímu účelu.

2.  Příslušný orgán může zvolit způsob omezení platnosti povolení prostřednictvím jednorázového nebo vícenásobného použití na dobu nepřekračující tři roky. Příslušný orgán může držitelům povolení uložit, aby do stanovené doby skončení platnosti povolení prokazovali, že jsou stále splněny podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Povolení musí uvádět látky, které je držitel povolení oprávněn získávat, vlastnit nebo používat.

3.      Příslušné orgány mohou od žadatelů požadovat, aby za žádost o povolení zaplatili poplatek. Tyto poplatky nepřekračují náklady na zpracování žádosti.

4.      Příslušný orgán může povolení pozastavit nebo odebrat, pokud existují opodstatněné důvody k předpokladu, že podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, již nejsou splněny.

5.      Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu a spory týkající se dodržení podmínek pro povolení projednává příslušný subjekt odpovědný podle vnitrostátního práva.

6.      Povolení udělená příslušnými orgány jednoho členského státu mohou být uznávánaostatních členských státech. Komise po konzultaci se Stálým výborem pro prekurzory vypracuje do dne použitelnosti tohoto nařízení pokyny týkající se technických náležitostí povolení, aby vzájemné uznávání těchto povolení usnadnila. Tyto pokyny dále obsahují informace o údajích, které musí být zahrnuty do povolení platných pro dovoz, včetně návrhu formátu těchto povolení.

Článek 5aRegistrace transakcí

1.      Registrace uvedená v čl. 4 odst. 2a musí zahrnovat přinejmenším tyto údaje:

a)     jméno, adresu a případně osobní číslo prokazující totožnost osoby z řad obecné veřejnosti nebo druh a číslo průkazu totožnosti.;

b)     název látky nebo směsi, včetně její koncentrace;

c)      množství látky nebo směsi;

d)     zamýšlené použití látky nebo směsi podle prohlášení osoby z řad obecné veřejnosti;

e)      datum a místo transakce;

f)      podpis osoby z řad obecné veřejnosti.

2.      Za účelem registrace podle odstavce 1 poskytne osoba z řad obecné veřejnosti úřední průkaz totožnosti.

3.      Registrační dokumenty se uchovávají po dobu [pěti let] po dni uskutečnění transakce. Tyto dokumenty jsou po uvedenou dobu na požádání k dispozici příslušným orgánům k provedení kontroly.

4.      Informace o registraci se uchovávají na papíře nebo na jiném trvanlivém médiu a jsou kdykoli k dispozici po celou dobu stanovenou v odstavci 3. Veškeré údaje uchovávané v elektronické podobě musí:

a)     odpovídat co do formátu a obsahu příslušným papírovým dokumentům a

b)     být kdykoli bezprostředně dostupné po celou dobu stanovenou v odstavci 3.

Článek 6

Oznamování podezřelých operací, zmizení a krádeží

1.      Podezřelé transakce týkající se látek uvedených v přílohách nebo směsí či látek obsahujících tyto látky musí být oznámeny v souladu s tímto článkem.

2.      Každý členský stát vytvoří za účelem oznamování podezřelých transakcí jedno nebo více vnitrostátních kontaktních míst s jasně stanoveným telefonním číslem a e-mailovou adresou.

3.      Hospodářské subjekty, které mají důvodné podezření, že navrhovaná transakce zahrnující jednu nebo více látek uvedených v přílohách, nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky, je podezřelou transakcí, s ohledem na všechny okolnosti a zejména tehdy, pokud zájemce o koupi:

-       si není patrně jist zamýšleným použitím látky nebo směsi;

-       není patrně obeznámen s předpokládaným použitím látky nebo směsi, nebo je není s to věrohodně vysvětlit;

-       hodlá zakoupit neobvyklá množství, neobvyklé kombinace nebo neobvyklé koncentrace látek pro soukromé použití;

-       zdráhá se předložit průkaz totožnosti nebo uvést místo bydliště; nebo

-       trvá na neobvyklém způsobu platby včetně platby vysokých částek v hotovosti;

         si mohou vyhradit právo transakci odmítnout a tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu včetně pokud možno totožnosti zákazníka vnitrostátnímu kontaktnímu místu členského státu, v němž se měla transakce uskutečnit.

5.  Hospodářské subjekty rovněž oznámí významná zmizení a krádeže látek uvedených v přílohách a směsí či látek obsahujících tyto látky vnitrostátnímu kontaktnímu místu členského státu, kde ke krádeži došlo.

6.      Pro zjednodušení spolupráce mezi příslušnými orgány a hospodářskými subjekty ▌Komise po konzultaci se Stálým výborem pro prekurzory přede dnem použitelnosti tohoto nařízení vypracuje a poté pravidelně aktualizuje pokyny na pomoc chemickému dodavatelskému řetězci a případně příslušným orgánům. Tyto pokyny poskytnou zejména:

a)      informace o tom, jak rozpoznávat a oznamovat podezřelé transakce, zejména co se týče koncentrací nebo množství látek uvedených v příloze II níže, u nichž není obvykle třeba žádných opatření;

aa)   informace o tom, jak rozpoznávat a oznamovat podezřelé operace a významná zmizení a krádeže;

c)      jiné informace, které mohou být považovány za užitečné.

7.      Příslušné orgány členských států se ujistí, že pokyny podle odstavce 6 ▌jsou pravidelně šířeny způsobem, který považují příslušné orgány za přiměřený cílům pokynů.

Článek 7Ochrana údajů

Každý členský stát zajistí, aby bylo zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení prováděno v souladu se směrnicí 95/46/ES(12). Každý členský stát zejména zajistí, aby zpracování osobních údajů vyžadované pro udělení povolení podle článků 4 a 5 tohoto nařízení nebo pro registraci transakcí podle článků 4, 5a a 15a tohoto nařízení i oznamování podezřelých transakcí podle článku 6 tohoto nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Článek 8Sankce

Každý členský stát stanoví sankční režim, který se použije na porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijme veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provedení. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 9

Změny příloh

1.      ▌Komise je v souladu s článkem 10 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se změn limitů uvedených v příloze I tohoto nařízení v rozsahu nezbytném pro zohlednění vývoje ve zneužívání chemických látek jakožto prekurzorů výbušnin nebo na základě výzkumu a zkoušek, a rovněž týkající se doplnění dalších látek do přílohy II tohoto nařízení, je-li to nezbytné k zohlednění vývoje ve zneužívání chemických látek jakožto prekurzorů výbušnin. Komise v rámci přípravy aktů v přenesené pravomoci se vynasnaží konzultovat příslušné zúčastněné strany, zejména z oblasti chemického průmyslu a maloobchodu.

Jestliže v případě náhlé změny v posouzení rizika ohledně zneužití chemických látek ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin je to ze závažných naléhavých důvodů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 13.

1a.    Komise přijme zvláštní akt v přenesené pravomoci ohledně každé změny limitních hodnot uvedených v příloze I a každé nové látky doplněné do přílohy II. Každý akt v přenesené pravomoci je založen na analýze prokazující, že v důsledku předmětné změny nehrozí hospodářským subjektům či spotřebitelům neúměrná zátěž, a to s řádným ohledem na sledované cíle.

Článek 9aOchranná doložka

1.      Pokud má členský stát důvodné podezření, že konkrétní látka, která není uvedena v přílohách, by mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin, může omezit nebo zakázat dodávání takovéto látky nebo jakékoli směsi nebo látek obsahujících tuto látku na trh, nebo stanovit, že uvedená látka podléhá oznamovací povinnosti podezřelých transakcí podle článku 6.

2.      Má-li členský stát důvodné podezření, že konkrétní látka uvedená na seznamu v příloze I by mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin při nižší koncentraci, než jaká odpovídá limitu stanovené v příloze I, může dále omezit nebo zakázat dodávání takovéto látky na trh stanovením nižší úrovně maximální povolené koncentrace.

2a.    Má-li členský stát opodstatněný důvod ke stanovení úrovně koncentrace, nad kterou by měla být látka uvedená v seznamu v příloze II podléhat omezením týkajícím se látek uvedených v příloze I, může omezit nebo zakázat nabízení takovéto látky na trhu stanovením maximální povolené koncentrace.

3.      Členské státy, které omezují nebo zakazují látky v souladu s ustanoveními odstavců 1, 2 nebo 2a, o tom okamžitě informují Komisi a ostatní členské státy s odůvodněním svého rozhodnutí.

4.      Komise s ohledem na informace sdělené podle odstavce 3 okamžitě posoudí, zda vypracuje změny příloh v souladu s čl. 9 odst. 1 nebo zda vypracuje legislativní návrh na změnu příloh. Dotčený členský stát podle potřeby změní nebo zruší svá vnitrostátní opatření, aby zohlednil každou takovouto změnu příloh.

5.  Nejpozději do [3 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] členské státy nahlásí Komisi veškerá vnitrostátní opatření, která byla přijata za účelem omezení nebo zákazu dodávání látky nebo směsi či látky obsahující takovouto látku na trh, z toho důvodu, že by mohla být použita pro nedovolenou výrobu výbušnin.

Článek 10

Výkon přenesení pravomoci

0.      Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.      Přenesení pravomoci ▌uvedené v článku 9 je Komisi svěřeno na dobu 5 let ode dne [den vstupu tohoto rozhodnutí v platnost]. Komise vypracuje zprávu týkající se přenesení pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se bez dalšího prodlužuje na období téže délky, nevysloví-li se proti takovému prodloužení Evropský parlament či Rada nejpozději tři měsíce před koncem každého dotyčného období.

1a.    Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2.      Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí tuto skutečnost zároveň Evropskému parlamentu a Radě.

2a.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstupuje v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu a Rady prodlužuje o [2 měsíce].

Článek 13

Postup pro naléhavé případy

1.      Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody pro použití postupu pro naléhavé případy.

2.      Proti aktu v přenesené pravomoci může ▌vyslovit námitky buď Evropský parlament nebo Rada postupem uvedeným v čl. 10 odst. 2a. V takovém případě Komise akt poté, co ji Evropský parlament nebo Rada uvědomí o svém rozhodnutí vyslovit proti aktu námitky, neprodleně zruší.

Článek 15Přechodné ustanovení

Vlastnictví a použití látek uvedených v příloze I nebo směsí či látek obsahující tyto látky v koncentraci překračující limity stanovené v příloze I obecnou veřejností bude dále povoleno do [36 měsíců po vyhlášení].

Článek 15a

Stávající registrační systémy

Členské státy, které ke [den vstupu v platnost podle článku 17] mají zavedený systém, který vyžaduje, aby hospodářské subjekty, jež dodávají obecné veřejnosti jednu nebo více látek uvedených v příloze I, nebo směsi nebo látky obsahující tyto látky v koncentracích vyšších než jsou koncentrace uvedené v příloze, zaregistrovaly každou takovouto transakci, mohou odchylně od čl. 4 odst. 1 a 2 používat tento registrační systém v souladu s režimem stanoveným v článku 5a pro některé z látek uvedených v příloze I nebo na všechny tyto látky. Obdobným způsobem se použijí pravidla stanovená v čl. 4 odst. 2b až 5.

Článek 16

Přezkum

1.      Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do [tři roky po dni použití uvedeném v článku 17] zprávu, ve které posoudí:

a)     veškeré problémy, které případně vyvstaly v důsledku praktického provádění tohoto nařízení;

aa)   zda je žádoucí a proveditelné dále posílit a harmonizovat systém vzhledem k ohrožení veřejné bezpečnosti způsobenému terorismem a jinou závažnou trestnou činností, po zvážení zkušeností získaných členskými státy při používání tohoto nařízení, včetně případně zjištěných bezpečnostních nedostatků, a s ohledem na náklady a přínosy pro členské státy, hospodářské subjekty a další příslušné zúčastněné strany;

b)  zda je žádoucí a proveditelné, aby byl rozšířen rozsah působnosti tohoto nařízení tak, aby zahrnovalo profesionální uživatele, a to při zohlednění zátěže, kterou přináší hospodářským subjektům, a s ohledem na cíle tohoto nařízení;

c)      zda je žádoucí a proveditelné zahrnout látky, které nejsou na seznamu prekurzorů výbušnin, do ustanovení o hlášení podezřelých transakcí, zmizení a krádeží.

2.      Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do [dva roky ode dne vstupu v platnost podle článku 17 ] zprávu, ve které posoudí možnost převedení příslušných ustanovení týkajících se dusičnanu amonného z nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH do tohoto nařízení.

3.      Jestliže to Komise vzhledem ke zprávě uvedené v odstavcích 1 a 2 uzná za vhodné, předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh s ohledem na příslušnou změnu tohoto nařízení.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.] Použije se ode dne [18 měsíců po vyhlášení].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V […] dne […].

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda nebo předsedkyně

[…]                                                               […]

PŘÍLOHA I

Látky, které se nedodávají obecné veřejnosti samostatně ani ve směsích či látkách, jež je obsahují, s výjimkou případů, kdy je koncentrace rovná nebo nižší než níže stanovené limity.

Název látky a registrační číslo Chemical Abstract Service (CAS RN)

Limit

 

Kód kombinované nomenklatury (KN) pro samostatnou chemicky definovanou sloučeninu, která splňuje požadavky poznámky 1 ke kapitole 28 nebo 29 KN (viz nařízení (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009, Úř. věst. L 287 ze dne 31. 10. 2009)

Kód kombinované nomenklatury (KN) pro směsi ▌bez složek (např. rtuť, drahé kovy nebo kovy vzácných zemin či radioaktivní látky), které by vyžadovaly klasifikaci podle jiného kódu KN (viz nařízení (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009, Úř. věst. L 287 ze dne 31. 10. 2009)

Peroxid vodíku (č. CAS 7722-84-1)

12 % hmotnostních

2847 00 00

3824 90 97

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

30 % hmotnostních

2904 20 00

3824 90 97

Kyselina dusičná (č. CAS 7697-37-2)

3 % hmotnostních

2808 00 00

3824 90 97

Chlorečnan draselný (č. CAS 3811-04-9)

40 % hmotnostních

2829 19 00

3824 90 97

Chloristan draselný (č. CAS 7778-74-7)

40 % hmotnostních

2829 90 10

3824 90 97

Chlorečnan sodný (č. CAS 7775-09-9)

40 % hmotnostních

2829 11 00

3824 90 97

Chloristan sodný (č. CAS 7601-89-0)

40 % hmotnostních

2829 90 10

3824 90 97

PŘÍLOHA II

Látky samostatně nebo ve směsích či v látkách, u nichž se oznamují podezřelé transakce

Název látky a registrační číslo Chemical Abstract Service (CAS RN)

Kód kombinované nomenklatury (KN) pro samostatnou chemicky definovanou sloučeninu, která splňuje požadavky poznámky 1 ke kapitole 28, poznámky 1 ke kapitole 29 nebo poznámky 1 písm. b) ke kapitole 31 KN (viz nařízení 948/2009 ze dne 30. září 2009, Úř. věst. L 287 ze dne 31. 10. 2009)

Kód kombinované nomenklatury (KN) pro směsi ▌ bez složek (např. rtuť, drahé kovy nebo kovy vzácných zemin či radioaktivní látky), které by vyžadovaly klasifikaci podle jiného kódu KN (viz nařízení (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009, Úř. věst. L 287 ze dne 31. 10. 2009)

Hexamin (č. CAS 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Kyselina sírová (č. CAS 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Aceton (č. CAS 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Dusičnan draselný (č. CAS 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Dusičnan sodný (č. CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (přírodní)

3102 50 90 (ostatní)

3824 90 97

3824 90 97

Dusičnan vápenatý (č. CAS 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Dusičnan vápenatoamonný (č. CAS 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Dusičnan amonný (CAS RN 6484-52-2) [v koncentraci 16 % hmotnostních dusíku v poměru k dusičnanu amonnému nebo vyšší]

3102 30 10 (ve vodném roztoku)

3102 30 90 (jiný)

3824 90 97

__________________________

(1)

Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 25.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text nebo text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzivou, vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

              Úř. věst. C […], […], s. […].

(4)

              Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(5)

              Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

              Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)

              Úř. věst. L 24, 21.7.1998, s. 37.

(8)

              Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)

              Úř. věst. L 396, 30.12.2006

(10)

              Úř. věst. L 154, 14.6. 2007

(11)

            Úř. věst. L 46, 17.2.1997

(12)

            Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Oblast působnosti návrhu Komise

Návrh Komise se týká nařízení omezujícího přístup veřejnosti ke specifickým látkám pro obecné použití, které však mohou být zneužity jako prekurzory výbušnin. Za účelem zajištění volného pohybu zboží může být osm látek uvedených v příloze I i nadále prodáváno v koncentrované formě na základě předložení povolení, které bylo vydáno příslušným vnitrostátním orgánem pro průkazné legitimní účely; nákup bez povolení je možný pouze v takové koncentraci, která neumožňuje výrobu podomácku vyrobených výbušnin. V příloze II je uvedeno dalších sedm látek, na které se neuplatňují žádná povolení ani míra koncentrace. Nicméně pro všech patnáct látek a samozřejmě pro prodej jakékoli další látky či směsi, které nejsou specificky uvedeny v těchto přílohách, ale u nichž Komise uvedla, že byly čas od času použity na výrobu podomácku vyrobených výbušnin, by jakákoli operace, jež je považována na základě „rozumných“ důvodů za „podezřelou“, měla být oznámena jednotnému vnitrostátnímu kontaktnímu místu.

Toto nařízení se nebude vztahovat na profesionální uživatele a ani na prodej mezi podniky. Musí být plně respektována práva jednotlivců na soukromí. Regulační proces by měl být dostatečně flexibilní, aby umožnil rychlou reakci na měnící se potřeby. Na podporu těchto opatření je zapotřebí dobrovolných dohod, kodexů chování a zlepšených informačních systémů pro výrobce a prodejce.

Postoj zpravodaje

Cílem návrhu je snížit četnost a dopad teroristických útoků tím, že se omezí přístup široké veřejnosti k běžně a legitimně používaným látkám (a jejich směsím), které mohou být při vysoké koncentraci použity také na výrobu výbušnin, a oznámí se podezřelé operace týkající se těchto látek.

Tento návrh je určen velkoobchodníkům, maloobchodníkům a členským státům. Výrobci chemikálií již např. zavedli kontroly a dobrovolné kodexy pro prekurzory zbraní a drog a tyto návrhy by je neměly výrazně ovlivnit. V porovnání s celkovým objemem prodeje se jedná o malé množství. Není třeba se ničeho obávat, pokud jde o negativní dopad na zdraví pracovníků a životní prostředí. Úspěch bude záviset na činnosti příslušných orgánů v oblasti shromažďování a sdílení příslušných informací.

Zpravodaj podporuje opatření na boj proti terorismu a souhlasí s obecným principem tohoto návrhu, zejména pokud jde o nařízení v rámci článku 114 zabraňující roztříštěnosti vnitřního trhu.

Zpravodaj rovněž souhlasí se seznamem osmi látek (a jejich směsí) obsažených v příloze I, které si v rámci této kategorie žádají kontrolu. Je proto rozumné, aby bylo v budoucnu možné prodávat tyto látky ve vysokých koncentracích široké veřejnosti pouze na základě povolení pro oprávněné konečné použití.

Břemeno nákladů by přibližně rovnoměrně sdíleli výrobci a prodejci (prostřednictvím nákladů na dodržování předpisů, označování, přeformulování a ztráty prodeje) spolu s příslušnými vnitrostátními orgány, které by musely vytvořit a obsadit příslušnými pracovníky potřebné systémy pro udělování povolení, shromažďování informací a oznamování.

Zpravodaj dále navrhuje řadu změn s cílem uplatnit společnou shodu mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů v přenesené pravomoci, která byla schválena na Konferenci předsedů dne 3. března 2011.


POSTUP

Název

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

Referenční údaje

COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD)

Datum predložení EP

20.9.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

7.10.2010

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

IMCO

7.10.2010

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

5.10.2010

ITRE

25.10.2010

IMCO

11.10.2010

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jan Mulder

9.12.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2011

13.7.2011

4.10.2011

21.3.2012

 

3.9.2012

 

 

 

Datum přijetí

3.9.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Glenis Willmott

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Justas Vincas Paleckis, Iuliu Winkler

Datum předložení

11.9.2012

Právní upozornění - Ochrana soukromí