Procedūra : 2010/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0269/2012

Pateikti tekstai :

A7-0269/2012

Debatai :

PV 19/11/2012 - 19
CRE 19/11/2012 - 19

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0413

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 684kWORD 370k
7.9.2012
PE 464.688v02-00 A7-0269/2012

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo

(COM(2010) 0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jan Mulder

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo

(COM(2010) 0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0473),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0279/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0269/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA(2)*

PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

(3)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)    2008 m. balandžio 18 d. Tarybos priimtame Veiksmų plane sprogmenų saugumo didinimo srityje Komisija paraginta įsteigti Pirmtakų nuolatinį komitetą, kuriame būtų svarstomos sprogstamųjų medžiagų pirmtakų (t. y. medžiagų ar mišinių, kurie galėtų būti panaudoti neteisėtai sprogmenų gamybai), kuriais prekiaujama rinkoje, reglamentavimo priemonės ir kuris rengtų rekomendacijas, atsižvelgdamas į tokių priemonių ekonominę naudą;

(2)    2008 m. Komisijos įkurtas Pirmtakų nuolatinis komitetas nustatė įvairius sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, kurie gali būti naudojami vykdant teroro aktus, ir rekomendavo Sąjungos lygiu imtis atitinkamų veiksmų;

(3)    kai kurios valstybės narės jau priėmė įstatymus ir kitus teisės aktus dėl tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių, kurie gali būti naudojami kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, pateikimo rinkai, jų tiekimo ir laikymo;

(4)    šiuos įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie yra nevienodi ir gali sudaryti kliūtis prekybai Europos Sąjungoje, reikėtų suderinti, siekiant pagerinti laisvą cheminių medžiagų ir mišinių judėjimą vidaus rinkoje ir kiek įmanoma pašalinti konkurencijos iškraipymus, kartu užtikrinant aukštą plačiosios visuomenės ▌saugumo lygį. Be to, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis nustatytos darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos taisyklės, kurioms šis reglamentas netaikomas;

(5)    siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų užtikrintas kuo didesnis taisyklių vienodumas , reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė prekybai sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimui reglamentuoti;

(5a)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo(5) nustatyta, kad prieš pateikiant rinkai medžiagas ir mišinius, kurie klasifikuojami kaip pavojingi, jie turėtų būti tinkamai paženklinti. Be to, jame nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant mažmenininkus, tokias medžiagas suklasifikuoja ir paženklina arba remiasi ta klasifikacija, kurią yra nustatęs pirmesnis tiekimo grandinės dalyvis. Todėl šiame reglamente tikslinga nustatyti, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant mažmenininkus, kurie ketina šiuo reglamentu ribojamas medžiagas tiekti plačiosios visuomenės nariams, turėtų užtikrinti, kad ant pakuotės būtų nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams tokios medžiagos ar mišinio pirkimas, laikymas ar naudojimas yra ribojamas;

(5b)  siekiant, kad nacionaliniu lygmeniu būtų pasiektas toks apsaugos nuo neteisėto sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo lygis, kuris būtų panašus į tą, kurio šiuo reglamentu siekiama Sąjungos lygmeniu, arba aukštesnis, kai kuriose valstybėse narėse jau galioja teisėkūros priemonės dėl kai kurių neteisėtai naudojamų medžiagų. Kai kurios iš šių medžiagų išvardytos prieduose šio reglamento priėmimo metu, o ateityje apribojimai Sąjungos lygmeniu gali būti taikomi ir kitoms medžiagoms. Kadangi apsaugos Sąjungos lygmeniu sumažinimas prieštarautų šio reglamento tikslams, tikslinga apsaugos sąlygoje nustatyti mechanizmą, kurį taikant tokios nacionalinės priemonės galėtų galioti toliau;

(6)    neteisėtą savadarbių sprogmenų gamybą reikėtų apsunkinti nustatant medžiagų ▌, kurios gali būti naudojamos kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, koncentracijos ribas. Jei jų koncentracija nesiekia šių ribų, išdėstytų I priede, užtikrinamas laisvas jų judėjimas taikant apsaugos mechanizmą, tačiau jei jų koncentracija šias ribas viršija, plačiosios visuomenės galimybė juos įsigyti turėtų būti apribota. Jeigu šios koncentracijos ribos viršijamos, vadovaujantis bendra taisykles plačiosios visuomenės nariams turėtų būti neleidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tokias medžiagas;

(6a)  tačiau tikslinga teisėtiems tikslams leisti taikyti sistemą, pagal kurią plačiosios visuomenės nariams leidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti I priede išvardytas medžiagas, jeigu jie turi tam licenciją;

(6b)  be to, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse jau yra nusistovėjusios registravimo sistemos, kurios yra naudojamos siekiant kontroliuoti kai kurių ar visų I priede išvardytų medžiagų tiekimą rinkai, tikslinga leisti taikyti tokią sistemą kai kurioms ar visoms I priede išvardytoms medžiagoms laikantis šiame reglamente nustatytos registravimo tvarkos;

(6c)  atsižvelgiant į tai, kad vandenilio peroksidas, nitrometanas ir nitrato rūgštis plačiosios visuomenės narių plačiai naudojami teisėtais tikslais, turėtų būti leidžiama valstybėms narėms taikyti ne licencijų išdavimo tvarką, o registravimo sistemą laikantis šiame reglamente nustatytos tvarkos, siekiant suteikti prieigą prie šių mažesnės koncentracijos šių medžiagų;

(6d)  atsižvelgiant į ypač specifinį šio reglamento dalyką, jo tikslai, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, gali būti pasiekti valstybėms narėms suteikus lankstumo pasirinkti, ar nesuteikti plačiosios visuomenės nariams jokios prieigos prie I priede išvardytų medžiagų, ar suteikti ribotą prieigą laikantis šio reglamento nuostatų;

(6e)  siekiant, kad būtų pasiekti teisėti visuomenės saugumo tikslai ir kartu užtikrinta, kad tinkamas vidaus rinkos veikimas būtų sutrikdytas kiek įmanoma mažiau, tikslinga numatyti licencijų išdavimo sistemą, pagal kurią plačiosios visuomenės narys, įsigijęs didesnės, nei nustatyta I priede, koncentracijos tame priede nurodytą medžiagą arba mišinį ar medžiagą, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, šią medžiagą ar mišinį galėtų įvežti iš kitos valstybės narės ar trečiosios šalies į valstybę narę, kurioje suteikiama prieiga prie tokių medžiagų pagal bet kurią iš šiame reglamente numatytų sistemų;

(6f)  siekiant užtikrinti, kad nuostatų dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų įvežimo įgyvendinimas būtų veiksmingas, pageidautina, kad valstybės narės užtikrintų, kad būtų atkreiptas keliautojų tarptautiniais maršrutais dėmesys į apribojimus, taikomus I priede nurodytų medžiagų, mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, įvežimui. Dėl tos pačios priežasties pageidautina, kad valstybės narės taip pat užtikrintų, kad plačioji visuomenė būtų informuota apie tokius pat apribojimus, taikytinus privatiems asmenims skirtoms arba galutinių vartotojų nuotoliniu būdu užsakytoms smulkioms siuntoms;

(6g)  valstybių narių pramonės sektoriui, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), teikiama informacija galėtų būti vertinga priemonė, kad būtų paprasčiau laikytis šio reglamento reikalavimų, atsižvelgiant į administracinės naštos MVĮ mažinimo svarbą;

(7)    uždrausti naudoti sprogstamųjų medžiagų pirmtakus profesinėje veikloje būtų neproporcinga, todėl apribojimai, susiję su šių sprogstamųjų medžiagų pirmtakų įvežimu, jų tiekimu, laikymu ir naudojimu, turėtų būti taikomi tik plačiajai visuomenei. Vis dėlto, atsižvelgiant į bendruosius šio reglamento tikslus, tikslinga numatyti pranešimų teikimo mechanizmą, kuris apimtų tiek profesionalius naudotojus visoje tiekimo grandinėje, tiek plačiosios visuomenės narius, sudarančius sandorius, kurie dėl savo pobūdžio ar masto laikytini įtartinais. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų įsteigti nacionalinius ryšių palaikymo centrus, kurių paskirtis – pranešti apie įtartinus sandorius;

(7a)  sandoriai, kuriuos sudarant, pavyzdžiui, galimas pirkėjas (profesionalus naudotojas ar neprofesionalus naudotojas) aiškiai nenurodo planuojamo naudojimo, jo nežino arba negali įtikinamai paaiškinti, ketina pirkti neįprastą medžiagų kiekį, neįprastos koncentracijos medžiagų arba neįprastą jų derinį, nenori pateikti asmens tapatybę ar gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento arba reikalauja taikyti neįprastus mokėjimo būdus, įskaitant atsiskaitymą didele grynųjų pinigų suma, gali būti laikomi įtartinais, ir ekonominės veiklos vykdytojai galėtų turėti teisę atsisakyti sudaryti tokį sandorį;

(7b)  atsižvelgiant į šio reglamento bendruosius tikslus, be to, yra pageidautina, kad kompetentingos licencijų išdavimo institucijos informuotų nacionalinius ryšių palaikymo centrus apie visus atsisakymo išduoti licenciją atvejus, jeigu atsisakymas grindžiamas pagrįstomis abejonėmis dėl numatomo naudojimo teisėtumo ar naudotojo ketinimų. Taip pat pageidautina, kad kompetentinga licencijas išduodanti valdžios institucija informuotų nacionalinį ryšių palaikymo centrą apie visus licencijų sustabdymo ar atšaukimo atvejus;

(7c)  siekiant užkirsti kelią nelegaliam sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimui ir aptikti tokį naudojimą pageidautina, kad nacionaliniai ryšių palaikymo centrai saugotų įrašus apie praneštus įtartinus sandorius ir kad nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos imtųsi būtinų priemonių siekiant ištirti konkrečias aplinkybes, įskaitant atitinkamos ekonominės veiklos, kurią vykdo profesionalus naudotojas, dalyvaujantis įtartiname sandoryje, tikrumą;

(8)    techniškai neįmanoma nustatyti heksametilentetramino koncentracijos kuro tabletėse ribų. Be to, yra daug teisėtų sieros rūgšties, acetono, kalio nitrato, natrio nitrato, kalcio nitrato ir kalcio amonio nitrato naudojimo atvejų. Dėl reglamento Sąjungos lygiu dėl šių medžiagų pardavimo plačiosios visuomenės nariams ribojimo susidarytų neproporcingai didelių administracinių bei vykdymo išlaidų vartotojams, valdžios institucijoms ir verslo subjektams. Vis dėlto, atsižvelgiant į šio reglamento tikslus, turėtų būti priimtos priemonės, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos pranešti apie įtartinus sandorius ▌dėl heksametilentetramino kuro tablečių ir minėtų kitų pirmtakų, neturinčių saugių ir tinkamų pakaitalų;

(8a)  priemonės, priimtos dėl įvairių pirmtakų, kuriems taikomas šis reglamentas, skiriasi šiuo atžvilgiu: jei įmanoma, nustatytos koncentracijos ribos, kurias viršijus ribojama galimybė įsigyti šių cheminių medžiagų, o kitų medžiagų atžvilgiu numatyta tik pranešti apie įtartinus sandorius. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kurioms cheminėms medžiagoms kokios priemonės taikomos, apima su atitinkama chemine medžiaga susijusį grėsmės lygį, prekybos atitinkama chemine medžiaga apimtį ir galimybę nustatyti koncentracijos lygį, kurio nesiekiant ši cheminė medžiaga dar galėtų būtų naudojama tiems tikslams, kuriems ji pateikta rinkai. Šiais kriterijais turėtų būti ir toliau vadovaujamasi vykdant tolesnius veiksmus, kurių gali būti imtasi dėl cheminių medžiagų, kurioms šis reglamentas šiuo metu netaikomas;

(8b)  sprogstamųjų medžiagų pirmtakų vagystė yra vienas iš būdų įsigyti pradinių medžiagų neteisėtai sprogmenų gamybai. Todėl tikslinga numatyti galimybę pranešti apie bet kurios iš prieduose nurodytų medžiagų reikšmingas vagystes ir dingimą. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti nusikaltimo vykdytojus ir įspėti kompetentingas valdžios institucijas kitose valstybėse narėse apie galimą grėsmę, pageidautina, kad nacionaliniai ryšių palaikymo centrai atitinkamais atvejais naudotųsi Europolo sukurta išankstinio perspėjimo sistema;

(9)    prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais gali sudaryti sąlygas neteisėtai savadarbių sprogstamųjų įtaisų gamybai, todėl valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios;

(10)  remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)(6) XVII priedu, draudžiama tiekti plačiosios visuomenės nariams amonio nitratą, kuris galėtų būti lengvai panaudotas kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakas. Todėl į šio reglamento I priedą nebūtina įtraukti amonio nitratą. Tačiau leidžiama tiekti amonio nitratą tam tikriems profesionaliems naudotojams, daugiausia ūkininkams. Todėl jam turėtų būti taikomas pranešimo apie įtartinus sandorius mechanizmas, kadangi Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 panašaus reikalavimo nenustatyta. Atlikdama peržiūrą Komisija turėtų [po dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų nagrinėjamos galimybės iš REACH perkelti nuostatas dėl amonio nitrato į šį reglamentą;

(11)  šiuo reglamentu reikalaujama, kad įtartinų sandorių atveju asmens duomenys būtų tvarkomi ir atskleidžiami tretiesiems asmenims. Toks jų tvarkymas gali iš esmės prieštarauti pagrindinėms teisėms į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą. Įgyvendinant šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(7). Atitinkamai turėtų būti užtikrinta, kad pagrindinė teisė į asmens duomenų apsaugą, susijusi su asmenų, kurių asmens duomenys yra tvarkomi taikant šio reglamento nuostatas, asmens duomenimis būtų tinkamai apsaugota. Visų pirma su licencijos išdavimu, sandorio registravimu ir pranešimu apie įtartinus sandorius susijęs asmens duomenų tvarkymas turėtų būti atliekamas laikantis Direktyvos 95/46/EB, įskaitant bendruosius duomenų apsaugos principus, t. y. principus, pagal kuriuos naudojama kuo mažiau duomenų ir kuo labiau ribotais tikslais, taip pat proporcingumo bei būtinumo principus, reikalavimą deramai paisyti atitinkamų asmenų teisės turėti prieigą prie savo duomenų, juos taisyti ar ištrinti;

(12)  atsižvelgiant į tai, kad teroristų ir kitų nusikaltėlių savadarbių sprogmenų gamybai naudojamos cheminės medžiagos gali sparčiai keistis, turėtų būti įmanoma (kartais skubos tvarka) šiuo reglamentu nustatytą tvarką taikyti ir kitoms medžiagoms;

(13)  siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo būdus ir su sąlyga, kad bus tinkamai konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant atsižvelgti į galimą didelį poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl šio reglamento I priedo pakeitimų dėl medžiagų koncentracijos ribų ir dėl šio reglamento II priedo įtraukiant naujas medžiagas. Ypač svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(13a)  Komisija turėtų nuolat peržiūrėti I priedą ir, kai tai pagrįsta, taikant įprastą teisėkūros procedūrą parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant į tą priedą įtraukti naują medžiagą ar medžiagą iš priedų išbraukti, kad būtų atsižvelgta į naujus neteisėto cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo būdus;

(13b) siekiant spręsti klausimus, susijusius su medžiagomis, kurios pagal šį reglamentą nėra nurodytos, tačiau dėl kurių valstybei narei kyla pagrįstų priežasčių manyti, kad jos galėtų būti panaudotos neteisėtai sprogmenų gamybai, turėtų būti įtraukta apsaugos sąlyga, kurioje numatyta atitinkama Sąjungos procedūra;

(13c) be to, atsižvelgiant į specifinius pavojus, kurių klausimas sprendžiamas šiame reglamente, tikslinga nustatyti, kad valstybės narės tam tikrais atvejais gali priimti apsaugos priemones ir dėl medžiagų, kurios jau nurodytos prieduose;

(13d) atsižvelgiant į šio reglamento reikalavimus, susijusius su Komisijai ir valstybėms narėms teikiama informacija, tokioms naujoms apsaugos priemonėms nebūtų tikslinga taikyti tvarkos, nustatytos 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei apie informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką(8), nepaisant to, ar jos susijusios su prieduose jau nurodytomis ar juose nenurodytomis medžiagomis;

(13e)  atsižvelgiant į šio reglamento pobūdį ir į tai, kokį poveikį jis gali daryti piliečių saugumui ir Sąjungos rinkai, Komisija, remdamasi Pirmtakų nuolatiniame komitete vykstančiomis tęstinėmis diskusijomis, turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų nagrinėjamos problemos, kylančios dėl šio reglamento įgyvendinimo, taip pat tai, ar pageidautina ir įmanoma išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad jis būtų taikomas profesionaliems naudotojams ir kad į nuostatas dėl pranešimo apie įtartinus sandorius, dingimą ir vagystes būtų įtrauktos į sąrašą neįtrauktos sprogstamųjų medžiagų pirmtakų medžiagos. Šiuo tikslu terminas „į sąrašą neįtraukta sprogstamųjų medžiagų pirmtakų medžiaga“ turėtų reikšti bet kurią medžiagą, kuri, nors ir nenurodyta šio reglamento prieduose, klasifikuojama kaip naudojama savadarbių sprogmenų gamybai. Be to, Komisija turėtų, atsižvelgdama į atitinkamą valstybių narių įgytą patirtį ir ekonominę naudą, pateikti ataskaitą, kurioje būtų nagrinėjamas tolesnio sistemos stiprinimo ir suderinimo tikslingumas ir įgyvendinamumas, atsižvelgiant į grėsmę visuomenės saugumui;

(14)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. plačiosios visuomenės galimybių įsigyti cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos savadarbių sprogmenų gamybai, ribojimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, Europos Sąjunga gali priimti priemones, laikydamasi subsidiarumo principo. Pagal proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(14a) remdamasis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (9) 28 straipsnio 2 dalimi, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateikė nuomonę;

(15)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, nustatytų pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma susijusių su asmens duomenų apsauga, laisve verstis verslu, teise į nuosavybę ir nediskriminavimo principu. Valstybės narės šį reglamentą turėtų taikyti nepažeisdamos šių teisių ir principų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos medžiagų arba mišinių, kurie galėtų būti neteisėtai naudojami neteisėtai sprogmenų gamybai, tiekimo rinkai, laikymo, naudojimo ir įvežimo į Sąjungą taisyklės, siekiant apriboti plačiosios visuomenės galimybes jų įsigyti ir užtikrinti, kad apie įtartinus sandorius visoje tiekimo grandinėje būtų atitinkamai pranešta.

Šiuo reglamentu nedaroma poveikio kitoms griežtesnėms Sąjungos teisės nuostatoms dėl prieduose pateiktų medžiagų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.      Šis reglamentas taikomas prieduose nurodytoms medžiagoms ir mišiniams ar medžiagoms, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

2.      Šis reglamentas netaikomas:

a)      gaminiams, apibrėžtiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006(10) 3 straipsnyje;

b)     pirotechnikos gaminiams, apibrėžtiems ▌Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/23/EB(11); pagal nacionalinę teisę nekomerciniam naudojimui kariuomenei, policijai arba gaisrininkams skirtiems pirotechnikos gaminiams; įrangai, kuriai taikoma Tarybos direktyva 96/98/EB(12); pirotechnikos gaminiams, skirtiems naudoti orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje, ir specialiai žaislams skirtoms kapsulėms su sprogstamąja medžiaga;

ba)   vaistams, kai teisėtai tiekiami plačiosios visuomenės nariui pagal gydytojo receptą pagal taikomą nacionalinę teisę.

3 straipsnis

Apibrėžtys

1.        Šiame reglamente vartojamos apibrėžtys:

a.      tiekimas – bet kokio pobūdžio mokamas arba nemokamas tiekimas;

b.      naudojimas – bet kokio pobūdžio gaminio tvarkymas, paruošimas pagal formulę, laikymas, apdorojimas, maišymas, gamyba arba bet koks kitas panaudojimas;

c.      įvežimas – medžiagos įvežimas į kurios nors valstybės narės teritoriją iš kitos valstybės narės arba iš trečiosios šalies;

d.      plačiosios visuomenės narys – bet kuris fizinis asmuo, kurio veiksmai nesusiję su jo prekyba, verslu ar profesija;

e.      įtartinas sandoris – bet koks sandoris, susijęs su prieduose nurodytomis medžiagomis arba mišiniais ar medžiagomis, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, įskaitant profesionaliems naudotojams skirtas medžiagas, kai yra pagrindo įtarti, kad ši medžiaga arba mišinys skirti savadarbiams sprogmenims gaminti;

f.      ekonominės veiklos vykdytojas – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, valstybės sektoriaus subjektas arba tokių asmenų ir (arba) įstaigų grupė, kuri rinkai tiekia ▌produktus arba teikia paslaugas;

2.      Šiame reglamente vartojamos Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytos terminų „cheminė medžiaga“, „mišinys“ ir „gaminys“ apibrėžtys.

4 straipsnis

Įvežimas, tiekimas , laikymas ir naudojimas

1.      I priede nurodytos medžiagos arba mišiniai ar medžiagos, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, netiekiamos plačiosios visuomenės nariams ir jie negali jų įvežti, laikyti arba naudoti, išskyrus atvejus, jei tiekiamos cheminės medžiagos (tuo pavidalu, kuriuo ji tiekiama) koncentracija neviršija tame priede ▌nustatytos ribos.

2.      Nepaisant 1 dalies, didesnės, nei nustatyta I priede, koncentracijos medžiagos, nurodytos tame priede, arba mišiniai ar medžiagos, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, gali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams, jie gali juos laikyti ir naudoti, jei valstybės narės, kurioje ketinama įsigyti, laikyti ar naudoti tą medžiagą arba mišinį ar medžiagą, kurios sudėtyje yra tos medžiagos, kompetentinga valdžios institucija plačiosios visuomenės nariui pagal 5 straipsnį išduoda licenciją įsigyti, laikyti ar naudoti didesnės, nei nustatyta I priede, koncentracijos medžiagą arba mišinį ar medžiagą, kurios sudėtyje yra tos medžiagos, o paprašius jis ją pateikia.

2a.  Nepaisant 1 ir 2 dalių, toliau nurodytos medžiagos arba mišiniai ar medžiagos, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, gali būti tiekiami plačiosios visuomenės nariams, jie gali juos laikyti ir naudoti, jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia medžiagas arba mišinius ar medžiagas, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, įregistruoja kiekvieną sandorį laikydamasis 5a straipsnyje nustatytos tvarkos:

i)     vandenilio peroksidas, kurio koncentracija didesnė nei nurodyta I priede, tačiau nedidesnė kaip 35 % pagal masę;

ii)    nitrometanas, kurio koncentracija didesnė nei nurodyta I priede, tačiau nedidesnė kaip 40 % pagal masę;

iii)   nitrato rūgštis, kurios koncentracija didesnė nei nurodyta I priede, tačiau nedidesnė kaip 10 % pagal masę.

2b.    Valstybės narės sprendžia, ar neleisti taikyti jokių 1 dalies išimčių, ar įdiegti licencijų išdavimo sistemą pagal 2 dalį ir (arba) registravimo sistemą pagal 2a dalį.

2c.    Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones, kurių jos imasi siekdamos įgyvendinti kurią nors iš 2 ir 2a dalyse nurodytų sistemų. Tuo atveju, kai licencijų išdavimas ar registravimas taikomi ne visoms I priede nurodytoms medžiagoms, pranešime aiškiai nurodoma, kurioms medžiagoms taikoma (-os) ši (-os) priemonė (-s).

2d.    Komisija viešai paskelbia priemonių, apie kurias valstybės narės pranešė pagal 2b dalį, sąrašą.

3.  Tuo atveju, kai plačiosios visuomenės narys ketina įvežti I priede nurodytas didesnės, nei nustatyta tame priede, koncentracijos medžiagas arba mišinius ar medžiagas, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, į valstybės narės, kuri nukrypo nuo 1 dalies taikydama licencijų išdavimo sistemą pagal 2 dalį ir (arba) registravimo sistemą pagal 2a dalį arba 15a straipsnį, teritoriją, tas asmuo turi gauti ir paprašius nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai pateikti licenciją, išduotą pagal 5 straipsnyje nustatytas taisykles, kuri galioja toje valstybėje narėje.

5.      Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia medžiagą arba mišinį ar medžiagą, kurios sudėtyje yra I priede nurodytos medžiagos, ▌plačiosios visuomenės nariui pagal 2 dalį, kiekvieno sandorio atveju turi reikalauti pateikti licenciją arba, jeigu ji tiekiama pagal 2 dalį, įregistruoti sandorį laikydamasis valstybės narės, kurioje ta I priede nurodyta medžiaga arba mišinys ar medžiaga, kurios sudėtyje yra tos medžiagos, tiekiami, nustatytos tvarkos.

4aa straipsnis

Ženklinimas

Ekonominės veiklos vykdytojas, ketinantis tiekti plačiajai visuomenei I priede nurodytas medžiagas arba mišinius ar medžiagas, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, tais atvejais, kai medžiagos (tuo pavidalu, kuriuo ji tiekiama) koncentracija viršija I priede nustatytą ribą, pats atitinkamai paženklindamas arba įsitikindamas, jog pakuotė atitinkamai paženklinta, užtikrina, kad ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams perkant, laikant arba naudojant tas medžiagas arba mišinius taikomi 4 straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse nurodyti apribojimai.

4a straipsnis

Laisvas judėjimas

Nedarant poveikio 1 straipsnio antram sakiniui ir 9a straipsniui, jeigu kitaip nenurodyta šiame reglamente ir kituose Sąjungos teisės aktuose, valstybės narės negali, motyvuodamos neteisėtos sprogmenų gamybos prevencijos sumetimais, uždrausti, apriboti ar kliudyti tiekti rinkai:

-       šio reglamento I priede nurodytas medžiagas, kurių koncentracija nesiekia jame nurodytų ribų, arba

-       šio reglamento II priede nurodytas medžiagas.

5 straipsnis

Licencijos

1.      Kiekviena valstybė narė, kuri išduoda licencijas plačiosios visuomenės nariams, turintiems teisėtą interesą įsigyti, įvežti, laikyti ir naudoti didesnės koncentracijos, nei nurodyta I priede, vieną ar daugiau tame priede išvardytų medžiagų arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, nustato licencijos suteikimo taisykles, numatytas 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Svarstydama licencijos išdavimo klausimą valstybės narės kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į visas susijusias aplinkybes ir visų pirma į planuojamo medžiagos naudojimo teisėtumą. Licenciją išduoti atsisakoma, jeigu yra pagrindo abejoti planuojamo naudojimo teisėtumu arba naudotojo ketinimais naudoti medžiagą teisėtais tikslais.

2.  Kompetentinga valdžios institucija gali pasirinkti, kaip riboti licencijos galiojimą – išduodant vienkartinę licenciją arba daugkartinę licenciją ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Kompetentinga valdžios institucija gali įpareigoti licencijos turėtoją prieš baigiantis nustatytam licencijos galiojimo laikui įrodyti, kad tebesilaikoma sąlygų, kuriomis ta licencija buvo išduota. Licencijoje nurodomos medžiagos, kurias licencijos turėtojui leidžiama įsigyti, laikyti ar naudoti.

3.      Kompetentingos valdžios institucijos gali reikalauti, kad prašymą teikiantys asmenys sumokėtų prašymo išduoti licenciją mokestį. Tokie mokesčiai neturi viršyti prašymo nagrinėjimo išlaidų.

4.      Kompetentinga valdžios institucija gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma sąlygų, kuriomis ši licencija išduota.

5.      Skundus dėl kompetentingos valdžios institucijos sprendimo, taip pat ginčus dėl atitikties licencijos išdavimo sąlygoms nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už tai pagal nacionalinę teisę.

6.      Vienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotos licencijos gali būti pripažįstamos kitose valstybėse narėse. Komisija, pasikonsultavusi su Pirmtakų nuolatiniu komitetu, iki šio reglamento taikymo dienos parengia gaires dėl licencijų techninių duomenų, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos abipusiam jų pripažinimui. Šiose gairėse taip pat pateikiama informacija apie tai, kokie duomenys turi būti nurodyti licencijose, kuriomis leidžiama įvežti tam tikrą medžiagą, įskaitant tokių licencijų formos pavyzdį.

5a straipsnis

Sandorių registravimas

1.      Atliekant 4 straipsnio 2a dalyje minimą registravimą, nurodoma bent ši informacija:

a)     plačiosios visuomenės nario vardas, pavardė, adresas ir, jeigu taikytina, identifikavimo numeris arba asmens tapatybės dokumento tipas ir numeris;

b)     medžiagos arba mišinio pavadinimas, įskaitant koncentraciją;

c)      medžiagos arba mišinio kiekis;

d)     medžiagos arba mišinio planuojamas naudojimas, kaip deklaravo plačiosios visuomenės narys;

e)      sandorio data ir vieta;

f)      plačiosios visuomenės nario parašas.

2.      1 dalyje nurodyto registravimo tikslais plačiosios visuomenės narys pateikia oficialų asmens tapatybės dokumentą.

3.      Registravimo dokumentai saugomi [penkerių metų] nuo dienos, kai buvo įvykdytas sandoris, laikotarpį. Šiuo laikotarpiu kompetentingų valdžios institucijų prašymu sudaromos galimybės patikrinti registrus.

4.      Su registravimu susijusi informacija saugoma įrašyta popieriuje ar kitoje tvarioje laikmenoje; visą 3 dalyje numatytą laikotarpį sudaromos sąlygos bet kada su ja susipažinti. Elektroniniu būdu saugoma informacija:

a)     turi atitikti atitinkamų dokumentų popieriuje formą ir turinį, ir

b)     visą 3 dalyje numatytą laikotarpį turi būti sudarytos sąlygos bet kada su ja susipažinti.

6 straipsnis

Pranešimas apie įtartinus sandorius, dingimą ir vagystes

1.      Apie įtartinus sandorius dėl prieduose išvardytų medžiagų arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, pranešama, kaip nustatyta šiame straipsnyje.

2.      Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau nacionalinių ryšių palaikymo centrų; aiškiai nurodomas telefono numeris ir el. pašto adresas, kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius.

3.      Ekonominės veiklos vykdytojai, turintys pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, susijęs su viena ar daugiau prieduose išvardytų medžiagų arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, yra įtartinas, atsižvelgdami į visas aplinkybes, visų pirma kai galimas pirkėjas:

      aiškiai nenurodo medžiagos ar mišinio planuojamo naudojimo;

      nežino medžiagos ar mišinio planuojamo naudojimo arba negali jo įtikinamai paaiškinti;

      ketina asmeniniam naudojimui pirkti neįprastą kiekį medžiagų, neįprastą jų derinį arba neįprastos koncentracijos medžiagų;

      nenori pateikti asmens tapatybę ar gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento; arba

      reikalauja taikyti neįprastus mokėjimo būdus, įskaitant atsiskaitymą didelėmis grynųjų pinigų sumomis,

gali turėti teisę atsisakyti šio sandorio ir nedelsdami apie jį praneša ir, be kita ko, nurodo, jei įmanoma, kliento tapatybę, valstybės narės, kurioje pasiūlyta sudaryti sandorį, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

5.  Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat praneša apie reikšmingus prieduose išvardytų medžiagų ir mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, dingimo atvejus ir vagystes valstybės narės, kurioje įvyko vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

6.      Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kompetentingų valdžios institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimui, ▌Komisija, pasikonsultavusi su Pirmtakų nuolatiniu komitetu, iki šio reglamento taikymo pradžios datos parengia, o vėliau reguliariai atnaujina gaires, siekiant padėti cheminių medžiagų tiekimo grandinei ir atitinkamais atvejais kompetentingoms valdžios institucijoms. Gairėse visų pirma pateikiama:

a)      informacija apie tai, kaip atpažinti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti, ypač kai tai susiję su II priede išvardytų medžiagų koncentracija ir (arba) kiekiais, kurių nepasiekus paprastai nereikia imtis veiksmų;

aa)   informacija apie tai, kaip atpažinti reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes ir apie juos pranešti;

c)      kita informacija, kurią galima laikyti naudinga.

7.      Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad šio straipsnio 6 dalyje numatytos gairės ▌būtų reguliariai platinamos taip, kaip kompetentingoms valdžios institucijoms atrodo tinkama laikantis gairių tikslų.

7 straipsnis

Duomenų apsauga

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad taikant šį reglamentą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB (13). Visų pirma kiekviena valstybė narė užtikrina, kad asmens duomenų, kuriuos reikia pateikti tam, kad pagal šio reglamento 4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija arba pagal šio reglamento 4, 5a ir 15a straipsnius būtų įregistruoti sandoriai ir pagal šio reglamento 6 straipsnį būtų pranešta apie įtartinus sandorius, tvarkymas atitiktų Direktyvą 95/46/EB.

8 straipsnis

Sankcijos

Kiekviena valstybė narė nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos, taikomos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios.

9 straipsnis

Priedų keitimas

1.      Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti ▌deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį, kad būtų iš dalies pakeistos ribinės vertės, pateiktos šio reglamento I priede, kiek tai būtina siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo būdus arba remiantis moksliniais tyrimais ir bandymais, taip pat kad į šio reglamento II priedą būtų įtrauktos naujos medžiagos, kai tai būtina siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto cheminių medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų naudojimo būdus. Komisija, rengdama deleguotuosius aktus, be kita ko, siekia konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su chemijos pramonės ir mažmeninės prekybos sektoriaus atstovais.

Jeigu tais atvejais, kai netikėtai pasikeičia cheminių medžiagų neteisėto naudojimo savadarbiams sprogmenims gaminti rizikos vertinimas, to reikia dėl privalomų skubos priežasčių, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 13 straipsnyje numatyta procedūra.

1a.    Dėl kiekvieno I priede nurodytų ribinių verčių pakeitimo ir kiekvienos naujos medžiagos, kuri įtraukiama į II priedą, Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą. Visi deleguotieji aktai grindžiami analize, kuria parodoma, kad dėl pakeitimo negalėtų susidaryti neproporcinga našta ekonominės veiklos vykdytojams ar vartotojams, tinkamai atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama.

9a straipsnis

Apsaugos sąlyga

1.      Kai valstybė narė turi pagrindo manyti, kad konkreti prieduose nenurodyta medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai, ji gali apriboti ar uždrausti tos medžiagos arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, tiekimą rinkai arba nustatyti, kad dėl tos medžiagos turi būti taikomas reikalavimas pranešti apie įtartinus sandorius pagal 6 straipsnį.

2.      Kai valstybė narė turi pagrindo manyti, kad konkreti I priede nurodyta medžiaga galėtų būti naudojama neteisėtai sprogmenų gamybai taikant žemesnį koncentracijos lygį nei I priede nurodyta ribinė vertė, ji gali labiau apriboti ar uždrausti tos medžiagos teikimą rinkai nustatydama žemesnį didžiausios leidžiamos koncentracijos lygį.

2a.    Kai valstybė narė turi pagrindo nustatyti koncentracijos lygį, kurį viršijus II priede nurodytai medžiagai turėtų būti taikomi apribojimai, kurie taikomi I priede išvardytoms medžiagoms, ji gali apriboti arba uždrausti tos medžiagos tiekimą rinkai nustatydama didžiausią leidžiamą koncentraciją.

3.      Valstybė narė, pagal 1, 2 ar 2a dalis taikanti medžiagoms apribojimus ar draudimus, apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir pateikia savo sprendimo priežastis.

4.      Atsižvelgdama į pagal 3 dalį pateiktą informaciją, Komisija nedelsdama išnagrinėja, ar reikia parengti priedų pakeitimus pagal 9 straipsnio 1 dalį arba parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiami priedai. Atitinkama valstybė narė atitinkamais atvejais iš dalies pakeičia arba panaikina savo nacionalines priemones, kad būtų atsižvelgta į tokius priedų pakeitimus.

5.  Ne vėliau kaip [3 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie visas galiojančias nacionalines priemones, kurios buvo priimtos siekiant apriboti ar uždrausti medžiagos arba mišinių ar medžiagų, kurių sudėtyje yra tos medžiagos, tiekimą rinkai remiantis tuo, kad ji galėtų būti naudojama netesėtai sprogmenų gamybai.

10 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

0.      Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

1.      9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai ▌Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

1a.    Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2.      Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

2a.  Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas [2 mėnesiams].

13 straipsnis

Skubos procedūra

1.      Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.      Europos Parlamentas arba Taryba gali ▌pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 10 straipsnio 2a dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Plačiosios visuomenės nariams iki [36 mėnesiai po reglamento paskelbimo] tebeleidžiama laikyti ir naudoti I priede išvardytas medžiagas arba mišinius ar medžiagas, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, viršijant koncentracijos ribas, nustatytas I priede.

15a straipsnis

Veikiančios registravimo sistemos

Valstybės narės, kuriose [17 straipsnyje nurodyta įsigaliojimo diena] įdiegta sistema, pagal kurią ekonominės veiklos vykdytojų, kurie plačiosios visuomenės nariams tiekia I priede nurodytą medžiagą ar medžiagas arba mišinius ar medžiagas, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, kai jų koncentracija viršija tame priede nurodytas ribas, reikalaujama registruoti tokius sandorius, gali nukrypti nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių taikydamos tą registravimo sistemą pagal 5a straipsnyje nustatytą tvarką kai kurių arba visų I priede išvardytų medžiagų atžvilgiu. 4 straipsnio 2b–5 dalyse išdėstytos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

16 straipsnis

Peržiūra

1.      Iki [treji metai po 17 straipsnyje nurodytos taikymo pradžios datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjama:

a)     problemos, kurios galėjo iškilti taikant šį reglamentą praktikoje;

aa)   pageidavimas ir galimybės toliau griežtinti ir suderinti sistemą, atsižvelgiant į grėsmę visuomenės saugumui, kurią kelia terorizmas ir kita sunki nusikalstama veikla, atsižvelgiant į valstybių narių įgytą patirtį įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant nustatytas saugumo spragas, ir atsižvelgiant į ekonominę naudą valstybėms narėms, ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

b)  pageidavimas ir galimybės išplėsti šio reglamento taikymo sritį, kad būtų įtraukti profesionalūs naudotojai, atsižvelgiant į ekonominės veiklos vykdytojams tenkančią naštą ir atsižvelgiant į šio reglamento tikslus;

c)      pageidavimas ir galimybės į sąrašą neįtrauktas sprogstamųjų medžiagų pirmtakų medžiagas įtraukti į nuostatas dėl pranešimo apie įtartinus sandorius, dingimo atvejus ir vagystes.

2.      Ne vėliau kaip iki [dveji metai po 17 straipsnyje nurodytos įsigaliojimo datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjamos galimybės Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) nuostatas, susijusias su amonio nitratu, perkelti į šį reglamentą.

3.      Jeigu atsižvelgiant į 1 ir 2 dalyse nurodytas ataskaitas tikslinga, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo atitinkamai iš dalies keičiamas šis reglamentas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje]. Jis taikomas nuo [18 mėnesių po paskelbimo].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

[…]                                                               […]

I PRIEDAS

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės atstovams negalima tiekti grynų arba mišinių ar medžiagų sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų koncentracija neviršija toliau nustatytų ribų

Medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris (CAS RN)

Ribinė vertė

 

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams, atitinkantiems KN 28 arba 29 skirsnio 1 pastabos reikalavimus (žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. Reglamentą (EB) Nr. 948/2009, OL L 287, 2009 10 31)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniams ▌be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. Reglamentą (EB) Nr. 948/2009, OL L 287, 2009 10 31)

 

Vandenilio peroksidas (CAS RN 7722-84-1)

12 % pagal masę

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)

30 % pagal masę

2904 20 00

3824 90 97

Nitrato rūgštis (CAS RN 7697-37-2)

3 % pagal masę

2808 00 00

3824 90 97

Kalio chloratas (CAS RN 3811-04-9)

40 % pagal masę

2829 19 00

3824 90 97

Kalio perchloratas (CAS RN 7778-74-7)

40 % pagal masę

2829 90 10

3824 90 97

Natrio chloratas (CAS RN 7775-09-9)

40 % pagal masę

2829 11 00

3824 90 97

Natrio perchloratas (CAS RN 7601-89-0)

40 % pagal masę

2829 90 10

3824 90 97

II PRIEDAS

Grynos medžiagos arba mišinių ar medžiagų sudėtyje esančios medžiagos, dėl kurių pranešama apie įtartinus sandorius

Medžiagos pavadinimas ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris (CAS RN)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams, atitinkantiems KN atitinkamai 28 skirsnio 1 pastabos, 29 skirsnio 1 pastabos arba 31 skirsnio 1b pastabos reikalavimus (žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. Reglamentą (EB) Nr. 948/2009, OL L 287, 2009 10 31)

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniams ▌be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą (žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. Reglamentą (EB) Nr. 948/2009, OL L 287, 2009 10 31)

Heksametilentetraminas (CAS RN 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Sieros rūgštis (CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetonas (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Kalio nitratas (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Natrio nitratas (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (natūralus)

3102 50 90 (kitoks nei natūralus)

3824 90 97

3824 90 97

Kalcio nitratas (CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Kalcio amonio nitratas (CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Amonio nitratas (CAS RN 6484-52-2) [azoto masės daliai palyginti su amonio nitratu esant 16 % arba didesnei koncentracijai]

3102 30 10 (vandeninis tirpalas)

3102 30 90 (kita)

3824 90 97

__________________________

(1)

              OL C 84, 2011 3 17, p. 25.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba iš dalies pakeistas tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu, išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  Galutinės šio teksto redakcijos teisinį-lingvistinį patvirtinimą kartu atliks Parlamento ir Tarybos teisėkūros kokybės tarnybos, vadovaudamosi 2007 m. birželio 13 d. Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių (OL C 145, 2007 6 30, p. 5).

(4)

              OL C […], […], p. […].

(5)

              OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(6)

              OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(7)

              OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(8)

              OL L 24, 1998 7 21, p. 37.

(9)

              OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(10)

              OL L 396, 2006 12 30.

(11)

            OL L 154, 2007 6 14.

(12)

            OL L 46, 1997 2 17.

(13)

            OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo taikymo sritis

Komisijos pasiūlymas susijęs su reglamentu, kuriuo siekiama apriboti visuomenės narių galimybes įsigyti tam tikrų bendro naudojimo medžiagų, kurios taip pat gali būti naudojamos kaip sprogmenų pirmtakai. Siekiant apsaugoti laisvą prekių judėjimą, I priede išvardytas 8 medžiagas ir toliau būtų galima parduoti koncentruotas, nacionalinei kompetentingai institucijai išdavus licenciją naudoti medžiagas dokumentais patvirtintais teisėtais tikslais, arba be licencijos jas parduoti tokios koncentracijos, kad nebūtų galima pagaminti savadarbių sprogmenų. II priede išvardytos kitos 7 medžiagos, kurioms nereikia gauti licencijų arba kurioms netaikomi reikalavimai dėl koncentracijos. Tačiau apie su visų 15 medžiagų ir su kitų šiuose prieduose neišvardytų, bet kartais Komisijos nurodomų medžiagų mišinių, kurie gali būti naudojami savadarbiams sprogmenims gaminti, pardavimu susijusius sandorius, kurie dėl bet kokios „pagrįstos“ priežasties laikomi „įtartinais“, reikia pranešti bendrajam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Tai neturės įtakos šias medžiagas naudojantiems specialistams ir įmonėms, kurios tiesiogiai parduoda jas kitoms įmonėms. Turi būti visiškai paisoma žmonių teisių į privatumą. Reguliavimo procesas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų galima greitai reaguoti į poreikių pokyčius. Šioms priemonėms remti reikės savanoriškų gamintojų ir mažmenininkų susitarimų, elgesio kodeksų ir geresnių informavimo sistemų.

Pranešėjos pozicija

Šiuo pasiūlymu siekiama mažinti teroristinių išpuolių dažnumą ir poveikį apribojant plačiosios visuomenės galimybes įsigyti plačiai ir teisėtai naudojamų medžiagų (arba jų mišinių), kurios, kaip didelės koncentracijos medžiagos, gali būti naudojamos ir sprogmenų gamybai, ir pranešant apie su jomis susijusius įtartinus sandorius.

Pasiūlymas skirtas didmenininkams, mažmenininkams ir valstybėms narėms. Cheminių medžiagų gamintojai jau taiko, pavyzdžiui, ginklų ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų, kontrolės priemones ir naudoja savanoriško pranešimo apie juos kodus, ir šie pasiūlymai neturėtų turėti jiems itin didelės įtakos. Kiekiai, apie kuriuos pranešama, yra maži, palyginti su bendru parduodamų medžiagų kiekiu. Darbuotojų sveikata ar poveikis aplinkai rūpesčio nekelia. Pasiūlymo sėkmė priklausys nuo kompetentingų institucijų veiksmų kaupiant susijusią informaciją ir ja dalijantis.

Pranešėjas pritaria kovos su terorizmu veiksmams ir bendram teisiniam pasiūlymo pagrindui, konkrečiai, 114 straipsnyje numatytai galimybei priimti reglamentą, kuriuo siekiama užkirsti kelią vidaus rinkos susiskaldymui.

Taip pat pranešėjas pritaria I priede pateikiamam 8 medžiagų (ir jų mišinių), kurioms pagal šią kategoriją turi būti taikomos kontrolės priemonės, sąrašui. Todėl būtų pagrįsta toliau leisti pardavinėti didelės koncentracijos medžiagas plačiajai visuomenei tik turint teisėto galutinio naudojimo licenciją.

Gamintojams ir mažmenininkams (dėl atitikties reikalavimų įgyvendinimo, ženklinimo, medžiagų sudėties keitimo ir prarastų pajamų iš pardavimo) bei nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurios sukurs ir parengs veiklai būtinas licencijų išdavimo ir informacijos rinkimo bei pranešimo sistemas, teks maždaug vienoda išlaidų našta.

Pranešėjas taip pat siūlo pakeitimų, kurias siekiama tekstą suderinti su trijų institucijų pasiekto Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų nuostatomis, patvirtintomis per 2011 m. kovo 3 d. Pirmininkų sueigos posėdį.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas

Nuorodos

COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.9.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.10.2010

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

IMCO

7.10.2010

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

5.10.2010

ITRE

25.10.2010

IMCO

11.10.2010

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jan Mulder

9.12.2010

 

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2011

13.7.2011

4.10.2011

21.3.2012

 

3.9.2012

 

 

 

Priėmimo data

3.9.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Justas Vincas Paleckis, Iuliu Winkler

Pateikimo data

11.9.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika