Postup : 2010/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0269/2012

Predkladané texty :

A7-0269/2012

Rozpravy :

PV 19/11/2012 - 19
CRE 19/11/2012 - 19

Hlasovanie :

PV 20/11/2012 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0413

SPRÁVA     ***I
PDF 564kWORD 332k
7.9.2012
PE 464.688v02-00 A7-0269/2012

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Jan Mulder

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(COM(2010)0473 – C7‑0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2010)0473),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0279/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. januára 2011(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0269/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

V PRVOM ČÍTANÍ

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní(2)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)    Akčný plán na zvýšenie bezpečnosti výbušnín, ktorý Rada prijala 18. apríla 2008, obsahoval výzvu, aby Komisia zriadila Stály výbor pre prekurzory, ktorý by posudzoval opatrenia a pripravoval odporúčania týkajúce sa regulácie prekurzorov výbušnín (t. j. látok alebo zmesí, ktoré by mohli byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín) dostupných na trhu, a to s ohľadom na ich vplyv na náklady a prínosy.

(2)    Stály výbor pre prekurzory, ktorý Komisia zriadila v roku 2008, identifikoval rôzne prekurzory výbušnín, ktoré by sa mohli použiť na páchanie teroristických útokov, a odporučil primerané opatrenia na úrovni Únie.

(3)    Niektoré členské štáty už prijali zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia týkajúce sa uvádzania na trh, sprístupňovania a vlastníctva určitých chemických látok a zmesí, ktoré sa môžu použiť ako prekurzory výbušnín.

(4)    Tieto zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré sa navzájom líšia a môžu predstavovať prekážky obchodu v rámci Európskej únie, by sa mali harmonizovať, aby sa zlepšil voľný pohyb chemických látok a zmesí na vnútornom trhu a aby sa v čo najväčšej možnej miere odstránili narušenia hospodárskej súťaže a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ▌bezpečnosti širokej verejnosti. Na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie sa tiež stanovili pravidlá, ktoré sa týkajú bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia a na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

(5)    V záujme zabezpečenia čo najväčšej miery jednotnosti pre hospodárske subjekty ▌predstavuje nariadenie najvhodnejší právny nástroj na úpravu uvádzania prekurzorov výbušnín na trh a ich používania.

(5a)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí(4) sa ustanovuje, že látky a zmesi klasifikované ako nebezpečné by sa pred uvedením na trh mali správne označiť. Ďalej sa v ňom ustanovuje, že hospodárske subjekty vrátane maloobchodných predajcov takéto látky buď klasifikujú a označujú samy, alebo sa spoliehajú na klasifikáciu, ktorú vykonal subjekt v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Preto je vhodné v tomto nariadení ustanoviť, že všetky hospodárske subjekty vrátane maloobchodných predajcov, ktoré majú v úmysle sprístupňovať látky obmedzené podľa tohto nariadenia členom širokej verejnosti, by mali zabezpečiť, aby sa na obale uviedlo, že nákup, vlastníctvo alebo používanie tejto látky alebo zmesi širokou verejnosťou podlieha obmedzeniam.

(5b)  Niektoré členské štáty s cieľom dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s nedovoleným použitím prekurzorov výbušnín podobnú alebo vyššiu úroveň ochrany, aká sa má dosiahnuť týmto nariadením na úrovni Únie, už uplatňujú legislatívne opatrenia na niektoré látky, ktoré je možné použiť nedovoleným spôsobom. Niektoré z týchto látok sú uvedené v prílohách už ku dňu prijatia tohto nariadenia a iné sa môžu na úrovni Únie obmedziť v budúcnosti. Keďže zníženie ochrany prostredníctvom opatrení na úrovni Únie by bolo v rozpore s cieľmi tohto nariadenia, je vhodné, aby sa v rámci ochrannej doložky zaviedol mechanizmus, prostredníctvom ktorého by takéto vnútroštátne opatrenia mohli naďalej zostať účinné.

(6)    Nedovolená domáca výroba výbušnín by sa mala sťažiť stanovením prahových hodnôt koncentrácií ▌látok, ktoré sa dajú použiť ako prekurzory výbušnín. Pod úrovňou týchto prahových hodnôt koncentrácií stanovených v prílohe I je zabezpečený voľný pohyb, ktorý podlieha bezpečnostnému mechanizmu, ale v prípade koncentrácií prevyšujúcich prahovú hodnotu by sa prístup širokej verejnosti mal obmedziť. Nad úrovňou týchto prahových hodnôt koncentrácií by preto široká verejnosť vo všeobecnosti nemala mať možnosť získavať, dovážať, vlastniť ani používať tieto látky.

(6a)  Na legitímne účely je však vhodné umožniť uplatňovanie systému, na základe ktorého môžu mať členovia širokej verejnosti možnosť získavať, dovážať, vlastniť či používať látky uvedené v prílohe I, ak sú držiteľmi príslušného povolenia.

(6b)  Okrem toho vzhľadom na skutočnosť, že niektoré členské štáty už majú zavedené registračné systémy, ktoré sa používajú na kontrolu sprístupňovania niektorých alebo všetkých látok uvedených v prílohe I na trhu, je vhodné umožniť uplatňovanie takéhoto systému na niektoré alebo všetky látky uvedené v prílohe I v súlade s režimom registrácie ustanoveným v tomto nariadení.

(6c)  Vzhľadom na to, že široká verejnosť využíva v rozsiahlej miere peroxid vodíka, nitrometán a kyselinu dusičnú na legitímne účely, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať na účely udelenia prístupu k týmto látkam v nižších koncentráciách namiesto systému povoľovania systém registrácie v súlade s režimom ustanoveným v tomto nariadení.

(6d)  Vzhľadom na veľmi špecifický predmet úpravy možno ciele tohto nariadenia dosiahnuť tak, že v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality sa členským štátom ponechá možnosť rozhodnúť sa, či širokej verejnosti neumožnia žiaden prístup k látkam uvedeným v prílohe I alebo jej umožnia obmedzený prístup v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(6e)  S cieľom dosiahnuť legitímne ciele verejnej bezpečnosti a zároveň zabezpečiť čo najmenšie narušenie plynulého fungovania vnútorného trhu je vhodné ustanoviť systém povoľovania, v súlade s ktorým by člen širokej verejnosti, ktorý získal látku uvedenú v prílohe I alebo zmes či látku obsahujúcu túto látku v koncentrácii vyššej, ako je stanovená v uvedenej prílohe, mohol túto látku doviezť z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu, ktorý umožňuje prístup k týmto látkam, v súlade s akýmkoľvek systémom ustanoveným v tomto nariadení.

(6f)  V záujme účinného vykonávania ustanovení týkajúcich sa dovozu prekurzorov výbušnín je žiaduce, aby členské štáty zabezpečili informovanie medzinárodných cestujúcich o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú sa na dovoz látok, zmesí alebo látok obsahujúcich látky uvedené v prílohe I. Členské štáty by mali z rovnakého dôvodu zabezpečiť, aby aj široká verejnosť bola informovaná o týchto obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na malé zásielky určené súkromným osobám alebo malé zásielky, ktoré si koneční spotrebitelia objednávajú na diaľku.

(6g)  Informácie, ktoré členské štáty poskytnú priemyslu, najmä malým a stredným podnikom (MSP), by mohli byť cenným prostriedkom podpory plnenia požiadaviek tohto nariadenia so zreteľom na význam minimalizovania administratívneho zaťaženia MSP.

(7)    Keďže zákaz používania prekurzorov výbušnín v rámci odborných činností by bol neprimeraný, obmedzenia týkajúce sa dovozu, sprístupňovania, vlastnenia a používania týchto prekurzorov výbušnín by sa mali vzťahovať iba na širokú verejnosť. Vzhľadom na všeobecné ciele tohto nariadenia je však vhodné ustanoviť mechanizmus nahlasovania, ktorý by sa vzťahoval na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci ako aj na členov širokej verejnosti zapojených do transakcií, ktoré by buď pre ich povahu, alebo rozsah bolo možné považovať za podozrivé. Na tento účel by členské štáty mali zriadiť vnútroštátne kontaktné miesta na nahlasovanie podozrivých transakcií.

(7a)  Za podozrivé možno považovať napríklad transakcie, pri ktorých potenciálny kupca (profesionál alebo neprofesionál): nie je schopný jasne opísať zamýšľané použitia, zjavne nepozná zamýšľané použitie látky alebo ho nevie vierohodne vysvetliť, zamýšľa kúpiť neobvyklé množstvá, neobvyklé koncentrácie alebo neobvyklé kombinácie látok, nie je ochotný predložiť preukaz totožnosti alebo uviesť miesto bydliska alebo trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej čiastky v hotovosti, pričom hospodárske subjekty si môžu vyhradiť právo takúto transakciu odmietnuť.

(7b)  Vzhľadom na celkové ciele tohto nariadenia je navyše žiaduce, aby príslušný povoľovací orgán informoval vnútroštátne kontaktné miesto o každom zamietnutí žiadosti o povolenie, ak je toto zamietnutie založené na odôvodnených pochybnostiach o legitímnosti zamýšľaného použitia alebo úmysloch používateľa. Rovnako je žiaduce, aby príslušný povoľovací orgán informoval vnútroštátne kontaktné miesto o každom pozastavení alebo zrušení povolenia.

(7c)  S cieľom predchádzať možnému nezákonnému používaniu prekurzorov výbušnín a odhaľovať ho je žiaduce, aby vnútroštátne kontaktné miesta viedli záznamy o nahlásených podozrivých transakciách a aby príslušné vnútroštátne orgány prijímali opatrenia potrebné na vyšetrenie okolností konkrétnych prípadov vrátane toho, či je príslušná hospodárska činnosť, ktorú vykonáva profesionálny používateľ zúčastnený na podozrivej transakcii, skutočná.

(8)    Obmedziť koncentráciu hexamínu v palivových tabletách nie je technicky možné. Okrem toho existuje veľa legitímnych použití kyseliny sírovej, acetónu, dusičnanu draselného, dusičnanu sodného, dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónno-vápenatého. Nariadením na úrovni Únie, ktorým by sa obmedzil predaj týchto látok širokej verejnosti, by spotrebiteľom, verejným orgánom a podnikom vznikli neúmerne vysoké administratívne náklady a náklady spojené s jeho dodržiavaním. Vzhľadom na ciele tohto nariadenia by sa však mali prijať opatrenia na uľahčenie nahlasovania podozrivých transakcií▌v prípade hexamínových palivových tabliet a týchto ďalších prekurzorov, v prípade ktorých neexistujú bezpečné a vhodné alternatívy.

(8a)  Opatrenia prijaté v súvislosti s rôznymi prekurzormi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa líšia v tomto ohľade: kde to bolo možné, stanovili sa prahové hodnoty koncentrácií, pri ktorých prekročení je prístup k týmto chemickým látkam obmedzený, zatiaľ čo pre iné látky sa predpokladá len nahlasovanie podozrivých transakcií. Medzi kritériá, na základe ktorých sa určuje, ktoré opatrenia sa vzťahujú na ktoré látky, patria miera rizika spojená s príslušnou chemickou látkou, objem obchodu s príslušnou chemickou látkou a možnosť stanoviť úroveň koncentrácie, pod ktorou by sa chemická látka mohla ešte používať na účely, na ktoré sa uvádza na trh. Týmito kritériami by sa mali naďalej riadiť ďalšie opatrenia, ktoré by sa mohli prijať v súvislosti s chemickými látkami, ktoré v súčasnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(8b)  Jedným zo spôsobov získavania východiskových materiálov na nedovolenú výrobu výbušnín sú krádeže prekurzorov výbušnín. Preto je vhodné ustanoviť, že krádeže a zmiznutia značného množstva akejkoľvek látky uvedenej v prílohách je potrebné nahlásiť. Preto je žiaduce, aby vnútroštátne kontaktné miesta s cieľom uľahčiť vypátranie páchateľov a upozorniť príslušné orgány v iných členských štátoch na možné hrozby využívali v prípade potreby systém včasného varovania zriadený v rámci Europolu.

(9)    Vzhľadom na to, že obchodovanie s prekurzormi výbušnín môže viesť k nedovolenej výrobe improvizovaných výbušných zariadení, by členské štáty mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

(10)  Podľa prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)(5) sa členom širokej verejnosti zakazuje dodávať dusičnan amónny, ktorý by sa dal ľahko zneužiť ako prekurzor výbušnín. Dusičnan amónny preto nie je potrebné zahrnúť do prílohy I k tomuto nariadeniu. Dodávky dusičnanu amónneho určitým profesionálnym používateľom, hlavne poľnohospodárom, sú však povolené. Preto by mali podliehať mechanizmu nahlasovania podozrivých transakcií, keďže nariadene (ES) č. 1907/2006 neobsahuje rovnocennú požiadavku. V rámci preskúmania by Komisia mala [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma možnosti presunutia ustanovení o dusičnane amónnom z nariadenia REACH do tohto nariadenia.

(11)  V tomto nariadení sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a ich ďalšie sprístupnenie tretím stranám v prípade podozrivých transakcií. Toto spracovanie predstavuje závažný zásah do základného práva na súkromný život a práva na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(6). Preto by sa mala zabezpečiť náležitá ochrana základného práva na ochranu osobných údajov jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú pri uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia. Najmä spracovanie osobných údajov v súvislosti s udeľovaním povolenia, registráciou transakcie a nahlasovaním podozrivej transakcie by malo prebiehať v súlade so smernicou 95/46/ES vrátane všeobecných zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, obmedzenie účelu, primeranosť a potrebnosť, a aj v súlade s požiadavkou náležitým spôsobom rešpektovať práva dotknutej osoby na prístup k údajom, ich opravu a vymazanie.

(12)  Vzhľadom na to, že chemické látky, ktoré teroristi a iní páchatelia trestných činov používajú na domácu výrobu výbušnín, sa môžu rýchlo meniť, malo by byť možné zahrnúť do režimu ustanoveného týmto nariadením aj ďalšie látky, čo môže byť v určitých prípadoch naliehavé.

(13)  S cieľom zohľadniť vývoj, pokiaľ ide o zneužívanie chemických látok ako prekurzorov výbušnín, a po uskutočnení náležitých konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami v záujme zohľadnenia potenciálneho významného vplyvu na hospodárske subjekty by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti so zmenami a doplneniami prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o prahové hodnoty koncentrácií látok, a prílohy II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o doplnenie látok. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a tvorbe delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané zasielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(13a)  Komisia by mala prílohu I neustále preskúmavať a v opodstatnených prípadoch vypracovať legislatívny návrh s cieľom v súlade s riadnym legislatívnym postupom doplniť do tejto prílohy novú látku alebo nejakú látku z príloh vypustiť, aby sa zohľadnil vývoj v zneužívaní chemických látok ako prekurzorov výbušnín.

(13b) S cieľom venovať pozornosť látkam, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa tohto nariadenia, ale v súvislosti s ktorými niektorý členský štát nadobudne dôvodné podozrenie, že by sa mohli použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, by sa mala uviesť ochranná doložka ustanovujúca primeraný postup na úrovni Únie.

(13c) Okrem toho je vzhľadom na špecifické riziká, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom tohto nariadenia, vhodné ustanoviť, že členské štáty môžu za určitých okolností prijať ochranné opatrenia aj v súvislosti s látkami, ktoré sú už v prílohách uvedené.

(13d) Vzhľadom na požiadavky tohto nariadenia, pokiaľ ide o informácie určené Komisii a členským štátom, by nebolo vhodné, aby takéto nové ochranné opatrenia podliehali režimu ustanovenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti(7), bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na látky už uvedené v prílohách, alebo na látky v nich neuvedené.

(13e)  Vzhľadom na povahu tohto nariadenia a vplyv, ktorý môže mať na bezpečnosť občanov a trh Únie, by Komisia mala na základe priebežných diskusií v rámci Stáleho výboru pre prekurzory predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej sa bude venovať akýmkoľvek problémom vyplývajúcim z vykonávania tohto nariadenia, ako aj otázke, či je žiaduce a reálne rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o profesionálnych používateľov aj o zahrnutie neurčených prekurzorov výbušnín do ustanovení o nahlasovaní podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží. V tejto súvislosti by pojem „neurčený prekurzor výbušnín“ mal zahŕňať každú látku, ktorá napriek tomu, že nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu, je identifikovaná ako látka používaná na domácu výrobu výbušnín. Okrem toho by Komisia mala na základe relevantných skúseností členských štátov a s ohľadom na náklady a prínosy predložiť správu, v ktorej preskúma, či je z hľadiska ohrozenia verejnej bezpečnosti žiaduce a reálne systém ďalej posilniť a zosúladiť.

(14)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to obmedzenie prístupu širokej verejnosti k chemickým látkam, ktoré možno použiť na domácu výrobu výbušnín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu opatrení je ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Európska únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14a) V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov(8) poskytol európsky dozorný úradník pre ochranu údajov svoje stanovisko.

(15)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady ustanovené najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, slobodu podnikania, právo vlastniť majetok a zásadu nediskriminácie. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, pokiaľ ide o ich sprístupňovanie na trhu, vlastníctvo, používanie a dovoz do Únie, a to s cieľom obmedziť ich dostupnosť širokej verejnosti a zabezpečiť náležité nahlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Týmto nariadením nie sú dotknuté iné prísnejšie ustanovenia práva Únie týkajúce sa látok uvedených v prílohách.

Článok 2Rozsah pôsobnosti

1.      Toto nariadenie sa vzťahuje na látky uvedené v prílohách a na zmesi alebo látky obsahujúce tieto látky.

2.      Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)      výrobky v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(9);

b)     pyrotechnické výrobky v zmysle▌ smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES(10), pyrotechnické výrobky, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov určené na nekomerčné použitie ozbrojenými silami, orgánmi presadzovania práva alebo hasičským zborom, zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 96/98/ES(11), pyrotechnické výrobky určené na použitie v leteckom priemysle a kapsle určené do hračiek;

(ba)  lieky, keď sa legitímne sprístupňujú širokej verejnosti na základe lekárskeho predpisu v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom.

Článok 3Vymedzenie pojmov

1.        Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)     „sprístupnenie“ je akékoľvek dodávanie, či už za úhradu alebo bezplatne;

b)     „použitie“ je spracovanie, formulácia, uskladnenie, úprava, miešanie a výroba výrobku alebo akékoľvek iné použitie;

c)      „dovoz“ je akt dovezenia určitej látky na územie členského štátu, či už z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;

d)     „člen širokej verejnosti“ je každá fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodovania, podnikania alebo výkonu povolania;

e)      „podozrivá transakcia“ je každá transakcia týkajúca sa látok uvedených v prílohách alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vrátane transakcií v prospech profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na domácu výrobu výbušnín;

f)      „hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba, verejný subjekt alebo skupina týchto osôb a/alebo orgánov, ktorá dodáva na trh ▌výrobky alebo poskytuje na trhu služby;

2.      Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov „látka“, „zmes“ a „výrobok“ uvedené v nariadení (ES) č. 1907/2006.

Článok 4

Dovoz, sprístupnenie, vlastníctvo a použitie

1.      Látky uvedené v prílohe I alebo zmesi či látky obsahujúce tieto látky sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti, títo ich nedovážajú, nevlastnia ani nepoužívajú, pokiaľ koncentrácia látky vo forme, v ktorej sa sprístupňuje, nie je nižšia alebo rovnaká ako prahová hodnota stanovená v uvedenej prílohe▌.

2.      Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, látky uvedené v prílohe I alebo zmesi či látky obsahujúce tieto látky sa môžu sprístupňovať členom širokej verejnosti, títo ich môžu vlastniť a používať v koncentráciách vyšších, ako sú koncentrácie stanovené v uvedenej prílohe, pod podmienkou, že daný člen širokej verejnosti získa a na požiadanie predloží povolenie na získavanie, vlastníctvo alebo používanie tejto látky alebo zmesi či látky obsahujúcej túto látku v koncentráciách vyšších, ako sú koncentrácie stanovené v prílohe I, ktoré v súlade s článkom 5 vydal príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa daná látka alebo zmes či látka obsahujúca túto látku bude získavať, vlastniť alebo používať.

2a.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa tieto látky alebo zmesi či látky obsahujúce tieto látky môžu sprístupňovať členom širokej verejnosti, títo ich môžu vlastniť a používať, ak hospodársky subjekt, ktorý danú látku alebo zmes či látku obsahujúcu túto látku sprístupňuje, zaregistruje každú transakciu v súlade s režimom ustanoveným v článku 5a:

i)     peroxid vodíka v koncentráciách vyšších, ako je stanovené v prílohe I, ale nižších alebo rovnajúcich sa 35 % hm.;

ii)    nitrometán v koncentráciách vyšších, ako je stanovené v prílohe I, ale nižších alebo rovnajúcich sa 40 % hm.;

iii)   kyselina dusičná v koncentráciách vyšších, ako je stanovené v prílohe I, ale nižších alebo rovnajúcich sa 10 % hm.

2b.    Členské štáty rozhodujú o tom, či nepovolia žiadne výnimky z odseku 1 alebo zavedú systém povoľovania v súlade s odsekom 2 a/alebo registračný systém v súlade s odsekom 2a.

2c.    Členské štáty oznámia Komisii všetky opatrenia, ktoré prijmú na účely vykonávania ktoréhokoľvek zo systémov uvedených v odsekoch 2 a 2a. V prípade, že nie všetky látky uvedené v prílohe I sú prístupné na základe povolenia alebo registrácie, v oznámení sa výslovne uvedie, na ktoré látky sa opatrenia vzťahujú.

2d.    Komisia zverejní zoznam opatrení, ktoré členské štáty oznámia v súlade s odsekom 2b.

3.  V prípade, že člen širokej verejnosti má v úmysle doviezť látky uvedené v prílohe I alebo zmesi či látky obsahujúce tieto látky v koncentráciách vyšších, ako sú koncentrácie stanovené v uvedenej prílohe, na územie členského štátu, ktorý ustanovil výnimku z odseku 1 uplatnením systému povoľovania v súlade s odsekom 2 a/alebo registračného systému v súlade s odsekom 2a alebo článkom 15a, táto osoba získa a na požiadanie predloží vnútroštátnemu príslušnému orgánu povolenie vydané v súlade s pravidlami stanovenými v článku 5, ktoré platí v danom členskom štáte.

5.      Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje látku alebo zmes či látku obsahujúcu látku uvedenú v prílohe I ▌členovi širokej verejnosti v súlade s odsekom 2, pri každej transakcii požaduje predloženie povolenia, alebo ak sa tieto sprístupňujú v súlade s odsekom 2a, zaregistruje transakciu, a to v súlade s režimom ustanoveným členským štátom, v ktorom sa látka alebo zmes či látka obsahujúca látku uvedenú v prílohe I sprístupňuje.

Článok 4aa

Označovanie

Hospodársky subjekt, ktorý má v úmysle sprístupňovať širokej verejnosti látky uvedené v prílohe I alebo zmesi či látky obsahujúce tieto látky, v prípade, že koncentrácia látky vo forme, v akej sa sprístupňuje, presahuje prahovú hodnotu stanovenú v prílohe I, zabezpečí buď sám nalepením náležitého označenia alebo overením toho, či sa náležité označenie nalepilo, aby na obale bolo jasne uvedené, že nákup, vlastníctvo alebo používanie danej látky alebo zmesi členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniu uvedenému v článku 4 ods. 1, 2 a 2a.

Článok 4a

Voľný pohyb

Bez toho, aby bola dotknutá druhá veta článku 1 a článok 9a, a pokiaľ sa v tomto nariadení alebo v inom právnom predpise Únie neustanovuje inak, členské štáty z dôvodu súvisiaceho so zabránením nedovolenej výrobe výbušnín nezakazujú, neobmedzujú ani nekladú prekážky tomu, aby sa na trhu sprístupňovali:

       látky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu v koncentráciách nižších, ako sú prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení, alebo

       látky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 5Povolenia

1.      Každý členský štát, ktorý vydáva povolenia členom širokej verejnosti, ktorí majú legitímny záujem získať, dovážať, vlastniť a používať jednu alebo viacero látok uvedených v prílohe I alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky v koncentráciách vyšších, ako sú stanovené v uvedenej prílohe, stanoví pravidlá udeľovania povolenia ustanoveného v článku 4 ods. 2 a 3. Pri zvažovaní, či udeliť povolenie, zohľadní príslušný orgán členského štátu všetky relevantné okolnosti, a najmä legitímnosť zamýšľaného použitia látky. Udelenie povolenia sa zamietne, ak existujú dôvodné pochybnosti týkajúce sa legitímnosti zamýšľaného použitia alebo zámerov používateľa použiť látku na legitímny účel.

2.  Príslušný orgán sa môže rozhodnúť, ako obmedzí platnosť povolenia, buď prostredníctvom jednorazového alebo viacnásobného použitia a na obdobie nepresahujúce tri roky. Príslušný orgán môže zaviazať držiteľov povolenia, aby do stanoveného dátumu uplynutia platnosti povolenia preukázali, že naďalej spĺňajú podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené. V povolení sa uvádzajú látky, ktoré môže držiteľ povolenia získať, vlastniť alebo používať.

3.      Príslušné orgány môžu od žiadateľov požadovať, aby za žiadosť o povolenie zaplatili poplatok. Tento poplatok nepresiahne náklady na spracovanie žiadosti.

4.      Príslušný orgán môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak má dôvodné podozrenie, že podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, už nie sú splnené.

5.      Odvolania proti rozhodnutiu príslušného orgánu a spory týkajúce sa dodržania podmienok povolenia rieši príslušný orgán zodpovedný podľa vnútroštátneho práva.

6.      Povolenia udelené príslušnými orgánmi jedného členského štátu sa môžu uznať v iných členských štátoch. Komisia po konzultácii so Stálym výborom pre prekurzory vypracuje pred začatím uplatňovania tohto nariadenia usmernenia týkajúce sa technických náležitostí povolení s cieľom uľahčiť ich vzájomné uznávanie. Tieto usmernenia obsahujú aj informácie o tom, aké údaje majú zahŕňať povolenia platné pre dovoz látok, ako aj návrh vzoru takýchto povolení.

Článok 5a

Registrácia transakcií

1.      Registrácia uvedená v článku 4 ods. 2a zahŕňa aspoň tieto informácie:

a)     meno, adresu a podľa okolností buď osobné číslo člena širokej verejnosti, alebo druh a číslo dokladu totožnosti;

b)     názov látky alebo zmesi vrátane jej koncentrácie;

c)      množstvo látky alebo zmesi;

d)     zamýšľané použitie látky alebo zmesi, ako ho uvádza člen širokej verejnosti;

e)      dátum a miesto transakcie;

f)      podpis člena širokej verejnosti.

2.      Člen širokej verejnosti poskytne na účel registrácie uvedenej v odseku 1 oficiálny doklad totožnosti.

3.      Registračné dokumenty sa uchovávajú počas obdobia [päť rokov] odo dňa uskutočnenia transakcie. Počas tohto obdobia sú tieto dokumenty k dispozícii na kontrolu na žiadosť príslušných orgánov.

4.      Informácie o registrácii sa uchovávajú písomne na papieri alebo inom trvanlivom nosiči a sú k dispozícii kedykoľvek počas celého obdobia stanoveného v odseku 3. Všetky elektronicky uchované údaje musia:

a)     byť v súlade s formátom a obsahom zodpovedajúcich dokumentov v papierovej forme a

b)     byť kedykoľvek bezprostredne k dispozícii počas celého obdobia stanoveného v odseku 3.

Článok 6Nahlasovanie podozrivých transakcií,

zmiznutí a krádeží

1.      V súlade s týmto článkom sa nahlasujú podozrivé transakcie s látkami uvedenými v prílohách alebo zmesami či látkami obsahujúcimi tieto látky.

2.      Každý členský štát zriadi na účely nahlasovania podozrivých transakcií jedno alebo viacero vnútroštátnych kontaktných miest a jasne uvedie ich telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.      Hospodárske subjekty, ktoré majú dôvodné podozrenie, že navrhovaná transakcia týkajúca sa jednej alebo viacerých látok uvedených v prílohách alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky je podozrivou transakciou s ohľadom na všetky okolnosti, a najmä ak potenciálny kupec:

      zjavne nie je schopný jasne opísať zamýšľané použitie látky alebo zmesi,

      zjavne nepozná zamýšľané použitie látky alebo zmesi alebo ho nevie vierohodne vysvetliť,

      zamýšľa kúpiť látky na súkromné použitie v neobvyklých množstvách, neobvyklých kombináciách alebo neobvyklých koncentráciách,

      nie je ochotný predložiť doklad totožnosti alebo uviesť miesto bydliska, alebo

      trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej čiastky v hotovosti;

         si môžu vyhradiť právo takúto transakciu zamietnuť a bez zbytočného odkladu nahlásia túto skutočnosť a pokiaľ možno aj totožnosť zákazníka vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom bola transakcia navrhovaná.

5.  Hospodárske subjekty tiež nahlásia zmiznutia a krádeže značného množstva látok uvedených v prílohách a zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom ku krádeži došlo.

6.      S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi ▌vypracuje Komisia po konzultácii so Stálym výborom pre prekurzory pred začatím uplatňovania tohto nariadenia usmernenia na pomoc chemickému dodávateľskému reťazcu a prípadne príslušným orgánom a tieto usmernenia následne pravidelne aktualizuje. Usmernenia poskytujú najmä:

a)      informácie o tom, ako rozpoznať a oznámiť podozrivé transakcie, najmä pokiaľ ide o koncentrácie a/alebo množstvá látok uvedených v prílohe II, do akých obvykle nie sú potrebné žiadne opatrenia;

aa)   informácie o tom, ako rozpoznať a oznámiť zmiznutia a krádeže významného množstva;

c)      iné informácie, ktoré sa považujú za užitočné.

7.      Príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby sa usmernenia ustanovené v odseku 6 ▌ pravidelne šírili spôsobom, ktorý príslušné orgány považujú za vhodný v súlade s cieľmi týchto usmernení.

Článok 7

Ochrana údajov

Každý členský štát zabezpečí, aby spracovanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia bolo v súlade so smernicou 95/46/ES(12). Každý členský štát zabezpečí, aby spracovanie osobných údajov potrebné na udelenie povolenia podľa článkov 4 a 5 tohto nariadenia alebo na registráciu transakcií podľa článkov 4, 5a a 15a tohto nariadenia, ako aj na nahlasovanie podozrivých transakcií podľa článku 6 tohto nariadenia bolo v súlade so smernicou 95/46/ES.

Článok 8Sankcie

Každý členský štát stanoví pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 9

Zmena a doplnenie príloh

1.      Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 10 v súvislosti so zmenami prahových hodnôt uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu v rozsahu, ktorý je potrebný na zohľadnenie vývoja zneužívania chemických látok ako prekurzorov výbušnín, alebo na základe výskumu a testovania, ako aj v súvislosti s doplnením látok do prílohy II k tomuto nariadeniu, ak je to potrebné na zohľadnenie vývoja zneužívania chemických látok ako prekurzorov výbušnín. Komisia sa v rámci prípravy delegovaných aktov snaží konzultovať s relevantnými zainteresovanými stranami, najmä z oblasti chemického priemyslu a maloobchodného predaja.

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v prípade náhlej zmeny v posúdení rizika, pokiaľ ide o zneužitie chemických látok na domácu výrobu výbušnín, na delegované akty prijímané podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 13.

1a.    Komisia prijme v súvislosti s každou zmenou prahových hodnôt uvedených v prílohe I a každým doplnením novej látky do prílohy II samostatný delegovaný akt. Každý delegovaný akt vychádza z analýzy, ktorá preukazuje, že zmena a doplnenie by nemali viesť k neprimeranému zaťaženiu hospodárskych subjektov ani spotrebiteľov, pričom sa náležite zohľadnia ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

Článok 9a

Ochranná doložka

1.      Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že určitá látka, ktorá nie je uvedená v prílohách, by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie tejto látky alebo zmesi či látky obsahujúcej túto látku na trhu, alebo ustanoviť, že táto látka podlieha nahlasovaniu podozrivých transakcií v súlade s článkom 6.

2.      Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že určitá látka uvedená v prílohe I by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín v koncentrácii nižšej, ako je prahová hodnota stanovená v prílohe I, môže ďalej obmedziť alebo zakázať sprístupnenie tejto látky na trhu tým, že stanoví nižšiu maximálnu povolenú koncentráciu.

2a.    Ak má členský štát opodstatnené dôvody na stanovenie úrovne koncentrácie, nad ktorou by látka uvedená v prílohe II mala podliehať obmedzeniam vzťahujúcim sa na látky uvedené v prílohe I, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie tejto látky na trhu tým, že stanoví maximálnu povolenú koncentráciu.

3.      Členský štát, ktorý obmedzí alebo zakáže látky v súlade s ustanoveniami odsekov 1, 2 alebo 2a, bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

4.      Komisia na základe informácií oznámených podľa článku 3 bezodkladne preskúma, či je potrebné vypracovať zmeny a doplnenia príloh v súlade s článkom 9 ods. 1 alebo vypracovať legislatívny návrh na zmenu a doplnenie príloh. Dotknutý členský štát v prípade potreby zmení a doplní alebo zruší svoje vnútroštátne opatrenia, aby zohľadnil akúkoľvek takúto zmenu a doplnenie príloh.

5.  Členské štáty najneskôr [3 mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii všetky existujúce vnútroštátne opatrenia, ktoré sa prijali s cieľom obmedziť alebo zakázať sprístupnenie látky alebo akejkoľvek zmesi či látky obsahujúcej túto látku na trhu z toho dôvodu, že by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín.

Článok 10

Vykonávanie delegovania právomoci

0.      Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1.      Delegovanie právomoci ▌uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

1a.    Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

2.      Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

2a.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 13

Postup pre naliehavé prípady

1.      Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.      Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu ▌námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2a. V takomto prípade Komisia bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 15

Prechodné ustanovenie

Vlastníctvo a používanie látok uvedených v prílohe I alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky členmi širokej verejnosti v koncentrácii nad prahovými hodnotami stanovenými v prílohe I je ďalej povolené do [36 mesiacov po uverejnení].

Článok 15a

Existujúce registračné systémy

Členské štáty, ktoré majú k [dátum nadobudnutia účinnosti uvedený v článku 17] zavedený systém, v rámci ktorého sú hospodárske subjekty, ktoré členom širokej verejnosti sprístupňujú jednu alebo viacero látok uvedených v prílohe I alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky v koncentrácii vyššej, ako je stanovená v uvedenej prílohe, povinné registrovať každú takúto transakciu, sa môžu odchýliť od článku 4 ods. 1 a 2 uplatňovaním tohto registračného systému na niektoré alebo všetky látky uvedené v prílohe I v súlade s režimom ustanoveným v článku 5a. Primerane sa uplatňujú ustanovenia článku 4 ods. 2b až 5.

Článok 16

Preskúmanie

1.      Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do [troch rokov od začiatku uplatňovania tohto nariadenia podľa článku 17] správu, v ktorej preskúma:

a)     akékoľvek problémy, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia v praxi;

aa)   či je z hľadiska ohrozenia verejnej bezpečnosti terorizmom a inou závažnou trestnou činnosťou žiaduce a reálne systém ďalej posilniť a zosúladiť, pričom zohľadní skúsenosti členských štátov v rámci uplatňovania tohto nariadenia vrátane akýchkoľvek zistených bezpečnostných nedostatkov, ako aj náklady a prínosy pre členské štáty, hospodárske subjekty a iné relevantné zainteresované strany;

b)  či je žiaduce a reálne rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na profesionálnych používateľov, pričom zohľadní zaťaženie hospodárskych subjektov, ako aj ciele tohto nariadenia;

c)      či je žiaduce a reálne zahrnúť neurčené prekurzory výbušnín do ustanovení o nahlasovaní podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží.

2.      Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uvedeného v článku 17] správu, v ktorej preskúma možnosti presunutia príslušných ustanovení o dusičnane amónnom z nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) do tohto nariadenia.

3.      Komisia podľa potreby na základe správ uvedených v odsekoch 1 a 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na príslušnú zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie]. Začne sa uplatňovať [18 mesiacov po uverejnení].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V […], […]

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

[…]                                                               […]

PRÍLOHA I

Látky, ktoré sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti samostatne ani v rámci zmesí či látok, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia látky nižšia alebo rovnaká ako prahová hodnota uvedená nižšie:

Názov látky a registračné číslo CAS (CAS č.)

Prahová hodnota

 

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poznámke 1 kapitoly 28 alebo 29 KN {pozri nariadenie (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, Ú. v. EÚ L 287 z 31. 10. 2009}

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmes ▌bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu podľa iného kódu KN {pozri nariadenie (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, Ú. v. EÚ L 287 z 31. 10. 2009}

Peroxid vodíka (CAS č. 7722-84-1)

12 % hm.

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometán (CAS č. 75-52-5)

30 % hm.

2904 20 00

3824 90 97

Kyselina dusičná (CAS č. 7697-37-2)

3 % hm.

2808 00 00

3824 90 97

Chlorečnan draselný (CAS č. 3811-04-9)

40 % hm.

2829 19 00

3824 90 97

Chloristan draselný (CAS č. 7778-74-7)

40 % hm.

2829 90 10

3824 90 97

Chlorečnan sodný (CAS č. 7775-09-9)

40 % hm.

2829 11 00

3824 90 97

Chloristan sodný (CAS č. 7601-89-0)

40 % hm.

2829 90 10

3824 90 97

PRÍLOHA II

Látky samostatné alebo v zmesiach či látkach, v prípade ktorých sa nahlasujú podozrivé transakcie

Názov látky a registračné číslo CAS (CAS č.)

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poznámke 1 kapitoly 28, poznámke 1 kapitoly 29 alebo poznámke 1 písm. b) kapitoly 31 KN {pozri nariadenie (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, Ú. v. EÚ L 287 z 31. 10. 2009}

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmesi ▌bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu pod iným kódom KN {pozri nariadenie (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, Ú. v. EÚ L 287 z 31. 10. 2009}

Hexamín (CAS č. 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Kyselina sírová (CAS č. 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetón (CAS č. 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Dusičnan draselný (CAS č. 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Dusičnan sodný (CAS č. 7631-99-4)

3102 50 10 (prírodný)

3102 50 90 (iný ako prírodný)

3824 90 97

3824 90 97

Dusičnan vápenatý (CAS č. 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Kyselina dusičná, amónno-vápenatá soľ (CAS č. 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Dusičnan amónny (CAS č. 6484-52-2) [v koncentrácii 16 % hmotnostných dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu alebo vyššej]

3102 30 10 (vo vodnom roztoku)

3102 30 90 (iné)

3824 90 97

__________________________

(1)

              Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 25.

(2)

             Tento text finalizujú spoločne útvary zodpovedné za legislatívne kvalitu Parlamentu a Rady v súlade s ustanoveniami Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup z 13. júna 2007 (Ú. v. EÚ C145, 30.6.2007, s. 5).

(3)

              Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

(4)

              Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(5)

              Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

              Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)

              Ú. v. ES L 24, 21.7.1998, s. 37.

(8)

              Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)

              Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006.

(10)

            Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007.

(11)

            Ú. v. ES L 46, 17.2.1997.

(12)

            Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozsah návrhu Komisie

Dokument Komisie je návrhom nariadenia zabraňujúcim prístupu širokej verejnosti ku konkrétnym, bežne používaným látkam, ktoré sa však môžu zneužiť aj ako prekurzory výbušnín. V rámci ochrany voľného obehu tovaru sa môže 8 látok uvedených v prílohe I naďalej predávať v koncentrovanej forme pod podmienkou, že kupujúci predloží povolenie, ktoré vydal príslušný štátny orgán a ktoré dokazuje oprávnené použitie látky. V prípade nákupu bez povolenia nesmie koncentrácia týchto látok dosiahnuť hodnoty umožňujúce domácu výrobu výbušnín. V prílohe II je uvedených ďalších 7 látok, na ktoré sa nevzťahujú žiadne podmienky týkajúce sa povolenia alebo úrovne koncentrácie. Avšak v prípade všetkých 15 látok, ako aj pri predaji akýchkoľvek iných látok a zmesí, ktoré nie sú konkrétne uvedené v týchto prílohách, no Komisia ich niekedy označí za látky, ktoré boli používané na domácu výrobu výbušnín, by sa mali všetky „odôvodnene podozrivé“ transakcie oznamovať jednému štátnemu kontaktnému miestu.

Tieto úpravy sa netýkajú profesionálnych používateľov týchto materiálov ani obchodovania medzi podnikmi. Práva jednotlivcov na ochranu súkromia sa musia v plnom rozsahu zachovať. Regulačný proces by mal byť dostatočne flexibilný na to, aby umožňoval rýchle reagovať na meniace sa potreby. Na podporu týchto opatrení by boli aj potrebné dobrovoľné dohody, kódexy správania a zlepšené informačné systémy medzi výrobcami a maloobchodnými predajcami.

Stanovisko spravodajcu

Cieľom návrhu je znížiť frekvenciu a dosah teroristických útokov obmedzením prístupu širokej verejnosti k bežne a legitímne používaným látkam (a ich zmesiam), ktoré sa vo vysokých koncentráciách môžu používať aj na výrobu výbušnín.

Predložený návrh sa nezameriava na veľkoobchodníkov, maloobchodníkov a členské štáty. Výrobcovia chemikálií už zaviedli kontroly a dobrovoľné kódexy oznamovania napríklad pre prekurzory zbraní a drog a tieto návrhy by ich nemali výrazne ovplyvniť. V porovnaní s celkovým objemom predaja ide o malé množstvá. Pokiaľ ide o možné ohrozenie zdravia pracovníkov alebo životného prostredia z vystavenia účinkom týchto látok, netreba mať žiadne obavy. Úspešnosť bude závisieť od činnosti príslušných orgánov pri získavaní a výmene dôležitých informácií.

Spravodajca podporuje opatrenia na boj proti terorizmu a súhlasí s celkovým princípom tohto návrhu, konkrétne s nariadením podľa článku 114 brániacim fragmentácii vnútorného trhu.

Spravodajca tiež súhlasí so zoznamom 8 látok (a ich zmesí) uvedených v prílohe I, ktoré si v rámci tejto kategórie vyžadujú kontrolu. Z tohto dôvodu je rozumné dovoliť v budúcnosti predaj týchto látok vo vysokých koncentráciách širokej verejnosti len po predložení povolenia dokazujúceho legitímne konečné použitie.

Náklady by približne rovnakou mierou znášali výrobcovia a maloobchodní predajcovia (prostredníctvom nákladov na zabezpečenie dodržiavania predpisov, označovanie, preformulovanie výrobkov a straty pri tržbách) a príslušné štátne orgány (ktoré by museli zriadiť potrebné systémy na udeľovanie povolení, zber informácií a oznamovanie a prijať zamestnancov).

Spravodajca tiež predkladá viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom uplatniť spoločnú dohodu medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania delegovaných aktov, ako ju schválila Konferencia predsedov 3. marca 2011.


POSTUP

Názov

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie

Referenčné čísla

COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD)

Dátum predloženia v EP

20.9.2010

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

7.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

7.10.2010

ITRE

7.10.2010

IMCO

7.10.2010

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ENVI

5.10.2010

ITRE

25.10.2010

IMCO

11.10.2010

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Jan Mulder

9.12.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2011

13.7.2011

4.10.2011

21.3.2012

 

3.9.2012

 

 

 

Dátum prijatia

3.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Glenis Willmott

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Justas Vincas Paleckis, Iuliu Winkler

Dátum predloženia

11.9.2012

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia