Διαδικασία : 2012/2027(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0270/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0270/2012

Συζήτηση :

PV 25/10/2012 - 21
CRE 25/10/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2012 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0404

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 244kWORD 205k
18.9.2012
PE 492.680v02-00 A7-0270/2012

σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(2012/2027(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazábal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(2012/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0500), «Πλαίσιο για την επόμενη γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – Οι πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους της ΕΕ» (COM(2011)0662) («ανακοίνωση σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα»), «Ένα πακέτο ανάπτυξης για τις ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές υποδομές» (COM(2011)0676), «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870) και «Πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0660),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής, ιδίως την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2010)0815), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικού της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (COM(2011)0659), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) (COM(2011)0809), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (COM(2011)0785), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» – Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (COM(2011)0788), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (COM(2011)0609), την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (COM(2011)0615/2),

–   έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής για τη συνοχή» (SWD(2012)36) και «Στοιχεία για ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής 2014-2020 - το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» (SWD(2012)61) («Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής»),

–   έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 4/2011 σχετικά με τον έλεγχο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και αριθ. 2/2012 σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηµατοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς επίσης τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2011 σχετικά με πρόταση κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(1) και το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς επίσης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0270/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει μια σειρά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) που βασίζονται σε μηχανισμούς που συνδυάζουν επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και δημόσια και/ή ιδιωτική χρηματοδότηση με σκοπό την αύξηση του όγκου των διαθέσιμων επενδύσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, είχε αποφασιστεί ότι «[τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η εισαγωγή μηχανισμού συγχρηματοδότησης είναι αναγκαία για να ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση του χρηματοδοτικού κινήτρου. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κατάλληλων πολυετών δημοσιονομικών μηχανισμών που θα δρουν ως καταλύτες για τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις ότι μέχρι σήμερα περίπου το 1,3% του προϋπολογισμού της ΕΕ κατανέμεται σε ΧΜ και, γνωρίζοντας ότι για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2007-2013, η Ένωση έχει αναπτύξει 14 ΧΜ στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών της (3 δισ. ευρώ για την κατηγορία 1α ή 3,4% του διαθέσιμου προϋπολογισμού και περίπου 5,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής) και 11 στον τομέα των εξωτερικών πολιτικών (1,2 δισ. ευρώ ή 2,2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας 4, χωρίς να συνυπολογίζονται τα ΧΜ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί στην Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση των ΧΜ, καθώς επίσης τις πολυάριθμες σχετικές αξιολογήσεις και συγκριτικές μελέτες επιπτώσεων που έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», το πλαίσιο εφαρμογής των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων πρέπει να εγκριθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ώστε να εξασφαλισθεί διαρκής ροή ενημέρωσης και συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όσον αφορά την χρήση αυτών των μέσων σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να επαληθεύει την τήρηση των πολιτικών προτεραιοτήτων του και δίνοντας στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα ενισχυμένου ελέγχου επί αυτών των μέσων·

Τα χρηματοδοτικά μέσα έως σήμερα

1.  υπενθυμίζει ότι η προσφυγή σε ΧΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδιάστηκε ως μέσο τόνωσης του όγκου των επενδύσεων στην πραγματική ευρωπαϊκή οικονομία σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης σε ένα πλαίσιο συνεχούς μείωσης των πόρων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της παρά τη σταθερή αύξηση των πολιτικών φιλοδοξιών και, ως εκ τούτου, των αναγκών της·

2.  υπογραμμίζει ότι ο απώτερος στόχος των ΧΜ και ο σκοπός τους εδράζονται στην καταλυτική τους επίδραση σε καταστάσεις αδυναμίας της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα, βάσει συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης, για άντληση κεφαλαίων -δημόσιων και/ή ιδιωτικών- για έργα στις περιπτώσεις όπου η αγορά αποδεικνύεται ανεπαρκής ή ατελής· επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, η δημόσια παρέμβαση μπορεί να μειώσει το κόστος των ενδεχόμενων κινδύνων αναλαμβάνοντας μέρος του κόστους αυτού, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την υλοποίηση αυτών των σχεδίων·

3.  επισημαίνει ότι τα ΧΜ που έχουν αναπτυχθεί έως σήμερα καλύπτουν εξαιρετικά ποικίλους τύπους παρεμβάσεων, από συμμετοχές σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου μέχρι μηχανισμούς εγγυήσεων/αντεγγυήσεων με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ιδίως τραπεζών) και μηχανισμούς επιμερισμού των κινδύνων με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της έρευνας·

4.  παρατηρεί ότι η εν λόγω ποικιλία δικαιολογείται από την πολυμορφία των καλυπτόμενων τομέων (στήριξη των ΜΜΕ, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, απασχόληση και μικροπιστώσεις, έρευνα και καινοτομία, υποδομές μεταφορών, τεχνολογίες πληροφορικής)·

5.  υπενθυμίζει με έμφαση ότι η προσφυγή στα ΧΜ ρυθμίζεται αυστηρά τόσο από νομοθετικής (απαραίτητη συμφωνία της νομοθετικής εξουσίας) όσο και δημοσιονομικής άποψης· σημειώνει ότι η προσφυγή στα ΧΜ δεν επιβαρύνει με απρόβλεπτο οικονομικό κόστος τον προϋπολογισμό της Ένωσης εφόσον η ευθύνη του κοινοτικού προϋπολογισμού περιορίζεται και έχει ως ανώτατο όριο την αναληφθείσα από την Ένωση υποχρέωση συνεισφοράς στο ΧΜ βάσει των κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατίθενται ετησίως, όπως συμφωνείται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, και ότι δεν πρέπει να ανακύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι, αντιθέτως, τα ΧΜ συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της χρηστής και αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων, στο μέτρο που η χορηγούμενη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό μπορεί να αποφέρει έσοδα προς επανεπένδυση στο ΧΜ (επανεισροές), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες παρέμβασης και επαυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της δημόσιας δράσης· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να υπόκεινται σε δέοντα λογιστικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται μέσω ΧΜ και να ενημερώνονται πλήρως οι συννομοθέτες σχετικά με τυχόν ευρήματα·

6.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τρεις τύποι καταστάσεων επενδύσεων: 1) οι βέλτιστες, όπου η απόδοση είναι σαφώς θετική και καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση από την αγορά 2) οι μη βέλτιστες, όπου υπάρχει απόδοση αλλά δεν είναι επαρκής για να διασφαλίσει χρηματοδότηση από την αγορά και δικαιολογεί τη χρήση ενός ΧΜ, και 3) οι χαρακτηριζόμενες από μικρή ή καθόλου απόδοση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση της Ένωσης μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με ΧΜ εάν καθίσταται δυνατό από το έργο·

7.  επαναλαμβάνει ότι η αυξημένη χρήση ΧΜ δεν πρέπει να μετατραπεί σε στρατηγική μείωσης του μεγέθους του προϋπολογισμού της Ένωσης αλλά πρέπει να χρησιμεύσει για την βελτίωση της αξιοποίησής του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της για τα χρηματοδοτικά μέσα αναγνωρίζει ότι «η πρόθεση όσον αφορά την αυξημένη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων δεν είναι, ωστόσο, να αντικατασταθούν οι επιχορηγήσεις με τα χρηματοδοτικά μέσα»·

8.  υπογραμμίζει ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί έως σήμερα στον τομέα των ΧΜ είναι γενικά ικανοποιητική, μολονότι τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματά τους διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τους τομείς παρέμβασης, τους τομεακούς στόχους που επιδιώκονται με τη χρήση των ΧΜ, το είδος του ΧΜ και τις μεθόδους υλοποίησης·

9.  επισημαίνει ότι τα ΧΜ στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης είτε εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο (υπό τη διαχείριση της ίδιας της Επιτροπής ή αντιπροσωπείας της) είτε υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής (επιμερισμός της διαχείρισης με τα κράτη μέλη)·

10. επισημαίνει ότι η εφαρμογή τους βασίζεται στη συμμετοχή μιας σειράς πολλαπλών φορέων, από την Επιτροπή ως εκτελεστική αρχή του προϋπολογισμού της Ένωσης μέχρι τον Όμιλο ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) και εθνικές ή τοπικές τράπεζες, εμπορικές ή εξειδικευμένες στον τομέα των επενδύσεων ή στην ανάπτυξη και τις ιδιωτικές ή δημόσιες οικονομικές επενδύσεις· τονίζει ότι γενικότερα η επιτυχία τους εξαρτάται από την κινητοποίηση δημόσιων, ημιδημόσιων και ιδιωτικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι στόχοι των οποίων ποικίλλουν ανάλογα με τους τομείς παρέμβασης (ιδρύματα μικροπιστώσεων, ταμεία εγγυήσεων για τις ΜΜΕ, περιφερειακή διάρθρωση ανάπτυξης, κονδύλια στήριξης της έρευνας, κ.λπ.)·

11. παρατηρεί ειδικότερα σημαντικές διαφορές μεταξύ των κεντρικά διαχειριζόμενων ΧΜ σε κοινοτικό επίπεδο και εκείνων που υλοποιούνται με επιμερισμένη διαχείριση στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής ή στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων·

12. επισημαίνει ότι όσον αφορά τα μέσα της πολιτικής συνοχής, διαπιστώθηκαν διαφορετικές επιδόσεις μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων ειδών ΧΜ· αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής τα ΧΜ διέπονται από ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εφαρμογή, δυσχέρειες όσον αφορά την επίτευξη κρίσιμης μάζας και σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, καθώς και έλλειψη εποπτείας και συντονισμού· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και προώθηση, ως εκ τούτου, της χρήσης ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2014-2020)·

13. επισημαίνει ότι όσον αφορά τα ΧΜ για την εξωτερική πολιτική, ο αριθμός των εμπλεκομένων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι πολύ υψηλός, όπως και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της συνεισφοράς της Ένωσης, αλλά ότι το φάσμα των μέσων, των οποίων επίσης ο αριθμός έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία έτη (φτάνοντας σήμερα στα δεκατρία συνολικά) είναι ιδιαίτερα ευρύ·

14. διαπιστώνει ότι τα εν λόγω ΧΜ εφαρμόζονται βάσει ακόμα περιπλοκότερων συμφωνιών σε σύγκριση με εκείνες που συνάφθηκαν τον τομέα της εσωτερικής πολιτικής και περιλαμβάνουν σειρά διαφορετικών διαδικασιών και παραγόντων διαχείρισης (ΕΤΑΑ, διεθνείς οργανισμοί)·

15. διαπιστώνει ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η προβολή της παρέμβασης του προϋπολογισμού της Ένωσης στους φορείς εκμετάλλευσης και στους πολίτες είναι ορισμένες φορές ελλιπής·

16. επισημαίνει ότι όσον αφορά τις εξωτερικές πολιτικές, η πλειονότητα των χρηματοδοτικών μέσων παρέχει τη δυνατότητα επανεπένδυσης των επανεισροών, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές·

17. επισημαίνει ότι συναρτήσει των αναγκών, τα χρηματοδοτικά μέσα αναπτύσσονταν σύμφωνα με διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους και μέσα και χωρίς συντονισμό σε ορισμένες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα ορισμένα προβλήματα αλληλοεπικάλυψης·

18. παρατηρεί ότι για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων απαιτείται χρόνος, καθώς επίσης εξειδικευμένες επενδυτικές δεξιότητες, ενδελεχής προετοιμασία των έργων και εις βάθος γνώση των μηχανισμών της αγοράς, αλλά δυνητικά μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση και την αποδοτικότητα των υποστηριζόμενων έργων συνδυάζοντας τις ειδικές δεξιότητες και την τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων φορέων· επισημαίνει ότι αποτελούν κίνητρο για τη συγκέντρωση χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων με σημείο αναφοράς κοινούς και στρατηγικούς ευρωπαϊκούς στόχους·

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο που καλύπτεται από το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020)

19. παρατηρεί ότι για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή προτείνει για την εσωτερική πολιτική περιορισμένο αριθμό χρηματοδοτικών μέσων με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής· χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη, η οποία θα βελτιώσει την προβολή των μέσων αυτών για τους φορείς, θα τους συνδράμει για την επίτευξη κρίσιμης μάζας και θα βελτιώσει τον επιμερισμό και τη διαφοροποίηση του κινδύνου που συνδέεται με τα εν λόγω μέσα, σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου·

20. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία πλατφορμών για τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και χρέους· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πλατφόρμες έχουν ως στόχο την απλούστευση, την τυποποίηση και τη συνεκτικότητα όλων των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που υλοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι για να είναι λειτουργικές οι πλατφόρμες και για να υλοποιηθούν με επιτυχία, το πλαίσιο εφαρμογής τους και άλλες συναφείς τεχνικές λεπτομέρειες θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως και σίγουρα πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

21. εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στην επικείμενη δημιουργία μιας πλατφόρμας της Ένωσης για την εξωτερική συνεργασία και την ανάπτυξη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων (blending) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιφερειακών πλαισίων που διέπουν τις σχέσεις της Ένωσης με τις διάφορες χώρες εταίρους· επισημαίνει ότι η πλατφόρμα θα έχει ως στόχο να συμβάλει τόσο στην αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων εξωτερικής πολιτικής όσο και στον σχεδιασμό νέων μέσων για την περίοδο 2014-2020·

22. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) επεκτείνεται στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, καθώς και στα έργα εκείνα, ομάδες έργων ή μέρη προγραμμάτων έργων, τα οποία αποφέρουν έσοδα και κέρδη και τα οποία για το λόγο αυτό είναι κατάλληλα για τα χρηματοδοτικά μέσα· τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος του ελλιπούς συντονισμού και της αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων καθεστώτων·

23. τονίζει ότι οι εθνικές αρχές διαχείρισης θα έχουν στη διάθεσή τους ενοποιημένη μοντέλα μέσων (ετοιμοπαράδοτα μέσα)· εκτιμά ότι η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη υποβολή των τεχνικών λεπτομερειών και από τις προηγηθείσες έντονες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των τοπικών αρχών·

24. επικροτεί το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] είναι εις το εξής το νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς για τον ορισμό, την κατάρτιση και τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους και τα συμφέροντα της ΕΕ·

25. θεωρεί ότι η δημιουργία των προαναφερόμενων πλατφορμών θα μπορούσε να συνοδεύεται από μόνιμο κεντρικό συντονισμό των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της Επιτροπής· επισημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί μια διυπηρεσιακή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα χρηματοδοτικά μέσα (FIEG), η οποία θα έπρεπε να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Επιτροπής για την εποπτεία των ΧΜ·

26. θεωρεί ότι η εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων υπό την αιγίδα της Ένωσης θα συμβάλει στο να τεθούν τα δημόσια οικονομικά στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας για έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

Σχεδίαση των νέων χρηματοδοτικών μέσων

27. υπογραμμίζει ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ σημειώνουν σταθερή πτώση, και ότι αυτή η τάση έχει επιδεινωθεί μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι υπεύθυνοι εκτέλεσης έργων αντιμετωπίζουν αυστηρότερους όρους δανεισμού και δυσκολότερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές· είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη ΧΜ σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης θα μπορούσε να συμβάλει στη διασφάλιση της συντονισμένης επιστροφής της Ένωσης σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης·

28. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της θα απαιτούνταν συνολική επένδυση ύψους 1.600 δισ. ευρώ έως το 2020 σε όλη την Ένωση· παρατηρεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις καλύπτουν στόχους που κυμαίνονται από την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής μέχρι την παροχή υποστήριξης για έργα μικρότερης εμβέλειας που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων δράσεων υπέρ της κοινωνικής συνοχής·

29. επαναλαμβάνει ότι τα ΧΜ έχουν ως στόχο να συνδράμουν ή να διευκολύνουν έργα που κρίνονται αναγκαία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ένωσης, και πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα χρονικά πλαίσια των προγραμμάτων και να γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές·

30. πιστεύει ακράδαντα ότι τα ΧΜ πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στόχων πολιτικής της Ένωσης, ιδίως εκείνους που περιγράφονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, να μην εισάγουν διακρίσεις, να διαθέτουν σαφή ημερομηνία λήξης, να τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να είναι συμπληρωματικά προς τα παραδοσιακά μέσα, όπως οι επιχορηγήσεις, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτόν την ποιότητα των δαπανών και συμβάλλοντας στις κατευθυντήριες αρχές της διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης της χρηματοδοτικών πόρων·

31. εκτιμά ότι τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να διευκολύνουν την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσελκύοντας περισσότερο ιδιωτικό κεφάλαιο σε έργα δημόσιων υποδομών·

32. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τον εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της αγοράς ή συνθηκών μη βέλτιστων επενδύσεων, επενδυτικών αναγκών, πιθανής εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, δυνατοτήτων για οικονομίες κλίμακας και θεμάτων κρίσιμης μάζας, αλλά και για να επαληθευτεί ότι το μέσο δεν δημιουργεί στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και δεν παραβιάζει τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αντικειμενικά, πολυθεματικά και χρήσιμα κριτήρια για τη διαχείριση του ρόλου και της χρήσης των εκ των προτέρων αξιολογήσεων· πιστεύει ακράδαντα στην αρχή της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και θεωρεί ότι αυτού του είδους οι αξιολογήσεις θα συμβάλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των ΧΜ·

33. θεωρεί απαραίτητο να προβλεφθεί, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης με βάση τα αποτελέσματα, ένας εύλογος αριθμός απλών ποιοτικών και/ή ποσοτικών δεικτών για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση όλων των ΧΜ, τόσο όσον αφορά την οικονομική απόδοση του μέσου όσο και τη συμβολή του στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης· εκτιμά ότι αυτή η απαίτηση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή υπερβολικού διοικητικού φόρτου στους διαχειριστές έργου· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη διακοπή της συνέχειας όσον αφορά την εκμετάλλευση ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου που ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της απαραίτητης εκ των υστέρων αξιολόγησής του·

34. επισημαίνει ωστόσο ότι η αύξηση των ΧΜ θέτει αρκετές προκλήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση, τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους και ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των ζητημάτων διαφάνειας και ελέγχου αφενός, και ενός ικανοποιητικού επιπέδου αποτελεσματικότητας και ταχύτητας εκτέλεσης αφετέρου· εκτιμά ότι η μείωση του αριθμού των χρηματοδοτικών μέσων θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τις ανισότητες και να εξασφαλίσει επαρκή κρίσιμη μάζα·

35. υπογραμμίζει συνεπώς τη σημασία ενός όσο το δυνατόν απλούστερου, σαφέστερου και πιο διαφανούς νομικού πλαισίου που δεν θα αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους, και που θα καθιστά ελκυστικά τα ΧΜ στους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές·

36. εκτιμά ιδίως ότι οι κανόνες για την υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βελτιωθούν, ούτως ώστε να είναι σαφείς και, στο μέτρο του δυνατού, ομοιόμορφοι προκειμένου να εξασφαλιστεί εύλογη ισορροπία μεταξύ της αξιοπιστίας των πληροφοριών και της ελκυστικότητας των χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θα διασφαλίσουν την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων λογιστικού ελέγχου·

37. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενιαία, ξεχωριστή και ανακεφαλαιωτική ετήσια έκθεση για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που θα καλύπτει τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται και την απόδοσή τους ανάλογα με τον τύπο των κεφαλαίων, τους θεματικούς στόχους και το κράτος μέλος·

38. δεδομένης της εγγενούς έλλειψης προβολής αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με αυτόν τον τύπο παρέμβασης χρησιμοποιώντας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η οποία θα απευθύνεται όχι μόνον στους πιθανούς επενδυτές αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει τη σημασία μιας εκτεταμένης ενημερωτικής εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι επενδυτές, ανεξαρτήτως του μεγέθους του ιδρύματος που εκπροσωπούν·

39. υπογραμμίζει ότι η μόχλευση και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των τομέων παρέμβασης· εκτιμά ότι ο ευρωπαίος νομοθέτης δεν πρέπει να ορίσει υπερβολικά ομοιόμορφους στόχους στον τομέα αυτό εφόσον τα αποτελέσματα αυτά, λόγω της ίδιας της φύσης τους, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, από οικονομικές καταστάσεις και τα χαρακτηριστικά του οικείου τομέα·

40. υπογραμμίζει ότι το πεδίο εφαρμογής των ΧΜ εξακολουθεί να είναι ασαφές, και είναι πιθανόν να αλλάξει τάχιστα· τονίζει συνεπώς ότι η δημιουργική ικανότητα, ή η ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στις τοπικές συνθήκες, πρέπει να είναι η υψηλότερη δυνατή· προτείνει, ως εκ τούτου, να υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής από τη δημοσιονομική αρχή του ετήσιου ποσού που χορηγείται σε κάθε μέσο, εάν αυτό είναι χρήσιμο προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σκοπών που οδήγησαν στη δημιουργία του μέσου·

41. επαναλαμβάνει ότι η επανεπένδυση των τόκων και λοιπών εσόδων που προκύπτουν από δεδομένο μέσο στο ίδιο το μέσο («επανεισροές») πρέπει να είναι η αρχή που θα διέπει όλα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, και ότι τυχόν εξαίρεση από τον κανόνα αυτό πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη· επιδοκιμάζει την πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση που καταγράφηκε από τον νέο Δημοσιονομικό Κανονισμό που θα αρχίσει να ισχύει τον επόμενο χρόνο·

42. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν η τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα των αρχών διαχείρισης, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τραπεζών και των τοπικών διοικήσεων όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των ΧΜ· προτείνει ενισχυμένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ όλων των φορέων, ιδίως όσων γνωρίζουν την αντίστοιχη εγχώρια αγορά, πριν η Επιτροπή εγκρίνει την εκτελεστική πράξη που καθορίζει τα τυποποιημένα μέσα που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών· θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω ανταλλαγές εγκαίρως προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμπόδια πολιτιστικού χαρακτήρα, να εξασφαλιστεί η αποδοχή των χρηματοδοτικών μέσων και να διασφαλισθεί η επιτυχία των μέσων αυτών·

43. πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των διάφορων εθνικών και περιφερειακών τραπεζικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία τους για την αντιμετώπιση τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων·

44. εκτιμά ότι ο καινοτόμος χαρακτήρας των ΧΜ απαιτεί τη θέσπιση ενός πλαισίου για το συντονισμό των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία θα ανατεθεί η εξουσία δημοσιονομικής εφαρμογής των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, και στα οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

45. χαιρετίζει την ταχεία συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή πιλοτικής φάσης (2012-2013) των ομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφοριών(3)· εκφράζει τη βούλησή του, κατόπιν πλήρους, ανεξάρτητης αξιολόγησης της εν λόγω πιλοτικής φάσης, να προβεί σε εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των δαπανών της Ένωσης και να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων για έργα προτεραιότητας·

46. ζητεί, συνεπώς, να υλοποιηθεί επειγόντως η πρωτοβουλία σχετικά με τα ομόλογα έργων και να αξιολογηθεί προσεκτικά η σκοπιμότητα νέας ξεχωριστής πρωτοβουλίας για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων για τις υποδομές, με την άμεση συμμετοχή κεφαλαίου της ΕΕ στα έργα υποδομής προς το κοινό συμφέρον, με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω της δημόσιας έκδοσης ομολόγων έργων εκ μέρους της Ένωσης·

47. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα σε δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αν συμμετείχε άμεσα, μεμονωμένα ή μαζί με άλλα κράτη μέλη, στην κεφαλαιοποίηση έργων υποδομής (τα οποία χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων)· πιστεύει ότι η συμμετοχή αυτή της ΕΕ υπό την ιδιότητα του επενδυτή θα διασφαλίσει τη συνέπεια με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ένωσης και θα αποτελούσε εγγύηση για την υλοποίηση του έργου, χρησιμεύοντας ως ισχυρός καταλύτης αλλά και εξίσου ισχυρός μοχλός ανάπτυξης·

48. εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ, γεγονός που παρέχει στον Όμιλο ΕΤΕπ τη δυνατότητα να αυξήσει τη δανειοδοτική του ικανότητα στο εσωτερικό της Ένωσης για τα επόμενα έτη σε περίπου 60 δισ. Ευρώ, και συνεπώς να διαδραματίσει έναν ευπρόσδεκτο αντικυκλικό ρόλο στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας· υπενθυμίζει ότι αποτελεί κοινό τόπο ότι τα δάνεια της ΕΤΕπ έχουν τριπλάσιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· εμμένει ως εκ τούτου στο γεγονός ότι η νέα ανάληψη υποχρέωσης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της παράλληλης ενίσχυσης και βελτίωσης των κοινών μέσων της ΕΤΕπ - του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον επιμερισμό των κινδύνων ή συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στήριξης άλλων τύπων έργων και δράσεων από εκείνους που καλύπτονται από τα δάνεια της ΕΤΕπ, και που ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από εκείνο των δανείων της ΕΤΕπ·

49. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο υλοποίησης του επιδιωκόμενου στόχου από τα χρηματοδοτικά μέσα, η πλήρης αξιοποίησή τους είναι δυνατή μόνο αν το γενικό νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξή τους, όπως, για παράδειγμα, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο πλαίσιο κανόνων προληπτικής εποπτείας που βρίσκονται σήμερα στο στάδιο μεταρρύθμισης (πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, Φερεγγυότητα ΙΙ)·

50. έχει την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη χρήση των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων θα έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι, στην πράξη, θα περιοριστούν σε έργα με βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες αποδόσεις· εκφράζει την ανησυχία ότι οι επενδύσεις σε έργα εξίσου απαραίτητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενδεχομένως να μην υλοποιηθούν, επειδή θεωρείται ότι ενέχουν πολλούς κινδύνους για τους επενδυτές, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης δημόσιων πόρων· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό προτάσεις για τη διευκόλυνση της αποδέσμευσης αποταμιεύσεων, πόρου σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητου προς το παρόν, για τη στήριξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων έργων που θα επιφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση·

51 εκτιμά ότι σε περίπτωση επαρκούς κρίσιμης μάζας, ένα δεδομένο καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα ελκυστικό για την αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων υπό το πρίσμα του μειωμένου κινδύνου που προκύπτει από τον σημαντικό όγκο του χαρτοφυλακίου έργων και την πιθανή ρευστότητα των συναλλαγών στις αγορές·

52. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε η πιθανή εμφάνιση μιας «μικτής δημοσιονομικής οικονομίας», να μην οδηγήσει τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα να καταλήξουν σε περίπλοκα, τιτλοποιήσιμα παράγωγα προϊόντα ή παράγωγα προϊόντα που έχουν εκτραπεί από τον αρχικό τους στόχο·

*

* *

53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0266.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0331.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 5 Ιουλίου 2012, P7_TA-PROV(2012)0296.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (31.5.2012)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(2012/2027(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iliana Ivanova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα συνιστούν εργαλείο χρηματοδότησης και παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων μόχλευσης, συνιστώντας, ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο μέσο δημόσιας ενίσχυσης· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή προωθεί την αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο(1) μολονότι η ίδια η Επιτροπή θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα συνοχής ενέχουν υψηλό κίνδυνο(2)·

2.  εκφράζει ανησυχία διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει νομικός ορισμός του «χρηματοδοτικού μέσου»· αντιλαμβάνεται ότι ο αναθεωρημένος Δημοσιονομικός Κανονισμός θα περιλαμβάνει έναν τέτοιον ορισμό· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ο εν λόγω ορισμός σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με τα χρηματοδοτικά μέσα·

3.  υπογραμμίζει τις συστάσεις που διατυπώνει για τον δημοσιονομικό κανονισμό το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη αριθ. 6/2010 σχετικά με: την ανάγκη (α) αποσαφήνισης του ζητήματος της κυριότητας των χρηματοδοτικών μέσων, (β) συνέπειας μεταξύ της λογιστικής και των εκθέσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα στις οικονομικές καταστάσεις, (γ) θέσπισης σαφών εκτελεστικών κανόνων παρακολούθησης, και (δ) ενίσχυσης της ικανότητας του προσωπικού της Επιτροπής να χειρίζονται πολύπλοκα χρηματοδοτικά μέσα·

4.  επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να υποστηριχθούν μόνο μέσω δημοσίων πόρων σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας της αγοράς· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία που έχει η διενέργεια εκτίμησης υψηλής ποιότητας σχετικά με την αδυναμία της αγοράς όπου θα οριοθετείται το ποσοτικοποιημένο χρηματοδοτικό χάσμα και συνεπώς θα τεκμηριώνεται η ζήτηση δημόσιας ενίσχυσης για τα χρηματοδοτικά μέσα· είναι πεπεισμένο ότι τα χρηματοδοτικά μέσα με δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να εισάγονται μόνον εάν αντιμετωπίζουν μια τέτοια αποδεδειγμένη ζήτηση, διότι η αδυναμία αντιμετώπισης ενδέχεται να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της συμμόρφωσης προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

5.  επικροτεί τις παρατηρήσεις του ΕΕΣ στην ειδική του έκθεση αριθ. 4/2011 σχετικά με τον μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανισμό εκ μέρους της Επιτροπής, να εφαρμόσει τις συστάσεις του ΕΕΣ όσο το δυνατόν συντομότερα· σημειώνει τις παρατηρήσεις του ΕΕΣ, οι οποίες δημοσιεύονται στην ειδική του έκθεση αριθ. 4/2011 για τον έλεγχο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ για το γεγονός ότι στην αξιολόγηση επιπτώσεων περιέχονται ελάχιστα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τον μηχανισμό, οι σκοποί του είναι ασαφείς και οι στόχοι του μη συγκεκριμένοι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει δάνεια από την αγορά χωρίς επιδοτούμενες κρατικές εγγυήσεις· ταυτόχρονα, επικροτεί τα επιτεύγματα που αναφέρονται στην ειδική έκθεση αριθ. 4/2011, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ενός κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης καθώς και ενός καλοσχεδιασμένου πλαισίου για την επιλογή των δικαιούχων, και της εισαγωγής σαφών και εύλογων προδιαγραφών υποβολής εκθέσεων που δεν επιβάλλουν υπέρμετρο φόρτο στις ΜΜΕ·

6.  εκφράζει ανησυχία για τα ευρήματα του ΕΕΣ που περιλαμβάνονται στην ειδική του έκθεση αριθ. 2/2012 «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»· πιστεύει ακράδαντα ότι οι εν λόγω παρατηρήσεις πρέπει να εξετασθούν και οι αδυναμίες να αντιμετωπισθούν προτού αυξηθεί η προσφυγή σε χρηματοδοτικά μέσα κατά το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

7.  προτείνει την εξέταση των ακόλουθων πτυχών στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο:

–   καθιέρωση αξιόπιστων και τεχνικά εύρωστων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τα χρηματοδοτικά μέσα και θα περιλαμβάνουν έναν μικρό αριθμό μετρήσιμων, συναφών, ειδικών και ενιαίων δεικτών που θα εστιάζουν στα επιτευχθέντα αποτελέσματα και θα παρέχουν σχετικά σημεία αναφοράς και επίπεδα στόχων·

–   συνδυαστική και καλά συντονισμένη εφαρμογή χρηματοδοτικών και άλλων μέσων, με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

8.  διακρίνει το όφελος της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα χρηματοδοτικά μέσα· αντιμετωπίζει, ωστόσο, με κριτικό βλέμμα το ενδεχόμενο προνομιακής μεταχείρισης των ιδιωτικών επενδυτών, καθώς αυτό θα μετακυλήσει προς τον δημόσιο τομέα κινδύνους που δεν θα είναι ανάλογοι προς τις διαθέσιμες δυνατότητες· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η προνομιακή μεταχείριση πρέπει να είναι αιτιολογημένη στην εκάστοτε περίπτωση·

9.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά χρηματοδοτικά μέσα απευθύνονται προς τους ίδιους ή παρόμοιους δικαιούχους και διακρίνει τον κίνδυνο επικάλυψης και κακού συντονισμού σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη χαρτογράφηση όλων των υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων, συμβάλλοντας έτσι στην ορθή διαχείριση αυτού του κινδύνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Michael Theurer, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joachim Zeller

(1)

Βλ. COM(2011)0662.

(2)

Βλ. SEC(2011)1179 τελικό, σ. 24.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (20.6.2012)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(2012/2027(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Antonio Cancian

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών μέσων και προγραμμάτων συγχρηματοδότησης δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θέλουν να κάνουν χρήση αυτών· αναμένει από την Επιτροπή να είναι περισσότερο ενεργή στο να βοηθά τους δυνητικούς υποψηφίους να ευρίσκουν την κατάλληλη χρηματοδότηση ή το κατάλληλο χρηματοδοτικό μέσο, παρέχοντας καθοδήγηση, συστάσεις και εξατομικευμένη βοήθεια για τον καθορισμό του πλέον αποτελεσματικού τρόπου καταβολής στους δικαιούχους· ελπίζει σε εξορθολογισμό και συντονισμό των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση τους μέσα σε ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο· επικροτεί, εν προκειμένω, την ιδέα της Επιτροπής για διαπολιτική ομαδοποίηση των μέσων, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», με στόχο την αξιοποίηση των διατομεακών συνεργειών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίδεται προτεραιότητα σε διατομεακά έργα, όπως τα έξυπνα δίκτυα·

2.  παρατηρεί ότι το ταμείο Marguerite έχει έως τώρα χρηματοδοτήσει έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό έργων και ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για τη βελτίωση της απόδοσης αυτού του ταμείου· πιστεύει ότι η έγκριση μελλοντικών χρηματοπιστωτικών μέσων οφείλει να λαμβάνει υπόψη την εν λόγω πρώτη εμπειρία κατά την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διευρυνθεί η εμβέλεια αυτού του είδους χρηματοδότησης, ενώ πρέπει ειδικότερα να μειώσει, όπου είναι δυνατόν, τα χρονοδιαγράμματα απόδοσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, προκειμένου τα μέσα αυτά να καταστούν περισσότερο ελκυστικά και τα τελικά προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά·

3   επισημαίνει ότι το Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑ) λειτουργεί προσφέροντας στους δυνητικούς δικαιούχους συνθήκες χρηματοδότησης παρόμοιες, εάν όχι λιγότερο ευνοϊκές, με εκείνες που προσφέρει η συνήθης αγορά· εκφράζει τη λύπη του διότι το Ταμείο, αν και στην πράξη χαρακτηρίζεται χρηματοπιστωτικό μέσον, θεωρείται από την Επιτροπή ως ένα είδος επιχορήγησης, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι του ΕΤΕΑ να μην είναι επιλέξιμοι για οιαδήποτε βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να διασφαλιστεί μελλοντικά η συμβατότητα των νέων χρηματοδοτικών μέσων με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα υπόλοιπα μέσα επιχορηγήσεων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι τα καλά λειτουργούντα χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης μπορούν να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα, και προτείνει, κατά συνέπεια, να βελτιωθεί το ΕΤΕΑ με τη μετατροπή του σε ένα ανανεώσιμο κεφάλαιο που θα προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε μικρότερης κλίμακας έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

4.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη στήριξη των ΜΜΕ με τη βοήθεια μέσων συμμετοχής στο κεφάλαιο και το χρέος, τα οποία προβλέπονται στο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και για τις ΜΜΕ (COSME) και στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να εξεταστεί η αύξηση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται από τον μηχανισμό εγγύησης δανείων (Loan Guarantee Facility - LGF) στο πλαίσιο του COSME (150.000 ευρώ), στη βάση μιας πιο σαφούς εκτίμησης των πραγματικών πιστωτικών αναγκών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· εκτιμά ότι μια αύξηση του ορίου δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των ΜΜΕ που επωφελούνται από τον μηχανισμό και, συνεπώς, ζητεί αύξηση του συνολικού ύψους των κονδυλίων που προβλέπονται για τον LGF·

5.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης της ευρωπαϊκής αγοράς οιονεί ιδίων κεφαλαίων, ιδίως σε σχέση με την ενδιάμεση χρηματοδότηση· προτείνει στην Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους ενίσχυσης του ενδιάμεσου μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την ανάπτυξη και να εξετάσει νέα ενδιάμεσα προϊόντα, όπως μια εγγύηση για τα ενδιάμεσα δάνεια· προτείνει επίσης να παρέχονται δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ίσως επιθυμούν να διερευνήσουν την αγορά δανείων για ενδιάμεσα κεφάλαια στην ΕΕ·

6.  αντιμετωπίζει θετικά παρεμβάσεις που αφορούν την έκδοση εγγυήσεων για τους αναδόχους των έργων, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε πιστώσεις, σύμφωνα με το σχήμα που προτείνεται από το Χρηματοδοτικό Μέσο Καταμερισμού των Κινδύνων (Risk Sharing Financial Facility - RSFF)·

7.  υποστηρίζει τις προσπάθειες παροχής κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία εντός των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020· τονίζει επίσης ότι η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την επίτευξη αυτού του στόχου· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλύσουν τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε ένα σύστημα ανάθεσης συμβάσεων προς τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι εμφανώς αναγκαίες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά ταμεία να μπορούν να χρηματοδοτούν την υλοποίηση τεχνολογιών που είναι χρήσιμες για τα εν λόγω θεσμικά όργανα·

8.  επαναλαμβάνει ότι τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και να θεωρούνται εναλλακτική λύση έναντι της εξ ολοκλήρου δημόσιας χρηματοδότησης για τη μόχλευση των πόρων και την αντιμετώπιση της αδυναμίας της αγοράς·

9.  επαναλαμβάνει ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να ενεργοποιούνται για την υλοποίηση έργων που θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που θα βασίζεται σε από κοινού προσπάθειες και συλλογική συμμετοχή· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και κυρίως την ΕΤΕ, αλλά και όλους τους άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, να βοηθήσουν πολύ πιο ενεργά τους αναδόχους αυτών των έργων, ιδιαίτερα στις αρχικές φάσεις, αλλά και καθ' όλον τον κύκλο υλοποίησης, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά· θεωρεί, υπό αυτήν την έννοια, ότι οι επιτυχείς εμπειρίες, όπως ο μηχανισμός τεχνικής αρωγής ELENA, πρέπει να θεωρούνται παραδείγματα προς μίμηση και να ενισχύονται·

10. θεωρεί ότι όλα τα έργα που απαιτούν ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση θα πρέπει να υπόκεινται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση που να επιβεβαιώνει τις εμπορικές τους δυνατότητες, έτσι ώστε να καθορίζονται οι πλέον κατάλληλες μορφές χρηματοδότησης (επιδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δάνεια που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή εγγυήσεις μέσω των χρηματοδοτικών μέσων), αξιολογώντας προσεκτικά την πιθανότητα μείωσης του ποσοστού των επιχορηγήσεων, όπου είναι δυνατόν, και θεσπίζοντας ένα τεστ ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για τα μεγάλα έργα·

11. πιστεύει ότι μια καλύτερη στρατηγική αξιοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύει ότι δυστυχώς θα περιοριστεί σε έργα με βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες αποδόσεις· εκφράζει την ανησυχία ότι οι επενδύσεις σε έργα εξίσου απαραίτητα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενδεχομένως να μην υλοποιηθούν, επειδή θεωρείται ότι ενέχουν πολλούς κινδύνους για τους επενδυτές, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης δημόσιων πόρων· τονίζει, ωστόσο, τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα για το ιδιωτικό κεφάλαιο, με την καθιέρωση χρηματοπιστωτικών μέσων καταμερισμού των κινδύνων και τη μείωση της αντίληψης του κινδύνου από τους επενδυτές·

12. επικροτεί την καθιέρωση ευρωπαϊκών ομολόγων περισσοτέρων κρατών και επαναλαμβάνει ότι, μέσω της προσέγγισης αλληλεγγύης τους, τα εν λόγω μέσα θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ουσιαστικής σημασίας υποδομών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών·

13. ζητεί, συνεπώς, να υλοποιηθεί επειγόντως η πρωτοβουλία σχετικά με τα ομόλογα έργων και να αξιολογηθεί προσεκτικά η σκοπιμότητα νέας ξεχωριστής πρωτοβουλίας για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων για τις υποδομές, με την άμεση συμμετοχή κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έργα υποδομής προς το κοινό συμφέρον, με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω της δημόσιας έκδοσης ομολόγων έργων εκ μέρους της Ένωσης·

14. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα σε δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αν συμμετείχε άμεσα, μεμονωμένα ή μαζί με τα κράτη μέλη, στο κεφάλαιο των έργων υποδομής (τα οποία χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων)· πιστεύει ότι η συμμετοχή αυτή της ΕΕ ως επενδυτή θα διασφαλίσει συνέπεια με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ένωσης και αποτελεί εγγύηση υλοποίησης του έργου, λειτουργώντας ως ισχυρός καταλύτης αλλά και μοχλός ανάπτυξης·

15. ζητεί τη θέσπιση ομοιόμορφων όρων όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες και τον λογιστικό και διοικητικό έλεγχο, και εκτιμά ότι ο σαφής καθορισμός της ευθύνης των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων θα συμβάλει στην πιο αποτελεσματική χρήση τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jorgo Chatzimarkakis


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (25.6.2012)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(2012/2027(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mojca Kleva

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή επαχθών φορολογικών περιορισμών και μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων ΧΜ μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, να εξασφαλίσει σημαντική ροή χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές περιφερειακές επενδύσεις, να υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες, βιώσιμες επενδύσεις και να αυξήσει το αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ· πιστεύει ότι, εάν χρησιμοποιηθούν για κατάλληλα έργα, τα ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να καταστούν σημαντική συνιστώσα των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για έξυπνη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και επισημαίνει ότι τα ΧΜ κρίνονται κατάλληλα όταν, ως αποτέλεσμα της χορηγούμενης ενίσχυσης, το έργο αποφέρει έσοδα και κέρδη, και έτσι μπορεί να συμβάλει στην αποπληρωμή των πιστώσεων και δανείων·

2.  ζητεί να θεσπισθεί το ταχύτερο δυνατό νομικός ορισμός των ΧΜ στον προσεχή αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό και να αποτελέσει συνεκτική αναφορά σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν τα ΧΜ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί σαφήνεια, απλούστευση και διαφάνεια στο νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα και πριν αρχίσει η επόμενη περίοδος προγραμματισμού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ΧΜ θα προσελκύουν ιδιώτες και δημόσιους επενδυτές ·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας εκτεταμένης ενημερωτικής εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι επενδυτές, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που εκπροσωπούν·

4.  υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τον εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει σχετικές απαιτήσεις σε ό, τι αφορά το ρόλο και τη χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, όπως η διαπίστωση αδυναμιών της αγοράς, ποσοτικοποιημένου χρηματοδοτικού χάσματος και επενδυτικών αναγκών, η ενδεχόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η απορρέουσα προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου ΧΜ και η εκτίμηση της κριτικής μάζας, στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της βασικής πράξης

5.  επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, καθώς και στα εν λόγω έργα και ομάδες έργων ή μέρη προγραμμάτων, τα οποία αποφέρουν έσοδα και κέρδη και τα οποία για το λόγο αυτό είναι κατάλληλα για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα· τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης συντονισμού και αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων καθεστώτων·

6.  πιστεύει πως χρειάζεται ανυπερθέτως επαρκής παρακολούθηση, ενημέρωση και λογιστικός έλεγχος προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης εκθέσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

7.  πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε επίπεδο αρχών διαχείρισης, χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

8.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει την πείρα που έχει αποκτηθεί από μέσα, όπως οι πρωτοβουλίες JEREMIE, JESSICA, JASMINE, τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για τις περιφέρειες, τις κωμοπόλεις και τις πόλεις της Ευρώπης, κατά τον καθορισμό της νέας εποχής χρηματοπιστωτικών μέσων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

9.  πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος των διάφορων εθνικών και περιφερειακών τραπεζικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία τους για την αντιμετώπιση τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων·

10. αναγνωρίζει τη σημασία της αστικής διάστασης και τον αυξημένο ρόλο των πόλεων στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ταμείων που διέπονται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού· για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις διαδικαστικές και πρακτικές συνέπειες του ισχυρότερου ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και εκτέλεση των ΧΜ και να διασφαλίσει ταυτόχρονα την εφαρμογή δημόσιων συμμετοχικών διαδικασιών και για τα εν λόγω έργα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Νίκος Χρυσόγελος, Ryszard Czarnecki, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Cornelia Ernst, Pat the Cope Gallagher, Jens Geier, Lena Kolarska-Bobińska, James Nicholson, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Berlinguer

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου