Процедура : 2012/0069(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0272/2012

Внесени текстове :

A7-0272/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.4
CRE 25/10/2012 - 14.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0392

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 168kWORD 75k
18.9.2012
PE 492.598v02-00 A7-0272/2012

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни

(08741/2012 – C7‑0173/2012 – 2012/0069(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Vital Moreira

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни

(08741/2012 – C7-0173/2012 – 2012/0069(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (08741/2012),

–   като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно закрилата на географските означения на земеделски продукти и храни (08742/2012),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а х), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0173/2012),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-0272/2012),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Молдова.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз и Република Молдова се стремят към взаимна закрила на географските означения (ГО), с цел подобряване на условията на двустранната търговия, както и за поощряване на качеството по хранителната верига и придаване на по-голямо значение на устойчивото развитие на селските райони.

Предложеното споразумение е резултат от двустранните преговори, които приключиха на 18 април 2011 г. За ЕС тези преговори имаха две цели: от една страна — разширяване на закрилата и използването на системата на географските означения (Република Молдова ще защити пълния списък ГО на ЕС), а от друга — намеса още при източника на потенциални злоупотреби с ГО на ЕС. От своя страна Република Молдова имаше интерес да развие и защити настоящите си географски означения на територията на ЕС и да задълбочи отношенията си с ЕС. Споразумението предвижда взаимна закрила на географските означения (ЗНП и ЗГУ), защитени в съответните страни.

Докладчикът счита, че интересът на ЕС е добре защитен в споразумението. Освен това Молдова е вторият по ред източен партньор на ЕС, след Украйна, с когото ЕС предстои да сключи задълбочено и всестранно споразумение за свободна търговия в рамките на Споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Настоящото споразумение прокарва пътя към по-тесни търговски отношения между ЕС и Молдова и следва да бъде подкрепено и в този контекст.

Предложеното споразумение няма да има последствия за бюджета на ЕС. Следователно докладчикът предлага комисията по международна търговия да препоръча на Европейския парламент да даде съгласието си за предложеното споразумение съгласно член 218 от ДФЕС.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Метин Казак, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Правна информация - Политика за поверителност