Eljárás : 2012/0048(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0275/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0275/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 26/10/2012 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0403

AJÁNLÁS     ***
PDF 152kWORD 66k
20.9.2012
PE 491.253v02-00 A7-0275/2012

az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(09890/2012 – C7‑0134/2012 – 2012/0048(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Kovács Béla

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(09890/2012 – C7‑0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09890/2012),

–   tekintettel az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás tervezetére (10193/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. és 207. cikkére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0134/2012),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (7) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A7-0275/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

1.) Bevezetés

Az ENERGY STAR az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) programja az irodai berendezések energiahatékonyságának javítására. Az EU és az USA 2000-ben megállapodást írt alá az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról. A megállapodás, amelyet 2006-ban újabb ötéves időtartamra meghosszabbítottak, rendelkezett az ENERGY STAR program EU-ban való elindításáról. A programot a megállapodásnak megfelelően az EPA és a Bizottság közösen irányította, és az együttműködés kiterjedt a termékspecifikációk kidolgozására, valamint az EU-ban és az USA-ban bejegyzett termékek kölcsönös elismerésére.

A megállapodás 2011. decemberi lejárta előtt a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az ENERGY STAR program folytatásáról szóló új – harmadszor is újabb ötéves időtartamra szóló – megállapodás megkötése érdekében. A tárgyalások 2011 novemberében lezárultak.

2.) A Bizottság javaslata

Az új megállapodás két különálló termékbejegyzési rendszer alkalmazását vezeti be, fenntartva az EU-ban a gyártók által végzett öntanúsítást, az USA-ban pedig – az amerikai partner szándékainak megfelelően – lehetővé téve a harmadik fél általi tanúsítást. Következésképp a kölcsönös elismerés elve a jövőben nem alkalmazható. Továbbá egyértelműen megállapították a program végrehajtása keretében a Bizottságra és a tagállamokra háruló kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. A jelenlegi szöveghez képest egyéb lényegi változtatás nem történt.

A tanácsi határozattervezet az Európai Unió nevében jóváhagyná az új megállapodást.

3.) Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az ENERGY STAR program meghosszabbításáról szóló új megállapodásra irányuló tárgyalások sikeres lezárását, mivel a program igen eredményesnek bizonyult az irodai berendezések piacának a jobb energiahatékonyság irányába történő elmozdításában.

Bár sajnálatos, hogy a harmadik fél általi tanúsítás amerikai bevezetése miatt a kölcsönös elismerés elve a jövőben nem érvényesül, az előadó ésszerűnek tartja a kevésbé szigorú öntanúsítási eljárás fenntartását az Európai Unióban, mivel ez elkerülhetővé teszi a gyártók – különösen a kkv-k – további költségekkel való terhelését. Megjegyzendő továbbá, hogy a Bizottság szerint a kölcsönös elismerés elvének megszűnése várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást az uniós programban részt vevő gyártókra, mivel azok csaknem kizárólag az uniós piacban érdekeltek. Másrészről az USA-ba irányuló uniós exportáruk főleg olyan nagyobb gyártóktól származnak, akik termékeiket már korábban bejegyeztették a tengerentúlon.

A fentiek fényében az előadó a megállapodás megkötésével való egyetértést javasolja a Parlamentnek.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.9.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Hannu Takkula

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Morten Løkkegaard, Indrek Tarand

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat