POROČILO o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

25.9.2012 - (COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne


Postopek : 2011/0308(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0278/2012
Predložena besedila :
A7-0278/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0684),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 50(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0393/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2012[1],

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 19. julija 2012[2],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0278/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Uskladitev nacionalnih določb o prikazu in vsebini letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil, o uporabljeni podlagi za merjenje in njihovi objavi glede nekaterih podjetij z omejeno odgovornostjo je posebno pomembna za varstvo delničarjev, družbenikov in tretjih oseb. Sočasna uskladitev na navedenih področjih je za te oblike podjetij potrebna, kajti po eni strani nekatera podjetja delujejo v več državah članicah ter po drugi strani razen svojih neto sredstev ne nudijo tretjim osebam nobenega varovanja.

(3) Uskladitev nacionalnih določb o prikazu in vsebini letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil, o uporabljeni podlagi za merjenje in objavi teh informacij glede nekaterih podjetij z omejeno odgovornostjo je posebno pomembna za varstvo delničarjev, družbenikov in tretjih oseb, zlasti v zvezi s pravili o ohranjanju kapitala in omejitvami glede izplačil dobička iz Druge Direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti1. Sočasna uskladitev na navedenih področjih je za te oblike podjetij potrebna, kajti po eni strani nekatera podjetja delujejo v več državah članicah ter po drugi strani utegnejo vplivati na tretje osebe ne samo na področju njihovih neto sredstev.

 

__________________

 

1 UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Letni računovodski izkazi, pripravljeni na preudarni osnovi, morajo posredovati resničen in pošten prikaz finančnega stanja podjetja. Letni računovodski izkazi imajo različne cilje in ne zagotavljajo samo informacij vlagateljem v kapitalske trge, temveč so tudi prikaz preteklih transakcij in se jih uporablja pri upravljanju podjetij. Evropska računovodska pravila morajo vzpostaviti ustrezno ravnovesje med interesi naslovnikov računovodskih izkazov in interesom podjetja, ki ne želi biti nepotrebno obremenjeno z zahtevami glede poročanja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Mala, srednja in velika podjetja bi bilo treba opredeliti in razlikovati glede na skupna sredstva, prihodek in povprečno število zaposlenih, saj so to postavke, ki nudijo nepristranska dokazila o velikosti podjetja.

(7) Mikro, mala, srednja in velika podjetja bi bilo treba opredeliti in razlikovati glede na skupna sredstva, prihodek in povprečno število zaposlenih, saj so to postavke, ki nudijo nepristranska dokazila o velikosti podjetja.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Mikro subjekti nimajo veliko sredstev za izpolnjevanje strogih zakonskih predpisov. Vendar pa zanje pogosto veljajo ista pravila o finančnemu poročanju kot za večja podjetja. Ta pravila ustvarjajo breme, ki ni sorazmerno z njihovo velikostjo in je torej za najmanjša podjetja nesorazmerno v primerjavi z večjimi. Zato bi morala obstajati možnosti, da se mikro subjekti oprostijo nekaterih obveznosti, ki bi jim lahko naložile nepotrebno upravno obremenitev. Vseeno pa bi morale za mikro subjekte še naprej veljati vse nacionalne obveznosti vodenja evidence poslovnih transakcij in finančnega stanja.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev primerljivih in enakovrednih informacij, priznavanj in meritev bi morala načela zajemati nadaljnje poslovanje, preudarnost in podlago nastanka poslovnega dogodka. Pobot med postavkami sredstev in obveznosti ter postavkami prihodkov in odhodkov ne bi smel biti dovoljen; sestavine sredstev in obveznosti bi se morale vrednotiti ločeno. Prikaz postavk v računovodskih izkazih bi moral upoštevati gospodarsko stvarnost ali komercialno vsebino temeljnih transakcij ali ureditev. Načelo bistvenosti bi moralo urejati priznavanje, merjenje, prikaz in razkritje v računovodskih izkazih.

(8) Za zagotovitev primerljivih in enakovrednih informacij, priznavanj in meritev bi morala načela zajemati nadaljnje poslovanje, preudarnost in podlago nastanka poslovnega dogodka. Pobot med postavkami sredstev in obveznosti ter postavkami prihodkov in odhodkov bi moral biti dovoljen zgolj v izjemnih in ozko opredeljenih primerih; sestavine sredstev in obveznosti bi se morale vrednotiti ločeno. Prikaz postavk v računovodskih izkazih bi moral upoštevati ne le gospodarsko stvarnost ali komercialno vsebino temeljnih transakcij ali ureditev, temveč tudi pravno obliko. Načelo bistvenosti bi moralo urejati prikaz in razkritje v računovodskih izkazih.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Zaradi potrebe po primerljivosti finančnih informacij po vsej Uniji je od držav članic treba zahtevati, da dovolijo sistem računovodstva po pošteni vrednosti za nekatere finančne instrumente. Poleg tega sistemi obračunavanja poštene vrednosti zagotavljajo informacije, ki so za uporabnike računovodskih izkazov lahko bolj pomembne od informacij na podlagi nabavne cene ali proizvodnih stroškov. Države članice bi torej morale omogočiti sprejetje sistema računovodstva po pošteni vrednosti za vsa podjetja ali vse kategorije podjetij glede na letne in konsolidirane računovodske izkaze ali glede izključno konsolidiranih računovodskih izkazov. Poleg tega bi moralo biti državam članicam omogočeno, da dovolijo ali zahtevajo računovodstvo po pošteni vrednosti za sredstva, ki niso finančni instrumenti.

črtano

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Enotna členitev bilance stanja je potrebna, da bi lahko uporabniki računovodskih izkazov primerjali finančno stanje podjetij znotraj Unije. Vendar bi državam članicam moralo biti omogočeno, da podjetjem dovolijo ali od njih zahtevajo spremembo členitve in predložitev bilance stanja, ki razlikuje med kratkoročnimi in dolgoročnimi postavkami. Dovoljena bi morala biti členitev izkaza poslovnega izida, ki prikazuje naravo odhodkov, ter členitev izkaza poslovnega izida, ki prikazuje funkcijo odhodkov. Država članica bi morala predpisati uporabo ene ali obeh členitev. Države članice bi morale imeti možnost, da podjetjem dovolijo, da namesto izkaza poslovnega izida predložijo izjavo o uspešnosti poslovanja, pripravljeno v skladu z eno od dovoljenih členitev. Za mala in srednje velika podjetja bi bilo treba pripraviti poenostavitve glede na zahtevano členitev.

črtano

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Informacije, prikazane v bilanci stanja ter v izkazu poslovnega izida, bi morale spremljati razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom. Uporabniki računovodskih izkazov imajo navadno omejene potrebe po dodatnih informacijah od malih podjetjih in za mala podjetja bi lahko bilo drago analizirati dodatne informacije, za katere velja razkritje. Manjši obseg razkritij za mala podjetja je torej upravičen. Vendar je malim podjetjem, ki menijo, da je prikaz dodatnih razkritij, obveznih za srednje velika in velika podjetja, koristen, omogočeno, da to naredijo.

(13) Informacije, prikazane v bilanci stanja ter v izkazu poslovnega izida, bi morale spremljati razkritja v pojasnilih k računovodskim izkazom. Uporabniki računovodskih izkazov imajo navadno omejene potrebe po dodatnih informacijah mikro in malih podjetij in za mikro in mala podjetja bi lahko bilo drago pripravljati dodatne informacije, za katere velja razkritje. Manjši obseg razkritij za mikro in mala podjetja je torej upravičen. Vendar bi mikro in malim podjetjem, ki menijo, da je prikaz dodatnih razkritij, obveznih za srednje velika in velika podjetja, koristen, moralo biti omogočeno, da to naredijo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Poslovno poročilo in konsolidirano poslovno poročilo sta pomembna elementa poročanja o finančnem položaju. Zagotoviti bi bilo treba pošten prikaz razvoja poslovanja in njegovega položaja, skladno z velikostjo in zapletenostjo poslovanja. Informacije ne bi smele biti omejene samo na finančne vidike poslovanja podjetja in morale bi vsebovati analizo okoljskih in socialnih vidikov poslovanja, ki so potrebni za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja podjetja. V primeru, ko sta konsolidirano poslovno poročilo in poslovno poročilo nadrejenega podjetja prikazani v enem samem poročilu, je morda ustrezno večji poudarek nameniti zadevam, ki so pomembne za podjetja, vključena v konsolidiranje kot celoto. Vendar je ob upoštevanju morebitnega bremena za srednje velika podjetja primerno državam članicam omogočiti, da lahko opustijo obveznost zagotavljanja nefinančnih informacij v primeru, da tako podjetje predloži poslovno poročilo.

(15) Poslovno poročilo in konsolidirano poslovno poročilo sta pomembna elementa poročanja o finančnem položaju. Zagotoviti bi bilo treba pošten prikaz razvoja poslovanja in njegovega položaja, skladno z velikostjo in zapletenostjo poslovanja. Informacije ne bi smele biti omejene samo na finančne vidike poslovanja podjetja in morale bi vsebovati analizo okoljskih in socialnih vidikov poslovanja, ki so potrebni za razumevanje razvoja, uspešnosti ali položaja podjetja. V primeru, ko sta konsolidirano poslovno poročilo in poslovno poročilo nadrejenega podjetja prikazani v enem samem poročilu, je morda ustrezno večji poudarek nameniti zadevam, ki so pomembne za podjetja, vključena v konsolidiranje kot celoto. Vendar je ob upoštevanju morebitnega bremena za mala in srednje velika podjetja primerno državam članicam omogočiti, da lahko opustijo obveznost zagotavljanja nefinančnih informacij v primeru, da tako podjetje predloži poslovno poročilo.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Države članice bi morale imeti možnost, da mala podjetja oprostijo obveze predložitve poslovnega poročila, če v pojasnila k računovodskim izkazom vključijo podatke o pridobitvi lastnih delnic v skladu s členom 22(2) Druge Direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti.

(16) Države članice bi morale imeti možnost, da mala podjetja oprostijo obveze predložitve poslovnega poročila, če v pojasnila k računovodskim izkazom vključijo podatke o pridobitvi lastnih delnic v skladu s členom 22(2) Druge Direktive Sveta 77/91/EGS.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Ker imajo lahko subjekti javnega interesa pomembno vlogo v gospodarstvih, kjer delujejo, bi se določbe te direktive glede izkaza o upravljanju podjetja morale uporabljati za vse subjekte javnega interesa.

(17) Ker imajo lahko subjekti javnega interesa pomembno vlogo v gospodarstvih, kjer delujejo, bi se določbe te direktive glede izkaza o upravljanju podjetja morale uporabljati za vse subjekte javnega interesa. Komisija bi morala oceniti dodatne ukrepe za pregleden in celovit opis strategije raznolikosti podjetja, ki je del upravljanja podjetja.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Številna podjetja so družbeniki skupin podjetij. Konsolidirani računovodski izkazi bi morali biti pripravljeni tako, da se lahko finančni podatki o takih skupinah podjetij sporočijo družbenikom in tretjim osebam. Nacionalna zakonodaja, ki ureja konsolidirane računovodske izkaze, bi tako morala biti usklajena, da mogoča doseganje cilja primerljivosti in enakovrednosti informacij, ki bi jih podjetja v Uniji morala objavljati.

(18) Številna podjetja so člani skupin podjetij, cilj usklajevanja zakonodaje, ki ureja konsolidirane računovodske izkaze, pa je zavarovati interese, ki obstajajo v družbah z delniškim kapitalom. Konsolidirani računovodski izkazi bi morali biti pripravljeni tako, da se lahko finančni podatki o takih skupinah podjetij sporočijo družbenikom in tretjim osebam. Nacionalna zakonodaja, ki ureja konsolidirane računovodske izkaze, bi tako morala biti usklajena, da mogoča doseganje cilja primerljivosti in enakovrednosti informacij, ki bi jih podjetja v Uniji morala objavljati.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Pridružena podjetja bi morala biti vključena v konsolidirane računovodske izkaze po kapitalski metodi. Države članice bi morale imeti možnost, da podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v okviru konsolidiranih računovodskih izkazov.

(24) Pridružena podjetja bi morala biti vključena v konsolidirane računovodske izkaze bodisi po kapitalski metodi bodisi po metodi knjigovodske vrednosti. Države članice bi morale imeti možnost, da podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v okviru konsolidiranih računovodskih izkazov.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Letni računovodski izkazi vseh družb, za katere se uporablja ta direktiva, bi se morali objaviti v skladu z Direktivo 2009/101/ES. Vsekakor je primerno zagotoviti, da se določena odstopanja dodelijo tudi na tem področju za mala in srednje velika podjetja.

(26) Letni računovodski izkazi vseh družb, za katere se uporablja ta direktiva, bi se morali objaviti v skladu z Direktivo 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti1. Vsekakor je primerno zagotoviti, da se določena odstopanja dodelijo tudi na tem področju za mala in srednje velika podjetja.

 

_______________

 

UL L 259. 1.10.2009, str. 11.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Objavljanje letnih računovodskih izkazov je lahko obremenjujoče. Toda države članice morajo zagotoviti skladnost s to direktivo. Zato bi bilo treba državam članicam dovoliti, da mikro in male subjekte oprostijo splošne obveznosti objavljanja, če se podatki iz bilance stanja sporočijo vsaj enemu imenovanemu pristojnemu organu v skladu z nacionalnim pravom in se posredujejo poslovnemu registru, tako da je na zahtevo mogoče pridobiti izvod. V takih primerih obveznost iz člena 30 te direktive, da se računovodske listine objavijo v skladu s členom 3(5) Direktive 2009/101/ES, ne bi veljala.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice se močno spodbuja k razvoju sistema elektronske objave, ki omogoča podjetjem, da računovodske podatke, vključno z obveznimi računovodskimi izkazi, predajo le enkrat in v obliki, ki omogoča številnim uporabnikom enostaven dostop in uporabo teh podatkov. Taki sistemi pa vsekakor ne smejo predstavljati bremena za mala in srednje velika podjetja.

(27) Države članice se močno spodbuja k razvoju sistema elektronske objave, ki omogoča podjetjem, da računovodske podatke, vključno z obveznimi računovodskimi izkazi, predajo le enkrat in v obliki, ki omogoča številnim uporabnikom enostaven dostop in uporabo teh podatkov. Komisijo se spodbuja k raziskovanju sredstev za usklajeno elektronsko obliko poročanja, kot je priprava računovodskih izkazov v obliki XBRL (eXtensible Business Reporting Language) . Taki sistemi pa vsekakor ne smejo predstavljati bremena za mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Za letne računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze bi morala biti predvidena revizija. Zahteva, da bi se v revizijskem poročilu moralo navesti, ali letni ali konsolidirani računovodski izkaz daje resnični in pošten prikaz v skladu z ustreznim okvirom poročanja o finančnem položaju, ne pomeni omejitve namena tega mnenja, ampak pojasnjuje kontekst, v katerem je izraženo. Za letne računovodske izkaze malih podjetij ne bi smela veljati ta obveznosti revizije, saj je revizija lahko dokaj veliko upravno breme za to kategorijo podjetij, kajti za veliko malih podjetij velja, da so iste osebe delničarji in upravitelji in zato so njihove potrebe po zagotovitvah tretjih oseb o računovodskih izkazih omejene.

(31) Za letne računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze bi morala biti predvidena revizija. Zahteva, da bi se v revizijskem poročilu moralo navesti, ali letni ali konsolidirani računovodski izkaz daje resnični in pošten prikaz v skladu z ustreznim okvirom poročanja o finančnem položaju, ne pomeni omejitve namena tega mnenja, ampak pojasnjuje kontekst, v katerem je izraženo. Za letne računovodske izkaze mikro in malih podjetij ne bi smela veljati ta obveznost revizije, saj je revizija lahko dokaj veliko upravno breme za to kategorijo podjetij; poleg tega za veliko mikro in malih podjetij velja, da so iste osebe delničarji in upravitelji, zato so njihove potrebe po zagotovitvah tretjih oseb o računovodskih izkazih omejene.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti bistvena plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU. Velika podjetja in podjetja javnega interes, ki delujejo v bančnem, gradbenem in telekomunikacijskem sektorju bi morala razkriti tudi plačila vladam. Odbori podjetij morajo sprejeti poročilo, kot da je pripravljeno s potrebno skrbnostjo in pozornostjo in z avtorjevo najboljšo vednostjo in sposobnostjo.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za najnižjo raven operativne poročevalske enote, za katero podjetje pripravlja redno notranje poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah, bi se moralo bistvenost plačila oceniti glede na vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se lahko predvidi različne kriterije, kot so absolutni zneski ali odstotkovna omejitev (kot so plačila, ki presegajo določeni odstotek BDP neke države), kar lahko določa delegirani akt. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v petih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer za projekt šteje en pravni sporazum, kot je pogodba, dovoljenje, zakup ali koncesija, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. Komisija bo morala preko delegiranih aktov oceniti, ali je treba pripraviti poročilo o spoštovanju enakovrednih zahtev glede poročanja, ali če se lahko v tem primeru enakovredno poročilo objavi v EU. Plačila ni treba razkriti, če enkratno plačilo ali večkratna povezana plačila za projekt ne presegajo zneska 80,000 EUR. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v treh letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, napredek v smeri globalnih standardov na tem področju in poročilo o vplivu zakonodaje na tretje države, zlasti pri doseganju ciljev okrepljene preglednosti plačil vladam. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih finančnih podatkov in podrobnosti o prejemniku, na primer podatke o bančnem računu. Poročilo bi moralo vsebovati poročilo o plačilih vladam iz računovodskih izkazov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb zakonodaje držav članic in zakonodaje Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov je potrebna za prilagajanje meril za določanje velikosti podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Da bi se zagotovila ustrezna in primerna raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna industrija in sektor izkoriščanja prvotnih gozdov namenijo vladam, in za zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s specifikacijami načela bistvenosti plačil.

(35) Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Da bi se zagotovilo, da o plačilih, ki jih ekstraktivna industrija in sektorji izkoriščanja prvotnih gozdov, bančništva, gradbeništva in telekomunikacij namenijo vladam, ne bi bilo treba poročati v primeru obstoja enakovrednih zahtev glede poročanja, bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z določitvijo, katere prostovoljne ali obvezne zahteve poročanja je treba šteti za enakovredne zahtevam poročanja iz te direktive. Komisija bi morala olajšati sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju ali mehanizmov izjem s tistimi tretjimi državami, ki od industrije zahtevajo objavljanje poročil, primerljivih s poročili iz poglavja 9 te direktive;

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a) Države članice so se v skladu s skupno politično deklaracijo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011 zavzele, da bodo v utemeljenih primerih k uradnemu obvestilu o svojih ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, ki bodo pojasnjevali razmerje med sestavnimi deli direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisijo se pooblašča, da z delegiranimi akti v skladu s členom 42, posodablja seznam podjetij, zajetih v Prilogah I in II, iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ta direktiva ne vpliva na določbe iz direktiv 91/674/EGS, 2006/46/ES, 2009/65/ES in 2011/61/ES.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „subjekti javnega interesa“ so subjekti, ki jih ureja zakonodaja države članice, kakor so opredeljeno v točki 13 člena 2 Direktive 2006/43/ES.

(1) „subjekti javnega interesa“ so subjekti na področju uporabe člena 1,

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) ki jih ureja zakonodaja države članice in ki lahko trgujejo z vrednostnimi papirji na reguliranem trgu katere koli države članice v smislu točke 14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov1,,

 

________________

 

1 UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) kreditne institucije iz člena 4(1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij1, in zavarovalnice v smislu člena 2(1) Direktive Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra 1991 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic2;

 

________________________

 

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

 

2 UL L 374, 31.12.1991, str. 7.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c) drugi subjekti, ki so jih države članice imenovale kot subjekte javnega interesa, na primer subjekti, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih velik javni pomen.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena surovine, potrošnega materiala in drugih stroškov, ki so neposredno povezani z zadevnim proizvodom. Ustrezen delež drugih stroškov, ki so posredno povezani z zadevnim proizvodom, se lahko vključi v obsegu, ki se nanaša na obdobje proizvodnje. Stroški distribucije niso vključeni;

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena surovine, potrošnega materiala in drugih stroškov, ki so neposredno povezani z zadevnim proizvodom. Ustrezen delež drugih stroškov, ki so posredno povezani z zadevnim proizvodom, se vključi v obsegu, ki se nanaša na obdobje proizvodnje. Stroški distribucije niso vključeni;

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) „skupina“ zajema nadrejeno podjetje in vsa podrejena podjetja, vključena v konsolidacijo;

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 2 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Kapital se opredeli glede na pravila o ohranjanju kapitala in omejitvah glede izplačila dobička iz Direktive Sveta 77/91/EGS.

Obrazložitev

V direktivi se uporablja pojem „kapital in rezerve“, ki pa ni ustrezno opredeljen. Zato bi se morali ravnati tudi po pojmu „kapital in rezerve“, izhajajočem iz načela ohranjanja kapitala in zaščite upnikov v pravu družb, ki temelji na Direktivi 77/91/EGS z dne13. decembra 1976.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Države članice lahko določijo, da so podjetja, ki na dan svoje bilance stanja ne presegajo omejitev dveh od naslednjih treh meril (mikro subjekti), v skladu s členom 42a izvzeta od določenih obveznosti iz te direktive:

 

(a) bilančna vsota: 350.000 EUR;

 

(b) čisti prihodek: 700.000 EUR;

 

(c) povprečno število zaposlenih v poslovnem letu: 10.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Mala podjetja so tista, ki na dan svoje bilance stanja ne presegajo omejitev dveh od treh spodnjih kriterijev:

1. Mala podjetja so tista, ki na dan svoje bilance stanja ne presegajo omejitev dveh od treh spodnjih kriterijev:

(a) bilančna vsota: 5.000.000 EUR;

(a) bilančna vsota: 4.000.000 EUR;

(b) čisti prihodek: 10.000.000 EUR;

(b) čisti prihodek: 8.000.000 EUR;

(c) povprečno število zaposlenih v poslovnem letu: 50

(c) povprečno število zaposlenih v poslovnem letu: 50

 

Države članice lahko določijo omejitve, ki so višje od omejitev iz točk (a) in (b) tega odstavka. Te omejitve pa ne smejo presegati zneska 6.000.000 EUR za bilančne vsote in 12.000.000 EUR za čisti prihodek.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza zneskom iz odstavkov od 1 do 5, izračuna po menjalnem tečaju, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije na dan začetka veljavnosti katere koli direktive, ki določa te zneske.

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza zneskom iz odstavkov od -1 do 5, izračuna po menjalnem tečaju, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije na dan začetka veljavnosti katere koli direktive, ki določa te zneske.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Če podjetje na dan svoje bilance stanja preseže ali neha presegati meje dveh kriterijev od treh, naštetih v odstavkih od 1 do 5, to dejstvo na uporabo izjeme, predvidene v tem členu, vpliva le, če se pokaže v dveh zaporednih poslovnih letih.

8. Če podjetje na dan svoje bilance stanja preseže ali neha presegati meje dveh kriterijev od treh, naštetih v odstavkih od -1 do 5, to dejstvo na uporabo izjeme, predvidene v tem členu, vpliva le, če se pokaže v dveh zaporednih poslovnih letih.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Za prilagajanje posledicam inflacije Komisija redno pregleda in po potrebi z delegiranimi akti v skladu s členom 42 spremeni opredelitve iz odstavkov od 1 do 5 tega člena, ob upoštevanju inflacijskih ukrepov, kakor so objavljeni v Uradnem Listu Evropske unije.

10. Za prilagajanje posledicam inflacije Komisija redno pregleda in po potrebi spremeni opredelitve iz odstavkov od -1 do 5 tega člena, ob upoštevanju inflacijskih ukrepov, kakor so objavljeni v Uradnem Listu Evropske unije.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar je v izjemnih primerih uporaba določbe te direktive nezdružljiva z obveznostmi določenimi v odstavku 3, se za izkaz resničnega in poštenega prikaza sredstev, obveznosti, finančnega stanja ter dobička ali izgube podjetja, to določbo opusti. Vsako tako opustitev se navede v pojasnilih k računovodskim izkazom, obrazloži razloge zanjo in navede njen vpliv na sredstva, obveznosti, finančni položaj in poslovni izid.

4. Kadar je v izjemnih primerih uporaba določbe te direktive nezdružljiva z obveznostmi določenimi v odstavku 3, se za izkaz resničnega in poštenega prikaza sredstev, obveznosti, finančnega stanja ter dobička ali izgube podjetja, to določbo opusti. Vsako tako opustitev se navede v pojasnilih k računovodskim izkazom, obrazloži razloge zanjo in navede njen vpliv na sredstva, obveznosti, finančni položaj in poslovni izid. Države članice lahko opredelijo zadevne izjemne primere in določijo ustrezna posebna pravila.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) kakršen koli pobot med postavkami sredstev in obveznosti ali med postavkami prihodkov in odhodkov je prepovedan;

(g) kakršen koli pobot med postavkami sredstev in obveznosti ali med postavkami prihodkov in odhodkov je prepovedan, razen če država članica v posebnih primerih priznava zakonito pravico do pobota terjatev in dolgov po zakonu ali pogodbeni ureditvi;

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja so prikazane ob upoštevanju vsebine transakcije ali dogovora iz poročila;

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja so lahko upoštevane in prikazane ob upoštevanju vsebine ali oblike transakcije ali dogovora iz poročila;

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri pripoznavanju, merjenju, prikazu in razkritju upošteva bistvenost nekaterih postavk.

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri prikazu in razkritju upošteva bistvenost nekaterih postavk.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Odstopanja od splošnih načel se dovoli izjemoma z namenom resničnega in poštenega prikaza sredstev, obveznosti, finančnega stanja ter dobička ali izgube podjetja. Vsako tako odstopanje se razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom, skupaj z razlogi zanje pa mora biti podana ocena njihovega vpliva na sredstva, obveznosti, finančno stanje in na dobiček ali izgubo.

3. Odstopanja od splošnih načel se dovolijo izjemoma. Vsako tako odstopanje se razkrije v pojasnilih k računovodskim izkazom, skupaj z razlogi zanje pa mora biti podana ocena njihovega vpliva na sredstva, obveznosti, finančno stanje in na dobiček ali izgubo.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Nadomestna podlaga za merjenje stalnih sredstev po prevrednotenih zneskih

 

1. Ne glede na člen 5(1)(i) lahko države članice dovolijo ali zahtevaj od vseh podjetij ali od katere koli ali od vseh kategorij podjetij merjenje stalnih sredstev po prevrednotenih zneskih. V primerih, ko nacionalna zakonodaja ureja tako merjenje slednja določi vsebino in omejitve ter predpise za uporabo.

 

2. Pri uporabi odstavka 1 se znesek razlike med meritvami, nakupne cene ali proizvodnih stroškov ali meritvami na podlagi revalorizacije zavede med revalorizacijske rezerve pod „Kapital in rezerve“.

 

Revalorizacijska rezerva se lahko kadarkoli kapitalizira v celoti ali delno.

 

Revalorizacijska rezerva se zmanjša, če nanjo preneseni zneski niso več potrebni za izvajanje revalorizacijske podlage za računovodstvo. Države članice smejo določiti pravila, ki veljajo za uporabo revalorizacijske rezerve, če se prenosi iz revalorizacijske rezerve v izkaz poslovnega izida lahko naredijo le v primeru, ko so bili preneseni zneski v izkazu poslovnega izida vneseni kot odhodki ali odražajo povečanje vrednosti, ki je bila dejansko uresničena. Noben del revalorizacijske rezerve se ne sme razdeliti, niti neposredno niti posredno, razen če pomeni dejansko ustvarjeni presežek.

 

Razen v primerih iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se revalorizacijske rezerve ne smejo zmanjšati.

 

3. Popravek vrednosti se vsako leto izračuna na podlagi revalorizacijskega zneska. Vendar lahko, ne glede na člena 8 in 12, države članice dovolijo ali zahtevajo, da se samo znesek popravka vrednosti, ki je rezultat uporabe podlage merjenja po nabavni vrednosti ali proizvodnih stroških, prikaže pod ustreznimi postavkami v členitvi iz členov 13 in 14, in da se razlika, ki je posledica merjenja na podlagi revalorizacije iz tega člena, v členitvi prikaže ločeno.

 

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Nadomestna podlaga merjenja poštene vrednosti

Nadomestna podlaga merjenja poštene vrednosti

1. Ne glede na člen 5(1)(i) in pod pogoji iz tega člena:

1. Ne glede na člen 5(1)(i) in pod pogoji iz tega člena:

(a) država članica dovoli ali zahteva od vseh podjetij ali vseh kategorij podjetij merjenja finančnih instrumentov, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, po pošteni vrednosti;

(a) država članica dovoli ali zahteva od vseh podjetij ali vseh kategorij podjetij merjenja finančnih instrumentov, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, po pošteni vrednosti;

(b) države članice lahko dovolijo ali zahtevajo od vseh podjetij ali katere koli kategorije podjetij merjenje določenih kategorij sredstev, razen finančnih instrumentov, po zneskih, ki se določijo s sklicevanjem na pošteno vrednost.

 

Tako dovoljenje ali zahteva je lahko omejena na konsolidirane računovodske izkaze.

Tako dovoljenje ali zahteva je lahko omejena na konsolidirane računovodske izkaze.

2. Za namene te direktive se blagovne pogodbe, ki dajejo pogodbeni stranki pravico do poravnave v gotovini ali s kakim drugim finančnim instrumentom, štejejo za izvedene finančne instrumente, razen kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

2. Za namene te direktive se blagovne pogodbe, ki dajejo pogodbeni stranki pravico do poravnave v gotovini ali s kakim drugim finančnim instrumentom, štejejo za izvedene finančne instrumente, razen kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) so sklenjene in podaljšane, da bi izpolnile pričakovane zahteve podjetja po nabavi, prodaji ali uporabi;

(a) so sklenjene in podaljšane, da bi izpolnile pričakovane zahteve podjetja po nabavi, prodaji ali uporabi;

(b) so določene kot blagovne pogodbe na svojem začetku;

(b) so določene kot blagovne pogodbe na svojem začetku;

(c) se pričakuje, da bodo poravnane z dobavo blaga.

(c) se pričakuje, da bodo poravnane z dobavo blaga.

3. Odstavek 1(a) se uporablja le za naslednje obveznosti:

3. Odstavek 1(a) se uporablja le za naslednje obveznosti:

(a) obveznosti, ki so del trgovalnega portfelja;

(a) obveznosti, ki so del trgovalnega portfelja;

(b) izvedeni finančni instrumenti.

(b) izvedeni finančni instrumenti.

4. Merjenje v skladu z odstavkom 1(a) se ne uporablja za:

4. Merjenje v skladu z odstavkom 1(a) se ne uporablja za:

(a) neizvedene finančne instrumente do dospelosti;

(a) neizvedene finančne instrumente do dospelosti;

(b) posojila in terjatve podjetja, ki niso namenjene trgovanju;

(b) posojila in terjatve podjetja, ki niso namenjene trgovanju;

(c) deleže v podrejenih podjetjih, povezanih podjetjih in skupnih podvigih, lastniške instrumente, ki jih izda podjetje, pogodbe o pogojni kupnini v poslovnem združenju, pa tudi za druge finančne instrumente, ki imajo take posebne značilnosti glede na tisto, kar je splošno sprejemljivo, da se upoštevajo drugače od drugih finančnih instrumentov.

(c) deleže v podrejenih podjetjih, povezanih podjetjih in skupnih podvigih, lastniške instrumente, ki jih izda podjetje, pogodbe o pogojni kupnini v poslovnem združenju, pa tudi za druge finančne instrumente, ki imajo take posebne značilnosti glede na tisto, kar je splošno sprejemljivo, da se upoštevajo drugače od drugih finančnih instrumentov.

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko države članice za vsa sredstva in obveznosti, ki se po računovodskem sistemu varovanja poštene vrednosti opredeljujejo kot varovane postavke, ali za ugotovljene deleže takih sredstev ali obveznosti, dovolijo vrednotenje po specifičnem znesku, ki se zahteva po tem sistemu.

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko države članice za vsa sredstva in obveznosti, ki se po računovodskem sistemu varovanja poštene vrednosti opredeljujejo kot varovane postavke, ali za ugotovljene deleže takih sredstev ali obveznosti, dovolijo vrednotenje po specifičnem znesku, ki se zahteva po tem sistemu.

6. Ne glede na odstavka 3 in 4 tega člena lahko država članica dovoli ali zahteva pripoznavanje, merjenje ali razkritje finančnih instrumentov v skladu z mednarodnimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

 

7. Pravična vrednost v smislu tega člena se določi s sklicevanjem na eno izmed naslednjih vrednosti:

7. Pravična vrednost v smislu tega člena se določi s sklicevanjem na eno izmed naslednjih vrednosti:

(a) tržno vrednost za tiste finančne instrumente, za katere je mogoče zlahka identificirati zanesljive trge; kadar tržne vrednosti ni mogoče zlahka identificirati za instrument, vendar jo je mogoče identificirati za njegove sestavine ali za podoben instrument, se lahko tržna vrednost izvede iz njegovih sestavin ali podobnega instrumenta;

(a) tržno vrednost za tiste finančne instrumente, za katere je mogoče zlahka identificirati zanesljive trge; kadar tržne vrednosti ni mogoče zlahka identificirati za instrument, vendar jo je mogoče identificirati za njegove sestavine ali za podoben instrument, se lahko tržna vrednost izvede iz njegovih sestavin ali podobnega instrumenta;

(b) z vrednostjo, ki izhaja iz splošno sprejetih modelov in tehnik vrednotenja za tiste instrumente, za katere ni mogoče zlahka identificirati zanesljivega trga. Taki modeli in tehnike vrednotenja zagotavljajo sprejemljiv približek tržne vrednosti.

(b) z vrednostjo, ki izhaja iz splošno sprejetih modelov in tehnik vrednotenja za tiste instrumente, za katere ni mogoče zlahka identificirati zanesljivega trga. Taki modeli in tehnike vrednotenja zagotavljajo sprejemljiv približek tržne vrednosti.

Finančni instrumenti, za katere merjenje z metodami opisanimi pod točkama (a) in (b) ni zanesljivo, se merijo v skladu z načelom nabavne cene ali proizvodnih stroškov.

Finančni instrumenti, za katere merjenje z metodami opisanimi pod točkama (a) in (b) ni zanesljivo, se merijo v skladu z načelom nabavne cene ali proizvodnih stroškov.

8. Ne glede na člen 5(1)(c) se sprememba vrednosti, kadar je finančni instrument vrednoten po pošteni vrednosti, vključi v izkaz poslovnega izida. Vendar se taka sprememba vključi neposredno v rezervo poštene vrednosti, kadar:

8. Ne glede na člen 5(1)(c) se sprememba vrednosti, kadar je finančni instrument vrednoten po pošteni vrednosti, vključi v izkaz poslovnega izida. Vendar se taka sprememba vključi neposredno v rezervo poštene vrednosti, kadar:

(a) je izkazani instrument po računovodskem sistemu varovanja, ki dovoljuje, da se v izkazu poslovnega izida ne prikaže nekaterih ali nobene spremembe vrednosti, instrument za varovanje pred tveganjem; ali

(a) je izkazani instrument po računovodskem sistemu varovanja, ki dovoljuje, da se v izkazu poslovnega izida ne prikaže nekaterih ali nobene spremembe vrednosti, instrument za varovanje pred tveganjem; ali

(b) se sprememba vrednosti nanaša na tečajno razliko, ki izhaja iz denarne postavke, ki tvori del neto naložb podjetja v tuj subjekt.

(b) se sprememba vrednosti nanaša na tečajno razliko, ki izhaja iz denarne postavke, ki tvori del neto naložb podjetja v tuj subjekt.

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da se sprememba vrednosti finančnega sredstva, ki je naprodaj in ni izvedeni finančni instrument, vključi neposredno v rezervo poštene vrednosti. Rezerva poštene vrednosti se popravi, kadar prikazani zneski niso več potrebni za izvajanje točk (a) in (b).

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da se sprememba vrednosti finančnega sredstva, ki je naprodaj in ni izvedeni finančni instrument, vključi neposredno v rezervo poštene vrednosti. Rezerva poštene vrednosti se popravi, kadar prikazani zneski niso več potrebni za izvajanje točk (a) in (b).

9. Ne glede na člen 5(1)(c) lahko države članice vsem družbam ali kateri koli skupini družb dovolijo ali od njih zahtevajo, da se pri merjenju sredstev, ki niso finančni instrumenti, po pošteni vrednosti sprememba vrednosti vključi v izkaz poslovnega izida.

 

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V zvezi s povezanim podjetjem:

6. V zvezi z deležem v kapitalu:

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) Država članica pridruženemu podjetju dovoli ali od njega zahteva, da je obračunano v letnem računovodskem izkazu z uporabo kapitalske metode iz člena 27(2) do (8), ob upoštevanju potrebnih prilagajanj, ki izhajajo iz posebnosti letnega računovodskega izkaza v primerjavi s konsolidiranimi računovodskimi izkazi.

(a) Država članica lahko dovoli ali zahteva, da je delež v kapitalu obračunan v letnem računovodskem izkazu z uporabo kapitalske metode iz člena 27(2) do (8), ob upoštevanju potrebnih prilagajanj, ki izhajajo iz posebnosti letnega računovodskega izkaza v primerjavi s konsolidiranimi računovodskimi izkazi.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Država članica lahko dovoli ali zahteva, da se delež poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati pridruženemu podjetju, prikaže v izkazu poslovnega izida le do obsega zneska, ki ustreza že prejetim dividendam ali katerih plačil se terja.

(b) Država članica lahko dovoli ali zahteva, da se delež poslovnega izida, ki ga je mogoče pripisati deležu v kapitalu, prikaže v izkazu poslovnega izida le do obsega zneska, ki ustreza že prejetim dividendam ali dividendam, katerih plačilo se terja.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) Kadar dobiček ali izguba, ki ustreza pridruženemu podjetju, pripoznanemu v izkazu poslovnega izida, preseže zneske že prejetih dividend ali terjanih plačil, se znesek razlik vnese v rezerve, ki jih ni mogoče razdeliti delničarjem.

(c) Kadar dobiček ali izguba, ki ustreza deležu v kapitalu, pripoznanemu v izkazu poslovnega izida, preseže zneske že prejetih dividend ali dividend, katerih plačilo se terja, se znesek razlike vnese v rezerve, ki jih ni mogoče razdeliti delničarjem.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Členitev bilance stanja

 

Za prikaz bilance stanja države članice predpišejo eno ali obe členitvi iz členov 9 in 9a. Če država članica dovoli obe členitvi, mora podjetjem dovoliti, da izberejo, katero od predpisanih členitev bodo sprejela.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 9 – Sredstva – točka B – točka I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Stroški za raziskave in razvoj, če nacionalna zakonodaja dovoljuje, da so prikazani kot sredstva.

1. Stroški za razvoj, če nacionalna zakonodaja dovoljuje, da so prikazani kot sredstva.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 9 – Sredstva – točka B – točka III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Lastne delnice (z navedbo njihove nominalne vrednosti, ali če nominalne vrednosti ni, njihove ocenjene imenske vrednosti) v obsegu, do katerega nacionalna zakonodaja dovoljuje njihov prikaz v bilanci stanja.

črtano

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Členitev bilance stanja

 

A. Vpisani nevplačani kapital

 

od tega pozvano k vplačilu

 

(razen če nacionalna zakonodaja ne določa, da se na poziv vplačani kapital prikaže pod L. V tem primeru se mora del kapitala, ki je bil pozvan k vplačilu, a še ni plačan, prikazati kot sredstvo bodisi pod A bodisi pod D(II)(5)).

 

B. Ustanovitveni stroški

 

kakor je opredeljeno v nacionalni zakonodaji in če nacionalna zakonodaja to dopušča, se prikažejo kot sredstvo. Nacionalna zakonodaja lahko tudi določa, da se ustanovitveni stroški prikažejo kot prva postavka pod „neopredmetenimi osnovnimi sredstvi“.

 

C. Stalna sredstva

 

I. Neopredmetena osnovna sredstva

 

1. Stroški za razvoj, če nacionalna zakonodaja dovoljuje, da so prikazani kot sredstva.

 

2. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice in sredstva, če:

 

(a) so pridobljena za kupnino, plačano v denarju, in jih ni treba prikazovati pod C(I)(3); ali

 

(b) jih je ustvarilo podjetje samo, do praga, do katerega nacionalna zakonodaja dovoljuje, da so prikazani kot sredstva.

 

3. Dobro ime v obsegu, do katerega je bilo pridobljeno za kupnino, plačano v denarju (pridobljeno odplačno).

 

4. Predujmi.

 

II. Opredmetena osnovna sredstva

 

1. Zemljišča in zgradbe.

 

2. Gradbeni objekti in stroji.

 

3. Druge inštalacije in vgrajena oprema, orodje in oprema.

 

4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi.

 

III. Finančna sredstva

 

1. Delnice in deleži v družbah v skupini.

 

2. Dolgoročna posojila družbam v skupini.

 

3. Delež v kapitalu.

 

4. Posojila podjetjem, s katerimi je podjetje povezano z deležem v kapitalu.

 

5. Naložbe v obliki stalnih sredstev .

 

6. Druga posojila.

 

D. Gibljiva sredstva

 

I. Zaloge

 

1. Surovine in potrošni material.

 

2. Nedokončana proizvodnja.

 

3. Dokončani proizvodi in trgovsko blago.

 

4. Predujmi.

 

II. Terjatve

 

(Pri vsaki postavki morajo biti ločeno izkazani zneski, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu.)

 

1. Terjatve do kupcev.

 

2. Terjatve do družb v skupini.

 

3. Terjatve do podjetij, s katerimi je podjetje povezano z deležem v kapitalu.

 

4. Druge terjatve.

 

5. Vpisani nevplačani kapital, pozvan k vplačilu (razen če nacionalna zakonodaja ne določa, da se na poziv vplačani kapital prikaže pod A).

 

6. Aktivne časovne razmejitve (razen če nacionalna zakonodaja ne določa za takšne postavke, da so prikazane pod E).

 

III. Naložbe

 

1. Delnice in deleži v družbah v skupini.

 

2. Lastne delnice (z navedbo njihove nominalne vrednosti, ali če nominalne vrednosti ni, njihove ocenjene imenske vrednosti) v obsegu, do katerega nacionalna zakonodaja dovoljuje njihov prikaz v bilanci stanja.

 

3. Druge naložbe.

 

IV. Denarna sredstva na računih in v blagajni

 

E. Aktivne časovne razmejitve

 

(razen če nacionalna zakonodaja ne določa, da se takšne postavke prikažejo pod D(II) (6)).

 

F. Obveznosti: zneski, ki zapadejo v plačilo v enem letu

 

1. Obveznosti na podlagi obveznic, z ločenim prikazom obveznosti na podlagi zamenljivih obveznic.

 

2. Obveznosti do kreditnih institucij.

 

3. Predujmi, prejeti na podlagi naročil, če niso izkazani kot odbitna postavka pri zalogah.

 

4. Obveznosti do dobaviteljev.

 

5. Menične obveznosti.

 

6. Obveznosti do družb v skupini.

 

7. Obveznosti do podjetij, s katerimi je družba povezana z deležem v kapitalu.

 

8. Druge obveznosti, tudi iz naslova davčne obveznosti in socialne varnosti.

 

9. Pasivne časovne razmejitve (razen če nacionalna zakonodaja ne določa za takšne postavke, da so prikazane pod K).

 

G. Neto gibljiva sredstva/obveznosti (ob upoštevanju aktivnih časovnih razmejitev, če so prikazana pod E, in pasivnih časovnih razmejitev, če so prikazane pod K).

 

H. Skupaj sredstva, zmanjšana za gibljive obveznosti

 

I. Obveznosti: zneski, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu

 

1. Obveznosti na podlagi obveznic, z ločenim prikazom obveznosti na podlagi zamenljivih obveznic.

 

2. Obveznosti do kreditnih institucij.

 

3. Predujmi, prejeti na podlagi naročil, če niso izkazani kot odbitna postavka pri zalogah.

 

4. Obveznosti do dobaviteljev.

 

5. Menične obveznosti.

 

6. Obveznosti do družb v skupini.

 

7. Obveznosti do podjetij, s katerimi je družba povezana z deležem v kapitalu.

 

8. Druge obveznosti, tudi iz naslova davčne obveznosti in socialne varnosti.

 

9. Pasivne časovne razmejitve (razen če nacionalna zakonodaja ne določa za takšne postavke, da so prikazane pod K).

 

J. Rezervacije

 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti.

 

2. Rezervacije za davčne obveznosti.

 

3. Druge rezervacije.

 

K. Pasivne časovne razmejitve (razen če nacionalna zakonodaja ne določa za takšne postavke, da so prikazane pod F (9) ali I (9) ali pod obojim).

 

L. Kapital in rezerve

 

I. Vpisani kapital

 

(razen če nacionalna zakonodaja ne določa, da se vpoklicani kapital prikaže pod to postavko. V tem primeru se morata znesek vpisanega kapitala in znesek vplačanega kapitala prikazati ločeno).

 

II. Vplačani presežek kapitala

 

III. Revalorizacijska rezerva

 

IV. Rezerve

 

1. Zakonske rezerve, če nacionalna zakonodaja zahteva takšno rezervo.

 

2. Rezerve za lastne deleže, če nacionalna zakonodaja zahteva takšno rezervo, brez vpliva na člen 22(1)(b) Direktive 77/91/EGS.

 

3. Statutarne rezerve.

 

4. Druge rezerve.

 

V. Preneseni čisti dobiček ali izguba

 

VI. Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Nadomestni prikaz bilance stanja

Nadomestni prikaz bilance stanja

Država članica lahko podjetjem ali kategorijam podjetij dovoli ali od njih zahteva predložitev postavk na podlagi razlikovanja med stalnimi in gibljivimi sredstvi v različnih členitvah od opisanih v členu 9, če je podana informacija vsaj enakovredna informaciji, predvideni v členu 9.

Država članica lahko podjetjem ali kategorijam podjetij dovoli ali od njih zahteva predložitev postavk na podlagi razlikovanja med stalnimi in gibljivimi sredstvi v različnih členitvah od opisanih v členih 9 in 9a, če je podana informacija vsaj enakovredna informaciji, predvideni v členih 9 in 9a.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice lahko dovolijo, da se nabavna cena ali proizvodni strošek zalog blaga iste kategorije in vseh zamenljivih postavk z naložbami vred izračuna na podlagi tehtanih povprečnih cen ali po „prvi noter, prvi ven“ (FIFO) metodi ali po kaki drugi podobni metodi.

8. Države članice lahko dovolijo, da se nabavna cena ali proizvodni strošek zalog blaga iste kategorije in vseh zamenljivih postavk z naložbami vred izračuna na podlagi tehtanih povprečnih cen oziroma po metodi „prvi noter, prvi ven“ (FIFO), po metodi „zadnji noter, prvi ven“ (LIFO) ali po kaki drugi podobni metodi, ki odraža trenutno najboljšo prakso.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Kadar je znesek, ki ga je treba vrniti na račun katerega koli dolga, večji od prejetega zneska, se razlika lahko prikaže kot sredstvo. Posebej se prikaže v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom. Znesek te razlike se mora vsako leto odpisati v razumnih vsotah in mora biti v celoti odpisan najpozneje do poplačila dolga.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če nacionalna zakonodaja dovoljuje vključitev stroškov za raziskave in razvoj pod „Sredstva“, se ti stroški odpišejo najpozneje v petih letih. Če stroški raziskav in razvoja niso v celoti odpisani, se ne sme opraviti nobena razdelitev dobička, razen če znesek rezerve, namenjene razdelitvi, in prenesenega dobička nista najmanj enaka znesku neodpisanih stroškov.

Če nacionalna zakonodaja dovoljuje vključitev stroškov za razvoj pod „Sredstva“, se ti stroški odpišejo najpozneje v petih letih. Če stroški razvoja niso v celoti odpisani, se ne sme opraviti nobena razdelitev dobička, razen če je znesek rezerve, namenjene razdelitvi, in prenesenega dobička najmanj enak znesku neodpisanih stroškov.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Dobro ime se sistematično odpisuje v obdobju koristnosti. Če obdobja koristnosti ni mogoče zanesljivo oceniti se odpiše v največ petih letih. Obrazložitev obdobja ali obdobij, v katerem se odpiše dobro ime, je določena v pojasnilih k računovodskim izkazom.

10. Dobro ime se sistematično odpisuje v obdobju koristnosti. V izjemnih primerih, kot jih opredelijo države članice, ko obdobja koristnosti ni mogoče zanesljivo oceniti, se odpiše v maksimalnem obdobju, ki ga določijo države članice, ki ni krajše od petih in daljše od desetih let. Obrazložitev obdobja ali obdobij, v katerem se odpiše dobro ime, je določena v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 11 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določba je najboljša možna ocena odhodkov, za katere je verjetno, da bodo nastali, ali v primeru obveznosti vrednost, potrebna za njihovo poravnavo na dan bilance stanja.

Rezervacije se merijo po razumni vrednosti, izračunani na objektivni podlagi za poravnavo plačljive vrednosti, ali v primeru obveznosti po vrednosti, potrebni za njeno poravnavo na dan bilance stanja.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 11 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Rezervacije se ne smejo uporabljati za prilagajanje vrednosti sredstev.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Posebne določbe v zvezi z izkazom poslovnega izida

 

V primeru posamezne postavke prihodka ali odhodka izjemnega obsega ali učinka podjetje to razkrije posebej v izkazu poslovnega izida in predloži obrazložitev obsega ali narave postavke v pojasnilih k računovodskim izkazom.

 

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice omogočijo malim podjetjem, da pripravijo skrajšano bilanco stanja, ki prikazuje zgolj tiste postavke, ki so v členu 9 označene z rimskimi številkami, posebej pa razkrijejo informacije, ki so označene v oklepaju pod C (II) v razdelku „Sredstva“ in pod C v razdelku „Kapital, rezerve in obveznosti“, vendar v skupnem znesku za vsak razdelek.

1. Države članice omogočijo malim podjetjem, da pripravijo skrajšano bilanco stanja, ki prikazuje zgolj tiste postavke, ki so v členu 9 in členu 9a označene z rimskimi številkami, posebej pa razkrijejo:

 

(a) informacije, ki so označene v členu 9 oklepaju pod C (II) v razdelku „Sredstva“ in pod C v razdelku „Kapital, rezerve in obveznosti“, vendar v skupnem znesku za vsak razdelek; ali

 

(b) informacije, zahtevane v členu 9a v oklepaju v D(II).

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) celotni znesek vseh finančnih obvez, jamstev ali nepredvidenih dogodkov, ki niso vključeni v bilanco stanja ter kazalec narave in oblike kakšnega koli zagotovljenega zanesljivega poroštva. vse obveznosti v zvezi s pokojninami in povezanimi ali pridruženimi podjetji se razkrijejo ločeno;

(d) celotni znesek vseh finančnih obvez, jamstev ali nepredvidenih dogodkov, ki niso vključeni v bilanco stanja, ter navedbo o naravi in obliki kakšnega koli zagotovljenega pomembnejšega poroštva; vse obveznosti v zvezi s pokojninami in povezanimi ali pridruženimi podjetji se razkrijejo ločeno ali na koncu bilance stanja;

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) znesek predujmov in posojil, odobrenih članom upravnega, poslovodnega in nadzornega organa, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani, odpisani ali opuščeni, pa tudi obveznosti, prevzetih na njihov račun v obliki kakršnih koli jamstev, z navedbo skupnega zneska za vsako kategorijo, na koncu bilance stanja;

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) znesek in narava posameznih postavk prihodkov ali odhodkov izjemnega obsega ali pomena;

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) narava in poslovni namen ureditev podjetja, ki niso vključene v bilanco stanja ter finančni učinek teh ureditev na podjetje;

črtano

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) narava bistvenih dogodkov po koncu leta, ki se ne odražajo v poslovnem izidu ali bilanci stanja ter finančni učinek teh dogodkov.

črtano

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) transakcije, ki jih je podjetje začelo s povezanimi strankami, vključno z zneskom takšnih transakcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakcijah, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja podjetja, če takšne transakcije niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah je mogoče prikazati v agregatni obliki glede na njihovo naravo, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij s povezanimi strankami na finančno stanje podjetja potrebni ločeni podatki.

črtano

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) povprečno število zaposlenih med poslovnim letom, vključno z osebjem podizvajalca;

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) narava in poslovni namen ureditev podjetja, ki niso vključene v bilanco stanja, če so tveganja ali koristi, ki izhajajo iz teh ureditev, nezanemarljive in če je razkritje teh tveganj ali koristi nujno za oceno finančnega stanja podjetja;

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) znesek predplačil in posojil, odobrenih članom upravnega, poslovodnega in nadzornega organa, z navedbo stopenj obresti, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani, odpisani ali opuščeni, pa tudi obveznosti, prevzetih na njihov račun v obliki kakršnih koli jamstev vrste, z navedbo skupnega zneska za vsako kategorijo;

črtano

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) transakcije podjetja s povezanimi strankami, vključno z zneskom takšnih transakcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakcijah, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja podjetja, če so take transakcije bistvene in niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah je mogoče prikazati v agregatni obliki glede na njihovo naravo, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij s povezanimi strankami na finančno stanje podjetja potrebni ločeni podatki.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice lahko določijo, da se odstavek 1(b) ne uporablja za podjetje, ki je vključeno v konsolidirane računovodske izkaze, ki jih je treba pripraviti po členu 23, pod pogojem, da so ti podatki posredovani v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Države članice lahko izvzamejo transakcije med dvema ali več člani skupine, določene v odstavku (1)(ba), če so podružnice, ki so stranke v transakciji, v popolni lasti tega člana.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice lahko izvzamejo srednje velika podjetja iz obveznosti v tretjem pododstavku odstavka 1, kolikor se nanašajo na nefinančne informacije.

4. Države članice lahko izvzamejo mala in srednje velika podjetja iz obveznosti v tretjem pododstavku odstavka 1, kolikor se nanašajo na nefinančne informacije.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene tega poglavja so nadrejeno podjetje in vsa njegova odvisna podjetja tista, ki se bodo vključila v konsolidacijo, kadar je bodisi nadrejeno podjetje ali eno ali več podrejenih podjetij ustanovljenih kot ena od oblik podjetij, navedenih v Prilogi I ali Prilogi II.

Za namene tega poglavja so nadrejeno podjetje in vsa njegova odvisna podjetja, ki se bodo vključila v konsolidacijo, kadar nadrejeno podjetje ustreza določbam iz člena 1(1).

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Država članica zahteva od vsakega podjetja, za katero velja njena nacionalna zakonodaja, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo, če to podjetje (nadrejeno podjetje) obvladuje enega ali več drugih podjetij (podrejena podjetja) v naslednjih primerih:

1. Država članica zahteva od vsakega podjetja, za katero velja njena nacionalna zakonodaja, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo, če to podjetje (nadrejeno podjetje):

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugih podjetjih;

(a) ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugih podjetjih (podrejenih podjetjih);

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ima pravico imenovati ali odstaviti večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugih podjetij in je istočasno delničar ali družbenik teh podjetij;

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugimi podjetji, v katerih je delničar ali družbenik, na podlagi sklenjene pogodbe s podjetji ali določbe v njegovem memorandumu ali statutu, kadar zakon, ki velja za druga podjetja, dovoljuje takšne pogodbe ali določbe.

(c) ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugimi podjetji, v katerih je delničar ali družbenik, na podlagi sklenjene pogodbe s podjetji ali določbe v njegovem memorandumu ali statutu, kadar zakon, ki velja za druga podjetja, dovoljuje takšne pogodbe ali določbe. Državi članici ni treba predpisati, da mora biti nadrejeno podjetje delničar ali družbenik v svojih podrejenih podjetij. Od tistih držav članice, katerih zakoni ne predvidevajo vseh pogodb ali določb, se ne zahteva uporaba te določbe;

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ima pooblastila, da izvršuje ali dejansko izvršuje prevladujoč vpliv nad drugimi podjetji ali ta podjetja obvladuje;

črtano

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) nadrejeno podjetje upravlja podjetje in druga podjetja na enotni osnovi;

črtano

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka f – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) nadzira na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki v drugih podjetjih večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov.

(ii) nadzira na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki v drugih podjetjih večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov. Države članice lahko uvedejo natančnejše določbe v zvezi z obliko in vsebino takih sporazumov.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 – točka f – pododstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice predpišejo vsaj ureditve iz točke (ii) zgoraj.

 

Uporabo točke (i) lahko pogojujejo s tem, da delež predstavlja 20 % ali več glasovalnih pravic delničarjev in družbenikov.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Razen v primerih, omenjenih v odstavku 1, lahko države članice od vsakega podjetja, ki ga ureja njihova nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega poslovnega poročila, če:

 

(a) ima to podjetje pooblastila, da izvršuje, ali dejansko izvršuje prevladujoč vpliv nad drugimi podjetji ali ta podjetja obvladuje;

 

(b) nadrejeno podjetje upravlja to podjetje in druga podjetja na enotni osnovi;

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko odobrijo izvzetje iz obveznosti priprave konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega poslovnega poročila, če nadrejeno podjetje ni ustanovljeno kot ena od vrst podjetij, navedenih v Prilogi I ali Prilogi II.

črtano

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani bilanci stanja po znesku, ki ustreza deležu kapitala in rezerv pridruženega podjetja, ki ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika med tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, izračunano v skladu s poglavjem 2 in 3, se posebej razkrije v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi.

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani bilanci stanja bodisi:

 

(a) po knjigovodski vrednosti, izračunani v skladu z odstavkoma 2 in 3. Razlika med to vrednostjo in zneskom, ki ustreza deležu kapitala in rezerv, ki ga predstavlja delež v kapitalu, se posebej navede v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi ali

 

(b) po znesku, ki ustreza deležu v kapitalu in rezervah pridruženega podjetja, ki ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika med tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, izračunano v skladu s poglavjema 2 in 3, se posebej razkrije v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi.

 

Država članica lahko predpiše uporabo enega ali drugega načina iz zgornjih točk (a) in (b). Konsolidirana bilanca stanja ali pojasnila k računovodskim izkazom morajo izkazati, ali je bila uporabljena točka (a) ali (b).

Poleg tega lahko države članice dovolijo ali zahtevajo izračun razlike na datum pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje postalo pridruženo podjetje.

Poleg tega lahko države članice za namene iz zgornjih točk (a) in (b) dovolijo ali zahtevajo izračun razlike na datum pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje postalo pridruženo podjetje.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da podjetja objavijo ustrezno potrjene letne računovodske izkaze in poslovno poročilo, vključno z mnenjem zakonitega revizorja iz člena 34, kakor je predpisano z zakonodajo posamezne države članice, v skladu s poglavjem 2 Direktive 2009/101/ES.

1. Države članice zagotovijo, da podjetja v razumnem času, ki ni daljše od 12 mesecev, objavijo ustrezno potrjene letne računovodske izkaze in poslovno poročilo, vključno z mnenjem zakonitega revizorja iz člena 34, kakor je predpisano z zakonodajo posamezne države članice, v skladu s poglavjem 2 Direktive 2009/101/ES.

Vendar lahko države članice podjetjem oprostijo obveznost objave poslovnega poročila. V takem primeru bi moral biti na zahtevo mogoč prejem kopije celotnega takega poročila ali njegovega dela. Cena take kopije ne sme presegati njenega upravnega stroška.

Vendar lahko države članice podjetjem oprostijo obveznost objave poslovnega poročila, kadar se lahko na zahtevo zlahka pridobi kopijo celotnega takega poročila ali njegovega dela, cena take kopije pa ne presega njenega upravnega stroška.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skrajšano bilanco stanja, ki prikazuje samo tiste postavke iz člena 9, pred katerimi stojijo črke ali rimske številke, in posebej razkrijejo bodisi v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom:

(a) skrajšano bilanco stanja, ki prikazuje samo tiste postavke iz člena 9 in člena 9a, pred katerimi stojijo črke ali rimske številke, in posebej razkrijejo bodisi v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom:

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zakoniti revizor poda tudi mnenje glede skladnosti poslovnega poročila z računovodskim izkazom za isto poslovno leto.

Zakoniti revizor poda tudi mnenje o:

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) usklajenosti poslovnega poročila z računovodskimi izkazi za isto poslovno leto,

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) ali je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami, in

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(c) ali po revizorjevem poznavanju in razumevanju podjetja in njegovega okolja, ki ga je pridobil med revizijo, poslovno poročilo kot celota ustrezno predstavlja položaj podjetja, njegove možnosti ter poglavitna tveganja in negotovosti v verjetnem prihodnjem razvoju.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsebina poročila revizije

Vsebina poročila revizije

 

Člen 28 Direktive 2006/43/ES Evropskega parlament in Sveta se spremeni kot sledi:

 

odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

1. Poročilo zakonitega revizorja vključuje:

1. Poročilo revizije vključuje:

(a) uvod, ki opredeljuje vsaj računovodski izkaz, ki je predmet zakonske revizije, skupaj z okvirom poročanja o finančnem položaju, ki je bil uporabljen pri njegovi pripravi;

(a) uvod, ki opredeljuje najmanj računovodski izkaz, ki je predmet zakonske revizije, skupaj z okvirom poročanja o finančnem položaju, ki je bil uporabljen pri njegovi pripravi;

(b) opis namena zakonske revizije, ki opredeli vsaj revizijske standarde, po katerih je bila izvedena revizija;

(b) opis namena zakonske revizije, ki opredeli najmanj revizijske standarde, po katerih je bila izvedena revizija;

(c) revizijsko mnenje, ki jasno navede mnenje zakonitega revizorja o tem, ali so letni računovodski izkazi dejanski in pošten prikaz v skladu z ustreznim okvirom poročanja o finančnem položaju in, kjer je to ustrezno, ali letni računovodski izkaz izpolnjuje zakonske zahteve; revizijsko mnenje je brez pridržka, s pridržkom ali negativno ali, če zakonski revizor ne more podati revizijskega mnenja, odklonitev mnenja;

(c) revizijsko mnenje, ki je bodisi brez pridržka, s pridržkom ali negativno, in jasno navede mnenje zakonitega revizorja o:

 

(i) ali so letni računovodski izkazi dejanski in pošten prikaz v skladu z ustreznim okvirom poročanja o finančnem položaju in,

 

(ii) kjer je to ustrezno, ali letni računovodski izkaz izpolnjuje zakonske zahteve.

 

Če zakonski revizor ne more podati revizijskega mnenja, vsebuje odklonitev mnenja;

(d) navedbo morebitnih zadev, na katere zakoniti revizor posebej opozarja, ne da bi se zato spremenilo njegovo mnenje;

(d) navedbo morebitnih zadev, na katere zakoniti revizor posebej opozarja, ne da bi se zato spremenilo njegovo mnenje;

(e) mnenje glede usklajenosti poslovnega poročila z letnimi računovodskimi izkazi za isto poslovno leto.

(e) mnenje iz drugega pododstavka člena 34(1) Direktive (.../..../ES).

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti revizor.

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti revizor. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, revizijsko poročilo podpišejo vsaj zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja. V izrednih okoliščinah lahko države članice določijo, da tega podpisa ni treba razkriti javnosti, če bi to predstavljalo neposredno in pomembno grožnjo osebni varnosti katere koli osebe. V vsakem primeru se ime zadevnih oseb sporoči ustreznim pristojnim organom.

3. Poročilo zakonitega revizorja o konsolidiranih računovodskih izkazih je skladno z zahtevami iz odstavkov 1 in 2. Pri poročanju o usklajenosti poslovnega poročila in računovodskih izkazov v skladu z odstavkom 1(e) zakoniti revizor upošteva konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo. Kadar so letni računovodski izkazi nadrejenega podjetja priložena konsolidiranim računovodskim izkazom se lahko poročila zakonitih revizorjev iz tega člena združijo.

3. Poročilo zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja o konsolidiranih računovodskih izkazih je skladno z zahtevami iz odstavkov 1 in 2. Pri poročanju o usklajenosti poslovnega poročila in računovodskih izkazov v skladu z odstavkom 1(e) zakoniti revizor upošteva konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo. Kadar so letni računovodski izkazi nadrejenega podjetja priloženi konsolidiranim računovodskim izkazom, se lahko poročila zakonitih revizorjev iz tega člena združijo.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Člen 36 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, iskanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Člen 36 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsaka nacionalna, zvezna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Člen 36 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote poročanja delovanja na najnižji ravni v podjetju, kjer se pripravijo redna notranja poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica dejavnosti, ki jih ureja ena pogodba, dovoljenje, zakup, koncesija ali podoben pravni dogovor z vlado, ki povzroča plačilne obveznosti. Če plačilne obveznosti nastanejo na drugačni podlagi, se pri poročanju to upošteva.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Člen 36 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. „plačila“ pomenijo vse upravičenosti do proizvodnje, davke iz dobička, licenčnine, dividende, dodatke za sklenitve pogodb, odkritja in na proizvodnjo, nadomestila za licence, pristojbine za najemnino, pristojbine za prenos po cevovodih, za izboljšanje infrastrukture, vstopne pristojbine in druga neposredna plačila, vključno s plačili v naravi ter plačila vladnim varnostnim silam v zvezi z posebnimi sektorskimi dejavnostmi.

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, bančnem, gradbenem in telekomunikacijskem sektorju, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam. Odbori podjetij morajo sprejeti poročilo, kot da je pripravljeno s potrebno skrbnostjo in pozornostjo in z avtorjevo najboljšo vednostjo in sposobnostjo.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je bistveno za vlado prejemnico:

1. Poročilo iz člena 37 navede naslednje:

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

(a) znesek glede na vrsto plačil in zneske vsakega posameznega plačila, namenjenega vsaki posamezni ravni vlade za poslovno leto;

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

črtano

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenimi posameznemu projektu za poslovno leto ter skupni znesek plačil za vsak tak projekt.

(c) v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek po vrsti plačila in znesek vsakega posameznega plačila, namenjenega posameznemu projektu za poslovno leto.

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

.

Točka c se uporablja samo za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poroča se o naslednjih vrstah plačil:

črtano

(a) upravičenosti do proizvodnje;

 

(b) davku iz dobička;

 

(c) licenčninah;

 

(d) dividendah;

 

(e) dodatkih za sklenitve pogodb, odkritja in na proizvodnjo;

 

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije;

 

(g) drugih neposrednih koristih zadevnih vlad.

 

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilo navede vrednost ali obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 42 za določanje načela bistvenosti plačil.

4. Plačila ni treba razkriti, če enkratno plačilo ali večkratna povezana plačila ne presegajo zneska 80.000 EUR.

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V poročilu so navedene tudi dodatne informacije o skupnem številu oseb, zaposlenih v državi, vključno z osebjem podizvajalca, in skupno število denarnih kazni zaradi kršitev okoljske zakonodaje in pravnih sredstev na državo.

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila jasno prepovedano s kazenskim pravom navedene države. V takem primeru podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije naziv zadevne vlade.

črtano

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

 

V konsolidiranem poročilu so navedena tudi plačila podjetij, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja gozdov, bančne, gradbenem ali telekomunikacijskem sektorju, ki so podrejena podjetja ali podružnice.

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poročilo iz člena 37 in konsolidirano poročilo iz člena 39 o plačilih vladam se objavijo, kakor je predvideno v zakonodaji vsake države članice v skladu s poglavjem 2 Direktive 2009/101/ES.

Poročilo iz člena 37 in konsolidirano poročilo iz člena 39 o plačilih vladam se objavijo, kakor je predvideno v zakonodaji vsake države članice v skladu s poglavjem 2 Direktive 2009/101/ES.

 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 42 sprejme delegirane akte za sprejetje potrebnih odločitev o tem, ali se lahko šteje druge obveznosti poročanja za enakovredne, ob ustreznem upoštevanju opredelitev iz člena 36 in ukrepov v zvezi s skladnostjo.

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje pet let po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj, zlasti glede krepitve preglednosti plačil vladam, in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje pet let po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom, in se po možnosti razširi zahteve za poročanje na dodatne industrijske sektorje in zagotovi, da je poročilo revidirano.

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se pooblastila v skladu s členom 1(2), členom 3(10) in členom 38(4) dodelijo za nedoločen čas od datuma iz člena 50.

2. Pooblastilo iz člena 40 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma iz člena 50.

Predlog spremembe  111

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastil iz člena 1(2), člena 3(10) in člena 38(4). S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz člena 40 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  112

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 1(2), člena 3(10) in člena 38(4), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 40, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Člen 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 42a

 

Oprostitve za mikro podjetja

 

1. Države članice lahko podjetja iz člena 3(-1) oprostijo katere koli ali vseh naslednjih obveznosti:

 

(a) obveznosti, da predložijo „aktivne časovne razmejitve“ in „pasivne časovne razmejitve“;

 

(b) če država članica izkoristi možnost iz točke (a) tega odstavka, lahko tem podjetjem dovoli, da samo glede drugih stroškov iz točke (b)(vi) odstavka 2 odstopajo od člena 5(1)(d) glede upoštevanja „aktivnih časovnih razmejitev“ in „pasivnih časovnih razmejitev“, če je to dejstvo razkrito v pojasnilih k računovodskim izkazom ali v skladu s točko (c) tega odstavka na koncu bilance stanja;

 

(c) obveznosti, da sestavijo pojasnila k računovodskim izkazom v skladu s členom 17, če so zahtevani podatki iz člena 17(1)(d) te direktive in člena 22(2) Direktive 77/91/EGS navedeni na koncu bilance stanja;

 

(d) obveznosti, da pripravijo poslovno poročilo v skladu s poglavjem 5, če so zahtevani podatki iz člena 22(2) Direktive 77/91/EGS navedeni v pojasnilih k računovodskim izkazom ali v skladu s točko (c) tega odstavka na koncu bilance stanja;

 

(e) obveznosti, da objavijo letne računovodske izkaze v skladu s poglavjem 7, če se v njih vsebovani podatki iz bilance stanja v skladu z nacionalnim pravom sporočijo vsaj enemu pristojnemu organu, ki ga imenuje zadevna država članica. Če pristojni organ ni centralni register, trgovinski register ali register podjetij, kakor je navedeno v členu 3(1) Direktive 2009/101/ES, mora pristojni organ o letnih računovodskih izkazih uradno obvestiti tak register.

 

2. Države članice lahko dovolijo podjetjem iz člena 3(-1), da:

 

(a) sestavijo skrajšano bilanco stanja, v kateri so posebej prikazane vsaj tiste postavke, ki so v členu 9 navedene za črkami, če je to ustrezno. Če se uporabi točka (a) odstavka 1, se postavka D pod „Sredstva“ in postavka D pod „Kapital, rezerve in obveznosti“ iz člena 9 ne vključita v bilanco stanja;

 

(b) sestavijo skrajšan izkaz poslovnega izida, v katerem so posebej prikazane vsaj naslednje postavke, če je to ustrezno:

 

(i) čisti prihodki od prodaje;

 

(ii) drugi prihodki;

 

(iii) stroški surovin in potrošnega materiala;

 

(iv) stroški dela;

 

(v) popravki vrednosti;

 

(vi) drugi stroški;

 

(vii) davki;

 

(viii) dobiček ali izguba.

 

3. Države članice ne dovolijo uporabe člena 7 nobenemu mikro podjetju, ki uveljavlja katero koli oprostitev iz odstavkov 1 in 2, niti tega od nobenega takega mikro podjetja ne zahtevajo.

 

4. Za podjetja iz člena 3(-1) velja, da letni računovodski izkazi, sestavljeni v skladu z odstavki 1, 2 in 3, prikazujejo resnično in pošteno sliko v skladu s členom 4(3), zato se člen 4(4) za take računovodske izkaze ne uporablja.

 

5. Bilančno vsoto iz točke (a) člena 3(-1) sestavljajo sredstva iz postavk A do D pod „Sredstva“ iz člena 9. Če se uporabi točka a odstavka 1, sestavljajo bilančno vsoto iz točke a člena 3(-1) sredstva iz postavk A do C pod „Sredstva“ iz člena 9.

 

6. Države članice ne omogočijo oprostitev iz odstavkov 1, 2 in 3 za investicijske družbe ali finančne holdinge.

 

7. Najpozneje do ...*Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o stanju glede mikro podjetij, zlasti ob upoštevanju stanja na nacionalni ravni glede števila podjetij, ki so zajeta z merilom velikosti, ter zmanjšanja upravnega bremena kot rezultat oprostitve od obveznosti objavljanja.

 

Države članice lahko uporabljajo točko e odstavka 1 za mala podjetja.

 

__________________

 

*UL: Prosimo, vstavite datum: pet let po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Člen 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice poenostavitev ali oprostitev iz te direktive, ki ne uporabljajo za subjekte javnega interesa, razen če ni v tej direktivi drugače določeno.

Države članice poenostavitev ali oprostitev iz te direktive, ki ne uporabljajo za subjekte javnega interesa, razen če ni v tej direktivi drugače določeno. Subjekt javnega interesa se obravnava kot veliko podjetje, ne glede na njegove čiste prihodke od prodaje, bilančno vsoto ali povprečno število zaposlenih med poslovnim letom.

25.6.2012

MNENJE Odbora za zunanje zadeve

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))

Pripravljavka mnenja: Franziska Katharina Brantner

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Uskladitev nacionalnih določb o prikazu in vsebini letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil, o uporabljeni podlagi za merjenje in njihovi objavi glede nekaterih podjetij z omejeno odgovornostjo je posebno pomembna za varstvo delničarjev, družbenikov in tretjih oseb. Sočasna uskladitev na navedenih področjih je za te oblike podjetij potrebna, kajti po eni strani nekatera podjetja delujejo v več državah članicah ter po drugi strani razen svojih neto sredstev ne nudijo tretjim osebam nobenega varovanja.

(3) Uskladitev nacionalnih določb o prikazu in vsebini letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil, o uporabljeni podlagi za merjenje in njihovi objavi glede nekaterih podjetij z omejeno odgovornostjo je posebno pomembna za varstvo delničarjev, družbenikov in tretjih oseb. Sočasna uskladitev na navedenih področjih je za te oblike podjetij potrebna, kajti po eni strani nekatera podjetja delujejo v več državah članicah ter po drugi strani utegnejo vplivati na tretje osebe ne samo na področju njihovih neto sredstev.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti bistvena plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za najnižjo raven operativne poročevalske enote, za katero podjetje pripravlja redno notranje poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah, bi se moralo bistvenost plačila oceniti glede na vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se lahko predvidi različne kriterije, kot so absolutni zneski ali odstotkovna omejitev (kot so plačila, ki presegajo določeni odstotek BDP neke države), kar lahko določa delegirani akt. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v petih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za najnižjo raven operativne poročevalske enote, za katero podjetje pripravlja redno notranje poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. V primeru spoštovanja enakovrednih zahtev glede poročanja, poročila ni treba pripraviti. Plačil ni treba razkriti, če skupni znesek, plačan vladi, ne preseže 1.000.000 EUR ali če skupni znesek plačil za projekt ne preseže 200.000 EUR. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v petih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)Komisija bi morala v štirih letih od začetka veljave te direktive pregledati ureditev poročanja o plačilih vladam in o tem pripraviti poročilo. Pri pregledu bi morala obravnavati učinkovitost ureditve in upoštevati mednarodni razvoj, vključno z vprašanji konkurenčnosti in energetske varnosti.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a. Države članice lahko določijo omejitve, ki so nižje od tistih, določenih v odstavkih od 1 do 5 tega člena. Obstoječa razmerja se ohranijo tudi po zmanjšanju teh vrednosti.

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah EU opredeljene mejne vrednosti ne ustrezajo gospodarskim razmeram, saj bi vrednosti iz odstavka 1 tega člena pomenile, da bi imela večina vseh podjetij v določeni državi članici za namene te direktive status malega podjetja. To pa bi škodovalo sistemu obdavčevanja v teh državah.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 36 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je najvišje nadrejeno podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v Uniji, kadar skupina podjetij, za katere nadrejeno podjetje pripravlja konsolidirane računovodske izkaze, vključuje podrejena podjetja, podružnice, stalne poslovne enote, skupna podjetja in povezana podjetja, ki opravljajo dejavnost, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje, izkoriščanje, obdelavo, izvoz ali transport zalog mineralov, nafte in naravnega plina ali vse druge dejavnosti, povezane z njimi, kot so navedene pod področjem B v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsak nacionalni, regionalni ali lokalni organ države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedenega organa v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive ali vsako drugo vladno enoto, ki od katerekoli sestavne enote podjetja prejema vrsto plačila iz člena 38.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote poročanja delovanja na najnižji ravni v podjetju, kjer se pripravijo redna notranja poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote poročanja delovanja na najnižji ravni v podjetju, kjer se pripravijo redna notranja poslovna poročila za nadzor poslovanja. Vključuje tudi vsako pogodbo, dovoljenje, zakup ali drug pravni dogovor, v skladu s katerim podjetje deluje in iz katerega izhajajo njegove davčne obveznosti.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam, vključno s plačilom v naravi, za dejavnosti ekstraktivne industrije in gozdarske dejavnosti, opredeljene v členu 36.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

(a) celotni znesek glede na vrsto plačila in celotni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

črtano

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenimi posameznemu projektu za poslovno leto ter skupni znesek plačil za vsak tak projekt.

(c) v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek po vrsti plačila in celotni znesek plačil, namenjenih posameznemu projektu za poslovno leto.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije;

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, pristojbinah za prenos po cevovodih, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije;

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) drugih neposrednih koristih zadevnih vlad.

(g) drugih plačil vladam, ki so del splošno priznanega dotoka prihodkov za komercialni razvoj v sektorju nafte, zemeljskega plina, mineralnih virov ali prvotnih gozdov.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Plačil iz točk (a) in (c) odstavka 1 ni treba razkriti, če skupni letni znesek plačil vladi v neki državi ne preseže 1.000.000 EUR. Plačila iz točke (c) odstavka 1 ni treba razkriti, če skupni znesek plačil za projekt ne preseže 200.000 EUR.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih velikih podjetij in subjektov javnega interesa in/ali podrejenih podjetij in subjektov, ki jih takšno veliko podjetje ali subjekt javnega interesa nadzoruje, vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje pet let po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj, zlasti v Združenih državah Amerike, in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo ter obravnava možne učinke nacionalne zakonodaje, s katero se prepoveduje razkritje plačil vladam. Pregled obravnava tudi vprašanje, ali naj se zahteve glede poročanja za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, razširijo na nekatere druge industrijske panoge, med katere sodijo zlasti ribištvo, obsežna proizvodnja energije in gradbeništvo. Pregled se zaključi najkasneje štiri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

POSTOPEK

Naslov

Letni računovodski izkazi, konsolidirani računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij

Referenčni dokumenti

COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.11.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.11.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Franziska Katharina Brantner

14.11.2011

Datum sprejetja

19.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

26

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Charles Tannock, Inese Vaidere, Sir Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Alejo Vidal-Quadras, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jolanta Emilia Hibner, Horst Schnellhardt

20.6.2012

MNENJE Odbora za razvoj

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))

Pripravljavka mnenja: Fiona Hall

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Računovodska direktiva obravnava vrsto vprašanj, ki se nanašajo na letne in konsolidirane računovodske izkaze družb z omejeno odgovornostjo v Evropi.

Za Odbor za razvoj je še posebej zanimivo poglavje 9, ki se nanaša na poročanje o plačilih vladam. Družbam v skladu z zakonodajo EU zaenkrat ni treba poročati o plačilih vladam v državah, v katerih poslujejo, čeprav lahko ta plačila, zlasti v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja gozdov, predstavljajo znaten delež državnih prihodkov, še posebej v državah, ki so bogate z viri. Evropski parlament od leta 2007 poziva k predlogom za obsežno in celovito razkritje teh informacij.

Komisija je pri pregledu direktive o preglednosti in računovodske direktive oktobra 2011 predlagala, naj družbe, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali na področju izkoriščanja prvotnih gozdov, vsako leto razkrijejo plačila vladam v vseh državah, kjer se je plačilo namenilo posameznemu projektu ali je pomembno za vlado prejemnico. Ta zahteva bi bila omejena na velike družbe in vse subjekte javnega interesa.

Predlog Komisije je primerljiv z ameriškim Dodd-Frankovim zakonom, sprejetim julija 2010, ki zahteva, da družbe ekstraktivne industrije (naftne, plinske in rudarske družbe), registrirane pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (KVP), javno poročajo o plačilih vladam za vsako državo in vsak projekt posebej. Predlog bo tudi nadgradil sedanjo prostovoljno pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji.

Z razkritjem takih plačil vladam bi lahko akterji civilne družbe in državljani v državah, ki so pogosto bogate z viri, a revne, pridobili poglavitne informacije o toku dohodkov ter bi od svojih vlad lažje zahtevali, da prevzamejo odgovornost. Večja preglednost bi utegnila spodbuditi boljše upravljanje, preprečiti korupcijo, izboljšati prevzemanje odgovornosti družb, hkrati pa vlagateljem omogočiti bolj ozaveščeno odločanje.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije, saj je velik korak k preglednosti in prevzemanju odgovornosti, meni pa, da so nekatere točke zlasti pomembne za razvoj. Zato predlaga spremembe opredelitve projekta, odpravo izjem in vključitev praga pomembnosti.

Čeprav se zaveda, da je preglednost v ekstraktivni industriji in na področju izkoriščanja prvotnih gozdov bistvenega pomena, meni, da bi bilo treba razširiti področje uporabe direktive, saj je treba v vseh sektorjih bolje prevzemati odgovornost. Zato predlaga, da bi morali vsi industrijski sektorji poročati o plačilih po posameznih državah in da bi se morali razkriti dodatni finančni podatki, da bi državam članicam EU in državam v razvoju pomagali zmanjšati davčne utaje in izogibanje davkom v vseh sektorjih. To je skladno s stališčem, ki ga je marca 2011 Parlament sprejel v poročilu Eve Joly o sodelovanju z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah, v katerem je navedeno, da bi moralo biti poročanje po posameznih državah zastavljeno široko, vključevati dobiček pred in po obdavčenju ter zajemati vse sektorje. Podjetja iz ekstraktivnih industrijskih panog in sektorja izkoriščanja gozdov bi morala o svojih plačilih poročati po posameznih projektih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti bistvena plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala vsa velika podjetja in podjetja javnega interesa kot del letnega poročila računovodskih izkazov razkriti poročilo o bistvenih plačilih vladam v državah, kjer poslujejo, pa tudi dodatne finančne informacije v zvezi s svojimi dejavnostmi v tretjih državah. Namen razkritja teh podatkov je omogočiti vlagateljem, da sprejemajo boljše odločitve, izboljšati upravljanje podjetij in njihovo odgovornost ter prispevati k preprečevanju izogibanja davkom. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja za vsako državo posebej. Kadar taka podjetja izkoriščajo naravne vire, predvsem rudnine, nafto, zemeljski plin in tudi prvotne gozdove, bi moral biti vanj prav tako vključen opis posebnega projekta ali projektov, ki so mu bila namenjena taka plačila. Skladno s tem, bi moralo poročilo nadgraditi zahteve za razkritje iz pobude za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za najnižjo raven operativne poročevalske enote, za katero podjetje pripravlja redno notranje poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah, bi se moralo bistvenost plačila oceniti glede na vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se lahko predvidi različne kriterije, kot so absolutni zneski ali odstotkovna omejitev (kot so plačila, ki presegajo določeni odstotek BDP neke države), kar lahko določa delegirani akt. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v petih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena lažjemu ugotavljanju odgovornosti vlad pred njihovimi državljani glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države, v primeru podjetij, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, pa bi moral biti vanj vključen tudi opis projekta ali projektov, ki so jim bila namenjena ta plačila, projekt, ki velja za ustreznico pogodbe, dovoljenja, zakupa, koncesije ali drugega pravnega sporazuma, ki povzroča davčne in dohodkovne obveznosti družbe v vsaki državi članici, kjer deluje. Če plačilne obveznosti nastanejo na drugačni podlagi, se pri razkritju to upošteva. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah, bi se moralo plačila oceniti za bistvena samo, če eno plačilo ali niz istovrstnih znaša več 15 000 EUR. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v štirih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, napredek v smeri globalnih standardov na tem področju in poročilo o vplivu zakonodaje na tretje države, zlasti pri doseganju ciljev okrepljene preglednosti plačil vladam. Pregled bi moral upoštevati vprašanja konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo, pa tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a) V mnogih državah po svetu, na primer v Demokratični republiki Kongo, so oboroženi spopadi tesno povezani z nezakonitim izkoriščanjem rudnin. Prekinitev te povezave bi prispevala k zmanjšanju pogostosti in intenzivnosti spopadov. Ena rešitev bi bila, da podjetja iz Unije, ki izkoriščajo rudnine na področjih, kjer potekajo spopadi ali pa obstaja tveganje spopadov, z vso potrebno skrbnostjo zagotovijo, da njihove dobavne verige niso nikakor povezane s sprtimi stranmi. Četudi bi tovrstna pobuda morala v celoti upoštevati interese lokalnih zainteresiranih strani, bi kot uporabne oporne točke lahko služile pobuda EITI ter priporočila OECD glede skrbnega pregleda in odgovornega upravljanja v dobavni verigi. Za boljšo predstavo o morebitni tovrstni rešitvi je pomembno, da se na ravni Unije dodatno preučita izvedljivost in pričakovani učinek uvedbe takšne obveznosti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb zakonodaje držav članic in zakonodaje Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov je potrebna za prilagajanje meril za določanje velikosti podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Da bi se zagotovila ustrezna in primerna raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna industrija in sektor izkoriščanja prvotnih gozdov namenijo vladam, in za zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s specifikacijami načela bistvenosti plačil.

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb zakonodaje držav članic in zakonodaje Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov je potrebna za prilagajanje meril za določanje velikosti podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije –

(38) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije in členu 208 PDEU

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 36 a – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

1. podjetje je najvišje nadrejeno podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v Uniji, kadar skupina podjetij, za katere nadrejeno podjetje pripravlja konsolidirane računovodske izkaze, vključuje podrejena podjetja, podružnice, stalne poslovne enote, skupna podjetja in povezana podjetja.

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da razkritje ne zajema le posameznega podjetja, temveč tudi stalne poslovne enote, ki trgujejo v drugih krajih kot podjetja, v katera so vključene, ter skupna in pridružena podjetja, čeprav njihovi poslovni izidi za druge namene niso popolnoma vključeni v računovodske izkaze nadrejenega podjetja.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je najvišje nadrejeno podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v Uniji, kadar skupina podjetij, za katere nadrejeno podjetje pripravlja konsolidirane računovodske izkaze, vključuje podrejena podjetja, podružnice, stalne poslovne enote, skupna podjetja in povezana podjetja, ki opravljajo dejavnost, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje, izkoriščanje, obdelavo, izvoz ali prevoz zalog rudnin, nafte in naravnega plina ali vse druge dejavnosti, povezane z njimi, kot so navedene pod področjem B v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 36 a – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsaka nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencije ali podjetja pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive ali vsako drugo vladno enoto ali družbo v lasti članov vlade, ki od katerekoli sestavne enote podjetja prejema kakršno koli vrsto plačila iz člena 38.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 36 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote poročanja delovanja na najnižji ravni v podjetju, kjer se pripravijo redna notranja poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica pogodbe, dovoljenja, zakupa, koncesije ali drugega pravnega sporazuma, ki povzroča davčne in dohodkovne obveznosti družbe v vsaki državi, kjer deluje. Če plačilne obveznosti nastanejo na drugi podlagi, poročanje temelji na tej podlagi.

Obrazložitev

Pomanjkljivost opredelitve Komisije je, da bi lahko družbe različno opredelile projekte na podlagi njihovih posebnih upravnih struktur, tako pridobljenih rezultatov pa ne bi bilo mogoče primerjati, saj družbe ne bi poročale na enotni podlagi. Predlagano besedilo odraža dejstvo, da družbe v ekstraktivni industriji in sektorju izkoriščanja gozdov običajno pridobijo pravico do izkoriščanja naravnih virov na določenem geografskem območju države.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. „sestavni deli“ pomenijo podrejena, povezana in skupna podjetja, stalne poslovne enote in druge trgovinske dogovore, ki v celoti ali delno veljajo za dele podjetja, če so vključeni v letne računovodske izkaze tega podjetja.

Obrazložitev

S tem se zagotovijo razkritja za skupna in povezana podjetja v deležu, kolikor jih uporablja podjetje, ki pripravlja poročilo.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam.

1. Države članice od velikih podjetij, vključno s skupnimi podjetji, in subjektov javnega interesa zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu, vključno s plačilom v naravi, vladam kot del letnega poročila o računovodskih izkazih. Podjetja v tem poročilu objavijo dodatne finančne informacije v zvezi s svojimi dejavnostmi v tretjih državah. Poročilo vsebuje zlasti dejavnosti podrejenih, povezanih in skupnih podjetij, stalnih poslovnih enot in drugih trgovinskih dogovorov, v kolikor so vključeni v letne računovodske izkaze zadevnega podjetja ali subjekta. Poročilo je del pojasnil k računovodskim izkazom.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je bistveno za vlado prejemnico:

1. V poročilu je navedeno naslednje:

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ba) dodatne finančne informacije v zvezi z dejavnostmi v tretjih državah po posameznih državah, kot je določeno v odstavku 3b;

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. če so bila ta plačila namenjena za določen projekt, se v poročilu v primeru velikih podjetij in vseh subjektov javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, navedeta tudi znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenimi za vsak tak projekt v poslovnem letu, ter skupni znesek plačil za vsak tak projekt;

Obrazložitev

Čeprav je pomanjkanje preglednosti pri plačilih vladam problematično v vseh sektorjih, je najbolj očitno v ekstraktivnih sektorjih in sektorijh izkoričanja prvotnih gozdov v državah v razvoju, zato bi morala podjetja iz teh panog poročati po posameznih projektih, da bi lahko lokalne skupnosti od nacionalnih vlad zahtevale, da prevzamejo odgovornost.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) davku iz dobička;

(b) davku iz dobička in uporabljeni dejanski davčni stopnji;

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) licenčninah;

(c) licenčninah in uporabljeni dejanski davčni stopnji;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije;

(f) nadomestilih za licence, pristojbinah za najemnino, pristojbinah za prenos po cevovodih, vstopnih pristojbinah in drugih nadomestilih za licence in/ali koncesije;

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fa) plačilih za varnostne storitve državnim varnostnim silam;

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fb) davkih na zemljišča in poslopja;

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fc) davčnih odtegljajih;

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fd) uvoznih in izvoznih dajatvah in davkih;

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(fe) davkih na potrošnjo;

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ff) plačilih za kršitev zakona, kot so okoljske in sanacijske obveznosti;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) drugih neposrednih koristih zadevnih vlad.

(g) drugih koristih zadevnih vlad.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilo navede vrednost ali obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Plačila se razkrijejo, če eno plačilo ali niz istovrstnih znaša več kot 15 000 EUR.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba absolutno vrednost praga pomembnosti določiti v tej direktivi, ne pa z delegiranim aktom. Zneski plačil, ki so sorazmerno nizki za multinacionalno družbo, so lahko precejšnji za revno državo v razvoju, zlasti na regionalni ali lokalni vladni ravni.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. V poročilu se navedejo tudi naslednje dodatne finančne informacije po posameznih državah:

 

(a) čisti prihodek iz prodaje, razdeljen po glavnih kategorijah dejavnosti;

 

(b) proizvedene, prodane ali zamenjane količine;

 

(c) dobiček ali izguba pred obdavčitvijo;

 

(d) skupno število zaposlenih in njihov skupni dohodek;

 

(e) izdatki, povezani z naložbami v osnovna sredstva v obdobju poročanja.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 42 za določanje načela bistvenosti plačil.

črtano

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba absolutno vrednost praga pomembnosti določiti v tej direktivi, ne pa z delegiranim aktom.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila jasno prepovedano s kazenskim pravom navedene države. V takem primeru podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije naziv zadevne vlade.

črtano

Obrazložitev

Klavzulo o izvzetju bi bilo treba črtati, saj zaenkrat ni dokazano, da bi katera država prepovedala to poročanje. Izvzetje bi utegnilo spodbuditi nekatere vlade k sprejetju predpisov o tajnosti, kar bi spodkopalo to zakonodajo. Podoben ameriški Dodd-Frankov zakon ne vsebuje nobene tovrstne klavzule.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v konsolidirano poročilo o plačilih vladam, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

črtano

(a) resne dolgoročne omejitve bistveno ovirajo nadrejeno podjetje pri uresničevanju njegovih pravic nad sredstvi ali pri upravljanju tega podjetja;

 

(b) brez nesorazmernih stroškov ali nepotrebnega odlašanja ni mogoče dobiti informacij, potrebnih za pripravo konsolidiranih poročil o plačilih vladi v skladu s to direktivo;

 

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje pet let po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj, napredek v smeri globalnih standardov na tem področju in poroča o vplivu zakonodaje na tretje države, zlasti pri doseganju ciljev večje preglednosti plačil vladam. Pregled upošteva tudi učinke na konkurenčnost in zanesljivosti oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje štiri leta po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

POSTOPEK

Naslov

Letni računovodski izkazi, konsolidirani računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij

Referenčni dokumenti

COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.11.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.3.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Fiona Hall

5.12.2011

Obravnava v odboru

14.5.2012

 

 

 

Datum sprejetja

4.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marisa Matias

16.7.2012

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

(COM(2011)0684 – C7‑0393/2011 – 2011/0308(COD))

Pripravljavec mnenja: Wolf Klinz

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je 25. oktobra 2011 objavila predlog o zamenjavi in spremembi računovodskih direktiv (78/660/EGS in 83/349/EGS) s posebnim poudarkom na zmanjšanju upravnih obremenitev za mala podjetja.

Obe računovodski direktivi sta v veljavi 30 let in zagotavljata celoten sklop predpisov za pripravo in vsebino obveznih računovodskih izkazov. Odkar je leta 2005 za družbe, ki kotirajo na borzi, začela veljati uredba o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, se računovodski direktivi dejansko v glavnem uporabljata za mala in srednja podjetja.

Komisija predlaga, da bi ti dve direktivi nadomestila ena sama direktiva, ki bi bila bolj prilagojena sedanjim in prihodnjim potrebam pripravljavcev in uporabnikov računovodskih izkazov. Sedanji predlog dopolnjuje predlog o računovodskih izkazih mikro subjektov iz leta 2009, ki ga je Evropski parlament sprejel 13. decembra 2011.

Na podlagi ocene učinka, ki je bila opravljena v obdobju 2009–2011, namerava Komisija do leta 2012 zmanjšati upravne obremenitve za 25 % in predvideva morebitne prihranke v višini 1,5 milijarde EUR za vse družbe, ki spadajo v področje uporabe te direktive.

Pripravljavec mnenja se pri tem osredotoča na naslednje točke:

Ugotovitve

Pripravljavec mnenja, kar zadeva področje uporabe predloga, predvsem meni, da bo usklajeno povišanje pragov za mala podjetja na ravni EU (člen 3) tem podjetjem prineslo korist zaradi enakih konkurenčnih pogojev v EU. Podpira omejitev računovodskih področij v prilogah in dejstvo, da se ne zahteva zakonska revizija.

Pripravljavec mnenja podpira predlagane prage za srednja in velika podjetja, vendar meni, da bi bilo treba od njih poleg tega zahtevati, da obvezno pripravijo izkaz denarnih tokov, s katerim se zagotovijo ustrezne pravočasne informacije o stanju v podjetjih ter boljše upravljanje likvidnosti bank, ki jih financirajo. Zlasti obvezen, redno revidiran izkaz denarnih tokov bi lahko bil povezava z oceno bančnih pritokov v okviru zahteve glede likvidnostnega kritja iz sporazuma Basel III/CRR.

Pripravljavec mnenja močno podpira predlog Komisije za zmanjšanje birokracije; meni, da je še vedno možna nadaljnja poenostavitev. Nekateri sedanji predlogi Komisije, ki odpravljajo možnost nacionalne presoje, bi za industrijo v državah članicah pomenili obremenitev. Zato pripravljavec mnenja predlaga, da se nacionalna presoja ohrani, saj njena odprava ne prispeva k procesu in samim izkazom podjetij.

Podpira odločitev Komisije, da se za mala in srednja podjetja ne uvedejo mednarodni standardi računovodskega poročanja. Usklajena računovodska direktiva bo zagotovila, da se bo za mala in srednja podjetja v Evropi uporabljal dobro preizkušen standard.

Pripravljavec mnenja podpira uvedbo obvezne priprave računovodskih izkazov v elektronski večnamenski obliki: Evropski parlament je v preteklosti v svojih resolucijah o nadaljevanju Lamfalussyjevega procesa: prihodnja struktura nadzora (2008/2148(INI)) in o Aktu za mala podjetja (2008/2237(INI) pozval k uporabi oblike XBRL (Extensible Business Reporting Language). Meni, da bi lahko številne koristi, ki jih prinaša usklajena elektronska oblika, pripomogle k vzpostavitvi sistema poročanja vse na enem mestu, ki se uporablja na drugih področjih, na primer pri obdavčitvah. Za mnoga mala podjetja pa bi lahko obveznost uporabe oblike XBRL pomenila obremenitev, zato pripravljavec mnenja predlaga njeno uvedbo po ustrezni pripravi (ob sodelovanju Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) od leta 2018.

Komisija predlaga nove zahteve glede poročanja na podlagi države ali projekta za velika podjetja in subjekte javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivnih industrijskih panogah ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov (poročanje o plačilih vladam). Pripravljavec mnenja na splošno podpira cilje Komisije za večjo preglednost pri izkoriščanju naravnih virov, vendar meni, da je treba izbrati uravnotežen pristop. Zato predlaga, da se področje uporabe te določbe omeji na večja podjetja in subjekte, določene s pragom na osnovi dvojnega običajnega praga za mala in srednja podjetja. Pripravljavec mnenja poleg zakonodajnih predlogov opozarja tudi na mednarodno pobudo za preglednost v ekstraktivnih industrijskih panogah (EITI), pri kateri sodeluje 35 držav, med katerimi ni nobene države članice, ter bi želel, da bi Komisija in države članice namenile pozornost morebitnemu skupnemu pristopu EU k tej pobudi.

Za krepitev preglednosti največjih podjetij in njihovih čezmejnih dejavnosti na neekstraktivnih področjih pripravljavec mnenja predlaga uvedbo posebnega poročanja po posameznih državah z bistvenimi finančnimi podatki za države, v katerih podjetja delujejo brez lastnih podružnic (ali ločenih pravnih oseb) ali v skupnih podjetjih. Področje uporabe bi moralo biti omejeno kot v primeru ekstraktivnih industrijskih panog.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Letni računovodski izkazi bi morali prikazati resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti, finančnega stanja in dobička ali izgube podjetja. V ta namen bi bilo treba predpisati obvezno členitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter določiti minimalno vsebino pojasnil računovodskih izkazov in poslovnih poročil. Po načelu „najprej pomisli na male“ bi morale biti obvezne zahteve za mala podjetja v zakonodaji v celoti usklajena. Da bi se preprečilo nesorazmerno breme na te subjekte, države članice ne bi smele imeti možnosti, da zahtevajo predložitev dodatnih podatkov. Države članice pa lahko naložijo dodatne zahteve za srednje velika in velika podjetja.

(6) Letni računovodski izkazi bi morali prikazati resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti, finančnega stanja in dobička ali izgube podjetja. Resnični in pošten prikaz je minimalni standard za predložitev računovodskih izkazov za razrešitev obveznosti direktorjev podjetja, kar vključuje pogoj, da je podjetje delujoče podjetje z neto sredstvi v bilančni vsoti, ki zadostujejo za zaščito interesov upnika1. Pri tem se zahteva, da navedena sredstva ne presegajo realiziranih in so vključene morebitna odgovornost in morebitne pogojne obveznosti. Obvezno bi bilo treba predpisati tudi členitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter določiti minimalno vsebino pojasnil računovodskih izkazov in poslovnih poročil. Po načelu „najprej pomisli na male“ bi morale biti obvezne zahteve za mala podjetja v zakonodaji v celoti usklajena. Da bi se preprečilo nesorazmerno breme na te subjekte, države članice ne bi smele imeti možnosti, da zahtevajo predložitev dodatnih podatkov. Države članice pa lahko naložijo dodatne zahteve za srednje velika in velika podjetja.

 

__________________

 

Sodišče Evropske unije, zadeva Tomberger C-234/94, 27. junij 1996, in zadeva DE + ES Bauunternehmung C-275/97, 14. september 1999. Glej tudi člen 15 druge direktive 2006/68/ES, ki prav tako predpisuje pregled neto sredstev, s čimer se ugotovi, ali je možno plačilo dividend.

Obrazložitev

Potrebno je razjasniti, kaj je resnični in pošten prikaz po zakonu, saj so se ponekod pojavile zmeda in neskladnosti z njegovim veljavnim zakonskim pomenom. Te neskladnosti so pri zahtevi o resničnem in poštenem prikazu odveč in onemogočajo izvajanje funkcionalnih zahtev za računovodske izkaze, ki so odvisne od nje. Komisija napačno sklepa, da je resnični in pošten prikaz produkt niza standardov, saj je namreč temeljni standard sam po sebi.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Mala, srednja in velika podjetja bi bilo treba opredeliti in razlikovati glede na skupna sredstva, prihodek in povprečno število zaposlenih, saj so to postavke, ki nudijo nepristranska dokazila o velikosti podjetja.

(7) Mikro, mala, srednja in velika podjetja bi bilo treba opredeliti in razlikovati glede na skupna sredstva, prihodek in povprečno število zaposlenih, saj so to postavke, ki nudijo nepristranska dokazila o velikosti podjetja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12a) Srednja in velika podjetja bi morala obvezno pripraviti izkaze denarnih tokov, s čimer bi se zagotovile ustrezne in pravočasne informacije o stanju podjetij ter boljše upravljanje likvidnosti za banke, ki financirajo ta podjetja.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Pridružena podjetja bi morala biti vključena v konsolidirane računovodske izkaze po kapitalski metodi. Države članice bi morale imeti možnost, da podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v okviru konsolidiranih računovodskih izkazov.

(24) Pridružena podjetja bi morala biti vključena v konsolidirane računovodske izkaze bodisi po kapitalski metodi bodisi po metodi knjigovodske vrednosti. Države članice bi morale imeti možnost, da podjetju s skupnim upravljanjem dovolijo ali od njega zahtevajo, da se sorazmerno konsolidira v okviru konsolidiranih računovodskih izkazov.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Države članice se močno spodbuja k razvoju sistema elektronske objave, ki omogoča podjetjem, da računovodske podatke, vključno z obveznimi računovodskimi izkazi, predajo le enkrat in v obliki, ki omogoča številnim uporabnikom enostaven dostop in uporabo teh podatkov. Taki sistemi pa vsekakor ne smejo predstavljati bremena za mala in srednje velika podjetja.

(27) Usklajena elektronska oblika za poročanje bi zelo koristila podjetjem s sedežem v Uniji, saj bi olajšala vzpostavitev sistema poročanja na enem mestu, ki bi ga bilo mogoče uporabiti na drugih področjih. Zato bi morala biti priprava računovodskih izkazov v obliki XBRL (eXtensible Business Reporting Language) od 1. januarja 2018 po preteku ustreznega obdobja za pripravo in preskušanje obvezna. Vzpostavitev takega sistema pa vsekakor ne sme predstavljati bremena za mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in podjetja javnega interesa, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v ločenem letnem poročilu razkriti bistvena plačila državi v državah, kjer poslujejo. Taka podjetja poslujejo v državah, ki imajo veliko naravnih virov, predvsem mineralnih virov, nafte, zemeljskega plina in tudi prvotnih gozdov. Poročilo bi moralo vsebovati oblike plačil, primerljiva s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

(32) Za zagotovitev boljše preglednosti plačil vladam bi morala velika podjetja in subjekte javnega interesa letno poročati o dejavnostih v vseh državah, v katerih poslujejo, in plačilih državi. Prag za opredelitev, da sta podjetje in subjekt javnega interesa velika, bi moral temeljiti na dvojnem pragu za mala in srednja podjetja iz standardne opredelitve EU. Za poročilo bi morala veljati obvezna revizija in moralo bi vsebovati oblike plačil, primerljive s tistimi, ki jih razkrivajo podjetja, ki sodelujejo v pobudi za preglednost ekstraktivne industrije (EITI). Pobuda dopolnjuje tudi Akcijski načrt EU izvrševanja zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) in uredbo o lesu, ki od trgovcev z lesnimi izdelki, da se obnašajo skrbno, da bi se preprečilo nezakonito prihajanje lesa na trge EU.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov na območju njihove pristojnosti. Poročilo bi moralo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za najnižjo raven operativne poročevalske enote, za katero podjetje pripravlja redno notranje poslovno poročilo, ko gre za koncesijo, geografsko območje ipd., kjer so bila plačila namenjena takim projektom. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah, bi se moralo bistvenost plačila oceniti glede na vlado prejemnico. Za bistvenost plačila se lahko predvidi različne kriterije, kot so absolutni zneski ali odstotkovna omejitev (kot so plačila, ki presegajo določeni odstotek BDP neke države), kar lahko določa delegirani akt. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v petih letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov o plačilih in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov o plačilih, kot so dejanske davčne stopnje in podrobnosti o prejemniku, na primer podatki o bančnem računu.

(33) Poročila so namenjena vladam držav, ki so bogate z viri, za lažje izvajanje načel in pogojev EITI ter za obrazložitev državljanom glede plačil, ki jih te vlade prejmejo od podjetij na območju njihove pristojnosti. Za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, bi moralo poročilo vsebovati razkritja na podlagi države in projektov, kjer projekt velja za pogodbo, dovoljenje, zakup ali drug pravni sporazum, v skladu s katerim podjetje deluje in iz katerega izvirajo njegove specifične dohodkovne obveznosti in kjer so bila takim projektom namenjena plačila. V zvezi s splošnim ciljem spodbujanja dobrega upravljanja v teh državah bi bilo treba o plačilih vladam poročati, kadar skupni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, v nekem finančnem letu presega 30.000 EUR. Komisija bi morala ureditev poročanja pregledati in pripraviti poročilo v treh letih od začetka veljave Direktive. Pregled bi moral upoštevati učinkovitost ureditve in mednarodnega razvoja, vključno z vprašanji konkurenčnosti in zanesljivost preskrbe z energijo. Pregled bi moral upoštevati tudi izkušnje pripravljavcev in uporabnikov podatkov in proučiti primernost vključevanja dodatnih podatkov, kot so podrobnosti o prejemnikih plačil, na primer podatki o bančnem računu.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb zakonodaje držav članic in zakonodaje Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za posodabljanje seznama podjetij v Prilogi I in II. Uporaba delegirani aktov je potrebna za prilagajanje meril za določanje velikosti podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Da bi se zagotovila ustrezna in primerna raven razkritij plačil, ki jih ekstraktivna industrija in sektor izkoriščanja prvotnih gozdov namenijo vladam, in za zagotavljanje enotne uporabe te Direktive, bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s specifikacijami načela bistvenosti plačil.

(35) Za upoštevanje prihodnjih sprememb zakonodaje držav članic in zakonodaje Unije glede vrst podjetij bi se Komisiji morale podeliti pristojnosti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za prilagajanje meril za določanje velikosti podjetij, saj s časom inflacija zmanjšuje njihovo dejansko vrednost. Zlasti je pomembno, da Komisija med pripravljalnimi deli opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisijo se pooblašča, da z delegiranimi akti v skladu s členom 42, posodablja seznam podjetij, zajetih v Prilogah I in II, iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena surovine, potrošnega materiala in drugih stroškov, ki so neposredno povezani z zadevnim proizvodom. Ustrezen delež drugih stroškov, ki so posredno povezani z zadevnim proizvodom, se lahko vključi v obsegu, ki se nanaša na obdobje proizvodnje. Stroški distribucije niso vključeni;

(7) „proizvodni stroški“ so nakupna cena surovine, potrošnega materiala in drugih stroškov, ki so neposredno povezani z zadevnim proizvodom. Ustrezen delež drugih stroškov, ki so posredno povezani z zadevnim proizvodom, se vključi v obsegu, ki se nanaša na obdobje proizvodnje. Stroški distribucije niso vključeni;

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) bilančna vsota: 5.000.000 EUR;

(a) bilančna vsota: 4.500.000 EUR;

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) čisti prihodek: 10.000.000 EUR;

(b) čisti prihodek: 9.000.000 EUR;

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza zneskom iz odstavkov od 1 do 5, izračuna po menjalnem tečaju, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije na dan začetka veljavnosti katere koli direktive, ki določa te zneske.

7. V državah članicah, ki niso uvedle eura, se znesek v nacionalni valuti, ki ustreza zneskom iz odstavkov od 1 do 5, izračuna po menjalnem tečaju, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije na dan začetka veljavnosti katere koli direktive, ki določa te zneske. Mejne vrednosti v nacionalnih valutah se lahko preračunajo v primeru večjih trajnih sprememb menjalnega tečaja. O tem, kaj so večje trajne spremembe in kako je treba mejne vrednosti izračunati v primeru spremenljivih valut, bi morala podati navodila Komisija.

Obrazložitev

Predlagani člen deluje v stabilnem menjalnem tečaju. Menjalni tečaji nacionalnih valut v razmerju do evra se lahko bistveno spremenijo, bodisi zaradi političnih odločitev v državah članicah ali zaradi zunanjih tržnih pritiskov v primeru nesorazmerij. Omogočiti bi bilo treba preračun mejnih vrednosti. Predlog spremembe predlaga način, po katerem za rešitev težave ne bi bila potrebna stalna preračunavanja.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Letni računski izkazi so sestavljena celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in pojasnila k računovodskih izkazom.

1. Letni računski izkazi so sestavljena celota in za vsa podjetja zajemajo najmanj bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k računovodskih izkazom in izkaz denarnih tokov.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4a

 

Razširljiv jezik za poslovno poročanje

 

1. Od 1. januarja 2018 se vsi računovodski izkazi pripravijo v razširljivem jeziku za poslovno poročanje (XBRL).

 

2. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 42 za določitev oblike XBRL in načina izvajanja te določbe v državah članicah. Evropski organ za vrednostne papirje in trge pred sprejetjem delegiranega akta Komisiji izda mnenje o specifikacijah te oblike.

 

3. Komisija skupaj z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge pred sprejetjem delegiranih aktov ustrezno preuči možne oblike XBRL in izvede ustrezne preizkuse v vseh državah članicah.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja so prikazane ob upoštevanju vsebine transakcije ali dogovora iz poročila;

(h) postavke v izkazu poslovnega izida in bilanci stanja so razvrščene in prikazane ob upoštevanju ne le pravne oblike, temveč tudi ekonomske vsebine transakcije ali dogovora iz poročila;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri pripoznavanju, merjenju, prikazu in razkritju upošteva bistvenost nekaterih postavk.

(j) v letnih računovodskih izkazih se pri prikazu in razkritju upošteva bistvenost nekaterih postavk.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko države članice za vsa sredstva in obveznosti, ki se po računovodskem sistemu varovanja poštene vrednosti opredeljujejo kot varovane postavke, ali za ugotovljene deleže takih sredstev ali obveznosti, dovolijo vrednotenje po specifičnem znesku, ki se zahteva po tem sistemu.

5. Z odstopanjem od člena 5(1)(i) lahko države članice za vsa sredstva in obveznosti, ki se po računovodskem sistemu varovanja poštene vrednosti opredeljujejo kot varovane postavke, ali za ugotovljene deleže takih sredstev ali obveznosti, dovolijo vrednotenje po specifičnem znesku, ki se zahteva po tem sistemu, če je ta skladen z načelom resničnega in poštenega prikaza.

Obrazložitev

Ker je resnični in pošten prikaz minimalni standard pri razrešitvi obveznosti direktorjev v delujočih podjetjih in zakonitosti razdelitve, so nekateri vidiki obračunavanja poštene vrednosti morebiti v nasprotju z njim. Sodišče Evropske unije je odločilo, da se lahko zahteve iz računovodske direktive izvajajo le na način, ki je skladen z načelom resničnega in poštenega prikaza, ne pa obratno.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ne glede na odstavka 3 in 4 tega člena lahko država članica dovoli ali zahteva pripoznavanje, merjenje ali razkritje finančnih instrumentov v skladu z mednarodnimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002.

6. Ne glede na odstavka 3 in 4 tega člena lahko država članica dovoli ali zahteva pripoznavanje, merjenje ali razkritje finančnih instrumentov v skladu z mednarodnimi standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, če je to skladno z načelom resničnega in poštenega prikaza.

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben iz istih razlogov, kot so navedeni v našem predlogu spremembe k odstavku 5 člena 7.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice lahko dovolijo, da se nabavna cena ali proizvodni strošek zalog blaga iste kategorije in vseh zamenljivih postavk z naložbami vred izračuna na podlagi tehtanih povprečnih cen ali po „prvi noter, prvi ven“ (FIFO) metodi ali po kaki drugi podobni metodi.

8. Države članice lahko dovolijo, da se nabavna cena ali proizvodni strošek zalog blaga iste kategorije in vseh zamenljivih postavk z naložbami vred izračuna na osnovi tehtanih povprečnih cen ali po metodi „prvi noter, prvi ven“ (FIFO), metodi „zadnji noter, prvi ven“ (LIFO) ali po kaki drugi podobni metodi.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 11 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določba je najboljša možna ocena odhodkov, za katere je verjetno, da bodo nastali, ali v primeru obveznosti vrednost, potrebna za njihovo poravnavo na dan bilance stanja.

Določba je najboljša možna objektivna ocena odhodkov, za katere je verjetno, da bodo nastali, ali v primeru obveznosti vrednost, potrebna za njihovo poravnavo na dan bilance stanja.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15a

 

Izkaz denarnih tokov

 

1. Računovodski izkazi vključujejo izkaze denarnih tokov.

 

2. Izkaz denarnih tokov zagotavlja informacije subjekta o spremembah denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poročevalno obdobje ter ločeno prikazuje spremembe poslovnih dejavnosti, naložbenih dejavnosti in finančnih dejavnosti. Izkaz ne sme biti starejši od šestih mesecev.

 

3. Odstavek 1 se ne uporablja za mala podjetja in skupine, kakor so opredeljena v členu 3(1) in členu 3(4).

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) povprečno število ljudi, zaposlenih med poslovnim letom, razdeljeno po kategorijah, in če niso posebej prikazani ločeno v izkazu poslovnega izida, tudi stroški zaposlenih, ki se nanašajo na poslovno leto, razdeljeni med plače, stroške socialnih zavarovanj in stroške pokojninskih zavarovanj;

črtano

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vsi pomembni dogodki od konca poslovnega leta;

črtano

Obrazložitev

Podvajanje določbe iz člena 17(1)(f).

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice lahko izvzamejo srednje velika podjetja iz obveznosti v tretjem pododstavku odstavka 1, kolikor se nanašajo na nefinančne informacije.

4. Države članice lahko izvzamejo mikro, mala in srednje velika podjetja iz obveznosti v tretjem pododstavku odstavka 1, kolikor se nanašajo na nefinančne informacije.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Majhne skupine se izvzamejo iz obveznosti, da morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo, razen kadar je povezano podjetje podjetje javnega interesa.

1. Države članice lahko obveznosti, da morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo, oprostijo male skupine, razen kadar je povezano podjetje subjekt javnega interesa.

Obrazložitev

Ker se delež podjetij, ki sodijo v kategorijo malih podjetij, kot so ta opredeljena v členu 3.1., razlikuje od države članice do države članice, bi morala direktiva državam članicam omogočati prožnost pri odločanju o morebitnem nižjem pragu za odstopanje od obveznosti priprave konsolidiranih računovodskih izkazov.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko iz obveznosti, da morajo pripraviti konsolidirane računovodske izkaze in konsolidirano poslovno poročilo, izvzamejo srednje velike skupine, razen kadar je povezano podjetje podjetje javnega interesa.

črtano

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Konsolidirani računovodski izkazi morajo pokazati sredstva, obveznosti, finančni položaj in poslovni izid podjetij, vključenih v konsolidacijo, kakor da bi bila eno podjetje.

7. Konsolidirani računovodski izkazi morajo pokazati sredstva, obveznosti, finančni položaj, denarne tokove in poslovni izid podjetij, vključenih v konsolidacijo, kakor da bi bila eno podjetje.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani bilanci stanja po znesku, ki ustreza deležu kapitala in rezerv pridruženega podjetja, ki ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika med tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, izračunano v skladu s poglavjem 2 in 3, se posebej razkrije v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi.

2. Ko se ta člen uporabi prvič, se pridruženo podjetje prikaže v konsolidirani bilanci, in sicer:

 

(a) po svoji knjigovodski vrednosti, izračunani v skladu s poglavjema 2 in 3. Razlika med to vrednostjo in zneskom, ki ustreza deležu kapitala in rezerv, ki ga predstavlja delež v kapitalu, se posebej navede v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi. ali

 

(b) po znesku, ki ustreza deležu kapitala in rezerv pridruženega podjetja, ki ga predstavlja delež v kapitalu. Razlika med tem zneskom in knjigovodsko vrednostjo, izračunano v skladu s poglavjem 2 in 3, se posebej razkrije v konsolidirani bilanci stanja ali v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom. Ta razlika se izračuna na datum, ko se ta metoda prvič uporabi.

 

Država članica lahko predpiše uporabo enega ali drugega načina iz zgornjih točk (a) in (b). Konsolidirana bilanca stanja ali pojasnila k računovodskim izkazom morajo izkazati, ali je bila uporabljena točka (a) ali (b).

Poleg tega lahko države članice dovolijo ali zahtevajo izračun razlike na datum pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje postalo pridruženo podjetje.

Poleg tega lahko države članice za namene iz zgornjih točk (a) in (b) dovolijo ali zahtevajo izračun razlike na datum pridobitve delnic ali, ob pridobitvi v dveh ali več stopnjah, na dan, ko je podjetje postalo povezano podjetje.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pri razkrivanju povprečnega števila zaposlenih med poslovnim letom se ločeno razkrije povprečno število zaposlenih pri podjetjih, ki so sorazmerno konsolidirana;

črtano

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da računovodske izkaze subjektov javnega interesa, srednje velikih in velikih podjetij revidira ena ali več oseb, ki jih potrdi država članica, ki izvede zakonsko revizijo v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Države članice zagotovijo, da računovodske izkaze subjektov javnega interesa, malih, srednje velikih in velikih podjetij revidira ena ali več oseb, ki jih potrdi država članica, ki izvede zakonsko revizijo v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Država članica lahko te obveznosti oprosti nekatera ali vsa mala podjetja.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti revizor.

2. Poročilo podpiše in datira zakoniti revizor. Kadar revizijsko podjetje izvaja obvezno revizijo, podpišejo revizijsko poročilo vsaj zakoniti revizorji, ki izvajajo obvezno revizijo v imenu revizijskega podjetja.

Obrazložitev

Razjasnitev položaja, ko gre za revizijsko podjetje.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

Obrazložitev

Besedilo ne bi smelo biti omejeno le na določen sektor, saj je treba ohraniti enake pogoje, zahteve glede preglednosti iz tega poglavja pa so potrebne za vse sektorje.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. „podjetje, ki opravlja dejavnost v ekstraktivni industriji“ je podjetje z dejavnostjo, ki zajema raziskovanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte in naravnega plina, kot je navedeno na področju B, v oddelkih od 05 do 08 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

1. „podjetje” je najvišje nadrejeno podjetje, ki objavlja računovodske izkaze v Evropski uniji, kadar skupina podjetij, za katere nadrejeno podjetje pripravlja konsolidirane računovodske izkaze, vključuje podrejena podjetja, podružnice, stalne poslovne enote, skupna podjetja in povezana podjetja.

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da razkritje ne zajema le posameznega podjetja, temveč tudi stalne poslovne enote, ki trgujejo v drugih krajih kot podjetja, v katera so vključene, ter skupna in pridružena podjetja, čeprav njihovi poslovni izidi za druge namene niso popolnoma vključeni v računovodske izkaze nadrejenega podjetja.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. „podjetje, ki opravlja dejavnost v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov“ je podjetje z dejavnostjo, navedeno na Področju A, v oddelku 2.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, ki se odvija v prvotnih gozdovih.

črtano

Obrazložitev

Besedilo ne bi smelo biti omejeno le na določen sektor, saj je treba ohraniti enake pogoje, zahteve glede preglednosti iz tega poglavja pa so potrebne za vse sektorje.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. „vlada“ je vsako nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencijo ali podjetje pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive.

3. „vlada“ je vsaka mednarodna uprava ali nacionalna, regionalna ali lokalna uprava države članice ali tretje države. Vključuje ministrstva, agencije ali podjetja pod nadzorom navedene uprave v skladu s členom 23(1) do (6) te direktive ali vsako drugo vladno enoto, ki od katerekoli sestavne enote podjetja prejema vrsto plačila iz člena 38.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. „projekt“ je ustreznica posebne enote poročanja delovanja na najnižji ravni v podjetju, kjer se pripravijo redna notranja poslovna poročila za nadzor poslovanja.

4. „projekt“ je ustreznica pogodbe, dovoljenja, zakupa ali drugega pravnega sporazuma, v skladu s katerim podjetje deluje in iz katerega izvirajo njegove specifične dohodkovne obveznosti.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. „sestavni deli“ pomenijo podrejena, povezana in skupna podjetja, stalne poslovne enote in druge trgovinske dogovore, ki v celoti ali delno veljajo za dele podjetja, če so vključeni v letne računovodske izkaze tega podjetja.

Obrazložitev

S tem se zagotovijo razkritja za skupna in povezana podjetja v deležu, kolikor jih uporablja podjetje, ki pripravlja poročilo.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o plačilu vladam.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa zahtevajo letno pripravo in objavo poročila o dejavnostih v vseh državah, v katerih delujejo, in plačilu vladam, če ta podjetja ali subjekti izpolnjujejo ali presegajo dve od naslednjih meril:

 

(a) bilančna vsota: 100.000.000 EUR;

 

(b) čisti prihodek: 100.000.000 EUR;

 

(c) po podatkih iz bilance zaposlujejo 500 ali več ljudi.

 

Poročilo je treba tudi pripraviti, če podjetje deluje v neki državi v obliki skupnega podjetja.

 

Za poročilo velja obvezna revizija.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poročilo navede naslednje, ko je bistveno za vlado prejemnico:

1. Poročilo navede naslednje:

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

(a) celotni znesek plačil, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto, če skupni znesek presega 30.000 EUR;

(b) celotni znesek glede na vrsto plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

(b) znesek, o katerem se poroča pod (a), razdeljen glede na vrsto plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenih posamezni vladi za poslovno leto;

(c) v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenimi posameznemu projektu za poslovno leto ter skupni znesek plačil za vsak tak projekt.

(c) za podjetja, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, v primeru, ko so bila ta plačila namenjena določenemu projektu, znesek, o katerem se poroča pod (a), razdeljen po vrsti plačila, vključno s plačili v naravi, namenjenimi posameznemu projektu za poslovno leto ter skupni znesek plačil za vsak tak projekt.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(d) za vsako državo, v kateri podjetje obratuje:

 

– čisti prihodki od prodaje,

 

– stroške prodaje (s popravki vrednosti),

 

– bruto dobiček ali izgubo,

 

– proizvodnjo,

 

– stroške distribucije ( s popravki vrednosti),

 

– upravne stroške (s popravki vrednosti in skupnimi prejemki zaposlenih),

 

– druge prihodke iz poslovanja,

 

– popravke vrednosti v zvezi z finančnimi sredstvi in naložbami v gibljiva sredstva,

 

– dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo;

 

– dobiček ali izgubo v poslovnem letu.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poroča se o naslednjih vrstah plačil:

2. Poroča se o naslednjih vrstah plačil vladam in informacijah:

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) davku iz dobička;

(b) davku iz dobička; v poročilu je omenjena dejanska davčna stopnja;

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 2 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) plačilih za kršitev zakonodaje, kot so okoljske in sanacijske obveznosti;

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilo navede vrednost ali obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

3. Ko se vladam plača v naravi, se v poročilu navedeta vrednost in obseg. Pri poročanju vrednosti, se priložijo pripadajoča pojasnila za obrazložitev načina določanja vrednosti.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 42 za določanje načela bistvenosti plačil.

črtano

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Poročilo izključuje vsako obliko plačila vladi v državi, kjer je tako razkritje plačila jasno prepovedano s kazenskim pravom navedene države. V takem primeru podjetje izjavi, da ni poročalo o plačilu v skladu z odstavkom 1 in 3 ter razkrije naziv zadevne vlade.

črtano

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, ki delujejo v ekstraktivni industriji ali v sektorju izkoriščanja prvotnih gozdov, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive.

1. Države članice od velikih podjetij in subjektov javnega interesa, za katere velja nacionalna zakonodaja, zahtevajo pripravo konsolidiranega poročila o plačilih vladam v skladu s členoma 37 in 38, če za nadrejeno podjetje velja obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu s členi 23(1) do 23(6) te direktive in če nadrejeno podjetje na konsolidirani osnovi dosega ali presega prage iz člena 37, odstavek 1.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v konsolidirano poročilo o plačilih vladam, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

3. Ni treba, da je podjetje vključeno v konsolidirano poročilo o plačilih vladam, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev, pod pogojem, da so tudi računovodski izkazi sestavnega dela, ki izvaja plačilo, izključeni iz konsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje, na katerega se nanaša poročilo, sicer pa ne:

Obrazložitev

Predlog sprememb preprečuje dvojne standarde, ki bi veljali, če bi bilo plačilo vključeno v izkaze, v to poročilo pa ne.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) resne dolgoročne omejitve bistveno ovirajo nadrejeno podjetje pri uresničevanju njegovih pravic nad sredstvi ali pri upravljanju tega podjetja;

črtano

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) brez nesorazmernih stroškov ali nepotrebnega odlašanja ni mogoče dobiti informacij, potrebnih za pripravo konsolidiranih poročil o plačilih vladi v skladu s to direktivo;

črtano

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pregleda poročilo o izvajanju in učinkovitosti tega poglavja, predvsem glede obsega uporabe obveznosti poročanja in načina poročanja na podlagi projektov. Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje pet let po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Komisija pregleda izvajanje in učinkovitost tega poglavja in o njiju poroča, predvsem glede področja uporabe obveznosti poročanja, pragov iz člena 37, odstavek 1, in člena 38, odstavek 1, točka (a) in načina poročanja na podlagi projektov . Pregled upošteva tudi mednarodni razvoj in vplive na konkurenčnost ter zanesljivost oskrbe z energijo. Zaključi se najkasneje tri leta po datumu začetka veljave te direktive. Poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

POSTOPEK

Naslov

Letni računovodski izkazi, konsolidirani računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij

Referenčni dokumenti

COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.11.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.11.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Wolf Klinz

25.10.2011

Obravnava v odboru

20.3.2012

30.5.2012

 

 

Datum sprejetja

19.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

POSTOPEK

Naslov

Letni računovodski izkazi, konsolidirani računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij

Referenčni dokumenti

COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)

Datum predložitve EP

25.10.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

15.11.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.11.2011

DEVE

15.3.2012

INTA

15.3.2012

ECON

15.11.2011

 

EMPL

15.11.2011

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Klaus-Heiner Lehne

21.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

19.12.2011

27.3.2012

18.6.2012

10.7.2012

Datum sprejetja

18.9.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jacek Włosowicz

Datum predložitve

25.9.2012

  • [1]  UL C 181, 21.6.2012, str. 84.
  • [2]  UL C 277, 13.9.2012, str. 171.