RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

16.10.2012 - (COM(2011)0793 – C7‑0454/2011– 2011/0373(COD)) - ***I

Document de ședință
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Louis Grech
Raportor pentru aviz (*):
Cristian Silviu Bușoi, Comisia pentru afaceri juridice
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2011/0373(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0280/2012

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

(COM(2011)0793 – C7‑0454/2011– 2011/0373(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0793),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0454/2011),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizele motivate, prezentate de Senatul Regatului Țărilor de Jos și de Bundesrat-ul Republicii Federale Germania în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se afirmă că propunerea de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012[1],

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0280/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 114 și 169,

Amendamentul 2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat. Articolul 38 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(1) În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor inter alia prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat. Articolul 38 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE, piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulație a bunurilor și a serviciilor. Pentru a fi în măsură să beneficieze de piața internă și pentru a avea încredere deplină în aceasta, consumatorii trebuie să aibă acces la modalități simple și necostisitoare de soluționare a litigiilor care decurg din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii. Acest lucru se aplică atât tranzacțiilor online, cât și celor offline și este deosebit de important atunci când consumatorii fac cumpărături în străinătate.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE, piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulație a bunurilor și a serviciilor. Piața internă ar trebui să ofere consumatorilor o valoare adăugată concretizată printr-o calitate mai bună, o varietate mai mare, prețuri rezonabile și standarde de siguranță ridicate pentru produse și servicii, care ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Justificare

Clarifică avantajele tangibile pe care piața internă ar trebui să le ofere consumatorilor.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Fragmentarea pieței afectează atât competitivitatea în Uniunea Europeană, cât și creșterea și crearea de noi locuri de muncă. Eliminarea obstacolelor directe și indirecte din calea bunei funcționări a pieței interne și creșterea încrederii cetățenilor sunt esențiale pentru realizarea pieței interne.

Justificare

Piața internă este concepută pentru a fi un spațiu care depășește frontierele naționale, în care cetățenii și întreprinderile să se poată deplasa și în care să-și poată exercita drepturile, dar gradul ridicat de fragmentare duce la probleme care frustrează cetățenii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Garantarea accesului la căi simple, eficiente, rapide și ieftine de soluționare a litigiilor la nivel național și transfrontalier, care apar în urma vânzării de bunuri sau a furnizării de servicii, ar fi în beneficiul consumatorilor și, prin urmare, le-ar întări încrederea în piață. Acest acces ar trebui să existe atât în cazul tranzacțiilor online, cât și al celor offline și este deosebit de important atunci când consumatorii fac cumpărături în străinătate.

Justificare

Întărirea încrederii cetățenilor în faptul că pot obține soluționarea unei plângeri în întreaga Uniune ar crește participarea lor la piață și le-ar furniza acces la o gamă mai largă de produse, impulsionând, astfel, creșterea economică.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cu toate acestea, soluționarea alternativă a litigiilor nu este încă suficient de dezvoltată în Uniunea Europeană. Pentru a permite consumatorilor să profite pe deplin de potențialul acesteia, este necesar ca soluționarea alternativă a litigiilor să fie disponibilă pentru toate tipurile de litigii între consumatori, ca nivelurile de calitate ale procedurilor SAL să fie egale, iar consumatorii și comercianții să fie la curent cu aceste proceduri. Este, de asemenea, necesar ca entitățile SAL să abordeze în mod eficient litigiile transfrontaliere.

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cu toate acestea, soluționarea alternativă a litigiilor nu este încă suficient de dezvoltată și de coerentă în toate statele membre. Este regretabil faptul că, în pofida Recomandării Comisiei 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor1 și Recomandarea Comisiei 2001/310/CE din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare responsabile cu soluționarea consensuală a litigiilor consumatorilor2, mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor nu au fost instituite în mod corect și nu funcționează în mod satisfăcător în toate zonele geografice sau sectoarele comerciale ale Uniunii. Consumatorii și comercianții încă nu știu că există mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor, iar doar un procentaj scăzut de cetățeni știu cum prezinte o plângere unei entități de SAL.

 

_____________

 

1 JO L 115, 17.4.1998, p. 31.

 

2 JO L 109, 19.4.2001, p. 56.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Obstacolele și lacunele rămase, cum ar fi lipsa informațiilor, dezvoltarea geografică și sectorială neuniformă a sistemelor de soluționare alternativă a litigiilor (SAL), precum și fragmentarea și lipsa de coordonare a normelor împiedică consumatorul să cumpere cu încredere, în special la nivel transfrontalier. Din aceleași motive, unii comercianți pot avea rețineri în a vinde consumatorilor din alte state membre atunci când nu există suficient acces la proceduri SAL de calitate. De asemenea, comercianții cu sediul într-un stat membru în care procedurile SAL de calitate nu sunt disponibile în mod suficient sunt în dezavantaj competitiv față de comercianții care au acces la aceste proceduri și care pot astfel să soluționeze litigiile în materie de consum mai repede și mai ieftin. Diferențele mari la nivelul statelor membre în aria de acoperire, calitatea și conștientizarea publicului în ceea ce privește SAL constituie o barieră pentru piața unică și impun acțiuni la nivelul Uniunii. Prezenta directivă ar trebui să instituie standarde minime de calitate pentru entitățile SAL, garantând același nivel minim de protecție și aceleași drepturi ale consumatorilor, atât în cazul litigiilor de la nivel național, cât și în cazul litigiilor de la nivel transnațional. Prezenta directivă nu trebuie să împiedice statele membre să adopte sau să mențină norme care depășesc sfera dispozițiilor prezentei directive.

Justificare

Existența unor mari lacune legislative și în materie de informare și punere în aplicare în cadrul pieței interne conduce la nerealizarea deplină a potențialului acesteia. În special, faptul că SAL este dezvoltat atât de neuniform impune luarea de măsuri la nivel european pentru a garanta că consumatorii au acces identic la proceduri SAL de calitate.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Pentru a le permite consumatorilor să folosească la maxim potențialul pieței interne, mecanismele de SAL ar trebui să fie disponibile pentru toate tipurile de litigii naționale și transfrontaliere acoperite de prezenta directivă. Procedurile SAL ar trebui să respecte standarde minime de calitate consecvente în întreaga Uniune, iar consumatorii și comercianții ar trebui să fie conștienți de existența acestui tip de proceduri. Având în vedere intensificarea comerțului transfrontalier și a circulației persoanelor, este important ca entitățile SAL să trateze litigiile transfrontaliere în mod eficient.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Conform poziției Parlamentului European exprimate în rezoluțiile sale din 25 octombrie 2011 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie civilă, comercială și de familie1 și din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor2, orice abordare holistică a unei piețe unice care oferă beneficii cetățenilor săi ar trebui să dezvolte în mod prioritar un sistem de despăgubiri simplu, rapid și accesibil la prețuri abordabile.

 

__________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0449.

 

2 JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84.

Justificare

Parlamentul European a solicitat cu consecvență să se ia măsuri legislative pentru a garanta accesul consumatorului la mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În Actul privind piața unică, Comisia a menționat legislația privind soluționarea alternativă a litigiilor, care include dimensiunea comerțului electronic, drept una din cele douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii în piața unică.

(4) În Actul privind piața unică, Comisia a menționat legislația privind soluționarea alternativă a litigiilor, care include dimensiunea comerțului electronic, drept una din cele douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii, întărirea încrederii și înregistrarea de progrese în ceea ce privește realizarea pieței unice.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Consiliul European a invitat Parlamentul European și Consiliul să adopte, până la sfârșitul anului 2012, un prim set de măsuri prioritare pentru a da un nou impuls pieței unice.

(5) Consiliul European a invitat Parlamentul European și Consiliul să adopte, până la sfârșitul anului 2012, un prim set de măsuri prioritare pentru a da un nou impuls pieței unice. Consiliul a evidențiat importanța comerțului electronic și a fost de acord că procedura SAL în materie de consum ar trebui să poată asigura o cale de soluționare rapidă, simplă și la un preț redus atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți. Punerea în aplicare cu succes a acestei proceduri necesită sprijinul și angajarea politică continue din partea tuturor actorilor, fără a compromite caracterul abordabil, transparența, flexibilitatea, rapiditatea și calitatea procesului decizional al entităților SAL care intră în domeniul de aplicare a prezentei directive.

Justificare

Realizarea potențialului SAL va necesita atât angajamentul deplin al Comisiei, Parlamentului și Consiliului, cât și angajarea răspunderii acestora. Statele membre în special trebuie să supravegheze punerea în aplicare corespunzătoare a directivei.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a comerțului electronic, în special a comerțului transfrontalier ca pilon al activității economice a Uniunii, un sistem SAL care funcționează corespunzător și un cadru de soluționare a litigiilor online pentru litigiile contractuale online sunt necesare pentru a realiza obiectivul Actului privind piața unică de a întări încrederea cetățenilor în piața internă.

Justificare

Comerțul online a devenit un pilon important al activității economice din cadrul UE, dar mulți consumatori și comercianți ezită să cumpere și să vândă online dat fiind că le e teamă că nu vor avea acces la o cale de soluționare în caz de litigiu.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Prezenta directivă și Regulamentul... * al Parlamentului European și al Consiliului din ...** privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL) sunt două acte complementare și conexe. Platforma SOL este un instrument care ar trebui să ofere consumatorilor și comercianților o cale unică pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor online, bazată pe disponibilitatea unor entități SAL de calitate în întreaga Uniune. Buna funcționare a platformei SOL va fi posibilă doar dacă se asigură acoperirea completă în cazul SAL.

 

_____________

 

* JO: a se introduce numărul de referință.

 

**JO: a se introduce data adoptării.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii Europene este necesară pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă, inclusiv în domeniul comerțului electronic. Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora.

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii este necesară pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă, inclusiv în domeniul comerțului electronic, și pentru a înțelege potențialul comerțului transfrontalier și al celui online, precum și oportunitățile oferite de acesta. Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora. Entitățile de soluționare a litigiilor existente și cele nou-constituite deopotrivă, care funcționează corespunzător și care respectă criteriile minime de calitate stabilite prin prezenta directivă, ar trebui denumite „entități SAL”. Diseminarea SAL poate să se dovedească importantă și în acele țări în care există o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile pendinte, fapt care împiedică cetățenii UE să își exercite dreptul la un proces echitabil, într-un termen rezonabil.

Justificare

Pentru a asigura existența unor condiții concurențiale egale, entitățile SAL definite ca atare în prezenta directivă pot fi nou-constituite sau pot fi entități de soluționare a litigiilor deja existente, care sunt adaptate pentru a satisface cerințele prezentei directive.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice litigiilor contractuale dintre consumatori și comercianți care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii în toate sectoarele economice. Aceasta ar trebui să includă atât reclamații înaintate de consumatori împotriva comercianților, cât și reclamații înaintate de către comercianți împotriva consumatorilor. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice litigiilor contractuale dintre consumatori și comercianți care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii, atât online, cât și offline, inclusiv furnizarea de conținut digital în schimbul unei remunerații, în toate sectoarele economice. Ea nu ar trebui să se aplice serviciilor de interes general care nu sunt de natură economică, indiferent de relația juridică dintre comerciant și consumator. Prezenta directivă ar trebui să se aplice reclamațiilor înaintate de consumatori împotriva comercianților. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice nici reclamațiilor înaintate de către comercianți împotriva consumatorilor, nici litigiilor între comercianți; cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să prevaleze asupra legislației Uniunii care prevede dispoziții care vizează încurajarea creării de entități SAL într-un sector specific. În cazul în care legislația specifică acestui sector prevede crearea acestor entități, prezenta directivă ar trebui să prevaleze numai în măsura în care o astfel de legislație nu asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a consumatorilor.

(10) Prezenta directivă ar trebui să prevaleze asupra legislației Uniunii care prevede dispoziții care vizează încurajarea creării de entități SAL într-un sector specific. În cazul în care legislația specifică acestui sector prevede crearea unor entități SAL, prezenta directivă ar trebui să prevaleze numai în măsura în care legislația specifică sectorului nu asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a consumatorilor.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Entitățile SAL sunt extrem de diverse pe teritoriul UE, dar și în interiorul statelor membre. Prezenta directivă ar trebui să vizeze orice entitate care este stabilită pe o bază durabilă și oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL. O procedură de arbitraj care este creată în afara cadrului unei entități SAL, pe o bază ad hoc, pentru un singur litigiu între un consumator și un comerciant nu ar trebui considerată drept o procedură de soluționare alternativă a litigiilor.

(11) Entitățile SAL sunt extrem de diverse pe teritoriul UE, dar și în interiorul statelor membre. Prezenta directivă ar trebui să vizeze orice entitate care este stabilită pe o bază durabilă și oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL care a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din prezenta directivă. O procedură de arbitraj care este creată în afara cadrului unei entități SAL, pe o bază ad hoc, pentru un singur litigiu între un consumator și un comerciant nu ar trebui considerată drept o procedură de soluționare alternativă a litigiilor.

Justificare

Organismele SAL care nu aleg să devină entități SAL în temeiul prezentei directive nu ar trebui să fie vizate de dispozițiile directivei.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Procedurile SAL variază mult de la un stat membru la altul, precum și în interiorul acestora. Ele pot lua forma unor proceduri în care entitatea de soluționare a litigiilor aduce părțile împreună cu scopul de a facilita o soluție amiabilă, a unor proceduri în care entitatea de soluționare a litigiilor propune o soluție sau a unor proceduri în care entitatea de soluționare a litigiilor impune o soluție. Ele pot fi, de asemenea, combinații ale două sau mai multe astfel de proceduri. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere tipului de proceduri SAL din statele membre.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice nici procedurilor entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de comerciant, nici procedurilor sistemelor de tratare a reclamațiilor gestionate de către comerciant. Aceasta nu ar trebui să se aplice negocierilor directe între părți. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice procedurilor entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate de comerciant, sau primesc orice tip de remunerație exclusiv de la acesta, sau de la o asociație profesională sau de afaceri din care face parte comerciantul, cu excepția cazului în aceste entități sunt în deplină conformitate cu cerințele de calitate prevăzute la Capitolul II din prezenta directivă și în conformitate cu garanțiile riguroase suplimentare de independență prevăzute la articolul 2 alineatul (2a). Entitățile SAL care oferă soluționarea litigiilor prin astfel de proceduri ar trebui să facă obiectul unei evaluări periodice a conformității acestora cu cerințele de calitate prevăzute în prezenta directivă, inclusiv cerințele suplimentare specifice care să asigure independența lor.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice nici procedurilor sistemelor de tratare a reclamațiilor gestionate de către comerciant, nici negocierilor directe între părți. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială1 stabilește deja un cadru pentru sistemele de mediere la nivelul Uniunii, în special pentru litigiile transfrontaliere, ceea ce nu aduce atingere aplicării sale în cazul sistemelor de mediere naționale. Prezenta directivă este complementară acestui sistem în ceea ce privește procedurile SAL.

 

_______________________________

1 JO L 136, 24.5.2008, p. 3.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să se asigure că litigiile care intră sub incidența prezentei directive pot fi prezentate unei entități SAL care îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a îndeplini această obligație bazându-se pe entitățile SAL existente și adaptând domeniul lor de aplicare, după caz, sau permițând crearea de noi entități SAL. Prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să creeze o entitate SAL specifică pentru fiecare sector de comerț cu amănuntul. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea crearea unei entități SAL complementare care să se ocupe de litigiile pentru a căror soluționare nicio entitate specifică nu este competentă.

(13) Statele membre ar trebui să se asigure că litigiile contractuale care intră sub incidența prezentei directive pot fi prezentate unei entități SAL care respectă criteriile de calitate prevăzute de prezenta directivă. Statele membre ar putea să îndeplinească la rândul lor această obligație plecând de la entitățile SAL existente care funcționează în mod corespunzător și adaptând domeniul lor de aplicare prin respectarea dispozițiilor prezentei directive, după caz, sau permițând crearea de noi entități SAL. Prezenta directivă nu ar trebui să oblige statele membre să creeze o entitate SAL specifică pentru fiecare sector de comerț cu amănuntul. Statele membre ar trebui să prevadă crearea unei entități SAL complementare care să se ocupe de litigiile pentru a căror soluționare nicio entitate specifică nu este competentă, pentru a asigura o acoperire geografică completă și acces la metode de soluționare alternativă a litigiilor în toate statele membre.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere comercianților stabiliți într-un stat membru și acoperiți de o entitate SAL care se află în alt stat membru. Statele membre ar trebui să încurajeze dezvoltarea unor astfel de entități.

(14) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere comercianților stabiliți într-un stat membru și acoperiți de o entitate SAL care se află în alt stat membru. În scopul de a îmbunătăți acoperirea geografică și accesul consumatorilor la SAL în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să încurajeze dezvoltarea unor astfel de entități regionale, transnaționale și pan-europene de soluționare a litigiilor, atunci când comercianții din state membre diferite fac parte din aceeași entitate SAL. Comisia ar trebui să faciliteze în continuare crearea de astfel de entități la nivel european.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statelor membre care mențin sau introduc proceduri SAL care tratează în comun litigii identice sau similare între un comerciant și mai mulți consumatori. Aceste proceduri pot fi considerate drept o etapă preliminară pentru dezvoltarea în continuare a procedurilor colective SAL în cadrul Uniunii.

(15) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere statelor membre care mențin sau introduc proceduri SAL care tratează în comun litigii identice sau similare între un comerciant și mai mulți consumatori. Soluționările extrajudiciare colective trebuie să facă obiectul unor ample evaluări de impact înainte de a fi propuse la nivelul Uniunii. Existența unui sistem eficient pentru acțiunile colective și accesul ușor la SAL ar trebui să fie complementare; aceste proceduri nu ar trebui să se excludă reciproc.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Confidențialitatea și viața privată ar trebui respectate pe întreaga durată a procedurii SAL. Totuși, ar trebui ca publicarea hotărârilor finale de natură exemplificatoare să rămână la latitudinea statelor membre. Statele membre ar trebui să fie încurajate să protejeze confidențialitatea procedurilor de SAL în cadrul oricărei proceduri judiciare civile sau comerciale ulterioare sau de arbitraj.

Justificare

SAL ar trebui să încerce, în măsura posibilului, să ridice standardul de aplicare a bunelor practici la nivelul întreprinderilor prin publicarea „hotărârilor de natură exemplificatoare” cu privire la litigiile deosebit de importante, lucru care va facilita schimbul de informații și de bune practici referitoare la drepturile consumatorului în domenii specifice.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Statele membre ar trebui să garanteze că entitățile SAL soluționează litigiile de o manieră echitabilă, practică și proporțională atât pentru consumator, cât și pentru comerciant, pe baza evaluării obiective a circumstanțelor în care se depune plângerea și ținând seama în mod corespunzător de drepturile părților.

Justificare

Pentru a asigura credibilitatea și încrederea cetățenilor și a comercianților, entitățile SAL trebuie să demonstreze că soluționează litigiile de o manieră echitabilă și obiectivă.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) Independența și integritatea entităților SAL sunt esențiale pentru a câștiga încrederea cetățenilor Uniunii în soluționarea litigiilor într-o manieră echitabilă și independentă prin mecanismele SAL. Persoana sau colegiul care răspund de SAL trebuie să fie independente de toți cei care ar putea avea un interes în hotărârea finală și trebui să nu se afle într-un conflict de interese care i-ar putea împiedica să ia o hotărâre echitabilă, imparțială și independentă.

Justificare

Este vital ca consumatorii să aibă încredere că entitățile SAL sunt complet independente și nu sunt influențate de niciuna dintre părțile la litigiu. Prin urmare, este de importanță crucială ca principiul independenței să fie inclus în prezenta directivă.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor nu ar trebui să fie considerate imparțiale decât în cazul în care acestea nu pot fi supuse presiunii care, eventual, le influențează comportamentul cu privire la litigiu. Este nevoie, în mod special, să se asigure lipsa unei astfel de presiuni în cazul în care entitățile SAL sunt finanțate de către una dintre părțile în litigiu sau de o organizație la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor nu ar trebui să fie considerate imparțiale decât în cazul în care acestea nu pot fi supuse presiunii care, eventual, le influențează comportamentul cu privire la litigiu. Este nevoie, în mod special, să se asigure lipsa unei astfel de presiuni în cazul în care entitățile SAL sunt finanțate de către una dintre părțile în litigiu sau de o organizație la care este afiliată una dintre părți. Pentru a evita orice conflict de interese, persoanele fizice responsabile de SAL ar trebui să semnaleze orice circumstanță care le-ar putea afecta independența sau ar putea duce la un conflict de interese.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru reușita SAL și, în special pentru asigurarea încrederii necesare în procedurile de SAL, este esențial ca persoanele fizice responsabile de SAL să dispună de expertiza necesară. De aceea, statele membre, în cooperare cu Comisia, ar trebui să ofere programe specifice de instruire.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a asigura transparența entităților SAL și a procedurilor SAL este necesar ca, înainte de a se angaja într-o procedură de soluționare alternativă a litigiilor, părțile să primească toate informațiile de care au nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

(18) Entitățile SAL ar trebui să fie accesibile și transparente. Cu excepția cazului în care există norme naționale care le impun comercianților obligativitatea participării la o procedură SAL, pentru a asigura transparența entităților SAL și a procedurilor SAL este necesar ca, înainte de a se angaja într-o procedură de soluționare alternativă a litigiilor, părțile să primească informații clare și accesibile de care au nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

Justificare

În anumite state membre există mecanisme SAL obligatorii care le impun comercianților, în anumite condiții, să participe la proceduri SAL.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie eficace. Acestea ar trebui să prevadă o procedură simplă și rapidă a cărei durată să nu depășească, în general, 90 de zile. Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să prelungească această perioadă de timp atunci când complexitatea litigiului în cauză solicită acest lucru.

(19) O entitate SAL care funcționează bine ar trebui să rezolve litigiile online și offline în mod rapid, într-un interval de timp de 90 de zile calendaristice, care începe la data primirii de către entitatea SAL a dosarului complet al plângerii și se încheie la data la care se ia o decizie. Entitatea SAL ar trebui să notifice reclamația părților după ce a primit toate documentele necesare pentru aplicarea procedurii de SAL. În anumite cazuri excepționale, de natură tehnică sau extrem de complexe, entitățile SAL ar trebui să fie în măsură să prelungească termenul în scopul de a efectua o analiză obiectivă a anumitor aspecte ale cazului în discuție, pentru a garanta o bună calitate a soluționării litigiilor. Părțile trebuie informate în legătură cu orice prelungire a termenului respectiv, precum și în legătură cu perioada aproximativă estimată pentru încheierea litigiului.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Procedurile SAL ar trebui să fie gratuite sau propuse la costuri moderate pentru consumatori, astfel încât folosirea acestor proceduri de către consumatori să rămână rezonabilă din punct de vedere economic.

(20) Procedurile SAL ar trebui, de preferabil, să fie gratuite pentru consumatori. În cazul în care se aplică costuri, procedura SAL ar trebui să fie accesibilă, atractivă și necostisitoare pentru consumatori. Statele membre ar trebui să decidă cu privire la o formă adecvată de finanțare a procedurilor SAL pe teritoriul lor, fără a restrânge finanțarea entităților care sunt deja operaționale.

Justificare

Consumatorii nu vor fi încurajați să folosească SAL în cazul în care procedura nu va fi gratuită. Normele procedurale privind reclamațiile inadecvate sau ofensatorii vor limita reclamațiile la cele care sunt necesare. În contextul economic actual, trebuie să se clarifice faptul că procedurile SAL nu sunt finanțate de consumatori, ci de întreprinderi.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Procedurile SAL ar trebui să fie echitabile, astfel încât părțile în litigiu să fie informate pe deplin cu privire la drepturile lor și la consecințele alegerilor făcute în contextul procedurii de soluționare alternativă a litigiilor.

(21) Procedurile SAL ar trebui să fie echitabile, astfel încât părțile în litigiu să fie informate pe deplin cu privire la drepturile lor și la consecințele alegerilor făcute în contextul procedurii de soluționare alternativă a litigiilor. Entitățile SAL ar trebui să îi informeze pe consumatori cu privire la drepturile lor care decurg din dispozițiile juridice înainte ca aceștia să accepte sau să respingă soluția impusă sau propusă. Ambele părți ar trebui să-și poată prezenta informațiile și probele fără a fi prezente fizic.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil sunt drepturi fundamentale garantate prin articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, ar trebui ca procedurile SAL să nu fie concepute pentru a înlocui procedurile judiciare și nu ar trebui să-i priveze pe consumatori sau pe comercianți de dreptul lor de a recurge la căi de atac în instanță. Prin urmare, nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) Ar trebui ca acordurile dintre un consumator și un comerciant pentru a înainta plângeri unei entități SAL să nu fie obligatorii pentru consumator dacă au fost încheiate înainte de apariția litigiului și dacă privează consumatorul de dreptul acestuia de a sesiza o instanță în vederea soluționării litigiului. În cazul entităților SAL care impun soluții, acestea ar trebui să fie obligatorii pentru părți doar dacă părțile au fost informate în prealabil de natura lor obligatorie și doar dacă au acceptat acest lucru în mod specific. Nu se impune acordul specific al comerciantului dacă normele naționale prevăd că soluțiile urmează să fie obligatorii pentru comercianți.

Justificare

Este necesar ca procedurile SAL să nu împiedice cetățenii să aibă acces la sistemul juridic prin exercitarea dreptului lor de a face apel la o curte de justiție. Principiul libertății va garanta că procedurile SAL nu aduc atingere acestor drepturi.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c) În cazul procedurilor SAL care impun soluții cu aplicabilitate obligatorie pentru consumatori, consumatorilor ar trebui să li se acorde cel puțin același nivel de protecție ca și cel stabilit de dispozițiile obligatorii aplicabile în conformitate cu legislația statului membru pe teritoriul căruia este stabilită entitatea SAL. Soluțiile impuse de entitățile SAL care aplică asemenea proceduri SAL ar trebui, prin urmare, să nu conducă la privarea consumatorului de protecția asigurată de aceste dispoziții obligatorii. În cazul litigiilor transfrontaliere, soluția impusă nu ar trebui să conducă la privarea consumatorului de protecția conferită de dispozițiile obligatorii ale legislației statului membru în care consumatorul își are reședința obișnuită, în cazurile în care o astfel de protecție este prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008.

Justificare

Trebuie să se introducă principiul legalității pentru litigiile care impun soluții părților pentru a garanta că cetățenii nu sunt privați de protecția dispozițiilor obligatorii ale legii.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Considerentul 21 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21d) Pentru a încuraja părțile să recurgă la proceduri SAL, statele membre ar trebui să se asigure că normele lor privind decăderea și prescripția nu împiedică părțile să recurgă la proceduri judiciare, în cazul în care nu se găsește o soluție prin procedurile SAL. Statele membre ar trebui să garanteze obținerea acestui rezultat, chiar dacă prezenta directivă nu armonizează normele de drept intern privind decăderea și prescripția. Dispozițiile privind decăderea și prescripția din acordurile internaționale, astfel cum au fost puse în aplicare în statele membre, de exemplu, în domeniul dreptului transporturilor, nu ar trebui să fie afectate de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Considerentul 21 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21e) Pentru a funcționa eficient, entitățile SAL ar trebui să aibă la dispoziție suficiente resurse umane, materiale și financiare. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere posibilității finanțării entităților SAL din fonduri publice sau private sau dintr-o combinație de fonduri publice și private. Cu toate acestea, entitățile SAL ar trebui să fie încurajate să ia în considerare în mod special formele private de finanțare și să utilizeze fonduri publice doar la discreția statelor membre.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) În cazul apariției unui litigiu, este necesar ca consumatorii să poată identifica rapid care dintre entitățile SAL este competentă pentru a soluționa reclamația lor și să știe dacă comerciantul în cauză va participa la procedurile transmise entității SAL. Prin urmare, comercianții ar trebui să furnizeze astfel de informații în principalele lor documente comerciale și, în cazul în care aceștia dispun un site internet, pe paginile lor de internet. Această obligație ar trebui să se aplice fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t), articolului 7 alineatul (1) și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor. Articolul 6 alineatul (1) litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede că, în cazul contractelor încheiate cu consumatorii la distanță sau în afara spațiilor comerciale, comerciantul trebuie să informeze consumatorul cu privire la posibilitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire la care este supus comerciantul, precum și cu privire la condițiile de acces la acesta, înainte ca respectivul consumator să aibă obligații în temeiul contractului. Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2011/83/UE prevede că, în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, aceste informații trebuie să fie furnizate pe suport de hârtie, sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil.

(22) În cazul apariției unui litigiu, este necesar ca consumatorii să poată identifica rapid care dintre entitățile SAL este competentă pentru a soluționa reclamația lor și să știe dacă comerciantul în cauză va participa la procedurile transmise entității SAL. Comercianții ar trebui să informeze consumatorii cu privire la numele, adresa și site-ul a entității SAL sau ale entității sau entităților prin care aceștia sunt acoperiți. Comercianții ar trebui să specifice, de asemenea, dacă se angajează sau dacă sunt obligați să recurgă la aceste entități în vederea soluționării litigiilor cu consumatorii. Informațiile ar trebui să fie furnizate într-un mod clar, ușor de înțeles și ușor accesibil pe site-ul comerciantului, în cazul în care comerciantul are unul, și în termenii și condițiile generale aplicabile contractelor de vânzare de bunuri sau de prestare de servicii între comerciant și consumator și ori de câte ori comerciantul respinge o plângere depusă direct de către consumator. Dacă este cazul, aceste informații ar trebui să fie, de asemenea, menționate în alte documente relevante, de exemplu documente precontractuale, facturi și chitanțe.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Obligația de informare menționată în considerentul precedent ar trebui să se aplice fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t), articolului 7 alineatul (1) și articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor1.

 

______________

 

1 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Prezenta directivă nu prevede participarea comercianților la procedurile SAL, nici că aceștia au obligația de a respecta rezultatul acestor proceduri, atunci când un consumator a depus o reclamație împotriva acestora. Cu toate acestea, prezenta directivă nu aduce atingere niciunei norme naționale care impune comercianților participarea la astfel de proceduri sau respectarea rezultatului acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar, astfel cum este garantat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(23) Prezenta directivă nu prevede participarea comercianților la procedurile SAL, nici că aceștia au obligația de a respecta rezultatul acestor proceduri, atunci când un consumator a depus o reclamație împotriva acestora. Cu toate acestea, pentru a se asigura accesul consumatorilor la o cale de atac și faptul că aceștia nu sunt obligați să renunțe la depunerea reclamațiilor, comercianții trebuie încurajați să participe, în măsura în care este posibil, la procedurile SAL. În consecință, prezenta directivă nu aduce atingere niciunei norme naționale care impune comercianților participarea la astfel de proceduri sau o supun unor stimulente sau sancțiuni sau care impune respectarea rezultatului acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar, astfel cum este garantat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În cazul în care rezultatul unei proceduri SAL are caracter obligatoriu pentru o întreprindere în temeiul legislației interne, ar trebui garantat dreptul la un recurs judiciar.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Ar trebui să fie la latitudinea statelor membre să permită entităților SAL să introducă sau să mențină norme procedurale care permit entităților SAL să funcționeze mai eficient și mai eficace, sub rezerva respectării dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Statele membre ar trebui să poată adopta sau menține în vigoare dispoziții naționale care asigură standarde mai ridicate decât standardele minime armonizate stabilite prin prezenta directivă.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c) Pentru a reduce sarcinile inutile ale entităților SAL, în cazul unei reclamații care rezultă din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, statele membre ar trebui să încurajeze clienții, înainte de a trimite reclamațiile unei entități SAL sau instanței de judecată, să contacteze, într-o primă fază, furnizorul de servicii sau comerciantul pentru a încerca să rezolve problema bilateral. În multe cazuri, această procedură ar putea reprezenta o modalitate rapidă de soluționare în avans a litigiilor cu consumatorii.

Justificare

Această obligație preliminară este absolut esențială pentru a reduce volumul de muncă al entităților SAL.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Considerentul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23d) Statele membre ar trebui să implice reprezentanții organizațiilor consumatorilor și ai organizaților profesionale ale comercianților în procesul de elaborare a sistemului SAL și în administrarea sistemului, în special în ceea ce privește principiul imparțialității și cel al independenței.

Justificare

Implicarea reprezentanților consumatorilor și ai mediului de afaceri în instituirea și administrarea SAL va conferi sistemului mai multă credibilitate atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți și va sprijini îndeplinirea criteriilor de imparțialitate și de independență.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Rețelele de entități SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, cum ar fi FIN-NET în domeniul serviciilor financiare, ar trebui să fie consolidate în cadrul Uniunii. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să facă parte din aceste rețele.

(25) Rețelele de entități SAL, cum ar fi FIN-NET în domeniul serviciilor financiare, ar trebui să fie consolidate în cadrul Uniunii. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să facă parte din aceste rețele.

Justificare

FIN-NET este o rețea prin intermediul căreia se poate face schimb de bune practici și cunoștințe, dar care nu este implicată în soluționarea unor litigii specifice.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Cooperarea strânsă între entitățile SAL și autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației Uniunii privind protecția consumatorilor ar trebui să consolideze aplicarea efectivă a acestor dispoziții legislative ale Uniunii.

(26) Cooperarea strânsă între Comisie, entitățile SAL și autoritățile naționale însărcinate cu punerea în aplicare a legislației Uniunii privind protecția consumatorilor ar trebui să consolideze aplicarea efectivă a acestor dispoziții legislative ale Uniunii. Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre și entitățile SAL, prin organizarea unor reuniuni periodice cu diversele părți interesante pentru a face schimb de cele mai bune practici și de expertiză tehnică între entitățile SAL și pentru a discuta despre orice probleme care apar în funcționarea sistemelor SAL.

Justificare

Este important să se asigure independența entităților SAL față de autoritățile de reglementare/aplicare a legii. În caz contrar, consumatorii nu ar mai dori să utilizeze SAL.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL funcționează în mod corespunzător și eficace, ele ar trebui să fie monitorizate atent. Comisia și autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să publice și să actualizeze o listă de entități SAL care respectă dispozițiile prezentei directive. Alte entități, cum ar fi entități SAL, asociații ale consumatorilor, asociații profesionale și rețeaua centrelor europene pentru consumatori ar trebui, de asemenea, să publice această listă. În plus, autoritățile competente ar trebui să publice rapoarte periodice privind evoluția și funcționarea entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să notifice autorităților competente informații specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar trebui să fie elaborate. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel de informații utilizând Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor.

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL funcționează în mod corespunzător și eficace, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă sau mai multe autorități competente care să monitorizeze și să supravegheze îndeaproape aceste entități. Comisia și autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să publice și să actualizeze o listă de entități SAL care respectă dispozițiile prezentei directive. Alte entități, cum ar fi entități SAL, asociații ale consumatorilor, asociații profesionale și rețeaua centrelor europene pentru consumatori ar trebui, de asemenea, să publice această listă. În plus, autoritățile competente ar trebui să publice în statele membre de care aparțin rapoarte periodice privind evoluția și funcționarea entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să notifice autorităților competente informații specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar trebui să fie elaborate. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel de informații utilizând Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a) Conferirea unei etichete europene de calitate entităților SAL ar trebui să crească încrederea cetățenilor în calitatea sistemului SAL, în special în cazul achizițiilor transfrontaliere. O etichetă europeană de calitate ușor de recunoscut, monitorizată și supravegheată în mod regulat de statele membre și de Comisie, ar trebui să le garanteze consumatorilor că respectiva entitate SAL îndeplinește criteriile de calitate stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b) Pentru a asigura o punere în aplicare coordonată și eficientă a prezentei directive, Comisia, după consultarea Parlamentului European, a Consiliului și a părților interesate relevante, ar trebui să elaboreze orientări privind criteriile de calitate cu scopul de a îmbunătăți eficiența globală a entităților SAL.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(31) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume de a contribui, prin realizarea unui înalt nivel de protecție a consumatorului, la buna funcționare a pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin garantarea faptului că litigiile dintre consumatori și comercianți pot fi transmise unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor imparțiale, transparente, eficace și echitabile.

Scopul prezentei directive este de a contribui, prin atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la o funcționare adecvată a pieței interne, prin garantarea faptului că, atunci când apar litigii contractuale ca urmare a vânzării de bunuri sau a prestării de servicii, consumatorii pot transmite, în mod benevol, reclamații împotriva comercianților unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor imparțiale, transparente, eficace, independente, rapide și echitabile.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii de către un comerciant stabilit în Uniune unui consumator rezident în Uniune prin intervenția unei entități de soluționare a litigiilor care propune sau impune o soluție sau reunește părțile în scopul de a facilita o soluție amiabilă, denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale naționale și transfrontaliere care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii de către un comerciant stabilit în Uniune unui consumator rezident în Uniune prin intervenția unei entități de soluționare a litigiilor care propune sau impune o soluție sau reunește părțile în scopul de a facilita o soluție amiabilă.

Justificare

Pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a consumatorului este important ca directiva propusă să se aplice atât litigiilor transfrontaliere, cât și celor naționale. Dacă domeniul său de aplicare ar fi restrâns la situațiile transfrontaliere, disparitățile dintre statele membre privind existența, calitatea și cunoașterea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor ar continua să existe în cazul tuturor litigiilor naționale.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prezenta directivă se aplică entităților SAL înființate de asociații sau grupuri de societăți care acționează la nivel național și care constituie o entitate juridică independentă de un comerciant.

Justificare

Neclarificarea domeniului de aplicare a directivei ar duce în mod inevitabil la divergențe în transpunerea și aplicarea sa și ar fi contraproductivă pentru toate părțile implicate.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de comerciant;

(a) procedurilor supuse entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate de comerciant sau primesc orie tip de remunerație exclusiv de la acesta, sau de la o asociație profesională sau de afaceri din care face parte comerciantul, cu excepția cazului în care statele membre hotărăsc să permită astfel de proceduri, în care caz, în plus față de cerințele de calitate prevăzute la Capitolul II din prezenta directivă trebuie îndeplinite următoarele cerințe specifice suplimentare de independență și transparență:

 

(i) persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor trebuie, ori de câte ori este cazul, să fie numite de către un colegiu compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai intereselor consumatorilor și ale comercianților. Numirea persoanelor fizice responsabile de soluționarea litigiilor este rezultatul unei proceduri transparente;

 

(ii) persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor trebuie să fie numite pentru un mandat cu o durată suficientă pentru a asigura independența acțiunilor lor și nu pot fi eliberate din funcție fără motive întemeiate;

 

(iii) persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor nu pot fi supuse niciunei instrucțiuni din partea comerciantului sau a reprezentanților comerciantului și nu poate avea nicio legătură cu serviciile de management sau operaționale ale comerciantului sau ale asociației profesionale sau de afaceri în care comerciantul este membru;

 

(iv) remunerarea persoanelor fizice responsabile de soluționarea litigiului nu poate fi legată de rezultatul procedurilor;

 

(v) autonomia acestora trebuie garantată printr-un buget alocat separat de bugetul general al comerciantului, sau, după caz, de bugetul general al organizației profesionale sau al asociației de afaceri, asigurând resursele necesare pentru eficiența și transparența procedurilor de SAL;

 

(vi) statele membre trebuie să se asigure că, cu excepția cazului în care persoanele fizice se conformează acestor cerințe suplimentare specifice, acestea fac parte dintr-un colegiu compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai organizațiilor de consumatori și din reprezentanți ai comercianților sau, după caz​​, ai organizației profesionale sau ai asociațiilor profesionale în care comerciantul este membru;

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) vânzării de bunuri sau prestării de servicii, care sunt furnizate ca servicii neeconomice de interes general, indiferent de relația juridică dintre comerciant și consumator;

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) litigiilor între comercianți;

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) procedurilor inițiate de un comerciant împotriva unui consumator.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care statele membre decid să permită procedurile menționate la alineatul 2 litera (a), autoritățile competente efectuează evaluarea menționată la articolul 17 alineatul (1). În cadrul acestei evaluări, autoritățile competente verifică, de asemenea, conformitatea cu cerințele suplimentare specifice de independență și transparență.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În cazul în care statele membre decid să permită procedurile menționate la alineatul 2 litera (a), acestea se asigură că entitățile SAL care aplică astfel de proceduri comunică autorității competente, în plus față de informațiile și declarațiile menționate la articolul 16 alineatul (1), informațiile necesare pentru a evalua conformitatea acestora cu cerințele specifice suplimentare prevăzute la alineatul 2 litera (a).

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Prezenta directivă instituie un standard armonizat minim pentru procedurile de SAL pentru a garanta că, după punerea sa în aplicare, consumatorii au acces la mecanisme de soluționare a litigiilor transparente, eficace, echitabile și de înaltă calitate, indiferent de locul lor de reședință în Uniunea Europeană. Statele membre pot adopta sau menține norme care le depășesc pe cele prevăzute de prezenta directivă, în scopul de a asigura un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor.

Justificare

Ar trebui notat și faptul că directiva propusă este o directivă-cadru care se bazează pe sistemele SAL existente în statele membre. Scopul acesteia este de a institui standarde de calitate minime pentru entitățile și procedurile SAL și, prin urmare, abordarea adoptată este cea a armonizării minime.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) Prezenta directivă recunoaște competența statelor membre de a stabili dacă entitățile SAL înființate pe teritoriul lor ar trebui să fie în măsură să impună o soluție.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă prevalează asupra dispozițiilor menționate în anexă.

(2) În cazul în care o dispoziție din prezenta directivă intră în contradicție cu o dispoziție a unui alt act al Uniunii care reglementează sectoare specifice, aceasta din urmă prevalează și se aplică sectoarelor specifice în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care dispoziția dintr-un alt act al Uniunii este destinată să încurajeze crearea de entități SAL într-un anumit sector, prevalează și se aplică dispozițiile relevante ale prezentei directive.

Justificare

Ar fi dificil de aplicat o cerință care solicită compararea nivelului protecției consumatorilor asigurat de diferite acte legislative ale Uniunii. În plus, prezenta directivă ar trebui să prevaleze asupra unor dispoziții specifice ale altor acte legislative ale Uniunii, nu asupra acestei legislații în ansamblul său.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezenta directivă prevalează asupra dispozițiilor obligatorii din legislația sectorială a Uniunii care se referă la soluționarea alternativă a litigiilor doar în măsura în care aceste dispoziții nu asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a consumatorilor.

eliminat

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afacerea, meseria sau profesia sa;

(a) „consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, de afacerea, meseria sau profesia sa, sau care încheie un contract în scopuri parțial circumscrise activității comerciale și parțial aflate în afara acesteia (acorduri cu dublu scop), atunci când scopul comercial este într-atât de limitat, încât nu are o pondere predominantă în contextul general al contractului;

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) „litigiu contractual" înseamnă un litigiu care rezultă din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, în temeiul unui contract între consumator și comerciant și / sau furnizorul de servicii;

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) „vânzare de bunuri” înseamnă vânzare în urma oricărui contract prin care comerciantul transferă sau se angajează să transfere consumatorului proprietatea asupra unor bunuri, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât bunuri, cât și servicii;

Justificare

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1), directiva se aplică litigiilor care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii; prin urmare, este necesar să se identifice contractele pentru vânzarea de bunuri care sunt incluse în domeniul de aplicare a directivei.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) „prestare de servicii” înseamnă prestare de servicii în temeiul oricărui contract, altul decât un contract de vânzare de bunuri, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu consumatorului, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia;

Justificare

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1), directiva se aplică litigiilor care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii; prin urmare, este necesar să se identifice contractele de prestări servicii care cad în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) „procedură SAL” înseamnă o procedură astfel cum este menționată la articolul 2, care respectă prezenta directivă și este aplicată de o entitate SAL;

Justificare

Este important să se clarifice faptul că prezenta directivă se aplică doar procedurilor SAL desfășurate de organisme SAL care aleg să devină entități SAL în temeiul prezentei directive.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, indiferent de cum este numită sau menționată, care este stabilită pe o bază durabilă și oferă soluționarea unui litigiu prin procedura SAL;

(e) „entitate SAL” înseamnă orice entitate, indiferent de cum este numită sau menționată, care urmărește să obțină soluționarea extrajudiciară unui litigiu prin procedura SAL, care este stabilită pe o bază durabilă, care a fost notificată Comisiei și statelor membre și este înregistrată în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

în locul în care respectiva persoană juridică sau asociație de persoane fizice sau juridice își desfășoară activitățile de soluționare alternativă a litigiilor sau își au sediul statutar, dacă funcționarea sa este asigurată de o persoană juridică sau de o asociație de persoane fizice sau juridice;

în locul în care respectiva persoană juridică sau asociație de persoane fizice sau juridice, inclusiv sub forma unui colegiu, astfel cum este prevăzut la articolul 2 alineatul (2), își desfășoară activitățile de soluționare alternativă a litigiilor sau își au sediul statutar, dacă funcționarea sa este asigurată de o persoană juridică sau de o asociație de persoane fizice sau juridice;

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) „autoritate competentă” înseamnă orice autoritate publică desemnată de un stat membru și stabilită la nivel național, regional sau local, care are competențe specifice de asigurare a respectării legislației care protejează interesele consumatorilor;

Justificare

Clarificare necesară în conformitate cu modificările aduse articolului 15.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că litigiile care intră sub incidența prezentei directive pot fi prezentate unei entități SAL care îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă.

(1) Fiecare stat membru facilitează accesul consumatorilor la procedurile SAL și se asigură că litigiile care intră sub incidența prezentei directive, care implică un comerciant stabilit pe teritoriul său, pot fi prezentate unei entități SAL sau unor entități SAL care respectă dispozițiile prezentei directive;

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL:

(2) Statele membre se asigură că, în raport cu litigiile care intră sub incidența prezentei directive, entitățile SAL:

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dispun de un site internet care permite părților să depună o reclamație online;

(a) administrează un site internet care oferă părților un acces ușor la informațiile referitoare la procedurile SAL, într-o manieră clară și ușor de înțeles, și care le permite părților, de asemenea, să depună o reclamație online, însoțită de documentele justificative prin e-mail sau prin alte mijloace electronice;

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) furnizează la cerere părților, pe un suport durabil, informațiile menționate la litera (a);

Justificare

Este necesar ca informațiile referitoare la procedura SAL să fie disponibile și ușor de accesat în formate corespunzătoare.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) permit consumatorilor să înainteze o plângere printr-o procedură scrisă, dacă este necesar;

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) permit părților să schimbe informații cu ele prin mijloace electronice;

(b) sprijină schimbul de informații dintre părți prin mijloace electronice;

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) atunci când se ocupă de litigiile reglementate de prezenta directivă, iau măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal stabilite în legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

(d) iau măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal stabilite în legislația națională de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE din statul în care este stabilită entitatea SAL.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul alineatului (1) prin garantarea existenței unei entități SAL complementare care este competentă să se ocupe de litigiile menționate la alineatul (1) pentru a căror soluționare nu există nicio entitate SAL competentă.

(3) Statele membre pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul alineatului (1) prin garantarea înființării și existenței unei entități SAL complementare care este competentă să se ocupe de litigiile menționate la alineatul (1) pentru a căror soluționare nu există nicio entitate SAL competentă. Statele membre pot îndeplini aceste obligații și prin folosirea entităților SAL sectoriale stabilite în alt stat membru.

Justificare

Pentru buna funcționare a procedurilor alternative și online de soluționare a litigiilor, este necesar să se asigure o acoperire maximă a tuturor sectoarelor de către entitățile SAL. Totuși, aceasta se poate realiza la nivel european. Statele membre nu trebuie să înființeze entități SAL sectoriale.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre pot, dacă doresc, să autorizeze entitățile SAL să introducă sau să mențină norme procedurale care să permită entităților SAL să opereze mai eficient și eficace, cu condiția ca acestea să respecte prezenta directivă; statele membre, atunci când acest lucru este prevăzut de dispozițiile lor juridice, pot permite entităților SAL să refuze să examineze un anumit litigiu, pe motiv că, printre altele:

 

(a) litigiul este nepertinent sau jignitor;

 

(b) litigiul a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de orice altă instanță;

 

(c) termenul în care consumatorul poate depune o plângere a expirat; acest termen nu pot fi mai scurte decât termenul, în cazul în care există un termen, prevăzut în legislația statului membru care permite părților să inițieze acțiuni în justiție;

 

(d) consumatorul declară că nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamația sa și nu a încercat, ca un prim pas, să rezolve problema în mod bilateral;

 

În toate cazurile de refuz pe motive de norme procedurale, entitățile SAL prezintă părților o motivație a deciziei lor în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii de SAL; aceste norme de procedură trebuie să nu afecteze semnificativ accesul consumatorilor la procedurile SAL;

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Statele membre pot limita admisibilitatea pentru SAL a unui litigiu prin instituirea unui prag minim pentru valoarea despăgubirii, verificând dacă valoarea despăgubirii nu este disproporționat de scăzută în raport cu costurile reale ale procedurii de SAL.

Justificare

Ar putea fi util ca statele membre să stabilească un prag minim pentru valoarea despăgubirii pentru a evita trimiterea unor cazuri nepertinente în procedura de SAL.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Recurgerea la procedurile de SAL

 

(1) O instanță în fața căreia se prezintă o cauză poate, atunci când este cazul și având în vedere toate circumstanțele cauzei respective, să invite părțile să recurgă la SAL pentru a soluționa litigiul. De asemenea, instanța poate invita părțile să participe la reuniuni informative cu privire la utilizarea procedurilor de SAL, dacă se organizează astfel de reuniuni și dacă ele sunt ușor accesibile, și poate informa părțile cu privire la platforma de soluționarea online a litigiile, creată în temeiul Regulamentului (UE) nr. [a se introduce de către Oficiul pentru Publicații] al Parlamentului European și al Consiliului din [a se introduce de către Oficiul pentru Publicații] privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulamentul privind SOL în materie de consum).

 

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere legislației statelor membre conform căreia recurgerea la SAL este obligatorie sau conform căreia se acordă stimulente sau se aplică sancțiuni atunci când este refuzată SAL, înainte sau după începerea procedurii judiciare, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu și alineatele 1-1c (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Expertiză și imparțialitate

Expertiză, independență și imparțialitate

(1) Statele membre se asigură că persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor au expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest lucru este garantat prin asigurarea faptului că acestea:

(1) Statele membre se asigură că persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor au expertiza necesară și sunt independente și imparțiale. Acest lucru este garantat prin asigurarea faptului că acestea:

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere a legislației;

(b) nu pot fi destituite fără motive întemeiate;

(b) sunt numite pentru o perioadă determinată și nu pot fi destituite fără motive întemeiate;

(c) nu au niciun conflict de interese cu niciuna dintre părțile în litigiu.

(c) nu au niciun conflict de interese cu niciuna dintre părțile în litigiu.

 

(1a) În sensul alineatului (1) litera (a), statele membre asigură disponibilitatea unor sisteme de instruire specifică pentru persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor. Comisia asistă statele membre în dezvoltarea acestor sisteme de instruire și în crearea unor mecanisme de control al calității.

 

(1b) În sensul alineatului (1) litera (c), statele membre dispun ca persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor să comunice orice element care le poate afecta independența sau poate da naștere unui conflict de interese.

 

Statele membre se asigură că, în această situație, persoanele în cauză acceptă să acționeze sau să continue să acționeze numai cu acordul explicit al părților și că sunt convinse de capacitatea lor de a conduce procedura de SAL în deplină independență și completă imparțialitate.

 

Statele membre se asigură că, pe tot parcursul procedurii de SAL, obligația de comunicare a elementelor prevăzute în prezentul alineat este o obligație permanentă.

 

(1c) În cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor sunt părți terțe independente, elementele care trebuie comunicate în conformitate cu alineatul (1b) includ:

 

(a) orice relație personală sau de afaceri cu una sau mai multe părți în ultimii trei ani înainte de preluarea poziției de către persoana respectivă;

 

(b) orice interes financiar sau de altă natură, direct sau indirect, legat de rezultatul procedurii SAL;

 

(c) precizează dacă persoana în cauză a acționat, în ultimii trei ani înainte de ocuparea postului, în altă calitate decât în scopul SAL, pentru una sau mai multe dintre părți, pentru o organizație profesională sau o asociație de afaceri în care una dintre părți este membră, sau pentru orice alt membru al acestora;

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet și în formă tipărită, la sediul propriu, informații privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, pe un suport durabil, la cerere, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, clare și ușor de înțeles, informații privind:

Justificare

Entitățile SAL sunt obligate să pună la dispoziție informații specifice nu doar pe site-urile lor internet, ci și în spațiile lor comerciale. În anumite cazuri nu există spații comerciale accesibile publicului. Prin urmare, ar trebui să fie suficient ca informațiile relevante să fie puse la dispoziție, la cerere, pe un suport durabil.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) după caz, apartenența acestora la rețelele entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere;

(c) apartenența acestora la rețelele entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul;

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze;

(d) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze, precizând valoarea minimă a despăgubirii atunci când este cazul;

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) normele de procedură care reglementează soluționarea unui litigiu;

(e) normele de procedură care reglementează soluționarea unui litigiu și motivele pentru care entitatea refuză să trateze litigiul;

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) orice cerințe preliminare pe care părțile s-ar putea să trebuiască să le îndeplinească înaintea deschiderii procedurii de soluționare alternativă a litigiilor;

(h) orice cerințe preliminare pe care părțile s-ar putea să trebuiască să le îndeplinească înaintea deschiderii procedurii de soluționare alternativă a litigiilor, inclusiv cerința de a încerca o soluționare amiabilă direct cu comerciantul;

Justificare

Mai întâi ar trebui să fie contactat comerciantul, iar litigiul ar trebui să fie prezentat unui organism SAL numai dacă această încercare nu are succes. Această dispoziție urmărește să sporească eficiența organismelor SAL, oferindu-le posibilitatea de a se concentra numai asupra cazurilor pertinente.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) costurile, în cazul în care acestea există, care urmează să fie suportate de către părți;

(i) costurile, în cazul în care acestea există, care urmează să fie suportate de către părți și normele privind repartizarea costurilor la încheierea procedurii;

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) durata aproximativă a procedurii SAL;

(j) durata medie a procedurii de SAL;

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka) posibilitatea de punere în aplicare a deciziei SAL, dacă este cazul.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb) penalitățile pentru nerespectarea unei decizii cu efecte obligatorii asupra părților.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet și în formă tipărită, la sediul propriu, rapoarte anuale de activitate. Aceste rapoarte cuprind următoarele informații privind atât litigiile naționale, cât și litigiile transfrontaliere:

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, pe un suport durabil, la cerere, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, rapoarte anuale de activitate. Aceste rapoarte cuprind următoarele informații privind atât litigiile naționale, cât și litigiile transfrontaliere:

Justificare

Este util să se precizeze faptul că entitățile SAL au obligația de a prezenta doar rapoarte privind litigiile care intră sub incidența prezentei directive. În plus, disponibilitatea permanentă a unor versiuni imprimate s-ar putea dovedi inadecvată și entitățile SAL ar putea suporta costuri semnificative pentru imprimarea și actualizarea acestora.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice probleme recurente care duc la litigiile dintre consumatori și comercianți;

(b) orice probleme sistematice care apar frecvent și duc la litigii între consumatori și comercianți. Informațiile comunicate în acest sens pot fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) respectând protecția datelor, „hotărârile de natură exemplificatoare” care reflectă rezultatele litigiilor importante, în scopul de a ridica standardele comercianților și de a facilita schimbul de informații și de cele mai bune practici;

Justificare

SAL trebuie să aibă un impact mai mare pe piață decât simpla soluționare a litigiilor individuale. Pentru a atinge acest scop, SAL ar trebui să ridice standardul referitor la bunele practici în întregul sector prin publicarea „hotărârilor de natură exemplificatoare" cu privire la litigii specifice.

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) proporția de proceduri de soluționare a litigiilor care au fost întrerupte înainte de a fi obținut un rezultat;

(c) numărul de proceduri de soluționare a litigiilor care au fost întrerupte, precum și motivul întreruperii acestora;

Justificare

Procentajul procedurilor de soluționare a litigiilor care au fost întrerupte înainte de obținerea unei soluții nu este suficient de clar cu excepția cazului în care dispunem de informațiile legate de motivele de întrerupere a unei proceduri SAL. În plus, întreruperea unei proceduri SAL nu înseamnă în mod necesar că nu s-a ajuns la un rezultat. Această informație este furnizată într-un raport de activitate anual și, prin urmare, este mai util să se prezinte numărul și nu proporția procedurilor.

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută,

(e) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL;

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) după caz, cooperarea acestora în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere.

(f) cooperarea acestora în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) procedura SAL este ușor accesibilă pentru ambele părți, indiferent de locul în care acestea se găsesc;

(a) procedura SAL este disponibilă și accesibilă atât online, cât și offline, indiferent de locul în care se găsesc părțile;

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) părțile au acces la procedură fără obligația de a recurge la un reprezentant legal; cu toate acestea, părțile pot fi reprezentate sau asistate de o terță parte în orice etapă a procedurii;

(b) părțile au acces la procedură fără obligația de a recurge la un reprezentant legal. Procedura nu privează părțile de dreptul acestora la consiliere independentă sau de a fi reprezentate sau asistate de o terță parte în orice etapă a procedurii.

Justificare

Principiul reprezentării ar trebui menținut în directivă prin referirea clară la posibilitatea ca părțile să caute consiliere independentă sau posibilitatea reprezentării de un terț.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o procedură SAL poate fi inițiată numai de consumatori;

Justificare

Scopul sistemelor SAL este să asigure un acces mai mare la justiție pentru părțile defavorizate – adesea consumatorii -, asigurându-le un mijloc recurs. Comercianții nu ar trebui să poată utiliza sistemele SAL împotriva consumatorilor în scopul colectării datoriilor.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) procedura SAL este gratuită sau disponibilă la costuri moderate pentru consumatori;

(c) procedura SAL este gratuită sau disponibilă la un tarif simbolic pentru consumatori. Statele membre decid cu privire la forma adecvată a finanțării procedurilor SAL pe teritoriul lor.

Justificare

Consumatorii nu vor fi încurajați să folosească SAL în cazul în care procedura nu va fi gratuită. Normele procedurale privind reclamațiile nepertinente sau ofensatorii vor limita reclamațiile la cele care sunt necesare. În contextul economic actual, trebuie să se clarifice faptul că procedurile SAL nu sunt finanțate de consumatori, ci aceasta trebuie să fie responsabilitatea întreprinderilor.

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) entitatea de SAL care a primit o reclamație notifică părțile în litigiu imediat după primirea tuturor documentelor care conțin informații relevante referitoare la reclamație;

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 de zile de la data la care o entitate SAL a primit reclamația. În cazul unor litigii complexe, entitatea SAL poate prelungi acest termen.

(d) litigiile sunt soluționate în termen de 90 de zile calendaristice de la data la care o entitate SAL a primit dosarul complet al reclamației. În cazul în care litigiile au un caracter complex sau foarte tehnic, persona sau colegiul responsabil pot extinde termenul de 90 de zile, dacă consideră de cuviință. Părțile sunt informate în legătură cu orice prelungire a termenului respectiv, precum și în legătură cu perioada aproximativă estimată pentru încheierea litigiului.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în cursul procedurilor SAL:

(1) Statele membre se asigură că entitățile SAL:

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) permit părților să se retragă din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcute de funcționarea sau de modul de desfășurare a procedurii. Acestea sunt informate despre acest drept înaintea începerii procedurilor. Dacă normele naționale prevăd participarea obligatorie a comercianților la procedurile SAL, prezenta dispoziție se aplică numai consumatorilor.

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a cunoaște argumentele și probele prezentate de cealaltă parte, precum și orice declarații ale experților;

(a) permit părților să-și exprime punctul de vedere, să primească și facă observații cu privire la argumentele, probele, documentele și faptele prezentate de cealaltă parte, inclusiv orice declarații și avize date de experți, și să răspundă într-un termen rezonabil;

Justificare

Prima parte a justificării nu privește versiunea în limba română.

Părțile trebuie să poată să facă comentarii cu privire la argumentele și probele prezentate de cealaltă parte, inclusiv cu privire la declarațiile și avizele experților.

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) rezultatul procedurii SAL este pus la dispoziția ambelor părți, în scris sau pe un suport durabil, precizând motivele pe care se întemeiază rezultatul.

(b) anunță părțile cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris sau pe un suport durabil, și le oferă o declarație precizând motivele pe care se întemeiază rezultatul.

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în cadrul procedurilor SAL care vizează soluționarea litigiului prin propunerea unei soluții,

(2) În cazul procedurilor SAL care vizează soluționarea litigiului prin propunerea unei soluții, statele membre se asigură că:

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) consumatorul, înainte de a accepta soluția propusă; este informat că:

(a) părțile, înainte de a accepta soluția propusă, sunt informate cu privire la drepturile lor în temeiul legislației existente și că:

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) are posibilitatea de a accepta sau de a refuza o soluție propusă;

(i) au posibilitatea de a accepta sau de a refuza soluția propusă;

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară normală;

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) soluția propusă poate fi mai puțin favorabilă decât un rezultat stabilit de către o instanță care aplică dispozițiile legale în vigoare;

(ii) soluția propusă ar putea diferită de un rezultat stabilit de către o instanță care aplică dispozițiile legale în vigoare;

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) înainte de a accepta sau de a respinge soluția propusă, are dreptul de a solicita un aviz independent;

(iii) au dreptul de a solicita un aviz independent;

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) soluția propusă va avea un anumit tip de efect juridic;

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) părțile, înainte de a accepta o soluție propusă, sunt informate cu privire la consecințele juridice ale unui astfel de acord;

eliminat

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) părților, înainte de a-și exprima consimțământul cu privire la o soluție propusă sau la un acord amiabil, li se acordă o perioadă rezonabilă pentru a reflecta.

(c) părților, înainte de a-și da consimțământul cu privire la o soluție propusă sau la un acord amiabil, li se acordă o perioadă rezonabilă pentru a reflecta.

Amendamentul  119

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) în cazul în care părțile decid să respingă soluția propusă, entitatea SAL poate să publice soluția respectivă;

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care sunt instituite proceduri SAL care vizează soluționarea litigiului prin propunerea unei soluții, statele membre pot specifica că soluțiile propuse sunt, la alegerea comerciantului, obligatorii pentru comerciant.

 

În astfel de situații, articolul 9 alineatul (2) se interpretează ca aplicându-se numai consumatorului.

Justificare

Statele membre ar trebui să poată continua aplicarea sistemelor SAL existente și a unora noi, astfel încât, în cazul în care un consumator optează pentru acceptarea rezultatului unei proceduri, comerciantul să fie obligat prin decizia respectivă.

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Libertate

 

(1) Statele membre se asigură că un acord stabilit între un consumator și un comerciant de a prezenta reclamații la o entitate SAL nu este obligatoriu pentru consumator în cazul în care a fost încheiat înaintea materializării litigiului și determină privarea consumatorului de dreptul său de a iniția acțiuni în instanță în vederea soluționării litigiului.

 

(2) Statele membre se asigură faptul că, în cadrul procedurilor SAL care vizează soluționarea litigiului prin impunerea unei soluții, aceasta poate fi obligatorie pentru părți numai dacă părțile au fost informate în prealabil despre caracterul său obligatoriu și și-au dat acordul în mod formal. Nu se solicită acordul formal al comerciantului dacă normele naționale prevăd că soluțiile sunt obligatorii pentru comercianți.

Justificare

În general, în cazul în care procedurile SAL impun o soluție obligatorie pentru părți, ar trebui ca acestea din urmă să își fi dat acordul în prealabil. O excepție de la aceasta este cazul în care normele naționale prevăd că soluțiile sunt obligatorii pentru comercianți. Aceste regimuri acționează într-un mod foarte eficient pentru consumatori și nu ar trebui subminate.

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Legalitate

 

Statele membre garantează că, în procedurile SAL care urmăresc soluționarea litigiului prin impunerea unei soluții, soluția impusă nu conduce la privarea consumatorului de protecția conferită de dispozițiile obligatorii ale legislației statului membru pe teritoriul căruia este stabilită entitatea SAL. În cazul litigiilor transfrontaliere, soluția impusă de entitatea SAL nu ar trebui să conducă la privarea consumatorului de protecția conferită de dispozițiile obligatorii ale legislației statului membru în care consumatorul își are reședința obișnuită, în cazurile în care o astfel de protecție este prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008.

Justificare

Directiva propusă nu include principiul important al legalității, care garantează că consumatorii sunt întotdeauna protejați de dispozițiile juridice obligatorii din țara lor de reședință. Prin urmare, trebuie să se introducă principiul legalității pentru litigiile care impun soluții părților pentru a garanta că consumatorii nu sunt privați de protecția conferită de dispozițiile obligatorii ale legislației.

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Articolul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9c

 

Efectul procedurilor SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție

 

(1) Statele membre se asigură că părțile care au recurs la SAL în vederea soluționării unui litigiu nu vor fi ulterior împiedicate să inițieze o procedură judiciară privind respectivul litigiu ca urmare a împlinirii unor termene de decădere sau de prescripție pe durata procedurii SAL.

 

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dispozițiilor privind decăderea și prescripția din acordurile internaționale la care sunt părți statele membre.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Articolul 9 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9d

 

Orientări

 

(1) După consultarea Parlamentului European, a Consiliului și a părților implicate relevante, Comisia redactează orientări privind punerea în aplicare a prezentei directive. Aceste orientări se focalizează îndeosebi asupra criteriilor de calitate stabilite în Capitolul II, asupra cooperării dintre entitățile SAL în cazurile transfrontaliere, dintre entitățile SAL și autoritățile naționale în conformitate cu articolele 13 și 14, precum și asupra relației dintre prezenta directivă și alte acte legislative ale Uniunii. În acest scop, Comisia redactează orientările respective pe baza practicilor curente din statele membre, a codurilor voluntare de conduită , a standardelor de calitate și a oricăror alte date relevante.

 

(2) Comisia transmite orientările respective statelor membre și le pune la dispoziția publicului.

Justificare

Ținând seama de abordarea în sensul unei armonizări minime a prezentei directive și de diversitatea procedurilor SAL din statele membre, Comisia Europeană adoptă orientări care furnizează statelor membre norme suplimentare care să faciliteze și să clarifice punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că comercianții stabiliți pe teritoriul lor informează consumatorii cu privire la entitățile SAL de care sunt acoperiți și care sunt competente să soluționeze eventualele litigii între ei și consumatori. Aceste informații includ adresele site-urilor internet ale entităților SAL relevante și specifică dacă comerciantul își ia sau nu angajamentul de a recurge la aceste entități în vederea soluționării litigiilor în materie de consum.

(1) Statele membre se asigură că comercianții stabiliți pe teritoriul lor informează consumatorii cu privire la numele, adresa și site-ul de internet al entităților SAL de care sunt acoperiți și care sunt competente să soluționeze eventualele litigii între ei și consumatori. Comercianții specifică, de asemenea, dacă se angajează sau dacă sunt obligați să recurgă la aceste entități în vederea soluționării litigiilor în materie de consum.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt menționate în mod vizibil și sunt accesibile în mod simplu, direct și permanent pe site-ul internet al comerciantului, în cazul în care acesta există, în termenii și în condițiile generale ale contractelor pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii între comerciant și consumator și în chitanțele și facturile aferente acestor contracte. Acestea precizează modul în care se pot obține informații suplimentare privind entitatea SAL în cauză și modul în care se poate recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt menționate în mod clar, ușor de înțeles și ușor de accesat în permanență pe site-ul internet al comerciantului, în cazul în care acesta există, în termenii și în condițiile generale ale contractelor pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii între comerciant și consumator și ori de câte ori un comerciant respinge o reclamație care i-a fost prezentată direct de consumator. Acestea precizează modul în care se pot obține informații suplimentare privind entitatea SAL în cauză și modul în care se poate recurge la aceasta.

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 din Directiva 2011/83/UE privind informarea consumatorilor în cazul contractelor la distanță și al contractelor negociate în afara spațiilor comerciale.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 din Directiva 2011/83/UE privind informarea consumatorilor în cazul contractelor la distanță și al contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, dispozițiilor articolului 3 din Directiva 2002/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum1 și dispozițiilor articolului 185 din Directiva 2009/138/UE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)2.

 

______________

 

1 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

 

2 JO L 335, 17.12.2008, p. 1.

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că consumatorii pot obține asistență cu privire la litigiile care decurg din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii transfrontaliere. Această asistență vizează în special orientarea consumatorilor către entitatea SAL care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru și care este competentă pentru a soluționa litigiul lor transfrontalier.

(1) Statele membre se asigură, cu privire la litigiile care decurg din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii transfrontaliere, că consumatorii pot obține asistență pentru contactarea entității SAL care își desfășoară activitatea într-un alt stat membru și care este competentă pentru a soluționa litigiul lor transfrontalier.

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot să încredințeze sarcina menționată la alineatul (1) centrului lor afiliat rețelei centrelor europene pentru consumatori (ECC-Net), asociațiilor de consumatori sau oricărui alt organism.

(2) Statele membre încredințează sarcina menționată la alineatul (1) centrului lor afiliat rețelei centrelor europene pentru consumatori (ECC-Net).

Justificare

Asistența pentru consumatorii implicați în litigii transfrontaliere trebuie asigurată printr-o rețea structurată oficială instituită de Comisie, rețeaua centrelor europene pentru consumatori.

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că entitățile SAL, asociațiile consumatorilor, asociațiile profesionale, centrele rețelei centrelor europene pentru consumatori și, după caz, entitățile desemnate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) pun la dispoziția publicului la sediul lor și pe site-urile de internet ale acestora lista entităților SAL menționate la articolul 17 alineatul (3).

Statele membre se asigură că entitățile SAL și centrele rețelei centrelor europene pentru consumatori pun la dispoziția publicului pe site-urile lor internet și, dacă este posibil, pe un suport durabil la sediul lor lista entităților SAL menționate la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre încurajează asociațiile de consumatori și comercianții să facă publice pe site-urile lor și prin orice alte mijloace pe care le consideră justificate lista entităților SAL menționate la articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Comisia și statele membre garantează dezvăluirea corespunzătoare a informațiilor referitoare la modul în care consumatorii pot avea acces la o procedură SAL în cazul litigiilor contractuale menționate la articolul (2) alineatul (1), în raport cu un anumit comerciant.

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea între entitățile SAL în ceea ce privește soluționarea litigiilor transfrontaliere

Cooperarea și schimbul de experiență la nivel european între entitățile SAL

Amendamentul  134

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre garantează că entitățile SAL cooperează în vederea soluționării litigiilor transfrontaliere.

(1) Statele membre garantează că entitățile SAL cooperează în vederea soluționării litigiilor transfrontaliere și efectuează schimburi regulate de bune practici, atât în ceea ce privește soluționarea litigiilor transfrontaliere, cât și a celor naționale.

Amendamentul  135

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia susține și facilitează schimbul de experiență între entitățile SAL, cu scopul de a promova cele mai bune practici, în special prin Programul pentru protecția consumatorilor;

Amendamentul  136

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și datele de contact ale rețelelor menționate la alineatul (1). Comisia actualizează această listă o dată la doi ani, după caz.

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și datele de contact ale rețelelor menționate la alineatul (2). Comisia actualizează această listă o dată la doi ani.

Amendamentul  137

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Această cooperare include schimbul reciproc de informații privind practicile comerciale ale comercianților cu privire la care consumatorii au depus reclamații. Acesta cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării tehnice și a informațiilor de către autoritățile naționale către entitățile SAL, în cazul în care evaluarea sau informațiile respective sunt necesare pentru soluționarea litigiilor individuale.

(2) Această cooperare poate include schimbul reciproc de informații privind practicile din anumite sectoare economice ale comercianților cu privire la care consumatorii au depus în mod repetat reclamații. Acesta cuprinde, de asemenea, furnizarea evaluării tehnice și a informațiilor de către autoritățile naționale către entitățile SAL, în cazul în care evaluarea sau informațiile respective sunt necesare pentru soluționarea litigiilor individuale și sunt deja disponibile.

Justificare

Practicile comerciale ale întreprinderilor nu ar trebui făcute publice în masă: aceste informații conțin, de asemenea, date confidențiale și secrete de afaceri care nu ar trebui divulgate publicului. Mai mult decât atât, o entitate SAL nu poate obliga agențiile de stat să furnizeze evaluări prin intermediul legislației europene. Acest lucru se aplică în mod deosebit în legătură cu finanțarea.

Amendamentul  138

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la secretul profesional și comercial care se aplică autorităților naționale menționate la alineatul (1).

Amendamentul  139

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă responsabilă de monitorizarea funcționării și a dezvoltării entităților SAL stabilite pe teritoriul său. Fiecare stat membru notifică autoritatea desemnată Comisiei.

(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă care să îndeplinească funcțiile prevăzute la articolele 16 și 17. Fiecare stat membru poate desemna mai multe autorități competente. În cazul în care un stat membru procedează astfel, acesta hotărăște care dintre autoritățile competente urmează să fie desemnată drept punct unic de contact cu Comisia. Fiecare stat membru notifică Comisiei autoritatea competentă desemnată sau, după caz, autoritățile competente, inclusiv punctul unic de contact.

Justificare

Pentru a reflecta diferitele abordări sectoriale și geografice cu privire la SAL, este necesar să se permită statelor membre să desemneze mai multe autorități competente.

Amendamentul  140

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia stabilește o listă a autorităților competente care i-au fost comunicate în conformitate cu alineatul (1) și publică această listă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia stabilește o listă a autorităților competente, inclusiv, dacă este cazul, cele care acționează ca punct unic de contact, care i-au fost comunicate în conformitate cu alineatul (1) și publică această listă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  141

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) o declarație referitoare la tipurile de litigii acoperite de procedurile SAL;

Amendamentul  142

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) o declarație privind elementele necesare pentru a stabili competența acestora;

eliminat

Amendamentul  143

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) o declarație motivată, care se bazează pe o autoevaluare a entității SAL, care să ateste calitatea sa de entitate SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și conformitatea sa cu cerințele prevăzute în capitolul II.

(h) o declarație motivată, care să menționeze dacă entitatea se califică sau nu drept entitate SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și respectă criteriile de calitate prevăzute în capitolul II.

Amendamentul  144

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL comunică autorităților competente, cel puțin o dată pe an, informațiile următoare:

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL comunică autorităților competente din doi în doi ani informații privind:

Amendamentul  145

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută,

(d) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care deciziile sunt obligatorii și, dacă sunt disponibile informațiile relevante, pentru deciziile fără caracter obligatoriu;

Justificare

Entitățile de SAL ar trebui să aibă îndatorirea de a monitoriza respectarea soluțiilor. Acesta este un indicator important al eficienței sistemelor de SAL și, în plus, ar putea ajuta consumatorii și companiile să decidă când merită și când nu merită să se angajeze într-o procedură de SAL.

Amendamentul  146

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) statistici relevante care să demonstreze modul în care comercianții recurg la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor pentru litigiile lor cu consumatorii;

eliminat

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar trebui să fie realiste, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul  147

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) orice probleme recurente care duc la litigiile dintre consumatori și comercianți;

(f) orice probleme sistematice care apar frecvent și duc la litigii între consumatori și comercianți. Informațiile comunicate în acest sens pot fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;

Justificare

Pentru a facilita schimbul de bune practici, ar putea fi util ca entitățile de SAL să ofere soluții orientative pentru cazurile pe care le soluționează, respectând însă confidențialitatea.

Amendamentul  148

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) după caz, o evaluare a eficacității cooperării lor în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere;

eliminat

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar trebui să fie realiste, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul  149

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) o autoevaluare a eficacității procedurii SAL oferite de către entitate și a modalităților posibile de îmbunătățire a performanțelor sale.

eliminat

Justificare

Informațiile pe care entitățile SAL sunt obligate să le furnizeze autorităților competente ar trebui să fie realiste, gestionabile și neasociate unor sarcini administrative inutile.

Amendamentul  150

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă evaluează, pe baza informațiilor primite în conformitate cu articolul 16 alineatul (1), dacă entitățile SAL care i-au fost notificate pot fi considerate drept entități SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și sunt conforme cu cerințele prevăzute în capitolul II.

(1) Fiecare autoritate competentă evaluează, pe baza unei evaluări independente obiective și a informațiilor primite în conformitate cu articolul 16 alineatul (1), dacă entitățile SAL care i-au fost notificate pot fi considerate drept entități SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și sunt conforme cu cerințele de calitate prevăzute în capitolul II.

Amendamentul  151

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, pe baza evaluării menționate la alineatul (1), o listă de entități SAL care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 1.

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, pe baza evaluării menționate la alineatul (1), o listă de entități SAL care i-au fost notificate și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1). Autoritatea competentă nu refuză includerea unei entități SAL pe listă dacă aceasta respectă cerințele stabilite de prezenta directivă.

Justificare

Trebuie precizat clar că autoritățile nu au puterea discreționară de a refuza includerea pe listă în măsura în care evaluarea arată că sistemul de SAL respectă dispozițiile capitolului II.

Amendamentul  152

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) elementele necesare pentru a stabili competența acestora;

eliminat

Amendamentul  153

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) sectoarele și categoriile de litigii acoperite de fiecare entitate SAL;

Amendamentul  154

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) necesitatea prezenței fizice a părților sau a reprezentanților acestora, după caz; precum și

(e) necesitatea prezenței fizice a părților sau a reprezentanților acestora, după caz, inclusiv o declarație a entității SAL care să ateste că procedura SAL se desfășoară sau poate să se desfășoare ca procedură orală sau scrisă;

Amendamentul  155

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare autoritate competentă notifică această listă Comisiei. În cazul în care orice modificări sunt notificate autorității competente în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, lista se actualizează imediat și informațiile relevante sunt notificate Comisiei.

Fiecare autoritate competentă notifică această listă Comisiei. În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, dacă autoritatea competentă este notificată cu privire la orice modificare, lista se actualizează imediat și informațiile relevante sunt notificate Comisiei. Dacă o entitate SAL nu mai respectă cerințele stabilite în prezenta directivă, autoritatea competentă o elimină de pe listă.

Justificare

Este necesar să se garanteze că statele membre vor înregistra și actualiza periodic informațiile referitoare la eventualele modificări legate de entitățile SAL.

Amendamentul  156

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care statul membru a desemnat mai multe autorități competente, lista și actualizările menționate la alineatul (2) sunt transmise Comisiei prin intermediul punctului unic de contact. Lista și actualizările se referă la toate entitățile SAL care își au sediul în statul membru respectiv.

Justificare

Pentru a evita sarcinile administrative și birocrația excesive, este esențial ca, în cazul în care într-un stat membru se desemnează una sau mai multe autorități competente, punctul unic de contact să furnizeze Comisiei lista acestora și actualizările acesteia.

Amendamentul  157

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia întocmește o listă a entităților SAL care i–au fost comunicate în conformitate cu alineatul (2) și actualizează această listă ori de câte ori Comisiei îi sunt notificate schimbări, în conformitate cu a doua teză de la alineatul (2) paragraful al treilea. Comisia publică această listă și actualizările acesteia și o transmite autorităților competente și statelor membre.

(3) Comisia întocmește o listă a entităților SAL notificate care i–au fost comunicate în conformitate cu alineatul (2) și actualizează această listă ori de câte ori Comisiei îi sunt notificate schimbări, în conformitate cu a doua teză de la alineatul (2) paragraful al treilea. Comisia publică această listă și actualizările acesteia și o transmite autorităților competente și statelor membre, precum și organizațiilor de consumatori și organizațiilor profesionale și rețelei centrelor europene pentru consumatori.

Amendamentul  158

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Entităților SAL notificate și publicate pe lista Comisiei li se acordă o etichetă europeană de calitate ușor de recunoscut, care să garanteze consumatorilor că entitatea SAL respectivă respectă criteriile de calitate stabilite în prezenta directivă. În cazul eliminării unei entități SAL de pe lista Comisiei, eticheta europeană de calitate nu se mai aplică.

Justificare

Pentru a elimina orice îndoială și a crește încrederea consumatorului în sistem, se va crea o etichetă europeană de calitate care să garanteze că entitățile SAL respectă standardele de calitate solicitate prin prezenta directivă. Această etichetă de calitate ar trebui să fie retrasă imediat în cazul în care entitatea respectivă nu se mai găsește pe lista Comisiei.

Amendamentul  159

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fiecare autoritate competentă publică lista consolidată a entităților SAL la care se face referire la alineatul (3), pe site-ul internet propriu și prin alte mijloace pe care le consideră adecvate.

(4) Fiecare autoritate competentă publică lista consolidată a entităților SAL la care se face referire la alineatul (3), pe site-ul internet propriu și pe un suport durabil, atunci când este cazul.

Amendamentul  160

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La fiecare doi ani, fiecare autoritate competentă publică un raport privind evoluția și funcționarea entităților SAL. În special, raportul:

(5) Până la 31 decembrie 2014 și din trei în trei ani după această dată, fiecare autoritate competentă publică un raport privind evoluția și funcționarea entităților SAL. În special, raportul:

Justificare

Pentru o bună cooperare între Comisie și autoritățile naționale competente, este de dorit ca acestea din urmă să transmită rapoartele lor Comisiei, care să centralizeze informațiile, acest lucru facilitând colectarea informațiilor de către Comisie.

Amendamentul  161

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identifică domeniile, după caz, în care procedurile SAL nu tratează încă litigiile reglementate de prezenta directivă;

(a) identifică domeniile și sectoarele, după caz, în care procedurile SAL nu tratează încă litigiile reglementate de prezenta directivă;

Amendamentul  162

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) emite recomandări privind modul de îmbunătățire a funcționării entităților SAL, după caz.

(d) emite recomandări privind modul de îmbunătățire a funcționării efective și eficiente a entităților SAL, după caz.

Amendamentul  163

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cazul în care un stat membru a desemnat mai multe autorități competente, raportul este făcut public de către punctul unic de contact. Raportul include toate entitățile SAL înființate în statul membru respectiv.

Amendamentul  164

Propunere de directivă

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu articolul 10 și cu articolul 16 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcări ale dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu articolul 10 și cu articolul 16 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă, în cazul în care se emite, fără succes însă, un avertisment inițial obligatoriu, și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Amendamentul  165

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre pun în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [Office of Publications insert date: 18 months after entry into force] cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între prezenta directivă și aceste dispoziții.

(1) Statele membre pun în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative sau normele de autoreglementare necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [a se introduce data la Oficiul pentru Publicații: 18 luni de la intrarea în vigoare] cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între prezenta directivă și aceste dispoziții.

Justificare

În unele state membre, cum ar fi Țările de Jos, SAL este bine dezvoltată, deși nu există o legislație în acest sens. În aceste state membre, întreprinderile dispun de o marjă largă de acțiune pentru a introduce SAL prin intermediul autoreglementării. Numeroase întreprinderi consideră SAL drept un mijloc oportun de a furniza consumatorilor un mecanism suplimentar de soluționare a litigiilor. Acest lucru poate avea loc într-un mod în care guvernul își aduce, de asemenea, contribuția sa (financiară) la astfel de mecanisme de cooperare. Se consideră că este oportun să se prevadă în mod explicit la articolul 22 că Directiva privind SAL poate fi pusă în aplicare prin autoreglementare.

Amendamentul  166

Propunere de directivă

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel mai târziu până la [Office of Publications insert date: five years after the entry into force], iar apoi din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul ia în considerare dezvoltarea și utilizarea entităților SAL și impactul prezentei directive asupra consumatorilor și a comercianților. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

Cel mai târziu până la [a se introduce data la Oficiul pentru Publicații: patru ani de la intrarea în vigoare], iar apoi din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul respectiv ia în considerare dezvoltarea și utilizarea entităților SAL și impactul prezentei directive asupra consumatorilor și a comercianților. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

 • [1]  JO C 181, 21.6.2012, p. 93-98.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Propunerea Comisiei de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (SAL) urmărește crearea unei modalități simple, rapide și ieftine de soluționare a litigiilor care implică vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii în întreaga Uniune Europeană. Odată pusă în aplicare, prezenta directivă va permite oricărui consumator rezident în UE să aibă acces la o entitate SAL de calitate dacă apar probleme legate de cumpărarea de bunuri sau servicii – la nivel național sau transfrontalier – în cazul unui comerciant stabilit într-un stat membru al UE.

Context

În ciuda îmbunătățirilor aduse protecției consumatorilor de la începuturile pieței unice, rămân lacune care ridică probleme pentru cetățeni, în special pentru consumatori și IMM-uri. Astfel cum este menționat în Rezoluția din 25 octombrie 2011 a Parlamentului privind soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul civil, comercial și familial[1] și în Rezoluția din 20 mai 2010 a Parlamentului referitoare la oferirea unei piețe unice consumatorilor și cetățenilor[2], precum și în Actul privind piața unică, toți cetățenii europeni ar trebui să se poată deplasa și să-și poată exercita drepturile, putând inclusiv să cumpere bunuri sau servicii de la comercianți bazați în alte state membre, în cadrul întregii piețe unice.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene angajează Uniunea să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. TFUE mai menționează că piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulație a bunurilor și a serviciilor.

Comisia a publicat prima sa recomandare privind procedurile SAL în materie de consum acum 14 ani. Totuși, măsurile adoptate la nivel național s-au dovedit a fi complet insuficiente, dat fiind că în continuare mulți cetățeni nu pot să acceseze un mecanism SAL eficient în sectorul sau regiunea de interes. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri la nivel european pentru a asigura un nivel minim de armonizare și pentru a garanta că consumatorii din întreaga Uniune beneficiază de același nivel de protecție ridicat.

SAL și piața internă

În prezent, lipsa unor mijloace simple, ieftine și rapide de soluționare a litigiilor în cazul multor cetățeni constituie o piedică în cadrul pieței interne. Consumatorii pierd o cifră estimată la 0,4% din PIB-ul european din cauza acestor probleme, dar doar 5% dintre consumatori și-au prezentat cazul în fața unei entități SAL în 2010 și doar 9% dintre întreprinderi raportează că au făcut vreodată apel la SAL. În mod similar, comercianții, în special IMM-urile, își pierd motivația să facă comerț la nivel transfrontalier deoarece ezită să aibă de-a face cu sistemele juridice ale altor state membre. Prin urmare, este de importanță fundamentală ca directiva să nu acopere doar litigiile transfrontaliere, ci și pe cele naționale.

În plus, comerțul online a devenit un pilon important al activității economice din cadrul UE, dar mulți consumatori și comercianți ezită să cumpere și să vândă online dat fiind că le este teamă că nu vor avea acces la o cale de atac în caz de litigiu. Un mecanism de soluționare alternativă și online a litigiilor bine integrat va garanta că cetățenii dispun de încrederea necesară pentru a beneficia de toate beneficiile comerțului electronic. Platforma de soluționare alternativă a litigiilor va servi drept instrument care va oferi consumatorilor și comercianților o cale unică pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor online, bazată pe disponibilitatea unor entități SOL de calitate în întreaga Uniune.

În plus, necesitatea de a lua măsuri legislative decisive în acest domeniu este cu atât mai stringentă cu cât consolidarea poziției consumatorilor și a puterilor acestuia este vitală pentru revitalizarea pieței unice și, astfel, pentru a da un impuls creșterii și creării de noi locuri de muncă. Astfel, punerea în aplicare a SAL în materie de consum respectă și Strategia Europa 2020 și va forma o parte dintr-o abordare holistică pentru relansarea pieței unice.

Obiective

În esență, directiva urmărește soluționarea celor mai puternice și semnificative piedici din calea consumatorilor și comercianților în ceea ce privește accesarea unei entități de soluționare alternativă a disputelor care să funcționeze în mod corespunzător. În primul rând, acoperirea SAL continuă să prezinte lipsuri atât la nivel sectorial, cât și la nivel geografic. În al doilea rând, mulți consumatori și comercianți pur și simplu nu cunosc sau nu dețin informații suficiente legate de folosirea unor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor. În fine, chiar și în cazul în care există sisteme SAL, calitatea acestora variază foarte mult și adesea nu respectă principiile privind calitatea stabilite de recomandările Comisiei.

Proiectul de raport

Raportorul salută propunerea Comisiei, aceasta reprezentând un cadru inițial solid pentru asigurarea unei acoperiri depline cu SAL pentru cetățeni. Totuși, raportorul a făcut un efort pentru a clarifica un număr de măsuri din propunere, în sensul explicațiilor de mai jos, cu scopul de a realiza un sistem echilibrat, care să ofere o protecție solidă pentru independența și calitatea entităților SAL și care să asigure, în același timp, că acestea operează de o manieră practică, eficientă și transparentă.

Domeniul de aplicare

Articolele 1 și 2 definesc domeniul de aplicare și tema directivei. În acest sens s-au depus eforturi pentru a realiza obiectivul de a asigura o acoperire completă pentru litigiile în materie de consum, oferind consumatorului, în același timp, un mecanism de soluționare a litigiilor de înaltă calitate, transparent, eficient și echitabil. Atât mecanismele de soluționare a litigiilor existente, cât și cele nou-constituite care respectă standardele minime de calitate stabilite prin prezenta directivă se vor numi „entități SAL” și li se va acorda o etichetă europeană de calitate care va întări încrederea consumatorilor. Posibilitatea ca comercianții să introducă litigii împotriva consumatorilor a fost exclusă, dat fiind că comercianții deja dispun de mijloace suficiente pentru a soluționa aceste litigii fără a-i include în domeniul de aplicare al SAL.

Accesibilitatea

Articolul 5 se ocupă în special de modalitatea în care entitățile SAL sunt făcute accesibile. SAL ar trebui să fie disponibilă pentru toți consumatorii care rezidă în UE. Prin urmare, proiectul de raport propune ca consumatorii să poată accesa informații și să înainteze o plângere atât offline, cât și online. În plus, raportorul a adăugat o clauză conform căreia nu se permite refuzarea unui caz pe motiv că ar fi frivol, că ar vexa pe cineva sau că a fost audiat de o altă entitate SAL, cu excepția cazului în care se furnizează tuturor părților o justificare rezonabilă.

Independența

În contextul SAL, credibilitatea este de importanță crucială. În plus față de cerința ca persoanele care răspund de SAL să fie imparțiale, raportorul propune, de asemenea, să se introducă cerința ca acestea să fie, de asemenea, independente față de toate părțile la un litigiu, lucru care va garanta că rezultatele procedurilor nu vor fi părtinitoare și că vor fi echitabile pentru ambele părți. Proiectul de raport propune, de asemenea, un articol nou privind independența, care instituie garanții instituționale robuste care să asigure că asociațiile consumatorilor și cele profesionale sunt implicate deopotrivă în guvernanța SAL. Pentru a consolida independența entităților SAL în cazul cărora persoana sau persoanele responsabile de procedură sunt angajate de o asociație profesională, proiectul de raport propune ca acestea să fie numite obligatoriu de un colegiu, să fie numite în funcție pentru o perioadă determinată și să nu fie supuse niciunei instrucțiuni provenite de la comerciant sau de la un reprezentant al acestuia.

Transparență

Articolul 7 stabilește cerințele minime de transparență care trebuie respectate de entitățile SAL. Un nivel ridicat de transparență va ajuta la îmbunătățirea credibilității entităților SAL printre consumatori și întreprinderi și va ajuta, de asemenea, la furnizarea de date care ar ajuta la îmbunătățirea continuă a modului de funcționare a entităților. Aceasta ar trebui să includă publicarea „hotărârilor de natură exemplificatoare”, lucru care ar facilita schimbul de bune practici și ar încuraja comercianții să-și ridice standardele.

Eficacitatea

În termeni orientativi, procedurile SAL ar trebui să fie simple, rapide, abordabile și nu deosebit de birocratice. Cu alte cuvinte, ele trebuie să prezinte avantaje evidente comparativ cu alte structuri convenționale de soluționare a litigiilor cum ar fi instanțele, altfel consumatorii nu le vor folosi. Prin urmare, raportorul propune ca entitățile SAL care funcționează în mod corespunzător să fie capabile să soluționeze litigiile normale în termen de 90 de zile de la momentul începerii oficiale a procedurii. Acest termen ar putea fi depășit la libera alegere a persoanelor responsabile de procedura SAL în cazul în care extinderea acestuia ar fi necesară pentru a garanta soluționarea litigiului în condiții calitativ bune în caz de litigiu deosebit de complex sau tehnic.

Libertatea și legalitatea

Este deosebit de important ca drepturile juridice ale cetățenilor să fie protejate, în special atunci când entitățile SAL impun soluții obligatorii. Statele membre ar trebui să poată decide, la libera lor alegere, dacă permit entităților SAL să pronunțe hotărâri obligatorii pentru una sau toate părțile la litigiu. Totuși, raportorul a propus un articol suplimentar pentru a proteja dreptul ambelor părți de a fi informate cu privire la obligativitatea deciziei și de a alege dacă acceptă sau nu acest fapt. În plus, consumatorii nu pot fi supuși unei decizii obligatorii dacă aceasta a fost convenită înainte de apariția litigiului și dacă aceasta îl privează pe consumator de dreptul de a sesiza o instanță. Articolul suplimentar ar consolida, de asemenea, drepturile cetățenilor în procedurile SAL care urmăresc soluționarea litigiilor prin impunerea unor decizii, garantând faptul că consumatorul nu poate fi privat de protecția dispozițiilor obligatorii ale legislației statului membru în care este stabilită entitatea SAL.

Informarea

Ultima lacună semnificativă a mediului actual de soluționare a litigiilor este faptul că puțini cetățeni sunt conștienți de aceste proceduri și de beneficiile pe care le oferă. Articolul 10 urmărește soluționarea acestei deficiențe, solicitând comercianții să informeze consumatorii cu privire la entitățile SAL de care sunt acoperite, atât pe site-ul lor internet, cât și în termenii și condițiile generale ale contractelor sau în alte documente aplicabile. Din perspectiva raportorului, furnizarea către cetățeni a unor informații precise și clare cu privire la modalitatea de accesare a entităților SAL este de importanță crucială pentru a asigura succesul acestei inițiative. Prin urmare, proiectul de raport solicită comercianților să furnizeze aceste informații într-o gamă largă de documente, dar fără a introduce cerințe care ar fi excesiv de greoaie, în special pentru microentități și IMM-uri.

Concluzie

Proiectul de raport a adoptat o abordare pe trei planuri. În primul rând, acoperirea în prezent lacunară a SAL este remediată prin crearea unui cadru robust pentru dezvoltarea unor entități SAL în materie de consum care vor asigura acoperirea completă. În al doilea rând, faptul că mulți consumatori și comercianți nu cunosc în prezent existența procedurilor SAL este remediat prin solicitarea adresată comercianților de a furniza informații adecvate privind SAL atât pe site-urile lor internet, cât și în documentele lor. În fine, armonizarea criteriilor de calitate va determina că, indiferent de locul în care consumatorul va face achiziții în cadrul Uniunii, acesta va avea acces la o procedură SAL de înaltă calitate, imparțială, independentă, echitabilă și transparentă.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

Dl Malcolm Harbour

Președinte

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

BRUXELLES

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (COM(2011)0793 – C7 - 0454/2011 – 2011/0373(COD)),

Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 16 iulie 2012 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței adăugării articolului 169 la articolul 114 din TFUE ca temei juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum.

Propunerea de directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (COM(2011)0793) a fost prezentată de Comisie în temeiul articolului 114 din TFUE și a fost înaintată Parlamentului în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) a fost adoptat la 10 iulie 2012. Comisia pentru afaceri juridice, asociată Comisiei IMCO în temeiul articolului 50 din Regulamentul de procedură, a adoptat avizul la 19 iunie 2012.

Serviciul juridic al Parlamentului a afirmat într-o notă din data de 13 septembrie 2012 că temeiul juridic pertinent pentru propunerea de directivă este numai articolul 114 din TFUE așa cum a susținut și IMCO.

Istoricul dosarului

Elementele principale ale noii propuneri sunt: statele membre sunt obligate să asigure existența procedurilor SAL pentru toate litigiile interne și transfrontaliere care fac obiectul propunerii (articolul 5). În plus, directiva propusă stabilește principiile generale pe care trebuie să le respecte toate entitățile care se ocupă de SAL, printre care calificarea corespunzătoare, imparțialitatea, transparența, eficacitatea și corectitudinea (articolele 6 și 9). Respectarea acestor principii va fi motorizată de autoritățile naționale (articolele 15 și 17). În cele din urmă, comercianților li se impune să ofere consumatorilor informații pertinente și complete cu privire la entitățile relevante care se ocupă de SAL (articolul 10).

2. Raportul adoptat în Comisia IMCO

Raportul adoptat în Comisia IMCO conține o serie de diferențe față de propunerea Comisiei. Principalele noi aspecte sunt următoarele:

- se reformulează obiectul propunerii: în loc de „a contribui la buna funcționare a pieței interne și la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor”, textul relevant este formulat acum în modul următor: „a contribui, prin atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la o funcționare adecvată a pieței interne” (AM 52). A fost adoptat un considerent paralel privind subsidiaritatea (AM 51);

- domeniul de aplicare privind entitățile SAL angajate sau remunerate de comercianți este redefinit: dacă propunerea din COM le exclude din domeniul de aplicare, textul IMCO lasă în competența statelor membre includerea lor, cu condiția asigurării unor garanții referitoare la independență și transparență (AM 55);

- litigiile între comercianți și procedurile inițiate de un comerciant împotriva unui consumator sunt excluse din domeniul de aplicare (AM 57, 58);

- se stipulează că directiva stabilește un standard armonizat minim (AM 61);

- s-au introdus o serie de dispoziții suplimentare privind accesul la SAL, de exemplu opțiunea statelor membre de a permite entităților SAL refuzul de a se ocupa de un litigiu în anumite cazuri și dacă legislația națională impune acest lucru (AM 81) și opțiunea statelor membre de a introduce un prag minim (AM 82);

- textul conține o dispoziție privind încurajarea recurgerii la procedurile SAL (AM 83);

- definiția principiului imparțialității, deja introdus în COM, este extinsă pentru a include independența, introducându-se o serie de criterii pentru a asigura evitarea conflictelor de interese (AM 84);

- se introduc o serie de modificări ale dispozițiilor privind transparența (articolul 7, AM 85 și 99), eficacitatea (articolul 8, AM 100-105) și corectitudinea (articolul 9, AM 106-120);

- se adaugă dispozițiile privind libertatea (AM 121), legalitatea (AM 122) și efectul procedurilor de SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție (AM 123).

3. Temeiurile juridice în cauză

a. Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 114 din TFUE, care are următorul conținut:

„Articolul 114

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

2. [...]

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.”

Articolul 26 din TFUE menționat în articolul 114 din TFUE prevede:

„1. Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor.

2. Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.”

b. Schimbarea propusă a temeiului juridic

IMCO a solicitat avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind pertinența adăugării articolului 169 la articolul 114 din TFUE, având în vedere adoptarea în Comisia IMCO a unui amendament (AM 1) care adaugă articolul 169 ca temei juridic. IMCO se referă și la un alt amendament (AM 2) care adaugă la textul propus de Comisie în considerentul (1) „În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat” expresia „inter alia” astfel încât ultima parte a frazei este formulată acum astfel: „inter alia prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat”.

Articolul 169 din TFUE are următorul cuprins:

„(1) Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.

(2) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin:

(a) măsuri pe care le adoptă în temeiul articolului 114 în cadrul realizării pieței interne;

(b) măsuri care sprijină și completează politica desfășurată de statele membre și care asigură continuarea acesteia.

(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile prevăzute la alineatul (2) litera (b).

(4) Măsurile adoptate în temeiul alineatului (3) nu pot împiedica un stat membru să mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu tratatele. Acestea sunt notificate Comisiei.”

III. Analiză

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură constituțională[1]. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate[2]. În al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”[3]. În fine, în privința temeiurilor juridice multiple, dacă examinarea unei măsuri comunitare indică faptul că aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)[4]. Pe de altă parte, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau elemente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar sau indirect în raport cu celelalte, măsura respectivă trebuie să aibă ca temei diferitele dispoziții relevante din tratat[5].

1. articolul 114 TFUE

Articolul 114 din TFUE prevede temeiul juridic pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au drept scop instituirea și funcționarea pieței interne. În hotărârea prin care Curtea de Justiție a anulat Directiva privind publicitatea pentru produsele din tutun[6], ea a susținut că articolul 100a din Tratatul CE (acum articolul 114 din TFUE) „nu are competența generală în legislația comunitară de a reglementa piața internă”[7]. Ea a susținut, de asemenea că „o măsură adoptată în temeiul articolului 100a din Tratat trebuie să vizeze într-adevăr îmbunătățirea condițiilor de creare și funcționare a pieței interne[8]”.

În mod clar Comisia a prezentat propunerea de directivă SAL ca o inițiativă privind piața internă: s-a angajat să propună măsuri privind SAL ca „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020”[9] în contextul „Agendei digitale pentru Europa”[10] și al „Actului privind piața unică”[11]. Considerentele (1) și (2) din preambulul la propunerea de directivă includ obiectivul îmbunătățirii funcționării pieței interne. În special considerentul (2) explică faptul că „pentru a fi în măsură să beneficieze de piața internă și pentru a avea încredere deplină în aceasta, consumatorii trebuie să aibă acces la modalități simple și necostisitoare de soluționare a litigiilor care decurg din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii”. Considerentul (6) dezvoltă ideea în continuare afirmând că „dezvoltarea unui sistem performant de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii Europene este necesară pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă, inclusiv în domeniul comerțului electronic”. Articolul 1 repetă, în definirea obiectului propunerii de directivă, că „scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne”.

În privința modului de a atinge acest obiectiv, Comisia explică faptul că a identificat următoarele probleme: discrepanțelor din sfera de aplicare a SAL lipsa de sensibilizare a consumatorilor și a întreprinderilor, calitatea variabilă a SAL[12]. Măsura propusă vizează rezolvarea acestor aspecte prin a garanta că consumatorii pot să-și soluționeze toate litigiile naționale și transfrontaliere prin proceduri SAL de calitate, primesc informații despre procedura SAL competentă pentru soluționarea litigiului lor că entitățile SAL respectă pe deplin principiile generale privind calitatea.

S-a susținut că articolul 114 din TFUE nu se referă la măsurile propuse referitoare la litigiile interne. Acest argument a fost invocat, de exemplu în avizul motivat al Bundesratului german[13]. Senatul Țărilor de Jos, în avizul său motivat, a exprimat preocupări privind subsidiaritatea pe motiv că măsurile depășesc ceea ce este necesar[14]. În evaluarea sa de impact, Comisia susține că este improbabilă abordarea problemelor identificate în context transfrontalier, dacă ele nu sunt abordate și la nivel național[15] și cuantifică economiile care ar putea fi realizat și la nivel național[16]. Ea explică în continuare că discrepanțele existente în materie de SAL nu pot fi soluționate fără soluționarea problemelor interne în cadrul statelor membre[17]. Comisia subliniază faptul că „fără un sistem funcțional de proceduri SAL naționale pe care pot să se bazeze și să se ancoreze procedurile SAL transfrontaliere, nu se va putea realiza dezvoltarea unei proceduri SAL eficiente și eficace pentru litigiile transfrontaliere”[18].

Într-adevăr, este plauzibil că nu poate fi dezvoltat un sistem care să asigure acoperirea globală a SAL și respectarea criteriilor de calitate numai pentru litigiile transfrontaliere, în special dacă este construit, așa cum s-a propus, pe baza SAL existente în statele membre. Măsurile propuse, inclusiv litigiile interne și transfrontaliere, pot avea ca temei juridic articolul 114 din TFUE.

2. articolul 169 TFUE

Acum, întrebarea este dacă poate fi adăugat articolul 169 din TFUE la temeiul juridic. Articolul 169 din TFUE se referă la protecția consumatorilor. Propunerea de directivă afirmă în mod repetat că vizează asigurarea protecției consumatorilor. De exemplu, considerentul (1) citează obiectivele articolului 169 alineatele (1) și (29 din TFUE („contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor”). Considerentul (31) referitor la principiul subsidiarității definește ca obiectiv al directivei contribuția „ la buna funcționare a pieței interne prin asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor”. Articolul 1, în definirea obiectului propunerii de directivă, prevede că directiva contribuie „la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor”. Întrebarea este, totuși, dacă aceasta înseamnă că articolul 169 din TFUE trebuie inclus în temeiul juridic.

Articolul 169 alineatul (1) din TFUE stabilește principiul și obiectivul general pentru Uniune de contribui „la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor”. Articolul 169 alineatul (2) din TFUE specifică mijloacele folosite în acest sens: ele sunt măsuri de armonizare adoptate în temeiul articolului 114 din TFUE [articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE] și măsuri care sprijină, completează și monitorizează politica desfășurată de statele membre, pe care Parlamentul European și Consiliul trebuie să le adopte în conformitate cu procedura legislativă ordinară [articolul 169 alineatul (2) litera (b) și articolul 169 alineatul (3) din TFUE].

Astfel, articolul 169 alineatul (1) din TFUE definește obiectivul relevant și nu stipulează adoptarea de măsuri. Ele sunt menționate în articolul 169 alineatul (2) din TFUE. Totuși articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE nu conferă competențe în sine, ci face referire la articolul 114 care împuternicește Parlamentul și Consiliul să adopte măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Prin urmare, articolul 114, nu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE, poate fi considerat drept posibil temei juridic pentru măsurile privind piața internă pentru a promova interesele consumatorilor. Acest lucru este confirmat și de articolul 114 alineatul (3) din TFUE, care conține un angajamentul al Comisiei, în cazul în care propune măsuri referitoare la, printre altele, protecția consumatorilor, de a-l adopta ca temei juridic: un „nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice”.

În ceea ce privește articolului 169 alineatul (2) litera (b) din TFUE corelat cu articolul 169 alineatul (3) din TFUE, aceste dispoziții prevăd măsuri ale UE în domeniul protecției consumatorului pentru a sprijini, completa și monitoriza politica desfășurată de statele membre. Cu toate acestea, propunerea vizează stabilirea acoperirii la nivelul UE SAL pentru consumatori, cu criterii specifice de calitate și monitorizare suplimentară. Aceasta nu poate fi considerată o simplă sprijinire a politicii statelor membre în domeniul protecției consumatorilor.

În analiza finală, se consideră că nu este necesară includerea articolului 169 din TFUE într-o referire ca făcând parte din temeiul juridic. Întrucât articolul respectiv nu este un temei juridic este suficientă menționarea articolului 169 în primul considerent din preambul, așa cum se propune prin amendamentul 2 al IMCO: „În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor inter alia prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din tratat.”

3. Există alte temeiuri juridice?

Rămâne de evaluat dacă adăugirile adoptate de IMCO afectează pertinența articolului 114 ca temei juridic.

În primul rând, raportul IMCO adaugă anumite criterii privind calitatea, bazate pe principiile SAL, cum ar fi libertatea și legalitatea. Ele completează criteriile privind calitatea propuse de Comisie. Măsurile vizează în continuare consolidarea funcționării pieței interne, îmbunătățind în același timp protecția consumatorilor.

În al doilea rând, raportul IMCO conține dispoziții care consolidează SAL, de exemplu prin încurajarea recurgerii la SAL (AM 83) sau prin efectul procedurilor de SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție (AM 123). Aceste dispoziții corespund normelor paralele din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială[19]. Directiva 2008/52/CE are ca temei juridic articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) din Tratatul CE, adică fostul temei juridic pentru cooperarea judiciară în materie civilă. În urma Tratatului de la Lisabona, articolul 81 alineatul (2) litera(g) din TFUE, temeiul juridic în această privință, menționează în mod explicit SAL[20].

Pentru ca articolul 81 alineatul (2) litera (g) din TFUE să fie un temei juridic pertinent, directiva propusă ar fi trebuit să vizeze „cooperarea judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră” [articolul 81 alineatul (1) din TFUE]. În primul rând, trebuie subliniat că, datorită referirii la „incidența transfrontalieră”, articolul 81 alineatul (2) litera (g) din TFUE ar fi necorespunzător ca temei juridic pentru măsurile care includ litigiile transfrontaliere și interne. În al doilea rând, nu pare posibilă combinarea articolului 114 din TFUE și a articolului 81 alineatul (2) din TFUE (care face parte din capitolul V din TFUE privind spațiul libertății, securității și justiției) ca urmare a poziției Marii Britanii și a Irlandei în privința acestui capitol (Protocolul nr. 21 la TUE și TFUE), precum și a poziției Danemarcei (Protocolul nr. 22 la TUE și TFUE). În cele din urmă (și cel mai important), nu poate fi identificat un obiectiv suplimentar privind cooperarea judiciară care ar necesita un temei juridic dual dacă ar fi de o importanță echivalentă obiectivului combinat piață internă/protecția consumatorilor. În schimb, se propun noi elemente pentru a completa măsurile înaintate de Comisie și pentru a viza același obiectiv, adică îmbunătățirea funcționării pieței interne, ameliorând, în același timp, protecția consumatorilor.

Recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 17 septembrie 2012. Prin urmare, în cursul reuniunii sale comisia a hotărât în unanimitate[21] să recomande că temeiul juridic pertinent pentru propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE ar trebui să fie articolul 114 din TFUE.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Repertoriul jurisprudenței, [2001], p. I -9713, punctul 5; C-370/07 Comisia/Consiliu, Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul în domeniul serviciilor, Repertoriul jurisprudenței [2009], p. I-11129, punctul 110.
 • [2]  Cauza C-403/01, Comisia/Consiliul, Culegerea 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
 • [3]  A se vedea, cel mai recent, cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Repertoriul jurisprudenței [2009], p. I-7585.
 • [4]  Cauza C-42/97 Parlament/Consiliu, Rec., 1999, p. I-868, punctele 39-40; Cauza C-36/98 Spania/Consiliu, Rec., 2001, p. I-779, punctul 59; Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec., 2003, p. I-8913, punctul 39.
 • [5]  C-165/87 Comisia/Consiliu, Rec., 1988 5545, punctul 11; Cauza C-178/03 Comisia/Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2006, I-107, p. 43-56.
 • [6]  Cauza C-376/98 Germania/Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2000, I-8419.
 • [7]  C-376/98 Germania/Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2000, I-8419, p. 83.
 • [8]  Cauza C-376/98 Germania/Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2000, I-8419, p. 84.
 • [9]  COM(2011)0793, Expunerea de motive, p. 3.
 • [10]  Comunicarea Comisiei din 28 iunie 2010: „O Agendă digitală pentru Europa”, COM(2010) 245, p. 13.
 • [11]  Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011: „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206), p. 9.
 • [12]  Comunicarea Comisiei din 29 noiembrie 2011: „Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum pe piața unică”, COM(2011)0791, p. 6.
 • [13]  Avizul motivat al Bundesratului Republicii Federale Germania din 24 ianuarie 2012, PE480.713v01-00.
 • [14]  Aviz motivat din partea Senatului Regatului Țărilor de Jos, din 24 ianuarie 2012, PE480.810v01-00.
 • [15]  Document de lucru al serviciilor Comisiei din 29 noiembrie 2011: «Evaluarea impactului, care însoțește documentele „propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum)” și „propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament privind SOL în materie de consum)”», p. 21.
 • [16]  SEC (2011) 1408, p. 22.
 • [17]  SEC(2011)1408, p. 24.
 • [18]  SEC(2011)1408, p. 30, 31.
 • [19]  JO L 136, 24.5.2008, p. 3; a se vedea articolul 5 din aceasta „Recurgerea la mediere” și articolul 8 „Efectul medierii asupra termenelor de decădere și de prescripție”.
 • [20]  Articolul 81 din TFUE are următorul cuprins:
  „(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare. Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.
  (2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne, care urmăresc să asigure: [...]
  (g) dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor;”
 • [21]  La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Edit Bauer (supleantă, în conformitate cu articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de procedură), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepreședinte), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (raportoare), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepreședinte), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (supleant, în conformitate cu articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de procedură).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (21.6.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

(COM(2011)0793 – C7‑0454/2011 – 2011/0373(COD))

Raportor pentru aviz: Cristian Silviu Bușoi

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Interesul pe care îl comportă SAL este legat de problema fundamentală a accesului la justiție pentru cetățenii europeni, în special pentru consumatori, datorită duratei și cheltuielilor implicate de procedurile judiciare.

Parlamentul European și-a exprimat de curând opinia cu privire la această chestiune, în Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul civil, comercial și familial (2011/2117(INI)), afirmând că măsurile legislative adoptate la nivelul UE vor facilita implementarea SAL și vor încuraja persoanele fizice și juridice să recurgă la aceasta, și solicitând Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind utilizarea soluționării alternative a litigiilor în cazul consumatorilor din UE.

Scopul directivei propusă acum de Comisie este eliminarea discrepanțelor din sfera de aplicare a SAL și de oferirea posibilității unei soluționări extrajudiciare de calitate a litigiilor, pentru orice litigiu contractual între un consumator și o întreprindere. Directiva propusă stabilește principiile generale pe care trebuie să le respecte toate entitățile care se ocupă de SAL, printre care calificarea corespunzătoare, imparțialitatea, transparența, eficacitatea și corectitudinea. Se propune ca respectarea acestor principii să fie monitorizată de către autoritățile naționale. În plus, comercianților li se impune, în conformitate cu această propunere, să ofere consumatorilor informații pertinente și complete cu privire la entitățile care se ocupă de SAL.

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei în contextul eforturilor de îmbunătățire a funcționării pieței interne și de consolidare a căilor de atac la dispoziția consumatorilor. Cu toate acestea, raportorul consideră că există unele puncte în care propunerea Comisiei poate fi îmbunătățită și propune, în prezentul proiect de aviz, o serie de soluții, prezentate în continuare.

Dacă SAL ar trebui să devină sau nu o procedură obligatorie pentru întreprinderi – în special prin participarea la un sistem obligatoriu de SAL sau prevăzând ca rezultatul sistemului de SAL să fie obligatoriu pentru acestea – este o întrebare dificilă. Pe de o parte, se susține că sistemele obligatorii dau mai multă încredere consumatorilor, aceștia putând să conteze pe respectivele sisteme atunci când lucrurile iau o turnură negativă. Pe de altă parte, instituirea unui caracter obligatoriu pentru SAL ridică probleme serioase legate de drepturile fundamentale ale părților în privința accesului la justiție, precum și de dreptul la o cale de atac eficientă (articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale), și este contrară naturii voluntare și flexibile a SAL, care o definește și constituie totodată sursa utilității sale. Raportorul pentru aviz urmează, de aceea, calea trasată de Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială[1], după cum urmează: SAL nu devine obligatorie, însă li se impune statelor membre să creeze stimulente sau să impună sancțiuni, iar instanțelor, să ofere informații concrete prin care să încurajeze utilizarea acestei soluții. În ceea ce privește efectele obligatorii ale SAL, se propune informarea părților și solicitarea acordului acestora.

– Directiva nu ar trebui să se aplice în cazul reclamațiilor făcute de comercianți împotriva consumatorilor, întrucât SAL este concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei scop este eliminarea dezechilibrului dintre comercianți și consumatori și oferirea unor căi de atac ușor de utilizat din punctul de vedere al consumatorilor. Este evident că aceasta nu se aplică în același mod plângerilor comercianților împotriva consumatorilor.

– Pentru a crea anumite elemente de protecție în vederea evitării prezentării unor cazuri irelevante în fața entităților SAL, ar trebui să existe cerința de a găsi o soluție amiabilă înaintea aducerii litigiului în fața unei entități de SAL. Statele membre ar trebui, de asemenea, să stabilească o serie de praguri minime pentru valoarea despăgubirilor, pentru a evita tratarea unor cazuri în care acestea sunt disproporționat de reduse în raport cu costul real al procedurii de SAL.

– În general, principiile procedurilor de SAL trebuie formulate de o manieră mai cuprinzătoare și mai completă, urmând Directiva 2008/52/CE, Codul european de conduită al mediatorilor și Recomandările Comisiei din 30 martie 1998, privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru rezolvarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor[2] și cele din 4 aprilie 2001, privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare responsabile cu soluționarea consensuală a litigiilor consumatorilor[3]. Se propune, prin urmare, includerea în directivă a unor dispoziții concrete, legate, în special, de principiile independenței, legalității și confidențialității.

– Pregătirea persoanelor fizice implicate în procedurile de SAL este extrem de importantă, inclusiv pentru a asigura încrederea în procedurile de SAL și în rezultatul acestora, și ar trebui asigurată în comun de Comisie și de statele membre.

– Procedurile de SAL nu ar trebui să îngreuneze accesul părților la procedurile judiciare obișnuite prin aplicarea unor termene de decădere și prescripție. De aceea, directiva ar trebui să prevadă, în paralel cu dispozițiile corelate din Directiva 2008/52/CE (articolul 8), ca SAL să aibă în general un efect suspensiv în privința termenelor de decădere și prescripție.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cu toate acestea, soluționarea alternativă a litigiilor nu este încă suficient de dezvoltată în Uniunea Europeană. Pentru a permite consumatorilor să profite pe deplin de potențialul acesteia, este necesar ca soluționarea alternativă a litigiilor să fie disponibilă pentru toate tipurile de litigii între consumatori, ca nivelurile de calitate ale procedurilor SAL să fie egale, iar consumatorii și comercianții să fie la curent cu aceste proceduri. Este, de asemenea, necesar ca entitățile SAL să abordeze în mod eficient litigiile transfrontaliere.

(3) Soluționarea alternativă a litigiilor oferă o soluție extrajudiciară simplă, rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cu toate acestea, soluționarea alternativă a litigiilor nu este încă suficient de dezvoltată în Uniunea Europeană. În plus, procedurile SAL nu sunt, în prezent, disponibile în toate statele membre sau sectoarele de activitate, iar nivelurile și standardele de calitate variază încă în cadrul Uniunii. Pentru a permite consumatorilor să profite pe deplin de potențialul acesteia, este necesar ca soluționarea alternativă a litigiilor să fie disponibilă pentru toate tipurile de litigii între consumatori, ca nivelurile de calitate ale procedurilor SAL să fie egale, iar consumatorii și comercianții să fie la curent cu aceste proceduri. Este, de asemenea, necesar ca entitățile SAL să abordeze în mod eficient litigiile transfrontaliere.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre a căror legislație națională depășește cerințele de bază ale Directivei privind medierea par a fi obținut rezultate importante în ceea ce privește promovarea tratamentului nejudiciar al litigiilor în materie civilă și comercială. Rezultatele obținute, în special în Italia, Bulgaria și România, arată că medierea poate contribui la asigurarea unei soluționări extrajudiciare convenabile și rapide a litigiilor, prin proceduri adaptate la cerințele părților și la nevoia de a-i proteja pe consumatori.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii Europene este necesară pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă, inclusiv în domeniul comerțului electronic. Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora.

(6) Dezvoltarea unui sistem performant de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul Uniunii Europene este necesară pentru a consolida încrederea consumatorilor în piața internă, inclusiv în domeniul comerțului electronic. Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora. Diseminarea SAL poate să se dovedească importantă și în acele țări în care există o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile aflate în așteptare în instanțe, fapt care nu le permite cetățenilor UE să își exercite dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice litigiilor contractuale dintre consumatori și comercianți care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii în toate sectoarele economice. Aceasta ar trebui să includă atât reclamații înaintate de consumatori împotriva comercianților, cât și reclamații înaintate de către comercianți împotriva consumatorilor. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor între comercianți; cu toate acestea, ea nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice litigiilor contractuale dintre consumatori și comercianți care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii în toate sectoarele economice. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice litigiilor între comercianți și nici reclamațiilor comercianților împotriva consumatorilor; cu toate acestea, ea nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective.

Justificare

SAL a fost concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei scop este eliminarea dezechilibrului dintre comercianți, care au posibilități mai mari de face față unor pierderi financiare și de a plăti despăgubiri, și consumatori, care nu ar utiliza altfel căi de atac înaintea unei instanțe judiciare din cauza cheltuielilor implicate, care pot depăși în unele cazuri valoarea despăgubirii.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice nici procedurilor entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de comerciant, nici procedurilor sistemelor de tratare a reclamațiilor gestionate de către comerciant. Aceasta nu ar trebui să se aplice negocierilor directe între părți. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu.

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice procedurilor din cadrul sistemelor de tratare a reclamațiilor gestionate de către comerciant. Aceasta nu ar trebui să se aplice negocierilor directe între părți. De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor efectuate de un judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială stabilește deja un cadru pentru sistemele de mediere la nivelul Uniunii, în special pentru litigiile transfrontaliere, ceea ce nu aduce atingere aplicării sale în cazul sistemelor de mediere naționale. Această directivă completează sistemul în privința altor proceduri de soluționare alternativă a litigiilor.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor nu ar trebui să fie considerate imparțiale decât în cazul în care acestea nu pot fi supuse presiunii care, eventual, le influențează comportamentul cu privire la litigiu. Este nevoie, în mod special, să se asigure lipsa unei astfel de presiuni în cazul în care entitățile SAL sunt finanțate de către una dintre părțile în litigiu sau de o organizație la care este afiliată una dintre părți.

(17) Persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor nu ar trebui să fie considerate imparțiale decât în cazul în care acestea nu pot fi supuse presiunii care, eventual, le influențează comportamentul cu privire la litigiu. Este nevoie, în mod special, să se asigure lipsa unei astfel de presiuni în cazul în care entitățile SAL sunt finanțate de către una dintre părțile în litigiu sau de o organizație la care este afiliată una dintre părți. Pentru a evita orice conflict de interese, persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a conflictelor ar trebui să semnaleze orice circumstanță care le-ar putea afecta independența sau ar putea conduce la un conflict de interese. Ar trebui să se aplice cerințe specifice persoanelor care sunt angajate sau remunerate exclusiv de comerciant sau de o asociație profesională din care face parte acest iar aceste cerințe ar trebui monitorizate regulat de către autoritățile competente.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru reușita SAL și, în special, pentru asigurarea încrederii necesare în procedurile SAL, este esențial ca persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor să dispună de expertiza necesară. De aceea, statele membre, în cooperare cu Comisia, ar trebui să ofere programe specifice de instruire.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Deși soluțiile concepute de entitățile SAL și rezultatele procedurilor SAL pot, de asemenea, dincolo de normele juridice, să se bazeze pe echitate și pe coduri de conduită, această flexibilitate nu ar trebui să conducă la scăderea nivelului de protecție a consumatorilor în comparație cu protecția care le-ar fi oferită prin aplicarea legii de către instanțe. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să stabilească principiul legalității care se va aplica procedurilor SAL, în temeiul cărora entitatea SAL impune o soluție obligatorie pentru consumator, inclusiv procedurilor desfășurate de către persoane fizice care sunt angajate sau remunerate exclusiv de comerciant sau de o asociație profesională din cere face parte comerciantul. În special, statele membre trebuie să se asigure că consumatorii nu sunt privați de protecția acordată prin dispozițiile obligatorii din legislația statului pe teritoriul căruia este stabilit organismul. În cazul litigiilor transfrontaliere, statele membre trebuie să se asigure că consumatorii nu sunt privați de protecția acordată prin dispozițiile obligatorii care se aplică în temeiul legislației statului membru în care aceștia își au reședința obișnuită, în situațiile prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)1.

 

_____________

 

1 JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie eficace. Acestea ar trebui să prevadă o procedură simplă și rapidă a cărei durată să nu depășească, în general, 90 de zile. Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să prelungească această perioadă de timp atunci când complexitatea litigiului în cauză solicită acest lucru.

(19) Procedurile SAL ar trebui să fie eficace. Acestea ar trebui să prevadă o procedură simplă și rapidă a cărei durată să nu depășească, în general, 90 de zile de la data la care părțile au primit notificarea depunerii unei reclamații. Entitatea SAL ar trebui să notifice reclamația părților, după ce a primit toate documentele necesare pentru aplicarea procedurii de SAL. Entitatea SAL ar trebui să fie în măsură să prelungească această perioadă de timp în cazul în care litigiile au un caracter complex sau foarte tehnic. Părțile trebuie informate în legătură cu orice prelungire, precum și în legătură cu perioada estimată pentru încheierea litigiului.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Pentru ca entitățile de SAL să fie eficiente, trebuie stabilite dispoziții care să prevadă că acestea se ocupă doar de cazuri relevante. De aceea, ar trebui să se impună consumatorilor să încerce să găsească o soluție amiabilă la litigiul cu comerciantul înainte de a-l aduce în fața unei entități de SAL. Astfel de sisteme de depunere de reclamații interne pot constitui un mijloc eficient pentru soluționarea litigiilor în materie de consum, într-o etapă timpurie. Statelor membre ar trebui să li se permită să mențină sau să introducă dispoziții naționale cu privire la procedurile referitoare la reclamațiile interne. Ele ar trebui să poată permită entităților SAL să solicite dovada faptului că această încercare a fost făcută și să decidă că reclamația este neadmisibilă în cazul în care consumatorul nu prezintă dovada respectivă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să stabilească o serie de praguri minime pentru valoarea despăgubirilor, pentru a evita tratarea unor cazuri în care acestea sunt disproporționat de reduse în raport cu costul real al procedurii de SAL.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Pentru a respecta principiul recunoscut al libertății, rezultatele procedurilor SAL nu ar trebui să aibă forță obligatorie pentru părți, cu excepția cazului în care acestea sunt informate înaintea începerii procedurii cu privire la caracterul obligatoriu al rezultatului și își dau consimțământul în mod explicit. Dacă normele naționale prevăd că soluțiile sunt obligatorii pentru comercianți, ar trebui să i se solicite numai consumatorului să își declare explicit consimțământul.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) Confidențialitatea procedurilor SAL este importantă și, de aceea, prezenta directivă ar trebui să prevadă un grad minim de compatibilitate a normelor de procedură civilă în ceea ce privește modul în care se asigură protecția confidențialității procedurilor SAL în cadrul tuturor procedurilor judiciare în materie civilă și comercială și în cadrul tuturor procedurilor de arbitraj desfășurate ulterior.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21c) Pentru a încuraja părțile să recurgă la procedurile de SAL, statele membre ar trebui să se asigure că normele lor privind termenele de decădere și prescripție nu împiedică părțile să facă apel la proceduri judiciare sau la arbitraj în cazul în care nu se găsește o soluție prin procedurile de SAL. Statele membre ar trebui să garanteze obținerea acestui rezultat, chiar dacă prezenta directivă nu armonizează normele de drept intern privind termenele de decădere și de prescripție. Dispozițiile privind termenele de decădere și de prescripție din acordurile internaționale, astfel cum au fost puse în aplicare în statele membre, de exemplu în domeniul dreptului transporturilor, nu ar trebui să fie afectate de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Prezenta directivă nu prevede participarea comercianților la procedurile SAL, nici că aceștia au obligația de a respecta rezultatul acestor proceduri, atunci când un consumator a depus o reclamație împotriva acestora. Cu toate acestea, prezenta directivă nu aduce atingere niciunei norme naționale care impune comercianților participarea la astfel de proceduri sau respectarea rezultatului acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar, astfel cum este garantat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(23) Prezenta directivă nu prevede participarea comercianților la procedurile SAL, nici că aceștia au obligația de a respecta rezultatul acestor proceduri, atunci când un consumator a depus o reclamație împotriva acestora. Cu toate acestea, pentru a se asigura accesul consumatorilor la o cale de atac și faptul că aceștia nu sunt obligați să renunțe la depunerea reclamațiilor, comercianții trebuie încurajați să participe pe cât posibil la procedurile SAL. În consecință,prezenta directivă nu aduce atingere niciunei norme naționale care impune comercianților participarea la astfel de proceduri sau fac obiectul unor stimulente sau sancțiuni sau respectarea rezultatului acestor proceduri, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar, astfel cum este garantat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a) Pentru a îmbunătăți acoperirea SAL în UE, ar trebui încurajată dezvoltarea unor entități SAL la nivel paneuropean. În sensul prezentei directive, o entitate SAL ar trebui considerată ca fiind paneuropeană în cazul în care este comună în două sau mai multe state membre sau dacă este înființată de o asociație care acționează la nivel european. Astfel de entități ar putea fi înființate în temeiul legislației europene, de exemplu, ca grupuri europene de interes economic.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL funcționează în mod corespunzător și eficace, ele ar trebui să fie monitorizate atent. Comisia și autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să publice și să actualizeze o listă de entități SAL care respectă dispozițiile prezentei directive. Alte entități, cum ar fi entități SAL, asociații ale consumatorilor, asociații profesionale și rețeaua centrelor europene pentru consumatori ar trebui, de asemenea, să publice această listă. În plus, autoritățile competente ar trebui să publice rapoarte periodice privind evoluția și funcționarea entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să notifice autorităților competente informații specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar trebui să fie elaborate. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel de informații utilizând Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor.

(27) Pentru a se asigura că entitățile SAL funcționează în mod corespunzător și eficace, ele ar trebui să fie monitorizate atent. În acest scop, statele membre ar trebui să desemneze o autoritate competentă. Întrucât, în cazurile de SAL sectorială, poate fi dificil de încredințat sarcina monitorizării unei singure autorități, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în astfel de cazuri, de a desemna o autoritate competentă pentru fiecare sector. Comisia și autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să publice și să actualizeze o listă de entități SAL care respectă dispozițiile prezentei directive. Statele membre ar trebui să asigure că entitățile SAL, asociațiile consumatorilor, asociațiile profesionale și rețeaua centrelor europene ale consumatorilor publică, de asemenea, această listă. În plus, autoritățile competente ar trebui să publice rapoarte periodice privind evoluția și funcționarea entităților SAL. Entitățile SAL ar trebui să notifice autorităților competente informații specifice pe baza cărora aceste rapoarte ar trebui să fie elaborate. Statele membre ar trebui să încurajeze entitățile SAL să furnizeze astfel de informații utilizând Recomandarea 2010/304/UE a Comisiei privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare și raportare a reclamațiilor și cererilor de informații din partea consumatorilor.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin garantarea faptului că litigiile dintre consumatori și comercianți pot fi transmise unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor imparțiale, transparente, eficace și echitabile.

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne și la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin garantarea faptului că litigiile dintre consumatori și comercianți pot fi înaintate de către consumatori unor entități care aplică proceduri de soluționare alternativă a litigiilor imparțiale, independente, transparente, eficace și echitabile.

Justificare

SAL a fost concepută ca o cale de atac pentru consumatori, al cărei scop este eliminarea dezechilibrului dintre comercianți, care au posibilități mai mari de face față unor pierderi financiare și de a plăti despăgubiri, și consumatori, care nu ar utiliza altfel căi de atac înaintea unei instanțe judiciare din cauza cheltuielilor implicate, care pot depăși în unele cazuri valoarea despăgubirii.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii de către un comerciant stabilit în Uniune unui consumator rezident în Uniune prin intervenția unei entități de soluționare a litigiilor care propune sau impune o soluție sau reunește părțile în scopul de a facilita o soluție amiabilă, denumite în continuare „proceduri SAL”.

(1) Prezenta directivă se aplică procedurilor de soluționare extrajudiciară a litigiilor contractuale care rezultă din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii de către un comerciant stabilit în Uniune unui consumator rezident în Uniune prin intervenția unei entități de SAL.

Justificare

Definiția SAL trebuie formulată clar în articolul 4, care se ocupă de definiții.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) procedurilor supuse entităților de soluționare a litigiilor, în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de comerciant;

eliminat

Justificare

Unele sisteme interne de SAL funcționează foarte bine și sunt cunoscute de consumatori, care par satisfăcuți de funcționarea și de rezultatele acestora. Atât timp cât aceste sisteme interne respectă aceleași criterii de calitate, și anume imparțialitatea, transparența, eficiența și corectitudinea, nu ar trebui să existe nici o discriminare între sistemele interne și părțile terțe.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) reclamațiilor depuse de comercianți împotriva consumatorilor;

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) „Procedura de soluționare alternativă a litigiilor” este o procedură extrajudiciară de soluționare a unui litigiu, în care părțile implicate încearcă să stingă conflictul dintre ele prin intervenția unei entități de soluționare a litigiilor, care propune sau impune o soluție ori aduce părțile față în față pentru a facilita găsirea unei soluții amiabile.

Justificare

Clarificare necesară pentru a stipula cu precizie obiectul și sfera de aplicare a directivei.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 4 – litera f – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– în locul în care respectiva persoană juridică sau asociație de persoane fizice sau juridice își desfășoară activitățile de soluționare alternativă a litigiilor sau își au sediul statutar, dacă funcționarea sa este asigurată de o persoană juridică sau de o asociație de persoane fizice sau juridice;

– în locul în care respectiva persoană juridică sau asociație de persoane fizice sau juridice, inclusiv sub forma unui colegiu, după cum prevede articolul 6 alineatul (2), își desfășoară activitățile de soluționare alternativă a litigiilor sau își are sediul statutar, dacă funcționarea sa este asigurată de o persoană juridică sau de o asociație de persoane fizice sau juridice;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dispun de un site internet care permite părților să depună o reclamație online;

(a) mențin un site internet actualizat care permite părților să obțină informații despre SAL și să depună o reclamație online, iar respectivul site este conectat la platforma europeană de soluționare online a litigiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din [...] [privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum];

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Recurgerea la procedurile de SAL

 

 

 

(1) O instanță în fața căreia se prezintă o cauză poate, atunci când este cazul și având în vedere toate circumstanțele cauzei respective, să invite părțile să recurgă la SAL pentru a soluționa litigiul. De asemenea, instanța poate invita părțile să participe la reuniuni informative cu privire la utilizarea procedurilor de SAL, dacă astfel de reuniuni există și sunt ușor accesibile, și poate informa părțile cu privire la platforma SOL, creată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [a se insera de către Oficiul pentru Publicații] al Parlamentului European și al Consiliului din [a se insera de către Oficiul pentru Publicații] privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor (Regulamentul privind SOL în cazul consumatorilor).

 

(2) Prezenta directivă nu aduce atingere legislației naționale conform căreia recurgerea la SAL, înainte sau după începerea procedurii judiciare, este obligatorie sau face obiectul unor stimulente sau aplicării unor sancțiuni când este refută SAL, cu condiția ca o astfel de legislație să nu împiedice părțile să își exercite dreptul de acces la sistemul judiciar.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu și alineatele 1-1 e (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Expertiză și imparțialitate

Expertiză, independență și imparțialitate

(1) Statele membre se asigură că persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor au expertiza necesară și sunt imparțiale. Acest lucru este garantat prin asigurarea faptului că acestea:

(1) Statele membre se asigură că persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor au expertiza necesară și sunt independente și imparțiale. Acest lucru este garantat prin asigurarea faptului că acestea:

(a) dispun de cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor;

(a) dispun de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor cu consumatorii, precum și de o bună înțelegere a legii;

(b) nu pot fi destituite fără motive întemeiate;

(b) sunt numite pentru o perioadă determinată și nu pot fi destituite fără motive întemeiate;

(c) nu au niciun conflict de interese cu niciuna dintre părțile în litigiu.

(c) nu au niciun conflict de interese cu niciuna dintre părțile în litigiu.

 

(1a) În sensul alineatului (1) litera (a), statele membre asigură disponibilitatea unor sisteme de instruire specifică pentru persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor. Comisia asistă statele membre în dezvoltarea acestor sisteme de instruire și în crearea unor mecanisme de control al calității.

 

(1b) În sensul alineatului (1) litera (c), statele membre dispun ca persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor să comunice orice element care le poate afecta independența sau poate da naștere unui conflict de interese sau care poate fi considerat ca generând aceste probleme.

 

Statele membre se asigură că, în această situație, persoana în cauză acceptă să acționeze sau să continue să acționeze numai cu acordul explicit al părților și că este convinsă de capacitatea sa de a conduce procedura de SAL în deplină independență și completă imparțialitate.

 

Statele membre asigură permanența, pe tot parcursul procedurii de SAL, a obligației de comunicare a elementelor prevăzute în prezentul alineat.

 

(1c) În cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a sunt părți terțe independente, elementele care trebuie comunicate în conformitate cu alineatul (1b) includ:

 

(a) orice relație personală sau de afaceri cu una sau mai multe părți în ultimii trei ani înainte de preluarea poziției;

 

(b) orice interes financiar sau de altă natură, direct sau indirect, legat de rezultatul procedurii SAL;

 

(c) persoana în cauză a acționat în ultimii trei ani înainte de ocuparea postului în altă calitate decât în sensul SAL, pentru una sau mai multe părți, pentru o organizație profesională sau de o asociație de afaceri din care una dintre părți este membră sau pentru orice alt membru cu al acesteia;

 

(1d) în sensul alineatului 1 litera (c), în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de către comerciant sau de către o organizație profesională sau de o asociație de afaceri din care face parte comerciantul, statele membre se asigură că, cu excepția cazului în acele persoane fizice în conformitate cu cerințele de la alineatul (1e), acestea fac parte dintr-un colegiu compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai organizațiilor de consumatori și din reprezentanți ai comerciantului sau, după caz​​, din organizația profesională sau asociația de afaceri:

 

(1e) în cazul în care persoanele fizice responsabile de soluționarea litigiilor sunt angajate exclusiv de către comerciant sau de către o organizație profesională sau de o asociație de afaceri din care face parte comerciantul, și nu sunt parte a unui colegiu, menționat la alineatul (1d), statele membre trebuie să se asigure că acestea sunt conforme cu următoarele cerințe:

 

(a) sunt numiți pentru o perioadă suficientă pentru a asigura independența acțiunii lor;

 

(b) nu pot primi instrucțiuni, direct sau indirect, de la comerciant;

 

(c) remunerația lor este în întregime independentă de rezultatele procedurii SAL;

 

(d) autonomia lor este garantată printr-un buget alocat separat de bugetul general al comerciantului, sau, după caz, bugetul general al organizației profesionale sau al asociației de afaceri, asigurând resursele necesare pentru eficiența procedurilor de SAL.

Amendamentul 27

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet și în formă tipărită, la sediul propriu, informații privind:

(1) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, într-un limbaj clar și accesibil pentru utilizatorul mediu, și, la cerere, în formă tipărită, la sediul propriu, informații privind:

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) persoanele fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor, modalitățile de numire a acestora și durata mandatului lor;

(a) o listă a persoanelor fizice responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor, cu CV-ul și domeniul de expertiză al fiecăreia, modalitățile de numire a acestora și durata mandatului lor;

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze;

(d) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze, precizând valoarea minimă a despăgubirii acolo unde este cazul;

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) costurile, în cazul în care acestea există, care urmează să fie suportate de către părți;

(i) costurile, în cazul în care acestea există, care urmează să fie suportate de către părți precum și normele privind imputarea cheltuielilor la încheierea procedurii;

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka) penalitățile pentru nerespectare în cazul unei decizii cu efecte obligatorii asupra părților.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet și în formă tipărită, la sediul propriu, rapoarte anuale de activitate. Aceste rapoarte cuprind următoarele informații privind atât litigiile naționale, cât și litigiile transfrontaliere:

(2) Statele membre se asigură că entitățile SAL publică pe site-urile lor internet și, la cerere, în formă tipărită la sediul propriu, rapoarte anuale de activitate. Aceste rapoarte cuprind următoarele informații privind atât litigiile naționale, cât și litigiile transfrontaliere:

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) orice probleme recurente care duc la litigiile dintre consumatori și comercianți;

(b) orice probleme recurente care duc la litigii între consumatori și comercianți, care pot fi însoțite de recomandări privind modul în care problemele pot fi evitate sau soluționate;

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;

(e) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL;

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) procedura SAL este ușor accesibilă pentru ambele părți, indiferent de locul în care acestea se găsesc;

(a) procedura SAL este disponibilă și accesibilă atât online, cât și offline, indiferent de locul în care se găsesc părțile;

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o procedură SAL poate fi inițiată numai de consumatori;

Justificare

Scopul sistemelor SAL este să asigure un acces mai mare la justiție pentru părțile defavorizate – adesea consumatorii -, asigurându-le un mijloc de inițiere a soluționării. Comercianții nu ar trebui să poată utiliza sistemele SAL împotriva consumatorilor în scopul colectării datoriilor.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) entitatea de SAL care a primit o reclamație, notifică părțile în litigiu imediat după primirea tuturor documentelor care conțin informații relevante referitoare la reclamație;

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 de zile de la data la care o entitate SAL a primit reclamația. În cazul unor litigii complexe, entitatea SAL poate prelungi acest termen.

(d) litigiul este soluționat în termen de 90 de zile lucrătoare de la data la care părțile au fost notificate cu privire la prezentarea unei reclamații. Statele membre se asigură că entitatea SAL poate prelungi acest termen, în cazul în care litigiile au un caracter complex sau foarte tehnic. Orice prelungire se comunică părților și este însoțită de o estimare aproximativă a duratei de soluționare a litigiului.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru a garanta eficacitatea procedurilor de SAL, statele membre se asigură că consumatorului i se cere să încerce să ajungă la o soluție amiabilă a litigiului cu comerciantul, înaintea aducerii acestuia în fața entității de SAL. Statele membre pot abilita entitățile de SAL să solicite dovada faptului că această încercare a fost făcută și să decidă că reclamația este neadmisibilă în cazul în care consumatorul nu prezintă dovada respectivă.

Justificare

Pentru a evita suprasolicitarea entităților de SAL, ar trebui aduse în fața acestora doar cazurile relevante. Prin urmare, este necesară limitarea admisibilității cazurilor, solicitând consumatorilor să încerce mai întâi să rezolve problema cu comerciantul și să apeleze la SAL doar dacă nu reușește.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Statele membre pot limita admisibilitatea pentru SAL a unui litigiu, instituind un prag minim pentru valoarea despăgubirii, verificând dacă valoarea despăgubirii nu este disproporționat de scăzută în raport cu costurile reale ale procedurii de SAL.

Justificare

Ar putea fi util ca statele membre să stabilească un prag minim pentru valoarea despăgubirii, pentru a evita trimiterea unor cazuri derizorii în procedura de SAL.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) părțile au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcute de funcționarea sau de modul de desfășurare a procedurii; părțile sunt informate cu privire la acest drept înaintea începerii procedurii; dacă normele naționale prevăd participarea obligatorie a comercianților la procedurile SAL, prezenta dispoziție se aplică numai consumatorilor.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere și de a cunoaște argumentele și probele prezentate de cealaltă parte, precum și orice declarații ale experților;

(a) părțile au posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, de a primi și de a putea comenta argumentele și probele prezentate de cealaltă parte, inclusiv orice declarații și opinii emise de experți;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că nu toate procedurile se vor desfășura față în față, putând fi integral sau parțial inițiate în scris. Părțile ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a prezenta observații la argumentele și faptele invocate de cealaltă parte, inclusiv la declarațiile sau opiniile emise de un expert.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre trebuie să se asigure este respectat principiul libertății , solicitând:

 

(a) un acord între un consumator și un comerciant de a prezenta reclamații unei entități SAL nu este obligatoriu pentru consumator dacă a fost încheiat înainte de apariția litigiului și dacă are drept efect privarea consumatorului de dreptul său de a introduce o acțiune în instanță în vederea soluționării litigiului.

 

(b) rezultatul unei proceduri de SAL nu are efecte obligatorii pentru părți, cu excepția cazului în care acestea sunt informate, înaintea inițierii procedurii, cu privire la caracterul obligatoriu al rezultatului și își dau explicit consimțământul. Dacă normele naționale prevăd obligativitatea soluțiilor pentru comercianți, se va obține aprobarea explicită numai din partea consumatorului.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care se stabilesc proceduri SAL care vizează soluționarea unui litigiu prin sugerarea unei soluții, statele membre pot specifica faptul că soluțiile sugerate ca urmare a acestor proceduri SAL sunt obligatorii pentru comerciant în funcție de alegerea consumatorului.

 

În astfel de cazuri, articolul 9 alineatul (2) literele (b) și (c) se consideră ca fiind aplicabile numai consumatorului.

Justificare

Statele membre ar trebui să poată continua aplicarea sistemelor SAL existente și a unora noi, astfel încât, în cazul în care un consumator optează pentru acceptarea rezultatului unei proceduri, comerciantul să fie obligat prin decizia respectivă.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară normală;

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Legalitatea deciziilor SAL

 

(1) Statele membre se asigură că rezultatul unei proceduri SAL, inclusiv când aceasta e făcută de persoane fizice menționate la articolul 6 alineatul (1d), procedură care vizează soluționarea litigiului prin impunerea unui soluții obligatorii pentru consumator nu îl privează pe acesta de protecția acordată de dispozițiile legislative obligatorii ale statului membru în care este stabilită entitatea SAL.

 

(2) În cazul litigiilor transfrontaliere ale consumatorilor, statele membre se asigură că rezultatul unei proceduri SAL, , inclusiv când aceasta e făcută de persoane fizice menționate la articolul 6 alineatul (1d), procedură care vizează soluționarea litigiului prin impunerea unui soluții obligatorii pentru consumator nu îl privează pe acesta de protecția acordată de dispozițiile de la care nu se poate face derogare prin acord, conform legislației statului membru în care consumatorul își are reședința obișnuită, în condițiile stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)1.

 

(3) În cazul procedurilor SAL care vizează soluționarea litigiului prin propunerea unei soluții, statele membre se asigură că soluția propusă se poate întemeia și pe codurile de echitate sau de autoreglementare, ținând totodată seama de legea aplicabilă;

 

______________

 

1 JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Confidențialitatea procedurilor de SAL

 

(1) Statele membre se asigură că, dacă părțile nu au convenit altfel, nici entitățile SAL, nici persoanele fizice responsabile de SAL nu sunt constrânse să comunice, în cadrul unor proceduri judiciare civile sau comerciale ori la un arbitraj, informațiile provenite dintr-o procedură de SAL sau legate de aceasta, cu excepția cazului în care:

 

(a) acest lucru este necesar din considerente majore de ordine publică ale statului membru respectiv, în special pentru a asigura protecția interesului superior al copilului sau pentru a împiedica vătămarea integrității fizice sau psihice a unei persoane;

 

(b) comunicarea conținutului deciziei finale a unei proceduri de SAL este necesară pentru implementarea sau executarea deciziei respective.

 

(2) Nicio dispoziție din alineatul (1) nu împiedică statele membre să adopte măsuri mai stricte pentru a proteja confidențialitatea procedurilor de SAL.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9c

 

Efectul procedurilor de SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție

 

(1) Statele membre se asigură că părțile care aleg SAL în vederea soluționării unui litigiu nu vor fi ulterior împiedicate să inițieze o procedură judiciară sau arbitrală privind respectivul litigiu ca urmare a împlinirii unor termene de decădere sau de prescripție pe durata procedurii de SAL.

 

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere dispozițiilor privind termenele de decădere și de prescripție din acordurile internaționale la care sunt părți statele membre.

Justificare

Utilizarea SAL nu ar trebui să constituie un obstacol pentru accesul la procedurile judiciare obișnuite.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că comercianții stabiliți pe teritoriul lor informează consumatorii cu privire la entitățile SAL de care sunt acoperiți și care sunt competente să soluționeze eventualele litigii între ei și consumatori. Aceste informații includ adresele site-urilor internet ale entităților SAL relevante și specifică dacă comerciantul își ia sau nu angajamentul de a recurge la aceste entități în vederea soluționării litigiilor în materie de consum.

(1) Statele membre se asigură că comercianții stabiliți pe teritoriul lor informează consumatorii cu privire la entitățile SAL la care se angajează să recurgă pentru a soluționa eventualele litigii între ei și consumatori. Aceste informații includ adresele site-urilor internet ale entităților SAL relevante.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt menționate în mod vizibil și sunt accesibile în mod simplu, direct și permanent pe site-ul internet al comerciantului, în cazul în care acesta există, în termenii și în condițiile generale ale contractelor pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii între comerciant și consumator și în chitanțele și facturile aferente acestor contracte. Acestea precizează modul în care se pot obține informații suplimentare privind entitatea SAL în cauză și modul în care se poate recurge la aceasta.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) sunt menționate într-un mod comprehensibil, clar și ușor de accesat;

 

(a) pe site-ul internet al comerciantului, în cazul în care acesta există;

 

(b) după caz, în termenii și în condițiile generale ale contractelor pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii între comerciant și consumator; și

 

(c) ori de câte ori comerciantul notifică în scris consumatorul cu privire la respingerea unei declarații înaintate direct de către acesta;

 

Acestea precizează modul în care se pot obține informații suplimentare privind entitatea SAL în cauză și modul în care se poate recurge la aceasta.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 din Directiva 2011/83/UE privind informarea consumatorilor în cazul contractelor la distanță și al contractelor negociate în afara spațiilor comerciale.

(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8 din Directiva 2011/83/UE privind informarea consumatorilor în cazul contractelor la distanță și al contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, dispozițiilor articolului 3 din Directiva 2002/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum1 și dispozițiilor articolului 185 din Directiva 2009/138/UE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)2.

 

______________

 

1 JO L 271, 9.10.2002, p. 16.

 

2 JO L 335, 17.12.2008, p. 1.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și datele de contact ale rețelelor menționate la alineatul (1). Comisia actualizează această listă o dată la doi ani, după caz.

(3) Comisia publică o listă cu denumirile și datele de contact ale rețelelor menționate la alineatul (1). Comisia actualizează această listă o dată la doi ani.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă responsabilă de monitorizarea funcționării și a dezvoltării entităților SAL stabilite pe teritoriul său. Fiecare stat membru notifică autoritatea desemnată Comisiei.

(1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă responsabilă de monitorizarea funcționării și a dezvoltării entităților SAL stabilite pe teritoriul său. În cazul SAL sectoriale, statele membre pot desemna o autoritate competentă pentru fiecare sector. Fiecare stat membru notifică autoritățile desemnate Comisiei.

Justificare

Unele entități de SAL sunt sectoriale. Ar fi foarte dificil să se confere atribuții de monitorizare unei singure autorități, care să acopere toate sectoarele și care s-ar confrunta astfel cu o presiune semnificativă. Ar trebui ca statele membre care nu au o singură autoritate competentă pentru toate sectoarele să aibă posibilitatea de a desemna o autoritate competentă pentru fiecare sector.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;

(d) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL;

Justificare

Entitățile de SAL ar trebui să aibă îndatorirea de a monitoriza respectarea soluțiilor. Acesta este un indicator important al eficienței sistemelor de SAL și, în plus, ar putea ajuta consumatorii și companiile să decidă când merită și când nu merită să se angajeze într-o procedură de SAL.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) orice probleme recurente care duc la litigiile dintre consumatori și comercianți;

(f) orice probleme recurente care duc la litigii între consumatori și comercianți și eventual soluții orientative, care să includă în special sugestii cu privire la modul în care ar trebui tratate chestiunile respective;

Justificare

Pentru a facilita schimbul de bune practici, ar putea fi util ca entitățile de SAL să ofere soluții orientative pentru cazurile pe care le soluționează, respectând însă confidențialitatea.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, pe baza evaluării menționate la alineatul (1), o listă de entități SAL care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul 1.

(2) Fiecare autoritate competentă stabilește, pe baza evaluării menționate la alineatul (1), o listă de entități SAL care i-au fost notificate și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1).

Justificare

Trebuie precizat clar că autoritățile nu au puterea discreționară de a refuza includerea pe listă în măsura în care evaluarea arată că sistemul de SAL respectă dispozițiile capitolului II.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) necesitatea prezenței fizice a părților sau a reprezentanților acestora, după caz; și

(e) necesitatea prezenței fizice a părților sau a reprezentanților acestora, după caz, cu indicarea opțiunilor de soluționare a litigiului fără prezența fizică a părților sau a reprezentanților acestora, în cazul în care își au domiciliul sau reședința obișnuită în state membre diferite; și

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile competente elimină o entitate SAL de pe listă dacă această entitate nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1). Lista este actualizează imediat, iar informațiile relevante sunt transmise Comisiei.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La fiecare doi ani, fiecare autoritate competentă publică un raport privind evoluția și funcționarea entităților SAL. În special, raportul:

(5) Din doi în doi ani, fiecare autoritate competentă publică și transmite Comisiei un raport privind evoluția și funcționarea entităților SAL. În special, raportul:

Justificare

Pentru o bună cooperare între Comisie și autoritățile naționale competente, este de dorit ca acestea din urmă să-și transmită rapoartele Comisiei, care să centralizeze informațiile, acest lucru facilitând colectarea informațiilor de către Comisie.

PROCEDURĂ

Titlu

Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

Referințe

COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

13.12.2011

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

20.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Cristian Silviu Bușoi

1.2.2012

Examinare în comisie

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Data adoptării

19.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Patrice Tirolien

 • [1]     JO L 136, 24.05.08, p. 3.
 • [2]     JO L 115, 17.04.98, p. 31.
 • [3]     JO L 109, 19.4.2001, p. 56.

PROCEDURĂ

Titlu

Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum)

Referințe

COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Data prezentării la PE

29.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

13.12.2011

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunțului în plen

JURI

20.4.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Louis Grech

30.11.2011

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

       Data avizului JURI

JURI

17.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Data adoptării

10.7.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Bușoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Data depunerii

4.10.2012