POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)

16.10.2012 - (COM(2011)0793 – C7‑0454/2011– 2011/0373(COD)) - ***I

Dokument zasedanja
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Louis Grech
Pripravljavec mnenja (*):
Cristian Silviu Buşoi, Odbor za pravne zadeve
(*) Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika


Postopek : 2011/0373(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0280/2012
Predložena besedila :
A7-0280/2012
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)

(COM(2011)0793 – C7‑0454/2011– 2011/0373(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0793),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0454/2011),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju člena 294(3) in člena 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj nizozemskega senata in nemškega zveznega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012[1],

–   ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0208/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 114 in 169 Pogodbe,

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 169(1) in člen 169(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določata, da mora Unija prispevati k zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov z ukrepi, ki jih sprejme v skladu s členom 114 Pogodbe. Člen 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da politike Unije zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov.

(1) Člen 169(1) in člen 169(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določata, da mora Unija prispevati k zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov med drugim z ukrepi, ki jih sprejme v skladu s členom 114 Pogodbe. Člen 38 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da politike Unije zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 26(2) PDEU notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga in storitev. Da bi potrošniki zaupali v notranji trg in uživali njegove koristi, morajo imeti dostop do enostavnih in poceni načinov za reševanje sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev. To velja tako za nespletne kot tudi spletne transakcije in je še zlasti pomembno pri čezmejnih nakupih potrošnikov.

(2) V skladu s členom 26(2) PDEU notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga in storitev. Notranji trg bi moral potrošnikom zagotoviti dodano vrednost v obliki večje kakovosti, večje raznovrstnosti, razumnih cen in visokih varnostnih standardov za blago in storitve, s čimer bi morali doseči visoko raven varstva potrošnikov.

Obrazložitev

Pojasnjuje konkretne koristi, ki bi jih moral notranji trg nuditi potrošnikom.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Drobitev notranjega trga škoduje konkurenčnosti Unije, rasti in ustvarjanju delovnih mest. Za njegovo dokončno vzpostavitev sta bistvena odprava posrednih in neposrednih ovir za njegovo pravilno delovanje in povečanje zaupanja državljanov.

Obrazložitev

Notranji trg naj bi bil prostor, ki presega nacionalne meje in v katerem se lahko državljani in podjetja gibljejo in uveljavljajo svoje pravice, vendar velika razdrobljenost prinaša slabosti, ki državljanom povzročajo težave.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Zagotavljanje dostopa do enostavnih, učinkovitih in poceni načinov za reševanje domačih ali čezmejnih sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali ponudbi storitev, bi moralo koristiti potrošnikom in s tem okrepiti njihovo zaupanje v trg. Ta dostop bi bilo treba zagotoviti tako pri nespletnih kot spletnih transakcijah, še zlasti pa je pomemben pri čezmejnih nakupih potrošnikov.

Obrazložitev

Če bi povečali zaupanje državljanov, da lahko uporabijo pravna sredstva po vsej Uniji, bi se njihova udeležba na trgu povečala, s čimer bi imeli dostop do večje izbire izdelkov, gospodarska rast pa bi se povečala.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja enostavno, hitro in poceni izvensodno reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Vendar alternativno reševanje sporov v Evropski uniji še ni dovolj razvito. Da bi potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov potencial, mora biti alternativno reševanje sporov na voljo pri vseh vrstah potrošniških sporov, kakovost postopkov ARS mora biti enotna, potrošniki in trgovci pa morajo biti o takih postopkih obveščeni. Poleg tega morajo organi ARS učinkovito reševati čezmejne spore.

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja enostavno, hitro in poceni izvensodno reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Vendar alternativno reševanje sporov v državah članicah še ni dovolj in skladno razvito. Žal kljub priporočiloma Komisije 98/257/ES z dne 30. marca 1998 o načelih, ki veljajo za odgovorne organe v izvensodnih poravnavah potrošniških sporov1, in 2001/310/ES z dne 4. aprila 2001 o načelih, ki veljajo za izvensodne organe, odgovorne za sporazumno reševanje potrošniških sporov2, mehanizmi alternativnega reševanja sporov na vseh geografskih območjih ali poslovnih sektorjih v Uniji niso bili pravilno vzpostavljeni in ne delujejo zadovoljivo. Potrošniki in trgovci se še vedno ne zavedajo obstoja alternativnih pritožbenih mehanizmov, saj le malo državljanov ve, kako vložiti pritožbo pri organu ARS.

 

_____________

 

1 UL L 115, 17.4.1998, str. 31.

 

2 UL L 109, 19.4.2001,str. 56.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Preostale ovire in vrzeli, kot so pomanjkanje informacij, neenak geografski in sektorski razvoj sistemov alternativnega reševanja sporov (ARS) ter razdrobljena in neusklajena ureditev, potrošnikom preprečujejo, da bi z zaupanjem opravljali nakupe, zlasti čezmejne. Enaki razlogi lahko odvrnejo trgovce od prodaje potrošnikom v drugih državah članicah, v katerih postopki ARS niso dovolj dostopni. Prav tako so trgovci s sedežem v državi članici, kjer kakovostni postopki ARS niso na voljo v zadostni meri, v konkurenčno slabšem položaju kot tisti, ki imajo dostop do kakovostnih postopkov ARS, saj lahko ti rešujejo potrošniške spore hitreje in ceneje. Neskladnosti v državah članicah glede razpoložljivost in kakovosti ARS ter obveščenosti o njem so ovira za enotni trg in zahtevajo ukrepanje na ravni Unije. Ta direktiva bi morala določiti minimalne standarde kakovosti za organe ARS, in sicer z zagotavljanjem enake minimalne ravni varstva in pravic potrošnikov tako v domačih kot v čezmejnih sporih. Ta direktiva državam članicam ne bi smela onemogočiti, da sprejmejo nova ali ohranijo veljavna pravila, ki presegajo določbe te direktive.

Obrazložitev

Velike zakonodajne, izvedbene in informacijske vrzeli na trgu pomenijo, da njegov potencial ne more biti v celoti uresničen. Da bi imeli potrošniki enak dostop do kakovostnega alternativnega reševanja sporov, je treba ukrepati na evropski ravni, zlasti zato, ker so postopki ARS tako neenako razviti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Da bi lahko potrošniki v celoti izkoristili potencial notranjega trga, bi moral biti postopek ARS na voljo za vse vrste domačih in čezmejnih potrošniških sporov, ki jih zajema ta direktiva. Postopki ARS bi morali upoštevati usklajene minimalne standarde kakovosti po vsej Uniji, potrošniki in trgovci pa bi morali biti o takih postopkih obveščeni. Zaradi vedno večje čezmejne trgovine in gibanja oseb je pomembno tudi, da organi ARS učinkovito obravnavajo čezmejne spore.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Kot je Evropski parlament izjavil v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2011 o alternativnem reševanju sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah1 in resoluciji z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane2, bi bilo treba pri vsakem celostnem pristopu k enotnemu trgu, namenjenem državljanom, najprej razviti preprost, poceni, hiter in dostopen sistem pravnih sredstev.

 

__________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0449.

 

2 UL C 161 E, 31.5.2011, str. 84.

Obrazložitev

Evropski parlament dosledno poziva k zakonodajnim ukrepom, da bi potrošnikom zagotovili dostop do ARS.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Komisija je v Aktu za enotni trg navedla zakonodajo o alternativnem reševanju sporov, ki vključuje sklop, namenjen elektronskemu trgovanju, kot eno od dvanajstih pobud za okrepitev rasti in zaupanja v enotni trg.

(4) Komisija je v Aktu za enotni trg navedla zakonodajo o alternativnem reševanju sporov, ki vključuje sklop, namenjen elektronskemu trgovanju, kot eno od dvanajstih pobud za okrepitev rasti in zaupanja ter približevanju dokončni vzpostavitvi enotnega trga.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Evropski svet je pozval Parlament in Svet, naj do konca leta 2012 sprejmeta prvi sveženj prednostnih ukrepov za ponovni zagon enotnega trga.

(5) Evropski svet je pozval Parlament in Svet, naj do konca leta 2012 sprejmeta prvi sveženj prednostnih ukrepov za ponovni zagon enotnega trga. Svet je opozoril na pomembnost e-poslovanja in se strinjal, da bi moral sistem ARS za potrošnike nuditi poceni, enostavna in hitra pravna sredstva za potrošnike in trgovce. Za uspešno izvajanje tega sistema je potrebna trajna politična zavezanost in podpora vseh akterjev, ne da bi se pri tem zmanjšala cenovna dostopnost, preglednost, prožnost, hitrost in kakovost odločanja organov ARS iz področja uporabe te direktive.

Obrazložitev

Za uresničitev potenciala ARS sta potrebni popolna zavezanost in odgovornost Komisije, Parlamenta in Sveta. Zlasti države članice morajo nadzirati pravilno izvajanje direktive.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ker postajata spletno poslovanje in zlasti čezmejno trgovanje vedno pomembnejši steber gospodarskih dejavnosti Unije, sta potrebna dobro delujoč sistem ARS ter primerno integriran spletni okvir za reševanje sporov za spletne pogodbene spore, da bi dosegli okrepitev zaupanja državljanov v notranji trg, ki je cilj Akta za enotni trg.

Obrazložitev

Spletno trgovanje je postalo pomemben steber gospodarskih dejavnosti v EU, vendar so številni potrošniki in trgovci pri spletni prodaji in nakupu zadržani, saj se bojijo, da v primeru spora ne bodo imeli dostopa do pravnih sredstev.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Ta direktiva in uredba ...* Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...** o spletnem reševanju potrošniških sporov (uredba o SRS) sta medsebojno povezana in dopolnjujoča se akta. Platforma SRS je orodje, ki bi moralo potrošnikom in trgovcem nuditi enotno vstopno točko za zunajsodno reševanje spletnih sporov, podpirati pa bi jo morali razpoložljivi kakovostni organi ARS po vsej Uniji. Pravilno delovanje platforme SRS je možno le, če se doseže popolna pokritost z ARS.

 

_____________

 

*UL: prosimo vstavite referenčno številko.

 

**UL: prosimo vstavite datum sprejetja.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega reševanja sporov v Evropski uniji je nujen za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg, tudi na področju e-trgovanja. Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih postopkih ARS v državah članicah in spoštovati njihove pravne tradicije.

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega reševanja sporov v Evropski uniji je nujen za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg, tudi na področju e-trgovanja, in za uresničitev potenciala in priložnosti čezmejnega in spletnega trgovanja. Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih postopkih ARS v državah članicah in spoštovati njihove pravne tradicije. Tako obstoječi kot novo ustanovljeni dobro delujoči organi za reševanje sporov, ki izpolnjujejo minimalna merila kakovosti, določena v tej direktivi, se imenujejo „organi ARS“. Razširjenost ARS se lahko izkaže za pomembno tudi v tistih državah, kjer je veliko sodnih zaostankov, kar državljanom EU onemogoča uveljavljanje pravice do poštenega sojenja v razumnem času.

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje, so lahko organi ARS po opredelitvi iz te direktive novo ustanovljeni organi, lahko pa tudi obstoječi organi za reševanje sporov, ki so prilagojeni za izpolnjevanje zahtev te direktive.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za pogodbene spore med potrošniki in trgovci v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev v vseh gospodarskih sektorjih. To mora vključevati pritožbe, ki jih potrošniki vložijo proti trgovcem, kot tudi pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti potrošnikom. Ta direktiva se ne uporablja za spore med trgovci, vendar državam članicam ne sme preprečevati, da sprejmejo nove ali ohranijo veljavne določbe o postopkih za izvensodno reševanje takih sporov.

(7) Ta direktiva bi se morala uporabljati za pogodbene spore med potrošniki in trgovci v zvezi s spletno ali nespletno prodajo blaga ali opravljanjem storitev, vključno s ponudbo plačljivih digitalnih vsebin, v vseh gospodarskih sektorjih. Ne bi se smela uporabljati v negospodarski storitvah splošnega pomena, ne glede na pravno razmerje med trgovcem in potrošnikom. Ta direktiva bi se morala uporabljati za pritožbe, ki jih potrošniki vložijo proti trgovcem. Ne bi pa se smela uporabljati za pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti potrošnikom, ali za spore med trgovci; vendar državam članicam ne bi smela preprečevati, da sprejmejo nove ali ohranijo veljavne določbe o postopkih za izvensodno reševanje takih sporov.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ta direktiva mora prevladati nad zakonodajo Unije, ki vsebuje določbe za spodbujanje ustanavljanja organov ARS v določenem sektorju. Kadar sektorska zakonodaja predvideva ustanovitev takih organov, mora ta direktiva prevladati samo, če navedena zakonodaja ne zagotavlja vsaj enakovredne ravni varstva potrošnikov.

(10) Ta direktiva mora prevladati nad zakonodajo Unije, ki vsebuje določbe za spodbujanje ustanavljanja organov ARS v določenem sektorju. Kadar sektorska zakonodaja predvideva ustanovitev organov ARS, bi morala ta direktiva prevladati samo, če sektorska zakonodaja ne zagotavlja vsaj enakovredne ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Organi ARS se zelo razlikujejo po Uniji, kot tudi znotraj držav članic. Ta direktiva mora pokrivati vse trajno ustanovljene organe, ki ponujajo reševanje sporov s postopkom ARS. Arbitražni postopek, vzpostavljen ad hoc zunaj okvira organa ARS za posamezni spor med potrošnikom in trgovcem, se ne sme šteti za postopek ARS.

(11) Organi ARS se zelo razlikujejo po Uniji, kot tudi znotraj držav članic. Ta direktiva bi morala pokrivati vse trajno ustanovljene organe, ki ponujajo reševanje sporov s postopkom ARS, o katerih so bile Komisija in države članice uradno obveščene in ki so uvrščene na seznam organov ARS v skladu s členom 17(2) te direktive. Arbitražni postopek, vzpostavljen ad hoc zunaj okvira organa ARS za posamezni spor med potrošnikom in trgovcem, se ne sme šteti za postopek ARS.

Obrazložitev

Določbe te direktive ne bi smele vplivati na ponudnike ARS, ki se ne odločijo postati organi ARS v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Postopki ARS se zelo razlikujejo po Uniji, pa tudi v posameznih državah članicah. Ti so lahko v obliki postopkov, v katerih organ za reševanje sporov poveže stranki s ciljem iskanja sporazumne rešitve, postopkov, v katerih ta organ predlaga rešitev, ali postopkov, v katerih naloži rešitev. Lahko pa združujejo dva ali več takšnih postopkov. Ta direktiva ne bi smela posegati v obliko postopkov ARS v državah članicah.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ta direktiva se ne sme uporabljati za postopke pred organi za reševanje sporov, kadar so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu, niti za postopke pred sistemi obravnave pritožb potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci. Ne bi se smela uporabljati za neposredna pogajanja med strankami. Prav tako se ne bi smela uporabljati za poskuse sodnika, da reši spor med sodnim postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim sporom.

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za postopke pred organi za reševanje sporov, kadar so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene pri trgovcu ali pri poklicni organizaciji ali poslovnem združenju, katerih član je trgovec, ali kadar te fizične osebe prejemajo od njih plačilo v kakršni koli obliki, razen če ti organi v celoti izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz Poglavja II te direktive in so v skladu s strogimi dodatnimi ukrepi za varovanje neodvisnosti iz člena 2(2a). Pri organih ARS, ki nudijo reševanje sporov s pomočjo takšnih postopkov, bi bilo treba redno ocenjevati izpolnjevanje zahtev iz te direktive glede kakovosti, vključno s posebnimi dodatnimi zahtevami za zagotavljanje njihove neodvisnosti.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati niti za postopke pred sistemi obravnave pritožb potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci, niti za neposredna pogajanja med strankami. Prav tako se ne bi smela uporabljati za poskuse sodnika, da reši spor med sodnim postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim sporom.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah1 že določa okvir za sisteme mediacije na ravni Unije, zlasti za čezmejne spore, ne da bi onemogočala njegovo uporabo za notranje sisteme mediacije. Ta direktiva omenjeni sistem dopolnjuje na področju drugih postopkov ARS.

 

_______________________________

1 UL L 136, 24.5.2008, str. 3.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Države članice morajo zagotoviti, da se lahko spori, ki jih zajema ta direktiva, predložijo organu ARS, ki izpolnjuje zahteve iz te direktive. Države članice morajo imeti možnost, da to zahtevo izpolnijo tako, da uporabijo obstoječe organe ARS in po potrebi prilagodijo njihovo področje uporabe, ali pa poskrbijo za ustanovitev novih organov ARS. Ta direktiva od držav članic ne sme zahtevati ustanovitve posebnega organa ARS za vsak maloprodajni sektor. Države članice morajo imeti možnost, da poskrbijo za ustanovitev dopolnilnega organa ARS, ki obravnava spore, za reševanje katerih ni pristojen noben drug poseben organ.

(13) Države članice bi morale zagotoviti, da se lahko pogodbeni spori, ki jih zajema ta direktiva, predložijo organu ARS, ki izpolnjuje merila kakovosti iz te direktive. Države članice bi lahko to zahtevo izpolnile tudi tako, da bi nadgradile obstoječe dobro delujoče organe ARS, prilagodile njihovo področje uporabe in ga po potrebi uskladile z določbami te direktive, ali pa poskrbele za ustanovitev novih organov ARS. Ta direktiva od držav članic ne sme zahtevati ustanovitve posebnega organa ARS za vsak maloprodajni sektor. Države članice bi morale poskrbeti za ustanovitev dopolnilnega organa ARS, ki obravnava spore, za reševanje katerih ni pristojen noben drug poseben organ, da bi zagotovile polno geografsko pokritost in dostop do ARS v vseh državah članicah.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ta direktiva ne sme vplivati na trgovce s sedežem v državi članici, ki jo pokriva organ ARS s sedežem v drugi državi članici. Države članice morajo spodbujati razvoj takih organov.

(14) Ta direktiva ne sme vplivati na trgovce s sedežem v državi članici, ki jo pokriva organ ARS s sedežem v drugi državi članici. Da bi izboljšali geografsko pokritost v zvezi z ARS in dostopnost ARS za potrošnike po vsej Uniji, bi morale države članice spodbujati razvoj takih regionalnih, nadnacionalnih in vseevropskih organov za reševanje sporov, v katerih so trgovci iz različnih držav članic del istega organa ARS. Komisija bi morala še bolj olajšati ustanavljanje takih organov na evropski ravni.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Ta direktiva ne sme posegati v možnost držav članic, da ohranijo ali uvedejo postopke ARS za skupno obravnavo enakih ali podobnih sporov med trgovcem in več potrošniki. Taki postopki se lahko štejejo kot priprava na nadaljnji razvoj skupinskih postopkov ARS v Uniji.

(15) Ta direktiva ne sme posegati v možnost držav članic, da ohranijo ali uvedejo postopke ARS za skupno obravnavo enakih ali podobnih sporov med trgovcem in več potrošniki. Preden se skupinske sodne poravnave predlagajo na ravni Unije, je treba opraviti celovite ocene njihovega učinka. Učinkovit sistem skupinskih zahtevkov in lahek dostop do ARS bi se morala dopolnjevati, njuni postopki pa se ne bi smeli izključevati.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Ves čas trajanja postopka ARS bi bilo treba spoštovati zaupnost in zasebnost. Vendar bi bilo treba dovoliti objavo eksemplaričnih končnih odločitev po presoji posameznih držav članic. Države članice bi bilo treba spodbujati k varovanju zaupnost postopkov ARS v vseh nadaljnjih civilnih ali gospodarskih sodnih postopkih ali pri arbitraži.

Obrazložitev

Alternativno reševanje sporov bi moralo, kolikor je mogoče, poskušati povišati standarde dobre prakse v industriji z objavo „eksemplaričnih odločitev“ v posebno pomembnih sporih, kar bi olajšalo izmenjavo informacij in najboljših praks v zvezi s pravicami potrošnikov na posameznih področjih.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Države članice bi morale zagotoviti, da bodo organi ARS spore reševali na pravičen in praktičen način, ki bo sorazmeren za potrošnika in trgovca, na podlagi objektivne ocene okoliščin pritožbe in ob dolžnem upoštevanju pravic strani.

Obrazložitev

Organi ARS morajo utrditi prepričanje, da rešujejo spore na pravičen in nepristranski način, da bi jih državljani in trgovci imeli za verodostojne in zaupanja vredne.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c) Neodvisnost in integriteta organov ARS je bistvena za pridobivanje zaupanja državljanov Unije v to, da jim bodo mehanizmi ARS ponudili pravičen in neodvisen izid. Oseba ali kolegij, ki vodi ARS, bi morala biti neodvisna od vseh tistih, ki bi lahko imeli interes pri izidu, in ne bi smela biti v navzkrižju interesov, ki bi ju oviralo pri sprejemanju odločitve na pravičen, nepristranski in neodvisen način.

Obrazložitev

Za potrošnike je bistveno, da lahko zaupajo v to, da so organi ARS popolnoma neodvisni in da nanje ne vplivajo strani v sporu. Zato je izredno pomembno, da se v to direktivo vključi načelo neodvisnosti.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Fizične osebe, odgovorne za alternativno reševanje sporov, se lahko štejejo za nepristranske samo, če se nad njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko vplival na njihov odnos do spora. Odsotnost takega pritiska je treba zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS financira ena od strank spora ali organizacija, v katero je včlanjena ena od strank.

(17) Fizične osebe, odgovorne za alternativno reševanje sporov, se lahko štejejo za nepristranske samo, če se nad njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko vplival na njihov odnos do spora. Odsotnost takega pritiska je treba zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS financira ena od strank spora ali organizacija, v katero je včlanjena ena od strank. Da se prepreči navzkrižje interesov, bi morale fizične osebe, zadolžene za alternativno reševanje spora, razkriti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisnost ali povzročile navzkrižje interesov.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Za uspešno delovanje sistema ARS, predvsem za zagotovitev potrebnega zaupanja v njegove postopke, je bistveno, da ima fizična oseba, zadolžena za postopek, potrebno strokovno znanje. Zato bi bilo treba zagotoviti posebne programe usposabljanja na podlagi sodelovanja med državami članicami in Komisijo.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev preglednosti organov in postopkov ARS morajo stranke prejeti vse informacije, ki jih potrebujejo za ozaveščeno sprejetje odločitve, pred vključitvijo v postopek ARS.

(18) Organi ARS bi morali biti dostopni in pregledni. V skladu z vsemi nacionalnimi pravili, ki določajo obvezno sodelovanje trgovcev v postopku ARS, morajo stranke za zagotovitev preglednosti organov in postopkov ARS prejeti jasne in dostopne informacije, ki jih potrebujejo za ozaveščeno sprejetje odločitve, pred vključitvijo v postopek ARS.

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah obstajajo obvezne sheme ARS, ki v nekaterih okoliščinah zahtevajo udeležbo podjetij v postopkih ARS.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti. Zagotavljati morajo enostaven in hiter postopek, ki na splošno traja največ 90 dni. Organ ARS mora imeti možnost, da ta rok podaljša, če je to potrebno zaradi zapletenosti zadevnega spora.

(19) Dobro delujoč organ ARS bi moral hitro reševati postopke spletnih in nespletnih sporov, in sicer v obdobju največ 90 dni od datuma, ko je organ ARS prejel popoln spis s pritožbo, do datuma sprejetja odločitve. Organ ARS bi moral strani obvestiti o pritožbi, ko prejme vse dokumente, potrebne za izvedbo postopka ARS. V določenih izjemnih primerih tehnične ali zelo zapletene narave bi morali organi ARS imeti možnost to obdobje podaljšati, da bi izvedli objektivno raziskavo določenih vidikov zadevnega primera za zagotovitev visokokakovostne rešitve spora. Stranke bi bilo treba obvestiti o morebitnem podaljšanju tega obdobja in približnem obdobju, ki bo po pričakovanju potrebno za rešitev spora.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Postopki ARS morajo biti za potrošnike brezplačni ali povezani z zmernimi stroški, da je za njih uporaba takih postopkov ekonomsko sprejemljiva.

(20) Postopki ARS bi morali biti za potrošnika po možnosti brezplačni. Če so s postopkom ARS povezani stroški, bi moral biti postopek za potrošnike dostopen, privlačen in poceni. Države članice bi morale določiti ustrezno obliko financiranja za postopke ARS na svojem ozemlju, ne da bi pri tem krčile financiranje že delujočih organov.

Obrazložitev

Če bodo postopki povezani s stroški, bo to odvrnilo potrošnike od uporabe ARS. Postopkovna pravila o neresnih ali provokativnih zahtevkih bodo omejila njihovo število na tiste, ki so resnično potrebni. V sedanjih gospodarskih razmerah se je treba zavedati, da postopkov ARS ne smejo financirati davkoplačevalci, temveč industrija.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Postopki ARS morajo biti pravični, tako da so stranke v sporu v celoti obveščene o svojih pravicah in posledicah odločitev, ki jih sprejmejo v okviru postopka ARS.

(21) Postopki ARS morajo biti pravični, tako da so stranke v sporu v celoti obveščene o svojih pravicah in posledicah odločitev, ki jih sprejmejo v okviru postopka ARS. Organi ARS bi morali obveščati potrošnike o pravicah, ki jih imajo na podlagi pravnih predpisov, preden sprejmejo ali zavrnejo naložene ali predlagane rešitve. Obe strani bi tudi morali imeti možnost predložiti svoje informacije in dokaze brez fizične prisotnosti.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča je temeljna pravica, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Zato postopki ARS ne bi smeli biti oblikovani tako, da bi nadomestili sodne postopke, in potrošnikom ali trgovcem ne bi smeli odvzeti pravice do pravnih sredstev pred sodiščem. Vsebina te direktive stranem ne bi smela onemogočiti uveljavljanja pravice dostopa do sodnega sistema.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b) Sporazum med potrošnikom in trgovcem za vlaganje pritožb organu ARS za potrošnika ne bi smel biti zavezujoč, če je bil sklenjen pred nastankom spora in če potrošniku odvzema pravico do vložitve tožbe pred sodiščem za rešitev spora. V primeru da organi ARS rešitve nalagajo, bi morale biti te rešitve za strani zavezujoče samo, če so bile strani predhodno obveščene o zavezujoči naravi in so se s tem izrecno strinjale. Izrecno strinjanje trgovca se ne bi smelo zahtevati, če nacionalna pravila določajo, da so rešitve za trgovce zavezujoče.

Obrazložitev

Postopki ARS državljanom ne smejo onemogočati dostopa do pravice z uveljavljanjem pravice do obravnave na sodišču. Načelo svobode zagotavlja, da postopki ARS ne posegajo v te pravice.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21c) V primeru postopkov ARS, ki nalagajo za potrošnike zavezujoče rešitve, bi morali ti imeti vsaj raven varstva, ki je enaka tisti iz obveznih določb, ki veljajo v zakonodaji države članice na ozemlju, kjer je bil ustanovljen organ ARS. Zato rešitve, ki jih naložijo organi ARS na podlagi uporabe takšnih postopkov ARS, ne bi smele povzročiti, da bi bil potrošnik prikrajšan za varstvo, ki mu jo zagotavljajo omenjene obvezne določbe. V primeru čezmejnih sporov naložena rešitev ne sme povzročiti, da je potrošnik prikrajšan za varstvo, zagotovljeno z obveznimi določbami, ki veljajo v zakonodaji države članice, v kateri potrošnik običajno prebiva, če je tako varstvo določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 593/2008.

Obrazložitev

Za spore, ki stranem rešitev nalagajo, je treba uvesti načelo zakonitosti, s čimer bi zagotovili, da državljani ne bi bili prikrajšani za varstvo iz obveznih določb zakonodaje.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21d) Da bi stranke spodbudili k uporabi postopka ARS, bi morale države članice zagotoviti, da njihovi predpisi o zastaralnih in prekluzivnih rokih strankam ne onemogočajo dostopa do sodišča, če je poskus iskanja rešitve s postopkom ARS neuspešen. Države članice bi morale zagotoviti, da se ta cilj doseže, čeprav ta direktiva ne usklajuje nacionalnih predpisov o zastaralnih in prekluzivnih rokih. Ta direktiva ne bi smela vplivati na določbe o zastaralnih in prekluzivnih rokih v mednarodnih sporazumih, kot se izvajajo v državah članicah, na primer na področju prometnih predpisov.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21e) Za učinkovito delovanje bi morali imeti organi ARS na voljo zadostne človeške, materialne in finančne vire. Ta direktiva ne bi smela posegati v vprašanje, ali se organi ARS financirajo iz javnih, zasebnih ali iz javnih in zasebnih virov. Vseeno bi bilo treba organe ARS spodbujati, da se usmerijo predvsem k zasebnim oblikam financiranja in uporabljajo javna sredstva le v skladu z odločitvijo posameznih držav članic.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Ob nastanku spora je potrebno, da lahko potrošniki hitro izvejo, kateri organi ARS so pristojni za obravnavo njihove pritožbe in ali bo zadevni trgovec sodeloval v postopku, sproženem pred organom ARS. Trgovci morajo zato navedene informacije vključiti v svoje glavne trgovinske dokumente in na svoja spletišča, če jih imajo. Ta obveza ne sme vplivati na člen 6(1)(t), člen 7(1) in člen 8 Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov. Člen 6(1)(t) Direktive 2011/83/EU določa, da mora trgovec pri potrošniških pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, potrošnika še pred sklenitvijo pogodbe obvestiti o možnosti izvensodnega reševanja pritožbe in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za trgovce, ter načinu dostopanja do njih. Člen 7(1) Direktive 2011/83/EU določa, da mora biti v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, ta informacija zagotovljena na papirju ali, če se potrošnik strinja, na drugem trajnem nosilcu podatkov.

(22) Ob nastanku spora je potrebno, da lahko potrošniki hitro izvejo, kateri organi ARS so pristojni za obravnavo njihove pritožbe in ali bo zadevni trgovec sodeloval v postopku, sproženem pred organom ARS. Trgovci bi morali zato potrošnike obvestiti o imenu, naslovu in spletnem naslovu organa ali organov ARS, s katerimi so ti pokriti. Trgovci bi morali navesti tudi, ali se zavezujejo oziroma so obvezani uporabljati te organe za reševanje sporov s potrošniki. Te informacije bi morale biti jasne, razumljive in lahko dostopne na spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih pogojih pogodb o prodaji blaga ali opravljanju storitev, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom, in vedno, kadar trgovec zavrne pritožbo, ki jo je potrošnik vložil neposredno pri njem. Če je to ustrezno, bi morale biti te informacije navedene tudi na drugih pomembnih dokumentih, na primer na predpogodbenih dokumentih, računih in potrdilih o prejemu.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Obveznost informacije iz prejšnje uvodne izjave ne bi smela posegati v člen 6(1)(t), člen 7(1) in člen 8 Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov1.

 

______________

 

1 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo trgovci obvezno sodelovati v postopkih ARS ali da so rezultati takih postopkov za trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti njim vložil pritožbo. Vendar ta direktiva ne posega v nacionalne predpise, na podlagi katerih je sodelovanje trgovcev v takih postopkih obvezno oziroma so rezultati postopkov za trgovce zavezujoči, če ti predpisi strankam ne odvzemajo pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo trgovci obvezno sodelovati v postopkih ARS ali da so rezultati takih postopkov za trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti njim vložil pritožbo. Vendar bi bilo treba trgovce čim bolj spodbuditi k sodelovanju v postopkih ARS, s čimer bi zagotovili, da imajo potrošniki dostop do pravnih sredstev in da ne bi bili prisiljeni v odpoved zahtevku. Zato ta direktiva ne posega v nacionalne predpise, na podlagi katerih je sodelovanje trgovcev v takih postopkih obvezno ali se ga spodbuja ali so za nesodelovanje predpisane sankcije ali so rezultati postopkov za trgovce zavezujoči, če ti predpisi strankam ne odvzemajo pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Če je rezultat postopka ARS obvezujoč v skladu z nacionalno zakonodajo za podjetje, bi morala biti zagotovljena pravica do preverjanja skladnosti z zakonodajo.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Države članice bi morale imeti možnost, da organom ARS dovolijo uvedbo ali ohranitev postopkovnih pravil, ki organom ARS omogočajo uspešnejše in učinkovitejše delovanje, če pri tem upoštevajo določbe te direktive.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b) Države članice bi morale imeti možnost sprejeti ali ohraniti nacionalne določbe, ki zagotavljajo višjekakovostne standarde, kot so usklajeni minimalni standardi, ki jih vzpostavlja ta direktiva.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23c) Države članice bi morale zaradi zmanjšanja nepotrebnega bremena za organe ARS v primeru pritožbe v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev potrošnike spodbujati, da v zgodnji fazi vzpostavijo stik s trgovcem ali ponudnikom storitve, da bi poskusili težavo najprej rešiti dvostransko, in se šele nato obrnejo na organ ARS ali sodišče. V številnih primerih bi lahko bil ta postopek hiter način za vnaprejšnje reševanje potrošniških sporov.

Obrazložitev

Če želimo zmanjšati delo organov ARS, je ta predhodna obveznost nujna.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23d) Države članice bi morale pri vzpostavljanju sistema ARS in v upravljanje sheme vključiti predstavnike potrošnikih organizacij in združenja podjetij, zlasti zaradi načel nepristranskosti in neodvisnosti.

Obrazložitev

Zaradi vključevanja predstavnikov potrošnikov in podjetij v vzpostavitev in upravljanje ARS bo sistem bolj verodostojen za potrošnike in trgovce, pomagalo pa bo tudi pri izpolnjevanju meril nepristranskosti in neodvisnosti.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Znotraj Unije je treba okrepiti mreže organov ARS, ki pomagajo reševati čezmejne spore, kot je mreža FIN-NET na področju finančnih storitev. Države članice morajo organe ARS spodbujati k vključitvi v take mreže.

(25) Znotraj Unije bi bilo treba okrepiti mreže organov ARS, kot je mreža FIN-NET na področju finančnih storitev. Države članice morajo organe ARS spodbujati k vključitvi v take mreže.

Obrazložitev

FIN-NET je mreža, prek katere je mogoče izmenjevati najboljšo prakso in znanje, vendar ne sodeluje pri reševanju posebnih sporov.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Tesno sodelovanje med organi ARS in nacionalnimi organi, ki jim je zaupano izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov, mora okrepiti učinkovito uporabo take zakonodaje Unije.

(26) Tesno sodelovanje med Komisijo, organi ARS in nacionalnimi organi, ki jim je zaupano izvrševanje zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov, bi moralo okrepiti učinkovito uporabo take zakonodaje Unije. Komisija bi morala spodbujati upravno sodelovanje med državami članicami in organi ARS z rednimi srečanji z različnimi zainteresiranimi stranmi za izmenjavo najboljše prakse in tehničnega znanja med organi ARS ter razpravo o težavah v zvezi z delovanjem shem ARS.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti neodvisnost organov ARS od regulativnih/izvršilnih organov, sicer bi to lahko odvrnilo trgovce od uporabe ARS.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Organe ARS je treba podrobno spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno in učinkovito delovanje. Komisija in pristojni organi iz te direktive morajo objaviti in posodabljati seznam organov ARS, ki so v skladu s to direktivo. Ta seznam morajo objaviti tudi drugi organi, na primer organi ARS, združenja potrošnikov, podjetniška združenja in mreža evropskih potrošniških centrov. Poleg tega morajo pristojni organi objavljati redna poročila o razvoju in delovanju organov ARS. Organi ARS morajo pristojnim organom zagotoviti določene informacije, na katerih morajo navedena poročila temeljiti. Države članice morajo organe ARS spodbujati k zagotavljanju takih informacij z uporabo Priporočila Komisije 2010/304/EU o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih.

(27) Države članice bi morale imenovati pristojni organ ali pristojne organe, ki bi morali organe ARS podrobno spremljati in nadzorovati, da se zagotovi njihovo ustrezno in učinkovito delovanje. Komisija in pristojni organi iz te direktive morajo objaviti in posodabljati seznam organov ARS, ki so v skladu s to direktivo. Ta seznam morajo objaviti tudi drugi organi, na primer organi ARS, združenja potrošnikov, podjetniška združenja in mreža evropskih potrošniških centrov. Poleg tega bi morali pristojni organi objavljati redna poročila o razvoju in delovanju organov ARS v njihovih državah članicah. Organi ARS morajo pristojnim organom zagotoviti določene informacije, na katerih morajo navedena poročila temeljiti. Države članice morajo organe ARS spodbujati k zagotavljanju takih informacij z uporabo Priporočila Komisije 2010/304/EU o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a) Z vzpostavitvijo evropskega znaka kakovosti za organe ARS bi morali povečati zaupanje državljanov v kakovost sistema ARS, zlasti pri čezmejnih nakupih. Lahko prepoznaven evropski znak kakovosti, ki ga države članice in Komisija redno spremljajo in nadzorujejo, bi moral potrošnikom zagotavljati, da zadevni organ ARS izpolnjuje merila kakovosti iz te direktive.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b) Komisija bi morala po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Svetom in zadevnimi zainteresiranimi stranmi pripraviti smernice za merila kakovosti, da bi zagotovila učinkovito usklajeno izvajanje te direktive in izboljšali skupno učinkovitost organov ARS.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Ker cilja te direktive, tj. prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga z zagotavljanjem visoke ravni varstva potrošnikov, države članice ne morejo doseči zadovoljivo in se zato lahko bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(31) Ker cilja te direktive, tj. z doseganjem visoke ravni varstva potrošnikov prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga, države članice ne morejo doseči zadovoljivo in se zato lahko bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen te direktive je prispevati k delovanju notranjega trga in doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z zagotavljanjem, da se spori med potrošniki in trgovci lahko predložijo organom, ki ponujajo nepristranske, pregledne, učinkovite in pravične postopke alternativnega reševanja sporov.

Namen te direktive je z doseganjem visoke ravni varstva potrošnikov prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga, in sicer z zagotavljanjem, da lahko potrošniki ob nastanku pogodbenih sporov v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev prostovoljno predložijo pritožbo proti trgovcem organom, ki ponujajo nepristranske, pregledne, učinkovite, neodvisne, hitre in pravične postopke alternativnega reševanja sporov.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za postopke izvensodnega reševanja pogodbenih sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev s strani trgovca s sedežem v Uniji potrošniku s prebivališčem v Uniji, s posredovanjem organa za reševanje sporov, ki predlaga ali naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem iskanja sporazumne rešitve (v nadaljnjem besedilu: postopki ARS).

1. Ta direktiva se uporablja za postopke izvensodnega reševanja domačih in čezmejnih pogodbenih sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev s strani trgovca s sedežem v Uniji potrošniku s prebivališčem v Uniji, s posredovanjem organa za reševanje sporov, ki predlaga ali naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem iskanja sporazumne rešitve.

Obrazložitev

Da bi dosegli visoko raven varstva potrošnikov, je pomembno, da direktiva velja za čezmejne in domače spore. Če bi bilo področje uporabe omejeno na čezmejne primere, bi bile razlike med državami članicami glede obstoja, kakovosti in ozaveščenosti o alternativnih postopkih reševanja sporov še naprej prisotne za vse domače spore.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ta direktiva se uporablja tudi za organe ARS, ki jih ustanovijo nacionalna združenja ali skupine podjetij in ki so kot pravni subjekt ločeni od posameznega trgovca.

Obrazložitev

Če ni pojasnjena uporaba direktive, bo to neizogibno povzročilo odstopanja v njenem prenosu in izvajanju in imelo slab učinek za vse strani.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) postopke pred organi za reševanje sporov, v katerih so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu;

(a) postopke pred organi za reševanje sporov, v katerih so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene pri trgovcu, ali od njega ali od poklicne organizacije ali poslovnega združenja, pri čemer je trgovec član te organizacije ali združenja, prejemajo kakršno koli obliko plačila, razen če se države članice odločijo, da bodo takšne postopke dovolile – v tem primeru morajo biti poleg zahtev iz Poglavja II izpolnjene naslednje posebne dodatne zahteve glede neodvisnosti in preglednosti:

 

(i) fizične osebe, ki so odgovorne za reševanje spora, mora, če je ustrezno, imenovati kolegij, sestavljen iz enakega števila predstavnikov interesov potrošnikov in trgovcev. Imenovanje fizičnih oseb, odgovornih za reševanje sporov, se izvede na podlagi preglednega postopka;

 

(ii) fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, morajo biti imenovane za zadostno obdobje, v katerem bodo lahko delovale neodvisno ne morejo biti razrešene svojih nalog brez utemeljenega razloga;

 

(iii) fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, ne smejo prejemati navodil od trgovca ali predstavnikov trgovca ter ne smejo biti povezane z upravo ali operativnimi službami trgovca oziroma poklicnih organizacij ali poslovnih združenj, pri čemer je trgovec član te organizacije ali združenja;

 

(iv) plačilo fizičnih oseb, odgovornih za reševanje sporov, ne sme biti vezano na izid postopkov;

 

(v) njihova neodvisnost mora biti zagotovljena na podlagi sredstev, ki so ločena od splošnega proračuna trgovca ali, če je ustrezno, od splošnega proračuna poklicne organizacije ali poslovnega združenja, in ki so namenjena zagotavljanju učinkovitosti ter preglednosti postopkov ARS;

 

(vi) države članice morajo zagotoviti, da so te fizične osebe del kolegija, ki je sestavljen iz enakega števila predstavnikov potrošniških organizacij in predstavnikov trgovca ali, če je ustrezno, poklicnih organizacij ali poslovnih združenj, pri čemer je trgovec član te organizacije ali združenja, razen če te osebe izpolnjujejo te posebne dodatne zahteve;

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) prodajo blaga ali opravljanje storitev, ki so negospodarske storitve splošnega pomena, ne glede na pravno razmerje med trgovcem in potrošnikom;

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka (bb) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) spore med trgovci;

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) postopke, ki jih je trgovec sprožil proti potrošniku.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če države članice sklenejo, da bodo dovolile postopke iz točke (a) odstavka 2, pristojni organi izvedejo oceno oz člena 17(1). Pristojni organi v tej oceni preverijo tudi izpolnjevanje posebnih dodatnih zahtev glede neodvisnosti in preglednosti.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Če države članice sklenejo, da bodo dovolile postopke iz točke (a) odstavka 2, obenem zagotovijo, da bodo organi ARS, ki te postopke uporabljajo, pristojnemu organu poleg informacij in izjav iz člena 16(1) posredovali tudi potrebne informacije za ocenitev, ali izpolnjujejo posebne dodatne zahteve iz točke (a) odstavka 2.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. Ta direktiva vzpostavlja usklajen minimalni standard za organe ARS za zagotovitev, da bodo imeli potrošniki po začetku njenega izvajanja dostop do visokokakovostnih, preglednih, učinkovitih in pravičnih mehanizmov pravnih sredstev, ne glede na to, kje v Uniji prebivajo. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo predpise, ki presegajo določbe te direktive, da bi zagotovile visoko raven varstva potrošnikov.

Obrazložitev

Povedati je treba tudi, da je predlagana direktiva okvirna direktiva, ki izhaja iz obstoječih sistemov ARS v državah članicah. Njen namen je vzpostaviti minimalne standarde kakovosti za organe in postopke ARS, zato uporablja pristop minimalnega usklajevanja.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d. Ta direktiva priznava pristojnost držav članic, da določijo, ali lahko organi ARS s sedežem na njihovem ozemlju zahtevajo sprejetje rešitve.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Člen 5(1) te direktive prevlada nad določbami iz Priloge.

2. Če so določbe te direktive v navzkrižju z določbami drugega akta Unije, ki ureja specifične sektorje, prevladajo določbe tega drugega akta Unije in se uporabljajo za te specifične sektorje. Če pa je določba drugega akta Unije namenjena spodbujanju ustanavljanja organov ARS v določenem sektorju, prevladajo in se uporabljajo ustrezne določbe te direktive.

Obrazložitev

Težko bi bilo izvajati zahtevo po primerjanju ravni varstva potrošnikov, ki jo zagotavlja različna zakonodaja Unije. Poleg tega bi morala ta direktiva prevladati nad posebnimi določbami druge zakonodaje Unije, ne pa nad vso tako zakonodajo.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta direktiva prevlada nad obveznimi določbami iz sektorske zakonodaje Unije, ki se nanašajo na alternativno reševanje sporov, če navedene določbe ne zagotavljajo vsaj enakovredne ravni varstva potrošnikov.

črtano

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(a) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti ali ki sklene pogodbo za namene, ki so deloma znotraj in deloma zunaj njegove poslovne dejavnosti (dvonamenski sporazumi), kjer je poslovni namen tako omejen, da ni prevladujoč v celotnem okviru ponudbe;

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 4 – točka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) „pogodbeni spor“ pomeni spor, ki nastane zaradi prodaje blaga ali opravljanja storitev v skladu s pogodbo med potrošnikom in trgovcem in/ali ponudnikom storitev;

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 4 – točka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) „prodaja blaga“ pomeni prodajo na podlagi pogodbe, po kateri trgovec prenese lastništvo blaga na potrošnika ali se zaveže, da ga bo prenesel, potrošnik pa plača ustrezno ceno ali se zaveže, da jo bo plačal, vključno z vsako pogodbo, katere predmet sta tako blago kot storitve;

Obrazložitev

V povezavi s členom 2(1) bo direktiva veljala tudi za spore, ki izhajajo iz prodaje blaga ali opravljanja storitev, zato je treba opredeliti pogodbe za prodajo blaga, ki bodo zajete v področju uporabe direktive.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 4 – točka (db) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) „opravljanje storitev“ pomeni opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki ni pogodba o prodaji blaga, po kateri trgovec opravi storitev za potrošnika ali se zaveže, da jo bo opravil, potrošnik pa plača njeno ceno ali se zaveže, da jo bo plačal;

Obrazložitev

V povezavi s členom 2(1) bo direktiva veljala tudi za spore, ki izhajajo iz prodaje blaga ali opravljanja storitev, zato je treba opredeliti pogodbe za opravljanje storitev, ki bodo zajete v področju uporabe direktive.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 4 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) „postopek ARS“ pomeni postopek iz člena 2, ki je v skladu s to direktivo in ga izvaja organ ARS;

Obrazložitev

Pomembno je jasno opredeliti, da se ta direktiva uporablja le za postopke ARS, ki jih izvajajo ponudniki ARS, ki se odločijo postati organi ARS v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 4 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „organ ARS“ pomeni trajno ustanovljen organ, kakor koli imenovan ali naveden, ki ponuja reševanje spora s postopkom ARS;

(e) „organ ARS“ pomeni organ, kakor koli imenovan ali naveden, ki si prizadeva za izvensodno reševanje spora s postopkom ARS in je bil trajno ustanovljen ter priglašen Komisiji in državam članicam in je na seznamu v skladu s členom 17(2);

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 4 – točka (f) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

v kraju, kjer pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb izvaja dejavnosti alternativnega reševanja sporov ali kjer ima statutarni sedež, če organ upravlja pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb;

– v kraju, kjer pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb, tudi v obliki kolegija iz člena 2(2), izvaja dejavnosti alternativnega reševanja sporov ali kjer ima statutarni sedež, če organ upravlja pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb;

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 4 – točka (fa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) „pristojni organ“ pomeni javni organ, ki ga imenuje država članica in je na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ustanovljen s posebno pristojnostjo izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov;

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 15 je potrebna razjasnitev.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko spori, ki jih zajema ta direktiva, predložijo organu ARS, ki je v skladu z zahtevami iz te direktive.

1. Vsaka država članica potrošnikom omogoča dostop do postopkov ARS in zagotavlja, da se lahko spori, ki jih zajema ta direktiva in v katere so vključeni trgovci s sedežem na njihovem ozemlju, predložijo organu ARS ali organom ARS, ki delujejo v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da:

2. Države članice zagotovijo, da v zvezi s spori, ki jih zajema ta direktiva:

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imajo organi ARS spletišče, ki strankam omogoča vložitev pritožbe prek spleta;

(a) organi ARS posodabljajo spletišče, ki strankam na jasen in razumljiv način zagotavlja lahek dostop do informacij v zvezi s postopkom ARS, potrošnikom pa omogoča tudi spletno vložitev pritožbe in potrebnih dokazil prek elektronske pošte ali drugače po elektronski poti;

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) organi ARS strankam na njihovo zahtevo zagotovijo informacije iz točke (a) na trajnem nosilcu;

Obrazložitev

Informacije o postopku ARS morajo biti lahko dostopne in na voljo v ustrezni obliki.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (ab) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) organi ARS strankam po potrebi omogočijo vložitev pritožbe v pisni obliki;

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) organi ARS strankam omogočajo izmenjavo informacij po elektronski poti;

(b) organi ARS pomagajo pri izmenjavi informacij med strankami po elektronski poti ali po pošti;

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) organi ARS pri obravnavi sporov, ki jih zajema ta direktiva, sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo obdelavo osebnih podatkov v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov, določenih v nacionalni zakonodaji, ki izvaja Direktivo 95/46/ES.

(d) organi ARS sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo obdelavo osebnih podatkov v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov, določenih v zakonodaji države članice za izvajanje Direktive 95/46/ES, v kateri ima organ ARS sedež.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko obveznost iz odstavka 1 izpolnijo z dopolnilnim organom ARS, ki je pristojen za obravnavo sporov iz odstavka 1, za reševanje katerih ni pristojen noben obstoječ organ ARS.

3. Države članice lahko obveznost iz odstavka 1 izpolnijo z ustanovitvijo dopolnilnega organa ARS, ki je pristojen za obravnavo sporov iz odstavka 1, za reševanje katerih ni pristojen noben obstoječ organ ARS. Države članice lahko to obveznost izpolnijo tudi z uporabo sektorskih organov ARS, ustanovljenih v drugi državi članici.

Obrazložitev

Za pravilno delovanje alternativnega in spletnega reševanja sporov je treba zagotoviti čim večjo pokritost organov ARS v vseh sektorjih. To pa je mogoče doseči na evropski ravni. Ni nujno, da vse države članice ustanovijo sektorske organe ARS.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice imajo možnost, da organom ARS dovolijo uvedbo ali ohranitev postopkovnih pravil, ki organom ARS omogočajo uspešnejše in učinkovitejše delovanje, če le delujejo v skladu s to direktivo. Če so države članice na podlagi pravnih predpisov k temu obvezane, lahko organom ARS dovolijo, da zavrnejo obravnavo določenega spora, denimo z utemeljitvijo, da je:

 

(a) spor neresen ali težaven;

 

(b) spor v preteklosti obravnaval drug organ ARS ali sodišče;

 

(c) pretekel rok, v katerem lahko potrošnik vloži pritožbo. Takšni roki ne smejo biti krajši od morebitnega roka, ki ga določa zakonodaja države članice in ki strankam omogoča sprožitev sodnih postopkov;

 

(d) potrošnik izjavil, da ni poskusil vzpostaviti stika z zadevnim trgovcem, da bi se pogovorila o njegovi pritožbi in si sprva prizadevala za dvostransko rešitev spora.

 

V vseh primerih zavrnitve na podlagi postopkovnih pravil organi ARS strankam predložijo izjavo, v kateri navedejo razloge za njihovo odločitev, predložijo v 14 koledarskih dneh po prejemu vloge za uporabo postopka ARS. Taka postopkovna pravila ne smejo bistveno omejiti dostop potrošnikov do postopkov ARS.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. države članice lahko omejijo primernost spora za vložitev pri organu ARS, in sicer tako, da določijo najnižji prag za vrednost zahtevka, kjer se ugotavlja, ali je vrednost zahtevka nesorazmerno nižji kot dejanski stroški postopka ARS.

Obrazložitev

Morda bi bilo koristno, da bi države članice določile najnižji prag za vrednost zahtevka, da bi preprečile nerazumne primere.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Uporaba postopkov ARS

 

1. Sodišče, na katerem je vložena tožba, lahko, če je primerno in ob upoštevanju vseh okoliščin primera, povabi strani, da za rešitev spora uporabijo postopek ARS. Sodišče lahko strani pozove tudi, da se udeležijo informativnega srečanja o uporabi postopkov ARS, če se ta srečanja izvajajo in so na lahko dostopna, strankam pa zagotovi informacije o platformi za spletno reševanje sporov, vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. [Office of Publications insert reference number] Evropskega parlamenta in Sveta z dne [Office of Publications insert date of adoption] o spletnem reševanju potrošniških sporov (uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

 

2. Ta direktiva ne posega v zakonodajo držav članic, po kateri je uporaba postopkov ARS pred uvedbo sodnega postopka ali po njej obvezna oziroma se jo spodbuja ali so v primeru zavrnitve teh postopkov predpisane sankcije, pod pogojem, da takšna zakonodaja strankam ne preprečuje uveljavljanja pravice dostopa do sodnega sistema.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 6 – naslov in odstavki 1 do 1c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strokovnost in nepristranskost

Strokovnost, neodvisnost in nepristranskost

1. Države članice zagotovijo, da imajo fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje sporov, potrebno strokovno znanje in da so nepristranske. Zato je treba zagotoviti, da:

1. Države članice zagotovijo, da imajo vse fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje sporov, potrebno strokovno znanje in da so operativno neodvisne ter nepristranske. Zato je treba zagotoviti, da:

(a) imajo potrebno znanje, spretnosti in izkušnje na področju alternativnega reševanja sporov;

(a) imajo potrebno znanje in spretnosti na področju alternativnega ali sodnega reševanja potrošniških sporov ter razumejo zakonodajo;

(b) ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(b) so imenovane za določeno obdobje in ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od strank v sporu.

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od strank v sporu.

 

1a. Za namene točke (a) odstavka 1 države članice zagotovijo posebne sheme usposabljanja za fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje sporov. Komisija državam članicam pomaga pri oblikovanju teh shem usposabljanja in mehanizmov za nazor nad kakovostjo;

 

1b. Za namene točke (c) odstavka 1 države članice zagotovijo, da fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje spora, razkrijejo vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost ali povzročile konflikt interesov ali so lahko dojete kot take.

 

Države članice zagotovijo, da v takšnih okoliščinah ta oseba privoli v opravljanje naloge ali nadaljnje opravljanje naloge le, če strani v to izrecno privolijo in če je ta oseba prepričana, da lahko izpelje postopek ARS popolnoma neodvisno, da zagotovi popolno nepristranskost.

 

Države članice zagotovijo, da obvezno razkritje v skladu s tem odstavkom velja skozi celoten postopek ARS.

 

1c. Če so fizične osebe, zadolžene za alternativno reševanje sporov, neodvisne tretje strani, okoliščine, ki jih je treba razkriti v skladu z odstavkom 1b, zajemajo:

 

(a) osebne ali poslovne odnose zadevne osebe z eno ali več strank v treh letih pred prevzemom funkcije;

 

(b) vse finančne ali druge interese, neposredne ali posredne, pri izidu postopka ARS;

 

(c) zadevna oseba je v treh letih pred prevzemom funkcije opravljala delo, ki ni bilo povezano z ARS, za eno ali več strank, poklicno organizacijo ali poslovno združenje, čigar ena stranka je član, ali za katerega koli člana te organizacije ali združenja.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani obliki v svojih prostorih javno na voljo informacije o:

1. Države članice zagotovijo, da organi ARS na zahtevo na trajnem nosilcu in na kakršen koli drug način, za katerega menijo, da je ustrezen, na svojih spletiščih objavijo jasne in preprosto razumljive informacije o:

Obrazložitev

Organi ARS morajo ustrezne informacije zagotoviti ne le na svojih spletiščih, temveč tudi v svojih prostorih. V nekaterih primerih ni javno dostopnih prostorov. Zato bi moralo zadostovati, da se ustrezne informacije na zahtevo zagotovijo na trajnem nosilcu podatkov.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) njihovi morebitni vključenosti v mreže organov ARS, ki podpirajo reševanje čezmejnih sporov;

(c) njihovi vključenosti v mreže organov ARS, ki podpirajo reševanje čezmejnih sporov, če je ustrezno;

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti;

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti, vključno z najnižjo vrednostjo zahtevka, če je ustrezno;

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) poslovniku, ki ureja reševanje sporov;

(e) poslovniku, ki ureja reševanje sporov, in razlogih, zaradi katerih lahko organ zavrne obravnavo spora;

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) predhodnih zahtevah, ki jih morajo morda izpolnjevati stranke še pred začetkom postopka ARS;

(h) predhodnih zahtevah, ki jih morajo morda izpolnjevati stranke še pred začetkom postopka ARS, vključno z zahtevo, da potrošnik poskusi doseči sporazumno rešitev spora neposredno s trgovcem;

Obrazložitev

Najprej se je treba obrniti na trgovca in šele, če je ta poskus neuspešen, se spor predloži organu ARS. Namen te določbe je povečati učinkovitost organov ARS tako, da se jim omogoči, da se osredotočijo le na ustrezne primere.

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti stranke;

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti stranke, vključno s pravili o nalaganju plačila stroškov ob koncu postopka;

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) okvirni dolžini postopka ARS;

(j) povprečni dolžini postopka ARS;

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (ka) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka) uveljavljanju odločitev ARS, če je relevantno;

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka (kb) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(kb) kaznih za neizpolnjevanje obveznosti v primeru, da je odločitev obvezujoča za strani.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani obliki v svojih prostorih javno na voljo letna poročila o dejavnostih. Ta poročila vključujejo naslednje informacije v zvezi z domačimi in čezmejnimi spori:

2. Države članice zagotovijo, da organi ARS na zahtevo na trajnem nosilcu in na kakršen koli drug način, za katerega menijo, da je ustrezen, na svojih spletiščih objavijo letna poročila o dejavnostih. Ta poročila vključujejo naslednje informacije v zvezi z domačimi in čezmejnimi spori:

Obrazložitev

Koristno je jasno navesti, da morajo organi ARS zagotoviti le poročila v zvezi s spori, ki jih zajema ta direktiva. Poleg tega morda ni vedno primerno, da so na voljo tiskane različice, njihovo zagotavljanje in posodabljanje pa lahko pomeni tudi precejšnje stroške za organe ARS.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci;

(b) sistematične težave, ki se pogosto pojavljajo in povzročajo spore med potrošniki in trgovci; informacijam, ki se sporočijo v zvezi s tem, se lahko priložijo priporočila, kako bi bilo mogoče podobne težave v prihodnje preprečiti ali jih rešiti;

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) ob spoštovanju varstva podatkov, „zgledne odločitve“, ki odražajo izide pomembnih sporov, da bi zvišali standarde trgovcev in olajšali izmenjavo informacij in zgledov najboljše prakse;

Obrazložitev

ARS mora imeti na trgu širši vpliv od zgolj reševanja posameznih sporov. Da bi dosegel ta cilj, bi si moral ARS prizadevati, da z objavo „zglednih odločitev“ dvigne standard dobre prakse pri trgovcih.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) delež postopkov reševanja sporov, ki so se prekinili pred uspešnim zaključkom;

(c) število postopkov reševanja sporov, ki so se prekinili, in razlogi za prekinitev;

Obrazložitev

Delež postopkov reševanja sporov, ki so se prekinili pred uspešnim zaključkom, ni dovolj jasen, če ne poznamo razlogov za prekinitev postopka ARS. Poleg tega prekinitev postopka ARS ne pomeni nujno, da ni bil dosežen noben rezultat. Ta informacija je predstavljena v letnem poročilu o dejavnostih, zato se je bolj primerno sklicevati na število kot na delež.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) raven upoštevanja izidov postopkov ARS, če je znana;

(e) raven upoštevanja izidov postopkov ARS;

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) morebitno sodelovanje v mrežah organov ARS, ki podpirajo reševanje čezmejnih sporov.

(f) sodelovanje v mrežah organov ARS, ki podpirajo reševanje čezmejnih sporov, če je to potrebno.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) postopek ARS je lahko dostopen obema stranema ne glede na to, kje sta;

(a) postopek ARS je na voljo in dostopen tako na spletu kot zunaj njega ne glede na to, kje sta;

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) stranki imata dostop do postopka brez obvezne uporabe zakonitega zastopnika, vendar ju na kateri koli stopnji postopka lahko zastopa ali jima pomaga tretja oseba;

(b) stranki imata dostop do postopka brez obvezne uporabe zakonitega zastopnika; postopek strankama ne jemlje pravice, da dobita neodvisno svetovanje, in pravice, da ju na kateri koli stopnji postopka lahko zastopa ali jima pomaga tretja oseba;

Obrazložitev

Načelo zastopanosti bi bilo treba v direktivi ohraniti, tako da se jasno opozori na možnost strank, da pridobijo neodvisno mnenje ali da jih zastopa tretja oseba.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) postopek ARS lahko sproži samo potrošnik;

Obrazložitev

Namen shem ARS je zagotoviti šibkejšim strankam – pogosto potrošniku - večji dostop do pravnega varstva, tako da se jim zagotovi možnost sprožitve postopka. Trgovci ne bi smeli imeti možnosti uporabljati sheme ARS proti potrošnikom za izterjavo dolgov.

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) postopek ARS je za potrošnike brezplačen ali povezan z zmernimi stroški;

(c) postopek ARS je za potrošnike brezplačen ali dostopen po simbolični ceni. Države članice določijo ustrezno obliko financiranja za postopke ARS na svojem ozemlju.

Obrazložitev

Če bodo postopki povezani s stroški, bo to odvrnilo potrošnike od uporabe ARS. Postopkovna pravila o neresnih ali provokativnih zahtevkih bodo omejila njihovo število na tiste, ki so resnično potrebni. V sedanjih gospodarskih razmerah se je treba zavedati, da postopkov ARS ne smejo financirati davkoplačevalci, temveč industrija.

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) organ ARS, ki je prejel pritožbo, obvesti stranke spora, takoj ko prejme vse dokumente z ustreznimi informacijami v zvezi s pritožbo;

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko je organ ARS prejel pritožbo. Organ ARS lahko pri zapletenih sporih ta rok podaljša.

(d) spori se rešujejo v obdobju 90 koledarskih dni od datuma, ko je organ ARS prejel popoln spis s pritožbo. Odgovorna oseba ali kolegij lahko pri zelo zapletenih sporih ali sporih tehnične narave po lastni presoji podaljša to 90-dnevno obdobje. Stranke se obvestijo o morebitnem podaljšanju tega obdobja in približnem pričakovanem obdobju, ki bo potrebno za razrešitev spora;

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice v zvezi s postopki ARS zagotovijo, da:

1. Države članice zagotovijo, da:

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Člen 9 - odstavek 1 - točka (-a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) se strankama dovoli, da se umakneta iz postopka na kateri koli stopnji, če sta nezadovoljni z izvajanjem ali vodenjem postopka; o tej pravici sta obveščeni, preden se postopek začne; če nacionalni predpisi določajo obvezno sodelovanje trgovca v postopkih ARS, se ta določba uporablja le za potrošnika;

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imata stranki možnost izraziti svoje stališče ter poslušati argumente in dejstva druge strani in mnenja strokovnjakov;

(a) se strankama omogoči, da izrazita svoje stališče, da se seznanita z argumenti, dokazi, dokumenti in dejstvi druge strani, vključno z ugotovitvami in mnenji strokovnjakov in da se o tem opredelita, ter se odzoveta v razumnem roku;

Obrazložitev

Iz angleškega besedila predloga Komisije („to hear“) bi lahko izhajalo, da direktiva izključuje postopke, ki se v celoti izvedejo pisno ali elektronsko. Poleg tega naj bi strani imeli možnost, da se opredelita do argumentov in dejstev, ki jih predloži druga stran, vključno z ugotovitvami in mnenji strokovnjakov.

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sta obe strani pisno ali na trajnem nosilcu podatkov seznanjeni z izidom postopka ARS, pri čemer morajo biti navedeni razlogi za zadevno odločitev.

(b) obe stranki pisno ali na trajnem nosilcu podatkov seznani z izidom postopka ARS in omogoči, da dobita izjavo o razlogih za zadevno odločitev.

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice pri postopkih ARS, katerih cilj je rešitev spora s predlaganjem rešitve, zagotovijo, da:

2. Pri postopkih ARS, katerih cilj je rešitev spora s predlaganjem rešitve, države članice zagotovijo, da:

Predlog spremembe  111

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) je potrošnik pred sprejetjem predlagane rešitve obveščen, da:

(a) so stranke pred sprejetjem predlagane rešitve obveščene o svojih pravicah v okviru obstoječe zakonodaje in:

Predlog spremembe  112

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) lahko sprejme ali zavrne predlagano rešitev;

(i) lahko sprejmejo ali zavrnejo predlagano rešitev;

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – točka (ia) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) udeležba v postopku ne preprečuje možnosti, da stranki postopek sprožita z običajnim sodnim postopkom;

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) je predlagana rešitev lahko manj ugodna kot izid na sodišču, ki temelji na uporabi pravnih pravil;

(ii) bi bila lahko predlagana rešitev drugačna od izida na sodišču, ki temelji na uporabi pravnih pravil;

Predlog spremembe  115

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) ima pred sprejetjem ali zavrnitvijo predlagane rešitve pravico poiskati neodvisno mnenje;

(iii) imajo pravico poiskati neodvisno mnenje;

Predlog spremembe  116

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (a) – točka (iiia) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) bo imela predlagana rešitev določen pravni učinek;

Predlog spremembe  117

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) so stranke pred sprejetjem predlagane rešitve obveščene o pravnem učinku takega soglasja;

črtano

Predlog spremembe  118

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) imajo stranke razumen čas za razmislek, preden privolijo v predlagano rešitev ali sporazumni dogovor.

(c) (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  119

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) če se stranki odločita, da zavrneta predlagano rešitev, lahko organ ARS objavi to rešitev;

Predlog spremembe  120

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če so vzpostavljeni postopki ARS, katerih cilj je rešitev spora s predlaganjem rešitve, lahko države članice navedejo, da so predlagane rešitve zavezujoče za trgovca, na podlagi izbire potrošnika.

 

V takih primerih šteje, da člen 9(2) velja samo za potrošnika.

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost nadaljevanja in izvajanja novih shem ARS, da je v primerih, ko se potrošnik odloči sprejeti rezultat postopka, ta sklep zavezujoč za trgovca.

Predlog spremembe  121

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Svoboda

 

1. Države članice zagotovijo, da dogovor med potrošnikom in trgovcem o vložitvi pritožbe pri organu ARS za potrošnika ni zavezujoč, če je bil sklenjen pred nastankom spora in če je potrošnik s tem prikrajšan za pravico, da za razrešitev spora vloži tožbo pri sodišču.

 

2. Države članice zagotovijo, da je v postopkih ARS, katerih cilj je rešitev spora z naložitvijo rešitve, ta rešitev lahko zavezujoča za stranke samo, če so bile vnaprej seznanjene z zavezujočo naravo rešitve in so s tem izrecno soglašale. Trgovcu ni treba izraziti izrecnega sprejetja, če nacionalna pravila določajo, da so rešitve za trgovce zavezujoče.

Obrazložitev

Splošno pravilo je, da kadar postopki ARS nalagajo zavezujočo rešitev za stranki, morata stranki v to predhodno privoliti. To ne velja v primeru, kadar nacionalna pravila določajo, da so rešitve za trgovce zavezujoče. Te sheme so za potrošnike zelo učinkovite in jih ne bi smeli oslabiti.

Predlog spremembe  122

Predlog direktive

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Zakonitost

 

Države članice zagotovijo, da v postopkih ARS, katerih cilj je rešitev spora z naložitvijo rešitve, naložena rešitev ne povzroči, da je potrošnik prikrajšan za zaščito, ki mu jo zagotavljajo obvezne pravne določbe države članice, v kateri je bil ustanovljen organ ARS. V primeru čezmejnih sporov rešitev, ki jo naloži organ ARS, ne sme povzročiti, da bi bil potrošnik prikrajšan za zaščito, ki mu jo zagotavljajo obvezne določbe, ki veljajo v zakonodaji države članice, v kateri potrošnik običajno prebiva, če je tako varstvo določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 593/2008.

Obrazložitev

Predlagana direktiva ne vključuje pomembnega načela zakonitosti, ki zagotavlja, da so potrošniki vedno zaščiteni z obveznimi pravnimi predpisi države, v kateri imajo stalno prebivališče. Za spore, ki uvajajo rešitve za strani, je treba zato uvesti načelo zakonitosti, s čimer se zagotovi, da potrošnikom ni odvzeta zaščita na podlagi obveznih pravnih predpisov.

Predlog spremembe  123

Predlog direktive

Člen 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9 c

 

Učinek postopka ARS na prekluzivne in zastaralne roke

 

1. Države članice zagotovijo, da stranke, ki so se v poskusu reševanja spora odločile za postopek ARS, zaradi izteka zastaralnih ali prekluzivnih rokov v postopku ARS v nadaljevanju ne izgubijo možnosti sprožitve sodnega postopka.

 

2. Odstavek 1 ne posega v določbe o prekluzivnih ali zastaralnih rokov, ki jih vsebujejo mednarodni sporazumi, katerih pogodbenice so države članice.

Predlog spremembe  124

Predlog direktive

Člen 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9d

 

Smernice

 

1. Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Svetom in ustreznimi zainteresiranimi stranmi pripravi smernice za izvajanje te direktive. Te smernice se zlasti osredotočijo na merila kakovosti iz poglavja II, sodelovanje med organi ARS v čezmejnih zadevah ter med organi ARS in nacionalnimi organi, kot je opredeljeno v členih 13 in 14, in odnosom med to direktivo in drugo zakonodajo Unije. S tem namenom Komisija pripravi te smernice na podlagi obstoječe prakse v državah članicah, prostovoljnih pravil ravnanja, standardov kakovosti in drugih relevantnih podatkov.

 

2. Komisija pošlje smernice državam članicam in jih objavi.

Obrazložitev

Evropska komisija ob upoštevanju pristopa minimalnega usklajevanja te direktive in raznolikosti postopkov ARS v državah članicah sprejme smernice, ki bodo državam članicam zagotovile dodatna pravila, ki naj olajšajo in pojasnijo izvajanje te direktive.

Predlog spremembe  125

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s sedežem na njihovem ozemlju potrošnike obvestijo o organih ARS, ki jih pokrivajo in ki so pristojni za reševanje morebitnih sporov med njimi in potrošniki. Te informacije vključujejo spletne naslove zadevnih organov ARS, navajajo pa tudi, ali se trgovec zavezuje k uporabi teh organov za reševanje sporov s potrošniki.

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s sedežem na njihovem ozemlju potrošnike obvestijo o nazivu, naslovu in spletnem naslovu organov ARS, ki jih pokrivajo in ki so pristojni za reševanje morebitnih sporov med njimi in potrošniki. Trgovci navedejo tudi, ali se zavezujejo uporabi teh organov oziroma so obvezani uporabljati te organe za reševanje sporov s potrošniki.

Predlog spremembe  126

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so enostavno, neposredno, vidno in trajno dostopne na spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih pogojih pogodb o prodaji blaga ali opravljanju storitev, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom, ter na računih, povezanih s takimi pogodbami. V njih mora biti navedeno, kje so dostopne dodatne informacije o zadevnem organu ARS in pogojih za njegovo uporabo.

2. Informacije iz odstavka 1 so jasno, razumljivo in enostavno, vidno in trajno dostopne na spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih pogojih pogodb o prodaji blaga ali opravljanju storitev, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom, kadar trgovec zavrne pritožbo, ki jo je potrošnik vložil neposredno pri njem. V njih mora biti navedeno, kje so dostopne dodatne informacije o zadevnem organu ARS in pogojih za njegovo uporabo.

Predlog spremembe  127

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Določbe tega člena ne posegajo v določbe členov 6, 7 in 8 Direktive 2011/83/EU glede obveščanja potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

3. Določbe tega člena ne posegajo v določbe členov 6, 7 in 8 Direktive 2011/83/EU glede obveščanja potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, člena 3 Direktive 2002/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo1 ter člena 185 Direktive 2009/138/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2008 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)2.

 

______________

 

1 UL L 271, 9.10.2002, str. 16.

 

2 Ul L 335, 17.12.2008, str. 1.

Predlog spremembe  128

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da potrošniki lahko dobijo pomoč pri sporih, ki nastanejo pri čezmejni prodaji blaga ali opravljanju storitev. Namen take pomoči je zlasti, da se potrošnike usmeri k organu ARS v drugi državi članici, ki je pristojen za reševanje njihovega čezmejnega spora.

1. Države članice zagotovijo, da potrošniki pri sporih, ki nastanejo pri čezmejni prodaji blaga ali opravljanju storitev, lahko dobijo pomoč, tako da se potrošnike usmeri k organu ARS v drugi državi članici, ki je pristojen za reševanje njihovega čezmejnega spora.

Predlog spremembe  129

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko odgovornost za nalogo iz odstavka 1 prenesejo na svoje centre mreže evropskih potrošniških centrov, združenja potrošnikov ali na kateri koli drug organ.

2. Države članice odgovornost za nalogo iz odstavka 1 prenesejo na svoje centre mreže evropskih potrošniških centrov.

Obrazložitev

Pomoč potrošnikom, ki so udeleženi v čezmejnih sporih, je treba zagotoviti skozi formalizirano, strukturirano mrežo, ki jo zagotovi Komisija, to je mrežo evropskih potrošniških centrov.

Predlog spremembe  130

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS, združenja potrošnikov, podjetniška združenja, centri mreže evropskih potrošniških centrov in, kadar je to primerno, organi, določeni v skladu s členom 11(2), v svojih prostorih ali na svojih spletiščih javno na voljo seznam organov ARS iz člena 17(3).

Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS in centri mreže evropskih potrošniških centrov na svojih spletnih mestih in, kjer je to mogoče, na trajnem nosilcu podatkov v svojih prostorih javno na voljo seznam organov ARS iz člena 17(3).

Predlog spremembe  131

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice spodbujajo združenja potrošnikov in trgovce, da na svojih spletiščih ter na kateri koli drug način, ki ga štejejo za ustreznega, dajo javno na voljo seznam organov ARS iz člena 17(3).

Predlog spremembe  132

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Komisija in države članice zagotovijo ustrezno razkritje informacij o tem, kako lahko potrošniki dostopajo do postopkov ARS v primeru pogodbenih sporov iz člena 2(1) v povezavi z določenim trgovcem.

Predlog spremembe  133

Predlog direktive

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje organov ARS pri reševanju čezmejnih sporov

Sodelovanje in izmenjava izkušenj na evropski ravni med organi ARS

Predlog spremembe  134

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da organi ARS sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov.

1. Države članice zagotovijo, da organi ARS sodelujejo pri reševanju čezmejnih sporov in si redno izmenjujejo zglede dobre prakse v zvezi z reševanjem čezmejnih in domačih sporov.

Predlog spremembe  135

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija podpira in olajšuje izmenjavo izkušenj med organi ARS, da bi spodbujala uporabo najboljše prakse, zlasti prek programa za varstvo potrošnikov;

Predlog spremembe  136

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi seznam z imeni in kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 1. Komisija po potrebi seznam posodobi vsaki dve leti.

3. Komisija objavi seznam z imeni in kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 2. Komisija seznam posodobi vsaki dve leti.

Predlog spremembe  137

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. To sodelovanje vključuje vzajemno izmenjavo informacij o poslovnih praksah trgovcev, v zvezi s katerimi so potrošniki vložili pritožbe. Vključuje tudi tehnično oceno in informacije, ki jih nacionalni organi zagotovijo organom ARS, kadar so taka ocena ali informacije potrebne za obravnavo posameznih sporov.

2. To sodelovanje vključuje vzajemno izmenjavo informacij o praksah trgovcev v določenih gospodarskih sektorjih, v zvezi s katerimi so potrošniki večkrat vložili pritožbe. Vključuje tudi tehnično oceno in informacije, ki jih nacionalni organi zagotovijo organom ARS, če že obstajajo, kadar so taka ocena ali informacije potrebne za obravnavo posameznih sporov.

Obrazložitev

Poslovne prakse trgovcev se ne smejo objavljati kar vse povprek, tukaj gre tudi za zaupne podatke in poslovne skrivnosti, ki ne smejo priti v javnost . Poleg tega organ ARS ne more z evropskim zakonom obvezati državnih organov, da pripravijo oceno. To velja zlasti v povezavi s financiranjem.

Predlog spremembe  138

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Ta člen ne posega v določbe o poklicni in poslovni skrivnosti, ki se uporabljajo za nacionalne organe iz 1. odstavka.

Predlog spremembe  139

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ za spremljanje delovanja in razvoja organov ARS, ki imajo sedež na njenem ozemlju. Vsaka država članica o organu, ki ga je imenovala, obvesti Komisijo.

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ za opravljanje funkcij iz členov 16 in 17. Vsaka država članica lahko imenuje več kot en pristojni organ. V tem primeru določi tudi, kateri od imenovanih pristojnih organov je enotna kontaktna točka za Komisijo. Vsaka država članica obvesti Komisijo o pristojnem organu ali, po potrebi, o pristojnih organih, ki jih je imenovala, vključno z enotno kontaktno točko, ki jo je določila.

Obrazložitev

Glede na različne sektorske ali geografske pristope na področju ARS je treba državam članicam omogočiti, da imenujejo več kot en pristojni organ.

Predlog spremembe  140

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija sestavi seznam pristojnih organov, o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 1, in ga objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Komisija sestavi seznam pristojnih organov, po potrebi tudi tistih, ki delujejo kot enotna kontaktna točka, o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 1, in ga objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  141

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (fa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) izjavo o vrstah sporov, ki jih pokrivajo postopki ARS;

Predlog spremembe  142

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) izjavo o elementih, potrebnih za določitev njihove pristojnosti;

črtano

Predlog spremembe  143

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) utemeljeno izjavo na podlagi samoocene organa ARS, da je organ ARS v smislu področja uporabe te direktive in da izpolnjuje zahteve iz poglavja II.

(h) utemeljeno izjavo o tem, ali je subjekt organ ARS v smislu področja uporabe te direktive in da izpolnjuje merila kakovosti iz poglavja II.

Predlog spremembe  144

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da organi ARS pristojnim organom vsaj enkrat letno sporočijo naslednje informacije:

2. Države članice zagotovijo, da organi ARS pristojnim organom vsaki dve leti sporočijo informacije, ki zadevajo:

Predlog spremembe  145

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) raven upoštevanja izidov postopkov ARS, če je znana;

(d) raven upoštevanja izidov postopkov ARS, če so odločitve zavezujoče in, če so zadevne informacije na voljo, za nezavezujoče odločitve;

Obrazložitev

Organi ARS bi morali imeti nalogo, da spremljajo spoštovanje izidov. To je pomemben pokazatelj učinkovitosti shem ARS, potrošnikom in podjetjem pa pomaga pri odločanju, ali se uporaba postopkov ARS izplača.

Predlog spremembe  146

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ustrezne statistike, ki kažejo, kako trgovci uporabljajo alternativno reševanje sporov pri sporih s potrošniki;

črtano

Obrazložitev

Obveznosti poročanja organov ASR pristojnim organom morajo biti praktične in izvedljive ter ne smejo biti povezane z nepotrebnimi upravnimi stroški.

Predlog spremembe  147

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci;

(f) sistematične težave, ki se pogosto pojavljajo in povzročajo spore med potrošniki in trgovci; informacijam, ki se sporočijo v zvezi s tem, se lahko priložijo priporočila, kako bi bilo mogoče podobne težave v prihodnje preprečiti ali jih rešiti;

Obrazložitev

Zaradi olajšanja izmenjave najboljših praks bi bilo morda koristno, da organi ARS zagotovijo smernice za reševanje na podlagi rešenih primerov, obenem pa s tem ohranijo zaupnost.

Predlog spremembe  148

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) oceno učinkovitosti sodelovanja v mrežah organov ARS, ki podpirajo reševanje čezmejnih sporov, kadar je to primerno;

črtano

Obrazložitev

Obveznosti poročanja organov ASR pristojnim organom morajo biti praktične in izvedljive ter ne smejo biti povezane z nepotrebnimi upravnimi stroški.

Predlog spremembe  149

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) samooceno učinkovitosti postopka ARS, ki ga ponuja organ, in možnosti za izboljšanje njegove uspešnosti.

črtano

Obrazložitev

Obveznosti poročanja organov ASR pristojnim organom morajo biti praktične in izvedljive ter ne smejo biti povezane z nepotrebnimi upravnimi stroški.

Predlog spremembe  150

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsak pristojni organ na podlagi informacij, ki jih je prejel v skladu s členom 16(1), oceni, ali priglašeni organi ARS izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za organe ARS iz te direktive, in ali so v skladu z zahtevami iz poglavja II.

1. Vsak pristojni organ na podlagi objektivnega neodvisnega ocenjevanja in informacij, ki jih je prejel v skladu s členom 16(1), oceni, ali priglašeni organi ARS izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za organe ARS iz te direktive, in ali so v skladu z merili kakovosti iz poglavja II.

Predlog spremembe  151

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, ki so bili obveščeni in izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1. Pristojni organ ne sme zavrniti vpisa organa ARS na seznam, če izpolnjuje zahteve iz te direktive.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da organi nimajo diskrecijske pravice, da zavrnejo vključitev na seznam, če ocena kaže, da shema ARS spoštuje določbe iz poglavja II.

Predlog spremembe  152

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) elemente, potrebne za določitev njihove pristojnosti;

črtano

Predlog spremembe  153

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) sektorje in kategorije sporov, ki jih pokriva vsak organ ARS;

Predlog spremembe  154

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali njihovih zastopnikov, če je to ustrezno; ter

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali njihovih zastopnikov, če je to ustrezno, vključno z izjavo organa ARS o tem, ali se lahko postopek ARS izvede kot ustni ali pisni postopek.

Predlog spremembe  155

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak pristojni organ o seznamu uradno obvesti Komisijo. Če so pristojnemu organu sporočene spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 16(1), se seznam nemudoma posodobi in o zadevnih spremembah se obvesti Komisijo.

Vsak pristojni organ o seznamu uradno obvesti Komisijo. Če so pristojnemu organu sporočene spremembe, se v skladu z drugim pododstavkom člena 16(1) seznam nemudoma posodobi in o zadevnih spremembah se obvesti Komisija. Če organ ARS ne izpolnjuje več zahtev iz te direktive, ga pristojni organ izbriše iz seznama.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da države članice prijavijo in redno posodabljajo informacije o vseh spremembah v zvezi z organi ARS.

Predlog spremembe  156

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če je država članica imenovala več kot en pristojni organ, osrednja kontaktna točka Komisiji posreduje seznam in njegove posodobitve iz odstavka 2. Seznam in posodobitve se nanašajo na vse organe ARS s sedežem v tej državi članici.

Obrazložitev

Da bi se izognili upravnim bremenom in birokraciji, mora v primeru, ko je v državi članici imenovan več kot en pristojni organ, enotna kontaktna točka Komisiji zagotoviti seznam in vse relevantne posodobitve.

Predlog spremembe  157

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sestavi seznam organov ARS, o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 2, in ta seznam posodobi vsakič, ko je uradno obveščena o spremembah v skladu z drugim stavkom tretjega pododstavka odstavka 2. Komisija ta seznam in njegove posodobitve objavi ter pošlje pristojnim organom in državam članicam.

3. Komisija sestavi seznam priglašenih organov ARS, o katerih je bila obveščena v skladu z odstavkom 2, in ta seznam posodobi vsakič, ko je uradno obveščena o spremembah v skladu z drugim stavkom tretjega pododstavka odstavka 2. Komisija ta seznam in njegove posodobitve objavi ter pošlje pristojnim organom in državam članicam, potrošniškim in trgovskim organizacijam ter mreži evropskih potrošniških centrov.

Predlog spremembe  158

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Priglašeni organi ARS, objavljeni na seznamu Komisije, prejmejo preprosto prepoznaven evropski znak kakovosti, ki služi kot jamstvo potrošnikom, da zadevni organ ARS izpolnjuje merila kakovosti iz te direktive. Če se organ ARS izbriše s seznama Komisije, evropski znak kakovosti zanj ne velja več.

Obrazložitev

Da bi odpravili vse dvome in bi potrošniki bolj zaupali sistemu, bo oblikovan preprosto prepoznaven evropski znak kakovosti, ki bo zagotavljal, da organi ARS izpolnjujejo standarde kakovosti iz te direktive. Organu ARS, ki ga ne bo več na seznamu Komisije, bo ta znak kakovosti nemudoma odvzet.

Predlog spremembe  159

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Vsak pristojni organ objavi posodobljeni seznam organov ARS iz odstavka 3 na svojem spletišču ali na drug, po njegovem mnenju ustrezen način.

4. Vsak pristojni organ objavi posodobljeni seznam organov ARS iz odstavka 3 na svojem spletišču in na trajnem nosilcu, kadar je to primerno.

Predlog spremembe  160

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti objavi poročilo o razvoju in delovanju organov ARS. V poročilu so zlasti:

5. Vsak pristojni organ do 31. decembra 2015 in nato vsaka tri leta objavi poročilo o razvoju in delovanju organov ARS in ga pošlje Komisiji. V poročilu so zlasti:

Obrazložitev

Zaradi dobrega sodelovanja med Komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi je zaželeno, da slednji svoja poročila pošljejo Komisiji, ki bi potem centralizirala informacije, saj bi ji to olajšalo zbiranje informacij.

Predlog spremembe  161

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) opredeljena morebitna področja, na katerih postopki ARS še ne obravnavajo sporov, ki jih zajema ta direktiva;

(a) opredeljena morebitna področja in sektorji, v katerih postopki ARS še ne obravnavajo sporov, ki jih zajema ta direktiva;

Predlog spremembe  162

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) navedena priporočila za izboljšanje delovanja organov ARS, kadar je to primerno.

(d) navedena priporočila za izboljšanje uspešnega in učinkovitega delovanja organov ARS, kadar je to primerno.

Predlog spremembe  163

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Če je država članica imenovala več kot en pristojni organ, poročilo objavi enotna kontaktna točka. Poročilo vsebuje vse organe ARS, ki so bili ustanovljeni v tej državi članici.

Predlog spremembe  164

Predlog direktive

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabijo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi člena 10 in člena 16(1) in (2) te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabijo za kršitve nacionalnih predpisov sprejetih na podlagi člena 10 in člena 16(1) in (2) te direktive v primeru, ko je bilo izdano obvezno prvo opozorilo, ki pa ni bilo upoštevano, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe  165

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [Urad za publikacije, vstaviti datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise ali ureditve za samoregulacijo, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [Urad za publikacije, vstaviti datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti]. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah, na primer na Nizozemskem, je sistem ARS dobro razvit, čeprav ni zakonodaje. V teh državah članicah imajo podjetja dovolj možnosti za uvedbo ARS prek samoregulacije. Številna podjetja menijo, da je ARS dober način za zagotavljanje dodatnega mehanizma potrošnikom za reševanje sporov. Pri tem je lahko tudi vlada (finančno) udeležena v takih mehanizmih sodelovanja. Zdi se primerno, da se v členu 22 izrecno določi, da se lahko direktiva ARS izvaja na podlagi samoregulacije.

Predlog spremembe  166

Predlog direktive

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te direktive najpozneje do [Urad za publikacije, vstaviti datum: pet let po začetku veljavnosti] in nato vsake tri leta. Poročilo obravnava razvoj in uporabo organov ARS ter učinek te direktive na potrošnike in trgovce. Poročilu se priložijo morebitni predlogi za spremembo te direktive.

Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te direktive najpozneje [Urad za publikacije, vstaviti datum: štiri leta po začetku veljavnosti] in nato vsakih pet let. To poročilo obravnava razvoj in uporabo organov ARS ter učinek te direktive na potrošnike in trgovce. Poročilu se priložijo morebitni predlogi za spremembo te direktive.

 • [1]  UL C 181, 21.6.2012, str. 93-98

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Namen predloga Komisije za direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov (ARS) je zagotoviti preprost, primeren in cenovno ugoden način reševanja sporov glede prodaje blaga ali opravljanja storitev v Evropski uniji. Ko se bo ta direktiva začela izvajati, bo vsakemu potrošniku, ki prebiva v EU, zagotovila dostop do kvalitetnega organa ARS v primeru težav zaradi nakupa blaga ali storitev, ki jih je potrošnik kupil na domačem ali tujem trgu od trgovca s sedežem v državi članici EU.

Kontekst

Čeprav se je z vzpostavitvijo enotnega trga varstvo potrošnikov izboljšalo, še vedno obstajajo „vrzeli“, ki državljanom in še posebej potrošnikom ter malim in srednjim podjetjem otežujejo življenje. Kot določajo resolucija Parlamenta z dne 25. oktobra 2011 o alternativnem reševanju sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah[1] in resolucija Parlamenta z dne 20. maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane[2] ter akt o enotnem trgu, morajo imeti vsi evropski državljani možnost, da se gibajo po celotnem enotnem trgu in na njem uveljavljajo svoje pravice, vključno z možnostjo, da blago ali storitve kupujejo od trgovcev s sedežem v drugi državi članici.

Pogodba o delovanju Evropske unije in Listina o temeljnih pravicah Evropske unije zavezujeta Unijo, da zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov. PDEU nadalje določa, da mora notranji trg zajemati območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga in storitev.

Komisija je svoje prvo priporočilo o sistemih ARS za potrošnike izdala pred 14 leti. Vendar pa so se ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni, izkazali za nezadostne, saj mnogi državljani še vedno nimajo dostopa do učinkovitih sistemov ARS v ustreznem sektorju ali regiji. Zato je treba ukrepati na evropski ravni, da bi dosegli raven minimalne usklajenosti in potrošnikom po vsej Uniji zagotovili enako visoko raven varstva.

ARS in notranji trg

Trenutno za mnogo državljanov oviro na enotnem trgu predstavlja dejstvo, da ni preprostega, cenovno ugodnega in primernega načina reševanja sporov. Potrošniki zaradi takšnih težav izgubijo približno 0,4 % evropskega BDP, kljub temu pa se je na organe ARS v letu 2010 obrnilo le 5 % potrošnikov, medtem ko je ARS doslej uporabilo le 9 % podjetij. Potrošniki bodo nakupovali čez mejo takrat, ko bodo prepričani, da lahko dobijo povračilo v primeru napak na blagu ali storitvah, ki so jih kupili. Trgovci, zlasti mala in srednja podjetja, so podobno nenaklonjeni čezmejnemu poslovanju, ker si ne želijo imeti opravka s pravnimi sistemi drugih držav. Zato je bistvenega pomena, da ta direktiva zajema tudi domače spore in ne le čezmejnih.

Spletno trgovanje je postalo pomemben steber gospodarske dejavnosti v Evropski uniji, toda veliko potrošnikov in trgovcev ima pomisleke glede kupovanja in prodajanja prek spleta, saj se bojijo, da v primeru spora ne bodo mogli dobiti povračila. Celosten mehanizem za alternativno in spletno reševanje sporov bo državljanom vlil potrebno zaupanje in jih spodbudil, da izkoristijo vse prednosti spletnega trgovanja. Spremljajoča platforma za spletno reševanje sporov bo služila kot orodje, ki bo potrošnikom in trgovcem zagotovilo enotno vstopno točko za izvensodno reševanje spletnih sporov in bo temeljilo na razpoložljivosti kvalitetnih organov ARS po vsej Uniji.

Poleg tega pa je potreba po odločnem zakonodajnem ukrepanju na tem področju še toliko večja, ker je izboljšanje položaja in moči potrošnikov ključnega pomena za oživitev enotnega trga in s tem za pospeševanje rasti in ustvarjanje delovnih mest. Izvajanje ARS za potrošnike je v skladu s strategijo Evropa 2020 in bo postalo del celostnega pristopa k ponovnemu zagonu enotnega trga.

Cilji

V bistvu je cilj te direktive odstraniti tri najbolj pomembne in trajne ovire, ki potrošnike in trgovce odvračajo od tega, da bi se za pomoč obrnili na dobro delujoče organe za alternativno reševanje sporov. Prva ovira je, da ARS na sektorski in geografski ravni še vedno pokriva le omejena področja. Druga ovira je, da se mnogo potrošnikov in trgovcev preprosto ne zaveda prednosti oz. nima dovolj podatkov o prednostih uporabe mehanizmov alternativnega reševanja sporov. Zadnja ovira pa je, da se kvaliteta sistemov ARS, tudi kjer ti sistemi obstajajo, močno razlikuje in pogosto ni skladna z načeli kakovosti, ki jih določajo priporočila Komisije.

Osnutek poročila

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije, ki predstavlja trden začetni okvir za zagotovitev popolne pokritosti ARS za državljane. Kljub temu se je poročevalec potrudil pojasniti nekaj ukrepov iz predloga, ki so opisani spodaj, z namenom vzpostaviti uravnotežen sistem, ki bo nudil dobro zaščito in zagotavljal neodvisno, kvalitetno, praktično, učinkovito in pregledno delovanje organov ARS.

Področje uporabe

Člena 1 in 2 določata področje uporabe in vsebino direktive. Direktiva si prizadeva, da bi uresničila cilj polne pokritosti na področju reševanja potrošniških sporov in da bi potrošnikom zagotovila kvaliteten, pregleden, učinkovit in pošten mehanizem odškodnin oz. povračil. Tako obstoječi kot tudi novi mehanizem reševanja sporov, ki izpolnjujeta minimalne standarde kakovosti, določene v tej direktivi, se bosta imenovala „organ ARS“ in bosta naknadno označena z evropskim znakom kakovosti, ki bo potrošnikom vlil zaupanje vanju. Možnost trgovcev, da vložijo pritožbo proti potrošnikom, ni vključena v direktivo, saj trgovci že imajo zadostna sredstva za reševanje takšnih sporov in jih zato ni treba reševati z ARS.

Dostopnost

Člen 5 se nanaša zlasti na omogočanje dostopa do organov ARS. Organi ARS morajo biti dostopni vsem potrošnikom, ki bivajo v Evropski uniji. Osnutek poročila zato predlaga, da morajo imeti potrošniki možnost dostopati do informacij in predložiti spor tako fizično kot tudi preko spleta. Poleg tega je poročevalec dodal klavzulo, ki ne dovoljuje možnosti, da se pritožba ovrže, ker je neresna, provokativna ali pa jo je drug organ ARS že obravnaval, razen če se vsem strankam posreduje primerna utemeljitev pritožbe.

Neodvisnost

Kar zadeva ARS, je verodostojnost ključnega pomena. Poročevalec poleg zahteve, da so osebe, pristojne za ARS, nepristranske, predlaga tudi vključitev zahteve, da te osebe niso povezane z nobeno od sprtih strank, kar bo zagotovilo, da je izid spora pošten z vidika obeh strank. Osnutek poročila poleg tega predlaga nov člen o neodvisnosti, ki določa stroge institucionalne zaščitne ukrepe in s tem zagotavlja, da bodo potrošniki in strokovna združenja v enaki meri vključeni v upravljanje organov ARS. Da bi se okrepila neodvisnost organov ARS, v katerih strokovno združenje zaposli osebo ali osebe, odgovorne za postopek, osnutek poročila predlaga, da mora te osebe predlagati kolegij, da morajo imeti določen mandat in da ne smejo sprejemati navodil od trgovca ali njegovih zastopnikov.

Preglednost

Člen 7 določa minimalne zahteve glede preglednosti, ki jih morajo izpolnjevati organi ARS. Visoka raven preglednosti bo izboljšala verodostojnost organov ARS v očeh potrošnikov in podjetij, hkrati pa bo zagotovila podatke, s pomočjo katerih se bo delovanje organov nenehno izboljševalo. Ukrepi za preglednost bi morali vključevati objavljanje „zglednih sklepov“, ki bi pospešilo izmenjavo dobrih praks in spodbudilo trgovce k zviševanju standardov.

Učinkovitost

Kar zadeva usmeritve, bi moralo biti delovanje organov ARS preprosto, hitro, cenovno dostopno in ne preveč birokratsko. Z drugimi besedami, organi ARS bi morali imeti več očitnih prednosti kot običajni organi za reševanje sporov, kot denimo sodišča, sicer jih potrošniki ne bodo uporabljali. Zato poročevalec predlaga, da se od dobro delujočih organov ARS pričakuje, da bodo spore praviloma razrešili v roku 90 dni od uradnega začetka postopka. Ta rok se lahko preseže le ob predhodni odobritvi oseb, ki so pristojne za postopek ARS, če je takšno podaljšanje potrebno za zagotovitev kvalitetnega reševanja posebej zapletenega ali strokovno zahtevnega spora.

Svoboda izbire in zakonitost

Ključnega pomena je, da so zakonske pravice državljanov zaščitene, še zlasti ko organi ARS sprejmejo zavezujoče odločbe. Države članice bi morale imeti možnost, da po lastni presoji organom ARS dovolijo sprejeti odločbe, ki zavezujejo eno ali vse sprte stranke. Vendar pa je poročevalec predlagal dodaten člen, da bi zaščitil pravice obeh strank do seznanitve z zavezujočo odločbo in do odločitve, ali bosta sprejeli zavezujočo odločbo ali ne. Poleg tega odločba potrošnika ne more zavezati, če je bila sprejeta preden je prišlo do spora in če potrošniku krati pravico do vložitve tožbe na sodišču. Dodatni člen bo poleg tega okrepil pravice državljanov v postopkih ARS, v katerih se spori rešujejo z nalaganjem odločb, saj bo zagotovil, da potrošnik ne bo prikrajšan za zaščito, ki mu jo zagotavljajo obvezne določbe prava države članice, kjer ima organ ARS sedež.

Zagotavljanje informacij

Zadnja velika pomanjkljivost trenutnega sistema reševanja sporov je, da je le malo državljanov seznanjenih s temi postopki in njihovimi prednostmi. Člen 10 naj bi to pomanjkljivost odpravil, saj od trgovcev zahteva, da potrošnike na svoji spletni strani v splošnih pogodbenih pogojih ali v drugih ustreznih dokumentih obvestijo o organih ARS, ki so pristojni za njihove spore. Poročevalec meni, da je zagotavljanje točnih in jasnih informacij državljanom o tem, kako lahko dostopajo do organov ARS, ključnega pomena za uspeh te pobude. Zato osnutek poročila poziva trgovce, da takšne informacije zagotovijo v različnih dokumentih, vendar ne uvaja zahtev, ki bi zlasti za mikro podjetja ter mala in srednja podjetja predstavljala preveliko breme.

Zaključek

Osnutek poročila temelji na tristranskem pristopu. Prvič, trenutna neenakomerna pokritost z ARS bo odpravljena z vzpostavitvijo trdnega okvira za razvoj organov ARS za potrošnike, ki bo zagotovil popolno pokritost. Drugič, ker mnogo potrošnikov in trgovcev trenutno ne pozna postopkov ARS, se bo uvedla zahteva, da trgovci zagotovijo ustrezne informacije o ARS na svojih spletnih straneh in v dokumentih. Končno pa bo uskladitev meril kakovosti povzročila, da bodo imeli potrošniki dostop do kvalitetnih, nepristranskih, neodvisnih, poštenih in preglednih postopkov ARS, ko bodo kupovali od trgovcev po vsej Uniji.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Malcolm Harbour

predsednik

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (COM(2011)0793 – C7‑0454/2011 – 2011/0373(COD))

Spoštovani gospod predsednik

S pismom z dne 16. julija 2012 ste v skladu s členom 37 Pravilnika zaprosili Odbor za pravne zadeve za mnenje o tem, ali je ustrezno dodati člen 169 k členu 114 PDEU kot pravno podlago za predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju sporov.

Predlog direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov (COM(2011)0793) je bil predstavljen Komisiji na podlagi člena 114 PDEU, posledično pa predložen Parlamentu v rednem zakonodajnem postopku. Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (odbor IMCO) je svoje poročilo sprejel 10. julija 2012. Odbor za pravne zadeve je skupaj z odborom IMCO v skladu s členom 50 svoje mnenje sprejel 19. junija 2012.

Pravna služba Parlamenta je v obvestilu z dne 13. septembra 2012 ugotovila, da je ustrezna pravna podlaga za predlagano direktivo, kot jo je spremenil odbor IMCO, izključno člen 114 PDEU.

Ozadje

Poglavitni elementi predloga so: Države članice morajo zagotoviti, da so vzpostavljeni postopki alternativnega reševanja sporov (ARS)za vse spore, ki jih zajema predlog (člen 5), tako domače kot čezmejne (člen 2). Poleg tega predlagana direktiva določa splošna načela, ki jih morajo organi ARS spoštovati, vključno z ustreznimi kvalifikacijami, preglednostjo, učinkovitostjo in pravičnostjo (členi 6 do 9). Skladnost s temi načeli bodo spremljali nacionalni organi (členi 15 do 17). Nazadnje, trgovci morajo potrošnikom zagotoviti pomembne in popolne informacije o organih ARS, na katere se lahko obrnejo (člen 10).

2. Poročilo, ki ga je sprejel odbor IMCO

Poročilo, ki ga je sprejel odbor IMCO, se kažejo številne razlike v primerjavi s predlogom Komisije. Poglavitni novi elementi so:

– Vsebina besedila se spremeni: namesto „prispevati k delovanju notranjega trga in doseganju visoke ravni varstva potrošnikov“ je zadevno novo besedilo „z doseganjem visoke ravni varstva potrošnikov prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga“ (sprememba 52). Sprejeta je bila vzporedna sprememba uvodne izjave o subsidiarnosti (sprememba 51).

– Spremenjen je bil cilj, kar zadeva organe za reševanje sporov, ki jih zaposli ali plačuje trgovec: besedilo Komisije jih izključuje iz področja uporabe, medtem ko besedilo odbora IMCO prepušča državam članicam, ali jih bodo vključile, če so izpolnjena nekatera jamstva za zagotavljanje neodvisnosti in preglednosti (sprememba 55).

– Spori med trgovci in postopki, ki jih je trgovec sprožil proti potrošniku, so izključeni iz področja uporabe (spremembi 57 in 58).

– Določeno je, da direktiva vzpostavlja usklajen minimalni standard (sprememba 61).

– Vstavljen je niz določb za podrobno določitev dostopa do ARS, na primer možnost, da države članice dovolijo organom ARS, da zavrnejo obravnavo določenega spora v nekaterih primerih in če to zahteva nacionalna zakonodaja (sprememba 81) ali da omejijo sprejemljivost spora z določitvijo najnižjega praga za vrednost zahtevka (sprememba 82).

– Besedilo vsebuje določbo o spodbujanju uporabe postopkov ARS (sprememba 83).

– Načelo nepristranskosti, ki je že zajeto v predlogu Komisije, je še nadalje opredeljeno tako, da vključuje tudi neodvisnost, uvedena pa so tudi nekatera načela, namenjena preprečevanju navzkrižja interesov (sprememba 84).

– Spremenjene so bile nekatere določbe o preglednosti (člen 7, spremembe 85 do 99), učinkovitosti (člen 8, spremembe 100 do 105) in pravičnosti (člen 9, spremembe 106 do 120).

– Dodane so določbe o svobodi (sprememba 121), zakonitosti (sprememba 122) in učinku postopkov ARS za zastaralne in prekluzivne roke (sprememba 123).

3. Zadevne pravne podlage

a. Pravna podlaga predloga

Predlog temelji na členu 114 PDEU, ki se glasi:

„Člen 114

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2. [...]

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.“

Člen 26 PDEU iz člena 114 PDEU, ki se glasi:

„1. Unija sprejme ukrepe za vzpostavitev ali zagotavljanje delovanja notranjega trga v skladu z ustreznimi določbami Pogodb.

2. Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je v skladu z določbami Pogodb zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.“

b. Predlagana sprememba pravne podlage

Odbor IMCO je Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje, ali je primerno dodati člen 169 PDEU k členu 114 PDEU, saj je odbor IMCO s predlogom spremembe (sprememba 1) dodal člen 169 PDEU k pravni podlagi. Odbor IMCO se nanaša na drug predlog spremembe (sprememba 2), ki predlogu Komisije dodaja v prvi uvodni izjavi „Člen 169(1) in člen 169(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določata, da mora Unija prispevati k zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov z ukrepi, ki jih sprejme v skladu s členom 114 Pogodbe“.

Člen 169 PDEU se glasi:

„1. Zato da bi podprli interese potrošnikov in zagotovili visoko raven varstva potrošnikov, Unija prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov.

2. Unija prispeva k doseganju ciljev iz odstavka 1 z:

a) ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 v okviru uresničevanja notranjega trga;

b) ukrepi za podporo, dopolnitev in nadzor politike držav članic.

3. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe iz odstavka 2(b).

4. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 3, državam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov. Takšni ukrepi morajo biti združljivi s Pogodbama. O njih se uradno obvesti Komisija.“

III. Analiza

Iz sodne prakse Sodišča se kažejo nekatera načela v zvezi z izbiro pravne podlage. Glede na posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega pomena.[1] Drugič, vsaka institucija mora v skladu s členom 13(2) PEU delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s pogodbo.[2] Kot tretje, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina ukrepa.[3] Kot zadnje, kar zadeva več pravnih podlag, če se pri pregledu ukrepa EU izkaže, da ima ta dvojni cilj ali ima dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora akt temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino.[4] Po drugi strani pa mora ukrep temeljiti na ustreznih različnih določbah pogodbe, kadar ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.[5]

1. Člen 114 PDEU

Člen 114 PDEU zagotavlja pravno podlago za približevanje določb zakonov ali drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Sodišče je v sodbi, s katero je razveljavilo direktivo o oglaševanju tobaka[6], menilo, da takratni člen 100a ES (sedanji člen 114 PDEU) na zakonodajalca Skupnosti ne prenaša splošnega pooblastila za urejanje notranjega trga[7]. Vseboval je tudi mnenje, da mora ukrep, sprejet na podlagi člena 100a Pogodbe, dejansko imeti za cilj izboljšanje pogojev za ustanovitev in delovanje notranjega trga[8].

Komisija jasno predstavlja predlagano direktivo o ARS kot pobudo o notranjem trgu: obvezala se je predlagati ukrepe za ARS kot „Vodilno pobudo strategije Evropa 2020“[9] v okviru Digitalne agende za Evropo[10] in Akta za enotni trg[11]. Uvodni izjavi 1 in 2 v preambuli predlagane direktive sprejemata cilj izboljšanja delovanja notranjega trga. Zlasti uvodna izjava 2 pojasnjuje: „Da bi potrošniki zaupali v notranji trg in uživali njegove koristi, morajo imeti dostop do preprostih in cenovno ugodnih načinov za reševanje sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev“. Uvodna izjava 6 podrobneje razčleni to zamisel, s tem ko navaja: „Razvoj dobro delujočega alternativnega reševanja sporov v Evropski uniji je nujen za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg, tudi na področju e-trgovanja.“ Člen 1 v opredelitvi teme predlagane direktive ponavlja, da mora ta prispevati k delovanju notranjega trga.

Komisija glede vprašanja, kako doseči ta cilj, opredeljuje naslednje težave: vrzeli v pokritosti ARS; premajhna ozaveščenost potrošnikov in podjetij; nestanovitna kakovost ARS[12]. Namen predlaganega ukrepa je razrešiti ta vprašanja, tako da se zagotovi, da potrošniki lahko vse svoje domače in čezmejne spore razrešujejo prek sistema ARS, da prejmejo informacije o pristojnih organih ARS in da organi ARS delujejo v skladu z splošnimi načeli kakovosti.

Trdi se, da člen 114 PDEU ne zajema predlaganih ukrepov, ki zadevajo domače spore. Ta argument je bil na primer podan v obrazloženem mnenju nemškega parlamenta[13]. Nizozemski senat je v svojem obrazloženem sprožil problematiko subsidiarnosti, saj „to presega nujne ukrepe“.[14] Komisija v presoji vplivov trdi, da opredeljeni problemi pri čezmejnem okviru najverjetneje ne bodo obravnavani, če ne bodo obravnavani tudi na nacionalni ravni[15], in izračuna, koliko bi bilo mogoče prihraniti tudi pri domačem okviru[16]. Nadalje pojasnjuje, da obstoječe vrzeli v zvezi z ARS ni mogoče zapolniti, ne da bi obravnavali probleme (domače) pokritosti v državah članicah[17]. Poudarja, da brez dobro delujočega sistema domačega ARS, na katerem bodo lahko temeljilo in bo v njem zakoreninjeno čezmejno ARS, ne bo mogoče doseči uspešnega in učinkovitega ARS za čezmejne spore[18].

Pravzaprav je verjetno, da ni mogoče razviti sistema, ki bi zagotavljal splošno pokritost ARS in skladnost z merili kakovosti samo za čezmejne spore, zlasti če temelji na – kot je bilo predlagano – obstoječem ARS v državah članicah. Predlagani ukrepi – vključno z domačimi in čezmejnimi spori – lahko zato temeljijo na členu 114 PDEU.

2. Člen 169 PDEU

Vprašanje pa je zdaj, ali se pravni podlagi lahko doda člen 169 PDEU. Člen 169 PDEU zadeva varstvo potrošnikov. Predlagana direktiva večkrat navaja, da je njen namen zagotoviti varstvo potrošnikov. Na primer uvodna izjava 1 navaja cilje člena 169(1) in (2)(a) PDEU („prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov“). Uvodna izjava 31 o načelu subsidiarnosti opredeljuje kot cilj direktive „prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga z zagotavljanjem visoke ravni varstva potrošnikov“. Člen 1 pri opredeljevanju teme predlagane direktive navaja, da direktiva prispeva k „doseganju visoke ravni varstva potrošnikov“. Vprašanje pa je, ali to pomeni, da je treba člen 169 PDEU vključiti v pravno podlago.

Člen 169(1) PDEU določa splošno načelo in cilj, da Unija „prispeva k varovanju zdravja, varnosti ter ekonomskih in pravnih interesov potrošnikov“. Člen 169(2) PDEU podrobneje določa sredstva za dosego tega cilja. ta so usklajeni ukrepi, sprejeti v skladu s členom 114 PDEU (člen 169(2)(a) PDEU) in ukrepi za podporo, dopolnitev in nadzor politike držav članic, ki jih morata sprejeti Evropski parlament in Svet v rednem zakonodajnem postopku (člen 169(2)(b) in (3) PDEU).

Tako člen 169(1) PDEU opredeljuje zadevni cilj, ne določa pa sprejetja ukrepov. Ti so obravnavani v členu 169(2) PDEU. Člen 169(2)(a) PDEU sam po sebi ne podeljuje pooblastil, temveč se sklicuje na člen 114, ki pooblašča Parlament in Svet. da sprejmeta ukrepe v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Zato se člen 114, ne pa člen 169(2)(a) PDEU, kaže kot potencialna pravna podlaga za ukrepe na notranjem trgu, s katerimi se promovirajo interesi potrošnikov. To potrjuje člen 114(3) PDEU, ki vsebuje zavezo za Komisijo v primeru, da predlaga ukrepe, ki med drugim zadevajo varstvo potrošnikov, da sprejmejo kot podlago visoko raven varstva, pri čemer upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev.

Kar zadeva člen 169(2)(b) PDEU v zvezi s členom 169(3) PDEU, te določbe določajo ukrepe EU na področju varstva potrošnikov, ki se sprejmejo za „podporo, dopolnitev in nadzor politike držav članic“. Predlog pa določa, da je treba uvesti vseevropsko pokritost za potrošnike ARS, s specifičnimi merili kakovosti in dopolnilnim spremljanjem. Na to ni mogoče gledati zgolj kot na podpiranje potrošniške politike držav članic.

V končni fazi se zdi nepotrebno vključiti člen 169 PDEU v navedbo sklicevanja, ki tvori pravno podlago. Ker ta člen ni pravna podlaga, zadostuje navedba člena 169 v prvi uvodni izjavi v preambuli kot predlaga za sprejeti predlog spremembe št. 2 odbora IMCO. „Člen 169(1) in (2)(a) PDEU določata, da mora Unija z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 Pogodbe, prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, med drugim z ukrepi, ki jih sprejme v skladu s členom 114 Pogodbe“.

3. Druga pravna podlaga?

Ugotoviti bo še treba, ali so dopolnila, ki jih je sprejel odbor IMCO, vplivala na primernost člena 114 kot pravne podlage.

Prvič, poročilo odbora IMCO dodaja nekatera merila kakovosti na podlagi načel ARS, kot so svoboda in zakonitost. To dopolnjuje merila kakovosti, ki jih je predlagala Komisija. Ukrepi so še vedno namenjeni spodbujanju delovanja notranjega trga ob hkratnem izboljšanju varstva potrošnikov.

Drugič, poročilo odbora IMCO vsebuje določbe, ki še krepijo sistem ARS, na primer s spodbujanjem uporabe postopkov ARS (sprememba 83) ali z določitvijo učinka postopkov ARS na zastaralne in prekluzivne roke (sprememba 123). Te določbe ustrezajo vzporednim pravilom v Direktivi 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah[19]. Direktiva 2008/52/ES temelji na členu 61(c) in členu 67(5) ES, to je na prejšnji pravni podlagi za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Pravna podlaga v zvezi s tem po Lizbonski pogodbi, torej člen 81(2)(g) PDEU, zdaj eksplicitno navaja ASR[20].

Da bi bilo mogoče uporabiti člen 81(2)(g) PDEU, bi morala biti predlagana direktiva usmerjena v razvoj „pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami“ (člen 81(1) PDEU). Prvič, treba je ugotoviti, da zaradi navedbe „čezmejnih posledic“ člen 81(2)(g) PDEU ne bi bil primeren kot pravna podlaga za ukrepe, tudi v zvezi s čezmejnimi in domačimi spori. Drugič, ne zdi se mogoče združiti člena 114 PDEU in člena 81(2) PDEU (ki je del Poglavja V PDEU na področju svobode, varnosti in pravice) zaradi stališča Združenega kraljestva in Irske glede tega poglavja po Protokolu št. 21 k PEU in PDEU ter stališča Danske po Protokolu št. 22 k PEU in PDEU Končno (in najpomembneje), ni mogoče odkriti dodatnega cilja pravosodnega sodelovanja, za katero bi bila potrebna dvojna pravna podlaga, če bi bila enako pomembna za cilj združenega notranjega trga/varstva potrošnikov. Prav nasprotno, predlagani so novi elementi za dopolnitev ukrepov, ki jih predlaga Komisija, in prizadevanja za isti cilj, to je učinkovitejše delovanje notranjega trga ob hkratnem izboljšanju varstva potrošnikov.

Priporočilo odbora za pravne zadeve

Odbor za pravne zadeve je prej navedeno vprašanje obravnaval na seji 17. septembra 2012. Na tej seji je nato soglasno[21] sklenil, da kot ustrezno pravno podlago za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanjem potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 priporoči člen 114 PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odst. 5; Zadeva C-370/07 Komisija proti Svetu [2009] ZOdl., I-8917, točke 46-49; Mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami [2009], ZOdl., I-11129, odst. 110.
 • [2]  Zadeva C-403/05 Parlament proti Komisiji [2007], ZOdl., I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa.
 • [3]  Glej najnovejšo zadevo C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585.
 • [4]  Zadeva C-42/97 Parlament proti Svetu [1999] ZOdl., I-868, odst. 39–40; zadeva C-36/98 Španija proti Svetu [2001], ZOdl., I-779, odst. 59; zadeva C-211/01 Komisija proti Svetu [2003], ZOdl., I-8913, odst.39.
 • [5]  Zadeva C-165/87 Komisija proti Svetu [1988] ZOdl., 5545, točka 11; Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odst. 43–56.
 • [6]  Zadeva C-376/98 Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2000] ZOdl. I-8419.
 • [7]  Zadeva C-376/98, Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2000], ZOdl., I-8419, odst. 83.
 • [8]  Zadeva C-376/98, Nemčija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2000], ZOdl., I-8419, odst. 84.
 • [9]  COM(2011)0793, obrazložitveni memorandum, str. 3.
 • [10]  Sporočilo Komisije z dne 28. 6. 2010 z naslovom „Evropska digitalna agenda“ (COM(2010)0245), str. 13.
 • [11]  Sporočilo Komisije z dne 13. 4. 2011 z naslovom „Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206), str. 9.
 • [12]  Glej Sporočilo Komisije z dne 29.11.2011 „Alternativno reševanje potrošniških sporov na enotnem trgu“ COM(2011)0791, str. 6.
 • [13]  Obrazloženo mnenje Bundesrata Zvezne republike Nemčije z dne 24.1.2012, PE480.713v01-00.
 • [14]  Obrazloženo mnenje Senata Kraljevine Nizozemske z dne 24.1.2012, PE480.810v01-00.
 • [15]  Delovni dokument Komisije z dne 29. novembra 2011 z naslovom „Presoja vpliva, priložena dokumentu Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov (direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) ter Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju sporov za potrošnika v sporu (uredba o potrošniškem spletnem reševanju sporov) (SEC(2011)1408), str. 21.
 • [16]  SEC(2011) 1408, str. 22
 • [17]  SEC(2011)1408, str. 24.
 • [18]  SEC(2011)1408, str. 30, 31.
 • [19]  UL L 136, 24.5.2008, str. 3; glej člen 5 o uporabi mediacije in člen 8 o učinku mediacije na prekluzivne in zastaralne roke.
 • [20]  Člen 81 PDEU se glasi:
  „(1) Unija razvija pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami, ki temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah. To sodelovanje lahko vključuje sprejetje ukrepov za približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.
  (2) Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: [...]
  (g) oblikovanje alternativnih načinov reševanja sporov;“
 • [21]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Edit Bauer (v skladu s členom 187(2)), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredsednica), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (poročevalka), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsednica), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (v skladu s členom 187(2)).

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE (21.6.2012)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)
(COM(2011)0793 – C7‑0454/2011 – 2011/0373(COD))

Pripravljavec mnenja (*): Cristian Silviu Buşoi

(*) Pridruženi odbori – člen 50 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen alternativnega reševanja sporov (ARS) se skriva v osnovnem problemu, ki je dostop evropskih državljanov, predvsem potrošnikov, do sodišč zaradi dolgotrajnih in dragih sodnih postopkov.

Evropski parlament je nedavno izrazil mnenje na to temo v resoluciji z dne 25. oktobra 2011 o alternativnem reševanju sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah (2011/2117(INI))[1], kjer ugotavlja, da bodo zakonodajni ukrepi, sprejeti na ravni EU, olajšali izvajanje ARS ter spodbudili fizične in pravne osebe k njegovi uporabi. Komisijo poziva, naj pripravi zakonodajni predlog o uporabi alternativnega reševanja potrošniških sporov v EU.

Namen direktive, ki jo je predlagala Komisija, je odpraviti vrzeli v področjih, ki jih ARS pokriva, in zagotoviti obstoj kakovostnega izvensodnega reševanja sporov za obravnavanje vseh pogodbenih sporov med potrošniki in podjetji. Predlagana direktiva določa glavna načela, ki jih bodo morali spoštovati vsi organi ARS, vključno s primernimi kvalifikacijami, nepristranskostjo, preglednostjo, učinkovitostjo in pravičnostjo. Predlagano je, naj spoštovanje teh načel spremljajo nacionalni organi. Poleg tega bodo v skladu s predlogom trgovci morali potrošnikom zagotoviti relevantne in vse informacije o ustreznih razpoložljivih organih ARS.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije v kontekstu prizadevanj za izboljšanje delovanja notranjega trga in okrepitev pravnih sredstev za potrošnike. Kljub temu pa ugotavlja, da je predlog Komisije ponekod mogoče izboljšati, in rešitve predstavlja v osnutku mnenja. Te so:

Vprašanje, ali mora ARS postati obvezen za podjetja, predvsem z obvezno udeležbo v shemi ARS ali z odločitvijo, da postanejo izidi postopkov ARS zanje zavezujoči, je težko. Na eni strani naj bi obvezni sistemi povečali zaupanje potrošnikov, saj se zanesejo nanje v primeru težav. Po drugi strani pa obvezna uporaba ARS postavlja resna vprašanja, povezana s temeljnimi pravicami udeleženih strani glede dostopa do sodišč in s pravico do učinkovitega pravnega sredstva (člen 47 Listine o temeljnih pravicah), in je v nasprotju s prostovoljno in prožno naravo ARS, ki ga opredeljuje in je tudi vir njegove posebne uporabnosti. Pripravljavec mnenja zato sledi Direktivi 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah[2]: ARS ni obvezen, države članice pa so obvezane ustvariti spodbude ali uvesti sankcije, medtem ko morajo sodišča zagotoviti konkretne informacije, da bi spodbudila njegovo uporabo. Kar zadeva zavezujoč učinek izida ARS, je predlagano, da je treba strani o tem obvestiti in pridobiti njihovo privolitev.

– Direktiva se ne bi smela uporabljati za pritožbe, ki jih vložijo trgovci proti potrošnikom, saj je ARS zasnovan kot instrument za vlaganje pritožb potrošnikov, katerega namen je odpraviti neravnovesja med trgovci in potrošniki ter zagotoviti enostaven način za vlaganje pritožb. To ne velja na enak način za pritožbe trgovcev.

– Da bi zagotovili varovala, da organom ARS ne bi bili predloženi nerelevantni primeri, je potrebna zahteva, da je treba pred vložitvijo pritožbe organu ARS poskusiti poiskati sporazumno rešitev. Države članice bi morale imeti pravico, da določijo najnižji prag za vrednost zahtevka, da bi se izognile obravnavanju primerov, kjer je zahtevek nesorazmerno nižji kot dejanski stroški postopka ARS.

– Na splošno je treba načela postopka ARS zapisati na bolj izčrpen in popoln način na podlagi Direktive 2008/52/ES, evropskega kodeksa ravnanja mediatorjev in priporočil Komisije z dne 30. marca 1998 o načelih, ki veljajo za organe, odgovorne za izvensodne poravnave sporov potrošnikov[3], ter z dne 4. aprila 2001 o načelih, ki veljajo za izvensodne organe, odgovorne za sporazumno reševanje potrošniških sporov[4]. Zato predlaga, naj se v direktivo vključijo konkretne določbe, predvsem kar zadeva načela neodvisnosti, zakonitosti in zaupnosti.

– Usposabljanje fizičnih oseb, udeleženih v postopkih ARS, je bistvenega pomena – tudi zato, da bi zagotovili zaupanje v te postopke in njihove izide – ter mora biti zagotovljeno s skupnimi močmi Komisije in držav članic.

– Postopki ARS ne bi smeli ovirati udeleženih strani pri dostopu do običajnih sodnih postopkov z omejevanjem in zastaralnimi roki. Zato bi morala direktiva vzporedno z ustreznimi določbami Direktive 2008/52/ES (člen 8) zagotoviti, da bo imel postopek ARS odložilni učinek na omejevanje in zastaralne roke.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja enostavno, hitro in poceni izvensodno reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Vendar alternativno reševanje sporov v Evropski uniji še ni dovolj razvito. Da bi potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov potencial, mora biti alternativno reševanje sporov na voljo pri vseh vrstah potrošniških sporov, kakovost postopkov ARS mora biti enotna, potrošniki in trgovci pa morajo biti o takih postopkih obveščeni. Poleg tega morajo organi ARS učinkovito reševati čezmejne spore.

(3) Alternativno reševanje sporov ponuja enostavno, hitro in poceni izvensodno reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Vendar alternativno reševanje sporov v Evropski uniji še ni dovolj razvito. Poleg tega postopki ARS trenutno niso na voljo v vseh državah članicah ali gospodarskih sektorjih, raven kakovosti in standardi pa se po Uniji še vedno razlikujejo. Da bi potrošniki lahko v celoti izkoristili njegov potencial, mora biti alternativno reševanje sporov na voljo pri vseh vrstah potrošniških sporov, kakovost postopkov ARS mora biti enotna, potrošniki in trgovci pa morajo biti o takih postopkih obveščeni. Poleg tega morajo organi ARS učinkovito reševati čezmejne spore.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Zdi se, da so države članice, katerih zakonodaja presega osnovne zahteve direktive o mediaciji, dosegle pomembne rezultate pri spodbujanju izvensodnega reševanja sporov v civilnih in gospodarskih zadevah; doseženi rezultati, predvsem v Italiji, Bolgariji in Romuniji, kažejo, da lahko mediacija pomaga do pripravne in hitre izvensodne poravnave sporov s postopki, ki so prilagojeni zahtevam strank in potrebi po varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega reševanja sporov v Evropski uniji je nujen za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg, tudi na področju e-trgovanja. Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih postopkih ARS v državah članicah in spoštovati njihove pravne tradicije.

(6) Razvoj dobro delujočega alternativnega reševanja sporov v Evropski uniji je nujen za okrepitev zaupanja potrošnikov v notranji trg, tudi na področju e-trgovanja. Tak razvoj mora temeljiti na obstoječih postopkih ARS v državah članicah in spoštovati njihove pravne tradicije. Razširjenost ARS se lahko izkaže za pomembno tudi v tistih državah, kjer je veliko sodnih zaostankov, ki še čakajo na sodno obravnavo, kar državljanom EU ne daje možnosti uveljavljanja pravice do poštenega sojenja v razumnem času.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za pogodbene spore med potrošniki in trgovci v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev v vseh gospodarskih sektorjih. To mora vključevati pritožbe, ki jih potrošniki vložijo proti trgovcem, kot tudi pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti potrošnikom. Ta direktiva se ne uporablja za spore med trgovci, vendar državam članicam ne sme preprečevati, da sprejmejo nove ali ohranijo veljavne določbe o postopkih za izvensodno reševanje takih sporov.

(7) Ta direktiva se mora uporabljati za pogodbene spore med potrošniki in trgovci v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev v vseh gospodarskih sektorjih. Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za spore med trgovci ali za pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti potrošnikom; vendar državam članicam ne bi smela preprečiti, da sprejmejo nove ali ohranijo veljavne določbe o postopkih za izvensodno reševanje takih sporov.

Obrazložitev

ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ta direktiva se ne sme uporabljati za postopke pred organi za reševanje sporov, kadar so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu, niti za postopke pred sistemi obravnave pritožb potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci. Ne sme se uporabljati za neposredna pogajanja med strankami. Prav tako se ne sme uporabljati za poskuse sodnika, da reši spor med sodnim postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim sporom.

(12) Ta direktiva se ne bi smela uporabljati za postopke pred sistemi obravnave pritožb potrošnikov, ki jih upravljajo trgovci. Ne bi se smela uporabljati za neposredna pogajanja med strankami. Prav tako se ne bi smela uporabljati za poskuse sodnika, da reši spor med sodnim postopkom, ki poteka v zvezi z zadevnim sporom.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Okvir za sisteme mediacije na ravni Unije že določa Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, zlasti za čezmejne spore, pri tem pa ne preprečuje njegove uporabe za notranje sisteme mediacije. Ta direktiva navedeni sistem dopolnjuje kar zadeva druge postopke za alternativno reševanje sporov.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Fizične osebe, odgovorne za alternativno reševanje sporov, se lahko štejejo za nepristranske samo, če se nad njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko vplival na njihov odnos do spora. Odsotnost takega pritiska je treba zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS financira ena od strank spora ali organizacija, v katero je včlanjena ena od strank.

(17) Fizične osebe, odgovorne za alternativno reševanje sporov, se lahko štejejo za nepristranske samo, če se nad njimi ne more izvajati pritisk, ki bi lahko vplival na njihov odnos do spora. Odsotnost takega pritiska je treba zagotoviti zlasti v primeru, ko organe ARS financira ena od strank spora ali organizacija, v katero je včlanjena ena od strank. Fizične osebe, zadolžene za alternativno reševanje spora, bi morale razkriti vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost ali povzročile konflikt interesov, zato da se preprečijo vsi konflikti interesov. Posebne zahteve bi morale veljati za osebe, zaposlene samo pri trgovcu ali poklicni organizaciji ali poslovnem združenju, pri čemer je trgovec član tega organizacije ali združenja, pristojni organi pa bi jih morali redno spremljati.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Za uspešno delovanje sistema alternativnega reševanja sporov, predvsem za zagotovitev potrebnega zaupanja v njegove postopke, je bistveno, da ima fizična oseba, zadolžena za postopek, potrebno strokovno znanje. Zato bi bilo treba v sodelovanju med državami članicami in Komisijo zagotoviti posebne programe usposabljanja.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) Čeprav lahko rešitve, ki jih predložijo organi ARS, ter izid postopka ARS, poleg pravne osnove temeljijo tudi na pravičnosti in kodeksu ravnanja, ta prožnost ne bi smela povzročiti zmanjšanja ravni zaščite potrošnikov v primerjavi z zaščito, ki bi bila potrošnikom zagotovljena na podlagi sodne obravnave. Zato bi morala ta direktiva določiti načelo zakonitosti, ki bi se uporabljalo za postopke ARS, pri čemer organ ARS predloži rešitev, ki je za potrošnika zavezujoča, tudi v postopkih, ki jih vodijo fizične osebe, zaposlene samo pri trgovcu ali poklicni organizaciji ali poslovnem združenju, pri čemer je trgovec član te organizacije ali združenja. Države članice morajo zlasti zagotoviti, da potrošniki ne bodo prikrajšani za zaščito na podlagi obveznih določb prava tiste države, na ozemlju katere ima organ sedež. V primeru čezmejnih sporov bi morale države članice zagotoviti, da potrošniki ne bodo prikrajšani za zaščito, ki jim jo zagotavljajo obvezne določbe prava države članice, v kateri imajo svoje običajno prebivališče, če je ta zaščita zagotovljena v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)1.

 

_____________

 

1 UL L 177, 4.7.2008, str.6.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti. Zagotavljati morajo enostaven in hiter postopek, ki na splošno traja največ 90 dni. Organ ARS mora imeti možnost, da ta rok podaljša, če je to potrebno zaradi zapletenosti zadevnega spora.

(19) Postopki ARS morajo biti učinkoviti. Zagotavljati bi morali enostaven in hiter postopek, ki na splošno traja največ 90 dni od datuma, ko so bile stranke obveščene, da je bila pritožba vložena. Organ ARS bi moral stranke obvestiti o pritožbi, ko prejme vse dokumente, potrebne za izvedbo postopka ARS. Organ ARS bi moral imeti možnost, da ta rok podaljša, če so spori kompleksni ali zelo tehnične narave. Stranke bi morale biti obveščene o vsakem podaljšanju ter o pričakovanem približnem roku zaključka spora.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Za zagotovitev učinkovitosti dela organov ARS je treba sprejeti določbe, ki bodo zagotovile, da bodo obravnavali le relevantne primere. Zato bi bilo treba določiti, da morajo potrošniki pred vlogo pritožbe organu ARS poskusiti najti sporazumno rešitev spora s trgovcem. Takšni notranji sistemi obravnave pritožb so lahko učinkovito sredstvo za reševanje potrošniških sporov v zgodnji fazi. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da ohranijo ali uvedejo nacionalne določbe o postopkih v zvezi z notranjim reševanjem pritožb. Imeti bi morale možnost dati organom ARS pravico, da zahtevajo dokaze o poskusu doseganja sporazumne rešitve in pritožbo razglasijo za nesprejemljivo, če potrošnik takšnih dokazov ne predloži. Države članice bi morale imeti tudi pravico, da določijo najnižji prag za vrednost zahtevka, s čimer bi se izognile obravnavanju primerov, kjer je zahtevek nesorazmerno nižji kot dejanski stroški postopka ARS.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Da bi ustrezal priznanim načelom svobode, izid postopka ARS ne bi smel biti zavezujoč za stranke, razen če so bile pred začetkom postopka obveščene o zavezujoči naravi izida in če izrecno izrazijo svojo privolitev. Če nacionalni predpisi določajo, da so rešitve za trgovca zavezujoče, se izrecna privolitev zahteva le od potrošnika.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b) Zaupnost v postopku ARS je pomembna, zato bi morala ta direktiva zagotoviti minimalno stopnjo združljivosti predpisov, ki urejajo civilni postopek, in sicer v zvezi z načinom, kako varovati zaupnost postopkov ARS v vseh naknadnih civilnih in gospodarskih sodnih postopkih ali pri arbitraži.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21c) Da bi stranke spodbudili k uporabi postopka ARS, bi morale države članice zagotoviti, da njihovi predpisi o zastaralnih in prekluzivnih rokih strankam ne preprečujejo dostopa do sodišča ali arbitraže v primeru, da je poskus iskanja rešitve s postopkom ARS neuspešen. Države članice bi morale zagotoviti, da se ta cilj doseže, čeprav ta direktiva ne usklajuje nacionalnih predpisov o zastaralnih in prekluzivnih rokih. Na določbe o zastaralnih in prekluzivnih rokih v mednarodnih sporazumih, kot se izvajajo v državah članicah, na primer na področju prava prometa, ta direktiva ne bi smela vplivati.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo trgovci obvezno sodelovati v postopkih ARS ali da so rezultati takih postopkov za trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti njim vložil pritožbo. Vendar ta direktiva ne posega v nacionalne predpise, na podlagi katerih je sodelovanje trgovcev v takih postopkih obvezno oziroma so rezultati postopkov za trgovce zavezujoči, če ti predpisi strankam ne odvzemajo pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(23) Ta direktiva ne določa, da morajo trgovci obvezno sodelovati v postopkih ARS ali da so rezultati takih postopkov za trgovce zavezujoči, če je potrošnik proti njim vložil pritožbo. Vendar bi bilo treba trgovce čim bolj spodbuditi k sodelovanju v postopkih ARS, s čimer bi zagotovili, da imajo potrošniki dostop do pravnih sredstev in da ne bi bili prisiljeni v odpoved zahtevku. Zato ta direktiva ne posega v nacionalne predpise, na podlagi katerih je sodelovanje trgovcev v takih postopkih obvezno ali se ga spodbuja ali so za nesodelovanje predpisane sankcije ali so rezultati postopkov za trgovce zavezujoči, če ti predpisi strankam ne odvzemajo pravice do pravnega sredstva, ki jo zagotavlja člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Da bi izboljšali pokritost EU v zvezi z ARS, bi morali spodbujati razvoj vseevropskih organov ARS. Za namene te direktive bi morali organ ARS obravnavati kot vseevropski, če je skupen dvema ali več državam članicam ali če ga ustanovi evropsko krovno združenje. Takšne organe bi lahko ustanovili na podlagi evropskega prava, na primer kot evropska gospodarska interesna združenja.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Organe ARS je treba podrobno spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno in učinkovito delovanje. Komisija in pristojni organi iz te direktive morajo objaviti in posodabljati seznam organov ARS, ki so v skladu s to direktivo. Ta seznam morajo objaviti tudi drugi organi, na primer organi ARS, združenja potrošnikov, podjetniška združenja in mreža evropskih potrošniških centrov. Poleg tega morajo pristojni organi objavljati redna poročila o razvoju in delovanju organov ARS. Organi ARS morajo pristojnim organom zagotoviti določene informacije, na katerih morajo navedena poročila temeljiti. Države članice morajo organe ARS spodbujati k zagotavljanju takih informacij z uporabo Priporočila Komisije 2010/304/EU o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih.

(27) Organe ARS bi bilo treba podrobno spremljati, da se zagotovi njihovo ustrezno in učinkovito delovanje. V ta namen bi morale države članice določiti pristojni organ. Ker je v primeru sektorskega ARS morda težko naloge spremljanja zaupati enemu samemu organu, bi morale imeti države članice možnost, da v tem primeru določijo pristojni organ za vsak sektor. Komisija in pristojni organi iz te direktive bi morali objaviti in posodabljati seznam organov ARS, ki so v skladu s to direktivo. Države članice bi morale zagotoviti, da ta seznam objavijo tudi organi ARS, združenja potrošnikov, podjetniška združenja in mreža evropskih potrošniških centrov. Poleg tega bi morali pristojni organi objavljati redna poročila o razvoju in delovanju organov ARS. Organi ARS bi morali pristojnim organom zagotoviti določene informacije, na katerih morajo navedena poročila temeljiti. Države članice bi morale organe ARS spodbujati k zagotavljanju takih informacij z uporabo Priporočila Komisije 2010/304/EU o uporabi usklajene metodologije za klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen te direktive je prispevati k delovanju notranjega trga in doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z zagotavljanjem, da se spori med potrošniki in trgovci lahko predložijo organom, ki ponujajo nepristranske, pregledne, učinkovite in pravične postopke alternativnega reševanja sporov.

Namen te direktive je prispevati k delovanju notranjega trga in doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z zagotavljanjem, da se lahko potrošniki v zvezi s spori med potrošniki in trgovci obrnejo na organe, ki ponujajo nepristranske, neodvisne, pregledne, učinkovite in pravične postopke alternativnega reševanja sporov.

Obrazložitev

ARS je bil zasnovan kot instrument za pritožbe potrošnikov, katerega namen je odpraviti neravnovesja med trgovci, ki lažje prenesejo finančne izgube in plačajo pravne stroške, ter potrošniki, ki se ne bi pritožili na sodišču zaradi finančnih stroškov, ki so v nekaterih primerih višji od samega zahtevka.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za postopke izvensodnega reševanja pogodbenih sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev s strani trgovca s sedežem v Uniji potrošniku s prebivališčem v Uniji, s posredovanjem organa za reševanje sporov, ki predlaga ali naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem iskanja sporazumne rešitve (v nadaljnjem besedilu: postopki ARS).

1. Ta direktiva se uporablja za postopke izvensodnega reševanja pogodbenih sporov, ki nastanejo pri prodaji blaga ali opravljanju storitev s strani trgovca s sedežem v Uniji potrošniku s prebivališčem v Uniji, s posredovanjem organa ARS.

Obrazložitev

Opredelitev ARS je treba jasno določiti v členu 4 o opredelitvah pojmov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) postopke pred organi za reševanje sporov, v katerih so fizične osebe, odgovorne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu;

črtano

Obrazložitev

Nekatere interne sheme ARS delujejo zelo dobro, potrošniki jih dobro poznajo in so očitno zadovoljni z njihovim delovanjem in rezultati. Dokler te interne sheme upoštevajo enaka merila kakovosti, torej nepristranskost, preglednost, učinkovitost in pravičnost, ne bi smelo biti razlikovanja med internimi shemami in tretjimi stranmi.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) pritožbe, ki jih trgovci vložijo proti potrošnikom.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) „postopek alternativnega reševanja sporov“ pomeni postopek izvensodnega reševanja sporov, kjer udeležene strani skušajo rešiti spor s posredovanjem organa za reševanje sporov, ki predlaga ali naloži rešitev ali zbliža strani za iskanje sporazumne rešitve;

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti cilj in obseg te direktive.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 4 – točka f – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– v kraju, kjer pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb izvaja dejavnosti alternativnega reševanja sporov ali kjer ima statutarni sedež, če organ upravlja pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb;

– v kraju, kjer pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb, tudi v obliki kolegija iz člena 6(2), izvaja dejavnosti alternativnega reševanja sporov ali kjer ima statutarni sedež, če organ upravlja pravna oseba ali združenje fizičnih ali pravnih oseb;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imajo organi ARS spletišče, ki strankam omogoča vložitev pritožbe prek spleta;

(a) imajo organi ARS spletišče, ki ga posodabljajo in ki strankam omogoča pridobivanje informacij o postopkih ARS ter vložitev pritožbe prek spleta, to spletišče pa bi moralo biti funkcionalno povezano z vseevropsko platformo za spletno reševanje sporov skladno z Uredbo (EU) št. [...]/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] [o spletnem reševanju potrošniških sporov];

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Uporaba postopkov ARS

 

 

 

1. Sodišče, na katerem je vložena tožba, lahko, če je primerno in ob upoštevanju vseh okoliščin primera, povabi strani, da za rešitev spora uporabijo postopek ARS. Sodišče lahko strani pozove tudi, da se udeležijo informativnega srečanja o uporabi postopkov ARS, če se ta srečanja izvajajo in so na razpolago, strankam pa zagotovi informacije o platformi SRS, vzpostavljeni v skladu z Uredbo (EU) št. [Office of Publications insert reference number] Evropskega parlamenta in Sveta z dne [Office of Publications insert date of adoption] o spletnem reševanju potrošniških sporov (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

 

2. Ta direktiva ne posega v nacionalno zakonodajo, po kateri je uporaba postopkov ARS pred uvedbo sodnega postopka ali po njej obvezna oziroma povezana s spodbudami ali uporabo sankcij v primeru zavrnitve postopkov ARS, pod pogojem, da takšna zakonodaja strankam ne preprečuje uveljavljanja pravice dostopa do sodnega sistema.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 6 – naslov in odstavki od 1 do 1e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Strokovnost in nepristranskost

Strokovnost, neodvisnost in nepristranskost

1. Države članice zagotovijo, da imajo fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje sporov, potrebno strokovno znanje in da so nepristranske. Zato je treba zagotoviti, da:

1. Države članice zagotovijo, da imajo vse fizične osebe, ki so odgovorne za alternativno reševanje sporov, potrebno strokovno znanje in da so operativno neodvisne ter nepristranske. Zato je treba zagotoviti, da:

(a) imajo potrebno znanje, spretnosti in izkušnje na področju alternativnega reševanja sporov;

(a) imajo potrebno znanje in spretnosti na področju alternativnega ali sodnega reševanja potrošniških sporov ter razumejo zakonodajo;

(b) ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(b) so imenovane za določeno obdobje in ni verjetnosti, da bi bile razrešene svojih nalog brez utemeljenega razloga;

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od strank v sporu.

(c) niso v navzkrižju interesov z nobeno od strank v sporu.

 

1a. Za namene točke (a) odstavka 1 države članice zagotovijo posebne sheme usposabljanja za fizične osebe, kis o zadolžene za alternativno reševanje sporov. Komisija državam članicam pomaga pri oblikovanju teh shem usposabljanja in mehanizmov za nazor nad kakovostjo;

 

1b. Za namene točke (c) odstavka 1 države članice zagotovijo, da fizične osebe, ki so zadolžene za alternativno reševanje spora, razkrijejo vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost ali povzročile konflikt interesov ali so lahko dojete kot take.

 

Države članice zagotovijo, da v takšnih okoliščinah ta oseba privoli v opravljanje naloge ali nadaljnje opravljanje naloge le, če strani v to izrecno privolijo in če je ta oseba prepričana, da lahko izpelje postopek ARS popolnoma neodvisno, da zagotovi popolno nepristranskost.

 

Države članice zagotovijo, da obveza razkritja v skladu s tem odstavkom velja skozi celoten postopek ARS.

 

1c. Če so fizične osebe, zadolžene za alternativno reševanje sporov, neodvisne tretje strani, je treba v skladu z odstavkom 1b razkriti naslednje okoliščine:

 

(a) osebne ali poslovne odnose z eno ali več strank v zadnjih treh letih pred prevzemom funkcije;

 

(b) vse finančne ali druge interese, neposredne ali posredne, pri izidu postopka ARS;

 

(c) zadevna oseba je v zadnjih treh letih pred prevzemom funkcije opravljala delo, ki ni bilo povezano z ARS, za eno ali več strank, poklicno organizacijo ali poslovno združenje, čigar ena stranka je član, ali za katerega koli člana te organizacije ali združenja.

 

1d. Za namene odstavka 1(c), kjer so fizične osebe, pristojne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu ali poklicni organizaciji ali poslovnem združenju, pri čemer je trgovec član te organizacije ali združenja, države članice zagotovijo, da so te fizične osebe del kolegija, ki je enakovredno sestavljen iz predstavnikov potrošniških organizacij in predstavnikov trgovca ali, če je ustrezno, poklicnih organizacij ali poslovnih združenj, razen če izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1e:

 

1e. Če so fizične osebe, pristojne za reševanje sporov, zaposlene samo pri trgovcu ali poklicni organizaciji ali poslovnem združenju, pri čemer je trgovec član tega organizacije ali združenja, ter niso del kolegija iz odstavka 1d, države članice zagotovijo, da izpolnjujejo naslednje zahteve:

 

(a) imenovane so za dovolj dolgo obdobje, da je zagotovljena neodvisnost njihovega delovanja;

 

(b) ne morejo prejemati posrednih ali neposrednih navodil od trgovca;

 

(c) njihovo plačilo je popolnoma neodvisno od rezultatov postopka ARS;

 

(d) njihova neodvisnost je zagotovljena na podlagi sredstev, ki so ločena od splošnega proračuna trgovca ali, če je ustrezno, od splošnega proračuna poklicne organizacije ali poslovnega združenja, in ki so namenjena zagotavljanju učinkovitosti postopkov ARS.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani obliki v svojih prostorih javno na voljo informacije o:

1. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in na zahtevo v tiskani obliki v svojih prostorih v preprostem in lahko razumljivem jeziku javno na voljo informacije o:

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) fizičnih osebah, odgovornih za alternativno reševanje sporov, načinu njihovega imenovanja in dolžini njihovega mandata;

(a) seznamu fizičnih oseb, odgovornih za alternativno reševanje sporov, in njihovih življenjepisih, vključno z njihovimi strokovnimi področji, načinu njihovega imenovanja in dolžini njihovega mandata;

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti;

(d) vrstah sporov v njihovi pristojnosti, vključno z najnižjo vrednostjo zahtevka, kjer je to ustrezno;

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti stranke;

(i) morebitnih stroških, ki jih morajo kriti stranke, vključno s pravili o nalaganju plačila stroškov ob koncu postopka;

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka ka (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka) kaznih za neizpolnjevanje obveznosti v primeru, da je odločitev obvezujoča za stranke.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in v tiskani obliki v svojih prostorih javno na voljo letna poročila o dejavnostih. Ta poročila vključujejo naslednje informacije v zvezi z domačimi in čezmejnimi spori:

2. Države članice zagotovijo, da dajo organi ARS na svojih spletiščih in na zahtevo v tiskani obliki v svojih prostorih javno na voljo letna poročila o dejavnostih. Ta poročila vključujejo naslednje informacije v zvezi z domačimi in čezmejnimi spori:

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci;

(b) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci, katerim so lahko priložena priporočila o tem, kako se je mogoče podobnim težavam v prihodnje izogniti ali kako jih je mogoče rešiti;

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) raven upoštevanja izidov postopkov ARS, če je znana;

(e) raven upoštevanja izidov postopkov ARS;

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) postopek ARS je lahko dostopen obema stranema ne glede na to, kje sta;

(a) postopek ARS je na voljo in dostopen tako na spletu kot zunaj njega ne glede na to, kje sta;

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) postopek ARS lahko sproži samo potrošnik;

Obrazložitev

Namen shem ARS je zagotoviti šibkejšim strankam – pogosto potrošniku - večji dostop do pravnega varstva, tako da se jim zagotovi možnost sprožitve postopka. Trgovci ne bi smeli imeti možnosti uporabljati sheme ARS proti potrošnikom za izterjavo dolgov.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) organ ARS, ki je prejel pritožbo, obvesti strani spora, takoj ko prejme vse dokumente z relevantnimi informacijami v zvezi s pritožbo;

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko je organ ARS prejel pritožbo. Organ ARS lahko pri zapletenih sporih ta rok podaljša.

(d) spor se reši v 90 dneh od datuma, ko so bile strani obveščene, da je bila pritožba vložena. Države članice zagotovijo, da lahko organ ARS v primeru kompleksnih ali izredno tehničnih sporov ta rok podaljša. Stranke prejmejo obvestilo o vsakem podaljšanju skupaj s pričakovanim približnim rokom zaključka spora.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. da bi zagotovili učinkovitost postopkov ARS, države članice zagotovijo, da so potrošniki obvezani poiskati sporazumno rešitev spora neposredno s trgovcem, preden primer vložijo pri organu ARS. Države članice lahko dajo organu ARS pravico, da zahteva dokaze o takšnem poskusu in pritožbo razglasijo za neustrezno, če potrošnik takšnih dokazov ne predloži.

Obrazložitev

Da bi preprečili preobremenjevanje organov ARS, jim je treba predložiti le relevantne primere. Zato je treba omejiti ustreznost primerov, tako da se zahteva, da potrošnik najprej skuša rešiti težavo s trgovcem in uporabi ARS le, če je pri tem neuspešen.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. države članice lahko omejijo primernost spora za vložitev pri organu ARS, in sicer tako, da določijo najnižji prag za vrednost zahtevka, kjer se ugotavlja, ali je vrednost zahtevka nesorazmerno nižji kot dejanski stroški postopka ARS.

Obrazložitev

Morda bi bilo koristno, da bi države članice določile najnižji prag za vrednost zahtevka, da bi preprečile nerazumne primere.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) stranki imata pravico, da se umakneta iz postopka na katerikoli stopnji, če nista zadovoljni z izvajanjem ali vodenjem postopka; o tem so obveščene nemudoma pred začetkom postopka; če nacionalni predpisi določajo obvezno sodelovanje trgovca v postopkih ARS, se ta določba uporablja le za potrošnika.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) imata stranki možnost izraziti svoje stališče ter poslušati argumente in dejstva druge strani in mnenja strokovnjakov;

(a) imata stranki možnost izraziti svoje stališče ter prejeti in podati pripombo na argumente in dejstva druge strani, vključno z mnenji in stališči strokovnjakov;

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da vsi postopki ne bodo potekali osebno in da se lahko v celoti ali delno začnejo v pisni obliki. Stranki bi morali imeti tudi pravico izraziti pripombe v zvezi z utemeljitvami in dejstvi, ki jih predstavi druga stranka, vključno z vsakim mnenjem ali stališčem, ki ga poda strokovnjak.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice zagotovijo spoštovanje načela svobode, s tem da zahtevajo naslednje:

 

(a) dogovor med potrošnikom in trgovcem o vložitvi pritožbe pri organu ARS za potrošnika ni zavezujoč, če je bil sklenjen pred nastankom spora in če je potrošnik s tem prikrajšan za pravico, da za rešitev spora vloži tožbo na sodišču;

 

(b) izid postopka ARS ne more imeti zavezujočega učinka na udeležene strani, razen če so pred začetkom postopka obveščene o zavezujoči naravi izida in izrecno in izrecno izrazijo svojo privolitev. Če nacionalni predpisi določajo, da so rešitve za trgovca zavezujoče, se izrecna privolitev zahteva le od potrošnika.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Če so vzpostavljeni postopki ARS, katerih cilj je rešitev spora s predlaganjem rešitve, lahko države članice navedejo, da so predlagane rešitve teh postopkov ARS zavezujoče za trgovca na podlagi izbire potrošnika.

 

V takšnih primerih velja, da se člen 9(2)(b) in člen 9(2)(c) uporabljata samo za potrošnika.

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost nadaljevanja in izvajanja novih shem ARS, da je v primerih, ko se potrošnik odloči sprejeti rezultat postopka, ta sklep zavezujoč za trgovca.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – točka a – točka ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) sodelovanje v postopku ne preprečuje možnosti, da stranke uporabijo običajni sodni postopek;

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Zakonitost odločitev, sprejetih s postopkom ARS

 

1. Države članice zagotovijo, da potrošnik na podlagi izida postopka ARS, tudi tistih, ki jih izvajajo fizične osebe iz člena 6(1d), za rešitev spora z predložitvijo obvezne rešitve za potrošnika, ne bo prikrajšan za zaščito, ki mu jo zagotavljajo obvezni predpisi iz prava države članice, v kateri ima organ ARS sedež.

 

2. V primeru čezmejnih potrošniških sporov države članice zagotovijo, da potrošnik na podlagi izida postopkov ARS, tudi tistih, ki jih izvajajo fizične osebe iz člena 6(1d), za rešitev spora z predložitvijo obvezne rešitve za potrošnika, ne bo prikrajšan za zaščito, ki mu jo zagotavljajo določbe, od katerih ni mogoče odstopati z dogovorom v skladu s pravom države članice, kjer ima potrošnik običajno prebivališče, če je ta zaščita zagotovljena v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)1.

 

3. Pri postopkih ARS, katerih namen je rešitev spora z predlaganjem rešitve, države članice zagotovijo, da lahko predlagana rešitev temelji tudi na pravičnosti in samoregulativnih kodeksih ravnanja ali smernicah, pri čemer se ustrezno upošteva veljavno pravo.

 

______________

 

1 UL L 177, 4.7.2008, str.6.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9b

 

Zaupnost postopkov ARS

 

1. Države članice zagotovijo, da organi ARS ali fizične osebe, odgovorne za alternativno reševanje spora, razen v primeru, da stranke sklenejo drugače, ne morejo biti prisiljene posredovati dokazov v civilnih in gospodarskih sodnih postopkih ali postopkih arbitraže o informacijah, ki izhajajo iz postopka ARS ali so z njo povezane, razen v primerih:

 

(a) kadar je to potrebno zaradi pomembnih razlogov javnega reda zadevne države članice, zlasti kadar je treba zagotoviti zaščito interesov otrok ali preprečiti poseg v telesno ali duševno integriteto osebe;

 

(b) kadar je razkritje vsebine izida postopka ARS potrebno za izvajanje ali izvrševanje tega izida.

 

2. Nobena določba iz odstavka 1 državam članicam ne preprečuje uzakonitve strožjih ukrepov za zaščito zaupnosti postopka ARS.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9 c

 

Učinek postopka ARS na prekluzivne in zastaralne roke

 

1. Države članice zagotovijo, da stranke, ki so v poskusu reševanja spora izbrale postopek ARS, zaradi izteka prekluzivnih ali zastaralnih rokov v postopku ARS v nadaljevanju ne izgubijo možnosti uvedbe sodnega postopka ali arbitraže.

 

2. Odstavek 1 ne posega v določbe o prekluzivnih ali zastaralnih rokih, ki so del mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenice so države članice.

Obrazložitev

Uporaba postopkov ARS ne bi smela ovirati dostopa do običajnih sodnih postopkov.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s sedežem na njihovem ozemlju potrošnike obvestijo o organih ARS, ki jih pokrivajo in ki so pristojni za reševanje morebitnih sporov med njimi in potrošniki. Te informacije vključujejo spletne naslove zadevnih organov ARS, navajajo pa tudi, ali se trgovec zavezuje k uporabi teh organov za reševanje sporov s potrošniki.

1. Države članice zagotovijo, da trgovci s sedežem na njihovem ozemlju potrošnike obvestijo o organih ARS, za katere se zavezujejo, da jih bodo uporabili za reševanje morebitnih sporov med njimi in potrošniki. Te informacije vključujejo spletne naslove zadevnih organov ARS.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so enostavno, neposredno, vidno in trajno dostopne na spletišču trgovca, če ga ima, v splošnih pogojih pogodb o prodaji blaga ali opravljanju storitev, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom, ter na računih, povezanih s takimi pogodbami. V njih mora biti navedeno, kje so dostopne dodatne informacije o zadevnem organu ARS in pogojih za njegovo uporabo.

2. Informacije iz odstavka 1 so razumljive, jasne in lahko dostopne.

 

(a) na spletišču trgovca, če ga ima;

 

(b) če je ustrezno, v splošnih pogojih pogodb o prodaji blaga ali opravljanju storitev, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom; in

 

(c) kadar trgovec potrošnika pisno obvesti o zavrnitvi pritožbe, ki jo neposredno prejme.

 

V njih mora biti navedeno, kje so dostopne dodatne informacije o zadevnem organu ARS in pogojih za njegovo uporabo.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Določbe tega člena ne posegajo v določbe členov 6, 7 in 8 Direktive 2011/83/EU glede obveščanja potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

3. Določbe tega člena ne posegajo v določbe členov 6, 7 in 8 Direktive 2011/83/EU glede obveščanja potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, člena 3 Direktive 2002/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo1 ter člena 185 Direktive 2009/138/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2008 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)2.

 

______________

 

1 UL L 271, 9.10.2002, str.16.

 

2 UL L 335, 17.12.2008, str. 1.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi seznam z imeni in kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 1. Komisija po potrebi seznam posodobi vsaki dve leti.

3. Komisija objavi seznam z imeni in kontaktnimi podatki mrež iz odstavka 1. Komisija seznam posodobi vsaki dve leti.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ za spremljanje delovanja in razvoja organov ARS, ki imajo sedež na njenem ozemlju. Vsaka država članica o organu, ki ga je imenovala, obvesti Komisijo.

1. Vsaka država članica imenuje pristojni organ za spremljanje delovanja in razvoja organov ARS, ki imajo sedež na njenem ozemlju. V primeru sektorskega ARS lahko države članice določijo pristojni organ za vsak sektor. Vsaka država članica o organih, ki jih je imenovala, obvesti Komisijo.

Obrazložitev

Nekateri organi ARS so sektorski. Zelo težko bi bilo naloge spremljanja zaupati le enemu organu, ki bi pokrival vse sektorje, prav tako bi to pomenilo veliko breme za ta organ. Možnost določitve pristojnega organa za vsak sektor bi imeti tiste države članice, ki nimajo enotnega pristojnega organa za vse sektorje.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) raven upoštevanja izidov postopkov ARS, če je znana;

(d) raven upoštevanja izidov postopkov ARS;

Obrazložitev

Organi ARS bi morali imeti nalogo, da spremljajo spoštovanje izidov. To je pomemben pokazatelj učinkovitosti shem ARS, potrošnikom in podjetjem pa pomaga pri odločanju, ali se uporaba postopkov ARS izplača.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci;

(f) ponavljajoče se težave, ki povzročajo spore med potrošniki in trgovci, katerim se lahko priložijo smernice za reševanje, zlasti predlogi za obravnavo teh zadev;

Obrazložitev

Zaradi olajšanja izmenjave najboljših praks bi bilo morda koristno, da organi ARS zagotovijo smernice za reševanje na podlagi rešenih primerov, obenem pa s tem ohranijo zaupnost.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

2. Vsak pristojni organ na podlagi ocene iz odstavka 1 sestavi seznam organov ARS, ki so bili obveščeni in izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

Obrazložitev

Jasno mora biti, da organi nimajo diskrecijske pravice, da zavrnejo vključitev na seznam, če ocena kaže, da shema ARS spoštuje določbe iz poglavja II.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali njihovih zastopnikov, če je to ustrezno; ter

(e) potrebo po fizični prisotnosti strank ali njihovih zastopnikov, če je to ustrezno, z navedbo možnosti reševanja spora brez fizične navzočnosti strank ali njihovih zastopnikov, če imajo stalno prebivališče ali običajno prebivališče v različnih državah članicah; ter

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pristojni organi odstranijo organ ARS s seznama, če ta organ ne izpolnjuje več zahteve iz odstavka 1. Seznam se nemudoma posodobi, Komisiji pa se posredujejo relevantne informacije.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti objavi poročilo o razvoju in delovanju organov ARS. V poročilu so zlasti:

5. Vsak pristojni organ vsaki dve leti objavi poročilo o razvoju in delovanju organov ARS ter ga posreduje Komisiji. V poročilu so zlasti:

Obrazložitev

Zaradi dobrega sodelovanja med Komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi je zaželeno, da slednji svoja poročila pošljejo Komisiji, ki bi potem centralizirala informacije, saj bi ji to olajšalo zbiranje informacij.

POSTOPEK

Naslov

Alternativno reševanje potrošniških sporov ter sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.12.2011

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

20.4.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Cristian Silviu Buşoi

1.2.2012

Obravnava v odboru

1.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Datum sprejetja

19.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Patrice Tirolien

 • [1] P7_TA(2011)0449.
 • [2]     UL L 136, 24.5.2008, str. 3.
 • [3]     UL L 115, 17.4.1998, str. 31.
 • [4]     UL L 109, 19.4.2001, str. 56.

POSTOPEK

Naslov

Alternativno reševanje potrošniških sporov ter sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD)

Datum predložitve EP

29.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

13.12.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

13.12.2011

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

20.4.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Louis Grech

30.11.2011

 

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

17.9.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

20.12.2011

28.2.2012

29.2.2012

8.5.2012

 

20.6.2012

9.7.2012

 

 

Datum sprejetja

10.7.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber