BETÆNKNING om ændring af artikel 70 i Europa-Parlamentets forretningsorden om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer

20.9.2012 - (2011/2298(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Ordfører: Enrique Guerrero Salom


Procedure : 2011/2298(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0281/2012
Indgivne tekster :
A7-0281/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 70 i Europa-Parlamentets forretningsorden om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer

(2011/2298(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandens skrivelse af 18. april 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0281/2012),

1.  vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Ved forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under lovgivningsproceduren iagttages adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

1. Ved forhandlinger med de øvrige institutioner med henblik på indgåelsen af en aftale under lovgivningsproceduren iagttages den af Formandskonferencen fastsatte adfærdskodeks.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Det kompetente udvalg bør, inden det deltager i sådanne forhandlinger, principielt træffe afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer om fastsættelsen af et mandat, retningslinjer og prioriteringer for forhandlingerne.

2. Sådanne forhandlinger indledes ikke, før det kompetente udvalg, fra sag til sag for hver enkelt relevant lovgivningsprocedures vedkommende og med et flertal blandt sine medlemmer, har truffet en afgørelse om indledning af forhandlinger. Denne afgørelse fastlægger forhandlingsteamets mandat og sammensætning.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Mandatet består af en betænkning, der er vedtaget i udvalget til senere behandling af Parlamentet. Anser det kompetente udvalg det undtagelsesvis for behørigt begrundet at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget, kan mandatet bestå af en række ændringsforslag eller et sæt klart definerede målsætninger, prioriteringer eller retningslinjer for forhandlingerne.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a. Forhandlingsteamet ledes af ordføreren under forsæde af formanden for det kompetente udvalg eller af en af formanden udpeget næstformand. Forhandlingsteamet omfatter som et minimum skyggeordførerne fra hver af de politiske grupper.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 b (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2b. Ethvert dokument, der skal drøftes på et møde med Rådet og Kommissionen (”trilog”), udformes som et dokument, der viser de berørte institutioners respektive holdninger og eventuelle kompromisforslag, og omdeles til hele forhandlingsteamet mindst 48 timer, eller i særligt hastende tilfælde 24 timer, forud for det pågældende trilogmøde.

 

Efter hvert trilogmøde skal forhandlingsteamet aflægge rapport herom på det efterfølgende møde i det kompetente udvalg. Dokumenter, der afspejler resultatet af den seneste trilog, gøres tilgængelige for udvalget.

 

Hvis det viser sig umuligt at indkalde til møde i udvalget i tide, skal forhandlingsteamet alt efter omstændighederne aflægge rapport til formanden, skyggeordførerne og udvalgskoordinatorerne.

 

Det kompetente udvalg kan opdatere mandatet på baggrund af udviklingen i forhandlingerne.

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Hvis forhandlingerne fører til et kompromis med Rådet efter udvalgets vedtagelse af betænkningen, skal udvalget høres på ny inden afstemningen på plenarmødet.

3. Hvis forhandlingerne fører til et kompromis med Rådet, underrettes det kompetente udvalg straks. Den tekst, der er opnået enighed om, forelægges det kompetente udvalg til behandling. Hvis teksten godkendes ved en afstemning i udvalget, forelægges den til behandling af Parlamentet i en passende form, herunder kompromisændringsforslag. Teksten kan fremlægges som en konsolideret tekst under forudsætning af, at ændringerne til det pågældende forslag til lovgivningsmæssig retsakt fremgår tydeligt.

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Hvis proceduren omfatter associerede udvalg eller fælles udvalgsmøder, finder artikel 50 og 51 anvendelse på afgørelsen om at indlede forhandlinger og gennemførelsen af disse forhandlinger.

 

I tilfælde af uenighed mellem de involverede udvalg fastsættes de nærmere retningslinjer for indledningen og gennemførelsen af sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med de i ovennævnte artikler fastsatte principper.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 a (ny) – overskrift

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 70a

 

Godkendelse af en afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget

Ændringsforslag  9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 a (nyt) – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1. Enhver afgørelse truffet af et udvalg om at indlede forhandlinger inden vedtagelsen af en betænkning i udvalget oversættes til alle officielle sprog, omdeles til alle medlemmer af Parlamentet og fremsendes til Formandskonferencen.

 

På anmodning af en politisk gruppe kan Formandskonferencen med henblik på behandling med forhandling og afstemning beslutte at optage punktet på forslaget til dagsorden for det førstkommende plenarmøde, og formanden fastsætter i så fald en frist for ændringsforslag.

 

Hvis Formandskonferencen ikke træffer afgørelse om at optage punktet på forslaget til dagsorden for det pågældende plenarmøde, meddeles afgørelsen om at indlede forhandlinger af formanden ved åbningen af plenarmødet.

Ændringsforslag  10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 a (nyt) – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2. Punktet optages på dagsordenen for det førstkommende plenarmøde efter meddelelsen med henblik på behandling med forhandling og afstemning, og formanden fastsætter en frist for ændringsforslag, såfremt en tiendedel af Parlamentets medlemmer, som repræsenterer mindst to politiske grupper, anmoder herom inden for 48 timer efter meddelelsen.

 

Hvis der ikke foreligger en sådan anmodning, betragtes afgørelsen om at indlede forhandlingerne som godkendt med øjeblikkelig virkning.

 

Afgørelsen vedtaget af plenarforsamlingen danner grundlag for mandatet for forhandlingsteamet og henvises som sådan tilbage til det kompetente udvalg.

BEGRUNDELSE

Udvalgsformandskonferencen havde en indgående drøftelse af spørgsmålet om forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure på sit møde den 19. oktober 2010. De politiske gruppers generalsekretærer bidrog med kommentarer og analyser med henblik på de kommende drøftelser på Formandskonferencen. Formandskonferencen behandlede spørgsmålet på sit møde den 10. marts 2011. I sin skrivelse af 18. april orienterede formand Buzek formand Casini om resultaterne af mødet og om Formandskonferencens afgørelse, hvori Udvalget om Konstitutionelle Anliggender blev anmodet om at revidere forretningsordenens artikel 70 med henblik på at gøre procedurerne mere effektive, mere gennemsigtige og mere inklusive ved at indarbejde nogle af hovedelementerne i adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure[1] i forretningsordenens bindende del, navnlig reglerne om:

–  et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger

–  afgørelsen om forhandlingsteamets sammensætning og mandat

–  den regelmæssige aflæggelse af rapport til udvalget om fremskridtet og resultatet af forhandlingerne, herunder en eventuel indgået aftale

–  fornyet høring af udvalget om den aftalte tekst inden afstemningen på plenarmødet.

På baggrund af denne anmodning har Lehne sendt nogle henstillinger[2] om bedste praksis for anvendelsen af adfærdskodeksen til formand Casini. Det er ligeledes nødvendigt at tage hensyn til den interinstitutionelle kontekst, navnlig den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure[3].

Ordføreren fremlagde i efteråret sidste år et arbejdsdokument og et udkast til betænkning for udvalget. På grundlag af drøftelserne om disse dokumenter har der fundet forskellige høringer med Udvalgsformandskonferencen sted under deltagelse af skyggeordførerne og inden for rammerne af de politiske grupper. Disse sonderende kontakter bidrog til en finjustering af den tilgang, som blev afspejlet i arbejdsdokumentet og i udkastet til betænkning, og førte til nærværende reviderede udkast.

Spørgsmålet om interinstitutionelle forhandlinger og aftaler i forbindelse med lovgivningsprocedurer er – gennem principperne om åbenhed og demokratisk ansvarlighed – forbundet med ønsket om repræsentativt demokrati på europæisk plan[4]. Siden det parlamentariske demokratis begyndelse har forhandlingernes og afstemningernes offentlige karakter været knyttet sammen med demokratisk ansvarlighed: Hvis vælgerne ikke kan få kendskab til, hvad deres valgte repræsentanter har sagt, og hvordan de har stemt, vil de ikke kunne holde dem ansvarlige ved det næste valg. På den baggrund vil det være et skridt i retningen af at styrke det repræsentative demokrati på europæisk plan, hvis der indføres bindende regler om forhandlinger i lovgivningsprocedurer, der øger åbenheden og dermed ansvarligheden.

På den anden side bør reformen tage hensyn til kravet om effektivitet og navnlig det forhold, at det er lettere og hurtigere at indgå aftaler ved førstebehandlingen end at skulle gå igennem tre behandlinger. Man vil undergrave denne fordel, hvis man indfører nye tunge procedurer. Der bør derfor skabes ligevægt mellem disse krav i forbindelse med overførslen af de allerede eksisterende regler (som fastlagt i adfærdskodeksen og i bedste praksis) til forretningsordenens bindende del. Ordføreren foreslår således ændringer, der på den ene side afspejler de allerede gældende, men ikke bindende regler på området, og som på den anden side tilsigter at tage hensyn til kravet om både gennemsigtighed og effektivitet.

En sådan reform af artikel 70 bør først og fremmest præcisere adfærdskodeksens retlige status. Eftersom alle lovgivningsmæssige forhandlinger skal overholde de bindende bestemmelser, er formålet med adfærdskodeksens ikke-bindende regler at udstikke retningslinjer. Forhandlinger skal gennemføres under hensyntagen til adfærdskodeksen, men kun i det omfang, at adfærdskodeksen ikke strider mod en anden bindende bestemmelse i forretningsordenen i det pågældende tilfælde, eller i det omfang, at det er relevant at følge den i lyset af politiske overvejelser eller tidsmæssige begrænsninger.

En afgørelse om at indlede en lovgivningsmæssig forhandling forud for vedtagelsen af en betænkning med henblik på førstebehandling bør træffes fra sag til sag i hver enkelt lovgivningsprocedure og under hensyntagen til de konkrete omstændigheder, som gør sig gældende i de enkelte dossierer, idet der tages højde for kriterierne i adfærdskodeksen. Dette betyder, at en sådan afgørelse bør være politisk begrundet, f.eks. for så vidt angår:

–  politiske prioriteringer

–  forslagets ukontroversielle eller tekniske karakter,

–  en hastesituation og/eller

–  et givent formandskabs holdning til en bestemt sag.

Afgørelsen bør indeholde et forhandlingsmandat. At definere et sådant mandat alt for restriktivt i forretningsordenen ville være uhensigtsmæssigt for så vidt angår fleksibilitet og effektivitet. På den anden side bør forretningsordenen indeholde bestemmelser om udformningen af et mandat. Det bør derfor klart fremgå, at et mandat kan bestå af en række ændringsforslag eller klart definerede mål, prioriteringer eller retningslinjer. Afgørelsen bør også indeholde bestemmelser om en politisk velafbalanceret sammensætning af forhandlingsteamet. Eftersom mandatet skal godkendes af udvalget, bør forhandlingsteamet ledes af en person, som på upartisk vis repræsenterer hele udvalget, og ikke en person, som eventuelt ville kunne opfattes som repræsentant for en bestemt politisk gruppe. Teamet bør derfor ledes af formanden, som i givet fald kan overdrage denne opgave til ordføreren eller til et hvilket som helst andet medlem af forhandlingsteamet (herunder ordføreren). Ordføreren bør naturligvis altid være medlem af forhandlingsteamet.

Effektivitet og fleksibilitet bør imidlertid gå hånd i hånd med gennemsigtighed i de situationer, hvor udvalget overvejer at træffe en formel afgørelse om at indlede en lovgivningsmæssig forhandling. Sådanne afgørelser bør derfor oversættes og omdeles til alle medlemmer af Parlamentet og formanden samt bekendtgøres på det førstkommende plenarmøde efter vedtagelsen i udvalget. Bestemmelsen om, at forhandlingsteamet regelmæssigt skal aflægge rapport om udviklingen og resultatet af forhandlingerne til det kompetente udvalg, bør ligeledes sikre gennemsigtighed. I tilfælde af, at der foreligger eventuelle forslag, bør disse altid omdeles efter hvert trepartsmøde. Som hovedregel bør forhandlingsteamet aflægge rapport til hele udvalget. Anses det ikke for muligt at aflægge en sådan rapport af tidsmæssige årsager som følge af, at det ikke er muligt at samle hele udvalget, bør skyggeordførerne, formanden og udvalgskoordinatorerne som minimum informeres om udviklingen i og resultatet af forhandlingerne.

Plenarmødets mulige rolle med hensyn til godkendelse af mandatet og afgørelsen om at indlede forhandlinger blev drøftet i udvalget på grundlag af alternativer fastsat i ordførerens arbejdsdokument og udkast til betænkning. Dette er et yderst komplekst spørgsmål. Det kan hævdes, at en godkendelse af udvalgets forhandlingsmandat på plenarmødet ville give Parlamentets holdning mere vægt og i teorien ville kunne sikre, at alle medlemmer på et tidligt stadium involveres i afgørelser vedrørende lovgivningsmæssige dossierer. En hovedregel om, at alle forslag til afgørelser om forhandlingsmandater skal drøftes og godkendes af plenarmødet, kan således umiddelbart forekomme velbegrundet, da den vil forbedre den demokratiske legitimitet. Der vil dog også være betydelige ulemper forbundet hermed. Hvis plenarmødet altid og automatisk skal involveres, vil det risikere at gøre proceduren for tung og dermed modarbejde førstebehandlingsaftalernes effektivitet og relative hurtighed. Hvis dette bliver normal praksis, vil man desuden risikere, at vigtige dossierer forbliver ubemærkede blandt de mange andre dossierer. Man må også tænke på, at en sådan løsning vil øge arbejdsbyrden for Parlamentets sprogtjeneste. Der bør derfor træffes forholdsregler, som

–  sikrer demokratisk legitimitet

–  er fleksible og pragmatiske, men også

–  klassificeret i forhold til den politiske betydning af lovgivningsmæssige dossierer.

I lyset af disse betragtninger forslår ordføreren følgende procedurer:

Ændringsforslag 4: først og fremmest bør der indføres en procedure, som sikrer gennemsigtigheden og den formelle demokratiske legitimitet af alle afgørelser om at indlede forhandlinger ved førstebehandlinger, uden at disse bliver for tidskrævende eller tunge. En sådan procedure bør baseres på den almindelige antagelse om "qui tacet consentire", som betyder, at dén, der tier, samtykker. (En sådan antagelse findes allerede i artikel 211).

Ændringsforslag 5: for det andet bør der indføres en "fast-track"- eller en "nødbremse"-procedure, som kan munde ud i en simpel ja/nej-afstemning med hensyn til spørgsmålet om at indlede forhandlinger.

Ændringsforslag 6: for det tredje bør det ligeledes sikres, at spørgsmålet om forhandlingsmandatet kan drøftes indgående og omfatte ændringsforslag og en afstemningsprocedure på plenarforsamlingen i særlige og politisk følsomme tilfælde. Igangsættelsen af en sådan procedure vil kræve en betydelig intervention fra enten Formandskonferencen eller mindst to politiske grupper, som repræsenterer en tredjedel af medlemmerne.

Hvis forhandlingerne fører til et kompromis med Rådet, underrettes udvalgskoordinatorerne straks, således at de politiske grupper er bevidste om aftalen, og drøftelserne i udvalget derfor kan fokuseres på den aftale, som er indgået. Herefter bør det forslag, der er opnået enighed om, behandles af det kompetente udvalg. Forslaget, der er opnået enighed om, bør godkendes af hele det kompetente udvalg, hvorefter det bør indgives til behandling på plenarmødet. Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere udformningen af en sådan manøvre, eftersom det forslag, der er opnået enighed om, vil blive til en retsakt efter Parlamentets godkendelse. Et sådant forslag bør derfor i overensstemmelse med fast praksis forelægges i form af en betænkning, et kompromisændringsforslag til forslaget eller i form af en konsolideret tekst bestående af forslaget og de ændringer, der er opnået enighed om.

Hvis et forslag til lovgivningsmæssig retsakt behandles inden for rammerne af en procedure med associerede udvalg (artikel 50) eller inden for rammerne af en procedure med fælles udvalgsmøder (artikel 51), er det hensigtsmæssigt at anvende de samme artikler på både indledningen af forhandlingerne og selve processen i en lovgivningsmæssig forhandling. Eftersom det er nødvendigt hurtigst muligt at bringe enhver uenighed mellem de involverede udvalg vedrørende anvendelsen af disse bestemmelser til ophør, bør formanden for Udvalgsformandskonferencen gives beføjelse til at træffe afgørelse om de retningslinjer, som skal finde anvendelse i disse tilfælde.

  • [1]  Bilag XXI til forretningsordenen (juli 2011-udgaven).
  • [2]  Jf. bilag til arbejdsdokument af 14. oktober 2011 (PE.472.201v01.00).
  • [3]  EUT C 145 af 30.6.07, s. 5
  • [4]  Jf. artikel 10 i TEU: ”Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati. [...]Beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt" and artikel 15, stk. 1, i TEUF: ”For at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt".

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (4.7.2012)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer
(2011/2298(REG))

Ordfører for udtalelse: Sharon Bowles

MOD

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Det kompetente udvalg bør, inden det deltager i sådanne forhandlinger, principielt træffe afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer om fastsættelsen af et mandat, retningslinjer og prioriteringer for forhandlingerne.

2. Hvis det kompetente udvalg anser det for hensigtsmæssigt at indlede sådanne forhandlinger efter vedtagelsen af en betænkning i udvalget, træffer det afgørelse om at indlede forhandlinger med et flertal blandt sine medlemmer og med særskilt afstemning for hver lovgivningsprocedure. Forhandlingsmandatet udgøres af den betænkning, der er vedtaget i udvalget, indtil et mandat, der træder i stedet, vedtages enten i udvalget eller i plenarforsamlingen.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a. Forhandlingsteamet omfatter altid formanden, ordføreren og samtlige skyggeordførere, idet der sikres repræsentation af alle politiske grupper. Indsættelse af stedfortrædere frarådes, men kan om nødvendigt finde sted i lighed med yderligere deltagere under særlige omstændigheder, som f.eks. ved forhandling af pakker.

 

 

Formanden leder trepartsmøder, sikrer at den korrekte procedure følges og fører, hvor det er relevant, forhandlinger om interinstitutionelle spørgsmål, som f.eks. de spørgsmål, som er indeholdt i interinstitutionelle hensigtserklæringer eller sammenlignelige udvalgsspecifikke varianter. Ordføreren leder forhandlingerne om væsentlige lovgivningsmæssige spørgsmål. Ordføreren repræsenterer ikke sin politiske gruppes, men udvalgets holdning.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 b (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2b. Afgørelsen om at indlede forhandlinger under førstebehandlingen, jf. stk. 2, sendes til formanden og omdeles til alle medlemmer. Parlamentets formand giver meddelelse herom ved indledningen af den mødeperiode, der følger efter det kompetente udvalgs vedtagelse af afgørelsen.

 

.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 c (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2c. Punktet opføres på forslaget til dagsorden for den efterfølgende mødeperiode med henblik på behandling med afstemning, og i givet fald forhandling, om indledning af forhandlinger under førstebehandling, hvis

 

– mindst 40 medlemmer eller to politiske grupper anmoder herom inden for 48 timer meddelelsen, eller

 

– Formandskonferencen træffer beslutning herom på sit ordinære møde efter meddelelsen.

 

I modsat fald betragtes afgørelsen om at indlede forhandlingerne som godkendt ved meddelelsen.

 

I hastende tilfælde kan der afholdes trepartsmøder inden meddelelsen.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 2 d (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

2d. Alle dokumenter, herunder skriftlige udkast og uofficielle dokumenter, sendes til hele forhandlingsteamet. Alle dokumenter til forhandling på trepartsmødet stilles til rådighed mindst 24 timer før hvert møde. Alle skriftlige udkast og uofficielle dokumenter, der er blevet behandlet på trepartsmødet, stilles til rådighed for udvalget, hvis hensigtsmæssigt via grupperne.

 

Ordføreren underretter på forhånd forhandlingsteamet, når bilaterale drøftelser skal finde sted med Kommissionen eller formandskabet for Rådet, og aflægger rapport om de drøftede emner og fremsender forslag eller dokumenter. Bilaterale forhandlinger træder ikke i stedet for trepartsforhandlinger og kan ikke føre til indgåelse af en aftale.

 

Formanden aflægger formel beretning om udviklingen i trepartsforhandlinger, der har fundet sted siden forrige udvalgsmøde. Såfremt der er sket en betydelig udvikling, eller der skal fastsættes prioriteter, skal ordføreren og forhandlingsteamet lede en drøftelse.

 

Hvis der er sket en betydelig udvikling, og det viser sig ikke at være muligt at indkalde til et udvalgsmøde i tide, aflægger forhandlingsteamet beretning til udvalgskoordinatorerne.

 

Det kompetente udvalg kan opdatere mandatet på baggrund af udviklingen i forhandlingerne.

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3. Hvis forhandlingerne fører til et kompromis med Rådet efter udvalgets vedtagelse af betænkningen, skal udvalget høres på ny inden afstemningen på plenarmødet.

3. Hvis forhandlingerne fører til et kompromis med Rådet, underrettes det kompetente udvalgs koordinatorer straks, og kompromiset forelægges for det kompetente udvalg. Hvis ingen medlemmer af det kompetente udvalg gør indsigelse, indgiver det kompetente udvalg den tekst, der er opnået enighed om, til behandling på plenarmødet i form af en betænkning eller kompromisændringsforslag, der kan forelægges i form af en konsolideret tekst.

 

Hvis et medlem af udvalget gør indsigelse mod, at den tekst, der er opnået enighed om, indgives til behandling på plenarmødet, forelægges spørgsmålet for udvalget, der træffer afgørelse med simpelt flertal. Afstemningen kan sættes på dagsordenen for dette møde i udvalget.

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Uanset artikel 57, stk. 2, kan der, når der er anmodet om mandat fra plenarforsamlingen, men den endelige afstemning om den lovgivningsmæssige beslutning ikke har fundet sted, fremsættes ændringsforslag af det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 70 – stk. 3 b (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

3b. Hvis et udkast til lovgivningsmæssig retsakt behandles i henhold til proceduren med associerede udvalg, jf. artikel 50, eller i henhold til proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. artikel 51, finder disse bestemmelser ligeledes anvendelse på afgørelsen om at indlede forhandlinger samt på gennemførelsen af disse forhandlinger. Hvis artikel 50 finder anvendelse, har det korresponderende udvalgs afgørelse om, hvorvidt der skal indledes forhandlinger, forrang i tilfælde af uenighed mellem de berørte udvalg, jf. dog proceduren i stk. 2a.

 

Hvis artikel 51 finder anvendelse, fastsættes retningslinjerne for at indlede og gennemføre sådanne forhandlinger af formanden for Udvalgsformandskonferencen i overensstemmelse med principperne i denne forretningsorden, hvis der ikke kan opnås enighed mellem de to berørte udvalg.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.7.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Roberts Zīle

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.9.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zuzana Brzobohatá, Luis de Grandes Pascual, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, György Schöpflin