Διαδικασία : 2011/2309(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0284/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0284/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2012 - 5.13
CRE 21/11/2012 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0444

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 208kWORD 133k
25.9.2012
PE 486.123v02-00 A7-0284/2012

σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου

(2011/2309(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου

(2011/2309(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 194, το οποίο ορίζει ότι η εφαρμογή των διατάξεών της που θεσπίζουν ενωσιακά μέτρα στον τομέα της ενέργειας γίνεται, μεταξύ άλλων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, ιδιαίτερα του άρθρου 192 παράγραφος 2,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020»(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου(4),

–   έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(5)· οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(6)· οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας(7)· οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(8)· κανονισμός 1907/2006/ΕΚ σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων(9)· οδηγία 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά(10)· οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες(11)· οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(12)· οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)(13)· οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(14)· και απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020(15),

–   έχοντας υπόψη τα από 4 Φεβρουαρίου 2011 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050(16),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές κα την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ(17),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0284/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια ικανότητα υγροποίησης θα αυξηθεί από 380 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το 2011 σε 540 bcm το 2020,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, τα κράτη μέλη δικαιούνται να καθορίζουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά φυσικού αερίου όσον αφορά τη δυναμική και τις τιμές, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την υδραυλική ρωγμάτωση πρέπει να καταχωρίζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και δεν μπορούν να λάβουν έγκριση εκτός αν διασφαλιστεί ότι δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον, ή ότι η εν λόγω ζημία είναι περιορισμένη (σύμφωνα με τον κανονισμό REACH),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη συμβατικό φυσικό αέριο στη μορφή συμπαγούς αερίου, σχιστολιθικού φυσικού αερίου και μεθανίου από κοιτάσματα άνθρακα συμβάλλει ήδη κατά περισσότερο από το ήμισυ στην παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη παράγεται πετρέλαιο από πετρελαιούχους σχιστόλιθους στην Εσθονία, ενώ στην παρισινή λεκάνη πραγματοποιήθηκε αναζήτηση πετρελαίου από σχηματισμούς σχιστόλιθων,

Ενεργειακές πτυχές

Εν δυνάμει πόροι

1.  διαπιστώνει ότι έχουν γίνει διάφορες εκτιμήσεις των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων από την Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, και ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν αποθέματα· αναγνωρίζει ότι, αν και οι εκτιμήσεις αυτές είναι, από την ίδια τους τη φύση, μη ακριβείς, παραπέμπουν στην ύπαρξη ενός σημαντικού αυτόχθονος ενεργειακού πόρου, η εξόρυξη του οποίου ενδέχεται όμως να μην είναι στο σύνολό της οικονομικά βιώσιμη· διαπιστώνει επίσης ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποθέματα πετρελαιούχου σχιστόλιθου και ότι άλλες πηγές μη συμβατικού πετρελαίου δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε ευρύτερη κλίμακα·

2.  πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πιο ακριβή, ενημερωμένα και περιεκτικά επιστημονικά δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές· συμφωνεί, ως εκ τούτου, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι το δυναμικό της Ευρώπης για βιώσιμη εξόρυξη και χρήση των πόρων σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαιούχου σχιστόλιθου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υδάτινων πόρων πρέπει να εκτιμηθεί και να χαρτογραφηθεί προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια του εφοδιασμού· επικροτεί τις εκτιμήσεις των κρατών μελών και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν το έργο αυτό, και ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην εκτίμηση του δυναμικού του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των κρατών μελών και τα διαθέσιμα αποτελέσματα από τα έργα εξερεύνησης, και αναλύοντας και αξιολογώντας την οικονομική, την ενεργειακή, τη βιομηχανική και άλλες πτυχές της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο εσωτερικό της·

Ενεργειακές αγορές

3.  επισημαίνει ότι η τεράστια άνθιση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ είχε ήδη σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αγορά φυσικού αερίου και στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ιδίως την αναδρομολόγηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προοριζόταν για την αγορά των ΗΠΑ· παρατηρεί ότι οι τιμές άμεσης παράδοσης στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διευρύνοντας έτσι τη διαφορά τιμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η οποία δεσμεύεται από μακροχρόνιες συμβάσεις, και έχοντας παράλληλα αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και της βιομηχανίας της Ευρώπης·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ, η εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ προβλέπεται ότι θα καλύπτει το 46% του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο έως το 2035·

5.  παρατηρεί ότι οι τιμές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνονται, γεγονός που αυξάνει τις προκλήσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα για την ΕΕ·

6.  διαπιστώνει ότι, καθώς η αγορά φυσικού αερίου καθίσταται όλο και περισσότερο παγκόσμια και διασυνδεδεμένη, η εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου θα αυξήσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και θα εξακολουθήσει, ως εκ τούτου, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές· επισημαίνει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα βοηθήσει να ενισχυθεί η θέση των πελατών έναντι των προμηθευτών φυσικού αερίου και θα οδηγήσει, ως εκ τούτου, σε χαμηλότερες τιμές·

7.  επισημαίνει, από την άλλη πλευρά, ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που αφορούν τη γεώτρηση και την αποθήκευση, τη μεταφορά και την επανεπεξεργασία φυσικού αερίου και υγρού ρωγμάτωσης, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τη βιομηχανία·

8.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου και της ανάπτυξης του καθορισμού των τιμών στους ενεργειακούς κόμβους στην Ευρώπη, να εξετάσει κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ τον πιθανό αντίκτυπο της παγκόσμιας εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά ΥΦΑ και την άρση τυχόν περιορισμών στο παγκόσμιο εμπόριο ΥΦΑ·

9.  τονίζει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά τις λύσεις ενεργειακού μείγματος ισχύει για την εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και/ή τις εξορύξεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εξερεύνηση σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να έχει διασυνοριακή διάσταση, ιδιαίτερα όταν η γεώτρηση πραγματοποιείται κοντά στα χερσαία σύνορα με άλλο κράτος μέλος ή όταν επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα, την ατμόσφαιρα ή το έδαφος περισσότερων της μιας χωρών· ζητεί την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την εξερεύνηση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και ενδεδειγμένη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν και κατά τη διάρκεια παραχωρήσεων·

10. παρατηρεί ότι η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου αυτήν τη στιγμή σημειώνει άνοδο, και ότι η Ευρώπη παραμένει μία από τις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες εισαγωγής φυσικού αερίου· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί, ενώ η ζήτηση θα ανέβει, αυξάνοντας τις εισαγωγές στα περίπου 450 bcm έως το 2035· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, τον κρίσιμο ρόλο της παγκόσμιας παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου για τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και των προμηθευτών μεσομακροπρόθεσμα· έχει επίγνωση του ότι η παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο εσωτερικό της ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει σε ορισμένα κράτη μέλη την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τις πηγές εφοδιασμού τους σε φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση των κρατών μελών από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες· αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, υπάρχει πλέον διαθέσιμη μεγαλύτερη προσφορά ΥΦΑ για την Ευρώπη και ότι ο συνδυασμός αυξημένου εγχώριου εφοδιασμού με φυσικό αέριο και μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ΥΦΑ παρέχει ελκυστικές επιλογές για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο·

11. τονίζει, ωστόσο, ότι έχει ζωτική σημασία η έγκριση άλλων μέτρων και πολιτικών που στοχεύουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως η σημαντική αύξηση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση επαρκών υποδομών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των οδών διαμετακόμισης και οικοδόμηση αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες εφοδιασμού, διαμετακόμισης και κατανάλωσης, με βάση τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποφυγή διακρίσεων σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Ενέργειας και της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια·

12. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να παρουσιάσει , έως το τέλος του 2012, ανάλυση του μέλλοντος της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των ήδη προγραμματισμένων έργων υποδομής φυσικού αερίου (όπως τα έργα στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου), του αντικτύπου των νέων τερματικών εγκαταστάσεων ΥΦΑ, του αντικτύπου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής ΥΦΑ), καθώς και του αντικτύπου από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι η ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών και τους στόχους 2020 της ΕΕ για το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

13. τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική, διασυνδεδεμένη και ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά στο εσωτερικό της ΕΕ έχει επίσης ουσιαστική σημασία, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την πλήρη αξιοποίηση της ενδεχόμενης παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις κοινότητες που γειτνιάζουν με παρόμοιες τοποθεσίες εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά αυτό τον στόχο, διασφαλίζοντας ιδίως μια ομαλή μετάβαση και εφαρμογή των απαιτήσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά της ΕΕ για την ενέργεια και των προτάσεων που εμπεριέχονται στην δέσμη μέτρων για την ενεργειακή υποδομή, με σκοπό την εναρμόνιση και πλήρη ελευθέρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών χονδρικής έως το 2014·

Μετάβαση σε μια οικονομία απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα

14. θεωρεί ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο έχει βραχυμεσοπρόθεσμα να παίξει ένα ρόλο στην ΕΕ, βοηθώντας στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% ως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο των μειώσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα, που αποτελούν τη βάση του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050·

15. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το φυσικό αέριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη μεταμόρφωση του ενεργειακού συστήματος, όπως ορίζεται στον προαναφερθέντα χάρτη πορείας, διότι αποτελεί έναν γρήγορο, προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης από άλλα, περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα πριν από τη μετάβαση σε μια πλήρως βιώσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· πιστεύει ότι το σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα μπορούσε να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο εν προκειμένω, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον από τις μελέτες αντικτύπου δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις είτε στο περιβάλλον και ιδίως στον υδροφόρο ορίζοντα, είτε στις γειτονικές κοινότητες·

16. καλεί το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, με δεδομένη την απουσία συνολικών ευρωπαϊκών δεδομένων για το αποτύπωμα άνθρακα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να ολοκληρώσει ταχέως την ανάλυση για τον κύκλο ζωής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την εξόρυξη και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου με στόχο τον ορθό καταλογισμό τους στο μέλλον·

17. παρατηρεί, επίσης, ότι ορισμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –για παράδειγμα, η αιολική ενέργεια– είναι μεταβλητές και χρειάζεται να υποστηρίζονται ή να εξισορροπούνται από αξιόπιστες και ευέλικτες ενεργειακές τεχνολογίες· εκφράζει την άποψη ότι το φυσικό αέριο – συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού φυσικού αερίου – θα μπορούσε να αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για αυτόν τον σκοπό μεταξύ αρκετών άλλων λύσεων όπως οι αυξημένες διασυνδέσεις, η καλύτερη διαχείριση και ο έλεγχος του συστήματος μέσω ευφυών πλεγμάτων σε όλα τα επίπεδα δικτύου, η αποθήκευση ενέργειας και η διαχείριση της ζήτησης· αναγνωρίζει τη σημασία της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας·

18. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το οικονομικό σκέλος της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για το φυσικό αέριο προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέλιξη και χρήση της εν λόγω τεχνολογίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην ευελιξία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, στον αντισταθμιστικό του ρόλο σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

19. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική του ενεργειακού χάρτη πορείας της ΕΕ για το 2050, να αξιολογήσει τον οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τις προοπτικές του μη συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που μπορεί να αντληθούν από την εμπειρία και τις ρυθμίσεις των ΗΠΑ σε αυτό τον τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έκταση της χρήσης μη συμβατικού φυσικού αερίου στην ΕΕ θα αποφασιστεί εν τέλει από την αγορά και από τις αποφάσεις των κρατών μελών που θα ενεργούν στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα·

20. καλεί τις δημόσιες αρχές να εκπονήσουν εκτίμηση περιφερειακού αντίκτυπου όσον αφορά το υπέδαφος, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κατανομή πόρων μεταξύ γεωθερμικής ενέργειας, σχιστολιθικού φυσικού αερίου και άλλων υπόγειων πόρων, και έτσι να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία·

21. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) την εκπόνηση πλήρους επιστημονικής περιβαλλοντικής ανάλυσης για την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου και τον πιθανό αντίκτυπο των διαθέσιμων τεχνικών·

Βιομηχανικές και οικονομικές πτυχές του μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Βιομηχανικό περιβάλλον

22. υπενθυμίζει ότι η τεράστια αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε από ένα εδραιωμένο βιομηχανικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου επαρκούς αριθμού γεωτρύπανων, του αναγκαίου ανθρωπίνου δυναμικού και ενός έμπειρου και καλά εξοπλισμένου κλάδου υπηρεσιών· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, στην ΕΕ, θα χρειαστεί να περάσει καιρός έως ότου ο απαραίτητος κλάδος των υπηρεσιών αναπτύξει επαρκείς ικανότητες και οι εταιρείες αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και εμπειρία, ώστε να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο βιώσιμης παραγωγής σχιστολιθικού φυσικού αερίου, και ότι αυτό ενδέχεται επίσης να συμβάλει σε υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών εταιρειών από την ΕΕ και τις ΗΠΑ με σκοπό να εφαρμοστούν "πράσινες προετοιμασίες" (green completions), βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και βιομηχανικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον με παράλληλη μείωση του κόστους· πιστεύει ότι οι προσδοκίες σχετικά με τον ρυθμό εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ πρέπει να είναι ρεαλιστικές και ότι κάθε πιθανή εμπορική εξόρυξη θα πρέπει να ρυθμιστεί σταδιακά προκειμένου να αποφευχθούν οι οικονομικοί κύκλοι εξάρσεων-υφέσεων που θα είχαν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο·

23. επισημαίνει ότι ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο είναι σημαντικό τόσο για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε οι εταιρείες φυσικού αερίου να επενδύουν σε τόσο αναγκαίους τομείς όπως οι υποδομές και η έρευνα και ανάπτυξη, και να προληφθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά·

24. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου να εισαγάγουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στα γενικά συστήματα παιδείας και κατάρτισής τους, ούτως ώστε να προετοιμασθεί το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

25. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί η ανάπτυξη της βιομηχανίας σχιστολιθικού φυσικού αερίου μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών, ιδίως όσον αφορά αγωγούς, υπό τον όρο ότι τα έργα εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου είναι βιώσιμα από οικονομική και κοινωνική άποψη·

26. επισημαίνει ότι η εξερεύνηση του δυναμικού του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου δεν αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη, και ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση νέων πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου ως μέσο βελτίωσης της ενεργειακής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε διάφορες χώρες και περιοχές στην Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Αυστραλία· τονίζει την ανάγκη να περιληφθεί το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο στον διμερή διάλογο της ΕΕ και τις διμερείς εταιρικές της σχέσεις με χώρες που ήδη εκμεταλλεύονται μη συμβατικούς πόρους ή ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση και/ή τη χρήση τους, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών·

27. επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους φραγμούς στις επενδύσεις για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·

28. τονίζει την ανάγκη να παραμένουμε ανοικτοί σε όλες τις νέες μελλοντικές τεχνολογίες στον τομέα της ενεργειακής έρευνας· ζητεί περαιτέρω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με εργαλεία και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ούτως ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα της βιώσιμης και ασφαλούς εκμετάλλευσης του μη συμβατικού φυσικού αερίου· ως εκ τούτου αναγνωρίζει τον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και η καινοτομία στον τομέα του φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στη βάση δεξιοτήτων και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

29. επισημαίνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Αυστρία, όπου η βιομηχανία προτείνει τη χρήση υγρών ρωγμάτωσης που περιέχουν μόνο νερό, άμμο και άμυλο καλαμποκιού· προτείνει στα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν την πιθανότητα εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, ζητεί δε την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών και/ή πρακτικών που θα αμβλύνουν τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

30. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει συστάσεις για τη μείωση των διαφευγουσών εκπομπών μεθανίου σε όλα τα φρέατα σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ·

Πλαίσιο αδειοδότησης

31. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρό κανονιστικό καθεστώς και να εξασφαλίσουν τα αναγκαία διοικητικά και εποπτικά μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από τους νόμους της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική προστασία· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότηττας κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το ίδιο για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου·

32. διαπιστώνει ότι η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης άδειας εξερεύνησης για σχιστολιθικό φυσικό αέριο ρυθμίζεται μέσω της γενικής νομοθεσίας που διέπει την εξόρυξη ή τους υδρογονάνθρακες· επισημαίνει ότι σύμφωνα με την τελική έκθεση της 8ης Νοεμβρίου 2011 για το μη συμβατικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που συντάχθηκε από την Επιτροπή, και με το διαβιβαστικό σημείωμα της 26ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το ενωσιακό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει εφαρμογή στα έργα εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές της αδειοδότησης, της αρχικής διερεύνησης και της παραγωγής φυσικού αερίου· επισημαίνει ωστόσο ότι η εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε μεγάλη κλίμακα ενδέχεται να απαιτήσει ευρεία προσαρμογή όλης της υφιστάμενης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του REACH, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες της εξόρυξης μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων· καλεί την Επιτροπή και τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να ελέγξουν χωρίς καθυστέρηση και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να βελτιώσουν τα κανονιστικά πλαίσια με σκοπό να διασφαλίσουν την επάρκειά τους όσον αφορά έργα σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο, ιδίως με σκοπό να προετοιμασθούν για ενδεχόμενη μελλοντική παραγωγή σε εμπορική κλίμακα στην Ευρώπη, καθώς και για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων·

33. τονίζει τη σημασία της διαφανούς και ολοκληρωμένης διαβούλευσης με το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο της εισαγωγής μιας νέας προσέγγισης στην εξερεύνηση για σχιστολιθικό φυσικό αέριο· επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης κατά τη φάση της έγκρισης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη νομοθεσία τους για να διαπιστώσουν εάν λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εν λόγω πτυχή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus και των αντίστοιχων διατάξεων του δικαίου της Ένωσης·

34. εκφράζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν έργα σχετικά με σχιστολιθικό φυσικό αέριο πρέπει να υιοθετούν μια μονοαπευθυντική προσέγγιση έναντι της έγκρισης και χορήγησης άδειας και της εξέτασης της συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε ορισμένα κράτη μέλη για όλα τα ενεργειακά έργα·

35. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε, στο πλαίσιο τροποποίησης της νομοθεσίας που αφορά τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να καθίσταται υποχρεωτική η έγκριση από τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές·

Κοινή γνώμη και βέλτιστες πρακτικές

Στάση της κοινής γνώμης

36. έχει πλήρη επίγνωση ότι η στάση της κοινής γνώμης έναντι της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών και ότι η αρνητική στάση συχνά είναι αποτέλεσμα έλλειψης πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης· ζητεί να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, υποστηρίζει δε τη δημιουργία δικτυακών πυλών που θα παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ πεδίο πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τέτοιου είδους δραστηριότητες· καλεί επιτακτικά τις εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να παρέχουν, πριν από τη γεώτρηση, πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές τους, να διαβουλεύονται με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές αρχές και να δημοσιοποιούν όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν κατά την υδραυλική ρωγμάτωση, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούν, σε συνέχεια της εκτίμησης του σχηματισμού σχιστολιθικών κοιτασμάτων·

37. εκτιμά ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ουσιώδης και έγκαιρη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι μέσω της υποχρεωτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υψηλού επιπέδου διαφάνειας, και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα προτεινόμενα έργα σχιστολιθικού αερίου, ανεξαρτήτως διάρκειας και κλίμακας του έργου·

38. διαπιστώνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ να έρχονται σε επαφή και να οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες σε κάθε στάδιο των εργασιών τους, δεδομένου ότι η ΕΕ έχει μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα από ό,τι οι ΗΠΑ και ότι οι ιδιοκτήτες γης στην Ευρώπη δεν έχουν στην κυριότητά τους τους υπόγειους πόρους και, επομένως, δεν ωφελούνται άμεσα από την εξόρυξη, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση πλαισίων, τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά για τη βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα θα επιτρέπουν στις εθνικές και τοπικές κοινότητες να επωφελούνται από τους πόρους σχιστολιθικού φυσικού αερίου· καλεί επίσης τις εταιρείες σχιστολιθικού φυσικού αερίου να θεσπίσουν υπεύθυνες πρακτικές στις κοινότητες και να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και να καλύπτουν το κόστος οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης ζημίας ενδέχεται να προκαλέσουν·

39. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έναν διαφανή και ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, κατά τη διάρκεια τόσο των πρότερων σταδίων όσο και των σταδίων παρακολούθησης, που θα βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και θα εξετάζει καταλλήλως το ζήτημα της διαρροής φυσικού αερίου και τον αντίκτυπο της εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα υπόγεια ύδατα, το τοπίο, τη γεωργία και την τουριστική βιομηχανία· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 περιλαμβάνει κονδύλιο που προορίζεται για τη χρηματοδότηση πιλοτικών έργων και άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενθάρρυνση ενός τέτοιου διαλόγου· εκτιμά ότι αυτό πρέπει να οργανωθεί με ουδέτερο τρόπο και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, των τοπικών κοινοτήτων, του ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ·

40. τονίζει τη σημασία της διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που συμμετέχουν στις δραστηριότητες σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαιούχου σχιστολίθου·

Βέλτιστες πρακτικές

41. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας, των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών κατά την παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και της συνεχούς βελτίωσης τεχνολογιών και πρακτικών, καθώς και της ελαχιστοποίησης δυσμενών επιπτώσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν αξιόλογα επίπεδα επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη εκ μέρους της βιομηχανίας· επικροτεί τις πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) και των ενώσεων παραγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου για τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών στην εξερεύνηση και παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου·

42. εκτιμά ότι οι ανησυχίες σχετικά με την ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από την εκμετάλλευση σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα αποθέματα νερού μέσω της διαρροής από τα φρέατα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην εκμετάλλευση και κατασκευή των φρεάτων, ιδιαίτερα στη σωλήνωση, την τσιμέντωση και τη διαχείριση της πίεσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της πίεσης της τσιμεντωμένης σωλήνωσης, καθώς και υπερσύγχρονες καταγραφές για τη σύνδεση του τσιμέντου στη σωλήνωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μόνωσή της· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτές οι πρακτικές θα ακολουθούνται στην εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω επί τόπου επιθεωρήσεων·

43. τονίζει ότι, με την ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογιών και πρακτικών βάσει αυστηρών κανονισμών, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κλάδοι των υπηρεσιών όχι μόνο θα βελτιώσουν τη δημόσια αποδοχή των έργων που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, αλλά και θα αποκτήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τις δυνατότητες εξαγωγών, δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων για το περιβάλλον που παρουσιάζει η εξερεύνηση για μη συμβατικό φυσικό αέριο· προτείνει, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις συστάσεις του εκτενούς εγγράφου αναφοράς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (ΒΔΤ) σχετικά με την υδραυλική ρωγμάτωση, μόλις θα είναι διαθέσιμο·

44. επισημαίνει την ανάγκη για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικά πρότυπα και για τακτικές επιθεωρήσεις σε κρίσιμα από άποψη ασφάλειας στάδια κατασκευής φρεάτων και υδραυλικής ρωγμάτωσης· τονίζει, ιδίως, ότι οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να μειώσουν την καύση σε πυρσούς και τον εξαερισμό και πρέπει να εφαρμόζουν ανάκτηση αερίου, να δεσμεύουν τις διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου, καθώς και να επαναχρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται τα λύματα· καλεί την ΕΕ να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του σχιστολιθικού φυσικού αερίου για τη ρωγμάτωση θεσπίζοντας πρότυπα που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να δεσμεύουν μεθάνιο και άλλες εκπομπές αερίων ρύπων, όπως καθιερώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕPA)·

45. καλεί επίσης τους φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου να διεξάγουν δοκιμές στα εγχώρια υδάτινα φρέατα που βρίσκονται κοντά στα δικά τους φρέατα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να δημοσιοποιούν στο κοινό τις πληροφορίες που αποκομίζουν με προσβάσιμο, κατανοητό και διαφανή τρόπο·

46. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι φορείς εκμετάλλευσης να προβαίνουν σε αναγέννηση και αποκατάσταση της χρησιμοποιούμενης γης και να υπάρχει μετεπιχειρησιακή παρακολούθηση με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους·

47. ζητεί επιτακτικά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Καναδά· ενθαρρύνει, ειδικότερα, την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών πόλεων και δήμων που έχουν ανακαλύψει σχιστολιθικό φυσικό αέριο· τονίζει τη σημασία της μεταφοράς γνώσεων σχετικά με την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου από τη βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες·

48. καλεί επιτακτικά τη βιομηχανία σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου να εφαρμόζει, σε ομοιόμορφη βάση, τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας, οπουδήποτε στον κόσμο και αν δραστηριοποιείται μια εταιρεία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες με έδρα στην επικράτεια της ΕΕ λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα· πιστεύει ότι η εταιρική ευθύνη θα πρέπει επίσης να αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη σε αυτόν τον τομέα και ότι τα καθεστώτα αδειοδότησης των κρατών μελών θα μπορούσαν, κατά τη χορήγηση των αδειών, να λαμβάνουν υπόψη διεθνή συμβάντα στα οποία εμπλέκονται εταιρείες, υπό τον όρο ότι τα συμβάντα αυτά συνοδεύονται από λεπτομερή εξέταση των γεγονότων·

49. τονίζει τη σημασία της στήριξης και της συγχρηματοδότησης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο να δημιουργηθούν ανεξάρτητες πλατφόρμες που απαρτίζονται από εκπροσώπους της βιομηχανίας και της επιστήμης με σκοπό την έκφραση απόψεων και την καθιέρωση πρακτικών που σχετίζονται με τις καθαρές τεχνολογίες εξόρυξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου·

50. υπενθυμίζει ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά σε εργασίες που σχετίζονται με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνες για όποια τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία προκαλέσουν· παροτρύνει την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να παρουσιάσει προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητά η υδραυλική ρωγμάτωση και άλλες δραστηριότητες σχετικές με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, και να υποχρεωθούν οι φορείς εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου να παρέχουν υποχρεωτικά χρηματοοικονομική ασφάλεια ή απαιτήσεις ασφάλισης σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας που θα συνδέεται με τις δραστηριότητές τους, με στόχο την παροχή ασφάλειας δικαίου στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς·

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

P7_TA(2010)0441.

(2)

P7_TA(2011)0430.

(3)

ΕΕ L 164, 30.6.1994, σ. 3.

(4)

ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40

(6)

ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30

(7)

ΕΕ L 102, 11.4.2006, σ. 15.

(8)

ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 123, 24.4.1998, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 10, 14.1.1997, σ. 13.

(12)

ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.

(13)

ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ.17.

(14)

ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ.32.

(15)

ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.136.

(16)

COM(2011)0885.

(17)

COM(2011)0658.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

23

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Zofija Mazej Kukovič, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Hannu Takkula, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Morten Løkkegaard, Indrek Tarand

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου