ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o konzulární ochraně občanů Unie v zahraničí

  10. 10. 2012 - (COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS)) - *

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodajka: Edit Bauer


  Postup : 2011/0432(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0288/2012
  Předložené texty :
  A7-0288/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Rady o konzulární ochraně občanů Unie v zahraničí

  (COM(2011)0881) – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

  (Zvláštní legislativní postup – konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0881),

  –   s ohledem na článek 23 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0017/2012),

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro právní záležitosti (A7-0288/2012),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Podle článku 35 Smlouvy o Evropské unii diplomatická a konzulární zastoupení členských států a delegace Unie ve třetích zemích spolupracují a přispívají k provádění práva občanů Unie na ochranu na území třetích zemí.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Pokud nezastoupení občané potřebují ochranu v třetích zemích, je nezbytná účinná spolupráce a koordinace. Pomáhající členský stát, který je zastoupen ve třetí zemi, a členský stát původu občana budou možná muset úzce spolupracovat. Místní konzulární spolupráce může být složitější u nezastoupených občanů, neboť vyžaduje koordinaci s orgány, které nejsou zastoupeny na místě. Je třeba zajistit stabilní rámec, aby se zaplnila mezera způsobená nepřítomností diplomatického nebo konzulárního zastoupení vlastního státu občana.

  (7) Pokud nezastoupení občané potřebují ochranu v třetích zemích, je nezbytná účinná spolupráce a koordinace. Pomáhající členský stát a delegace Unie, které jsou zastoupeny ve třetí zemi, a členský stát původu občana by měly úzce spolupracovat.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a) Místní konzulární spolupráce může být složitější u nezastoupených občanů, neboť vyžaduje koordinaci s orgány, které nejsou zastoupeny na místě. Je třeba zajistit stabilní rámec, aby se zaplnila mezera způsobená nepřítomností velvyslanectví nebo konzulátu vlastního členského státu občana. V rámci místní konzulární spolupráce by měla být věnována náležitá pozornost nezastoupeným občanům, například prostřednictvím sběru příslušných kontaktních údajů z nejbližších regionálních velvyslanectví a konzulátů členských států.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7b) Komise by měla vypracovat praktické pokyny pro zjednodušení a zlepšení konzulární ochrany, se zvláštním ohledem na situaci nezastoupených občanů.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Občané Unie nejsou zastoupeni, jestliže členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá ve třetí zemi dostupné velvyslanectví nebo konzulát. Pojem dostupnost by měl být vykládán s ohledem na zajištění ochrany občanů.

  (8) Občané Unie nejsou zastoupeni, jestliže členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá ve třetí zemi dostupné velvyslanectví nebo konzulát nebo pokud by přístup na velvyslanectví či konzulát v naléhavých případech znamenal pro občana daného členského státu zbytečnou ztrátu drahocenného času a finančních prostředků. Pojem dostupnost by měl být vykládán s ohledem na zajištění ochrany občanů.

  Pozměňovací návrh                 6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9) V souladu s právem na respektování soukromého a rodinného života, jak je uznáno v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, by pomáhající členský stát měl poskytnout ochranu rodinným příslušníkům občanů Unie, kteří pocházejí ze třetí země, za stejných podmínek jako rodinným příslušníkům vlastních státních příslušníků, kteří pocházejí ze třetí země. Jakákoliv definice o tom, které osoby jsou rodinnými příslušníky, by se měla inspirovat články 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Členské státy někdy nemohou poskytnout všechny druhy konzulární ochrany rodinným příslušníkům ze třetích zemí, a zejména nevydávají náhradní cestovní doklady. V souladu s článkem 24 Listiny, v první řadě je nutno brát ohled na nevlastnější zájem dítěte, jak je stanoveno v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989.

  (9) V souladu s právem na respektování soukromého a rodinného života, jak je uznáno v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, by pomáhající členský stát měl poskytnout ochranu rodinným příslušníkům občanů Unie, kteří pocházejí ze třetí země, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, za stejných podmínek jako rodinným příslušníkům vlastních státních příslušníků, kteří pocházejí ze třetí země, při zohlednění skutečnosti, že členské státy někdy nemohou poskytnout všechny druhy konzulární ochrany rodinným příslušníkům ze třetích zemí, např. náhradní cestovní doklady. Členské státy by nicméně měly učinit veškeré kroky, aby zajistily celistvost občanovy rodiny. V souladu s článkem 24 Listiny, v první řadě je nutno brát ohled na nevlastnější zájem dítěte, jak je stanoveno v Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9a) Pomáhající členský stát by měl zvážit poskytnutí ochrany osobám, jimž byl přiznán status uprchlíka, a osobám bez státní příslušnosti, jakož i jiným osobám, které nemají státní příslušnost žádného členského státu, ale pobývají v některém členském státě a jsou držiteli cestovního dokladu vydaného tímto členským státem, a to s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci.

  Odůvodnění

  Osoby, kterým byl přiznán status uprchlíka, a osoby bez státní příslušnosti, jakož i jiné osoby, které nemají státní příslušnost žádné země, ale které pobývají v některém členském státě a jsou držiteli cestovního dokladu vydaného tímto členským státem, nemohou požívat žádné konzulární ochrany, pokud členský stát, v němž mají bydliště, nemá v příslušném státě zastoupení.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10) Nezastoupení občané by měli mít možnost svobodně si vybírat velvyslanectví nebo konzulát, od kterého budou požadovat konzulární ochranu. Členské státy by měly uzavřít ujednání o sdílení nákladů. Taková ujednání by však měla být transparentní pro občany a neměla by být na překážku účinné konzulární ochraně. Každé takové ujednání by mělo být oznámeno Komisi a zveřejněno na jejích zvláštních stránkách.

  (10) Nezastoupení občané by měli mít možnost svobodně si vybírat velvyslanectví, konzulát nebo, je-li to relevantní, delegaci Unie, od kterých budou požadovat konzulární ochranu. Členské státy by měly uzavřít ujednání o sdílení nákladů. Tato ujednání by měla zajišťovat spravedlivé rozdělení nákladů a zohledňovat kapacity každého členského státu. Taková ujednání by však měla být transparentní pro občany a neměla by být na překážku účinné konzulární ochraně. Každé takové ujednání by mělo být oznámeno Komisi a zveřejněno na jejích zvláštních stránkách a na příslušných internetových stránkách členských států a Rady.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12) Ochrana by měla být poskytnuta, pokud žadatelé prokáží, že jsou občany Unie. Nezastoupení občané, kteří potřebují konzulární ochranu, však nemusí mít u sebe doklady totožnosti. Občanství Unie jako základní právní postavení je přiznáno přímo právem Unie a doklady totožnosti mají pouze deklaratorní význam. Pokud žadatel nemůže předložit doklady totožnosti, měl by být schopen prokázat svou totožnost jinými prostředky, pokud je to nezbytné ověřením u orgánů členského státu, jehož státním příslušníkem žadatel dle svého tvrzení je.

  (12) Ochrana by měla být poskytnuta, pokud žadatelé prokáží, že jsou občany Unie. Nezastoupení občané, kteří potřebují konzulární ochranu, však nemusí mít u sebe doklady totožnosti. Občanství Unie jako základní právní postavení je přiznáno přímo právem Unie a doklady totožnosti mají pouze deklaratorní význam. Pokud žadatel nemůže předložit doklady totožnosti, měl by být schopen prokázat svou totožnost jinými prostředky, pokud je to nezbytné ověřením u orgánů členského státu, jehož státním příslušníkem žadatel dle svého tvrzení je. Pomáhající velvyslanectví nebo konzuláty by měly poskytovat nezastoupeným občanům nezbytné prostředky pro ověření jejich totožnosti.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14) Aby bylo jasné, která opatření v oblasti koordinace a spolupráce jsou nezbytná, je třeba upřesnit rozsah spolupráce a koordinace. Konzulární ochrana nezastoupených občanů zahrnuje pomoc v řadě typických situací, například v případě zatčení nebo zadržení, vážné nehody nebo vážného onemocnění a úmrtí, jakož i s ohledem na poskytování pomoci a repatriace v případě nouze, a vydávání náhradních dokladů. Vzhledem k tomu, že potřebná ochrana závisí vždy na skutkové situaci, konzulární ochrana by se neměla omezovat jen na situace konkrétně uvedené v této směrnici.

  (14) Aby bylo jasné, která opatření v oblasti koordinace a spolupráce jsou nezbytná, je třeba upřesnit rozsah spolupráce a koordinace. Konzulární ochrana nezastoupených občanů zahrnuje pomoc v řadě typických situací, například v případě zatčení nebo zadržení, vážné nehody nebo vážného onemocnění a úmrtí, jakož i s ohledem na poskytování pomoci a repatriace v případě nouze, vydávání náhradních dokladů a pomoc v krizových situacích. Vzhledem k tomu, že potřebná ochrana závisí vždy na skutkové situaci, konzulární ochrana by se neměla omezovat jen na situace konkrétně uvedené v této směrnici.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) Při poskytování konzulární ochrany v případě zatčení nebo zadržení by se měly zohlednit zvláštní situace, především pokud jsou zatčeny či zadrženy oběti obchodování s lidmi v souvislosti s trestnými činy, které spáchaly v přímém důsledku tohoto obchodování. Vzhledem k tomu, že nezastoupení občané nemají přímé zastoupení, mohou být znevýhodněni.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15) Předpokladem účinné koordinace a spolupráce mezi konzulárními úřady členských států je určení různých druhů pomoci, které jsou poskytovány v konkrétních situacích. Tyto druhy pomoci by měly odrážet společné zvyklosti mezi členskými státy, aniž je dotčen článek 23 Smlouvy o fungování Evropské unie, který členským státům ukládá povinnost poskytnout ochranu za stejných podmínek jako svým státním příslušníkům.

  (15) Předpokladem účinné koordinace a spolupráce mezi konzulárními úřady členských států je určení různých druhů pomoci, které jsou poskytovány v konkrétních situacích. Tyto druhy pomoci by měly odrážet společné zvyklosti mezi členskými státy, aniž je dotčen článek 23 Smlouvy o fungování Evropské unie, který členským státům ukládá povinnost poskytnout ochranu za stejných podmínek jako svým státním příslušníkům. Mělo by být zajištěno odstranění jazykové bariéry a nezastoupení občané by měli mít k dispozici tlumočnické služby či další nezbytnou pomoc.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 18 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (18a) Členské státy by měly zvážit vytvoření „svěřeneckého fondu“ pro účely konzulární ochrany, ze kterého by velvyslanectví nebo konzulát pomáhajícího členského státu mohly čerpat finanční zálohu na výdaje na pomoc poskytnutou nezastoupenému občanovi a na který by členské státy nezastoupeného občana, jemuž byla poskytnuta pomoc, tuto finanční zálohu uhradily. Komise by ve spolupráci s členskými státy měla stanovit jasná pravidla pro rozdělení finanční zátěže v zájmu řádného fungování tohoto fondu.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 20

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (20) Pokud jde o koordinaci na místě a v krizových situacích, je třeba vyjasnit pravomoci a příslušné úlohy, aby byla nezastoupeným občanům zajištěna plná péče. Místní konzulární spolupráce by měla věnovat náležitou pozornost nezastoupeným občanům, například prostřednictvím sběru příslušných kontaktních údajů z nejbližších regionálních velvyslanectví a konzulátů členských států.

  (20) Pokud jde o koordinaci v krizových situacích, je třeba vyjasnit pravomoci a příslušné úlohy, aby byla nezastoupeným občanům zajištěna plná péče. V krizových situacích by měly delegace Unie zajistit nezbytnou koordinaci mezi členskými státy. Aby mohly tuto úlohu plnit, měla by mít Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) k dispozici nezbytné finanční prostředky, mimo jiné na odbornou přípravu konzulárních pracovníků členských států.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21) V případě krize je důležitá odpovídající příprava a jasné rozdělení odpovědnosti. Nouzové plány pro případ krize by tudíž měly plně počítat s nezastoupenými občany a nouzové plány členských států by měly být koordinovány. V této souvislosti by měl být dále rozpracován koncept vedoucího státu.

  (21) V případě krize je důležitá odpovídající příprava a jasné rozdělení odpovědnosti. Nouzové plány pro případ krize by tudíž měly plně počítat s nezastoupenými občany a nouzové plány členských států by měla koordinovat ESVČ.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 22 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (22a) ESVČ by měla organizovat odbornou přípravu pro konzulární pracovníky, která usnadní poskytování pomoci občanům, včetně pomoci nezastoupeným občanům jako součást přípravy na krizové situace.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 22 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (22a) Pro konzulární pracovníky by měla být zajištěna odborná příprava s cílem zlepšit spolupráci a rozšířit jejich znalosti o právech občanů vyplývajících ze Smluv a z této směrnice.

  Odůvodnění

  Je důležité, aby měli konzulární pracovníci povědomí o právech občanů jiných členských států, kteří k nim přicházejí s žádostí o pomoc.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23) Ve třetích zemích zastupují Unii delegace Unie, které společně s diplomatickými a konzulárními zastoupeními členských států přispívají k provádění práva občanů Unie na konzulární ochranu, jak je dále upřesněno v článku 35 Smlouvy o Evropské unii. V souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích mohou členské státy poskytovat konzulární ochranu jménem jiného členského státu, pokud dotyčná třetí země proti tomu nenamítá. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření ve vztahu k třetím zemím s cílem zajistit poskytování konzulární ochrany jménem jiných členských států.

  (23) Ve třetích zemích zastupují Unii delegace Unie, které společně s diplomatickými a konzulárními zastoupeními členských států přispívají k provádění práva občanů Unie na konzulární ochranu, jak je dále upřesněno v článku 35 Smlouvy o Evropské unii. Delegace Unie by měly zajišťovat nezbytnou koordinaci mezi členskými státy, přičemž v relevantních případech jim mohou být svěřeny konzulární úkoly. Aby mohla ESVČ plnit tuto úlohu, je třeba jí poskytnout nezbytné finanční prostředky.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (25) Touto směrnicí by neměla být dotčena výhodnější vnitrostátní právní úprava, pokud je v souladu s touto směrnicí.

  (25) Touto směrnicí by neměla být dotčena výhodnější vnitrostátní právní úprava, pokud je v souladu s touto směrnicí. Tato směrnice by neměla ukládat členským státům žádné povinnosti, které by je zavazovaly poskytovat nezastoupeným občanům takové druhy pomoci, jež nejsou poskytovány jejich vlastním státním příslušníkům.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (25a) Tato směrnice by neměla mít vliv na povinnost nebo právo nezastoupených členských států poskytovat svým občanům pomoc přímo, pokud je to nutné nebo žádoucí. Nezastoupené členské státy by měly být členským státům, které poskytují konzulární pomoc jejich občanům, průběžně nápomocny.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že členské státy se podílejí na poskytování pomoci svým občanům i v zemích, v nichž nemají zastoupení.

  Pozměňovací návrh   21

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (25b) V zájmu rychlého a účinného fungování této směrnice by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny příloh svěřena Komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly včas a vhodným způsobem předávány současně Evropskému parlamentu a Radě.

  Odůvodnění

  Zpravodajka se domnívá, že Komisi by měla být svěřena pravomoc měnit přílohy, protože ty obsahují formuláře, které bude pravděpodobně nutné čas od času aktualizovat. Příslušná ustanovení jsou obsažena v nových článcích 18a a 18b.

  Pozměňovací návrh   22

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 27

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (27) V souladu se zákazem diskriminace obsaženým v Listině by členské státy měly provádět tuto směrnici, aniž by diskriminovaly osoby, na něž se tato směrnice vztahuje, například z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,

  (27) V souladu se zákazem diskriminace obsaženým v Listině, zejména v článku 21, by členské státy, delegace Unie a, pokud je to relevantní, ESVČ měly provádět tuto směrnici, aniž by diskriminovaly osoby, na něž se tato směrnice vztahuje, například z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,

  Pozměňovací návrh   23

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 28a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (28a) Členské státy by měly své státní příslušníky vybízet k tomu, aby se před návštěvou třetí země zaregistrovali na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí domovského státu, aby snadněji získali pomoc v případě potřeby, zejména v krizových situacích.

  Pozměňovací návrh   24

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 29 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (29a) Komise by měla zvážit vytvoření nepřetržitě fungující krizové linky, aby měli občané, kteří usilují o konzulární ochranu v naléhavých případech, snadný přístup k informacím.

  Pozměňovací návrh   25

  Návrh směrnice

  Článek 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti spolupráce a koordinace za účelem usnadnění výkonu práva občanů Unie na území třetí země, v níž členský stát, jehož jsou tito občané státními příslušníky, nemá své zastoupení, na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek, jakou mají státní příslušníci tohoto státu.

  Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti spolupráce a koordinace za účelem usnadnění ochrany občanů Unie na území třetí země, v níž členský stát, jehož jsou tito občané státními příslušníky, nemá své zastoupení, ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek, jakou mají státní příslušníci tohoto státu. Konzulární úkoly ve vztahu k nezastoupeným občanům mohou být rovněž svěřeny delegacím Unie, pokud je to relevantní.

  Pozměňovací návrh   26

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Každý občan, který má státní příslušnost členského státu Unie, jenž není zastoupen diplomatickým nebo konzulárním úřadem ve třetí zemi, dále jen „nezastoupený občan“, má nárok na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci.

  1. Každý občan, který má státní příslušnost členského státu Unie, jenž není zastoupen diplomatickým nebo konzulárním úřadem ve třetí zemi, dále jen „nezastoupený občan“, je chráněn diplomatickým nebo konzulárním úřadem jakéhokoli jiného členského státu za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci, jakož i delegací Unie.

  Pozměňovací návrh   27

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Rodinní příslušníci nezastoupených občanů, kteří sami nejsou občany Unie, mají právo na konzulární ochranu za stejných podmínek jako rodinní příslušníci státních příslušníků pomáhajícího členského státu, kteří sami nejsou státními příslušníky.

  3. Rodinní příslušníci nezastoupených občanů, kteří sami nejsou občany Unie, mají právo na konzulární ochranu za stejných podmínek jako rodinní příslušníci státních příslušníků členského státu původu nebo na konzulární ochranu ze strany delegace Unie.

  Pozměňovací návrh   28

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Honorární konzulové se považují za dosažitelné velvyslanectví nebo konzuláty v rámci svých pravomocí podle vnitrostátního práva a zvyklostí.

  3. Honorární konzulové se považují za dosažitelné velvyslanectví nebo konzuláty, pokud mají příslušné pravomoci podle vnitrostátního práva a zvyklostí.

  Pozměňovací návrh   29

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Nezastoupení občané si mohou vybrat velvyslanectví nebo konzulát členského státu, u něhož budou usilovat o konzulární ochranu.

  1. Nezastoupení občané si mohou vybrat velvyslanectví nebo konzulát členského státu, u něhož budou usilovat o konzulární ochranu. Pokud je to nezbytné a relevantní, mohou také usilovat o pomoc ze strany delegace Unie. Členské státy zveřejní na internetových stránkách svých ministerstev zahraničních věcí informace o právu svých občanů usilovat ve třetí zemi, v níž tyto členské státy nemají zastoupení, o konzulární ochranu poskytovanou diplomatickým nebo konzulárním úřadem jiného členského státu v souladu s touto směrnicí, jakož i podmínky výkonu tohoto práva.

  Odůvodnění

  Úloha delegace Unie by měla být zdůrazněna.

  Pozměňovací návrh   30

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členský stát může trvale zastupovat jiný členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států ve třetí zemi mohou uzavřít ujednání o sdílení zátěže za předpokladu, že je zajištěno účinné vyřizování žádostí. Členské státy informují Evropskou komisi o každém takovém ujednání za účelem jeho zveřejnění na její zvláštní internetové stránce.

  2. S cílem poskytnout nezastoupeným občanům konzulární ochranu a zajistit účinné vyřizování žádostí, mohou zastoupení členských států a, pokud je to relevantní, delegace Unie uzavřít místní ujednání o sdílení zátěže a výměně informací. Poté, co jsou tato místní ujednání oznámena místním úřadům, by o nich měla být informována Komise a ESVČ a tato ujednání by měla být zveřejněna na internetových stránkách Komise a na příslušných internetových stránkách dotčených členských států. Tato ujednání jsou plně v souladu s ustanoveními této směrnice.

  Pozměňovací návrh   31

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Pokud občan Unie nemůže předložit platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti, státní příslušnost může být prokázána jakýmikoli jinými prostředky, pokud je to nezbytné ověřením u diplomatických a konzulárních úřadů členského státu, jehož je žadatel dle svého tvrzení státním příslušníkem.

  2. Pokud občan Unie nemůže předložit platný cestovní pas nebo průkaz totožnosti, státní příslušnost může být prokázána jakýmikoli jinými prostředky, pokud je to nezbytné ověřením u diplomatických a konzulárních úřadů členského státu, jehož je žadatel dle svého tvrzení státním příslušníkem. Pomáhající velvyslanectví nebo konzulát poskytne nezastoupeným občanům nezbytné prostředky pro ověření jejich totožnosti.

  Pozměňovací návrh   32

  Návrh směrnice

  Kapitola 2 a článek 5 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  KAPITOLA 2

   

  Spolupráce a koordinace konzulární ochrany na místní úrovni

   

  Článek 5a

   

  Obecný princip

  Diplomatické a konzulárními úřady členských států úzce spolupracují a koordinují svůj postup mezi sebou navzájem a s Unií s cílem zajistit ochranu nezastoupených občanů za stejných podmínek jako vlastních státních příslušníků. Když konzulát nebo velvyslanectví pomáhá nezastoupenému občanu, spojí se s nejbližším regionálně odpovědným konzulátem nebo velvyslanectvím nebo ministerstvem zahraničních věcí členského státu dotyčného občana. Členské státy oznámí příslušné kontaktní osoby na ministerstvech zahraničních věcí Evropské službě pro vnější činnost, která je průběžně aktualizuje na své zabezpečené internetové stránce.

  Diplomatické a konzulárními úřady členských států úzce spolupracují a koordinují svůj postup mezi sebou navzájem a s Unií s cílem zajistit ochranu nezastoupených občanů za stejných podmínek jako vlastních státních příslušníků. Delegace Unie usnadňují spolupráci a koordinaci mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Unií s cílem zajistit ochranu nezastoupených občanů za stejných podmínek jako v případě vlastních státních příslušníků. Když konzulát nebo velvyslanectví nebo, pokud je to relevantní, delegace Unie pomáhá nezastoupenému občanu, spojí se s nejbližším regionálně odpovědným konzulátem nebo velvyslanectvím nebo ministerstvem zahraničních věcí členského státu dotyčného občana nebo delegací Unie a spolupracuje s nimi s cílem stanovit vhodná opatření, která mají být přijata. Členské státy oznámí příslušné kontaktní osoby na ministerstvech zahraničních věcí Evropské službě pro vnější činnost, která je průběžně aktualizuje na své zabezpečené internetové stránce.

  Odůvodnění

  Bývalý článek 7 návrhu Komise v pozměněném znění.

  Pozměňovací návrh   33

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Konzulární ochrana uvedená v odstavci 1 zahrnuje pomoc v těchto situacích

  2. Konzulární ochrana uvedená v odstavci 1 zahrnuje pomoc zejména v těchto situacích:

  Pozměňovací návrh   34

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

  b) oběť trestného činu;

  b) oběť trestného činu či hrozba, že se obětí trestného činu stane;

  Pozměňovací návrh   35

  Návrh směrnice

  Čl. 6. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Tato konzulární ochrana se rovněž vztahuje na všechny ostatní situace, v nichž by zastoupený členský stát obvykle poskytoval pomoc svým občanům.

  Pozměňovací návrh   36

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Pokud je nezastoupený občan zatčen či zadržen, velvyslanectví nebo konzuláty členských států, s výhradou čl. 6 odst. 1, zejména:

  1. Pokud je nezastoupený občan zatčen či jinak zadržen, velvyslanectví nebo konzuláty členských států, s výhradou čl. 6 odst. 1, zejména:

  a) napomáhají při informování rodinných příslušníků dotčeného občana nebo jiných příbuzných osob na jeho žádost;

  a) napomáhají při informování rodinných příslušníků dotčeného občana nebo jiných příbuzných osob na jeho žádost;

  b) navštěvují občana a sledují dodržování minimálních standardů ohledně jeho zacházení ve vězení;

  b) navštěvují občana a zajišťují dodržování minimálních standardů, pokud jde o podmínky zadržení;

  c) poskytují občanu informace o právech zadrženého.

  c) poskytují občanu informace o jeho právech;

   

  ca) zajišťují, aby měl občan přístup k řádnému právnímu poradenství.

  Pozměňovací návrh   37

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Po návštěvě občana ve vězení a po kontrole dodržování minimálních standardů s jeho zacházením ve vězení podá velvyslanectví nebo konzulát zprávu členskému státu dotčeného občana. Neprodleně informuje členský stát dotčeného občana o případných stížnostech na špatné zacházení.

  3. Po návštěvě občana ve vězení a po kontrole dodržování minimálních standardů, pokud jde o podmínky zadržení, podá velvyslanectví nebo konzulát zprávu členskému státu dotčeného občana. Neprodleně informuje členský stát dotčeného občana o případných stížnostech na špatné zacházení a o opatřeních přijatých s cílem tomuto špatnému zacházení předejít a zajistit dodržování minimálních standardů, pokud jde o podmínky zadržení.

  Pozměňovací návrh   38

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Velvyslanectví nebo konzulát sdělí členskému státu dotčeného občana, jaké informace o jeho právech mu poskytly. Vystupuje jako prostředník, včetně pomoci s formulováním žádostí o milost nebo o předčasné propuštění a o přemístění, pokud o to dotčený občan žádá. V případě potřeby vystupuje jako zprostředkovatel pro případné právní poplatky uložené prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních úřadů členského státu dotčeného občana.

  4. Velvyslanectví nebo konzulát sdělí členskému státu dotčeného občana, jaké informace o jeho právech mu poskytly. Vystupuje jako prostředník, včetně toho, že zajišťuje přístup občana k řádnému právnímu poradenství a k pomoci mimo jiné s formulováním žádostí o milost nebo o předčasné propuštění a o přemístění, pokud o to dotčený občan požádá. V případě potřeby vystupuje jako zprostředkovatel pro případné právní poplatky uložené prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních úřadů členského státu dotčeného občana.

  Pozměňovací návrh   39

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Pokud se nezastoupený občan stane obětí trestného činu, velvyslanectví nebo konzuláty členských států, s výhradou čl. 6 odst. 1, zejména:

  1. Pokud se nezastoupený občan stane obětí trestného činu či pokud mu hrozí, že se jí stane, velvyslanectví nebo konzuláty členských států, s výhradou čl. 6 odst. 1, zejména:

  a) napomáhají při informování rodinných příslušníků občana nebo jiných příbuzných osob, pokud si to občan přeje;

  a) napomáhají při informování rodinných příslušníků občana nebo jiných příbuzných osob, pokud si to občan přeje;

  b) poskytují občanovi informace a/nebo pomoc, pokud jde o příslušné právní otázky a zdravotní péči.

  b) poskytují občanovi informace nebo pomoc, pokud jde o zdravotní péči;

   

  ba) poskytují občanovi informace o jeho právech a přístup k řádné právní pomoci a poradenství.

  Pozměňovací návrh   40

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci a spojí se s rodinnými příslušníky nebo jinými příbuznými dotčeného občana, pokud k tomu dotčený občan podle možností dal svůj souhlas.

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci. Členský stát se spojí s rodinnými příslušníky nebo jinými příbuznými dotčeného občana, pokud to dotčený občan neodmítl.

  Odůvodnění

  Tento a následující pozměňovací návrh se předkládají proto, že mezi konzulárními pracovníky a rodinou občana může existovat jazyková bariéra. Patrně by bylo vhodnější, aby komunikace s rodinnými příslušníky probíhala prostřednictvím orgánů jejich členského státu.

  Pozměňovací návrh   41

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci, a pokud je to vhodné, spojí se s rodinnými příslušníky nebo s jinými příbuznými osobami oběti. Informuje členský stát občana, pokud je zapotřebí evakuace ze zdravotních důvodů. Případná evakuace ze zdravotních důvodů je podmíněna předchozím souhlasem členského státu dotčeného občana, s výjimkou případů mimořádné naléhavosti.

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci. Členský stát se spojí s rodinnými příslušníky nebo s jinými příbuznými osobami oběti, pokud to dotčený občan neodmítl. Informuje členský stát občana, pokud je zapotřebí evakuace ze zdravotních důvodů. Případná evakuace ze zdravotních důvodů je podmíněna předchozím souhlasem členského státu dotčeného občana, s výjimkou případů mimořádné naléhavosti.

  Pozměňovací návrh   42

  Návrh směrnice

  Článek 11 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 11a

   

  Místní spolupráce

   

  Schůzky v rámci místní spolupráce zahrnují pravidelnou výměnu informací týkajících se nezastoupených občanů ohledně záležitostí, jako jsou bezpečnost občanů, podmínky zadržení nebo přístup ke konzulárním službám. Není-li dohodnuto jinak centrálně mezi ministerstvy zahraničních věcí, rozhodne se na místní úrovni, zda bude předsedajícím zástupce členského státu, nebo delegace Unie. Předsedající shromažďuje a pravidelně aktualizuje kontaktní údaje, zejména co se týče kontaktních míst nezastoupených členských států, a sděluje je místním velvyslanectvím a konzulátům a delegaci Unie.

  Odůvodnění

  Tento článek je totožný s článkem 14 návrhu směrnice a je pouze přemístěn.

  Pozměňovací návrh   43

  Návrh směrnice

  Kapitola 3 - čl. 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  KAPITOLA 3

  vypouští se

  Finanční postupy

   

  Článek 12

   

  Obecná pravidla

   

  Pokud nezastoupený občan požádá o pomoc v podobě finanční zálohy nebo repatriace, s výhradou čl. 6 odst. 1 se použije následující postup:

   

  a) nezastoupený občan se zaváže, že svému členskému státu, jehož je státním příslušníkem, uhradí celou hodnotu zálohy nebo vzniklých nákladů a případné konzulární poplatky, a použije k tomu standardní formulář uvedený v příloze 1;

   

  b) bude-li to vyžadovat pomáhající velvyslanectví nebo konzulát, členský stát dotčeného občana neprodleně poskytne potřebné informace ohledně žádosti, přičemž uvede, zda se na ni vztahují konzulární poplatky;

   

  c) pomáhající velvyslanectví či konzulát informuje členský stát dotčeného občana o jakékoliv žádosti o finanční zálohu nebo repatriaci, kterou vyřizuje;

   

  d) na písemnou žádost pomáhajícího velvyslanectví nebo konzulátu za použití formuláře uvedeného v příloze I, uhradí členský stát dotčeného občana plnou výši finanční zálohy nebo vzniklé náklady.

   

  Odůvodnění

  Tento článek je nahrazen totožným článkem 16a a je pouze přemístěn. Kapitola 3 se vypouští.

  Pozměňovací návrh   44

  Návrh směrnice

  Článek 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 13

  vypouští se

  Zjednodušený postup v krizových situacích

   

  1. V krizových situacích pomáhající velvyslanectví nebo konzulát koordinuje případnou evakuaci nebo jinou potřebnou podporu poskytovanou nezastoupenému občanu s jeho členským státem.

   

  Pomáhající členský stát předloží žádosti o proplacení nákladů takové evakuace nebo podpory ministerstvu zahraničních věcí členského státu dotčeného občana. Pomáhající členský stát může žádat o náhradu nákladů, i když nezastoupený občan nepodepsal závazek splacení podle čl. 12 písm. a).

   

  Tento odstavec nebrání členskému státu dotčeného občana, aby vymáhal proplacení nákladů podle vnitrostátní právní úpravy.

   

  2. Pokud o to pomáhající členský stát požádá, hradí při velkých krizích náklady na evakuaci nebo podporu členský stát dotčeného občana poměrně. Poměrný díl se vypočítá vydělením celkových nákladů počtem osob, jimž se dostalo pomoci.

   

  3. Pokud náklady nelze vypočítat, pomáhající členský stát může požádat o náhradu na základě pevně stanovených částek odpovídajících druhu poskytnuté podpory, jak je uvedeno v příloze 2.

   

  4. Pokud pomáhajícímu členskému státu byla poskytnuta finanční podpora na pomoc z mechanismu civilní ochrany EU, případný příspěvek členského státu dotčeného občana se určí po odečtení příspěvku Unie.

   

  5. Pro žádosti o úhradu nákladů se použijí společné formuláře uvedené v příloze 2.

   

  Odůvodnění

  Tento článek je nahrazen novým článkem 16b.

  Pozměňovací návrh   45

  Návrh směrnice

  Kapitola 4 – název

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Spolupráce a koordinace na místní úrovni a v případě krizí

  Spolupráce a koordinace v případě krizí

  Pozměňovací návrh   46

  Návrh směrnice

  Článek 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 14

  vypouští se

  Místní spolupráce

   

  Místní zasedání o spolupráci se týkají pravidelné výměny informací o nezastoupených občanech, otázek bezpečnosti občanů, vězeňských podmínek nebo přístupu ke konzulárním službám. Není-li dohodnuto jinak centrálně mezi ministerstvy zahraničních věcí, rozhodne se na místní úrovni, zda bude předsedajícím zástupce členského státu nebo delegace Unie. Předsedající shromažďuje a pravidelně aktualizuje kontaktní údaje, zejména co se týče kontaktních bodů nezastoupených členských států, a sděluje je místním velvyslanectvím a konzulátům a delegaci Unie.

   

  Odůvodnění

  Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 24.

  Pozměňovací návrh   47

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. K zajištění komplexní připravenosti počítají nouzové plány s nezastoupenými občany. Členské státy zastoupené ve třetí zemi koordinují nouzové plány mezi sebou a s delegacemi Unie. Dohodnou se na příslušných úkolech s cílem zajistit, aby se nezastoupeným občanům dostalo plné pomoci v případě krize, jmenují zástupce pro shromažďovací místa a informují nezastoupené občany o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na krize za stejných podmínek jako vlastní státní příslušníky.

  1. Delegace Unie koordinují nouzové plány mezi členskými státy s cílem zajistit komplexní připravenost včetně rozdělení úkolů, jež zaručí, aby se nezastoupeným občanům dostalo plné pomoci v případě krize, jmenování zástupců pro shromažďovací místa a poskytování informací nezastoupeným občanům o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na krize za stejných podmínek jako vlastním státním příslušníkům.

  Pozměňovací návrh   48

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. V případě krize členské státy a Unie úzce spolupracují, aby zajistily nezastoupeným občanům účinnou pomoc. Členské státy a Unie se vzájemně včas informují o dostupných evakuačních kapacitách. Na žádost mohou být členské státy podpořeny stávajícími zásahovými týmy na úrovni Unie včetně konzulárních odborníků, zejména z nezastoupených členských států.

  2. V případě krize členské státy a ESVČ úzce spolupracují, aby zajistily nezastoupeným občanům účinnou pomoc. Delegace Unie včas koordinuje výměnu informací o dostupných evakuačních kapacitách, koordinuje samotnou evakuaci a při evakuaci poskytuje nezbytnou pomoc, a to případně za podpory stávajících zásahových týmů na úrovni Unie včetně konzulárních odborníků, zejména z nezastoupených členských států.

  Pozměňovací návrh   49

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – nadpis

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Vedoucí stát

  Koordinace při krizovém plánování a v krizových situacích

  Pozměňovací návrh   50

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Pro účely této směrnice je vedoucím státem (jsou vedoucími státy) jeden nebo více členských států v dané třetí zemi, pověřený (pověřené) koordinovat a vést pomoc při přípravě na krizi a v případě krize, což zahrnuje i plnění zvláštní úlohy ve vztahu k nezastoupeným občanům.

  1. Delegace Unie jsou pověřeny koordinací a poskytováním pomoci při přípravě na krizi a v případě krize, což zahrnuje i plnění zvláštní úlohy ve vztahu k nezastoupeným občanům.

  Pozměňovací návrh   51

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členský stát je určen jako vedoucí stát v dané třetí zemi, pokud tento svůj úmysl oznámil prostřednictvím stávající zabezpečené komunikační sítě a pokud jiný členský stát nevznese námitky do 30 dní, nebo se navrhovaný vedoucí stát vzdá tohoto úkolu prostřednictvím zabezpečené komunikační sítě. Pokud si více než jeden členský stát přejí ujmout se společně úkolu vedoucích států, oznámí tento svůj úmysl společně prostřednictvím zabezpečené komunikační sítě. V případě krize se tohoto úkolu může ujmout jeden nebo více členských států okamžitě a oznámení provedou do 24 hodin. Členské státy mohou tuto nabídku odmítnout, ale jejich státní příslušníci a další potenciální příjemci pomoci zůstávají, v souladu s čl. 6 odst. 1, způsobilí pro pomoc ze strany vedoucího státu. Pokud vedoucí stát není, členské státy zastoupené na místě se dohodnou, který členský stát bude koordinovat pomoc nezastoupeným občanům.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   52

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. V zájmu přípravy na krize musí vedoucí stát (vedoucí státy) zajistit, aby nouzové plány velvyslanectví a konzulátů počítaly s nezastoupenými občany, aby tyto nouzové plány byly slučitelné a aby velvyslanectví a konzuláty, jakož i delegace Unie byly řádně informovány o těchto opatřeních.

  3. V zájmu přípravy na krize musí delegace Unie zajistit, aby nouzové plány velvyslanectví a konzulátů počítaly s nezastoupenými občany, aby tyto nouzové plány byly slučitelné a aby velvyslanectví a konzuláty byly řádně informovány o těchto opatřeních.

  Pozměňovací návrh   53

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. V případě krize vedoucí stát (vedoucí státy) nebo členský stát, který koordinuje pomoc, odpovídá za koordinaci a prvořadou pomoc a za shromažďovací operace nezastoupených občanů, a v případě potřeby zajistí evakuaci na bezpečné místo s podporou ostatních dotčených členských států. Poskytne rovněž styčné místo pro nezastoupené členské státy, prostřednictvím kterého mohou obdržet informace o svých občanech a koordinovat nezbytnou pomoc. Vedoucí stát (státy) nebo členský stát, jenž koordinuje pomoc nezastoupeným občanům, může požadovat, pokud je to vhodné, podporu z takových nástrojů, jako jsou mechanismus civilní ochrany EU a struktury krizového řízení Evropské služby pro vnější činnost. Členské státy poskytnou vedoucímu státu (vedoucím státům) nebo členskému státu, jenž koordinuje pomoc, veškeré důležité informace týkající se jejich nezastoupených občanů v krizové situaci.

  4. V případě krize odpovídá delegace Unie za koordinaci a prvořadou pomoc a za shromažďovací operace nezastoupených občanů a koordinuje evakuaci na bezpečné místo s podporou dotčených členských států. Poskytne rovněž styčné místo pro nezastoupené členské státy, prostřednictvím kterého mohou obdržet informace o svých občanech a koordinovat nezbytnou pomoc. Delegace Unie a dotčené členské státy mohou požadovat, pokud je to vhodné, podporu z takových nástrojů, jako jsou mechanismus civilní ochrany EU a struktury krizového řízení Evropské služby pro vnější činnost. Členské státy poskytnou delegaci Unie veškeré důležité informace týkající se jejich nezastoupených občanů v krizové situaci.

  Pozměňovací návrh   54

  Návrh směrnice

  Kapitola 4 a (nová)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  KAPITOLA 4a (nová)

   

  Finanční postupy

  Pozměňovací návrh   55

  Návrh směrnice

  Článek 16 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 16a

   

  Obecná pravidla

   

  Pokud nezastoupený občan požádá o pomoc v podobě finanční zálohy nebo repatriace, s výhradou čl. 6 odst. 1 se použije následující postup:

   

  a) nezastoupený občan se zaváže, že členskému státu, jehož je státním příslušníkem, uhradí celou hodnotu zálohy nebo vzniklých nákladů a případné konzulární poplatky, a použije k tomu standardní formulář uvedený v příloze 1;

   

  b) bude-li to vyžadovat pomáhající velvyslanectví nebo konzulát, členský stát dotčeného občana neprodleně poskytne potřebné informace ohledně žádosti, přičemž uvede, zda se na ni vztahují konzulární poplatky;

   

  c) pomáhající velvyslanectví či konzulát informuje členský stát dotčeného občana o jakékoliv žádosti o finanční zálohu nebo repatriaci, kterou vyřizuje;

   

  d) na písemnou žádost pomáhajícího velvyslanectví nebo konzulátu za použití formuláře uvedeného v příloze I uhradí členský stát dotčeného občana plnou výši finanční zálohy nebo vzniklé náklady.

  Odůvodnění

  Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 25.

  Pozměňovací návrh   56

  Návrh směrnice

  Článek 16 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 16b

   

  Zjednodušený postup v krizových situacích

   

  1. V krizových situacích koordinuje delegace Unie případnou evakuaci nebo jinou potřebnou podporu poskytovanou nezastoupenému občanu s jeho členským státem.

   

  2. ESVČ má k dispozici nezbytné finanční prostředky pro koordinaci a poskytování pomoci při přípravě na krizi a v krizových situacích.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh nahrazuje a upravuje článek 13 návrhu směrnice.

  Pozměňovací návrh   57

  Návrh směrnice

  Článek 18 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 18a

   

  Změny příloh

   

  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny příloh v souladu s článkem 18b.

  Pozměňovací návrh   58

  Návrh směrnice

  Článek 18 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 18b

   

  Výkon přenesení pravomoci

   

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

   

  2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 18a platí na dobu neurčitou od …*.

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 18a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

   

  5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 18a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

   

  ______

   

  * Den vstupu této směrnice v platnost

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Podle článku 23 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) má každý občan Unie na území třetí země, kde členský stát, jehož je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Tato zásada je také zakotvena v článku 46 Listiny základních práv.

  Cílem této směrnice je zrušit rozhodnutí 95/553/ES, které aktuálně poskytuje platný legislativní rámec.

  Aby měli občané EU jednodušší přístup ke svým právům, včetně práva na ochranu ve třetích zemích, je zapotřebí nový legislativní nástroj. Stockholmský program i Evropský parlament požadovaly vytvoření společné koncepce ohledně konzulární ochrany. Vzhledem k tomu, že počet oblastí zasažených krizí se zvyšuje, je společný přístup potřebný ještě více.

  Konzulární ochrana má dvě různé úrovně, což je z této zprávy také zřejmé:

  – konzulární ochrana na místní úrovni v běžném životě,

  – konzulární ochrana v krizových situacích.

  Podle Lisabonské smlouvy musí být zachována solidarita mezi členskými státy, a proto v běžných případech konzulární ochrany, jako v případě ztráty dokladů totožnosti, zatčení, zadržení či úmrtí, mají nezastoupení občané právo požádat o pomoc jakýkoli diplomatický nebo konzulární úřad v jakémkoli členském státě. Existují i případy, kdy občan EU sice má v dané třetí zemi k dispozici velvyslanectví nebo konzulát své země, ten však není dostupný. V takových případech je s ohledem na možnost vzniku krizových situacích v každodenním životě přiměřený návrh Komise definovat dostupnost velvyslanectví nebo konzulátu pomocí doby postačující pro dosažení velvyslanectví či konzulátu a návrat do místa odjezdu během jednoho dne.

  V případě krizových situací zpráva navrhuje, aby za koordinaci a poskytnutí pomoci při přípravě na krizi a v krizové situaci byla zodpovědná delegace Unie. Aby nebyla na vedoucí stát či na členský stát přítomný v dané oblasti kladena nepřiměřená zátěž, měla by se o veškerou koordinaci a spolupráci starat delegace Unie, a to i pokud jde o nouzové plány a evakuaci. Delegace Unie by měla zajistit, aby se nouzové plány vztahovaly na všechny občany EU, včetně nezastoupených občanů. Tato myšlenka je v souladu s článkem 35 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který stanoví, že „diplomatická a konzulární zastoupení členských států a delegace Unie ve třetích zemích (...) spolupracují tak, aby zajistila provádění rozhodnutí, která vymezují postoje a akce Unie (...). Přispívají k provádění práva občanů Unie na ochranu na území třetí země podle čl. 20 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie a opatření přijatých na základě článku 23 uvedené smlouvy.“

  V oblasti každodenní konzulární ochrany vychází zpráva ze stávajícího finančního uspořádání. Na druhou stranu by však měla mít delegace Unie v případě krizových situací, kdy plní úlohu koordinátora, k dispozici nezbytné finanční prostředky na zajištění této koordinace. Delegace Unie navíc může požadovat, pokud je to relevantní, podporu z takových nástrojů, jako je mechanismus civilní ochrany EU. Pro zjednodušení budoucí konzulární ochrany by však členské státy měly zvážit vytvoření „svěřeneckého fondu“ konzulární ochrany, ze kterého by velvyslanectví nebo konzulát pomáhajícího členského státu mohly čerpat finanční zálohu na výdaje na pomoc poskytnutou nezastoupenému občanovi a na který by členské státy nezastoupeného občana, jemuž byla poskytnuta pomoc, tuto finanční zálohu uhradily.

  STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (4. 9. 2012)

  pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

  k návrhu směrnice Rady o konzulární ochraně občanů Unie v zahraničí
  (COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

  Navrhovatelka: Kristiina Ojuland

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Podle názoru Výboru pro zahraniční věci je velmi důležité, aby byl vyjasněn způsob koordinace a spolupráce při zajišťování každodenní konzulární ochrany občanů EU v zemích, v nichž jejich stát nemá diplomatické zastoupení. Právo na konzulární ochranu je jedním ze základních práv plynoucích z občanství EU dle čl. 20 odst. 2 a článku 23 Smlouvy o fungování Evropské unie a z článku 46 Listiny základních práv EU.

  Výbor nicméně soudí, že návrh Komise by mohl být mnohem ambicióznější – Komise totiž nevyužila všech možností, které poskytuje Lisabonská smlouva, zejména pokud jde o úlohu delegací EU, jež je zdůrazněna v článku 35 SEU. Tato směrnice Rady by měla připravit půdu pro rozšíření úlohy široké sítě delegací EU při zajišťování konzulární ochrany. Výbor je přesvědčen, že v delším horizontu by měly delegace EU působit jako hlavní koordinační centra a že v některých přesně vymezených případech by jim dokonce měly být svěřeny konzulární úkoly. Dosáhlo by se tak několika cílů:

  · zjednodušily by se postupy pro občany EU cestující do zahraničí;

  · došlo by k úsporám z rozsahu, neboť by bylo možné slučovat lidské i finanční zdroje;

  · zvýšila by se viditelnost EU vůči třetím zemím;

  · posílilo by se občanství EU.

  Podle čl. 5 odst. 10 rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) musí delegace EU na žádost členských států poskytovat státům podporu při poskytování ochrany občanům EU ve třetích zemí, přičemž tato podpora musí být neutrální z hlediska zdrojů. V roce 2013 proběhne přezkum tohoto rozhodnutí Rady, při němž by se měla zvláštní pozornost zaměřit zejména na pravidla financování, která by měla delegacím EU umožnit, aby se mohla plně zhostit své úlohy v mechanismech pro poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům EU.

  Výbor pro zahraniční věci proto navrhuje, aby tato směrnice Rady sloužila jako právní základ pro bod rozpočtu EU 19 06 06 (konzulární ochrana). Unie by tak získala nezbytné finanční prostředky, aby mohla plnit tyto úkoly prostřednictvím svých delegací.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Právní východisko 1 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 35 této smlouvy,

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Pokud nezastoupení občané potřebují ochranu v třetích zemích, je nezbytná účinná spolupráce a koordinace. Pomáhající členský stát, který je zastoupen ve třetí zemi, a členský stát původu občana budou možná muset úzce spolupracovat. Místní konzulární spolupráce může být složitější u nezastoupených občanů, neboť vyžaduje koordinaci s orgány, které nejsou zastoupeny na místě. Je třeba zajistit stabilní rámec, aby se zaplnila mezera způsobená nepřítomností diplomatického nebo konzulárního zastoupení vlastního státu občana.

  (7) Pokud nezastoupení občané potřebují ochranu v třetích zemích, je nezbytná účinná spolupráce a koordinace. Pomáhající členský stát, který je zastoupen ve třetí zemi, delegace Unie v této třetí zemi a členský stát původu občana budou možná muset úzce spolupracovat. Místní konzulární spolupráce může být složitější u nezastoupených občanů, neboť vyžaduje koordinaci s orgány, které nejsou zastoupeny na místě. Je třeba zajistit stabilní rámec, aby se zaplnila mezera způsobená nepřítomností diplomatického nebo konzulárního zastoupení vlastního státu občana.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 21

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (21)případě krize je důležitá odpovídající příprava a jasné rozdělení odpovědnosti. Nouzové plány pro případ krize by tudíž měly plně počítat s nezastoupenými občany a nouzové plány členských států by měly být koordinovány. V této souvislosti by měl být dále rozpracován koncept vedoucího státu.

  (21)případě krize je důležitá odpovídající příprava a jasné rozdělení odpovědnosti. Nouzové plány pro případ krize by tudíž měly plně počítat s nezastoupenými občany a nouzové plány členských států by měly být koordinovány.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 23

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (23) Ve třetích zemích zastupují Unii delegace Unie, které společně s diplomatickými a konzulárními zastoupeními členských států přispívají k provádění práva občanů Unie na konzulární ochranu, jak je dále upřesněno v článku 35 Smlouvy o Evropské unii.souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích mohou členské státy poskytovat konzulární ochranu jménem jiného členského státu, pokud dotyčná třetí země proti tomu nenamítá. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření ve vztahu k třetím zemím s cílem zajistit poskytování konzulární ochrany jménem jiných členských států.

  (23) Ve třetích zemích zastupují Unii delegace Unie, které společně s diplomatickými a konzulárními zastoupeními členských států přispívají k provádění práva občanů Unie na konzulární ochranu, jak je dále upřesněno v článku 35 Smlouvy o Evropské unii.souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích mohou členské státy poskytovat konzulární ochranu jménem jiného členského státu, pokud dotyčná třetí země proti tomu nenamítá. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření ve vztahu k třetím zemím s cílem zajistit poskytování konzulární ochrany jménem jiných členských států. Delegace Unie by měly zajišťovat nezbytnou koordinaci mezi členskými státy, a kdykoli to bude nutné, měly by jim být svěřeny konzulární úkoly, zejména v nouzových situacích. Aby mohla Unie plnit tuto úlohu, je třeba jí poskytnout nezbytné finanční prostředky.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti spolupráce a koordinace za účelem usnadnění výkonu práva občanů Unie na území třetí země, v níž členský stát, jehož jsou tito občané státními příslušníky, nemá své zastoupení, na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek, jakou mají státní příslušníci tohoto státu.

  Tato směrnice stanoví nezbytná opatření v oblasti spolupráce a koordinace za účelem usnadnění výkonu práva občanů Unie na území třetí země, v níž členský stát, jehož jsou tito občané státními příslušníky, nemá své zastoupení, na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek, jakou mají státní příslušníci tohoto státu, nebo ze strany delegace Unie v této třetí zemi.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice

  Článek 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 1a

   

  Delegace Unie

   

  1. Za zajišťování spolupráce a koordinace mezi členskými státy při poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům Unie, včetně sdílení infrastruktury a dostupných zdrojů, nesou primární zodpovědnost delegace Unie.

   

  2. Bude-li to nezbytné a vhodné, mohou být delegacím Unie rovněž svěřeny konzulární úkoly ve vztahu k nezastoupeným občanům. Veškeré odkazy na velvyslanectví nebo konzuláty členských států v této směrnice se proto považují za odkazy na „velvyslanectví nebo konzuláty členských států, nebo delegace Unie, pokud byla uzavřena příslušná dohoda“.

   

  3. Delegacím Unie jsou poskytnuty finanční prostředky a veškeré jiné nezbytné zdroje, včetně vhodných opatření v oblasti vzdělávání a budování kapacit, aby mohly vykonávat úkoly dle odstavců 1 a 2.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Každý občan, který má státní příslušnost členského státu Unie, jenž není zastoupen diplomatickým nebo konzulárním úřadem ve třetí zemi, dále jen „nezastoupený občan“, má nárok na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci.

  1. Každý občan, který má státní příslušnost členského státu Unie, jenž není zastoupen diplomatickým nebo konzulárním úřadem ve třetí zemi, dále jen „nezastoupený občan“, má nárok na ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jakéhokoli jiného členského státu nebo delegace Unie za stejných podmínek jako jeho státní příslušníci, nebo ze strany delegace Unie.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Rodinní příslušníci nezastoupených občanů, kteří sami nejsou občany Unie, mají právo na konzulární ochranu za stejných podmínek jako rodinní příslušníci státních příslušníků pomáhajícího členského státu, kteří sami nejsou státními příslušníky.

  3. Rodinní příslušníci nezastoupených občanů, kteří sami nejsou občany Unie, mají právo na konzulární ochranu za stejných podmínek jako rodinní příslušníci státních příslušníků pomáhajícího členského státu původu nebo na konzulární ochranu ze strany delegace Unie.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Nezastoupení občané si mohou vybrat velvyslanectví nebo konzulát členského státu, u něhož budou usilovat o konzulární ochranu.

  1. Delegace Unie informují nezastoupené občany o možnostech získání konzulární ochrany. Delegace Unie, členské státy a Evropská komise zvyšují povědomí mezi občany EU o tom, že mají právo obracet se na delegace Unie ve třetích zemích s žádostí o pomoc.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členský stát může trvale zastupovat jiný členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států ve třetí zemi mohou uzavřít ujednání o sdílení zátěže za předpokladu, že je zajištěno účinné vyřizování žádostí. Členské státy informují Evropskou komisi o každém takovém ujednání za účelem jeho zveřejnění na její zvláštní internetové stránce.

  2. Členský stát může trvale zastupovat jiný členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států ve třetí zemi mohou uzavřít ujednání o sdílení zátěže za předpokladu, že je zajištěno účinné vyřizování žádostí. Delegace Unie koordinují ve třetích zemích snahy o dosažení takového ujednání a včas informují Evropskou komisi o každém takovém ujednání za účelem jeho zveřejnění na zvláštní internetové stránce.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh směrnice

  Článek 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Diplomatické a konzulárními úřady členských států úzce spolupracují a koordinují svůj postup mezi sebou navzájem a s Unií s cílem zajistit ochranu nezastoupených občanů za stejných podmínek jako vlastních státních příslušníků. Když konzulát nebo velvyslanectví pomáhá nezastoupenému občanu, spojí se s nejbližším regionálně odpovědným konzulátem nebo velvyslanectvím nebo ministerstvem zahraničních věcí členského státu dotyčného občana. Členské státy oznámí příslušné kontaktní osoby na ministerstvech zahraničních věcí Evropské službě pro vnější činnost, která je průběžně aktualizuje na své zabezpečené internetové stránce.

  Delegace unie vedou spolupráci a koordinaci mezi členskými státy navzájem a mezi členskými státy a Unií s cílem zajistit ochranu nezastoupených občanů za stejných podmínek jako vlastních státních příslušníků. Když konzulát nebo velvyslanectví pomáhá nezastoupenému občanu, spojí se s nejbližším regionálně odpovědným konzulátem nebo velvyslanectvím nebo ministerstvem zahraničních věcí členského státu dotyčného občana. Členské státy oznámí příslušné kontaktní osoby na ministerstvech zahraničních věcí Evropské službě pro vnější činnost, která je průběžně aktualizuje na své zabezpečené internetové stránce.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh směrnice

  Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V krizových situacích pomáhající velvyslanectví nebo konzulát koordinuje případnou evakuaci nebo jinou potřebnou podporu poskytovanou nezastoupenému občanu s jeho členským státem.

  V krizových situacích pomáhající velvyslanectví nebo konzulát nebo delegace Unie koordinuje případnou evakuaci nebo jinou potřebnou podporu poskytovanou nezastoupenému občanu s jeho členským státem.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh směrnice

  Článek 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Místní zasedání o spolupráci se týkají pravidelné výměny informací o nezastoupených občanech, otázek bezpečnosti občanů, vězeňských podmínek nebo přístupu ke konzulárním službám. Není-li dohodnuto jinak centrálně mezi ministerstvy zahraničních věcí, rozhodne se na místní úrovni, zda bude předsedajícím zástupce členského státu nebo delegace Unie. Předsedající shromažďuje a pravidelně aktualizuje kontaktní údaje, zejména co se týče kontaktních bodů nezastoupených členských států, a sděluje je místním velvyslanectvím a konzulátům a delegaci Unie.

  Místním zasedáním o spolupráci předsedá zástupce delegace Unie. Tato zasedání o spolupráci se týkají pravidelné výměny informací o nezastoupených občanech, otázek bezpečnosti občanů, vazebních podmínek, přístupu ke konzulárním službám a krizového plánování. Předsedající shromažďuje a pravidelně aktualizuje kontaktní údaje, zejména co se týče kontaktních bodů nezastoupených členských států, a sděluje je místním velvyslanectvím a konzulátům.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. K zajištění komplexní připravenosti počítají nouzové plány s nezastoupenými občany. Členské státy zastoupené ve třetí zemi koordinují nouzové plány mezi sebou a s delegacemi Unie. Dohodnou se na příslušných úkolech s cílem zajistit, aby se nezastoupeným občanům dostalo plné pomoci v případě krize, jmenují zástupce pro shromažďovací místa a informují nezastoupené občany o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na krize za stejných podmínek jako vlastní státní příslušníky.

  1. Delegace Unie koordinují nouzové plány mezi členskými státy s cílem zajistit komplexní připravenost včetně rozdělení úkolů s cílem zajistit, aby se zastoupeným občanům dostalo plné pomoci v případě krize, jmenování zástupců pro shromažďovací místa a stanovení informací poskytovaných nezastoupeným občanům o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na krize za stejných podmínek jako vlastní státní příslušníky.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh směrnice

  Čl. 15 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.případě krize členské státy a Unie úzce spolupracují, aby zajistily nezastoupeným občanům účinnou pomoc. Členské státy a Unie se vzájemně včas informují o dostupných evakuačních kapacitách. Na žádost mohou být členské státy podpořeny stávajícími zásahovými týmy na úrovni Unie včetně konzulárních odborníků, zejména z nezastoupených členských států.

  2.případě krize členské státy a Unie úzce spolupracují, aby zajistily nezastoupeným občanům účinnou pomoc. Delegace Unie včas koordinují výměnu informací o dostupných evakuačních kapacitách a poskytují při evakuaci nezbytnou pomoc, případně za podpory stávajících zásahových týmů na úrovni Unie včetně konzulárních odborníků, zejména z nezastoupených členských států.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – nadpis

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Vedoucí stát

  Koordinace při krizovém plánování a v krizových situacích

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Pro účely této směrnice je vedoucím státem (jsou vedoucími státy) jeden nebo více členských států v dané třetí zemi, pověřený (pověřené) koordinovat a vést pomoc při přípravě na krizi a v případě krize, což zahrnuje i plnění zvláštní úlohy ve vztahu k nezastoupeným občanům.

  1. Delegace Unie jsou pověřeny koordinací a vedením pomoci při přípravě na krizi a v případě krize, což zahrnuje i plnění zvláštní úlohy ve vztahu k nezastoupeným občanům.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členský stát je určen jako vedoucí stát v dané třetí zemi, pokud tento svůj úmysl oznámil prostřednictvím stávající zabezpečené komunikační sítě a pokud jiný členský stát nevznese námitky do 30 dní, nebo se navrhovaný vedoucí stát vzdá tohoto úkolu prostřednictvím zabezpečené komunikační sítě. Pokud si více než jeden členský stát přejí ujmout se společně úkolu vedoucích států, oznámí tento svůj úmysl společně prostřednictvím zabezpečené komunikační sítě. V případě krize se tohoto úkolu může ujmout jeden nebo více členských států okamžitě a oznámení provedou do 24 hodin. Členské státy mohou tuto nabídku odmítnout, ale jejich státní příslušníci a další potenciální příjemci pomoci zůstávají, v souladu s čl. 6 odst. 1, způsobilí pro pomoc ze strany vedoucího státu. Pokud vedoucí stát není, členské státy zastoupené na místě se dohodnou, který členský stát bude koordinovat pomoc nezastoupeným občanům.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.zájmu přípravy na krize musí vedoucí stát (vedoucí státy) zajistit, aby nouzové plány velvyslanectví a konzulátů počítaly s nezastoupenými občany, aby tyto nouzové plány byly slučitelné a aby velvyslanectví a konzuláty, jakož i delegace Unie byly řádně informovány o těchto opatřeních.

  3.zájmu přípravy na krize musí delegace Unie zajistit, aby nouzové plány velvyslanectví a konzulátů počítaly s nezastoupenými občany, aby tyto nouzové plány byly slučitelné a aby velvyslanectví a konzuláty byly řádně informovány o těchto opatřeních.

  Pozměňovací návrh   20

  Návrh směrnice

  Čl. 16 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.případě krize vedoucí stát (vedoucí státy) nebo členský stát, který koordinuje pomoc, odpovídá za koordinaci a prvořadou pomoc a za shromažďovací operace nezastoupených občanů, a v případě potřeby zajistí evakuaci na bezpečné místo s podporou ostatních dotčených členských států. Poskytne rovněž styčné místo pro nezastoupené členské státy, prostřednictvím kterého mohou obdržet informace o svých občanech a koordinovat nezbytnou pomoc. Vedoucí stát (státy) nebo členský stát, jenž koordinuje pomoc nezastoupeným občanům, může požadovat, pokud je to vhodné, podporu z takových nástrojů, jako jsou mechanismus civilní ochrany EU a struktury krizového řízení Evropské služby pro vnější činnost. Členské státy poskytnou vedoucímu státu (vedoucím státům) nebo členskému státu, jenž koordinuje pomoc, veškeré důležité informace týkající se jejich nezastoupených občanů v krizové situaci.

  4.případě krize odpovídá delegace Unie za koordinaci a prvořadou pomoc a za shromažďovací operace nezastoupených občanů a koordinuje evakuaci na bezpečné místo s podporou dotčených členských států. Poskytne rovněž styčné místo pro nezastoupené členské státy, prostřednictvím kterého mohou obdržet informace o svých občanech a koordinovat nezbytnou pomoc. Delegace Unie a dotčené členské státy mohou požadovat, pokud je to vhodné, podporu z takových nástrojů, jako jsou mechanismus civilní ochrany EU a struktury krizového řízení Evropské služby pro vnější činnost. Členské státy poskytnou delegaci Unie veškeré důležité informace týkající se jejich nezastoupených občanů v krizové situaci.

  POSTUP

  Název

  Konzulární ochrana občanů Unie v zahraničí

  Referenční údaje

  COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  2.2.2012

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  2.2.2012

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Kristiina Ojuland

  11.1.2012

  Projednání ve výboru

  10.7.2012

   

   

   

  Datum přijetí

  3.9.2012

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  32

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Joachim Zeller

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (12. 7. 2012)

  pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

  k návrhu směrnice Rady o konzulární ochraně občanů Unie v zahraničí
  (COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

  Navrhovatel: Tadeusz Zwiefka

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Jedním z práv, kterých občané požívají z titulu občanství Unie, je právo státních příslušníků členského státu, který v určité třetí zemi nemá své zastoupení, na pomoc konzulárních orgánů jiného členského státu, který v dané zemi zastoupení má. Příslušná právní ustanovení jsou obsažena v článku 23 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 46 Listiny základních práv.

  Právní rámec pro uplatnění tohoto práva byl poprvé stanoven rozhodnutím 95/553/ES. Toto právo tedy existuje již po určitou dobu. Příslušný právní rámec je však třeba posílit, neboť praxe ukázala, že občané nejsou schopni svého práva na konzulární ochranu plně využívat.

  Jedním z hlavních problémů je, že občané nacházející se ve třetí zemi, v níž jejich vlastní členský stát nemá zastoupení, o svém právu na pomoc od konzulátu jiného členského státu nevědí. Nová směrnice by měla tento problém vyřešit.

  Cílem směrnice je vytvořit koordinovaný postup pro poskytování pomoci nezastoupeným občanům Unie. Aniž by bylo dotčeno právo nezastoupených občanů požádat o pomoc orgány jakéhokoli jiného členského státu, vytváří tato směrnice v právu EU systém, který členským státům umožní dohodnout se, že v určité zemi nebo oblasti bude jeden členský stát působit jako „vedoucí stát“, který bude konzulární činnost koordinovat. Takové dohody budou vždy zveřejněny, takže občané cestující do určité oblasti budou vědět, na který konzulát se mají obracet nejprve.

  Z dlouhodobého hlediska by mohlo být též dosaženo určitých úspor, protože jakmile se členské státy dohodnou na jmenování vedoucího státu, nebude tolik nutné, aby byly v daném místě zastoupeny ostatní členské státy.

  Jedním z problémů současné spolupráce v konzulární oblasti je to, že členské státy mají rozdílné zvyklosti, pokud jde o financování konzulární pomoci. Některé členské státy financují tuto pomoc ze svých státních rozpočtů, jiné státy vycházejí z toho, že osoba, které byla poskytnuta pomoc, by měla daňovým poplatníkům tuto pomoc uhradit. Navržená směrnice stanovuje pravidla kompenzace mezi konzulárními systémy členských států, aniž by zasahovala do zvyklostí jednotlivých států v této oblasti.

  Výbor pro právní záležitosti návrh Komise v zásadě podporuje, avšak soudí, že je třeba provést několik změn. Předložené pozměňovací návrhy mají zejména zajistit, aby byly informace o konzulární ochraně dostupné co nejširšímu okruhu osob, dále objasnit, že občané by měli mít i nadále možnost využívat celé škály konzulární pomoci, kterou tradičně poskytují zastupitelské úřady členských států, a nakonec vyjasnit, že z úlohy, kterou hrají orgány zastoupených členských států, nevyplývá, že nezastoupené členské státy jsou z poskytování pomoci vyloučeny.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10) Nezastoupení občané by měli mít možnost svobodně si vybírat velvyslanectví nebo konzulát, od kterého budou požadovat konzulární ochranu. Členské státy by měly uzavřít ujednání o sdílení nákladů. Taková ujednání by však měla být transparentní pro občany a neměla by být na překážku účinné konzulární ochraně. Každé takové ujednání by mělo být oznámeno Komisi a zveřejněno na jejích zvláštních stránkách.

  (10) Nezastoupení občané by měli mít možnost svobodně si vybírat velvyslanectví nebo konzulát, od kterého budou požadovat konzulární ochranu. Členské státy by měly uzavřít ujednání o sdílení nákladů. Taková ujednání by však měla být transparentní pro občany a neměla by být na překážku účinné konzulární ochraně. Každé takové ujednání by mělo být oznámeno Komisi a zveřejněno na jejích zvláštních stránkách a na příslušných stránkách kompetentních institucí zúčastněných členských států.

  Odůvodnění

  Jedním z důvodů, proč evropští občané nevyužívají svého práva na konzulární ochranu ve třetích zemích, je to, že nemají k dispozici dostatek informací.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14) Aby bylo jasné, která opatření v oblasti koordinace a spolupráce jsou nezbytná, je třeba upřesnit rozsah spolupráce a koordinace. Konzulární ochrana nezastoupených občanů zahrnuje pomoc v řadě typických situací, například v případě zatčení nebo zadržení, vážné nehody nebo vážného onemocnění a úmrtí, jakož i s ohledem na poskytování pomoci a repatriace v případě nouze, a vydávání náhradních dokladů. Vzhledem k tomu, že potřebná ochrana závisí vždy na skutkové situaci, konzulární ochrana by se neměla omezovat jen na situace konkrétně uvedené v této směrnici.

  (14) Aby bylo jasné, která opatření v oblasti koordinace a spolupráce jsou nezbytná, je třeba upřesnit rozsah spolupráce a koordinace. Konzulární ochrana nezastoupených občanů zahrnuje pomoc v řadě typických situací, například v případě zatčení nebo zadržení, vážné nehody nebo vážného onemocnění a úmrtí, jakož i s ohledem na poskytování pomoci a repatriace v případě nouze, a vydávání náhradních dokladů,pomoc v krizových situacích. Vzhledem k tomu, že potřebná ochrana závisí vždy na skutkové situaci, konzulární ochrana by se neměla omezovat jen na situace konkrétně uvedené v této směrnici.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 22 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (22a) Konzulární pracovníci by měli projít školením s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci a rozšířit znalosti o občanských právech vyplývajících ze Smluv a z této směrnice.

  Odůvodnění

  Je důležité, aby konzulární pracovníci měli představu o právech občanů jiných členských států, kteří k nim přicházejí s žádostí o pomoc.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (25a) Tato směrnice by neměla mít vliv na povinnost nebo právo nezastoupených členských států poskytovat svým občanům pomoc přímo, pokud je to nutné nebo žádoucí. Nezastoupené členské státy by měly členským státům, které poskytují konzulární pomoc jejich občanům, průběžně poskytovat podporu.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy mohou přispívat k poskytování pomoci svým občanům i v zemích, v nichž nemají diplomatické zastoupení.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 25 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (25b) V zájmu rychlého a účinného fungování této směrnice by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny příloh svěřena Komisi. Je velmi důležité, aby Komise v průběhu přípravné práce prováděla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly včas a vhodným způsobem předávány současně Evropskému parlamentu a Radě.

  Odůvodnění

  Navrhovatel se domnívá, že Komisi by měla být svěřena pravomoc měnit přílohy, protože ty obsahují formuláře, které bude nutné čas od času aktualizovat. Příslušná ustanovení jsou obsažena v nových článcích 18a a 18b.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Občané Unie musí být schopni dosáhnout velvyslanectví nebo konzulátu a vrátit na místo odkud vyšli přinejmenším téhož dne s pomocí dopravních prostředků běžně používaných ve třetí zemi, pokud naléhavost věci nevyžaduje rychlejší pomoc. Velvyslanectví nebo konzulát nejsou dostupné, pokud dočasně nejsou schopny účinně poskytovat ochranu, zejména pokud jsou dočasně uzavřeny v případě krize.

  Velvyslanectví nebo konzulát nejsou dostupné, pokud dočasně nejsou schopny účinně poskytovat ochranu, zejména pokud jsou dočasně uzavřeny v případě krize.

  Odůvodnění

  Dostupnost konzulátu by neměla být stanovena tak podrobně, protože mezi jednotlivými třetími zemi budou existovat značné rozdíly.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Honorární konzulové se považují za dosažitelné velvyslanectví nebo konzuláty v rámci svých pravomocí podle vnitrostátního práva a zvyklostí.

  3. Honorární konzulové se považují za dosažitelné velvyslanectví nebo konzuláty do té míry, do níž mají příslušné pravomoci podle vnitrostátního práva a zvyklostí.

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Nezastoupení občané si mohou vybrat velvyslanectví nebo konzulát členského státu, u něhož budou usilovat o konzulární ochranu.

  1. Nezastoupení občané si mohou vybrat velvyslanectví nebo konzulát členského státu, u něhož budou usilovat o konzulární ochranu. V souladu s touto směrnicí by členské státy měly na internetových stránkách svých ministerstev zahraničních věcí zpřístupnit informace o právu svých občanů usilovat ve třetí zemi, v níž tyto státy nemají zastoupení, o konzulární ochranu poskytovanou diplomatickým nebo konzulárním úřadem jiného členského státu, jakož i informace o podmínkách, kterými se využití tohoto práva řídí.

  Odůvodnění

  Mají-li být ustanovení této směrnice účinná a pro občany přínosná, měli by být občané na základě této směrnice náležitě informováni o svém právu na konzulární ochranu ze strany diplomatického nebo konzulárního úřadu jiného členského státu.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Členský stát může trvale zastupovat jiný členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států ve třetí zemi mohou uzavřít ujednání o sdílení zátěže za předpokladu, že je zajištěno účinné vyřizování žádostí. Členské státy informují Evropskou komisi o každém takovém ujednání za účelem jeho zveřejnění na její zvláštní internetové stránce.

  2. Členský stát může trvale zastupovat jiný členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států ve třetí zemi mohou uzavřít ujednání o sdílení zátěže za předpokladu, že je zajištěno účinné vyřizování žádostí. Členské státy informují Evropskou komisi o každém takovém ujednání za účelem jeho zveřejnění na její zvláštní internetové stránce a zveřejňují tyto informace rovněž na internetových stránkách svých ministerstev zahraničních věcí a na internetových stránkách příslušných velvyslanectví nebo konzulátů.

  Odůvodnění

  Jedním z důvodů, proč evropští občané nevyužívají svého práva na konzulární ochranu ve třetích zemích, je to, že nemají k dispozici dostatek informací.

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2 – návětí

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Konzulární ochrana uvedená v odstavci 1 zahrnuje pomoc v těchto situacích

  2. Konzulární ochrana uvedená v odstavci 1 zahrnuje přinejmenším pomoc v těchto situacích

  Odůvodnění

  Tento a následující pozměňovací návrh mají vyjasnit, že seznam situací, v nichž je pomoc poskytována, není vyčerpávající a že členské státy by měly nadále poskytovat pomoc i v jiných situacích, v nichž se tato pomoc obvykle poskytuje.

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Tato konzulární ochrana se rovněž vztahuje na všechny ostatní situace, v nichž by zastoupený členský stát obvykle poskytoval pomoc svým občanům.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ca) pomáhají občanovi získat pomoc odborníka v oblasti práva.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh má stanovit, že konzuláty nemají samy povinnost poskytovat právní poradenství, avšak musí pomáhat občanům získat takové poradenství od místní právního odborníka.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4. Velvyslanectví nebo konzulát sdělí členskému státu dotčeného občana, jaké informace o jeho právech mu poskytly. Vystupuje jako prostředník, včetně pomoci s formulováním žádostí o milost nebo o předčasné propuštění a o přemístění, pokud o to dotčený občan žádá. V případě potřeby vystupuje jako zprostředkovatel pro případné právní poplatky uložené prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních úřadů členského státu dotčeného občana.

  4. Velvyslanectví nebo konzulát sdělí členskému státu dotčeného občana, jaké informace o jeho právech mu poskytly. V případě potřeby vystupuje jako zprostředkovatel pro případné právní poplatky uložené prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních úřadů členského státu dotčeného občana.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – bod 1 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) poskytují občanovi informace a/nebo pomoc, pokud jde o příslušné právní otázky a zdravotní péči.

  b) poskytují občanovi informace nebo pomoc, pokud jde o příslušné právní otázky, zdravotní péči a poradenství.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) pomáhají občanovi získat pomoc odborníka v oblasti práva.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci a spojí se s rodinnými příslušníky nebo jinými příbuznými dotčeného občana, pokud k tomu dotčený občan podle možností dal svůj souhlas.

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci. Členský stát se spojí s rodinnými příslušníky nebo jinými příbuznými dotčeného občana, pokud to dotčený občan neodmítl.

  Odůvodnění

  Tento a následující pozměňovací návrh se předkládají proto, že mezi konzulárními pracovníky a rodinou občana může existovat jazyková bariéra. Je vhodnější, aby komunikace s rodinnými příslušníky směřovala přes orgány jejich členského státu.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh směrnice

  Čl. 10 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci,pokud je to vhodné, spojí se s rodinnými příslušníky nebo s jinými příbuznými osobami oběti. Informuje členský stát občana, pokud je zapotřebí evakuace ze zdravotních důvodů. Případná evakuace ze zdravotních důvodů je podmíněna předchozím souhlasem členského státu dotčeného občana, s výjimkou případů mimořádné naléhavosti.

  2. Velvyslanectví nebo konzulát informuje členský stát dotčeného občana o události, její závažnosti a poskytnuté pomoci. Členský stát se spojí s rodinnými příslušníky nebo s jinými příbuznými osobami oběti, pokud to dotčený občan neodmítl. Informuje členský stát občana, pokud je zapotřebí evakuace ze zdravotních důvodů. Případná evakuace ze zdravotních důvodů je podmíněna předchozím souhlasem členského státu dotčeného občana, s výjimkou případů mimořádné naléhavosti.

  Pozměňovací návrh   18

  Návrh směrnice

  Článek 18 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 18a

   

  Změny příloh

   

  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18b, pokud jde o změny příloh.

  Pozměňovací návrh   19

  Návrh směrnice

  Článek 18 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 18b

   

  Výkon přenesení pravomoci

   

  1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

   

  2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 18a platí na dobu neurčitou od …*.

   

  3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 18a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm je stanoveno. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

   

  4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

   

  5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 18a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

   

  ______

   

  * Den vstupu této směrnice v platnost

  POSTUP

  Název

  Konzulární ochrana občanů Unie v zahraničí

  Referenční údaje

  COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  2.2.2012

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  2.2.2012

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Tadeusz Zwiefka

  19.12.2011

  Projednání ve výboru

  31.5.2012

   

   

   

  Datum přijetí

  10.7.2012

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

  POSTUP

  Název

  Konzulární ochrana občanů Unie v zahraničí

  Referenční údaje

  COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

  Datum konzultace s EP

  20.1.2012

   

   

   

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  2.2.2012

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  2.2.2012

  DEVE

  2.2.2012

  JURI

  2.2.2012

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  DEVE

  25.1.2012

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Edit Bauer

  9.2.2012

   

   

   

  Projednání ve výboru

  25.4.2012

  9.7.2012

  3.9.2012

  19.9.2012

  Datum přijetí

  19.9.2012

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  51

  5

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker

  Datum předložení

  26.9.2012