ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό

10.10.2012 - (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Edit Bauer


Διαδικασία : 2011/0432(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0288/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0288/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό

(COM(2011)0881) – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0881),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0017/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0288/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Βάσει του άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες συνεργάζονται και συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Ενδέχεται να χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη. Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό πλαίσιο.

(7) Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και της αντιπροσωπείας της Ένωσης σε τρίτη χώρα και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η προξενική προστασία, στο πλαίσιο της οποίας αποδίδεται ειδική προσοχή στην κατάσταση των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.

(8) Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα ή η πρόσβαση στην πρεσβεία ή το προξενείο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνεπάγεται για τον πολίτη συγκεκριμένου κράτους μέλους αδικαιολόγητη σπατάλη πολύτιμου χρόνου και οικονομικών πόρων. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.

Τροπολογία   6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Οποιαδήποτε ορισμός για το ποια πρόσωπα αποτελούν μέλη της οικογένειας θα πρέπει να εμπνέεται από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων, δεν εκδίδονται προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.

(9) Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως ορίζει η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υπό τη δικαιοδοσία τους ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των οικογενειών των πολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής προστασίας στους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και σε απάτριδες, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν μεν την υπηκοότητα κράτους μέλους αλλά διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιάζουσα κατάστασή τους.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που έχουν νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες, καθώς και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την υπηκοότητα καμίας χώρας, διαμένουν όμως σε κράτος μέλος και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, δεν μπορούν να προσφύγουν σε καμία προξενική προστασία εάν το κράτος μέλος διαμονής τους δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία ή το προξενείο από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο.

(10) Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία, το προξενείο ή, κατά περίπτωση, την αντιπροσωπεία της Ένωσης από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των διακανονισμών αυτών και να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο καθώς και στους συναφείς δικτυακούς τόπους των κρατών μελών και του Συμβουλίου.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.

(12) Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχονται στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.

(14) Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων, καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Κατά την παροχή προξενικής προστασίας σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές καταστάσεις, ιδίως όταν θύματα εμπορίας ανθρώπων συλλαμβάνονται ή κρατούνται για την διάπραξη εγκλημάτων που αποτελούν άμεση συνέπεια της εμπορίας των ανθρώπων αυτών. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ενδέχεται να περιέλθουν σε πλέον ευάλωτη θέση δεδομένου ότι δεν διαθέτουν άμεση αντιπροσώπευση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.

(15) Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Πρέπει να διασφαλίζεται η άρση των γλωσσικών εμποδίων και η παροχή διερμηνείας ή άλλης αναγκαίας συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18a) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «καταπιστευματικού ταμείου»για την προξενική προστασία, από το οποίο η πρεσβεία ή το προξενείο του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους θα μπορεί να προκαταβάλλει τις δαπάνες για την παροχή συνδρομής σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και στο οποίο θα επιστρέφει τη χρηματική προκαταβολή το κράτος μέλος του πολίτη στον οποίο παρασχέθηκε συνδρομή και του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν την κατανομή των οικονομικών βαρών για την ομαλή λειτουργία του εν λόγω ταμείου.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Όσον αφορά τον επιτόπου συντονισμό και σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων των κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.

(20) Όσον αφορά τον συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων των κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Σε καταστάσεις κρίσης, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εκπληρώνει τον ρόλο αυτό, πρέπει να της παρέχονται τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση των προξενικών υπαλλήλων των κρατών μελών.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται. Η έννοια του ηγετικού κράτους θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο εν λόγω πλαίσιο.

(21) Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται από την ΕΥΕΔ.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να οργανώνει εκπαίδευση για τους προξενικούς υπαλλήλους προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για καταστάσεις κρίσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Για το προσωπικό των προξενείων θα πρέπει να οργανωθούν μαθήματα εκπαίδευσης για τη βελτίωση της συνεργασίας και τη διεύρυνση των γνώσεών τους όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών βάσει των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι προξενικοί υπάλληλοι τα δικαιώματα των πολιτών άλλων κρατών μελών που απευθύνονται σε αυτούς για βοήθεια.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους εκτός εάν η εν λόγω τρίτη χώρα έχει αντιρρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλων κρατών μελών.

(23) Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μπορούν, όταν χρειάζεται, να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα. Για να μπορεί η ΕΥΕΔ να ασκεί αυτό τον ρόλο, θα πρέπει να της παρασχεθούν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία.

(25) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είδη συνδρομής που δεν παρέχονται στους δικούς τους υπηκόους.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και/ή το δικαίωμα κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται να παρέχουν άμεση συνδρομή στους πολίτες τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και/ή σκόπιμο. Τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται θα πρέπει να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στα κράτη μέλη που παρέχουν προξενική βοήθεια στους πολίτες των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή καθίσταται σαφές ότι, ακόμα και σε χώρες στις οποίες δεν αντιπροσωπεύονται, τα κράτη μέλη διατηρούν την υποχρέωση να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην παροχή βοήθειας στους πολίτες τους.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β) Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούνται από έντυπα που θα πρέπει ενδεχομένως να επικαιροποιούνται από καιρού εις καιρόν. Αυτό υλοποιείται με τα νέα άρθρα 18α και 18β.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(27) Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, συγκεκριμένα στο άρθρο 21, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και, κατά περίπτωση, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εφαρμόζουν πάντα την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υπηκόους τους να εγγράφονται στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων προτού επισκεφθούν τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής σε αυτούς σε περιπτώσεις ανάγκης, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια γραμμή επικοινωνίας που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλη την εβδομάδα προκειμένου να έχουν ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες οι πολίτες που αναζητούν προξενική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να απολαύουν, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προστασίας των πολιτών της Ένωσης, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους. Κατά περίπτωση, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», δικαιούται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

1. Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», προστατεύεται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και από την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του παρέχοντος την συνδρομή κράτους μέλους, τα οποία δεν είναι υπήκοοι.

3. Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του κράτους μέλους καταγωγής, ή προξενική προστασία από αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.

3. Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εφόσον διαθέτουν τις σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία.

1. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της Ένωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο και σκόπιμο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν, στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών τους να αναζητούν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε μια τρίτη χώρα στην οποία τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιπροσωπεύονται, προξενική προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμιστεί ο ρόλος της αντιπροσωπείας της Ένωσης.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της.

2. Προκειμένου να παρέχεται προξενική προστασία σε πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της ΕΕ μπορούν να συνάπτουν τοπικούς διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατόπιν κοινοποίησης στις τοπικές αρχές, οι εν λόγω τοπικοί διακανονισμοί θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ και να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στους σχετικούς δικτυακούς τόπους των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι εν λόγω διακανονισμοί συμμορφούνται πλήρως προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.

2. Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή εξασφαλίζει στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Κεφάλαιο 2 και άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

Συνεργασία και συντονισμός στον τομέα της τοπικής προξενικής προστασίας

 

Άρθρο 5α

 

Γενική αρχή

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών θα συνεργάζονται στενά και θα συντονίζονται μεταξύ τους και με την Ένωση για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία συνδράμει πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών θα συνεργάζονται στενά και θα συντονίζονται μεταξύ τους και με την Ένωση για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης διευκολύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών αφενός και μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης αφετέρου για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία ή, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της Ένωσης παρέχει συνδρομή σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη, καθώς και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

Αιτιολόγηση

Παλαιό άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής με τροποποιήσεις.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,

β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη ή κινδύνου διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η προξενική αυτή προστασία επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος που δεν αντιπροσωπεύεται παρέχει συνήθως συνδρομή στους πολίτες του.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:

1. Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:

α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,

α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,

β) επισκέπτονται τον πολίτη και ελέγχουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης,

β) επισκέπτονται τον πολίτη και διασφαλίζουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης·

γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων.

γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του·

 

γα) διασφαλίζουν την πρόσβαση του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης.

3. Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο την αποφυγή της εν λόγω κακομεταχείρισης και τη διασφάλιση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων, παρέχοντας συνδρομή κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.

4. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της πρόσβασης του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές και συνδρομή, μεταξύ άλλων κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:

1. Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος ή διατρέχει κίνδυνο να καταστεί θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:

α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,

α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,

β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με συναφή νομικά ζητήματα και ιατρική περίθαλψη.

β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με ιατρική περίθαλψη·

 

βα) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του και πρόσβαση σε κατάλληλη νομική συνδρομή και παροχή νομικών συμβουλών.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα εάν ο πολίτης, όπου είναι δυνατόν, έχει δώσει τη συναίνεσή του.

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα και η επόμενη τροπολογία οφείλουν την ύπαρξή τους στους γλωσσικούς φραγμούς που υφίστανται ενδεχομένως μεταξύ προξενικών υπαλλήλων και της οικογένειας του πολίτη. Είναι σκοπιμότερο να πραγματοποιείται η επικοινωνία με την οικογένεια μέσω των αρχών του κράτους μέλους της ιθαγένειάς τους.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και, εάν χρειάζεται, έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του θύματος ή άλλα συναφή πρόσωπα. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Τοπική συνεργασία

 

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες κράτησης ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο είναι ταυτόσημο με άρθρο 14 της πρότασης οδηγίας· απλώς τοποθετείται με διαφορετική σειρά.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Κεφάλαιο 3 και άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

διαγράφεται

Οικονομικές διαδικασίες

 

Άρθρο 12

 

Γενικοί κανόνες

 

Όπου ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητά συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,

 

β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, αμελλητί, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,

 

γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,

 

δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα I, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αντικαθίσταται από το ταυτόσημο άρθρο 16α, που απλώς τοποθετείται με διαφορετική σειρά. Το κεφάλαιο 3 καταργείται.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

διαγράφεται

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

 

1. Σε καταστάσεις κρίσης η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή συντονίζουν οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.

 

Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή υποβάλει οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφή των εξόδων της εν λόγω απομάκρυνσης ή στήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων ακόμα και εάν ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται δεν έχει υπογράψει ανάληψη υποχρέωσης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α).

 

Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη να επιδιώξει την επιστροφή εξόδων βάσει των εθνικών κανόνων.

 

2. Σε μείζονες κρίσεις, τα έξοδα απομάκρυνσης ή στήριξης επιστρέφονται από το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη κατ’ αναλογία, διαιρώντας τα συνολικά έξοδα με τον αριθμό των πολιτών που έτυχαν συνδρομής, εάν το ζητήσει το κράτος μέλος που παρέχει τη συνδρομή.

 

3. Όταν τα έξοδα δεν μπορούν να υπολογισθούν, το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή βάσει κατ’ αποκοπή ποσών που αντιστοιχούν στο είδος της παρασχεθείσας στήριξης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 2.

 

4. Όταν το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή είχε στηριχθεί οικονομικά όσον αφορά τη συνδρομή από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οποιαδήποτε συνεισφορά του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη καθορίζεται μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της Ένωσης.

 

5. Για αιτήσεις επιστροφής εξόδων χρησιμοποιούνται τα κοινά έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 2.

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αντικαθίσταται από νέο άρθρο 16β.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συνεργασία και συντονισμός σε τοπικό επίπεδο και σε καταστάσεις κρίσης

Συνεργασία και συντονισμός σε καταστάσεις κρίσης

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Τοπική συνεργασία

 

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες στις φυλακές ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων σε κεντρικό επίπεδο, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

 

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας 24.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, ο τοπικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται σε τρίτη χώρα συντονίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μεταξύ τους και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Συμφωνούν σε αντίστοιχα καθήκοντα για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, διορίζουν αντιπροσώπους για σημεία συγκέντρωσης και ενημερώνουν τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν τον συντονισμό του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των απαραίτητων καθηκόντων για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, του διορισμού αντιπροσώπων για σημεία συγκέντρωσης και της παροχής πληροφοριών στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη και η Ένωση αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης. Κατόπιν αίτησης τα κράτη μέλη μπορούν να στηριχθούν με υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.

2. Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει εγκαίρως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης, συντονίζει την ίδια την απομάκρυνση και παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την απομάκρυνση, με ενδεχόμενη στήριξη από υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ηγετικό κράτος

Συντονισμός ενόψει και σε περίπτωση κρίσεων

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας το ή τα ηγετικά κράτη είναι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε δεδομένη τρίτη χώρα, που αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος ορίζεται ως ηγετικό κράτος σε δεδομένη τρίτη χώρα, εάν κοινοποιήσει την πρόθεσή του μέσω του υφιστάμενου ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας, εκτός εάν άλλο κράτος μέλος εκφράσει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών ή το προτεινόμενο ηγετικό κράτος μέλος παραιτηθεί από τα καθήκοντα αυτά μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Εάν περισσότερα από ένα κράτη μέλη επιθυμούν να αναλάβουν από κοινού καθήκοντα ηγετικού κράτους κοινοποιούν από κοινού την πρόθεσή τους μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Σε περίπτωση κρίσης ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντα αυτά και να προβούν στην κοινοποίηση εντός 24 ωρών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποποιηθούν την προσφορά, αλλά οι υπήκοοί τους και άλλοι εν δυνάμει δικαιούχοι εξακολουθούν να έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το δικαίωμα να τους παρασχεθεί συνδρομή από το ηγετικό κράτος. Εάν δεν υπάρχει ηγετικό κράτος, τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται επιτόπου συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος θα συντονίσει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

διαγράφεται

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.

3. Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης εξασφαλίζει ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, και, εάν είναι ανάγκη, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση σε ασφαλές τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχουν επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ή τα ηγετικά κράτη μέλη ή στο κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.

4. Σε περίπτωση κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και συντονίζει την απομάκρυνση σε ασφαλή τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχει επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην αντιπροσωπεία της Ένωσης όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Κεφάλαιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4α (νέο)

 

Οικονομικές διαδικασίες

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16 α

 

Γενικοί κανόνες

 

Σε περίπτωση που πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητεί συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και, ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,

 

β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη παρέχει αμελλητί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,

 

γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,

 

δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 1, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας 25.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16 β

 

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

 

1. Σε καταστάσεις κρίσης η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.

 

2. Η ΕΥΕΔ διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα για τον συντονισμό και την παροχή συνδρομής όσον αφορά την προετοιμασία για καταστάσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά και τροποποιεί το άρθρο 13 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18 α

 

Τροπολογίες στα παραρτήματα

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18β για τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 18α ανατίθεται επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ...*.

 

3. Η ανάθεση της εξουσίας κατά το άρθρο 18α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση ανάκλησης δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

______

 

*Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) οι πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται εντός της επικράτειας τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, δικαιούνται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές οιουδήποτε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού. Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην κατάργηση της οδηγίας 95/353/ΕΚ, που αποτελεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για προστασία σε τρίτες χώρες, απαιτείται ένα νέο νομοθετικό μέσο. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν να διατυπωθούν κοινές αρχές για την προξενική προστασία. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των περιοχών που πλήττονται από κρίση, μια κοινή προσέγγιση είναι ακόμη πιο απαραίτητη.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα προξενικής προστασίας, πράγμα που μπορεί να διαπιστωθεί στην έκθεση:

- τοπική προξενική προστασία στην καθημερινή ζωή,

- προξενική προστασία σε καταστάσεις κρίσης.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να υποστηριχθεί, συνεπώς σε καθημερινές υποθέσεις προξενικής προστασίας, όπως στην περίπτωση απώλειας εγγράφου ταυτότητας, σύλληψης, κράτησης ή θανάτου, ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται δικαιούται να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε διπλωματικής ή προξενικής αρχής οποιουδήποτε κράτους μέλους. Υπάρχουν περιπτώσεις που, αν και υπάρχει σε τρίτη χώρα πρεσβεία ή προξενείο κράτους μέλους, ο πολίτης που έχει την υπηκοότητα του κράτους μέλους αυτού δεν έχει πρόσβαση στην αρχή αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται λογική η πρόταση της Επιτροπής να καθοριστεί η προσβασιμότητα πρεσβείας ή προξενείου κατά τρόπον ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος μετάβασης στην πρεσβεία ή στο προξενείο και αυθημερόν επιστροφής στον τόπο αναχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην καθημερινή ζωή.

Σε περιπτώσεις καταστάσεων κρίσης, η έκθεση προτείνει ότι η αντιπροσωπεία της Ένωσης είναι αρμόδια να συντονίζει και να παρέχει συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για καταστάσεις κρίσης και κατά τη διάρκεια αυτών. Προκειμένου να μην επωμισθεί δυσβάστακτο βάρος το ηγετικό κράτος, ή οποιοδήποτε κράτος μέλος που είναι παρόν στην περιοχή, η αντιπροσωπεία της Ένωσης αναλαμβάνει τον όλο συντονισμό της συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων έκτακτης ανάγκης μεταξύ των μελών και της αποχώρησης. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, καλύπτονται από τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η ιδέα αυτή ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το οποίο ορίζει ότι «οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες (...) συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται (...) η εφαρμογή των αποφάσεων που καθορίζουν θέσεις και δράσεις της Ένωσης. Συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και στην εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 23 της εν λόγω Συνθήκης».

Όσον αφορά την καθημερινή τοπική προξενική προστασία η έκθεση βασίζεται στους τρέχοντες οικονομικούς διακανονισμούς. Αφετέρου, σε καταστάσεις κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης η οποία διαδραματίζει ρόλο συντονιστή, πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να παρέχει το συντονισμό αυτό. Εξάλλου, η αντιπροσωπεία της Ένωσης μπορεί, εάν παρίσταται ανάγκη, να ζητεί στήριξη από μέσα όπως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική προξενική προστασία, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «καταπιστευματικού ταμείου» για την προξενική προστασία από το οποίο η πρεσβεία ή το προξενείο του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους θα μπορεί να προκαταβάλει τις δαπάνες για την παροχή συνδρομής σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και στο θα επιστρέφει την χρηματική προκαταβολή το κράτος μέλος του πολίτη στον οποίο παρασχέθηκε συνδρομή και του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (4.9.2012)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό
(COM(2011)0881 – C7‑0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kristiina Ojuland

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστούν τα μέτρα συντονισμού και προστασίας που είναι απαραίτητα για την καθημερινή προξενική προστασία των πολιτών της ΕΕ των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεταιº η προστασία αυτή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο παρέχεται δυνάμει της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στα Άρθρα 20(2)(γ) και 23 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 46 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ωστόσο, η άποψη της επιτροπής είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φιλόδοξη και να εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας ειδικά όσον αφορά τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ, όπως προβάλλεται στο άρθρο 35 της ΣΕΕ. Κανονικά, η πρόταση αυτή του Συμβουλίου θα έπρεπε να στρώσει τον δρόμο για ένα ενισχυμένο ρόλο ενός εκτεταμένου δικτύου αντιπροσωπειών της ΕΕ στην άσκηση της προξενικής προστασίας. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο συντονισμού στον τομέα αυτό και, υπό ορισμένες σαφώς καθορισμένες περιστάσεις, να ασκούν ακόμα και προξενικά καθήκοντα. Τούτο θα

· απλοποιούσε τις διαδικασίες για τους πολίτες της ΕΕ στο εξωτερικό·

· θα επέτρεπε οικονομίες κλίμακας, μέσω της βελτίωσης της συγκέντρωσης ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων

· θα ενίσχυε την ορατότητα της ΕΕ στις τρίτες χώρες·

· θα ενίσχυε την ιθαγένεια της ΕΕ.

Η απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ορίζει στο άρθρο 5, παράγραφος 10, ότι οι αντιπροσωπείες της Ένωσης, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 35 τρίτο εδάφιο της ΣΕΕ και κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών, υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διπλωματικών τους σχέσεων και του ρόλου τους στην παροχή προξενικής προστασίας σε πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες, υπό καθεστώς ατέλειας. Η προβλεπόμενη για το 2013 αναθεώρηση αυτής της απόφασης του Συμβουλίου ασφαλώς και θα εστιάσει στις οικονομικές προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου οι αντιπροσωπείες της ΕΕ να δυνηθούν να ασκήσουν στο ακέραιο τον ρόλο τους στους μηχανισμούς που θα τεθούν σε εφαρμογή για την εξασφάλιση προξενικής προστασίας στους πολίτες της ΕΕ των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Συνεπώς, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προτείνει όπως η οδηγία αυτή του Συμβουλίου χρησιμεύσει ως νομική βάση για τη θέση 19-06-06 (προξενική προστασία) του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου η Ένωση να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα για την άσκηση αυτών των καθηκόντων διά των αντιπροσωπειών της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 35,

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Ενδέχεται να χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη. Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό πλαίσιο.

(7) Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Ενδέχεται να χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους, της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην εν λόγω τρίτη χώρα και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη. Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό πλαίσιο.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται. Η έννοια του ηγετικού κράτους θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο εν λόγω πλαίσιο.

(21) Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος μέλος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους εκτός εάν η εν λόγω τρίτη χώρα έχει αντιρρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλων κρατών μελών.

(23) Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους εκτός εάν η εν λόγω τρίτη χώρα έχει αντιρρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλων κρατών μελών. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης εξασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και, όταν και όποτε χρειάζεται, ιδίως μάλιστα σε δυσχερείς περιόδους, τους ανατίθενται προξενικά καθήκοντα. Για να μπορεί η Ένωση να ασκεί αυτόν τον ρόλο, πρέπει να της παρασχεθούν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να απολαύουν, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να απολαύουν, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών άλλου κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους, ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης στην εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Αντιπροσωπείες της Ένωσης

 

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν ως πρωταρχική αρμοδιότητα την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών για την παροχή προξενικής προστασίας στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, μεταξύ άλλων μοιραζόμενα τις υποδομές τους και τους διαθέσιμους πόρους.

 

2. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης δύνανται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο και σκόπιμο, να αναλαμβάνουν επίσης προξενικά καθήκοντα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Στην παρούσα οδηγία, κάθε αναφορά σε πρεσβείες ή σε προξενεία κρατών μελών πρέπει συνεπώς να ερμηνευθεί ως αναφορά σε "πρεσβείες ή προξενεία των κρατών μελών ή αντιπροσωπείες της Ένωσης όπου έχει συμφωνηθεί".

 

3. Στις αντιπροσωπείες της Ένωσης διατίθενται όλα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα και όλοι οι λοιποί απαιτούμενοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων της επαρκούς εκπαίδευσης και της δημιουργίας ικανοτήτων για την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», δικαιούται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

1. Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», δικαιούται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους, ή από την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του παρέχοντος την συνδρομή κράτους μέλους, τα οποία δεν είναι υπήκοοι.

3. Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του κράτους μέλους καταγωγής, ή προξενική προστασία από αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία.

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης ενημερώνουν τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν να δεχθούν προξενική προστασία. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνουν τους πολίτες της Ένωσης σχετικά με το δικαίωμά τους να απευθύνονται σε αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες για να ζητήσουν βοήθεια.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες συντονίζουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη σύναψη τέτοιων διακανονισμών και ενημερώνουν εγκαίρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών θα συνεργάζονται στενά και θα συντονίζονται μεταξύ τους και με την Ένωση για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία συνδράμει πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης διευθύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών αφενός και μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης αφετέρου για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία συνδράμει πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε καταστάσεις κρίσης η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή συντονίζουν οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.

Σε καταστάσεις κρίσης η πρεσβεία ή το προξενείο ή η αντιπροσωπεία της Ένωσης που παρέχει συνδρομή συντονίζει οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες στις φυλακές ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων σε κεντρικό επίπεδο, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Στις συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης. Οι συνεδριάσεις αυτές περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες στις φυλακές και κατά την κράτηση, η προξενική πρόσβαση και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για να εξασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, ο τοπικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται σε τρίτη χώρα συντονίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μεταξύ τους και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Συμφωνούν σε αντίστοιχα καθήκοντα για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, διορίζουν αντιπροσώπους για σημεία συγκέντρωσης και ενημερώνουν τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συντονίζουν τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης μεταξύ κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, μεταξύ άλλων με την κατανομή καθηκόντων για την παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, τον διορισμό αντιπροσώπων για σημεία συγκέντρωσης και την ενημέρωση που πρέπει να προσφέρεται στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη και η Ένωση αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης. Κατόπιν αίτησης τα κράτη μέλη μπορούν να στηριχθούν με υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.

2. Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συντονίζουν εγκαίρως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης και παρέχουν την αναγκαία συνδρομή για την απομάκρυνση, με ενδεχόμενη στήριξη από υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ηγετικό κράτος

Συντονισμός εν όψει και σε περίπτωση κρίσεων

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας το ή τα ηγετικά κράτη είναι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε δεδομένη τρίτη χώρα, που αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

1. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος ορίζεται ως ηγετικό κράτος σε δεδομένη τρίτη χώρα, εάν κοινοποιήσει την πρόθεσή του μέσω του υφιστάμενου ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας, εκτός εάν άλλο κράτος μέλος εκφράσει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών ή το προτεινόμενο ηγετικό κράτος μέλος παραιτηθεί από τα καθήκοντα αυτά μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Εάν περισσότερα από ένα κράτη μέλη επιθυμούν να αναλάβουν από κοινού καθήκοντα ηγετικού κράτους κοινοποιούν από κοινού την πρόθεσή τους μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Σε περίπτωση κρίσης ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντα αυτά και να προβούν στην κοινοποίηση εντός 24 ωρών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποποιηθούν την προσφορά, αλλά οι υπήκοοί τους και άλλοι εν δυνάμει δικαιούχοι εξακολουθούν να έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το δικαίωμα να τους παρασχεθεί συνδρομή από το ηγετικό κράτος. Εάν δεν υπάρχει ηγετικό κράτος, τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται επιτόπου συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος θα συντονίσει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

διαγράφεται

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.

3. Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής εξασφαλίζει ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, και, εάν είναι ανάγκη, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση σε ασφαλές τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχουν επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ή τα ηγετικά κράτη μέλη ή στο κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.

4. Σε περίπτωση κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και συντονίζει την απομάκρυνση σε ασφαλή τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχουν επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην αντιπροσωπεία της Ένωσης όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.2.2012

Συντάκτρια γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Kristiina Ojuland

11.1.2012

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Evgeni Kirilov, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Joachim Zeller

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (12.7.2012)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό
(COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tadeusz Zwiefka

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το δικαίωμα των πολιτών ενός κράτους μέλους που δεν αντιπροσωπεύεται να ζητήσουν βοήθεια από τις προξενικές αρχές άλλων, κρατών μελών που αντιπροσωπεύονται αποτελεί ένα από τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης. Τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις αποτελούν το άρθρο 23 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η απόφαση 95/353/ΕΚ θέσπισε για πρώτη φορά ένα νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του δικαιώματος αυτού. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται συνεπώς εδώ και καιρό. Ωστόσο το πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχυθεί δεδομένου ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πολίτες δεν είναι πλήρως σε θέση να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους για παροχή προξενικής προστασίας.

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα συνίσταται στο ότι οι πολίτες δεν έχουν επίγνωση του δικαιώματός τους να τύχουν βοήθειας από το προξενείο ενός άλλου κράτους μέλους, όταν βρίσκονται σε μια τρίτη χώρα στην οποία το κράτος μέλος τους δεν αντιπροσωπεύεται. Η νέα αυτή οδηγία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Εξάλλου, η οδηγία αυτή έχει ως στόχο να προσεγγίσει κατά τρόπο περισσότερο συντονισμένο το ζήτημα της παροχής βοήθειας σε πολίτες της Ένωσης που δεν αντιπροσωπεύονται. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των πολιτών που δεν αντιπροσωπεύονται να ζητήσουν βοήθεια από τις αρχές κάθε κράτους μέλους, πρόκειται με την οδηγία να θεσπισθεί ένα πλαίσιο εντός του ενωσιακού δικαίου, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ότι, σε μία ορισμένη χώρα ή σε ένα ορισμένο χώρο, ένα κράτος μέλος θα λειτουργεί ως "αρμόδιο κράτος" και θα συντονίζει την προξενική δραστηριότητα. Οι συμφωνίες αυτές θα δημοσιευτούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες που μεταβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο τόπο θα γνωρίζουν με ποιο προξενείο θα πρέπει να έλθουν πρώτα σε επαφή.

Μακροπρόθεσμα, τούτο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις, δεδομένου ότι μόλις τα κράτη μέλη συμφωνήσουν ως προς τον ορισμό ενός αρμόδιου κράτους, θα συντρέχουν λιγότεροι λόγοι να αντιπροσωπεύονται άλλα κράτη μέλη στην επικράτεια αυτή.

Τέλος, ένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει σήμερα η προξενική συνεργασία συνίσταται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν την προξενική βοήθεια. Σε ορισμένα κράτη μέλη η βοήθεια αυτή χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό τους, ενώ άλλα κράτη μέλη θεωρούν ότι το πρόσωπο που τυγχάνει βοήθειας θα πρέπει να επιστρέφει στους φορολογούμενους το κόστος της παρεχόμενης βοήθειας. Η οδηγία αυτή θεσπίζει διατάξεις οικονομικής αντιστάθμισης μεταξύ των προξενικών συστημάτων των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να θίγει τις σχετικές εθνικές πρακτικές.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση, φρονεί ωστόσο ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις. Οι τροπολογίες που καταθέτει αποσκοπούν ιδιαίτερα στο να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή διάθεση πληροφοριών σχετικά με την προξενική προστασία, να καταστήσουν σαφές ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από το πλήρες φάσμα των μέτρων προξενικής προστασίας που παρέχεται από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών και να διευκρινίσουν ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αρχές των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται δεν συνεπάγεται ότι τα εν λόγω κράτη μέλη εξαιρούνται από την παροχή βοήθειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία   1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία ή το προξενείο από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο.

(10) Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία ή το προξενείο από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο καθώς και στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων οργάνων των εμπλεκόμενων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ευρωπαίοι πολίτες δεν ασκούν τα προξενικά τους δικαιώματα σε τρίτα κράτη οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.

(14) Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Για το προσωπικό των προξενείων θα πρέπει να οργανωθούν μαθήματα επιμόρφωσης για τη βελτίωση της συνεργασίας και τη διεύρυνση των γνώσεών τους όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών βάσει των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι προξενικοί υπάλληλοι τα δικαιώματα των πολιτών άλλων κρατών μελών που απευθύνονται σε αυτούς για βοήθεια.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και/ή το δικαίωμα κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται να παρέχουν άμεση συνδρομή στους πολίτες τους, εφόσον αυτό απαιτείται και/είναι επιθυμητό. Τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται θα πρέπει να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στα κράτη μέλη που παρέχουν προξενική βοήθεια στους πολίτες των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη ακόμα και σε χώρες στις οποίες δεν αντιπροσωπεύονται πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο παρέχοντας βοήθεια στους πολίτες τους.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β) Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούνται από έντυπα τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να επικαιροποιούνται από καιρού εις καιρόν. Αυτό υλοποιείται με τα νέα άρθρα 18α και 18β.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να μπορούν τουλάχιστον να προσεγγίσουν την πρεσβεία ή το προξενείο και να επιστρέψουν στον τόπο αναχώρησής τους την ίδια ημέρα, με μέσο μεταφορών που χρησιμοποιείται ευρέως στην τρίτη χώρα, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος απαιτεί ταχύτερη συνδρομή. Η πρεσβεία ή το προξενείο δεν είναι προσιτά εάν προσωρινά δεν είναι σε θέση να παράσχουν αποτελεσματική προστασία, ιδίως εάν είναι προσωρινά κλειστά σε περίπτωση κρίσης.

Η πρεσβεία ή το προξενείο δεν είναι προσιτά εάν προσωρινά δεν είναι σε θέση να παράσχουν αποτελεσματική προστασία, ιδίως εάν είναι προσωρινά κλειστά σε περίπτωση κρίσης.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα προξενείο δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται κατά τρόπο τόσο λεπτομερή, δεδομένου ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των τρίτων χωρών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.

3. Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία στο βαθμό που διαθέτουν τις σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία.

1. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στους δικτυακούς τόπους των υπουργείων τους που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών τους να αναζητούν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε μια τρίτη χώρα στην οποία τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιπροσωπεύονται, προξενική προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστούν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αποτελεσματικές και επωφελείς για τους πολίτες, πρέπει, οι τελευταίοι, σύμφωνα με τη παρούσα οδηγία, να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για το δικαίωμά τους να εξασφαλίζουν προξενική προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της και δημοσιεύουν επίσης τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τόπους των οικείων τους Υπουργείων εξωτερικών καθώς και στους δικτυακούς τόπους των σχετικών πρεσβειών και/ή προξενείων.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ευρωπαίοι πολίτες δεν ασκούν τα προξενικά τους δικαιώματα σε τρίτα κράτη οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Η παρούσα και η επόμενη τροπολογία αποσκοπούν στο να καταστήσουν σαφές ότι η αναγραφή των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να παρέχεται βοήθεια είναι ενδεικτική και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες είθισται να το πράττουν.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η προξενική αυτή βοήθεια επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος που δεν αντιπροσωπεύεται παρέχει συνήθως βοήθεια στους πολίτες του.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) παρέχουν βοήθεια στον πολίτη προκειμένου να εξασφαλίσει την συνδρομή επαγγελματία νομικού.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να ορίσει ότι τα προξενεία δεν είναι υποχρεωμένα να παρέχουν νομικές συμβουλές αλλά να βοηθούν τους πολίτες να έχουν επιτόπου πρόσβαση στις εν λόγω συμβουλές από πρόσωπο που ασκεί νομικό επάγγελμα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων, παρέχοντας συνδρομή κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.

4. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με συναφή νομικά ζητήματα και ιατρική περίθαλψη.

β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με συναφή νομικά ζητήματα, ιατρική περίθαλψη και παροχή συμβουλών.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) παρέχουν βοήθεια στον πολίτη προκειμένου να εξασφαλίσει την συνδρομή επαγγελματία νομικού.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα εάν ο πολίτης, όπου είναι δυνατόν, έχει δώσει τη συναίνεσή του.

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης έχει αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα και η επόμενη τροπολογία οφείλουν την ύπαρξή τους στους γλωσσικούς φραγμούς που υφίστανται ενδεχομένως μεταξύ προξενικών υπαλλήλων και της οικογένειας του πολίτη. Είναι σκοπιμότερο να πραγματοποιείται η επικοινωνία με την οικογένεια μέσω των αρχών του κράτους μέλους της ιθαγένειάς τους.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και, εάν χρειάζεται, έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του θύματος ή άλλα συναφή πρόσωπα. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.

2. Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης έχει αρνηθεί να δώσει τη συναίνεσή του. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Τροπολογίες στα παραρτήματα

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18β αναφορικά με τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 18α ανατίθεται επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ...*.

 

3. Η ανάθεση της εξουσίας κατά το άρθρο 18α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση ανάκλησης δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

______

 

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προξενική προστασία για τους πολίτες της Ένωσης στο εξωτερικό

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

2.2.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

19.12.2011

Εξέταση στην επιτροπή

31.5.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προξενική προστασία για τους πολίτες της Ένωσης στο εξωτερικό

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

20.1.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

2.2.2012

DEVE

2.2.2012

JURI

2.2.2012

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

25.1.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Edit Bauer

9.2.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2012

9.7.2012

3.9.2012

19.9.2012

Ημερομηνία έγκρισης

19.9.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Δημήτριος Δρούτσας

Ημερομηνία κατάθεσης

26.9.2012